Page 1

Wroc続aw


street spot... Co to jest ?


street spot... To pomys³ na wielofunkcyjn¹ przestrzeñ, gdzie swoje miejsce znajd¹ ró¿ne sporty, hobby, sztuka i rozrywka. To aktywizacja lokalnej spo³ecznoœci,

ró¿nych grup spo³ecznych i pokoleniowych.


podsumowanie:

Nasz pomys³ to budowa

sieci street spotów

na obszarze dzielnicy Biskupin, Sêpolno oraz D¹bie.


Jak wyobra¿amy sobie

prace nad budowà

sieci Street Spotów Stowarzyszenie:

- wskazanie potencjalnych lokalizacji - konsultacje projektowe - dzia³ania PR wœród sportowców, artystów i lokalnych spo³ecznoœci - organizacja eventów, zawodów, imprez

Urz¹d Miasta: - wsparcie w pozyskiwaniu pozwoleñ - wsparcie finansowe - pomoc w kontaktach z prywatnymi inwestorami


Street Spot Wrocław  

Street Spot Wrocław

Street Spot Wrocław  

Street Spot Wrocław

Advertisement