Page 1

 PHILADELPHIA

 | | | 

 

POLITICS & LAW

20 161202

513  12/02/2016-12/08/2016 www.MetroChinese.com

 REAL ESTATE

Phone: (610) 617-8800 Fax: (610) 482-9220 MetroChinese@yahoo.com Address: 167 Old Belmont Ave., Suite 200, Bala Cynwyd, PA 19004

/


B2 2016 12 02/

Target Realty
B3 2016 12 02/

,  ! :($2,500)

, 10 ! 

 ?   !  1 1   


B4 2016 12 02/


B5 2016 12 02/

Quality Insurance Agency, LLC 

Alex Lee

215-904-6918

Peggy Lee

215-300-4664


B6 2016 12 02/


B7 2016 12 02/

, RATED BY

:tarakao

2159310333-LL

Tara P. Kao


B8 2016 12 02/

!

(215) 545-4035

2155454035 _ LL


B9 20161202/

ďźˆ

 !

Zhen H Jin , Attorney At Law & David S . Berman , Attorney At Law

1936 ďźŒ ďź

ďź

 ďź


B10 2016 12 02/

 ďźˆ

329

109N 10th St 2nd FL PHILA PA 19107

ďźš215-418-0818

Law Offices of Timothy F. T. Lee

PA〠NJ&'*+

Calvin Sun, Esq. ,.ďź&#x152;678.*+ <=>?@ABDF

2159288876 _ LL

"#$ %

ASIA-AMERICA LAW,LLC

Law Office of Gregory Schinella, LLC ďź&#x152;

 !"

.

DANIEL CONNEEN,ESQÂ&#x152;Â?Â&#x17D;fOjk â&#x2013; 

Â?Â?jkďź&#x152;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022; fOÂ&#x2013;Â&#x2014;jk Â&#x2DC;OÂ&#x2122;Â&#x152;Â&#x201C;Â&#x161;

â&#x2013; 

!"

â&#x2013; 2157556035

â&#x2013; #$%&

â&#x2013; '()*+

,.4/67)*

Â&#x20AC;Â Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x201E;ă&#x20AC; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6; qz:

(215) 418-0818 |}: (215) 418-0819


B11 2016 12 02/

ï¼&#x161; ï¼&#x2C6;215ï¼&#x2030;545-4035 : ; ï¼&#x161; yimin688@gmail.com

CDEFGHI

2159881800 - DT - YL

GHIDF


B12 20161202/

 

 


B13 20161202/

,

RX 350

IS 250/350

GS 350

ES 350

CT 200 h

LS 460

LX 570

GX 460

 , 

■ , ,

 ( J.D. Power)

9568 WEST LANCASTER AVE., HAVERFORD, PA 19041

<=>?@B (4;I)KM,QUXYZ[3\ ]^ K_`abc: ■ ■ qB rstuvwxyz■161ijklImnfop ■ e fghB ■ 24|/365f€‚ƒ„…†

!"#$%37:; &'()*+ “-/ ”!2

6105250900-LM


B14 20161202/

Honda Crosstour

2016 Honda Civic Sedan


B15 20161202/

Lei's Auto & Collision Service Center

2, , !, "#$%()*. +-4, 74, 894, :;

  , , Body Shop

 <=, >?, @D

(215) 386-5565 Collision Claim 


B16 20161202/

EF

NEW 2016 TOYOTA

NEW 2016 TOYOTA

NEW 2016 TOYOTA

TACOMA

STK#641541

CAMRY LE

STK#645149

LEASE FOR PER MO. OR 24 MOS*^^

UP TO

PQ 1 TUVW NEW 2016 TOYOTA

NEW 2016 TOYOTA

RAV4 LE

LEASE FOR PER MO. OR 24 MOS*^^

2,000 HIGHLANDER LE STK#441725

STK#640847

LEASE FOR

PQ 2 TUVW

PER OR MO. 24 MOS*^^

PQ 2 TUVW

NEW 2016 TOYOTA

PRIUS TWO

STK#640476

OFF MSRP

0

%

PQ 2 TUVW

1546 Cottman Ave., Philadelphia, PA 19111

LEASE FOR

PER MO. 24 MOS*^^


B17 20161202/2017 Lexus RX350 AWD

2017 Lexus ES350 2017 Lexus NX200t AWD

L/ CERTIFIED BY LEXUS

2017 Lexus IS300 AWD


B18 20161202/


B19 20161202/

NEW 2015 Honda

99

MANUAL SEDAN

NEW 2015 Honda

NEW 2015 Honda Automatic 4X4

129

(2)*

PQTUVW

159

$

LEASE FOR

(3)*

PQTUVW

CIVIC LX

NEW 2015 Honda

28 $

LEASE FOR

229

(4)*

PQTUVW

$

LEASE FOR

289

(5)*

PQTUVW ďź&#x152;

 ďź


B20 20161202/

ďź&#x2C6; ďź&#x2030;

 Nancy Wei, MBA

ďź&#x161;215-882-1563 ďź&#x161;215-332-3089

  

ďź&#x2C6;B24ďź&#x2030;

 

 !O 

Financial Group, LLC

â&#x2014;? â&#x2014;? !"#ďź&#x152;%&'( â&#x2014;? )*+.ďź&#x152;47+:

(215) 593-9119

â&#x2014;? ?@AD â&#x2014;? E7HIďź&#x152;JKMN

Licensed by Banking Dept. in PA & DE NMLS: 103117

2155939119-LL

â&#x2014;? ;<%&=>


B21 20161202/

ï¼&#x2C6;B22ï¼&#x2030;

RST%UV

RECRUITING NEW AGENTS `bdef Great Compensation Plan


B22 20161202/

ï¼&#x2C6;B21ï¼&#x2030;

#$%&'( )*+,-./ï¼&#x;  3  !"(215) 964-8331

Krystal Wang

    ï¼&#x161;6633 Bustleton Ave., Philadelphia PA 19149

2159088277_LL

Website:yanqi.yourkwagent.com

Diana Qi

Keller Williams 910 Harvest Dr. Suite 100 Blue Bell , PA 19422

2156462900-DT-YL


B23 20161202/

ï¼&#x2C6;B26ï¼&#x2030;

 Satisfaction Realty LLC

 / / 

3534 Cottman Ave, Philadelphia, PA 19149

Office: (215)268-6475 Fax: (215)600-1798 ï¼&#x161;718-664-8058 Email:Frankxue123@yahoo.com

Frank Xue

  


B24 20161202/

ďź&#x2C6;B20ďź&#x2030;

Carrie Zhao 

2672108523-LL

www.century21target.com

CELL:(267) 210-8523

OFFICE:(215) 218-0939

2157687898-DT-LM

Zhaoxialike@yahoo.com

Â&#x2122;Â&#x161;!T%d

 (Peter Fang)

Â&#x17D;Â?ďź&#x161;(610)731-6108 Â&#x2019;Â&#x201C;ďź&#x161;(610)571-3352 Email: mguomortgage@yahoo.com

Â&#x192;Â&#x201E;/Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;UV Licensed by PA Dept. of Banking/DE State Bank Commissioner

ďź&#x161;801 Old Lancaster Road, Bryn Mawr, PA 19010 2152609168-Peter Fang-LL

Â&#x2013;Â&#x2014;/!Â&#x201A;Â&#x2DC;"#

Mark

Mortgage Broker NMLS ID:6107316108 183230 - LL


B25 20161202/

(B27)

Jennifer Huang/¢£¤

S › T % 215-530-1838 Email: jfhuangus9@gmail.com

Office : 215-947-0575 Fax : 215-355-3075

–¨T%

Tž:380 Red Lion Rd Suite 104, Huntingdon Valley, PA 19006

§™T%

‚˜«¬!"#——

$%'()*+47©5ªhome equity line of credit -/2 (2.8-3.5%)


B26 20161202/

ďź&#x2C6;B23ďź&#x2030;

¾œ¡¸šºŸ½ž¡¿Ă&#x20AC;ďź&#x161;

WWW.HOMELINKPA.COM ¯¨O T%

dĂ Ă&#x201A;

Derek Han ­Ž

Danny Chen Ă&#x2020;Ă&#x2021;Ă&#x2C6;

Kevin Zhang ³´

Linda Lin

BROKER 45EPA68ă&#x20AC; ;<=>/@CFGHI>

Associate Broker 215-768-8151

Market Research Analyst

267-307-5397

James Xiong Ă&#x2039;Ă&#x152; 267-474-2998

Andy Liu Ă&#x192;Ă&#x201E;Ă&#x2026;

267-210-2588

Syndee Ho ¢Ă&#x2030;Ă&#x160; 267-808-0518

Ken Zheng ¹² 646-591-8365

Jackie Li LICENSED IN PA & NY

917-573-0425


B27 20161202/

ï¼&#x2C6;B25ï¼&#x2030;ï¼&#x152;ï¼&#x152; Eastern, Inc.Peter Wu 

1010 Race St., Suite 5, Phila., PA 19107

1010

:267-639-6618 :267-639-6282

E-MAIL:pwu3388@hotmail.com

2675196900-DT-LM


B28 20161202/

Z[:John Xu

■ John Xu Ð


B29 20161202/

Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x161;ďź&#x161;

ďź&#x161;(610) 489-0198 6104890198_LLAppreciation Realty LLC

6532 Castor Ave., Philadelphia, PA 19149

 Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x201D;ă&#x20AC; Ă&#x2013;Ă&#x201D;ă&#x20AC; ¤Â&#x201E;Â?ă&#x20AC; Ă&#x2014;Ă&#x201D;

O T%

Â&#x2013;¨T% Ă&#x203A;Ă&#x153;Ă?Ă&#x153;Ă&#x17E;
B30 20161202/

2015 GLA250$

Paul Wu

33,300 ! 

GLA CLASS

、 、、

ßà:609-315-5296 ^`:pwu@CHMB.com :856-324-3966

2016 

CLA CLASSML CLASS

C CLASS

SLS CLASS

S CLASS COUPE


B31 20161202/D SOL 

ding n e P

 www.CentralRealtyPA.com

D

SOL


B32 20161202/

Champion! å Kâ

z{|z}7:30am-7pm z~8am-4pm NEW 2015 TOYOTA

STK#430503, PluS Tax, Tag, TiTle

ãäüÌ¡çĂ&#x201D;èÊêÍÏíÎïðùMNďź

Matt, Chan, Ben, John, Alan, Derrick, Jang, Chen

Â&#x20AC;Â Â&#x201A;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2020;500Â&#x2021;ďź&#x152; Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;|2016Â&#x152;12Â?31Â&#x17D;

ĂłÂ&#x2039;"Ă´

Excludes rotor or drum resurfacing. Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;|2016Â&#x152;12Â?31Â&#x17D;

Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;)Â&#x2013;150Â&#x2021;!

Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;|2016Â&#x152;12Â?31Â&#x17D;

CHAMPION TOYOTA þðùÂ&#x2026;ÜáêøÚ úÝ7ßýÞ

Synthetic oil additional if required.

Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;|2016Â&#x152;12Â?31Â&#x17D;

Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;|2016Â&#x152;12Â?31Â&#x17D;

$Â&#x2DC;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x;ă&#x20AC;&#x201A;¥¢Â&#x;£¤¼ŒÂ&#x20AC;ă&#x20AC;&#x201A;§¨Šª­Žďź&#x152;ÂŻ+°Â&#x201D;Â&#x2022;Âąă&#x20AC;&#x201A;$)²Â&#x2122;³´Â&#x161;Â&#x203A;¾œ¡Â&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x;ă&#x20AC;&#x201A; Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;|2016Â&#x152;12Â?3 1Â&#x17D;ă&#x20AC;&#x201A; 8884791295-LL

Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #513 B  
Metro Chinese Weekly | 海华都市报 #513 B  
Advertisement