Page 1

SARPSBORG UKE 36 – Utgave 4 – SEPTEMBER 2014

UNGE, KULE OG KRISTNE

Dennis Lund, Johanne Heidenberg, Mari Strebel, Andreas Lo Kværnå er fire av kirkens trofaste ungdomsledere. Felles for dem alle, er at de endret syn på kirken under konfirmasjonstiden. – Dette er et flott sted å være for ungdom. Det er utviklende og lærerikt å være ungdomsleder, og vi har mange kule aktiviteter og sosiale samlinger i løpet av året. Vi digger det!

Side 4

KONTAKTINFO

Egil Gjøs og musikken

Kateket-vikar på plass

Ny dirigent i Holleby

Musikken er en stor del av livet til Egil Gjøs (85). Side 5

Stine Eilen Lade (40) jobber for kateket Kristin Solbakken Tollefsen. Side 9

Dirigenten Arild Bøe var på plass på første korøvelse etter sommeren. Side 16


2

PÅ TALERSTOLEN

www.kirkenytt.no

September 2014

Kirkene våre – en kulturarv det er viktig å ta vare på

I følge kirkeloven ligger det til kommunen å bevilge midler til vedlikehold av kirkene våre. I 2004 ble etterslepet på landsbasis i vedlikeholdet av kirker kartlagt og summert opp til drøyt 8 milliarder kroner. I årene etterpå har debatten gått landet rundt om vi i framtida vil ha økonomi til å makte ta vare på alle kirkene. Når vi ser på etterslepet i kirkevedlikeholdet her i Sarpsborg, synes det nærliggende å spørre om tiden kanskje er inne til å ta denne debatten også i her. I Sarpsborg har vi tolv flotte kirker å ta vare på. To av dem er helhetlig fredet. Den eldste av disse, Skjeberg kirke, har en historie som går helt tilbake til begynnelsen av 1100-tallet. Den nest eldste, Ingedal kirke, er datert til 1250. Ullerøy kirke, fra 1725, er en vernet kirke, og Tune og Varteig kirker er kategorisert som listeførte. Fordi de her nevnte kirkene anses som særskilt verdifulle, vil de antakelig bli høyt prioritert om vi av økonomiske grunner tvinges til å ta debatten om oppløsning av sokn og avhending av kirker. Bakgrunnen for å reise dette spørsmålet er selvsagt signalene som kommunen har gitt om kutt i kirkebudsjettet gjennom de kommende 4 årene på til sammen nærmere 2 millioner kr. Et svært viktig perspektiv i debatten som må tas i denne sammenhengen er den kulturmessige verdien som ligger i kirkebyggene våre. Følgende tekst i et rundskriv fra kulturdepartementet i år 2000 egner seg svært godt som grunnlag for drøftingene som her må gjennomføres: ”Kirkene er ofte plassert på sentrale og fremtredende steder

i kulturlandskapet og bevisst formet som landemerker. I tettbygde miljøer er kirkene gjerne gitt en dominerende plassering på et torg eller i en akse i bystrukturen. Plasseringen, størrelsen, formen, material- og fargevirkningen fremhever monumentaliteten og understreker kirkens betydning som identitetssymbol i lokalsamfunnet. Den arkitektoniske virkningen i forhold til omgivelsene skal ivaretas på en estetisk god måte i planleggingen og forvaltningen uansett kirkens alder. Eksisterende verdifulle visuelle trekk og kulturminner skal inngå som premisser. Mange av dagens kirker står på steder med lang tradisjon som bosettingssted, og som religiøst og sosialt samlingssted. De første kirkene ble ofte reist i tilknytning til storgårdene, som gjerne lå sentralt i bygda. I omgivelsene til kirke og kirkegård er det vanlig å finne mange forskjellige typer kulturminner fra ulike tidsperioder. De tidligste er allerede fra førkristen tid, som gravhauger, bosettingsspor, dyrkingsspor, hulveier, m.v. Fra middelalderen finner en ofte rester etter gårdsanlegg, gårdshauger, markedsplasser, levninger etter tidligere kirker, m.v. Ellers finnes gjerne en kirkebakke, en prestegård, tilkomstveier med et veikryss, en opptrekksplass for båter, bygninger for overnatting og samvær, handel og skatteinnkreving, og lagring av mat og utstyr i tilfelle krig eller uår. Sammen avspeiler disse kulturminnene en mer enn 1000-årig tradisjon og utvikling av tro og samfunn. Kirken og enkeltelementene i de nærmeste omgivelsene har ofte stor verdi hver for seg som kul-

turminner, og samlet som kulturmiljø. Flere slike miljøer inngår i særlig verdifulle kulturlandskap som skal forvaltes som områder av regional og nasjonal verdi. På grunn av sin sentrale lokalisering har mange kirkesteder utviklet seg fra små bygdesentra til større tettsteder. En del kirker inngår i by- og tettstedsområder det knytter seg nasjonale og regionale kulturmiljøinteresser til. Disse interessene utgjør en viktig premiss for planlegging og forvaltning på disse stedene.” Mange kirker er reist på initiativ fra folket selv, etter hvert som nye bygder vokste fram. Midlene som trengtes ble ofte skaffet gjennom pengeinnsamlinger og i form av gaver fra skogeiere som gav tømmer til byggematerialene som trengtes. I mange tilfeller var selvsagt også kommunene delaktige i arbeidet med å skaffe midlene og ressursene som måtte til. Når et sokn først er etablert, vil det sitte langt inne å oppløse det. I prinsippet er det kun soknet selv som kan fatte vedtak om oppløsning. Etter kirkeloven skal det i hvert sokn være en kirke. Om det i et sokn skulle finnes 2 kirker, kan det selvsagt diskuteres om kirke nr. 2 faller innenfor kommunens finansielle ansvar. For å stimulere kommunene til å ta tak i det dokumenterte etterslepet i vedlikeholdet, besluttet Stortinget å innføre en ordning hvor Staten kunne innvilge rentekompensasjon via Husbanken for vedlikeholdsmidler som ble bevilget av kommunene til istandsetting av kirker. Sarpsborg har selvsagt benyttet seg av mulighetene som ligger i dette og ordningen finnes fortsatt.

I bygningssektoren opereres det med erfaringstall som hjelper oss å finne gode nøkkeltall til budsjettarbeidet. Tallen vi finner varierer fra 120 kr pr. m2 for enkle, ordinære bygninger til det mangedobbelte for mer komplekse og spesielle bygninger. Kirkebyggene våre er i denne sammenhengen særskilt krevende, fordi de gjerne er høytravende og har bygningselementer og arkitektoniske løsninger som er langt mer krevende å holde i orden enn det som er tilfelle for mer ordinære bygninger. I Sarpsborg har vi tolv kirker, to kapeller og ett krematorium å ta vare på. Til sammen har disse bygningene en gulvflate på noe over 8.500 m2. Hvis 500 kr pr. m2 pr. år er et riktig tall for kirkevedlikehold, så burde vi hatt drøyt 4 millioner kroner årlig til dette formålet. I driftsbudsjettet for 2014 ble det funnet rom for å bruke bare 1,5 mill. kr til kirkevedlikehold, og det bør ikke være vanskelig å regne seg fram til at dette umulig kan være nok til å holde tritt med det faktiske forfallet. I en fersk rapport vi har mottatt for Sarpsborg kirke leser vi at det trengs 500.000 kr hvert år de neste 15 årene for å kunne møte 1000-årsjubileet for St. Olavs død i 2030 med rak rygg. Å legge nettopp dette perspektivet til grunn når midlene skal fordeles er kanskje ikke så dumt, sett i lys av det mer nærliggende 1000-årsjubileet i 2016, for Norges første hovedstad skal feires. Er det en del av Sarpsborg historie man ikke kan hoppe bukk over, så er det nettopp kirkehistorien. For å få debatten om kirkevedlikeholdet inn på et mest mulig konstruktivt spor mener jeg vi

trenger større bevissthet rundt ansvaret vi står overfor. For det første må vi sette oss bedre inn i kirkenes kulturelle verdi. Dernest må hver enkelt kirke underkastes systematisk tilstandsregistrering slik at vi vet hva vi snakker om før beslutningene tas. Som et viktig verktøy i dette arbeidet har kirkevergen bygget opp en egen webside, hvor kirkene presenteres etter tur, hovedsakelig ved hjelp av fotografier. Fordi historien bak den enkelte kirkes tilblivelse og utvikling er behørig samlet og beskrevet av historikere og andre kompetansepersoner, og nå også er gjort tilgjengelig på nettet, så løser vi den biten med en link som viderekobler til andre allerede eksisterende websider. En av målsettingene med kirkevergens sammenfattende webside er å vise hvor flotte kirkene og kirkegårdene våre er. En annen og minst like viktig målsetting er å kommunisere utfordringene vi har når det gjelder vedlikeholdsbehovene. Dette til nytte for medlemmene av kirkelig fellesråd, som skal vedta kirkens vedlikeholdsplaner og søknader til kommunen om midler til gjennomføring. Denne informasjonen vil også være til stor nytte for bystyret som trenger å se med egne øyne hva de har medansvar for og hvordan det faktisk står til med disse kulturskattene. Linken til den nevnte websiden er: http://www.kirkenisarpsborg. com Jeg gleder meg til arbeidsoppgavene som ligger i denne typen langsiktige utfordringer. Gud, la vår tro og vårt liv bli fornyet, hjelp oss å se og styrk oss til handling: Nærvær og tjeneste nærvær og omsorg, hjerter som ser.»

PÅ TALERSTOLEN Jon Veflingstad Kirkeverge


www.kirkenytt.no

3

September 2014

TEOLOGISK HJØRNE

Mikkelsmess – om englene og den usynlige verden I den nye tekstboken for Den norske kirke er det tatt med tekster for to gudstjenester som etter den forrige tekstboken ikke ble feiret. De to «nye» gudstjenestene er Kyndelsmesse og Mikkelsmess. Kyndelsmesse er en vakker lysmesse. Den feires 2. februar eller søndagen nærmest 2. februar til minne om fremstillingen av Jesubarnet i templet i Jerusalem førti dager etter fødselen. Messen har tradisjoner tilbake til 3-400 – tallet etter Kristus. Men i Norge ble den avskaffet i 1770, da mange helligdager ble avskaffet under regimet til Struensee. Det er gode grunner til å hevde at det er Frimurerlogen som har bidratt til å gjeninnføre Kyndelsmessen i Den norske kirke. Ikke minst har frimurerkorene rundt om i landet vært med på å gjøre Kyndelsmessen til en fin opplevelse for stadig flere. Mikkelsmess har, som Kyndelsmesse, tradisjoner helt tilbake til 3-400-tallet. Sammen med Kyndelsmesse ble også Mikkelsmess avskaffet i 1770. Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok imidlertid i mai 1999 å gjeninnføre markeringen av «erkeengelen Mikael og alle englers dag» som en valgfri høytidsdag. Feiringen er lagt til søndagen som kommer nærmest Mikkelsdag, som er den 29. september (i år er det søndag den 28. september). Til tross for Kirkemøtets vedtak er det dessverre et faktum at Mikkelsmess ytterst sjeldent feires i Den norske kirke.

Englene og den usynlige verden

At det er slik er samtidig både underlig og forståelig. Det er underlig fordi det i de siste årene har

vært en voksende interesse i samfunnet for englene og den usynlige verden. Det burde være nok å nevne engleskolen til prinsesse Märtha Louise og de såkalte «alternativmessene». Men midt i all interessen for det overnaturlige er det her også snakk om varemesser, og ikke kirkelige messer. Nettopp av den grunn er det kanskje også forståelig at Mikkelsmess feires ytterst sjeldent. Man har vært skeptisk til det kommersielle ved «alternativmessene». Holdningen i Den norske kirke har dessuten stort sett vært at man har avvist den nyreligiøse englelæren og fått mange til å tro at englene er avskaffet i kirken. Signaler som gis er at det dreier seg om overtro og gamle myter. Av og til knytter man dette til debatten om kontakten med de døde (spiritisme), og mange protestantiske teologer synes å mene at livet etter døden er noe vi nesten ikke skal befatte oss med.

Gud er ikke ensom i sin himmel

Hvis man virkelig mener det, har man dessverre også fjernet seg fra en stor del av den felleskristne læretradisjonen. I følge kristen tradisjon er nemlig Gud ikke ensom i sin himmel; han er Herren Sebaot, hærskarenes Gud. Englene er Guds skapninger; for Gud har skapt omnia visibilia et invisibilia (alt synlig og usynlig), slik det står i Den nikenske trosbekjennelsen. «Den usynlige verden» er like reell som den synlige. I vår kultur, og delvis også i Den norske kirke, har vi nesten glemt dette. Også når en taler om skaperverket. Vi har fått et reduksjonistisk syn både på skapelsen, på erfaringen og på

Trenger dere snekker til små eller større oppdrag, kontakt oss!

vårt eget liv. I følge Den hellige skrift fins det kjeruber, serafer, livsvesener, troner, makter, herredømme, erkeengler, engler som tjener Gud i hans skaperverk og hans verdensstyre, ja, også i kirkens liv og i livet til den enkelte troende (Hebr. 1,7). Alle Guds barn har en engel som «alltid ser min himmelske Fars ansikt», sier Jesus (Matt 18,10). Englene – Guds sendebud – er overalt med i Bibelen; de lovsynger og tilber (Jes 6), de kjemper med Jakob (1 Mos 32,24ff), på vandringen i ørkenen går de foran Israel og strir for folket (2. Mos 14,19), de priser Gud over Betlehemsmarkene (Luk 2,8ff), de viser seg for menneskene slik de gjorde det for Manoah og hans kone (Dom 13,2ff), for Sakarja, Josef og Maria (Luk 1 og 2; Matt 1); de styrker Jesus i Getsemane (Luk 22,43), de velter steinen fra graven og hilser de som kommer til den tomme graven påskedagen (Matt 28,1ff), de befrir apostlene fra fengselet (Apgj 5,19) osv… At englene fins, at det ofte vises til dem i Den hellige skrift, gjenspeiles også i Den norske kirkes nattverdliturgi, der menigheten synger: «Ved ham (Jesus) lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel...». Men dessverre vektlegger kirken dette i liten grad.

Seierherre over de onde kreftene

Erkeengelen Mikael er seierherren over demonene og deres fyrste (Joh. åpenb. 12,7ff). Noe som minner oss om at det også fins onde åndsmakter, engler som

har falt fra sin Skaper. Derfor oppfordrer Det nye testamente oss til å «ta på Guds fulle rustning … og kjempe mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet». (Efes6,10ff;). Mikael (mi-ka-el) betyr «Hvem er som Gud?» Det er et navn fullt av fred og trøst. Vi har all grunn til å takke vår Skaper for englene og be om deres vern og om at de må gripe inn for at Guds rike og alt godt skal vinne frem. Så ta frem igjen bildet av engelen over barnesenga, dersom du har fjernet det- og ta det frem i din tro og i ditt liv. Det er heller ikke usannsynlig at det blir naturlig også for Den norske kirke en gang i fremtiden å feire både Kyndelsmesse og Mikkelsmess. En god begynnelse i vårt distrikt kan være at vår biskop, Atle Sommerfeldt, vil være med å forrette Mikkelsmess i Kurlandkirken tirsdag 7. oktober i forbindelse med visitasen i Sarpsborg menighet.

Finn-Ove Brandvold

Sogneprest i Holleby og Soli


4

www.kirkenytt.no

September 2014

Trofast ungdom

Stortrives som kristne ungdomsledere - Wow, så moro vi har det! Slik svarer Dennis Lund på spørsmålet om hvorfor de ønsker å være ungdomsledere i kirken. Kirkenytt slo av en prat med noen av ungdomslederne under en samling i Greåker kirke nylig. Felles for dem er at de stortrives i rollen, og at alle endret holdning til kirken i løpet av konfirmasjonstiden. – Ja, bare se på meg selv. Jeg hadde knapt satt mine ben i en kirke før, og trodde mer på vitenskapen enn Gud. Nå er jeg en kristen ungdomsleder, sier Andreas Lo Kværnå.

Kul prest

Han får samtykkende nikk fra Dennis Lund, Martine Løwengreen og Sivert Akselsen. Dennis forteller dette om sitt første møte med kirken og ungdomsprest Ole Jens Hovda: – Jeg gruet meg til å måtte gå på ungdomsgudstjeneste og skjønte ikke hvordan jeg skulle klare å lide meg gjennom. Så trer presten fram – i ullgenser og skinnjakke. Svarte bukser, boots og lange sokker. I ei rem rundt skulderen henger det en gitar. Han har skjegg og drar i gang en heavy metal- låt sammen med et band. I kirken! Jeg var i sjokk – og skjønte at jeg hadde tatt veldig feil av hva kirken er. Siden ble jeg betatt av alt det vi kunne oppleve her.

Har vokst

Ungdommene er ikke i tvil om at de har vokst som personer ved å være ledere og få ta del i – og påvirke – mange av kirkens aktiviteter. – Helt klart en god attest

De er unge, de er kule og de er kristne. Fra venstre: Andreas Brøttemsmo, Mari Strebel, Andreas Lo Kværnå (på bordet), Sivert Akselsen, Martine Løwengreen, Johanne Heidenberg og Dennis Lund.

å ha på CV-en, sier de. – Hva er det aller kuleste dere gjør? - Å dra på leir!, kommer det unisont. – Da skjer det mye vanvittig moro og det blir vanvittig lite søvn. Og det er gøy å herje med konfirmantene! I tillegg til ledertreningen og samlingene, har de fått gode venner og et stort nettverk. - Og vi er samlet også utenom de kirkelige aktivitetene, sier de. Annenhver onsdag er de dessuten et ”must” å ta turen innom klubben ”TP – The Place” på

Hannestad bedehus. Her er det fullt trøkk og stor stemning, på det meste har det vært nærmere 90 ungdommer her, får vi vite.

Trygt miljø

– I dette ungdomsmiljøet er det trygt og godt å være, og ikke minst veldig inkluderende. Hit kan hvem som helst komme, alle blir godt tatt i mot. Jeg hadde få venner på skolen, og takket ja til å begynne på minilederkurs etter konfirmasjonen for to år siden. Det er jeg veldig, veldig glad for i dag, sier Martine (16).

Dennis fyller 20 i november og er således den som har vært med lengst som ungdomsleder. Han er klar over at han på mange vis er en rollefigur i de miljøene han ferdes, og sier han er bevisst på å bruke det positivt. – Alle vi er svært aktive til å rekruttere andre ungdommer til å bli med i vårt fellesskap. Og det er mange som vil være med, sier han.

kan vel ikke spille skytespill, du som er kristen…? Er du sånn superkristen…?” Som ungdomsleder i kirken blir du ofte satt i en bås av uvitende personer. Vi motbeviser alle fordommer de måtte ha ved å vise at vi er som ungdom flest – selv om vi er kristne. - Jo, vi er kristne, vi er stolte av det, og forteller det til de vi møter, legger de andre til.

Blir satt i bås

– Møter dere mange fordommer? – Ja, gjett om! ”Dennis, du

Tekst& foto: Tom Helgesen

– En viktig del av ungdomstilbudet - Å rekruttere ledere er en viktig del av menighetenes ungdomstilbud, sier Tore André Haraldseid, daglig leder i Greåker, Holleby, Tune og Soli menigheter, til Kirkenytt. Både Haraldseid og ungdomsprest Ole Jens Hovda påpeker at ungdomslederne utgjør en vesentlig ressurs for kirken, og at de utfører mange viktige oppgaver.

Fjorårets konfirmanter

Rekrutteringen starter med konfirmantkullene, som i etterkant får tilbud om å gjennomføre minilederkurs. Her får de en innføring i å lede og administrere annen ungdom, om styrearbeid, litt psykologi, etikk osv. – og som ender med et kursbevis. De får deretter mulighet til å

praktisere sin lærdom som fullverdige ledere under konfirmasjonsweekender, innen trosopplæringstiltak under gudstjenester etc. - Og de får ikke minst være med og påvirke hvordan de ønsker å jobbe. Vi lytter til dem, legger til rette for dem og arrangerer overnattingsturer og sosiale samlinger for å kunne gi noe tilbake – og på den måte styrke eierskapet til menighetene. - Vi er så heldig å kunne jobbe sammen med mange fantastisk flotte ungdommer, skryter de.

Ungdomsprest Ole Jens Hovda får skryt av ungdommen på hvordan han møter dem og kommuniserer med dem.


www.kirkenytt.no

5

September 2014

Omrokkeringer blant kantorene

Egil Gjøs stortrives bak flygelet hjemme i Lundegårdsvei på Lande, her har han tonesatt et utall sangtekster gjennom årenes løp.

ET LIV MED MUSIKK

Egil Gjøs (85) gjør fortsatt stor nytte for seg Musikken har alltid vært en stor del av livet til organist og komponist Egil Gjøs (85). Vi finner ham på plass bak orgelkrakken i Soli kirke denne søndagen i august. Som alltid godt forberedt til dagens gudstjeneste. 85-åringen har bekledd deltidsstillingen i Soli menighet siden begynnelsen av 1990-tallet, og sier han fortsatt gleder seg til å gå på jobb. – Det er hyggelig å fortsatt kunne være til nytte og glede. Samtidig er jeg svært glad i å spille, sier han i samtale med Kirkenytt.

Frivillighet

I tillegg til jobben som organist, bidrar Egil også med sin musikalitet på frivillig basis. Egil har spilt på en rekke formiddagstreff både på Hannestad, i Greåker kirke og ved en rekke ulike samlinger. – Jo, det hender at Ellen Kasbo (diakon )ringer, smiler han. - På slike samlinger er det gjerne de gamle kjente sangene og salmene det går i, og som sitter i fingertuppene. Det krever mer forberedelser til gudstjenestene, ikke minst med den nye liturgien og salmeboka. – Men jammen tar du mye på sparket, der også, skyter Marit hans kone og livsledsager siden ungdomstiden - inn. - Han er kjempeflink!, legger hun til. – Når han på sommerkonserte-

ne spiller sine melodier til Davids salme 121 og Bjørnar Spydevold synger, da fryser jeg på ryggen. Det er vidunderlig å høre på både tekst og melodi!

Kristent hjem

Egil er vokst opp i et kristent hjem på Brevik, og kom tidlig inn i bedehusmiljøet. Sangen og musikken må han ha fått inn med morsmelken. Det musikalske har alltid ligget hans hjerte nært. Hans første læremester var organisten i Sarpsborg kirke, Erling Borgesen, og Egil var da kun 10 år gammel. Ikke lenge etter vikarierte han som organist i metodistkirken i Sarpsborg, en oppgave han hadde i flere år. Med årene ble det både vikariater og faste engasjementer i en rekke kirker og menighetshus, og det er vel i dag knapt en kirke i regionen hvor Egil Gjøs ikke har traktert orgelet.

Læretid i Oslo

Parallelt med spilleoppdragene, startet Egil tidlig å komponere. – Det begynte nok med at jeg ikke syntes daværende ungdomssanger var spreke nok, så jeg ga dem en ny, musikalsk innpakning, sier han. Under sin læretid hos komponist Bjørn Fongaard i Oslo, skrev Egil flere suiter for blåseinstrumenter. Senere har han skrevet flere melodier til flere salmer som

går på lånte melodier i salme- og sangbøker. Egil hadde med en salme i den salmeboka som nå er byttet ut. Han hadde også med en melodi i forslaget til ny salmebok, men som ikke fikk plass.

Komponist

Egil kan se tilbake på en rekke populære og ofte benyttede verk. Ikke minst har det vært et langt og fruktbart samarbeid med Trygve Bjerkrheim – inntil den kjente og kjære dikteren døde i 2001. Han har også skrevet en brudemarsj som han selv har fremført mange ganger under kirkelige vielser. Og selv i en alder av 85 år er kreativiteten og den musikalske kraften i ham stor, kan han fortelle. Spillingen er fortsatt en svært viktig del av Egil Gjøs sitt liv!

Kantor i Sarpsborg kirke Carl-Andreas Næss har i samråd med sin arbeidsgiver takket ja til et tilbud om å være domkantor i Fredrikstad fram til juli neste år. Hans oppgaver i Fredrikstad vil være knyttet til domkirkens kor- og konsertvirksomhet. Han har nå permisjon i 80 % av sin stilling i Sarpsborg og skal fortsatt ivareta Sarpsborg Kammerkor. Han vil fortsatt være med i Luciaprosjektet sammen med Malin Schavenius og kulturskolen. Han er nylig kommet tilbake fra Trondheim der han har vært sammen med ordfører, rådmann, prost og byselskapets leder. Her har han fått en innføring i Trondheim sin måte å organisere et 1000-års-jubileum på, og alle utfordringer rundet et slikt jubileum. Dette arbeidet vil han være delaktig i fram mot vårt eget jubileum i 2016. Som en følge av dette er det i samarbeid med kantorer og organister i Sarpsborg foretatt en intern omplassering. Helt konkret betyr dette at kantoren i Greåker kirke, Willem Wilschut går inn i stillingen i Sarpsborg kirke. Organiststillingen i Greåker kirke vil fra 1. september bli ivaretatt av Arne Wikestad Sørensen som har vært organist i Skjeberg i mange år, og som også tidligere har vikariert i Greåker. Willem Wilschut skal fortsatt arbeide i Greåker med babysang, barnesang og kirkekoret. Fordi kirkemusikerne innehar sentrale roller i menighetslivet, kan det selvsagt være delte meninger om ulike sider av «kabalen» som her er lagt. Arbeidsgiver kom raskt fram til hvor viktig og riktig det var å si ja til permisjonssøknaden fra Carl-Andreas Næss. God personalpolitikk handler først og fremst om å ivareta de ansattes ve og vel. Utfordringene som ligger i de interne rokkeringene, innebærer nødvendigvis ikke ulemper. Vi velger å tenke at dette kan gi positive effekter for flere som på sikt vil føre noe godt med seg også for kirken. Vi ønsker organistene våre lykke til.

JUBILEUMSKONSERT FOR EGIL GJØS - 85 ÅR MED MUSIKK Soli kirke, onsdag 17. september klokken 19.00 Gjennom et langt liv har Egil Gjøs gjort en fantastisk musikalsk innsats for Sarpsborg. Nå skal han hylles med en egen konsert. Her blir mange av Egil Gjøs melodier fremført av diverse artister han har

samarbeidet med gjennom årene: Fri entre. Mulighet til å gi en gave til det musikalske arbeidet i Soli Sarpsborg Kammerkor, Bjørnar menighet. Spydevold, Joran Bragvin Andresen, Tove Ødegård og Stig Ottesen - trompet.


6

BARNESIDENE

HVA SKAL JEG FINNE PÅ? Sommeren er over, og nå er hverdagene her igjen. Skolen eller barnehagen tar opp tiden på dagen, og kanskje du synes at det holder

www.kirkenytt.no i massevis. At det er deilig å bare ha fri på ettermiddagene til å gjøre akkurat hva du vil. Eller så har du kanskje lyst til å være med på et eller annet, men ikke helt bestemt deg ennå?

I kirken i Sarpsborg er det tilbud til alle ulike aldersgrupper. Babysang, barnesang, barneklubber, kor osv. I oversikten på siden her, ser du hva som skjer for de ulike aldersgruppene.

Barnesidene! Hei alle barn! Dette er stas! Vår helt egen side i Kirkenytt, som bare er for barna. De voksne kan få lese, men tanken vår er at det er dere barn som skal være med å lage disse sidene. Send oss gjerne tegninger, bilder av kjæledyr, noe som opptar deg. Så vil det være oppgaver som du kan løse og kanskje vinne en premie for, bilder av ting som skjer i kirken og en oversikt over masse spennende du kan være med på! Adressen som du bruker for å sende inn er: bva@sarpsborg.com. Du kan også sende med post: Sarpsborg menighet, barnas sider, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Finn fem feil!

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

September 2014

Det som er felles for alle våre tilbud er at det er i et trygt miljø, med tydelige voksenledere. Håper vi møtes! Berit Michaela Vasdal

BERIT OG STINES

DIKTHJØRNE Gud som har oss alle kjær, Se til meg som liten er. Hvor jeg meg i verden vender, Er jeg trygg i dine hender. Gråt og glede skifter her, du, vår far, er alltid nær.


www.kirkenytt.no

BARNESIDENE

September 2014

TIPS!

TROSOPPLÆRING I HJEMMET

NOAHS ARK Tøybåten Noahs ark eller Noahs ark trefigurer kan være en måte for barnet å få et forhold til historien om Noah før barnet forstår det som en fortelling. Historien om Noah har flere lag, slik mye i Bibelen har. Barnet forstår

Leir for Globusagenter!

det på sin måte, når det blir eldre kan det høre selve fortellingen, og vi som voksne kan forstå den som et bilde på «frelsen» (1. Pet. 3, 20-22). Les mer på barnogtro.no Noas Ark figurer finner du i Vivo bokhandel.

PÅ PLAKATEN aktiviteter for barn

Sang og kos for babyer og far/mor. Vi spiser også sammen.

Greåker og Sarpsborg: Willem Wilschut (977 911 46) Sarpsborg: Carl Andreas Næss (922 17 505)

Barneklubb for deg som bor i Soli og omegn Barneforening for de aller minste

Inger Lise Melleby (69 14 71 62) Hege Jørgensen (970 17 612) Camilla Skår (995 79 323)

Onsdager Greåker kirke (17:00 18:30) Påmelding: sarpsborg.kirken.no

Sang for de minste barna sammen med en eller flere voksne - foreldre, fadder, besteforeldre

Willem Willschut (977 911 46)

Greåker kirke 19. oktober kl. 11:00 Holleby kirke 16. november kl. 11:00

Familiegudstjeneste tilrettelagt for de aller minste Gaveutdeling

Håvard Ø. Løvik (977 647 91)

Sarpsborg kirke onsdager 16.4517.30 1-3 år Sarpsborg kirke onsdager 18.0018.45 3-5 år

Sang, rim, regler og ulik rytme. Sunniva Berg er kursholder. Mellom de to sanggruppene serveres det kveldsmat

Berit Vasdal (995 07 866)

Melleby (Soli) kl. 11:00: 14. sep, 28. sep, 12. okt, 26. okt, 9. okt, 23. nov og 14. des. Juletrefest 28. des kl. 17:00

Søndagsskole for deg som bor i Soli og omegn

Nils Philip Eriksen (456 38 478)

Tune kirke Onsdager 16:45-1730

For barn som liker å synge. Apirantkoret fra 4år til skolealder, deretter kan man starte i barnekoret.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Greåker kirke 21. september kl. 11:00 Tune kirke 21. september kl. 11:00 Soli kirke 12 oktober kl. 11:00 Holleby kirke 19. oktober kl. 11:00

Høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok

Håvard Ø. Løvik (977 647 91)

Sarpsborg kirke fredag 17.oktober kl. 18.00

Kirkerotte teater

Berit Vasdal (995 07 866)

0-1

Sarpsborg.kirken.no

0-6

Melleby - Solstrålen: Annehver fredag kl 17.00. Oppstart 12. september

BABYSANG

BARNEKLUBBER

1-3

SMÅBARNSANG

1-3

SMÅBARNSGUDSTJENESTE

Torsdag den 14.august gikk startskuddet for årets globusagentleir. Stemningen var høy da 65 barn møttes til to dager med spennende aktiviteter! Men hva er egentlig er globusagent? Jo, det er en som er opptatt av hvordan og hvorfor fortellingen om Jesus skal bli spredt over hele jorda, forteller Gunn Elisabeth Edvartsen, menighetspedagog og hovedleder for bo-hjemme-leir på Stenbekk. Samarbeid De to dagene i august da både skole og SFO er stengt, har det i mange år vært et tilbud for skolebarn i 2., 3. og 4. trinn på Stenbekk Misjonssenter. Lenge kalte man det rett og slett “Før skolestart”, men de tre siste årene har det vært et tilbud til “Globusagenter”. Dette er nå et samarbeid mellom NMSU Region Øst og trosopplæringen i Den norske kirke i Sarpsborg. Programmet: Begge dager startet med en god frokost, før barna ble fordelt i grupper og sendt ut på oppdrag. Den første dagen skulle barna løse morsomme oppgaver mens man vandret i Jesu fotspor. Det ble mye latter når de bl.a. skulle dramatisere hvordan den lamme mannen ble båret av vennene sine til Jesus, og når den blinde fikk synet igjen. Den andre dagen hadde vi misjonstivoli hvor barna fikk «besøke» mange av landene hvor NMSU har misjonsarbeid. Vi hadde også besøk av Ragnhild Danbolt Øygaard, leder av NMSU region øst, som viste bilder og fortalte fra et barnehjem i Thailand. På tross av mye regn, fikk alle barna mulighet til å padle i kano. Det var stor stas! Vi ledere vil takke alle barna for to kjempefine dager, og så håper vi på å se mange av dere på neste globusagentleir! Men det er jo lenge å vente helt til neste august, så derfor anbefaler vi tårnagentene for 2.og 3.klassinger i mars. Mer info kommer… Vi sees!

7

1-5

BARNESANG

3+

SØNDAGSSKOLE

4-6

ASPIRANTKOR

4

4-ÅRSBOK

5

KIRKEROTTETEATER

6

FØRSTEKLASSES

6-10

XL-KLUBBEN

7+

BARNEKOR

10-13

XXLKLUBBEN

10-13

BJØRNSTAD AMIGOS

Jelsnes Misjonshus: Lysglimt barnelag kl 17.00

Samlinger i Kurlandkirken tirsdag 16. og 23. september kl. 18.00 Avslutning på Mikkelsmesse tirsdag 7. oktober kl. 17.00 Samlinger i Greåker og Tune kirke Avsluttes med gudstjeneste i Tune kirke 16. november kl. 11:00 Soli kirke 12. oktober kl. 11:00 Holleby kirke 19. oktober kl. 11:00

Utdeling av 6-årsbok

Kurlandkirken tirsdager 18:00-20:00

klubben for deg som går i 1. - 4.klasse. Vi har en samling og ulike aktiviteter, loddsalg og kveldsmat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Onsdager 17:30-18:45 i Tune kirke

For deg som liker å synge, fra skolealder og oppover.

Henrik Brusevold (402 38 802)

Kurlandkirken kl. 18.00 - 20.00 i ulike uker.

Klubb med mye heng, spill, sosialt, mat og prat.

Berit Vasdal (995 07 866)

Bjørnstad Forsamling kl 18.0021.00

Klubb med lek, spill, andakt og gøye ting

Espen Klingsheim (474 83 636)

Berit Vasdal (995 07 866) Håvard Ø. Løvik (977 647 91)


8

www.kirkenytt.no

September 2014

Konfirmanter i Sarpsborg menighet 2014 Lørdag 20. sept. kl. 11.00: Hans-Roger Tyreng Aurora Louise Gjerstad Michelsen Sofie Johanne Hauge Jan Andreas Halvorsen Aina Benjaminsen Lindbeck Georg Christensen Casper Ándre Andreassen Markus Stang Malin Helene Engh Svend Patrick Hofstad Silje Røed Mauseth Kamilla Ødegård Bjørnstad

Marthe Celine Johansen Sofie Mathilde Johansen Victoria Harildstad Kristian Fredrik Fjellstad Madelen Johansen Ole-Petter Høimyr Johansen Josefine Tønnesen Andrine Noreng Olsen Jesper Olsen Ulrik Martinius Auby Henrik Sebastian Petersen Max Christoffer Andersen Sander Thoresen Amanda Berg Dias

Lør 20.sept. 13:00 Erlend Tellefsen Espenæs Fabian Hallsten Calenciuc Daniel Han Wei Wu Førrisdahl Anna Mathilda Bonnevier Berg Tinius Nicolai Gustavsen Ragnhild Elisabeth Krage Siri Beatrice Pedersen Otilie Syversen Hannah Samrawit Wilschut Ida Elisabeth Garder

Søn 21.sept. 11:00 Camilla Desire Kjernsbæk Fillip Rangøy Andreassen Marte Råkil Elin Tveter Andersen Silje Jensen Markus André Kure Nikolaisen Marie Biørnstad Niclas Jessesen Sander Wang Rekstad Tobias Gyllensten

Hedda Oppedal Olsen Jonas Standal Monan Sander Raab Owren Halfdan Knudsen Lille-Schulstad Silje Adele Engsmyr Marie Emilie Engsmyr Ella Anke Pettersen Benedikte Gargul Øiestad Christoffer Ryen Grønfur Søn 21.sept. 13:00 Andrine Cornelia Bauer Stenfelt Håkon Abrahamsen Håkon Gamlesanne Mathilde Skånvik Pål René Nilsen Lars Didrik Kaspersen Karianne Diskerud Svendsen Hermine Motzfeldt Auberg Emilie Benedikte Lefstad Camilla Olsen Michelle Elisabeth Heiberg Jonathan Asbjørnsen Henrik Andre Klavestad Malin Jeanette Bjørge Theodor Kollerød

PÅ PLAKATEN AKTIVITETER FOR UNGDOM

12-15

FREDAGSKLUBBEN

Bedehuset i Jelsnes (19:00 - 22:00)

Margaret Olseng 915 26 672

14+

Tune/Greåker/Soli/Holleby Undervisning ukenlig Sarpsborg - Oppstart 9. des.

Stine Lade 473 57 658 Susann Persson Flodin 405 95 115

14+

Hannestad Bedehus (18:30 - 21:00) Oppstart 10. september, oddetallsuker

Espen Holmen 901 51 165

Wesley Kapell i Soli Fredager i ulike uker 19:00

Ann-Karin Aarvik 948 83 841

14+

Kurlandkirken (18:30-21:30) 25. sept, 2. okt, 16. okt, 6. nov. 27. nov, 12. des.

Susann Persson Flodin 405 95 115

14+

7.sept kl 14, Olavskapellet 28. sept kl 18 Sarpsborg kirke 26. okt kl 18 Sarpsborg kirke

Susann Persson Flodin 405 95 115

Tune kirke 19. oktober kl. 18:00 Greåker kirke 16. november kl. 18:00 Greåker kirke 12. desember kl. 18:00

Ole Jens Hovda 950 28 982

KONFIRMASJON 2015

THE PLACE

14+

TRO OG HÅP EIDET

KLUBB SENKVELD

TAIZÉMESSER

14+ UGT

Vår biskop sier dette om aksjonen og utfordrer oss dermed til innsats:

«TV-aksjonen 2014 er tildelt Kirkens Nødhjelp. Følgelig er det Den norske kirkes egen organisasjon innsamlingen går til. Når Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker over hele verden for å avskaffe fattigdom og bekjempe urett, gjør de det på vegne av våre menigheter. Løfter vi i lag, kan en ettermiddag være med å gi liv og helse til 1 million mennesker.»


www.kirkenytt.no

9

September 2014

Korenes Paris-tur Stine Eilen Lade trives med å jobbe med barn og unge, og er for lengst i gang med sine oppgaver som vikarierende kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter.

Onsdag 28. mai grytidlig om morgenen møtte 21 spente kormedlemmer, 16 voksne og 1 heldig bror opp på Rygge flyplass klare for Paristur. Vel framme i Paris ble det første dagen en guidet tur i buss, hvor vi blant annet stoppet på Trocadero med god utkikk mot Eiffel-tårnet. Dag 2 var satt av til et besøk i Disneyland utenfor Paris. Det ble en hektisk dag da det var så mye å gjøre og se der, og det var også lange køer foran de mest populære karusellene og berg-og dalbanene. Fredag var det en rolig start med båttur på Seinen før vi satte kursen mot Madeleine-kirken hvor vi hadde fått lov til å ha konsert. La Madeleine er en stor katedral med masse klang så det var en helt spesiell opplevelse for koret å synge der! Koret var blitt reklamert for i og utenfor kirken, og det var mange personer som var kommet for å høre vår konsert med mye norsk

musikk på programmet. Henrik var også så heldig at han fikk spille på både det store orgelet og et mindre kororgel i kirken. I La Madeleine har det vært mange kjente komponister som har vært organister opp gjennom de siste hundre og tretti årene, så det var også en unik opplevelse. Lørdag var det allerede tid for å vende hjemover, men først hadde turoperatøren vår arrangert et rebusløp rundt i Paris sentrum. Ved å løse ulike oppgaver fikk sett og vært innom mange av de aller mest kjente severdighetene i Paris. Rebusløpet ble avsluttet med en svett og varm tur opp trappene til Sacriceur hvor en helt fantastisk utsikt over byen ventet oss. Sent lørdag kveld landet vi trygt på Rygge flyplass igjen med bagasjen full av gode minner etter fantastisk kortur til Paris!

Erfaren kateketvikar Kateket Kristin Solbakken Tollefsen er for tiden i «mammapermisjon». Fram til 1. juni neste år er det Stine Eilen Lade (40) som ivaretar hennes oppgaver. Det er en erfaren stedfortreder vi har fått. Førtiåringen fra Rakkestad har blant annet sju års fartstid som misjonær, sammen med sin ektemann Russell. Nærmere bestemt på grensen mellom Thailand og Burma gjennom ”Ungdom i oppdrag”, den norske avdelingen av den internasjonale kristne evangeliserings- og misjonsbevegelsen Youth With A Mission. - Etter sju år fant vi ut at det var på tide å slå rot, ikke minst med tanke på våre tre barn som alle var født i løpet av oppholdet. Derfor ble det til at jeg over-

tok familiegården i Rakkestad. Etter det har jeg tatt lærerutdanning her hjemme og også hatt flere jobber i skolen innen dette vikariatet dukket opp, forteller hun.

Spennende og allsidig

Stine Eilen sier hun søkte på jobben fordi den hørtes spennende og allsidig ut, med konfirmantundervisning og samarbeidet mellom skole og kirke som to viktige områder. – Her får jeg jobbe med barn og unge, som ligger mitt hjerte nært, sier hun til Kirkenytt.


10

www.kirkenytt.no

September 2014

Gudstjenester og samlinger GREÅKER KIRKE 7. september 13. søndag i Treenighetstiden – Matt 25,14-30 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Konfirmantpresentasjon gruppe 3 og 4.. Skyss: 69 10 31 40.

Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss 915 26 672. 21. september 15. søndag i Treenighetstiden – Matt 5,38-48 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Konfirmantpresentasjon. Sang av Thea Martinsen. Kirkekaffe. Skyss 915 26 672.

14. september Vingårdssøndag – Matt 20,1-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm. Skyss: 69 10 31 40.

5. oktober 17. søndag i Treenighetstiden – Joh 11,17-29 og 30-46 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved FinnOve Brandvold. Sang av Sarpsborg Frimurerkor. Kirkekaffe. Skyss 915 26 672

21. september 15. søndag i Treenighetstiden – Matt 5,38-48 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Arne Leon Risholm. Høsttakkefest og utdeling av 4-års bok. Grålum Vokalis synger. Skyss: 69 10 31 40.

19. oktober 19. søndag i Treenighetstiden – Gal 5,16-26 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Høsttakkefest. Utdeling av 4- og 6-års bok. Sang av Bjørnstad Barnegospel. Kirkekaffe. Skyss 915 26 672

28. september 16. søndag i Treenighetstiden – Mark 7,31-37 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 5. oktober 17. søndag i Treenighetstiden – Joh 11,17-29 og 30-46 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved Arne Leon Risholm og Ellen Kasbo. Skyss: 69 10 31 40. 12. oktober 18. søndag i Treenighetstiden – Matt 8,14-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40. 19. oktober 19. søndag i Treenighetstiden – Gal 5,16-26 Kl. 11.00 Småbarnsgudstjeneste med mulighet for dåp ved Arne Leon Risholm. Småbarnessang og Babysang medvirker. Skyss: 69 10 31 40. 26. oktober Bots- og bededag – Luk 13,22-30 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 69 10 31 40.

HOLLEBY KIRKE Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Holleby kirke. 7. september 13. søndag i Treenighetstiden – Matt 25,14-30

KURLANDKIRKEN 9. september. Middagsservering kl. 17.00 Kl. 18.00 Hverdagsmesse/høsttakkefest ved B. Vasdal og R. Hansen. Barneklubbene deltar. La det bli et godt møte mellom generasjonene. 21. september – 15. s. i treenighetstiden Matt, 5, 38-48 Kl. 11.00 Høymesse ved K. M. Alvsvåg. Nattverd. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 5. oktober – 17. s. i treenighetstiden Joh. 11, 17-29 Kl. 11.00 høymesse ved R. Hansen. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. 7. oktober kl. 17.00 Middag. Kl. 18.00 Hverdagsgudstjeneste/Mikkelsmesse i forbindelse med bispevisitasen ved B. Vasdal og flere ansatte. Barneklubbene deltar.

19. oktober – 19. s. i treenighetstiden Gal. 5, 16-26 Kl. 11.00 Høymesse ved R. Hansen. Nattverd Ofring til menighetsarbeidet.

SARPSBORG KIRKE 7. september – 13 s. i treenighetstiden Matt. 25, 14-30 Kl. 11.00 Pilegrimsgudstjeneste ved

R. Hansen og S. Flodin i samarbeid med Changemaker Sarpsborg og Grønn menighet. Pilegrimsvandring via Kulåsparken til St. Nikolasruinen og Olavskapellet. Ta med nistepakke. Kl. 14.00 Taizégudstjeneste i Olavskapellet. 9. september kl. 08.00 Morgensang T. Kasbo 14. september – Vingårdssøndagen/14. s. i treenighetstiden Matt. 20, 1-16 Kl. 11.00 Diakoniens dag og høsttakkefest ved R. Hansen og diakoniutvalget. «Kom Og Syng» koret. Sarpsborg Sanitetsforening medvirker. Nattverd. Ofring til diakoniarbeidet. 16. september kl. 08.00 Morgensang R. Hansen Lørdag 20. september Kl. 11.00 og kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjenester ved R. Hansen og S. Flodin. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. 21. september – 15. s. i treenighetstiden Matt, 5, 38-48 Kl. 11.00 og kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjenester ved R. Hansen og S. Flodin. Ofring til barne- og ungdomsarbeidet. Kl. 18.00 Byens hjerteslag. Gjest bror Haavar Simon Nilsen fra dominikanerordenen. 23. september kl. 08.00 Morgenbønn (Gregoriansk) K. M. Alvsvåg

Onsdag 8. oktober kl. 08.30 Morgensang T. Kasbo Torsdag 9. oktober kl. 08.30 Morgensang R. Hansen. 12. oktober – 18. s. i treenighetstiden Matt. 8, 14-17 Kl. 11.00 Visitasgudstjeneste ved biskop A. Sommerfeldt og menighetens ansatte. Nattverd. Ofring til menighetsarbeidet. Kirkekaffe med visitasforedrag etter gudstjenesten. 14. oktober kl. 08.00 Taizégudstjeneste. S. Flodin. 19. oktober – 19. s. i treenighetstiden Gal. 5, 16-26 Kl. 11.00 Gudstjeneste med markering av at det er 1000 år siden St. Olav ble døpt i Rouen ved K. M. Alvsvåg. Ofring til TV-aksjonen (Kirkens Nødhjelp). 21. oktober. kl. 08.00 Morgensang T. Kasbo 26. oktober – Bots- og bønnedag Luk. 13, 22-30 Kl. 11.00 (husk at klokken flyttes) Bededagsgudstjeneste med skriftemål ved T. Kasbo. Ofring til menighetsarbeidet. Kl. 18.00 Taizégudstjeneste ved S. Flodin og T. Kasbo. 28. oktober kl. 08.00 Morgenbønn (gregoriansk) R. Hansen .

SOLI KIRKE

28. september – 16. s. i treenighetstiden Mark. 7, 31-37 Kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste ved T. Kasbo og misjonsutvalget. Nattverd. Ofring til Misjonsprosjektet.

Det er nattverd og mulighet for dåp i alle gudstjenester unntatt konfirmasjonssøndagen i Soli kirke.

Kl. 18.00 Taizégudstjeneste ved S. Flodin og T. Kasbo

14. september Vingårdssøndag – Matt 20,1-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold

30. september kl. 08.00 Morgensang T. Kasbo 5. oktober – 17. s. i treenighetstiden Joh. 11, 17-29 Kl. 11.00 Høymesse ved T. Kasbo. 50-årskonfirmantene spesielt innbudt. Sarpsborg Damekor synger. Ofring til menighetsarbeidet. Tirsdag 7. oktober kl. 08.00 Morgenmesse ved T. Kasbo og biskop A. Sommerfeldt. Nattverd.

28. september 16. søndag i Treenighetstiden – Mark 7,31-37 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold 12. oktober 18. søndag i Treenighetstiden – Matt 8,14-17 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved Finn-Ove Brandvold. Høsttakkefest. Utdeling av 4- og 6-års bok. 26. oktober Bots- og bededag – Luk 13,22-30

GI DIN STØTTE TIL MENIGHETSBLADET VIA TEKSTMELDING! Send en melding med kodeordet “kirkenytt” etterfulgt av summen du ønsker å gi til 2434. Eksempel: “kirkenytt 200”

Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Arne Leon Risholm.

TUNE KIRKE 7. september 13. søndag i Treenighetstiden – Matt 25,14-30 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 14. september Vingårdssøndag – Matt 20,1-16 Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Ole Jens Hovda. Konfirmantpresentasjon. Sang av Hege Saugestad. Skyss: 401 68 460. 21. september 15. søndag i Treenighetstiden – Matt 5,38-48 Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Høsttakkefest og utdeling av 4-års bok. Korene i Tune synger. Skyss: 401 68 460. 28. september 16. søndag i Treenighetstiden – Mark 7,31-37 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Lisbeth Heie Gregersen. Metodistkirkens kor synger. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460. 5. oktober 17. søndag i Treenighetstiden – Joh 11,17-29 og 30-46 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Ole Jens Hovda. Skyss: 401 68 460. 12. oktober 18. søndag i Treenighetstiden – Matt 8,14-17 Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og mulighet for dåp ved Lisbeth Heie Gregersen. Skyss: 401 68 460. 19. oktober 19. søndag i Treenighetstiden – Gal 5,16-26 Kl. 18.00 Ungdomsgudstjeneste ved Ole Jens Hovda. UGT-teamet deltar. 26. oktober Bots- og bededag – Luk 13,22-30 Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Heie Gregersen. Samtale etter gudstjenesten. Skyss: 401 68 460.


www.kirkenytt.no

BETHANIA SARPSBORG

Onsdag 10.09.14 11:00 NMS Kvinneforening 17:30 Bjørnstad barnegospel

SEPTEMBER: Søndag 07.09 kl. 18.oo Thore V. Johnsen taler. Sang av Rakkestad Mannsmusikk. Søndag 21.09 kl. 18.oo Jul-Lars Kvernhusengen taler. Sang av Inger-Johanne og Einar Grandal. OKTOBER: Søndag 05.10 kl. 18.00 Anne-Marit Lerkerød taler. Sang av Berit og Knut Lande. Søndag 19.10 kl. 18.oo Ellen L. Slettevold taler. Sang av Hege og Arild Ravneng.

BJØRNSTAD FORSAMLING SEPTEMBER Søndag 07.09.14 17:00 Søndagstreff Søndagsskole : 17.15 - 18.15 Taler: Kari Alsvåg Måltid: Kveldsmat 19:30 Medlemskveld Mandag 08.09.14 11:00 Vårbud

11

September 2014

Torsdag 11.09.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Svein Kristoffersen Onsdag 17.09.14 17:30 Bjørnstad barnegospel Torsdag 18.09.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Jan Holoene med lysbildeandakt og info Søndag 21.09.14 17:00 Søndagstreff Søndagsskole 17.15 - 18.15 Taler : Øyvind Svensen Måltid: Vafler Sangkrefter: Bjørnstad Barnegopel Onsdag 24.09.14 17:30 Bjørnstad barnegospel Torsdag 25.09.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Mongolieakveld med Reidun Tirsdag 30.09.14 19:00 Lille Hjelper OKTOBER Torsdag 02.10.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Petter Aas

Søndag 05.10.14 17:00 Søndagstreff Søndagsskole 17.15 - 18.15 Taler : Arne Leon Risholm Måltid :

Tirsdag 28.10.14 19:00 Lille Hjelper

Onsdag 08.10.14 11:00 NMS Kvinneforening 17:30 Bjørnstad barnegospel

Torsdag 30.10.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Åge Hunnestad

Torsdag 09.10.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Hans Anton Eklund Mandag 13.10.14 11:00 Vårbud Onsdag 15.10.14 17:30 Bjørnstad barnegospel Torsdag 16.10.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: BoJo Hermansen Søndag 19.10.14 17:00 Søndagstreff Søndagsskole 17.15 - 18.15 Taler: Ole Martin Glomvik Måltid: Onsdag 22.10.14 17:30 Bjørnstad barnegospel

Onsdag 29.10.14 17:30 Bjørnstad barnegospel

LANDE BEDEHUS SEPTEMBER Onsdag 17. september kl 11.00 Formiddagstreff. Andakt: Stein Løkkeli. Sang: Gruppe fra Skjeberg mannsmusikk. Formiddagsmat. utlodning. Onsdag 24. september kl 18.00 Hyggeaften. Andakt: Lilly Fredriksen. Sang: Kornsjøteamet. Kveldsmat. Utlodning. Søndag 28. september kl 18.00 Søndagsmøte med tema: «Jesus er livet» ved Finn Olav Myhre. Sang: Betlehem musikkforening.

OKTOBER Tirsdag 7. okt. kl.11.00 NMS Bjørn Sverre Lie Søndag 12. oktober kl 18.00 Søndagsmøte. Andakt: BoJo Hermansen. Sang: Arne og Tore. Onsdag 15. oktober kl 11.00 Formiddagstreff. Andakt Ingar Karlsen. Sang: Liv og Asbjørg. Formiddagsmat. Utlodning. Onsdag 22. oktober kl 18.00 Hyggeaften. Andakt: Eli Holt. Sang: Fredrikstad Frikirkes mannsmusikk. Kveldsmat. Utlodning. Søndag 26. oktober kl 18.00 Søndagsmøte. Andakt: Knut Olstad. Sang: Lande musikkforening.

NOVEMBER Tirsdag 4. nov. kl. 11.00 NMS Johs. Moan

Torsdag 23.10.14 19:00 Torsdagsmøte Taler: Stein Løkkeli Lørdag 25.10.14 Forsamlingsdag Mer info kommer.

Tlf : 69 13 98 70 Faks: 69 13 98 71

Vesttorp, 1774 Skjeberg Telefon: 69 16 82 88 Mobil: 915 79 598


12 MØTEPLASSEN

www.kirkenytt.no

September 2014

FORMIDDAGSTREFF I GREÅKER, SOLI OG TUNE

GREÅKER KIRKE Dette er et trivelig treffpunkt for den som har en formiddag ledig. Bevertning og utlodning hver gang. Torsdag 25. september kl. 12.00 Det blir andakt ved Bjørg Grønlien. Damegruppa S – M – L synger. Torsdag 30. oktober kl. 12.00 Andakt ved Finn-Ove Brandvold. «Lille Orkester» synger kjente og kjære sanger og tar oss også med på litt allsang. SKYSS: En minibuss kjører denne ruten og plukker opp: Kl. 11.20 Valaskjold bofellesskap Kl. 11.25 Skogholtet Kl. 11.30 Hannestadtunet Kl. 11.40 Greåkerdalen v/Dalveien 25 Om du bor på eller i nærheten av disse stedene, er det bare å møte opp her. Personer som trenger skyss fra andre steder, samt rullestolbrukere, bes ta kontakt med kirkekontoret innen kl. 12.00 dagen før.Telefon: 69 11 68 00 Pris kr. 40,-

MELLEBY BEDEHUS Dette er stedet for å treffe sambygdinger til en god prat over en kopp kaffe. Bevertning og utlodning hver gang. Torsdag 2. oktober kl. 12.00 Sangandakt ved Berit og Knut Lande. Skyss: Ring Kirkekontoret dagen før, 69 11 68 00. Da blir du hentet hjemme og kjørt tilbake etterpå. Pris kr. 40,-.

Hverdagsmesser i Kurlandkirken

LANDE BOSENTER Torsdag 2. oktober kl. 11.00

HANNESTADTUNET Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl.10.30. Hyggestund med andakt, kaffe og vafler.

Hold av disse tirsdagskveldene:

ANDAKT EPLEHAGEN BOFELLESSKAP Hver 2. onsdag i måneden kl. 11.00

VALASKJOLD BOFELLESSKAP Hver 3. onsdag i måneden kl. 11.30

TINGVOLL SYKEHJEM Hver 1. og 3. torsdag i måneden kl. 11.30

VALASKJOLD OMSORGSSENTER Hver 2. og 4. torsdag i måneden kl. 11.30

9.september – Høsttakkefest 7.oktober – Mikkelsmesse med Bispevisitas

GREÅKER KIRKE MUSIKK-CAFÉ

18.november – Lys i mørket

Cafeen er åpen en gang i måneden. Det er et fellesskap med mye sang, musikk og god bevertning. Her er personer med bistandsbehov spesielt velkommen. Ta gjerne med familie og venner, støttekontakt m.m.

Middagen serveres kl. 17.00 og messen begynner kl. 18.00.

Lørdag 27. september kl. 12.00 Gjester blir Ingrid Dorthea Levinsen og Hollebykoret. Lørdag 25. oktober kl. 12.00 Besøk av Magne Grønlien og dansegruppa «Steg for Steg» fra Nygårdshaugen.

Vi starter kvelden med felles middag. Det blir servert sunn og næringsrik mat, med gode råvarer. Det blir loddsalg. Etter middagen samler vi oss til messe, der barna er medvirkende i stor grad. Sang og musikk står i fokus. Vi gleder oss stort til disse kveldene, og håper at tilbudet blir tatt godt imot. Vår tanke er at det skal være mulig å komme rett fra jobb til middagen, slik at det kan bli en hjelp i en travel hverdag. Men, vi håper også at dette kan være noe som blir tatt godt imot av alle aldersgrupper, slik at ulike generasjoner kan møte hverandre.


www.kirkenytt.no

MØTEPLASSEN

September 2014

SALMEMATINEER I GREÅKER KIRKE

Hva er tirsdagsforum? Tirsdagsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Tune, Greåker, Holleby og Soli menigheter. Vi ønsker å skape et forum der vi kan belyse aktuelle emner i skjæringspunktet mellom kirke og kulturliv og kirke og samfunn. Terskelen til våre møter forsøker vi å gjøre så lav som mulig, slik at alle skal føle seg vel. I forbindelse med møtene inviterer vi oftest til enkel servering. Med dette håper vi å stimulere til sosial kontakt mellom kjente og ukjente. Alle møter holdes i Greåker kirke, Eventyrveien 8 med mindre annet sted er annonsert. Arrangementene begynner kl. 19.00

Denne våren har de fleste av våre kirker tatt i bruk den nye salmeboken, Norsk Salmebok 2013. Greåker menighet ønsker denne høsten velkommen til små kulturarrangementer i en uformell ramme, med salmeboken i fokus. Som seg hør og bør ved en matine, skjer dette i den late tiden mellom middagsluren og kveldsmaten. Det serveres kaffe og te med noe godt. Legg søndagsettermiddagsturen til kirken! Søndag 14 september, kl. 17. Irene Lundblad, Marianne Aarum og Willem Wilschut

13

HØSTKVELD MED VENNER

Konsert til inntekt for kreftsyke barn i Sarpsborg kirke søndag 19 . oktober kl 19.00 Medvirkende: Christine Sørensen Eriksen Christian Aleksander Eriksen Carl Andreas Næss Ketil Furberg Gjermund Titlestad Øystein Vingerhagen Jens Martin Hjelmark Anders Hjelmark Jon Olav Kingsrød Lena Grimsrud

Søndag 2. oktober, kl. 17. Helga Johanne Størdal, Heidi Chr. Holm og Willem Wilschut

TIRSDAG 16. SEPTEMBER

Fengselsprest Odd-Cato Kristiansen: «Hva er da et menneske?»

Spørsmålet er hentet fra Salmenes bok i Bibelen. Det er et enormt spørsmål. Men denne tirsdagen vil vi spesielt reflektere over de store spørsmålene som har å gjøre med menneskeverd, svakhet, styrke, forbrytelse, straff, tilgivelse, nytt liv. Med sin erfaring som fengselsprest på Ila har Odd-Cato Kristiansen spesielle forutsetninger for å belyse de store spørsmålene. Han har møtt og møter menneskeskjebner de færreste av oss treffer på. I tillegg til fangevokterne og forsvarerne er fengselsprest Cato den eneste som får ha kontakt med Anders Behring Breivik. .

TIRSDAG 21. OKTOBER

Odd Einar Dørum: «Har kirken mistet sin sjel?»

Det blir færre medlemmer i Den norske kirke. Det døpes færre barn. Færre gifter seg i kirken. Færre står til konfirmasjon. Gudstjenestene er gjennomgående dårlig besøkt. De som går sjelden i kirken kjenner seg ikke igjen der. Den faste liturgien er borte. Borte er også ordene «Fader Vår» i den mest kjente bønnen. Blant biskopene spriker meningene i ulike retninger om sentrale etiske spørsmål. Sjefsredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten advarte i adventstiden i fjor kirken mot å bli for moderne og dermed fremmed for folk flest, og avsluttet en lengre artikkel slik: «…Skal kirken ha noe å si må den speile dens tradisjoner og evighetens perspektiv. Ikke modernitetens». På den bakgrunn er spørsmålet for kveldens arrangement aktuelt. Spørsmålet er gitt til tidligere stortingsrepresentant, Venstre-leder og for tiden bystyremedlem i Oslo. Som aktiv deltaker både i samfunnslivet og i kirkelivet har Dørum gode forutsetninger for å reflektere over temaet. Kantor Willem Wilschut og trompetist Stig Ottesen står for det musikalske innslaget denne kvelden.

TEATER- ELLER OPERATUR Tid og sted ennå ikke fastlagt. Påmelding til turen til Arvid Raddum på e-post arvid@raddum.no eller mob 97709480.

Komiteen Fra Tune menighet: Øystein Andersson, Tove Hellgren Tveit fra Greåker menighet: Eva Høst, Gorun Raddum, Arvid Raddum Fra Holleby og Soli menigheter: Anne Berit og Finn-Ove Brandvold www.tirsdagsforum.no

FORMIDDAGSTREFF I KURLANDKIRKEN

SORGGRUPPE? Sorg og Omsorg i Sarpsborg har som målsetting å hjelpe og støtte mennesker som er i sorg, og å spre informasjon og kunnskap omkring sorg og sorgarbeid. Vi satser denne våren på å starte opp grupper for pårørende etter dødsfall. Har du behov for å være med i en sorggruppe, ring LivGunhild på Sarpsborg Frivilligsentral, tlf 982 95 781 eller leder i Sorg og Omsorg i Sarpsborg Mette Bøe Gabestad på tlf. 976 94 324.

Velkommen til hyggelig fellesskap med variert program, utlodning og formiddagsmat.

ONSDAG 10. SEPTEMBER KL. 11.30: Dagens gjester: Dag Mysen m.fl. ONSDAG 8. OKTOBER KL. 11.30: Dagens gjester: Berit og Knut Lande ONSDAG 12. NOVEMBER KL. 11.30: Dagens gjester: Per-Øyvind Brodtkorb og Finn-Ove Brandvold Vi vil gjerne se mange nye i blant oss. Kommer DU? Arr. : Sarpsborg menighet

“HYRDER” PÅ SARPSBORGMARKEN Kirken er der folket er! Så også under Sarpsborgmarken, der våre representanter byttet på å stå ved standen på torget. Både barn og voksne var jevnlig innom for en prat – eller få med seg ballonger, kjærligheter med påklistrede lapper «Gud er kjærlighet», reflekser og informasjon over hva som skjer i Sarpsborg av tiltak rundt trosopplæringen. Det var godt med folk i sentrum, og Tune kirke barnekor var innom for å opptre, det samme var Ole Jens Hovda som , med et band fra TGT, holdt minikonsert.

ELDRES HYGGESTUND Velkommen til Eldres Hyggestund på Thranes café Roald Amundsensgt. 33 Samlingene starter kl. 11.00, og i løpet av de knappe to timene vi er sammen, blir det bl.a. allsang, prat over en kopp kaffe og noe ”attåt”, andakt, utlodning og underholdning. FREDAG 5. SEPTEMBER «I Prøysen-land» v/ Anborg Carlsen FREDAG 3. OKTOBER Andakt og sang v/ Berit og Knut Lande Velkommen!

Arr. : Sarpsborg menighet


14 LIVETS GANG

www.kirkenytt.no

September 2014

Livets gang DØPTE Greåker: Henrik Grandahl Kasper Skår Knudsen Julie Høydahl Bakke Sofie Andreassen-Skontorp Alex Høiden Holleby: Aamund Olaves Olivia Grav Børthus Kristian Antonsen Kurlandkirken Sarah Margrethe Aarvold Victor Githmark Skundberg Aurora Wernersen-Guldberg Ulrik Ringsrud Sarpsborg kirke: Leon Nikolai Wilhelmsen Storm André Wilhelmsen Amanda Westby Undrum Nikolai Száva Simensen Andrea Alexandra Goretska Bastøe Jenny Olava Rødseth Yadrian Tejera-Gonzalez Karl Felix Krosse Even Nordnes Brage Aleksander Borgen Johansen John Dahl Larsen Sander Elias Karlsson Solli Nora Elisabeth Berge Thorvaldsen

Tune: Adele-Kristine Petrea Jensen Oscar Fjeld Bøhaugen Iver Kristensen-Bårli Håkon Gravdal Lyche Olivia Witnes Milla Lucia Palmqvist-Jensen Mathilde Olivia Christensen Julie Henriksen-Berg Victoria Wichstrøm Nielsen Ludvig Sæther Lie Alice Sofie Øygard Aspelund Thomas Lucaylucay Jensen Pernille Tømmerholt Mikkel Witnes VIGDE Greåker kirke: Stine Jarlstad og Trond Jarlstad Holleby kirke: Julia Sanna Maria Brännström og Håvard Stokke Nordtug Anita Dahlberg og Flemming Haraldsen Vigdis Johannessen og Gjermund Berby Sarpsborg kirke Marit Kristine Johansen og Fredrik Beck-Hansen Ebba-Anita Groth Kulstad og Vidar Nilsson Cecilie Renee Olsen og Jonny Jensen Hilde Elisabeth Syversen Finstad og Thorbjørn Finstad

Tone Krange og Kjell Christian Thorsen Trine Larsen og Erik Haugaard Majken Simensen og Axel Nikolai Szava Petterson Ann Cecilie Christensen og Lars Petter Nilsen Margrethe Løve Johansen og Magnus Valebjørg Annika Helén Hammarlind og Lars André Karlsen Soll kirke: Ingunn Widlund og Jon Grasto Trine Eriksen og Geir Gundrosen Marie Christine Ellefsen og Bjørn Thomas Sandli Andersen Tune kirke Camilla Andersen og Arne Reino Biltvedt Anette Heidenreich Mathisen og Lars Bjørnland Camilla Østby og Anders Hulleberg Annette Marie Breilid og Tarjei Uhlen Hellum Melissa Andersen og Ole-Martin Glende Eriksen Fredrikke Golimo Olsen og Andre Sahlin Johansen Julie Therese Alling og Piotr Gryga Anne Marte Granshagen og Bengt Petterson Granshagen Barbro Bye Andersen og Lars-Erik Eriksen Mathilde Bergstrøm og Bjørn-

Eivind Nordbakke Carina Marie Fjeldahl og Jonas Nome Lise-Marie Hollund Karlsen og Erik Johansen DØDE Greåker: Amunder Stener Stenersen Knut Oddvar Bakke Solveig Marie Jacobsen Gunnar Stang Torild Antonsen Bjørg Evy Magnussen Bjørg Inger Mathisen Ingrid Marie Wilhelmsen-Elvemo Kjell Anfeldt Kaspersen Unni Bruland Elly Skaiå Rognerud Thor Erik Jørgensen Kåre Ingolf Bråthe Ørnulf Opstad Eva Katharina Sommerin Kåre Hay Erling Jensen Birgith Margrethe Minge Gerd Synnøve Nygaard Ruth Signe Johannessen Holleby: Arild Ole Jacob Olsen Bjarne Bjerketvedt Sarpsborg: Inger Lise Borgen Reidar Jensen Solveig Kløvningsten Gunnar Bjørnland Odd Michalsen Borghild Røsok Else Louise Foss-Jacobsen Ambjørg Marthinsen Gunnar Huth Egil Otto Bjørnstad Bodil Rydvang Simensen Julie Louise Andreassen Else Margrete Johannesen Åse Østby Ragnhild Lillian Dalen Erik Jamissen Stian Hansen

Finn Aksel Olsen Egil Arthur Karlsen Eva Marie Stålborg Rune Pedersen Liv Kristiansen Synnøve Skallerud Ivar Andreas Borge Lars Arvid Sletvold Rakel Marie Olsen Dagmar Linnea Hansen Robert Andersen Sigrun Irene Carlsen Øivind Olav Bergli Trond Magnus Tangen Finn Thorvald Gustavsen Irene Hansen Gustav Olof Larsson Laila Helene Johannesen Birgit Bøe Finn Nilsen Kåre Gunnar Kjøniksen Greta Johansen Marie Johanne Forsell Karl Andreas Nikolaisen Trygve Bjerch Omberg Anette Moe Solli: Marit Lundh Tune: Erling Karlsen Tommy Andersen Ranveig Iren Fosen Erik Tandberg-Hanssen Arne Egil Sælid Margot Astrid Eivik Arnhild Pauline Hansen Gunhild Andrea Larsen Gary Lawrence Clark Reidar Pedersen Kornelius Bakken Johan Skjønhaug Svein Egil Strømnes Bjørg Indahl Jarle Andrè Degnes Randi Synnøve Ørseng Else Marry Heiberg Solveig Holmberg Aslaug Margaret Eriksen

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00 CATERING

Behov for: Blikkenslager?

Vi garanterer topp kvalitet på vare: SNITTER – KOLDTBORD KOLDTALLERKEN KAKER OG VARMRETTER

Taktekking? Ventilasjonsarbeider?

RING OSS OG VI BRINGER

På Lande Senter

Telefax 69 33 70 07 Solliveien 64 – 1667 Rolvsøy

- Vi leverer alt - Sorgbinderi - Spesialister på buketter

TLF. 69 36 27 50

Kontakt din totalleverandør

Telefon: 69 14 50 27

lande.blomster@interflora.no

Ringtunveien 2 – Tlf 69 10 24 40


www.kirkenytt.no

15

September 2014

TUNE SAGBLADSLIPERI

VINDUER OG DØRER Vinduer og dører Til nybygg og rehabilitering

TLF. 69 14 29 96 – FAX 69 14 07 40 VINKELVN. 5, 1710 SARPSBORG CATHRINE@TUNE-SAGBLADSLIPERI.NO VERKSTED FOR SLIPING AV: SIRKELSAGBLADER HÅRDMETALLBLADER BÅNDSAGBLADER METALLSAGBLADER SEGMENTBLADER TRENNJEGERBLADER

Tlf. 69136800 Faks. 69136809 www. stormelektro.no

Tlf. 69 14 73 11 Solli, 1719 Greåker

Velkommen til en hyggelig bilprat i et av byens fineste bilanlegg

Tømrer Leif ArneSkaar

Dahles Auto AS

Dalveien 148 – 1718 Greåker Tlf. 95 79 77 92 Nybygg – tilbygg – Restaurering

Klokkergårdvn. 9 - 1711 Sarpsborg Telefon 69 16 17 00

Tunejordet – Tlf. 69 13 78 00 – www.dahles-auto.no

VI FØRER OG MONTERER:

Bygningslass, Bilglass – Innramming – Speil – Blyglass Nøkkelservice, Låser

Døgnvakt 480 74 055 GREÅKER GLASS OG RAMMEFORETNING Greåkerveien 138 – Midt i greåker Tlf. 69 14 05 77 Fax 69 14 05 18

- fagkunnskap gir trygghet

trygve@monstad.as - www.trygvemonstad.no

Telefon: 69 14 43 77

Egil Pedersen AS v/ muséet Borggt. 8, 1721 Sarpsborg – Tlf. 69 14 83 60

Stor gratis parkeringsplass. En håndverksbedrift med tradisjoner!

Kom og ta en titt på våre følgende:

•Salongtepper – meget godt utvalg, mange str. •Persiske tepper – meget eksklusive kvaliteter •Tapet – mange, trendrike farger og design •Vegg til vegg tepper er for fullt på vei tilbake! •Belegg – vi lagerfører det siste i både design og kvaliteter Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!

Vivo bokhandel (tidl. Bok&Media) – din spesialbokhandel i Østfold tlf: 69 15 14 69 epost: torp@vivobokhandel.no Velkommen til handel med mening!

ANNONSERE I KIRKENYTT? Ring: 69 11 68 00 Bakevarer bakt på den gode gammeldagse måte får De hos

Tlf. 69 14 21 90

Bakeri / konditori AS Lande

Elektriske installasjoner

Vi prosjekterer og utfører alle typer elektriske anlegg

Kontakt oss ved besøk eller telefon 69 10 21 90, mobil 950 88 340 – 908 26 141 Kontor og lageradresse: Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Andersen Elektro A/S


SENTRALBORD KIRKEKONTORET: 69 11 68 00

16

Greåker menighet: greaker.menighet@sarpsborg.com

Heldagsfeiring av Olsok – en suksess! Med pilegrimsvandring, tidebønner, gjestebud, klassisk konsert og økumenisk gudstjeneste på programmet, var det duket for en variert Olsok-feiring. Og dagen ble variert, innholdsrik og flott! Vi startet i Skjeberg kirke med tidebønner etter gregoriansk skikk, vandret til St. Nikolas-ruinene og ble der servert rømmegrøt med tilbehør av Kirkens Bymisjon, som hadde invitert til gjestebud. Kl. 18 feiret vi økumenisk gudstjeneste med den lutherske kirke som vertskap for katolikker, ortodokse og metodister. Dominikanermunk bror Haavar Simon Nilsen O.P. prekte, mens de øvrige prestene ledet liturgien. Vår egen biskop, Atle Sommerfeldt, lyste velsignelsen og sendte oss ut til tjeneste for Gud og mennesker. Det var en sterk opplevelse å være samlet i gudstjenestefellesskap

med de eldste kirkesamfunn som finnes. Prosjektkoret St. Olav vocale gjorde dagen helt spesiell. Kantor og komponist Henrik Ødegaard var hentet inn som kursholder for koret og leder for tidebønnene. Gjennom to intense kvelder, øvde

prosjektkoret inn et rikholdig materiale av gregoriansk tradisjon. Olsok holdt vi tre tidebønner, i tillegg til gudstjenesten, og koret var med og ledet alt. Kledd i munkeog nonnekapper, var kormedlemmene med på å gi en særpreget stemning til tidebønnene. Og

Holleby menighet: holleby.menighet@sarpsborg.com

kormedlemmene var begeistret! Å lære mer om denne tradisjonen, og få stå under ledelse av den dyktige Henrik Ødegaard, var en stor opplevelse. Til neste år løfter vi feiringen enda et nivå, og starter med Olavsvake den 28. juli. Hold av dagene!

Sarpsborg menighet: sarpsborg.menighet@sarpsborg.com Soli menighet: soli.menighet@sarpsborg.com Tune menighet: tune.menighet@sarpsborg.com SARPSBORG SOKN: Menighetsrådsleder i Sarpsborg: Jorunn Askerød Prost i Sarpsborg:  Kari Mangrud Alvsvåg prosten@sarpsborg.com Sokneprest i Sarpsborg: Trond Kasbo trond-henning.kasbo@sarpsborg.com Kapellan i Sarpsborg: Ragnhild Hansen ragnhild.hansen@sarpsborg.com Menighetspedagog i Sarpsborg: Susann Persson Flodin susann.persson@sarpsborg.com Diakoniarbeider: Eva Johnsen Tlf: 952 20 499 Kateket i Sarpsborg: Berit Vasdal berit.vasdal@sarpsborg.com Kantor i Sarpsborg: Willem Wilschut willem.wilschut@sarpsborg.com

Utstilling av dåpskjoler

I forbindelse med tusenårsjubileet for Olav den helliges dåp, blir det en utstilling av dåpskjoler i Sarpsborg kirke. Nina Winter Larsen er prosjektleder for utstillingen. Vi ønsker oss gamle og nye dåpskjoler som kan vises fram i kirken. Det vil bli laget en katalog som forteller dåpskjolenes historie, derfor ønsker vi oss noen setninger om hver kjole. Utstillingen vil bli forsikret særskilt.

Olav den helliges dåpsdag – ditt barns dåpsdag? 19. oktober 2014 feirer vi tusenårsjubileet for Olav den helliges dåp. Olav ble døpt i Rouen i Frankrike, og sokneprest Kasbo og ordfører Evje-Martinsen reiser til Rouen for å delta i en feiring der. Du er velkommen til å feire jubileet i Sarpsborg kirke! Og denne dagen er det rom for mange dåp under gudstjenestene i distriktet. Ønsker du en spesiell dåpsdato for ditt barn, eller for deg selv, er denne dagen verdt å merke seg. Kontakt Sarpsborg kirkekontor for å melde dåp.

Har du lyst til å være med? Kontakt Nina Winter Larsen, mob 907 36 025 for mer informasjon, eller send en epost til sarpsborg.menighet@sarpsborg.com.

Ny dirigent i Hollebykoret Dirigenten i Hollebykoret gjennom mange år, Britt Sørli, ga i sommer beskjed om at hun var tilsatt som kordirigent i kirkene i Skjeberg og måtte gi seg som leder for Hollebykoret. Lettelsen var derfor stor da den nye dirigenten, Arild Bøe, kunne presenteres på første korøvelse etter sommeren. Den 20. august ble en spesiell kveld for medlemmene i Hollebykoret. Da møttes de to dirigentene og koret i Holleby kirke. Den ene dirigenten skulle takkes av for fantastisk innsats gjennom mange år og den andre skulle ønskes velkommen. Britt Sørlig fikk i sommer jobb som kordirigent for flere kor i Skjeberg-kirkene. Britt bor i Skjeberg og har veldig god kjennskap til korene i Skjeberg, så det var ikke vanskelig å forstå at hun tok den-

ne jobben når tilbudet kom. Likevel gjorde det mange i Hollebykoret bekymret for korets fremtid når dirigenten forsvant. På et møte i sommer var koret allikvel fast bestemt på at dette skulle ordne seg og etter en intens dirigentjakt i sommer, fikk vi napp hos mannen som stod på toppen av ønskelista, Arild Bøe fra Varteig. At Arild er en utrolig dyktig dirigent er hevet over en hver tvil og at han i tillegg er godt kjent i området og med korets medlemmer er en veldig bonus. Han ble nærmest mottatt som den hjemkomne sønn da han møtte opp på første korøvelse etter sommeren den 20. august. Vi takker Britt for fantastisk ledelse av koret gjennom disse årene og ønsker Arild hjertelig velkommen! Hollebykoret består og fremtiden ser lys ut.

Organist på Kurland: Kjersti Jostem kjersti.jostem@sarpsborg.com

GREÅKER, HOLLEBY, SOLI OG TUNE SOKN: Menighetsrådsleder i Greåker: Elisebet Gramstad Menighetsrådsleder i Holleby: Margareth W. Olseng Menighetsrådsleder i Solli: Halvor Nome Menighetsrådsleder Tune: Øystein Andersson Sokneprest i Greåker: Arne Leon Risholm arne-leon.risholm@sarpsborg.com Sokneprest i Holleby og Soli: Finn-Ove Brandvold finn-ove.brandvold@sarpsborg.com Sokneprest i Tune: Lisbeth Heie Gregersen lisbeth-heie.gregersen@sarpsborg.com Daglig leder Greåker, Holleby, Soli og Tune: Tore-Andre Haraldseid tahd@sarpsborg.com Ungdomsprest i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Ole Jens Hovda ole-jens.hovda@sarpsborg.com Soknediakon i Greåker og Soli: Ellen S. A. Kasbo esak@sarpsborg.com Kateket i Greåker, Holleby, Soli og Tune: Stine Lade stel@sarpsborg.com Menighetspedagog for Greåker, Holleby, Soli og Tune Håvard Ø. Løvik hoel@sarpsborg.com Kantor i Greåker: Arne Wikestad Sørensen arne-wikestad.soerensen@sarpsborg.com Kantor i Tune: Henrik Brusevold henrik.brusevold@sarpsborg.com Organist i Holleby: Bernd Müller-Bohn Organist i Soli:  Egil Gjøs Kontorleder i Sarpsborg:  Liv Solveig Johansen liv-solveig.johansen@sarpsborg.com Fellesrådsleder i Sarpsborg: Magne Grønlien Kirkeverge i Sarpsborg Jon Veflingstad jon.veflingstad@sarpsborg.com ANNET: Drift av kirkegårder:  Tlf: 915 19 480  Sarpsborg krematorium:  Tlf: 69 12 59 62

Kirkenytt september 2014  
Kirkenytt september 2014  
Advertisement