Middelfart Museum - Årsberetning 2022

Page 1

Årsberetning 2022

Middelfart Museum, Algade 8, 5500 Middelfart

Tlf.: 64414741, CVR.: 38075411 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk

Årsberetningen er udarbejdet af personalet på Middelfart Museum.

Forsidebilleder:

Øverst: Særudstillingen ”MIG OG MIN BY”

Venstre: Sommerudflugt til Oksbøl og Sindssyg god søndag

Højre: Æblekager til æbledagen og Peberkagebyen

1 Årsberetning 2022

Efter et par svære år i Covid-19’s skygge, skulle vi i 2022 finde tilbage til et normalt år på Middelfart Museum. Året startede dog med en ændring i bestyrelsen, idet den ene af byrådet repræsentanter, Jens Bacher Mogensen, efter det netop overståede byrådsvalg, valgte at trække sig fra museets bestyrelse. Som nyt bestyrelsesmedlem valgte byrådet at pege på Jes Rønn Hansen.

Som sædvanligt har Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger været bestyrelsens overordnede retningslinjer for det daglige arbejde, men derudover har vores store projekt med MIND og MINDWALK selvfølgelig været i fokus igennem hele året.

I lyset af, at de mange fondsansøgninger, som museet havde udsendt, begyndte at give positive resultater, kunne vi for alvor gå i gang med at planlægge gennemførelsen af vores store projekt.

Noget af det første, vi tog fat på i 2022, var arbejdet med at skabe den organisation, som skulle stå for etableringen af MIND. Det var dog ikke så ligetil, fandt vi ud af, så med inspiration fra Varde Museerne og med stor hjælp fra Middelfart Kommune blev vi rådet til at tage kontakt til Revisionsfirmaet Ernst & Young, som havde hjulpet Middelfart Kommune med organisationen omkring Keramikmuseet CLAY. At det ikke var nogen helt nem opgave, fandt vi hurtigt ud af, så det meste af året er gået med at arbejde sig frem til en model, som både tager højde for momsproblematikken og løser skattespørgsmålet, så det endte med, at vi har besluttet at etablere et såkaldt partnerselskab, som skal stå for etableringen af MIND. Der var dog også andre problemer, der viste sig i horisonten. De voldsomme prisstigninger som ramte byggeriet, fik os til at tvivle på, om projektet kunne gennemføres indenfor det oprindelige budget, som var udarbejdet i 2018. Derfor fik vi i eftersommeren lavet et overslag over, hvad projektet ville koste under det nu gældende prisniveau. Denne gennemgang viste, at projektet nok ville blive omkring 15-20 % dyrere, så det gav anledning til overvejelser om, hvad vi skulle gøre.

Heldigvis blev vi rådet til at gå videre med projektet, og i november blev det psykiatriske museum i Teglgårsparken lukket ned samtidig med, at det blev besluttet at etablere en styregruppe, som skal følge projektet, til det er gennemført.

Ved siden af arbejdet med MIND projektet, har museet haft sit normale liv med udstillinger, arkivering, guidede ture og rundvisninger samt alle de andre opgaver, som påhviler os som statsanerkendt museum. Desværre har besøgsantallene ikke nået samme niveau som før Covid-19, og det giver selvfølgelig anledning til at drøfte, om der er andre måder at henvende sig til vore brugere på.

En af de erfaringer, man har gjort sig, er, at aktiviteter, hvor en museumsformidler er en del af udstillingen, trækker langt flere besøgende, end hvis der ikke er nogen til stede. Desværre er museets ressourcer begrænsede, hvorfor vi kun i mindre omfang kan tilbyde den slags oplevelser.

I det hele taget er Maiken Nørup hele tiden opmærksom på, hvorledes museet skal tilpasse sig de skiftende krav, som omverdenen stiller, og i 2022 har bestyrelsen sammen med Maiken afholdt sit første strategiske seminar, hvor vi diskuterede, hvor Middelfart Museum skal bevæge sig hen i fremtiden. Med disse ord vil jeg slutte med at rette en stor tak til Maiken Nørup og hendes dygtige medarbejdere for det store arbejde, de udfører hver dag, og for den entusiasme de møder museets gæster med.

Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige, uden hvis indsats vi slet ikke ville have det museum, vi kender i dag.

Tak også til Middelfart Museumsforening for jeres store hjælp og opbakning til museet.

Endelig skal der lyde en stor tak til mine kolleger i museets bestyrelse for et positivt, konstruktivt og

2 Årsberetning 2022
Bestyrelsesformand
Forord

Fotos:

3 Årsberetning 2022
Besøg i pølsevognen Afslapningshjørne Ulvetime Erindringer Fra årets særudstilling MIG OG MIN BY
4 Årsberetning 2022 Indhold Forord 2 Ledelsesberetning med centrale nøgletal for 2022 5 Årsberetning 2022 8 Indsamling, undersøgelser og forskning 8 Samlinger og bevaring 9 Formidling udstillinger 10 Anden formidling 12 Middelfart Byarkiv og Stadsarkiv 13 Kapitel 8 13 Bygninger og udendørsarealer 14 Besøgstal 15 Rundvisninger m.m. ............................................................................................................................................................................................................................. 16 Skoletjeneste 16 Publikationer 17 Personale, møder, kurser m.m. 17 Oversigt over ansatte, bestyrelse og frivillige i 2020 ................................................................................................................................................. 18 Årets plakater 19 Årets gang i billeder 20

Ledelsesberetning med centrale nøgletal for 2022

Siden 2015 har Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) bedt de statsanerkendte museer om, at ledelsesberetningen i årsrapporten forholder sig til centrale nøgletal, aktiviteter og udviklingen af disse og giver en status på opfølgning af den seneste kvalitetsvurdering. Ledelsesberetningen har museet valgt også at bringe i årsberetningen fremover. Middelfart Museum blev kvalitetsvurderet i 2011 og i 2018. Rapporten fra den seneste kvalitetsvurdering er fra august 2018. I rapporten har SLKS konkrete anbefalinger til museet, der gennemgås herunder med museets opfølgning på område og relevante nøgletal.

Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

Anbefaling: At museets bestyrelse fortsat følger Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse i forhold til bestyrelsessammensætningen for bedst muligt at understøtte en fortsat professionel og kvalitativ udvikling af museet og for at opnå en bestyrelsessammensætning, der afspejler mangfoldighed i relation til kønsog aldersrepræsentation.

Status: Museets bestyrelse og leder udarbejder en oversigt over bestyrelsens kompetencer, der drøftes og evalueres med udgangspunkt i Kulturministeriets anbefalinger en gang årligt, senest i januar 2022.

Anbefaling: At museet fortsat arbejder løbende med indholdet i sin strategi- og handlingsplan, så den omfatter aktuelle målsætninger og inkluderer konkrete planer og tiltag for hele den faglige opgavevaretagelse og kontinuerligt opdateres.

Status: Bestyrelse og leder har udviklet ny strategiplan for årene 2021 til 2023 med strategiske indsatser, tidsplaner og økonomi for museet. Der følges løbende op på strategiplanen, og den evalueres og drøftes for evt. justeringer eller ændringer en gang årligt, senest på bestyrelsesmødet i august 2022.

Anbefaling: At kommune og museum i fællesskab også fremover har fokus på at opretholde det gode og engagerede samarbejde om museets drift og udvikling.

Status: Museet har, som en del af strategiplanen, et løbede fokus på at udvikle samarbejdet med kommunen og har bl.a. et godt samarbejde omkring projekterne MIND og MINDWALK.

Ressourcegrundlag

Anbefaling: At museet fortsat arbejder for at nedbringe udgifter til bygningsdrift og generelt at skabe et mere solidt fundament for museet, herunder særligt i forhold til økonomi, personaleressourcer og bygningsdrift. Der synes at være et potentiale for øget forretningsudvikling med henblik på øget egenindtjening.

Status: Siden kvalitetsvurderingerne i 2011 og 2018 har museet arbejdet målrettet på at skabe et mere solidt økonomisk fundament. Dette er sket ved at omorganisere funktioner og faciliteter i museets egne bygninger og fraflytte lejede lokaler, hvorved museet løbende har nedbragt udgifter til husleje m.m. Museet har desuden et øget fokus på at øge egenindtjeningen på bl.a. guidede ture, butiks- og cafédrift. Årene 2020 og 2021 blev dog præget af Covid-19 med flere nedlukningsperioder og generelt færre gæster i café, butik og guidede ture. I 2022 havde museet generelt flere gæster til de forskellige aktiviteter, men det samlede besøgstal er stadig lavere end 2019.

Relevante nøgletal Huslejeudgifter inkl. magasinplads på Fællesmagasinet i Vejle:

2016: 286.184 kr.

2017: 181.876 kr.

2018: 179.478 kr.

2019: 124.583 kr.

2020: 128.949 kr.

2021: 101.170 kr.

2022: 104.205 kr.

Egenindtjening (entré, guidede ture og salg i butik og café):

2016: 365.471 kr.

2017: 332.828 kr.

2018: 365.194 kr.

2019: 440.628 kr.

2020: 282.980 kr.

2021: 316.437 kr.

2022: 302.180 kr.

Forskning

Anbefaling: At museet fastholder og videreudvikler sin forskningsindsats, og fortsat prioriterer at afsætte nødvendige ressourcer til forskning.

5 Årsberetning 2022

Anbefaling: At museet fortsat har fokus på at publicere sin forskning i forskellige typer af publikationer og i fagfællebedømte medier nationalt og internationalt, så resultaterne af forskningen også fremover videndeles med andre museer, forskere, fagfolk og publikum.

Status: I museets strategiplan er udviklingen af nye forskningssamarbejder en af de strategiske indsatser. I denne indgår også, at museets forskningsresultater publiceres. Museets forskning beskrives nærmere under afsnittet om forskning i årsberetningen. I 2022 har museet ikke udgivet forskningsartikler, men har bl.a. udarbejdet interessetilkendegivelse til Veluxfonden, der ikke blev imødekommet. Se mere under forskning side 8.

Relevante nøgletal

Antal publikationer udgivet (peer review):

2016: 1

2017: 1

2018: 1

2019: 1

2020: 0

2021: 0

2022: 0

Formidling

Anbefaling: At museet fastholder sit høje og differentierede aktivitetsniveau på formidlingsområdet og fortsat videndeler sine erfaringer med andre museer.

Status: Museet arbejder på at fastholde og videreudvikle formidlingsaktiviteter og dele erfaringer med andre museer i relevante fora. Dette sker bl.a. ved deltagelse i møder, kurser eller netværk samt ved udvikling af nye formidlingsformer i udstillinger og andre formidlingsaktiviteter.

Anbefaling: At museet fastholder ambitionen og arbejdet med at komme i mål med udvikling af henholdsvis det nye psykiatrimuseum og formidling af marsvinejagt som del af Naturpark Lillebælt.

Status: Realiseringen af det nye psykiatrimuseum MIND er en af museets strategiske indsatser, og der er i 2022 søgt fondsmidler til etableringen af det nye psykiatrihi-

storiske museum MIND. Museet samarbejder desuden med Naturpark Lillebælt og udvikler formidlingen i overensstemmelse med projektets overordnede planer.

Anbefaling: At museet prioriterer og har fokus på at deltage i den nationale brugerundersøgelse og fremover, og på baggrund af øget viden om brugerne fortsat arbejder for at øge besøgstallet

Status: Museet indsamler løbende besvarelser til nationale brugerundersøgelse og har opsat en stander i museets butik til direkte digital besvarelse af brugerundersøgelsens spørgeskema. I 2022 har antallet af besvarelser været på 106.

I 2020 og 2021 var museets besøgstal stærkt påvirket af Covid-19, hvor nedlukningsperioder og restriktioner betød at der kom væsentligt færre gæster end i 2019. Antallet af gæster i udstillinger på museets adresser faldt med hhv. 41 % i 2020 og 39 % i 2021 i forhold til 2019. Antallet af gæster udenfor museets adresser bl.a. udstillingen om den første Lillebæltsbro i Velkomstcenteret for Bridgewalking faldt med hele 97 % i 2020 og 63 % i 2021 forhold til 2019.

I 2022 er besøgstallet ved at vende tilbage. Antallet af gæster i udstillinger på museets adresser har dog stadig et fald på 24,5 % i forhold til besøgstallet i 2019. Til gengæld er antallet af gæster udenfor museets adresser ved at normalisere sig og udstillingen om den første Lillebæltsbro i Velkomstcenteret for Bridgewalking havde i 2022 gæster 12.004 mod 14.608 gæster i 2019.

Relevante nøgletal

Antal gæster i udstillinger på museets adresser:

2016: 15.600

2017: 14.823

2018: 15.002

2019: 16.220

2020: 9.423

2021: 9.945

2022: 11.903

6 Årsberetning 2022

Antal gæster i museets udstillinger udenfor museets adresser1 :

2016: 10.472

2017: 12.058

2018: 14.808

2019: 14.608

2020: 88812

2021: 5865

2022: 13.8083

Antal besvarelser af den nationale brugerundersøgelse:

2017: 22

2018: 218

2019: 115

2020: 113

2021: 1544

2022: 106

Samlingsvaretagelse

Anbefaling: At museet fortsat prioriterer at afsætte nødvendige ressourcer til bevaringsopgaven med henblik på at komme i mål med afviklingen af de mindre magasiner hurtigst muligt.

Status: Museets samlingsvaretagelse er et af de strategiske satsningsområder i museets strategiplan. I gennem flere år har museet arbejdet på af afhænde mindre lejede magasiner og siden 2021 har museet kun haft lejet magasinplads i Fællesmagasinet i Vejle. Museet har et mindre magasin i en kommunal ejendom, der blev midlertidig fraflyttet pga. renovering i 2022 og forventes genetableret i 2023.

Anbefaling: At museet fortsætter den systematiske gennemgang af museets samling med henblik på udskillelse og/eller kassation og flytning af genstande til fællesmagasinet i Vejle.

Status: Iflg. museets nye strategiplan arbejdes der løbende med kassation og med overflytning af genstande til fællesmagasinet i Vejle. I 2020 afsluttede museet en samlingsgennemgang af museets psykiatrihistoriske genstandssamling. I 2022 har vi arbejdet med at få overblik over genstande, der skal overflyttes til Fælles-

magasinet. I forbindelse med genindflytning i mindre magasin i kommunal bygning i 2023 forventes det at foretage en samlingsgennemgang.

Anbefaling: At museet med afsæt i den konserveringsfaglige vurdering iværksætter nødvendige tiltag for forbedring af bevaringsforhold i magasiner og udstillinger.

Status: Efter flere års arbejde kunne museet i 2020 overtage og påbegynde indretningen af et nyt magasin. Dette arbejde fortsatte i 2021 og 2022. Museet er i dialog med konserveringscenteret i Vejle om optimering af bevaringsforhold mht. klimastyring m.m.

Anbefaling: At museet prioriterer at få udarbejdet en prioriteret plan for den samlede bevaringsindsats i samarbejde med Konserveringscenteret i Vejle samt en værdiredningsplan.

Status: Efter indflytning på nyt magasin i løbet af 2022 og 2023 forventes det at starte arbejdet med en prioriteret plan for bevaringsindsats og værdiredning.

Relevante nøgletal

Antal genstande i Fælles Museumsmagasiner i Vejle:

2016: 4216

2017: 4296

2018: 9083

2019: 8978

2020: 8969

2021: 8987

2022: 8986

Museumslovens kapitel 8 (vedrører sikring af kulturarv i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning).

Anbefaling: At museet fortsat udvikler sin rolle som aktør i den kommunale planlægning og udvikling, og indarbejder museets kapitel 8-arbejde i sin strategi.

Status: Museet har kap. 8 arbejdet som en del af museets strategi og har konkrete planer om udvikling af samarbejdsprojekter med kommunal forvaltning.

3
på 12.004 i udstillingen på Bridgewalking og 1804 i museets mini-udstilling om psykiatrihistorie i Kulturarvsboxen.
7 Årsberetning 2022
1 Museets udstillinger udenfor museets adresser omfatter: Udstilling om den første Lillebæltsbro beliggende i velkomstcenteret for Bridgewalking, Galsklintvej 2. Udstilling om kystkulturen ved Lillebælt beliggende i jollehuset ved Lillebæltsværftet, Havnegade 98. Vandreudstillinger udviklet og udlånt af Middelfart Museum. 2 Fordelt på 281 i udstillingen på Bridgewalking og 8.600 gæster i museets vandreudstilling ”Krigsneuroser” i forb. med Genforeningen 2020 Fordelt 4 Indsamlet i fra uge 38 til 50.

Årsberetning 2022

Arbejdsgrundlag og samarbejde

Middelfart Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvar for nyere tids kulturhistorie i Middelfart Kommune. Den arkæologiske virksomhed i kommunen varetages af Odense Bys Museer. Middelfart Museum er en selvejende institution, der blev oprettet af Middelfart Museumsforening i 1919. Museet blev statsanerkendt i 1962. Museet råder i dag over faciliteter og udstillingssteder i Brogade 8 (Henner Friisers Hus), Algade 8 og Teglgårdsparken 17 (Psykiatrisk Samling) samt en mindre ubemandet udstilling på Lillebæltsværftet og ved velkomstcenteret for Bridgewalking. Museet har kontorer, udstilling og byarkiv i Algade 8. Middelfart Byarkiv er en integreret del af Middelfart Museum, men arkivalierne er ikke en del af museets genstandssamlinger.

Middelfart Stadsarkiv

I november 2015 blev Middelfart Kommunes Stadsarkiv oprettet og ved en forhøjelse af museets driftstilskud blev det muligt at ansætte en historiker i en kombineret stilling som arkivar og museumsinspektør fra 1. april 2016. Samarbejdet betyder at museet får styrket sin viden om og funktion i kommunen, og at kommunen får faglig rådgivning til registrering, arkivering m.m. Stadsarkivet deler læsesal med Middelfart Byarkiv i Algade

8, hvor arkivaren også har kontor.

Psykiatrihistorie

Middelfart Museum har psykiatrihistorie som et særligt fokusområde og har et løbende samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark og Middelfart Kommune vedr. udvikling af formidling om psykiatri og historie. I samarbejde med medarbejdere fra Psykiatrien i Region Syddanmark, psykiatribrugere og pårørende har museet udviklet en projektbeskrivelse for et nyt psykiatrihistorisk museum, kaldt MIND, i Teglgårdsparken

17. Middelfart Kommune støtter op om projektet og har bl.a. hjulpet med udviklingen af en projektbeskrivelse af en oplevelse i portørgangene under hospitalsområdet samt udviklingen af en markedsundersøgelse og businesscase vedr. de nye museumsplaner. I 2022 var museet i dialog med flere større fonde vedr. realiseringen af projektet. Dette beskrives nærmere under afsnittet ”Formidling udstillinger” side 10.

Museet har et fast årligt samarbejde med Middelfart Bibliotek og Psykiatrien i Region Syddanmark om afholdelsen af mini-festivallen ”Sindssyg god søndag” i forbindelse med Trekantsområdets Festuge. Denne beskrives nærmere på side 12.

Naturpark Lillebælt

Museet samarbejder med Naturpark Lillebælt og har bl.a. bidraget med historisk formidling i form af historiske ruter under temaerne ”Marsvinjægere i Middelfart” og ”Lillebælt i krig”. Desuden har museet i de seneste år medvirket i gratis guidede ture om marsvin og marsvinjagten i samarbejde med naturparken. Museet er i dialog med naturparken om mulig fornyelse af museets udstilling om kystkulturen i Lillebælt, der er i et af jollehusene ved Lillebæltsværftet.

Forskning, undersøgelser og indsamling

Forskning

I forbindelse med museets særlige fokusområde om psykiatrihistorie søger museet løbende at udvikle samarbejde med relevante partnere vedr. forskning indenfor området. I 2022 udarbejdede museet projektet ”Peers on MIND” som interessetilkendegivelse om forskningsprojekt til Veluxfonden. Projektet tog udgangspunkt i en samlingsgennemgang på Middelfart Museum i 2020, der viste, at museet har et konkret og aktuelt behov for at få koblet psykisk syges livsverden med den eksisterende psykiatrihistoriske samling, ligesom der mangler genstande og beskrivelser fra personer med psykisk sygdom om behandling og hverdagsliv i dag. Interessetilkendegivelsen blev udarbejdet sammen med Museologisk forskningsprogram ved Aarhus Universitet ved lektor og programleder Ane Hejlskov Larsen, Direktør og seniorrådgiver Mette Steenberg, Læseforeningen og Aarhus Universitet samt Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed ved læge Birgit Bundesen. Interessetilkendegivelsen blev desværre ikke imødekommet, men museet overvejer om projektet kan omarbejdes til nye ansøgninger ved andre forskningsfonde.

8 Årsberetning 2022

Museet har et løbende og godt samarbejde med PsykInfo i Region Syddanmark. I 2022 etablerede PsykInfo et forskningscenter og museet har afholdt flere forskningsmøder med forsker, Rikke Amalie Agergaard Jensen og historiker Kasper Nissen, om udvikling af mulige forskningssamarbejder.

Undersøgelser

”MIND the community”

Formidlings- og undersøgelsesprojektet ”MIND the community” opnåede støtte på 790.000 kr. fra Slots- og kulturstyrelsens pulje til styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper. Projektet har til formålet at styrke unges (14-29 år) genbesøg, engagement og community building på museet ved at undersøge betydningen ved ”tvungne” versus “frie” museumsbesøg med særligt fokus på ”svære emner”, såsom det mentale helbred. I projektet samarbejder vi med firmaet Seismonaut, Middelfart Ungdomsråd og PsykInfo i Region Syddanmark. Projektet igangsættes i 2024.

Kreative workshops om mental sundhed

Projekt støttet af Region Syddanmarks kulturelle midler. I løbet af 2022 afholdt vi sammen med PsykInfo i Vejle, en række workshops i hele regionen, hvor vi arbejdede kreativt med unge om mental trivsel og psykisk sårbarhed. To kunstnere var tilknyttet – hhv. en tegner og en musiker – i et forsøg, der gik ud på at bruge kreative virkemidler i den fælles samtale om mental trivsel. Erfaringerne fra workshops bruges i det videre arbejde med MIND. Projektet fortsætter og afsluttes i foråret 2023.

Erindringspodcasts

I 2022 påbegyndte vi at indsamle erindringer på en mere formidlingsrettet måde, nemlig ved at lave podcasts baseret på personlige erindringer. I begyndelsen fokuserer vi på personlige erfaringer fra psykiatrien –enten som ansat, pårørende eller indlagt. Tanken er, at disse podcasts lanceres ifm. åbningen af MIND, ligesom udklip af dem kan anvendes i udstillingerne.

Indsamling

Indsamling af genstande

Museet har siden kvalitetsvurderingerne i 2011 og 2018 arbejdet på at få et bedre overblik over museets

samlinger for at få en mere fokuseret indsamling af nye genstande. Med undtagelse af fokusområdet om psykiatrihistorie har der været ført en meget restriktiv indsamlingspolitik. De genstande, der er taget ind i de seneste år har således været målrettet museets udstillingsplaner bl.a. den nye udstilling om Middelfarts Historie i Henner Friisers Hus og de planlagte udstillinger om psykiatrihistorie på MIND. I løbet af året optog vi 8 genstande i museets samling, hvoraf de 7 relaterer sig til eksisterende museumssager. Til den 8. genstand oprettede vi en ny museumssag, en samlesag for genstande og oplysninger vedrørende fritids- og forlystelsesliv i Middelfart Kommune.

De 8 genstande oplistet:

• Internt kaldeanlæg, der fra 1920’erne har været anvendt i Middelfart af herskab til at hidkalde tjenestefolk fra køkken.

• Brandhjelm, anvendt i Middelfart Brandvæsen i begyndelsen af 1900-tallet.

• Broderet kjole med nationale symboler båret ved afslutningen af 2. Verdenskrig.

• Sølvmedalje i etui, tildelt Christian Frederik Behrendt, for ”oplysninger og berigtigelser i Fædrelandets historie”.

• Skakspil, lavet af patient på Psykiatrisk Afdeling ved Middelfart Sygehus (tidl. Middelfart Sindssygehospital), formentligt i løbet af 1930’erne.

• Armbind fra De frivillige Bevogtningskorps, brugt i perioden 1914-1918, i Kauslunde.

• To kondom-æsker af mærket Le-Mur, 1950´erne/1960´erne fundet i Staurby Mose bag rastepladsen.

• Kvindelig folkedanserdragt i 6 dele, anvendt til folkedansestævner i Båring Skov i 1930’erne.

Samlinger og bevaring

BEV*ARV projektet

Som statsanerkendt museum er museet en del af BEV*ARV projektet, der ledes ad Nationalmuseet.

Projektet har til formål at etablere et fælles, sammenligneligt og ensartet vidensgrundlag, der giver et billede af den aktuelle opbevaringssituation for genstande på landets museer. I projektet er der bl.a. etableret

9 Årsberetning 2022

dataloggere på nogle af museets magasiner. Samlet skal undersøgelserne bidrage til at etablere et solidt og ensartet metode- og datagrundlag for Slots- og Kulturstyrelsens fremtidige kvalitetsvurderinger af museerne på bevaringsområdet og give et sammenligneligt datagrundlag for evaluering af bevaringsforholdene på de statslige og statsanerkendte museer.

Konservering

Konserveringscenteret i Vejle og museet afholder et årligt møde om arbejdsområder og konkrete konserveringsopgaver. I 2022 har konserveringscenteret samarbejdet med museet omkring konservering af to sydvest huer fra før år 1900. Desuden er der ført løbende tilsyn vedrørende skadedyr i museets egne magasiner og udstillinger.

Samlingsgennemgang

I 2020 afsluttede museet en samlingsgennemgang af genstandene fra det tidligere sindssygehospital i Middelfart. I 2022 fik vi tilbagemelding fra Slots- og Kulturstyrelsen om udskillelse af 300 genstande fra denne samling. I 2022 har vi arbejdet på at få overblik over de genstande, der er flyttet fra nu lukkede magasiner. Dette arbejde er omfattende og forventes at løbe over flere år.

Udlån

I 2022 blev der udlånt fikseringsbælter fra museets psykiatrihistoriske rekvisitsamling til GODT Media ApS, der arbejdede med en tv-serie om psykiatrien i 1960’erne. Desuden blev der udlånt væveprøver og duge fra museets psykiatrihistoriske samling til fotooptagelser i forbindelse med en kommende bog om duge af Elsemarie Døssing.

Magasiner

I 2018 overtog museet brugsretten til portørgangene under Teglgårdsparken. Her har museet bl.a. indrettet dele af portørgangene til magasin. Arbejdet med at etablere og indrette magasinerne fortsatte i 2022. I forbindelse med renovering af Lillebæltsskolen var det nødvendigt at rydde museets to magasinrum på skolens område. Alle genstande blev nedpakket og flyttet til en midlertidig placering. Det er forventningen, at museet kan flytte tilbage til Lillebæltsskolen efter renoveringen.

Formidling udstillinger

Nyt psykiatrisk museum – MIND

I 2018 blev der udarbejdet to projektbeskrivelser for et nyt museum for dansk psykiatrihistorie. Projektbeskrivelserne bygger på inddragelse af brugere, pårørende og medarbejdere indenfor det psykiatriske område. Den ene projektbeskrivelse beskrev planerne for udstillingerne i den tidligere patientbygning. Denne del af projektet kaldes MIND. Den anden projektbeskrivelse beskrev en dramaturgisk og koreograferet oplevelse for forskellige psykiske tilstande, målrettet portørgangene under hospitalsområdet. Denne del af projektet kaldes MINDWALK. Fondenes interesse har først og fremmest rettet sig mod en realisering af projektdelen MIND. Museets ledelse og bestyrelse besluttede derfor at arbejde med den projektdel der omfatter selve MIND-delen, mens projektdelen vedr. MINDWALK udskydes til senere.

Efter flere års dialog med forskellige fonde opnåede museet tilsagn på i alt 27.4 mio. kr. til realisering af MIND projektet i 2022. I en dialog med Middelfart Kommune og forskellige fondsrådgivere gik museets ledelse og bestyrelse i gang med at etablere en styregruppe og ansætte eksterne rådgivere til at hjælpe med forslag til projektorganisering. MIND projektet forventes at blive igangsat i starten af 2023.

Det nye museum etableres i Teglgårdsparken 17, en bygning på ca. 3000 m2. Bygningen ejes af Middelfart Kommune, der stiller den til rådighed for museumsprojektet. Middelfart Byråd og kommunens forvaltning støtter op om projektet og hjælper bl.a. med fondssøgningsprocessen.

MIG OG MIN BY, 21. maj til 17. september 2022

Vandreudstillingen ”Mig og min by” var udviklet og støttet af Nordea-fonden, Museum Vestsjælland og Vardemuseerne. Udstillingen og den dertilhørende formidling var målrettet de 4-6-årige. Gennem kombinationen af leg og læring satte udstillingen fokus på børnenes lokale by som et unikt historisk fællesskab. I udstillingen kunne børn gå på opdagelse sammen med de voksne i en by, der kunne være deres egen.

10 Årsberetning 2022

I byen kunne man bl.a. komme indenfor i ”skygningernes” hjem, kravle gennem kloakken og kæmpe mod rotter, servere pølser på torvet, blive statue for en dag, arbejde hos urmageren og finde spændende skatte i jorden.

Museet samarbejdede med børneinstitutionen Nysgerrium, hvor to grupper af de ældste børn medvirkede til at udvælge lokale emner, genstande og fortællinger om de forskellige temaer i udstillingen. Museets valgte desuden at udbygge udstillingen med et ”voksenspor” i form af billeder og tekst i plakatstørrelse, der udbyggede hovedfortællingerne om ”Hjemmet”, ”Butikken”, ”Torvet” og ”Under jorden”. Desuden samarbejdede vi med Middelfart Spildevand, hvor der i børnehøjde blev fortalt om spildevandets vej fra hjemmet til rensningsanlægget. Endelig lavede vi en stue, hvor voksne kunne hygge sig med kaffe m.m. fra cafeen og evt. læse uddrag af erindringer, der omhandlede samme temaer som udstillingen.

I løbet af foråret, hvor museet ellers havde lukket, afholdt vi en række familieforløb, kaldet ”Ulvetimen”, på torsdage kl. 15-17. En museumsformidler lavede forskellige lege og fortællinger, og vi havde en let servering i cafeen. Ulvetimerne var en stor succes, men de skabte også en forventning om særlige aktiviteter med en museumsformidler i udstillingen. Dette ramte os lidt, da museet åbnede med almindelige åbningstider og en udstilling, hvor der ikke var en formidler til rådighed på daglig basis. Der blev afholdt 9 ulvetimer med i alt 219 gæster.

I tilknytning til udstillingen var der udviklet et omfattende læringsmateriale og museet indgik samarbejde med kommunen om at tilbyde gratis læringsforløb til alle daginstitutioner og indskolinger i kommunen. Se mere om dette under afsnittet om skoletjenesten side 16.

Kulturarvsboksen, 17. september-16. oktober 2022

Museet var så heldigt at kunne låne Kulturarvsboxen, der er Kulturarv Fyns mobile udstillingsrum. Her vistes en mini-udstilling om Middelfart Sindssygehospital, der var i drift fra 1888 til 1999. Udstillingen fortalte også om museets planer for det nye psykiatrihistoriske museum

MIND. I mini-udstillingen lavede vi en første prøveopsætning til MIND projektet, hvor forskellige genstande bl.a. blev formidlet via personlige lydfortællinger. I udstillingen havde gæsterne også mulighed for at give deres input til formidlingsformen og til det fremtidige arbejde med formidlingen på MIND.

Middelfart Peberkageby og historisk juleudstilling, 18. november-22. december

Peberkagebyen 2022 havde 34 indleveringer, men mange af indleveringerne indeholdt flere huse. Peberkagebyen er stadig en populær udstilling og bagningen af peberkagehuse til byen er blevet en tradition i mange familier.

I tilknytning til Peberkagebyen viste vi juleudstillingen ”Juletræet med sin pynt”. Her var der fokus på nogle af de elementer i den danske jul, der har et særligt nordisk islæt bl.a. de nordiske nisser, men også om juletraditioner, der for længst er glemt f.eks. julestuerne hvor man legede julebuk. Nogle nutidige traditioner som Luciaoptog eller halmpynt har vi taget til os fra Sverige, mens vi slet ikke kender juletraditioner som de svenske julevers eller de 12 islandske julemænd. Alt dette og mere kunne man blive klogere på i udstillingen.

Middelfart Juleby, 18. november-28. december

I forbindelse med julebyen på Torvet i Middelfart bidrog museet med en mini-udstilling om juletræspynt. Museet havde fået et lille hus stillet til rådighed, hvor der blev fortalt om julepyntens historie gennem 200 år, samt vist et juletræ pyntet med genoptrykt julepynt fra perioden år 1900 til 1920.

Lukning af Psykiatrisk Samling

I forbindelse med forberedelserne til det nye museumsprojekt MIND valgte vi at lukke den eksisterende udstilling ”Middelfart Sindssygehospital 1888-1999” i slutningen af november 2022. Udstillingen blev opsat i 2006 og har været populær alle årene. Ved at lukke udstillingen har museet fået tid til at affotografere og nedpakke alle genstandene så vi kan gå i gang med forberedelserne til MIND. Vi holdt et ”Tag afsked med udstillingen”-arrangement søndag den 27. november kl. 10-15. Her var der gratis adgang og mulighed for at høre mini-oplæg om hospitalets historie og om planerne for det nye museum MIND.

11 Årsberetning 2022

Programmet den 27. november i Teglgårdsparken 17:

Kl. 10.30-11.00 - Hverdagen på hospitalet 1960-1990

ved Margit Thede Jørgensen

Kl. 11.00-11.30 - Om MIND museet ved Maiken Nørup

Kl. 11.30-12.00 - Hverdagen på hospitalet 1960-1990

ved Margit Thede Jørgensen

Kl. 12.00-12.30 - Sindssygehospitalet i Middelfart, den første tid ved Maiken Nørup

Kl. 12.45-13.15 - Om MIND museet ved Maiken Nørup

Kl. 13.30-14.00 - Sindssygehospitalet i Middelfart, den første tid ved Maiken Nørup

Kl. 14.15-14.45 - Om MIND museet ved Maiken Nørup

Anden formidling

Vinterferie, 12.-20. februar

I vinterferien var der gratis adgang i udstillingen Mig og min by. Der var i alt 512 besøgende i vinterferien.

Sindssyg God Søndag, 28. august

Den 28. august var alle inviteret til en Sindssyg God Søndag i Middelfart. Her kunne man bl.a. opleve gadeteater, danseshow, koncertforedrag med Mathilde Falchs koncertforedrag, digtoplæsning med Søren Ulrik Thomsen og meget mere. Alle aktiviteter var gratis. Dagen var som vanligt arrangeret af Psykiatrien i Region Syddanmark, Middelfart Museum og Middelfart Kultur & Bibliotek i anledningen af og i samarbejde med Trekantsområdets Festuge.

Programmet omfattede disse aktiviteter:

FESTIVALPLADSEN:

11.00-11.10 - Åbningstale

11.10-14.00 - Fly Low - Åben workshop for børn og familier, arrangeret af Det Flyvende Teater

11.10-16.00 - Den store hemmelige kunstjagt

Af kunstnerduoen SIIKU i samarbejde med skoleelever fra Østre Skole

11.10-16.00 - Brætspil, hygge og hæng ud ved FGU

11.10-12.10 - Grænsen - Gadeteater ved Dansk

Rakkerpak

14.00-15.00 - Fly Low - Dans af Det Flyvende Teater

15.40-16.00 - Gadeteater - Springtime - Et visuelt show for hele familien

ÅBEN SCENE bagerst PÅ FESTIVALPLADSEN:

11.30-12.30 - Gorm Bull - Solokoncert

12.30-13.00 - Kreativ udfoldelse og mental trivselSamtale med ved Søren Buhl og Søren Lau Møllegård

13.00-13.40 - Mathilde Falch - Koncertforedrag

13.40-14.10 - Kreativ udfoldelse og mental trivselSamtale med ved Søren Buhl og Søren Lau Møllegård

14.10-15.00 - Chasing Lullabies - Akustisk Duo

15.15-16.00 - Emma Hørlyck - Solokoncert

Mød foreningerne - Blandt andet:

11.10-16.00 - Boblberg - Digital platform for fællesskaber

11.10-16.00 - UngeLiv - Rådgivning til unge der føler livet er svært

11.10-16.00 - Selvhjælp Fredericia, MiddelfartSelvhjælp og netværk

11.10-16.00 - DepressionsForeningen

SINDSSYG litterær stemning:

11. 30- 12.10 - Lån en levende bog

12.20- 13.00 - Forfattersamtale

Fine Gråbøl, Ungeenheden

13.10-13.50 - Når angsten tager over Oplæg ved Silke Stjerneklar

14.00-14.40 - Søren Ulrik Thomsen, Store Kongensgade 23

14.50-15.30 - Samtalesalon - Forfatter Søren Ulrik Thomsen og sangerinde Mathilde Falch

PSYKIATRISK SAMLING – TEGLGÅRDSPARKEN 17:

11.10- 16.00 - Åbent hus i Psykiatrisk Samling

12.00-12.15 - MIND - Oplæg om det nye museum ved Museumsleder Maiken Nørup.

13.00 – 13.30 - I patienten P.S. Krøyers fodspor.

Historisk vandring ved Peter Storm

13.30-14.00 - Hospitalets første tid.

Historisk vandring ved Maiken Nørup.

14.30-15.15 - Løgnvandring i Teglgårdsparken med Emil Nygård

15.00-15.15 - MIND - Oplæg om museets planer ved Museumsleder Maiken Nørup.

Børnekoncert, 2. september

Med støtte fra Ingeniør N.M. Knudsens Fond kunne museet arrangere en forrygende børnekoncert med

12 Årsberetning 2022

fire spillende sømænd fra Svendborg, der lyder navnet ”Dynamitskipperens sønner”. Koncerten blev holdt i museets gårdhave på Algade 8. I løbet af eftermiddagen var det muligt at deltage i forskellige historier og aktiviteter knyttet til Lillebælt og marsvinjagten. Museet fortalte bl.a. om marsvin og marsvinjægerne, havde en lille hvalfangerbod samt salg af sømandstatoveringer. Frivillige fra Lillebæltsværftet viste fletteteknikker i tov og medarbejdere fra Strib Fisk dissekerede fisk fanget i Lillebælt. Der var gratis adgang til koncerten og til museets udstilling ”Mig og min by”. Museets gårdhave var fuld af liv, og det var muligt at købe snacks, kage og drikkevarer til familievenlige priser.

Æbledag den 15. oktober

Museet fejrede æbledagen med fri entré i udstillingen ”Mig og min by” i Algade 8 og i Henner Friisers Hus

Brogade 8. I Café Inga blev der, traditionen tro, serveret gammeldags æblekage og ved butikken vist en planche om æbledyrkningen på Vestfyn.

Efterårsferie, 18.-22. oktober

I efterårsferien var der igen ”Historisk Detektiv” for børn og unge. Alle deltagere kunne hente en detektivopgave på museet og derefter gå på jagt i udstillingen ”Mig og min by” og i Henner Friisers Hus for at finde spor til løsning af opgaverne. Der var i alt ca. 255 besøgende i efterårsferien.

Særåbning ifm. Julemandens ankomst til Middelfart, 18. november

Når ”Julemanden ankommer til Middelfart” vandrer cirka 1000 forældre og børn forbi Henner Friisers Hus og juleudstillingen i Algade 8. Derfor prøvede vi i år at åbne dørene til peberkageudstillingen og Café Inga netop denne dag. Vi solgte risengrød både på gaden og i Café Inga og hyggede ekstra om vores gæster. Det var stor succes – og en smule hektisk – med mange besøgende. Nogle af de kolde forældre kunne dog godt ønske sig, at vi også havde serveret glögg.

Middelfart Byarkiv og Stadsarkiv

Arkivet i kælderen under Algade 8 består teknisk set af to arkiver og én læsesal. Middelfart Byarkiv er lokalhistorisk arkiv for Middelfart Købstad og består af lokalhistorisk arkivmateriale skabt af privatpersoner, virk-

somheder og foreninger fra ca. 1850 til i dag. Parallelt hermed tager Middelfart Stadsarkiv vare på Middelfart Kommunes arkivalier fra 1868 til i dag, idet de er bevaringspligtige i henhold til Arkivloven. Byarkivet havde i 2022 16 frivillige medarbejdere.

Byarkivet

Middelfart Byarkivs samling består af i alt 225 hyldemeter papirarkivalier og næsten 29000 registrerede fotos. Dertil kommer 1.000 trykte bøger, 500 film og 200 lydbånd. I løbet af 2022 registrerede arkivets frivillige 28 arkivsager med papirarkivalier, 537 enkeltbilleder, 109 billedserier og 68 film i registreringssystemet Arkibas. Byarkivet gennemførte også en total registrering af arkivets samling af kort og plakater. I alt blev der registreret 72 kort og 117 plakater. Registreringerne kan fremsøges på Arkiv.dk, hvor også billederne kan ses direkte på skærmen. Dertil kommer oprettelsen af 84 indkomster, dvs. arkivalier, der enten er doneret til arkivet fra privatpersoner i løbet af 2022, eller ældre sager, som ikke tidligere har været registreret i Arkibas. 2022 blev også året, hvor arkivet for alvor gik i gang med digitalisering af arkivets filmsamling. I alt blev der digitaliseret over 150 8mm smalfilm. Igennem året havde Byarkivet i alt 342.258 unikke visninger på Arkiv.dk. Samtidig var der 124 besøgende på læsesalen.

Stadsarkivet

Middelfart Stadsarkiv består af 1.200 hyldemeter kommunale papirarkivalier. Arkivmaterialet har igennem året hyppigt været ekspederet til brug hos den kommunale forvaltning, bl.a. i forbindelse med tekniske sager, aktuel behandling af politiske emner og borgeres aktindsigt. I efteråret 2022 startede flytningen af arkivalier under Middelfart Stadsarkiv til nyt magasin. I alt blev halvdelen af samlingen udflyttet og opsat på hylder. Arbejdet fortsætter i 2023 og forventes at være afsluttet inden foråret.

Arkivernes arrangementer og formidling

På Arkivernes Dag, den 13 november havde arkivet et tema om Stormfloden i 1872, hvor 21 gæster lagde vejen forbi.

13 Årsberetning 2022

Kapitel 8

Middelfart Museum skal i henhold til Museumslovens kapitel 8 bidrage til, at bygningskulturelle værdier sikres for eftertiden i forbindelse med kommunal lokalplanlægning og byggeansøgninger. Som en del af dette ansvar har museet i 2022 løbende gennemset byggesager og været i dialog med bl.a. kommunens Plan og Byg afdelingen vedr. historiske oplysninger om enkelthuse i forbindelse med bygherrers ønsker om ombygninger og modernisering. Heriblandt har været en løbende hjælp til at finde historisk fotomateriale på Byarkivet. I 2022 medvirkede museet i processen omkring udviklingen af ny bevarende lokalplan for Strib. Museet bidrog bl.a. med input til nye SAVE registreringer samt områdets historik. Desuden blev der udarbejdet notat vedr. historikken omkring ejendommen ”Toldbod Vinhus” i Havnegade.

Bygninger og udendørsarealer

Der er foretaget almindeligt løbende vedligehold, men udover de nye magasiner under Teglgårdsparken (se afsnittet om magasiner) er der ikke foretaget større renoveringer eller lignende.

14 Årsberetning 2022
8
Algade

Besøgstal

2022 Besøgstal - alle afdelinger

Lukket - tallet er kun besøgsaftaler.

Lukket pga. corona

Henner Friisers Hus

Algade 8

Café Inga

15 Årsberetning 2022
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Total 2022 0 0 21 0 85 154 305 287 45 225 0 0 1122 2021 40 106 397 298 138 252 1231 2020 85 603 323 120 294 1425 Psykiatrisk Samling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Total 2022 49 161 455 267 297 238 372 634 232 191 253 0 3149 2021 33 94 228 525 1119 393 403 293 43 3131 2020 47 282 142 309 676 363 438 157 108 20 2542
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Total 2022 551 118 60 173 170 378 247 243 230 1853,3 3648,8 7672 2021 94 257 414 268 141 472 1433 2467 5546 2020 30 322 527 618 216 183 1001 1043 1442 5382 Byarkivet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Total 2022 10 5 15 5 12 12 14 10 3 35 3 124 2021 22 5 3 30 2 62 2020 6 12 8 1 19 9 11 4 3 73 Samlet besøgstal for ovenstående pr. år: 2020: 9.422 2021: 9.970 2022 12.067
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Total 2022 246 90 226 331 295 160 240 439 1076 3103 2021 85 162 437 351 194 499 359 812 2899 2020 167 214 754 321 295 527 286 429 2993 Diverse tal ( antal besøgende) 2020 2021 2022 Sommerens kulturhistoriske ture, juni til september 223 212 300 Besøgsaftaler udenfor museets adresser, ikke off. F.eks. byvandringer, foredrag m.m. 81 463 312 Besøg på hjemmesiden (antal sidevisninger) 49365 55215 57811 Off. arrangementer m/andre aktører, udenfor museets adresser 300 739 1905 F.eks. Kulturaften, Sindssyg God Søndag, Æbledag. Tallet er et skøn fra de involverede parter MIG & MIN BY - særudstilling 2022 (februar + maj-oktober) 2170 Peberkagebyen/juleudstilling 5502 Kulturarvsboxen 1800 Bro-udstilling ved Bridgewalking Tallet er et skøn leveret af Bridgewalking 348 5252 12004 Jollehusene v/Lillebæltværftet Tallet er et skøn leveret af Lillebæltværftet 150 150 150

Skoletjeneste

I forbindelse med sommerudstillingen ”Mig og min by” indgik museet i et samarbejde med kommunen vedr. kommunikation og gratis besøg til børnehaver, vuggestuer og indskolingen. Der blev udsendt nyhedsbreve med omtale af projektet i januar, april, maj og i juni kørte vi ud til samtlige børnehaver/vuggestuer og indskolinger i kommunen. Her afleverede vi personligt en pose med materialer fra udstillingen (bog, plakat m.m.) samt en indbydelse til at besøge museet. Tilbagemeldinger fra dem, der har besøgt udstillingen har været positive, men det er langt fra lykkedes at få alle til at besøge museet.

I årets løb havde museet følgende guidede besøg fra uddannelsesinstitutioner, skoler og børnehaver:

Antal klasser/hold med guide 2022

SOSU-Skoler: 22

Universitet m.m.: 4

Ungdomsuddannelser: 4

Grundskole: 22

Børnehave m.m.: 16

Offentlige guidede ture

De offentlige guidede ture i 2022 havde generelt færre deltagere end før Covid 19 epidemien. Således var der 813 deltagere i 2019 mod 300 i 2022. I 2022 havde vi et sommerprogram med 20 offentlige ture i og omkring Middelfart med forskellige emner.

Programmet for sommerens

offentlige guidede ture og rundvisninger:

23/6 Hindsgavl Slot v/Alexander

Styhr Kristensen, Middelfart Museum

30/6 Sindssygehospitalet i Middelfart – vandring i parken v/Maiken Nørup, Middelfart Museum

5/7 Sindssygehospitaletsi Middelfart – vandring i parken v/Søren Lau Møllegård, Middelfart Museum

7/7 Middelfarts gamle bydel og havn

v/Maiken Nørup, Middelfart Museum

12/7 Sindssygehospitalet i Middelfart – vandring i parken v/Søren Lau Møllegård, Middelfart Museum

14/7 Hindsgavl Slot v/Peter Storm

19/7 Sindssygehospitalet i Middelfart

– vandring i parken v/Maiken Nørup, Middelfart Museum

21/7 Sindssygehospitalet i Middelfart

– vandring i parken v/Maiken Nørup, Middelfart Museum

28/7 I marsvinjægernes fodspor v/Peter Storm

4/8 Middelfart Vestre kirkegård

v/John Pedersen

11/8 Jernbane og færgefart Stribs

v/Svend Ankjær Nielsen, arkivleder i Vejlby-Strib Lokalhistoriske Arkiv

18/8 Det nye Middelfart v/ Hans Erik Brønserud

29/8 Sindssyg god søndag: I patienten P.S. Krøyers fodspor

v/ Peter Storm

Hospitalets første tid v/ Maiken Nørup.

Programmet for ture arrangeret i samarbejde med Naturpark Lillebælt:

7/6 Guidet tur om marsvinet og marsvinjagten i Middelfart. Ved Maiken Nørup og naturvejleder Anette Weiss.

Programmet for byvandringer for børn 3-8 år:

30/6 Middelfart i børnehøjde

v/museumsinspektør Søren Lau Møllegård

7/7 Middelfart i børnehøjde

v/museumsinspektør Søren Lau Møllegård

14/7 Middelfart i børnehøjde

v/museumsinspektør Søren Lau Møllegård

21/7 Middelfart i børnehøjde

v/museumsleder Maiken Nørup

28/7 Middelfart i børnehøjde

v/frivillig Lisbeth Vognsen

Private guidede ture og rundvisninger

I løbet af året havde vi 53 guidede ture eller rundvisninger med private grupper. Disse var dels i udstillingerne i Henner Friisers Hus, Algade 8 eller Psykiatrisk Samling og dels ture i Middelfarts gamle bydel, i parken på Hindsgavl Slot eller på det tidligere sindssygehospital i Middelfart.

16 Årsberetning 2022

PUBLIKATIONER

Årbogen Vends Årbogen Vends udgives af Vends Herreds Udgiverselskab. Arkivar Alexander Styhr Kristensen er suppleant i bestyrelsen og medvirker i arbejdet med årbogen. Vends er også en del af den årlige julegave til museets frivillige, hvilket mange sætter stor pris på.

Årets udgave af bogen bestod af artiklerne:

• Den store stormflod i 1872 af John Pedersen

• Hvad loftet gemte på Villa Nøddely i Nørre Aaby af Karen Marie Jensen

• Åge Petersen – Journalist, politiker og lokalhistoriker i Middelfart af Lone Brandt Jakobsen

• Et liderligt, ørkesløst og ødselt liv af Kaj Habekost

• Baltic Pipe – Et snit til oldtiden af Maria Lauridsen, Odense Bys Museer

• Om Husby Central af Birte Hansen

• Det kostede mulkt at pjække i skolen af Poul Christensen

• Rigsretten 1910 af Ole Fevejle Leegaard

Personale, møder, kurser m.m.

Maiken Nørup

Bestyrelsesmedlem Lillebæltsværftet, medlem af gruppen for Arkitekturens Dag, sekretær for Middelfart Museums bestyrelse.

Derudover stod hun for eller deltog i følgende foredrag, kurser, workshops, udviklingsmøder, seminarer m.m.:

27.1.22 Udviklingsmøde med fokusgruppe på Middelfart Museum om museets tilbud til børnefamilier i forbindelse med udstillingen ”Mig og min by”.

8.2.22 Møde med Middelfart Kommune vedr. Lokalplan for Strib

10.2.22 Møde med Slots- og Kulturstyrelsen enhedschef Christina Papsø Weber og chefkonsulent Berit Fruelund Kjærside vedr. præsentation af museet og planerne for MIND projektet.

11.2. 22 Webinar om GDPR-regler.

22.2.22 Foredrag om MIND projektet for Asperup Roerslev Lokalarkiv.

24.2.22 Slots – og kulturstyrelsens webinar om udskillelse og kassation i museernes samlinger.

14.3.22 Slots – og kulturstyrelsens museumskonference ”Museumsledelse i en datadrevet tidsalder”.

18.3.22 Onlinemøde vedr. BEV*ART projektet

21.3.22 Årsmøde for museumsforum Syddanmark.

28.3.22 Møde og besigtigelse af Balslev kirkegård vedr. gravminder.

19.5.22 Generalforsamling, Middelfart Museumsforening

16.6.22 Slots – og kulturstyrelsens webinar ”Bliv klogere på puljen til styrkelse af museernes relevans for nye brugere”.

29.8.22 Besøg af Børn, Kultur og Fritidsudvalget, Middelfart Kommune.

6.10.22 Foredrag om Middelfart Sindssygehospital samt guidet tur i teglgårdsparken, Arkitekturens Dag.

14.11.22 Foredrag om Middelfart Havn, MOLF arrangement i Middelfart Sparekasse.

Helle Thygesen

Tirsdag den 4. oktober – ODM kursus for frivilligkoordinatorer (afholdt på CLAY)

Søren Lau Møllegaard

27.1.22 Udviklingsmøde om børneformidling med forældregruppe, Middelfart Museum

10.3. 22 #KICKOFF – bæredygtighedsseminar, Fjelsted Skov Hotel og Konference

7.4.22 – 8.4. 22 Podcast-kursus v. Pressens Uddannelsesfond/Mediernes Efteruddannelse

Samt en række kreative workshops om mental trivsel for unge i et projekt støttet af Region Syddanmark. Projektet fortsætter i 2023.

17 Årsberetning 2022

Alexander Styhr Kristensen

Medlem af kulturhistorisk samråd i Middelfart

Kommune

Medlem af SLA´s uddannelsesudvalg. Medlem af netværket af for elektronisk arkivering (NEA).

Suppleant i bestyrelsen for årbogen Vends.

Inger Bråsch Gram

Medlem af netværket for fynske museer.

Niclas Helsing

Medlem af forvalternetværket.

Oversigt over ansatte, bestyrelse og frivillige i 2022

Fastansatte:

I 2022 rådede museet over 5,06 fastansatte årsværk.

• Maiken Nørup (museumsleder)

• Niclas Helsing (forvalter)

• Camilla Due Christensen (museumsassistent). Barsel fra 1. maj 2021 til 31.maj 2022. Opsagde sin stilling ved udgangen af september 2022.

• Helle Thygesen. Ansat som barselsvikar fra 1. maj 2021-31. maj 2022. Fastansat fra 1. oktober 2022

• Alexander Styhr Kristensen (arkivar) Barsel fra 1/815/10

• Søren Lau Hermansen (museumsinspektør)

• Allan Hansen (rengøring).

• Winnie Merete Andersen (rengøring af Psyk.).

• Børge (havemand).

• Claes Glud (it-medarbejder).

Projektansatte, konsulenter, praktikanter, flex m.m.: Igen i år havde museet stor glæde og gavn af universitetspraktikanters friske ideer og arbejdskraft. I efteråret satte museet vist også rekord, da der var fire praktikanter i huset samtidig. To historiestuderende fra Syddansk Universitet knoklede især med særudstillingen for 2023. Desuden lærte de museernes registreringsdatabase, SARA, at kende ved at registrere nye genstande. De to andre studerende, fra henholdsvis Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, arbejdede med kildestudier, nærmere bestemt indlæggelsesjournaler fra statshospitalet. De opstøvede journaler fra rigsarkivet og transskriberede dem. Det var spændende at

se, hvad de gravede frem af patienthistorier – historier, som vi kommer til at formidle på det kommende museum, MIND. Desuden havde vi glæde af en folkeskolepraktikant i en uge.

Bestyrelsen for Middelfart Museum

• Hans Erik Brønserud, tidl. direktør i Middelfart Sparekasse (bestyrelsesformand)

• Kristian Gren, direktør for marketing og forretningsudvikling i Middelfart Sparekasse (næstformand)

• Ib Gorm Pedersen, advokat ved Middelfart Advokaterne

• Karin Riishede (udpeget af Middelfart Byråd)

• Jes Rønn Hansen (udpeget af Middelfart Byråd)

• Ulla Lindgren, leder af Psykinfo i Region Syddanmark

Frivillige medarbejdere pr. 31.12.2022

• 16 frivillige medarbejdere i Middelfart Byarkiv

• 6 frivillige medarbejdere på Psykiatrisk Samling

• 5 frivillige medarbejdere i Henner Friisers Hus. (3 faste + 2 fra Algade)

• 27 frivillige medarbejdere i Algade 8, Café Inga og museumsbutikken

• 7 frivillige medarbejdere indenfor andre områder

18 Årsberetning 2022
19 Årsberetning 2022
Henner Friisers Hus
20 Årsberetning 2022
Sindssyg god søndag

Årets plakater

GRATIS adgang forbørn

Middelfart Museum

præsenterer udstillingen

MIG & MIN BY 21. maj-17. september

tirsdag-lørdag kl. 11-17

Det er ogsåfor voksne

Velkommen til Middelfart Museum

MIG & MIN BY ER EN UDSTILLING FOR DE MINDSTE

Udstillingen ”MIG & MIN BY” er bygget op, så børn helt fra 4-6 år sammen med deres voksne kan glæde sig til besøget!

”MIG & MIN BY” lægger op til, at de voksne deler deres historier om ”dengang, jeg var barn”.

Udstillingen er udviklet og støttet af Nordea-fonden, Museum Vestsjælland og Vardemuseerne

Velkommen til Middelfart Museum

Årets særudstilling 2022

MIG OG MIN BY

Udstillingen og den dertilhørende formidling er målrettet de 4-6-årige.

GRATIS adgang forbørn

Gennem kombinationen af leg og læring sættes der fokus på børnenes lokale by som et unikt historisk fællesskab. Børnene er med til at undersøge og opdage byen, både på museet og ude i byrummet. Rigtig god fornøjelse.

Det er også voksnefor

Åbningstider 2022

21. maj - 17. september tirsdag til lørdag kl. 11 - 17

Bag et kagehus til juleudstillingen

Guidede ture 2022

Besøg juleudstillingen i Algade 8

Peberkageby

Åbent kl. 11-17

Alle dage fra 20. nov til 19. dec.

Bag et hus du kender eller et efter fri fantasi. Lad dig inspirere af huse og bygninger, hvor du bor - man kan også bage træer, biler, dyr og folk til byen.

Det er sjovt at bage kagehuse og nemmere end man tror!

Folder med opskrift, skabelon m.m. fås her på museet eller downloades på www.middelfart-museum.dk

Indlevering af peberkagehuse i Algade 8:

Alle hverdage indtil den 11. november kl. 9.00-14.00.

Derudover den 14. og 15. november kl. 14.00-18.00.

Vi glæder os til at se jer.

Med hjertelig hilsen Middelfart Museum

Udstillingen ”Middelfart Peberkageby” er åben 18/11 til 22/12 med fri entré.

”Middelfart Peberkageby” Middelfart

Oplev en hel by bagt i peberkagedej! Stem på dit favorithus, få en smagsprøve og nyd duften af jul! Lad børnene gå på opdagelse og løse sjove opgaver i Peberkagebyen. Se også juleudstillingen ”Nordiske Juletraditioner”

Julepynt og nostalgi Museumsbutikken sælger både julepynt, der bringer minderne frem, samt nyere pynt af dansk design.

21 Årsberetning 2022
På opdagelse
30. juni og 21. juli kl. 19.00 Middelfart Sindssygehospital Parkvandring og udstilling Foran Teglgårdsparken 17 28. juli kl. 19.00 marsvinjægernes fodspor Byhistorie og marsvinjægere Middelfart Kirke, Algade 7 11. august kl. 19.00 Stribs jernbane og færgefart Livet omkring jernbaner og færger Ved Strib Bådehavn, Strandvejen 271, Strib 23. juni og 14. juli kl. 19.00 Hindsgavl Slot Slotshistorie og parkvandring Off. p-plads ved Hindsgavl Slot 4. august kl. 19.00 Middelfart Vestre Kirkegård Fortælling om slægter og mindesmærker Ved indgangslågen på Kongebrovej 7. juli kl. 19.00 Middelfarts gamle bydel og havn Byvandring Middelfart Kirke, Algade 7 18. augsut kl. 19.00 Det nye Middelfart Fra gammel havn til ny bydel Foran indgangen til Kulturøen, Havnegade 6 Køb billet og læs mere på www.middelfart-museum.dk
i historien
Middelfart
FRI ENTRÉ Algade 8 Tlf.: 64414741 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Jul i Café Inga Café Inga inviterer til hygge i julestuen, hvor du kan nyde hjemmelavede julekager og kaffe/te/kakao alle dage
åbningstiden.
i
Peter Storm juler
oplæsning
Den 25/11, 2/12, 9/12
16/12 - Kl. 14.00-14.30 - Fri entré
med fortælling og
for voksne
og
Algade 8 Tlf.: 64 41 47 41 www.middelfart-museum.dk
Museum
info@middelfart-museum.dk
Café
B E S Ø G Å B E N T I R S D A G - F R E D A G K L 1 2 - 1 6 L Ø R D A G K L 1 1 - 1 7 A L T I D F R I S K B A G T E B O L L E R O G K A G E R
Inga

Årets gang i billeder

22 Årsberetning 2022
Kulturarvsboxen i Teglgårdsparken Personaletur til FLUGT Refugee Museum of Denmark Ulvetime i MIG OG MIN BY Kulisse i MIG OG MIN BY Sømandsdag med Dynamitskipperens sønner Filetering af fisk Sindssyg god søndag Peberkagebyen
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.