Page 1

SARPSBORG UKE 42 – Utgave 5 – OKTOBER 2014

TAKKER FOR SEG

Etter 19 år i Greåker og Soli menigheter sier Arne Leon Risholm takk for følget. Etter nyttår blir han soknprest i Råde. – Det har vært en flott tid, men jeg følte tiden nå var inne for et bytte, sier han til Kirkenytt.

Side 4

KONTAKTINFO

Organistspirer

på landsleir i Stavanger under Norsk ­orgelfestival 2014.

Side 5

Konsert med trøkk

Taket «løftet» seg i Soli kirke da Onkel Tuka holdt konsert sammen med Korene i Tune kirke.

Side 6

Bispevisitas

Besøket på Varmestua var en del av biskop Sommerfeldts bispevisitas i Sarpsborg sogn.

Side 9


2

PÅ TALERSTOLEN

www.kirkenytt.no

Oktober 2014

Å fremme livsmot og Håp

PÅ TALERSTOLEN Harald Mella

daglig leder Kirkens SOS i Borg

Det begynte for 40 år siden i Oslo Bymisjon med Hans Christian Lier som dro igang Kirkens SOS, en krisetelefon for mennesker som trengte noen å samtale med om sin livssmerte. Et lavterskeltilbud, lett tilgjengelig med nesten umid­ delbar kontakt. I 1974 ble 80 frivillige selektert og skolert, antall vakter økte og antall telefoner begynte å vokse

og er idag passert 185 000 reelle samtaler via telefonen, skriving og chatting over internett. Et all­ minnelig menneske kan møte et medmenneske om det som er sårt og vanskelig, anonymt, her og nå. En fantastisk mulighet til å kunne samtale om det som trenger på. Det kan lindre og lege sjelesår. Tilbudet er døgnåpent. Vonde følelser og vonde tanker følger ­ ikke klokken… telefonen kimer hele døgnet! Det skrives og chat­ tes. God kommunikasjon er livs­ linjen, den fremmer livsmot, livs­ vilje og håp om forandring. Vårt oppdrag er å være tro mot den grunnleggende visjonen å være et samtalested som kan være trygt for mennesker som strever med å mestre livet. Å kunne snakke sammen med noen når som helst på døgnet hver eneste dag i året. Det er livgivende, et uovertruffet gode som er ubetalelig.

Kirkens SOS tilbyr tid og opp­ merksomhet til alle som trenger et medmenneske å snakke med om det som er vondt og vanskelig. Arbeidet utføres av frivillige men­ nesker som også i dag blir utvalgt og kurset for oppdraget. De blir fulgt opp med veiledning og fag­ lig påfyll. Dagens frivillige er godt utrustede kvalifiserte med­ mennesker. Møteplassen er sam­ talen. Redskapet er aktiv lytting og tilstedeværelse for den som tar kontakt. Lytteren holder fokus, er engasjert, lar seg berøre og tåler å høre det som smerter. En innringer sa en gang, «at det trengs bare en. En er nok. En som er der, som ser, som hører, som tror på det som sies – at det er nok til å redde liv.»

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

En innskriver forteller; «…den dagen jeg forsøkte å ta livet mitt… Jeg ringte Kirkens SOS og gråt. Jeg var så fortvi­ let. ­ Kanskje litt redd også, ville det gjøre vondt å dø? Jeg husker ikke så mye av samtalen, men jeg ­husker hvor godt det var at noen ville høre på. Det var det jeg trengte, akkurat der og da… det var på minuttet… Kirkens SOS forstod. Lyttet. Forstod. Dere har hørt min gråt. Hørt min dype fortvilelse. Reddet meg ut av det mørke jeg var i… når dagene/ kveldene/nettene er tunge, ringer jeg alltid Kirkens SOS. Takk for at dere er til... Dere gjør en stor for­ skjell i menneskers liv.» Innlegget er forkortet Høsten er her og det går mot mørkere tider. Er det sant at det er verre å være menneske når det

DIN LOKALE RØRLEGGER! Imtech Rør AS Service Sarpsborg Bjørnstadmyra 7 - 1712 Grålum 69 10 25 60 - www.imtech.no

er mørkt enn når det er lyst? Hva tenker du? – Vår erfaring er at den lyse års­ tiden blir tyngre for den som ikke kan dele gleder og gode opp­ levelser. Pågangen kan faktisk være større om sommeren! Det kan kanskje gi noen refleksjoner. Det som tynger mest er neppe dagslyset eller nattemørket men å være alene og forbli forlatt i sitt eget sinns mørke. Det kan føre til at livet blir ulevlig og kan ta liv. En samtale kan redde liv! Alle kan være med å gjøre en for­ skjell. Alle kan fremme livsmot og håp, ikke til alle, men til et enkelt menneske der og da. Kjernen er god kommunika­ sjon. Hvordan samtaler vi med hverandre? Hvordan har du det egentlig?Er du en god lytter? Da kan du gjøre en forskjell som gir håp for forandring og en ny morgendag. Med ønske om en god høst!


www.kirkenytt.no

3

Oktober 2014

TEOLOGISK HJØRNE

Klart vi kan snakke med de døde! Det nærmer seg Allehelgen, søn­ dagen hvor kirken minnes de døde. Allehelgensgudstjenestene og allehelgenskonsertene har stor oppslutning, og på kirke­ gårdene tennes det lys ved svært mange av gravstedene denne ­helgen. Interessen for døden synes gene­ relt å være stigende. En ny åpen­ het rundt døden kommer til ut­ trykk gjennom sosiale medier. Vi inviteres inn i andre menneskers tap og sorg, og blir medsørgende eller tilskuere til andres sorg. Når døden blir mer synlig og nærvæ­ rende, blir også tanker og tro om hva som skjer etter døden oftere gjenstand for samtaler og disku­ sjoner.   I høst har prinsesse Märtha Louise fått stor oppmerksom­ ­ het rundt sitt samarbeid med briten Lisa Williams. Williams er kjent for å kontakte de døde, hun opptrer som et medium mel­ lom ­ levende mennesker og de­ res døde slektninger. Så kan de levende få svar på spørsmål de ­aldri fikk stilt den som er død, ­eller de kan be den døde om tilgi­ velse for noe de ikke får fred for. Det kan se ut til at den sekulære tanken om at alt er slutt når dø­ den inntreffer, ikke lenger vinner innpass blant folk. Snarere ser det ut til at det igjen blir mer van­ lig å tro at en udødelig sjel, e­ ller noe annet som representerer en personlighet, ­ lever videre når kroppen dør.  Dermed øker troen på at det er mulig å kontakte de døde, og markedet ligger åpent for den som vil svare på mennes­ kers lengsel etter en fortsatt rela­ sjon med den som er død.   Kirkens tro støtter ideen om at alt ikke er slutt med døden. Ja, oppstandelsestroen er en del av selve grunnlaget for kirken. I den apostoliske trosbekjennelsen sier vi: Jeg tror på…legemets  opp­ standelse og det evige liv. Dette bekjenner vi under hver guds­ tjeneste, og vi fastholder at Gud

har seiret over døden gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse. Derfor er ikke troen på et liv et­ ter døden ukjent for kirken og for den som tror med kirken. Like­ vel framstår kirken i blant som nølende og usikker i omgang med døden og med menneskers erfaringer med kontakt med de døde. Kanskje er det et utslag av den lutherske kirkens manglende oppmerksomhet om mellom­ tilstanden, kanskje bunner det i at man selv mangler erfaring med denne delen av livet.   Den som har sittet ved en døendes seng, og sett hvordan livet langsomt forlater kroppen, kan vitne om en faktisk og konkret endring hos den som dør. «Det er som om noe forsvinner, og det er bare et skall igjen», slik beskrives det ofte. Samtidig erfarer mange at en fred fyller rommet når døds­ kampen er over, og den døde ser ut til å hvile. Det skjer en reell endring. Det levende har forlatt den kjente kroppen. Likevel har jeg selv i samtaler med sørgende ofte bekreftet erfaringer og opp­ levelser av at den døde sender en hilsen til den som sørger. Noen forteller om et varmt nærvær i rommet, andre opplever at den døde dukker opp i drømmer for å trøste og forsikre den som le­ ver om at den døde har det godt. Døden avslutter et kapittel i et menneskes liv, men hva det neste handler om, vet vi ikke.

Bibelen gir oss noen hint om hva som skjuler seg bak den tynne hinnen mellom liv og død, men gir ingen utfyllende svar. Den gir noen konkrete beskrivelser av himmelen eller paradis, et sted med gater av gull og en port av perler, men dette er bilder og lignelser, og ikke en beskrivelse av et reelt sted hvor de døde er. Dessuten er dette paradis en be­ skrivelse av en tilstand som skal inntreffe etter Jesu gjenkomst, de dødes oppstandelse og dom­ men over levende og døde. Så hva skjer i mellomtiden? Hvor er de døde fra den dagen de dør og til Gud nyskaper himmel og jord? Den lutherske kirke har i alt ­vesentlig ikke begitt seg inn på beskrivelser av mellomtilstan­ den. Den har nøyd seg med å ta avstand fra purgatoriet (skjærs­ ilden), og utover det fastholdt at de døde er døde, og de levende er levende, og grensen mellom døde og levende skal ikke over­ skrides fra de levendes side. De døde er i Guds varetekt, eller som apostelen Paulus sier i sitt brev til Filipperne, de er ­ «hjemme hos Herren». Men Bibelen og

vår bekjennelse tegner ikke en absolutt grense mellom denne verden og Guds hjem, eller vår dimensjon og Guds dimensjon. Snarere forteller Bibelen at Guds dimensjon er fra evighet til evig­ het, og derfor holder i seg den verden vi kjenner, sammen med det som var før og som kommer etter. Guds kjærlighet gir verden liv, og er den livspust som strøm­ mer gjennom oss alle. Døden be­ skrives i Bibelen som et resultat av syndefallet, og som en siste fiende som tar livspusten fra oss. Gjennom sendelsen av Jesus til verden, demonstrerer den tre­ enige Gud sin uuttømmelige og uovervinnelige kjærlighet til ver­ den. Denne kjærligheten tvinger Gud til å ta opp kampen med døden, og ved Jesu død og opp­ standelse, viser Gud at kjærlig­ heten er sterkere enn døden, og at døden ikke kan holde på Gud, og derfor ikke kan holde på den som Gud elsker. Slik kan vi trygt bekjenne: Jeg tror på… legemets oppstandelse og det evige liv.   Det finnes ikke noe sted, tid eller tilstand som ikke kan nås ­ av Guds kjærlighet. Troen på den treenige Gud gjør at vi kan hvile i dette, og vi kan overlate de døde til Gud i trygg tillit til at også mellomtilstanden er i Guds kjærlighet. Vi får tro at også de døde hører med i kirkens felles­ skap. Den halve alterringen min­ ner oss nettopp om det, at på den halvdelen vi ikke kan se, kneler de døde, kneler alle helgener. Alle de som tilhørte kirken gjen­ nom sin dåp, og alle andre som Gud kjenner, men som vi ikke kjente. Hinnen mellom døde og levende er ikke tykkere enn det. Du som selv har mistet en du er

SOLHØI REVISJON AS SIDSEL SOLHØI

TORILL SOLHØI

Statsautoriserte revisorer Siviløkonomer NHH Autoriserte regnskapsførere

OLA ERIKSEN LARS M. SNOPESTAD ROBERT TORP Registrerte revisorer. Autoriserte regnskapsførere. Medlemmer av Den norske revisorforening. Autorisert regnskapsførerselskap

Halden: Postboks 1027, 1787 Halden Gamle Tindlundvei 2c 1718 Greåker Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Tlf: 69 13 83 33 Faks: 69 13 83 30 Epost: hexene@solhoi.no Hemmeside: www.solhoi.no

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

Kari Mangrud Alvsvåg Prost i Sarpsborg prosti

glad i, vet det, at vedkommende er nær, i minner som du bærer med deg. Avtrykket i madrassen ved siden av deg, stemmen du hører når du samtaler med din døde venn, reaksjonen i kroppen når du går til et sted dere brukte å gå til sammen, vitner om at den døde fortsatt er nær. Det er klart vi kan snakke med de døde. De lever ikke lenger, og du trenger ikke et medium for å få kontakt. Men så lenge du selv fin­ ner det naturlig, kan du samtale med den som er død, og ta ham eller henne med i dine bønner, slik vi gjør i kirken når vi ber om at Guds vilje må skje på jorden, som i himmelen. Men forsøk ikke å kalle de døde frem fra døden, det advarer Bibe­ len mot. Dessuten er det sannsyn­ lig at du utsettes for lurendreieri. For de døde hviler hos Gud, og der skal de få være. Så hører vi likevel sammen, levende og døde, i fellesskapet som holdes sammen av Guds altomfattende kjærlighet i Kristus Jesus.   Velkommen til kirkene og til kirke­gårdene i allehelgenstiden!


4

www.kirkenytt.no

Takker for følget

Arne Leon Risholm blir sokneprest i Råde Da det ble ledig prestestilling i Råde for fem år siden, ble det med tanken på å søke jobben. – Denne gangen lå alt til rette, sier Arne Leon Risholm (51) til Kirkenytt.

Oktober 2014

Arne Leon Risholm har jobbet bevisst for å skape innholdsrike gudstjenester i Greåker kirke. Ett grep har vært å bruke projektor framfor salmebøker, det har bidratt til å løfte sangen ved at også «kirke­fremmede» har stemt i.

Etter nær ti år som kapellan og ni år som sokneprest i Greåker og Soli menigheter, er det tid for Arne Leon Risholm å starte et nytt kapittel som sokneprest i Råde. Ved nyttårsskiftet takker Arne Leon Risholm for følget – etter 19 år i Greåker og Soli menighe­ ter. Han gleder seg til å ta fatt på stillingen som sokneprest i Råde, men sier at det alltid er vemodig å ta avskjed med gode kolleger. – Samtidig flytter vi ikke lenger enn at det er uproblematisk å holde kontakt med alle gode venner, påpeker han.

Lå til rette

Tanken om å bytte arbeidssted har modnet gjennom flere år. Samtidig har han og familien vært bevisst på at de ikke ønsket å flytte langt – av praktiske årsaker, derfor var Råde et svært godt alternativ. – Da det ble utlyst en preste­ stilling der for fem år siden, vur­ derte jeg å søke. Men samtidig følte jeg at ikke alt lå til rette for å gjøre det den gangen. Nå falt imidlertid alle brikker på plass, sier han.

Har trivdes godt

Risholm påpeker at hans beslut­ ning ikke har noe med for­holdene i Greåker og Soli å gjøre. – Nei, på ingen måte. Jeg har stortrivdes både med arbeidet og kollegene her. Men samtidig har jeg vært såpass lenge på samme sted at det var naturlig å bytte nå.

Han beskriver de 19 årene som en flott tid, og at han har fått være med på mange spen­ nende, administrative endrin­ ger lokalt. – Her har jeg blitt lyttet til, og jeg har fått lov til å påvirke det arbeidet vi utfører, sier han.

Har satt spor

På spørsmål om hvilke spor han har satt i menighetsarbeidet, svarer han slik: – Jeg føler jeg etterlater meg en menighet som er glad i gudstjenester. Jeg håper at mine etterfølgere blir tatt like godt i mot og at mange fortsetter å oppsøke gudstjenestene. Ellers håper og tror jeg at jeg at jeg har satt mange betydningsfulle spor hos enkeltmennesker jeg har møtt, det være seg gjennom konfirmantopplæring, personlig samtaler eller gudstjenester. I Råde, som består av ett sogn, møter han en mindre stab og en menighet med tette bånd. – Dette er jo på bygda. Og etter hva jeg har hørt, er det en aktiv menighet med godt besøkte gudstjenester. Det gleder jeg meg til å bli en del av, sier han avslutningsvis. Kirkenytt ønsker Arne Leon Risholm lykke til på ferden videre!

Tekniker og menneskekjenner Arne Leon er en morgenfugl. I fjor fylte han 50 år. Da ­kollegaer ville hylle ham, ble de enige om å stå gry­tidlig opp. De ville overraske ham på treningsstudioet, hvor han trener i den gruppen som begynner tidligst om morgenen. Beundringsverdig nok: Noen klarte å være der visstnok ved 6-tiden. De sang gebursdagssangen for ham. Arne Leon liker sang og liker å synge. Og den ­dagen var han som vanlig i godt morgen-humør og hadde allerede vært lenge oppe. For hver dag står han opp før ­klokken 5. Han får mye ut av dagen den mannen!    Av legning går Arne Leons interesserer i retning av naturfag, matematikk, astrofysikk, IT, systemer. Innen naturfag og astrofysikk er han så godt orientert at han er i stand til å holde faglige og meningsfulle samtaler med

fagfolk. I kollegafelleskapet er han IT-spesialisten og den som lager prekenlister og planleggingsverktøy. Sannsynligvis kunne han ha vært en god ingeniør. Men samtidig har han også en annen sterk egenskap: Han ­trives i møte med enkeltmennesker. Han liker å samtale med den enkelte familie. Han er dyktig til å lese ­mennesker. Han kan omstille seg og være nærværende i nye situasjoner. Han er glad i mennesker.  Av den grunn har han også god sans for humor. Arne Leon er også glad i gudstjenesten. Han liker fellesskapet. Som medlem av bispedømmerådet i Borg er han også den i vårt kollegafelleskap som har deltatt på flere kirkemøter. Det er ikke alltid lett å få ut av ham hva han egentlig mener. Han bestreber seg på å være

objektiv, vil presentere en sak fra ulike sider. Det gjør at han får tillit. Han har da også vært tillitsvalgt i Presteforeningen. Men det er i møte med det enkelte mennesket han er på sitt beste. Han kunne ha valgt et mer teknisk eller natur­ vitenskaplig yrke. Men han ble prest. Og det ble han, fordi han helt konkret – gjennom kristne venners oppfordring – følte kallet til å bli det. Vi som har arbeidet sammen med ham i flere år er glad for å ha hatt ham som kollega. Samtidig som vi vil savne ham ønsker vi ham lykke til som sogneprest i Råde. Vennlig hilsen Finn-Ove Brandvold, på vegne av kollegaer i Sarpsborg prosti.


www.kirkenytt.no

5

Oktober 2014

Organistspirer

på landsleir i Stavanger under Norsk orgelfestival Man hører ikke stort om at det blir undervist barn og ungdom i skolepliktig alder på instrumen­ tenes dronning, men sannheten er at Sarpsborg kirkelige felles­ råd kan faktisk smykke seg med at vi her i Sarpsborg har to elever på 14 og 15 år som jevnlig blir undervist; Nickolay Wikestad Syversen har gått flere år hos Arne Wikestad Sørensen, og Per Kristian Hovden blir undervist av tidligere organist i Varteig, Knut Bøe. Begge våre elever utmerket seg godt under årets landsleir. Våre to elever meldte seg på landsleir for organistspirer 2014, og fikk begge tildelt hvert sitt stipend som dekker reise, opp­ hold og konserter under Norsk orgelfestival. Dette innebar at de da deltok på mesterklasser, hvor de ble undervist av både nasjo­ nale og internasjonale storhe­ ter. Dr. Halgeir Schiager, Første­ amanuensis ved universitetet i Stavanger, Dr. Vidar Vikøren og Professor Gabriel Marghieri, Sacre Ceur, Paris og Professor Olivier Latry, Notre Dame, Paris. En av de største opplevelsene våre håpefulle fikk, var som til­ hørere av en kantategudstjeneste i St. Petri kirke, hvor domkantor i Oslo, Terje Kvam ledet et stort prosjektkor, festivalkoret, bestå­ ende av organister og kantorer i tillegg til profesjonelle sangere som ble akkompagnert av «Det norske katedralensemble». Ved orgelet satt Vidar Vikøren. Det ga en voldsom opplevelse når profe­ sjonelle sangere og en fullsatt St. Petri stemte i salmesangen med orgel og orkester som akkompag­ nement. Våre orgelelever ble under­ vist i improvisasjon av Professor ­Gabriel Marghieri, som likegodt inviterte Nickolay og Per Kristian til å besøke konservatoriet hvor han er professor, og de skulle da selvsagt også få spille i Sacre Cheur, hvor han er Titulerè de Organiste; ikke dårlig for våre to førstereis-gutter.

Fra venstre: Første­ amanuensis ved ­universitetet i S­ tavanger og kantor i St. Petri kirke, Dr. Vidar Vikøren, kantor i ­Sofienberg kirke, Dr. ­Halgeir S­ chiager, Per ­Kristian Hovden og ­Nickolay Wikestad ­Syversen.

Professor Gabriel Marghieri med Per Kristian og N ­ ickolay etter mesterklasse i improvisasjon i ­St. Johannes kirke. Mellom undervisning og kon­ serter bar det på orgelsafari på nord-Jæren, hvor vi nøt vakre kirker med små og store orgler. Det er mye som løsner når man får en slik mulighet som N ­ ickolay Wikestad Syversen og Per ­Kristian Hovden nå har fått. I sommer står musica Sacras sommer­ skole for døren i Stavanger, og der er det duket for individuell undervis­ ning og mesterklasser ved Kantor Ghislain Gourvenec. Vi gleder oss virkelig til å få høre og se våre orgel-elever under gudstjenester

Du kan stole på meg!

og annet i vårt fellesrådsområde i fremtiden. Orgelundervisning av barn og unge er veldig viktig for rekru­ tering til kantoryrket. Om det er noen barn eller ungdom som ­lurer på om det er mulig å motta undervisning på kirkeorgel, så kan jeg opplyse om at dette er fullt mulig. Det er bare å ta kon­ takt med kirkekontoret eller din lokale organist eller kantor, så vil vi kunne opplyse godt om hvilke muligheter som forefinnes.

Du kan stole på meg!

I FARTA! I FARTA! Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Salg – en tillitssak – jeg tar jobben!

Birgit Grandahl DU KAN STOLE PÅ MEG!

Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12 994535 00 Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig 69 97 12 12

Birgit Grandahl

Ulstensvei 2 - Valaskjold


6

BARNESIDENE

HVA SKAL JEG FINNE PÅ? Nå er det høst og dagene blir kaldere og kaldere. Vi må alle huske på å kle på oss godt, hvis vi skal leke utendørs. Er det fortsatt vær

www.kirkenytt.no nok til å leke ute, eller liker dere kansje helst å være inne i varmen? Har du lyst til å være med på ett eller annet, men har ikke bestemt deg ennå? I kirken i Sarpsborg er det tilbud til

alle ulike aldersgrupper. Babysang, barneklubber, kor osv. I oversikten på siden her, ser du hva som skjer for de ulike aldersgruppene. Det som er felles for alle våre tilbud er at det er i et

Barnesidene!

Oktober 2014

trygt miljø, med tydelige voksenledere. Håper vi møtes! Dennis Lund

DENNIS OG STINES

DIKTHJØRNE

Hei alle barn! Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på! Adressen som du bruker for å sende inn er: dennis-sebastian.lund@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Jeg er fin for du har skapt meg. Jeg er dyrebar, for du elsker meg. Skjønn er jeg i dine øyne En edelsten i din hånd.

Konsert med trøkk!

«To hender», «Bil Bil» og «Æsj og fy» løftet bokstavelig taket i Soli kirke da Onkel Tuka holdt konsert sammen med Korene i Tune kirke. Det Spellemannprisbelønte ­Halden-bandet og Halden barne­kor var invitert til dobbel­ konsert i Soli kirke av Korene i Tune kirke. Det ble en h ­ erlig blanding av barnesanger, geriljagospel og bluegrass av det sju mann store bandet og barnekorene – akkompagnert av gitar, slagverk, mandolin, banjo og fele. – Veldig gøy, konkluderer en begeistret dirigent Henrik Brusevold. – Jeg hadde gjerne sett at det var full kirke under begge ­konsertene, men ellers var dette innertier. Onkel Tuka, med ­vokalist Håkon Ohlgren i spissen, involverte koret på en

utrolig fin måte. Og selv om barna naturlig nok ble slitne etter hvert, er jeg sikker på at alle sitter igjen med en følelse av at de har vært med på noe morsomt og spennende. De var også flinke til å øve på sangene i forkant, slik at samspillet satt fra første strofe. Han ser ikke bort fra at det kan bli en tilsvarende ­«happening» også ved en senere anledning da de alltid er på jakt etter gode og utviklende opp­ levelser for koret. – Jo, det svingte virkelig bra, oppsumerer Brusevold, som selv bidro på trekkspill under noen av låtene. Tom Helgesen, tekst og foto

Rebus Hvilket yrke? På Jesu tid var det flere yrker som vi ikke lenger har i dag hos oss. Finn første b ­ okstav i hver ­tegning. Hvilket ord får du? 1____ 2____ 3____

Løs rebusen: «Nytt liv for ...»

4____

5____

Sett inn ordene du har funnet: «Nytt liv for...


www.kirkenytt.no

TIPS!

BARNESIDENE

Oktober 2014

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

SANGER FOR DE SMÅ I en travel hverdag kan det av og til være vanskelig å finne tid til de gode formidlingsstundene med barnet ditt. Hva med å sette på en god kristen barnecd? Søndagsskolens skattekammer har bl.a gitt en

7

tradisjonsrik CD som heter «Sanger for de små». Les mer på barnogtro.no Du finner mye god barnemusikk i Vivo bokhandel.

PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn

0-1

BABYSANG

0-6

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSANG

«LysVåken» – en 7 år lang tradisjon I år arrangerer vi LysVåken for syvende gang i Greåker og Kurland kirke. Natt til 1. søndag i advent 2008 var 11-åringer over hele landet invitert til å være med på en spennende og historisk adventsnatt i sin lokale kirke. Over 10 000 meldte seg på og arrangementet ble en stor suksess. Våre menigheter var med allerede første gang og skal nå i år arrangere «LysVåken – adventsnatt i kirken» for syvende gang på rad. Vi inviterer alle våre 10- og 11-åringer til å feire at kirken går inn i et nytt år og at adventstiden starter. 1. søndag i advent samles barn som tilhører menighetene Greåker, Holleby, Soli og Tune til fest og felles overnatting i Greåker kirke, mens barn tilhørende Sarpsborg menighet inviteres til det samme i Kurland kirke. Vi starter nyttårsforberedelsene på lørdagen med mange mulighe­ ter for utfoldelse og moro for de som deltar. Det blir alt fra sang, musikk og afrikansk trommespill til drama, dans og hobbyverk­ sted. Alt dette får sin plass i søndagens gudstjeneste, som blir en gudstjeneste hvor barna deltar aktivt på alle mulige måter. Vi har erfart at LysVåken blir et uforglemmelig kirkedøgn hvor 10og 11-åringene blir nysgjerrige på kirken, lærer mer om advent og erfarer at dette rommet er til for dem. Ikke alle har vel fått våkne til orgelbrøl i nettopp den kirken de ble døpt i. Og hvem har vel noen gang fått servert frokost på sengen, i midtgangen i kirken sin? – Aldri før har kirken på denne måten åpnet kirkerommet – til lek, læring og feiring. Landets 11-åringer kan rett og slett skape et stykke kirkehistorie. Dette sa daværende prosjektleder for tros­ opplæringsreformen Paul Erik Wirgenes ved lansering av konsep­ tet Lys Våken i 2008. 7 års «kirkehistorie» med god oppslutning er i seg selv kanskje med på å understreke at mot og nytenkning er viktig, og riktig, for å nå barn og unge i dag. Kanskje spesielt i en tid hvor stadig færre unge kommer til kirken av seg selv. Nærmere informasjon om årets arrangement og påmelding ­finner du på nettet: sarpsborg.kirken.no. 10- og 11-åringer får invitasjon i posten

1-3

SMÅBARNSGUDSTJENESTE

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6

ASPIRANTKOR

4

4-ÅRSBOK

6

FØRSTEKLASSES

6-10

XL-KLUBBEN

7+

BARNEKOR

10-13

XXLKLUBBEN

10-13

BJØRNSTAD AMIGOS

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker og Sarpsborg: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl Andreas Næss (922 17 505)

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn Barneforening for de aller minste

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Onsdager Greåker kirke (17:00 18:30) Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne - foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

Greåker kirke 19. oktober kl. 11:00 Holleby kirke 16. november kl. 11:00

Familiegudstjeneste tilrettelagt for de aller minste Gaveutdeling

Håvard Ø. Løvik (977 647 91)

Sarpsborg kirke onsdager 16.4517.30 1-3 år Sarpsborg kirke onsdager 18.0018.45 3-5 år

Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunniva Berg er kursholder. Mellom de to sanggruppene serveres det kveldsmat

Sunniva Berg (ring menighetskontoret)

Melleby (Soli) kl. 11:00: 26. okt, 9. okt, 23. nov og 14. des. Juletrefest 28. des kl. 17:00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Tune kirke Onsdager 16:45-1730

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Holleby kirke 19. oktober kl. 11:00

Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok

Håvard Ø. Løvik (977 647 91)

Sarpsborg.kirken.no Neste kurs starter i januar.

Melleby - Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Jelsnes Misjonshus: barne­lag kl 17.00

Lysglimt

Samlinger i Greåker og Tune kirke Avsluttes med gudstjeneste i Tune kirke 16. november kl. 11:00 Soli kirke 12. oktober kl. 11:00 Holleby kirke 19. oktober kl. 11:00

Utdeling av 6-årsbok

Kurlandkirken tirsdager 18:00-20:00

klubben for deg som går i 1. - 4.klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Dennis Lund (994 77 871)

Onsdager 17:30-18:45 i Tune kirke

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken kl. 18.00 - 20.00 i ulike uker.

Klubb med mye heng, spill, sosialt, mat og prat.

Dennis Lund (994 77 871)

Bjørnstad Forsamling kl 18.0021.00

Klubb med lek, spill, andakt og gøye ting

Espen Klingsheim (474 83 636)

Dennis Lund (994 77 871) Håvard Ø. Løvik (977 647 91)

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA TEKSTMELDING! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»


8

www.kirkenytt.no

Oktober 2014

«Brunch´n» i Tune kirke møteplass for spreke pensjonister

Med aktuelle og spennende foredragsholdere kan «Brunch´n» bli en møteplass for spreke pensjonister i Tune kirke.

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

Sigrun Solvang og Torbjørn Michalsen ønsker spreke pensjonister velkommen til «Brunch´n» i Tune kirke.

Startskuddet går i februar. Vi har tro på at tilbudet vil appellere til mange, sier Sigrun Solvang og Torbjørn Michalsen. Sammen med Ellen Kasbo, Lisbeth Greger­ sen og Jon Sigurd Ramos utgjør de komiteen som skal gi innhold til nyskapningen.

En gang måneden

– Planen er å arrangere «Brunch´n» første onsdag hver måned. Første­ mann ut på gjestelisten er advokat Tormod ­ Bjerkholt. Han vil sette

fokus på arverett, arveoppgjør og skifte. Komiteen har flere gode navn på blokka. En gang vil det kanskje komme en lege å fortelle om ­diverse sykdommer. Et annet tema kan handle om spennende reiseopplevelser osv, forteller de. I tillegg til en invitert foredrags­ holder, blir det anledning til å kjø­ pe noe å spise og drikke. Vi ønsker også at dette blir en ­gylden anled­ ning til gode m ­ eningsutvekslinger og hyggelig uformell prat.

Vil du utgjøre en forskjell?

– Dette skal være en både nyttig og sosial samling. Vi ser ­ for oss en varighet på maks to timer. Det skal være åpent for ­ alle, også de som ikke sokner til Tune m ­ enighet, påpeker Solvang.

Bredt spekter

Dette er tenkt som et forum med stor takhøyde når det gjelder valg av temaer og foredragsholdere. Solvang og Michalsen ser fram til å ta kirkerommet i bruk på denne måten. Samlingene vil rundes av med et kort liturgisk innslag. – Vi håper jo det vil føre til at flere blir kjent med kirken. Vil noen av deltagerne på sikt ta del i det kirkelige arbeidet, er det en kjempebonus, sier de to som er spente på om våre mange spre­ ke pensjonister vil ­respondere på «Brunch´n» i Tune kirke. Tom Helgesen tekst og foto

12-15

FREDAGSKLUBBEN

Bedehuset i Jelsnes (19:00 - 22:00) Fredag 7. november og fredag 5. desember

Margaret Olseng 915 26 672

14+

Tune/Greåker/Soli/Holleby Undervisning ukenlig Sarpsborg - Oppstart 9. des.

Stine Lade 473 57 658 Susann Persson Flodin 405 95 115

14+

Hannestad Bedehus (18:30 - 21:00) Startet opp 10. september, ­oddetallsuker

Espen Holmen 901 51 165

Wesley Kapell i Soli Fredager i ulike uker 19:00

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

Kurlandkirken (18:30-21:30) 16. okt., 6. nov. 27. nov, 12. des.

Susann Persson Flodin 405 95 115

26. okt kl 18 Sarpsborg kirke

Susann Persson Flodin 405 95 115

Tune kirke 19. oktober kl. 18:00 Greåker kirke 16. november kl. 18:00 Greåker kirke 12. desember kl. 18:00

Ole Jens Hovda 950 28 982

KONFIRMASJON 2015

THE PLACE

14+

TRO OG HÅP EIDET

14+

KLUBB SENKVELD

14+

TAIZÉMESSER

14+ UGT

Ditt nærvær kan gi andre håp.

Kurs for nye frivillige til vår krisetjeneste på telefon og internett starter i Askim og Greåker. Vi søker deg som er over 20 år, har tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg. Ta kontakt i dag for mer informasjon. Send e-post til borg@kirkens-sos.no eller ring 69 100 500.

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00


www.kirkenytt.no

9

Oktober 2014

Sterkt møte med biskopen – Det du sier, ­varmer hjertet mitt, sa Egil (50) da biskop Atle ­Sommerfeldt ­visiterte Varme­ stua. Egil, som fylte 50 år dagen før, fortalte at han har mistet flere av sine nærmeste, noe som hadde satt dype spor hos ham. Men ­møtet med biskopen på Varme­ stua var en god opplevelse. Egil tok villig imot biskopens velsig­ nelse og takket både for burs­ dagssang og ord som varmet hans hjerte. Varmestuas daglige leder ­Torunn Jakobsen syntes det var hyggelig å få så storfint besøk, og passet på å fortelle biskopen litt om driften og behovet i Sarps­ borg for en slik møteplass for by­ ens vanskeligstilte. Biskopen ut­ trykte på sin side begeistring for det gode arbeidet som gjøres her.

Travel uke

Besøket på Varmestua var en del av biskop Atle Sommerfeldts bi­ spevisitas i Sarpsborg sogn. Han kan fortelle om en travel, men svært innholdsrik uke for han og

Atle Sommerfeldt ble godt tatt i mot på Varmestua, og Egil takket for fine ord både fra Trond Kasbo og biskopen. hans følge. I tillegg til arrange­ menter i Kurland menighetssen­ ter og Sarpsborg kirke, rakk han også et besøk hos fotballklub­ ben Sarpsborg 08 og Sarpsborg ­Arbeiderblad, han møtte RLE-læ­ rere og avdelingsledere i helseve­ senet, besøkte Sarpsborg fengsel, et møte med kommuneledelsen, samtale med Kristent Lederråd i Sarpsborg og en visitt hos den

bosniske moskeen i Sarpsborg. Uken ble avsluttet med visitas­ gudstjeneste i Sarpsborg kirke søndag.

Godt mottatt

- Vi er blitt tatt svært godt i mot overalt. Det er godt å se og opp­ leve hvor sterk Den norske kirke står i folket, sier han til Kirkenytt. Tom Helgesen tekst og foto

ByEnS hjErtESlaG - en kveldsmesse med samtale, musikk, lystenning og nattverd.

Sarpsborg kirke søndag 23. november kl 18.00 Gjester i sofaen denne kvelden:

Kjersti og Jostein Holmedahl Sandsmark Tema: Pass på liten og på stor…. Hvorfor passet ikke Gud på?

Biskopen var imponert over det arbeidet som gjøres ved Varmestua. Her i samtale med daglig leder Torunn Jakobsen.

PanElsamtalE Atle Sommerfeldt, Anne Sender, Vebjørn Selbekk, Hans Morten Haugen Samtalen tar utgangspunkt i filmen:

The SToneS Cry ouT

Kjersti og Jostein mistet sin datter, Sara (13), i en ulykke mellom bil og hest med sulky i januar i år. Sara satt i sulkyen. Kjersti er trosopplærer og arbeider i Bjørkelangen menighet, Jostein er redaktør i Lunde forlag. De er tidligere misjonærer.

Historien om kristne palestinere. Filmen har engelsk tale/tekst.

Musikk ved Heart and Soul.

Etter messen er du velkommen til kveldsmat på Glenghuset.

BYENS HJERTESLAG

www.sarpsborg.kirken.no

mandag 27. oktober – Glenghuset kl 18:00 –

Arrangør: Den Norske Kirke, Sarpsborg menighet Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem – Kulturhuset Gleng


10

www.kirkenytt.no

Oktober 2014

Gudstjenester og samlinger GREÅKER KIRKE 19. oktober – 19. søndag i Treenighets­ tiden – Gal 5,16-26 Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste ved Arne Leon Risholm. Småbarnessang og Babysang medvirker. Skyss: 69 10 31 40. 26. oktober – Bots og bønnedag – Luk 13, 22–30 Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 2. november – Allehelgensdag – Matt 5,1–12 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 9. november – 22. søndag i Treenighets­tiden – Matt 12, 33–37 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40.

Vil du være med på laget? Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Vi er avhengige av moderne og pålitelig utstyr, konkurransedyktige rammebetingelser og gode markeder. Men aller viktigst er våre kompetente medarbeidere. Med tømmer som råvare produserer Borregaard bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Vi har 1050 ansatte i fabrikker og salgskontorer i Europa, Amerika, Afrika og Asia. I årene som kommer trenger vi flere dyktige ansatte, både i form av ingeniører, sivilingeniører, forskere, operatører og medarbeidere innen salg og markedsføring. Borregaard er en kunnskapsbedrift. Derfor er opplæring, trening og samarbeid en viktig del av å jobbe hos oss. Hver høst tar vi inn nye lærlinger og TAF-elever. Les mer om utdanningsløp og ledige stillinger på borregaard.no/jobb-i-borregaard

16. november – 23. søndag i ­Treenighetstiden – Mark 10,28–31 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet deltar. 23. november Kristi Kongedag – Matt 25,31-46 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40. 30. november – 1. søndag i advent – Luk 4,16–22a Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm. «Lys Våken»-gudstjeneste. Skyss: 69 10 31 40.

NR. 6, UKE 47: TRYKK TORSDAG 20. NOVEMBER PS: Innleveringsfrist for stoff er fredag to uker før utgivelse. Ønker du en ­annonse, send en mail til kirkenytt@totalmedia.no, så blir du ­kontaktet av en av våre selgere.

Kirkenytt

Utgiver: Den norske kirkes ­menigheter i Greåker Holleby Sarpsborg Soli og Tune Ansvarlig redaktør: Tom Helgesen, Tlf: 915 16 271 kirkenytt@totalmedia.no

30. november – 1. s. i adventstiden (Kongens adventssøndag) Luk. 16, - 22.a Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. ­Nattverd.

SARPSBORG KIRKE 26. oktober – Bots- og bønnedag Luk. 13, 22-30 Kl. 11.00: (husk at klokken flyttes) Bededagsgudstjeneste med skriftemål ved T. Kasbo. Ofring til menighetsarbeidet. Kl. 18.00: Taizégudstjeneste ved S. Flodin og T. Kasbo. Nattverd. Tirsdag 28. okt. kl. 08.00 Morgensang ved R. Hansen (gregoriansk). 2. november – Allehelgensdag Joh. 6, 37–40 Kl. 11.00: Høymesse ved R. Hansen. Navnene på de som er stedt til hvile siste året blir lest opp. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Tirsdag 4. november kl. 08.00: Morgenmesse ved K. M. ­Alvsvåg. Nattverd. 9. november – 22. s. i Treenighetstiden – Matt. 12, 33-37 Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste ved K. M. Alvsvåg. Babysang deltar. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. Tirsdag 11. november kl. 08.00: Morgensang ved T. Kasbo

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Holleby kirke. 19. oktober – 19. søndag i ­Treenighetstiden – Gal 5,16-26 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved FinnOve Brandvold. Høsttakkefest. Utdeling av 4- og 6-års bok. Skyss 915 26 672 2. november Allehelgensdag – Matt 5, 1–12 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Sang ved Mari Therese Müller-Bohn. Skyss: 915 26 672

UTGIVELSER 2014 KIRKENYTT

Tirsdag 18. november Kl. 17.00 Felles middag. Kl. 18.00 Familiegudstjeneste ved T. Kasbo og D. Lund. Barneklubbene deltar

16. november 23. søndag i ­Treenighetstiden – Mark 10, 28–31 Kl. 11.00: Småbarnsgudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Sang ved Mette og Morten Meland. Kirkekaffe. Skyss: 915 26 672

KURLANDKIRKEN 2. november – Allehelgensdag Joh. 6, 37-40 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. ­Nattverd.

16. november – 23. s. i treenighetstiden Mark. 10, 28–31 Kl. 11.00: i Metodistkirken. Felles­ gudstjeneste ved T. Tveter og R. Hansen. Nattverd. Ofring til Stefanusalliansen. Tirsdag 18. november kl. 08.00: Morgensang ved R. Hansen 23. november – Domssøndag/Kristi kongedag – Matt. 25, 31-46 Kl. 11.00: Høymesse ved T. Kasbo. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Kl. 18.00: Byens hjerteslag ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. (mer info kommer senere). Tirsdag 25. november kl. 08.00: Morgensang ved T. Kasbo (gregoriansk) 30. november – 1. s. i adventstiden (Kongens adventssøndag) Luk. 16, - 22.a Kl. 11.00: «LysVåken» ved E. Bostrøm og D. Lund. Ofring til Barne- og ungdomsarbeidet. Tirsdag 2. desember Kl. 08.00: Morgenmesse ved T. Kasbo. Nattverd.

SOLI KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjons­ søndagen i Soli kirke. 26. oktober Bots og bønnedag – Luk 13,22-30 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm. 9. november 22. søndag i Treenighetstiden – Matt 12,33-37 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. 23. november Kristi Kongedag – Matt 25,31-46 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold.

TUNE KIRKE 19. oktober – 19. søndag i Treenighetstiden – Gal 5,16-26 Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet deltar. 26. oktober Bots og bønnedag – Luk 13, 22–30 Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Alminnelig skriftemål. Skyss: 401 68 460. 1. november Allehelgensaften – Joh 6, 37–40 Kl. 17.00: Felles minnegudstjeneste ved menighetenes prester og diakon. 2. november Allehelgensdag – Matt 5, 1–12 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 9. november 22. søndag i Treenighetstiden – Matt 12,33-37 Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 16. november – 23. søndag i Treenighets­tiden – Mark 10,28-31 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Første­ klasseskoret synger. 23. november Kristi Kongedag – Matt 25,31-46 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 69 10 31 40. 30. november 1. søndag i advent – Luk 4,16-22a Kl. 18.00 Korenes i Tune kirkes julekon.

NORMISJON HANNESTAD OG GREÅKER OKTOBER Søndag 12. kl 18.00 Møte med Jul-Lars Kvernhusengen.

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA TEKSTMELDING! Send en melding med kodeordet «kirkenytt» etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: «kirkenytt 200»


www.kirkenytt.no

11

Oktober 2014

Gudstjenester og samlinger Onsdag 22. kl 18.30 «The Place» for ungdommer: Gresskar

Mandag 17. kl 19.00 «Mandag 1921» med Bjørn Sverre Lie

FREDAG 24.–LØRDAG 25. BASAR TIL INNTEKT FOR ­NORMISJONS ARBEID I NEPAL Fredag fra kl 18.00: Greåker Mannskor og Jon Fr. Andersen. Lørdag fra kl 15.30: Minikonsert med Bjørnar S ­ pydevold og Kari Stokke. Kafé – utlodning – salg av varer fra Rettferdig Handel. ­Trekning på basaren

Onsdag 19. kl 18.30 «The Place» for ungdommer: ­Guttenes kveld Tirsdag 25. kl 19.15 Øvelse Jaffa

Tirsdag 28. kl 19.15 Øvelse Jaffa

Søndag 30. kl 18.00 Søndagsmøte med Arne Leon ­Risholm. Birgitte Rostad og ­Elisabeth Risholm synger.

BETHANIA SARPSBORG

NOVEMBER Mandag 3. kl 19.00 «Mandag 1921» med Per Johan Bjerkeli

NOVEMBER: Lørdag 01.11 kl. 11.oo Leif Paus. Tema: «Kirken i framtiden» Del 1.

Tirsdag 4. kl 19.15 Øvelse Jaffa

Søndag 02.11 kl. 18.oo Leif Paus. Tema: «Kirken i fram­ tiden» Del 2. Sang av Fredrikstad Frikirkes Mannsmusikk.

Onsdag 5. kl 18.30 «The Place» for ungdommer: ­Jentenes kveld

Søndag 16.11 kl. 18.oo Tormod Andersen taler. Sang av Pella Musikkforening.

Søndag 9. kl 18.00 Temamøte med Tore Bjørnstad Vigdis og Sverre synger

Søndag 30.11 kl. 18.oo Svein Høiden taler. Sang av Øistein Molteberg.

Tirsdag 11. kl 19.15 Øvelse Jaffa Torsdag 13. kl 11.30 Formiddagstreff. Dagens gjester er Leif Paus og Harald Bjørn Sæther

DESEMBER: Søndag 14.12 kl. 18.oo Gunnar Navestad taler. Sang av Råde Misjonskor.

BJØRNSTAD FORSAMLING OKTOBER Søndag 19.10 kl 17:00: Søndagstreff Søndagsskole 17.15–18.15 Taler: Ole Martin Glomvik Måltid.

Onsdag 05.11 17:30: Bjørnstad barnegospel Torsdag 06.11 19:00: Torsdagsmøte Taler: Harald Frorud Mandag 10.11 11:00: Vårbud

Onsdag 22.10 17:30 Bjørnstad barnegospel

Onsdag 12.11 11:00: NMS Kvinneforening 17:30: Bjørnstad barnegospel

Torsdag 23.10 19:00 Torsdagsmøte Taler: Stein Løkkeli

Torsdag 13.11 19:00 Torsdagsmøte Taler: Knut Olstad

Lørdag 25.10 12:00: Forsamlingsdag. Aktiviteter, mat, u ­ nderholdning Kl. 20.00: Dele- og lovsangskveld

Søndag 16.11 17:00: Søndagstreff Søndagsskole 17.15–18.15 Taler: Jarleif Gaustad Måltid.

Tirsdag 28.10 19:00 Lille Hjelper Andakt: Elisabeth Bjor Aasbøe

Onsdag 19.11 17:30: Bjørnstad barnegospel

Onsdag 29.10 17:30 Bjørnstad barnegospel

Torsdag 20.11 19:00: Torsdagsmøte Taler: Odd Åge Ågedal

Torsdag 30.10 19:00 Torsdagsmøte Taler: Åge Hunnestad

Tirsdag 25.11 19:00: Lille Hjelper Andakt: Bjørg Grønlien

NOVEMBER Søndag 02.11 17:00: Søndagstreff Søndagsskole 17.15–18.15 Taler: Lisbeth Gregersen Måltid: Mandag 03.11 17:30: Familiekor

Onsdag 26.11 17:30: Bjørnstad barnegospel Torsdag 27.11 19:00: Torsdagsmøte Taler: Ragnar Andersen

LANDE BEDEHUS OKTOBER: Onsdag 22. oktober kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Eli Holt. Sang: Fredrikstad Frikirkes mannsmusikk. Kveldsmat. Utlodning. Søndag 26. oktober kl 18.00: Søndagsmøte. Andakt: Knut Olstad. Sang: Lande musikkforening. Onsdag 19. november kl 11.00: Formiddagstreff. Andakt: Harald Bøe. Sang: Harald og Øistein. Formiddagsmat. Utlodning. Søndag 23. november kl 18.00: Søndagsmøte. Andakt. Sang: Lande musikkforening. Onsdag 26. november kl 18.00: Hyggeaften. Andakt: Anne Ca Degnes. Sang: Rakkestad mannsmusikk. Kveldsmat. Utlodning.

Lørdag 29.11 12:00: Adventstreff

Ring oss for et godt tilbud! Sjeldne anledninger er vår hverdag

Telefon 69 11 32 00

www.capice.no

Bytte bolig?


12 MØTEPLASSEN

www.kirkenytt.no

Oktober 2014

Storkonsert i Greåker kirke Søndag 23. november kokka 19.00 blir det storkonsert i ­Greåker kirke. Da byr inviteres du til heftige latinamerikanske rytmer med mange kjente musikere. til å lage denne messen med spanske tekster, latinamerikanske rytmer, instru­ menter og tonesetting. Musikken er lagt tett opp til eksisterende folkemusikk fra ­forskjellige områder i Argentina.

FORMIDDAGSTREFF I GREÅKER, SOLI OG TUNE

GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og utlodning hver gang. Torsdag 30. oktober kl. 12.00 Andakt ved Finn-Ove Brandvold. «Lille Orkester» synger kjente og kjære sanger og tar oss også med på litt allsang. Torsdag 20. november kl. 12.00 Vigdis Andersen viser Høstens bøker fra Bok & Media. Det blir også mulig å handle. Maria-meditasjon ved Ellen Kasbo. Adventsgrøt. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.20 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 Skogholtet Kl. 11.30 Hannestadtunet Kl. 11.40 Greåkerdalen v/Dalveien 25 Kl. 11.45 Greåkerdalen bussholdeplass v/Krokstien Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før.Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 40,MELLEBY BEDEHUS Dette er stedet for å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Bevertning og utlodning hver gang. Torsdag 6. november kl. 12.00 En gruppe fra Skjeberg mannsmusikk byr på sang, musikk, andakt og et knippe gode historier. Skyss: Ring Kirkekontoret dagen før, 69 11 68 00. Da blir du hentet hjemme og kjørt tilbake etterpå. Pris kr. 40,-. LANDE BOSENTER Torsdag 6. november kl. 11.00. Thore Thorkildsen. Arr.: Tune Menighet.

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30. Hyggestund med andakt, kaffe og vafler.

ANDAKT EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00 HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30

VALASKJOLD BOFELLESSKAP Hver 3. onsdag i måneden kl. 11.30 VALASKJOLD OMSORGSSENTER Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

Misa Criolla – konsert med latin­ amerikanske rytmer. Den 23. november kan du oppleve blant annet Roar Engelberg (panfløyte) og bass-aolist Bård Bratlie.

Misa Criolla, eller «Kreolsk messe», er et sang- og musikkverk, komponert i 1963 av den argentinske komponisten Ariel Ramirez (1921-2010). Verket er skrevet i messeform, med de tradisjonelle mes­ seleddene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei, slik vi også kjenner de fra vår luterske høymesse. I 1963 åpnet Vatikanet for å bruke andre språk enn latin i messen, dette inspirerte Ramirez

Gjennombrudd Messen, som ble urfremført i 1963, ble Ramirez’ gjennombrudd som komponist. Originalbesetningen er 2 solister, (mann­ lige eller kvinnelige), blandet kor, slag­ verk, gitar, klaver og kontrabass, men blir ofte forenklet eller utvidet, alt etter­ som de ressursene man har til rådighet. Konserten i Greåker kirke blir med stor besetning, med mange høyt profilerte musikere som vil medvirke: Tenorsolist Vigmund Gundersen, bass-solist Bård Bratlie, Roar Engelberg (panfløyte) Da­ niel Soto Leiva (charanga), Gjermund Titlestad (gitar), Henrik Brusevold (kla­ ver), Rodrigo Villagra (kontrabass), slag­ verktrio Celio de Carvalho (fra Brasil!), Dag Arild Espeseth og Geir-Marthin Hel­ land. Kirkekoret Greåker kirkekor er arrangør for kon­ serten, og har jobbet intenst med den ­rytmisk krevende korstemmen. I tillegg til «Misa Criolla» vil flere av de medvirkende stå for solistiske innslag.  Willem J. Wilschut, tekst

Hilde vender tilbake Mandag 3. november er Hilde Torp tilbake som diakon i ­Sarpsborg. Nær fire år etter at hun sluttet i samme stilling. – Jeg føler meg hjemme i kirken og gleder meg stort til å komme i gang, sier Hilde til Kirkenytt. Det er gått nær fire år siden hun fratrådte ­stillingen som diakon i Sarpsborg menighet. Etter 11 år i j­obben, følte hun behov for endring. Det behovet har hun nå fått dekket gjennom to år i Moss, hvor hun jobbet med mindreårige flyktninger og to år på Valaskjold omsorgssenter.

– Begge steder har jeg vært med i oppstartsfasen, som har bydd på mange spennende utfordringer. Nå følte jeg imidlertid tiden moden for å komme «hjem» igjen, derfor søkte jeg på ­stillingen da den ble utlyst, sier hun. Selv om Hilde er svært kjent med diakonioppgaven fra tidligere, sier hun det likevel vil være mye nytt som møter henne: Nytt arbeidssted, mange nye ­kolleger – og mange nye oppgaver. – Diakoni handler om å være der folk er. Derfor vil tjenesten hele tiden være i endring i forhold til behovene, påpeker hun.  Tom Helgesen tekst og foto

TINGVOLL SYKEHJEM Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m. Lørdag 25. oktober kl. 12.00 Besøk av Magne Grønlien og dansegruppa «Steg for Steg» fra Nygårdshaugen. Lørdag 29. november kl. 12.00 Gjester blir Arne-Leon Risholm og sangkoret Jaffa.

Hverdagsmesser i Kurlandkirken Hold av 18. november – Lys i mørket Middagen serveres kl. 17.00 og messen begynner kl. 18.00. Vi starter kvelden med felles middag. Det blir servert sunn og næringsrik mat, med gode råvarer. Det blir loddsalg. Etter middagen samler vi oss til messe, der barna er medvirkende i stor grad. Sang og musikk står i fokus. Vi gleder oss stort til disse kveldene, og håper at tilbudet blir tatt godt imot. Vår tanke er at det skal være mulig å komme rett fra jobb til middagen, slik at det kan bli en hjelp i en travel hverdag. Vi håper også at dette kan være noe som blir tatt godt imot av alle aldersgrupper, slik at ulike generasjoner kan møte hverandre.


www.kirkenytt.no

MØTEPLASSEN

Oktober 2014

TIRSDAG 14. NOVEMBER KL 17:00

Hva er tirsdagsforum? Tirsdagsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Tune, Greåker, Holleby og Soli menigheter. Vi ønsker å skape et forum der vi kan belyse aktuelle emner i skjæringspunktet mellom kirke og kulturliv og kirke og samfunn. Terskelen til våre møter forsøker vi å gjøre så lav som ­mulig, slik at alle skal føle seg vel. I forbindelse med ­møtene inviterer vi oftest til enkel servering. Med dette håper vi å stimulere til sosial kontakt mellom kjente og ukjente. Alle møter holdes i Greåker kirke, Eventyrveien 8, med mindre annet sted er annonsert. Arrangementene begynner kl. 19.00.

TIRSDAG 21. OKTOBER KL 19:00

Odd Einar Dørum: «Har kirken mistet sin sjel?» Det blir færre medlemmer i Den norske kirke. Det døpes færre barn. Færre gifter seg i kirken. Færre står til konfirmasjon. Gudstjenestene er gjennomgående dårlig besøkt. De som går sjelden i kirken kjenner seg ikke igjen der. Den faste liturgien er borte. Borte er også ordene «Fader Vår» i den mest kjente bønnen. Blant biskopene spriker meningene i ulike retninger om sentrale etiske spørsmål. Sjefsredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten advarte i adventstiden i fjor kirken mot å bli for moderne og dermed fremmed for folk flest, og avsluttet en lengre artikkel slik: «…Skal kirken ha noe å si må den speile dens tradisjoner og evighetens perspektiv. Ikke modernitetens». På den bakgrunn er spørsmålet for kveldens arrangement aktuelt. Spørsmålet er gitt til tidligere stortingsrepresentant, Venstre-leder og for tiden bystyremedlem i Oslo. Som aktiv deltaker både i samfunnslivet og i kirkelivet har Dørum gode forutsetninger for å reflektere over temaet. Kantor Willem Wilschut og trompetist Stig Ottesen står for det musikalske innslaget denne kvelden. Påmelding til turen til Arvid Raddum på e-post arvid@raddum.no eller mob 97709480. Komiteen Fra Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit fra Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Fra Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no

SALMEKVELD I SARPSBORG KIRKE TORSDAG 27. NOV. KL. 19.00 NORSK SALMEBOK 2013 HAR BURSDAGSFEST! 1. søndag i advent 2013 ble kirkens nye salmebok, «Norsk Salmebok 2013», offisielt tatt i bruk i mange av våre menigheter. Etter hvert har den kommet på plass i alle Sarpsborgs kirker. Som en markering for at salmeboken nå fyller år, skal hele salmebok synges i Vår Frues kirke i Trondheim, direkte­sendt på TV. I en maratonsending på om lag 60 ­timer skal alle de 899 salmene synges vers for vers. M ­ ange av landets kor skal dit for å medvirke, også Sarpsborg Kammerkor. Sendingen starter fredag kveld, og blir ferdig 1. søndag i Adventstiden. Som en opptakt til dette arrangerer vi salmekveld i Sarpsborg kirke torsdag 27. november kl. 19.00. Vi ­kommer til å synge et utvalg av nye salmer. Medvirkende er Helga Johanne Størdal, Tom Rønningsveen på klaver og Willem Wilschut på orgel. Komponist Eilert Tøsse, som tilhører en ny generasjon salmekomponister og er representert med 8 melodier i den nye salmeboken, er invitert til å medvirke og fortelle om sitt virke som salmekomponist. Kvelden ledes av prost Kari Mangrud Alvsvåg.

13

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

Velkommen til hyggelig fellesskap med variert program, utlodning og formiddagsmat. ONSDAG 12. NOVEMBER KL. 11.30: Dagens gjester: Per-Øyvind Brodtkorb og Finn-Ove Brandvold

Teatertur til Det norske teatret, Oslo Spelemann på taket

Buss fra Tune rådhus kl 17:00 Pris pr person: 750 kr, som inkluderer billett, transport samt lett servering om bord på bussen. Bindende påmelding til: Arvid Raddum, tlf 977 09 480 eller e-post: arvidraddum@gmail.com Førstemann til mølla! Noen klassikere er bare klassikere. Andre klassikere er klassikere fordi de er evig aktuelle. «Spelemann på taket» er - dessverre - evig aktuell. Historien burde være velkjent: Den fattige melkeselgeren Tevje forsøker best mulig å overleve i sitt lille jødiske samfunn, med viljesterk kone og fem døtre. Det er forandringens tider rundt 1905, tsarens Russland er en hard herre, pogromer og annen forfølgelse var overhengende trusler. Og innad i familien er de tre eldste døtrene i stand til å bringe ytterligere fortvilelse til arme Tevje. Så Tevje snakker - som Bibelens Job - med Gud. Han ønsker nok at hans folk kunne vært litt mindre utvalgt av Gud enn Skriften sier. Og han ønsker inderlig at livet kunne vært som det alltid hadde vært. Fremmedfrykten, jødehatet ulmer. Akkurat som etniske motsetninger truer liv og fred så mange steder i verden. Det er tragisk og grusomt og fremspilt med dypt og gripende alvor. Samtidig er livslysten og -gleden så ufattelig til stede, at det varmer og morer helt ut i hjerterøttene. Det er en sterk og ektefølt og helprofesjonell forestilling, med et yrende liv på scenen - også orkesteret, som behersker kretschmermusikkens balanse mellom sorg og glede glimrende. I følge anmeldelser er Pål Christian Eggen en strålende Tevje, med sitt skjeve smil, sine glitrende øyne og sin kroppslige og verbale, hardt prøvede Guds Utvalgte.

MINNEGUDSTJENESTE I TUNE KIRKE LØRDAG 1. NOVEMBER KL 17.00

Vi nærmer oss Allehelgensdag som i år er 2. november. Dette er blitt en dag for minner og savn, men også for håp. Dette markerer vi i Greåker, Holleby, Soli og Tune ­menigheter med en minnegudstjeneste i Tune kirke kvelden før Allehelgensdagen. Da vil vi minnes dem som er døde siden forrige Allehelgensdag ved å lese opp alle navnene. Det blir lystenning, musikkinnslag og allehelgens­ betraktning. Prestene Lisbeth Heie Gregersen, Finn-Ove Brandvold og Arne Leon Risholm deltar, samt diakon Ellen Kasbo.

Vi vil gjerne se mange nye i blant oss. Kommer DU? Arr. : Sarpsborg menighet

SORGGRUPPE Sorg og Omsorg i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker som er i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. Vi satser denne våren på å starte opp grupper for pårørende etter dødsfall. Har du behov for å være med i en sorggruppe, ring LivGunhild Strømnes på Sarpsborg Frivilligsentral, tlf 982 95 781 eller leder i Sorg og Omsorg i Sarpsborg Mette Bøe Gabestad på tlf. 976 94 324.

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE OG KONSERT I SARPSBORG KIRKE SØNDAG 2. NOVEMBER Kirken har gjennom århundrer vært et sted hvor mennesker samles i viktige faser og anledninger i livet. Det er gledelige stunder som dåp, konfirmasjon og bryllup, men det er også i tunge stunder, som når en tar avskjed med en av sine kjære. Hvert år markerer vi Allehelgensdag i kirken, en spesiell dag for mange, hvor minnet om den som er savnet blir ekstra sterkt og levende. Når vi markerer denne dagen har noen nettopp mistet en de var glad i; for andre har tapet kommet litt mer på avstand. I år er Allehelgensdag søndag 2.november. På gudstjenesten denne dagen har de som har mistet noen i nær familie det siste året blitt spesielt invitert. I gudstjenesten vil vi minnes de som har gått bort ved at navnene blir lest opp, og det blir også anledning til å tenne lys for de som ønsker det. Samme kveld er det også Allehelgenskonsert i Sarpsborg kirke. Sarpsborg kammerkor med solister og orkester skal fremføre utvalgte salmer fra den nye Salmeboka. Prost Kari Mangrud Alvsvåg deltar. Allehelgensdag er en dag til å minnes, det er også en dag hvor vi skal få holde håpet høyt. Salmedikter Svein Ellingsen sier det slik i Norsk salmebok nummer 872: «Nå er livet gjemt hos Gud. Vi overgir alt til Ham. Håpet er tent i tyngste sorg. Ingen er glemt av Gud.» Velkommen til Allehelgensdag i kirken! Kapellan i Sarpsborg menighet, Ragnhild Hansen


14 LIVETS GANG

www.kirkenytt.no

Oktober 2014

Livets gang DØPTE Greåker: Elliot Alexander Sten ­Sikkeland Aksel Bae Søgaard Ingrid Eduardo Veiga Pernille Kristin Stang Fay Emily Heder Magnus Braatnes Lotta Winger Bakkevik Matheo Winger Bakkevik Ruben Vik Holleby: Elena Øen Skåland Kurlandkirken Andrine Cornelia Baller Stenfelt Ingrid-Louise Pehrsen-Lunde Sarpsborg kirke: Tony Brenden Næss Sander Strandvik Noah Strandvik Lucas Zimmermann ­Alvestad Jakob Sandtangen Jenseg

Solli Tuva Madeleine Skolt ­Norvald Tune: Sofie Kolstad Sanna Helene Hansen ­Myrvold Gyda Mirell Grasto Ellinor Celine Olseng Solveig Lindqvist Leon Axl Vallin Løwfeldt Mathias Duan Linnéa Isabell ­Frost-Andreassen Emilia Wilhelmsen-Jarlvi Ella Louise Lahelle ­Andreassen Anton Matho Christensen Jahr Mathias Edell Hansen Håkon Stensgård Moen Håkon Gåsvatn Brænden Darian Diaz Amundsen

VIGDE Holleby kirke: Cecilie Alvestad og Pål Arne Martinsen Marianne Syverstad og Odin Borgen Sarpsborg: Sue Ellen Manlapaz Dybdahl ­Jensen og Ole Fredrik Filberg. Guro Mass Heidenberg og Stian Leine Saxegård. Marte Merethe Urstadmyr ­Tønnesen og Alexander Nesse Klaussen. Siv Kristine Hallangen og Tor Erik Håkonsen. Tune kirke Malin Skrøder Hansen og Daniel Sand Tine Angeland og Andreas Losiewicz Kristina Gander Ryen og Kent André Gander Ryen Annette Ranum og Stig Magnus Kjernsbæk

Åse Linnea Bjerknes og Roger André Midtfjeld DØDE Greåker: Verner Paul Syvertsen Harald Ek Eva Margrethe Asplund Peder Johannes Aadahl Ragnar Klemetsen Kolbjørn Johannes ­Martinsen Maria Pettersen Sarpsborg: Bjørg Norum Antonsen Sonja Ødegård Finn Edell Ringdal Inger Hansen Einar Arild Pedersen Barbro Hyberg Ole-Martin Smedal Else Flakstad Johnsen Sigmund Hansen Sigri Barth Arne Willy Iversen Egil Eilertsen Kirsten Adele Eilertsen Ole Barthold Martinsen Marion Johansen

Knut Henry Syversen Knut Jenseg Sigrun Alvilde Skogen Rolf Theodorsen Lillian Synnøve Hansen Maggie Synnøve Olstad Solli: Per Norman Melby Margit Helene Johansen Aud Liv Sivertsen Solveig Margrethe Eriksen Tune: Astrid Skjelin Jan Agnar Eriksen Else E. Hodne Erik Ingar Johannessen Solveig Udness Odd Johan Eilertsen Jorun Marit Minde Solveig Rørkvist John Grønli Åse Hermansen Roy Åge Clausen Ingar Arne Adriansen

.

e.. gger for gled le r ø R Noen av våre leverandører:

Ingard Langsholdt AS

Ordfører Thorbjørnsensvei 3, 1711 Sarpsborg www.langsholdt.no

Tlf. 69 13 90 00

CATERING

GLEDEN HJELPER DEG...

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring 69 11 68 00

Er uhellet ute, ring vår VAKTTELEFON etter stengetid: 915 32 077

Behov for: Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

• Blikkenslager? • Taktekking? • Ventilasjonsarbeider?

Kontakt din totalleverandør

RING OSS OG VI BRINGER

TLF. 69 36 27 50

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

Vesttorp, 1774 Skjeberg Telefon: 69 16 82 88 Mobil: 915 79 598

Tuneveien 97 - Grålum - 69 14 34 70

GLEDEN HJELPER DEG...

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40


VINDUER OG DØRER

TUNE SAGBLADSLIPERI

Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tømrer Leif Arneskaar Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92

Nybygg – tilbygg –Restaurering

Monter overspenningsvern! Beskytter el-anlegget mot tordenvær og overspenning.

Tlf. 69136800 • Faks. 69136809 www.stormelektro.no

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

VED TIL SALGS Storsekk/småsekk Ring for en vedprat Egil Torget 915 19 481

VI FØRER OG MONTERER:

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Dahles Auto AS Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

Bygningslass – Bilglass Innramming – Speil Blyglass Nøkkelservice – Låser

Døgnvakt 480 74 055

Kontakt oss på tlf. 69 14 83 00

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming

GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING

Gleden ved godt bakverk!

Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18 – fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as • www.trygvemonstad.no

www.butterfly-bakeri.no • tlf. 69 14 22 80

Hjemmehjelp | Omsorg | Avlastning • Praktiske gjøremål Rengjøring, matlaging

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69

epost: torp@vivobokhandel.no

Telefon: 69 14 43 77

Velkommen til handel med mening!

Egil Pedersen AS v/muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60 Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med ­tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

• Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. • Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter • Tapet – mange, trendrike farger og design • Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! • Belegg – vi lagerfører det siste i både design og ­kvaliteter

Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

ANNONSERE I KIRKENYTT?

• Bo hjemme lenger Tilsyn, sosialt samvær, øk. styring • Personlig hjelp Dusj, pleie, hygiene

• Følgetjenester Innkjøpshjelp, ledsager ved transport • Hagearbeid • Hjem til deg tjeneste Fysioterapaut, fotterapaut, frisør

• Sykepleietjenester Blodprøve, B12, Oppfølging Vi tilbyr fast kontaktperson! PERSONLIG OMSORG AS, avd. Halden, tlf. 69 34 33 70. www.personligomsorg.no post@personligomsorg.no

Ring: 69 11 68 00

Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Kontakt oss for et uformelt pristilbud! Tlf: 908 53 907

kvalitetskjøkkeN i alle prisklasser

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner Strai kjøkken SarpSborg aS

tuneveien 62, 1712 grålum telefon: 47 48 80 70 e-post: sarpsborg@strai.no www.strai.no

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S

Vi har alt innen gardiner, sengeutstyr og solavskjerming


16

SENTRALBORD KIRKEKONTORET: 69 11 68 00 Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Diakoniarbeider: Eva Johnsen Tlf: 952 20 499 Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Barne- og ungdommsarbeider Dennis Sebastian Lund dennis-sebastian.lund@sarpsborg.com

To konserter med blåseensemblet i høst

Fungerende kantor i Sarpsborg: Willem Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com

Denne høsten besøker Det Norske Blåseensemble Sarpsborg kirke to ganger med konsertene «Salmer fra 1814» og «Juleoratoriet». Sarpsborg kirke spiller en viktig rolle i en svært aktiv konsert­ høst for Østfolds profesjonelle blåseorkester. Salgsleder Frode ­Martinsen i Det Norske Blåse­ ensemble forteller at musikerne gleder seg til å komme på besøk til kirken midt i Sarpsborg ­sentrum – med plass til 320 ­personer. – Sarpsborg kirke skaper alltid en fin ramme rundt våre konserter. I fjor fremførte vi «Jule­oratoriet» i kirken, og det var en flott opplevelse både for oss og publikum, forteller Frode ­Martinsen. Bachs juleoratorium er et av de mest berømte og spilte ­verkene til 1700-tallets super­ komponist, tyskeren Johann

­Sebastian Bach. Den vellykkede konserten i fjor har gjort at blåseen­ semblet har bestemt seg for å sette opp to nye konserter i Sarpsborg kirke denne høsten. I tillegg til «Jule­oratoriet» skal blåse­ensemblet også fremføre ­«Salmer fra 1814». Vi er veldig fornøyd med å ­kunne samarbeide med ­Sarpsborg kammerkor og ­Musikkens ­Venner!

i 1814 er i fokus. Her vil publi­ med 1814-markeringen. I «Sal­ kum få høre salmer i original mer fra 1814» blir det en kom­ drakt, med opprinnelig tekst og binasjon av autentisk spillestil melodi.SKAPINGA – THE CREATION, med orgel og folkemusikkpre­ HAYDN – Det vil også bli skrevet nye get sang, fortsetter Martinsen. SKAPINGA THE CREATION, 22. oktober kl.–18 i Immanuels kirke HAYDN tekster og arrangmenter på – Sondre Bratland og Beate 22. oktober kl. 18 i Immanuels kirke noen av de gamle salmene, Lech blir solistene som for­ MEDVIRKENDE: GRETE sier PEDERSEN, DIRIGENT; Martinsen. midler salmene sammen med BERIT NORBAKKEN SOLSET, SOPRAN; MAGNUS MEDVIRKENDE: GRETE PEDERSEN, DIRIGENT; Det Norske Blåseensemble og STAVELAND, TENOR; HÅVARD STENSVOLD, BASS BERIT NORBAKKEN MAGNUS Orgel og salmesang SOLSET, SOPRAN; Borg domkor, forteller Frode STAVELAND, TENOR; HÅVARD STENSVOLD, BASS – ViDet aktualiserer og løfter frem med Martinsen. Norske Blåseensemble Det Norske Solistkor, dette materialet i forbindelse Ensemble Allegria og lokalt barnekor. Det Norske Blåseensemble med Det Norske Solistkor,

Ensemble Allegria og lokalt barnekor.

GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Margareth W. Olseng Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com

Salmer i orginal drakt

«Salmer fra 1814» er et samarbeids­prosjektet ­mellom Borg bispedømme og Det Norske Blåseensemble hvor salmene fra gudstjenestene som omkranset Eidsvollforsamlingen

FAKTA OM DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE: • Norges eldste orkester. Kulturbærer gjennom 279 år • Profesjonelt orkester med base i Halden • 24 musikere gir 100 små og store konserter årlig • Høres av rundt 20.000 publikummere årlig • Har stor musikalsk bredde • Spiller mye for barn og unge, gjennom samarbeid med Østfold fylkeskommune

Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com

Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com

SALMER FRA 1814

FRAKL. 1814 DATO:SALMER 13. NOVEMBER 19.00. 31. oktober kl. 19 og i Immanuels Solister: Sondre Bratland Beate Lech. kirke

SALMER FRA 1814

SOLISTER: SONDRE BRATLAND OG BEATE LECH I dette samarbeidsprosjektet mellom Borg bispedømme og Det ­Norske 31. oktober kl. 19 i Immanuels kirke Blåseensemble er det salmer fra gudstjenestene som omkranset Eidsvollforsamlingen som er i fokus. Vi aktualiserer SOLISTER: SONDREi 1814 BRATLAND OG BEATE LECH og løfter frem dette materialet i forbindelse med 1814-markeringen.

Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Stine Lade stel@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Fungerende organist i Greåker: Arne Wikestad Sørensen arne-wikestad.soerensen@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn

Sarpsborg og omegn begravelsesbyrå

Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130 www.jolstad.no Begravelsesbyråkjeden Jølstad

JULEORATORIET

Organist i Soli: Marte Kari Melkerud

4. desember kl. 19 i Immanuels kirke

Kontorleder i Sarpsborg: Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com

JULEORATORIET SOLISTER: INGEBORG DALHEIM, SOPRAN; DAVID JULEORATORIET DATO: 6. DESEMBER KL 18.00.

HANSEN, KONTRATENOR; JOSHUA ELLICOTT, TENOR;

Dirigent: Stevenkl. Devine. Schola Cantorum. 4. desember 19 i Kor: Immanuels kirke HALVOR FESTERVOLL MELIEN, BARYTON; Solister: Ingeborg Dalheim, sopran. David Hansen, kontratenor. Joshua MEDVIRKENDE: STEVEN DEVINE, DIRIGENT; ­Ellicott, tenor. Halvor Festervoll Melien, baryton. SOLISTER: INGEBORG DALHEIM, SOPRAN; DAVID SCHOLA CANTORUM, KOR HANSEN, KONTRATENOR; JOSHUA ELLICOTT, TENOR;

dnbe.nodnbe.no

Bistand ved dødsfall Gravstein Gravlykter Blomster

I 1734 ble Johann Sebastian Bachs Juleoratorium fremført for første HALVOR FESTERVOLL MELIEN, BARYTON; gang for menigheten i Leipzigs to viktigste kirker, Thomas-kirken og BILLETTER: DNBE.NO MEDVIRKENDE: STEVEN DIRIGENT; samlet ved Nikolai-kirken. Samme år ble DEVINE, et lite musikerensemble SCHOLA CANTORUM, KOR det som nå kaller seg Det Norske Blåse­ Fredriksten festning i Halden– ensemble.

BILLETTER: DNBE.NO

Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien Kirkeverge i Sarpsborg Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder: Tlf: 915 19 480  Sarpsborg krematorium:  Tlf: 69 12 59 62

Kirkenytt oktober 2014  
Kirkenytt oktober 2014  

Menighetsblad for Greåker, Holleby, Sarpsborg, Soli og Tune

Advertisement