Page 1

 PHILADELPHIA

 | | | 

 

POLITICS & LAW

20 180615593 06/15/2018-06/21/2018 www.MetroChinese.com

REAL ESTATE

Phone: (610) 617-8800 Fax: (610) 482-9220 MetroChinese@yahoo.com Address: 167 Old Belmont Ave., Suite 200, Bala Cynwyd, PA 19004


B2 2018 06 15/

 June Ha, Certified Public Accountant

6901 Castor Ave.,Phila., PA 19149

2152687928_LL

  April Yang Zhang, Certified Public Accountant, IRS Enrolled Agent

* 1170 65xx Cottage $125,000 * 30xx Fanshawe St $185,000 * 1600 70xx Torresdale Ave $149,900 * 6xx Levick St $149,900 *!"#$%&apt 2xx Central Ave $499,000 *'()+,-Franklin Mill Mall 31xx Birch Rd $229,900 *!$%.4&apt /:$4,000 38xx Glendale St $500,000 * 3839 39xx Kensington Avenue $700,000

Michelle Jiang =>' 917-622-8968

Alina Xie @>' 732-513-6855


B3 2018 06 15/


B4 2018 06 15/

()*+ 

SOLD

SOLD! 513 S 2nd Street, Phila., PA 19147 "#% 2000 Market Street, Phila., PA 19103 !&' 1136 Rte 73 South,Mt Laurel, NJ 08054

PROPERTIES

:;<=>Leslie Chen?@D

Man Kim

)*F GNO*QTFUVďź&#x152;X[\%ďź&#x152;\]ďź&#x152; ^_)*F`jkq[_)*ďź


B5 20180615/

Alex Lee

215-904-6918

Peggy Lee

215-300-4664 ï¼&#x161;1877 Cottman Ave.,Philadelphia, PA 19111

ï¼&#x161;info@akutta.com !:

856-292-9092


B6 20180615/


B7 2018 06 15/

Law Offices of Lally and Ahn ï¼&#x2C6;EHIï¼&#x2030;

Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D; OPQï¼&#x161;tarakao


B8 20180615/

2155454035 _ LL


B9 20180615/

1936 , !


B10 20180615/

'*+.3(7407)

Calvin Sun, Esq. ďź&#x152; 

!" 9.9#, $% www.avvo.com

&'()*+[Suburban Life magazine]-01â&#x20AC;&#x153;23â&#x20AC;?

2159288876 _ LL

ASIA-AMERICA LAW,LLC

Law Office of Gregory Schinella, LLC

. . 

 Email: dconneen@AsiaAmericaLaw.com

(SSI,SSD)

â&#x2013; â&#x2013;  â&#x2013;  â&#x2013; 

!"ă&#x20AC; $%&

â&#x2013; 

/ :

(215) 418-0818 : (215) 418-0819


B11 20180615/Q Q ï¼&#x161;1827292790

IDï¼&#x161;yimin2155454035 2159881800 - DT - YL

 ï¼&#x152; QQï¼&#x152; QQ ã&#x20AC;&#x201A;


B12 20180615/

(B13)


B13 20180615/

(B12)

(B15)

800-721-3598

,

RX 350

IS 250/350

GS 350

ES 350

CT 200 h

LS 460

LX 570

GX 4609

568 WEST LANCASTER AVE., HAVERFORD, PA 19041 ■ ■ @/BGIJKMQUXY)*+-/

■161237:;<=*>?

 %&'( ! “"#”$

6105250900-LM


B14 20180615/

Honda Civic

2018 Honda Civic Sedan


B15 20180615/

(B13)


B16 20180615/2018 Lexus RX350 AWD

2018 Lexus IS300 AWD

2018 Lexus ES350

2018 Lexus NX300


B17 20180615/


B18 20180615/


B19 20180615/

0

.9% APR^ ďź&#x152; 700Hondaďź

NEW 2018 Honda

99

MANUAL SEDAN

NEW 2018 Honda

NEW 2018 Honda Automatic 4X4

129

(2)*159

$

LEASE FOR

(3)*CIVIC LX

NEW 2018 Honda

NEW 2018 Honda

28 $

LEASE FOR

229

(4)*$

LEASE FOR

289

(5)*

 ďź&#x152;

 ďź


B20 20180615/

  >?

City Line Financial Group, LLC

â&#x2014;? â&#x2014;? ďź&#x152; â&#x2014;? !ďź&#x152;"#$

Website:yanqi.yourkwagent.com

Diana Qi JK MNOďź&#x161;DianaQi8

Loan Manager

(215) 593-9119

â&#x2014;? )* +â&#x2014;? .#34ďź&#x152;79:;

2156462900-DT-YL

Jey Wang

Licensed by Banking Dept. in PA & DE NMLS: 103117

2155939119-LL

â&#x2014;? %&'(

< =


B21 20180615/

ďź&#x2C6;B22ďź&#x2030;

R?STďź&#x152; UNVWďź&#x152; X&YZďź

Keller Williams Realty Ya Deng ]^ Licensed in NJ &PA

  www.century21target.com

{|ďź&#x161;6633 Bustleton Ave., Philadelphia PA 19149 Krystal Wang

    ďź&#x152; ďź&#x152;ďź&#x152;

Sheng Fei Lin mqv Realtor-Associate


B22 20180615/

ďź&#x2C6;B21ďź&#x2030;

â&#x2DC;&#x2026; PK Property Cheltenham Ave. Broad St

PK

ďź&#x161;753 West Cheltenham Ave., Melrose Park, PA 19027

â&#x2DC;&#x2026; Â&#x20AC;Â Â&#x201A; 1ă&#x20AC;  2 3 ďź&#x152; Delaware

ďź&#x152; ďź&#x152;39 ă&#x20AC;&#x201A; 2ă&#x20AC; 4 ďź&#x152;ďź&#x152; 290 ă&#x20AC;&#x201A; 3ă&#x20AC; 6 ďź&#x152;ďź&#x152; ďź&#x152;65 ă&#x20AC;&#x201A; 4ă&#x20AC; ďź&#x152;!"#$%40'ďź&#x152; ďź&#x152;1 3 ďź&#x152; 119 ă&#x20AC;&#x201A;


B23 20180615/

(B25)

Target Realty


B24 20180615/

Philly Mortgage Group, Inc Â&#x2019;Â&#x201C;ďź&#x161;(610)731-6108 Â&#x2022;Â&#x2013;ďź&#x161;(610)571-3352

Â&#x201E;Â&#x2026;/Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x17D; >?/Â&#x2DC;Â&#x2122;

()ďź&#x161;CLG-LLC.com NMLS # 340534

Mortgage Broker NMLS ID:6107316108 183230 - LL

(267) 210-8523

Zhaoxialike@yahoo.com

2672108523-LL

www.century21target.com

2157687898-DT-LM

Mark 

612-36 Washington Ave., Unit 1, Philadelphia, PA 19147


B25 20180615/

ï¼&#x2C6;B23ï¼&#x2030;

 Satisfaction Realty LLC

 / / 

3534 Cottman Ave, Philadelphia, PA 19149

Office: (215)268-6475 Fax: (215)600-1798 ï¼&#x161;718-664-8058 Email:Frankxue123@yahoo.com

Frank Xue

  


B26 20180615/

(B27)


B27 20180615/

ï¼&#x2C6;B26ï¼&#x2030;

 ï¼&#x161; 

ï¼&#x152; ï¼&#x152;

1010 Race St., Suite 5, Phila., PA 19107

:267-639-6618


â&#x2013; John Xu


B29 20180615/

¸šœďź&#x161;

6532 Castor Ave., Philadelphia, PA 19149

ďź&#x161;(610) 489-0198 677 W Dekalb Pike Suite 210, King of Prussia, PA19406

¾œďź&#x161;

¼Œ §ă&#x20AC; Š§ă&#x20AC; ÂŞÂ&#x2026;Â&#x201C;ă&#x20AC; §

>?{ º¹²¹

Ž¯° â&#x2014;&#x2020;[\]1^Condoďź&#x152;ÂŹ16­ â&#x2014;&#x2020;`jqz2^2{ďź&#x152;|1 5ďź&#x152;6}862~ďź&#x152;ÂŹ33­â&#x2014;&#x2020;¤¼Œ§Â&#x2021;ďź&#x152;Â&#x2039;Â&#x152;'200 ďź&#x152;37'Â&#x2039;Â&#x152;ďź&#x152; ¨Šªďź&#x152;ÂŹ[\]10­ŽÂŻďź&#x152; ¼°¹ÂŹ72­5Âź

¹²³´ â&#x2014;&#x2020;Â?Â&#x17D;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2019;ďź&#x152;39Â&#x201C;ďź&#x152;ÂŹ189­ â&#x2014;&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2022;42Â&#x201C;motelÂ&#x2018;Â&#x2019;ďź&#x152;Â&#x2013;10acreďź&#x152;ÂŹ240­

¾œÂ&#x2DC;Â&#x2122;Commission CommissionRebate Rebate ¾œÂ&#x2DC;Â&#x2122; â&#x2014;&#x2020;Lower MerionÂ&#x2014;Â&#x2022;Â&#x20AC;Â&#x201C;ďź&#x152; Â&#x2DC;UPenn ďź&#x152;3^2{ďź&#x152;31­9 â&#x2014;&#x2020;King of PrussiaÂ&#x20AC;Â&#x201C;ďź&#x152;Â&#x161;Â&#x203A;ďź&#x152;4^2.5{ďź&#x152;2100~ďź&#x152;0.24acreďź&#x152;ÂŹ33­5 Commission Rebate â&#x2014;&#x2020;Cherry¾œÂ&#x2DC;Â&#x2122; Hillďź&#x152;TEÂ&#x17E;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x; ¥¢£

Â&#x20AC; !}ďź&#x152;11Â&#x201A;, Dairy QueenÂ&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;ďź&#x152; Â&#x2C6;Â&#x2030; Â&#x160;ďź&#x152;Â&#x2039;Â&#x152;ÂŹ99­

6104890198_LLAppreciation Realty LLC


B30 20180608/

Á¡¢

Evan Wang ©§ § ª…“ «Ã (267)307-2227

½¾¿{|,½¾¿+À:;!

evan_wang@sloaneautos.com

NEW 2018 TOYOTA

NEW 2018 TOYOTA

NEW 2018 TOYOTA

COROLLA LE

TACOMA

STK#641541

CAMRY LE

STK#645149

LEASE FOR PER MO. OR 24 MOS*^^

UP TO

×! 1 

+-SØ5000ÙÚ NEW 2018 TOYOTA

NEW 2018 TOYOTA

RAV4 LE

2,000 HIGHLANDER LE STK#441725

STK#640847

LEASE FOR

LEASE FOR

×! 2 

PER OR MO. 24 MOS*^^

ÄÅƿǝÈÉZÊËÌÍ¿ È!

×! 2 

NEW 2018 TOYOTA

PRIUS TWO

STK#640476

PER MO. OR 24 MOS*^^

OFF MSRP

0

%

×! 2 

LEASE FOR

PER MO. 24 MOS*^^

ÏÈÐÑÒÓÔÊ!

1546 Cottman Ave., Philadelphia, PA 19111


B31 20180615/

!"

!"

*

()

!"

!"

www.CentralRealtyPA.com

3064 Willits Rd., Philadelphia, PA 19136 :(215) 516-6038 ï¼&#x161;(215) 516-6037

$149,000

!"

!"

!"

& $130,000

" !" !

& $134,900

!"

& $164,900

!"

()

*

#$

%


B32 20180615/

Champion"#$%& ß?9à

Q´µ7:30am-7pm ¶8am-4pm NEW 2017 TOYOTA

STK#430503, PluS Tax, Tag, TiTle

 

áâËã¿ä§ÏÈåæ¯çèʞé:;!

Matt, Chan, Ben, John, Alan, Derrick, Jang, Chen

 

 „…Èëìíî

Âý¾ÄÅ500=Æ, ·¸¹º,¨»¼½¾¿ÀÁ

ŒË50ê+-!

ÇÈÉÊËÌÍ ÌÎÏÐÑÒÓÔÕÖ。 ·¸×ØÑÙÒÚÛÒÜ06/18,07/18, 08/18,Þ<ߺàáâŽÒ'Ì。

ãäå´2018'6æ30ç

ãäå´2018'6æ30ç

ïȆÌ

3øù, ú4ûüýþ

ÿŒ

èéêÈëÇqìÒíîïð。

ðñòß¿óËôõö÷øù! Excludes rotor or drum resurfacing. ãäå´2018'6æ30ç

ñòóô¨õ150Æ!

ãäå´2018'6æ30ç

  

Synthetic oil additional if required.

8884791295-LL

Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #593 B  
Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #593 B  
Advertisement