Page 1

Job No.A-612001

Permission Drawing GreenHouse MR.DIN

Address

Date : 02/10/2561 ออกแบบด้ วยระบบ : BIM (Building Information Modeling) Design & Drawing : Tel. Email :


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

วิศวกรไฟฟา

Drafter.(เขียนแบบ)

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

No.

Description

Date

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

ISOMETRIC Project Name. Job.Number Date Drawn by

3D PLAN View

SCALE :

Permission Drawing GreenHouse

A-612001 02/10/2561 AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

A01


BIM (Building Information Modeling)

บททัวไป

- การวัดระยะห่างระหว่างโครงสร้ างโดยทัวไป ให้ ถือจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลาง สําหรับระบบอืน ให้ ถือตามแบบแสดง แต่หากปรากฏค่าตัวเลขต่างกันให้ ผ้ รู ับจ้ างติดต่อปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบหรื อ ผู้แทนผู้ว่าจ้ าง เพือทําการแก้ ไข ก่อนดําเนินงานก่อสร้ างต่อไป - ผู้รับจ้ างจะต้ องดูแบบและรายการให้ ถีถ้ วน และเข้ าใจแบบโดยตลอด หากไม่เข้ าใจหรือมีข้อโต้ แย้ งใด ๆ เกิดขึนให้ ปรึกษากับสถาปนิกผู้ออกแบบหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ าง เพือจะได้ ชีแจงให้ ทราบหรื อจะได้ แก้ ไขข้ อขัดแย้ ง นัน ๆต่อไป อนึงในกรณีวสั ดุอปุ กรณ์ทีกําหนดไว้ ในแบบและรายการขาดแคลนหรื อหาได้ ยาก ให้ ผ้ รู ับจ้ างหาวัสดุ หรื ออุปกรณ์ทีมีคณ ุ สมบัตหิ รื อคุณภาพการใช้ งานเทียบเท่ากับวัสดุทีกําหนดไว้ ในแบบและรายการ โดยต้ อง ได้ รับอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสถาปนิกผู้ออกแบบหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างก่อนทีจะนํามาใช้

รายการประกอบแบบ ปูนก่อ

การปั กผังและระดับทีใช้ อ้างอิงในงานก่อสร้ าง - ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการปั กผัง และถ่ายระดับอาคารให้ ถกู ต้ องตามแบบ ถ้ ามีเหตุขดั ข้ องไม่ว่ากรณีใด เช่น กรณีสถานทีจริ งไม่ตรงตามแบบให้ แจ้ งสถาปนิกหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างเพือแก้ ไข - ระดับอาคาร ให้ ถือระดับถนนด้ านหน้ าบริเวณพืนทีก่อสร้ างเป็ นระดับ + 0.00 ใช้ เป็ นระดับอ้ างอิง ในการก่อสร้ าง ( หรื อถ้ าในกรณีไม่มีถนนอ้ างอิง ให้ ถือระดับดินเดิม เป็ นหลัก หรื อปรึกษาผู้ออกแบบ ) - ให้ ถือระดับพืนทีตกแต่งแล้ ว ตามทีระบุในแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นหลัก ระดับทีระบุไว้ ในแบบวิศวกรรม โครงสร้ างเป็ นระดับเปรี ยบเทียบเพืออ้ างอิงและเพือความสะดวกในการทํางานก่อสร้ าง - ให้ ผ้ รู ับจ้ างทําการก่อสร้ าง ตรวจสอบ วัดระยะตําแหน่ง ระดับแนวต่าง ๆจากสถานทีก่อสร้ างจริ ง เปรี ยบเทียบตําแหน่ง ระยะ ระดับแนวต่าง ๆทีระบุในแบบรูปและรายการข้ อกําหนดความต้ องการ พร้ อมทังแจ้ งหลักฐานการตรวจสอบและความเห็นให้ ชดั เจนตามรายละเอียดการดําเนินการทีระบุไว้ ส่งให้ สถาปนิกหรื อผู้แทนผู้ว่าจ้ างตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนการดําเนินการทุกขันตอนของงาน นันและเป็ นหน้ าทีความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง ผู้ทํางานก่อสร้ างนัน ๆจะต้ องดําเนินการต่าง ๆเหล่านัน ไปตามทีได้ พิจารณาเห็นชอบโดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง เรี ยกร้ องชดเชยใด ๆทังสิน

การป้องกันงานดิน

- อาคารข้ างเคียง ในการทํางานดิน ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดมาตรการป้องกันมิให้ เกิดผลกระทบเสียหายต่ออาคารข้ างเคียง โดยใช้ หลักวิชาการทีดีตามกรรมวิธีทีได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานผู้แทนผู้ว่าจ้ างเสียก่อนและ ในกรณีทีมีความเสียหายเกิดขึนต่ออาคารข้ างเคียง ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหาย แต่ผ้ เู ดียว - ส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภคใต้ ดนิ ของเดิม ส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภคใต้ ดนิ ทีมีอยู่เดิม ซึงมิได้ แสดงไว้ ในแบบรายละเอียดและเป็ น อุปสรรคต่อการดําเนินการ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดการโยกย้ าย โดยคิดค่าใช้ จ่ายเพิมขึนไม่ได้ - โครงสร้ างใหม่ การดําเนินงานเกียวกับงานดิน ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั โิ ดยความระมัดระวังมิให้ เกิดอันตรายแก่โครงสร้ าง ทีทําการก่อสร้ างไปแล้ ว เช่น การตอกเสาเข็มหรื อฐานราก ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที เกิดขึน การแก้ ไขจะต้ องเป็ นไปตามวิธีการซึงได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ผู้แทนผู้ว่าจ้ างให้ เป็ น ทีเรี ยบร้ อยก่อนทําการแก้ ไขนัน ๆ

งานเหล็ก - วัสดุทงหมดที ั กําหนด ใช้ สาํ หรับงานในรายการนัน จะต้ องมีคณ ุ ภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรื อตามทีมี รายการข้ อกําหนดไว้ นนั ๆ - เหล็กเสริ มโครงสร้ าง ขนาด F มม. ให้ ใช้ ชนิด SR 24 ( yield strength ไม่น้อยกว่า ;VDD ksc. ) - เหล็กเสริ มโครงสร้ าง ขนาด :; มม. ขึนไป ให้ ใช้ ชนิด SD 30 ( yield strength ไม่น้อยกว่า CDDD ksc. ) ตามมาตรฐาน ม.อ.ก. - เหล็กรูปพรรณ ต้ องเป็ นชนิด A36 มีคา่ yield strength ไม่น้อยกว่า ;VDD ksc. ทาทับด้ วยสีกนั สนิม อย่างน้ อย ; ครัง และทาทับด้ วยสีนํามัน อีก : ครัง - เหล็กรูปพรรณทุกชนิด หากไม่ระบุการเชือม ให้ ใช้ ลวดเชือมชนิด E 70 ELECTRODE ใช้ รอยเชือม ขนาด V มม. ทุกจุด - รายละเอียดต่างๆด้ านวิศวกรรม ให้ ยดึ ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย - การเชือมติดตังงานโลหะ จะต้ องแข็งแรง เรี ยบร้ อย ได้ แนว ดิง ระดับ ไม่โก่งหรื อคดงอ หากสีกนั สนิม ทีทาไว้ ชํารุดเสียหาย จะต้ องซ่อมแซมใหม่ทนั ที (โลหะส่วนทีฝังในคอนกรีตจะต้ องไม่มีสนิม คราบนํามัน และไม่ทาสีใด ๆ) เหล็กโครงสร้ างทีใช้ จะต้ องไม่ใช่เหล็กรี ดซํา

งานคอนกรี ต

- คอนกรี ตให้ ใช้ อตั ราส่วน : :2:4 โดยปริ มาตร ทรายสะอาดปราศจากเปลือกหอย ซากสัตว์ ดินหรื อสิงอืนใด ซึงเป็ นอันตรายต่อการรับนําหนักของคอนกรีต นําจะต้ องสะอาดปราศจากกรดหรื อด่าง ห้ ามนํานําจากลําคลอง บ่อนําท่วมขังมาใช้ ในการผสมหรื อบ่มคอนกรี ต หินต้ องเป็ นหินจากโรงงานโม่หิน ซึงกําหนดใช้ หินดังนี หินทีใช้ ในงานเสา - คาน ให้ ใช้ หิน C/V" - 1 1/2" หินทีใช้ ในงานพืนให้ ใช้ หิน 3/4" - 1" ขนาดของหินและทรายให้ วดั โดยร่ อนผ่านตะแกรงและต้ องใช้ ตามความแหลมคม สามารถใช้ ยดึ เกาะได้ ดี - การบ่มคอนกรี ต เสา - คาน ให้ ใช้ พลาสติก หุ้มให้ ทวแล้ ั วราดนําให้ ชมุ่ ตลอดเวลา ค่าแรงอัดประลัยคอนกรี ต ต้ องไม่น้อยกว่า ;1D กก./ตร.ม. ทีอายุ ;i วัน

- ปูนก่อให้ ใช้ อตั ราส่วน ปูนซีเมนต์ / ปูนขาว / ทรายหยาบ เท่ากับ ::1:6 หรื อ 1:2:6

ปูนฉาบ

- ปูนฉาบให้ ใช้ อตั ราส่วน ดังนี ผนังคอนกรี ตหรืองานรองพืนใช้ ปูนซีเมนต์ / ปูนขาว / ทรายละเอียด : :1:3 ฉาบผนังแต่งผิวชันนอกทัวไปใช้ ปูนซีเมนต์ / ปูนขาว / ทรายละเอียด : :2:6 สําหรับงานปั นบัวหรืองานทีต้ องใช้ ฝีมือประณีตใช้ อตั ราส่วน ::1:6

การก่อผนัง - เสาเอ็น ทีมุมผนังทุกมุมหรื อผนังทีหยุดลอย ๆโดยไม่ตดิ กับโครงสร้ าง คสล. หรื อตรงผนังติดกับวงกบประตู - หน้ าต่าง หรื อบริ เวณต่อของผนังต่างชนิดกัน จะต้ องมีเสาเอ็น ขนาดของเสาจะต้ องไม่เล็กกว่า :D ซม. มีความกว้ าง เท่ากับผนัง เสาเป็ นต้ องเสริมด้ วยเหล็ก A มม. และมีเหล็กปลอก F มม. ระยะห่างทุก ๆ;D ซม. - คานทับหลัง ผนังก่ออิฐทีสูงไม่ถึงท้ องคานหรื อพืน คสล. หรื อทีก่อชนวงกบหน้ าต่าง หรือช่องประตู - หน้ าต่าง ทีก่อผนังอิฐ จะต้ องมีคานทับหลัง ขนาดของคานทับหลังต้ องไม่เล็กกว่าเสาเอ็นและเหล็กเสริ มตามทีระบุไว้ ผนังอิฐทีสูง เกินกว่า C เมตร จะต้ องมีคานทับหลังตรงกลางช่วง เหล็กเสริ มคานทับหลังนีต้ องต่อเข้ าในโครงสร้ าง คสล. หรื อเสาเอ็น คสล.

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

MR.DIN

งานหลังคา - หลังคาทัวไป มุงด้ วยกระเบืองซีแพคโมเนีย การมุงหลังคาให้ ทําตามกรรมวิธีของผู้ผลิต - กรณีเป็ นหลังคาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จะต้ องผสมนํายากันซึม โดยปฏิบตั ติ ามกรรมวิธีมาตรฐานการป้องกันการ ซึมผ่านของนํา ผิวคอนกรี ตจะต้ องขัดมันเรี ยบ ปรับระดับให้ เอียงสูร่ างท่อระบายนําฝนตามความลาดและตําแหน่ง ทีระบุในแบบ หลังจากนันทําความสะอาดผิวหลังคา ทิงไว้ ให้ แห้ งและทําระบบป้องกันการรัวซึมซึงจะต้ องผ่าน ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้ างก่อน - หลังการทําระบบป้องกันการรัวซึมแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องทําความสะอาดหลังคา ซ่อมแซมแก้ ไขส่วน บกพร่ องให้ เรี ยบร้ อย

Architecture.(สถาปนิก)

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

งานพืน - พืนโดยทัวไปมี ; ประเภท คือ แผ่นพืนสําเร็ จรูปคอนกรี ตอัดแรง และพืนหล่อในทีดูตามแบบโครงสร้ าง ส่วนพืนห้ องนําให้ ผสมนํายากันซึมกับเนือคอนกรีต ตามอัตราส่วนของผู้ผลิต วัสดุพืนผิวให้ ดตู ามกําหนดสัญลักษณ์ในแบบ

งานฝ้าเพดาน

- ฝ้าโดยทัวไปเป็ นฝ้ายิปซัมบอร์ ด หนา A มม.

วิศวกรไฟฟา

ฉาบเรี ยบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี บุฉนวนกันความร้ อน (ฝ้าทัวไป)

งานสุขภัณฑ์ - สุขภัณฑ์ ให้ ตดิ ตังตามทีระบุในรายการ ทังยีห้ อและรุ่น และต้ องติดตังตามกรรมวิธีของผู้ผลิต และจะต้ องใช้ งานได้ ดี โดยจะต้ องตรวจสอบต่อหน้ าเจ้ าของ และผู้ควบคุมงาน หากมีการเปลียนแปลงยีห้ อหรื อรุ่น จะต้ องแจ้ งของความเห็นชอบ จากเจ้ าของหรื อผู้ควบคุมงานก่อน - ท่อระบายนํา ทีเดินจากท่อนําทิงในห้ องนํา ให้ เดินลงสูบ่ ่อพักทีใกล้ ทีสุด ทุกจุดโค้ งงอหรื อหักเลียวของท่อจะต้ องใช้ ข้ องอหรื อข้ อต่อทังสิน ห้ ามงอด้ วยความร้ อนหรื อวิธีอืนโดยเด็ดขาด การเดินท่อจําเป็ นต้ องเดินผ่านผนัง พืน คาน ให้ ฝังเพือความสะดวกในการเดินท่อ ห้ ามเจาะ ทุบ สกัดส่วนต่าง ๆของอาคารเพือเดินท่อโดยเด็ดขาด

Drafter.(เขียนแบบ)

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

No.

Description

Date

งานประปา - สุขาภิบาล - ท่อทีเดินจากห้ องนําชันบน ให้ เดินลงสูช่ ่องเดินท่อนําชันล่างบนฝ้าห้ องนําชันล่าง การเดินท่อต่าง ๆให้ เดินซ่อนให้ มิดชิด ให้ เรี ยบร้ อยก่อนติดตังฝ้าเพดาน ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการตรวจสอบการใช้ งานของอุปกรณ์สว่ นประกอบทุกชนิดจนใช้ งาน ได้ ดตี อ่ หน้ าเจ้ าของและผู้ควบคุมงาน จนเป็ นทีน่าพอใจ ต้ องผ่านการตรวจรับงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

งานไฟฟ้า

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

- การติดตังอุปกรณ์ ขนาดสายไฟฟ้า และการเดินสาย ให้ ยดึ ถือตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง และให้ เดินด้ วย ความเรี ยบร้ อยและปลอดภัย ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการตรวจสอบและทดลองอุปกรณ์ไฟฟ้า และการทํางานทุกอย่าง ต่อหน้ าเจ้ าของและผู้ควบคุมงาน จนเป็ นทีน้ าพอใจ แนวทางการเดินสายภายในอาจเปลียนแปลงได้ ตามความ เห็นชอบของผู้ควบคุมงาน

งานทาสี

- การทาสี ให้ ทาผนัง เพดาน โครงสร้ างทีมองเห็นด้ วยตา งานโครงเหล็กทังหมด งานไม้ ทงหมดที ั มองเห็น ด้ วยตาหรื อในส่วนทีผู้แทนผู้ว่าจ้ าง หรื อวิศวกรผู้ควบคุมงานเห็นว่าจําเป็ นต้ องทาสีด้วย - ก่อนทีจะทาสีสว่ นใดส่วนหนึง ส่วนทีจะทาสีต้องปราศจากฝุ่ นละอองและแห้ งสนิท ไม่ให้ ทาสีขณะฝนตก อากาศชืน ให้ ทาสีรองพืนให้ ทวก่ ั อน : ครังก่อนจะทาสีจริงหรื อสีทบั หน้ า ; ครัง - ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างสีจริ งทีจะใช้ กับวัสดุทีมีผวิ เหมือนผิวบริเวณจริ งของอาคาร ในขนาด CD X CD ซม. เป็ นอย่างน้ อย ให้ ผ้ แู ทนผู้วา่ จ้ าง หรื อวิศวกรผู้ควบคุมงานตรวจเห็นชอบก่อนนําไปใช้ งาน - หากมีการเปลียนแปลงยีห้ อสี จากทีกําหนดไว้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้ว่าจ้ างหรื อวิศวกรควบคุมงานก่อน มิฉะนันจะไม่ยอมรับงานสีทีเปลียนแปลงแตกต่างไปจากในแผ่นสีตวั อย่างทีตรวจรับรองแล้ ว - กรรมวิธีการทาสี จะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรื อทีวิศวกรได้ รับรองตรวจสอบแล้ วอย่างเคร่ งครัด

รายการประกอบแบบ Project Name. Job.Number Date Drawn by

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561 AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

A02


BIM (Building Information Modeling)

สัญลักษณ์ ประกอบแบบก่อสร้าง สารบัญ ตยกรรม สารบั ญประกอบแบบงานสถาปั แบบงานสถาปั ตยกรรม

Sheet Number A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A17 A18 A19 A21 S01 S02 S03

Sheet Name

สญ ั ลักษณ์ ประกอบมุมมอง รูปแบบเสนบอกระยะ

สัญลักษณ์ ประกอบแบบ

รายการประกอบแบบ

F1

รายการประกอบแบบ งานสถาปั ตยกรรม

perspective perspective FLOOR PLAN ROOF PLAN ELEVATION1 ELEVATION2 ELEVATION3 ELEVATION4 รู ปตัด A รู ปตัด B

ชื่อหอง หองนอน

ระยะจาก ริม-ริม

ผังบริเวณ

Drafing Pattern

สัญลักษณชื่อหอง

3.00

ISOMETRIC

+0.60

C1

2.80

ความสูงฝาเพดาน จากพื้นโครงสรางแตละชั้น - ฝาเพดาน

Aluminium

Wood - Finish

Plastic

Diagonal Down 1.5mm.

Sand

Diagonal Up 1.5mm.

Concrete

Ortho Cross-hatch 3mm.

Earth

Solid fill

Steel

Blockwork Dense

Gypsum-Plaster

Dash

Brickwork

Diag Cross-hatch 1.5mm.

พื้นที่ภายในหอง

16.00 Sq.m.

3.00

ลวดลายต่างๆ (Pattern)

ชนิดของฝา

ระยะจาก ศูนยกลาง - ริม

ระดับพื้นหอง จากระดับ +0.00 - ระดับชั้นปจจุบัน ชนิดของพื้น

3.00 ระยะจาก ศูนยกลาง - ศูนยกลาง

เสนแสดงตําแหนงเสา

1

1

สัญลักษณแสดงชนิดผนัง (Wall Tag) 1

1

1

เสน Grid Line บอกตําแหนงเสา *ตัวอยาง ตําแหนงเสาที่ A1 หรือ 1A

B

1

สัญลักษณแสดงชนิดประตู (Door Tag)

แบบขยายการติ ด ตั งสุ ขภัณฑ ์ รายการประกอบแบบขยายห้องนํ า แบบขยายการติ ด ตั ง รวมปริมาณรายการต่ า งๆ รายการประกอบแบบโครงสร า้ ง

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

Triangles เสนแสดงระดับ

1 Model Pattern

+0.60 ระดับพื้นชั้น1 เสน Level แสดงระดับความสูง จากระดับอางอิง +0.00 - ระดับปจจุบัน

+0.60

Structure.(วิศวกรโครงสราง) อิฐบล็อค

มาตรฐานงานวิ ศวะกรรม

สัญลักษณแสดงชนิดหนาตาง (Wall Tag)

1

มาตรฐานงานวิ ศวะกรรม สัญลักษณประกอบแบบ

1

แปลนพื้น Scale 1:100

เลขที่แสดงในแบบ ชื่อแบบแปลน , รูป , มุมมอง , แบบขยาย

1

M-Masonry Block 200x400

M-Wood5

อิฐมวลเบา M-Masonry Brick 200x600

M-Horizontal 150mm.

อิฐมอญ M-Masonry Brick 50x150

M-Vertical 150mm

วิศวกรไฟฟา

มาตราสวน สัญลักษณรูปดาน 3 A-01 4 A-01

รายการวสั ดุพืน

เลขที่แสดงในแบบ 2 A-01

1 A-01 3/A01

แผนที่แบบปรากฏ เลขที่แสดงในแบบ แผนที่แบบปรากฏ

Elev สัญลักษณรูปตัด

พื้นปูกระเบื้องขนาด 0.60x0.60m.

F2

พื้นปูกระเบื้องหองน้ํา ชนิดกัดลื่น ขนาด 0.20x0.20m.

F3

พื้นปูนขัดมัน

F4

พื้นไม Floor Wood - 0.025 (ไมสลับลาย)

F5

-

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์ M-Squares 600mm

M-Rectangular 200x250mm.

M-Landscape

M-Squares 200mm

M-Stone

M-Parquet 150mm

No.

Description

Date

รายการวัสดุผนัง เลขที่แสดงในแบบ

1 A-01 แผนที่แบบปรากฏ เสนแสดงแนวการตัดผาน สัญลักษณรูปตัดแบบขยาย

F1

Drafter.(เขียนแบบ)

1

ผนังกออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ ทาสี หนา 0.10m.

2

ผนังปูกระเบื้อง ขนาด 0.20x0.20m.

3

ผนังกระจกเทมเปอรชนิดฝา กรอบบานอลูมิเนียม

4

ผนังตะแกรงเหล็กฉีก ทาสี โครงเคราเหล็กอาบสังกะสี @0.60ม.

5

ผนังสมารทบอรดหนา 4.0mm. โครงคราวเหล็กอาบสังกะสี @1.00ม.

M-Expand

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

รายการประกอบแบบ งานสถาปตยกรรม

M-Herringbone 75x250

รายการวัสดุฝ้าเพดาน เลขที่แสดงในแบบ

1 A-01 แผนที่แบบปรากฏ เสนแสดงแนวการตัดผาน สัญลักษณรูปตัดแบบขยาย

Project Name.

C1

ฝาภายในยิปซั่มบอรดหนา 9.0mm. ฉาบเรียบทาสี

C2

ฝาภายในหองน้ํายิปซั่มบอรดหนา 9.0mm.(ชนิดกันชื้น) ฉาบเรียบทาสี

C3

ฝาภายนอกสมารทบอรดหนา 6.0mm. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

Date

C4

-

Drawn by

C5

-

กระเบื้องลอนคู 500x1200mm.

CPAC Spanish Tile

แผนที่แบบปรากฏ

A-612001 02/10/2561 AodThirasak

CHK. APP.

เลขที่แสดงในแบบ 1 A-01

Job.Number

Permission Drawing GreenHouse

A3 Paper on Scale : M-Wood Pattern 200x3000

1 : 100

A03


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

ทิศเหนือ

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

บ่อดักไขมัน

ระบายนําออกสู่ ทางระบายสาธารณะ

พืนทีบ ' ริเวณข้างเคียง มีการเซ็นยินยอมชิดเขต

A

B

C

D

MR.DIN

60.00 Architecture.(สถาปนิก)

Slope .

MH

Slope .

MH

Slope .

MH

Slope .

MH

Slope .

MH

Slope .

MH

Slope .

MH

MH

MH INLET

MH

OPEN

ABS

BT

M A D E IN T H AIL A N D

CLOSE

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

OUTLET

E

17.50

2

วิศวกรไฟฟา

20.00

1 Drafter.(เขียนแบบ)

พืนทีข ' ออณุญาติ ก่อสร้าง

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

No.

Description

Date

56.71 Sheet Name. (ชื่อแบบ)

ผังบริเวณ Project Name.

กรณี ที' 1 สูงไม่เกิน 2 ชันสูงไม่เกิน 8.00 ม. และมิใช่อาคารขนาดใหญ่ - ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 6.00 เมตร ร่นแนวอาคารห่างจากกึง' กลาง ถนนสาธารณะ อย่างน้อย 3.00 เมตร กรณี ที' 2 อาคารพาณิชย์ อาคารอยูอ ่ าศยั รวม ห้องแถวตึกแถวและอาคารอืน ' ๆ - ถนนสาธารณะกว้างน้อยกว่า 10.00 เมตร รินแนวอาคารจากกึง' กลาง ถนนสาธารณะ6.00 เมตร หมายเตุ ทีว' า่ งโดยรอบอาคารต่างๆ (ตามทีบ ' ญ ั ญัตก ิ ทม. พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงฉบบั ที' 33 (พ.ศ. 2535) - อาคารต่างๆ ทีม ' ีความสูงไม่เกิน 15.00 เมตร ต้องมีทวี' า่ งโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร หากเป็ นกรณี ทม ี' ีพืนทีว' า่ งน้อยกว่า 1.00 เมตร อาคารจะต้องปิ ดทึบห้ามมีช่องเปิ ด - ต้องมีทวี' า่ งเป็ นทางเดินหลงั อาคารกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

Job.Number

Drawn by

SCALE : 1 : 200

A-612001 02/10/2561

Date

ผังบริเวณ

Permission Drawing GreenHouse

AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

1 : 200

A04


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

วิศวกรไฟฟา

Drafter.(เขียนแบบ)

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

No.

Description

Date

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

perspective Project Name. Job.Number Date Drawn by

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561 AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

A05


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

วิศวกรไฟฟา

Drafter.(เขียนแบบ)

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

No.

Description

Date

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

perspective Project Name. Job.Number Date Drawn by

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561 AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

A06


BIM (Building Information Modeling)

A

B

C

Project Name. (ชื่อโครงการ)

D

Permission Drawing GreenHouse

9.00 1.50

3.00

2.00

4.00

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

1 MR.DIN

A14

เส้นบอกระยะยืน ' หลังคา1.50ม. 1.50

Architecture.(สถาปนิก)

E 3.00

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

A

วิศวกรไฟฟา

6.00

Greenhouse - +0.00 23.40 m²

Drafter.(เขียนแบบ)

3.00

Sleeping Room F4 +0.60 C1 +2.50 20.36 m²

2

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

1

No.

Description

Date

1.50

เส้นบอกระยะยืน ' หลังคา1.50ม.

A13

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

FLOOR PLAN 3 4 Room Space ชัน1 Name Greenhouse Sleeping Room Grand total: 2

Ceiling Finish

2 1

Floor Finish

Floor EL

-

+0.00

-

-

23.40 m²

F4

+0.60

C1

+2.50

20.36 m²

Ceiling EL

Area

43.76 m²

ELEVATION

FLOOR PLAN

SCALE : 1 : 100

Project Name. Job.Number

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561

Date Drawn by

AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

1 : 100

A07


BIM (Building Information Modeling)

A

B

C

Project Name. (ชื่อโครงการ)

D

Permission Drawing GreenHouse

9.00 1.20

3.00

2.00

4.00

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

1 MR.DIN

A14

1.20

Architecture.(สถาปนิก)

E

E Slope 3.00°

3.00

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

A

วิศวกรไฟฟา

6.00

Slope 3.00°

2 Drafter.(เขียนแบบ)

3.00

2

A13

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

1

No.

1.20

1

Description

Date

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

ROOF PLAN 3 4

2 1

ELEVATION

Project Name. Job.Number

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561

Date Drawn by

AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

1 : 100

A08


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

1 A14

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

0.20

ระดับหลังอะเส 2 +3.30 ระดับหลังอะเส +3.10

2.50

3.30

วิศวกรไฟฟา

Drafter.(เขียนแบบ)

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

ระดับพืนชัน1 +0.60 0.60

ระดับดินเดิม +0.00

No.

1.10

3.00

2.00

Description

Date

4.00

9.00

A

B

C

D

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

ELEVATION1

ELEVATION1

SCALE : 1 : 50

Project Name. Job.Number

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561

Date Drawn by

AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

1 : 50

A09


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

A A13

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

0.20

ระดับหลังอะเส 2 +3.30 ระดับหลังอะเส +3.10

2.50

3.30

วิศวกรไฟฟา

Drafter.(เขียนแบบ)

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

ระดับพืนชัน1 +0.60 0.60

ระดับดินเดิม +0.00

No.

3.00

Description

Date

3.00 6.00

1

2

E

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

ELEVATION2

ELEVATION2

SCALE : 1 : 50

Project Name. Job.Number

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561

Date Drawn by

AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

1 : 50

A10


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

1 A14

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

0.20

ระดับหลังอะเส 2 +3.30 ระดับหลังอะเส +3.10

2.50

3.30

วิศวกรไฟฟา

Drafter.(เขียนแบบ)

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

ระดับพืนชัน1 +0.60 0.60

ระดับดินเดิม +0.00

No.

4.00

2.00

Description

Date

3.00

9.00

D

C

B

A

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

ELEVATION3

ELEVATION3

SCALE : 1 : 50

Project Name. Job.Number

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561

Date Drawn by

AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

1 : 50

A11


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

A A13

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

0.20

ระดับหลังอะเส 2 +3.30 ระดับหลังอะเส +3.10

2.50

3.30

วิศวกรไฟฟา

Drafter.(เขียนแบบ)

นายธีร ศัก ดิ์ ศรีสมศัก ดิ์

ระดับพืนชัน1 +0.60 0.60

ระดับดินเดิม +0.00

No.

Description

Date

+0.00

3.00

3.00 6.00

E

2

1

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

ELEVATION4

ELEVATION4

SCALE : 1 : 50

Project Name. Job.Number

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561

Date Drawn by

AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

1 : 50

A12


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

1 A14

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

ระดับหลังอะเส 2 +3.30 วัสดุมุง Metal Sheet - หนา 0.47 มม.

0.20

ระดับหลังอะเส +3.10

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

3

1

2

4

3.10

2.50

3.30

วิศวกรไฟฟา

Drafter.(เขียนแบบ)

นายธีร ศักดิ์ ศรีสมศักดิ์

ระดับพืนชัน1 +0.60 0.60

ระดับดินเดิม +0.00

No.

1.20

3.00

2.00

Description

Date

4.00 9.00 Sheet Name. (ชื่อแบบ)

A

B

C

Section A

รูปตัด A

D

Project Name.

SCALE : 1 : 50

Job.Number

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561

Date Drawn by

AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

1 : 50

A13


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

Owner. (เจาของโครงการ)

A A13

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

ระดับหลังอะเส 2 +3.30 Structure.(วิศวกรโครงสราง)

0.20

ระดับหลังอะเส +3.10

2.50

3.30

วิศวกรไฟฟา

4 Drafter.(เขียนแบบ)

2 นายธีร ศักดิ์ ศรีสมศักดิ์

ระดับพืนชัน1 +0.60 0.60

ระดับดินเดิม +0.00

No.

1.20

3.00

1.50

3.00

2

Section B

Date

1.20

6.00

E

Description

1.50

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

รูปตัด B

1 Project Name.

SCALE : 1 : 50

Job.Number

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561

Date Drawn by

AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

1 : 50

A14


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

Location. (สถานที่กอสราง)

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

0.45

0.80

0.80

0.80

0.60

0.60

0.10

Owner. (เจาของโครงการ)

Structure.(วิศวกรโครงสราง)

โถส้วม ชักโครก

สายอ่อนฉี ด ชําระ

ทีใ' ส่กระดาษ ชําระ

อ่างล่างหน้าแบบขาตงั

อ่างล่างหน้าฝั'งเคาเตอร์

อ่างล่างหน้าแบบลอย

อ่างอาบนํา

วิศวกรไฟฟา

Drafter.(เขียนแบบ) MIROR

นายธีร ศักดิ์ ศรีสมศักดิ์

Description

Date

1.00

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

0.20

0.60

1.00

1.00

1.00

1.60

No.

ฝักบวั อาบนําชนิดสายอ่อน

ชันวางสบู่

*หมายเหตุ ตําแหนงติดตั้งสุขภัณฑที่แสดงในแบบเปนตําแหนงโดยประมาณ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยทั้งนี้อยูภายใตดุลยพินิจของผูควบคุมงานและผูออกแบบ

กระจกเงา

ราวแขวนผ้า

ก๊อกนําอเนกประสงค์

แบบขยายการติดตั้งสุขภัณฑ

วาล์วนํา 2 ทาง ชักโครก,สายชําระ Project Name. Job.Number

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561

Date Drawn by

AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

1 : 25

A17


BIM (Building Information Modeling)

รา ยกา รประ กอบเเบบ รายการ

ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FD

ผลิต ภัณฑ์

โถส้ วมแบบชักโครก +อุปกรณ์

รุ่ น

สี

หมายเหตุ -

-

สายชําระ

AMERICAN STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง AMERICAN STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง

-

-

ทีใส่กระดาษชําระ

AMERICAN STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง

-

-

อ่างล้ างหน้ าแบบฝังเคาน์เตอร์ กระจกเงาบานเปลือย

AMERICAN STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง

-

-

AMERICAN STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง AMERICAN STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง

-

-

-

-

-

-

ฝักบัวอาบนําสายอ่อน ทีวางสบู่

ระดับพืนห้ อง

0.10 0.15 0.05 Project Name. (ชื่อโครงการ)

Location. (สถานที่กอสราง)

แบบขยายพืนห้ องนํา

ทีแขวนผ้ าสําเร็จรูป

AMERICAN STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง AMERICAN STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง

ก๊ อกนําล้ างพืน

AMERICAN STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง

-

-

อ่างอาบนํา รูระบายนําพร้ อมฝากรองผงดักกลิน 2"

AMERICAN- STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง AMERICAN STANDARD สีและรุ่นผลิตภัณฑ์เลือกภายหลัง

-

-

2.00

-

-

1.90

∅7มม.@ :.;:ม#

1.50 1"

0.10

0.10 0.175

0.20

MR.DIN Architecture.(สถาปนิก)

:iD ฝักบัวก้ านแข็ง Structure.(วิศวกรโครงสราง)

1.30

80 70 60 1.60

50 40 30

ตามแบบขยาย

แบบขยายเคาร์ เตอร์ ค.ส.ล. 1:10

:CD สวิทย์ไฟ

Drafter.(เขียนแบบ)

::D วาล์วฝักบัว- ทีใส่สบู่

20 10

ตารางแสดงความสูงของสุขภัณฑ์

นายธีร ศักดิ์ ศรีสมศักดิ์

No.

100 90

0.10

วิศวกรไฟฟา

1.20

0.80

ยกขอบค.ส.ล.ตามแบบ

:rD ฝักบัวสายอ่อน

1.40

110

SCALE

Owner. (เจาของโครงการ)

1.60

TOP เคาน์เตอร์ ปหู ินแกรนิต ลบมุมมนตามแบบ

0.10

1:25

1.70

กระจกเงา

RB

SCALE

1.80

1"

Permission Drawing GreenHouse

ปูนปรับระดับ r cm.

Description

Date

D.ir ทับหลังอ่างล้ างหน้ า D.Fr โถปั สสวะชาย D.Vr วาลว์นําร้ อน-นําเย็น อ่างอาบนํา D.CD ก๊ อกนําร้ อน-นําเย็น อ่างอาบนํา

Sheet Name. (ชื่อแบบ)

รายการประกอบแบบขยายหองน้ํา Project Name. Job.Number Date Drawn by

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561 AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

A18


BIM (Building Information Modeling)

Project Name. (ชื่อโครงการ)

Permission Drawing GreenHouse

ครอบสันหลังคา กระเบื้องซีแพคโมเนีย แปคูสัน

วัสดุมุงกระเบื้องซีแพคโมเนีย แปสําเร็จรูปกัลวาไนซ

ก วแร ปแถ แ ว มยา .34 ควา 2-0 3 . L= 0

จันทันเหล็ก (ขนาดตามแบบ) วัสดุมุงกระเบื้องซีแพคโมเนีย 24 ลวดโยงฝา เบอร8 ระยะทุก #1.00x1.00m.

2-0 0.3

แปแถวแรก อะเสเหล็ก (ขนาดตามแบบ)

คลิปล็อคหรือสปริงดํา ขอ ป.ปลา

แปคูเชิงชาย

0.20

เหล็กฉาก L-50x50x4.0mm.(ยาว 0.10m.) เชื่อมโดยรอบ

EQ

=0 Fix

สู่ นั -ค

2-0 0.3

Location. (สถานที่กอสราง)

.34

Owner. (เจาของโครงการ)

MR.DIN

.34

m. .32

็ก เหล ทัน จัน

) บบ มแ า ดต นา (ข

อกไกเหล็ก (ขนาดตามแบบ)

ดั้งเหล็กเหล็ก (ขนาดตามแบบ)

ไมเชิงชายสมารทวูด ตราชาง หนา 6"

ฝายิปซั่มบอรด หนา 9.0mm. ฉาบเรียบทาสี ยึดดวยตะปูเกลียว Drywall 25mm.

EQ

โครงคราวซีลายน โครงหลัก(แนวตั้ง) ระยะ@ไมเกิน 0.60m. โครงซอย(แนวนอน) ระยะ@ไมเกิน 0.40m.

ไมเชิงชายสมารทวูด ตราชาง หนา 8" ยึดดวยตะปูเกลียวปลายสวาน 25mm. ไมบัวมอบฝา โครงคราวซีลายน @0.40m. แผนสมารทบอรด หนา 4.0mm.

ไมบัวมอบฝา ยึดดวยปนลม เบอร F30

ไมเชิงชายสมารทวูด ตราชาง หนา6" ไมเชิงชายสมารทวูด ตราชาง หนา8"

Architecture.(สถาปนิก)

Structure.(วิศวกรโครงสราง) การหารแบงระยะแปกระเบื้องซีแพคโนเนีย L = จํานวนชอง 0.33 L = ระยะแป (0.32-0.34) จํานวนชอง *หมายเหตุคาที่ไดตองไมเกิน 0.34 ม. เพื่อปองกันน้ํารั่วซึม

วิศวกรไฟฟา

0.90 จากริมผนัง-ปลายเชิงชาย

ไมเนื้อแข็ง ขนาด 1"x1"

Drafter.(เขียนแบบ)

นายธีร ศักดิ์ ศรีสมศักดิ์

ครอบสันหลังคา กระเบื้องซีแพคโมเนีย วัสดุมุงกระเบื้องซีแพคโมเนีย

6-8 cm.

0.05

แปสําเร็จรูปกัลวาไนซ

ปูนปน ซองรองตลอดแนว และเจาะรูทุก 0.50m.

No.

Description

Date

กระเบื้องซีแพคโมเนีย

วัสดุหนุนแปแถวสุดทาย ซีลายนหรือไม หนา 10mm. ไมเชิงชายสมารทวูด ตราชาง หนา 6" ไมเชิงชายสมารทวูด ตราชาง หนา 8" ตะปูเกลียวปลายสวาน 50mm. หางจากขอบไมไมนอยกวา 25mm. เหล็กฉาก L-50x50x4.0mm.(ยาว 0.10m.)

จัน ทัน เหล ็ก

แปคูสัน สําเร็จรูปกัลวาไนซ Sheet Name. (ชื่อแบบ)

แบบขยายการติดตั้ง Project Name. Job.Number Date Drawn by

Permission Drawing GreenHouse A-612001 02/10/2561 AodThirasak

CHK. APP. A3 Paper on Scale :

As indicated

A19

Job บ้านฝรั่งmr din  
Job บ้านฝรั่งmr din  
Advertisement