Page 1


C2 2014`06g13j/n9p

Â?ÂŽ    NÂ? Tai Lake Seafood Restaurant }x:

314C S. Henderson Rd., King of Prussia, PA 19406

 

King of Prussia ďźŒ Henderson Square ďźŒGiantCVS

DE:

610-768-5888

„KTV†‡ˆ‰Š‹26Œ2ÂŁ`

¤"¼Œ§¨ <#Šª?­Ž!

â&#x2013;˛

â&#x2013;˛ '()

â&#x2013;˛

â&#x2013;˛*+$',

â&#x2013;˛!

â&#x2013;˛23)4Â?NÂ&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2DC;ďź&#x152;Â&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x153;#Â?Â&#x17E;OKÂ&#x;Â

ďź&#x2C6; ďź&#x2030; : 215-922-0698 (4:00 PM TO 3:00AM) 2159220698_LL

5672014<6>1?@6>30?

BDEF

â&#x2013;˛"#$%&

â&#x2013;˛-./01

qxďź&#x161;www.tailakeseafoodrest.com }xďź&#x161;134 N 10th Street, Phila., PA 19107

ă&#x20AC;  ă&#x20AC; ă&#x20AC; ă&#x20AC; ďź&#x152;ă&#x20AC;&#x201A; !"#Partyďź&#x152; $%&'()*+,-.#/0ďź

DEďź&#x161;

856-321-8288

ďź&#x161; www.rubybuffetnj.com ďź&#x161;2100 Route 38, Cherry Hill, NJ 08002 Cherry Hill Mall l Red Lobster Shopping Center l 404 &405

Ruby Buffet 2345 Cherry Hill Mall Plaza 67

Church

Rd

Red r Lobste

ALL YOU CAN EAT

JAPANESE & SEAFOOD BUFFET

 

10%

OFF

Rd W oo ds

Cherry Hill Mall

Mall Dr

Haddonfiled Rd

  !

89:;<=>?@ďź&#x152; Party Room Available

Ruby Buffet

2ďź&#x152;6510%!//"$1.59ďź&#x152;#'(ă&#x20AC;&#x201A;

38

LNQST

8563218288-YL

Ruby Buffet PQďź&#x161;215-468-8889 Uďź&#x161; www.rubybuffet.com   ďź&#x161;1100 S. Columbus Blvd., #18A, Phila., PA 19147 (River View -378:ďź&#x152;;<=5>?ďź&#x152;@<ABDEFďź&#x152;25G64 IJKN)


C3 20140613/

KTop KARAOKE & ASIAN FUSION RESTAURANT

KTop OK& 


2014`06g13j/n9p

 ENTERTAINMENT

Sun Payments

▲Î!Ï-.

90

!

ÓÔÕÖ(215)592-9000 ÚÛ(610)896-2802

▲POS Ð.ÑÒ

2155929000-LM

C4


20140613 /

C5

 ENTERTAINMENT

 ASIA AMERICA GROUP

20, !

 

215-625-9730 610-570-1608(24 hrs)

:aag215@yahoo.com st :923 Arch Street, 1 Fl, Philadelphia, PA 19107

2156259730-LM


2014`06g13j/n9p

 ENTERTAINMENT

 

C6


20140613/

 ENTERTAINMENT

C7


2014`06g13j/n9p

C8

 ENTERTAINMENT 
20140613/

 CHICKEN SOUP FOR THE SOUL ■ 

/

C9


2014`06g13j/n9p

 CHICKEN SOUP FOR THE SOUL

C10


2014`06g13j/n9p

DINING!"#$%&

C11


20140613/

DININGC12


20140613/

DININGC13


C14 20140613 /

%&'()*

All You Can Eat

Chicken Teriyaki

Tempura

Sushi-Plate

Sashimi

Sushi

ďź&#x152; â&#x2014;&#x17D; +-ďź&#x152;ďź&#x152;(.5ďź&#x152;789ďź&#x152;:;<ďź&#x152;=>?@A

Dragon Roll

Long Island Roll

Pink Lady Roll

â&#x2014;&#x17D; Party tray, Bento, !"#$

$5.00

$50ďź&#x152; ă&#x20AC;&#x201A;

OFF

CE

FGHJKMCEďź&#x161;427 Franklin Mills Circle, Philadelpha, PA 19154

(856) 983-1211www.sushikingdommarlton.com ďź&#x161;

8569831211-LM

  

ďź&#x152;ďź&#x152;ďź&#x152; 

215-871-7888

10%  ďź&#x152;  (  #%&' !" 

$25

St. Joesphâ&#x20AC;&#x2122;s University

Temple University

Flaming Grill

OFF

Belmont Ave


C15 20140613/

 SEAFOOD GARDEN

#$%&

4 5 

!"

10^2014630

  KTV 10-20 30-40  10:30am-12:00am 10:00am-12:00am

ďź&#x161;1200 S. Church St., Mount Laurel, NJ 08054 FGH

& #$%

'(

RT

I

U

'()*+-/679ďź&#x152; 60;<=>?@ ABDďź

V '(

\]ďź&#x161;215-922-5588

WX

'(

PQ

O '(KO

= '(

>Y

Z

2159225588_LL


C16 20140613/

 

Eden Korean

â&#x20AC;&#x2013;â&#x20AC;&#x2013; â&#x20AC;&#x2013;

 

=>30ďź&#x2026;?@BCE Kate SpadeGJuicy CoutureNQ

 

%

  ďź&#x161;10:30AM-7 :30 PM ďź&#x161;10:30AM-5PM TonyMoly

!"#$ !"#ă&#x20AC; %&ă&#x20AC; '( )##*+, DHL Fedex/246835% OFF9AM-6PM

8564895757_LL

Established 1980 ďź&#x152; *929 RaceWilson Parking Lot ďź&#x152; ! ** 5 ďź

Sang Kee Peking Duck House - Chinatown ďź&#x161;www.sangkeechinatown.com


C17 20140613/

, â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? 

 Yogurt Cone 

(267) 519-2742 ďź&#x161;10 AM-10 PM ďź&#x161;10 AM-1 1 PM ďź&#x161;11 AM - 10PM

ďź&#x161;10am - 10pm

BYOB

2675192742-LM
C18 20140613/

John J.W.Lee,MD,FACS

 

HIK

HIJ ( )

Botox EF

/HI 

$%&'()*! ,-.5789:Top 2%( =>?Botox@ACDEF-G

?@B ?@B ?@A ?@A (、 、!"#) %&'*, ,'-./2,34567:;<18=>

LMNOP,QR(MNSUVW,X#YZ$250-$300

^_`,aEF@ACD

bcd,efghijb,klmnqr

CDFG

Dr. Lee134678:;


C19 20140613/
C20 20140613/?    , ★, “ ” 
20140613/

ENGLISH

C21 ( )

237

LEARN A WORD


20140613/

TRAVELC22


20140613/

TRAVELC23


20140613/

STYLE

C24


20140613/

STYLE

C25515 Rt. 73 South, Marlton, NJ 08053

856-596-8600

www.jayrobertsjewelers.com

Jay Roberts

â&#x20AC;&#x153;Jay Robertsďź&#x152;â&#x20AC;?


20140613/

REAL ESTATEC26


20140613/

REAL ESTATE

C27

+/

 Windows & Doors MFG. LLC SUNSHINE

!"#$%&'%*+-./ï¼&#x152; !"ï¼&#x152;$%&ï¼&#x152;'()* ï¼&#x152; ï¼&#x152; 1234ï¼&#x152;5678

PMD CONSTRUCTION CONSULTING LLC

am Ade Av

B

 (STRUCTURE ANALYSIS REPORT)

eg

rd kfo an Fr

ny

he e.

Av

924 CHERRY STREET 4TH FLOOR PHILADELPHIA,PA19107 Tel: 215-519-7296 Fax: 215-922-1599 E-MAIL: SERVICES@PMDENGINEERING.COM

All

 (VIOLATION CORRECTION,APPEAL)

St

E.

 (ELECTRICAL,PLUMBING,HVAC)

s

llin

Co

EXIT

25 

Av e Ca sto r

 6215519729_LL

 

3 StCastor Avee. Av

. St

95

3209-19 N. 3 Street, Philadelphia, PA 19140

TEL:(215) 423-0838 FAX:(215)423-0839, Email:sunshine_windows@yahoo.com


20140613/

REAL ESTATEC28


20140613/

REAL ESTATE

 1501 Washington Ave, Philadelphia,PA 19146

C29CD, BUFFETD, IJ8 LMNOPJQR

56>?K SVWXYZ[

,-./568 9:;<=%>? @?AB 

 o p q r
C30 20140613/

B Y OB

HIBACHI & SUSHI BUFFET + 

T okyo 

"

$3.00 OFF

ï¼&#x152; ï¼&#x152; ï¼&#x152; 2014 6!30 www.tokyodeptford.com

ï¼&#x152; ï¼&#x152; ï¼&#x152; 2014 6!30 www.tokyodeptford.com

 !"$2.00 OFF

: 856-848-8289 ï¼&#x161;www.tokyodeptford.com

: 1692 Clements Bridge Rd., Deptford, NJ 08096 8568488289_LMB J KITCHEN FLOORING


C31 20140613/

#$ï¼&#x161;856-655-3456

 ï¼&#x161;

 

ï¼&#x161;

8566553456_LL


C32 20140613/& SUPREME BUFFET 7;<=ďź&#x161;'?@GJQVďź&#x152;J\ďź&#x152;]^ďź&#x152;_`acfďź&#x152;hijk

 $3.99 $4.99 $5.99 &' - &(

+,./012

$7.59

* +

<= yză&#x20AC; ]{|ă&#x20AC; f}ă&#x20AC; _`~ďź

#%3-6& $3.59 7-10& $4.59

!"#ă&#x20AC; %&'

&' - &(

, +

$10.99 #%3-6& $4. 5 9 7-10& $5. 5 9

 ' )*

$10.99

 ă&#x20AC; :

(215)389-8881

330 West Oregon Avenue, Philadelphia, PA 19148

 330 West Oregon Avenue, Philadelphia, PA 19148

KFC W Oregon Ave.

WHITEMAN PLAZA 76

 ďź&#x152;ďź&#x152; 630ă&#x20AC;&#x201A; pqwx

 ďź&#x152;ďź&#x152; 630ă&#x20AC;&#x201A; pqwx

ďź&#x152; ă&#x20AC;&#x201A; pqwx

SCHUYLKILL EXPY PHILLIES STADIUM

EXIT 19

DELAWARE EXPY

Dunkin Donuts

S Columbus Blvd.

330 West Oregon Avenue, Philadelphia, PA 19148S Front St.海华都市报 384期 C版  
海华都市报 384期 C版  
Advertisement