Page 1


หากจะเปรียบเราทุกคนในรุน่ นีเ้ ป็นสิง่ หนึง่ ซึง่ จะขอเปรียบเราทุกคนนัน้ เป็นดัง่ แสงตะวันสีทองทีส่ าดแสงส่องประกายเฉิดฉายอยูท่ า่ มกลางท้องนภา หากลองนึกย้อนกลับไปในวันแรกที่เราได้เข้ามาอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ เราต่างมีแสงริบหรี่ ทีโ่ อนอ่อนบอบบาง ไร้ซง่ึ พลังและอานุภาพทีจ่ ะเจิดจ้า ให้ทกุ คนได้สมั ผัส แต่ถงึ พวกเราจะเป็นแสงทีไ่ ร้พลังด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่เราทุกคนล้วนเป็นแสงแห่งความหวังและพวกเราเองก็ล้วนต้องการ แสดงพลังแสงในตัวให้ทกุ คนได้เห็น วันเวลาทีค่ อ่ ยๆ ขับเคลือ่ นไปข้างหน้า การพัฒนาอานุภาพและพลังแสงของพวกเราก็ค่อยๆ เจิดจ้าและชัดเจน ขึ้นเรื่อยๆ จากแสงริบหรี่ที่โอนอ่อนในวันนั้น ค่อยๆ ทอแสงชัด สัมผัสได้ ถึงพลังที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ จนถึง ณ ตอนนี้ที่เราส่องประกายฉายแสง อย่างแจ่มจ้าในท้องนภากว้าง ได้สร้างประโยชน์มากน้อยแก่พสุธา ตามพลังอานุภาพที่เรามี กว่าเราจะถึงวันนี้ ใช่ว่าเราจะลอยลำสำราญ อย่างสวยหรู ครูบาอาจารย์ผมู้ พี ระคุณทุกท่านทีค่ อยผลักดันและเติมเต็ม พลังแสงให้เรา ปัญหาและอุปสรรคที่ขัดเกลาเงาแสงของเราให้แจ่มชัด ยิ่งขึ้น ทุกอย่างล้วนผ่านมาด้วยประสบการณ์อันล้ำค่าน่าทรงจำ ทำให้ เราทุกคนเป็นดังแสงตะวันที่สาดแสงสีทองส่องประกายอยู่คู่ฟ้าได้อย่าง น่าภาคภูมิใจ

2


สารจากรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การเผยแพร่ ผ ลงานศิ ล ปะที ่ ส ร้ า งสรรค์ ส ู ่ ส ั ง คมโดยนั ก ศึ ก ษาสาขาศิ ล ปะประยุ ก ต์ ชั ้ น ปี ท ี ่ 4 ผ่านนิทรรศการศิลปนิพนธ์ศลิ ปะประยุกต์ ครัง้ ที่ 3 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นผลงานที่กลั่นจากกระบวนการคิดในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมและนำมาเสนอ เพื่อสาธารณะได้ชื่นชมนั้น ถือเป็นโอกาสของคนอย่างน้อยสองกลุ่ม คือ นักศึกษาผู้สร้างสรรค์ศิลปะได้มี ช่องทางนำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบนิทรรศการ และกลุ่มผู้เสพศิลปะได้มีโอกาสชื่นชมผลงานนำเสนอ ที่มีเสน่ห์ด้วยกลิ่นอายความสดใหม่ ในโอกาสนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งจากการปฏิบัติระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน และเรียนรู้จากผู้ชม ผลงานทีจ่ ะสะท้อนทัศนะทีม่ ตี อ่ ผลงานในหลากหลายลักษณะ อันนำไปสูก่ ารพัฒนาแนวคิด ทักษะสร้างสรรค์ สูพ่ ฒ ั นาผลงานศิลปะประยุกต์เพือ่ สุนทรียะ และตอบสนองความต้องการของตลาดในกลุม่ เสพงานศิลป์ตอ่ ไป ความสำเร็จของศิลปินคือความสำเร็จในการสื่อ “สาร” ที่ต้องการสื่อไปถึงผู้เสพศิลปะได้ ดิฉันเชื่อมั่นว่า หลังจากที่ได้เข้ามาชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ศิลปะประยุกต์ ครั้งที่ 3 แล้ว ทุกท่านจะรับรู้ถึงความงาม ความหมาย และคุณค่าของผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่สื่อ “สาร” ถึงท่านผ่านสายตาและหัวใจ ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกท่านทีส่ นับสนุนการจัดนิทรรศการทีส่ ร้างและหนุนเสริมศักยภาพของนักศึกษา ให้เติบโตอย่างเต็มขีดความสามารถ ให้ได้ทำงานในสภาวะที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด ให้นักศึกษาได้รับการ พัฒนาตนเองซึ่งเกิดจากการทำงานจริง เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านศิลปะประยุกต์ ที่มากด้วยฝีมือ

รองศาสตราจารย์อม่ิ จิต เลิศพงษ์สมบัติ

3


สารจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

“ศิลปะและการออกแบบ” นับเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการนำเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทย มาขยายยอดต่อผล เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดการขับเคลื่อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ผลิตมากแต่ได้น้อย ให้กลับกลายเป็นผลิตน้อยแต่ได้มาก ภายใต้ฐานรากแห่งความเป็นไทยและความหลากหลายของคนไทย ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมในชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกัน การจัดแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 ครั ้ ง นี ้ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในการขั บ เคลื ่ อ นประเทศไทยด้ ว ยมิ ต ิ ท างศิ ล ปะ และวัฒนธรรมตามแนวทางดังกล่าว และยังนับเป็นการสะท้อนศักยภาพของนักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้ผ่านการบ่มเพาะความรู้ จากคณาจารย์อย่างใกล้ชิด จนทำให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถตกผลึก ทั้งองค์ความรู้ การค้นพบตัวเอง และนำมาสร้างสรรค์ผลงาน จนก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนผ่านรูปแบบของงานศิลปะและการออกแบบ ที่หลากหลาย ในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี และความชื่นชมอย่างยิ่ง กับความมานะบากบันในการเรียนการสอน และแสดงตัวตนในฐานะว่าที่ศิลปิน ในแง่ของความถนัดทางด้านศิลปะและการออกแบบของนักศึกษาทุกคน ด้วยการได้นำความเป็นตัวตน ของตัวเองสะท้อนออกมาจากการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ในครั้งนี้ ที่สำคัญต้องขอขอบคุณคณาจารย์ ทุกๆ ท่าน ทีไ่ ด้จดั การเรียนการสอนด้วยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท ฝึกฝน และให้ขอ้ เสนอแนะตลอดจนดูแลนักศึกษา อย่างใกล้ชิด จนทำให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าและจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ออกมาได้อย่างวิจิตรบรรจงในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์

14


สารจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ตลอดระยะเวลา 4 ปีของกระบวนการเรียนการสอนที่อาจารย์ได้ประสานองค์ความรู้แก่นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แห่งนี้ อาจารย์มิได้พร่ำสอนเพียงแค่ให้พวกเราทุกคนสร้างงานศิลปะได้อย่างดีเยี่ยมเพียงอย่างเดียว พร้อมกัน กับองค์ความรู้ของกระบวนการสร้างสรรค์ที่ดียังมีสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือองค์ความรู้ที่กล่าวถึง จริยธรรมของการใช้ชีวิตที่ดีควบคู่อยู่ด้วย ทั้งนี้ก็เพราะ ศิลปะนั้นคือชีวิต และชีวิตของพวกเราทุกคน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีและพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างปกติสุขต่อไป ผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่กำลังสำเร็จการศึกษาและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเรา ทุกคนจะหยิบยกเอาองค์ความรู้ทางศิลปะ รวมถึงหลักการใช้ชีวิตไปปรับใช้ในการเดินทางเพื่อแสวงหา วิถีแห่งความสำเร็จแห่งเป้าหมายดังที่ทุกคนหวังไว้ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก

ในกระบวนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาศิลปะ ล้วนต้องผ่านการถูกขัดเกลาอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มต้นเรียนรู้และสังเกตจากธรรมชาติเป็นต้นแบบ จนสู่ช่วงระยะปลายของการศึกษา ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทีแ่ สดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะตน ซึง่ นักศึกษาทีก่ ำลังจะจบเป็นบัณฑิตสาขา ศิลปะประยุกต์ในปีการศึกษา 2560 นี้ ถือเป็นผลผลิตที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของทักษะที่เริ่มต้นติดตัว มาคนละนิดละน้อยในชั้นปีแรก ค่อยๆสะสมเพิ่มพูนจนกระทั่งมีความชำนาญในชั้นปีสุดท้าย อันเป็นที่ สร้างความภาคภูมิใจแก่เหล่าคณาจารย์อย่างยิ่งอีกรุ่นหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของความรับผิดชอบ ในการศึกษาค้นคว้าด้านการออกแบบ การช่วยเหลือกิจกรรมของคณะอย่างเสียสละ ความสามัคคีชว่ ยเหลือ ซึง่ กันและกันทัง้ ในกลุม่ เพือ่ น รุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง กระผมในฐานะครูคนหนึง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสร่วมสอนและเฝ้าติดตาม พัฒนาการของนักศึกษารุ่นนี้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผลแห่งความวิริยะอุตสาหะ ตลอดระยะเวลา 4 ปี อันนำไปสู่การจัดแสดงศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ และขอให้ลูกศิษย์ทุกคนจงประสบสุข และสำเร็จในเส้นทางดังที่ตนตั้งใจหมายไว้ทุกประการ อาจารย์อภิรักษ์ โพธิทัพพะ 5


สารจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

หากเราอยากมีความรู้ ความชำนาญสิง่ สำคัญคือการแสวงหาสิง่ นัน้ ด้วยตนเอง เมือ่ เราแสวงหา ด้วยตนเอง เราจะรู้คุณค่า และขยันตั้งใจทำในสิ่งนั้นอย่างมีความสุข การกระทำในวันนี้ คือผลในวันหน้า คิดดี ทำดี ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด บนพื้นฐานแห่งความดีความถูกต้อง ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ครูขอให้ทุกคนโชคดี

อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์

ครูขอแสดงความยินดีในความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของพวกเรา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยมันรวดเร็วมาก พวกเราพบเจอเรือ่ งราวมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่ความสุข ความสนุกจากการได้รำ่ เรียนในสิง่ ทีเ่ ลือก ในบางครัง้ ก็ต้องพบเจอกับความเครียดจนอาจกลายเป็นความทุกข์ใจ ถึงวันนี้พวกเราได้พิสูจน์แล้วว่าความตั้งใจและ ความพยายามย่อมนำมาซึง่ ความสำเร็จ ครูขอให้ทกุ คนสามารถนำพาชีวติ ตนเองและครอบครัวใช้วชิ าความรู้ ที่ได้ร่ำเรียนมา ประกอบอาชีพสุจริตสมดังที่ตั้งใจไว้ทุกคนค่ะ

อาจารย์อัญชนา นังคลา 6


สารจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ความพยายามเป็นคุณลักษณะข้อหนึ่งของผู้ที่ประสบกับความสำเร็จของมนุษย์โดยเฉพาะการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาลัยนั้นต้องอาศัยทั้งระเบียบและวินัยควบคู่กันไป สำหรับรายวิชาศิลปนิพนธ์นั้น ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการที่ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบกระบวนการจน ได้ผลงานที่สมบูรณ์ในเชิงวิชาการและนำเสนอออกสู่สายตาสาธารณะชนในเชิงประจักษ์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ ตลาดแรงงานในฐานะของบัณฑิตที่มีคุณภาพ สุดท้ายนีก้ ห็ วังว่านักศึกษาทุกคนคงได้ประสบการณ์จากการ เก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆ อย่างเต็มที่และขอให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเหมาะสม และตามปณิธานของพระราชบิดาต่อไป

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อฏั ฐพล คงพัฒน์

นับจากวันแรกแห่งความผูกพันกันกับนักศึกษารุ่นนี้นับเป็นรุ่นที่สาม ของสาขาศิลปะประยุกต์ที่ได้แสดง ออกถึงความเป็นปึกแผ่นด้านสาขาวิชาชีพที่เรียนมา ได้อย่างชัดเจน สมดังวัตถุประสงค์ของโครงการ นิทรรศการศิลปนิพนธ์ หลักสูตรวิชาศิลปะประยุกต์ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า ภาวะการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปนิพนธ์นน้ั เป็นภาวะทีห่ นักมาก คือต้องมีความวิรยิ ะอุตสาหะต่อสิง่ ต่างๆ มากมาย การทีจ่ ะขอความ ร่วมมือระหว่างเพือ่ นในรุน่ คราวเดียวกันนัน้ จึงเป็นธุระสำคัญ และจำเป็นมาก ต้องเสียสละเวลา ผลประโยชน์ ส่วนตัวเป็นทานให้แก่ประโยชน์ส่วนรวม ทุ่มเททั้งทางกายและทางใจมาโดยตลอดระยะเวลาร่วมปี สุดท้าย สำหรับการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ทเ่ี ปรียบเสมือนบทสรุปของการศึกษาทางด้านศิลปะทัง้ หมดทีน่ กั ศึกษา ได้ศึกษามา และเป็นการแสดงถึงกระบวนการสร้างสรรค์ แสดงออกด้านความคิดของนักศึกษาอย่างอิสระ ผลงานทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาไม่ใช่นอ้ ยในการสร้างสรรค์ วันนีจ้ งึ เป็นวันทีม่ คี ณ ุ ค่าสำหรับทุกคนอันเป็นการยืนยัน ได้วา่ มีความพร้อมทีจ่ ะก้าวไปสูโ่ ลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างสง่างาม และมีความภูมใิ จทัง้ ต่อตนเอง ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รัก การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ในครัง้ นีจ้ ะมีผลงานศิลปะทีท่ รงคุณค่าให้คนทัว่ ไปได้ชน่ื ชม เป็นทีย่ อมรับ ของสังคมต่อไป อาจารย์นิแอ นิแต 7


สารจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะประยุกต์ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

ตลอดระยะเวลา 4 ปีเต็มที่ลูกๆ ทุกคนได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่า ทุกคนมีความรักและความตั้งใจ ในการเรียนศิลปะอย่างแท้จริง อาจารย์อยากให้ลูกๆทุกคนจดจำทุกคำสอนที่อาจารย์คอยพร่ำบ่นเพื่อให้ พวกเราพัฒนาตนเองและใช้มนั เป็นอาวุธในการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคในการดำรงชีวติ ต่อไป และในฐานะ ของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เห็นทุกการพัฒนาและเติบโตของลูกๆ ขอบใจสำหรับกำลังใจ รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะที่มอบให้แก่กันตลอด 4 ปี อาจารย์รู้สึกโชคดีมากที่ได้รับหน้าที่นี้ ไม่มีวันไหนเลยที่อาจารย์ ไม่ภูมิใจในตัวพวกเราทุกคน ท้ายนี้อาจารย์ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคน ขอให้พวกเราเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่มุ่งหวัง และสามารถใช้ศิลปะในการดำเนินชีวิตหรือประกอบวิชาชีพอย่างมีความสุข…..รัก

อาจารย์สุธินี อินทนี

ขอแสดงความยินดีทน่ี กั ศึกษาประสบผลสำเร็จอีกขัน้ หนึง่ ของชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย ต่อจากนีไ้ ป ขอให้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เป็นคนดี ขยัน อดทนและซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตน

อาจารย์ศุภชัย สร้อยจิต 8


โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ศิลปะประยุกต์์ ครั้งที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชื่อโครงการ โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ศิลปะประยุกต์ ครั้งที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักการและเหตุผล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปะประยุกต์์ ผลิตบัณฑิต โดยเน้นการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อที่จะนําเอาความรู้ ความสามารถไปพัฒนาสังคม พร้อมทั้งบ่มเพาะ ให้บัณฑิต มีจิตสํานึกในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพื่อที่จะทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรการศึกษา ในรายวิชา 912-440 (Applied art Project) ศิลปนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการ การสร้างสรรค์ผลงานและจัดรูปแบบของศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจรวม ทั้งความชํานาญในการทํางานศิลปะตามแนวทาง และความถนัดเฉพาะตัว การจั ด แสดงงานศิ ล ปะนิ พ นธ์ ครั ้ ง ที ่ 3 นี ้ เป็ น การรวมตั ว ของนั ก ศึ ก ษาสาขาศิ ล ปะประยุ ก ต์ ช ั ้ น ปี ท ี ่ 4 เพื่อที่จะนําผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะจากกระบวนการ ความคิด โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ และความพากเพียรใน การศึกษาประกอบชิน้ งานทีแ่ สดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละคน การจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ในครัง้ นี้ นับเป็นโอกาส อันดีที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ ความรู้ และ แลกเปลี่ยนทัศนคติจากการวิจารณ์ของศิลปิน คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางความคิด และนําออกไปเป็นแนวทางในการรับใช้สังคม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะ ซึ่งสร้างสรรค์จากความรู้ความเข้าใจและความสามารถทางด้านศิลปะออกสู่สังคม 2. เพื่อเป็นการสรุปและนําเสนอผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะ 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและผู้เข้าชมงาน

9

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. อาจารย์อภิรักษ์ 2. อาจารย์สุดารัตน์ 3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ศิริชัย 4. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์อัฏฐพล 5. อาจารย์อัญชนา 6. อาจารย์นิแอ 7. อาจารย์สุธินี 8. อาจารย์ศุภชัย

โพธิทัพพะ สุกาพัฒน์ พุ่มมาก คงพัฒน์ นังคลา นิแต อินทนี สร้อยจิต


โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ศิลปะประยุกต์์ ครั้งที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ต่อ) ผู้รับผิดชอบโครงการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะประยุกต์ 1. นายชานนคาล คาลเคน 2. นางสาวซัมมีย๊ะ ฮะกือลิง 3. นายกูฮิรฟาน ตูแวตีเงาะ 4. นางสาวรอฮีมะห์ มามะ 5. นางสาวซูวารี ดอมะ 6. นางสาวฮัสนี ซาซู 7. นายฮาริส ลับแสง 8. นางสาวนิฮาบีบะห์ นิโซ๊ะ 9. นางสาวอาอีเสาะ ยูโซ๊ะ 10. นางสาวมะรีเย๊าะ กาโมะ 11. นายมะรอโซ เจะเล็ง

ประธานโครงการ เหรัญญิก ฝ่ายตกแต่งสถานที่และพิธีการ ฝ่ายตกแต่งสถานที่และพิธีการ ฝ่ายตกแต่งสถานที่และพิธีการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายติดตั้งผลงานนิทรรศการ ฝ่ายติดตั้งผลงานนิทรรศการ ฝ่ายจัดหาทุนผู้สนับสนุน ฝ่ายจัดหาทุนผู้สนับสนุน ฝ่ายสิ่งพิมพ์และประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย 1. เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 2. เชิงคุณภาพ ผลงานศิลปนิพนธ์ที่นักศึกษาได้ถ่ายทอดแก่สาธารณชนโดยจัดนิทรรศการ สถานที่แสดงผลงาน หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระยะเวลาในการแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 18 - 30 เมษายน 2561 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ชมเกิดความซาบซึ้งในผลงานศิลปะของนักศึกษา จึงเกิดเเรงบันดาลใจและจินตนาการ 2. ผู้ชมเกิดมุมมองความคิดสร้างสรรค์เกิดการบูรณาการระหว่างศิลปะกับการศึกษาสาขาต่างๆ 3. ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยเฉพาะศิลปิน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ 4. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและผู้เข้าร่วม

10


11


จิPตaรกรรม inting

12


5720510024 นายชานนคาล คาลเคน Mr.Chanonkhan Khankhal CONTACT

095 – 037 – 6090 nonz.flukyou@hotmail.com จินตภาพของสัมพันธภาพแห่งชีวิต IMAGINATION OF THE LIFE’S RELATIONS การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประยุกต์ครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญเกีย่ วกับสถาบันครอบครัวในการอยูร่ ว่ มกันภายในครอบครัว การพึง่ พา กันและกัน โดยการนำไก่แจ้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกทางศิลปะ เพราะ ไก่แจ้นั้นจะมีความผูกพันกันเมื่ออาศัยร่วมกันและมีความคุ้นเคยมาตั้งแต่เยาว์วัย สิง่ เหล่านีผ้ สู้ ร้างสรรค์จงึ นำมาตีความความคิดจนเกิดเป็นภาพทีเ่ กิดขึน้ ผสมผสาน กับความรู้สึกส่วนตัว นำมาแปลงค่าเป็นผลงานสร้างสรรค์ครั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์

13


จินตภาพของสัมพันธภาพแห่งชีวิต 1 / 160 X 230 ซม. / จิตรกรรมประยุกต์

14


5620510051 นางสาวมารีเย๊าะ กาโมะ Ms.Mareeyoh Kamo CONTACT

082 – 265 – 4352 sumeen_1007@hotmail.com การออกแบบจิตรกรรมประยุกต์ ชุด สีสันในวัยเยาว์ APPLIED ART DESING THE COLOUR OF YOUTHS ความคิดจินตนาการไปในโลกแห่งความฝันเช่นนี้ ยังมีเด็กและคนอีกหลายๆ คน ทีอ่ าจจะมีความชอบทีค่ ล้ายคลึงกันแต่อาจจะมีวธิ กี ารทีแ่ สดงออกมาแตกต่างกันไป สิง่ เหล่านีท้ ำให้เกิดคุณค่าและพัฒนาการด้านต่างๆ ในการช่วยสร้างเสริมพัฒนาการ ทางความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ ความรู้สึก สติปัญญาและทางสังคมอีกด้วย ในผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ได้ถ่ายทอดถึงสีสัน ความสนุกสนาน ความเคลื่อนไหว ความรูส้ กึ ผูกพันเกีย่ วกับเด็กผูห้ ญิงทีม่ คี วามบอบบาง นุม่ นวล ไม่วา่ จะเป็นในด้าน การเลือกซื้อเครื่องเล่น การเลือกสีของเสื้อผ้า เพื่อให้ความน่ารักใส สะอาดตา อ่อนหวาน ในโลกจินตนาการใต้ความเพ้อฝันเพื่อจะสะท้อนความรู้สึกอย่างอิสระ สร้างสรรค์และไร้ขดี จำกัดในเรือ่ งเด็กทีม่ คี วามใส่ใจไปด้วยผูกพันความรัก ความสุข ความอ่อนหวาน สนุกสนานที่ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : อาจารย์อภิรักษ์ โพธิทัพพะ 15


สีสันในวัยเยาว์ 1 / 150 X 220 ซม. / จิตรกรรมสื่อผสม

16


5720510021 นางสาวซัมมีย๊ะ ฮะกือลิง Ms.Sammiyah Hakueling CONTACT

083 – 656 – 1856 sammee.nd@gmail.com ความผูกผัน ความอบอุ่นในบ้านเกิด RELATIONSHIPS AND WARMTH IN HOMETOWN การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผู้สร้างสรรค์ได้สะท้อนถึงบรรยากาศความสงบ ความอบอุน่ ทีไ่ ด้รบั จากบ้านเกิด เรือ่ งราวความเป็นธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม ท้องทุง่ นา บึงบัว หนองน้ำ ตลอดจนสภาพแวดล้อมจากแสงอาทิตย์ชว่ งเวลา ยามเย็น ตอนเช้า และช่วงท้องฟ้าเปลี่ยนสี ทั้งหมดล้วนสื่อความอบอุ่น ความผูกพันที่สัมผัสมา ตัง้ แต่เกิด หล่อหลอมเป็นความผูกพันความรูส้ กึ และเกิดความสงบ อบอุน่ ในทุกครัง้ ที่ได้กลับไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จึงได้หยิบรูปทรง และเรื่องราวดังกล่าว มาแสดงออกในรูปแบบจิตรกรรมสือ่ ผสม โดยเลือกใช้เทคนิคเย็บปักผ้าเป็นการสือ่ แสดงความรู้สึกถึงความอบอุ่น โดยการแทนค่าด้วยรูปทรง กลุ่มสี การจัดวาง ในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : อาจารย์อัญชนา นังคลา 17


ความผูกพัน ความอบอุ่นในบ้านเกิด 1 / 30 X 200 ซม. / จิตรกรรมสื่อผสม

18


5720510033 นางสาวฮัสนี ซาซู Ms.Hasnee Sasu CONTACT

093 – 651 – 2157 hasnisasu@gmail.com ความประทับใจกลิ่นอายธรรมชาติในดินแดนปลายด้ามขวาน APPRECIATION OF THE NATURAL SCENERIES IN THE SOUTHER OF THAILAND ผลงานวัสดุผสมผูส้ ร้างสรรค์ตอ้ งการถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ กึ ส่วนตนทีไ่ ด้สมั ผัส กับความประทับใจในบรรยากาศอันเงียบสงบและความงดงามของธรรมชาติดนิ แดน ปลายด้ามขวานในสองช่วงเวลา คือบรรยากาศยามเช้าซึง่ ปรากฏสายหมอกตกกระทบ กับแสงพระอาทิตย์ และบรรยากาศยามฤดูใบไม้รว่ งซึง่ ปรากฏใบไม้หลากหลายสีสนั อีกทัง้ เมือ่ พระอาทิตย์ตกกระทบกับภูเขาจะปรากฏแสงระยิบระยับงดงามตระการตา ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางธรรมชาติของพื้นที่ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอย่างดี อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก 19


สายหมอกยามเช้าในดินแดนปลายด้ามขวาน / 160 X 200 ซม. / วัสดุผสม

20


21


ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ Product Design

22


5720510005 นายกูฮิรฟาน ตูแวตีเงาะ Mr.Kuhirfan Tuwaetingeaa CONTACT

098 – 069 – 4784 hirfan_mickey@hotmail.com การออกแบบโคมไฟชุด : ซารังบูรง LAMP DESIGN : SARANGBURONG การออกแบบผลงานในครั ้ ง นี ้ ได้ ร ั บ แรงบั น ดาลใจมาจากกรงนกเขาชวา มาผสานกับเทคนิคการจักสานซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่พบเห็นภายในท้องถิ่น ของอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ที่พบหาได้ง่าย อย่างไม้ไผ่หวายและใบตาล มาผสานกันจนกลายเป็นโคมไฟที่มีเอกลักษณ์ จากวิถีแห่งภูมิปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์

23


ซารังบูรง 1 / 120 X 70 ซม.,130 X 80 ซม.,150 X 90 ซม. / Wicker ( จักสาน )

24


5720510043 นายฮาริส ลับแสง Mr.Haris Labsang CONTACT

080 – 837 – 9282 rizztyron@gmail.com สัมพันธภาพครอบครัวในชนบท RELATIONS OF FAMILIES IN RURAL AREA ผลงานประติมากรรมประยุกต์ชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาพ ความเป็นอยู่ของครอบครัวในชนบท ซึ่งในวัยเด็กผู้สร้างสรรค์ได้อาศัย กับคุณยายทีป่ ระกอบอาชีพแม่คา้ ขนมหวาน ในทุกวันคนในบ้านจะมาช่วยกัน ทำขนมในครัว ได้พดู คุยกัน กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน ทำให้รสู้ กึ อบอุน่ มาก จึงได้นำเอาความรู้สึกนั้นมาถ่ายทอดเป็นงานประติมากรรมประยุกต์ โดย ได้นำเอารูปทรงครกโม่แป้งมาใช้เป็นสัญลักษณ์ ในการบอกเล่าถึงอารมณ์ ความรู้สึก ที่ได้รับ ณ ห้วงเวลานั้น โดยใช้วัตถุที่มีทุกบ้านและทุกคนก็รู้จัก ผูค้ นทีพ่ บเห็นผลงานจะได้หวนกลับไปนึกถึงบรรยากาศทีไ่ ด้ใช้รว่ มกับครอบครัว อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : อาจารย์นิแอ นิแต 25


Memorial of life 1 / 45 X 60 X 50 ซม. / ประกอบไม้ , โลหะ

26


5620510034 นายเอาดี้ย์ สาราณีย์ Mr.Audy Saranee CONTACT

098 – 952 – 4142 audy_bantan@hotmail.com การออกแบบบรรจุภัณฑ์ : ร้านเบอร์เกอร์บัง PACKAGING DESING FOR RESTAURANT : BURGER BUNG ออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์อาหารฟาสต์ฟู๊ด เพื่อเกิดแรงจูงใจทางการค้า อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารถึง ความเป็นตัวตน อัตลักษณ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ทางร้านให้เป็นทีน่ า่ จดจำแก่ผบู้ ริโภค ไปอี ก ทางหนึ ่ ง โดยนำเอาเรื ่ อ งราว ไลฟ์ ส ไตล์ และรู ป แบบงานศิ ล ปะ งานออกแบบ ที่เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ.1940 - 1990 มาใช้ในการออกแบบ ตัวบรรจุภัณฑ์ในครังนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์

27


Life for Fast - Life for Foods / ผันแปรตามพื้นที่ / คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

28


5720510022 นางสาวนิฮาบีบะห์ นิโซ๊ะ Ms.Nihabibah Nisoh CONTACT

085 – 078 – 0955 bi_bah@hotmail.com แรงบันดาลใจจากลวดลายเรขาคณิตในสถาปัตยกรรมท้องถิ่นมลายู สูก่ ารออกแบบโคมไฟเซรามิก INSPIRATION FROM THE GEOMETRY SHAPE OF LOCAL MELAYU ART TO A CERAMIC LAMP การออกแบบโคมไฟเซรามิก เเรงบันดาลใจจากลวดลายเเละโครงสร้างจากสถาปัตยกรรม ท้องถิน่ มลายู สูง่ านสร้างสรรค์ผลงานโคมไฟเซรามิก ทีส่ ามารถสือ่ สะท้อนถึงกลิน่ อาย เเละเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชายแดนใต้ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : อาจารย์สุธินี อินทนี

29


Huruf Arab / 40 X 40 ซม. / เซรามิก

30


5720510027 นางสาวรอฮีมะห์ มามะ Ms. Rahimah Mama’ CONTACT

084 – 965 – 9193 subahbah9193@gmail.com ดาหลาสัญลักษณ์แห่งการรอคอย DALA THE SYMBOL OF WAITNG ดอกดาหลา สัญลักษณ์ของความรัก ความอดทนเเละการรอคอยที่เปี่ยมไปด้วย ความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจซึง่ กันเเละกัน เเสดงออกถึงความรักอันบริสทุ ธิเ์ เละงดงาม ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปเเบบของผลงานออกเเบบเซรามิก เทคนิคการขึน้ รูปด้วยมือ ใช้สำหรับการประดับตกเเต่ง และเพิ่มบรรยากาศภายในอาคารเเละสถานที่ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : อาจารย์สุธินี อินทนี

31


ความอ่อนล้าอันบริสุทธิ์ / 30 X 30 ซม. / เซรามิก

32


33


ภาพพิ ม พ์ Printmaking

34


5720510010 นายมะรอโซ เจะเล็ง Mr.Maroso Jehleng CONTACT

065 – 725 – 4877 jo17082@hotmail.com อยู่กับเมาะ STAYING WITH MA (MOTHER) จากความทรงจำในวัยเยาว์ของผูส้ ร้างสรรค์ทม่ี คี วามทรงจำต่อคุณยาย นำเรือ่ งราว ความประทับใจของการประกอบอาชีพค้าขายในตลาด รวมถึงสีสนั บรรยากาศเรือ่ งราว ในท้องตลาด ถ่ายทอดรูปแบบลักษณะผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : อาจารย์ศุภชัย สร้อยจิต

35


Grandma 2 / 100 X 140 ซม. / ภาพพิมพ์ตระแกรงไหม

36


37


ดิ จ ท ิ ล ั Digital Painting

38


5720510034 นางสาวซูวารี ดอมะ Ms.Suwaree Dorma’ CONTACT 086 – 285 – 0317 suwaree12283@hotmail.com การออกแบบภาพประกอบ ชุด จินตภาพจากความสุขครั้งวัยเยาว์

ILLUSTRATION LMAGINATION FROM THE HAPPINESS IN YOUNG AGE ผู้ออกแบบมีความชื่นชอบและประทับใจในเรื่องราวเกี่ยวกับนิทาน ของเล่น และตุก๊ ตา ทำให้เกิดการซึมซับและเกิดความผูกพัน ด้วยความสุขและความประทับใจ ในภาพความทรงจำทีร่ ะลึกถึงสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวต่างๆเหล่านี้ ได้กระตุน้ ให้เกิดความเพ้อฝัน โดยจินตนาการว่าตนเองได้เป็นเจ้าหญิงที่มีความสุขตามเรื่องราวที่ได้อ่านและ สัมผัสตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาในอดีต นำมาถ่ายทอดความทรงจำผ่านการออกแบบ ภาพประกอบด้วยสื่อจิตรกรรมดิจิทัล ที่แสดงออกให้เห็นถึงจินตนาการของภาพ ความสุข ย้อนให้รำลึกถึงความสนุกสนานเมื่อครั้งที่ยังเป็นวัยเยาว์ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : อาจารย์อภิรักษ์ โพธิทัพพะ 39


จินตภาพจากความสุขครั้งวัยเยาว์ 2 / 50 X 70 ซม. / จิตรกรรมดิจิทัล

40


41


สิ ง ่ ทอ Textile

42


5720510032 นางสาวอาอีเสาะ ยูโซ๊ะ Ms.Aesoh Yusoh CONTACT

098 – 059 – 6617 yuhaifa@hotmail.co.th การออกแบบสิ่งทอ ชุด แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส จังหวัดปัตตานี FABRIC DESIGN INSPIRED FROM PATTANI SINO-PORTUGUESE ARCHITECTURE ผูส้ ร้างสรรค์ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากความประทับใจในสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกสี บนถนนในย่านเมืองเก่าจังหวัดปัตตานี ทีม่ โี ครงสร้างของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น อี ก ทั ้ ง จั ง หวะของตั ว ตึ ก ที ่ ช ิ ด ติ ด กั น มี จ ั ง หวะทั บ ซ้ อ นกั น ลวดลายประดั บ ตกแต่งช่องลม ลายโบราณทีง่ ดงามนัน้ ได้ถกู นำมาสร้างสรรค์ใหม่โดยการคลีค่ ลาย รูปทรงเดิมเพือ่ ให้เกิดจังหวะองค์ประกอบรูปทรงใหม่ ทัง้ โครงสร้าง รูปทรง ลวดลาย และสีสันโดยแสดงออกผ่านเทคนิควิธีการผูก มัด ถัก ทอ อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ : อาจารย์อัญชนา นังคลา

43


จังหวะความงามในสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส 2 / 180 X 150 ซม. / Textile

44


45


46


สูจิบัตรเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเราทุกคนไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ หรือมุมมองของแต่ละคน ทุกกิจกรรมจะสอนเราเสมอ ทุกกิจกรรม จะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่มีความคิดเเละความตั้งใจในการทำงาน ของเพื่อนรุ่นที่ 3 ทุกคน เเม้ว่าหลายครั้งในการทำงานจะมีความคิดเห็น ที่ไม่ตรงกัน มีขัดเเย้งบ้างในบางเวลา เเต่นั้นย่อมเเสดงออกถึงการมีส่วนร่วม เเละการตัง้ ใจให้กจิ กรรมนัน้ มีผลลัพธ์ออกมาสมบูรณ์เเบบทีส่ ดุ เพราะพวกเรา ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน เพราะพวกเราคือ นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะประยุกต์ รุ่นที่ 3 ที่มีหัวใจเดียวกัน ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที ่ ไ ด้ บ ่ ม เพาะให้ พ วกเรารุ ่ น ที ่ 3 จนเติ บ โต พร้ อ มที ่ จ ะยื น อยู ่ บ นสั ง คม อย่างภาคภูมิใจได้ ขอบคุณครับ

นายชานนคาล คาลเคน ประธานโครงการ

47


APPLIED SHINE LIGHT PROJECT

APPLIED ART 3nd OF PSU EXHBITION 2018

Applied Art SHINE LIGHT Project  
Applied Art SHINE LIGHT Project  
Advertisement