Page 1

 PHILADELPHIA

 | | | 

201 90308 Phone: (610) 617-8800

A

631

  

Fax: (610) 482-9220metrochinese@yahoo.com

03/08/2019-03/14/2019 www.MetroChinese.com Address: 167 Old Belmont Avenue, Bala Cynwyd, PA 19004

(A18-19) B1

C1

C1

7
A2 20190308/


A3 20190308/

State Farm

 


A4 20190308/


A5 20190308/

—— 《》——

———— ————

 ďźŒďźŒďźŒďźYB ACUPUNCTURE CLINIC Global Travel

ďźš128 N 10th ST Fl2, Philadelphia,PA 19107ďźˆ  ďźšYorey.jj@hotmail.com ďźš267-334-3536 ďźš12673343536

 

2675190204-LM


20 1 90 308/

METRO NEWSwww.myDocUC.com

 215.350.3956 (Dr.Tang) 

A6


Care & Help Home Care Agency
: , , , , ,

: ,、、。 :!"#$%&、'"(、)*+、-./0、 1./0、23 45、!60、78、9:;。
。 F"#78:Brian Chen;<

!"#$%,'()Brian Chen YAOCHEN@PA.GOV +,-/4www.patrooper.com :(717)614-7958


A13 20190308/
20 190308/

NEWSA15


A16 20190308/

ij

efgh

nh

q#r

'()*

'(d‹Œ

oh

PQRST

f…†!"#

wxy

"#KL

+,

}

567

ƒ„

cWd*MNO

phT

zR{|

RH

 

H

klm

YZ

?QRHQ

‘*’

dŽ

[\] ^_` ab

‡ˆ‰Š“”m•:;

U:VXuv

st

C

-.

DEFG

~€

? @A

U:VWXIJ/!J

4

@B

%

<=>

$%&

‚


A17 20190308/


201903 08/

 SPECIAL REPORT

A19


20 190308/

NEWSA20


A21 20190308/


(A23)


20 190308/

CONTRACTORS

A26

EIGHT CENTURY LLC.

ï¼&#x161; 

!"#ï¼&#x161;PA

 

 

QQ CONTRACTOR INC

   

  

 

30$% &'*

ï¼&#x152;

 (215) 317-9886

 

 

ï¼&#x161;

: 267-506-6080 2675066080_LL

215-500-3126ï¼&#x2C6;ï¼&#x2030;


20 190308/

CLASSIFIEDS

A27

+

15,. 10!4:$%

 Shower Door
20 190308/

CLASSIFIEDS

A28W yn n

ew oo

dR d

OQSTXUVW

Ha

ford

Rd

1

Be

ec hw

oo

dR

Ea

d

gle

Rd

ver

Hiring825 Beechwood Roadï¼&#x152;Havertownï¼&#x152;PA 19083

;<=>

JKL

FGHI

?@BC

?@DE


20 195036087/<=>

NEWSďź&#x161;

A29

 NEW SPRING GARDEN MARKET

400 Spring Garden Street(4), Philadelphia, PA 19123

  ďź&#x161;8: 3 0AM - 8 : 0 0PM

$150  $100 10 $25 

* ďź&#x161;ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; BBQă&#x20AC; ă&#x20AC;&#x201A;1 !"#$ďź&#x152;&'()+,-.ă&#x20AC;&#x201A; * /02345ďź&#x152;6748ă&#x20AC;&#x201A;

&Spring Garden'4*+

./ 

!"#$%

2153365858-DT-LM


A30 20195036087/<=>


A31 20195036087/<=>


A32 20195036087/<=>

ï¼&#x152;

$10 OFF

rodizio

Profile for Metro Chinese Weekly

Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #631 A  

Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #631 A  

Advertisement