Page 1

A

B

70 70 20 70 70 10

D

-0.80

5

571 596

F

1 378 140

20

G

370

232

20

782

2725

30

E

795

204

197

154

140

154

137

55

20

40

150 150

487 222

24

65

o2

h=142

1435

230

15

h=30

52

12

1 530 65

o2

h=142

60 90

70

40

d1

1315 h=30

15 15

h=155

1615

4 64

40

h0

3

40 120 80

5

kan.naw. 200cm2

15

89

80 205 19x19

406

19x19

180

20x20

40

865 238 120

570 gara¿ 7 terakota A: 33,63 m2

Lkf

-0.06

40

6

210

100 215

40

40 240 150

40 119

dw 30

40

156

196 30

40

161

40

3085

58

454

58

40

wg

40

7 20

5

2x17,5x30

h-10

251 -0.35

pochylnia h=35 + 50 cm L=200 c m

20

70 70 50

1795

1075

245 532 512

20

5 20

53 30

113 161 64

112 1 448

305

98

454 650

28

98

370

232

20

-0.80

B

C 2595

25

4 975 12 1275

d2

5

38

80 205

spi¿arnia 4a terakota A: 3,72 m2 40

2595 3525

25 12

d 150

60

80 205 12 12

h0

40 40

kuchnia 4 terakota A: 11,24 m2

1395

245

1075

12 12

h=92

240 150

6

o1 1795

70 70 20

50

A

245

1075

532 20

B

Wariantowe rozwi¹zanie kuchni ( kuchnia z wydzielon¹ spi¿arni¹ ) :

512

20

C

h0

24

S2

przewody went. Spiro

3

D

60

d 150

1475

d1

A

3545 3545

20

40

S1

30

7

40

450 250

141

5

h=155 60

60 80

101

-0.02

Lkf

300 320 285 60

podcieñ - terakota

3485 320

20

h0

d2

h0

80 205 24 465 24

h0

o1

570

kan.naw. 200cm2

40

440 kot³ownia 6 terakota 281 A: 7,50 m2

h=92

6

288

15 15

±0.00

200 113

41

152

120

12 12

20

60 90

590

d 150

sieñ 1 terakota A: 4,00 m2

89 h0

40

40

130

12

64 12 19x19

118 12 wc 12 5 terakota A: 2,12 m2

24

80 24205

334

310

3545 3545

164 20 20 20 20 20 20 20

19x19

89 h0

334

1075

245

200

³azienka 8 terakota A: 4,60 m2

24

d1

238

40

150 150 24 180

256 d2

60

80 205

200

615 18

1395

80 205

100

19x19

167

sufit podwieszany h=20cm

60 12 12

492

kuch nia + kat œniadaniowy 4 terakota A: 16,20 m2

24

125 105 12

24

206 d1

64

5

2595

25

h0

17 x 18,4 x 27 12

140

d 150

1475

40 40

1a

2

24

108

przewody went. Spiro

4

d1

270

holl 2 panele drewniane A: 16,60 m2

227 48 24

24

S2

60

40

24

51

24

12 40

o4

2595

25

40 40

226

d1

24

54

60 15 0

1475

89

24

596

12

230

596 54

pokój dz ienny + jadalnia 3 panele drewniane A: 34,82 m2

154 262

h=83

o3

54 54

70

45

80 205

369

334

268

24

3545 3545 54 54 406 1 010 1935 1935 1 530

40

3

39

35

12

h0 478 108

72

h= 82

97

390

390

12

222

89

12

s³up betono wy z bloczków na zapr. c ementowej

60 0 15 150 150

154 360

pokój 10 panele drewniane A: 14,04 m2

206

12

70

109

12

12

o4

12 12

pokój 9 panele drewniane A: 12,87 m2

12 27 51

685

204

584

19

1

±0.00

12

40

154 330

80 205

77 27x27

2725

157

12 14 27 12

40

40

40

20

200 40 235

14x27

±0.00

82 h=

h=83

PCV 150 przewód napow. do kominka

db1

h0

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

40 40

795

204 -0.02

2

h=83

200

200

596

160

180 200 200 160

taras - tera kota 3125

30

1a

30

30

235

10

o3

40

10 S1

o3

35

2x17,5x30

30

20

1

30

10

30

-0.35

E

F

G


20

596 10

78

370 78

10

232

78

40 535

200

45

222

572 12

140

12

60

40

80

105

12

pow. pod³ogi A: 10,25 m2

406 1 5295 78 40 40

2475

12

78

72

40

825

45

238

+3.13 287

12

5

440

99 velux 78x118

54

40 40

78

12

76

250

3 4

78

78

80 205

12

45

12

77

60 12 60

64

30

78

12

40

260

368 285

153

53

78 12 velux 78x118

88

12

292

160 12

83

45

12

61 12

32 40

5

³azienka 15 terakota A: 7,06 m2

79 h0

12 12

h = 50 cm

12

12

44

h = 100 cm

105 12

h = 150 cm

h= 180 cm

443

12

70 205 5

600

40 40

velux 78x118

7

795

80 80 80 195

40

40

40

80 195 80

40

7

40

54

204

220 2395

308

308

344

369

766 78

344

99

40 40

6

490

pow. pod³ogi A: 31,60 m2

204

strych / suszarni a 16 terakota A: 8,70 m2

3295

12

12

80

20

326

80 80

12 12

77

h = 50 cm

40 40

12

2

44

100

44 20 12

134

250

garderoba 14 panele drewniane A: 5,91 m2

pow. pod³ogi A: 8,50 m2

60 12

12

535

60 12

h = 100 cm

40

40

60 12

90 d3

12

12

12

20

80 12 205

89 h0

175

185

40

182

h = 150 cm velux 78x140

20

100

d1

velux 78x140

78

230 105 364

250

12

40

12

89 h0

1175

322 238 274

115

h0

80 205

10 1415

78

60 60

80

12

80 205

12

12 115 89 d1 715 595 6

6

h= 180 cm

45

140

17 x 18,4 x 27 184

340

10

40

757

12 125

12

wy³az na strych 243

115

holl 17 panele drewniane A: 9,54 m2

1345

78

60

12

pow. pod³ogi A: 24,18 m2

281

378

135

46

595

12

330

313

175

h0

135

84

494

3425

12 78

1175

78

630

d1

12

12

6

10

308 d1 89

12 89 d1

12 80 205

1a

407 330

78

pokój 630 13 panele drewniane A: 11,29 m2

156

pow. pod³ogi A: 19,23 m2

12

12 407

12 14 27 12 77

151

d4a

h0

70 175

494 133

16

5

60 12

h= 180 cm

35 251

1935 1935

pokój 12 panele drewniane A: 14,65 m2

1 6895 465 40 1345

40

7

12

374

pow. pod³ogi A: 6,89 m2

48

4

480

367

210

3

12

12

12 12

6

133

h = 150 cm

+3.13

78

12

velux 78x140

12

120

h= 180 cm

h = 150 cm

46

h = 100 cm velux 78x140

h0

352 130

12 12

pokój 11 panele drewniane A: 14,45 m2

12

12

h = 100 cm

h = 50 cm 40

381

512

364

60 12

32 1345 1345

60

27

151

222

pow. pod³ogi A: 24,58 m2

78

12

12

77

210

12

39

328 335 +3.13

40

51

125

137

200

12

12

145

78 velux 78x140

20

40 60

40

40

60 120

78 10 velux 78x140

99

193

64

1

h = 50 cm

65 12

12

128

133

h0

60 12

116

40

40

2

80 80 80

60

40 535

60

40

40 12

200

80

474

1a

20

425

60

20

1

78

G

80

321

F

1 6895

50 80 80

E 1 588 140 1 378 300

80 80 80

30

D

80 80

50 50 50

B

320

A

50 50 50

3165

80 80 30

50

A

20

78 452 432

10

475

305

495 80 80 20

B

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

384 64

C

78 846 370

140 1 588

D

E

384 232

F

20

G

80 80 80


18,0

dachów ka ce ramiczna ³at y 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna kro kwie 18x7 cm

+7,71

+7,76

23 125 355

5,0 5,0 2,5

+7,36

120 1445

275 25

4 20

+5,09

250 250

2095

mur³ata 14x14

+2,50

250

19 38 50 20 25

+3,26 podbitka - des zczó³ki 15mm +

24

+2,75 deska wiat rownicowa

+2,75

wieniec W1

podci¹g

2,0 posa dzka 7,0 szlichta z g³adzi¹ zbr. siatk¹ #6 co 15 12,0 s tyropian FS 20 folia PE 0,3 mm x 3 15,0 podk³ad betonowy B7,5 piasek zagêszczony do g³. gruntu ro dzimego

155 157

wienie c - U 250

+3,44

12 œciana z Yto nga 40 cm

250 275

œcia na - Yto ng 24 cm

275

+2,50

+0,85

38 24 14

24

15

25

14

+2,99

kotew M14 co 100cm

+3,13

23

po sadzka szlichta z g³adzi¹ zbr. siat k¹ #6co15 sty ropian FS20 stro p teriva I / nova

97

p³yta bie gowa schodów gr. 12 cm ¿elbetowa p³yta spocznikowa gr. 15 c m ¿elbetowa

49

187

2,0 7,0 5,0 24,0

+3,13

+2,75

5,0

s³up drewniany 14x14

191

+4,37

nadpro¿e

dachów ka ce ramiczna ³at y 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna kro kwie 18x7 cm / w e³na mineralna 20 cm podsufitka g-k na st ala¿u stalowym + fo lia paroizolacyjna

18,0

4 25

4,0 posadzka - p³yta OSB 2x 20,0 jêtki /belki st ropowe 20x7 cm / we ³na minera lna 20 cm 4,0 postufitka g-k na ste la¿u stalowym+ fo lia paroizolacyjna

25 24 14 38

40 +2,60

wieniec W1

+5,91

5,0 5,0 2,5

64 ,94 %

+5,63

14

+2,91

515

10 14 25 24 25 35 24 39

+3,26

+5,91

+5,00

124

175

wienie c - U 250

33 st. =

245

+6,16 +5,91

podci¹g drewn. 25x14 cm / d³ugoœæ kro kwi przerwana krokwie ³¹c zone z podci¹giem na ³¹czówki lub po³. cies ielskie

podci¹g drewn. 25x14 cm

28

= st. 33

% ,94 64

85 83

185

œciana z Yto nga 40 cm

ok³adzina z p³ytek klinkierowych 10mm

±0,00

12

9

±0,00

-0,35

95

99 40

-1,15 -1,35

-1,35 ³awa fundamentowa 60x40 cm zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 + podk³ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm + izolacja 2 x papa na lepiku

40

100

79

50

95 15

35

œcian z bloczków betonowych na zapr. cement .

³awa fundamentowa 60x40 cm zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 + podk³ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm + izolacja 2 x papa na lepiku

5,0 5,0 2,5 18,0

+7,71

21

15

+7,76

dachów ka ce ramiczna ³at y 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna kro kwie 18x7 cm

+7,16

+7,06

+2,42

25

445

1955

14

wienie c - U 250

31

975

+3,44 +3,26

+2,75

+2,35

35 14 20 2510

7 +2,65

40

10

5 2 38

œcia nka g-k na ste la¿u

+3,13

25

2095

po sadzka szlichta z g³adzi¹ zbr. siat k¹ #6co15 sty ropian FS20 stro p teriva I / nova

23

4 4 250

2,0 7,0 5,0 24,0

24

48 23

+2,75

dachów ka ce ramiczna ³at y 5x6 cm kontr³aty 2,5 x 5 cm folia wiatrochronna paroprzepuszczalna kro kwie 18x7 cm / w e³na mineralna 20 cm podsufitka g-k na st ala¿u stalowym + fo lia paroizolacyjna

20

13

24

podbitka - des zczó³ki 15mm + deska wiat rownicowa

5,0

28 20 4,0 posadzka - p³yta OSB 2x 20,0 jêtki /belki st ropowe 20x7 cm / we ³na minera lna 20 cm 4,0 postufitka g-k na ste la¿u stalowym+ fo lia paroizolacyjna

po sadzka szlichta z g³adzi¹ zbr. siat k¹ #6co15 sty ropian FS20 stro p teriva I / nova st yropian FS 20

20

25 31 19 50

wienie c - U 250

885

kotew M14 co 100cm

podci¹g drewn. 25x14 cm

s³up drewniany 14x14

5 7 24 2

2,0 7,0 5,0 24,0 10,0

mur³ata 14x14

5,0 5,0 2,5

64 ,94 %

18,0

+5,91

2915

+5,63

215

1445

125 4

% ,94 64

1835

= st. 33

+6,16

20 4 265 23

+6,53

33 st. =

+2,75 wieniec W1 nadpro¿e

podci¹ g -wieniec

275

271

85

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

35

50 50

40

40

-1,35

-0,35

100

135

79

opaska s tyropian 10 cm

-1,15

³awa fundamentowa 60x40 cm zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 + podk³ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm + izolacja 2 x papa na lepiku

œcian z bloczków betonowych na zapr. cement .

±0,00

95

36

15 15 77

112

89

11

4

12 7 2

±0,00

2

-0,10

ok³adzina z p³ytek klinkierowych 10mm œciana z Yto nga 40 cm

15

-0,06

2,0 posa dzka 7,0 szlichta z g³adzi¹ zbr. siatk¹ #6 co 15 12,0 s tyropian FS 20 folia PE 0,3 mm x 3 15,0 podk³ad betonowy B7,5 piasek zagêszczony do g³. gruntu ro dzimego

12 7 15 2

248

+0,85

2,0 terakota 15,0 p³yta ¿elbet. B20 zbr. siatk¹ #8 co 15 folia PE 0,3 mm x 3 15,0 podk³ad betonowy B7,5 piasek zagêszczony do g³. gruntu ro dzimego

kostka 6 cm + podk³ad piaskowo -betonowy 15 cm + piase k zagêszczony

275 150

œcia na - Yto ng 24 cm

³awa fundamentowa 60x40 cm zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 + podk³ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm + izolacja 2 x papa na lepiku


elewacja frontowa :

elewacja boczna :

Przedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT 03-112 Warszawa ul.Uczniowska 14 tel.022-676-66-83 0-600-392-884

elewacja boczna :

elewacja ogrodowa :

/ps_natalia  

http://www.mgprojekt.com.pl/upload/downloads/ps_natalia.pdf