20111129_nl_metro special

Page 1

Dit is een uitgave va n Metro Custom Publishing

november 2011

inhoud agina 2 p ‘ klachten worden te weinig herkend’

pagina 3

’ patiënten worden radeloos door onbegrip’

pagina 4

Mijnpijncoach biedt hulp en ondersteuning

pagina 5

’kennis is cruciaal, ook voor patiënten’

pagina 6

patiënten en artsen over pijnbehandeling

leven met

win

een gratis cursus pijnbestrijding. Lees hier meer over op pagina 4

pijn


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.