Page 1


Obsah Prƽvodnízpráva............................................................................................................................... .........3

Ústav:15123Ústavstavitelství1 Vedoucíústavu:Prof.Ing.MiroslavPavlík,CSc. Vedoucípráce:Doc.Ing.Arch.VáclavAulický Konzultantēásti:Ing.PavelMeloun Vypracoval:MichalHolpuch

1.1ZákladníúdajeostavbĢ....................................................................................................................... 3 1.2.DosavadnívyužitíazastavĢnostúzemí.............................................................................................. 4 1.3.Údajeoprovedenýchprƽzkumechaonapojenínadopravníatechnickouinfrastrukturu..............4

 

1.4InformaceosplnĢnípožadavkƽdotēenýchorgánƽ............................................................................4 1.5Informaceododrženíobecnýchpožadavkƽnavýstavbu...................................................................4 1.6ÚdajeosplnĢnípopodmínekregulaēníhoplánuaúzemníhorozhodnutí.........................................4 1.7VĢcnéaēasovévazbynasouvisejícíapodmiŸujícístavby..................................................................4 Technickázpráva............................................................................................................................... .......5 2.1 Úēelobjektu............................................................................................................................... .........5 2.2 DopravníƎešenívēetnĢdopravyvklidu.............................................................................................. 5 2.3 UrbanisticéƎešeníobjektu.................................................................................................................. 5 2.4 ZákladyarchitektonickéhoƎešení....................................................................................................... 5 2.5 DispoziēníƎešení............................................................................................................................... ..5 2.6 OsvĢtleníaoslunĢní............................................................................................................................ 6 2.7 KonstrukēníatechnickéƎešenístavby................................................................................................ 6 2.7.1 Zpƽsobzaložení.................................................................................................................. 6 2.7.2 Nosnékonstukce................................................................................................................ 6

ástA–ástarchitektonickoͲstavební Souhrnnátechnickázpráva

2.7.3 Vertikálníkomunikace........................................................................................................ 7 2.7.4Obvodovýplášƛ.................................................................................................................. 7 2.7.5 StƎešníplášƛ........................................................................................................................ 7 2.7.6 DĢlícínenosnékonstrukce................................................................................................. 7 2.7.7 Podhledovékonstrukce...................................................................................................... 7 2.7.8Skladbypodlah................................................................................................................... 7 2.7.9 VýplnĢotvorƽ..................................................................................................................... 7 2.7.10 Povrchovéúpravy............................................................................................................ 7 2.7.11 VestavĢnéinteriérovézaƎízení......................................................................................... 7 2.8 TepelnĢtechnickévlastnostistavebníchkonstrukcíavýplníotvorƽ,hydroizolaēníhosystému spodnístavby............................................................................................................................... .............8 2.9 VlivstavbyajejíhoužívánínaživotníprostƎedí..................................................................................8 2.10Geodetickýreferenēnípolohovýavýškovýsystém..........................................................................8 2.11.ZpƽsobzajištĢníochranyzdravíabezpeēnostipracovníkƽ.............................................................8 2.12.Mechanickáodolnostastabilita...................................................................................................... 8

FakultaarchitekturyVUT Thákurova7 16000,Praha6

2.13.Požárníbezpeēnost.......................................................................................................................... 8

Zimnísemestr 2012/2013

2.14.InstalaceTZB............................................................................................................................... .....8 2.15.UspoƎadánístaveništĢ...................................................................................................................... 8


2.16.Úsporaenergieaochranatepla....................................................................................................... 8 3.Výkresováēást............................................................................................................................ .........12 

Prõvodnízpráva ͳǤͳZákladníúdajeostavb³ Akce:VinaƎstvísvinárnouarodinnýmbydlením Poloha:Baba,Praha6 Katastrálníúzemí:Dejvice729272 Kraj:hlavnímĢstoPraha Stát:eskárepublika Stavebnípozemky:par.ē.2977/1,2977/2 StupeÒdokumentace:dokumentaceprostavebnípovolení Škola:VUTFakultaarchitektury Ústav:ÚstavstavitelstvíI15123 Vedoucíústavu:prof.Ing.MiloslavPavlík,CSc. Ateliér:Aulický–Aulická–Mikule–Kándl Vedoucíateliéru:Ing.arch.VáclavAulický Zpracovatel:MichalHolpuch Konzultantstavební«ásti:Ing.PavelMeloun Konzultantstatické«ásti:Ing.MiroslavVokáē,Ph.D. Konzultant«ástitechnickéhozaâízeníbudov:Ing.arch.JiƎíAdámek Konzultant«ástirealizace:Ing.MichalPánek Konzultantpožárníochrany:Ing.DanielaBošováPh.D. Konzultant«ástiinteriér: Pozemekskládajícísesparcel2977/1a2977/2orozloze25320m2senacházívPraze6naBabĢaje ohraniēenaulicemi,NaKodymce,NaŠpitálce,NaFišerceaNeherovská.Napracele2977/1orozloze 9813m2budeumístĢnpolyfunkēníobjektsfunkcemiprorodinnébydlení,stravováníazpracování vinnérévyavinice.Naparcele2977/2orozloze15507m2budepouzevinice.PƎedmĢtemtéto bakaláƎsképrácejepolyfunkēnídƽm. aešenýobjekt \ešenýobjektjepolyfunkēnídƽmsestávajícísezēástívinaƎství,vinárnyarodinnéhobydlení.Objektje ētyƎpodlažníajezahloubendojižnĢorientovanéhosvahu.JednopodlažíjeplnĢpodúrovníterénua jednoēásteēnĢ.BudovamáplochoustƎechu. KlimaticképodmínkyvokolíobjektujsoubĢžné. Funk«níaprostorovéuspoâádání ObjektseskládázedvouhlavníchfunkēnĢikomunikaēnĢoddĢlenýchēástí.ástiprobydleníaēásti provinaƎstvíavinárnu.Prƽvodnízpráva 1.PPVýrobavína,archivvín,vinárna,technickézázemí 1.NPVinárnaskuchyníahygienickýmzázemímprohostyizamĢstnance,zázemívinice,zpracování hroznƽ 2.NP,3.NPͲBydlení

Konstruk«níâešení NosnákonstrukceobjektujetvoƎenaželezobenovýmisloupyastĢnami.PrƽvlakyjsouumístĢné vpƎíēnémsmĢru.Zastropeníjev1.PP,1.NPa2.NPtvoƎenoželezobetonovoudeskouav3.NPpƎedem pƎedpjatýmipanelySpiroll.

1.2.Dosavadnívyužitíazastav³nostúzemí VsouēasnédobĢjestavebnípozemekbezvyužití.VsouēasnédobĢnapozemkunestojížádnéobjekty anenízdežádnávzrostlázeleŸ,pouzezatravnĢnáplocha.PozemeksenacházíuprostƎedvilové zástavby.PoēetpaterokolníchdomƽjemaximálnĢtƎinadzemnípodlaží. VlastníkempozemkujevsouēasnédobĢmagistráthl.mĢstaPrahy.

1.3.Údajeoprovedenýchprõzkumechaonapojenínadopravníatechnickou infrastrukturu TerénsesvažujesmĢremnajihovýchodajestabilní.Geologicképosouzeníbyloprovedenobez technickýchprací,pouzenazákladĢrešerše,archivníchpodkladƽarekognoskaceterénu.Nacelém pozemkujsoupodvrstvounavážkyomocnosti0,5až2mmírnĢnarušenéjílovitoͲprachovité sedimenty(únosné,tƎídatĢžitelnosti4).Odhloubky7mzaēínávelmizvĢtralábƎidlice.Mácharakter polopevnéhorninysvelkouhustotoudiskontinuit4.tƎídytĢžitelnosti. Od7,5mjebƎidlicepevnánevĢtraná,4.tƎídytĢžitelnosti.Radonovýindexbylstanovenna1. Dlearchívníchúdajƽjehladinapodzemnívodyažcca10–15mpodterénematudížnebudemítvliv nanávrhzaloženíobjektƽ.Stavbaneležívzátopovémpásmu,anivpásmuhydrologickéochrany. NapojenípozemkunainženýrskébudezajištĢnozhotovenímpƎípojek.SítĢmajídostateēnékapacity prozajištĢnífunkēnostiobjektu. NapojenípozemkunadopravníinfrastrukturubudeprobíhatvuliciNaŠpitálceaNaKodymce. 

1.4Informaceospln³nípožadavkõdot«enýchorgánõ PožadavkydotēenýchorgánƽjsousplnĢny. 

1.5Informaceododrženíobecnýchpožadavkõnavýstavbu PožadavkysplŸujípodmínkyvyhláškyē.26/1999Sb.hl.m.Prahyoobecných technickýchpožadavcíchnavýstavbuvhlavnímmĢstĢPraze. 

1.6Údajeospln³nípopodmínekregula«níhoplánuaúzemníhorozhodnutí PodmínkyregulaēníhoplánuaúzemníhorozhodnutíjsousplnĢny. 

1.7V³cnéa«asovévazbynasouvisejícíapodmiÒujícístavby Nejsouznámyžádnédalšísouvisejícístavby,kterébymohlyovlivnitnavrhovanéƎešení. 


Technickázpráva 2.1 Ú«elobjektu \ešenýobjektjepolyfunkēnídƽmsestávajícísezēástívinaƎství,vinárnyarodinnéhobydlení.Objekt seskládázedvouhlavníchfunkēnĢikomunikaēnĢoddĢlenýchēástí.ástiprobydleníaēástipro vinaƎstvíavinárnu.ObjektjeētyƎpodlažníajezahloubendojižnĢorientovanéhosvahu.Jednopodlaží jeplnĢpodúrovníterénuajednoēásteēnĢ.BudovamáplochoustƎechu.

Vstupnípodlažízaujímají4hlavníēásti.TechnickáēástproobhospodaƎovánívinice,technickáēástpro samotnouvýrobuvína,ēástvinárnyskuchyníasociálnímpƎíslušenstvímaēástprozamĢstnance sšatnamiakanceláƎí.Vpodzemnímpodlažísenacházípokraēovánítechnickéēástiprovýrobuvínaa taképodzemníēástvinárnykterájepƎístupnáisamostatnýmschodištĢmzesálu.Zásobovánívinárnya vinaƎstvíjezajištĢnopomocívýtahuzuliceNaKodymce.Vstupdoobytnéēástijezeseveru.ObĢēásti jsoufunkēnĢidispoziēnĢzcelaoddĢleny.ObytnáēástjeƎešenanásledovnĢ.Vevstupnímpodlažíse nacházítechnickézázemíagáráže,spoleēnáobytnámístnostajedenvariabilníprostoruzpƽsobenýi proosobysesníženoupohyblivostí.VhornímpodlažísenacházídvĢkoupelnovájádraavariabilní prostor.

2.2 Dopravníâešenív«etn³dopravyvklidu ObjektjenapojennajednosmĢrnouuliēnísíƛbezžádnýchomezení.NacházísemezitƎemi autobusovýmizastávkami(Špitálka,UMatĢjeaJuliska)avdelšídochozívzdálenostijedostupnái tramvaj(zastávkaPodbaba).DopravavklidujeproobytnouēástƎešenagarážíaprorestauracijsouna pozemkuzƎízenaparkovacístání.

2.3 Urbanisticéâešeníobjektu Objekt,senacházínaúzemímĢstskéēástiPraha6,Baba.JednáseopozemekkterýnepƎiléhákžádné stavbĢ.OkolnízástavbutvoƎípƎevážnĢvilovéarodinnédomymaximálnĢo3Ͳ4podlažích.Objekt okolnízástavburespektujeasvýmobjemem.

2.4 Základyarchitektonickéhoâešení VestƎedovĢkusezdeavpƎilehlémokolírozprostíralivinice.TunaBabĢzaložilnapoēátku15. stoletíJiƎíkzJanovic,proboštsvatovítskekatedralykekteréoblastpatƎila.PozdĢjšímajitelvinice ServácEngelzEngelflussuzdenechalroku1650postavitviniēnílissletohrádkem,zkteréhojednes zƎíceninanaBabĢ.Vroce1673koupilviniciisletohrádkemdĢkanmetropolitníkapitovyusv.Víta TomášJanPĢšinazechorodu,pokterémbylavinicenazývánaechorodkaneboDĢkanka. VsouēasnostijepƽdabývalýchviniczastavĢnavilamiaulicejsoupojmenoványjményvinic. JsoutonapƎíkladulice:NaKuthence,NaDyrince,Fetrovská,Paƛanka,NaKlimentceatakéuliceNa Kodymce,NaFišerceaNeherovskámezikterýmijesituovánƎešenýpozemek.Vnávaznostinahistorii územíjsemserozhodlobnovitzdejšívinaƎskoutradicianavrhnoutzdevinicisezázemím. VinaƎstvíjakotakovéjevĢcírodinnéhocharakterupƎedávanouzgeneracenageneraci,která sednesjižtoliknevidí.Jáseprotovrámcitématuexperimentálníformaindividuelníhobydlenísnažím vytvoƎitprostor,vekterémbyrodinamohlažítspolunapƎíēgeneracemi.Snažímsetohodocílit oddĢlenímveƎejnéasoukroméēástibydleníavariabilitou.Konceptjezaložennatom,ževšichni obyvatelémajíspoleēnýprostorkterýmjevelkáobytnámístnostve2.nadzemnímpodlažíapakmá každýmožnostsidlesvéhouváženízƎíditsvƽjsoukromýprostor,kterýmubudevždynejlépe vyhovovat.SnažímsetohodocílitsystémempƎemístitelnýchpƎíēek,kteréprosvépƎemístĢní nepotƎebujítémeƎžádnýstavebnízásahadajíseumístitlibovolnĢvprostoruktomuvyhrazenému. lovĢktakmámožnostbýtsámvesvéēásti,kterousimƽžepƎizpƽsobitzceladlesvéhoanemusítak rodinuopouštĢtzdƽvodƽkterésouvisísprostorovýmƎešenímobydlí(narodísedítĢ,zemƎeēlen domácnostiapod.)

2.5 Dispozi«níâešení Hlavnívstupdovinárnyjezjižnístrany,zekteréjsoutaképƎístupnédalšídvavchody.Jedensloužípro personálvinárnyazamĢstnanceviniceadruhýmjepƎístupnáēáststechnickýmzázemímvinice.

2.6 Osv³tleníaoslun³ní Objektjeorientovánnajižnístranu.ObytnáēástjeosvĢtlenapƎirozeneokennímiotvoryadvojitou fasádou.ástvinárnyavinaƎstvíjeosvĢtlenaoknyaprosklenýmistĢnami.Podzemníprostorya prostorybezpƎíméhopƎístupudenníhostĢtlajsouosvĢtlenyumĢle.

2.7 Konstruk«níatechnickéâešenístavby 2.7.1 Zpõsobzaložení Nacelémpozemkujsoupodvrstvounavážkyomocnosti0,5až2mmírnĢnarušenéjílovitoͲprachovité sedimenty(únosné,tƎídatĢžitelnosti4).Odhloubky7mzaēínávelmizvĢtralábƎidlice.Základovou konstrukciproželezobetonovýmonolitickýkonstrukēnísystémtvoƎíželezobetonovádeskaaobvodové železobetonovéstĢnyvsystému„bílévany“.Základovádeskamátloušƛku500mmajepoloženana 100mmpodkladníhobetonu. 2.7.2 Nosnékonstukce 1.Podzemnípodlaží ObvodovéželezobetonovémonolitickéstĢnymajítloušƛku300mm. Sloupy mají rozmČry 450x450mm.VýtahovášachtajeƎešenájakodvojitáamátloušƛkustĢny150 mm. StopníkonstrukcitvoƎíspojitámonolitickádeskaotloušƛce200mmpnutámeziprƽvlakyumístĢné vpƎíēnémsmĢruastĢny.Schodišƛováramena a podesty jsou prefabrikovanéželezobetonové. 1.Nadzemnípodlaží ObvodovéželezobetonovémonolitickéstĢnymajítloušƛku300mm. Sloupy mají rozmČry 450x450mm.VýtahovášachtajeƎešenájakodvojitáamátloušƛkustĢny150 mm. StopníkonstrukciazároveŸnosnoukonstrukcistƎešníhopláštĢtvoƎíspojitámonolitickádeskao tloušƛce200mmpnutámeziprƽvlakyumístĢnévpƎíēnémsmĢruastĢny.DeskajevmístĢpƎechodu meziobytnouēástíazelenoustƎechouuskoēena. 2.Nadzemnípodlaží ObvodovéželezobetonovémonolitickéstĢnymajítloušƛku250mmpƽsobíjakostĢnovénosníkya jsouvynesenynasloupechspodníchpodlaží.Sloupy mají rozmČry 450x450mm. StopníkonstrukcitvoƎí jednosmĢrnĢpnutámonolitickádeskaotloušƛce250mm.Schodišƛejeprefabrikované železobetonové.


3.Nadzemnípodlaží ObvodovéželezobetonovémonolitickéstĢnymajítloušƛku250mm.NosnoukonstrukcistƎešního pláštĢtvoƎíprefabrikovanépƎedempƎedpjatépanelyspirolltl.500mm.

2.8 Tepeln³technickévlastnostistavebníchkonstrukcíavýplníotvorõ,hydroizola«ního systémuspodnístavby StĢnysuterénujsoudonezámrznéhloubky1mzateplenydeskamizpolystyrenuXPStl.150mm, hloubĢjipakjižjen100mm.NastƎecháchjepoužitavrstvapĢnovéhopolystyrenuviz.TabulkyͲ SkladbystƎech.Hliníkováokna,dveƎeafasádnístĢnyspƎerušenýmtepelnýmmostemjsouzasklené tepelnĢizolaēnímtrojsklem.Zatepleníaskladbyobvodovýchkonstrukcíjsounavrženyvsouladu spožadavkystanovenýmivnormĢSN730540-2:2007Tepelnáochranabudov. Hydroizolaēnísystémspodnístavbyjenavrženjakobílávana.VpƎechodumezibílouvanouabĢžným železobetonemjezhotovenopƎekrytímodifikovanýmiasfaltovýmipásy.

Stâešníkonstrukce NosnákonstrukcestƎechyobytnéēástijetvoƎenapƎedempƎedpjatýmiprefabrikovanýmipanelyspiroll tl.500mm.ástvinaƎstvíavinárnymájakonosnoukonstrukcispojitouželezobetonovoudeskutl. 200mm. 2.7.3 Vertikálníkomunikace Vertikálníkomunikacivobjektuzajišƛují3schodištĢ(jednovobytnéēásti,jednovēástivinaƎstvía jednovevinárnĢ).Všechnajsouprefabrikovanáželezobetonová.Dalšívertikálníkomunikacizajišƛuje výtah,kterýspojujepodlažíēástivinárnyavinaƎství. 2.7.4Obvodovýplášë ObjektmátƎirƽznéobvodovépláštĢ.Naobytnouēástjepoužitkontaktnízateplovacísystém somítkouaprovĢtrávanáfasádasmĢdĢnýmilamelami.ástvinárnyavinaƎstvímáobvodovýplášƛs kontaktnímzateplenímagabionovýmobkladem,kterýpƎecházívopĢrnouzeě.Bližšíspecifikaceviz. Tabulky–SkladbyobvodovýchstĢn 2.7.5 Stâešníplášë Objektmá3rƽznédruhyplochýchstƎešníchplášƛƽ.ObytnáēástmástƎešníplášƛsnormálnímpoƎadím vrstevafoliovouhydroizolací.ástvinaƎstvíavinárnyvystupujícínadúroveŸ2.NPmáplášƛsfoliovou hydroizolacíanormálnímpoƎadímvrstev.ZbytekēástivinaƎstvíavinárnymáintenzivnízelenou stƎechusbĢžnýmpoƎadímvrstev.Bližšíspecifikaceviz.Tabulky–SkladbystƎech 2.7.6 D³lícínenosnékonstrukce V objektusenacházípƎíēkyzkeramickýchtvárnicPorotherm14P+D.VmístĢkdejsoukladenynároky natepelnouizolacipƎíēkyjepoužitYtongP2Ͳ500.VobytnéēástijetaképoužitsystémpƎemístitelných pƎíēekblížepopsanývēástiFInteriér. 2.7.7 Podhledovékonstrukce Vobjektusevyskytujídvadruhypodhledƽ.SádrokartonovýzavĢšenýaspeciálníakustickýproprostory spƎemístitelnýmipƎíēkami(viz.Detail4). 2.7.8Skladbypodlah Jednotlivénášlapnépovrchypodlahjsouuvedenyvtabulcemístností(viz.Pƽdorysypodlaží).Podrobná specifikacevrstevpodlahvizTabulky–Skladbypodlah 2.7.9 Výpln³otvorõ VizTabulky–DveƎeaTabulkyͲOkna 2.7.10 Povrchovéúpravy Vobjektujsoupoužitynásledovnépovrchovéúpravy. U1–omítkajednovrstvásádrovábroušená U2–omítkajednovrstvísádrová U3–Neomítáno U4–PƎemístitelnápƎíēka–bezúprav U5–Sádrokartonovýpodhled U6–Speciálníakustickýpodhled Jednotlivépovrchyjsouuvedenyvtabulce místnostíisbarevností(vizPƽdorysypodlaží). 2.7.11 Vestav³néinteriérovézaâízení V1.PPsenacházíbar.Ve1.NPsenacházíbarakuchynĢvinárny.Ve2.NPsenacházívestavĢnéskƎínĢa kuchyŸskálinka.Popisjednotlivýchvýrobkƽviz.Tabulky–TruhláƎskékonstrukce.

2.9 Vlivstavbyajejíhoužívánínaživotníprostâedí StavbaanijejíužívánínebudemítnegativnívlivnaživotníprostƎedí. 

2.10Geodetickýreferen«nípolohovýavýškovýsystém ÚroveŸ +-0,000 = 276,645 m.n.m, s použitím výškového systému Balt po vyrovnání.

2.11.Zpõsobzajišt³níochranyzdravíabezpe«nostipracovníkõ Viz samostatná technická zpráva Realizace staveb, ēást E

2.12.Mechanickáodolnostastabilita Viz samostatná zpráva Statická ēást B

2.13.Požárníbezpe«nost Požární zabezpeēení objektƽ je v souladu s normou 73 0802. Viz. samostatná technická zpráva Požární zabezpeēení, ēást F

2.14.InstalaceTZB Viz samostatná zpráva Technické zaƎízení budov, ēást C

2.15.Uspoâadánístaveništ³ Viz samostatná technická zpráva Realizace staveb, ēást E

2.16.Úsporaenergieaochranatepla podle SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 Všechny skladby splŸují požadované a doporuēené hodnoty a byly provĢƎeny programem Teplo viz. následující výpoēty. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) Název konstrukce:

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007)

S4 StĜecha obytné þásti

Název konstrukce:

Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitĜní teplota Ti: 20,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnČjší stranČ Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai: 21,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitĜní teplota Ti: 20,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnČjší stranČ Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai: 21,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce ýíslo

Název vrstvy

1 2 3 4 5 6 7

d [m]

Dutinový panel Nabetonávka 0,070 Polystyrenbeton Modifikované pásy PČnový polystyren Folie 0,0015 Kaþírek 0,050

Lambda [W/mK]

0,500 1,740 0,050 0,004 0,200 0,350 0,190

Mi [-]

1,200 32,0 0,140 0,210 0,038 12200,0 2,5

Skladba konstrukce

23,0

ýíslo

Název vrstvy

1 2 3 4

25,0 50000,0 80,0

d [m]

Baumit jemná štuková omítka (F Železobeton 3 Isover Fassil 0,200 Jutadach 135

Lambda [W/mK]

0,010 0,250 0,039 0,0002

Mi [-]

0,800 12,0 1,740 32,0 1,4 0,390 100,0

I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2)

I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2)

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,000 = 0,781 Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m = 0,955 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní).

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,000 = 0,781 Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m = 0,962 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní).

PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech

PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech

konstrukce.

Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad

požadavkem

naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné

vazby.

Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad

konstrukce.

naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné

požadavkem vazby.

II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2)

Požadavek: U,N = 0,38 W/m2K Vypoþtená hodnota: U = 0,18 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických

Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypoþtená hodnota: U = 0,15 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických

tepelných mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše).

tepelných mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše).

III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2)

III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN

Požadavky:

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Vypoþtené hodnoty: V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. POŽADAVKY JSOU SPLNċNY.

730540-2) Požadavky:

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzaþní zónČ þiní: 0,059 kg/m2,rok (materiál: Folie). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok Vypoþtené hodnoty: V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,1104 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda SoftwareF5 VČtraný obvodový plášĢTeplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software


3.Výkresová«ást VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) Název konstrukce:

S1 Zelená pochozí stĜecha

Rekapitulace vstupních dat Návrhová vnitĜní teplota Ti: 20,0 C Návrhová venkovní teplota Tae: -13,0 C Teplota na vnČjší stranČ Te: -13,0 C Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai: 21,0 C Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%) Skladba konstrukce ýíslo

Název vrstvy

1 2 3 4 5 6 7 8

d [m]

Železobeton 0,200 Polystyrenbeton Modifikované pásy PČnový polystyren PČnový polystyren Folie 0,0012 Nopová izolace Zemina 0,200

Lambda [W/mK]

1,580 0,700 0,004 0,120 0,120 0,350 0,025 0,700

Mi [-]

29,0 0,086 0,210 0,038 0,038 15800,0 0,147 1,5

20,0 50000,0 100,0 100,0 0,4

I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF = 0,781+0,000 = 0,781 Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m = 0,984 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby.

II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) Požadavek: U,N = 0,24 W/m2K Vypoþtená hodnota: U = 0,07 W/m2K U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše).

III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) Požadavky:

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzaþní zónČ þiní: 0,144 kg/m2,rok (materiál: Modifikované pásy). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok Vypoþtené hodnoty: V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0241 kg/m2,rok Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,1157 kg/m2,rok Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software

 A.01Celkovásituace A.02Koordinaēnísituace A.03Výkreszákladƽ A.04Pƽdorys1.Podzemnípodlaží A.05Pƽdorys1.Nadzemnípodlaží A.06Pƽdorys2.Nadzemnípodlaží A.07Pƽdorys3.Nadzemnípodlaží A.08VýkresstƎechy A.09\ezobjektemAͲA,BͲB A.10\ezObjektemCͲC A.11\ezObjektemDͲD A.12Pohledy–Severníajižnípohled A.13Pohledy–Východnípohled A.14Pohledy–Západnípohled A.15Výkresyvýrobkƽ–PrefabrikovanáschodištĢ A.16Rezerva A.17Detail1–Dvojitáfasáda A.18Detail2–Gabionovýobklad A.19Detail3–OdvodnĢnízelenéstƎechy A.20Detail4–Podhledvariabilníēásti A.21Detail5–SchodištĢobytnéēásti A.22Detail6–NapojenípojízdnéaporƽznéstƎechy A.23Detail7–VstupnazelenoustƎechu A.24Tabulky–DveƎe A.25Tabulky–Okna A.26Tabulky–KlempíƎskékonstrukce A.27Tabulky–Zámeēnickékonstrukce A.28Tabulky–TruhláƎskékonstrukce A.29Tabulky–Skladbypodlah A.30Tabulky–SkladbystƎech A.31Tabulky–SkladbyobvodovýchstĢn 


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.

9<792ě(129(9é8.29e0352'8.78632/(ý1267,$872'(6.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


Obsah

Ústav:15123Ústavstavitelství1 Vedoucíústavu:Prof.Ing.MiroslavPavlík,CSc. Vedoucípráce:Doc.Ing.Arch.VáclavAulický Konzultantēásti:Ing.MiroslavVokáē,Ph.D. Vypracoval:MichalHolpuch

Charakteristikaobjektu............................................................................................................................. 2 GeologicképomĢryúzemí......................................................................................................................... 2 ZajištĢnístavebníjámy.............................................................................................................................. 3 Základy............................................................................................................................... .......................3

 

Svislénosnékonstrukce............................................................................................................................ 3 Vodorovnénosnékonstrukce................................................................................................................... 3 Vertikálníkomunikace.............................................................................................................................. 3 Prostorovátuhost............................................................................................................................... ......3 Použitýmateriál............................................................................................................................... .........4 Empirickévýpoēty............................................................................................................................... ......4 PƎedbĢžnýnávrhstropníchpanelƽSpiroll................................................................................................ 4 Statickývýpoēetželezobetonovéhostropunad3.NP...............................................................................6 Výkresová«ást: B.01.Výkrestvaru1.PP1:100 B.02.Výkrestvaru1.NP1:100 B.03.Výkrestvaru2.NP1:100 B.04.Výkressestavystropníchdílcƽ3.NP1:100Charakteristikaobjektu

ástB–Statickáēást Technickázpráva

aešenýobjekt \ešenýobjektjepolyfunkēnídƽmsestávajícísezēástívinaƎství,vinárnyarodinnéhobydlení.Nazbylé ēástipozemkuserozkládávinicekteránenípƎedmĢtemtétopráce.ObjektjeētyƎpodlažníaje zahloubendojižnĢorientovanéhosvahu.JednopodlažíjeplnĢpodúrovníterénuajednoēásteēnĢ. BudovamáplochoustƎechu. KlimaticképodmínkyvokolíobjektujsoubĢžné.

 Funk«níaprostorovéuspoâádání ObjektseskládázedvouhlavníchfunkēnĢikomunikaēnĢoddĢlenýchēástí.ástiprobydleníaēásti provinaƎstvíavinárnu. 1.PPVýrobavína,archivvín,vinárna,technickézázemí 1.NPVinárnaskuchyníahygienickýmzázemímprohostyizamĢstnance,zázemívinice,zpracování hroznƽ 2.NP,3.NPͲBydlení Konstruk«níâešení NosnákonstrukceobjektujetvoƎenaželezobenovýmisloupyastĢnami.PrƽvlakyjsouumístĢné vpƎíēnémsmĢru.Zastropeníjev1.PP,1.NPa2.NPtvoƎenoželezobetonovoudeskouav3.NPpƎedem pƎedpjatýmipanelySpiroll.

FakultaarchitekturyVUT Thákurova7 16000,Praha6

Zimnísemestr 2012/2013

Geologicképom³ryúzemí TerénsesvažujesmĢremnajihovýchodajestabilní.Geologicképosouzeníbyloprovedenobez technickýchprací,pouzenazákladĢrešerše,archivníchpodkladƽarekognoskaceterénu.Nacelém


pozemkujsoupodvrstvounavážkyomocnosti0,5až2mmírnĢnarušenéjílovitoͲprachovité sedimenty(únosné,tƎídatĢžitelnosti4).Odhloubky7mzaēínávelmizvĢtralábƎidlice.Mácharakter polopevnéhorninysvelkouhustotoudiskontinuit4.tƎídytĢžitelnosti.Od7,5mjebƎidlicepevná nevĢtraná,4.tƎídytĢžitelnosti.Radonovýindexbylstanovenna1. Dlearchívníchúdajƽjehladinapodzemnívodyažcca10–15mpodterénematudížnebudemítvliv nanávrhzaloženíobjektƽ.Stavbaneležívzátopovémpásmu,anivpásmuhydrologickéochrany.

Zajišt³nístavebníjámy PƎedzahájenímvýkopovýchpracíbudesejmutavrstvaornice.Tatozeminabudeodvezenanadeponii. VýkopovájámabudezajištĢnazáporovéhopažení.VýkopovájámabudevykopánanaͲ5,000m(± 0,000=254,50m.n.m.BPV).ZákladováspárasenacházívehloubceͲ4,850m.NadnĢvýkopovéjámy budevytvoƎenpodkladpropodkladnívrstvubetonutl.100mm.Dlearchívníchúdajƽjehladinaspodní vodyažcca10–15mpodterénematudížnebudemítvlivnanávrhzaloženíobjektƽ.Stavebníjáma budeodvodnĢnapƎirozenĢvsakem.Vrtyprozemníēerpadlabudouvrtánypomocívrtacíhostrojedo hloubky120m.

Základy Objektjezaložennazákladovédescetloušƛky500mm.ProstupyproTZBjsounavrženyvchrániēkách.

Svislénosnékonstrukce SvislýnosnýsystémjetvoƎenželezobetonovýmimonolitickýmistĢnamiasloupy.Jezdepoužit kombinovanýsystémpodélnýchnosnýchstĢnapƎíēnýchprƽvlakƽprozajištĢnístabilitykonstrukce. ObvodovéstĢnyjsoutakénosnéotloušƛce200,250a300mm.VnitƎnínosnéstĢnymajítloušƛku 200mm.SloupmározmĢr450x450mm.ObvodovéstĢnypodúrovníterénujsounavrženy zvodonepropustnéhobetonujakotzv.bílávana.

Vodorovnénosnékonstrukce VodorovnénosnékonstrukcejsoutvoƎenyželezobetonovýmideskamiastropnímipƎedpjatými stropnímipanelySpriroll. Deskyjsounavrženyotloušƛkách150,200a250mm.Jsouuvažoványjakospojitéanakoncích vetknuté. StropnípanelySpirolljsounavrženytloušƛky500mm.JejichnerovnomĢrnýprƽhybjeomezen vyztuženounabetonávkoutloušƛky70mm RozmístĢnídesekapanelƽjeblížespecifikovánovevýkresechtvarƽēisestavydílcƽ.

Vertikálníkomunikace SouēástíkonstrukcejsouželezobetonováprefabrikovanáschodištĢ.SchodištĢvevinárnĢseskládáze dnou1xzalomenýchdesek,schodištĢvobytnéēástizjedné1xzalomenédeskyaschodištĢvevýrobní ēástiseskládázedvoupodestovýchprefabrikátƽadvoupƎímýchprefabrikovanýchramen.Kroēejová neprƽzvuēnostjezajištĢnaschöckovýmƎešenímnapojenínanosnoukonstrukci.

Použitýmateriál PƎistavbĢbudepoužitbetontƎídyC30/37nastĢny,sloupyastropnídesky.Nazákladovékonstrukce budepoužitbetontƎídyC20/25.BudepoužitavýztužR10505.

Empirickévýpo«ty PrƽvlakyͲspojité,nakoncíchvetknuté Maximálnídélkapole:P3,l=7680mm h=1/20l h=384mm volím:400mm b=0,3Ͳ0,5h b=120–200mm volím:600mm,pƎípadnĢ450mmͲzarovnánísesloupy Navrženyprƽvlaky400x600mma400x450mm. DeskyͲspojité,nakoncíchvetknuté,jednosmĢrnĢpnuté NejvĢtšídélka:D13,l=6720mm h=1/35Ͳ1/33l h=192–204mm volím:200mm Navrženadeskatloušƛky200mm. Prƽvlakspojitývykonzolovaný Délkakonzoly:P10,l=3105mm h=1/12Ͳ1/10l h=258–310mm volím:400mmͲsjednocenírozmĢrƽ Navrženprƽvlak400x600mm. TrámyprostĢuložené Délka:T1,l=3750mm h=1/12l h=312mm volím:400mmͲzarovnánísprƽvlaky b=0,3Ͳ0,4h b=133–160mm volím:200mm Navržentrám400x200mm

Prostorovátuhost ProstorovátuhoststavbyjevpodélnémsmĢruzajištĢnaObvodovýmistĢnamiaschodišƛovýmjádrem, VpƎíēnémsmĢrujetomutakétakanavíczdepƽsobívetknutéprƽvlakyvpƎíēnémsmĢru.

Pâedb³žnýnávrhstropníchpanelõSpiroll PƎitíženístropníkonstrukcedlepožadavkƽvýrobce.Vzatíženínenízahrnutavlastnítíhastropního paneluamontážníaúdržbovézatížení.


Statickývýpo«etželezobetonovéhostropunad3.NP

 Zatíženístálé

 tloušƛka obj.tíha [m] [kN/m3]

Kaēírek Dekplan Geotextilie Expandovanýpolystyren Asfaltovépásy Polystyrenbeton Betonskarisítí Rozvody podhled

0,05

12

0,2400

0,300

0,3000 0,0700

5,000 25,000

návr. char. Gama zat. zat. F [kN/m2] [kN/m2] 0,600 1,35 0,810 0,020 1,35 0,027 0,015 1,35 0,020 0,072 1,35 0,097 0,040 1,35 0,054 1,500 1,35 2,025 1,750 1,35 2,363 0,150 1,35 0,203 0,200 1,35 0,270

Celkem: ZatíženípromĢnné s=ui.ce.ct.sk ui=1 ce=1 ct=1 sk=0,7kPa s=0,7kN/m2  Celkovézatížení

char.zat. [kN/m2] Sníh Celkem:

5,868 kN/m2

GamaF

návr.zat. [kN/m2]

1,5

1,050

0,700 2

1,050 kN/m2

0,700 kN/m 

char.zat. [kN/m2]

GamaF

návr.zat. [kN/m2]

Stálé

4,347

1,35

5,868

PromĢnné

0,700

1,5

1,050

Celkem:4,347 kN/m2

2

5,047 kN/m 

6,918 kN/m2

 RozpĢtí: RozpĢtínejdelšíhopaneluP1je15,7m. Volím: DutinovýpanelPartektl.500mmHCE500Ͳ3x/13,maximálnícharakteristicképƎitížení6,51kN/m2pƎi rozpĢtí16mdletabulekvýrobce. Poznámka: Tvarzkosení,tloušƛkaaoslabenípanelƽotvorybylikonzultoványsvýrobcemajsouvyhovující. 


VYTVOěENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEýNOSTI AUTODESK

VYTVOěENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEýNOSTI AUTODESK

VYTVOěENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEýNOSTI AUTODESK

VYTVOěENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEýNOSTI AUTODESK

VYTVOěENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEýNOSTI AUTODESK

VYTVOěENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEýNOSTI AUTODESK

VYTVOěENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEýNOSTI AUTODESK

VYTVOěENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEýNOSTI AUTODESK


Statickývýpo«etstropunad2.NP VýpoēetdeskyD22 Stanovenízatížení Schéma: Stálé F1= 6,156 char.zat. GamaF [kN/ 2] [kN/m2] 0,021 1,35 0,024 1,35 0,990 1,35 0,200 1,35 0,020 1,35 0,070 1,35 0,015 1,35 0 0,500 500 1 1,35 35 1,000 1,35 2,840 kN/m2

návr.zat. [kN/ 2] [kN/m2] 0,028 0,032 1,337 0,270 0,027 0,095 0,020 0 0,675 675 1,350 3,834 kN/m2

obj.tíha char.zat. GamaF [kN/m3] [kN/m2] 25 6,250 1,35 Celkem: 6,250 kN/m2

návr.zat. [kN/m2] 8,438 8,438 kN/m2

obj.tíha char.zat. GamaF [kN/m3] [kN/m] 25 4,500 1,35 Celkem: 4,500 kN/m'

návr.zat. [kN/m] 6,075 6,075 kN/m'

char.zat. GamaF [kN/m] 8 3,360 1,35 20 1,200 1,35 Celkem: 4,560 kN/m'

návr.zat. [kN/m] 4,536 1,620 6,156 kN/m'

char.zat. h t GamaF [kN/m2] Obytnámístnost:KategorieA 1,5 1,5 Celkem: 1,5 kN/m2

návr.zat. á t [kN/m2] 2,25 2,25 kN/m2

[ ] tloušƛka[m] Vinyl lepidlo Anhydrit podlahovétopení separaēnífolie Izolace parotĢsnízábrana TZB TZB+podhled dhl d pƎemístitelnépƎíēky

obj.tíha [kN/ 3] [kN/m3]

0,003 0,002 0,055 0,020

7 12 18 10

0,070

1

0,300 0 300 Celkem:

q2=

kN

6,156 kN/m q1=

2

a

a3

1 0

4 125 4,125

2 675 2,675

6,8

1,825

Vlastnítíhakonstrukcí výška[m] deska

výška[m] prƽvlak

0,4

výška[m] PƎíēka Omítka

3 3

0,25

šíƎka[m] 0,45

šíƎka[m] 0,14 0,02

obj.tíha [kN/m3]

PromĢnné

Zatíženíprodesku

8,625 Rakceamomenty: RozdĢlení pouzeq1

n=2

pouzeq2

n=2 char.zat. GamaF [kN/m2] 2,840 1,35 6,250 1,35 1,500 1,50 10,590 kN/m2

návr.zat. [kN/m2] 3,834 8,438 2,250 14,522 kN/m2

char.zat. char.zat. zat.šíƎ.[m] GamaF [kN/m2] [kN/m] 2,840 5,225 14,839 1,35 6,250 5,225 32,656 1,35 4,500 1,35 1,500 5,225 7,838 1,50 Celkem: 59,833 kN/m'

návr.zat. [kN/m] 20,033 44,086 6,075 11,756 81,950 kN/m'

Stálé Deska PromĢnné Celkem:

pouzeF1

Zatíženíproprƽvlak

Stálé Deska Prƽvlak PromĢnné

14,522 kN/m

n=2

N2´= 1/4q.l^4 N2´= 7762,24129 M1= 0 kNm M3= Ͳ24,18 kNm MnͲ1.lnͲ1+2Mn(lnͲ1+ln)+Mn+1.ln+NnͲ1/lnͲ1+N'n/ln=0 M 1 l 1 2M (l 1 l ) M 1 l N 1/l 1 N' /l 0 M1.l1+2M2(l1+l2)+M3.l2+N1/l1+N'2/l2=0 2M2(l1+l2)+M3.l2+N'2/l2=0 M2=(ͲM3.l2ͲN'2/l2)/2.(l1+l2)=0 M2= Ͳ71,84 kNm

N2´= 1/4.q.a^2.(2.lͲa)^2 N2´= 2350,96 M1= 0 kNm M3= 0 kNm MnͲ1.lnͲ1+2Mn(lnͲ1+ln)+Mn+1.ln+NnͲ1/lnͲ1+N'n/ln=0 M1.l1+2M2(l1+l2)+M3.l2+N1/l1+N'2/l2=0 2M2(l1+l2)+N'2/l2=0 M2 (N 2/l2)/2(l1 l2) M2=Ͳ(N'2/l2)/2(l1+l2) M2= Ͳ25,42 kNm

N2´= F.a.b.(l+c) N2´= 742,11 M1= 0 kNm M3= 0 kNm MnͲ1.lnͲ1+2Mn(lnͲ1+ln)+Mn+1.ln+NnͲ1/lnͲ1+N'n/ln=0 M1.l1+2M2(l1+l2)+M3.l2+N1/l1+N'2/l2=0 2M2(l1+l2)+N'2/l2=0 M2=Ͳ(N'2/l2)/2(l1+l2) M2= Ͳ8,02 kNm


Dohromady M1= M2= M3=

d1= d1=

0 kNm Ͳ105,29 kNm Ͳ24,18 kNm

cnom+Ø/2 22 mm

OdhadšíƎky=

Pole2

1m

Odhadʌ=

Reakce 2њќ:

0= Q1.l+Q2.l+F1.lͲR3.l R3= (Q1.l+Q2.l+F1.l)/l R3= 60,81 kN

ј:

0,005

ʇ= 1,25.Ɇ.Fyd/fcd ʇ= 0,13586957

0= R3+R2Ͳq1.lͲq2.lͲF1 R2= q1.l+q2.l+F1ͲR3 R2= 69,49 kN

ʅ=

0,1 dletabulek

d= (Med/(ʅ.B.Fcd))^1/2 d= 0,229 m

Posouvajícísíly ȴV= (MprͲMlv)/l ȴV= 11,93 kN V'23= R2 V'23=

h= d+d1 h= 0,251 m

V= V'+ȴV

Navrženo: 69,49 kN

V23=

81,41 kN

V'a2= R2Ͳq1.lͲq2.l q q V'a2= Ͳ15,81 kN

Va2=

Ͳ3,88 kN

V'a3= R2Ͳq1.lͲq2.lͲF V'a3= Ͳ21,96 kN

Va3=

Ͳ10,04 kN

V'32= R2Ͳq1.lͲq2.lͲF V'32= Ͳ60,81 kN

V32=

Ͳ48,88 kN

V'30= q1.l V'30=

V30=

38,43 kN

26,50 kN

Med== Med Fcd= Fyd= b= h= cnom=

105,29 105 29 20 434,783 1 0,25 15

OdhadØ=

fck= 30 fyk= 500

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

16 mm

d= hͲd1 d= 0,2345 m

x= V23/q1+q2 x= 3,937 m

ʅ= Med/(b.D^2.Fcd) ʅ= 0,09573393

OhybovýmomentvkritickémmístĢ

੠=

ȴMx2= (Mpr.x+Mlv(lͲx))/l ȴMx2= Ͳ58,33 kNm

As,req= As,req=

M'x2= ͲQ1.lͲQ2.l+R2.l M'x2= 113,31 kNm

0,947 dletabulek Med/(੠.D.Fyd) 0,00109048 m2 1090 mm2

Navrženo:

Mx2= M'x+ȴMx Mx2= 54,99 kNm Návrhdesky:

ØR16,à180mm Vzdálenostvložek: 180 PrƽmĢr: 16 1117 As=

mm mm mm2

PosouzenívýztužeproM2:

NávrhprƽƎezunanejvĢtšímoment: 105 105,29 29 20 434,783 15 14

kNm Mpa MPa m m mm

d1= cnom+Ø/2 d1= 15,5 mm

Kritickémísto

Med= M d Fcd= Fyd= cnom= OdhadØ=

0,25 m

JednostrannĢvetknutádeskatloušƛky: NávrhvýztužeproM2:

kN kNm Mpa MPa mm mm

fck= 30 fyk= 500

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

Med== Med Fcd= Fyd= cnom= b=

105,29 kNm 20 Mpa 434,78 MPa 15 mm 1m

fck= 30 fyk= 500 ʌmin= ʌmax=

0,0018 dletabulek 0,04 dletabulek


h=

0,25 m

As= Ø= s=

ʇbal=

d= hͲd1 d= 0,2290 m

1117 mm2 16 mm 180

ʅ= Med/(b.D^2.Fcd) ʅ= 0,0231

d1= cnom+Ø/2 d1 15,5 mm d1= s

0,657 dletabulek

<

<

Asmin

<

੠= As,req= As,req=

smax

smax= 2h smax= 500 180

d= hͲd1 d d= 0,2345 m

mm

smax=

300

Vyhovuje As

<

300 mm

0,99 dletabulek Med/(੠.D.Fyd) 0,00024534 m2 245 mm2

Navrženo:

ØR12,à200mm Vzdálenostvložek: 200 12 PrƽmĢr: As = As= 565

mm mm mm2

Asmax PosouzenívýztužeproM3:

Asmin= ʌmin.b.d Asmin= 0,0004

Med= Fcd= Fyd=

Asmax= ʌmax.b.H Asmax= 0,0100 0,0004

<

x

<

0,0011

<

cnom== cnom b= h=

0,0100 Vyhovuje

xbal= b l xbal=

ʇb ʇbal.d l d 0,154

0,030

<

0,154

Mrd

>

Med

ʌmin= ʌmin = ʌmax= ʇbal=

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

0,0018 0 0018 dletabulek dle tabulek 0,04 dletabulek 0,657 dletabulek

>

565 mm2 12 mm 200

d1= cnom+Ø/2 d1 Ø/2 d1= 21 mm Vyhovuje

s

105,29

<

smax= 2h smax= 500

Mrd= As.Fyd.Z Mrd= 107,99 kNm

200

<

Asmin

<

d d= h hͲd1 d1 d= 0,229 m

smax

mm 500

Vyhovuje As

<

0,0006

<

Asmax

Asmin= ʌmin.b.d Asmin= 0,0004

Vyhovuje

NávrhvýztužeproM3:

OdhadØ=

15 mm 1 mm 0,25 mm

As= Ø= s=

z= dͲ0,4x z= 0,222

Med= Fcd= Fyd= b= h= cnom=

fck= 30 fyk= 500

xbal

x= As.Fyd/(0,8.B.Fcd) x= 0,030

107,99

24,18 kNm 20 Mpa 434,783 MPa

Asmax Asmax= ʌmax.b.H Asmax= 0,0100 24,18 20 434,783 1 0,25 15

kNm Mpa MPa m m mm

fck= 30 fyk= 500

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

0,0004

<

x

<

xbal

x= As.Fyd/(0,8.B.Fcd) xx== 0,015

12 mm

d1= cnom+Ø/2 d1= 21 mm

xbal= xbal=

ʇbal.d 0,150

0,015

<

0,150

Vyhovuje

0,0100

Vyhovuje


Mrd

>

Med

smax= 2h smax= 500

z= dͲ0,4x z= 0,223 Mrd= As.Fyd.Z Mrd Mrd= 54,75 kNm 54,75

>

24,18

<

Asmin

<

500

Vyhovuje As

<

0,0006

<

Asmax= ʌmax.b.H Asmax= 0,0100

Med= Fcd= Fyd = Fyd= b= h= cnom=

54,99 20 434 783 434,783 1 0,25 15

OdhadØ=

kNm Mpa MPa m m mm

fck= 30 fyk== 500 fyk

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs = 1,15 ɶs= 1 15

0,0004

<

x

<

Vyhovuje

xbal

14 mm

d= hͲd1 d= 0,228 m

੠ ੠=

0 0,98 98 dl dletabulek t b l k

ʇbal.d 0,150

0,016

<

0,150

Mrd

>

Med

Vyhovuje

Mrd= M d As.Fyd.Z A F d Z Mrd= 56,16 kNm

Med/(੠.D.Fyd) 0,000566 m2 566 mm2

Navrženo:

xbal= xbal=

z= dͲ0,4x z= 0,223

ʅ= Med/(b.D^2.Fcd) ʅ= 0,0529

56,16

ØR12,à195mm Vzdálenostvložek: 195 PrƽmĢr: 12 As= 580

mm mm mm2

>

54,99 Vyhovuje

ØR12,à195mm

ØR12,à200mm ØR16,à180mm

PosouzenívýztužeproMx2: 54,99 kNm 20 Mpa 434,783 MPa

cnom= b= h=

15 mm 1 mm 0,25 mm

As= Ø= s= s=

fck= 30 fyk fyk= 500 ʌmin= ʌmax= ʇbal=

Mpa MPa 0,0018 dletabulek 0,04 dletabulek 0,657 dletabulek

580 mm2 12 mm 195

d1= cnom+Ø/2 d1= 21 mm s

0,0100

x= As.Fyd/(0,8.B.Fcd) x= 0,016

d1= cnom+Ø/2 d1 = d1= 22 mm

Med= Fcd= Fyd Fyd=

Asmax

Asmin= ʌmin.b.d Asmin= 0,0004

Vyhovuje

NávrhvýztužeproMx2:

As,req= As,req=

195

mm

<

smax

d= hͲd1 d= 0,229 m

ɶc= 1,5 ɶs ɶs= 1,15


N5=N5´= M1= M6=

Výpo«etprõvlakuP16 Schéma:

MnͲ1.lnͲ1+2Mn(lnͲ1+ln)+Mn+1.ln+NnͲ1/lnͲ1+N'n/ln=0 q1=

1

0 kN 0 kNm 0 kNm

81,950

kN/m

2

q2=

6,156

3 5,7

n=2 n 3 n=3 n=4 n=5

kN/m

4 0,425

3,725

a

5 3,125

1,775

2.l2.M2+l2.M3=0 l2.M2+2.(l2+l3).M3+l3.M4 N 3/l3 l2.M2+2.(l2+l3).M3+l3.M4=ͲN'3/l3 l3.M3+2.(l3+l4).M4+l4.M5=ͲN3/l3ͲN'4/l4 l4.M4+2.l4.M5=ͲN4/l4

6

b

6,125

5,5

3,125

M2= M3= M4= M5=

2,33 Ͳ4,66 Ͳ8,89 Ͳ0,08

kNm kNm kNm kNm

M2= M3= M4= M5=

Ͳ224,89 Ͳ169,96 Ͳ144,25 Ͳ178,36

kNm kNm kNm kNm

Dohromady 5,5

4,35

4,9

14,75 Reakceamomenty:

Pole2

RozdĢlení dĢl í pouzeq1

Reakce N1=N1´= 0 N2=N2´= 1/4q.l^4 N2=N2´= 18747,31 N3=N3´= 1/4q.l^4 N3=N3´= 7335,76 q N4=N4´= 1/4q.l^4 N4=N4´= 11810,61 N5=N5´= 0 M1= 0 M6= 0

Kritickémísto ј:

kN kN

ј:

kN kN kN kNm kNm

pouzeq2

N1=N1´= N2=N2´= N3= N3= N3'= N3' = N3'= N4= N4= N4´= N4´=

Ͳ227,22 Ͳ165,30 Ͳ135,36 Ͳ178,27

kNm kNm kNm kNm

0 kN 0 kN 1/4.q.a^2.(2.lͲa)^2 528,54 1/4.q.a^2.(2.l^2Ͳa^2) 511 86 kN 511,86 1/4.q.a^2.(2.l^2Ͳa^2) 217,56 kN 1/4.q.a^2.(2.lͲa)^2 312,27 kN

OhybovýmomentvkritickémmístĢ Mx= M M'x+ȴMx M' ȴM

V= V'+ȴV

ȴMx2= (Mpr.x+Mlv(lͲx))/l ȴMx2= Ͳ196,21 kNm

ȴV= (MprͲMlv)/l ȴV= 9,99 kN V23'= R2 V23'= V23=

2.l2.M2+l2.M3 N 2/l2 2.l2.M2+l2.M3=ͲN'2/l2 l2.M2+2.(l2+l3).M3+l3.M4=ͲN2/l2ͲN'3/l3 l3.M3+2.(l3+l4).M4+l4.M5=ͲN3/l3ͲN'4/l4 l4.M4+2.l4.M5=ͲN4/l4 M2= M3= M4= M5 = M5=

R3= Q1/2 R3= 225,36 kN

x= V23/q1 x= 2,872 m

P Posouvacísíly í íl

MnͲ1.lnͲ1+2Mn(lnͲ1+ln)+Mn+1.ln+NnͲ1/lnͲ1+N'n/ln=0 n 2 n=2 n=3 n=4 n=5

R2= Q1/2 R2= 225,36 kN

M'x2= R2.lͲQ1.l M'x2= 309,26 kNm

225,36 kN 235,35 kN

Mx2=

113,05 kNm

V32'= ͲR3 V32'= Ͳ225,36 kN V32= Ͳ215,37 kN

Pole3 Reakce 3њќ:

ј:

Posouvacísíly

Kritickémísto 0= Q1.l+Q2.lͲR4.l R4= (Q1.l+Q2.l)/l R4= 194,98 kN 0 = R3+R4ͲQ1ͲQ2 0= R3 + R4 Ͳ Q1 Ͳ Q2 R3= Q1+Q2ͲR4 R3= 184,43 kN

x= V4a/q1+q2 x= 2,146 m Ohybový moment v kritickém místĢ OhybovýmomentvkritickémmístĢ Mx= M'x+ȴMx ȴMx3= (Mpr.x+Mlv(lͲx))/l ȴMx3= Ͳ157,28 kNm


V= V'+ȴV M'x3= R4.lͲ(Q1+Q2).l M'x3= 215,54 kNm

ȴV= (MprͲMlv)/l ȴV= 5,91 kN

0,45 m

Odhadʌ= Mx3=

V3a'= R3 V3a'= V3a V3a=

OdhadšíƎky=

0,01

58,27 kNm ʇ= 1,25.Ɇ.Fyd/fcd ʇ= 0,27173913

184,43 kN 190,35 kN

ʅ= Va'= R3Ͳq1.l Va'= 149,61 Va= 155,52 V4a'= ͲR4 V4a'= Ͳ194,98 V4a= Ͳ189,07

0,2 dletabulek

kN kN

d= (Med/(ʅ.B.Fcd))^1/2 d= 0,353 m

kN kN

h= d+d1 h= 0,391 m Navrženo:

Pole4 Reakce 4њќ:

OboustranĢvetknutýspojitýprƽvlak 0,45 x 0,4 m

Kritickémísto 0= Q1.l+Q2.lͲR5.l R5= (Q1.l+Q2.l)/l R5= 202,76 kN

ј:

0== R4+R5ͲQ1ͲQ2 0 R4 + R5 Q1 Q2 R4= Q1+Q2ͲR5 R4= 209,72 kN

NávrhvýztužeproM2: x= V5b/q1 x= 2,559 m Ohybový moment v kritickém místĢ OhybovýmomentvkritickémmístĢ Mx= M'x+ȴMx ȴMx4= (Mpr.x+Mlv(lͲx))/l ȴMx4= Ͳ162,06 kNm

Posouvacísíly V= V'+ȴV

M'x4= R5.lͲQ1Ͳl M'x4= M' 4 268,36 268 36 kN kNm

ȴV= (MprͲMlv)/l ȴV= Ͳ6,96 kN V4b'= R4 V4b'= V4b=

Mx4=

Med= Fcd= Fyd = Fyd= b= h= cnom=

224,89 20 434 783 434,783 0,45 0,4 25

OdhadØ=

ɶc= 1,5 ɶs= ɶs = 1,15 1 15

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs = 1,15 ɶs=

istƎímnkem

20 mm

ʅ= Med/(b.D^2.Fcd) ʅ= 0,1876 ੠= As,req= As,req=

V5b'= ͲR5 V5b'= Ͳ202,76 kN V5b= Ͳ209,72 kN

0,918 dletabulek Med/(੠.D.Fyd) 0,00154371 m2 1544 mm2

Navrženo:

Návrhprƽvlaku:

6ØR20 poēet: Profil: As=

6 20 1885

ks mm mm2

PosouzenívýztužeproM2:

NávrhprƽƎezupronejvĢtšímoment:

d1= d1=

Mpa MPa

d= hͲd1 d= 0,365 m

209,72 kN 202,76 kN

224,89 20 434,783 25 25

fck= 30 fyk== 500 fyk

d1= cnom+Ø/2 d1= d1 35 mm

106,30 kNm

Vb'= q1.lͲR5 Vb'= 53,34 kN Vb= 46,38 kN

Med= Fcd= Fyd = Fyd= cnom= OdhadØ=

kNm Mpa MPa m m mm

kNm Mpa MPa mm mm

cnom+Ø/2 37,5 mm

fck= 30 fyk = 500 fyk= istƎímnkem

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs = 1,15 ɶs=

Med= Fcd= Fyd = Fyd= cnom= b= h=

224,89 kNm 20 Mpa 434,783 MPa 25 mm 0,45 m 0,4 m

fck= 30 fyk== 500 fyk ʌmin= ʌmax= ʇbal=

0,00198 dletabulek 0,04 dletabulek 0,657 dletabulek


As= Ø= poēet=

1885 mm2 20 mm 6 ks

ʅ= Med/(b.D^2.Fcd) ʅ= 0,1418

d1= cnom+Ø/2 d1= 35 mm s

>

>

Asmin

<

੠= As,req= As,req As,req=

smin

smin= 1,2.Ø smin= 24 56

d= hͲd1 d= 0,365 m

mm

smin=

24

Vyhovuje As

<

0,942 dletabulek Med/(੠.D.Fyd) 0,00113694 m2 1137 mm2

Navrženo:

20 mm

4ØR20 poēet: Profil: As=

4 20 1257

ks mm mm2

Asmax Posouzení výztuže pro M3: PosouzenívýztužeproM3:

Asmin= ʌmin.b.d Asmin= 0,0003

Med= Fcd= Fyd=

Asmax= ʌmax.b.H Asmax= 0,0072 0,0003

<

x

<

0,0019

<

0,0072

Vyhovuje

ʇbal.d 0,240

0,114

<

0,240

Mrd

>

Med

25 mm 0,45 m 04 m 0,4

As= Ø= poēet=

1257 mm2 20 mm 4 ks

s

Vyhovuje

Mrd= As.Fyd.Z Mrd= 261,83 kNm >

>

smin= 1,2.Ø smin= 24

z= dͲ0,4x z= 0,319

ʌmin= ʌmax= ʇbal = ʇbal=

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

0,00198 dletabulek 0,04 dletabulek 0 657 dletabulek 0,657 dle tabulek

106,66667

>

Asmin

<

d= hͲd1 d= 0,365 m

smin

mm

smin=

24

Vyhovuje As

<

0,0013

<

20 mm

Asmax

Asmin= ʌmin.b.d Asmin= 0,0003

224,89 Vyhovuje

NávrhvýztužeproM3:

OdhadØ=

cnom= b= h= h=

d1= cnom+Ø/2 d1= 35 mm

xbal= xbal=

Med Med= Fcd= Fyd= b= h= cnom=

fck= 30 fyk= 500

xbal

x= As.Fyd/(0,8.B.Fcd) x= 0,114

261,83

169,96 kNm 20 Mpa 434,783 MPa

Asmax= ʌmax.b.H Asmax= 0,0072 169,96 20 434,783 0,45 0,4 25

kNm Mpa MPa m m mm

fck= 30 fyk= 500

istƎímnkem

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

0,0003

<

x

<

xbal

x= As.Fyd/(0,8.B.Fcd) 0,076 x=

20 mm

d1= cnom+Ø/2 d1= 35 mm d= hͲd1 d= 0,365 m

xbal== xbal xbal=

ʇbal.d ʇbal .d 0,240

0,076

<

0,240

Mrd

>

Med

Vyhovuje

0,0072

Vyhovuje


z= dͲ0,4x z= 0,335 Mrd= As.Fyd.Z Mrd= 182,89 kNm 182,89

>

smin=

21,6

mm

smin=

109,3

>

21,6

Vyhovuje

Asmin

<

As

<

0,0010

<

20 mm

Asmax

Asmin= ʌmin.b.d Asmin 0,0003 Asmin=

169,96 Vyhovuje

NávrhvýztužeproM4:

Asmax= ʌmax.b.H Asmax= 0,0072

Med= Fcd= Fyd= b= h= h= cnom=

144,25 20 434,783 0,45 04 0,4 25

OdhadØ=

kNm Mpa MPa m m mm

fck= 30 fyk= 500

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

0,0003

<

x

<

istƎímnkem

Vyhovuje

xbal

x= As.Fyd/(0,8.B.Fcd) x= 0,061

18 mm

d1= cnom+Ø/2 d1= 34 mm d== h d hͲd1 d1 d= 0,366 m

xbal= xbal=

ʇbal.d 0,240

0,061

<

0,240

Mrd

>

Med

ʅ= Med/(b.D^2.Fcd) ʅ= 0,1197 ੠= As,req= A As,req=

0,0072

Vyhovuje

z= dͲ0,4x z= 0,341

0,953 dletabulek

Mrd= As.Fyd.Z Mrd= 151,11 kNm

M Med/(੠.D.Fyd) d/(੠ D F d) 0,00095121 m2 951 mm2

151,11

>

144,25 Vyhovuje

NávrhvýztužeproM5: Navrženo:

4ØR18 poēet: Profil: As=

4 18 1018

ks mm mm2

Med= Fcd= Fyd= b= h= cnom=

PosouzenívýztužeproM4: Med= Fcd= Fyd=

144,25 kNm 20 Mpa 434,783 MPa

cnom cnom= b= h=

25 mm 0,45 m 0,4 m

As= Ø= poēet=

1018 mm2 18 mm 4 ks

d1== cnom d1 cnom+Ø/2 +Ø/2 d1= 34 mm s

>

smin= 1,2.Ø

smin

fck= 30 fyk= 500 ʌmin ʌmin= ʌmax= ʇbal=

Mpa MPa 0,00198 dletabulek 0,04 dletabulek 0,657 dletabulek

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

OdhadØ=

202,76 20 434,783 0,45 0,4 25

kNm Mpa MPa m m mm

20 mm

d1= cnom+Ø/2 d1 35 mm d1= d= hͲd1 d= 0,365 m ʅ= Med/(b.D^2.Fcd) ʅ= 0,1691

d== h d hͲd1 Ͳ d1 d= 0,366 m

੠ = ੠= As,req= As,req=

0,93 dletabulek dle tabulek Med/(੠.D.Fyd) 0,00137381 m2 1374 mm2

fck= 30 fyk= 500

istƎímnkem

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15


Navrženo:

5ØR20 poēet: Profil: As=

5 20 1571

ks mm mm2

Med= Fcd= Fyd= b= h= cnom=

PosouzenívýztužeproM5: Med Med= Fcd= Fyd=

202,76 kNm 20 Mpa 434,783 MPa

fck= 30 fyk= 500

cnom= b= h=

25 mm 0,45 m 0,4 m

ʌmin= ʌmax= ʇbal=

As== As Ø= poēet=

1571 mm2 20 mm 5 ks

>

smin= 1,2.Ø smin= 24 75

>

Asmin

<

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

OdhadØ=

kNm Mpa MPa m m mm

fck= 30 fyk= 500

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

istƎímnkem

20 mm

d1= cnom+Ø/2 d1= 35 mm

0,00198 dletabulek 0,04 dletabulek 0,657 dletabulek

d= hͲd1 d= 0,365 m ʅ= Med/(b.D^2.Fcd) ʅ= 0,0943

d1= cnom+Ø/2 d1= 35 mm s

Mpa MPa

113,05 20 434,783 0,45 0,4 25

d= hͲd1 d= 0,365 m

੠= As,req= As,req=

smin

mm

smin=

24

Vyhovuje As

<

0,964 dletabulek Med/(੠.D.Fyd) 0,000739 m2 739 mm2

Navrženo:

20 mm

4ØR16 poēet: Profil: As=

4 16 804

ks mm mm2

Asmax PosouzenívýztužeproMx2:

Asmin= A i ʌmin.b.d i b d Asmin= 0,0003

Med= 113,054507 kNm Fcd= 20 Mpa Fyd= 434,782609 MPa

Asmax= ʌmax.b.H Asmax= 0,0072 0,0003

<

x

<

0,0016

<

xbal= xbal=

ʇbal.d 0,240

0,095

<

0,240

Mrd

>

Med

Vyhovuje

25 mm 0,45 m 0,4 m

As= Ø= poēet=

804 mm2 16 mm 4 ks

s

>

smin= 1,2.Ø smin= 19,2

Mrd== As.Fyd.Z Mrd As . Fyd . Z Mrd= 223,39 kNm

NávrhvýztužeproMx2:

cnom= b= h=

ʌmin= ʌmax= ʇbal=

d1= cnom+Ø/2 d1= 33 mm

z= dͲ0,4x z= 0,327

>

Vyhovuje

0,00198 dletabulek 0,04 dletabulek 0,657 dletabulek

xbal

x= As.Fyd/(0,8.B.Fcd) x= 0,095

223,39

0,0072

fck= 30 fyk= 500

202,76 Vyhovuje

112

>

Asmin

<

Asmin= ʌmin.b.d Asmin= 0,0003 Asmax= ʌmax.b.H

d= hͲd1 d= 0,367 m

smin

mm

smin=

20

Vyhovuje As

<

20 mm

Asmax


Asmax=

0,0072

0,0003

<

x

<

0,0008

<

0,0072

Vyhovuje

xbal= xbal=

ʇbal.d 0,241

0,049

<

0,241

Mrd

>

Med

ʌmin= ʌmax= ʇbal=

As= Ø= poēet= poēet

452 mm2 12 mm 4 ks

d1= cnom+Ø/2 d1= 31 mm Vyhovuje

s

Mrd= As.Fyd.Z Mrd= 121,50 kNm >

>

0,00198 dletabulek 0,04 dletabulek 0,657 dletabulek

117,3

>

Asmin

<

d= hͲd1 d= 0,369 m

smin

smin= 1,2.Ø smin== smin 14 4 14,4

z= dͲ0,4x z= 0,348

mm

smin = smin=

20

Vyhovuje As

<

0,0005

<

20 mm

Asmax

Asmin= ʌmin.b.d Asmin= 0,0003

113,05 Vyhovuje

Asmax= ʌmax.b.H Asmax= 0,0072

NávrhvýztužeproMx3: Med= Fcd= Fyd= b= h= cnom=

58,27 20 434,783 0,45 0,4 25

OdhadØ=

kNm Mpa MPa m m mm

fck= 30 fyk= 500

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

iistƎímnkem tƎí k

0,0003

<

x

<

0,0072

Vyhovuje

xbal

x= As.Fyd/(0,8.B.Fcd) A F d/(0 8 B F d) x= 0,027

14 mm

d1= cnom+Ø/2 d1= 32 mm d= hͲd1 d= 0,368 m ʅ= Med/(b.D^2.Fcd) ʅ= 0,0478 ੠= As,req As,req= As,req=

25 mm 0,45 m 0,4 m

xbal

x= As.Fyd/(0,8.B.Fcd) x= x 0,049

121,50

cnom= b= h=

xbal= xbal=

ʇbal.d 0,242

0,027

<

0,242

Mrd

>

Med

Vyhovuje

z= dͲ0,4x z= 0,358

0,985 dletabulek

Mrd= As.Fyd.Z Mrd= 70,37 kNm

Med/(੠.D.Fyd) 0,00036971 m2 370 mm2

70,37

>

58,27 Vyhovuje

NávrhvýztužeproMx4: Navrženo:

4ØR12 poēet: Profil: As=

4 12 452

ks mm mm2

Med= Fcd= Fyd= b= b= h= cnom=

PosouzenívýztužeproMx3: Med= Fcd= Fyd=

58,27 kNm 20 Mpa 434,783 MPa

fck= 30 fyk= 500

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15

OdhadØ=

106,30 20 434,783 0,45 0,4 25

kNm Mpa MPa m m mm

20 mm

fck= 30 fyk= 500

istƎímnkem

Mpa MPa

ɶc= 1,5 ɶs= 1,15


d1= cnom+Ø/2 d1= 35 mm

xbal= 0,049

<

0,241

Mrd

>

Med

d= hͲd1 d= 0,365 m ʅ= Med/(b.D^2.Fcd) ʅ ʅ= 0,0887 ੠= As,req= As,req=

Mrd= As.Fyd.Z Mrd= 121,50 kNm

Med/(੠.D.Fyd) 0,00069484 m2 695 mm2 4ØR16 poēet: Profil: As=

Vyhovuje

z= dͲ0,4x z 0,348 z=

0,964 dletabulek

Navrženo:

0,241

121,50

4 16 804

ks mm mm2

>

106,30 Vyhovuje

5Ͳ6prutƽ 6ØR20

4ØR20

4ØR18

5ØR20

PosouzenívýztužeproMx4: 4ØR16 Med= Fcd = Fcd= Fyd=

106,30 kNm 20 Mpa 434,783 MPa

fck = 30 fck= fyk= 500

cnom= b= h=

25 mm 0,45 m 0,4 m

ʌmin= ʌmax= ʇbal=

As= Ø Ø= poēet=

804 mm2 16 mm 4 ks

d1= cnom+Ø/2 d1= 33 mm s

>

smin= 1,2.Ø smin= 19,2 112

>

Asmin

<

Mpa MPa

ɶc ɶc== 1,5 15 ɶs= 1,15

0,00198 dletabulek 0,04 dletabulek 0,657 dletabulek

d= hͲd1 d= 0,367 m

smin

mm

smin=

20

Vyhovuje As

<

0,0008

<

20 mm

Asmax

Asmin ʌmin.b.d Asmin= Asmin= 0,0003 Asmax= ʌmax.b.H Asmax= 0,0072 0,0003

<

x

<

xbal

x= As.Fyd/(0,8.B.Fcd) x= 0,049 xbal=

ʇbal.d

0,0072

Vyhovuje

4ØR12

4ØR16


Obsah

Ústav:15123Ústavstavitelství1 Vedoucíústavu:Prof.Ing.MiroslavPavlík,CSc. Vedoucípráce:Doc.Ing.Arch.VáclavAulický Konzultantēásti:Ing.Arch.JiƎíAdámek Vypracoval:MichalHolpuch

Charakteristikaobjektu............................................................................................................................. 2 Kanalizace............................................................................................................................... ..................3 Nakládánísdešƛovouvodou..................................................................................................................... 3 Zásobeníobjektuteplem.......................................................................................................................... 3

 

Vodovod............................................................................................................................... .....................3 VytápĢníachlazení............................................................................................................................... ....4 Vzduchotechnika............................................................................................................................... ........4 Elektrorozvody............................................................................................................................... ...........5 Podklady............................................................................................................................... .....................5 Výpoēty............................................................................................................................... ......................6 Výkresová«ást: C.01.KordinaēnísituaceM1:300 C.02.Pƽdorys1.PPM1:50 C.03.Pƽdorys1.NPM1:50 C.04.Pƽdorys2.NPM1:50 C.05.Pƽdorys3.NPM1:100 C.06PohlednastƎechuM1:200

Charakteristikaobjektu

ástC–ásttechnickéhozaƎízeníbudov Technickázpráva

aešenýobjekt \ešenýobjektjepolyfunkēnídƽmsestávajícísezēástívinaƎství,vinárnyarodinéhobydlení.Nazbylé ēástipozemkuserozkládávinicekteránenípƎedmĢtemtétopráce.ObjektjeētyƎpodlažníaje zahloubendojižnĢorientovanéhosvahu.JednopodlažíjeplnĢpodúrovníterénuajednoēásteēnĢ. BudovamáplochoustƎechu. KlimaticképodmínkyvokolíobjektujsoubĢžné.

 Funk«níaprostorovéuspoâádání ObjektseskládázedvouhlavníchfunkēnĢikomunikaēnĢoddĢlenýchēástí.ástiprobydleníaēásti provinaƎstvíavinárnu. 1.PPVýrobavína,archivvín,vinárna,technickézázemí 1.NPVinárnaskuchyníahygienickýmzázemímprohostyizamĢstnance,zázemívinice,zpracování hroznƽ 2.NP,3.NPͲBydlení

FakultaarchitekturyVUT Thákurova7 16000,Praha6

Zimnísemestr 2012/2013

Konstruk«níâešení NosnákonstrukceobjektujetvoƎenaželezobenovýmisloupyastĢnami.PrƽvlakyjsouumístĢné vpƎíēnémsmĢru.Zastropeníjev1.PP,1.NPa2.NPtvoƎenoželezobetonovoudeskouav3.NPpƎedem pƎedpjatýmipanelySpiroll. Instalaēníjádra ObjektmádvĢhlavníinstalaēníjádra.Prvnívedez1.PPdo2.NPamávnitƎnírozmĢry550x2300mm. Druhézaēínápodstropem1.PPakonēíve3.NPamávnitƎnírozmĢry800x700mm.Všechnainstalaēní


jádrajsouuvažovánajakoprƽbĢžnápƎesvšechnapodlažídokterýchzasahujístím,ževúrovni každéhopodlažíjsoukvƽlišíƎeníhlukupƎedĢlenanabetonávkou.

Kanalizace

Vodovodnípâípojka PƎípojkajevyvedenavtechnickémístnostivprvnímpodzemnímpodlaží.PotrubípƎípojkyjevedeno vzemivespádu2%kobjektuamádimenziDN60(vizvýpoētynakoncitechnickézprávy).Prostupdo objektubudechránĢnocelovouchrániēkou.VodomĢrnásestavajeuvnitƎobjektu,podružnémĢƎeníje umístĢnovestoupacíšachtĢobytnéēástive2.NP.

SplaškovákanalizacejeƎešenanapojenímnastávajícísíƛ.VmístĢjesdruženákanalizace. Kanaliza«nípâípojka KanalizaēnípƎípojkajenavrženaDN150zplastu.(Vizvýpoētynakoncitechnickézprávy)Vedenaje vzemivespádu2%kveƎejnésíti. Svodnékanaliza«nípotrubí Svodnépotrubíjevedenopodzákladyajenavrženozplastu.ištĢníjezajištĢnopƎeszaƎizovací pƎedmĢtyarevizníšachtu. Odpadnípotrubí Odpadnípotrubívedevinstalaēníchšachtách,podhledechnebopƎistĢnách.Jenavrženozplastu. ištĢníjezajištĢnopƎesosazenéēistícítvarovkynadpodlahoukaždéhopodlažíneboskrz pƎivzdušŸovacíventily. Pâipojovacíkanaliza«nípotrubí PƎipojovacípotrubíjevedenozakuchyŸskýmilinkaminebovpƎedstĢnách.Jenavrženozplastu.ištĢní jezajištĢnopƎeszaƎizovacípƎedmĢty. Odv³tráníkanalizace SplaškovákanalizacejeodvĢtrávánadvĢmavyústĢníminadstƎešnírovinu.Ostatníodpadnípotrubí jsouzakonēenapƎivzdušŸovacímiventily.

Pâípravateplévody TeplávodajepƎipravovánacentrálnĢvtechnickémístnosti(viz.bod7)PoobjektujerozvádĢna cirkulaēnímsystémemsoubĢžnĢsvodoustudenou. Ležatérozvodyvody Ležatérozvodyjsouvedenépodstropem.Sounavrženyzplastuaizoloványpovlakovouizolací. Stoupacírozvodyvody Stoupacírozvodyjsouvedenévšachtáchnebovpodhledech.Jsounavrženyzplastuajsouizolovány povlakovouizolací. Pâipojovacívodovodnípotrubí PƎipojovacípotrubíjsouvedenávestĢnách.Jsounavrženazplastuajsouizoloványpovlakovouizolací. KaždýnapojenýzaƎizovacípƎedmĢtjenapojenpƎesuzavíracíarmaturu. Požárnívodovod ObjektjevybavendvĢmahydrantystvarovĢstálouhadicíohadicíprƽmĢru25mm.VĢtevpropožární vodovodjenapojenajakoprvní,hnedzavodomĢrnousestavou.UmístĢníodbĢrnýchmístje zakreslenovevýkresech.

Vytáp³níachlazení Nakládánísdešëovouvodou DešƛovávodazezpevnĢnýchplochastƎechjesbíránapomocídrenážnísítĢdosbĢrnýchnádržía následnĢvyužívánakzavlažováníintenzivnízelenéstƎechyavinice.SbĢrnénádržĢjsounavrženyo celkovémobjemu13m3(viz.výpoētynakoncitechnickézprávy)ajsouopatƎenyvsakovacím pƎepadem.DrenážnísíƛmávkaždémzáhybuosazenourevizníšachtuoprƽmĢru300mmabybyla zajištĢnásnadnáúdržba.

Zásobeníobjektuteplem. OtopnouateplouvoduproobjektzajišƛujekaskádatƎítepelnýchēerpadelDimplexSI37TEatopné patrony(vizvýpoētynakoncitechnickézprávy).TepelnáēerpadlajsousystémuzemĢͲvodaaenergii ēerpajízvrtƽumístĢnýchvblízkostiobjektu.Jenavrhováno7vrtƽohloubce120m(vizvýpoētyna koncitechnickézprávy).VrtyēerpajíteplopƎevážnĢzvĢtšíhloubkyavinicinadnimivysázenoutak neovlivŸují.PƎípadnýdohƎevvodyzajišƛujítopnépatronyumístĢnévakumulaēnínádržinebo zásobníkuteplévody.Tepelnáēerpadlajsounavrhovánajakoreversibilní,vletníchmĢsícíchtakteplo získanéchlazenímobjektuvyužívajípropƎípravuteplévodyazbytekodevzdajízpĢtdovrtƽ.

ObjektjevytápĢnnĢkolikanĢkolikazpƽsobyvizníže.OtopnávodajepƎipravovánacentrálnĢ vtechnickémístnosti(viz.bod7). Obytná«ást ObytnáēástjevytápĢnapodlahovýmtopením,vgarážijsouumístĢnyradiátory.Podlahovétopenílze vletnímobdobípoužítkochlazovánímístností. Zázemíviniceazázemívinárny ZázemíviniceazázemívinárnyjsouvytápĢnyteplovodnímiotopnýmitĢlĢsy Vinárna VinárnajevytápĢnateplovzdušnĢ,teplovodnímvýmĢníkyumístĢnýmivevzduchotechnickémpotrubí. Výrobní«ástvinaâství PožadovanáteplotavevýrobníēástivinaƎstvíjezajišƛovánasamostatnouvzduchotechnickou Œ‡†‘–‘—•–‡’Ž‘˜‘†À˜ý³À‡Ǥ

Vzduchotechnika Vodovod ZásobeníobjektuvodoujeƎešenonapojenímnastávajícíveƎejnousiƛ.Objektjevybavenpožárním vodovodem.

CelýobjektjevĢtránnucenĢzapoužitívzduchotechnickýchjednotek.Vobjektujsou3 vzduchotechnickéokruhy.PrvníokruhzajišƛujevýmĢnuvzduchuvinárnyazázenívinice,druhýokruh zajišƛujejižzmiŸovanoupožadovanouteplotuvevýrobníēástivinaƎství.TƎetíokruhjeumístĢn


x

vobytnéēástiazajišƛujepožadovanouvýmĢnuvzduchu.Protipožárníklapkyvevzduchotechnických potrubíchjsouumístĢnyvždynahranĢpožárníhoúseku.(viz.ēástF–Požárníochrana) Prvníokruh PrvníokruhzajišƛujevýmĢnuvzduchuvinárnyazázemívinice.VzduchotechnickájednotkajeumístĢna ve2.NPvtechnickémístnosti.JenavrhovánajednotkaAtreaDUPLEX10000,stojatéprovedení, dohƎevichlazenísrekuperací.NasávánívzduchujepƎesmƎížkuvefasádĢ,odvododpadníhovzduchu jenastƎechuobjektu.DohƎevvzduchuēijehochlazeníjezajišƛovánonapojenímvzduchotechnické jednotkynaotopnýokruh.VuzavƎenýchmístnostechjevzduchvymĢŸovánrovnotlakýmsystémem,u hygienickéhozázemíjenavrhovánsystémpodtlakový.Vzduchotechnicképotrubíjenavrženo zpozinkovanéhoplechu.PƎívodvzduchujezajištĢnvyústkamivestropnímpodhledu,odvodtaké. Druhýokruh DruhýokruhzajišƛujechlazeníavytápĢnívýrobníchprostorƽvinaƎstvív1.PP(Archivvín,Zránívín, Kvašení).Okruhmásamostatnouvzduchotechnickoujednotku.JenavrhovánajednotkaAtreaDUPLEX 10000,stojatéprovedeí,dohƎevichlazenísrekuperací.NasávánívzduchujezajištĢnopƎeszemní registrvedenýpodélobjektuavyústĢnývopĢrnézdinebošachtoupƎímozvnĢjšíhoprostƎedí.Zemní registrjenavrhovánjako2xDN160vdélcemin.50maspádu2%smĢremkobjektu.Vedeníje vybavenovodícímlankemproēištĢníavzáhybechjeosazenarevizníaēistícíšachtaoprƽmĢru 800mm.OdvododpadníhovzduchujevyvedennadstƎechuobjektu.VĢtracísystémjenavržen rovnotlaký.DohƎevvzduchuēijehochlazeníjezajišƛovánonapojenímvzduchotechnickéjednotkyna otopnýokruh.Tatovzduchotechnickájednotkajenapojenanazáložnízdrojenergieazajišƛujetaké pƎetlakovévĢtráníCHÚC.Vzduchotechnicképotrubíjenavrženozpozinkovanéhoplechu.PƎívod vzduchujezajištĢnvyústkamivestropnímpodhledu,odvodtaké.ProudĢnívzduchu,vzdálenost vyústekavýmĢnyjsouvsouladustechnologickýmipƎedpisyprovýrobuvína. Tâetíokruh TƎetíokruhzajišƛujevýmĢnuvzduchuvobytnéēásti.VzduchotechnickájednotkajeumístĢna vtechnickémístnostive2.NP.VzduchjepƎivádĢnmƎížkouzfasádyobjektuaodvádĢnnadjeho stƎechu.JenavrhovánajednotkaAtreaDUPLEXͲS1600flexistojatéprovedení,dohƎevichlazení,s rekuperací.VzduchjepƎivádĢndoobytnýchmístnostíaodsávánznich,hygienickýchprostorƽa kuchynĢ.DigestoƎvkuchynijeosazenacirkulaēníavkuchynijevyvedenoodsáváníodpadního vzduchu.Vzduchotechnicképotrubíjenavrženozpozinkovanéhoplechu.PƎívodvzduchujezajištĢn vyústkamivestropnímpodhledu,odvodtaké.

Elektrorozvody NapojeníobjektunasilovouelektƎinujezajištĢnonapojenímnastávajícíveƎejnousíƛ.Hlavnídomovní rozvadĢējeumístĢnvtechnickémístnostiv1.PP.Odtudvedoujednotlivávedenídopatrových rozvadĢēƽakvýtahu.RozvodyjsouvedenévpodhledechvesbĢrnýchroštech.

Podklady

x

Doc.Ing.Václav BystĜický, CSc., Doc.Ing.AntonínPokorný,CSc.:TZBA2006,TZB B2006–skriptumFAVUT

x x

PƎílohaē.12Vyhláškyē.120/2011Sb.SmĢrnáēíslaroēnípotƎebyvody PublikaceVrtyprotepelnáēerpadlaͲtipyproinvestory http://www.avtc.cz/?download=_/121/priruckaͲnahled_26_8_2012_web.pdf http://voda.tzbͲinfo.cz/tabulkyͲaͲvypocty/105ͲposouzeniͲmoznostiͲvyuzitiͲsrazkoveͲvody

x

x x x

Výpo«ty 

PodkladyprocviēenízpƎedmĢtuTZBInastránkáchhttp://15124.fa.cvut.cz/?page=cz,tzbͲaͲ infrastrukturaͲsidelͲi http://www.atrea.cz/ http://www.dimplex.cz/ http://www.ekowatt.cz/uspory/zisky.shtml 


1.NP 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30

íslo

1.PP S.01 S.02 S.03 S.04 S.05 S.06 S.07 S.08 S.09 S.10 S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.16 S.17 S.18

íslo

Chodba 13,38 Sál 134,15 PƎedsíŸ 9,32 WCmužipƎedsíŸka 3,2 WCmuži 9,3 WCmužiinvalidé 3,87 WCženyinvalidé 3,96 WCženypƎedsíŸka 4,28 WCženy 5,87 KuchynĢ 40,91 Dennísklad 4,7 Chodba 31,53 Mužišatna 4,9 Mužikoupelna 3,97 MužiWC 1,63 Ženyšatna 4,66 Ženykoupelna 3,95 ŽenyWC 1,34 Úklid 1,94 Zpracováníhroznƽ 42,69 KanceláƎ 8,84 SchodištĢ 12,6 Skladrestaurace 21,92 Zázemívinice 76,87 Skladnábytku 19,27 Skladvinice 19,65 Výtah 3,2 Instalaēníjádro 0,92 Instalaēníjádro 0,79 Instalaēníjádro 0,64 1.NPCelkem 494,25

Název

Místnost

SchodištĢ 12,37 Technickámístnost 21,92 Chodba 26,6 Vzduchotechnika 9,4 SkladsklaanádobÍ 10,16 Lahvování 12,27 Skladsudƽalahví 39,78 Kvašení 56 Zrání 111,09 Degustace 67,31 PƎedsퟞeny 2,25 WCženy 1,94 PƎedsíŸmuži 2,25 WCmuži 1,94 Archivvín 123,55 Výtah 3,2 Instalaēníjádro 1,15 Instalaēníjádro 0,08 1.PPCelkem 503,26

Název

Místnost

47,16 73,43 69,16 31,49 26,42 31,91 103,59 145,59 288,83 229,52 5,85 5,05 5,85 5,05 321,26 12,8 3,85 0,2 1407,01

37,47 416,78 26,68 8,33 24,17 10,06 10,29 11,62 15,26 122,72 14,1 81,97 12,73 10,32 4,25 12,11 10,28 3,47 5,05 128,16 24,75 49,55 61,38 295,96 74,2 75,64 12,8 3,68 3,16 2,03 1568,97

Objemvzduchu

VĢtrání

Objemvzduchu

VĢtrání

0,5 24 24 0,5 37 37 0,5 35 35 0,5 16 16 0,3 8 8 2 64 64 0,5 52 52 3 437 437 3 866 866 6 1400 1377 1400 2 30 12 30 2 50 10 50 2 30 12 30 2 50 10 50 0,5 161 161

výmĢny[hͲ1] 0,5 19 19 6 1751 2501 2501 0,5 13 13 2 60 17 60 2 100 48 100 2 80 20 80 2 80 21 80 2 60 23 60 2 100 31 100 15 1841 1841 0,5 7 7 0,5 41 41 4 0 51 51 3 210 31 210 2 50 9 50 4 0 48 48 3 210 31 210 2 50 7 50 1 30 5 30 3 384 384 1 25 25 0,5 25 25 0,5 31 31 0,5 148 148 0,3 22 22 0,3 23 23

výmĢny[hͲ1]

PâehledmístnostísnávaznostínaTZB

min.obj. [m3/h] min.obj. [m3/h]

Plocha[m2] Plocha[m2]

vypoē.[m3/h] vypoē.[m3/h]

Objem[m3] Objem[m3]

uvaž.[m3/h] uvaž.[m3/h]

1794

1400 30 50 30 50

24 37 35 16 8 64 52

VZT1[m3/h] 6209

19 2501 13 60 100 80 80 60 100 1841 7 41 51 210 50 48 210 50 30 384 25 25 31 148 22 23

VZT1[m3/h]

Vedení

0

Vedení

1464

161

437 866

0

0

VytápĢní

OT VYM OT OT OT OT OT OT OT VYM PAS OT OT OT PAS OT OT PAS PAS OT OT OT PAS OT OT OT

15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 22 24 15 22 24 15 15 15 20 10 10 15 15 15

8

1

1

2

2 1 1

2

2

0

2

10 10 15 10 10 15 15 13 13 20 15 15 1 15 15 1 13

VytápĢní

OT PAS OT OT OT OT OT VZT VZT VYM VYM VYM VYM VYM VZT

Regulaceteploty Regulaceteploty

VZT2[m3/h] VZT2[m3/h]

VZT3[m3/h] VZT3[m3/h]

výpoē.tepl.[°C] výpoē.tepl.[°C]

Kanalizace zaƎizovacípƎedmĢty

0

Kanalizace

0

1

1

zaƎizovacípƎedmĢty

3

1

1 1

umyv./dƎez 13

1

1

1

3

1 1 2

1

0

2

0

2

2

1

2

4

2

8

1

1

2

2

13

1

1

1

3

1 1 2

2

2 2

0

2

1

1

0

2

2

1

1

4

1 1

1

1

1

1

Voda

0

Studenávoda

3

1

1 1

1

2 1 1

0

2

9

1

1

0

2 4

1

1

1

Voda Studenávoda

1

umyv./dƎez

WC WC

sprcha sprcha

pisoár pisoár

vana vana

tech.zaƎ. tech.zaƎ.

praēka/myēka praēka/myēka

vpusƛ vpusƛ

umyv./dƎez umyv./dƎez

WC WC

sprcha sprcha

pisoár pisoár

vana vana

Teplávoda

0

0

Teplávoda

3

1

1 1

umyv./dƎez 13

1

1

1

3

1 1 2

2

1

umyv./dƎez

praēka/myēka praēka/myēka

sprcha 2

1

1

sprcha

ventil ventil

vana 0

vana


3.NP 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09

2.NP 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16

íslo

20,31 28,13 23,92 41,07 32,81 42,69 26,65 63,55 2,24 281,37 4101,43

Pracovna 7,67 Šatna 10,62 Koupelna 8,11 Ložnice 15,47 Šatna 12,38 DĢtskýpokoj 16,11 Koupelna 9,03 Ložnice 23,98 Instalaēníšachta 0,76 3.NPCelkem 104,13 Všechnypodlažícelkem 1327,6

Plocha[m2]

12,3 96,83 14,72 488,36 3,58 5,19 8,27 7,21 70,22 25,3 21,26 24,26 14,59 42,19 8,32 1,48 844,08

Objem[m3]

ZádveƎí 4,64 Garáž 36,54 Technickámístnost 5,55 Obytnámístnost 93,45 PƎedsíŸka 1,35 WC 1,96 Úklid 3,12 Komora 2,72 Obytnámístnost 26,5 Koupelna 9,55 Spíž 5,6 ZádveƎí 9,33 Odpad 5,61 Vzduchotechnika 16,23 Výtah 3,2 Instalaēníjádro 0,56 2.NPCelkem 225,91

Název

výmĢny[hͲ1] 0,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5 2 0,5 100

100

100

0,5 2 0,5 2 0,5

25 25 25

min.obj. [m3/h]

0,5 0,5 2 2 2

0,5

12 29 21

12 29 21

10 14 100 21 16 21 100 32

6 0 7 244 25 25 25 0 35 100

vypoē.[m3/h] 10 14 48 21 16 21 53 32

uvaž.[m3/h]

6 0 7 244 7 10 17 0 35 51

VZT1[m3/h]

0

0 1464

0 8065

VZT2[m3/h]

62

12 29 21

VZT3[m3/h] 782

314

10 14 100 21 16 21 100 32

468

6 0 7 244 25 25 25 0 35 100

Regulaceteploty POT POT POT POT POT POT POT POT

OT

OT

POT POT

POT OT OT POT POT POT POT

WC 2

14

2

20 20 24 1 20 20 20 24 1 20

15 15 15

20 24 1

15 15 15 20 20 20 1 15

výpoē.tepl.[°C]

pisoár 4 25

2

2

2

5

2

1

1 1

umyv./dƎez

0

0

Kanalizace

0 5

1

1

1

1

2 3

sprcha 1

1

1

2 5

2

1

1

vana

1

praēka/myēka

vpusƛ

5

25

2

1

2

14 14

1

2

2

1

5

4

0

1

1

3

2

1

1

1

5

0

2

1

1

2

1

1 1

0

0

0

1

1

2

1

pisoár

2

1

tech.zaƎ. 0

1

WC 1

Voda Studenávoda umyv./dƎez

zaƎizovacípƎedmĢty praēka/myēka

VytápĢní

sprcha

Vedení

vana

VĢtrání

ventil

4 25

6

2

2

5

0

1

1

2

1

1 1

1

1

1

1

2 3

1

1

1

1

2 5

Teplávoda umyv./dƎez

Objemvzduchu

sprcha

Místnost

vana

Energetickábilanceobjektu

Tepelnéztráty: Ztrátaprostupem: An=Ae+Apz/2 Ae= 1190 m2 Apz= 667 m2 An= 1524 m2 Geom.Char.Budovy= An/Vn Vn= 4101 m3 Geom.Char.Budovy= 0,37 qc,n= 0,25

Vp= ʌ= c= QvĢt1=

Vp= ʌ= c= QvĢt2=

8065 1,28 1010 16,22

1464 1,28 1010 0,63

W/m3.K

Qvyt=Vn.qc,n.(tiͲte) ti= 18 °C te= Ͳ13 °C Qvyt= 31,79 kWh/rok

ZtrátavĢtráním ZtrátavĢtránímVZT1 úēinnostrek. 0,8 ti= 15 °C te= Ͳ13 °C tp=te+U.(tiͲte)[°C] tp= 9,4 °C

m3/h kg/m3 J/kg.K

kWh/rok

ZtrátavĢtránímVZT2 úēinnostrek. 0,8 ti= 13 °C te= 7 °C(zemníregistr) tp=te+U.(tiͲte)[°C] tp= 11,8 °C QvĢt=Vp.ʌ.c.(tpͲte)/3600 m3/h kg/m3 J/kg.K

kWh/rok

ZtrátavĢtránímVZT3 úēinnostrek. 0,8 ti= 21 °C te= Ͳ13 °C tp=te+U.(tiͲte)[°C] tp= 14,2 °C QvĢt=Vp.ʌ.c.(tpͲte)/3600 Vp= ʌ= c= QvĢt3=

obyvatelé jídla zamĢstnanci

V2p: tvst: tvys: koeficientztrátz: ʌvody: c:

782 1,28 1010 1,91

Tepelnéztrátycelkem:

m3/h kg/m3 J/kg.K kW 50,55 kWh/rok

OhƎevteplévody: vw,f,daypoē.j vw,day 40 7 280 10 50 500 30 6 180 960 0,96 m3/den 10 °C 55 °C 0,5 1000 kg/m3 4186 J/kgK

QvĢt=Vp.ʌ.c.(tpͲte)/3600 Qtuv=(1+z).(ʌ.c.V2p.(tvysͲtvst))/3600 Qtuv= 75,35 kWh/rok

VytápĢníaohƎevTUVcelkem: 125,89 kWh/rok


Tepelnézisky:

Rozm³ryvzduchotechnickýchpotrubíanávrhjednotek

Odpobývajícíchosob: Osob: Ziskzjednéosoby: Celkovýzisk:

VZT1

ZiskodspotƎebiēƽ: VinaƎství Vinárna Bydlení Celkovýzisk:

50 90 W 4,5 kWh/rok

2000 2500 1500 6

navrženájednotka: AtreaDUPLEX10000 stojatéprovedení,ohƎev,chlazení,rekuperace 2900x1455x2000mm úēinnostrekuperace: 0,8

A= 0,320 m2 a= 0,5 m b= 0,64 m

kWh/rok

navrženopotrubí 500x640mm VZT2

V 210 10 2,1

J 210 10 2,1

S 150 6 0,9

Faktorenergeticképropustnostiprosklení:

0,45

Vp=

navrženopotrubí 260x220mm

CelkovápotƎebatepla: 93,33 kWh/rok

VZT3 Vp=

Navrženo: KaskádatƎítepelnýchēerpadelDimplexzemĢ/vodaSI37TE.PropƎípadnýdohƎevvodybudouv akumulaēnínádržiavzásobníkuteplévodyumístĢnyohƎívacípatrony.

Wt,celk= Wch,celk= topnýfaktor:

111,6 kWh/rok 82,2 kWh/rok 2,6

PƎedbĢžnýnávrhvrtu podloží: jílovité,jílovitohlinité Wj= 100 w/m l= Wch/W m l= 822 m EnergieodebranázezemĢ: Specifickároēníodebíranáenergie:

navrženájednotka: AtreaDUPLEXͲS3100 stojatéprovedení,ohƎev,chlazení,rekuperace 2500x650x1700mm úēinnostrekuperace: 0,8

A= 0,058 m2 a= 0,26 m b= 0,22 m

Tepelnéziskycelkem: 32,56 kWh/rok

Tepelnývýkon: 37,2 kWh/rok Chladícívýkon: 27,4 kWh/rok RozmĢry 1660x1000x775mm

1464 m3/h

A= Vp/v.3600 v= 7 m/s

Celkovýzisk: 22,06 kWh/rok

k

8065 m3/h

A= Vp/v.3600 v= 7 m/s

W W W

Pasilvnísolárnízisky: orientace JV istýzisk[W/m2] 360 Plochazasklení[m2] 122 Zisk[kW] 43,92

Vp=

782 m3/h

A= Vp/v.3600 v= 3 m/s

navrženájednotka: AtreaDUPLEXͲS1600flexi stojatéprovedení,ohƎev,chlazení,rekuperace 1600x560x1060mm úēinnostrekuperace: 0,8

Apot= 0,072 m2 a= 0,2 m b= 0,36 m navrženépotrubí 200x350mm

7vrtƽohloubce120m

lskut=

840 m

Wz= 95,76 kWh/rok

Ws= Wz/lskut Ws= 114 kWh/m

Specifickároēníodebíranáenergiejevrozmezí100Ͳ120kWh/m. Navrhuji7vrtƽkaždýohloube120mvminimálníodstupovévzdálenosti12m.


Poēetn menovit v tok oeficientsouēasnostiʔ ednotlivé d

10 0,1 0,3 0,3

2 0,1 0,3 0,06

16 0,2 0,5 1,6

2 0,2 0,8 0,32

0 0,3 0,5 0

3 0,4 0,8 0,96

V poētov odtokDU Poēet ednotlivé s

5 0,4 0,5 1

2 10 20

0,8 2 1,6

0,5 16 8

0,6 2 1,2

s1= . ™n.DU = 0,7 s1= 5,524 l/s

0,8 0 0

0,8 3 2,4

0,5 0 0

vpusƛ

tech.zaƎ.

praēka/ m ēka

vana

sprcha

um v./ dƎez

piso r

ventil

praēka/m ēka

vana

VinaƎstvíavin rna

sprcha

VinaƎstvíavin rna um v./dƎez

Výpo«etdimenzekanaliza«nípâípojky

piso r

Výpo«etdimenzevodovodnípâípojky

0,8 13 10,4

1/2 l/s

V poētov odtokDU Poēet ednotlivé s

Poēetn menovit v tok ednotlivé d

4 0,1 0,2

0 0,1 0

9 3 0,2 0,2 0,6 0,346

praēka/m ēka

vana

sprcha

um v./dƎez

piso r

b tn ē st

2 4 8

0,8 0 0

0,5 9 4,5

0,6 3 1,8

s2= . єn.DU = 0,5 s2= 3,09 l/s

3 2 0,3 0,4 0,52 0,566

0,8 3 2,4 1/2 l/s

scelkem: 8,615 l/s Ǝípojka

d=ɇ n. d2:

2,2 0,0022

l/s m3/s

sd= 0,33 d s l/s d= 0 l/s sd= 8,615 l/s

d e kem:

65 0 0065

m3 avrženap a továkana aēnípƎípojka

PƎípojka d= 4. v/ʋ.v 1/2 m v= 3 m/s plast d=

0,0524 m

avrženap a továpƎípojka

60

150

0,8 2 1,6

0,5 0 0

vpusƛ

tech.zaƎ.

praēka/ m ēka

vana

sprcha

l/s m3/s

um v./ dƎez

piso r

b tn ē st d=ɇ ʔ.n. d1: 4,2 0,0042

0,8 1 0,8


elen stƎecha astƎe eníz sobov ní astƎe eníob tnéē sti pevnĢnéploch

319 46 242 466

0,2 0,7 0,7 0,4

 m3/rok

j mm/rok

ff

fs

P m2

Výpo«etdimenzenádrženadešëovouvoduavsakovacíhopâepadu

0,9 500 28,71 0,9 500 14,49 0,9 500 76,23 0,9 500 83,88 celkem: 203,31 m3/rok

= j.P.fs.ff/1000 m3/rok Vp= z. /365 m3 z= 20 Vp= 11,1 m3 Vv= Sd= = z= Vv=

Sd. .z/1000 500 l 1 20 10 m3

VpaVvseneli íovícene 20 .S stémjev v en . avržen dvĢ bĢrnénádrže o em aextrup a t amant oobjemu6 5m3 e kov objem13m3 ádržje aj tĢnaprot pƎeteēenív akova ímpƎepadem


Obsah

Ústav:15123Ústavstavitelství1 Vedoucíústavu:Prof.Ing.MiroslavPavlík,CSc. Vedoucípráce:Doc.Ing.Arch.VáclavAulický Konzultantēásti:Ing.DanielaBošová,Ph.D. Vypracoval:MichalHolpuch

Charakteristikaobjektu............................................................................................................................. 2 Konstrukēnísystémobjektuzpožárníhohlediska....................................................................................2 DĢlenídopožárníchúsekƽ........................................................................................................................ 3 Stavebníkonstrukceajejichpožárníodolnost......................................................................................... 3

 

Únikovécesty............................................................................................................................... .............4 ZaƎízeníproprotipožárnízásah................................................................................................................. 5 ZaƎízeníautonomnídetekceasignalizacepožáru....................................................................................6 Zásobováníobjektuelektrickouenergií.................................................................................................... 6 Podklady............................................................................................................................... .....................6 Výpoēty............................................................................................................................... ......................7 Výkresová«ást: D.01.SouhrnnásituaceM1:500 D.02.Pƽdorys1.PPM1:100 D.03.Pƽdorys1.NPM1:100 D.04.Pƽdorys2.NPM1:100 D.05.Pƽdorys3.NPM1:100

Charakteristikaobjektu aešenýobjekt \ešenýobjektjepolyfunkēnídƽmsestávajícísezēástívinaƎství,vinárnyarodinéhobydlení.Nazbylé ēástipozemkuserozkládávinicekteránenípƎedmĢtemtétopráce.ObjektjeētyƎpodlažníaje zahloubendojižnĢorientovanéhosvahu.JednopodlažíjeplnĢpodúrovníterénuajednoēásteēnĢ. BudovamáplochoustƎechu. KlimaticképodmínkyvokolíobjektujsoubĢžné.

ástD–Požárníochranastaveb Technickázpráva

 Funk«níaprostorovéuspoâádání ObjektseskládázedvouhlavníchfunkēnĢikomunikaēnĢoddĢlenýchēástí.ástiprobydleníaēásti provinaƎstvíavinárnu. 1.PPVýrobavína,archivvín,vinárna,technickézázemí 1.NPVinárnaskuchyníahygienickýmzázemímprohostyizamĢstnance,zázemívinice,zpracování hroznƽ 2.NP,3.NP–Bydlení Zpožárníhohlediskajeobjekthodnocenjakovýrobníinevýrobní. Konstruk«níâešení NosnákonstrukceobjektujetvoƎenaželezobenovýmisloupyastĢnami.PrƽvlakyjsouumístĢné vpƎíēnémsmĢru.Zastropeníjev1.PP,1.NPa2.NPtvoƎenoželezobetonovoudeskouav3.NPpƎedem pƎedpjatýmipanelySpiroll.Požárnívýškaobjektuje8,1m. 

FakultaarchitekturyVUT Thákurova7 16000,Praha6

Zimnísemestr 2012/2013

Konstruk«nísystémobjektuzpožárníhohlediska 


Svislénosnékonstrukce: ŽelezobetonovéstĢnyDP1 ŽelezobetonovésloupyDP1 Obvodovést³ny ŽelezobetonovéstĢnysminerálníizolacíDP1 ŽelezobetonovéstĢnysizolacízXPSvcertifikovanémzateplovacímsystémuDP1 Vodorovnénosnékonstrukce ŽelezobetonovéstropyDP1 StropnípanelySpirollDP1 Schodišt³ ŽelezobetonováprefabrikovanáDP1 Stâechy ZelenástƎechaDP1 StƎechasfoliíakaēírkemDP3(nadpožárnímstropemposledníhopodlaží) Pâí«ky Porotherm14P+DDP1 YtongP2Ͳ500DP1 ProsklenéPromaglasDP1 Požárníuzáv³ry PlechovéDP1 Požárnípodhledy SádrokartonDP1 KonstrukēnísystémobjektuzpožárníhohlediskajenehoƎlavý.

Nosnéstropní konstrukce

Železobetonovádeska200 mm V,PP REI120DP1 REI180DP1 Železobetonovádeska250 mm III,NP REI45 REI180DP1 Železobetonovýprƽvlak600x400 mm V,PP REI120DP1 REI180DP1 Železobetonovýprƽvlak450x400 mm V,PP REI120DP1 REI180DP1 Železobetonovýtrám200x400 mm III,NP REI60 REI120DP1 Konstrukce Spiroll500mm III,NP REI30 REI60DP1 stƎechy Železobetonovádeska150mm III,NP REI30 REI180DP1 Podhledy Knaufsádrokartonový II,PP EI45DP1 EI45DP1 PožárníuzávĢry DveƎe Specifikovánovevýkresech. Instalaēníšachty DvíƎkainstalaēníchšachet Specifikovánovevýkresech. OpláštĢní Specifikovánovevýkresech. SchodištĢ Železobetonovéprefabrikované V,PP REI30DP1 REI120DP1 HodnotypožárníodolnostiželezobetonovýchprvkƽbylystanovenynazákladĢtabulekpožární odolnostieurokódu.Hodnotypožárníchodolnostíostatníchprvkƽbylystanovenyzpodkladƽvýrobcƽ. VzduchotechnickápotrubíjsouopatƎenaprotipožárnímiklapkami.

Únikovécesty

D³lenídopožárníchúsekõ ObjektjerozdĢlendo21požárníchúsekƽ.RozdĢleníobjektudojednotlivýchpožárníchúsekƽje naznaēenovyvýkresovéēásti.Výpoēetpožárníhozatíženíjednotlivýchúsekƽjevēástivýpoētƽvtéto technickézprávĢ.

Stavebníkonstrukceajejichpožárníodolnost Druh Obvodovénosné stĢny VnitƎnínosné konstrukce PožárnĢdĢlící stĢny

Konstrukce

SPB

ŽelezobetonovástĢna200 mm ŽelezobetonovástĢna250 mm ŽelezobetonovástĢna300 mm ŽelezobetonovástĢna200 mm Železobetonovýsloup450x450 mm POROTHERM14P+D 150 mm YtongP2Ͳ500150 mm ProsklenápƎíēka PROMAGLAS

III,NP III,NP III,PP V,PP V,PP V,PP V,PP V,PP

Požadovaná PO REI60DP1 REI 60DP1 REI120DP1 REW120DP1 REW120DP1 EI120DP1 EI120DP1 EI120DP1

SkuteēnáPO REI180DP1 REI180DP1 REI180DP1 REI120DP1 REI180DP1 EI180DP1 EIW180DP1 E1120DP1

VobjektusenacházíjednaCHÚCtypuB,navrženájakobezpƎedsíŸkyspƎetlakovýmvĢtráním.Další možnostiúnikujsouzajištĢnypomocíNÚCneborovnouvyústĢnímvenēinastƎechuobjektu. Evakuaēníschémasvyznaēenýmpoētemosobjesouēástívýkresƽ.MeznídélkaNÚCvobjektuje40m proúnikdvĢmaavícesmĢrya20mproúnikjednímsmĢrem.ŠíƎkaúnikovýchcestjestanovenapodle poētuunikajícíchosobdlenásledujícíhovýpoētu.Poēetosobobývajícíchobjektjestanovenpro nejnepƎíznivĢjšístavvinobraní,kdyvevinaƎstvípracujínavýrobĢzamĢstnanciavšatnáchsemohou vyskytovatvenkovnípracovníci. Stanovenípo«tuosob Místnost Osoby Plocha m2/o Koef. Uvaž. NÚC NÚC CHÚC Ven dlePD [m2] s osoby 1 2 B Degustace 30 47 1,4 66 40 40 Sál 60 132 1 168 168 Archivvín 2 1,5 3 3  Zrání 2 1,5 3 3 Lahvování 2 1,5 3 3 Kvašení 2 1,5 3 3 Zázemívinice 3 1,5 5 5 KuchynĢ 2 1,3 3 2 Úklid 1 1,5 2 2 Šatnamuži 6 1,5 9 9 Šatnaženy 6 1,5 9 9 KanceláƎ 2 9 5 1,5 3 3 Zpracování 2 1,5 3 3 hroznƽ Obytnáēást 8 252 20 1,5 13 13  Celkem osob: 43 49 77 186 NÚC1 NechránĢnáúnikovácestapožárnímúsekemP01.02/N01poschodechnahoruavenzobjektu. u=E.s/K K=75os/únikovýpruh(únikposchodechnahoru,a=0,9) E=43osob s=1,souēasnáevakuaceosobschopnéhosamostatnéhopohybu u=0,573únikovéhopruhu


 NejmenšídovolenášíƎkaje1únikovýpruh. ÚnikovácestamusíbýtširokáminimálnĢ550mm.ÚnikovácestavobjektuješirokánejménĢ1100mm, tudížvyhovuje.Meznídélka40mnenípƎekroēena. NÚC2 NechránĢnáúnikovácestav1.PodzemnímpodlažíústícídoCHÚCB. u=E.s/K K=120os/únikovýpruh(únikporovinĢ,a=0,99) E=49osob s=1,souēasnáevakuaceosobschopnéhosamostatnéhopohybu u=0,408únikovéhopruhu NejmenšídovolenášíƎkaje1únikovýpruh. ÚnikovácestamusíbýtširokáminimálnĢ550mm.ÚnikovácestavobjektuješirokánejménĢ1200mm, tudížvyhovuje.Meznídélka40mnenípƎekroēena CHÚCB ChránĢnáúnikovácestatypuBzpodzemníhopodlaží. u=E.s/K K=125os/únikovýpruh(únikposchodechnahoru) E=77osob s=1,souēasnáevakuaceosobschopnéhosamostatnéhopohybu u=0,616únikovéhopruhu NejmenšídovolenášíƎkaje1,5únikovéhopruhu. ÚnikovácestamusíbýtširokáminimálnĢ825mm(dveƎešíƎky800mmvyhovují).Únikovácesta vobjektuješirokánejménĢ1100mm,tudížvyhovuje.Meznídélkasenestanovuje.

Požárníodstupovévzdálenosti Jednotlivépožárníodstupovévzdálenostijsoustanovenyvevýpoētukterýjesouēástítétozprávy. ŽádnýpožárnĢnebezpeēnýprostorjednotlivýchPÚnezasahujenacizísoukromýpozemekanido jinéhoPÚ,pouzenaveƎejnéprostranství. 

Zaâízeníproprotipožárnízásah Pâístupovékomunikace PƎístupovákomunikacekobjektujejednosmĢrnáošíƎce8maumožŸujezastavenívozidlaHZS. NástupníplochapropožárnívozidlanemusíbýtzƎízena. Zásahovécesty PožárnízásahjevedenvnitƎnízásahovoucestou(CHÚCB)azvnĢjšístranyobjektu.PƎístupnastƎechy jezajištĢnbuětím,žesestƎechanacházívúrovniterénu,výlezemnebovnĢjšízásahovoucestouato požárnímižebƎíky. Technickázaâízení VnĢjšíodbĢrnémístopropožárnívodu–hydrant,jeumístĢnvpƎilehlékomunikaci.ObjektmávnitƎní požárnívodovod.VnitƎníodbĢrnámístapožárnívodyjsouzakreslenavevýkresech.Vevýrobníēástije

umístĢnjedenhydrantsetvarovĢstálouhadicíosvĢtlosti25mmadosahem40mvkaždémpodlaží. PouzepƎenosnýmihasícímipƎístrojijevybavenaobytnáēástobjektu.

Zaâízeníautonomnídetekceasignalizacepožáru ObjektjevybavenzaƎízenímiproautonomnídetekciasignalizacipožáru.Každýpožárníúsekje vybavenminimálnĢjednímzaƎízením.

Zásobováníobjektuelektrickouenergií. VzduchotechnickájednotkazajišƛujícípƎetlakovévĢtráníCHÚCBmáusebezáložníakumulátor sdostateēnoukapacitouprojejíprovozpodobunezbytnĢnutnou.NouzovéosvĢtleníasignalizaceje takénapojenanatentoakumulátor.PolohanouzovéhoosvĢtleníjezakreslenavevýkresovéēásti.

Podklady x x x x x x x x x x x 

SN730802PBSNevýrobníobjekty SN730804PBSVýrobníobjekty SN730810PBSSpoleēnáustanovení SN730818PBSObsazeníobjektƽosobami SN730821PBSPožárníodolnoststavebníchkonstrukcí SN730845PBSSklady SN730873PBSZásobovánípožárnívodou Vyhláška246/2001Sb.–Stanovenípodmínekpožárníbezpeēnosti Vyhláška137/1998Sb.ObecnĢtechnicképožadavkynavýstavbu Vyhláška23/2008Sb.–Technicképodmínkypožárníochranystaveb POKORNÝMarek.Požární bezpeēnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku.
ŠͲ01P01.10/N02 ŠͲ02P01.11/N01 ŠͲ03P01.12/N01 ŠͲ04N01.13/N03

N02.03

N02.02

N02.01/N03

OZNAENÍ POŽÁRNÍHOÚSEKU

N01.06 N01.07 N01.08

N01.05

N01.04

N01.03

NÚCP01.06 P01.07 P01.08 P01.09

P01.05

P01.03 P01.04

P01.02/N01

1ͲBP01.01/N01

OZNAENÍ POŽÁRNÍHOÚSEKU

Popisēástí

MÍSTNOSTI SchodištĢ Chodba Úsekdohromady: Degustace PƎedsퟞeny WCženy PƎedsíŸmuži WCmuži Chodba Sál Úsekdohromady: Archivvín Zrání Lahvování Skladsudƽalahví Kvašení Úsekdohromady: Chodba SkladsklaanádobÍ Vzduchotechnika Technickámístnost Zázemívinice Skladnábytku Skladvinice Úsekdohromady: KuchynĢ Dennísklad Úsekdohromady: PƎedsíŸ WCmužipƎedsíŸka WCmuži WCmužiinvalidé WCženyinvalidé WCženypƎedsíŸka WCženy Úklid Mužišatna Mužikoupelna MužiWC Ženyšatna Ženykoupelna ŽenyWC Úsekdohromady: KanceláƎ Zpracováníhroznƽ Skladrestaurace

Popisēástí

MÍSTNOSTI ZádveƎí Obytnámístnost PƎedsíŸka WC Úklid Komora Ložnice Koupelna Spíž Pracovna Šatna Koupelna Ložnice Šatna DĢtskýpokoj Koupelna Ložnice Úsekdohromady: 2.02 Garáž 2.03 Technickámístnost Úsekdohromady: 2.12 ZádveƎí 2.13 Odpad 2.14 Vzduchotechnika Úsekdohromady: S.16,1.27,2.15 Výtah S.17,1.28 Instalaēníjádro S.18,1.30 Instalaēníjádro 1.29,2.16,3.09 Instalaēníjádro

.M. 2.01 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08

1.21 1.20 1.23

1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.19 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18

1.10 1.11

S.03 S.05 S.04 S.02 1.24 1.25 1.26

S.15 S.09 S.06 S.07 S.08

S.10 S.11 S.12 S.13 S.14 1.01 1.02

.M. S.01,1.22 1.12

Výpo«etpožárníhozatížení

12,37 31,53 43,9 67,31 2,25 1,94 2,25 1,94 13,38 134,15 223,22 123,55 111,09 12,27 39,78 56,00 108,05 26,6 10,16 9,4 21,92 76,87 19,27 19,65 115,79 40,91 4,7 45,61 9,32 3,2 9,3 3,87 3,96 4,28 5,87 1,94 4,9 3,97 1,63 4,66 3,95 1,34 62,19 8,84 42,69 21,92

Plocha[m2] 4,64 93,45 1,35 1,96 3,12 2,72 26,5 9,55 5,6 7,67 10,62 8,11 15,47 12,38 16,11 9,03 23,98 252,26 36,54 5,55 42,09 9,33 5,61 16,23 31,17

Plocha[m2]

Otvory

Nahodilézat.

Stálezat.

Otvory

Nahodilézat.

Stálezat.

ChránĢnáúnikovácestabezpožárníhozatížení. 2,6 0 0 10 0,9 2,6 0 0 5 0,7 2,6 0 0 5 0,7 2,6 0 0 5 0,7 2,6 0 0 5 0,7 2,7 8,5 1,5 5 0,8 3,2 22,5 2,5 10 0,9 2,97 31 2,23 9,51 0,89 3 2 5 10 0,9 3,35 0 0 40 1,1 0 2 5 7 0,9 3,35 0 0 10 1,2 0 2 5 7 0,9 3,35 0 0 10 1,2 3,35 0 0 75 1 3,35 0 0 10 1,2 3,35 0 0 33,93 1,04 0 2 5 7 0,9 2,6 0 0 5 0,8 0 2 5 7 0,9 3,35 0 0 75 1 0 2 5 7 0,9 3,35 0 0 15 0,9 0 2 5 7 0,9 3,35 0 0 15 0,9 0 2 5 7 0,9 3,85 4,50 1,5 40 1 3,85 0 0 75 1 3,85 0 0 75 1 3,85 4,5 1,5 51,76 1 3 2 5 10 0,9 2,7 0 0 30 0,95 2,7 0 0 60 1,1 2,7 0 0 33,09 0,98 0 2 5 7 0,9 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 15 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 15 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 5 0,7 2,7 0 0 6,54 0,7 3 2 5 10 0,9 2,7 2,25 1,5 60 1 3 2 5 10 0,9 3,85 0 0 10 1,2 0 2 5 7 0,9 3,85 0 0 60 1,1 0 2 5 7 0,9

6,4 2,7

hs

1,00 1,00 1,00 1,00

0,005 0,61 0,61 0,165 0,53 0,53 0,013 1,33 1,33 0,009 0,92 0,92

a

0,94 1,01 1,17 1,10

0,003 0,185 0,003 0,003

0,00 0,25 0,00 0,00

0,00 0,56 0,00 0,00

b c

1,00

1,58

1,00 0,00 0,00 0,003 0,013 1,58

1,20 1,36 0,76 0,76 0,98

1,00

0,011 0,011 0,007 0,007 0,009

1,16 1,16

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

1,01 0,39 0,04 0,025 0,055

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,20 1,36 0,76 0,76 0,98

1,05 0,99 1,01 0,97 0,97

1,00 1,00 1,00

c

0,99 0,75 0,10 0,089 0,165 0,80 0,80 1,10 0,00 0,00 0,003 0,015 1,64 1,64 1,17 0,00 0,00 0,003 0,015 1,64 1,64

a

b

2,65 6,85 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 PožárnízatíženístanovenopƎímo.Prostoryhodnocenyjako"Bytovédomy,rodinnédomy,domovydƽchodcƽ vēetnĢpƎíslušenství". 2,65 1,75 0,5 30 1,05 3,3 0 0 15 0,9 2,74 1,75 0,5 28,02 1,04 3 2 5 10 0,9 1,05 0,18 0,04 0,018 0,042 1,43 1,43 1,00 2,6 0,75 0,5 5 0,8 2,6 0 0 60 1,1 2,6 0 0 15 0,9 2,6 0,75 0,5 20,11 1,00 3 2 5 10 0,9 1,03 0,19 0,02 0,009 0,018 1,06 1,06 1,00 SPBurēenopƎímo.Nákladnívýtahvobjketudovýšky30m. SPBurēenopƎímo.RozvodynehoƎlavýchlátekvhoƎlanémpotrubí. SPBurēenopƎímo.RozvodynehoƎlavýchlátekvhoƎlanémpotrubí. SPBurēenopƎímo.RozvodynehoƎlavýchlátekvhoƎlanémpotrubí.

hs

h0/hs h0/hs

m2 m2

S0/S S0/S

h0 h0

n n

pn[kg/m2] pn[kg/m2]

k k

an ps,okno ps,dveƎe ps,podlaha an ps,okno ps,dveƎe ps,podlaha

nepƎímo nepƎímo

ps ps

pƎímo pƎímo

as as

uvažované uvažované

32,80

57,18

40,00

pv

9,42 37,53 26,37 67,79

63,71

72,41

51,80 16,24 63,41 16,37 21,05

15,44 85,07 32,62

pv

III III II II II

III

III

SPB

I III II V

IV

IV

IV III V III III

II V III

I

SPB


Výpo«etodstupovýchvzdáleností

N01.06ͲIIIjih N02.02ͲIIIsever N02.02ͲIIIzápad N02.01/N03ͲIIIsever

N02.01/N03ͲIIIjih N02.01/N03ͲIIIzápad

29,41

15,44 17,80

3,85

68,53

37,53 57,18 57,18

4,65 6,10 8,20

2,70 3,00 3,00

12,54 18,30 24,60

40,00 14,75 6,85 82,74 bezN02.02ͲIIIsever 40,00 15,30 6,85 104,81 40,00 17,20 6,85 93,22 bezN02.02ͲIIIzápad

N02.01/N03ͲIIIvýchod 40,00

N02.03ͲIIIsever 32,80 N02.03ͲIIIvýchod 32,80 N02.03ͲIIIzápad 32,80

13,10

6,40 7,40 7,40

6,85

2,60 2,60 2,60

89,74

16,64 19,24 19,24

0,50 2,25 3,00 2,00 0,50 0,50 2,50 1,75 0,50 0,50 1,75 1,00 6,85 0,75 0,75 1,75 0,50 1,00 0,75 0,75 0,50 2,00 1,75 0,80

4,00 1,00 3,00 1,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

9,13

31,0

31,00

45,2

1,75 13,00

14,0 71,0

2,63

10,7

9,60

11,6

104,81 100,0 9,13

9,8

11,30

12,6

4,20 0,88 0,44

25,2 4,5 2,3

Odstupová vzdálenostd[m]

1,75 2,50 2,50 2,50 1,75 1,75 2,60 0,50 1,75 1,75 0,50 2,60 15,30 1,75 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 1,75 1,75 2,10 0,50 0,55

ProcentoPOP

3,20

délka[m]

plochaSp[m2]

výškahu[m]

délkal[m] 9,19

plochaSpo[m2]

72,41

Otvory

poēet

P01.02/N01ͲIIjih

pv[kg/m2]

Název N01.03ͲIVjih

ObvodovástĢna

výška[m]

Požázníúsek

1,41 3,37

4,65 1,23 3,37 1,87 1,87 1,11 1,11 1,87 8,30 1,71 1,87 2,76 1,11 1,87 1,87 1,71 1,11 2,47 1,11 1,24


Obsah 1. Základníúdaje............................................................................................................................... ..................2

Ústav:15123Ústavstavitelství1 Vedoucíústavu:Prof.Ing.MiroslavPavlík,CSc. Vedoucípráce:Doc.Ing.Arch.VáclavAulický Konzultantēásti:Ing.MichalPánek Vypracoval:MichalHolpuch 

1.1

ZákladníúdajeostavbĢ......................................................................................................................... 2

1.2

PopiszákladnícharakteristikystaveništĢ.............................................................................................. 2

1.1

Vymezovacípodmínky........................................................................................................................... 3

2. Realizacestavby............................................................................................................................... ...............3 1.1

NávrhpostupuvýstavbyƎešenéhoobjektu........................................................................................... 3

1.1.1

Technologickáetapazemnípráce..................................................................................................... 3

1.1.1

Technologickáetapazáklady............................................................................................................. 3

1.1.2

Technologickáetapahrubáspodnístavba........................................................................................ 4

1.1.3

Technologickáetapahrubávrchnístavba......................................................................................... 5

1.2

NávrhzdvihacíchprostƎedkƽ,návrhvýrobních,montážníchaskladovacíchploch..............................6

1.2.1

NávrhjeƎábu............................................................................................................................... .......6

1.2.2

Výrobnímontážníaskladovacíplochy.............................................................................................. 7

1.3

NávrhtrvalýchzáborƽstaveništĢsvjezdyavýjezdynastaveništĢavazbounadopravnísystém.......9

1.4

OchranaživotníhoprostƎedíbĢhemvýstavbyabezpeēnostaochranazdravínastaveništi................9

1.4.1

BezpeēnostaochranazdravípƎipráci............................................................................................... 9

1.4.2

OchranaživotníhoprostƎedí........................................................................................................... 10ástE–ástrealizacestaveb Technickázpráva

Výkresováēást: E.01.SituacestaveništĢ1:300

1. Základníúdaje

 1.1 Základníúdajeostavb³ Pozemekskládajícísesparcel2977/1a2977/2orozloze25320m2senacházívPraze6naBabĢa jeohraniēenaulicemi,NaKodymce,NaŠpitálce,NaFišerceaNeherovská.NaParcele2977/1orozloze 9813m2budeumístĢnpolyfunkēníobjektsfunkcemiprorodinnébydlení,stravováníazpracování vinnérévyavinice.Naparcele2977/2orozloze15507m2budepouzevinice.PƎedmĢtemtéto bakaláƎsképrácejepolyfunkēnídƽm. \ešenýobjektjeētyƎpodlažnízēehožjsoudvĢpodlažípodúrovníterénu.Vdruhémpodzemním podlažísenacházejíprostoryprozránívína,sklady,tepelnéēerpadloasoukromákoštovacímístnost. Vprvnímpodzemnímpodlažísenacházírestauraceskuchyníatechnickýmzázemím,zázemíprovinici aprostoryprozpracováníhroznƽ.TatodvĢpodzemnípodlažíjsouprovoznĢikomunikaēnĢoddĢlena oddvounadzemníchpodlažívekterýchsenacházívariabilnívícegeneraēnírodinnébydlení. Nosnákonstrukceobjektuježelezobetonovýmonolitickýskeletskombinovanýmobvodovým pláštĢm,jehožnosnouēásttvoƎíželezobetonovástĢna.BudovamáplochoustƎechu.

 FakultaarchitekturyVUT Thákurova7 16000,Praha6

1.2 Popiszákladnícharakteristikystaveništ³ Zimnísemestr 2012/2013

NaparcelevsouēasnédobĢnejsoužádnéobjekty,pozemekjezbavennáletovévegetacea pƎipravenprovýstavbu.TerénsesvažujesmĢremnajihovýchod.StaveništĢmáplochu2874m2a nacházísevseverozápadníēástipozemku.


PodvozovkouuliceNaŠpitálce,kterávedepodélzápadníhranicepozemku,jeuloženakanalizaēní stoka,podchodníkemavozovkouuliceNaKodymcejsouuloženyzbyléinženýrskésítĢ(vedeníNN, vedeníVN,vodovod,plynovod) StaveništĢmneprocházížádnéinženýrskésítĢ,tudížnenítƎebauvažovatochrannápásma. VjezdnastaveništĢjejedenajezpƎilehléjednosmĢrnéuliceNaŠpitálce,kterávedepodél západníhranicepozemku.

 1.1 Vymezovacípodmínky TerénsesvažujesmĢremnajihovýchodajestabilní.Geologicképosouzeníbyloprovedenobez technickýchprací,pouzenazákladĢrešerše,archivníchpodkladƽarekognoskaceterénu.Nacelém pozemkujsoupodvrstvounavážkyomocnosti0,5až2mmírnĢnarušenéjílovitoͲprachovité sedimenty.(únosné,tƎídatĢžitelnosti4).Radonovýindexbylstanovenna1.Dlearchívníchúdajƽje hladinaspodnívodyažcca10–15mpodterénematudížnebudemítvlivnanávrhzaloženíobjektƽ. Stavbaneležívzátopovémpásmu,anivpásmuhydrologickéochrany.

2. Realizacestavby

 1.1 Návrhpostupuvýstavbyâešenéhoobjektu

 1.1.1

Technologickáetapazemnípráce ObjektmájednopodlažíplnĢzahloubenéajednoēásteēnĢzahloubenépodzemí.Základová spáraobjektujevhloubce–4,450m(±0,000=276,645m.n.m,Bpv),jámabudevytĢženadohloubky o100mmvĢtší(Ͳ4,550m)provytvoƎenípodkladnívrstvybetonu.Stavebníjámabudekvƽli omezenémuprostoruzajištĢnazáporovýmpaženímasvahováním.Stavebníjámabudepoceloudobu hloubeníaprovádĢníspodnístavbyodvodŸovánapƎirozenýmvsakem. VytĢženézeminynebudemožnépoužítpronovénásypynebojinézemníkonstrukce vzhledemkjejichnepƎíznivýmgeomechanickýmvlastnostem.VytĢženézeminanebudeskladovánana staveništiabudeodvezenanaskládku(zdƽvoduzvýšeníprašnostiprostƎedí).Proterénníúpravya zpĢtnézasypánívýkopƽbudepozdĢjinastaveništĢpƎivezena. Postupprací: Ͳvytyēeníobjektuastavebníjámy ͲberanĢnízáporovéhopažení Ͳhloubenístavebníjámy

 1.1.1

Technologickáetapazáklady Geologicképosouzeníbyloprovedenobeztechnickýchprací,pouzenazákladĢrešerše, archivníchpodkladƽarekognoskaceterénu.NazákladĢzjištĢnízvýšeuvedenéhobylaprozaložení objektunavrženazákladováželezobetonovádeskatl.500mm.Podkladníbetontl.100mmbude srovnándoroviny,pakbudevybetonovánazákladovádeska. Postupprací: Ͳbetonovánípodkladnívrstvy ͲtechnologickápƎestávka ͲuloženívýztužezákladovédeskyavýztužepronavázánísloupƽastĢn,uloženíkanalizace Ͳbetonážzákladovédesky1.1.2

Technologickáetapahrubáspodnístavba

 1.1.2.1 Svislénosnékonstrukce Svislénosnékonstrukcespodnístavbyjsouzhotovenyzmonolitickéhoželezobetonu vsystémukombinovanémstĢnovémasloupovém.Prostupyprocházejícísuterénnímizdmibudou provedenypomocíchrániēkyspevnouavolnoupƎírubou.Betonbudedopravovánnastavbu automixem.BetonážbudeprobíhatzjeƎábupomocísypnéhokoše.BednĢníbudesystémovéprvkové. Postupprací: Ͳmontážvýztuže ͲbednĢnístĢn,sloupƽ Ͳbetonovánípovrstvách,vibrováníbetonovésmĢsi ͲtechnologickápƎestávka ͲodbednĢní 

1.1.2.2 Vodorovnénosnékonstrukce VodorovnánosnákonstrukcebudeprovedenamonolitickyjakospojitájednímsmĢrempnutá deskameziprƽvlakynebostĢny.Betonbudedopravovánnastavbuautomixem.Stropnídeskybudou betonoványpomocíēerpadla.BednĢníbudesystémovéprvkové. Postupprací: ͲbednĢní(systémspadacíhlavou) ͲuloženívýztužedobednĢní ͲbetonážpozábĢrech–pracovníspáry ͲtechnologickápƎestávka ͲodbednĢní ͲtechnologickápƎestávka ͲodstranĢnístojek

 1.1.2.3 Schodišt³ SchodištĢapodestyjsouprefabrikované.SchodištĢvevýrobníēástiobjektuseskládázedvou podestadvouschodišƛovýchdesek.SchodištĢvēástivinárnyseskládázedvou1xlomených schodišƛovýchdesekjejichžsouēástíjsouipodesty.SchodištĢbudeosazenojeƎábempozhotovení stropníkonstrukce. Postupprací: ͲpƎípravaproosazení Ͳosazení

 1.1.2.4 Výtahovášachta Vobjektujenavrženvýtahbezstrojovny.ŠachtajetvoƎenadvojitouželezobetonovoustĢnou svloženouakustickouizolací.Konstrukcešachtybudedilatovánaodstropníkonstrukce.Výtahmá dojezd400mmpodúrovníspodníhopodlažíanadjezd2700mmnadúroveŸpodlahynejvyššího podlaží. Postupprací:


1.1.3

ͲbednĢnívnitƎnístrany Ͳuloženívýztužeaizolace ͲbednĢnívnĢjšístrany Ͳbetonáž ͲtechnologickápƎestávka ͲodbednĢní

1.1.3.3 Schodišt³ 1.2 Návrhzdvihacíchprostâedkõ,návrhvýrobních,montážníchaskladovacíchploch

TechnologickáetapahrubávrchnístavbaSchodištĢjejednoramennéželezobetonovéprefabrikovanédeskové1xlomené. Postupprací: ͲpƎípravaproosazení Ͳosazení1.1.3.1 Svislénosnékonstrukce Svislénosnékonstrukcehrubévrchnístavbyjsouzhotovenyzmonolitickéhoželezobetonu vsystémukombinovanémstĢnovémasloupovém.Betonbudedopravovánnastavbuautomixem. BetonážbudeprobíhatzjeƎábupomocísypnéhokoše.

1.2.1 

Návrhjeâábu AnalýzabƎemene

 Postupprací: Ͳmontážvýztuže ͲbednĢnístĢn,sloupƽ Ͳbetonovánípovrstvách,vibrováníbetonovésmĢsi ͲtechnologickápƎestávka ͲodbednĢní

 1.1.3.2 Vodorovnénosnékonstrukce Vodorovnánosnákonstrukcenad1.NPbudeprovedenamonolitickyjakospojitájedním smĢrempnutádeskameziprƽvlakynebostĢny.Betonbudedopravovánnastavbuautomixem.Stropní deskybudoubetonoványpomocíēerpadla. Postupprací: ͲbednĢní(systémspadacíhlavou) ͲuloženívýztužedobednĢní ͲbetonážpozábĢrech–pracovníspáry ͲtechnologickápƎestávka ͲodbednĢní ͲtechnologickápƎestávka ͲodstranĢnístojek Vodorovnánosnákonstrukcenad2.NP(nosnákonstrukcezastƎešení)budeprovedena zprefabrikovanýchpƎedempƎedpjatýchstropníchpanelƽspirolluloženýchnanosnéobvodovéstĢny. Panelybudounastavbudopravenynákladnímautomobilemanamístourēenídopravenystaveništním jeƎábempƎímoznákladníhoautomobilutzv.letmámontáž.Betonbudedopravovánnastavbu automixem.Zálivkaanabetonávkabudoubetonoványpomocíēerpadla. Postupprací: ͲpƎípravanosnýchzdínauloženípanelƽ Ͳuloženípanelƽ ͲzalitíbetonemstĢnovébednĢní

1,0

32

Moment [kNm] 320

sloupovébednĢní

1,0

31

310

PƎepravovanýprvek

Hmotnost [t]

Vzdálenost [m]

bednĢnístropníchdesek

0,7

35

245

svazekvýztuže

1,0

31

310

košsbetonovousmĢsí1m3

3,15

32

1010

StropnípanelSpirollPartek HCE500

11,7 0,4 3,5

16,8

1966

33 27

132 945

Pomocnélešení SchodištĢ

 PrvekkterýsvouhmotnostíavzdálenostínejvícezatížíjeƎábjestropnípanelSpirollPartek HCE500. NavrhujijeƎábLiebherr202ECͲB10Litronicodélceramene35msjeƎábovouvĢží170HCo výšce20,2m.MaximálnízatíženípƎimaximálnímvyložení,kteréje35m,ēiní5,6t.


 1.2.2

Výrobnímontážníaskladovacíplochy VeškeréskladovacíprostoryjsouumístĢnyvblízkostistavbyvdosahujeƎábu.PƎedzásobení materiálemjeuvažovánonavýstavbu1podlaží. 

1.2.2.1 Zaâízenístaveništ³ VjižníēástistaveništĢjenavrženasestava4bunĢk.2buŸkybudousloužitjakošatnyasociální zaƎízenípracujících,jednabudesloužitjakokanceláƎajednajakouzamykatelnýsklad.KromĢ sociálníhozaƎízenívbuŸkáchbudounastaveništiještĢdvĢmobilnítoalety. 

1.2.2.2 Skladováníbedn³ní ProbetonážstĢnbudepoužitorámovébednĢníPeriTriosbetonáƎskýmiplošinamio maximálnímrozmĢru2,7x2,5m(adalšímenšírozmĢry) ProbednĢnísloupƽbudepoužitobednĢníPeriTrioaPeriSRSsbetonáƎskýmiplošinamio maximálnímrozmĢru2,7x0,9m,JednáseobednĢnípƎemisƛovanévcelku. ProbetonážstropníchkonstrukcíbudepoužitobednĢníPeriSkydeck..MaximálnírozmĢr paneluje1,5x0,75m,maximálnídélkanosníkuje3,75m.ProjehopodepƎeníbudoupoužitystojkyPeri PEP20spadacímihlavamiSFK.Délkastojkyje2,71mvesloženémstavu,vmaximálnímmontážním stavu4,1m PotƎebnébednĢníprojednopodlaží(poēítánopro1.PP): StĢnové: DélkastĢn:129m Konstrukēnívýška:4,6m PlochakobednĢní:1187m2

PrƽmĢrnáplochajednohoprvku:6,5m2 Poēetprvkƽ:182ks,skladoványnaležato MaximálnípoēetprkvƽnasobĢpƎiskladování:12 Poēethromad:15(3,3mx2,4m+0,6mnadvĢstranyprokomunikaci) PotƎebnáplocha:175m2 Sloupové: Velikostsloupƽ:450/450mm PƽdorysnáplochajednohosestavenéhobednĢní:2,5m2 Poēetsloupƽ:11,(1,5mx1,5m) PotƎebnáplocha:30m2  Stropní: Plochapodlaží:511m2 Plochabednícídesky:1,12m2 Poēetprƽvlakƽnadesku:0,33 Poēetstojeknadesku:0,66 Poēetdesek:456ks,skladoványnaležato Poēetprƽvlakƽ:150ks,skladoványnaležato Poēetstojek:300ks,skladoványnaležato MaximálnípoēetdeseknasobĢ:20ks MaximálnípoēetprƽvlakƽnasobĢ:20ks MaximálnípoēetstojeknasobĢ:20ks Poēethromadsdeskami:23(1,5mx0,75m+0,6mnadvĢstranyprokomunikaci) Poēethromadsprƽvlaky:8(3,75mx0,25m) Poēethromadsestojkami:15(4,6mx0,2m) PotƎebnáplochaprodesky:65m2 PotƎebnáplochaproprƽvlaky:10m2 PotƎebnáplochaprostojky:15m2 Celkem:90m2 PotƎebnáplochanabednĢnícelkem:295m2 PromontážaošetƎováníbednĢníjeponechánprostororozmĢrech5x11m,55m2. 

1.2.2.3 Skladovánívýztuže VýztužjenastaveništĢdodávánavesvazcíchjižnaƎezaná,nahýbanáaoznaēená.Skladována jenavolnéskládceorozmĢrech8x3mMaximálnídélkaprutuje7m,manipulaēníprostormezisvazku ješiroký0,6m.PoēítánojeiseskladovánímkarisítíorozmĢrech2x2m. 

1.2.2.4 Prostoryprobetonáž BetonovásmĢsjenastaveništĢdopravovánavautodomíchavaēíchoobjemu6m3.Ihnedpo pƎíjezdumixumusíbýtsmĢsdopravenadobednĢníatobuěnásypnýmkošemsrukávcemnebo ēerpadlem.Prozastavenímixujepoēítánamanipulaēníplocha3,5x10m.Propostaveníēerpadlaje poēítánosplochou8,5x11m. 


1.2.2.5 Zpevn³náplochaprojeâáb

železobetonovýchsvislýchkonstrukcíjetohotopožadavkudocílenopoužitímmontážníchlávek,které jsousouēástíbednĢní.PƎiprovádĢnívodorovnýchnosnýchkonstrukcíjezƎízenozábradlípoobvodu celéhoobjektuataképoobvoduvšechotvorƽvevodorovnýchkonstrukcích.PƎiosazování montovanéhoželezobetonovéhostropuSpirolljepoēítánososobníochranoujištĢním.Ihnedpojeho osazeníbudezƎízenozábradlípoobvodupodlaží.BĢhemosazovánístropubudezakázánpohybpo zastropovanémpodlaží. PƎizhoršenípovĢtrnostníchpodmínekbudouveškerévýškovépráceukonēeny.Každáosobamusíbýt pƎipohybupostaveništivybavenaochrannoupƎilbouareflexnímpracovnímodĢvemnebovestou. VýškovéprácenesmĢjíbýtprovádĢnyjednotlivcembeztrvaléhodozoru.PoceloudobuprovádĢní pracínastaveništimusíbýtzajištĢnbezpeēnýstavpracovištĢadopravníchkomunikací.Požadavkyna osvĢtlenístanovízvláštníprávnípƎedpis

JeƎábjezaložennazpevnĢnéplošeorozmĢrech4,6x4,6m.OkolozpevnĢnéplochyjenutný manipulaēníprostorošíƎce0,6m. 

1.2.2.6 Zaâízenístaveništ³ VjižníēástistaveništĢjenavrženasestava4bunĢk.DvĢbuŸkybudousloužitjakošatnya sociálnízaƎízenípracujících,jednabudesloužitjakokanceláƎajednajakouzamykatelnýsklad.KromĢ sociálníhozaƎízenívbuŸkáchbudounastaveništiještĢdvĢmobilnítoalety. DálebudenastaveništiponechánprostorprodalšímontážapƎípravuorozmĢrech6x11m,66m2.

 1.3 Návrhtrvalýchzáborõstaveništ³svjezdyavýjezdynastaveništ³avazbounadopravnísystém VjezdavýjezdzestaveništĢbudejedenajezpƎilehléjednosmĢrnéuliceNaKodymce,kterávede podélzápadníhranicepozemku.PƎilehlékomunikacesvoušíƎkouiúnosnostíumožŸujípohybstavební technikyvplatnýchdopravníchpƎedpisech.BĢhemvýstavbyneníuvažovánžádnýtrvalýzábor.

 1.4 Ochranaživotníhoprostâedíb³hemvýstavbyabezpe«nostaochranazdravínastaveništi

 1.4.1

Bezpe«nostaochranazdravípâipráci VšechnyprácenastaveništimusíbýtprovádĢnyvsouladusezákonemē.309/2005Sb.(o zajišƛovánítechnickébezpeēnostivybranýchzaƎízení)anaƎízenímvládyē.362/2005Sb.(požadavkyna bezpeēnostaochranuzdravípƎinebezpeēípádu)aē.591/2006Sb.(požadavkynabezpeēnosta ochranuzdravípƎiprácinastaveništích). StaveništĢbudenajehohranicisouvisleoplocenodovýšky2,1mprotivnikunepovolaných osob.OplocenínebudezasahovatdookolníchdopravníchkomunikacíanikomunikacípropĢšía nebudenarušovatpƎirozenévodícílinieukomunikaceprochodcesvýjimkouvýjezduzestavby,který budeƎádnĢoznaēenaobrubníkbudenahrazenumĢlouvodícílinií.VšechnyvstupynastaveništĢ budouoznaēenyznaēkouzakazujícívstupnepovolanýchosob.VjezdavýjezdzestaveništĢbude oznaēendopravnímiznaēkami.Zákazvjezdunepovolanýmosobámbudevyznaēenbezpeēnostní znaēkounavšechvjezdechnastaveništĢ.OznaēeníbudezƎetelnĢrozeznatelnéizasníženéviditelnosti abudesepravidelnĢkontrolovat. PƎístupnajakoukolinedostateēnĢúnosnouplochujepovolenpouze,pokudjevhodným technickýmzaƎízenímnebojinýmiprostƎedkyzajištĢnobezpeēnéprovedenípráceapohybpotéto ploše.OkrajevýkopunesmíbýtzatĢžoványdovzdálenosti0,5modokrajevýkopu.Profyzickéosoby, pracujícívevýkopu,budezƎízenbezpeēnýsestupavýstup.HranyvýkopubudouzajištĢnyprotipádu osob.Podélhranystavebníjámybudevybudovánozábradlí. Materiály,stroje,dopravníprostƎedkyabƎemenapƎidopravĢamanipulacinastaveništi nesmíohrozitbezpeēnostazdravífyzickýchosobzdržujícíchsenastaveništi,popƎípadĢvjeho bezprostƎedníblízkosti.MimoprostorstaveništĢjezákazmanipulacejeƎábem.PƎinávrhujeƎábubyla navrženabezpeēnostnívýška0,5mnadúrovníposledníhopodlaží.Zhotovitelstanovípožadavkyna organizacipráceapracovnípostupy.PracovnícimusíbýtƎádnĢproškoleniamajípovinnostpoužívat ochrannépomƽcky. Prácevevýškáchod1,5mbudouzajištĢnyochranouprotipáduzvýšky.PƎiprovádĢní výkopovýchpracíjetotozajištĢnozƎízenímzábradlípoobvodustavebníjámy.PƎiprovádĢní

 1.4.2

Ochranaživotníhoprostâedí

 1.4.2.1 Hlukstavebníchstrojõadopravníchprostâedkõ Podobuvýstavbybudoupožíványpouzestrojeplnícíemisníhlukovénormyproobytnouzónu dlenaƎízeníē.148/2006Sb.abudedodržovánapracovnídobamimodobunoēníhoklidu,tj.od7:00do 21:00hod.StaveništĢbudeohrazenopanelovýmoplocenímovýšce2,1m. 

1.4.2.2 Zne«išëováníovzdušívýfukovýmiplynyaprachem VeškerápoužitázaƎízeníastrojeprodukujícívýfukovéplynybudouplnitplatnévyhláškya pƎedpisyozneēišƛováníovzduší.Komunikacenastaveništibudeprovedenazbetonovýchpanelƽaby bylaomezenaprašnost.StavebníodpadprašnéhocharakterubudepƎimanipulacikropen.Veškerý suchýsypkýmateriáldopravovanýnaazestaveništĢbudepƎekrytplachtou. 

1.4.2.3 Zne«išëováníkomunikacíblátemazbytkystavebníhomateriálu VozidlabudoupƎedvýjezdemzestaveništĢnamístĢktomuurēenémkontrolovánaa pƎípadnĢmechanickyoēištĢna.PokudnebudemechanickéoēištĢnídostaēující,budepoužitatlaková voda.VýjezdzestavbybudepodstáloukontrolouapƎípadnézneēištĢníkomunikacebudeihned odstranĢno.DƽslednĢsebudedodržovatvyhláškaē.8/1980Sb.hl.m.PrahyoēistotĢnaúzemíhl.m. PrahyvplatnémznĢní. 

1.4.2.4 Strojníbourání BĢhemrealizacenebudetƎebabouratstávajícíanidoēasnéobjekty. 

1.4.2.5 Ochranaprotizne«išëovánípozemníchapovrchovýchvodakanalizací PohonnéhmotydostavebníchstrojƽbudoupƎeēerpáványnazpevnĢnéplošezamezující vsakupƎipƎípadnémvylitípaliva.OplachováaēistícívodabudevypouštĢnadokanalizacepƎeslapola usazovacínádrždokanalizace. 

1.4.2.6 Ochranavegetacepâedpoškozením PƎedzahájenímvýstavbybudesejmutaornicevevýšce200mm.Manipulaceschemikáliemi budeprobíhatnazpevnĢnýchplochách.Nastavebnímpozemkunenížádnávzrostlávegetace vyžadujícíochranu.


Obsah

Ústav:15123Ústavstavitelství1 Vedoucíústavu:Prof.Ing.MiroslavPavlík,CSc. Vedoucípráce:Doc.Ing.Arch.VáclavAulický Konzultantēásti:Ing.PavelMeloun Vypracoval:MichalHolpuch

Popiskonceptu............................................................................................................................... ...........2 ProvedenípƎíēky............................................................................................................................... ........3  Výkresová«ást: F.01Popisprvkƽ F.02PlnýdílͲpohled1:10 F.03PlnýdílͲkonstrukce1:10 F.04Prosklenýdíl–pohled1:10 F.05Prosklenýdíl–konstrukce1:10 F.06DveƎnídíl–pohled1:10 F.07DveƎnídílͲkonstrukce1:10 F.08SkƎíŸovýdíl–pohled1:10 F.09SkƎíŸovýdíl–konstrukce1:10

 

Popiskonceptu

ástF–Interiér Technickázpráva

FakultaarchitekturyVUT Thákurova7 16000,Praha6

Zimnísemestr 2012/2013

TatoēástsezabývánávrhemsystémupƎemístitelnýchpƎíēek,díkykterémusilzesnadnopƎestavit interiérbezjakýchkolivvĢtšíchstavebníchzásahƽ.Tentokonceptjevobjektunavrženzdƽvodu uvažovániobjektujakovícegeneraēníhoprorodinnébydlení,tudížspromĢnnýminárokynaprostor vprƽbĢhuēasu.UvažovanáēasováperiodapƎestavbyinteriérujsoujednotkylet. Vkaždémpodlažíjeēástpƽdorysuuzpƽsobenaktomu,abybylavyužívánavariabilnĢ.Vtétoēástije zhotovenopevnékoupelnovéjádrostoaletouazbytekprostorujeupravenproinstalaci pƎemístitelnýchpƎíēek.ÚpravaspoēívávezhotoveníurēitýchopatƎení,abycelákonstrukceaprostor plnilyzákladnípožadavky. Akusticképožadavky Prosníženívzduchovéneprƽzvuēnosticelékonstrukcejevuvažovanémprostoruzhotovenspeciální akustickýpodhled(viz.DetailXvestavebníēásti)kterýzabraŸuješíƎeníhlukuinstalaēnímprostorem podhledu.ProzlepšeníkroēejovéneprƽzvuēnostijeroznášecívrstvapodlahydilatovánavrozmĢrech 1x1m.JetakomezenošíƎeníhlukupƎilibovolnémumístĢnípƎíēky. V³trání Objektjevybavenrekuperací.PƎívodvzduchujezajištĢnpodhledemrovnomĢrnĢvcelémprostoruaby omezeníprorozdĢleníinteriérubyloconejmenší.OdvodvzduchujezajištĢntakézpodhledu vblízkostikoupelnovéhojádra.ProudĢnívzduchujezajištĢnobuěpƎímo,pokudpƎirozdĢleníprostoru jevmístnostipƎívodiodvodneboinfiltracípƎespƎemístitelnépƎíēky,kterévzhledemkesvé konstrukcenejsouvzduchotĢsné. Elektroinstalace Poobvoduprostorujezhotovenzakrytýžlab,vekterémjsouvedenykabelyNNainfosítí.Samotná pƎíēkamávespodníēástitaképrostorproinstalaceavedenítakmƽžezežlabuplynulepƎejítdo vnitƎkupƎíēky,pƎeskterousedostaneažkespotƎebiēi.SpodnívyjímatelnédílypƎíēkylzeopatƎit zásuvkou,zdíƎkouprointernetapodobnĢ. Osv³tlení InstalovanýpodhledjeopatƎenmaticídiodovýchsvĢtel,kteroulzepodleaktuálníhouspoƎádání prostoruprogramovatazajistittakosvĢtleníjednotlivýchprostorƽbezzávislostinaostatních.


VypínaēejsoubezdrátovéapouzevysílajísignálƎídícíjednotce,kteráurēí,jakásvĢtlarozsvítit. UmístĢnéjsoudlepotƎeby. PƎirozenéosvĢtleníjezajištĢnookennímiotvoryatysetakstávajíjedinýmlimitujícímfaktorem variabilnostiinteriéru. Vytáp³ní ProstorjevytápĢnpomocípodlahovéhovytápĢní,kteréjedĢlenénasamostatnĢregulovatelnécelky kterépƎibližnĢodpovídajímožnostemdĢleníinteriéru.

Provedenípâí«ky SamotnépƎestavitelnépƎíēkyjsounavrženyve4typech.Pevnýdíl,prosklenýdíl,skƎíŸovýdíladíl sdveƎmi. Popiskonstrukce PƎíēkaseskládázedvoudílƽ,kteréjsouksobĢpƎipevnĢnyrektifikaēnímišrouby.PƎíēkutaklze rozepƎítmezipodlahuakonstrukcipodhleduazajistittakjejístabilitu. ZákladníkonstrukcípƎíēkyvevšechjejíchprovedeníchjsoudvahliníkovérámyspojenépƎes izolaēnípodložku.IzolaēnípodložkajemezirámyvlepenaatyjsounáslednĢsešroubovány.Spojeny jsoutaktokvƽlipƎerušeníakustickéhomostu.RámjsoudálepƎipevnĢnyprotiskluzovépryžovédesky uloženíopatƎenépƎilnavouvrstvouaukonēovacíaupevŸovacílišty,kteréjsoutakézhliníkuajsou knĢmupƎipevnĢnynýty.MezitytolištyjsouumístĢnydeskyopláštĢní.HorníēástpƎíēkyjeopláštĢná deskamiCetrisPluskteréjsoudohliníkovéhorámupƎichycenysamoƎeznýmišrouby.Otvoryšroubech jsounáslednĢzatmelenyadeskajenatƎenafinálnímnátĢrem.SpodníēástpƎíēkyjeopláštĢná vyjímatelnýmideskamiCetrisprofilfinish,kteréjsouuchycenémezilištamianavzájemspojenypery. TytodeskyjsouzasouványnebovysouványzkonstrukcepodlepotƎebyrektifikacepƎíēky. Variabilita PƎíēkyjsouprodobrouskladebnostzhotovenymodulovĢ.Základnímodulje250mm.PƎíēkyjsouširoké 2nebo4moduly(500nebo1000mm),skƎíŸovápƎíēkajehluboká3moduly(750mm)ostatnípƎíēky0,5 modulu.ProstoryproumístĢnípƎíēekmajírozmĢryostejnémmodulujakopƎíēky.PƎíēkyjemožno navzájemspojovatdíkydrážceumístĢnépojejichboku.Dotétodrážkylzevložitrƽznélištyazajistit taknapojeníjednépƎíēkynadruhounebojejíukonēení. Napojovacílišta+ͲzajišƛujevzájemnénapojenípƎíēeknasebepokudnasebepƎímonavazují. NapojovacílištaT–zajišƛujekolménapojenípƎíēek,kterénasebenenavazují.Lzejiupevnitido normálnístĢny. UkonēovacílištaT–zajišƛujepohledovéukonēenípƎíēky. BližšíkonstrukēníprovedeníjednotlivýchtypƽjevevýkresovédokumentacivēetnĢpopisuprvkƽ.


Michal Holpuch - Portfolio bakalá5ské práce  

Portfolio bakalářské práce, zimní semestr 2012/13, Ateliér Aulický-Aulická-Mikule-Kándl, Fakulta Architektury ČVUT

Michal Holpuch - Portfolio bakalá5ské práce  

Portfolio bakalářské práce, zimní semestr 2012/13, Ateliér Aulický-Aulická-Mikule-Kándl, Fakulta Architektury ČVUT

Advertisement