Page 1

 PHILADELPHIA

 | | | 

201 70217 Phone: (610) 617-8800

A

524

 

Fa: (610) 482-9220team@nmspress.com

02/17/2017-02/23/2017 www.MetroChinese.com Address: 167 Old Belmont Avenue, Bala Cynwyd, PA 19004,  —— 

 

(A20-21)


A2 20170217/

 
A3 20170217/

$184 !"#ďź &'ďźŒ)*+,-.59ďź

 ? > @ ďź

 36 <= :;

48

/  12 <= :;

36

36(Hanyang Mart,K)

(Korea VillageNO)PAB,

3

(Assi Plaza EFB,GH)


A4 20170217/

ďź&#x161; ă&#x20AC; 

Cash Carry  ďź&#x161;2339 Center Square Road, Swedesboro, NJ 08085 ďź&#x161;ďź&#x2C6;866ďź&#x2030; 362-9393 ďź&#x161;ďź&#x2C6;404ďź&#x2030;362-9660


A5 20170217/

â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D; Â&#x2021;Â&#x2C6;ă&#x20AC;&#x160; QRSă&#x20AC;&#x2039;â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;

â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D; QRSTUWXY â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;

â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D; Â&#x192;Â&#x2026;-WÂ&#x2020; â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D;

 ďź&#x152;ďź&#x152;ďź&#x152;ďź

 Â&#x2039;{|Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â?

mpquvxďź&#x161;{|}~Â&#x20AC;

 QRZďź&#x161; MetroChinese.com

>Â mÂ&#x201A; @ QRS @{|}~Â&#x20AC; Twitter: @MetroChinese Like Us on Facebookďź&#x161;Metro Chinese Weekly


20 170217/

METRO NEWS ďź&#x161;

A6

Dr. Fuming Li

ďź&#x161;

215-764-6889

: (856)888-4818 : (856)888-4819

Voorhees 

 :info@advancedfamilydentalsj.com : www.advancedfamilydentalsj.com : 2301 East Evesham Rd, Suite 201, Voorhees, NJ 08043 8568884818-LM

ă&#x20AC;  Dr. Min Xu

"CHIP" ( )

: 2000 Grant

Suite 200, Philadelphia PA 19115(Septa Bus1, 14,19, 58) 2673321236-LM 2158730340-LM


20 170217/

METRO NEWSA7

 (Dr.Tang)  215.350.3956

 (PRIMARY CARE SERVICES)ï¼&#x161; ï¼&#x152;ï¼&#x152;ï¼&#x152; ï¼&#x152;!"#

PROPERTIESMan Kim


20 170217/

METRO NEWS

ďź&#x161;( 215 ) 909-9039A8

( 267 ) 902-4011 (24)

 ďź&#x161;

â&#x2014;&#x17D; !

â&#x2014;&#x17D; 

â&#x2014;&#x17D; "#$

â&#x2014;&#x17D; 

â&#x2014;&#x17D; %&'

â&#x2014;&#x17D; 

ďź&#x161;1500 Walnut St., Ste 700 3C, Philadelphia, PA 19102 ďź&#x161;travel.bluesky@hotmail.com ďź&#x161;www.blueskytravelusa.com

2675190204-LM

Â?Â&#x2018;ďź&#x161;thanhvngo@yahoo.com


20 170217/

METRO NEWSA9

911•–]!—˜™& ?š›œžŸ ¡¢£

’ k “ ” 、、:10:00am - 7:00pm :10:00am - 5:00pm

、:1:00pm - 7:00pm 


A10 20170217/*Transamerica Agency Networkï¼&#x152; +-/67;<=>?CHI+-KMOQTUã&#x20AC;&#x201A;XYZ[M\]^_ã&#x20AC;&#x201A;

Ah

Candice

Key

Alex

Hyuck

Eunsoon

Esther


20 170217/

METRO NEWSA11

!"$%&'

 () (*+) /;<%

ABA

Language Institute

ABA

ABA

ABA

Language Institute


20 170217/

NEWS

A12

 。 F

qxxz{|}~€ ?@UWXBrian ChenZ[

=>?@B%,DFGBrian Chen YAOCHEN@PA.GOV JKLMwww.patrooper.com :(717)614-7958

ËÌͪ«² © Š‹

ª« ¬­

³´ µ¶ ÄÅ 

ÆÇ ÂÃ

®k ¯°

»¼½¾¿À AP TOEFL ACT

%± ²

SAT

È© ÉÊ

ESL GMAT ÂÃ

GRE Ák


A13 20170217/

 215-782-8152


20 170217 /!"#

A14NEWS

 10% OFF &'()*+,-. 34"52017228

Camden

Ha

dd

on

Av

Cherry Hill

e.

S&Y Aloha

â&#x2DC;&#x2026;Beauty Spa

ï¼&#x152; ï¼&#x152; ï¼&#x152;ï¼&#x152; ï¼&#x161;  10AM-7:30PM  10AM-7PM


20 170217/

NEWSA15


A16 20170217/2017! /01 , 、、、 !"、#$%& '()*+,-!

:

8:30AM - 9: 9:00PM 00PM


A17 20170217/


20 170217/

NEWSA18


20 1702 17 /

NEWS

A19


20170217/

 SPECIAL REPORT—— ,

A20


20170217/

 SPECIAL REPORT

A21


20 170217/

NEWSA22


A23 20170217/


20 170217/

TECHNOLOGYA24


20 170217/

CLASSIFIEDS

A25 

 ï¼&#x161;  10am-7pm


20 170217/

CONTRACTORS

A26

 !"ďź&#x161;yan88816888 NOďź&#x161; ďź&#x161;yan18168168 Email:rmc1688@gmail.com

 PQRSďź&#x161;PAă&#x20AC; NJă&#x20AC; DE

  !"

  #$%&

'(  )*

  

 

267-206-5609[\.] ;<>?+,.348ďź&#x152;;<=>?

@ABCDEF(GHI

30#$%&' ()*+

,-

  

E

6462267638_LL

 

Lďź

J*K

646-226-7638 646-220-7277


20 170217/

CLASSIFIEDS

A27  !

  " #

June Liu

*ï¼&#x161;

646-247-6791 '() 267-288-8123 

2675066080_LL

 $%& 215-334-3500

ï¼&#x161;
20 170217/

A28

CLASSIFIEDS

CATHAY XPRESS INCDeliï¼&#x152;

ew oo

dR d

 

FC-8022

W

yn n

FC-8008

Ha

ford

Rd

1

FC-8006

FC-8021

Be e

ch

wo o

dR

Ea

d

gle

Rd

ver  

825 Beechwood Roadï¼&#x152;Havertownï¼&#x152;PA 19083

Leoï¼&#x2C6; ï¼&#x2030;


A29 20170217/
A30 20170217/

 NEW SPRING GARDEN MARKET

 ďź&#x161;400 Spring Garden Street( 4 ), Philadelphia,PA 19123

ďź&#x161;(215) 928-1288

NOQRT UVW XVW 

%$140'*+ %$100'*+ .$50'*+ .$25'*+ 

EF<H .IJ10' 6;<=>?@ BC<D>?@

* ďź&#x161;ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; BBQă&#x20AC; ă&#x20AC;&#x201A;1 !"#$ďź&#x152;&'()+,-.ă&#x20AC;&#x201A; * /02345ďź&#x152;6748ă&#x20AC;&#x201A;

 ! " # $ 

KLďź&#x161;8: 3 0AM - 8 : 0 0PM

2153365858-DT-LM

  


A31 20170217/Tel: (215)

728-1300 Fax: (215) 728-1600

www.hk-supermarket.com

HONG KONG FARMER'S BEST SUPERMARKET

ďź&#x161;2/17/17-2/23/17NK

Kabocha

Flat cabbage

28

38 78Â&#x2021;Â&#x2C6;

$ 48

$ 98

LB

LB

1

1!"#

Megachef fish sauce 23.6 oz

$

3For

$

Wai wai noodle 500 Gram

50

4

$

3For

8

LB

50

2802 bun ong Gia que Huong 2 lbs

$

3For

00

8Coffee G7 3 in 1

00

2

$

68

Zhen jiang vinegar 18.6 oz

2For2For

Chicken Wing

00

8

$

Â&#x2030;Â&#x160;

Cafe du Monde 15 oz

$

2For

*Advertised prices are subject to change without notice.

99

9

Chinese Nagaimo

88 Â Â&#x201A;"

$ 28

Dungeness crabs

$

59

2

LB

)*+,-%4

Premium soy sauce 59 fl oz

$

1

LB

Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x201E;Â&#x17D;

Pompano

$

LB

~

LBPork Shoulder

Spareribs

68

LB

Broccoli crown

LB

Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;

48 OQ;

Yellow papaya

68

Eggplant

LB

_`K

Red seedless grape

{|X

Zucchini

LB

TUVX

uv 8AM-9PM

wyă&#x20AC; BC{|ă&#x20AC; }ă&#x20AC; 

FIJK

[\]

kmoqJ

s!"#$

571 Adams Avenue, Philadelphia, PA 19120

3

99 EA

:(;%

Peeled peanut 400 Gram

$

2For

00

2

99

8

Â?Â?Â&#x2018;

Headless shrimp 36-40

$

LB

00

12

Hoisin sauce 20 oz

$

2For

2For

00

5

00

4

EA

=>?@AB

Sriracha hot chili 28 oz

$

$%&'/('

$

2lbs

)*+E,B

2For

Cooked salt eggs Preserved duck eggs 13 oz

LB

50

4

Dried bean stick 300 Gram

$

2For

00

5


A32 20170217/

Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #524 A  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you