Page 1

 PHILADELPHIA

 | | | 

 

POLITICS & LAW

20 180518

589  05/18/2018-05/24/2018 www.MetroChinese.com

Phone: (610) 617-8800 Fax: (610) 482-9220 MetroChinese@yahoo.com Address: 167 Old Belmont Ave., Suite 200, Bala Cynwyd, PA 19004

 REAL ESTATE


B2 2018 05 18/

June Ha, Certified Public Accountant

2152687928_LL

  April Yang Zhang, Certified Public Accountant, IRS Enrolled Agent

!"#$%ďź

6901 Castor Ave.,Phila., PA 19149


B3 2018 05 18/


B4 2018 05 18/

'()*+7:

PROPERTIESMan Kim

*+; <=>+?@;DF,LNOQ,OT, UV*+;WX[\NV*+!
(B6)

 

Quality Insurance Agency, LLC 

Alex Lee

215-904-6918Peggy Lee

215-300-4664

:1877 Cottman Ave.,Philadelphia, PA 19111

:www.akutta.com


B6 2018 05 18/

(B5)


B7 20180518/

 â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? 

Law Offices of Lally and Ahn ďź&#x2C6;ďź&#x2030;

 !

2015 3ďź&#x152;  

ďź&#x161;tarakao


B8 2018 05 18/

ï¼&#x2C6;B9ï¼&#x2030;

2155454035 _ LL


Œ1936 ,Ž}‹‘’“”•–—˜™!

!


Law Offices of Timothy F. T. Lee

ďź&#x152;

ASIA-AMERICA LAW,LLC

Law Office of Gregory Schinella, LLC ďź&#x152;

 !"

. .

Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;Â?

DANIEL CONNEEN,ESQ¨Šª

Email: dconneen@AsiaAmericaLaw.com ÂŤÂŹÂ&#x153;Â?I-526­Ž­¯°¹ ²³ďź&#x161; /B1,B2 F1,F2/J /

Â&#x17E;("#Â&#x; ă&#x20AC; ¢£¤


B11 20180518/2159881800 - DT - YL

: (215)545-4035  : yimin688@gmail.com


B12 20180518/


B13 20180518/

,

:(610)

525-0900:(610) :(610) 525-5715

  

RX 350

IS 250/350

GS 350

ES 350

CT 200 h

LS 460

LX 570

GX 460

 ,

 ( J.D. Power)9

568 WEST LANCASTER AVE., HAVERFORD, PA 19041 ■ ■ Y@ Z[\]^_`ab■ < =>?@ ■

■161BGIJKMQ=UX

!"#$%&'() *+-/23 “7: ”!;

6105250900-LM


B14 20180518/

(B15)


B15 20180518/

(B14)


B16 20180518/!"#!$7:30am-7pm !%8am-4pm NEW 2017 TOYOTA

STK#430503, PluS Tax, Tag, TiTle

 

 &'()ďź&#x152;*+,.19;< ln#2018k5o31q

 

 

 =>.1?@500ABďź&#x152;

50ďź

$%

!"#

DFHJKMN

MOPQUVWYă&#x20AC;&#x201A; &'[\Q]^_`b05/18ďź&#x152;06/18ďź&#x152; 07/18ďź&#x152;de)fgijkMă&#x20AC;&#x201A;

9367ďź&#x152; ;4<=>?

ln#2018k5o31q

@9A

rstuFvDwtxyz{|}ă&#x20AC;&#x201A;

&'()*+,-.67ďź Excludes rotor or drum resurfacing. ln#2018k5o31q

¤*¼150B!

ln#2018k5o31q

  FHďź&#x161;Â&#x2026;Â&#x2020;@Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x2020;ďź&#x152;~Â&#x20AC;Â Â&#x201A;ďź&#x152; 27Â&#x152;MOďź&#x152; MOÂ?Â&#x17D;Â&#x2C6;ďź&#x152;Â?Â?Â?Â&#x2018;MNďź&#x2C6;Â&#x201C;Â&#x201D;ďź&#x2030;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;MOă&#x20AC;&#x201A; Synthetic oil additional if required.

ln#2018k5o31q

WITH APPROVED CREDIT. PLUS TAX, TAG, TITLE AND $108 DEALER FEE. OFFER EXPIRES 5/31/2018. 8884791295-LL


B17 20180518/

Honda Civic

2018 Honda Civic Sedan


B18 20180518/


B19 20180518/

MNO

Evan Wang QR TR UV XY (267)307-2227

EF)GIďź&#x152;EF)JKLďź

evan_wang@sloaneautos.com

NEW 2018 TOYOTA

NEW 2018 TOYOTA

TACOMA

CAMRY LE

NEW 2018 TOYOTA

COROLLA LE STK#641541

STK#645149

LEASE FOR PER MO. OR 24 MOS*^^

UP TO

mp 1 qrst

xy5000z{ NEW 2018 TOYOTA

NEW 2018 TOYOTA

RAV4 LE

2,000 HIGHLANDER LE STK#441725

STK#640847

LEASE FOR

LEASE FOR

mp 2 qrst

PER OR MO. 24 MOS*^^

mp 2 qrst

NEW 2018 TOYOTA

PRIUS TWO

STK#640476

PER MO. OR 24 MOS*^^

OFF MSRP

0

%

mp 2 qrst

1546 Cottman Ave., Philadelphia, PA 19111

215-742-9300

LEASE FOR

PER MO. 24 MOS*^^


B20 20180518/

 

  ;<

City Line Financial Group, LLC

â&#x2014;? â&#x2014;? ďź&#x152; â&#x2014;? !ďź&#x152;"#$

Website:yanqi.yourkwagent.com

â&#x2014;? )* +â&#x2014;? .#34ďź&#x152;679:

DEHďź&#x161;DianaQi8

2156462900-DT-YL

(215) 593-9119 Emailďź&#x161;jeywang@mortgagecityline.com Licensed by Banking Dept. in PA & DE NMLS: 103117

2155939119-LL

â&#x2014;? %&'(


B21 20180518/

「」

(B25)

 K<MN, OEPR, S&TU!


B22 20180518/

ï¼&#x2C6;B23ï¼&#x2030;

PK

Property Real Estate â&#x2DC;&#x2026; PK Property Cheltenham Ave. Broad St

ï¼&#x161;753 West Cheltenham Ave., Melrose Park, PA 19027

â&#x2DC;&#x2026; Z[\


B23 20180518/

(B22)

www.century21target.com

Krystal Wang

   

Sheng Fei Lin fjk Realtor-Associate


(B26)

Philly Mortgage Group, Inc

Email: mguomortgage@yahoo.com Licensed by PA Dept. of Banking/DE State Bank Commissioner

Mark 

Mortgage Broker NMLS ID:6107316108 183230 - LL

Carrie Zhao (267) 210-8523

Zhaoxialike@yahoo.com

2672108523-LL

www.century21target.com

612-36 Washington Ave., Unit 1, Philadelphia, PA 19147


B25 20180518/

(B21)

( )

Target Realty
B26 20180518/

ďź&#x2C6;B24ďź&#x2030;

Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2019;

John Chi ¢£¤ 412-251-2206

Syndee Ho Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A; 267-808-0518

Eva Li ¼Œ§

LICENSED IN PA & NY

Jerry Li

Linda Lin

267-538-9821

917-573-0425

267-918-6530

267-307-5397

Jackie Li

Derek Han Â&#x2030;Â&#x160;

Danny Chen Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;

Kevin Zhang Â?Â&#x17D;

Andy Liu Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;

Louie Liu

Zhongzhi Liu

Sam Oh

BROKER EPAă&#x20AC;

/

Associate Broker 215-768-8151

Market Research Analyst

267-210-2588

267-307-0920

215-500-3796

573-529-0824

James Xiong Â&#x17E;Â&#x; Hailey Zheng 267-474-2998 267-216-6933


B27 20180518/

 Satisfaction Realty LLC 3534 Cottman Ave, Philadelphia, PA 19149

Frank Xue ©ª«

  1010 Race St., Suite 5, Phila., PA 19107

:267-639-6618


B28 20180518/

■ John XuK­


B29 20180518/

Ă&#x152;Ă?Ă&#x2030;ďź&#x161;

6532 Castor Ave., Philadelphia, PA 19149

!"ďź&#x161;(610) 489-0198 677 W Dekalb Pike Suite 210, King of Prussia, PA19406

Ă&#x2C6;Ă&#x2030;ďź&#x161;

°¹[²ă&#x20AC; ´²ă&#x20AC; ¾œ}ă&#x20AC; ¡²

;<ÂŻ

Â&#x2020;ÂŽÂŻ Ă&#x17D;ÂżĂ&#x20AC;ÂżĂ?

Ÿ½ž â&#x2014;&#x2020;GHI1+Condoďź&#x152;¸16š â&#x2014;&#x2020;JQVX2+2;ďź&#x152;Y1Z5ďź&#x152;6[862<ďź&#x152;¸33š

$%&'

â&#x2014;&#x2020;£¤¤¼Barďź&#x152;Ă?ÂŻ70š â&#x2014;&#x2020;£¤}Â&#x20AC; Œ§110Â&#x201D;ďź&#x152;¨Š4.5Â&#x201D;ďź&#x152;Ă?ÂŻ¸120š â&#x2014;&#x2020;Â&#x2021;!£¤}Â&#x20AC; 110Â&#x201D;ďź&#x152;Ă?ÂŻ210š

#\Â&#x2020;Â&#x2021; â&#x2014;&#x2020;Condoďź&#x152;Templeă&#x20AC; Drexelă&#x20AC; U Pennďź&#x152; ¸14šďź&#x152;º1100 â&#x2014;&#x2020;!"#ďź&#x152;Cottman Mallďź&#x152;¸13š â&#x2014;&#x2020;!"#ďź&#x152;$%ďź&#x152;¸12š â&#x2014;&#x2020;!'()*ďź&#x152;4+2.5;ďź&#x152;2700<ďź&#x152;=>?Fďź&#x152;45š9

Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Â&#x2020;Â&#x2021;Commission CommissionRebate Rebate Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Â&#x2020;Â&#x2021;

â&#x2014;&#x2020;£¤ª}ďź&#x152;Â&#x20AC; Œ§200Â&#x201D;ďź&#x152;37ÂŚÂ&#x20AC; ďź&#x152; ­Ž¨Šďź&#x152;ÂŻGHI10°¹` ďź&#x152; ¤²³´¸72š5Ă&#x2018;

ÂżĂ&#x20AC;Ă Ă&#x201A; â&#x2014;&#x2020;(Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;ďź&#x152;39ďź&#x152;¸189š â&#x2014;&#x2020;Â&#x2021;!42motelÂ&#x2026;Â&#x2020;ďź&#x152;Â&#x2C6;10acreďź&#x152;¸240š

Ă&#x20AC; Ă&#x192;

â&#x2014;&#x2020;Lower Merion!)*ďź&#x152; UPenn ďź&#x152;3+2;ďź&#x152;31š9 â&#x2014;&#x2020;King of Prussia)*ďź&#x152;Â&#x203A;Â&#x153;ďź&#x152;4+2.5;ďź&#x152;2100<ďź&#x152;0.24acreďź&#x152;¸33š5 Commission Rebate â&#x2014;&#x2020;CherryĂ&#x2C6;Ă&#x2030;Â&#x2020;Â&#x2021; Hillďź&#x152;TEÂ?!Â&#x17E;Â&#x; ¥¢

â&#x2014;&#x2020;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â?}Â&#x17D;[Â?VXďź&#x152;¸35š â&#x2014;&#x2020;)*\][ďź&#x152;11^`fďź&#x152;Dairy Queenz{|}ďź&#x152;=>~ďź&#x152;Â&#x20AC; ďź&#x152;¸99š â&#x2014;&#x2020;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;IÂ?3Â&#x2018;\][3100<ďź&#x152;26š9 â&#x2014;&#x2020;Â&#x2019;Â&#x201C;1Â&#x201D;<, ¸25š â&#x2014;&#x2020;%1Â&#x201D;<, ¸75š â&#x2014;&#x2020;3Â&#x2018;\][3100<ďź&#x152;¸55š

Ă&#x2026;Ă&#x2020;Ă&#x20AC;Ă&#x192;Ă&#x2021;Âť â&#x2014;&#x2020;5Â&#x201D;<Â&#x2022;Â&#x2013;}Â&#x2014;ďź&#x152;$2.40 /SF/Year â&#x2014;&#x2020;2000-27000<Â&#x2022;Â&#x2013;}Â&#x2014;ďź&#x152;Â&#x2DC;Office Depot, $15 /SF/Year â&#x2014;&#x2020;Â&#x2021;!8400-10000<Â&#x2022;Â&#x2013;}Â&#x2014;ďź&#x152;Â&#x2DC;Home Depot, ACME

)*\][ďź&#x152;11^`f, Dairy Queenz{|}ďź&#x152; =>~ďź&#x152;Â&#x20AC; ¸99š

6104890198_LLAppreciation Realty LLC


B30 20180518/

0

 /37

.9% APR^Å!, ÓÔÕÅ%700Ö×ØÙHondaÚ!

NEW 2018 Honda

99

MANUAL SEDAN

NEW 2018 Honda

NEW 2018 Honda Automatic 4X4

129

(2)*

Å!

159

$

LEASE FOR

(3)*

Å!

CIVIC LX

NEW 2018 Honda

NEW 2018 Honda

28 $

LEASE FOR

229

(4)*

Å!

$

LEASE FOR

289

(5)*

Å!

-

¶Š‹·¸,

Š‹¹–œ!


B31 20180518/

, ,

 

 

 www.CentralRealtyPA.com


B32 20180518/Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #589 B  
Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #589 B  
Advertisement