Page 1

TÉMA: CO VŠECHNO SE PŘÍŠTÍ MĚSÍCE STANE VE SPORTU strana 10 Sport

TYTO JAHODY SE PNOU K NEBI...

Hašek bude chytat za Pardubice

PRAHA

UÏ od

ã K 0 5 , 9 3 enici

Sportovní Octavie RS

IL MA ST VICE A F ER S

Francouzsk˘ zahradník vy‰lechtil zvlá‰tní odrÛdu Mount Everest, vhodnou k celoroãnímu sázení, schopnou pnout se do v˘‰ky 120 cm i v˘‰e. Po dobu pûti mûsícÛ rodí krásné plody, které budete sklízet ãisté, zdravé a voÀavé. Zasaìte sazenice na své zahradû, na pfiedzahrádce ba dokonce v truhlíku na balkónû, a dlouho se z jahod tû‰te. Popínavé jahody nepotfiebují ke

svému zakofienûní mnoho místa, nevyÏadují speciální pÛdu a jsou odolné vÛãi teplotním zmûnám. Staãí nûkolik minut k jejich zasazení, a pozdûji je jen opfiít o oporu a obãas zalévat. Jahody budou pûknou barevnou ozdobou Va‰í zahrady a rodit budou po mnoho let. KaÏd˘ den se budete tû‰it ze stále v˘‰e se pnoucích odnoÏí,které se budou pokr˘vat listy, kvûty a ná-

Rusům chybějí peníze na šaty pro Lenina

slednû plody, jeÏ se budou zvût‰ovat a jichÏ bude pfiib˘vat a které budou tvofiit velké, ãervené hrozny. Pfiedstavte si radost dûtí, aÏ jim dovolíte samotn˘m pln˘mi hrstmi sklízet tyto sladké,zralé a ãisté plody z va‰eho „jahodového stromu“. Budete jíst vlastní jahody aÏ do prvních mrazíkÛ,dlouho po konci jahodové sezóny. Rok za rokem se budete tû‰it z chutného ovoce.UÏ se nemusíte oh˘bat a sklízet pfii zemi jahody se stopami bláta a okousané od rÛzn˘ch ÏivoãichÛ.

více čtěte

Takovéto velké jahody 5 mûsícÛ v roce na va‰em stole.

Ano, chci vyuÏít speciální nabídky která mi umoÏÀuje obdrÏet popínavé jahody. Je samozfiejmé,Ïe neujmou-li se bûhem 90 dní a nebudou-li kaÏdoroãnû rodit velké ãervené plody, jeÏ lze sklízet bez namáhavého oh˘bání, a to minimálnû po dobu 5 mûsícÛ v roce, mohu o této skuteãnosti písemnû informovat a hned bez jak˘chkoli diskusí obdrÏím zpût cenu objednan˘ch jahod, po‰tovní poukázkou adresovanou na mé jméno. Mám tuto plnou a definitivní záruku a objednávám: 5 sazenic jahod za 290 Kã 10 sazenic za 490 Kã (u‰etfiím tak 90 Kã) 20 sazenic za 790 Kã (u‰etfiím tak 370 Kã) Zaplatím ãástku odpovídající mé objednávce – zv˘‰enou o po‰tovné a balné 189 Kã – u doruãovatele nebo na po‰tû v okamÏiku obdrÏení balíãku s jahodami. NYNÍ NEPOSÍLÁM ÎÁDNÉ PENÍZE, CENU ZA VA·I OBJEDNÁVKU ZAPLATÍM AÎ P¤I P¤EVZETÍ VÁ·Í SPECIÁLNù A BEZPEâNù ZABALENÉ ZÁSILKY.

Záruka 24 mûsícÛ Popínavé jahody jsou vhodné k celoroãnímu sázení a jsou baleny ve speciálních obalech chránících jejich kofieny.Jahody lze sázet ihned po jejich obdrÏení. Neujmou-li se bûhem 90 dní a nebudou-li kaÏdoroãnû rodit velké ãervené plody, jeÏ lze sklízet bez namáhavého oh˘bání, zavazujeme se vrátit vám bez jakékoli diskuse cenu objednan˘ch jahod po‰tovní poukázkou adresovanou na va‰e jméno.

Pfiíjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . â. domu . . . . . . . . . . . . . . . . . â. bytu . . . . . . . . . . . . .

PSâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upozornûní: jen zásilkov˘ prodej.

PR 90274217

Já vedle podepsan˘ (á) tímto prohla‰uji, Ïe souhlasím s tím aby byly moje osobní údaje z kuponu opakovanû zpracovávány k propagaãním a obchodním úãelÛm spoleãností Fast Mail Service. s.r.o. P.O.Box 85 120 21 Praha 2. Klient má nárok na bezpodmíneãné odstoupení od smlouvy a je oprávnûn podávat reklamace ve lhÛtû 90 dní od obdrÏení zboÏí.

OBJEDNACÍ KUPON Objednávejte na bezplatném telefonním ãísle: 800 700 640 (po – pá 8.00 – 18.00) nebo vystfiiÏen˘ kupon za‰lete na adresu: Fast Mail Service, P.O.Box 85, 120 21 Praha 2

Chutné dezerty s pfiíchutí jahod neopakovatelné vÛnû a chuti.

Škodovka začne v nejbližších týdnech vyrábět novou verzi sportovně laděné Octavie RS. Faceliftu se dočká také Octavie kombi Scout. (čtk)

MLADÁ BOLESLAV

IL MA ST ICE FA ERV S

... a v pfiízniv˘ch podmínkách rodí od ãervna do prvních mrazíkÛ, a jahody lze trhat bez namáhavého oh˘bání.

ČTK

Škodovka ve sportovním

za 1 saz

Job

str. 19

strana 6

Počasí Počasí

3/17 OC Jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti

Západ slunce

Svátek slaví

20:05 SELČ

EVŽENIE

STŘEDA 22. DUBNA 2009 Č. 78

Průzkum: v sexu se nám daří

WWW.METRO.CZ

str. 15

Jak a kdy si říct šéfovi o letní dovolenou

Vyšetření Bílá pomáhala

Mladí věří antikoncepci. Celkově jsou lidé v sexu tolerantnější PRAHA Sexu se věnujeme průměrně hodinu týdně. A dobrou zprávou je, že jsme v otázkách sexuality rok od roku zodpovědnější a také tolerantnější. Přes všechna negativní prohlašování o tom, že se stav naší společnosti neustále zhoršuje. Potvrdil to velký celostátní výzkum sexuálního chování Čechů a Češek. „Neklesá věk prvního sexuálního styku, ani nestoupá promiskuita,“ řekl garant výzkumu, sexuolog Petr Weiss. Zatímco před dvaceti lety lidé vstupovali do sexuálního života v průměru kolem 18 let, dnes se situace neliší. Důvodem je podle Petra Weisse rostoucí odpovědnost mladých lidí. „Dnes zkrátka stojí za to, aby si dá-

vali pozor a mohli využít mládí k cestování, ke studiu a zahájení profesní kariéry,“doplnil Weiss. To všechno s sebou nese i další pozitivní jev – stoupá počet Čechů a Češek, kteří používají účinnou antikoncepci, a proto závratně ubylo interrupcí. Ukázalo se dále také, že tři procenta žen v posledních pěti letech minimálně jednou poskytlo sex za peníze. „Pokud bychom se však ptali vedle peněz na to, kolik žen poskytlo sex muži kvůli nějaké výhodě, počet by byl zřejmě značně vyšší,“ podotkl Petr Weiss. Více čtěte na straně 2 Alena Hechtová alena.hechtova@metro.cz

Lucie Bílá se včera v Liberci zúčastnila akce VZP, při níž si MAFA – OTA BARTOVSKÝ lidé mohli změřit cholesterol. inzerce


Domov

Pryč z vrcholné politiky

Klaus v Soulu

Ministr průmyslu a obchodu v demisi Martin Říman odchází z nejvyšší politiky. Nebude kandidovat v podzimních volbách do sněmovny, neláká ho ani senát. Zatím prý nemá vyhlédnuté své příští působiště.

Summit EU–Korea povede český prezident Václav Klaus, summit se uskuteční 23. května v korejském Soulu.

Vítězové mužské a ženské dvouhry tenisového grandslamového turnaje ve Wimbledonu letos získají odměnu 850 000 liber (asi 25,8 milionu korun), což je o sto tisíc více než loni.

Sport

sport 19

Marušková vystřílela v Číně bronz Lenka Marušková vybojovala na Světovém poháru v Pekingu třetí místo ve střelbě ze vzduchové pistole. 24letá plzeňská rodačka předvedla druhou nejlepší finálovou položku a k bronzu se vyhoupla ze 6. místa po kvalifikaci. V této disciplíně je to pro ni druhý nejlepší výsledek po triumfu ve Fort Benningu v roce 2007.

Hašek potvrdil návrat

Češi a Češky stále nejsou schopni popravdě přiznat, kolik partnerů prošlo jejich postelí

Český hokejový brankář bude chytat extraligu v rodných Pardubicích

První vztahy 15 let – první schůzky, zamilovanost a polibky 16 let – tělesné hrátky bez pohlavního styku (dívky i o rok později) První soulož Muži – 17,85 let Ženy – 18,08 let (před dvaceti lety muži začínali v 18,08 letech, ženy v 18,02 letech) Kde se premiéra odehrává V přírodě – 51 procent V bytě rodičů jednoho z partnerů – 17 procent Jaká se při premiéře používá antikoncepce Žádná – 49 procent Kondom – 24 procent Pilulky – 11 procent Zdroj: Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN

„Češi patří v sexuálních otázkách k nejliberálnějším a nejtolerantnějším národům na světě,“ říká sexuolog Petr Weiss. Právě proto si nevedou v sexu špatně. Velký průzkum sexuálního chování, který se po pěti letech opakuje již dvacet let, potvrzuje, že se zdokonalují ve všech směrech. Převažuje tolerance a zodpovědnost. Podobně jako v minulých letech v něm například uvedly české ženy a muži, že jejich sexuální hrátky trvají průměrně 14 až 15 minut. Za život se do takových sexuálních hrátek pustí podle výsledků průzkumu muži průměrně s více než devíti partnerkami, ženy s více než pěti. „Matematicky je to ale nemožné. Je to dáno tím, že stále přetrvává ve společnosti tolerance k mužům, co mají hodně žen, za-

Jak jsme na tom s nevěrou

PRAHA

rok 1998 Téměř dvě třetiny ženatých mužů a téměř polovina vdaných žen přiznaly nějakou mimomanželskou sexuální zkušenost.

Podle nového průzkumu „o to“ více než polovina Čechů přichází na čerstvém vzduchu. SXC

Co nás nažhaví Ženy – romantická erotika Muži – vizuální podněty, komerční erotika, prostituce Co oceňujeme u opačného pohlaví Muži – mládí, připravenost a atraktivitu Ženy – sociální pozici, moc, vzdělání, peníze

tímco na ženy se pohlíží nepatřičně. Proto při podobných, byť anonymních průzkumech obě pohlaví často lžou,“ vysvětlil včera sexuolog Weiss. Celkem 14 procent mužů pak připustilo, že mělo styk s prostitutkou. Alena Hechtová alena.hechtova@metro.cz

rok 2008 Jen 34 procent vdaných žen a 55 procent ženatých mužů nevěru připouší. U mužů šlo většinou o příležitostné styky, u žen o dlouhodobější známosti. Více než 39 procent žen a pětina mužů považuje nevěru za morálně nepřípustnou, ale staví se k ní vcelku tolerantně. Tři procenta žen přiznávají sex za peníze. Za sex naopak platí prostitutkám 14 procent mužů. Více než 9 procent z nich u toho nepoužívá kondom.

Pohlavní zneužití hrozí každé čtrnácté Češce PRAHA Průzkum

sexuálního chování Čechů se opakovaně věnuje mimo jiné také sexuálnímu zneužívání mužů a žen v dětství. I když za poslední roky čísla mírně klesají, stále se tento jev pohybuje kolem sedmi procent. „Je to méně než v jiných zemích, ale záleží na tom, jak které zákony sexu-

ální zneužití charakterizují,“ uvedl sexuolog Jaroslav Zvěřina. Zatímco v některých státech je považováno za zneužití, pokud projde nahý otec z koupelny do pokoje před zraky svých dětí, v Česku se hovoří o zneužití až v případě kontaktu. „Bohužel mnoho takovýchto činů v rodině nikdy není

„Zneužívání mnohdy nikdo neohlásí.“ Jaroslav Zvěřina, sexuolog

oznámeno,“ dodal Zvěřina. I zde průzkum opakovaně potvrdil, že nejčastějšími

agresory jsou v tomto případě nejbližší rodinní příslušníci. „Podobně jako u znásilněných žen i tady platí, že pouhou desetinu skutků mají na svědomí cizí lidé. Ti však mohou být nebezpečnými devianty,“ připomněl také sexuolog Petr Weiss. Před několika lety stejný průzkum ukázal, že zkuše-

nost se sexuálním zneužíváním v dětství, někdy i opakovanou, měla každá desátá Češka. Podle odborníků mají přitom takové oběti sexuálního zneužití často celoživotní problémy s chováním. Mívají sklon se izolovat a nekomunikovat, vyskytují se u nich častěji závislosti. (ahe)

LEDNÍ HOKEJ Hrdina olympiá-

Kdo se také ke sportu vracel – slavný hokejový útočník Pittsburghu Mario Lemieux,

Na české politické scéně vzniká nová strana. Konkurencí ODS nebo ČSSD ale nebude. Česká pirátská strana chce omezit kriminalizaci uživatelů internetu. Třeba těch, kteří si stáhnou jinak nedostupný starší film. Žádost o registraci partaje podepsalo během

PRAHA

dvou dnů téměř 1800 lidí. Vítejte mezi „piráty“! oslovují návštěvníky svých internetových stránek iniciátoři nové strany. A hned ujišťují o svých dobrých úmyslech. „Nechceme krást, nekrademe a krást nebudeme a o počítačové pirátství ve

smyslu kradení softwaru se nejedná, striktně jej odsuzujeme. Nechceme omezovat autorská práva, chceme revidovat jejich ochranu,“ píší autoři petice. „Mnoho mladých se nevědomky dopouští kriminálního jednání,“ vysvětlují autoři výzvy. (iDNES.cz)

Strany si rozebraly čísla pro eurovolby PRAHA ODS půjde do letošních evropských voleb pod číslem čtyři, s nímž před pěti lety sociální demokraté získali jen dva europoslance. ČSSD bude mít letos číslo nejvyšší – 33. Komunis-

té dostali číslo 21, KDU-ČSL půjde do evropských voleb s dvojkou a Strana zelených získala číslo 26. Čísla kandidujícím seskupením včera vylosovala Státní volební komise. (čtk)

Chci TR Erika

Jsem rozvedená a mám malou dceru. Chybí mi spřízněná duše a proto budu ráda za každou sms. Chci TR Dita

Mám jen jedno přání. Chtěla bych poznat obyčejného kluka co by mě miloval.

Dominik Hašek

Tiskovou konferenci k Haškovu návratu uspořádal hokejový ČTK pardubický klub v pražském hotelu Intercontinental. po návratu vyhrál ZOH 2002 i Světový pohár – basketbalista Chicaga Bulls Michael Jordan, od roku 2001 hrál jako spolumajitel

Washingtonu Wizards – sedminásobný vítěz slavného cyklistického Tour de France Lance Armstrong – tenisová jednička Martina

Narozen: 29. ledna 1965 Post: brankář Kluby: Pardubice, Jihlava, Chicago Blackhawks, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings, Ottawa Senators Největší úspěchy: 2x vítěz Stanley Cupu (2002 a 2008), vítěz OH 1998 v Naganu, 2x vítěz čs. ligy (1987 a 1989)

Chci TR Hanka

Po roční známosti jsem zase sama a bolí to. Najdu tady víc než kamaráda? Chci TR Patrika

Ahoj všem. Jsem těhotná ale zůstala jsem sama. Hledám, hledám. Zavoláš? Víc až osobně.

Navrátilová defenitivně návrat ukončila měsíc před svými 50. narozeninami – vítěz jedenácti tenisových grandslamů Björn Borg

Chci TR Viky

Podnikatelka by se ráda poznala s mladším mužem. Možná výpomoc....

inzerce

Krátce

Repríza Pekingu ATLETIKA Česká oštěpařská hvězda Barbora Špotáková si bude moci 17. června na Zlaté tretře v Ostravě zopakovat svůj úspěšný olympijský souboj s Ruskou Marií Abakumovovou, které v Pekingu sebrala zlato svým posledním pokusem. (čtk)

Poprvé v Evropě Fotbalovou reprezentaci Palestiny čeká premiérové vystoupení v Evropě. 6. května se utká v přátelském utkání v belgickém Molenbeeku s druholigovým FC Brusel. (iDNES.cz)

FOTBAL

I piráti už mají své politiky

Ahoj. Hledám muže na hezké chvilky ve dvou. Jsem vdaná ale neuspokojená. Budu se těšit.

va poháru, o jehož služby se ucházelo více klubů. Podle Haška ale zbytečně. „Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych u nás mohl hrát hokej někde jinde,“ uvedl jednoznačně. Psalo se třeba o zájmu ruského Omsku. (sim)

Brankář Dominik Hašek se po roční přestávce vrací k hokeji. Čtyřiačtyřicetiletý gólman podepsal roční smlouvu s následnou opcí s Moellerem Pardubice.

dy v Naganu se po patnácti letech objeví v dresu svého mateřského klubu. Za Pardubice totiž naposledy krátce chytal v roce 1994. „Jsem moc rád, že jsem podepsal s klubem, o kterém jsem přesvědčený, že je nejhokejovější v republice. Dokazuje to velký divácký zájem. Navíc jsem zde začínal s hokejem,“ řekl dvojnásobný vítěz Stanleyo-

Kdopak by chtěl poznat moje tajemství?

Chci TR Lidie

Soulož po česku: 14 minut Kdy začínáme

Kontakt: napište sms ve tvaru CHCI MET DANA (nebo CHCI Met a jméno inzerenta je na vaší volbě) a sms pošlete na číslo 909 0750 nebo můžete využít naší nonstop telefonické linky 909 80 30 30 kde vás operátor ihned spojíSvá fota, text inzerátu a souhlas k tisku zasílejte na inzercefoto@centrum.cz

Difuzory dáme až jako poslední Přestože Mezinárodní automobilová federace legalizovala speciální tvar difuzoru, stáj Red Bull,

MOTORISMUS

Chci TR Marie

Jsem obyčejný muž co ve čtyřiceti letech zjistil, že nechce být sám. Napíšeš ženo-dívko?

jejíž vozy premiérově triumfovaly v Číně, jej do svých monopostů zabuduje jako poslední. A to před Vel(sim) kou cenou Monaka.

Chci TR Robert

Školský vítěz uvidí AC Milán FOTBAL Tým, který ovládne finále Coca Cola školského poháru, se může těšit na podzimní zájezd na ligové utkání AC Milán a na setkání s reprezentačním obráncem Markem Jankulovským. Taková je hlavní cena 9. ročníku, jehož finálový turnaj bude od 8. do 10. června hostit tréninkové centrum Sparty na Strahově.(čtk)

Bauer po operaci LYŽOVÁNÍ Běžec na lyžích Lukáš Bauer se podrobil operaci nosní přepážky, která by měla zamezit dalším zdravotním potížím. (iDNES .cz)

P O.Box 102, Nový Jičín, 741 01

02 domov

středa 22. dubna 2009

Kanadské velvyslanectví v Praze žádá českou vládu, aby zasáhla proti zprostředkovanému odchodu Čechů za oceán. Bývalí občané Československa žijící v Kanadě lákají podle Lidových novin do země Romy, aby se finančně obohatili.

ON + ON Velmi časově zaneprázdnění muž by se rád poznal s mužem do 45 let. Jen se nechci už spálit. Budu se těšit. Chci TR Jan 909 803 030 ON + ON Jsem povoláním lékař a chci poznat muže, který by toleroval mé vysoké pracovní nasazení a byl mi oporou. Chci TR Petr909 803 030

Technicky zajišťuje Tanger computersystems s.r.o, neprovozuje Vodafone, T-mobil,Telefonika o2, cena čísla 909803030 je 80 kč/min, 50 kč/sms, pouze chat, fota ilustrační, texty reklamní a fiktivní. Pro osoby starší 18 let! reklamacni@centrum.cz,

středa 22. dubna 2009


středa 22. dubna 2009

18 sport

středa 22. dubna 2009

ÄŒeskĂ˝ daviscupovĂ˝ reprezentant Radek Ĺ tÄ›pĂĄnek postoupil do druhĂŠho kola tenisovĂŠho turnaje v BarcelonÄ›. Na antuce vÄ?era udolal domĂĄcĂ­ho Guillerma GarcĂ­u-Lopeze po setech 6:4, 2:6 a 6:4. V dalĹĄĂ­m kole jej Ä?ekĂĄ Srb Janko TipsareviÄ?.

RosickĂ˝: Jsem fit, snad si brzy zahraju FOTBAL Fotbalista TomĂĄĹĄ Ro-

sickĂ˝ poÄ?Ă­tĂĄ poslednĂ­ dny marodÄ›nĂ­, Ä?as nĂĄvratu se blíŞí. „DoufĂĄm, Ĺže si zahraju jeĹĄtÄ› na jaĹ™e,“ prohlĂĄsil osmadvacetiletĂ˝ zĂĄloĹžnĂ­k

SenĂĄt pĹ™edloŞí ĂşstavnĂ­ stĂ­Ĺžnost na novelu zĂĄkona, kterĂĄ zakazuje zveĹ™ejnÄ›nĂ­ identity obÄ›tĂ­ trestnĂ˝ch Ä?inĹŻ a policejnĂ­ch odposlechĹŻ.

ArmstrongĹŻv pomnĂ­k Zde si zlomil klĂ­Ä?nĂ­ kost

Arsenalu. RosickĂ˝ o svĂŠm dlouhodobĂŠm zranÄ›nĂ­, kterĂŠ je vĂ˝jimeÄ?nĂŠ, o prĹŻbÄ›hu lĂŠÄ?enĂ­ i o nĂĄvratu na hĹ™iĹĄtÄ› promluvil v angliÄ?tinÄ› v klubovĂŠ televizi. (iDNES.cz)

FOTBAL PoprvĂŠ se mezi brankĂĄĹ™i sympaĹĽĂĄky nejvĂ­ce lĂ­bil libereckĂ˝ ZdenÄ›k ZlĂĄmal, kterĂ˝ v severoÄ?eskĂŠm derby dokonale eliminoval veĹĄkerĂŠ snaĹženĂ­ Jablonce.

Ve 24. kole uspÄ›li takĂŠ sparĹĽan JaromĂ­r BlaĹžek a vedoucĂ­ muĹž ankety Pavel KuÄ?era z ÄŒeskĂ˝ch BudÄ›jovic. Bod zvýťil jeho odstup na Ä?ele tabulky. (sim)

DokonÄ?enĂ­ ze strany 17

Vzdělåvåní - Kurzy nabíd.

CestovĂĄnĂ­ - nabĂ­dka

 

   Byty - poptĂĄvka

Nemovitosti - poptĂĄvka

• HledĂĄm obecnĂ­ byt v Praze, dluh nebo privatizaci uhradĂ­m. Tel.: 776 244 319 • PENĂ?ZE IHNED za dr. byt nebo v OV v Praze do 10 mil. KÄ?. DÄ›kuji za nabĂ­dky. tel.: 777 212 134 • KoupĂ­m 1 malĂ˝ a 1 vÄ›tĹĄĂ­ byt (i nezĂĄvisle na sobÄ›) v Praze v blĂ­zk. MHD - pro sebe a svĂŠ rodiÄ?e (moĹžno kaĹždĂ˝ v jinĂŠ lokalitÄ›). RK nevolat. t:724303888 • KoupĂ­m byt kdekoliv v Praze, dĂĄm okamĹžitou zĂĄlohu, platba hotovÄ›, prĂĄvnĂ­ zĂĄleĹžitosti vyřídĂ­m. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel.:234095720, 720539665 • KoupĂ­m byt v Praze do 5,000.000 KÄ?. PENĂ?ZE IHNED. RK nevolat. Tel.: 722 181 264

• Do majetku investiÄ?nĂ­ho fondu IÄŒ: 28191501 koupĂ­me nemovitosti v Praze. MoĹžnĂĄ i koupÄ› nemovitosti formou odkoupenĂ­ s.r.o. nebo a.s. tel.: 602 689 813, 222 714 438

Vybav. domĂĄcnosti popt.

• KURZY ĂšÄŒETNICTVĂ? A DANĂ? – podvojnĂŠ, mzdovĂŠ, daĹˆovĂĄ evidence - veÄ?ernĂ­ rekvalifikaÄ?nĂ­ kurzy. WWW.PREKOS.CZ, PronĂĄjmy - poptĂĄvka • HledĂĄm pro 2 osoby menĹĄĂ­ byt T: 604201522 k pronĂĄjmu v Praze a okolĂ­, na zařízenĂ­ nezĂĄleŞí, moĹžnĂŠ ihned, bez zvĂ­Ĺ™at a nekuřåci. Tel.: 220 806 245, 775 088 498

Nemovitosti - nabĂ­dka • U PrĹŻhonic (Praha 1 km) prodej NOVĂ?CH DOMĹŽ na klĂ­Ä?, 4+kk. Po slevÄ› aĹž 800.000 KÄ? cena od 3,587.000 KÄ? s DPH a pozemkem. tel.: 777934809 MÄšLNĂ?K: prodej 3 Ĺ™adovĂ˝ch RD na klĂ­Ä? + 1 samostat. pozemek na RD. KomornĂ­ lokalita.

Ceny od 3.670.000 KÄ?. PřímĂ˝ majitel

www.pozemky-vystavba.cz kontakt: info@pozemky-vystavba.cz, tel.: 721 451 024

Po pĂĄdu americkĂŠho cyklisty Lance Armstronga vyrostl v mĂ­stÄ› jeho nehody u ĹĄpanÄ›lskĂŠ vesnice AntigĂźedad pomnĂ­k. Tvoří ho zrezivÄ›lĂ˝ bicykl zasazenĂ˝ zadnĂ­m kolem do kamene. Na nÄ›m je plaketa s nĂĄpisem „Armstrongova klĂ­Ä?nĂ­ kost“ a datem pĂĄdu 23. 3. 2009. REUTERS

• Solidní ceny za Våť STAROŽITN� Nà BYTEK, SKLO, PORCELà N, OBRAZY nabízí velkå praŞskå provozovna. Oceníme i dle fotografií. tel.: 603478873

  



V pĂĄtek a sobotu se mĂĄ Duke pĹ™edstavit v Praze a v nedÄ›li v BrnÄ›. AlespoĹˆ tak to stojĂ­ na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch vÄ›novanĂ˝ch jeho nĂĄvĹĄtÄ›vÄ›. Text je podepsĂĄn radikĂĄlem Filipem VĂĄvrou, kterĂ˝ je duchovnĂ­m otcem neonacistickĂŠho NĂĄrodnĂ­ho odporu. NĂĄvĹĄtÄ›va vĹĄak neprobÄ›h-

PRAHA

• Chcete zĂ­skat prĂĄci? ĂšÄŒETNĂ? KURZY, akredit. MĹ MT, v centru od 4.5. NabĂ­dka zamÄ›stnĂĄnĂ­, 18ti letĂĄ tradice. Tel.: 220921440, www.ucetnikurzy.cz • MATURITA! SSOĹ  Profes otevĹ™e ve ĹĄk. r. 09/10 3letĂŠ dĂĄlk. nĂĄst. stud. pro abs. 3let. uÄ?eb. oborĹŻ. www.skolaprofes.cz t 241440857, 603423715, 603481654 • Přípr. KURZY MATEMATIKY k pĹ™ijĂ­macĂ­m zk. na ÄŒZU. ZahĂĄjenĂ­ 28.4.09 od 18 hod. ZĹ  LondĂ˝nskĂĄ 34, P 2. PĹ™ihlĂĄĹĄenĂ­ na www.prijimacky–vs.cz tel. 728547700 • Ĺ˝ivot po ĹživotÄ› - jakĂĄ je pravda o existenci po smrti? PĹ™ednĂĄĹĄka, vstup zdarma, 23.4., 18.30 hod. P 1, VĹĄehrdova ul., TyrĹĄĹŻv dĹŻm, Info: 724 122 088 • REKVAL.KURZY-*Kosmetika*KadeĹ™.holiÄ?*ManikĂşra + ModelĂĄĹž*MasĂĄĹže* Pedik.*VizĂĄĹžistika. ARTIRIS, NĂĄrodnĂ­ 43, P 1. www.artiris.cz t. 224230950, 602283431 • Chcete mĂ­t vÄ›tĹĄĂ­ JISTOTU a KLID? PĹ™ijÄ?te k nĂĄm, prvnĂ­ konzultace zdarma. www.dianetika.cz, tel.: 221 111 131, (volat Po-PĂĄ 1319:00 h.) • ZvyĹĄte svoji hodnotu na trhu prĂĄce - KOMUNIKAÄŒNĂ? KURZ - mĂĄlo teorie, hodnÄ› praxe. www.dianetika.cz, tel.: 221 111 131, (volat Po-PĂĄ 1319:00 h.)

Byty - nabĂ­dka

Do ÄŒeska míří bĂ˝valĂ˝ vĹŻdce Ku Klux Klanu Na KarlovÄ› univerzitÄ› nÄ›kdejĹĄĂ­ VelkĂ˝ Ä?arodÄ›j Rytířů Ku Klux Klanu David Duke nakonec nevystoupĂ­. Ĺ kola nechce, aby se v jejĂ­ budovÄ› ĹĄikovali neonacistĂŠ. Ti znĂĄmĂŠho americkĂŠho rasistu pozvali.

KuÄ?era zas jen bod, nĂĄskok vĹĄak roste

 

            ! " # " $ % & $ ' $ % (  #     )*   ( % $ !"' $ % + '' '" % (  "   & %  ,  - )* -  ( "' $ ! . % + '% % % + '" % % (     & #  ,  -  /-&   0  1 2 ( 3 3 -4 4&   3 35

   !" #$% &'$ ()) * ()% +" ,&( -., &%' /" 0+1!12/+3 444/+3  50 $% 67 #'& '%

• NebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ky pro vĹĄechny! AĹž 260.000! Registry ani příjmy nezkoumĂĄme! NĂ­zkĂ˝ Ăşrok! RychlĂŠ vyřízenĂ­! T: 720669440,      773497219     

  !" #$ • ExkluzivnĂ­ nebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ky od   !"#$%& ''' ()* (+ ,- . . // . / 20.000 tis. do 200 tis. pro vĹĄechny bez ruÄ?enĂ­, pouze na OP, vyří• CHATKOVĂ? TĂ BOR, tradice zenĂ­ expres, bank. registry nezkou17 let, strava 5/den, příznivĂŠ ceny, mĂĄme. T. 733705050 rĹŻznĂŠ dĂŠlky pobytu, super program, bazĂŠn, 4 hĹ™iĹĄtÄ›, diskotĂŠky.  

www.lisice.cz, t:777135110   • CHORVATSKO – kvalitnĂ­ lev   nĂŠ ubytovĂĄnĂ­ v apartmĂĄnech na pobĹ™eŞí Dalmacie pro rodiny s dÄ›tmi. Katalogy zaĹĄleme zdarma. www.dochorvatska.cz, SOUKROMÉ PĹŽJÄŒKY t.:415679764 NA SMÄšNKU • Ĺ˜ECKO 12 dnĂ­ apartm. s bazĂŠnem u moĹ™e za ceny na Ä?esod přímĂŠho investora nenĂ­ tĹ™eba vĂĄĹĄ partner kĂ˝ch chalupĂĄch 5000-7500 KÄ?. KATALOG ZDARMA. Slevy pro do 700.000 KÄ? ruÄ?enĂ­ smÄ›nkou!!! dÄ›ti a seniory. www.cklotos.cz velmi dobĹ™e dostupnĂŠ T:466985652 • LyĹžovĂĄnĂ­ na Kaprunu 30.4.-3.5. bez dovolenĂŠ! PrvnĂ­ dĂ­tÄ› zdarma! Auto, bus. www.ck-kontakt.cz,  T. 313513150 ď ś    

              

   

736 658 511

Finance - nabĂ­dka • RychlĂĄ pĹŻjÄ?ka 30 - 150000 z vlastnĂ­ch zdrojĹŻ tel 775 203 597 • HrozĂ­ vĂĄm EXEKUCE? MĂĄme nejrychlejĹĄĂ­ Ĺ™eĹĄenĂ­, pĹŻjÄ?ky bez poplatku pĹ™edem. Tel.: 776 88 11 44 • ZDARMA IHNED zařídĂ­me kreditnĂ­ kartu, revolving - platnĂĄ pro bankomaty EU - pouze na OP (jiĹž od 15 let) bez=příjmu, registru, majetku. T.: 739 243 040 • RychlopĹŻjÄ?ky bez poplatkĹŻ aĹž 166.000 KÄ?. PĹŻjÄ?Ă­me vĂĄm 40.000 KÄ?, vrĂĄtĂ­te pouze 46.512 KÄ?. Registr nezkoumĂĄme. Volejte si o svĂŠ penĂ­ze na 602880559

ď ś   ď ś    ď ś   ď ś    

    

 

• ĂšvÄ›rovĂĄ bomba!!! 100 aĹž 260 tis. bez registru a příjmu! Rychle! 777 778 225, 731 129 071 • RychlĂŠ jarnĂ­ nebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ky pro vĹĄechny i pro dĹŻch. Bez poplatkĹŻ. Banka VĂĄm nepĹŻjÄ?ila? My ano. tel.: 777 272 702 • RYCHLĂ nebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ka bez POPLATKU a ruÄ?itele! Do 48 hodin jsou penĂ­ze vyplaceny na VĂĄĹĄ ĂşÄ?et. Sami si zvolte splĂĄtku. 604857650, www.pujcime-vam.cz • PĹŽJÄŒĂ?ME VĹ EM. Bez poplatkĹŻ pĹ™edem. Registry neĹ™eĹĄĂ­me. Volejte: 604 454 546 • Expres pĹŻjÄ?ka 10-250.000 KÄ?. Nad 250.000 KÄ? moĹžno zĂĄstava. Bez popl., nĂ­zkĂ˝ Ăşrok, rychle, registry nevadĂ­! PĹŽJÄŒĂ?ME VĂ M! www.pujcime-vam.cz, 720386371

David Duke na přebalu svÊ DAVIDDUKE.COM knihy

„O jeho příjezdu vĂ­me a situaci sledujeme.“ David Janda, policie

ne podle plĂĄnu. Jedna z pĹ™ednĂĄĹĄek se mÄ›la uskuteÄ?nit na FakultÄ› sociĂĄlnĂ­ch vÄ›d Univerzity Karlovy v praĹžskĂ˝ch JinonicĂ­ch. VedenĂ­ ĹĄkoly ji vĹĄak zruĹĄilo. OrganizĂĄtoĹ™i zatĂ­m mĂ­sta dalĹĄĂ­ch pĹ™ednĂĄĹĄek tajĂ­, ĂşdajnÄ› se obĂĄvajĂ­ ohroĹženĂ­ ze strany blĂ­Ĺže neupĹ™esnÄ›nĂ˝ch „nepřåtel evropskĂ˝ch lidĂ­â€œ. Kdy a kde bude Duke propagovat svou knihu Moje probuzenĂ­, zjistĂ­ neonacistĂŠ aĹž pĹ™ed akcĂ­ zavolĂĄnĂ­m na telefonnĂ­ Ä?Ă­sla zveĹ™ejnÄ›nĂĄ na internetu. DukĹŻv příjezd odsoudili politici. Policie situaci monitoruje. LUKĂ Ĺ HRĂ BEK a Ä?tk

ModrĂĄÄ?ek ODS slavila svĂŠ osmnĂĄctiny

Hobby - poptĂĄvka • SbÄ›ratel koupĂ­ starĂŠ perskĂŠ koberce, obrazy a ostatnĂ­ staroĹžitnosti. tel.: 602 218 721 • KoupĂ­m nÄ›meckĂŠ vojenskĂŠ vÄ›ci z 2. sv. vĂĄlky: maskĂĄÄ?e, pĹ™ilby, dĂ˝ky, vysĂ­laÄ?ky, pilotnĂ­ kukly, kombinĂŠzy, přístroje z letadel, atd. tel.: 602 385 958

Ostatní • Koupím dŞínovou bundu zn. Mustang v bílÊ nebo modrÊ barvě, na zådech po pravÊ straně s nåťivkou Mustang. Cena vysokå. Tel.: 731 253 582

        

 !

" #$%&'       !  "#$  "#%&' () &'  * "#$ * +%,-' %&' 

domov 03

  

  

 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

  

 

   

 

 

    

              

V komornĂ­m duchu oslavila ObÄ?anskĂĄ demokratickĂĄ strana plnoletost. Do sĂ­dla partaje na JĂĄnskĂŠm vrĹĄku nedorazili ani vĹĄichni mĂ­stopĹ™edsedovĂŠ, ani „otcovĂŠ zakladatelĂŠâ€œ strany. Prezident VĂĄclav Klaus navĂ­c tvrdil, Ĺže nedostal ani pozvĂĄnku. ÄŒTK – JAKUB DOSPIVA

PopĂĄlili ji, teÄ? pĹ™iĹĄla o otce VĂ?TKOV VĂ­tkovskĂĄ radnice vyhlĂĄsila sbĂ­rku na novĂ˝ domov pro rodinu, na nĂ­Ĺž nÄ›kdo zaĂştoÄ?il zĂĄpalnĂ˝mi lahvemi. NabĂ­dla jiĹž dvÄ› nĂĄhradnĂ­ ubytovĂĄnĂ­, příbuznĂ­ rodiny je vĹĄak odmĂ­tli jako nevyhovujĂ­cĂ­. Matku vĂĄĹžnÄ› popĂĄlenĂŠ holÄ?iÄ?ky, kterĂĄ bojuje o Ĺživot, poprvĂŠ vyslechla policie. Otce odvezla z nemocnice uĹž v pondÄ›lĂ­ policejnĂ­ eskorta.

„PĹŻjdu sĂĄm zaloĹžit ĂşÄ?et do banky.“ Pavel Smolka, starosta

MuĹž totiĹž nenastoupil do vÄ›znice k vĂ˝konu trestu, kterĂ˝ mu Ä?eskĂĄ justice vyměřila za opakovanĂŠ řízenĂ­ auta bez Ĺ™idiÄ?skĂŠho prĹŻkazu.

Ale protoĹže se nynĂ­ dostal do pĂŠÄ?e zdravotnĂ­kĹŻ, podaĹ™ilo se ho vyhledat v databĂĄzi. NĂĄsledky vĂ­kendovĂŠho incidentu jsou stĂĄle vĂĄĹžnĂŠ – dvouletĂĄ holÄ?iÄ?ka leŞí v nemocnici s popĂĄleninami na osmdesĂĄti procentech tÄ›la. Podle lĂŠkařů se o jejĂ­m pĹ™eĹžitĂ­ rozhoduje doslova v kaĹždĂŠ hodinÄ›. O Ĺživot vĹĄak mĹŻĹže bojovat i nÄ›kolik dalĹĄĂ­ch tĂ˝dnĹŻ. (rab)


středa 22. dubna 2009

Zastupitelstvo Prahy 1 schvĂĄlilo zvýťenĂ­ rozpoÄ?tu o 180 milionĹŻ korun. VĂ­ce penÄ›z chce radnice dĂĄt do stavby dÄ›tskĂŠho hĹ™iĹĄtÄ› ve FrantiĹĄkĂĄnskĂŠ zahradÄ› a na opravu ĹĄkoly v KlimentskĂŠ ulici.

Pozor, Ä?ĂĄst dne bude bez signĂĄlu

Praha KrĂĄtce

Pro knĂ­Ĺžky s Opencard Knihovna v TopolovĂŠ ulici na ZahradnĂ­m MÄ›stÄ› se novÄ› mÄ›nĂ­ na automatizovanou poboÄ?ku. V praxi tam dĂ­ky tomu lidĂŠ mohou vyuŞít veĹĄkerĂŠ knihovnickĂŠ sluĹžby s elektronickĂ˝m prĹŻkazem nebo kartou opencard. CelkovÄ› se tak poÄ?et poboÄ?ek, kde lze uplatnit univerzĂĄlnĂ­ Ä?ipovou kartu Prahy, rozrostl na 40. Na Ä?tenĂĄĹ™skĂŠm prĹŻkazu nahranĂŠm na opencard si lidĂŠ mohou nastavit heslo, kterĂŠ umoĹžĹˆuje prodluĹžovĂĄnĂ­ vĂ˝pĹŻjÄ?ky knĂ­Ĺžek pĹ™es internet Ä?i zadĂĄvĂĄnĂ­ rezervacĂ­. (dav)

ÄŒĂĄst divĂĄkĹŻ v Praze a pĹ™ilehlĂ˝ch obcĂ­ch i mÄ›stech budou dnes mezi 6. a 15. hodinou bez digitĂĄlnĂ­ho a Ä?ĂĄsteÄ?nÄ› analogovĂŠho vysĂ­lĂĄnĂ­ ÄŒeskĂŠ televize. SignĂĄl bude pĹ™eruĹĄen na vysĂ­laÄ?i CukrĂĄk kvĹŻli technickĂŠ ĂşdrĹžbÄ›. NÄ›kterĂŠ technicky mĂŠnÄ› vyspÄ›lĂŠ digitĂĄlnĂ­ pĹ™ijĂ­maÄ?e pak mohou vyĹžadovat opÄ›tovnĂŠ naladÄ›nĂ­.

PĹ™emostÄ›nĂ­? V Ä?ervnu

  

        

    

 ! "#$ #%&'(

 

04 praha

Nad LibeĹˆskĂ˝m nĂĄdraŞím 283, Praha 9 • VysoÄ?any

TEL.: 266 311 671, 777 666 616  

       

 ! "## $$ %&' ()( ) * ++)

KvÄ›tnovĂ˝ termĂ­n na StrakonickĂŠ posunula zima. Ĺ˜idiÄ?e ale neomezĂ­

 

 

ZAHRADNĂ? MÄšSTO

Kdo v poslednĂ­m roce neprojĂ­ĹždÄ›l podĂŠl chuchelskĂŠho zĂĄvodiĹĄtÄ› kolem Zbraslavi, asi by to zde nynĂ­ kvĹŻli rychlĂŠ vĂ˝stavbÄ› nepoznal. Roste zde v rĂĄmci budovĂĄnĂ­ silniÄ?nĂ­ho okruhu kolem Prahy most, kterĂ˝ uĹž brzy pĹ™emostĂ­ Strakonickou – vĂ˝padovku na jih ÄŒech. „TermĂ­n byl kvÄ›tnovĂ˝, ale kvĹŻli zimÄ› jsme ho posunuli na zaÄ?ĂĄtek Ä?ervna,“ potvrdil vÄ?era denĂ­ku Metro Ĺ™editel stavby Jan PaclĂ­k ze spoleÄ?nosti Strabag, kterĂĄ se spolu s dalĹĄĂ­mi firmami

ZBRASLAV

„PĹŻlka republiky by se zastavila. Dopravu zde omezovat nebudeme,“ Ĺ™ekl Ĺ™editel stavby Jan PaclĂ­k ze spoleÄ?nosti Strabag, kterĂĄ zde pracuje na plĂĄnovanĂŠm pĹ™emostÄ›nĂ­ StrakonickĂŠ.

podĂ­lĂ­ na budovĂĄnĂ­ jihozĂĄpadnĂ­ Ä?ĂĄsti silniÄ?nĂ­ho okruhu. „StrakonickĂĄ ale nebude zcela uzavĹ™ena, to by se zastavila pĹŻlka republiky,“ podotkl PaclĂ­k s trochou nadsĂĄzky k vĂ˝znamu jednoho z hlavnĂ­ch praĹžskĂ˝ch tahĹŻ, i kdyĹž urÄ?itĂŠ komplikace v okolĂ­ Zbraslavi nemĹŻĹže vylouÄ?it. „Nebudou

inzerce

ale vĂ˝raznÄ›jĹĄĂ­, neĹž jsou ty souÄ?asnĂŠ. Provoz se totiĹž pĹ™evede na novÄ› postavenĂŠ Ä?ĂĄsti okruhu, takĹže auta budou jezdit stĂĄle po dvou pruzĂ­ch v obou smÄ›rech,“ popsal pro Ĺ™idiÄ?e dosud obecnÄ› neznĂĄmou budoucnost pĹ™espříťtĂ­ho mÄ›sĂ­ce. Tato mimoĂşrovĹˆovĂĄ kĹ™iĹžovatka pĹ™itom patří mezi

KOUPELNY       !  

  

nejsloĹžitÄ›jĹĄĂ­ Ä?ĂĄsti celĂŠho okruhu. DrtivĂĄ vÄ›tĹĄina vozovek bude na mostech, protoĹže se stavba nachĂĄzĂ­ v zĂĄplavovĂŠm ĂşzemĂ­ takzvanĂŠ stoletĂŠ vody. SouÄ?ĂĄstĂ­ tĂŠto Ä?ĂĄsti okruhu bude i most, kterĂ˝ po dokonÄ?enĂ­ v dubnu příťtĂ­ho roku spadne mezi republikovĂŠ unikĂĄty. S dĂŠlkou pĹ™es dva kilometry pĹŻjde o nejdelĹĄĂ­ Ä?eskĂ˝ most, kterĂ˝ se stane spojnicĂ­ s dĂĄlnicĂ­ D1 a ve smÄ›ru na Slivenec s dĂĄlnicĂ­ D5.

ŽALUZIE, ROLETY

 

      !" #$ % 

• STĚHOVà N� •

• VYKL�ZEN�•

NEPOTĹ˜EBNĂ?CH VÄšCĂ? •BOURĂ NĂ? • KDYKOLIV, KAMKOLIV I SO A NE Fa NÄšMEC 603 538 314, 603 583 806

 

Jan David jan.david@metro.cz

      !" # $% & # $%# '$' ((()* +,)

„Kdo pĹ™ecenil svĂŠ sĂ­ly, musĂ­ prodat“ Projekt 309 novĂ˝ch bytĹŻ v MiĹĄkovicĂ­ch u ÄŒakovic je na prodej. Cena k jednĂĄnĂ­ je 60 milionĹŻ korun. VyplĂ˝vĂĄ to z internetovĂ˝ch strĂĄnek stavitele projektu, kterĂ˝m je realitnĂ­ spoleÄ?-

PRAHA

NABĂ?DKA POBYTĹŽ 1. 4. 2009 – 31. 3. 2010 ♼ MIMOSEZĂ“NNĂ? CENA I V HLAVNĂ? SEZĂ“NÄš ♼ LĂĄzeĹˆskĂ˝ pobyt pro seniory 55+ (Po-Ne) UbytovĂĄnĂ­: ve *** lĂĄzeĹˆskĂ˝ch hotelech nebo penzionech, dvoulĹŻĹžkovĂŠ a jednolĹŻĹžkovĂŠ pokoje StravovĂĄnĂ­: polopenze Program pobytu: 6x balneoprocedura, 1x kulturnĂ­ poĹ™ad UbytovĂĄnĂ­ v hotelu: Cena : 5.980,- KÄ? / osoba / 6 nocĂ­ UbytovĂĄnĂ­ v penzionu: Cena : 4.240,- KÄ? / osoba / 6 nocĂ­ Příplatek za jednolĹŻĹžkovĂ˝ pokoj na osobu/den : v hotelu 200,-KÄ?, v penzionu 120,-KÄ?

LĂĄzeĹˆskĂĄ prevence & relax (Ne-Ne) UbytovĂĄnĂ­: ve *** lĂĄzeĹˆskĂ˝ch hotelech nebo penzionech, dvoulĹŻĹžkovĂŠ a jednolĹŻĹžkovĂŠ pokoje StravovĂĄnĂ­: plnĂĄ penze Program pobytu: 3x balneoprocedura, 2x solnĂĄ jeskynÄ›, 1x klasickĂĄ Ä?ĂĄsteÄ?nĂĄ masĂĄĹž (z kapacitnĂ­ch dĹŻvodĹŻ si vyhrazujeme prĂĄvo nahradit masĂĄĹž jinou procedurou) UbytovĂĄnĂ­ v hotelu: Cena : 7.329,- KÄ? / osoba / 7 nocĂ­ UbytovĂĄnĂ­ v penzionu: Cena : 5.460,- KÄ?,- KÄ? / osoba / 7 nocĂ­ Příplatek za jednolĹŻĹžkovĂ˝ pokoj na osobu/den: v hotelu 200,-KÄ?, v penzionu 120,-KÄ?. MinimĂĄlnĂ­ pobyt 7 nocĂ­.

LĂĄznÄ› PodÄ›brady, a.s., Jiřího nĂĄm. 39/I, 290 33 PodÄ›brady ObjednĂĄvky: Centrum pro klienty nebo ubytovacĂ­ kancelĂĄĹ™ (vedle kavĂĄrny Viola), LĂĄzeĹˆskĂĄ 326/II, 290 01. Tel. 325 606 500, ck@lazne-podebrady.cz, www.lazne-podebrady.cz

nost VinoĹ™skĂĄ. Tu z poloviny ovlĂĄdĂĄ prostĹ™ednictvĂ­m firmy ÄŒeskĂŠ nemovitosti developerskĂĄ spoleÄ?nost Sekyra Group LuÄ?ka Sekyry. Druhou pĹŻlku kontroluje kyperskĂĄ firma Berthier & Cie Limited. StavebnĂ­ pozemky urÄ?enĂŠ pro projekt se nachĂĄzejĂ­ na vĂ­ce neĹž 30 300 metrech Ä?tvereÄ?nĂ­ch. VyrĹŻst by na nich mÄ›lo osm bytovĂ˝ch domĹŻ s plochou. Sekyra Group se k prodeji projektu v MiĹĄkovicĂ­ch nevyjĂĄdĹ™il. „V souÄ?asnosti je pro spoleÄ?nost hlavnĂ­m zĂĄjmem rozvoj velkĂ˝ch ĂşzemnĂ­ch celkĹŻ v hlavnĂ­ch mÄ›stech ÄŒech a Slovenska. Prodej jakĂ˝chkoli projektĹŻ nenĂ­ pro Sekyra Group rozhodnÄ› na prvnĂ­m mĂ­stÄ›,“ Ĺ™ekl za skupinu Radek PolĂĄk. Analytik mezinĂĄrodnĂ­ poradenskĂŠ spoleÄ?nosti King Sturge OndĹ™ej NovotnĂ˝ vÄ?era na setkĂĄnĂ­ s novinĂĄĹ™i Ĺ™ekl, Ĺže mnohĂŠ realitnĂ­ firmy v minulĂ˝ch letech pĹ™ecenily svĂŠ sĂ­ly a budou se tak nynĂ­ muset nÄ›kterĂ˝ch projektĹŻ a pozemkĹŻ zbavovat. (Ä?tk)

& ' ( )  ! "

       ! " #$%

  

1 2 3 24* 56 76 5

  

&'( )*' "+ , ,,,'-./*&0-*        

   

  

! "  #$  %&' &() %' * &%' &' )+

SoukromĂĄ domĂĄcĂ­ zdravotnĂ­ pĂŠÄ?e přijme

ZDRAV. SESTRU Sluťný výdělek i jinÊ výhody.

Inf. Tel. 737 416 089


    

      

 

    ) *+,- . & / 0 &' ,1 2 &-& 

  !"# ! $%& %'( $*  * - *0 * 3 & / 0 &' &4 

#) * )+, &# & + & / 0 &' 5 ,1 2 &-&    !"#!$%& ' '(   (     (  ))* +,- .).! /0) ,)1 2/, "# $%& ' ( (((& '

            

             !"#" $ %& ' %( ' %& )*+, -+* .+/ 012

14.588 CELOSTĂ TNĂ? VYDĂ NĂ? STROJĂ?RENSTVĂ? KONSTRUKTÉR SĹ /VĹ  strojnĂ­,AJ/NJ,konstrukce,sluĹžebnĂ­ cesty,zahr.firma Michaela BrujovĂĄ, tel: 724 091442, email: m.brujova@trenkwalder.com (FE200DDB) MANAGEMENT VEDOUCĂ? PROJEKTOVÉHO TĂ?MU VĹ  technickĂŠho smÄ›ru,AJ/NJ,sluĹžebnĂ­ cesty,vedenĂ­ tĂ˝mu Michaela BrujovĂĄ, tel: 724 091 442, email: m.brujova@trenkwalder.com (73A791C0) IT - SPRĂ VA SYSTÉMĹŽ A SLUĹ˝BY Technik analytik poÄ?Ă­taÄ?ovĂ˝ch systĂŠmĹŻ (31211) HiTechSolar s.r.o., Dana KĹ™enovĂĄ, asistentka, kariera@hitech.cz, +420 572 554 222 (070AEB29) OdbornĂ­k zabĂ˝vajĂ­cĂ­ se vĂ˝poÄ?etnĂ­ technikou (21399) FG Forrest, a.s., Monika RovenskĂĄ, kariera@fg.cz, +420 491 417 111 (CB6D4A5B) Poradce, metodik pro software poÄ?Ă­taÄ?ovĂ˝ch systĂŠmĹŻ (31215) T-Systems Czech Republic a.s., Peter AngeloviÄ?, peter.angelovic@t-systems.cz, +420 236 099 114,602 745 949 (0986BE86)

SystĂŠmovĂ˝ technik poÄ?Ă­taÄ?ĹŻ (31218) EUROEX spol. s r.o., ZaĹĽkovĂĄ Ĺ ĂĄrka, tel.: 47 614 99 31, mail: personalni@bilbo.cz (299FD40D) Poradce, metodik pro software poÄ?Ă­taÄ?ovĂ˝ch systĂŠmĹŻ (31215) SPGroup a.s., Hana LebedovĂĄ, hana.lebedova@otk.cz (2F2E05A6) OdbornĂ­k zabĂ˝vajĂ­cĂ­ se vĂ˝poÄ?etnĂ­ technikou (21399) MÄ›sto Rosice, VÄ›ra RosendorfovĂĄ, personalista MěÚ, rosendorfova@mesto.rosice.cz, +420 546 492 106 (812893A7) ZEMÄšDÄšLSTVĂ?, LESNICTVĂ? Chovatel skotu (61211) 1. jihoÄ?eskĂĄ zemÄ›dÄ›lskĂĄ a.s., Ing. Jiří ÄŒermĂĄk, +420 777 732 544 (CFE13589) ManipulaÄ?nĂ­ dÄ›lnĂ­k v zemÄ›dÄ›lstvĂ­ (92111) DIKÉ spol. s r.o., Ing. Pavel Halama, +420 603 541 449 (D64D4DB4) Poradce zemÄ›dÄ›lskĂ˝ (32131) Tekro, spol. s r.o., Jana MiĹĄĂĄkovĂĄ, j.misakova@tekro.cz, +420 241 022 141 (8E3FE120) PomocnĂ˝ dÄ›lnĂ­k v ĹživoÄ?iĹĄnĂŠ vĂ˝robÄ› AGRO Skalka, spol. s r.o., NaděŞda BartoĹĄkovĂĄ, +420 605 168 589 (0374505B) Chovatel a oĹĄetĹ™ovatel zvĂ­Ĺ™at (61299) DÄ›tskĂ˝ ranÄ? HluÄ?Ă­n, Josef Dudek, kont. osoba, ranc@detskyranc.info, +420 603 201 421,595 043 033 (C7AB9301)

 

           

! " ##$ 

            ! "# $% & "#'  !( ) $   *   +   ,-   $ ./ /   % $ %   $    $& 0 1 &  1

% &          

' # ()* + ,

TOP security s.r.o. přijme

StrĂĄĹžnĂŠ na administrativnĂ­ budovy v Praze NĂĄborovĂ˝ příspÄ›vek pro pracovnĂ­ky s invalidnĂ­m dĹŻchodem NabĂ­zĂ­me: • sluĹžbu v klidnĂŠm a Ä?istĂŠm prostĹ™edĂ­ • zamÄ›stnaneckĂŠ vĂ˝hody • zaĹĄkolenĂ­ • mzda 55–75 KÄ? hrubĂŠho na hodinu PoĹžadujeme: • dobrĂ˝ zdravotnĂ­ stav (pochĹŻzkovĂĄ Ä?innost) • schopnost uÄ?it se ovlĂĄdat novĂŠ technologie • operĂĄtoĹ™i – znalost prĂĄce na PC • odolnost • sluĹĄnĂŠ jednĂĄnĂ­ s klientem • Ä?istĂ˝ TR Kontakt: Daniel NÄ›mec 725 677 068 (8–10 hod.) personalni@topsecurity.cz

středa 22. dubna 2009

Skupina Mig 21 vydala svÊ první album SnadnÊ je Şít před osmi lety. Rok po něm nåsledoval opus Udělalo se nåm jasno a v roce 2004 vyťla zatím poslední studiovå deska Mig 21 nazvanå Pop pop pop‌

Mig se pĹ™edvede bez Lelka neĹž jste s nĂ­m zaÄ?al spolupracovat? TomĂĄĹĄ Kirschner: Pohybuji se v jinĂ˝ch oblastech muziky, tak jsem jejich pĂ­sniÄ?ky moc neznal. KdyĹž jsem si potom vzal jejich desky, tak mÄ› opravdu mile pĹ™ekvapily. SĂĄm jsem si kladl otĂĄzku, jestli na to mĂĄm, udÄ›lat jejich skladbĂĄm aranĹžmĂĄ pro orchestr.

ZĂĄznam nevĹĄednÄ› zpracovanĂ˝ch hitĹŻ skupiny Mig 21 za doprovodu tĹ™icetiÄ?lennĂŠho symfonickĂŠho orchestru je na svÄ›tÄ› uĹž mÄ›sĂ­c. KĹ™est tĂŠto koncertnĂ­ desky probÄ›hne dnes a zĂ­tra v Lucerna Music Baru. PRAHA NetradiÄ?nĂ­ poÄ?in skupiny Mig 21, kterĂĄ si na pĂłdium dvakrĂĄt pĹ™izvala berounskĂŠ symfonickĂŠ tÄ›leso Lelek Orchestra, dal za vznik albu, kterĂŠ zachycuje festivalovĂŠ vystoupenĂ­ v Letorostech u Berouna. O vzniku projektu a nĂĄslednĂ˝ch plĂĄnech hovoĹ™ili pro denĂ­k Metro TomĂĄĹĄ PolĂĄk, kytarista ze skupiny Mig 21, a dirigent Lelek Orchestra TomĂĄĹĄ Kirschner.

Jak celĂĄ vaĹĄe spoluprĂĄce zaÄ?ala? TomĂĄĹĄ PolĂĄk: Dostali jsme takovĂ˝ nĂĄpad – zahrĂĄt si s velkĂ˝m orchestrem, dostali jsme typ na dirigenta TomĂĄĹĄe Kirschnera. Ten nĂĄm navrhl berounskĂ˝ Lelek Orchestra.

Mig 21 dnes a zítra pokřtí svou desku, na kterÊ spolupracoSONY/BMG val se symfonickým tělesem Lelek Orchestra.

Nevezete se tĂ­mto projektem na „mĂłdnĂ­ vlně“? MyslĂ­m tĂ­m, Ĺže například kapela KryĹĄtof hrĂĄla se symfonickĂ˝m orchestrem v OstravÄ› nebo Tata Bojs vydali desku spolu s klasickĂ˝m triem... T. P.: UrÄ?itÄ› ne, dostali jsme nabĂ­dku, jestli nechceme udÄ›lat koncert s or-

ManipulaÄ?nĂ­ dÄ›lnĂ­k v zemÄ›dÄ›lstvĂ­ (92111) Pavel Krois, Pavel Krois, +420 606 636 946 (4D9D14F6) NekvalifikovanĂ˝ pracovnĂ­k v lesnictvĂ­ (92129) Svaz ochrany přírody a krajiny ÄŒR, 021 PodblanickĂĄ zĂĄkladnĂ­ organizace, Ing. SkĂĄla, +420 317 852 683,604 151 757 (5151854D) PomocnĂ˝ dÄ›lnĂ­k na farmÄ› (Ä?eledĂ­n) (92118) ZDV Krchleby, a.s., Ing. Karel Ĺ rajbr, +420 327 377 389,602 265 582 (3656ED51) Chovatel a oĹĄetĹ™ovatel zvĂ­Ĺ™at (61299) NETIS, a.s., Ing. Roik, +420 724 071 726 (00397855) DÄ›lnĂ­k pro pÄ›stÄ›nĂ­ a oĹĄetĹ™ovĂĄnĂ­ lesa (61419) DuĹĄan HudackĂ˝, DuĹĄan HudackĂ˝, majitel, hudacky@seznam.cz, +420 777 224 623 (7E3C8F83)

TakĹže si i teÄ? nÄ›kdy pustĂ­te jejich desku? T. K.: RozhodnÄ›, i moje dÄ›ti majĂ­ uĹž zdaĹ™ile naposlouchanĂĄ jejich alba. Ale nemĂĄm moc Ä?asu poslouchat jinou muziku, neĹž kterou se zabĂ˝vĂĄm. ÄŒasovĂŠ a sluchovĂŠ vytĂ­ĹženĂ­ je takovĂŠ, Ĺže na to nenĂ­ bohuĹžel prostor.

chestrem. Rozmysleli jsme si ji a řekli ano. Potom jsme se rozhlÊdli, s kým bychom to spåchali. Znal jste Mig 21 předtím,

pohromadÄ›. ProÄ?? PlĂĄnujete jeĹĄtÄ› spoleÄ?nĂŠ vystoupenĂ­? T. P.: To je otĂĄzkou sponzorskĂ˝ch příspÄ›vkĹŻ. HrĂĄt s tak velkĂ˝m orchestrem je velmi nĂĄkladnĂĄ vÄ›c. NĂĄm se podaĹ™ilo uskuteÄ?nit aspoĹˆ dva koncerty, za kterĂŠ jsme vdÄ›Ä?nĂ­. Jako dirigent s velkĂ˝m orchestrem stojĂ­te vĹždy v Ä?ele, jakĂŠ to pro vĂĄs bylo nebĂ˝t tou hlavnĂ­ „hvÄ›zdou“? T. P.: JeĹĄtÄ› neĹž TomĂĄĹĄ odpovĂ­, bych chtÄ›l říci, Ĺže Mig neplĂĄnoval hrĂĄt s doprovodnĂ˝m orchestrem, ale s rovnocennĂ˝m partnerem. TomĂĄĹĄ byl stěŞejnĂ­ postavou obou vystoupenĂ­. Byl to takovĂ˝ koncertnĂ­ souboj. T. K.: JeĹĄitnost nebyla vĹŻbec na mĂ­stÄ›. RovnocennĂŠ propojenĂ­ nastalo. JIĹ˜Ă? HRADECKĂ?

Na dneťním a zítřejťím křtu neplånujete hråt opět inzerce

OdbornĂ˝ pracovnĂ­k v zemÄ›dÄ›lstvĂ­, lesnictvĂ­ (22139) ĂšstĹ™ednĂ­ kontrolnĂ­ a zkuĹĄebnĂ­ Ăşstav zemÄ›dÄ›lskĂ˝, LibuĹĄe FrĂĄĹˆovĂĄ, personĂĄlnĂ­ oddÄ›lenĂ­, libuse.franova@ukzuz.cz, +420 737 267 631,543 548 235 (1C98F0CF) PomocnĂ˝ dÄ›lnĂ­k v ĹživoÄ?iĹĄnĂŠ vĂ˝robÄ› (92116) AGRODRUĹ˝STVO JEVIĹ OVICE, Pavel Hlouch, +420 721 372 603 (350181C2)

praha 05

PotĹ™ebujete koberce nebo PVC? Ano, tak pijte do ďƒžrmy Euro-koberce U nĂĄs vĹždy nejlevnji.

nu !! Ä?/m v dub AkceliÄ?ko ,-K vĂĄ trĂĄva za 59 Ă­ vyuĹžitĂ­ 2

venkovn venkovnĂ­ jeh m, na terasy a jinĂĄ na balkony, k bazĂŠnĹŻ dnĂĄ

venkovnĂ­ trĂĄva vho

veletrhy kadeřnictví a kosmetiky

a svatebnĂ­ veletrh

24. a 25. dubna 10,00-18,00 • PVA LETŇANY – METRO C Slosovåní kuponů o hodinky zn. ROTAX

S KUPONEM PLATĂ?TE JEN 70,-KÄ? – TENTO KUPON PĹ˜EDLOĹ˝TE U POKLADNY

   ď‚Ą   ď‚Ą    !"# ď‚Ą $ % $

   ! "# $ % #!!& &!!

Koberce bytovÊ, zåtŞovÊ, podkladovÊ, istící zóny, bhouny, venkovní tråva a PVC Euro-koberce s. r. o., www.eurokoberce.cz, info tel.: 606 456 619 Praha 9, Hloubtín, Podbradskå 13, tram .3, zaståvka Podkovåskå Píbram, Obecnickå 364 , naproti Karzitu Nymburk, Podbradskå 982 , naproti bývalÊmu KD, Mladå Boleslav, epov 119 v budov nåbytku epov


středa 22. dubna 2009

středa 22. dubna 2009

06 svět

Svět Kråtce

Nový Putin se jmenuje Věra MOSKVA Do ruskÊ politiky se

tlaÄ?Ă­ neznĂĄmĂĄ mladĂĄ Ĺžena se znĂĄmĂ˝m jmĂŠnem. PÄ›tadvacetiletĂĄ brunetka VÄ›ra PutinovĂĄ, příbuznĂĄ ruskĂŠho premiĂŠra, startuje kariĂŠru se synem pĹ™edsedy dolnĂ­ komory ruskĂŠho parlamentu Borise Gryzlova Dmitrijem. S ruskĂ˝m premiĂŠrem se prĂ˝ stĂ˝kĂĄ jen na rodinnĂ˝ch akcĂ­ch, pĹ™estoĹže je ĹĄĂŠfredaktorkou Ä?asopisu vlĂĄdnoucĂ­ strany JednotnĂŠ Rusko a dostala se i do stranickĂŠ kĂĄdrovĂŠ re(Ä?tk) zervy.

Dick Cheney se zastĂĄvĂĄ muÄ?enĂ­ BĂ˝valĂ˝ americkĂ˝ viceprezident Dick Cheney se pustil do Baracka Obamy. VyÄ?etl mu, Ĺže sice nechal zveĹ™ejnit materiĂĄly o muÄ?enĂ­ podezĹ™elĂ˝ch teroristĹŻ, ale uĹž ne dokumenty, kterĂŠ dokazujĂ­ Ăşspěťnost tÄ›chto technik. Cheney prĂ˝ proto poŞådal CIA, aby dokumenty odtajnila. Pak prĂ˝ AmeriÄ?anĂŠ uvidĂ­, Ä?eho se dĂ­ky muÄ?enĂ­ dosĂĄhlo. (Ä?tk)

Benefity zamÄ›stnancĹŻm zĹŻstĂĄvajĂ­ i v dobÄ› krize, vyplĂ˝vĂĄ to z prĹŻzkumu vlivu finanÄ?nĂ­ krize na strategii v personalistice, kterĂ˝ na pĹ™elomu ledna a Ăşnora uskuteÄ?nila poradenskĂĄ firma Mercer.

Americkå novinåřka Roxana Saberiovå, kterå v �rånu dostala osm let za údajnou ťpionåŞ pro USA, se proti verdiktu odvolala. Její obhåjce věří v mírnějťí trest.

„Budu vĹždy s vĂĄmi“

Trest pro traviÄ?ku

Ă?rĂĄnskĂ˝ prezident MahmĂşd AhmadĂ­neŞåd vyvolal v pondÄ›lĂ­ na svÄ›tovĂŠ konferenci OSN proti rasismu bouĹ™i nevole svĂ˝m vĂ˝rokem, Ĺže Izrael je zemĂ­ s rasistickou vlĂĄdou. ProhlĂĄsil, Ĺže se od nynÄ›jĹĄka hodlĂĄ ĂşÄ?astnit vĹĄech svÄ›tovĂ˝ch konferencĂ­.

JaponskĂ˝ soud odsoudil k trestu smrti Ĺženu, kterĂĄ bÄ›hem letnĂ­ho festivalu v roce 1998 otrĂĄvila jĂ­dlo pro desĂ­tky lidĂ­. ÄŒtyĹ™i z nich pak zemĹ™eli. Ĺ˝ena vinu popĂ­rĂĄ.

Ekonomickå krize zasåhla uŞ i ťatník bolťevickÊho revolucionåře

JakĂŠ jsou jednotlivĂŠ druhy dovolenĂ˝ch? A mĹŻĹžeme si libovolnÄ› urÄ?it jejich termĂ­n?

VladimĂ­r IljiÄ? Uljanov znĂĄmĂ˝ takĂŠ jako Lenin, kterĂ˝ byl kdysi velkĂ˝ parĂĄdnĂ­k, se jiĹž ĹĄest let nepĹ™evlĂŠkl. Instituce, kterĂŠ se starajĂ­ o jeho nabalzamovanĂŠ tÄ›lo v mauzoleu na moskevskĂŠm RudĂŠm nĂĄmÄ›stĂ­, nemajĂ­ totiĹž penĂ­ze.

Oblek vĹŻdce bolĹĄevickĂŠ revoluce se mÄ›nĂ­ kaĹždĂŠ tĹ™i roky. PĹŻvodnÄ› spoÄ?Ă­val ve vojenskĂŠm stejnokroji, po sedmnĂĄcti letech ho soudruzi pĹ™evlĂŠkli do civilu. Ĺ aty se ĹĄijĂ­ na zakĂĄzku z drahĂŠ ĹĄvĂ˝carskĂŠ lĂĄtky, kte-

MOSKVA

„Od roku 1992 nedal stĂĄt ani kopÄ›jku a do toho jeĹĄtÄ› udeĹ™ila krize.“ Jurij DÄ›nisov-Nikolskij, Ĺ™editel vĂ˝zkumnĂŠho Ăşstavu lĂŠÄ?iv, kterĂ˝ se na pĂŠÄ?i o Leninovo mumifikovanĂŠ tÄ›lo podĂ­lĂ­.

rou si Lenin kdysi oblĂ­bil. StĹ™ih se vĹĄak od tĂŠ doby zmÄ›nil v souladu se souÄ?asnou mĂłdou. Ze stavu svĂŠho odÄ›vu by vĹĄak radost nemÄ›l, jeho tÄ›lo je obleÄ?enĂŠ do potrhanĂŠho a omĹĄelĂŠho modelu z roku 2003. PracovnĂ­ci mauzolea ĹĄaty alespoĹˆ kaĹždĂŠ dva mÄ›sĂ­ce peÄ?livÄ› Ä?istĂ­ a Leninovy

ostatky noří do zvlĂĄĹĄtnĂ­ lĂĄznÄ› s roztokem z bylin s balzamujĂ­cĂ­m ĂşÄ?inkem. I na to vĹĄak nynĂ­ chybÄ›jĂ­ penĂ­ze. „Od roku 1992 nedal stĂĄt ani kopÄ›jku a do toho jeĹĄtÄ› udeĹ™ila krize,“ stěŞuje si Jurij DÄ›nisov-Nikolskij, Ĺ™editel vĂ˝zkumnĂŠho Ăşstavu lĂŠÄ?iv, kterĂ˝ se na pĂŠÄ?i o Leninovo mumifikovanĂŠ tÄ›lo po-

dĂ­lĂ­. SĂĄm ale zĹŻstĂĄvĂĄ pĹ™esvÄ›dÄ?en, Ĺže dĂ­ky jedineÄ?nĂŠ ruskĂŠ technologii balzamovĂĄnĂ­ Lenin vydrŞí jeĹĄtÄ› sto let. DonedĂĄvna pĹ™itom ruĹĄtĂ­ experti ujiĹĄĹĽovali, Ĺže udrŞí ostatky v souÄ?asnĂŠm stavu neomezenÄ› dlouho. Vstup do mauzolea je bezplatnĂ˝. NĂĄklady kryjĂ­ z vÄ›tĹĄĂ­ Ä?ĂĄsti sponzoĹ™i. Ti by se prĂ˝ mohli ukĂĄzat ĹĄtÄ›dří zvlĂĄĹĄtÄ› dnes, kdy od Leninova narozenĂ­ uplyne 139 let. LukĂĄĹĄ HrĂĄbek lukas.hrabek@metro.cz

Den ťoa a hrdinství ŽidÊ uctili pamåtku zmasakrovaných

Ĺ˜Ă?M

Ĺ˝ivot v Izraeli se vÄ?era zastavil a rozhoukaly se sirĂŠny. Ĺ˝idĂŠ si tak pĹ™ipomnÄ›li obÄ›ti druhĂŠ svÄ›tovĂŠ vĂĄlky.

Nechte mobil na slunĂ­Ä?ku JaponskĂĄ spoleÄ?nost KDDI chce v Ä?ervnu zaÄ?Ă­t prodĂĄvat novĂ˝ mobilnĂ­ telefon, kterĂ˝ bude vodotÄ›snĂ˝ a bude pohĂĄnÄ›n sluneÄ?nĂ­ energiĂ­. DruhĂ˝ nejvÄ›tĹĄĂ­ mobilnĂ­ operĂĄtor v Japonsku zatĂ­m cenu nestanovil. Telefon bude vyrĂĄbÄ›t spoleÄ?nost Sharp.

NovĂ˝ job

Dovolenou nemusĂ­te dostat

Utekli od vlastních dětí

TOKIO

PrĂĄce v Belgii: zaregistrujte se Podle informacĂ­ Ä?eskĂŠ ambasĂĄdy v Bruselu se ÄŒeĹĄi, kteří budou chtĂ­t pracovat v Belgii, budou muset registrovat na speciĂĄlnĂ­ch webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch i po otevĹ™enĂ­ pracovnĂ­ho trhu zemÄ› v kvÄ›tnu tohoto roku. O uvolnÄ›nĂ­ pracovnĂ­ho trhu osmi novÄ›jĹĄĂ­m zemĂ­m Unie rozhodne belgickĂĄ vlĂĄda oficiĂĄlnÄ› v pĂĄtek.

Lenin nemĂĄ na oblek

NEW YORK

NÄ›meÄ?tĂ­ rodiÄ?e zanechali v nedÄ›li ĂşmyslnÄ› svĂŠ tĹ™i dÄ›ti ve vÄ›ku osm mÄ›sĂ­cĹŻ, dva a Ä?tyĹ™i roky v restauraci na severu ItĂĄlie a zmizeli. O dramatickĂŠm případu vÄ?era informovala policejnĂ­ prefektura italskĂŠho kraje Valle d'Aosta. Po rodiÄ?Ă­ch policie pĂĄtrĂĄ. (Ä?tk)

novĂ˝ job 15

Za deset minut by mÄ›l bĂ˝t telefon nabitĂ˝ tak, aby vydrĹžel minutovĂ˝ hovor. SluneÄ?nĂ­ paprsky baterii telefonu nabijĂ­ aĹž z 80 procent. UvedenĂ­m přístroje na trh firma zĹ™ejmÄ› urychlĂ­ snahu konkurentĹŻ vyrĂĄbÄ›t mobily ohleduplnÄ›jĹĄĂ­ k ĹživotnĂ­mu prostĹ™edĂ­. (Ä?tk)

AP

PirĂĄt v USA? PrvnĂ­ po sto letech NEW YORK Do USA dorazil pi-

råt. Jako jediný přeŞil útok komanda, jeŞ osvobodilo ze zajetí kapitåna Richarda Phillipse. Šestnåctiletý Somålec Abdul Kadhir Muse se bude před americkým sou-

dem zpovĂ­dat z pirĂĄtstvĂ­. Ze zloÄ?inu, kterĂ˝ zde nikdo nespĂĄchal vĂ­ce neĹž sto let. Matka mladĂ­ka Adar Abdurahman HassanovĂĄ poŞådala prezidenta Obamu, aby jejĂ­ dĂ­tÄ› propustil. (Ä?tk)

Kolik za dovolenou

Doba letnĂ­ch dovolenĂ˝ch se blíŞí a dost moĹžnĂĄ i vy pĹ™emýťlĂ­te o jejĂ­m plĂĄnovĂĄnĂ­. Ze vĹĄeho nejdřív ale poŞådejte svĂŠho nadřízenĂŠho o pĹ™esnĂ˝ termĂ­n. NenĂ­ totiĹž tak ĂşplnÄ› danĂŠ, Ĺže vĂĄm ji musĂ­ dĂĄt podle vaĹĄeho přånĂ­. PRAHA Pojem dovolenĂĄ je, pro nÄ›koho moĹžnĂĄ pĹ™ekvapivÄ›, pouze shrnujĂ­cĂ­m termĂ­nem oznaÄ?ujĂ­cĂ­m celou skupinu jednotlivĂ˝ch druhĹŻ. Celkem existujĂ­ Ä?tyĹ™i rĹŻznĂŠ druhy dovolenĂŠ. DovolenĂĄ za kalendĂĄĹ™nĂ­ rok nebo jejĂ­ pomÄ›rnĂĄ Ä?ĂĄst, dovolenĂĄ za odpracovanĂŠ dny, dodatkovĂĄ dovolenĂĄ a dalĹĄĂ­ dovolenĂĄ. Na rozdĂ­l od jinĂ˝ch druhĹŻ odpoÄ?inku po prĂĄci, jako jsou například pĹ™estĂĄvky Ä?i odpoÄ?inek mezi smÄ›nami, nevznikĂĄ nĂĄrok na dovolenou přímo, ale je vĂĄzĂĄn na splnÄ›nĂ­ nÄ›jakĂ˝ch zĂĄkonem danĂ˝ch podmĂ­nek. A o jakĂŠ se jednĂĄ? Tak za prvĂŠ musĂ­te bĂ˝t řådnÄ› zamÄ›stnanĂ­, pokud pracujte na smlouvu o dĂ­lo nebo IÄŒO, dovolenĂĄ se vĂĄs vĹŻbec netĂ˝kĂĄ. „ZamÄ›stnanec, jehoĹž pracovnĂ­ pomÄ›r u zamÄ›stnavatele trvĂĄ nepĹ™etrĹžitÄ› alespoĹˆ 60 dnĂ­, mĂĄ nĂĄrok na dovolenou v trvĂĄnĂ­ Ä?tyĹ™ tĂ˝dnĹŻ celkem, pokud odpracoval u tĂŠhoĹž zamÄ›stnavatele celĂ˝ kalendĂĄĹ™nĂ­ rok, v opaÄ?nĂŠm případÄ›

NevyÄ?erpanĂĄ dovolenĂĄ JestliĹže si zamÄ›stnanec nemohl vyÄ?erpat dovolenou do konce kalendĂĄĹ™nĂ­ho roku z nalĂŠhavĂ˝ch provoznĂ­ch dĹŻvodĹŻ, pro pĹ™ekĂĄĹžky v prĂĄci nebo mu to neurÄ?il zamÄ›stnavatel, nastĂĄvĂĄ pĹ™evod do nĂĄsledujĂ­cĂ­ho kalendĂĄĹ™nĂ­ho roku. V případÄ› ukonÄ?enĂ­ pracovnĂ­ho pomÄ›ru Ä?i nevyÄ?erpĂĄnĂ­ starĂŠ dovolenĂŠ v nĂĄsledujĂ­cĂ­m roce musĂ­ bĂ˝t dovolenĂĄ zamÄ›stnavatelem proplacena.

Podle zĂĄkonĂ­ku prĂĄce přísluĹĄĂ­ zamÄ›stnancĹŻm za dobu Ä?erpĂĄnĂ­ dovolenĂŠ nĂĄhrada mzdy ve výťi prĹŻmÄ›rnĂŠho vĂ˝dÄ›lku z minulĂŠho kalendĂĄĹ™nĂ­ho Ä?tvrtletĂ­. inzerce

      !" #

 

   

Dovolenou a s nĂ­ spojenĂ˝ odpoÄ?inek si jistÄ› zaslouŞíte. Nejprve se vĹĄak dohodnÄ›te o termĂ­nu s vaĹĄĂ­m zamÄ›stnavatelem. AĹž potom zaÄ?nÄ›te plĂĄnovat, kam vyrazĂ­te. PROFIMEDIA.CZ

pak na jejĂ­ pomÄ›rnou Ä?ĂĄst, coĹž je 1/12 za kaĹždĂ˝ odpracovanĂ˝ kalendĂĄĹ™nĂ­ mÄ›sĂ­c,“ říkĂĄ Petra JankovĂĄ, manaĹžerka lidskĂ˝ch zdrojĹŻ. VĂ˝jimkou jsou pedagogiÄ?tĂ­ a akademiÄ?tĂ­ pracovnĂ­ci vysokĂ˝ch ĹĄkol, jejichĹž dovolenĂĄ je osm tĂ˝dnĹŻ, a zĂĄroveĹˆ například zamÄ›stnanci stĂĄtu, stĂĄtnĂ­ch fondĹŻ, příspÄ›vkovĂ˝ch organizacĂ­ a veĹ™ejnĂ˝ch neziskovĂ˝ch ĂşstavnĂ­ch zdravotnickĂ˝ch zařízenĂ­, kteří majĂ­ nĂĄrok na volno v rozsahu pÄ›ti tĂ˝dnĹŻ. „OvĹĄem i dalĹĄĂ­ spoleÄ?nosti nabĂ­zejĂ­ jako souÄ?ĂĄst svĂŠho odmÄ›ĹˆovĂĄnĂ­ dny dovolenĂŠ nad rĂĄmec zĂĄkonĂ­kem prĂĄce definovanĂŠho Ä?tyĹ™tĂ˝dennĂ­ho minima,“ říkĂĄ Petra JankovĂĄ. Jak je to tedy s Ä?erpĂĄnĂ­m dovolenĂŠ? MĹŻĹžete si libovolnÄ› urÄ?it jejĂ­ dĂŠlku i termĂ­n? BohuĹžel ne tak docela. „Je prĂĄvem zamÄ›stnavatele urÄ?it dobu Ä?erpĂĄnĂ­ dovolenĂŠ zamÄ›stnance, pĹ™iÄ?emĹž je povinen pĹ™ihlĂ­Ĺžet k zĂĄjmĹŻm zamÄ›stnance. ZamÄ›stnanec si mĹŻĹže vyÄ?erpat veĹĄkerou dovolenou najednou, pokud to umoĹžĹˆujĂ­ provoznĂ­ podmĂ­nky. V případÄ›, Ĺže dovolenĂĄ je Ä?erpĂĄna po Ä?ĂĄstech, alespoĹˆ jedna jejĂ­ Ä?ĂĄst by mÄ›la pĹ™edstavovat 2 tĂ˝dny vcelku, pokud se zamÄ›stnanec a za-

KrĂĄcenĂ­ dovolenĂŠ ZamÄ›stnanec, kterĂ˝ splnil podmĂ­nku odpracovĂĄnĂ­ 60 dnĹŻ, ale neodpracuje v aktuĂĄlnĂ­m roce pro pĹ™ekĂĄĹžky v prĂĄci, nemoc Ä?i jinĂŠ zĂĄvaĹžnĂŠ dĹŻvody vĂ­ce neĹž sto pracovnĂ­ch dnĂ­, mĹŻĹže bĂ˝t postiĹžen krĂĄcenĂ­m dovolenĂŠ. DovolenĂĄ se krĂĄtĂ­ za prvnĂ­ch 100 zameĹĄkanĂ˝ch pracovnĂ­ch dnĂ­ o 1/12 a za dalĹĄĂ­ch 22 zameĹĄkanĂ˝ch pracovnĂ­ch dnĂ­ o dalĹĄĂ­ 1/12 vĂ˝mÄ›ry dovolenĂŠ.

mÄ›stnavatel nedohodnou jinak. ZamÄ›stnavatel musĂ­ zamÄ›stnanci oznĂĄmit nařízenĂ­ Ä?erpĂĄnĂ­ dovolenĂŠ minimĂĄlnÄ› 14 dnĂ­ pĹ™edem, opÄ›t pokud se nedohodnou jinak,“ dodĂĄvĂĄ JankovĂĄ. OvĹĄem ani zamÄ›stnavatel nesmĂ­ pĹ™ekraÄ?ovat urÄ?itĂŠ meze. Je vylouÄ?eno, aby vĂĄm nařídil Ä?erpĂĄnĂ­ dovolenĂŠ na dobu, kdy jste kupříkladu na neschopence, vykonĂĄvĂĄte vojenskou Ä?i civilnĂ­ sluĹžbu nebo jste na rodiÄ?ovskĂŠ dovolenĂŠ. ZUZANA AIDOMOAN

      

         ! "

         !" #$%& ' ! ( )*+,+$#-. /.0 # $%"

/1#2+3,4 ď Ž &$   $  '( ď Ž )* $ +$ ,( -( . ď Ž / 0  1 ď Ž 2 3%$ $ ď Ž 4 * ď Ž 5 6 7 %   $ 56.,4 ď Ž &$   

% ď Ž 2*  8!  9! -#575,4 ď Ž 2  $% *  ď Ž -  %    4  " 89 *:6-# ;<<= :3  ; * " ;;8 ><? <=@( ." ;< $=$  ;

SpoleÄ?nost Bizerba VĂĄhy a SystĂŠmy s.r.o. â&#x20AC;&#x201C; dceĹ&#x2122;inĂĄ spoleÄ?nost pĹ&#x2122;ednĂ­ho svÄ&#x203A;tovĂŠho vĂ˝robce elektronickĂ˝ch vah jak pro obchod tak prĹŻmysl, specializujĂ­cĂ­ se na dodĂĄvky våŞícĂ­ch systĂŠmĹŻ a dalĹĄĂ­ch sluĹžeb, hledĂĄ vysoce motivovanĂŠ kandidĂĄty na pozice:

OBCHODNĂ? ZĂ STUPCE NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: â&#x20AC;˘ VyhledĂĄvĂĄnĂ­ novĂ˝ch zĂĄkaznĂ­kĹŻ â&#x20AC;˘ PĂŠÄ?e o stĂĄvajĂ­cĂ­ zĂĄkaznĂ­ky â&#x20AC;˘ ObchodnĂ­ jednĂĄnĂ­ â&#x20AC;˘ UzavĂ­rĂĄnĂ­ kontraktĹŻ PoĹžadujeme: â&#x20AC;˘ VĹ nebo SĹ  vzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­ s odpovĂ­dajĂ­cĂ­ praxĂ­ â&#x20AC;˘ AJ nebo NJ slovem + pĂ­smem â&#x20AC;˘ UĹživatelskĂĄ znalost PC â&#x20AC;˘ Ĺ&#x2DC;idiÄ?skĂ˝ prĹŻkaz typu B â&#x20AC;˘ MĂ­sto vĂ˝konu prĂĄce Praha NabĂ­zĂ­me: â&#x20AC;˘ ZĂĄzemĂ­ zavedenĂŠ mezinĂĄrodnĂ­ firmy â&#x20AC;˘ OdpovĂ­dajĂ­cĂ­ platovĂŠ ohodnocenĂ­ â&#x20AC;˘ MoĹžnost seberealizace â&#x20AC;˘ Po roce pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na penzijnĂ­ pĹ&#x2122;ipojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na stravovĂĄnĂ­ â&#x20AC;˘ FiremnĂ­ automobil, mobil, notebook

KONTROLING NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: â&#x20AC;˘ ZpracovĂĄvĂĄnĂ­ podkladĹŻ pro vedenĂ­ spoleÄ?nosti PoĹžadujeme: â&#x20AC;˘ VzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­ SĹ nebo VĹ  â&#x20AC;˘ Znalost MS Office â&#x20AC;˘ AJ nebo NJ slovem + pĂ­smem â&#x20AC;˘ Ĺ&#x2DC;P skupiny B â&#x20AC;˘ AnalytickĂŠ myĹĄlenĂ­ â&#x20AC;˘ Samostatnost a flexibilita NabĂ­zĂ­me: â&#x20AC;˘ ZĂĄzemĂ­ zavedenĂŠ mezinĂĄrodnĂ­ firmy â&#x20AC;˘ MotivujĂ­cĂ­ finanÄ?nĂ­ ohodnocenĂ­ â&#x20AC;˘ Notebook, mobilnĂ­ telefon â&#x20AC;˘ Po roce pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na penzijnĂ­ pĹ&#x2122;ipojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na stravovĂĄnĂ­

SERVISNĂ? TECHNIK NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: â&#x20AC;˘ Instalace a servis elektronickĂ˝ch vah a dalĹĄĂ­ch zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­ jak v obchodech tak prĹŻmyslu PoĹžadujeme: â&#x20AC;˘ VzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­ SĹ nebo VĹ  v oboru elektro nebo vĂ˝poÄ?. techniky â&#x20AC;˘ Znalost OS Windows â&#x20AC;˘ Orientace v PC sĂ­tĂ­ch â&#x20AC;˘ KomunikativnĂ­ znalost NJ nebo AJ â&#x20AC;˘ Ĺ&#x2DC;P skupiny B â&#x20AC;˘ § 6 vyhl. 50/1978 sb â&#x20AC;˘ AnalytickĂŠ a systĂŠmovĂŠ myĹĄlenĂ­ â&#x20AC;˘ Samostatnost a flexibilita NabĂ­zĂ­me: â&#x20AC;˘ ZĂĄzemĂ­ zavedenĂŠ mezinĂĄrodnĂ­ firmy â&#x20AC;˘ MotivujĂ­cĂ­ finanÄ?nĂ­ ohodnocenĂ­ â&#x20AC;˘ Automobil do osobnĂ­ho uŞívĂĄnĂ­, notebook, mobilnĂ­ telefon â&#x20AC;˘ Po roce pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na penzijnĂ­ pĹ&#x2122;ipojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na stravovĂĄnĂ­

Životopisy zasílejte na adresu: Våhy a systÊmy s. r. o.

KamenickĂĄ 5, 170 00 Praha 7, e-mail: karel.spesny@bizerba.cz


středa 22. dubna 2009

středa 22. dubna 2009

14 servis a zábava Dnes

Jasno až polojasno. Odpoledne a večer od severu přibývání oblačnosti, později místy přeháňky nebo občasný déšť. Ojediněle bouřky. Mírný severozápadní vítr 2 až 5 m/s.

Zítra vystopí v pražském Kongresovém centru kubánská formace Buena Vista Social club.

Karlovy Vary

Liberec

Ústí n. L.

19

18 19

18 16

19

Plzeň

Hradec Králové Pardubice

Velmi zajímavá japonská koláž. Dožene vlk prase? Více na METRO.CZ

Ostrava

Bio

Zítra

5/11

18

19

17

1

Mírná zátěž Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

17

18

17

3/17

svět 07

Kubánský rytmus

Pozítří

Rekordy Průměr

21. 4. 11,6

Maximum

26,0

V roce

1968

Minimum

České Budějovice

Jihlava

Brno

Olomouc

3/16

V roce

-2,4 1861

1) Film Akiry Kurosawy nava-

2) Isaac Newton publikoval roku 1687 teorii: a) relativity b) mechaniky a gravitace c) že existuje Neptun 3) Známou sopku Stromboli vysokou 931 metrů můžete najít: a) v Řecku b) v Itálii c) na Islandu

5) Jaderná katastrofa v Černobylu se odehrála v roce: a) 1982 b) 1984 c) 1986

Příběhy ze zvířecího světa

6) Slavný fotbalista Johan Cruyff zářil v sedmdesátých letech v dresu: a) Arsenalu b) Ajaxu c) Bayernu 7) Vánoční klasika v podobě Pyšné princezny měla premiéru v roce: a) 1952 b) 1954 c) 1956 ŘEŠENÍ: 1 – B, 2 – C, 3 – B, 4 – B, 5 – C, 6 – B, 7 - A

Horoskop na dnešní den

inzerce

BERAN 21/3–20/4

Budete rádi, až den skončí. Šéf na vás totiž přehodí těžké břemeno, ovšem jeho zvládnutí bude výborné. 906 706 607

LEV

23/7–22/8

Máte partnerské nebo finanční problémy? Zavolejte mi i vy! Astroložka Kamila!

Tel.: 906 706 607

Hvězdy varují před zaspáním nebo pozdním příchodem. Pozor, abyste náhodou nezapomněli na slib partnerovi. 906 706 607

STŘELEC

23/11–21/12

Nezadaní mají naději, že je dnes osloví osoba, která stojí za hřích. Raději tedy nikoho hned neodhánějte. 906 706 607

LÁSKA SE VÁM DOSUD VYHÝBÁ? S mou pomocí se to změní! Zavolejte mi! Astroložka Soňa na tel.: 906 706 607 PANNA

23/8–22/9

Nečekaně za vámi přijde známý s bizarní prosbou. Než mu vyhovíte, nejprve se s někým blízkým poraďte. 906 706 607

KOZOROH

22/12–20/1

Partner si dá záležet na romantickém večeru, který má být překvapením. Vaše touha se bude rychle stupňovat. 906 706 607

BLÍŽENCI

BÝK 21/4–21/5

Tušíte, že by se vaše plány mohly ještě na poslední chvíli zhroutit. Svou předtuchu však tentokrát ignorujte. 906 706 607

VÁHY

22/5–21/6

Nenápadné intriky rozdmýchá v práci někdo z kolegů. Bohužel se budou dotýkat i vás. Braňte se raději hned. 906 706 607

ŠTÍR

23/9–23/10

Nedá se tomu pomoci. Pomluvy jsou ve firmě všude a bohužel se tentokrát zřejmě nevyhnou ani vaší osobě. 906 706 607

VOLEJTE ZDARMA

a vyberte si z kvalitních KARTÁŘEK z celé ČR!

Tel.: 800 222 400

24/10–22/11

Máte možnost překvapit partnera. Nepřekvapujte ho ovšem při práci, z toho by byl akorát tak nevrlý a nesvůj. 906 706 607

VODNÁŘ

21/1–20/2

Novináři zjistili, že v Irsku prodávají cigarety i děti

zující na snímek Ochránce se jmenuje: a) Kodžiró b) Sandžúró c) Toširó

4) Filmy Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár nebo Golet v údolí mají společné jedno herecké jméno: a) Lukáš Vaculík b) Ondřej Vetchý c) Jan Hrušínský

Více si zahrajete na www.metro.cz

Řešení z minulého čísla

Sudoku

Pašerákům je hej

Kvíz

Zjistíte nemilou novinu. Je tu ještě někdo, kdo se zajímá o vašeho partnera, a vaše žárlivost vám zkazí den. 906 706 607

RAK

22/6–22/7

Nový kolega vás překvapí tím, jak podobné názory a zájmy má. Mohli byste domluvit nějakou společnou 906 706 607 akci.

PLÁNUJETE POTOMKA? Nastal správný čas? Povím vám to! Volejte numeroložku Ivanu na tel.: 906 706 607 RYBY

21/2–20/3

Neměli byste si toho na sebe nakládat tolik. Přesčasy nejsou zdravé pro vaši kondičku. Začínáte padat 906 706 607 únavou.

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., pouze pro starší 18 let, 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015

Dáš si irskou, nebo ukrajinskou? Irsko je zaplavené levnými cigaretami z východní Evropy. VÍTĚZSLAV KUDLÁČ Vláda zatím neví, jak s pašeráky zatočit. DUBLIN Na místě vyhrazeném pro kuřáky stojí skupinka pomocných dělníků z Litvy, Polska, ze zemí bývalé Jugoslávie. Spokojeně v polední pauze pokuřují v irském hlavním městě. Mají důvod k radosti. Irská vláda zdražila od 8. dubna cigarety o 25 procent. A pašeráci z ciziny zavětřili zajímavou příležitost. „Proč bych kupoval krabičku Marlboro za osm třicet, když si ji můžu koupit za tři padesát?“ říká Robert. Na dotaz, zda je možné cigarety za tak nízkou cenu získat třeba i ve větším množství, zazní jednoznačná odpověď: „Jo“. Ne pro všechny je podstatně nižší cena důvodem, aby dali přednost černému dovozu z východní Evropy. „Nikdy mě nenapadlo, abych cigarety kupoval na černém trhu,“ diví se Patrik. „Pokud si můžu vybrat, cigarety z Litvy nebo Ukrajiny nekupuju,“ tvrdí

Rory a jako správný Ir má v koutku cigaretu, když mluví. „Je to hnus, pálí po nich v krku. Radši beru slovenské Marlboro,“ dodává. Zda irské ministerstvo financí se zvýšením cen honí

„Proč kupovat Marlbora za 8,30 místo za 3,50?“ Robert, kuřák

také víc pašeráky, úředníci tají. Zatím se však zdá, že doposud vzkvétající černý obchod (nejen s cigaretami, také i s alkoholem z východní Evropy) dostal impulz k dalšímu růstu. Velkou poptávku mají pašeráci především u dělníků z východní Evropy, kterých jsou v Irsku desetitisíce. Při spotřebě jedné krabičky denně jde o milionové daňové úniky. To by si Irsko, zvlášť v době hluboké krize

příjmů do státní kasy, nemělo dovolit. „S každým propašovaným a prodaným kartonem cigaret přichází státní pokladna až o 65 eur,“ prohlašují investigativní reportéři z veřejnoprávní televize RTÉ. „Pašované cigarety prodávají také děti pod 14 let. Jsou zneužívány organizovanými zločineckými skupinami,“ zjistili reportéři. Nadace pečující o lidské zdraví Irish Heart Foundation ústy svého výkonného ředitele Michaela O´Shea vyjádřila pobouření nad „zjevnou neschopností“ vlády takovému pašování a prodeji zabránit. Obrátila se na ministra spravedlnosti Dermota Aherna, aby posílil boj proti tomuto druhu kriminality – pomocí tvrdších postihů a velkých pokut pro pašeráky. Litevci, Ukrajinci a Poláci si zatím spokojeně pokuřují pašované cigarety. VÍTĚZSLAV KUDLÁČ, Dublin

Kde jsou děti šťastné Nejšťastnější děti v Evropě žijí v Nizozemsku a ve Skandinávii. Česku připadla 16. příčka hned za Francií. Velká Británie zaujala 24. místo. Vyplývá to ze studie britské univerzity v Yorku, která byla včera

LONDÝN

zveřejněna v Londýně. Nizozemsko je v čele pořadí 29 evropských zemí seřazených podle 43 kritérií, například podle dětské úmrtnosti, obezity, bídy a podmínek bydlení. Velká Británie je skoro na konci pelotonu

před zeměmi východní Evropy a poslední Maltou. Skandinávské země mají hlavně malý počet dětí zabitých při dopravních nehodách a také mládež, která je nejméně náchylná k rizikovému chování. (čtk)

ro

Vy zk ou še jte

bk

y!


středa 22. dubna 2009

středa 22. dubna 2009

08 finance

televizní program 13

Češi, kteří se chystají zateplovat rodinný či bytový dům nebo si chtějí pořídit ekologičtější zdroj vytápění, mohou ode dneška žádat o dotace z programu Zelená úsporám.

Na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí očekávají dnes první žádosti Čechů o dotace v rámci programu ministerstva životního prostředí Zelená úsporám. Díky tomuto programu může stát rozdělit lidem do roku 2012 až 25 miliard korun. Podle ministerstva se může dostat až na 250 tisíc domácností. O peníze z programu se mohou ucházet majitelé rodinných a bytových domů. „Podmínkou je, že nemovitost musí být určena k bydlení. Dotace se poskytuje pouze jejím vlastníkům,“ doplnil mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar. Peníze podle ministra Martina Bursíka dostane každý, kdo splní požadovaná kritéria. O dotaci mohou žádat lidé, kteří zateplení

PRAHA

Jak na dotace Žádosti mohou lidé podávat od dnešního dne do 30. června 2012. Přijímají je krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí a pět vybraných bank. Stát rozdělí za tři a půl roku 25 miliard korun. Žádat mohou majitelé rodinných a bytových domů. Více na www.zelenausporam.cz

domu či výměnu vytápění teprve plánují, ale i ti, kteří projekt dokončili po 1. dubnu letošního roku. Peníze však lidé dostanou až po dokončení projektu. „Pokud splní všechny podmínky, dostanou předem potvrzení, že dotaci získají,“ řekl včera deníku Metro Kašpar. Žádosti mohou zájemci podávat od května i u pěti bank. Těmi mají být Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank a pravděpodobně LBBW. Ministerstvo jejich úplný seznam zveřejní až dnes. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ

ČT2

12:30 Sama doma 13:30 Co mám dělat, když...? 13:45 Dotek anděla III (6) 14:35 Soudkyně Amy VI (3) 15:15 Krásy evropského pobřeží: Benátky 15:25 Game Page (ST) 15:50 Byla jednou jedna planeta (16/26) 16:15 Tak to vidím já (6/7) 16:30 Kouzelná školka 17:00 AZ-kvíz (ST) 17:30 Pod pokličkou Saké, nákyp, těstoviny 17:55 Předpověď počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Černé ovce (ST) 18:40 Živé srdce Evropy 18:45 Večerníček 19:00 Události (ST) 19:40 Branky, body, vteřiny 19:55 Předpověď počasí 20:00 Pošta pro tebe 21:00 Neobyčejné životy (2/12) 21:55 Na stopě 22:25 Hotel Babylon II (8/8) Seriál VB (2007). Režie N. Douglas 23:25 Smrt pedofila

NOVA

17:05 17:25 17:50 18:05 18:30 18:55

Silnější než rozum (1) PORT (ST) Přidej se (ST) Nedej se (ST) Hledám práci Zprávy v českém znakovém jazyce 19:05 Pique-nique III (3/9) 19:30 Pětka v Pomeranči inzerce

11:20 12:15 13:10 13:40 14:10 15:10 16:05

17:00 PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE nový

O dotace můžete žádat už dnes

ČT1

7

17:35

komorový systém

PRAHA 5 – Smíchov tel.: 241 722 222 PRAHA 8 – Ďáblice tel.: 234 695 206

18:30 19:30

bezplatná linka

800 606 606 www.oknoplastik.cz

20:00 Rodinné křižovatky 20:30 V hlavní roli Gustáv Husák 22:20 Krásy evropského pobřeží: Golfský proud 22:30 Události, komentáře 23:10 Plzeňské bublinky 2009

20:00 20:40

21:30

22:20 23:05 00:45

Beze stopy II (7) Komisař Rex II (2) Lenssen & spol. Ženatý se závazky (39) Kobra 11 X (2) Krimiseriál N (2006) Hvězdná brána VII (16) Las Vegas: Kasino III (1) Seriál USA (2005) Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Zákon a pořádek: Zločinné úmysly VI (20) Ulice (1295, 1296) Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Comeback Beze stopy VII (15) Krimiseriál USA (2008) Odložené případy VI (7) Jeden malý krůček pro lidstvo Na vlastní oči Zrada Novashopping

Úřednická vláda premiéra Jana Fischera by mohla podle předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka snížit ceny elektrické energie na základě současného zákona o cenách, lidovci také navrhují rozdělit akcionářům, z nichž největší je stát, více ze zisku firmy. Fischer uvedl, že návrh lidovců nechce zatím komentovat, počká

PRIMA

ÓČKO

12:00 Raymonda má každý rád IX (14) 12:30 Raymonda má každý rád IX (15) 13:00 Remington Steele (10) Seriál USA (1983) 13:45 Andílci (31) Telenovela Rum. 14:30 Alias V (10) Akční krimiseriál USA (2006) 15:30 Remington Steele (11) 16:20 Veronica Mars II (1) Krimiseriál USA 17:15 Raymonda má každý rád IX (16) Seriál USA (2004) 17:45 Raymonda má každý rád IX (17) Seriál USA (2004) 18:15 Daltoni 20:00 Útěk z vězení III (12) Seriál USA (2007) 21:00 Agenti nula nula Komedie Fr./VB (2004) 22:45 Falešný únos Akční film USA 00:20 Sexy dívky od vedle (9) Erot. magazín

10:25 Právo a pořádek V (11) 11:20 To je vražda, napsala VI (8) 12:15 Drzá Jordan VI (12) Dlouhý spánek 13:05 Sabrina – mladá čarodějnice III (23) 13:35 Will & Grace VIII (23) 14:05 Čarodějky III (5) Neviditelný. Seriál 15:00 Zoufalé manželky II (8) 15:55 Růže z Kerrymoru 17:40 Minuty regionu 18:00 5 proti 5 18:55 Zprávy TV Prima; Sport TV Prima, Počasí 19:35 Přátelé V (10) 20:00 Hádej, kdo jsem! 21:15 TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc. Režie Z. Fialová 22:20 Myšlenky zločince IV (11) Vlastně normální 23:15 Honkytonk Man Film USA (1982) 01:35 Volejte Věštce

12:00 Jízda Klipy na odpoledne 14:00 SMS melodie Zvol si melodii na svůj mobil 14:30 Jízda Klipy na odpoledne 15:00 DJ divák 16:30 Jízda Klipy na odpoledne 17:00 Inbox Rozhovor se zajímavým hostem 18:00 Contest Magazín o adrenalinových sportech 18:15 Jízda 19:00 Frisbee 20:00 Cz & Sk České a slovenské klipy 21:00 Hitzone 80‘s 22:00 Hitzone 90‘s Největší klipové hity 90. let + SMS chat 23:00 Jízda Klipy na večer + SMS chat 23:30 Dancing Taneční klipový speciál + SMS chat 00:30 Dojezd + SMS chat Klipy na noc inzerce

HRDINOVÉ DIVOKÉHO ZÁPADU PŘICHÁZEJÍ

Čunek navrhl Fischerovi plán na levnější elektřinu PRAHA

NOVA CINEMA

PYRAMIDA BOHA SLUNCE

na zpracování analýzy dopadů. Podle Čunkova návrhu by se mohly ceny elektřiny snížit až o 15 procent. „Nemáme k návrhu žádné stanovisko, diskuse běží na politické úrovni,“ řekla mluvčí ČEZ Eva Nováková. „Je to populistické gesto,“ řekl o Čunkově návrhu odstupující premiér Mirek Topolánek. (čtk)

Prodej bytů klesl, kupující stávkují Za výrazně slabšími prodeji bytů ve srovnání s předchozími roky je podle odborníků z mezinárodní poradenské společnosti King Sturge a realitní kanceláře Bonus Group „stávka“ kupujících. Velká část z nich totiž podle odborníků odložila nákup bydlení kvůli obtížnějšímu přístupu k hypotékám nebo čekají na pokles cen bytů. Nabídka bydlení na začátku roku jednoznačně převyšovala koupěschopnou poptávku. Další kroky v prodejích bude prý na trhu s byty ovlivňovat také celkový vývoj ekonomiky. „Míra nezaměstnanosti bude růst a bude velmi ovlivňovat rezidenční trh,“ řekl včera analytik King Sturge Ondřej Novotný. (čtk)

„PRÁVĚ V PRODEJI“

Kurzy

PRAHA

Kurz koruny

26,84

$

20,69

£

30,42

Pohonné hmoty

Natural

25,71

Nafta

25,12

Burzy a akcie

Praha (PX 50)

1,97%

Deník Metro přináší DVD:   

Poklad na Stříbrném jezeře 14. 4. Vinnetou 21. 4. Pyramida boha Slunce 28. 4. Old Shatterhand 5. 5. Mezi Supy 12. 5. Petrolejový princ

   

19. 5. Vinnetou: Rudý gentleman 26. 5. Divokým Kurdistánem 2. 6. Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti 9. 6. Poklad Aztéků 16. 6. Old Firehand 23. 6. Vinnetou a míšenka Apanači

 30. 6. V říši stříbrného lva 7. 7. Žut 14. 7. Old Surehand 21. 7. Vinnetou: Poslední výstřel www.filmhouse.cz


středa 22. dubna 2009

středa 22. dubna 2009

Podle agentury Charm Music, která pořádá 9. června v Tesla Areně v Praze koncert skupiny Korn, vzejde jedna z předkapel této americké skupiny z veřejné soutěže. Registrovat se lze na portálu http://bandzone.cz/korn do 30. dubna.

12 kulturní servis DOBEŠKA

Praha, tel. 283 011 127

19.30, Juno

DIVADLA

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

KINA

19.30, D. Jařab – Zajatci

10.00, H. Štáchová, M. Kirschner – Jak pan Spejbl prášil

Jungmannova 1, Praha, tel. 224 222 734

Bělohorská 24, Praha, tel. 224 316 784

DIVADLO METRO

DIVADLO V DLOUHÉ

20.00, M. Urban – Život je fajn (Life is Life) 09.30, Michal Urban – Ulice plná kouzel

19.00, Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer – Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách 10.00, Pohádkové nepohádky Josefa Čapka

DIVADLO KOMEDIE

Národní 25, Praha, tel. 221 085 201

DIVADLO POD PALMOVKOU 19.00, E. Rostand – Cyrano z Bergeracu 19.30, M. Gavran – Pacient doktora Freuda Zenklova 34,

EVALD

CAFÉ TOUSTER

19.00, Vincenzo Bellini – Náměsíčná

17.00, Adelheid 20.00, Baader Meinhof Komplex

21.00, Enzimatique Sokolovská 152, Praha, tel. 777 828 866

Národní třída 28, Praha, tel. 221 105 225

CROSS CLUB

18.00, Nezvaný host 17.30, 20.30, Normal 20.00, Vévodkyně

KAŠTAN - UNIJAZZ

20.00, Ars Komplex vrs,. Jungle punk

20.00, Requiem – loutkový balet Petra Nikla

Plynární 23, Praha, tel. 736 535 053

Sokolovská 1, Praha, tel. 222 312 737

Bělohorská 150, Praha, tel. 233 353 020

DIVADLO ARCHA

ATLAS

LUCERNA BIO OKO

DIVADLO VIOLA

HUDBA

AERO Biskupcova 31, Praha, tel. 271 771 349

Dlouhá 727/39, Praha, tel. 224 826 795

Jasná I. 1181/6, Praha, tel. 244 468 173

20.00, Ivan Olbracht – Příběhy ze starého zákona

19.30, 21.30, JCVD 17.30, Sex Drive 10.00, Toyen

Národní třída 7, Praha, tel. 224 220 844

Fr. Křížka 15, Praha, tel. 233 328 606

16.00, Gomora 20.30, Leo 18.30, Poslední maringotka 11.00, Příběhy hraničářského psa Vodičkova 36, Praha

inzerce

20.00, The Butthole Surfers/USA, Black Dice/USA, Zkouška sirém/CZ Na Poříčí 26, Praha, tel. 221 716 333

FUTURUM MUSIC BAR 21.00, Ticho De Pre Cupé Band, Crossband Zborovská 82/7, Praha, tel. 257 328 571

KLUB 007 STRAHOV 19.30, The Bulemics (USA), We Will Fly (N) Chaloupeckého 7, koleje ČVUT, blok 7, Praha, tel. 775 260 071

KLUB ROXY 19.00, Prague Ska Conspiracy – křest nového alba! Dlouhá 33, Praha, tel. 224 826 296

LA FABRIKA 19.30, Joy Division Tribute night

Vyhrajte jednu z pěti vstupenek na veletrh VÍNO & DESTILÁTY

Vyhrajte jedno z pěti CD Karton Veverek Soutěžní otázka Kolik písniček je na CD Karton Veverek? a) 12

b) 13

c) 14

Odpovědi do soutěže můžete zasílat dnes od 11.00 hod. do 24.00 hodin

Soutěžní otázka Kdo ze známých francouzských herců bude na veletrhu Víno & Destiláty 30.4. ve 14 00 hod. 2009 podpisovat vína z vlastních vinohradů ? 1) Alan Delon

2) Jean Paul Belmondo

3) Pierre Richard

Odpovědi do soutěže můžete zasílat dnes od 11.00 hod. do 24.00 hodin.

Své odpovědi zasílejte ve tvaru METROmezeraAneboBneboCmezera JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC na tel číslo 900 11 07.

Své odpovědi zasílejte ve tvaru METROmezeraAneboBneboCmezera JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC na tel číslo 900 11 07.

Vyhrává každá 20. SMS se správnou odpovědí až do vyčerpání zásob. Pravidla soutěže najdete na www.clubmetro.cz

Vyhrává každá 10. SMS se správnou odpovědí až do vyčerpání zásob. Pravidla soutěže najdete na www.clubmetro.cz.

Komunardů 1001/30, Praha

LUCERNA 21.00, Mig 21 19.00, Pavel Dobeš Vodičkova 36, Praha, tel. 224 216 972

PALÁC AKROPOLIS 22.30, DJs Aztek & QBE 23.00, DJs fh & host 19.30, Status Praesents + Atari Terror Kubelíkova 1548/27, Praha, tel. 296 330 911

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky vhodnější než keramika cena koupelny (včetně práce) již od 25 tis. Kč spol. s r.o. V Olšinách 61, P-10 (“M” Strašnická) pondělí 8.30 - 18.00; úterý - pátek 8.30 - 16.30

LINEA

17 let praxe a zkušeností

tel.: 274 810 848, 274 784 002

Kultura

Zemřel bubeník Fate Magazine Bezprostředně po odehraném koncertu 17. dubna zemřel bubeník skupiny Fate Magazine Ladislav Špecián. Devětatřicetiletý hudebník nečekaně zkolaboval v šatně. Oživovací pokusy členů skupiny a později záchranné služby již byly marné. Kapela oznámila, že přes tragédii bude pokračovat ve své činnosti.

La Putyka je český cirkus Teče tu i dvanáctka...

La Putyka aneb první český pivní cirkus je nový projekt Rostislava Nováka, jenž dává nahlédnout do českých hospod prostřednictvím akrobacie a tance.

Jak samotný název hry napovídá, nová inscenace, jež měla včera premiéru v pražské La Fabrice, vychází z francouzského nového cirkusu, jeho cílem však není kopírovat francouzský originál, nýbrž vytvořit jeho osobitou českou variantu. „Naše inscenace vychází z českých reálií hospodského života. La Putyka je hospodský nový cirkus,“

PRAHA

Podle autorů nový projekt nahlíží na atmosféru české putyky MARTIN FALTUS skelným pohledem střízlivého půllitru.

vysvětluje Rostislav Novák. Zapojením především akrobacie a tance tak La Putyka dává nahlédnout do hlav

kultura 09

hospodských štamgastů, objevuje hospodskou fantazii a znázorňuje změněnou realitu, kdy obvykle přestáva-

Muziku v představení obstarává seskupení Tros Discotekos. Ačkoliv tomu název jejich formace nenapovídá, naživo zazní třeba i poupravená odrhovačka: Když máš v chalupě orchestrión... Během představení pak hosty přesvědčují nejen o svém hudebním talentu, ale i dovednosti dobře natočit vychlazenou dvanáctku.

jí platit fyzikální zákony. Nejbližší repríza se uskuteční za týden ve 21.30 hodin a na konci května. (nek)

Letní festival obohatí Britové PRAHA Na letních shakespearovských slavnostech vystoupí od 21. do 23. srpna na nádvoří Nejvyššího purkrabství Pražského hradu British Shakespeare Company. Britský divadelní spolek tu uvede dva ze svých nejpopulárnějších titulů – čarovnou komedii Sen noci svatojánské a hravou milostnou šarádu Mnoho povyku pro nic. „Tento kolektiv je po Royal Shakespeare Company největší a nejznámější shakespearovskou společností v Británii, která se specializuje na představení pod širým nebem,“ představuje britskou společnost mluvčí českého festivalu Magdalena Bičíková. (čtk) inzerce


středa 22. dubna 2009

Téma

Maminky letos vynechávají Někteří sportovci musejí letošní jaro a léto nebo jejich část vynechat kvůli různým zraněním. Dvojnásobná medailistka z olympiády v Pekingu Kateřina Emmons a stříbrná medailistka z olympijských Atén Lenka Šmídová mají pro vynechání příjemnější důvod. Z Kateřiny Emmons se v dubnu stala maminka, Lenka Šmídová miminko čeká.

Přechodná sezona? Ne I v neolympijském roce se dají získat medaile ze světových akcí PRAHA Zimní sezona, ve které jsme se dočkali mnoha medailí a úspěchů českých sportovců jak na domácím poli, tak i v zahraničí, skončila. Teď je řada na sportovcích, jejichž hlavní sezona je v průběhu následujících měsíců. Výjimkou bude ještě hokejový světový šampionát. Ten začíná tento pátek ve Švýcarsku. Mistry světa budeme znát 10. května.

David Kostelecký, střelec Během minulé sezony se dařilo české oštěpařce Barboře Špotákové. V létě získala zlato na GETTY olympijských hrách, v září pak přehodila stávající světový rekord.

Akce roku 2009 24. 4.–10. 5. Mistrovství světa v hokeji (Švýcarsko) 25.–26. 4. Fed Cup ČR–USA (semifinále, Brno) 4.–9. 7. Světová univerziáda (Bělehrad) 10.–12. 7. Davis Cup ČR–Argentina 15.–23. 8. Mistrovství světa v atletice (Berlín) Každoroční akce: Tenis: Wimbledon,US Open Cyklistika: Tour de France

vítěz z Pekingu David Kostelecký. I přesto jeho a další střelce čekají náročné měsíce. „Máme tam čtyři kola světového poháru, mistrovství světa, mistrovství Evropy a do toho nějaké velké ceny,“ popisuje Kostelecký. Přechodný rok to určitě nebude pro atlety. Ty v srpnu čeká mistrovství světa v Berlíně. O další skvělé výkony se tam mohou pokusit oštěpařka Barbora Špotá-

ková, diskařka Věra Cechlová či překážkáři Petr Svoboda a Lucie Škrobáková. Vodní sporty budou hostit světové akce ve svých českých centrech. Začátkem května proběhne Světový pohár kanoistů v Račicích, v červnu pak Světový závod ve vodním slalomu v Troji. Mistrovství světa čeká veslaře v srpnu v Poznani. Romana Barboříková romana.barborikova@metro.cz

„Letos otestujeme mládež“ PRAHA V Českém olympijském výboru už sice probíhají přípravy na zimní olympijské hry v roce 2010, přesto bude jeho místopředseda František Dvořák sledovat i sporty letní.

Ještě zpět k zimě. Jak byste zhodnotili z hlediska úspěchů a neúspěchů uplynulou sezonu? Zimní sporty nás naplňují optimismem, že by naše

Čeští „zimní“ sportovci odpovídali deníku Metro na následující otázky: 1. Sledujete ve svém volnu i další sporty? Jaké? 2. Na jaké sportovní události se teď na jaře a v létě těšíte?

Tomáš Kraus skikrosař 35 let

„Tato sezona je spíš taková přechodná.“ Pak už se budou moci sportovní příznivci soustředit na výkony atletů, tenistů, kanoistů a dalších sportovců. Letošní rok patří v některých disciplínách k takzvaným hluchým. Po loňských olympijských hrách se toho v těchto sportech buďto mnoho neděje, nebo nelze získat místo na dalších hrách. „Tato sezona je specifická tím, že poprvé se v ní nevyhrávají olympijská místa, je to taková přechodná sezona,“ potvrzuje olympijský

Anketa

vystoupení ve Vancouveru mohlo být historicky velmi dobré. I analýzy potenciálních úspěchů jsou optimistické. Pomalu se rozjíží letní sezona. Co se pod-

le vás od ní dá očekávat? Letní sporty mají své šampionáty, evropské i světové. Z hlediska olympijského cyklu začíná „mezisezona“ a dlouhodobá příprava. V juniorské kategorii proběhne ve Finsku v červenci Olympijský festival ev-

ropské mládeže, což je pro nás test, jakou máme zálohu za špičkovými sportovci. Je i nějaká zajímavá nesoutěžní sportovní akce? Olympijský den, dříve Olympijský běh. Iniciuje ho Mezinárodní olympijský výbor. Zajímavou akcí budou i oslavy ke 110. výročí založení ČOV v historické aule Karolina v Praze. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ

1. Ostatní sporty sleduju, ale méně, než bych chtěl. O víkendu jsem náhodou viděl část Velké ceny Číny a potěšilo mě dvojité vítězství vozů Red Bull. Sledoval jsem golfový turnaj Masters i s napínavým finále. 2. Na jaře a v létě se podívám na některé disciplíny při mistrovství světa v atletice, jinak se nechám překvapit.

Martina Sáblíková rychlobruslařka, 21 let

1. Teď po sezoně se na sporty dívám. Viděla jsem například zápas Chelsea a Liverpool, sleduju tenis, hokej. 2. V létě mě čeká hlavně příprava, ale taky závody na inlinech a na kole.

Michal Novotný snowboardkrosař, 27 let

1. Poslední dobou mi na sportovní sledování bohužel nezbývá moc času. Fotbal a hokej – hlavně zápasy národních družstev. 2. To je jasná věc. Moc se těším na MS v hokeji. Budu chlapcům držet palce a doufat, že se jim bude dařit.

A

A: NKET

o louh Jak d u musíed dopř ásit svou te hl olenou? dov

Terezie Vaiglová, 22 let, asistentka

Pavel Jantek, 43 let, OSVČ

Roman Gytop, 23 let, manažer

O dovolenou musím žádat přibližně měsíc dopředu.

Já osobně nikoho žádat nemusím, jsem podnikatel.

Záleží na tom, jak dlouhou dovolenou chci, ale v průměru je to asi měsíc.

Srážky s Milanem Kunderou Martin Daneš Spisovatel a politolog

D

le nedávné zprávy ČTK vyšla Milanu Kunderovi v Paříži nová kniha, jejíž název by se dal přeložit jako setkání, ale také jako střetnutí nebo srážka. „Kundera vydává Srážku,“ převzala domácí média hromadně nejnevhodnější ze tří nabízených převodů francouzského substantiva rencontre. Jako by nechuť přijít dnes osmdesátiletému odrodilému prozaikovi na jméno sublimovala v neschopnost kulturních redaktorů věrně přeložit aspoň názvy jeho francouzsky psaných děl. Kunderův prozatím poslední román L'Ignorance do češtiny (ne)převedli pejorativně znějící Ignorancí. Názvy novějších děl jsou povýtce jednoslovné a velmi obecné, definující celou filozofickou kategorii; v uvedeném případě je jí Nevědomost. Předchozí román L'Identité zase neznámý kutil do češtiny přelouskal celý a šířil jej po internetu pod názvem Totožnost; námětem je však otázka lidské identity v milostném nikoli shody čili Autor figuruje na vztahu, totožnosti. Loni na podvícero seznazim odhalil týdeník ReKunderu coby půmech, ten český spekt vodce policejního udání je ale ze všech z roku 1950; kauza autouštědřila ránu z mitím nejčernějším. rovi losti, po níž je v Česku nejspíš navždy odepsán coby „morální autorita“. Francouzi přijali obvinění s mnohem větší skepsí, přesto ani u nich nemá Kundera na růžích ustláno. Renomovaný pařížský novinář se mi před časem svěřil, jakou že chybu prý Milan učinil, když přestal psát česky. Názor, že Kunderovy francouzsky psané knihy stojí za starou belu, je v pařížských intelektuálních kruzích vcelku rozšířený, nejvíce tam, kde žádnou z nich nečetli. Jedna z kapitol Kunderovy čerstvé knihy esejů Setkání hovoří o černých listinách. Autor sám figuruje na vícero takových seznamech, ten český je ale ze všech zdaleka tím nejčernějším.

čtenářská 11 stránka

Pište nám své názory a SMS pro vaše blízké Pošlete nám svoje dopisy e-mailem na: dopisy@metro.cz V dopisu uveďte svoje jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Své vzkazy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO VZKAZ a váš text na číslo 9002206. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena 1 SMS je 6 Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje Expansion Group a.s. Otištění negarantujeme.

Politici zaspali Jsou dobře odměňováni, aby spali ještě hodně dlouho. Ze společné kapsy si odkrajují nejen oni, ale je hrazena i distribuce nacionalistické propagandy. Z našich peněženek platíme užívání názvu Česko. Je to věc čistě politická, jazykově i geograficky nesmyslná s jediným významem: imperiálně zlikvidovat Moravu, vymýtit moravský národ. Až uzná ČR moravskou národnost a hranice Moravy, nebude se již moct nazývat Česká republika – Česko, neboť zde nebudou žít jenom Češi. Nelze se podivovat nad současnou agresivitou dokonale ošetřeného českého neonacismu. Je již krůček k jeho dozbrojení a Češi v Čechách se budou

divit. Nalezení a označení zdroje a původce „nákazy“ je jasný. Připomenu, že zkrácený zeměpisný název Česko byl kodifikován Českým úřadem zeměměřičským a kartografickým v r. 1993 a v memorandu byl doporučen dohled na jeho užíváním ve všech oblastech státní reprezentace (sport, učebnice, media, cestovní ruch...) všem ministerstvům (Věstník č,11/1999). MILOSLAV KOVÁŘ

Trápení bruslařky

ze je jen hrstka míst, kde se dá bruslit, a ta jsou teď přeplněna. Město si povzdechne, nejsou peníze na vybudování drah…To je asi pravda, ale vždyť se tyto cesty dají například financovat z občerstvovacích stánků, které by byly kolem. Ale to by musela být snaha, tak to alespoň vidím já. A tak dále, mnohem častěji za podpory města budou vznikat golfové areály, protože ty jsou přeci výdělečné a hlavně „pro všechny“. IRENA MODRÁ

Jako mnoho lidí kolem mne, i já jsem propadla kouzlu bruslí. Je to sport pro široké masy a také relativně levný a nenáročný (koníček) – stačí brusle, chrániče, helma a asfaltka. A to je ten problém. V Pra-

SLADKÁ

Marečku,

SMS

jsi moje největší láska, která mě kdy potkala. Ani nevíš, jak moc tě miluju. Jsi moje vše! Tvá Bačkůrka

Napište svou bublinu!

„Impérium vrací úder!“ Vladimír Vachal, Velké Popovice

Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9002206. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group a.s., Karla Engliše 519/11 Praha 5. Infolinka GSM: 602439999, infolinka@expansion.cz

REUTERS, GETTY

10 téma

středa 22. dubna 2009

Jednou z nejsledovanějších akcí fotbalového jara budou boje o finále Ligy mistrů. To se odehraje 27. května v italském hlavním městě Římě.

Napadá vás vtipný popisek k tomuto obrázku?

Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 19, 110 00, IČ 250 90 593. Tel: 225 065 111. E-mail: recepce@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce, e-mail: redakce@metro.cz. Šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, marketing@metro.cz. Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint - Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajištuje Mediaservis s.r.o., distribuci v ČD Grand princ. Vychází denně v pracovních dnech.


středa 22. dubna 2009

Téma

Maminky letos vynechávají Někteří sportovci musejí letošní jaro a léto nebo jejich část vynechat kvůli různým zraněním. Dvojnásobná medailistka z olympiády v Pekingu Kateřina Emmons a stříbrná medailistka z olympijských Atén Lenka Šmídová mají pro vynechání příjemnější důvod. Z Kateřiny Emmons se v dubnu stala maminka, Lenka Šmídová miminko čeká.

Přechodná sezona? Ne I v neolympijském roce se dají získat medaile ze světových akcí PRAHA Zimní sezona, ve které jsme se dočkali mnoha medailí a úspěchů českých sportovců jak na domácím poli, tak i v zahraničí, skončila. Teď je řada na sportovcích, jejichž hlavní sezona je v průběhu následujících měsíců. Výjimkou bude ještě hokejový světový šampionát. Ten začíná tento pátek ve Švýcarsku. Mistry světa budeme znát 10. května.

David Kostelecký, střelec Během minulé sezony se dařilo české oštěpařce Barboře Špotákové. V létě získala zlato na GETTY olympijských hrách, v září pak přehodila stávající světový rekord.

Akce roku 2009 24. 4.–10. 5. Mistrovství světa v hokeji (Švýcarsko) 25.–26. 4. Fed Cup ČR–USA (semifinále, Brno) 4.–9. 7. Světová univerziáda (Bělehrad) 10.–12. 7. Davis Cup ČR–Argentina 15.–23. 8. Mistrovství světa v atletice (Berlín) Každoroční akce: Tenis: Wimbledon,US Open Cyklistika: Tour de France

vítěz z Pekingu David Kostelecký. I přesto jeho a další střelce čekají náročné měsíce. „Máme tam čtyři kola světového poháru, mistrovství světa, mistrovství Evropy a do toho nějaké velké ceny,“ popisuje Kostelecký. Přechodný rok to určitě nebude pro atlety. Ty v srpnu čeká mistrovství světa v Berlíně. O další skvělé výkony se tam mohou pokusit oštěpařka Barbora Špotá-

ková, diskařka Věra Cechlová či překážkáři Petr Svoboda a Lucie Škrobáková. Vodní sporty budou hostit světové akce ve svých českých centrech. Začátkem května proběhne Světový pohár kanoistů v Račicích, v červnu pak Světový závod ve vodním slalomu v Troji. Mistrovství světa čeká veslaře v srpnu v Poznani. Romana Barboříková romana.barborikova@metro.cz

„Letos otestujeme mládež“ PRAHA V Českém olympijském výboru už sice probíhají přípravy na zimní olympijské hry v roce 2010, přesto bude jeho místopředseda František Dvořák sledovat i sporty letní.

Ještě zpět k zimě. Jak byste zhodnotili z hlediska úspěchů a neúspěchů uplynulou sezonu? Zimní sporty nás naplňují optimismem, že by naše

Čeští „zimní“ sportovci odpovídali deníku Metro na následující otázky: 1. Sledujete ve svém volnu i další sporty? Jaké? 2. Na jaké sportovní události se teď na jaře a v létě těšíte?

Tomáš Kraus skikrosař 35 let

„Tato sezona je spíš taková přechodná.“ Pak už se budou moci sportovní příznivci soustředit na výkony atletů, tenistů, kanoistů a dalších sportovců. Letošní rok patří v některých disciplínách k takzvaným hluchým. Po loňských olympijských hrách se toho v těchto sportech buďto mnoho neděje, nebo nelze získat místo na dalších hrách. „Tato sezona je specifická tím, že poprvé se v ní nevyhrávají olympijská místa, je to taková přechodná sezona,“ potvrzuje olympijský

Anketa

vystoupení ve Vancouveru mohlo být historicky velmi dobré. I analýzy potenciálních úspěchů jsou optimistické. Pomalu se rozjíží letní sezona. Co se pod-

le vás od ní dá očekávat? Letní sporty mají své šampionáty, evropské i světové. Z hlediska olympijského cyklu začíná „mezisezona“ a dlouhodobá příprava. V juniorské kategorii proběhne ve Finsku v červenci Olympijský festival ev-

ropské mládeže, což je pro nás test, jakou máme zálohu za špičkovými sportovci. Je i nějaká zajímavá nesoutěžní sportovní akce? Olympijský den, dříve Olympijský běh. Iniciuje ho Mezinárodní olympijský výbor. Zajímavou akcí budou i oslavy ke 110. výročí založení ČOV v historické aule Karolina v Praze. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ

1. Ostatní sporty sleduju, ale méně, než bych chtěl. O víkendu jsem náhodou viděl část Velké ceny Číny a potěšilo mě dvojité vítězství vozů Red Bull. Sledoval jsem golfový turnaj Masters i s napínavým finále. 2. Na jaře a v létě se podívám na některé disciplíny při mistrovství světa v atletice, jinak se nechám překvapit.

Martina Sáblíková rychlobruslařka, 21 let

1. Teď po sezoně se na sporty dívám. Viděla jsem například zápas Chelsea a Liverpool, sleduju tenis, hokej. 2. V létě mě čeká hlavně příprava, ale taky závody na inlinech a na kole.

Michal Novotný snowboardkrosař, 27 let

1. Poslední dobou mi na sportovní sledování bohužel nezbývá moc času. Fotbal a hokej – hlavně zápasy národních družstev. 2. To je jasná věc. Moc se těším na MS v hokeji. Budu chlapcům držet palce a doufat, že se jim bude dařit.

A

A: NKET

o louh Jak d u musíed dopř ásit svou te hl olenou? dov

Terezie Vaiglová, 22 let, asistentka

Pavel Jantek, 43 let, OSVČ

Roman Gytop, 23 let, manažer

O dovolenou musím žádat přibližně měsíc dopředu.

Já osobně nikoho žádat nemusím, jsem podnikatel.

Záleží na tom, jak dlouhou dovolenou chci, ale v průměru je to asi měsíc.

Srážky s Milanem Kunderou Martin Daneš Spisovatel a politolog

D

le nedávné zprávy ČTK vyšla Milanu Kunderovi v Paříži nová kniha, jejíž název by se dal přeložit jako setkání, ale také jako střetnutí nebo srážka. „Kundera vydává Srážku,“ převzala domácí média hromadně nejnevhodnější ze tří nabízených převodů francouzského substantiva rencontre. Jako by nechuť přijít dnes osmdesátiletému odrodilému prozaikovi na jméno sublimovala v neschopnost kulturních redaktorů věrně přeložit aspoň názvy jeho francouzsky psaných děl. Kunderův prozatím poslední román L'Ignorance do češtiny (ne)převedli pejorativně znějící Ignorancí. Názvy novějších děl jsou povýtce jednoslovné a velmi obecné, definující celou filozofickou kategorii; v uvedeném případě je jí Nevědomost. Předchozí román L'Identité zase neznámý kutil do češtiny přelouskal celý a šířil jej po internetu pod názvem Totožnost; námětem je však otázka lidské identity v milostném nikoli shody čili Autor figuruje na vztahu, totožnosti. Loni na podvícero seznazim odhalil týdeník ReKunderu coby půmech, ten český spekt vodce policejního udání je ale ze všech z roku 1950; kauza autouštědřila ránu z mitím nejčernějším. rovi losti, po níž je v Česku nejspíš navždy odepsán coby „morální autorita“. Francouzi přijali obvinění s mnohem větší skepsí, přesto ani u nich nemá Kundera na růžích ustláno. Renomovaný pařížský novinář se mi před časem svěřil, jakou že chybu prý Milan učinil, když přestal psát česky. Názor, že Kunderovy francouzsky psané knihy stojí za starou belu, je v pařížských intelektuálních kruzích vcelku rozšířený, nejvíce tam, kde žádnou z nich nečetli. Jedna z kapitol Kunderovy čerstvé knihy esejů Setkání hovoří o černých listinách. Autor sám figuruje na vícero takových seznamech, ten český je ale ze všech zdaleka tím nejčernějším.

čtenářská 11 stránka

Pište nám své názory a SMS pro vaše blízké Pošlete nám svoje dopisy e-mailem na: dopisy@metro.cz V dopisu uveďte svoje jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Své vzkazy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO VZKAZ a váš text na číslo 9002206. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena 1 SMS je 6 Kč včetně DPH. Technicky zajišťuje Expansion Group a.s. Otištění negarantujeme.

Politici zaspali Jsou dobře odměňováni, aby spali ještě hodně dlouho. Ze společné kapsy si odkrajují nejen oni, ale je hrazena i distribuce nacionalistické propagandy. Z našich peněženek platíme užívání názvu Česko. Je to věc čistě politická, jazykově i geograficky nesmyslná s jediným významem: imperiálně zlikvidovat Moravu, vymýtit moravský národ. Až uzná ČR moravskou národnost a hranice Moravy, nebude se již moct nazývat Česká republika – Česko, neboť zde nebudou žít jenom Češi. Nelze se podivovat nad současnou agresivitou dokonale ošetřeného českého neonacismu. Je již krůček k jeho dozbrojení a Češi v Čechách se budou

divit. Nalezení a označení zdroje a původce „nákazy“ je jasný. Připomenu, že zkrácený zeměpisný název Česko byl kodifikován Českým úřadem zeměměřičským a kartografickým v r. 1993 a v memorandu byl doporučen dohled na jeho užíváním ve všech oblastech státní reprezentace (sport, učebnice, media, cestovní ruch...) všem ministerstvům (Věstník č,11/1999). MILOSLAV KOVÁŘ

Trápení bruslařky

ze je jen hrstka míst, kde se dá bruslit, a ta jsou teď přeplněna. Město si povzdechne, nejsou peníze na vybudování drah…To je asi pravda, ale vždyť se tyto cesty dají například financovat z občerstvovacích stánků, které by byly kolem. Ale to by musela být snaha, tak to alespoň vidím já. A tak dále, mnohem častěji za podpory města budou vznikat golfové areály, protože ty jsou přeci výdělečné a hlavně „pro všechny“. IRENA MODRÁ

Jako mnoho lidí kolem mne, i já jsem propadla kouzlu bruslí. Je to sport pro široké masy a také relativně levný a nenáročný (koníček) – stačí brusle, chrániče, helma a asfaltka. A to je ten problém. V Pra-

SLADKÁ

Marečku,

SMS

jsi moje největší láska, která mě kdy potkala. Ani nevíš, jak moc tě miluju. Jsi moje vše! Tvá Bačkůrka

Napište svou bublinu!

„Impérium vrací úder!“ Vladimír Vachal, Velké Popovice

Své návrhy zasílejte prostřednictvím SMS ve tvaru METRO BUB jméno město a váš text na číslo 9002206. Délka SMS je max. 160 znaků včetně povinného formátu. Cena jedné SMS: 6 Kč Technicky zajišťuje Expansion Group a.s., Karla Engliše 519/11 Praha 5. Infolinka GSM: 602439999, infolinka@expansion.cz

REUTERS, GETTY

10 téma

středa 22. dubna 2009

Jednou z nejsledovanějších akcí fotbalového jara budou boje o finále Ligy mistrů. To se odehraje 27. května v italském hlavním městě Římě.

Napadá vás vtipný popisek k tomuto obrázku?

Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 19, 110 00, IČ 250 90 593. Tel: 225 065 111. E-mail: recepce@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce, e-mail: redakce@metro.cz. Šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, marketing@metro.cz. Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint - Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajištuje Mediaservis s.r.o., distribuci v ČD Grand princ. Vychází denně v pracovních dnech.


středa 22. dubna 2009

středa 22. dubna 2009

Podle agentury Charm Music, která pořádá 9. června v Tesla Areně v Praze koncert skupiny Korn, vzejde jedna z předkapel této americké skupiny z veřejné soutěže. Registrovat se lze na portálu http://bandzone.cz/korn do 30. dubna.

12 kulturní servis DOBEŠKA

Praha, tel. 283 011 127

19.30, Juno

DIVADLA

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

KINA

19.30, D. Jařab – Zajatci

10.00, H. Štáchová, M. Kirschner – Jak pan Spejbl prášil

Jungmannova 1, Praha, tel. 224 222 734

Bělohorská 24, Praha, tel. 224 316 784

DIVADLO METRO

DIVADLO V DLOUHÉ

20.00, M. Urban – Život je fajn (Life is Life) 09.30, Michal Urban – Ulice plná kouzel

19.00, Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer – Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách 10.00, Pohádkové nepohádky Josefa Čapka

DIVADLO KOMEDIE

Národní 25, Praha, tel. 221 085 201

DIVADLO POD PALMOVKOU 19.00, E. Rostand – Cyrano z Bergeracu 19.30, M. Gavran – Pacient doktora Freuda Zenklova 34,

EVALD

CAFÉ TOUSTER

19.00, Vincenzo Bellini – Náměsíčná

17.00, Adelheid 20.00, Baader Meinhof Komplex

21.00, Enzimatique Sokolovská 152, Praha, tel. 777 828 866

Národní třída 28, Praha, tel. 221 105 225

CROSS CLUB

18.00, Nezvaný host 17.30, 20.30, Normal 20.00, Vévodkyně

KAŠTAN - UNIJAZZ

20.00, Ars Komplex vrs,. Jungle punk

20.00, Requiem – loutkový balet Petra Nikla

Plynární 23, Praha, tel. 736 535 053

Sokolovská 1, Praha, tel. 222 312 737

Bělohorská 150, Praha, tel. 233 353 020

DIVADLO ARCHA

ATLAS

LUCERNA BIO OKO

DIVADLO VIOLA

HUDBA

AERO Biskupcova 31, Praha, tel. 271 771 349

Dlouhá 727/39, Praha, tel. 224 826 795

Jasná I. 1181/6, Praha, tel. 244 468 173

20.00, Ivan Olbracht – Příběhy ze starého zákona

19.30, 21.30, JCVD 17.30, Sex Drive 10.00, Toyen

Národní třída 7, Praha, tel. 224 220 844

Fr. Křížka 15, Praha, tel. 233 328 606

16.00, Gomora 20.30, Leo 18.30, Poslední maringotka 11.00, Příběhy hraničářského psa Vodičkova 36, Praha

inzerce

20.00, The Butthole Surfers/USA, Black Dice/USA, Zkouška sirém/CZ Na Poříčí 26, Praha, tel. 221 716 333

FUTURUM MUSIC BAR 21.00, Ticho De Pre Cupé Band, Crossband Zborovská 82/7, Praha, tel. 257 328 571

KLUB 007 STRAHOV 19.30, The Bulemics (USA), We Will Fly (N) Chaloupeckého 7, koleje ČVUT, blok 7, Praha, tel. 775 260 071

KLUB ROXY 19.00, Prague Ska Conspiracy – křest nového alba! Dlouhá 33, Praha, tel. 224 826 296

LA FABRIKA 19.30, Joy Division Tribute night

Vyhrajte jednu z pěti vstupenek na veletrh VÍNO & DESTILÁTY

Vyhrajte jedno z pěti CD Karton Veverek Soutěžní otázka Kolik písniček je na CD Karton Veverek? a) 12

b) 13

c) 14

Odpovědi do soutěže můžete zasílat dnes od 11.00 hod. do 24.00 hodin

Soutěžní otázka Kdo ze známých francouzských herců bude na veletrhu Víno & Destiláty 30.4. ve 14 00 hod. 2009 podpisovat vína z vlastních vinohradů ? 1) Alan Delon

2) Jean Paul Belmondo

3) Pierre Richard

Odpovědi do soutěže můžete zasílat dnes od 11.00 hod. do 24.00 hodin.

Své odpovědi zasílejte ve tvaru METROmezeraAneboBneboCmezera JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC na tel číslo 900 11 07.

Své odpovědi zasílejte ve tvaru METROmezeraAneboBneboCmezera JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC na tel číslo 900 11 07.

Vyhrává každá 20. SMS se správnou odpovědí až do vyčerpání zásob. Pravidla soutěže najdete na www.clubmetro.cz

Vyhrává každá 10. SMS se správnou odpovědí až do vyčerpání zásob. Pravidla soutěže najdete na www.clubmetro.cz.

Komunardů 1001/30, Praha

LUCERNA 21.00, Mig 21 19.00, Pavel Dobeš Vodičkova 36, Praha, tel. 224 216 972

PALÁC AKROPOLIS 22.30, DJs Aztek & QBE 23.00, DJs fh & host 19.30, Status Praesents + Atari Terror Kubelíkova 1548/27, Praha, tel. 296 330 911

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky vhodnější než keramika cena koupelny (včetně práce) již od 25 tis. Kč spol. s r.o. V Olšinách 61, P-10 (“M” Strašnická) pondělí 8.30 - 18.00; úterý - pátek 8.30 - 16.30

LINEA

17 let praxe a zkušeností

tel.: 274 810 848, 274 784 002

Kultura

Zemřel bubeník Fate Magazine Bezprostředně po odehraném koncertu 17. dubna zemřel bubeník skupiny Fate Magazine Ladislav Špecián. Devětatřicetiletý hudebník nečekaně zkolaboval v šatně. Oživovací pokusy členů skupiny a později záchranné služby již byly marné. Kapela oznámila, že přes tragédii bude pokračovat ve své činnosti.

La Putyka je český cirkus Teče tu i dvanáctka...

La Putyka aneb první český pivní cirkus je nový projekt Rostislava Nováka, jenž dává nahlédnout do českých hospod prostřednictvím akrobacie a tance.

Jak samotný název hry napovídá, nová inscenace, jež měla včera premiéru v pražské La Fabrice, vychází z francouzského nového cirkusu, jeho cílem však není kopírovat francouzský originál, nýbrž vytvořit jeho osobitou českou variantu. „Naše inscenace vychází z českých reálií hospodského života. La Putyka je hospodský nový cirkus,“

PRAHA

Podle autorů nový projekt nahlíží na atmosféru české putyky MARTIN FALTUS skelným pohledem střízlivého půllitru.

vysvětluje Rostislav Novák. Zapojením především akrobacie a tance tak La Putyka dává nahlédnout do hlav

kultura 09

hospodských štamgastů, objevuje hospodskou fantazii a znázorňuje změněnou realitu, kdy obvykle přestáva-

Muziku v představení obstarává seskupení Tros Discotekos. Ačkoliv tomu název jejich formace nenapovídá, naživo zazní třeba i poupravená odrhovačka: Když máš v chalupě orchestrión... Během představení pak hosty přesvědčují nejen o svém hudebním talentu, ale i dovednosti dobře natočit vychlazenou dvanáctku.

jí platit fyzikální zákony. Nejbližší repríza se uskuteční za týden ve 21.30 hodin a na konci května. (nek)

Letní festival obohatí Britové PRAHA Na letních shakespearovských slavnostech vystoupí od 21. do 23. srpna na nádvoří Nejvyššího purkrabství Pražského hradu British Shakespeare Company. Britský divadelní spolek tu uvede dva ze svých nejpopulárnějších titulů – čarovnou komedii Sen noci svatojánské a hravou milostnou šarádu Mnoho povyku pro nic. „Tento kolektiv je po Royal Shakespeare Company největší a nejznámější shakespearovskou společností v Británii, která se specializuje na představení pod širým nebem,“ představuje britskou společnost mluvčí českého festivalu Magdalena Bičíková. (čtk) inzerce


středa 22. dubna 2009

středa 22. dubna 2009

08 finance

televizní program 13

Češi, kteří se chystají zateplovat rodinný či bytový dům nebo si chtějí pořídit ekologičtější zdroj vytápění, mohou ode dneška žádat o dotace z programu Zelená úsporám.

Na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí očekávají dnes první žádosti Čechů o dotace v rámci programu ministerstva životního prostředí Zelená úsporám. Díky tomuto programu může stát rozdělit lidem do roku 2012 až 25 miliard korun. Podle ministerstva se může dostat až na 250 tisíc domácností. O peníze z programu se mohou ucházet majitelé rodinných a bytových domů. „Podmínkou je, že nemovitost musí být určena k bydlení. Dotace se poskytuje pouze jejím vlastníkům,“ doplnil mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar. Peníze podle ministra Martina Bursíka dostane každý, kdo splní požadovaná kritéria. O dotaci mohou žádat lidé, kteří zateplení

PRAHA

Jak na dotace Žádosti mohou lidé podávat od dnešního dne do 30. června 2012. Přijímají je krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí a pět vybraných bank. Stát rozdělí za tři a půl roku 25 miliard korun. Žádat mohou majitelé rodinných a bytových domů. Více na www.zelenausporam.cz

domu či výměnu vytápění teprve plánují, ale i ti, kteří projekt dokončili po 1. dubnu letošního roku. Peníze však lidé dostanou až po dokončení projektu. „Pokud splní všechny podmínky, dostanou předem potvrzení, že dotaci získají,“ řekl včera deníku Metro Kašpar. Žádosti mohou zájemci podávat od května i u pěti bank. Těmi mají být Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank a pravděpodobně LBBW. Ministerstvo jejich úplný seznam zveřejní až dnes. ROMANA BARBOŘÍKOVÁ

ČT2

12:30 Sama doma 13:30 Co mám dělat, když...? 13:45 Dotek anděla III (6) 14:35 Soudkyně Amy VI (3) 15:15 Krásy evropského pobřeží: Benátky 15:25 Game Page (ST) 15:50 Byla jednou jedna planeta (16/26) 16:15 Tak to vidím já (6/7) 16:30 Kouzelná školka 17:00 AZ-kvíz (ST) 17:30 Pod pokličkou Saké, nákyp, těstoviny 17:55 Předpověď počasí 18:00 Události v regionech 18:25 Černé ovce (ST) 18:40 Živé srdce Evropy 18:45 Večerníček 19:00 Události (ST) 19:40 Branky, body, vteřiny 19:55 Předpověď počasí 20:00 Pošta pro tebe 21:00 Neobyčejné životy (2/12) 21:55 Na stopě 22:25 Hotel Babylon II (8/8) Seriál VB (2007). Režie N. Douglas 23:25 Smrt pedofila

NOVA

17:05 17:25 17:50 18:05 18:30 18:55

Silnější než rozum (1) PORT (ST) Přidej se (ST) Nedej se (ST) Hledám práci Zprávy v českém znakovém jazyce 19:05 Pique-nique III (3/9) 19:30 Pětka v Pomeranči inzerce

11:20 12:15 13:10 13:40 14:10 15:10 16:05

17:00 PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE nový

O dotace můžete žádat už dnes

ČT1

7

17:35

komorový systém

PRAHA 5 – Smíchov tel.: 241 722 222 PRAHA 8 – Ďáblice tel.: 234 695 206

18:30 19:30

bezplatná linka

800 606 606 www.oknoplastik.cz

20:00 Rodinné křižovatky 20:30 V hlavní roli Gustáv Husák 22:20 Krásy evropského pobřeží: Golfský proud 22:30 Události, komentáře 23:10 Plzeňské bublinky 2009

20:00 20:40

21:30

22:20 23:05 00:45

Beze stopy II (7) Komisař Rex II (2) Lenssen & spol. Ženatý se závazky (39) Kobra 11 X (2) Krimiseriál N (2006) Hvězdná brána VII (16) Las Vegas: Kasino III (1) Seriál USA (2005) Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Zákon a pořádek: Zločinné úmysly VI (20) Ulice (1295, 1296) Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí Comeback Beze stopy VII (15) Krimiseriál USA (2008) Odložené případy VI (7) Jeden malý krůček pro lidstvo Na vlastní oči Zrada Novashopping

Úřednická vláda premiéra Jana Fischera by mohla podle předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka snížit ceny elektrické energie na základě současného zákona o cenách, lidovci také navrhují rozdělit akcionářům, z nichž největší je stát, více ze zisku firmy. Fischer uvedl, že návrh lidovců nechce zatím komentovat, počká

PRIMA

ÓČKO

12:00 Raymonda má každý rád IX (14) 12:30 Raymonda má každý rád IX (15) 13:00 Remington Steele (10) Seriál USA (1983) 13:45 Andílci (31) Telenovela Rum. 14:30 Alias V (10) Akční krimiseriál USA (2006) 15:30 Remington Steele (11) 16:20 Veronica Mars II (1) Krimiseriál USA 17:15 Raymonda má každý rád IX (16) Seriál USA (2004) 17:45 Raymonda má každý rád IX (17) Seriál USA (2004) 18:15 Daltoni 20:00 Útěk z vězení III (12) Seriál USA (2007) 21:00 Agenti nula nula Komedie Fr./VB (2004) 22:45 Falešný únos Akční film USA 00:20 Sexy dívky od vedle (9) Erot. magazín

10:25 Právo a pořádek V (11) 11:20 To je vražda, napsala VI (8) 12:15 Drzá Jordan VI (12) Dlouhý spánek 13:05 Sabrina – mladá čarodějnice III (23) 13:35 Will & Grace VIII (23) 14:05 Čarodějky III (5) Neviditelný. Seriál 15:00 Zoufalé manželky II (8) 15:55 Růže z Kerrymoru 17:40 Minuty regionu 18:00 5 proti 5 18:55 Zprávy TV Prima; Sport TV Prima, Počasí 19:35 Přátelé V (10) 20:00 Hádej, kdo jsem! 21:15 TOP STAR magazín Mahulena Bočanová a hvězdy, o kterých chcete vědět víc. Režie Z. Fialová 22:20 Myšlenky zločince IV (11) Vlastně normální 23:15 Honkytonk Man Film USA (1982) 01:35 Volejte Věštce

12:00 Jízda Klipy na odpoledne 14:00 SMS melodie Zvol si melodii na svůj mobil 14:30 Jízda Klipy na odpoledne 15:00 DJ divák 16:30 Jízda Klipy na odpoledne 17:00 Inbox Rozhovor se zajímavým hostem 18:00 Contest Magazín o adrenalinových sportech 18:15 Jízda 19:00 Frisbee 20:00 Cz & Sk České a slovenské klipy 21:00 Hitzone 80‘s 22:00 Hitzone 90‘s Největší klipové hity 90. let + SMS chat 23:00 Jízda Klipy na večer + SMS chat 23:30 Dancing Taneční klipový speciál + SMS chat 00:30 Dojezd + SMS chat Klipy na noc inzerce

HRDINOVÉ DIVOKÉHO ZÁPADU PŘICHÁZEJÍ

Čunek navrhl Fischerovi plán na levnější elektřinu PRAHA

NOVA CINEMA

PYRAMIDA BOHA SLUNCE

na zpracování analýzy dopadů. Podle Čunkova návrhu by se mohly ceny elektřiny snížit až o 15 procent. „Nemáme k návrhu žádné stanovisko, diskuse běží na politické úrovni,“ řekla mluvčí ČEZ Eva Nováková. „Je to populistické gesto,“ řekl o Čunkově návrhu odstupující premiér Mirek Topolánek. (čtk)

Prodej bytů klesl, kupující stávkují Za výrazně slabšími prodeji bytů ve srovnání s předchozími roky je podle odborníků z mezinárodní poradenské společnosti King Sturge a realitní kanceláře Bonus Group „stávka“ kupujících. Velká část z nich totiž podle odborníků odložila nákup bydlení kvůli obtížnějšímu přístupu k hypotékám nebo čekají na pokles cen bytů. Nabídka bydlení na začátku roku jednoznačně převyšovala koupěschopnou poptávku. Další kroky v prodejích bude prý na trhu s byty ovlivňovat také celkový vývoj ekonomiky. „Míra nezaměstnanosti bude růst a bude velmi ovlivňovat rezidenční trh,“ řekl včera analytik King Sturge Ondřej Novotný. (čtk)

„PRÁVĚ V PRODEJI“

Kurzy

PRAHA

Kurz koruny

26,84

$

20,69

£

30,42

Pohonné hmoty

Natural

25,71

Nafta

25,12

Burzy a akcie

Praha (PX 50)

1,97%

Deník Metro přináší DVD:   

Poklad na Stříbrném jezeře 14. 4. Vinnetou 21. 4. Pyramida boha Slunce 28. 4. Old Shatterhand 5. 5. Mezi Supy 12. 5. Petrolejový princ

   

19. 5. Vinnetou: Rudý gentleman 26. 5. Divokým Kurdistánem 2. 6. Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti 9. 6. Poklad Aztéků 16. 6. Old Firehand 23. 6. Vinnetou a míšenka Apanači

 30. 6. V říši stříbrného lva 7. 7. Žut 14. 7. Old Surehand 21. 7. Vinnetou: Poslední výstřel www.filmhouse.cz


středa 22. dubna 2009

středa 22. dubna 2009

14 servis a zábava Dnes

Jasno až polojasno. Odpoledne a večer od severu přibývání oblačnosti, později místy přeháňky nebo občasný déšť. Ojediněle bouřky. Mírný severozápadní vítr 2 až 5 m/s.

Zítra vystopí v pražském Kongresovém centru kubánská formace Buena Vista Social club.

Karlovy Vary

Liberec

Ústí n. L.

19

18 19

18 16

19

Plzeň

Hradec Králové Pardubice

Velmi zajímavá japonská koláž. Dožene vlk prase? Více na METRO.CZ

Ostrava

Bio

Zítra

5/11

18

19

17

1

Mírná zátěž Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

17

18

17

3/17

svět 07

Kubánský rytmus

Pozítří

Rekordy Průměr

21. 4. 11,6

Maximum

26,0

V roce

1968

Minimum

České Budějovice

Jihlava

Brno

Olomouc

3/16

V roce

-2,4 1861

1) Film Akiry Kurosawy nava-

2) Isaac Newton publikoval roku 1687 teorii: a) relativity b) mechaniky a gravitace c) že existuje Neptun 3) Známou sopku Stromboli vysokou 931 metrů můžete najít: a) v Řecku b) v Itálii c) na Islandu

5) Jaderná katastrofa v Černobylu se odehrála v roce: a) 1982 b) 1984 c) 1986

Příběhy ze zvířecího světa

6) Slavný fotbalista Johan Cruyff zářil v sedmdesátých letech v dresu: a) Arsenalu b) Ajaxu c) Bayernu 7) Vánoční klasika v podobě Pyšné princezny měla premiéru v roce: a) 1952 b) 1954 c) 1956 ŘEŠENÍ: 1 – B, 2 – C, 3 – B, 4 – B, 5 – C, 6 – B, 7 - A

Horoskop na dnešní den

inzerce

BERAN 21/3–20/4

Budete rádi, až den skončí. Šéf na vás totiž přehodí těžké břemeno, ovšem jeho zvládnutí bude výborné. 906 706 607

LEV

23/7–22/8

Máte partnerské nebo finanční problémy? Zavolejte mi i vy! Astroložka Kamila!

Tel.: 906 706 607

Hvězdy varují před zaspáním nebo pozdním příchodem. Pozor, abyste náhodou nezapomněli na slib partnerovi. 906 706 607

STŘELEC

23/11–21/12

Nezadaní mají naději, že je dnes osloví osoba, která stojí za hřích. Raději tedy nikoho hned neodhánějte. 906 706 607

LÁSKA SE VÁM DOSUD VYHÝBÁ? S mou pomocí se to změní! Zavolejte mi! Astroložka Soňa na tel.: 906 706 607 PANNA

23/8–22/9

Nečekaně za vámi přijde známý s bizarní prosbou. Než mu vyhovíte, nejprve se s někým blízkým poraďte. 906 706 607

KOZOROH

22/12–20/1

Partner si dá záležet na romantickém večeru, který má být překvapením. Vaše touha se bude rychle stupňovat. 906 706 607

BLÍŽENCI

BÝK 21/4–21/5

Tušíte, že by se vaše plány mohly ještě na poslední chvíli zhroutit. Svou předtuchu však tentokrát ignorujte. 906 706 607

VÁHY

22/5–21/6

Nenápadné intriky rozdmýchá v práci někdo z kolegů. Bohužel se budou dotýkat i vás. Braňte se raději hned. 906 706 607

ŠTÍR

23/9–23/10

Nedá se tomu pomoci. Pomluvy jsou ve firmě všude a bohužel se tentokrát zřejmě nevyhnou ani vaší osobě. 906 706 607

VOLEJTE ZDARMA

a vyberte si z kvalitních KARTÁŘEK z celé ČR!

Tel.: 800 222 400

24/10–22/11

Máte možnost překvapit partnera. Nepřekvapujte ho ovšem při práci, z toho by byl akorát tak nevrlý a nesvůj. 906 706 607

VODNÁŘ

21/1–20/2

Novináři zjistili, že v Irsku prodávají cigarety i děti

zující na snímek Ochránce se jmenuje: a) Kodžiró b) Sandžúró c) Toširó

4) Filmy Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár nebo Golet v údolí mají společné jedno herecké jméno: a) Lukáš Vaculík b) Ondřej Vetchý c) Jan Hrušínský

Více si zahrajete na www.metro.cz

Řešení z minulého čísla

Sudoku

Pašerákům je hej

Kvíz

Zjistíte nemilou novinu. Je tu ještě někdo, kdo se zajímá o vašeho partnera, a vaše žárlivost vám zkazí den. 906 706 607

RAK

22/6–22/7

Nový kolega vás překvapí tím, jak podobné názory a zájmy má. Mohli byste domluvit nějakou společnou 906 706 607 akci.

PLÁNUJETE POTOMKA? Nastal správný čas? Povím vám to! Volejte numeroložku Ivanu na tel.: 906 706 607 RYBY

21/2–20/3

Neměli byste si toho na sebe nakládat tolik. Přesčasy nejsou zdravé pro vaši kondičku. Začínáte padat 906 706 607 únavou.

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., pouze pro starší 18 let, 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 15 Praha 015

Dáš si irskou, nebo ukrajinskou? Irsko je zaplavené levnými cigaretami z východní Evropy. VÍTĚZSLAV KUDLÁČ Vláda zatím neví, jak s pašeráky zatočit. DUBLIN Na místě vyhrazeném pro kuřáky stojí skupinka pomocných dělníků z Litvy, Polska, ze zemí bývalé Jugoslávie. Spokojeně v polední pauze pokuřují v irském hlavním městě. Mají důvod k radosti. Irská vláda zdražila od 8. dubna cigarety o 25 procent. A pašeráci z ciziny zavětřili zajímavou příležitost. „Proč bych kupoval krabičku Marlboro za osm třicet, když si ji můžu koupit za tři padesát?“ říká Robert. Na dotaz, zda je možné cigarety za tak nízkou cenu získat třeba i ve větším množství, zazní jednoznačná odpověď: „Jo“. Ne pro všechny je podstatně nižší cena důvodem, aby dali přednost černému dovozu z východní Evropy. „Nikdy mě nenapadlo, abych cigarety kupoval na černém trhu,“ diví se Patrik. „Pokud si můžu vybrat, cigarety z Litvy nebo Ukrajiny nekupuju,“ tvrdí

Rory a jako správný Ir má v koutku cigaretu, když mluví. „Je to hnus, pálí po nich v krku. Radši beru slovenské Marlboro,“ dodává. Zda irské ministerstvo financí se zvýšením cen honí

„Proč kupovat Marlbora za 8,30 místo za 3,50?“ Robert, kuřák

také víc pašeráky, úředníci tají. Zatím se však zdá, že doposud vzkvétající černý obchod (nejen s cigaretami, také i s alkoholem z východní Evropy) dostal impulz k dalšímu růstu. Velkou poptávku mají pašeráci především u dělníků z východní Evropy, kterých jsou v Irsku desetitisíce. Při spotřebě jedné krabičky denně jde o milionové daňové úniky. To by si Irsko, zvlášť v době hluboké krize

příjmů do státní kasy, nemělo dovolit. „S každým propašovaným a prodaným kartonem cigaret přichází státní pokladna až o 65 eur,“ prohlašují investigativní reportéři z veřejnoprávní televize RTÉ. „Pašované cigarety prodávají také děti pod 14 let. Jsou zneužívány organizovanými zločineckými skupinami,“ zjistili reportéři. Nadace pečující o lidské zdraví Irish Heart Foundation ústy svého výkonného ředitele Michaela O´Shea vyjádřila pobouření nad „zjevnou neschopností“ vlády takovému pašování a prodeji zabránit. Obrátila se na ministra spravedlnosti Dermota Aherna, aby posílil boj proti tomuto druhu kriminality – pomocí tvrdších postihů a velkých pokut pro pašeráky. Litevci, Ukrajinci a Poláci si zatím spokojeně pokuřují pašované cigarety. VÍTĚZSLAV KUDLÁČ, Dublin

Kde jsou děti šťastné Nejšťastnější děti v Evropě žijí v Nizozemsku a ve Skandinávii. Česku připadla 16. příčka hned za Francií. Velká Británie zaujala 24. místo. Vyplývá to ze studie britské univerzity v Yorku, která byla včera

LONDÝN

zveřejněna v Londýně. Nizozemsko je v čele pořadí 29 evropských zemí seřazených podle 43 kritérií, například podle dětské úmrtnosti, obezity, bídy a podmínek bydlení. Velká Británie je skoro na konci pelotonu

před zeměmi východní Evropy a poslední Maltou. Skandinávské země mají hlavně malý počet dětí zabitých při dopravních nehodách a také mládež, která je nejméně náchylná k rizikovému chování. (čtk)

ro

Vy zk ou še jte

bk

y!


stĹ&#x2122;eda 22. dubna 2009

stĹ&#x2122;eda 22. dubna 2009

06 svÄ&#x203A;t

SvÄ&#x203A;t KrĂĄtce

NovĂ˝ Putin se jmenuje VÄ&#x203A;ra MOSKVA Do ruskĂŠ politiky se

tlaÄ?Ă­ neznĂĄmĂĄ mladĂĄ Ĺžena se znĂĄmĂ˝m jmĂŠnem. PÄ&#x203A;tadvacetiletĂĄ brunetka VÄ&#x203A;ra PutinovĂĄ, pĹ&#x2122;Ă­buznĂĄ ruskĂŠho premiĂŠra, startuje kariĂŠru se synem pĹ&#x2122;edsedy dolnĂ­ komory ruskĂŠho parlamentu Borise Gryzlova Dmitrijem. S ruskĂ˝m premiĂŠrem se prĂ˝ stĂ˝kĂĄ jen na rodinnĂ˝ch akcĂ­ch, pĹ&#x2122;estoĹže je ĹĄĂŠfredaktorkou Ä?asopisu vlĂĄdnoucĂ­ strany JednotnĂŠ Rusko a dostala se i do stranickĂŠ kĂĄdrovĂŠ re(Ä?tk) zervy.

Dick Cheney se zastĂĄvĂĄ muÄ?enĂ­ BĂ˝valĂ˝ americkĂ˝ viceprezident Dick Cheney se pustil do Baracka Obamy. VyÄ?etl mu, Ĺže sice nechal zveĹ&#x2122;ejnit materiĂĄly o muÄ?enĂ­ podezĹ&#x2122;elĂ˝ch teroristĹŻ, ale uĹž ne dokumenty, kterĂŠ dokazujĂ­ ĂşspÄ&#x203A;ĹĄnost tÄ&#x203A;chto technik. Cheney prĂ˝ proto poŞådal CIA, aby dokumenty odtajnila. Pak prĂ˝ AmeriÄ?anĂŠ uvidĂ­, Ä?eho se dĂ­ky muÄ?enĂ­ dosĂĄhlo. (Ä?tk)

Benefity zamÄ&#x203A;stnancĹŻm zĹŻstĂĄvajĂ­ i v dobÄ&#x203A; krize, vyplĂ˝vĂĄ to z prĹŻzkumu vlivu finanÄ?nĂ­ krize na strategii v personalistice, kterĂ˝ na pĹ&#x2122;elomu ledna a Ăşnora uskuteÄ?nila poradenskĂĄ firma Mercer.

AmerickĂĄ novinĂĄĹ&#x2122;ka Roxana SaberiovĂĄ, kterĂĄ v Ă?rĂĄnu dostala osm let za Ăşdajnou ĹĄpionĂĄĹž pro USA, se proti verdiktu odvolala. JejĂ­ obhĂĄjce vÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;Ă­ v mĂ­rnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ trest.

â&#x20AC;&#x17E;Budu vĹždy s vĂĄmiâ&#x20AC;&#x153;

Trest pro traviÄ?ku

Ă?rĂĄnskĂ˝ prezident MahmĂşd AhmadĂ­neŞåd vyvolal v pondÄ&#x203A;lĂ­ na svÄ&#x203A;tovĂŠ konferenci OSN proti rasismu bouĹ&#x2122;i nevole svĂ˝m vĂ˝rokem, Ĺže Izrael je zemĂ­ s rasistickou vlĂĄdou. ProhlĂĄsil, Ĺže se od nynÄ&#x203A;jĹĄka hodlĂĄ ĂşÄ?astnit vĹĄech svÄ&#x203A;tovĂ˝ch konferencĂ­.

JaponskĂ˝ soud odsoudil k trestu smrti Ĺženu, kterĂĄ bÄ&#x203A;hem letnĂ­ho festivalu v roce 1998 otrĂĄvila jĂ­dlo pro desĂ­tky lidĂ­. Ä&#x152;tyĹ&#x2122;i z nich pak zemĹ&#x2122;eli. Ĺ˝ena vinu popĂ­rĂĄ.

EkonomickĂĄ krize zasĂĄhla uĹž i ĹĄatnĂ­k bolĹĄevickĂŠho revolucionĂĄĹ&#x2122;e

JakĂŠ jsou jednotlivĂŠ druhy dovolenĂ˝ch? A mĹŻĹžeme si libovolnÄ&#x203A; urÄ?it jejich termĂ­n?

VladimĂ­r IljiÄ? Uljanov znĂĄmĂ˝ takĂŠ jako Lenin, kterĂ˝ byl kdysi velkĂ˝ parĂĄdnĂ­k, se jiĹž ĹĄest let nepĹ&#x2122;evlĂŠkl. Instituce, kterĂŠ se starajĂ­ o jeho nabalzamovanĂŠ tÄ&#x203A;lo v mauzoleu na moskevskĂŠm RudĂŠm nĂĄmÄ&#x203A;stĂ­, nemajĂ­ totiĹž penĂ­ze.

Oblek vĹŻdce bolĹĄevickĂŠ revoluce se mÄ&#x203A;nĂ­ kaĹždĂŠ tĹ&#x2122;i roky. PĹŻvodnÄ&#x203A; spoÄ?Ă­val ve vojenskĂŠm stejnokroji, po sedmnĂĄcti letech ho soudruzi pĹ&#x2122;evlĂŠkli do civilu. Ĺ aty se ĹĄijĂ­ na zakĂĄzku z drahĂŠ ĹĄvĂ˝carskĂŠ lĂĄtky, kte-

MOSKVA

â&#x20AC;&#x17E;Od roku 1992 nedal stĂĄt ani kopÄ&#x203A;jku a do toho jeĹĄtÄ&#x203A; udeĹ&#x2122;ila krize.â&#x20AC;&#x153; Jurij DÄ&#x203A;nisov-Nikolskij, Ĺ&#x2122;editel vĂ˝zkumnĂŠho Ăşstavu lĂŠÄ?iv, kterĂ˝ se na pĂŠÄ?i o Leninovo mumifikovanĂŠ tÄ&#x203A;lo podĂ­lĂ­.

rou si Lenin kdysi oblĂ­bil. StĹ&#x2122;ih se vĹĄak od tĂŠ doby zmÄ&#x203A;nil v souladu se souÄ?asnou mĂłdou. Ze stavu svĂŠho odÄ&#x203A;vu by vĹĄak radost nemÄ&#x203A;l, jeho tÄ&#x203A;lo je obleÄ?enĂŠ do potrhanĂŠho a omĹĄelĂŠho modelu z roku 2003. PracovnĂ­ci mauzolea ĹĄaty alespoĹ&#x2C6; kaĹždĂŠ dva mÄ&#x203A;sĂ­ce peÄ?livÄ&#x203A; Ä?istĂ­ a Leninovy

ostatky noĹ&#x2122;Ă­ do zvlĂĄĹĄtnĂ­ lĂĄznÄ&#x203A; s roztokem z bylin s balzamujĂ­cĂ­m ĂşÄ?inkem. I na to vĹĄak nynĂ­ chybÄ&#x203A;jĂ­ penĂ­ze. â&#x20AC;&#x17E;Od roku 1992 nedal stĂĄt ani kopÄ&#x203A;jku a do toho jeĹĄtÄ&#x203A; udeĹ&#x2122;ila krize,â&#x20AC;&#x153; stÄ&#x203A;Ĺžuje si Jurij DÄ&#x203A;nisov-Nikolskij, Ĺ&#x2122;editel vĂ˝zkumnĂŠho Ăşstavu lĂŠÄ?iv, kterĂ˝ se na pĂŠÄ?i o Leninovo mumifikovanĂŠ tÄ&#x203A;lo po-

dĂ­lĂ­. SĂĄm ale zĹŻstĂĄvĂĄ pĹ&#x2122;esvÄ&#x203A;dÄ?en, Ĺže dĂ­ky jedineÄ?nĂŠ ruskĂŠ technologii balzamovĂĄnĂ­ Lenin vydrŞí jeĹĄtÄ&#x203A; sto let. DonedĂĄvna pĹ&#x2122;itom ruĹĄtĂ­ experti ujiĹĄĹĽovali, Ĺže udrŞí ostatky v souÄ?asnĂŠm stavu neomezenÄ&#x203A; dlouho. Vstup do mauzolea je bezplatnĂ˝. NĂĄklady kryjĂ­ z vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ Ä?ĂĄsti sponzoĹ&#x2122;i. Ti by se prĂ˝ mohli ukĂĄzat ĹĄtÄ&#x203A;dĹ&#x2122;Ă­ zvlĂĄĹĄtÄ&#x203A; dnes, kdy od Leninova narozenĂ­ uplyne 139 let. LukĂĄĹĄ HrĂĄbek lukas.hrabek@metro.cz

Den ťoa a hrdinství ŽidÊ uctili pamåtku zmasakrovaných

Ĺ&#x2DC;Ă?M

Ĺ˝ivot v Izraeli se vÄ?era zastavil a rozhoukaly se sirĂŠny. Ĺ˝idĂŠ si tak pĹ&#x2122;ipomnÄ&#x203A;li obÄ&#x203A;ti druhĂŠ svÄ&#x203A;tovĂŠ vĂĄlky.

Nechte mobil na slunĂ­Ä?ku JaponskĂĄ spoleÄ?nost KDDI chce v Ä?ervnu zaÄ?Ă­t prodĂĄvat novĂ˝ mobilnĂ­ telefon, kterĂ˝ bude vodotÄ&#x203A;snĂ˝ a bude pohĂĄnÄ&#x203A;n sluneÄ?nĂ­ energiĂ­. DruhĂ˝ nejvÄ&#x203A;tĹĄĂ­ mobilnĂ­ operĂĄtor v Japonsku zatĂ­m cenu nestanovil. Telefon bude vyrĂĄbÄ&#x203A;t spoleÄ?nost Sharp.

NovĂ˝ job

Dovolenou nemusĂ­te dostat

Utekli od vlastnĂ­ch dÄ&#x203A;tĂ­

TOKIO

PrĂĄce v Belgii: zaregistrujte se Podle informacĂ­ Ä?eskĂŠ ambasĂĄdy v Bruselu se Ä&#x152;eĹĄi, kteĹ&#x2122;Ă­ budou chtĂ­t pracovat v Belgii, budou muset registrovat na speciĂĄlnĂ­ch webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch i po otevĹ&#x2122;enĂ­ pracovnĂ­ho trhu zemÄ&#x203A; v kvÄ&#x203A;tnu tohoto roku. O uvolnÄ&#x203A;nĂ­ pracovnĂ­ho trhu osmi novÄ&#x203A;jĹĄĂ­m zemĂ­m Unie rozhodne belgickĂĄ vlĂĄda oficiĂĄlnÄ&#x203A; v pĂĄtek.

Lenin nemĂĄ na oblek

NEW YORK

NÄ&#x203A;meÄ?tĂ­ rodiÄ?e zanechali v nedÄ&#x203A;li ĂşmyslnÄ&#x203A; svĂŠ tĹ&#x2122;i dÄ&#x203A;ti ve vÄ&#x203A;ku osm mÄ&#x203A;sĂ­cĹŻ, dva a Ä?tyĹ&#x2122;i roky v restauraci na severu ItĂĄlie a zmizeli. O dramatickĂŠm pĹ&#x2122;Ă­padu vÄ?era informovala policejnĂ­ prefektura italskĂŠho kraje Valle d'Aosta. Po rodiÄ?Ă­ch policie pĂĄtrĂĄ. (Ä?tk)

novĂ˝ job 15

Za deset minut by mÄ&#x203A;l bĂ˝t telefon nabitĂ˝ tak, aby vydrĹžel minutovĂ˝ hovor. SluneÄ?nĂ­ paprsky baterii telefonu nabijĂ­ aĹž z 80 procent. UvedenĂ­m pĹ&#x2122;Ă­stroje na trh firma zĹ&#x2122;ejmÄ&#x203A; urychlĂ­ snahu konkurentĹŻ vyrĂĄbÄ&#x203A;t mobily ohleduplnÄ&#x203A;jĹĄĂ­ k ĹživotnĂ­mu prostĹ&#x2122;edĂ­. (Ä?tk)

AP

PirĂĄt v USA? PrvnĂ­ po sto letech NEW YORK Do USA dorazil pi-

rĂĄt. Jako jedinĂ˝ pĹ&#x2122;eĹžil Ăştok komanda, jeĹž osvobodilo ze zajetĂ­ kapitĂĄna Richarda Phillipse. Ĺ estnĂĄctiletĂ˝ SomĂĄlec Abdul Kadhir Muse se bude pĹ&#x2122;ed americkĂ˝m sou-

dem zpovĂ­dat z pirĂĄtstvĂ­. Ze zloÄ?inu, kterĂ˝ zde nikdo nespĂĄchal vĂ­ce neĹž sto let. Matka mladĂ­ka Adar Abdurahman HassanovĂĄ poŞådala prezidenta Obamu, aby jejĂ­ dĂ­tÄ&#x203A; propustil. (Ä?tk)

Kolik za dovolenou

Doba letnĂ­ch dovolenĂ˝ch se blíŞí a dost moĹžnĂĄ i vy pĹ&#x2122;emýťlĂ­te o jejĂ­m plĂĄnovĂĄnĂ­. Ze vĹĄeho nejdĹ&#x2122;Ă­v ale poŞådejte svĂŠho nadĹ&#x2122;Ă­zenĂŠho o pĹ&#x2122;esnĂ˝ termĂ­n. NenĂ­ totiĹž tak ĂşplnÄ&#x203A; danĂŠ, Ĺže vĂĄm ji musĂ­ dĂĄt podle vaĹĄeho pĹ&#x2122;ĂĄnĂ­. PRAHA Pojem dovolenĂĄ je, pro nÄ&#x203A;koho moĹžnĂĄ pĹ&#x2122;ekvapivÄ&#x203A;, pouze shrnujĂ­cĂ­m termĂ­nem oznaÄ?ujĂ­cĂ­m celou skupinu jednotlivĂ˝ch druhĹŻ. Celkem existujĂ­ Ä?tyĹ&#x2122;i rĹŻznĂŠ druhy dovolenĂŠ. DovolenĂĄ za kalendĂĄĹ&#x2122;nĂ­ rok nebo jejĂ­ pomÄ&#x203A;rnĂĄ Ä?ĂĄst, dovolenĂĄ za odpracovanĂŠ dny, dodatkovĂĄ dovolenĂĄ a dalĹĄĂ­ dovolenĂĄ. Na rozdĂ­l od jinĂ˝ch druhĹŻ odpoÄ?inku po prĂĄci, jako jsou napĹ&#x2122;Ă­klad pĹ&#x2122;estĂĄvky Ä?i odpoÄ?inek mezi smÄ&#x203A;nami, nevznikĂĄ nĂĄrok na dovolenou pĹ&#x2122;Ă­mo, ale je vĂĄzĂĄn na splnÄ&#x203A;nĂ­ nÄ&#x203A;jakĂ˝ch zĂĄkonem danĂ˝ch podmĂ­nek. A o jakĂŠ se jednĂĄ? Tak za prvĂŠ musĂ­te bĂ˝t Ĺ&#x2122;ĂĄdnÄ&#x203A; zamÄ&#x203A;stnanĂ­, pokud pracujte na smlouvu o dĂ­lo nebo IÄ&#x152;O, dovolenĂĄ se vĂĄs vĹŻbec netĂ˝kĂĄ. â&#x20AC;&#x17E;ZamÄ&#x203A;stnanec, jehoĹž pracovnĂ­ pomÄ&#x203A;r u zamÄ&#x203A;stnavatele trvĂĄ nepĹ&#x2122;etrĹžitÄ&#x203A; alespoĹ&#x2C6; 60 dnĂ­, mĂĄ nĂĄrok na dovolenou v trvĂĄnĂ­ Ä?tyĹ&#x2122; tĂ˝dnĹŻ celkem, pokud odpracoval u tĂŠhoĹž zamÄ&#x203A;stnavatele celĂ˝ kalendĂĄĹ&#x2122;nĂ­ rok, v opaÄ?nĂŠm pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A;

NevyÄ?erpanĂĄ dovolenĂĄ JestliĹže si zamÄ&#x203A;stnanec nemohl vyÄ?erpat dovolenou do konce kalendĂĄĹ&#x2122;nĂ­ho roku z nalĂŠhavĂ˝ch provoznĂ­ch dĹŻvodĹŻ, pro pĹ&#x2122;ekĂĄĹžky v prĂĄci nebo mu to neurÄ?il zamÄ&#x203A;stnavatel, nastĂĄvĂĄ pĹ&#x2122;evod do nĂĄsledujĂ­cĂ­ho kalendĂĄĹ&#x2122;nĂ­ho roku. V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; ukonÄ?enĂ­ pracovnĂ­ho pomÄ&#x203A;ru Ä?i nevyÄ?erpĂĄnĂ­ starĂŠ dovolenĂŠ v nĂĄsledujĂ­cĂ­m roce musĂ­ bĂ˝t dovolenĂĄ zamÄ&#x203A;stnavatelem proplacena.

Podle zĂĄkonĂ­ku prĂĄce pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄĂ­ zamÄ&#x203A;stnancĹŻm za dobu Ä?erpĂĄnĂ­ dovolenĂŠ nĂĄhrada mzdy ve výťi prĹŻmÄ&#x203A;rnĂŠho vĂ˝dÄ&#x203A;lku z minulĂŠho kalendĂĄĹ&#x2122;nĂ­ho Ä?tvrtletĂ­. inzerce

      !" #

 

   

Dovolenou a s nĂ­ spojenĂ˝ odpoÄ?inek si jistÄ&#x203A; zaslouŞíte. Nejprve se vĹĄak dohodnÄ&#x203A;te o termĂ­nu s vaĹĄĂ­m zamÄ&#x203A;stnavatelem. AĹž potom zaÄ?nÄ&#x203A;te plĂĄnovat, kam vyrazĂ­te. PROFIMEDIA.CZ

pak na jejĂ­ pomÄ&#x203A;rnou Ä?ĂĄst, coĹž je 1/12 za kaĹždĂ˝ odpracovanĂ˝ kalendĂĄĹ&#x2122;nĂ­ mÄ&#x203A;sĂ­c,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Petra JankovĂĄ, manaĹžerka lidskĂ˝ch zdrojĹŻ. VĂ˝jimkou jsou pedagogiÄ?tĂ­ a akademiÄ?tĂ­ pracovnĂ­ci vysokĂ˝ch ĹĄkol, jejichĹž dovolenĂĄ je osm tĂ˝dnĹŻ, a zĂĄroveĹ&#x2C6; napĹ&#x2122;Ă­klad zamÄ&#x203A;stnanci stĂĄtu, stĂĄtnĂ­ch fondĹŻ, pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vkovĂ˝ch organizacĂ­ a veĹ&#x2122;ejnĂ˝ch neziskovĂ˝ch ĂşstavnĂ­ch zdravotnickĂ˝ch zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­, kteĹ&#x2122;Ă­ majĂ­ nĂĄrok na volno v rozsahu pÄ&#x203A;ti tĂ˝dnĹŻ. â&#x20AC;&#x17E;OvĹĄem i dalĹĄĂ­ spoleÄ?nosti nabĂ­zejĂ­ jako souÄ?ĂĄst svĂŠho odmÄ&#x203A;Ĺ&#x2C6;ovĂĄnĂ­ dny dovolenĂŠ nad rĂĄmec zĂĄkonĂ­kem prĂĄce definovanĂŠho Ä?tyĹ&#x2122;tĂ˝dennĂ­ho minima,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Petra JankovĂĄ. Jak je to tedy s Ä?erpĂĄnĂ­m dovolenĂŠ? MĹŻĹžete si libovolnÄ&#x203A; urÄ?it jejĂ­ dĂŠlku i termĂ­n? BohuĹžel ne tak docela. â&#x20AC;&#x17E;Je prĂĄvem zamÄ&#x203A;stnavatele urÄ?it dobu Ä?erpĂĄnĂ­ dovolenĂŠ zamÄ&#x203A;stnance, pĹ&#x2122;iÄ?emĹž je povinen pĹ&#x2122;ihlĂ­Ĺžet k zĂĄjmĹŻm zamÄ&#x203A;stnance. ZamÄ&#x203A;stnanec si mĹŻĹže vyÄ?erpat veĹĄkerou dovolenou najednou, pokud to umoĹžĹ&#x2C6;ujĂ­ provoznĂ­ podmĂ­nky. V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A;, Ĺže dovolenĂĄ je Ä?erpĂĄna po Ä?ĂĄstech, alespoĹ&#x2C6; jedna jejĂ­ Ä?ĂĄst by mÄ&#x203A;la pĹ&#x2122;edstavovat 2 tĂ˝dny vcelku, pokud se zamÄ&#x203A;stnanec a za-

KrĂĄcenĂ­ dovolenĂŠ ZamÄ&#x203A;stnanec, kterĂ˝ splnil podmĂ­nku odpracovĂĄnĂ­ 60 dnĹŻ, ale neodpracuje v aktuĂĄlnĂ­m roce pro pĹ&#x2122;ekĂĄĹžky v prĂĄci, nemoc Ä?i jinĂŠ zĂĄvaĹžnĂŠ dĹŻvody vĂ­ce neĹž sto pracovnĂ­ch dnĂ­, mĹŻĹže bĂ˝t postiĹžen krĂĄcenĂ­m dovolenĂŠ. DovolenĂĄ se krĂĄtĂ­ za prvnĂ­ch 100 zameĹĄkanĂ˝ch pracovnĂ­ch dnĂ­ o 1/12 a za dalĹĄĂ­ch 22 zameĹĄkanĂ˝ch pracovnĂ­ch dnĂ­ o dalĹĄĂ­ 1/12 vĂ˝mÄ&#x203A;ry dovolenĂŠ.

mÄ&#x203A;stnavatel nedohodnou jinak. ZamÄ&#x203A;stnavatel musĂ­ zamÄ&#x203A;stnanci oznĂĄmit naĹ&#x2122;Ă­zenĂ­ Ä?erpĂĄnĂ­ dovolenĂŠ minimĂĄlnÄ&#x203A; 14 dnĂ­ pĹ&#x2122;edem, opÄ&#x203A;t pokud se nedohodnou jinak,â&#x20AC;&#x153; dodĂĄvĂĄ JankovĂĄ. OvĹĄem ani zamÄ&#x203A;stnavatel nesmĂ­ pĹ&#x2122;ekraÄ?ovat urÄ?itĂŠ meze. Je vylouÄ?eno, aby vĂĄm naĹ&#x2122;Ă­dil Ä?erpĂĄnĂ­ dovolenĂŠ na dobu, kdy jste kupĹ&#x2122;Ă­kladu na neschopence, vykonĂĄvĂĄte vojenskou Ä?i civilnĂ­ sluĹžbu nebo jste na rodiÄ?ovskĂŠ dovolenĂŠ. ZUZANA AIDOMOAN

      

         ! "

         !" #$%& ' ! ( )*+,+$#-. /.0 # $%"

/1#2+3,4 ď Ž &$   $  '( ď Ž )* $ +$ ,( -( . ď Ž / 0  1 ď Ž 2 3%$ $ ď Ž 4 * ď Ž 5 6 7 %   $ 56.,4 ď Ž &$   

% ď Ž 2*  8!  9! -#575,4 ď Ž 2  $% *  ď Ž -  %    4  " 89 *:6-# ;<<= :3  ; * " ;;8 ><? <=@( ." ;< $=$  ;

SpoleÄ?nost Bizerba VĂĄhy a SystĂŠmy s.r.o. â&#x20AC;&#x201C; dceĹ&#x2122;inĂĄ spoleÄ?nost pĹ&#x2122;ednĂ­ho svÄ&#x203A;tovĂŠho vĂ˝robce elektronickĂ˝ch vah jak pro obchod tak prĹŻmysl, specializujĂ­cĂ­ se na dodĂĄvky våŞícĂ­ch systĂŠmĹŻ a dalĹĄĂ­ch sluĹžeb, hledĂĄ vysoce motivovanĂŠ kandidĂĄty na pozice:

OBCHODNĂ? ZĂ STUPCE NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: â&#x20AC;˘ VyhledĂĄvĂĄnĂ­ novĂ˝ch zĂĄkaznĂ­kĹŻ â&#x20AC;˘ PĂŠÄ?e o stĂĄvajĂ­cĂ­ zĂĄkaznĂ­ky â&#x20AC;˘ ObchodnĂ­ jednĂĄnĂ­ â&#x20AC;˘ UzavĂ­rĂĄnĂ­ kontraktĹŻ PoĹžadujeme: â&#x20AC;˘ VĹ nebo SĹ  vzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­ s odpovĂ­dajĂ­cĂ­ praxĂ­ â&#x20AC;˘ AJ nebo NJ slovem + pĂ­smem â&#x20AC;˘ UĹživatelskĂĄ znalost PC â&#x20AC;˘ Ĺ&#x2DC;idiÄ?skĂ˝ prĹŻkaz typu B â&#x20AC;˘ MĂ­sto vĂ˝konu prĂĄce Praha NabĂ­zĂ­me: â&#x20AC;˘ ZĂĄzemĂ­ zavedenĂŠ mezinĂĄrodnĂ­ firmy â&#x20AC;˘ OdpovĂ­dajĂ­cĂ­ platovĂŠ ohodnocenĂ­ â&#x20AC;˘ MoĹžnost seberealizace â&#x20AC;˘ Po roce pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na penzijnĂ­ pĹ&#x2122;ipojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na stravovĂĄnĂ­ â&#x20AC;˘ FiremnĂ­ automobil, mobil, notebook

KONTROLING NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: â&#x20AC;˘ ZpracovĂĄvĂĄnĂ­ podkladĹŻ pro vedenĂ­ spoleÄ?nosti PoĹžadujeme: â&#x20AC;˘ VzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­ SĹ nebo VĹ  â&#x20AC;˘ Znalost MS Office â&#x20AC;˘ AJ nebo NJ slovem + pĂ­smem â&#x20AC;˘ Ĺ&#x2DC;P skupiny B â&#x20AC;˘ AnalytickĂŠ myĹĄlenĂ­ â&#x20AC;˘ Samostatnost a flexibilita NabĂ­zĂ­me: â&#x20AC;˘ ZĂĄzemĂ­ zavedenĂŠ mezinĂĄrodnĂ­ firmy â&#x20AC;˘ MotivujĂ­cĂ­ finanÄ?nĂ­ ohodnocenĂ­ â&#x20AC;˘ Notebook, mobilnĂ­ telefon â&#x20AC;˘ Po roce pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na penzijnĂ­ pĹ&#x2122;ipojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na stravovĂĄnĂ­

SERVISNĂ? TECHNIK NĂĄplĹ&#x2C6; prĂĄce: â&#x20AC;˘ Instalace a servis elektronickĂ˝ch vah a dalĹĄĂ­ch zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­ jak v obchodech tak prĹŻmyslu PoĹžadujeme: â&#x20AC;˘ VzdÄ&#x203A;lĂĄnĂ­ SĹ nebo VĹ  v oboru elektro nebo vĂ˝poÄ?. techniky â&#x20AC;˘ Znalost OS Windows â&#x20AC;˘ Orientace v PC sĂ­tĂ­ch â&#x20AC;˘ KomunikativnĂ­ znalost NJ nebo AJ â&#x20AC;˘ Ĺ&#x2DC;P skupiny B â&#x20AC;˘ § 6 vyhl. 50/1978 sb â&#x20AC;˘ AnalytickĂŠ a systĂŠmovĂŠ myĹĄlenĂ­ â&#x20AC;˘ Samostatnost a flexibilita NabĂ­zĂ­me: â&#x20AC;˘ ZĂĄzemĂ­ zavedenĂŠ mezinĂĄrodnĂ­ firmy â&#x20AC;˘ MotivujĂ­cĂ­ finanÄ?nĂ­ ohodnocenĂ­ â&#x20AC;˘ Automobil do osobnĂ­ho uŞívĂĄnĂ­, notebook, mobilnĂ­ telefon â&#x20AC;˘ Po roce pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na penzijnĂ­ pĹ&#x2122;ipojiĹĄtÄ&#x203A;nĂ­ â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek na stravovĂĄnĂ­

Životopisy zasílejte na adresu: Våhy a systÊmy s. r. o.

KamenickĂĄ 5, 170 00 Praha 7, e-mail: karel.spesny@bizerba.cz


    

      

 

    ) *+,- . & / 0 &' ,1 2 &-& 

  !"# ! $%& %'( $*  * - *0 * 3 & / 0 &' &4 

#) * )+, &# & + & / 0 &' 5 ,1 2 &-&    !"#!$%& ' '(   (     (  ))* +,- .).! /0) ,)1 2/, "# $%& ' ( (((& '

            

             !"#" $ %& ' %( ' %& )*+, -+* .+/ 012

14.588 CELOSTĂ TNĂ? VYDĂ NĂ? STROJĂ?RENSTVĂ? KONSTRUKTĂ&#x2030;R SĹ /VĹ  strojnĂ­,AJ/NJ,konstrukce,sluĹžebnĂ­ cesty,zahr.firma Michaela BrujovĂĄ, tel: 724 091442, email: m.brujova@trenkwalder.com (FE200DDB) MANAGEMENT VEDOUCĂ? PROJEKTOVĂ&#x2030;HO TĂ?MU VĹ  technickĂŠho smÄ&#x203A;ru,AJ/NJ,sluĹžebnĂ­ cesty,vedenĂ­ tĂ˝mu Michaela BrujovĂĄ, tel: 724 091 442, email: m.brujova@trenkwalder.com (73A791C0) IT - SPRĂ VA SYSTĂ&#x2030;MĹŽ A SLUĹ˝BY Technik analytik poÄ?Ă­taÄ?ovĂ˝ch systĂŠmĹŻ (31211) HiTechSolar s.r.o., Dana KĹ&#x2122;enovĂĄ, asistentka, kariera@hitech.cz, +420 572 554 222 (070AEB29) OdbornĂ­k zabĂ˝vajĂ­cĂ­ se vĂ˝poÄ?etnĂ­ technikou (21399) FG Forrest, a.s., Monika RovenskĂĄ, kariera@fg.cz, +420 491 417 111 (CB6D4A5B) Poradce, metodik pro software poÄ?Ă­taÄ?ovĂ˝ch systĂŠmĹŻ (31215) T-Systems Czech Republic a.s., Peter AngeloviÄ?, peter.angelovic@t-systems.cz, +420 236 099 114,602 745 949 (0986BE86)

SystĂŠmovĂ˝ technik poÄ?Ă­taÄ?ĹŻ (31218) EUROEX spol. s r.o., ZaĹĽkovĂĄ Ĺ ĂĄrka, tel.: 47 614 99 31, mail: personalni@bilbo.cz (299FD40D) Poradce, metodik pro software poÄ?Ă­taÄ?ovĂ˝ch systĂŠmĹŻ (31215) SPGroup a.s., Hana LebedovĂĄ, hana.lebedova@otk.cz (2F2E05A6) OdbornĂ­k zabĂ˝vajĂ­cĂ­ se vĂ˝poÄ?etnĂ­ technikou (21399) MÄ&#x203A;sto Rosice, VÄ&#x203A;ra RosendorfovĂĄ, personalista MÄ&#x203A;Ă&#x161;, rosendorfova@mesto.rosice.cz, +420 546 492 106 (812893A7) ZEMÄ&#x161;DÄ&#x161;LSTVĂ?, LESNICTVĂ? Chovatel skotu (61211) 1. jihoÄ?eskĂĄ zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lskĂĄ a.s., Ing. JiĹ&#x2122;Ă­ Ä&#x152;ermĂĄk, +420 777 732 544 (CFE13589) ManipulaÄ?nĂ­ dÄ&#x203A;lnĂ­k v zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lstvĂ­ (92111) DIKĂ&#x2030; spol. s r.o., Ing. Pavel Halama, +420 603 541 449 (D64D4DB4) Poradce zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lskĂ˝ (32131) Tekro, spol. s r.o., Jana MiĹĄĂĄkovĂĄ, j.misakova@tekro.cz, +420 241 022 141 (8E3FE120) PomocnĂ˝ dÄ&#x203A;lnĂ­k v ĹživoÄ?iĹĄnĂŠ vĂ˝robÄ&#x203A; AGRO Skalka, spol. s r.o., NadÄ&#x203A;Ĺžda BartoĹĄkovĂĄ, +420 605 168 589 (0374505B) Chovatel a oĹĄetĹ&#x2122;ovatel zvĂ­Ĺ&#x2122;at (61299) DÄ&#x203A;tskĂ˝ ranÄ? HluÄ?Ă­n, Josef Dudek, kont. osoba, ranc@detskyranc.info, +420 603 201 421,595 043 033 (C7AB9301)

 

           

! " ##$ 

            ! "# $% & "#'  !( ) $   *   +   ,-   $ ./ /   % $ %   $    $& 0 1 &  1

% &          

' # ()* + ,

TOP security s.r.o. pĹ&#x2122;ijme

StrĂĄĹžnĂŠ na administrativnĂ­ budovy v Praze NĂĄborovĂ˝ pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vek pro pracovnĂ­ky s invalidnĂ­m dĹŻchodem NabĂ­zĂ­me: â&#x20AC;˘ sluĹžbu v klidnĂŠm a Ä?istĂŠm prostĹ&#x2122;edĂ­ â&#x20AC;˘ zamÄ&#x203A;stnaneckĂŠ vĂ˝hody â&#x20AC;˘ zaĹĄkolenĂ­ â&#x20AC;˘ mzda 55â&#x20AC;&#x201C;75 KÄ? hrubĂŠho na hodinu PoĹžadujeme: â&#x20AC;˘ dobrĂ˝ zdravotnĂ­ stav (pochĹŻzkovĂĄ Ä?innost) â&#x20AC;˘ schopnost uÄ?it se ovlĂĄdat novĂŠ technologie â&#x20AC;˘ operĂĄtoĹ&#x2122;i â&#x20AC;&#x201C; znalost prĂĄce na PC â&#x20AC;˘ odolnost â&#x20AC;˘ sluĹĄnĂŠ jednĂĄnĂ­ s klientem â&#x20AC;˘ Ä?istĂ˝ TR Kontakt: Daniel NÄ&#x203A;mec 725 677 068 (8â&#x20AC;&#x201C;10 hod.) personalni@topsecurity.cz

stĹ&#x2122;eda 22. dubna 2009

Skupina Mig 21 vydala svĂŠ prvnĂ­ album SnadnĂŠ je Şít pĹ&#x2122;ed osmi lety. Rok po nÄ&#x203A;m nĂĄsledoval opus UdÄ&#x203A;lalo se nĂĄm jasno a v roce 2004 vyĹĄla zatĂ­m poslednĂ­ studiovĂĄ deska Mig 21 nazvanĂĄ Pop pop popâ&#x20AC;Ś

Mig se pĹ&#x2122;edvede bez Lelka neĹž jste s nĂ­m zaÄ?al spolupracovat? TomĂĄĹĄ Kirschner: Pohybuji se v jinĂ˝ch oblastech muziky, tak jsem jejich pĂ­sniÄ?ky moc neznal. KdyĹž jsem si potom vzal jejich desky, tak mÄ&#x203A; opravdu mile pĹ&#x2122;ekvapily. SĂĄm jsem si kladl otĂĄzku, jestli na to mĂĄm, udÄ&#x203A;lat jejich skladbĂĄm aranĹžmĂĄ pro orchestr.

ZĂĄznam nevĹĄednÄ&#x203A; zpracovanĂ˝ch hitĹŻ skupiny Mig 21 za doprovodu tĹ&#x2122;icetiÄ?lennĂŠho symfonickĂŠho orchestru je na svÄ&#x203A;tÄ&#x203A; uĹž mÄ&#x203A;sĂ­c. KĹ&#x2122;est tĂŠto koncertnĂ­ desky probÄ&#x203A;hne dnes a zĂ­tra v Lucerna Music Baru. PRAHA NetradiÄ?nĂ­ poÄ?in skupiny Mig 21, kterĂĄ si na pĂłdium dvakrĂĄt pĹ&#x2122;izvala berounskĂŠ symfonickĂŠ tÄ&#x203A;leso Lelek Orchestra, dal za vznik albu, kterĂŠ zachycuje festivalovĂŠ vystoupenĂ­ v Letorostech u Berouna. O vzniku projektu a nĂĄslednĂ˝ch plĂĄnech hovoĹ&#x2122;ili pro denĂ­k Metro TomĂĄĹĄ PolĂĄk, kytarista ze skupiny Mig 21, a dirigent Lelek Orchestra TomĂĄĹĄ Kirschner.

Jak celĂĄ vaĹĄe spoluprĂĄce zaÄ?ala? TomĂĄĹĄ PolĂĄk: Dostali jsme takovĂ˝ nĂĄpad â&#x20AC;&#x201C; zahrĂĄt si s velkĂ˝m orchestrem, dostali jsme typ na dirigenta TomĂĄĹĄe Kirschnera. Ten nĂĄm navrhl berounskĂ˝ Lelek Orchestra.

Mig 21 dnes a zĂ­tra pokĹ&#x2122;tĂ­ svou desku, na kterĂŠ spolupracoSONY/BMG val se symfonickĂ˝m tÄ&#x203A;lesem Lelek Orchestra.

Nevezete se tĂ­mto projektem na â&#x20AC;&#x17E;mĂłdnĂ­ vlnÄ&#x203A;â&#x20AC;&#x153;? MyslĂ­m tĂ­m, Ĺže napĹ&#x2122;Ă­klad kapela KryĹĄtof hrĂĄla se symfonickĂ˝m orchestrem v OstravÄ&#x203A; nebo Tata Bojs vydali desku spolu s klasickĂ˝m triem... T. P.: UrÄ?itÄ&#x203A; ne, dostali jsme nabĂ­dku, jestli nechceme udÄ&#x203A;lat koncert s or-

ManipulaÄ?nĂ­ dÄ&#x203A;lnĂ­k v zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lstvĂ­ (92111) Pavel Krois, Pavel Krois, +420 606 636 946 (4D9D14F6) NekvalifikovanĂ˝ pracovnĂ­k v lesnictvĂ­ (92129) Svaz ochrany pĹ&#x2122;Ă­rody a krajiny Ä&#x152;R, 021 PodblanickĂĄ zĂĄkladnĂ­ organizace, Ing. SkĂĄla, +420 317 852 683,604 151 757 (5151854D) PomocnĂ˝ dÄ&#x203A;lnĂ­k na farmÄ&#x203A; (Ä?eledĂ­n) (92118) ZDV Krchleby, a.s., Ing. Karel Ĺ rajbr, +420 327 377 389,602 265 582 (3656ED51) Chovatel a oĹĄetĹ&#x2122;ovatel zvĂ­Ĺ&#x2122;at (61299) NETIS, a.s., Ing. Roik, +420 724 071 726 (00397855) DÄ&#x203A;lnĂ­k pro pÄ&#x203A;stÄ&#x203A;nĂ­ a oĹĄetĹ&#x2122;ovĂĄnĂ­ lesa (61419) DuĹĄan HudackĂ˝, DuĹĄan HudackĂ˝, majitel, hudacky@seznam.cz, +420 777 224 623 (7E3C8F83)

TakĹže si i teÄ? nÄ&#x203A;kdy pustĂ­te jejich desku? T. K.: RozhodnÄ&#x203A;, i moje dÄ&#x203A;ti majĂ­ uĹž zdaĹ&#x2122;ile naposlouchanĂĄ jejich alba. Ale nemĂĄm moc Ä?asu poslouchat jinou muziku, neĹž kterou se zabĂ˝vĂĄm. Ä&#x152;asovĂŠ a sluchovĂŠ vytĂ­ĹženĂ­ je takovĂŠ, Ĺže na to nenĂ­ bohuĹžel prostor.

chestrem. Rozmysleli jsme si ji a Ĺ&#x2122;ekli ano. Potom jsme se rozhlĂŠdli, s kĂ˝m bychom to spĂĄchali. Znal jste Mig 21 pĹ&#x2122;edtĂ­m,

pohromadÄ&#x203A;. ProÄ?? PlĂĄnujete jeĹĄtÄ&#x203A; spoleÄ?nĂŠ vystoupenĂ­? T. P.: To je otĂĄzkou sponzorskĂ˝ch pĹ&#x2122;Ă­spÄ&#x203A;vkĹŻ. HrĂĄt s tak velkĂ˝m orchestrem je velmi nĂĄkladnĂĄ vÄ&#x203A;c. NĂĄm se podaĹ&#x2122;ilo uskuteÄ?nit aspoĹ&#x2C6; dva koncerty, za kterĂŠ jsme vdÄ&#x203A;Ä?nĂ­. Jako dirigent s velkĂ˝m orchestrem stojĂ­te vĹždy v Ä?ele, jakĂŠ to pro vĂĄs bylo nebĂ˝t tou hlavnĂ­ â&#x20AC;&#x17E;hvÄ&#x203A;zdouâ&#x20AC;&#x153;? T. P.: JeĹĄtÄ&#x203A; neĹž TomĂĄĹĄ odpovĂ­, bych chtÄ&#x203A;l Ĺ&#x2122;Ă­ci, Ĺže Mig neplĂĄnoval hrĂĄt s doprovodnĂ˝m orchestrem, ale s rovnocennĂ˝m partnerem. TomĂĄĹĄ byl stÄ&#x203A;ĹžejnĂ­ postavou obou vystoupenĂ­. Byl to takovĂ˝ koncertnĂ­ souboj. T. K.: JeĹĄitnost nebyla vĹŻbec na mĂ­stÄ&#x203A;. RovnocennĂŠ propojenĂ­ nastalo. JIĹ&#x2DC;Ă? HRADECKĂ?

Na dneĹĄnĂ­m a zĂ­tĹ&#x2122;ejĹĄĂ­m kĹ&#x2122;tu neplĂĄnujete hrĂĄt opÄ&#x203A;t inzerce

OdbornĂ˝ pracovnĂ­k v zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lstvĂ­, lesnictvĂ­ (22139) Ă&#x161;stĹ&#x2122;ednĂ­ kontrolnĂ­ a zkuĹĄebnĂ­ Ăşstav zemÄ&#x203A;dÄ&#x203A;lskĂ˝, LibuĹĄe FrĂĄĹ&#x2C6;ovĂĄ, personĂĄlnĂ­ oddÄ&#x203A;lenĂ­, libuse.franova@ukzuz.cz, +420 737 267 631,543 548 235 (1C98F0CF) PomocnĂ˝ dÄ&#x203A;lnĂ­k v ĹživoÄ?iĹĄnĂŠ vĂ˝robÄ&#x203A; (92116) AGRODRUĹ˝STVO JEVIĹ OVICE, Pavel Hlouch, +420 721 372 603 (350181C2)

praha 05

PotĹ&#x2122;ebujete koberce nebo PVC? Ano, tak pijte do ď&#x192;&#x17E;rmy Euro-koberce U nĂĄs vĹždy nejlevnji.

nu !! Ä?/m v dub AkceliÄ?ko ,-K vĂĄ trĂĄva za 59 Ă­ vyuĹžitĂ­ 2

venkovn venkovnĂ­ jeh m, na terasy a jinĂĄ na balkony, k bazĂŠnĹŻ dnĂĄ

venkovnĂ­ trĂĄva vho

veletrhy kadeĹ&#x2122;nictvĂ­ a kosmetiky

a svatebnĂ­ veletrh

24. a 25. dubna 10,00-18,00 â&#x20AC;˘ PVA LETĹ&#x2021;ANY â&#x20AC;&#x201C; METRO C SlosovĂĄnĂ­ kuponĹŻ o hodinky zn. ROTAX

S KUPONEM PLATĂ?TE JEN 70,-KÄ? â&#x20AC;&#x201C; TENTO KUPON PĹ&#x2DC;EDLOĹ˝TE U POKLADNY

   ď&#x201A;Ą   ď&#x201A;Ą    !"# ď&#x201A;Ą $ % $

   ! "# $ % #!!& &!!

Koberce bytovÊ, zåtŞovÊ, podkladovÊ, istící zóny, bhouny, venkovní tråva a PVC Euro-koberce s. r. o., www.eurokoberce.cz, info tel.: 606 456 619 Praha 9, Hloubtín, Podbradskå 13, tram .3, zaståvka Podkovåskå Píbram, Obecnickå 364 , naproti Karzitu Nymburk, Podbradskå 982 , naproti bývalÊmu KD, Mladå Boleslav, epov 119 v budov nåbytku epov


stĹ&#x2122;eda 22. dubna 2009

Zastupitelstvo Prahy 1 schvĂĄlilo zvýťenĂ­ rozpoÄ?tu o 180 milionĹŻ korun. VĂ­ce penÄ&#x203A;z chce radnice dĂĄt do stavby dÄ&#x203A;tskĂŠho hĹ&#x2122;iĹĄtÄ&#x203A; ve FrantiĹĄkĂĄnskĂŠ zahradÄ&#x203A; a na opravu ĹĄkoly v KlimentskĂŠ ulici.

Pozor, Ä?ĂĄst dne bude bez signĂĄlu

Praha KrĂĄtce

Pro knĂ­Ĺžky s Opencard Knihovna v TopolovĂŠ ulici na ZahradnĂ­m MÄ&#x203A;stÄ&#x203A; se novÄ&#x203A; mÄ&#x203A;nĂ­ na automatizovanou poboÄ?ku. V praxi tam dĂ­ky tomu lidĂŠ mohou vyuŞít veĹĄkerĂŠ knihovnickĂŠ sluĹžby s elektronickĂ˝m prĹŻkazem nebo kartou opencard. CelkovÄ&#x203A; se tak poÄ?et poboÄ?ek, kde lze uplatnit univerzĂĄlnĂ­ Ä?ipovou kartu Prahy, rozrostl na 40. Na Ä?tenĂĄĹ&#x2122;skĂŠm prĹŻkazu nahranĂŠm na opencard si lidĂŠ mohou nastavit heslo, kterĂŠ umoĹžĹ&#x2C6;uje prodluĹžovĂĄnĂ­ vĂ˝pĹŻjÄ?ky knĂ­Ĺžek pĹ&#x2122;es internet Ä?i zadĂĄvĂĄnĂ­ rezervacĂ­. (dav)

Ä&#x152;ĂĄst divĂĄkĹŻ v Praze a pĹ&#x2122;ilehlĂ˝ch obcĂ­ch i mÄ&#x203A;stech budou dnes mezi 6. a 15. hodinou bez digitĂĄlnĂ­ho a Ä?ĂĄsteÄ?nÄ&#x203A; analogovĂŠho vysĂ­lĂĄnĂ­ Ä&#x152;eskĂŠ televize. SignĂĄl bude pĹ&#x2122;eruĹĄen na vysĂ­laÄ?i CukrĂĄk kvĹŻli technickĂŠ ĂşdrĹžbÄ&#x203A;. NÄ&#x203A;kterĂŠ technicky mĂŠnÄ&#x203A; vyspÄ&#x203A;lĂŠ digitĂĄlnĂ­ pĹ&#x2122;ijĂ­maÄ?e pak mohou vyĹžadovat opÄ&#x203A;tovnĂŠ naladÄ&#x203A;nĂ­.

PĹ&#x2122;emostÄ&#x203A;nĂ­? V Ä?ervnu

  

        

    

 ! "#$ #%&'(

 

04 praha

Nad LibeĹ&#x2C6;skĂ˝m nĂĄdraŞím 283, Praha 9 â&#x20AC;˘ VysoÄ?any

TEL.: 266 311 671, 777 666 616  

       

 ! "## $$ %&' ()( ) * ++)

KvÄ&#x203A;tnovĂ˝ termĂ­n na StrakonickĂŠ posunula zima. Ĺ&#x2DC;idiÄ?e ale neomezĂ­

 

 

ZAHRADNĂ? MÄ&#x161;STO

Kdo v poslednĂ­m roce neprojĂ­ĹždÄ&#x203A;l podĂŠl chuchelskĂŠho zĂĄvodiĹĄtÄ&#x203A; kolem Zbraslavi, asi by to zde nynĂ­ kvĹŻli rychlĂŠ vĂ˝stavbÄ&#x203A; nepoznal. Roste zde v rĂĄmci budovĂĄnĂ­ silniÄ?nĂ­ho okruhu kolem Prahy most, kterĂ˝ uĹž brzy pĹ&#x2122;emostĂ­ Strakonickou â&#x20AC;&#x201C; vĂ˝padovku na jih Ä&#x152;ech. â&#x20AC;&#x17E;TermĂ­n byl kvÄ&#x203A;tnovĂ˝, ale kvĹŻli zimÄ&#x203A; jsme ho posunuli na zaÄ?ĂĄtek Ä?ervna,â&#x20AC;&#x153; potvrdil vÄ?era denĂ­ku Metro Ĺ&#x2122;editel stavby Jan PaclĂ­k ze spoleÄ?nosti Strabag, kterĂĄ se spolu s dalĹĄĂ­mi firmami

ZBRASLAV

â&#x20AC;&#x17E;PĹŻlka republiky by se zastavila. Dopravu zde omezovat nebudeme,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;ekl Ĺ&#x2122;editel stavby Jan PaclĂ­k ze spoleÄ?nosti Strabag, kterĂĄ zde pracuje na plĂĄnovanĂŠm pĹ&#x2122;emostÄ&#x203A;nĂ­ StrakonickĂŠ.

podĂ­lĂ­ na budovĂĄnĂ­ jihozĂĄpadnĂ­ Ä?ĂĄsti silniÄ?nĂ­ho okruhu. â&#x20AC;&#x17E;StrakonickĂĄ ale nebude zcela uzavĹ&#x2122;ena, to by se zastavila pĹŻlka republiky,â&#x20AC;&#x153; podotkl PaclĂ­k s trochou nadsĂĄzky k vĂ˝znamu jednoho z hlavnĂ­ch praĹžskĂ˝ch tahĹŻ, i kdyĹž urÄ?itĂŠ komplikace v okolĂ­ Zbraslavi nemĹŻĹže vylouÄ?it. â&#x20AC;&#x17E;Nebudou

inzerce

ale vĂ˝raznÄ&#x203A;jĹĄĂ­, neĹž jsou ty souÄ?asnĂŠ. Provoz se totiĹž pĹ&#x2122;evede na novÄ&#x203A; postavenĂŠ Ä?ĂĄsti okruhu, takĹže auta budou jezdit stĂĄle po dvou pruzĂ­ch v obou smÄ&#x203A;rech,â&#x20AC;&#x153; popsal pro Ĺ&#x2122;idiÄ?e dosud obecnÄ&#x203A; neznĂĄmou budoucnost pĹ&#x2122;espĹ&#x2122;Ă­ĹĄtĂ­ho mÄ&#x203A;sĂ­ce. Tato mimoĂşrovĹ&#x2C6;ovĂĄ kĹ&#x2122;iĹžovatka pĹ&#x2122;itom patĹ&#x2122;Ă­ mezi

KOUPELNY       !  

  

nejsloĹžitÄ&#x203A;jĹĄĂ­ Ä?ĂĄsti celĂŠho okruhu. DrtivĂĄ vÄ&#x203A;tĹĄina vozovek bude na mostech, protoĹže se stavba nachĂĄzĂ­ v zĂĄplavovĂŠm ĂşzemĂ­ takzvanĂŠ stoletĂŠ vody. SouÄ?ĂĄstĂ­ tĂŠto Ä?ĂĄsti okruhu bude i most, kterĂ˝ po dokonÄ?enĂ­ v dubnu pĹ&#x2122;Ă­ĹĄtĂ­ho roku spadne mezi republikovĂŠ unikĂĄty. S dĂŠlkou pĹ&#x2122;es dva kilometry pĹŻjde o nejdelĹĄĂ­ Ä?eskĂ˝ most, kterĂ˝ se stane spojnicĂ­ s dĂĄlnicĂ­ D1 a ve smÄ&#x203A;ru na Slivenec s dĂĄlnicĂ­ D5.

ŽALUZIE, ROLETY

 

      !" #$ % 

â&#x20AC;˘ STÄ&#x161;HOVĂ NĂ? â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘ VYKLĂ?ZENĂ?â&#x20AC;˘

NEPOTĹ&#x2DC;EBNĂ?CH VÄ&#x161;CĂ? â&#x20AC;˘BOURĂ NĂ? â&#x20AC;˘ KDYKOLIV, KAMKOLIV I SO A NE Fa NÄ&#x161;MEC 603 538 314, 603 583 806

 

Jan David jan.david@metro.cz

      !" # $% & # $%# '$' ((()* +,)

â&#x20AC;&#x17E;Kdo pĹ&#x2122;ecenil svĂŠ sĂ­ly, musĂ­ prodatâ&#x20AC;&#x153; Projekt 309 novĂ˝ch bytĹŻ v MiĹĄkovicĂ­ch u Ä&#x152;akovic je na prodej. Cena k jednĂĄnĂ­ je 60 milionĹŻ korun. VyplĂ˝vĂĄ to z internetovĂ˝ch strĂĄnek stavitele projektu, kterĂ˝m je realitnĂ­ spoleÄ?-

PRAHA

NABĂ?DKA POBYTĹŽ 1. 4. 2009 â&#x20AC;&#x201C; 31. 3. 2010 â&#x2122;Ľ MIMOSEZĂ&#x201C;NNĂ? CENA I V HLAVNĂ? SEZĂ&#x201C;NÄ&#x161; â&#x2122;Ľ LĂĄzeĹ&#x2C6;skĂ˝ pobyt pro seniory 55+ (Po-Ne) UbytovĂĄnĂ­: ve *** lĂĄzeĹ&#x2C6;skĂ˝ch hotelech nebo penzionech, dvoulĹŻĹžkovĂŠ a jednolĹŻĹžkovĂŠ pokoje StravovĂĄnĂ­: polopenze Program pobytu: 6x balneoprocedura, 1x kulturnĂ­ poĹ&#x2122;ad UbytovĂĄnĂ­ v hotelu: Cena : 5.980,- KÄ? / osoba / 6 nocĂ­ UbytovĂĄnĂ­ v penzionu: Cena : 4.240,- KÄ? / osoba / 6 nocĂ­ PĹ&#x2122;Ă­platek za jednolĹŻĹžkovĂ˝ pokoj na osobu/den : v hotelu 200,-KÄ?, v penzionu 120,-KÄ?

LĂĄzeĹ&#x2C6;skĂĄ prevence & relax (Ne-Ne) UbytovĂĄnĂ­: ve *** lĂĄzeĹ&#x2C6;skĂ˝ch hotelech nebo penzionech, dvoulĹŻĹžkovĂŠ a jednolĹŻĹžkovĂŠ pokoje StravovĂĄnĂ­: plnĂĄ penze Program pobytu: 3x balneoprocedura, 2x solnĂĄ jeskynÄ&#x203A;, 1x klasickĂĄ Ä?ĂĄsteÄ?nĂĄ masĂĄĹž (z kapacitnĂ­ch dĹŻvodĹŻ si vyhrazujeme prĂĄvo nahradit masĂĄĹž jinou procedurou) UbytovĂĄnĂ­ v hotelu: Cena : 7.329,- KÄ? / osoba / 7 nocĂ­ UbytovĂĄnĂ­ v penzionu: Cena : 5.460,- KÄ?,- KÄ? / osoba / 7 nocĂ­ PĹ&#x2122;Ă­platek za jednolĹŻĹžkovĂ˝ pokoj na osobu/den: v hotelu 200,-KÄ?, v penzionu 120,-KÄ?. MinimĂĄlnĂ­ pobyt 7 nocĂ­.

LĂĄznÄ&#x203A; PodÄ&#x203A;brady, a.s., JiĹ&#x2122;Ă­ho nĂĄm. 39/I, 290 33 PodÄ&#x203A;brady ObjednĂĄvky: Centrum pro klienty nebo ubytovacĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122; (vedle kavĂĄrny Viola), LĂĄzeĹ&#x2C6;skĂĄ 326/II, 290 01. Tel. 325 606 500, ck@lazne-podebrady.cz, www.lazne-podebrady.cz

nost VinoĹ&#x2122;skĂĄ. Tu z poloviny ovlĂĄdĂĄ prostĹ&#x2122;ednictvĂ­m firmy Ä&#x152;eskĂŠ nemovitosti developerskĂĄ spoleÄ?nost Sekyra Group LuÄ?ka Sekyry. Druhou pĹŻlku kontroluje kyperskĂĄ firma Berthier & Cie Limited. StavebnĂ­ pozemky urÄ?enĂŠ pro projekt se nachĂĄzejĂ­ na vĂ­ce neĹž 30 300 metrech Ä?tvereÄ?nĂ­ch. VyrĹŻst by na nich mÄ&#x203A;lo osm bytovĂ˝ch domĹŻ s plochou. Sekyra Group se k prodeji projektu v MiĹĄkovicĂ­ch nevyjĂĄdĹ&#x2122;il. â&#x20AC;&#x17E;V souÄ?asnosti je pro spoleÄ?nost hlavnĂ­m zĂĄjmem rozvoj velkĂ˝ch ĂşzemnĂ­ch celkĹŻ v hlavnĂ­ch mÄ&#x203A;stech Ä&#x152;ech a Slovenska. Prodej jakĂ˝chkoli projektĹŻ nenĂ­ pro Sekyra Group rozhodnÄ&#x203A; na prvnĂ­m mĂ­stÄ&#x203A;,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;ekl za skupinu Radek PolĂĄk. Analytik mezinĂĄrodnĂ­ poradenskĂŠ spoleÄ?nosti King Sturge OndĹ&#x2122;ej NovotnĂ˝ vÄ?era na setkĂĄnĂ­ s novinĂĄĹ&#x2122;i Ĺ&#x2122;ekl, Ĺže mnohĂŠ realitnĂ­ firmy v minulĂ˝ch letech pĹ&#x2122;ecenily svĂŠ sĂ­ly a budou se tak nynĂ­ muset nÄ&#x203A;kterĂ˝ch projektĹŻ a pozemkĹŻ zbavovat. (Ä?tk)

& ' ( )  ! "

       ! " #$%

  

1 2 3 24* 56 76 5

  

&'( )*' "+ , ,,,'-./*&0-*        

   

  

! "  #$ ď&#x20AC;¨ %&' &() %' * &%' &' )+

SoukromĂĄ domĂĄcĂ­ zdravotnĂ­ pĂŠÄ?e pĹ&#x2122;Äłme

ZDRAV. SESTRU SluĹĄnĂ˝ vĂ˝dÄ&#x203A;lek i jinĂŠ vĂ˝hody.

Inf. Tel. 737 416 089


stĹ&#x2122;eda 22. dubna 2009

18 sport

stĹ&#x2122;eda 22. dubna 2009

Ä&#x152;eskĂ˝ daviscupovĂ˝ reprezentant Radek Ĺ tÄ&#x203A;pĂĄnek postoupil do druhĂŠho kola tenisovĂŠho turnaje v BarcelonÄ&#x203A;. Na antuce vÄ?era udolal domĂĄcĂ­ho Guillerma GarcĂ­u-Lopeze po setech 6:4, 2:6 a 6:4. V dalĹĄĂ­m kole jej Ä?ekĂĄ Srb Janko TipsareviÄ?.

RosickĂ˝: Jsem fit, snad si brzy zahraju FOTBAL Fotbalista TomĂĄĹĄ Ro-

sickĂ˝ poÄ?Ă­tĂĄ poslednĂ­ dny marodÄ&#x203A;nĂ­, Ä?as nĂĄvratu se blíŞí. â&#x20AC;&#x17E;DoufĂĄm, Ĺže si zahraju jeĹĄtÄ&#x203A; na jaĹ&#x2122;e,â&#x20AC;&#x153; prohlĂĄsil osmadvacetiletĂ˝ zĂĄloĹžnĂ­k

SenĂĄt pĹ&#x2122;edloŞí ĂşstavnĂ­ stĂ­Ĺžnost na novelu zĂĄkona, kterĂĄ zakazuje zveĹ&#x2122;ejnÄ&#x203A;nĂ­ identity obÄ&#x203A;tĂ­ trestnĂ˝ch Ä?inĹŻ a policejnĂ­ch odposlechĹŻ.

ArmstrongĹŻv pomnĂ­k Zde si zlomil klĂ­Ä?nĂ­ kost

Arsenalu. RosickĂ˝ o svĂŠm dlouhodobĂŠm zranÄ&#x203A;nĂ­, kterĂŠ je vĂ˝jimeÄ?nĂŠ, o prĹŻbÄ&#x203A;hu lĂŠÄ?enĂ­ i o nĂĄvratu na hĹ&#x2122;iĹĄtÄ&#x203A; promluvil v angliÄ?tinÄ&#x203A; v klubovĂŠ televizi. (iDNES.cz)

FOTBAL PoprvĂŠ se mezi brankĂĄĹ&#x2122;i sympaĹĽĂĄky nejvĂ­ce lĂ­bil libereckĂ˝ ZdenÄ&#x203A;k ZlĂĄmal, kterĂ˝ v severoÄ?eskĂŠm derby dokonale eliminoval veĹĄkerĂŠ snaĹženĂ­ Jablonce.

Ve 24. kole uspÄ&#x203A;li takĂŠ sparĹĽan JaromĂ­r BlaĹžek a vedoucĂ­ muĹž ankety Pavel KuÄ?era z Ä&#x152;eskĂ˝ch BudÄ&#x203A;jovic. Bod zvýťil jeho odstup na Ä?ele tabulky. (sim)

DokonÄ?enĂ­ ze strany 17

VzdÄ&#x203A;lĂĄvĂĄnĂ­ - Kurzy nabĂ­d.

CestovĂĄnĂ­ - nabĂ­dka

 

   Byty - poptĂĄvka

Nemovitosti - poptĂĄvka

â&#x20AC;˘ HledĂĄm obecnĂ­ byt v Praze, dluh nebo privatizaci uhradĂ­m. Tel.: 776 244 319 â&#x20AC;˘ PENĂ?ZE IHNED za dr. byt nebo v OV v Praze do 10 mil. KÄ?. DÄ&#x203A;kuji za nabĂ­dky. tel.: 777 212 134 â&#x20AC;˘ KoupĂ­m 1 malĂ˝ a 1 vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ byt (i nezĂĄvisle na sobÄ&#x203A;) v Praze v blĂ­zk. MHD - pro sebe a svĂŠ rodiÄ?e (moĹžno kaĹždĂ˝ v jinĂŠ lokalitÄ&#x203A;). RK nevolat. t:724303888 â&#x20AC;˘ KoupĂ­m byt kdekoliv v Praze, dĂĄm okamĹžitou zĂĄlohu, platba hotovÄ&#x203A;, prĂĄvnĂ­ zĂĄleĹžitosti vyĹ&#x2122;Ă­dĂ­m. Stav nerozhoduje. RK nevolat. tel.:234095720, 720539665 â&#x20AC;˘ KoupĂ­m byt v Praze do 5,000.000 KÄ?. PENĂ?ZE IHNED. RK nevolat. Tel.: 722 181 264

â&#x20AC;˘ Do majetku investiÄ?nĂ­ho fondu IÄ&#x152;: 28191501 koupĂ­me nemovitosti v Praze. MoĹžnĂĄ i koupÄ&#x203A; nemovitosti formou odkoupenĂ­ s.r.o. nebo a.s. tel.: 602 689 813, 222 714 438

Vybav. domĂĄcnosti popt.

â&#x20AC;˘ KURZY Ă&#x161;Ä&#x152;ETNICTVĂ? A DANĂ? â&#x20AC;&#x201C; podvojnĂŠ, mzdovĂŠ, daĹ&#x2C6;ovĂĄ evidence - veÄ?ernĂ­ rekvalifikaÄ?nĂ­ kurzy. WWW.PREKOS.CZ, PronĂĄjmy - poptĂĄvka â&#x20AC;˘ HledĂĄm pro 2 osoby menĹĄĂ­ byt T: 604201522 k pronĂĄjmu v Praze a okolĂ­, na zaĹ&#x2122;Ă­zenĂ­ nezĂĄleŞí, moĹžnĂŠ ihned, bez zvĂ­Ĺ&#x2122;at a nekuĹ&#x2122;ĂĄci. Tel.: 220 806 245, 775 088 498

Nemovitosti - nabĂ­dka â&#x20AC;˘ U PrĹŻhonic (Praha 1 km) prodej NOVĂ?CH DOMĹŽ na klĂ­Ä?, 4+kk. Po slevÄ&#x203A; aĹž 800.000 KÄ? cena od 3,587.000 KÄ? s DPH a pozemkem. tel.: 777934809 MÄ&#x161;LNĂ?K: prodej 3 Ĺ&#x2122;adovĂ˝ch RD na klĂ­Ä? + 1 samostat. pozemek na RD. KomornĂ­ lokalita.

Ceny od 3.670.000 KÄ?. PĹ&#x2122;Ă­mĂ˝ majitel

www.pozemky-vystavba.cz kontakt: info@pozemky-vystavba.cz, tel.: 721 451 024

Po pĂĄdu americkĂŠho cyklisty Lance Armstronga vyrostl v mĂ­stÄ&#x203A; jeho nehody u ĹĄpanÄ&#x203A;lskĂŠ vesnice AntigĂźedad pomnĂ­k. TvoĹ&#x2122;Ă­ ho zrezivÄ&#x203A;lĂ˝ bicykl zasazenĂ˝ zadnĂ­m kolem do kamene. Na nÄ&#x203A;m je plaketa s nĂĄpisem â&#x20AC;&#x17E;Armstrongova klĂ­Ä?nĂ­ kostâ&#x20AC;&#x153; a datem pĂĄdu 23. 3. 2009. REUTERS

â&#x20AC;˘ SolidnĂ­ ceny za VĂĄĹĄ STAROĹ˝ITNĂ? NĂ BYTEK, SKLO, PORCELĂ N, OBRAZY nabĂ­zĂ­ velkĂĄ praĹžskĂĄ provozovna. OcenĂ­me i dle fotografiĂ­. tel.: 603478873

  

ď&#x20AC;Ľ

V pĂĄtek a sobotu se mĂĄ Duke pĹ&#x2122;edstavit v Praze a v nedÄ&#x203A;li v BrnÄ&#x203A;. AlespoĹ&#x2C6; tak to stojĂ­ na webovĂ˝ch strĂĄnkĂĄch vÄ&#x203A;novanĂ˝ch jeho nĂĄvĹĄtÄ&#x203A;vÄ&#x203A;. Text je podepsĂĄn radikĂĄlem Filipem VĂĄvrou, kterĂ˝ je duchovnĂ­m otcem neonacistickĂŠho NĂĄrodnĂ­ho odporu. NĂĄvĹĄtÄ&#x203A;va vĹĄak neprobÄ&#x203A;h-

PRAHA

â&#x20AC;˘ Chcete zĂ­skat prĂĄci? Ă&#x161;Ä&#x152;ETNĂ? KURZY, akredit. MĹ MT, v centru od 4.5. NabĂ­dka zamÄ&#x203A;stnĂĄnĂ­, 18ti letĂĄ tradice. Tel.: 220921440, www.ucetnikurzy.cz â&#x20AC;˘ MATURITA! SSOĹ  Profes otevĹ&#x2122;e ve ĹĄk. r. 09/10 3letĂŠ dĂĄlk. nĂĄst. stud. pro abs. 3let. uÄ?eb. oborĹŻ. www.skolaprofes.cz t 241440857, 603423715, 603481654 â&#x20AC;˘ PĹ&#x2122;Ă­pr. KURZY MATEMATIKY k pĹ&#x2122;ijĂ­macĂ­m zk. na Ä&#x152;ZU. ZahĂĄjenĂ­ 28.4.09 od 18 hod. ZĹ  LondĂ˝nskĂĄ 34, P 2. PĹ&#x2122;ihlĂĄĹĄenĂ­ na www.prijimackyâ&#x20AC;&#x201C;vs.cz tel. 728547700 â&#x20AC;˘ Ĺ˝ivot po ĹživotÄ&#x203A; - jakĂĄ je pravda o existenci po smrti? PĹ&#x2122;ednĂĄĹĄka, vstup zdarma, 23.4., 18.30 hod. P 1, VĹĄehrdova ul., TyrĹĄĹŻv dĹŻm, Info: 724 122 088 â&#x20AC;˘ REKVAL.KURZY-*Kosmetika*KadeĹ&#x2122;.holiÄ?*ManikĂşra + ModelĂĄĹž*MasĂĄĹže* Pedik.*VizĂĄĹžistika. ARTIRIS, NĂĄrodnĂ­ 43, P 1. www.artiris.cz t. 224230950, 602283431 â&#x20AC;˘ Chcete mĂ­t vÄ&#x203A;tĹĄĂ­ JISTOTU a KLID? PĹ&#x2122;ijÄ?te k nĂĄm, prvnĂ­ konzultace zdarma. www.dianetika.cz, tel.: 221 111 131, (volat Po-PĂĄ 1319:00 h.) â&#x20AC;˘ ZvyĹĄte svoji hodnotu na trhu prĂĄce - KOMUNIKAÄ&#x152;NĂ? KURZ - mĂĄlo teorie, hodnÄ&#x203A; praxe. www.dianetika.cz, tel.: 221 111 131, (volat Po-PĂĄ 1319:00 h.)

Byty - nabĂ­dka

Do Ä&#x152;eska mĂ­Ĺ&#x2122;Ă­ bĂ˝valĂ˝ vĹŻdce Ku Klux Klanu Na KarlovÄ&#x203A; univerzitÄ&#x203A; nÄ&#x203A;kdejĹĄĂ­ VelkĂ˝ Ä?arodÄ&#x203A;j RytĂ­Ĺ&#x2122;ĹŻ Ku Klux Klanu David Duke nakonec nevystoupĂ­. Ĺ kola nechce, aby se v jejĂ­ budovÄ&#x203A; ĹĄikovali neonacistĂŠ. Ti znĂĄmĂŠho americkĂŠho rasistu pozvali.

KuÄ?era zas jen bod, nĂĄskok vĹĄak roste

 

            ! " # " $ % & $ ' $ % (  #     )*   ( % $ !"' $ % + '' '" % (  "   & %  ,  - )* -  ( "' $ ! . % + '% % % + '" % % (     & #  ,  -  /-&   0  1 2 ( 3 3 -4 4&   3 35

   !" #$% &'$ ()) * ()% +" ,&( -., &%' /" 0+1!12/+3 444/+3  50 $% 67 #'& '%

â&#x20AC;˘ NebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ky pro vĹĄechny! AĹž 260.000! Registry ani pĹ&#x2122;Ă­jmy nezkoumĂĄme! NĂ­zkĂ˝ Ăşrok! RychlĂŠ vyĹ&#x2122;Ă­zenĂ­! T: 720669440,      773497219     

  !" #$ â&#x20AC;˘ ExkluzivnĂ­ nebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ky od   !"#$%& ''' ()* (+ ,- . . // . / 20.000 tis. do 200 tis. pro vĹĄechny bez ruÄ?enĂ­, pouze na OP, vyĹ&#x2122;Ă­â&#x20AC;˘ CHATKOVĂ? TĂ BOR, tradice zenĂ­ expres, bank. registry nezkou17 let, strava 5/den, pĹ&#x2122;Ă­znivĂŠ ceny, mĂĄme. T. 733705050 rĹŻznĂŠ dĂŠlky pobytu, super program, bazĂŠn, 4 hĹ&#x2122;iĹĄtÄ&#x203A;, diskotĂŠky.  

www.lisice.cz, t:777135110   â&#x20AC;˘ CHORVATSKO â&#x20AC;&#x201C; kvalitnĂ­ lev   nĂŠ ubytovĂĄnĂ­ v apartmĂĄnech na pobĹ&#x2122;eŞí Dalmacie pro rodiny s dÄ&#x203A;tmi. Katalogy zaĹĄleme zdarma. www.dochorvatska.cz, SOUKROMĂ&#x2030; PĹŽJÄ&#x152;KY t.:415679764 NA SMÄ&#x161;NKU â&#x20AC;˘ Ĺ&#x2DC;ECKO 12 dnĂ­ apartm. s bazĂŠnem u moĹ&#x2122;e za ceny na Ä?esod pĹ&#x2122;Ă­mĂŠho investora nenĂ­ tĹ&#x2122;eba vĂĄĹĄ partner kĂ˝ch chalupĂĄch 5000-7500 KÄ?. KATALOG ZDARMA. Slevy pro do 700.000 KÄ? ruÄ?enĂ­ smÄ&#x203A;nkou!!! dÄ&#x203A;ti a seniory. www.cklotos.cz velmi dobĹ&#x2122;e dostupnĂŠ T:466985652 â&#x20AC;˘ LyĹžovĂĄnĂ­ na Kaprunu 30.4.-3.5. bez dovolenĂŠ! PrvnĂ­ dĂ­tÄ&#x203A; zdarma! Auto, bus. www.ck-kontakt.cz,  T. 313513150 ď ś    

              

   

736 658 511

Finance - nabĂ­dka â&#x20AC;˘ RychlĂĄ pĹŻjÄ?ka 30 - 150000 z vlastnĂ­ch zdrojĹŻ tel 775 203 597 â&#x20AC;˘ HrozĂ­ vĂĄm EXEKUCE? MĂĄme nejrychlejĹĄĂ­ Ĺ&#x2122;eĹĄenĂ­, pĹŻjÄ?ky bez poplatku pĹ&#x2122;edem. Tel.: 776 88 11 44 â&#x20AC;˘ ZDARMA IHNED zaĹ&#x2122;Ă­dĂ­me kreditnĂ­ kartu, revolving - platnĂĄ pro bankomaty EU - pouze na OP (jiĹž od 15 let) bez=pĹ&#x2122;Ă­jmu, registru, majetku. T.: 739 243 040 â&#x20AC;˘ RychlopĹŻjÄ?ky bez poplatkĹŻ aĹž 166.000 KÄ?. PĹŻjÄ?Ă­me vĂĄm 40.000 KÄ?, vrĂĄtĂ­te pouze 46.512 KÄ?. Registr nezkoumĂĄme. Volejte si o svĂŠ penĂ­ze na 602880559

ď ś   ď ś    ď ś   ď ś    

    

 

â&#x20AC;˘ Ă&#x161;vÄ&#x203A;rovĂĄ bomba!!! 100 aĹž 260 tis. bez registru a pĹ&#x2122;Ă­jmu! Rychle! 777 778 225, 731 129 071 â&#x20AC;˘ RychlĂŠ jarnĂ­ nebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ky pro vĹĄechny i pro dĹŻch. Bez poplatkĹŻ. Banka VĂĄm nepĹŻjÄ?ila? My ano. tel.: 777 272 702 â&#x20AC;˘ RYCHLĂ nebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ka bez POPLATKU a ruÄ?itele! Do 48 hodin jsou penĂ­ze vyplaceny na VĂĄĹĄ ĂşÄ?et. Sami si zvolte splĂĄtku. 604857650, www.pujcime-vam.cz â&#x20AC;˘ PĹŽJÄ&#x152;Ă?ME VĹ EM. Bez poplatkĹŻ pĹ&#x2122;edem. Registry neĹ&#x2122;eĹĄĂ­me. Volejte: 604 454 546 â&#x20AC;˘ Expres pĹŻjÄ?ka 10-250.000 KÄ?. Nad 250.000 KÄ? moĹžno zĂĄstava. Bez popl., nĂ­zkĂ˝ Ăşrok, rychle, registry nevadĂ­! PĹŽJÄ&#x152;Ă?ME VĂ M! www.pujcime-vam.cz, 720386371

David Duke na pĹ&#x2122;ebalu svĂŠ DAVIDDUKE.COM knihy

â&#x20AC;&#x17E;O jeho pĹ&#x2122;Ă­jezdu vĂ­me a situaci sledujeme.â&#x20AC;&#x153; David Janda, policie

ne podle plĂĄnu. Jedna z pĹ&#x2122;ednĂĄĹĄek se mÄ&#x203A;la uskuteÄ?nit na FakultÄ&#x203A; sociĂĄlnĂ­ch vÄ&#x203A;d Univerzity Karlovy v praĹžskĂ˝ch JinonicĂ­ch. VedenĂ­ ĹĄkoly ji vĹĄak zruĹĄilo. OrganizĂĄtoĹ&#x2122;i zatĂ­m mĂ­sta dalĹĄĂ­ch pĹ&#x2122;ednĂĄĹĄek tajĂ­, ĂşdajnÄ&#x203A; se obĂĄvajĂ­ ohroĹženĂ­ ze strany blĂ­Ĺže neupĹ&#x2122;esnÄ&#x203A;nĂ˝ch â&#x20AC;&#x17E;nepĹ&#x2122;ĂĄtel evropskĂ˝ch lidĂ­â&#x20AC;&#x153;. Kdy a kde bude Duke propagovat svou knihu Moje probuzenĂ­, zjistĂ­ neonacistĂŠ aĹž pĹ&#x2122;ed akcĂ­ zavolĂĄnĂ­m na telefonnĂ­ Ä?Ă­sla zveĹ&#x2122;ejnÄ&#x203A;nĂĄ na internetu. DukĹŻv pĹ&#x2122;Ă­jezd odsoudili politici. Policie situaci monitoruje. LUKĂ Ĺ HRĂ BEK a Ä?tk

ModrĂĄÄ?ek ODS slavila svĂŠ osmnĂĄctiny

Hobby - poptĂĄvka â&#x20AC;˘ SbÄ&#x203A;ratel koupĂ­ starĂŠ perskĂŠ koberce, obrazy a ostatnĂ­ staroĹžitnosti. tel.: 602 218 721 â&#x20AC;˘ KoupĂ­m nÄ&#x203A;meckĂŠ vojenskĂŠ vÄ&#x203A;ci z 2. sv. vĂĄlky: maskĂĄÄ?e, pĹ&#x2122;ilby, dĂ˝ky, vysĂ­laÄ?ky, pilotnĂ­ kukly, kombinĂŠzy, pĹ&#x2122;Ă­stroje z letadel, atd. tel.: 602 385 958

OstatnĂ­ â&#x20AC;˘ KoupĂ­m dŞínovou bundu zn. Mustang v bĂ­lĂŠ nebo modrĂŠ barvÄ&#x203A;, na zĂĄdech po pravĂŠ stranÄ&#x203A; s nĂĄĹĄivkou Mustang. Cena vysokĂĄ. Tel.: 731 253 582

        

 !

" #$%&'       !  "#$  "#%&' () &'  * "#$ * +%,-' %&' 

domov 03

  

  

 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

  

 

   

 

 

    

              

V komornĂ­m duchu oslavila ObÄ?anskĂĄ demokratickĂĄ strana plnoletost. Do sĂ­dla partaje na JĂĄnskĂŠm vrĹĄku nedorazili ani vĹĄichni mĂ­stopĹ&#x2122;edsedovĂŠ, ani â&#x20AC;&#x17E;otcovĂŠ zakladatelĂŠâ&#x20AC;&#x153; strany. Prezident VĂĄclav Klaus navĂ­c tvrdil, Ĺže nedostal ani pozvĂĄnku. Ä&#x152;TK â&#x20AC;&#x201C; JAKUB DOSPIVA

PopĂĄlili ji, teÄ? pĹ&#x2122;iĹĄla o otce VĂ?TKOV VĂ­tkovskĂĄ radnice vyhlĂĄsila sbĂ­rku na novĂ˝ domov pro rodinu, na nĂ­Ĺž nÄ&#x203A;kdo zaĂştoÄ?il zĂĄpalnĂ˝mi lahvemi. NabĂ­dla jiĹž dvÄ&#x203A; nĂĄhradnĂ­ ubytovĂĄnĂ­, pĹ&#x2122;Ă­buznĂ­ rodiny je vĹĄak odmĂ­tli jako nevyhovujĂ­cĂ­. Matku vĂĄĹžnÄ&#x203A; popĂĄlenĂŠ holÄ?iÄ?ky, kterĂĄ bojuje o Ĺživot, poprvĂŠ vyslechla policie. Otce odvezla z nemocnice uĹž v pondÄ&#x203A;lĂ­ policejnĂ­ eskorta.

â&#x20AC;&#x17E;PĹŻjdu sĂĄm zaloĹžit ĂşÄ?et do banky.â&#x20AC;&#x153; Pavel Smolka, starosta

MuĹž totiĹž nenastoupil do vÄ&#x203A;znice k vĂ˝konu trestu, kterĂ˝ mu Ä?eskĂĄ justice vymÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;ila za opakovanĂŠ Ĺ&#x2122;Ă­zenĂ­ auta bez Ĺ&#x2122;idiÄ?skĂŠho prĹŻkazu.

Ale protoĹže se nynĂ­ dostal do pĂŠÄ?e zdravotnĂ­kĹŻ, podaĹ&#x2122;ilo se ho vyhledat v databĂĄzi. NĂĄsledky vĂ­kendovĂŠho incidentu jsou stĂĄle vĂĄĹžnĂŠ â&#x20AC;&#x201C; dvouletĂĄ holÄ?iÄ?ka leŞí v nemocnici s popĂĄleninami na osmdesĂĄti procentech tÄ&#x203A;la. Podle lĂŠkaĹ&#x2122;ĹŻ se o jejĂ­m pĹ&#x2122;eĹžitĂ­ rozhoduje doslova v kaĹždĂŠ hodinÄ&#x203A;. O Ĺživot vĹĄak mĹŻĹže bojovat i nÄ&#x203A;kolik dalĹĄĂ­ch tĂ˝dnĹŻ. (rab)


Domov

Pryč z vrcholné politiky

Klaus v Soulu

Ministr průmyslu a obchodu v demisi Martin Říman odchází z nejvyšší politiky. Nebude kandidovat v podzimních volbách do sněmovny, neláká ho ani senát. Zatím prý nemá vyhlédnuté své příští působiště.

Summit EU–Korea povede český prezident Václav Klaus, summit se uskuteční 23. května v korejském Soulu.

Vítězové mužské a ženské dvouhry tenisového grandslamového turnaje ve Wimbledonu letos získají odměnu 850 000 liber (asi 25,8 milionu korun), což je o sto tisíc více než loni.

Sport

sport 19

Marušková vystřílela v Číně bronz Lenka Marušková vybojovala na Světovém poháru v Pekingu třetí místo ve střelbě ze vzduchové pistole. 24letá plzeňská rodačka předvedla druhou nejlepší finálovou položku a k bronzu se vyhoupla ze 6. místa po kvalifikaci. V této disciplíně je to pro ni druhý nejlepší výsledek po triumfu ve Fort Benningu v roce 2007.

Hašek potvrdil návrat

Češi a Češky stále nejsou schopni popravdě přiznat, kolik partnerů prošlo jejich postelí

Český hokejový brankář bude chytat extraligu v rodných Pardubicích

První vztahy 15 let – první schůzky, zamilovanost a polibky 16 let – tělesné hrátky bez pohlavního styku (dívky i o rok později) První soulož Muži – 17,85 let Ženy – 18,08 let (před dvaceti lety muži začínali v 18,08 letech, ženy v 18,02 letech) Kde se premiéra odehrává V přírodě – 51 procent V bytě rodičů jednoho z partnerů – 17 procent Jaká se při premiéře používá antikoncepce Žádná – 49 procent Kondom – 24 procent Pilulky – 11 procent Zdroj: Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN

„Češi patří v sexuálních otázkách k nejliberálnějším a nejtolerantnějším národům na světě,“ říká sexuolog Petr Weiss. Právě proto si nevedou v sexu špatně. Velký průzkum sexuálního chování, který se po pěti letech opakuje již dvacet let, potvrzuje, že se zdokonalují ve všech směrech. Převažuje tolerance a zodpovědnost. Podobně jako v minulých letech v něm například uvedly české ženy a muži, že jejich sexuální hrátky trvají průměrně 14 až 15 minut. Za život se do takových sexuálních hrátek pustí podle výsledků průzkumu muži průměrně s více než devíti partnerkami, ženy s více než pěti. „Matematicky je to ale nemožné. Je to dáno tím, že stále přetrvává ve společnosti tolerance k mužům, co mají hodně žen, za-

Jak jsme na tom s nevěrou

PRAHA

rok 1998 Téměř dvě třetiny ženatých mužů a téměř polovina vdaných žen přiznaly nějakou mimomanželskou sexuální zkušenost.

Podle nového průzkumu „o to“ více než polovina Čechů přichází na čerstvém vzduchu. SXC

Co nás nažhaví Ženy – romantická erotika Muži – vizuální podněty, komerční erotika, prostituce Co oceňujeme u opačného pohlaví Muži – mládí, připravenost a atraktivitu Ženy – sociální pozici, moc, vzdělání, peníze

tímco na ženy se pohlíží nepatřičně. Proto při podobných, byť anonymních průzkumech obě pohlaví často lžou,“ vysvětlil včera sexuolog Weiss. Celkem 14 procent mužů pak připustilo, že mělo styk s prostitutkou. Alena Hechtová alena.hechtova@metro.cz

rok 2008 Jen 34 procent vdaných žen a 55 procent ženatých mužů nevěru připouší. U mužů šlo většinou o příležitostné styky, u žen o dlouhodobější známosti. Více než 39 procent žen a pětina mužů považuje nevěru za morálně nepřípustnou, ale staví se k ní vcelku tolerantně. Tři procenta žen přiznávají sex za peníze. Za sex naopak platí prostitutkám 14 procent mužů. Více než 9 procent z nich u toho nepoužívá kondom.

Pohlavní zneužití hrozí každé čtrnácté Češce PRAHA Průzkum

sexuálního chování Čechů se opakovaně věnuje mimo jiné také sexuálnímu zneužívání mužů a žen v dětství. I když za poslední roky čísla mírně klesají, stále se tento jev pohybuje kolem sedmi procent. „Je to méně než v jiných zemích, ale záleží na tom, jak které zákony sexu-

ální zneužití charakterizují,“ uvedl sexuolog Jaroslav Zvěřina. Zatímco v některých státech je považováno za zneužití, pokud projde nahý otec z koupelny do pokoje před zraky svých dětí, v Česku se hovoří o zneužití až v případě kontaktu. „Bohužel mnoho takovýchto činů v rodině nikdy není

„Zneužívání mnohdy nikdo neohlásí.“ Jaroslav Zvěřina, sexuolog

oznámeno,“ dodal Zvěřina. I zde průzkum opakovaně potvrdil, že nejčastějšími

agresory jsou v tomto případě nejbližší rodinní příslušníci. „Podobně jako u znásilněných žen i tady platí, že pouhou desetinu skutků mají na svědomí cizí lidé. Ti však mohou být nebezpečnými devianty,“ připomněl také sexuolog Petr Weiss. Před několika lety stejný průzkum ukázal, že zkuše-

nost se sexuálním zneužíváním v dětství, někdy i opakovanou, měla každá desátá Češka. Podle odborníků mají přitom takové oběti sexuálního zneužití často celoživotní problémy s chováním. Mívají sklon se izolovat a nekomunikovat, vyskytují se u nich častěji závislosti. (ahe)

LEDNÍ HOKEJ Hrdina olympiá-

Kdo se také ke sportu vracel – slavný hokejový útočník Pittsburghu Mario Lemieux,

Na české politické scéně vzniká nová strana. Konkurencí ODS nebo ČSSD ale nebude. Česká pirátská strana chce omezit kriminalizaci uživatelů internetu. Třeba těch, kteří si stáhnou jinak nedostupný starší film. Žádost o registraci partaje podepsalo během

PRAHA

dvou dnů téměř 1800 lidí. Vítejte mezi „piráty“! oslovují návštěvníky svých internetových stránek iniciátoři nové strany. A hned ujišťují o svých dobrých úmyslech. „Nechceme krást, nekrademe a krást nebudeme a o počítačové pirátství ve

smyslu kradení softwaru se nejedná, striktně jej odsuzujeme. Nechceme omezovat autorská práva, chceme revidovat jejich ochranu,“ píší autoři petice. „Mnoho mladých se nevědomky dopouští kriminálního jednání,“ vysvětlují autoři výzvy. (iDNES.cz)

Strany si rozebraly čísla pro eurovolby PRAHA ODS půjde do letošních evropských voleb pod číslem čtyři, s nímž před pěti lety sociální demokraté získali jen dva europoslance. ČSSD bude mít letos číslo nejvyšší – 33. Komunis-

té dostali číslo 21, KDU-ČSL půjde do evropských voleb s dvojkou a Strana zelených získala číslo 26. Čísla kandidujícím seskupením včera vylosovala Státní volební komise. (čtk)

Chci TR Erika

Jsem rozvedená a mám malou dceru. Chybí mi spřízněná duše a proto budu ráda za každou sms. Chci TR Dita

Mám jen jedno přání. Chtěla bych poznat obyčejného kluka co by mě miloval.

Dominik Hašek

Tiskovou konferenci k Haškovu návratu uspořádal hokejový ČTK pardubický klub v pražském hotelu Intercontinental. po návratu vyhrál ZOH 2002 i Světový pohár – basketbalista Chicaga Bulls Michael Jordan, od roku 2001 hrál jako spolumajitel

Washingtonu Wizards – sedminásobný vítěz slavného cyklistického Tour de France Lance Armstrong – tenisová jednička Martina

Narozen: 29. ledna 1965 Post: brankář Kluby: Pardubice, Jihlava, Chicago Blackhawks, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings, Ottawa Senators Největší úspěchy: 2x vítěz Stanley Cupu (2002 a 2008), vítěz OH 1998 v Naganu, 2x vítěz čs. ligy (1987 a 1989)

Chci TR Hanka

Po roční známosti jsem zase sama a bolí to. Najdu tady víc než kamaráda? Chci TR Patrika

Ahoj všem. Jsem těhotná ale zůstala jsem sama. Hledám, hledám. Zavoláš? Víc až osobně.

Navrátilová defenitivně návrat ukončila měsíc před svými 50. narozeninami – vítěz jedenácti tenisových grandslamů Björn Borg

Chci TR Viky

Podnikatelka by se ráda poznala s mladším mužem. Možná výpomoc....

inzerce

Krátce

Repríza Pekingu ATLETIKA Česká oštěpařská hvězda Barbora Špotáková si bude moci 17. června na Zlaté tretře v Ostravě zopakovat svůj úspěšný olympijský souboj s Ruskou Marií Abakumovovou, které v Pekingu sebrala zlato svým posledním pokusem. (čtk)

Poprvé v Evropě Fotbalovou reprezentaci Palestiny čeká premiérové vystoupení v Evropě. 6. května se utká v přátelském utkání v belgickém Molenbeeku s druholigovým FC Brusel. (iDNES.cz)

FOTBAL

I piráti už mají své politiky

Ahoj. Hledám muže na hezké chvilky ve dvou. Jsem vdaná ale neuspokojená. Budu se těšit.

va poháru, o jehož služby se ucházelo více klubů. Podle Haška ale zbytečně. „Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych u nás mohl hrát hokej někde jinde,“ uvedl jednoznačně. Psalo se třeba o zájmu ruského Omsku. (sim)

Brankář Dominik Hašek se po roční přestávce vrací k hokeji. Čtyřiačtyřicetiletý gólman podepsal roční smlouvu s následnou opcí s Moellerem Pardubice.

dy v Naganu se po patnácti letech objeví v dresu svého mateřského klubu. Za Pardubice totiž naposledy krátce chytal v roce 1994. „Jsem moc rád, že jsem podepsal s klubem, o kterém jsem přesvědčený, že je nejhokejovější v republice. Dokazuje to velký divácký zájem. Navíc jsem zde začínal s hokejem,“ řekl dvojnásobný vítěz Stanleyo-

Kdopak by chtěl poznat moje tajemství?

Chci TR Lidie

Soulož po česku: 14 minut Kdy začínáme

Kontakt: napište sms ve tvaru CHCI MET DANA (nebo CHCI Met a jméno inzerenta je na vaší volbě) a sms pošlete na číslo 909 0750 nebo můžete využít naší nonstop telefonické linky 909 80 30 30 kde vás operátor ihned spojíSvá fota, text inzerátu a souhlas k tisku zasílejte na inzercefoto@centrum.cz

Difuzory dáme až jako poslední Přestože Mezinárodní automobilová federace legalizovala speciální tvar difuzoru, stáj Red Bull,

MOTORISMUS

Chci TR Marie

Jsem obyčejný muž co ve čtyřiceti letech zjistil, že nechce být sám. Napíšeš ženo-dívko?

jejíž vozy premiérově triumfovaly v Číně, jej do svých monopostů zabuduje jako poslední. A to před Vel(sim) kou cenou Monaka.

Chci TR Robert

Školský vítěz uvidí AC Milán FOTBAL Tým, který ovládne finále Coca Cola školského poháru, se může těšit na podzimní zájezd na ligové utkání AC Milán a na setkání s reprezentačním obráncem Markem Jankulovským. Taková je hlavní cena 9. ročníku, jehož finálový turnaj bude od 8. do 10. června hostit tréninkové centrum Sparty na Strahově.(čtk)

Bauer po operaci LYŽOVÁNÍ Běžec na lyžích Lukáš Bauer se podrobil operaci nosní přepážky, která by měla zamezit dalším zdravotním potížím. (iDNES .cz)

P O.Box 102, Nový Jičín, 741 01

02 domov

středa 22. dubna 2009

Kanadské velvyslanectví v Praze žádá českou vládu, aby zasáhla proti zprostředkovanému odchodu Čechů za oceán. Bývalí občané Československa žijící v Kanadě lákají podle Lidových novin do země Romy, aby se finančně obohatili.

ON + ON Velmi časově zaneprázdnění muž by se rád poznal s mužem do 45 let. Jen se nechci už spálit. Budu se těšit. Chci TR Jan 909 803 030 ON + ON Jsem povoláním lékař a chci poznat muže, který by toleroval mé vysoké pracovní nasazení a byl mi oporou. Chci TR Petr909 803 030

Technicky zajišťuje Tanger computersystems s.r.o, neprovozuje Vodafone, T-mobil,Telefonika o2, cena čísla 909803030 je 80 kč/min, 50 kč/sms, pouze chat, fota ilustrační, texty reklamní a fiktivní. Pro osoby starší 18 let! reklamacni@centrum.cz,

středa 22. dubna 2009


TÉMA: CO VŠECHNO SE PŘÍŠTÍ MĚSÍCE STANE VE SPORTU strana 10 Sport

TYTO JAHODY SE PNOU K NEBI...

Hašek bude chytat za Pardubice

PRAHA

UÏ od

ã K 0 5 , 9 3 enici

Sportovní Octavie RS

IL MA ST VICE A F ER S

Francouzsk˘ zahradník vy‰lechtil zvlá‰tní odrÛdu Mount Everest, vhodnou k celoroãnímu sázení, schopnou pnout se do v˘‰ky 120 cm i v˘‰e. Po dobu pûti mûsícÛ rodí krásné plody, které budete sklízet ãisté, zdravé a voÀavé. Zasaìte sazenice na své zahradû, na pfiedzahrádce ba dokonce v truhlíku na balkónû, a dlouho se z jahod tû‰te. Popínavé jahody nepotfiebují ke

svému zakofienûní mnoho místa, nevyÏadují speciální pÛdu a jsou odolné vÛãi teplotním zmûnám. Staãí nûkolik minut k jejich zasazení, a pozdûji je jen opfiít o oporu a obãas zalévat. Jahody budou pûknou barevnou ozdobou Va‰í zahrady a rodit budou po mnoho let. KaÏd˘ den se budete tû‰it ze stále v˘‰e se pnoucích odnoÏí,které se budou pokr˘vat listy, kvûty a ná-

Rusům chybějí peníze na šaty pro Lenina

slednû plody, jeÏ se budou zvût‰ovat a jichÏ bude pfiib˘vat a které budou tvofiit velké, ãervené hrozny. Pfiedstavte si radost dûtí, aÏ jim dovolíte samotn˘m pln˘mi hrstmi sklízet tyto sladké,zralé a ãisté plody z va‰eho „jahodového stromu“. Budete jíst vlastní jahody aÏ do prvních mrazíkÛ,dlouho po konci jahodové sezóny. Rok za rokem se budete tû‰it z chutného ovoce.UÏ se nemusíte oh˘bat a sklízet pfii zemi jahody se stopami bláta a okousané od rÛzn˘ch ÏivoãichÛ.

více čtěte

Takovéto velké jahody 5 mûsícÛ v roce na va‰em stole.

Ano, chci vyuÏít speciální nabídky která mi umoÏÀuje obdrÏet popínavé jahody. Je samozfiejmé,Ïe neujmou-li se bûhem 90 dní a nebudou-li kaÏdoroãnû rodit velké ãervené plody, jeÏ lze sklízet bez namáhavého oh˘bání, a to minimálnû po dobu 5 mûsícÛ v roce, mohu o této skuteãnosti písemnû informovat a hned bez jak˘chkoli diskusí obdrÏím zpût cenu objednan˘ch jahod, po‰tovní poukázkou adresovanou na mé jméno. Mám tuto plnou a definitivní záruku a objednávám: 5 sazenic jahod za 290 Kã 10 sazenic za 490 Kã (u‰etfiím tak 90 Kã) 20 sazenic za 790 Kã (u‰etfiím tak 370 Kã) Zaplatím ãástku odpovídající mé objednávce – zv˘‰enou o po‰tovné a balné 189 Kã – u doruãovatele nebo na po‰tû v okamÏiku obdrÏení balíãku s jahodami. NYNÍ NEPOSÍLÁM ÎÁDNÉ PENÍZE, CENU ZA VA·I OBJEDNÁVKU ZAPLATÍM AÎ P¤I P¤EVZETÍ VÁ·Í SPECIÁLNù A BEZPEâNù ZABALENÉ ZÁSILKY.

Záruka 24 mûsícÛ Popínavé jahody jsou vhodné k celoroãnímu sázení a jsou baleny ve speciálních obalech chránících jejich kofieny.Jahody lze sázet ihned po jejich obdrÏení. Neujmou-li se bûhem 90 dní a nebudou-li kaÏdoroãnû rodit velké ãervené plody, jeÏ lze sklízet bez namáhavého oh˘bání, zavazujeme se vrátit vám bez jakékoli diskuse cenu objednan˘ch jahod po‰tovní poukázkou adresovanou na va‰e jméno.

Pfiíjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . â. domu . . . . . . . . . . . . . . . . . â. bytu . . . . . . . . . . . . .

PSâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upozornûní: jen zásilkov˘ prodej.

PR 90274217

Já vedle podepsan˘ (á) tímto prohla‰uji, Ïe souhlasím s tím aby byly moje osobní údaje z kuponu opakovanû zpracovávány k propagaãním a obchodním úãelÛm spoleãností Fast Mail Service. s.r.o. P.O.Box 85 120 21 Praha 2. Klient má nárok na bezpodmíneãné odstoupení od smlouvy a je oprávnûn podávat reklamace ve lhÛtû 90 dní od obdrÏení zboÏí.

OBJEDNACÍ KUPON Objednávejte na bezplatném telefonním ãísle: 800 700 640 (po – pá 8.00 – 18.00) nebo vystfiiÏen˘ kupon za‰lete na adresu: Fast Mail Service, P.O.Box 85, 120 21 Praha 2

Chutné dezerty s pfiíchutí jahod neopakovatelné vÛnû a chuti.

Škodovka začne v nejbližších týdnech vyrábět novou verzi sportovně laděné Octavie RS. Faceliftu se dočká také Octavie kombi Scout. (čtk)

MLADÁ BOLESLAV

IL MA ST ICE FA ERV S

... a v pfiízniv˘ch podmínkách rodí od ãervna do prvních mrazíkÛ, a jahody lze trhat bez namáhavého oh˘bání.

ČTK

Škodovka ve sportovním

za 1 saz

Job

str. 19

strana 6

Počasí Počasí

3/17 OC Jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti

Západ slunce

Svátek slaví

20:05 SELČ

EVŽENIE

STŘEDA 22. DUBNA 2009 Č. 78

Průzkum: v sexu se nám daří

WWW.METRO.CZ

str. 15

Jak a kdy si říct šéfovi o letní dovolenou

Vyšetření Bílá pomáhala

Mladí věří antikoncepci. Celkově jsou lidé v sexu tolerantnější PRAHA Sexu se věnujeme průměrně hodinu týdně. A dobrou zprávou je, že jsme v otázkách sexuality rok od roku zodpovědnější a také tolerantnější. Přes všechna negativní prohlašování o tom, že se stav naší společnosti neustále zhoršuje. Potvrdil to velký celostátní výzkum sexuálního chování Čechů a Češek. „Neklesá věk prvního sexuálního styku, ani nestoupá promiskuita,“ řekl garant výzkumu, sexuolog Petr Weiss. Zatímco před dvaceti lety lidé vstupovali do sexuálního života v průměru kolem 18 let, dnes se situace neliší. Důvodem je podle Petra Weisse rostoucí odpovědnost mladých lidí. „Dnes zkrátka stojí za to, aby si dá-

vali pozor a mohli využít mládí k cestování, ke studiu a zahájení profesní kariéry,“doplnil Weiss. To všechno s sebou nese i další pozitivní jev – stoupá počet Čechů a Češek, kteří používají účinnou antikoncepci, a proto závratně ubylo interrupcí. Ukázalo se dále také, že tři procenta žen v posledních pěti letech minimálně jednou poskytlo sex za peníze. „Pokud bychom se však ptali vedle peněz na to, kolik žen poskytlo sex muži kvůli nějaké výhodě, počet by byl zřejmě značně vyšší,“ podotkl Petr Weiss. Více čtěte na straně 2 Alena Hechtová alena.hechtova@metro.cz

Lucie Bílá se včera v Liberci zúčastnila akce VZP, při níž si MAFA – OTA BARTOVSKÝ lidé mohli změřit cholesterol. inzerce

Deník METRO 22.4.2009  

bezplatný deník METRO ze dne 22.4.2009