Page 1

UOC. Màster en Educació i TIC

Formació TIC en un centre de primària Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC Gener, 2011

Gemma Bartolomé Andreu Ferré Montse Gelis Cristina Justo


PROPOSTA DE PLA DE FORMACIÓ Tasca 5. Elaboreu un informe que inclogui una proposta de pla de formació en aquest centre, entès com a continuació de la formació ja rebuda, considerant el nivell de coneixements del claustre, els aspectes que han de motivar al professorat a participar-hi, els terminis, les temàtiques, la forma d’organitzar la formació, quin tipus de model o models formatius proposeu, com aprofitaríeu els coneixements que alguns mestres ja tenen, etc. Aquest informe s’haurà de publicar al web d’issuu.

ANTECEDENTS Fa vuit cursos que el CEIP Colors va desenvolupar una primera fase de formació TIC. La decisió de desenvolupar aquella formació es va fer en clau d'aposta per l'entrada de les noves tecnologies a l'Escola. Ara bé, els mestres que van estar en aquella formació expliquen que la dotació de mitjans que hi havia a l'Escola en aquell moment era molt escassa. Hi havia un aula d'informàtica amb ordinadors bastant antics i a les aules no n'hi havia cap. Aquest model d'aula d'informàtica en què s'aglutinaven tots els ordinadors era el preponderant en els inicis de la introducció de les TIC a les escoles i ho continua sent ara. Expliquen els professors del centre que en aquella època alguns dels membres del claustre sentien molt de respecte vers l'ús de l'ordinador. Actualment, alguns dels professors més antics i més reticents al tema de les TIC ja s'han jubilat o han marxat del centre. Altres, encara que més joves, tampoc tenien moltes nocions d'utilitzar l'ordinador més enllà d'un nivell bàsic d'usuari. Al centre han arribat mestres joves, que fa poc que s'han graduat i que saben fer servir les tecnologies, però no per a un ús educatiu. Aquesta també va ser una raó de pes que va considerar l'equip directiu per a proposar aquesta primera fase de la formació en TIC. En general, els mestres van acabar prou satisfets de com va anar aquella primera fase de formació durant el curs 2001-2002, encara que l'enfocament era molt genèric i introductori. Això va ser així perquè entre tots i totes van decidir que era necessari que el conjunt del claustre adquirís les competències bàsiques necessàries d'ús de diferents eines tecnològiques. Van veure diferents recursos, com la càmera de vídeo, la càmera de fotografia digital, el correu electrònic, el PowerPoint, etc. Aquesta primera fase de la formació va ser l'adquisició de competències tècniques. Van veure i experimentar molt poc el que era l'ús didàctic dels mitjans o la seva aplicació en les 1


activitats d'aula. A banda, els va semblar que totes les eines es veien una mica superficialment i ara pensen que potser hagués estat millor fer diferents cursos monogràfics de cada recurs.

CONEIXEMENTS PREVIS DEL CLAUSTRE Es realitza una enquesta inicial per determinar el domini en eines i recursos TIC i les expectatives del professorat. D’aquesta manera es podran dissenyar diferents models de formació en funció de les necessitats del professorat i distribuirlos en diferents grups de treball en funció dels seus coneixements i afinitats: què volen aprendre i què necessiten aprendre, en funció del seu nivell de competències en relació a les TIC. Partint d’això, el grau d’implicació i motivació pot ser elevat, més que si es presenta com quelcom imposat. A més a més, caldrà obtenir informació sobre l’assignatura que imparteixen (objectius, metodologia que empren, activitats, com és l’avaluació, etc.) i conèixer com són els alumnes i quina és la seva implicació amb la matèria i el seu desenvolupament amb les TIC. El fet de saber els coneixements previs que tenen els professors en relació a les TIC ens permetrà, d’una banda conèixer el punt de partida de la formació, i d’altra banda, agrupar-los de manera que els que més en saben puguin guiar i tutoritzar els que tenen menys nocions sobre les TIC. En aquest sentit es pretén aconseguir un aprenentatge col·laboratiu entre tots els professors.

PASSOS A SEGUIR Un cop recaptem la informació i obtinguem els resultats, seguirem tres passos: - Realitzar formació bàsica sobre l’ús de les TIC en els docents perquè puguin dur a terme les seves classes de manera eficaç. Així, s’ensenyaria les diferents eines TIC de les que disposen i com s’utilitzen. Un cop les sàpiguen fer servir, cercaríem quines són les eines més adients per a desenvolupar els continguts i activitats de la seva assignatura, així com la que millor s’adapta a la metodologia que empra el docent. - Adaptar cada assignatura a l’eina TIC més adequada. Cada docent escollirà l’eina TIC que millor s’adapti a les necessitats tant dels alumnes com de la seva assignatura i crearà el seu curs amb aquesta eina. Aquest procés es durà a terme amb 2


l’assessorament i seguiment del personal de l’administració educativa per guiar als docents en tot moment i així, solucionar dubtes i seguir oferint una font d’aprenentatge. - Realitzar formació bàsica sobre l’ús de les TIC en els alumnes per a que aprenguin també a fer servir les noves tecnologies i a treure’n el màxim profit. Per aquest motiu, es destinaran diverses sessions per explicar les eines TIC que poden trobar i totes les possibilitats que se’ls hi ofereix.

Sessió Sessió 1 Sessió 2

Sessió 3 Sessió 4 Sessió 5

Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8

Sessió 9 Sessió 10

3

Temàtica Sessió d'introducció PowerPoint ● Materials de formació. Paquet integrat OpenOffice. Mòdul IV: Presentacions ● Microsoft PowerPoint/Open Office Impress Tractament d'imatges amb Paint Shop Pro Els formats de la informació digital Edició de so amb Audacity ● "Tutorial d'Audacity" ● Sons d'Audacity ● InfiniteWheel ● "La educación audiovisual. ¿Otro tema transversal del currículum?" Publicitat Edició de vídeo amb Studio 8 Videojocs ● "Videojuegos, menores y responsabilidad de los padres" ● "Videojuegos. Guía para padres" ● "Aprendiendo con los videojuegos comerciales" ● "Pàgines bàsiques per saber quelcom més sobre els videojocs a l'aula" ● "Guia per a l'elecció i l'ús de videojocs" ● Video Audiovisuals i cinema Les TIC a infantil i cicle inicial


APROFITAMENT DELS CONEIXEMENTS PREVIS Com s’ha dit, per detectar els coneixements previs es realitzarà una entrevista als docents i així podrem saber des de quin punt partim en la formació i quins aspectes cal ensenyar. Un cop s’hagi planificat el pla de formació que es desprèn dels resultats i per tal d’aprofitar els coneixements previs dels professors més avançats en relació a les noves tecnologies s’ha considerat que aquests poden tutoritzar als mestres novells o amb un coneixement limitat de les TIC. Cada usuari avançat tutoritza un alumne novell. Així, durant les sessions destinades als docents novells aquests professors guiaran i ensenyaran com utilitzar les eines que es treballen en aquells sessió. Es tracta doncs de realitzar un aprenentatge col·laboratiu en el qual els que més en saben ensenyen als altres.

ASPECTES MOTIVADORS PER A LA PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT Per intentar motivar al professorat o minvar les resistències al canvi el que es pot proposar és que siguin part de tot el procés. És a dir, que puguin saber què faran, com ho faran, quins avantatges tindrà fer aquesta formació, i per tant, implicar-se una mica en la planificació formativa que ells després hauran de realitzar. Això es pot fer a través de reunions on ells puguin preguntar si tenen dubtes o debatre alguna idea.

TERMINIS Els cursos variaran en funció de les necessitats del professorat però oscil·laran entre 30 i 45 hores (el dels usuaris avançats, una part del curs serà virtual, amb entrega de treballs i debats dins la plataforma). Les sessions del curs es duran terme durant el primer trimestre i l’experimentació a l’aula es realitzarà durant el segon i/o tercer trimestre. L’informe final amb els resultats de l’avaluació, la valoració i les propostes de millora es presentarà durant el mes de juny.

TEMÀTIQUES Les temàtiques que es tractaran al llarg del curs per al professorat està distribuït en eines per a docents novells en les noves tecnologies i eines per a usuaris avançats. Les eines per a novells les realitzaran durant les primeres sessions els professors que tinguin un nivell d’ús de les TIC baix, i la resta de companys els podran ajudar i guiar per poder obtenir un aprenentatge col·laboratiu entre tots. 4


Pel que fa les eines per a usuaris avanaçats, realitzaran la formació els docents que tenen un major domini de les TIC i els docents novells que s’hi vulguin afegir. Aquesta es durà a terme en la segona fase de la formació.

Les temàtiques que es tractaran seran: TEMÀTICA

EINES USUARIS NOVELLS

EINES USUARIS AVANÇATS

Introducció a les TIC: què Ús de plataformes i creació a són, per a què serveixen... de cursos

Introducció les TIC

Paquet Microsoft Office

Office elemental: word i Office powerpoint acces

Tractament d’imatge

Edició d’imatges a través Edició d’imatges amb Paint del GIMP, Paint i Picassa Shop Pro i Photoshop

Formats informació digital

avançat:

excel

i

- Edició de pàgines HTML - Jclic: creació d’activitats - Descartes:Creació, - Navegació per internet a traducció i adaptació nivell bàsic. d’unitats - Ús de JClic i Descartes Presentacions: prezi, slideshare - Mapes conceptual -Scratch: utilització aplicació a l’aula

i

Edició de so

Edició de so amb Audacity

Eines treball - Ús de Googledocs col·laboratiu - Ús d’un fòrum - Ús d’una wiki

- Elaboració de Wikis i blogs - Funcionament i ús de Moodle

Edició de vídeo

Edició de vídeo amb Studio 8

Les TIC a - Com usar les TIC en infantil i cicle educació inicial - Aprofitament de les xarxes socials en educació

- Com usar les TIC en educació - Aprofitament de les xarxes socials en educació

5


ORGANITZACIÓ DEL CURS La formació del professorat constarà de tres parts: ●

Una primera part tècnica en la qual el professorat coneix les eines i aprèn a utilitzar-les. En segon lloc, una part més didàctica en la qual el professorat obté informació sobre metodologies i noves tendències pedagògiques d'aplicació a l'aula. Una tercera part d’elaboració, experimentació i avaluació d'una petita unitat a l'aula amb l'alumnat.

Es dissenya el curs en una plataforma Moodle amb enllaços a les pràctiques, eines i recursos, tutorials i fòrums de comunicació i consultes tècniques. Tot plegat permetrà fomentar la interactivitat i interconnexió entre el professorat i el formador. El curs es dividirà en set pràctiques: 1- Introducció 2.- Anàlisi 3.- Recursos i Eines 4.- Metodologies 5.- Selecció de les eines i disseny d’una unitat 6.- Experimentació a l’aula 7.- Avaluació i informe final. El professorat una vegada realitzada cada pràctica elaborarà un petit informe que lliurarà com una tasca a l’espai corresponent del moodle. Una vegada realitzat l’informe final es realitza una sessió en què els professors comparteixen la seva experiència amb els companys.

TIPUS DE MODEL O MODELS FORMATIUS PROPOSATS El model formatiu es basa en el treball cooperatiu i la formació es durà a terme de forma presencial quan sigui per estudiants novells i de forma semipresencial per als usuaris avançats.

6


Aprenentatge cooperatiu És una etiqueta per denominar els processos d'ensenyament-aprenentatge que es donen en petits grups heterogenis (els alumnes treballen conjuntament per crear aprenentatge): resolen tasques a través de la cooperació amb la resta de membres del grup. Busquen i treballen per un objectiu comú. Fonamentació: - En l'epistemologia constructivista - En l'aprenentatge per equilibri/desequilibri (Piaget) - En la teoria del conflicte sociocognitiu (es creen conflictes d'aprenentatge que es resolen en el sí del grup) - Millora el rendiment acadèmic - A través de les relacions interpersonals es crea aprenentatge. Distinció del grup clàssic: - Els grups són heterogenis - En la manera de distribuir les tasques - En la implicació dels membres (no s'aconsegueix l'objectiu sense que cada usuari aconsegueixi el seu). Es veuen "obligats" a participar. - En l'organització de la tasca i de les activitats. Avantatges - Implicació i motivació - Volum de treball i qualitat del mateix - Funció social que compleix l'aprenentatge Paper del professor Guia, acompanyat, motivador. Supervisa l'aprenentatge, especifica els objectius, avalua l'aprenentatge i ajuda a determinar el nivell d'eficàcia del grup. Preguntes de reflexió del professor: - Quin era l'objectiu a aconseguir? 7


- Com us heu organitzat? - Amb quines dificultats us heu trobat? - Heu aconseguit l'objectiu? Avaluació És grupal. El grup ha d'avaluar fins a quin punt ha aconseguit l'objectiu proposat, quines accions han estat positives, quines negatives. Cal una reflexió del grup. Estratègies basades en el treball cooperatiu: Aprendre junts, el trencaclosques, l 'estudi de casos, les divisions dels participants per guanys, grups d'investigació... Autors de referència: Els germans Johnson i Johnson.

8

Formació TIC en un centre de primària  

Gemma Bartolomé, Andreu Ferré, Montse Gelis, Cristina Justo

Advertisement