Page 1

 PHILADELPHIA

 | | | 

201 80810 Phone: (610) 617-8800

A

601

 

Fax: (610) 482-9220metrochinese@yahoo.com

08/10/2018-08/16/2018 www.MetroChinese.com Address: 167 Old Belmont Avenue, Bala Cynwyd, PA 19004

(A21-22) B1

C1


A2 20180810/


A3 20180810/

 &〠〠

ďźš

9:00-!8:30

ďźš320 W Oregon Ave., Philadephia, PA 19148
A4 20180810/

 
A5 20180810/

—— H《》——

———— ABDEG ————

 ďźŒďźŒďźŒďź

"#$%'

Global Travel

 ďźŒ Damon Michels

2016265 ďź

)*+,.4ďź&#x161;567;<

(ďź&#x161; MetroChinese.com

=>)? @ @567;< Twitter: @MetroChinese Like Us on Facebookďź&#x161;Metro Chinese Weekly


20 180810/

METRO NEWSwww.myDocUC.com

 215.350.3956

7 A6


20 180810/

METRO NEWSA7: , , , , ,

(%8、%9:;<=>?)

:(267) 255-2711 

: 1012

AB8CD

 

2675190204-LM

: , 、、。 : !、"#、$%&、'()*、 +()*、-. /0、1*、23、456。

nd

Cherry Street 2 FL


20 180810/

METRO NEWSA8

â&#x2013; FGHI JK


20 18 08 10 / 

METRO NEWSA9

  

ï¼&#x161;255 East Street Road, Feasterville, PA 19053


20 180810/

METRO NEWS  !

A10


A11 20180810/


20 180810/

METRO NEWSã&#x20AC;&#x201A; F

A12

 HI_`bBrian Chenfg

EGHIJ ï¼&#x152;M Brian Chen YAOCHEN@PA.GOV OPQRTwww.patrooper.com ï¼&#x161;ï¼&#x2C6;717ï¼&#x2030;614-7958


A13 20180810/


A14 20180810/

State Farm

 


A15 20180810/


A16 20180810/

!‘ |}

{

!

M.3

"#,-

ƒ„

x/z›W

"H

$%&

@AB

qrstu

jLk&lj Š‹Œ9w 

xy/zy

<‡@ˆ

…†

’“ˆ

‰G

'() )mLRvLw

j)Rm

cdL

žbG

‚WX

ŽL

*+ 

p-o

nE?io {?|}~€

?i|—˜™[W

W

Z[\]^_`

”•–X

efgh

45679:;

HIJab

Y-

802 SETUTVWX

K-LMN9R9W

<=>?

HIJ

FQ#GR

OP

CD7EFG


A17 20180810/


A18 20180810/


A19 20180810/


20 180810/

METRO NEWSA20


20180810/

 SPECIAL REPORT

:The Inquirer

A21


20180810/

 SPECIAL REPORT

A22


A23 20180810/


20 180810/

TECHNOLOGYA24


 

W

yn

ne wo od R

dHa

ford

Rd

1

Be e

ch

wo

od

Ea

Rd

gle

Rd

ver825 Beechwood Roadï¼&#x152;Havertownï¼&#x152;PA 19083


20 180810/

CONTRACTORS

A26

 EIGHT CENTURY LLC.ï¼&#x161;yan88816888 ï¼&#x161; ï¼&#x161;yan18168168 Email:rmc1688@gmail.comï¼&#x161;

215-869-7100

!"#ï¼&#x161;PA

OQS 30$% &'( )*+, .4:; <=>? @CDE FGIJ KLMN

ï¼&#x152; 215-500-3126ï¼&#x2C6;ï¼&#x2030;

CATHAY XPRESS INC

 6462267638_LL

! "#! $%&' !()*+

ï¼&#x161; 646-226-7638 : 267-506-6080 2675066080_LL

646-220-7277


20 180810/

CLASSIFIEDS

A27 jklmďź&#x152;pqsuxyz

 

5Zďź&#x152;[\V] ^_`bf

TUVWXY [\V]ďź&#x152;^_

*(267) 522-8193{y |}~

((Packaging Packaging Manufacturing company)

Â&#x20AC;Â

Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;WÂ&#x153; (Machine Operators)

Â&#x201A;Â&#x192;11Â&#x201E;ďź&#x152;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x; $% ¥¢£}~¤¼

90 Twinbridge Dr., Pennsauken, NJ 08110

347-837-8694 Â&#x2022;Â&#x2013;ďź&#x161;hr@bravopack.com ÂŤÂŹÂĄ*

­Ž 9AM-5:30PM 


20 180810/

CLASSIFIEDS

A28

Federation Housing, Inc. Federation

FC-8008

FC-8006

MLP General Contractor, LLC

FC-8022

FC-8021


A29 20180810/ ďź&#x161;

 NEW SPRING GARDEN MARKET

400 Spring Garden Street( 4 ), Philadelphia, PA 19123

! "#$ %#$ ďź&#x161;8: 3 0AM - 8 : 0 0PM

$150  $100 10 $25 

* ďź&#x161;ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; BBQă&#x20AC; ă&#x20AC;&#x201A;1 !"#$ďź&#x152;&'()+,-.ă&#x20AC;&#x201A; * /02345ďź&#x152;6748ă&#x20AC;&#x201A;

6Spring Garden 74 ;<

=>

&'*+.5

2153365858-DT-LM


A30 20180810/

?@BCDE?FHI

JK?FHI

ï¼&#x152;


A31 20180810/


A32 20180810/

 Fancy Shen

ďź 24ďź&#x161;267-206-1939

Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #601 A  
Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #601 A  
Advertisement