Page 1

 PHILADELPHIA

 | | | 

201 80608 Phone: (610) 617-8800

A

592

 

Fax: (610) 482-9220metrochinese@yahoo.com

06/08/2018-06/14/2018 www.MetroChinese.com Address: 167 Old Belmont Avenue, Bala Cynwyd, PA 19004

(A20-21) B1

C1


A2 20180608/

:6534 Castor Ave., Philadelphia, PA 19149 2000 :(215)

288-9080 :

: PA STATE

50% - 80 %,

 
A3 20180608/

:609-315-5296 :215-646-7700


A4 20180608/OCEAN HARMONY SEAFOOD RESTAURANT

OFF


A5 20180608/

—— V《》——

———— GIJKQ ————

ďźŒďźŒ

!ďźŒ"#$&ďź"#$%&'ďź&#x161;*+7;<=

!ďź&#x161; MetroChinese.com

ďź&#x161;128 N 10th ST Fl2, Philadelphia,PA 19107ďź&#x2C6; ďź&#x2030; ďź&#x161;Yorey.jj@hotmail.com ďź&#x161;267-334-3536 ďź&#x161;12673343536

>?"B @ @*+7;<= Twitter: @MetroChinese Like Us on Facebookďź&#x161;Metro Chinese Weekly


20 180608/

METRO NEWS  5K Run/Walk"#

ï¼&#x152;ï¼&#x152;2675190204-LM

A6


20 180608/

METRO NEWSA7

 ďź&#x161;

Cleveland Chiropractic School Cleveland 

 FORME Medical Center Garrett Pain & Rehab. 

ďź&#x2C6;ă&#x20AC; ă&#x20AC; ďź&#x2030;

ďź&#x2C6;ă&#x20AC; ă&#x20AC; ďź&#x2030;


20 180608/

METRO NEWSA8


20 180608/

METRO NEWSďź&#x161;CBS News

The Main Line 

2016265ďź

A9


20 180608/

NEWS

 

    

A10


20 180608/

NEWS

A11
20 180608/

NEWS

 

A12

    

ã&#x20AC;&#x201A; F

!!"#$%&' /;<=Brian Chen>?

- /3ï¼&#x152;Brian Chen YAOCHEN@PA.GOV 4789:www.patrooper.com DIï¼&#x161;ï¼&#x2C6;717ï¼&#x2030;614-7958


A13 20180608/


20 180608/

NEWSA14


A15 20180608/


A16 20180608/

+Ž

y’‹p

‹s

Œ‹

ˆ‰

mnop

‘

Š‹

()„…)

79:;<

•#–

!"#

345

‚ƒ

5+

*+)

BCD

,l

jkl

}

}€

qros

$%&'

†‡'

“o”‘.> ,-. ef

|

vwx)

tuos _#~

yz›œW

Ÿ W

yz{W

?@A

_`

—˜™š>

EFG ghiY.>

=.>

EFGHI.

ž.

ab#cd.

802Y Z[\]^WR

STUVWX

PQR

JKLM

NO

、 


A17 20180608/


A18 20180608/

3 


A19 20180608/


20180608/

 SPECIAL REPORT

A20


20180608/

 SPECIAL REPORT

 

A21
   


A23 20180608/


20 180608/

TECHNOLOGYA24
d ne wo od R yn W

Ha

Rd

ver

Rd

gle

Rd

1

ch

wo

od

ford

Be e

NEWS

Ea

20 180608/

A25825 Beechwood Road,Havertown,PA 19083


20 180608/

CONTRACTORS

A26

EIGHT CENTURY LLC. 

ï¼&#x161; 

(267) 262-1113&'*

  

 ï¼&#x161;Aaqjin1@gmail.com ï¼&#x161;www.qqconstruct.com!" #$% 30 

215-500-3126ï¼&#x2C6;ï¼&#x2030;

6462267638_LL

: 267-506-6080

2675066080_LL


20 180608/

CLASSIFIEDS

A27

ï¼&#x152;

ï¼&#x152; !ï¼&#x152; "#$ %&'(ï¼&#x152;)*+,

267-844-6223 646-247-6791 267-288-8123
20 180608/

CLASSIFIEDS

A28 

 

FC-8008

FC-8006

FC-8022

FC-8021

Â&#x192;Â&#x201E;ďź&#x161;(215) 613-9428 Â&#x2026;Â&#x2020;ďź&#x161;(215) 543-0983 iÂ&#x2021;ďź&#x161;4722 Blakinston St., Philadelphia, PA 19136 Â?Â&#x17D;ďź&#x161;hzkitchensupply@gmail.com

Leoďź&#x2C6;ďź&#x2030;


20 18;06=08>/@BC

NEWS

!ďź&#x161; ďź&#x161;

A29 (215) 928-1288 NEW SPRING GARDEN MARKET

400 Spring Garden Street(4), Philadelphia, PA 19123

  ďź&#x161;8: 3 0AM - 8 : 0 0PM

$150  $100 10 $25 

* ďź&#x161;ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; BBQă&#x20AC; ă&#x20AC;&#x201A;1 !"#$ďź&#x152;&'()+,-.ă&#x20AC;&#x201A; * /02345ďź&#x152;6748ă&#x20AC;&#x201A;

*Spring Garden+4./

67 

"#$%&'

2153365858-DT-LM


A30 2018;06=08>/@BC

GIA


A31 20180608/


A32 2018;06=08>/@BC

Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #592 A  
Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #592 A  
Advertisement