__MAIN_TEXT__

Page 1

∞ EcoDesign -erikoisnäyttely, Messukeskus 10.–14.9.2014. EcoDesign special exhibition, Messukeskus, 10 –14 September 2014. Visit our website: w w w.ecodesign.f i


EcoDesign exhibition 2014 Kuraattori/Curator: Marco Casagrande Näyttelykalusteiden suunnittelu/Designers of the exhibition furniture: Aalto University School of Arts, Design and Architecture Näyttelykalusteiden valmistus/Producer of the exhibition furniture: UPM Plywood Järjestäjä/Organiser: Messukeskus Tuottaja/Producer: Jari Pirhonen, Mainostoimisto Valo Oy

Näyttelyluettelo/Catalog Suunnittelu ja tuotanto/Designed and produced by: Mainostoimisto Valo Oy Jari Pirhonen, Linda Tavio & Jesse Pietilä, Messukeskus Mia Kilpeläinen Kannen kuva/Cover photograph: Jari Pirhonen © Mainostoimisto Valo Oy, Messukeskus

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

3


4

KANSAINVÄLINEN EcoDesign 14 -näyttely järjestetään jo kuudennen kerran Habitare-messujen yhteydessä. Näyttelyn teemana on elinkaari. Kutsutuilla suunnittelijoilla oli vapaat kädet suunnitella sisustamiseen liittyvä kaluste tai käyttöesine. Rajoitteena oli, että ehdotuksen tuli mahtua mitoiltaan yhden kuutiometrin kokoon.

THE INTERNATIONAL EcoDesign 14 celebrates its 6th year in connection with the Habitare fair. The theme this year is the life cycle. The designers in this invitational exhibition were free to design a piece of furniture or a utility object. The only restriction was that the maximum size should be one cubic meter.

Suunnittelutyön muita tärkeitä kriteerejä ovat ekologinen valmistus, materiaalivalinnat, pakkaus ja logistiikka, käyttö, huollettavuus ja kierrätettävyys.

Other important criteria were an ecological production method, choice of materials, packaging and logistics, usability, serviceability and recyclability.

EcoDesign-näyttely on kutsunäyttely, johon kutsutaan kansainvälisiä huippusuunnittelijoita ja nuoria lahjakkuuksia Suomesta ja ulkomailta.Tämän vuoden yli sadasta saamastamme ehdotuksesta näyttelyyn valikoitui mukaan 65 kriteerit parhaiten täyttävää ehdotusta.

EcoDesign is an invitational exhibition, in which we invite international top designers and young talents from Finland and from abroad. This year we received more than one hundred entries, of which 65 were chosen In the exhibition, based on how the above mentioned criteria were fulfilled.

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Meillä oli ilo ja kunnia saada näyttelyn kuraattoriksi suomalainen arkkitehti Marco Casagrande, joka on ansioitunut useissa kansainvälisissä arkkitehtuuriin liittyvissä kilpailuissa. Hänellä on laaja näkemys urbaanin ympäristön ekologisesta suunnittelusta.

We have the honour to have this exhibition curated by the Finnish architect Marco Casagrande, who has been successful in many international architecture related competitions. He has a broad insight into the ecological design in urban environments.

Näyttelyssä palkitaan parhaiten näyttelyn kriteerit täyttävän ehdotuksen suunnittelija tai -ryhmä Suomen Messusäätiön myöntämällä 5 000 euron tunnustuspalkinnolla, samassa yhteydessä jaetaan pääyhteistyökumppanimme Lexus Finlandin myöntämä 2 000 euron arvoinen Lexus Creating Amazing Award.

In the exhibition the best designer or the group of designers to comply with the criteria will be awarded with a prize of 5 000 euros by the The Finnish Fair Corporation. At the same time our main partner Lexus Finland will award the Lexus Creating Amazing Award, 2 000 euros.

Ideoidessani ensimmäistä näyttelyä 2008 en voinut kuvitellakaan, että näiden vuosien aikana toimiessani näyttelyn tuottajana, EcoDesign-näyttely tultaisiin järjestämään keväällä 2014 historiallisessa La Triennale di Milanossa, Milanon Design Weekin aikana. Merkittävät tukijat, kuraattorit sekä suunnittelijat mahdollistivat tämän hankkeen ja esillä oli yli 70 työtä. Näyttelyn yhtenä tarkoituksena oli vahvistaa Suomalaisen huonekaluteollisuuden sekä suunnittelijoiden huomioon ottamaa, ekologisen suunnittelun tärkeää roolia. On mieluisaa todeta, että ekologinen suunnittelu on inspiroinut niin monia suunnittelijoita ja ilahduttavan moni on ollut mukana myös kaikissa näyttelyissä. Useat suunnittelijat ovat ottaneet suunnittelemissaan tuotteissa lähtökohdaksi elinkaariajattelun ja pysähtyneet miettimään mitä se todella merkitsee, eli voi hyvällä syyllä sanoa: hyvä muotoilu elää pitkään. Kiitän kaikkia mukanaolijoita tämän hankkeen toteuttamisesta. EcoDesign-näyttelyistä enemmän: ecodesign.fi Tervetuloa tutustumaan EcoDesign 14 -erikoisnäyttelyyn! Jari Pirhonen Tuottaja, luova johtaja Mainostoimisto Valo Oy

When started to generate the idea of the first exhibition in 2008 and during these years as the producer, I could not imagine that the EcoDesign exhibition would one day be shown at the historical La Triennale di Milano, during the Milano Design Week. Prominent supporters, curators and designers made this project possible, and we will be showing more than 70 designs. One of the purposes of this exhibition is to strengthen the significant role of ecological design in the Finnish furniture industry. It is a pleasure to see that ecological design has inspired so many designers, and delightfully many of them have participated in all our exhibitions. Several designers have taken the idea of life cycle as the basis in their products and really paused to think what it means, so that it is plausible to say: good design is long-living. I’d like to thank all the participants for making this project come true. More information about the EcoDesign exhibitions: ecodesign.fi Welcome to the EcoDesign 14 special exhibition! Jari Pirhonen Producer, Creative Manager Mainostoimisto Valo Oy

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

5


Marco Casagrande EcoDesign 14 -näyttelyn kuraattori Curator of the EcoDesign

6

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Kestämätön kehitys

Unsustainable development

KAIKKI PAITSI LUONTO on ennalta suunniteltua. Luonto on siinä mielessä todellinen, että se ei tarvitse ihmisen ajattelua ollakseen olemassa. Ihmistä viehättää todellisuus, kuten sienimetsällä käynti.

EVERYTHING IS DESIGNED except nature, which is real in the sense that it does not need human thinking to exist. Human is attracted by reality, such as picking mushrooms in a forest.

Ihmisen vaikutusta ja suhdetta luontoon kuvataan sanalla ekologia. Ekologinen design on suunnittelua, joka ilmentää ihmisen ja luonnon välistä suhdetta tai joka toimii välittävänä tekijänä luonnon ja ihmisluonnon välillä. Design itsessään ei voi korvata todellisuutta, sienimetsällä käyntiä.

Human relationship with the rest of nature is described as ecology. Ecological design reflect the human-nature relationship or the design acts as a mediator between nature and human nature. Design itself cannot replace reality though, like picking mushrooms in a forest.

Ihminen on riippuvainen suunnittelusta, joka sopeuttaa fysiikkamme ympäristön vaatimuksiin. Vaatteet, arkkitehtoniset suojat, metsästysvälineet tai vaikkapa veneet ovat osa ihmisen ekologiaa – suhdetta luontoon, joita ilman, paljaana ja omillamme, emme pärjää. Myös saastuttavat kaupungit, tehtaat, avohakkuut, padot joet ja geenimanipuloidut massiivipellot ovat osa ihmisen ekologiaa ja ne on kaikki suunniteltu.

Human is dependent of design, which helps our physical body to adjust to the elements of nature. Clothes, architectural shelters, hunting equipment, boats etc. are part of human ecology – part of our relationship with nature, without which we cannot survive. Also the polluting cities, factories, clear-cut forests, controlled rivers and genetically manipulated fields are part of our ecology and all of them have been designed.

Teollisesti kasvava ihmislauma pakkautuu kaupunkeihin, joissa mekaaninen ja digitaalinen kulttuuri korvaavat biologisen läsnäolon luonnon kanssa. Luontosuhteesta erkaantunut ihminen traumatisoituu ja ekologiasta muodostuu terapeuttinen käsite. Ilmasto lämpenee, joet saastuvat, ilma on myrkyllistä hengittää. Ekologiaa tarjotaan kaikissa mahdollisissa muodoissa ja pakkauksissa, joista kaikki ovat suunniteltuja kaupungeista karkkipapereihin.

The industrially expanding human race is packing up into cities, where mechanical and digital culture is replacing the biological presence with nature. Human is traumatized when cut away from nature and ecology thinking becomes therapy. Climate is warming, rivers are polluted, and air is toxic to breath. Ecology is served in all different forms and packages, which are all designed from cities to candy papers.

Kestämätön kehitys tyydyttää nykyihmisen tarpeet tulevien sukupolvien kustannuksella. Ekologisesti kestävä kehitys edellyttää ihmisen toiminnan sopeuttamista muun luonnon kantokyvyn puitteisiin niin, että luonnon monimuotoisuus ja elämää ylläpitävät prosessit eivät vaarannu. Tämä voidaan saavuttaa vain taloudellisen kehityksen kustannuksella. Hyvin suunniteltu kestää. Se kestää aikaa, käyttöä ja loppupeleissä kestää vielä luonnonkierrossakin. Hyvin suunniteltu kaupunki kestää luonnon kiertoa, se kestää olla osa luontoa.

Unsustainable over development is satisfying the desires of the modern man on the expense of the unborn generations. Ecologically sustainable development requires humane activity to be regulated according to the life-providing biomechanism of nature. This can be achieved only through economical downshifting. Good design is sustainable. It sustains time, use and in the end of the day it sustains in the natural circulation. A well designed city sustains the natural pulses, rhythms and circulations - it sustains to be part of nature.

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

7


Ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu Ekosuunnittelussa ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sen tavoitteena on pienentää tuotteen valmistuksen ja käytön haitallisia ympäristövaikutuksia. Tutkijat, tuotekehittäjät, suunnittelijat ja muotoilijat ovat kaikki tärkeässä roolissa, kun etsitään toimivia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Suunnittelutyön merkitys YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN huomioiminen on otettava mukaan jo heti suunnittelutyön käynnistyessä. Ekosuunnittelun käytännön toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tuoteketjun erilaisten toimijoiden kesken koko suunnitteluprosessin ajan. Raaka-aineiden ja materiaalien valinta on keskeistä, kun tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Ympäristönäkökohdat voidaan yhdistää osaksi

tuotteen suunnittelu- ja kehittämisprosessia eri keinoin. Valitun suunnitteluratkaisun tulee aina luoda tasapaino eri näkökohtien välille; käyttötarkoitus, tekniset vaatimukset, laatu, suorituskyky, liiketoiminnan riskit, taloudelliset ja ympäristölliset näkökohdat. Ekosuunnittelun hyödyt Kun uutta tuotetta lanseerataan markkinoille, sen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat paremmin tiedossa kuin suunnittelutyön käynnistyessä. Tuotteet, J ATKUU SEURA AVA LLA AUKEAMALLA

8

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Environmentally sound design In ecodesign, environmental aspects are taken into account in all stages of a product’s life cycle. Ecodesign aims to reduce the harmful environmental impacts of the product’s manufacture and use. Researchers, product developers and designers play a key role in discovering functioning, eco-friendly solutions. The significance of design work Environmental impacts must be taken into account from the very start of the design work. The practical implementation of ecodesign requires close co-operation between various actors in the product chain throughout the design process. The selection of raw and other materials is crucial when examining the product’s environmental impacts over its life cycle. Environmental impacts can also be combined as part of the product’s design and development process by various means. The selected design solution must always create a balance between various aspects: purpose of use, technical requirements, quality, performance, business risks, and the economic and environmental aspects. Benefits of ecodesign When launching a new product on the market, the environmental impacts throughout its life cycle are better known than at the start of the design work. Products that have only few harmful impacts on their environment enhance the company’s competitiveness. It is also possible to reduce manufacturing costs while taking environmental aspects into account. The company’s public image improves with increased knowledge and un-

derstanding of the manufacturing process of the products and the raw and other materials used on them. Enhanced competitiveness also increases the interest of financiers and investors in the company. The effort to reduce the product’s harmful environmental impacts challenges researchers and designers to seek new solutions in order to gain the best possible end result in terms of the environment. However, often the benefits of taking environmental aspects into account in product design will not be revealed until in long-term reviews. Taking environmental aspects into account in manufacturing The choices made during the design stage have a big influence on the environmental impacts of the product. Therefore, in many companies, environmentally sound design has been included in the company’s environmental management system. When product design is launched, the product’s purpose of use and its functional and performance-related requirements are defined, and the laws and regulations that apply to the product are also established. The international ISO 14006 standard presents a systemic and structured operating model for carrying out and applying ecodesign in an organisation.

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

9


joilla on vain vähän haitallisia vaikutuksia ympäristöönsä edistävät yrityksen kilpailukykyä. Samanaikaisesti, kun huomioidaan ympäristönäkökohdat, on mahdollista myös pienentää tuotannon valmistuskustannuksia. Yrityksen julkisuuskuva kohenee, kun tieto ja ymmärrys tuotteiden valmistuksesta ja niihin käytetyistä raaka-aineista ja materiaaleista lisääntyy. Yrityksen parantunut kilpailukyky lisää myös rahoittajien ja sijoittajien kiinnostusta yritykseen. Pyrkimys tuotteen haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseen haastaa tutkijat ja suunnittelijat etsimään uusia ratkaisuja, jotta ympäristön kannalta saavutettaisiin paras mahdollinen lopputulos. Hyödyt ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta tuotesuunnittelussa tulevat kuitenkin usein esille vasta pitkän aikavälin tarkasteluissa. Ympäristönäkökohtien huomioiminen valmistuksessa Suunnitteluvaiheen valinnoilla on suuri merkitys tuotteen ympäristövaikutuksiin. Monissa yrityksissä ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu onkin sisällytetty yrityksen ympäristöjärjestelmään. Tuotesuunnittelun käynnistyessä määritellään tuotteelle sen käyttötarkoitus sekä toiminnalliset ja suorituskykyä koskevat vaatimukset, lisäksi selvitetään tuotetta koskevat lait ja viranomaismääräykset. Kansainvälisessä ISO 14006 standardissa esitetään organisaatioille järjestelmällinen ja jäsentynyt toimintamalli ekosuunnittelun toteuttamiseen ja soveltamiseen.

EU edistää resurssitehokkaita ratkaisuja Keväällä 2013 komissio julkaisi tiedonannon tavoitteena edistää Vihreitä Tuotteita (Single Market for Green products, SMGP). Komission tiedonannon mukaan Vihreillä Tuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joiden tuotannossa käytetään resursseja muita samaan luokkaan kuuluvia tuotteita tehokkaammin ja jotka aiheuttavat vähemmän ympäristöhaittoja koko elinkaarensa aikana aina raaka-aineiden hankkimisesta tuotteiden valmistukseen, jakeluun, käyttöön sekä käytöstä poistamiseen. Elinkaariajattelun edistäminen Suomessa Suomessa on käynnistynyt vuonna 2011 yhteistyöverkosto edistämään käytännön elinkaariajattelun toteutuksia tuotteiden ja toimintojen suunnittelussa. TUORE osaamisverkosto on tarkoitettu yrityksille ja asiantuntijaorganisaatioille, jotka haluavat lisätä tuoteketjujen hallintaan liittyvää osaamista. Tuotteen elinkaaren arviointi sisältää koko tuoteketjun materia- ja energiavirtojen vaikutusten selvittämisen.

www.tuoreverkosto.fi www.motiva.fi

10

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Raaka-aineiden hallinta Extraction of raw materials

Valmistus Manufacturing

Ekosuunnittelussa ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa In ecodesign, the environment aspects are considered in every phase of product’s life cycle

Pakkaus ja jakelu Packaging and distribution

Käytön jälkeinen käsittely Final disposial

Tuotteen käyttö Product use

EU promotes resource-efficient solutions

Promoting life cycle thinking in Finland

In spring 2013, the European Commission published a Communication with an objective of promoting Green Products (Single Market for Green products, SMGP). According to the Commission’s Communication, Green Products can be defined as those that use resources more efficiently and cause less environmental damage along their life cycle, from the extraction of raw materials, to their production, distribution, use, up to the end of life, compared to other similar products of the same category.

In 2011, a co-operation network to promote the implementation of practical life cycle thinking in the design of products and operations was launched in Finland. The TUORE Expert Network is meant for companies and expert organisations that want to increase their competence related to the management of product chains. The life cycle survey of the product includes an assessment of the impacts of material and energy flows throughout the product’s life cycle.

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

11


Kun ostat trooppista puuta, muista orankia Trooppisen puun suosio sisustuksessa ja puutarhakalusteissa kasvaa edelleen, sillä sademetsien puulajeista saadaan kaunista, kovaa ja kosteuden kestävää materiaalia. Eksoottisista puulajeista valmistetun kahvipöydän, puutarhatuolin tai parketin vuoksi on kuitenkin ehkä kaadettu pala korvaamatonta sademetsää. SADEMETSIEN LAITTOMAT HAKKUUT ovat vakava ongelma Etelä- ja Väli-Amerikassa, Keski-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. - Laittomat hakkuut uhkaavat lajistollisesti erittäin rikkaita ja luonnoltaan ainutlaatuisia sademetsiä, kertoo WWF Suomen metsäasiantuntija Panu Kunttu. Onneksi puuta ja puutuotteita EU:n markkinoille tuovat tahot velvoitetaan selvittämään ja luotettavasti osoittamaan puutuotteidensa laillinen alkuperä kansainväliseen ns. FLEGT-sopimukseen perustuen. Mitä minä voin tehdä

Maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö WWF pitää FSC-järjestelmää (Forest Stewardship Council) tällä hetkellä parhaana metsiensertifiointijärjestelmänä. FSC:n ympäristökriteerit takaavat esimerkiksi, että metsänhoidossa suojellaan luonnon monimuotoisuutta sekä vesistöjä, maaperää ja herkkiä ekosysteemejä. Metsissä eläviä uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja huomioidaan. Lisäksi FSC-sertifiointi velvoittaa huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja oikeudenmukaisesta korvauksesta ja edistämään paikallisväestön sosiaalista asemaa ja oikeuksia.

Sademetsän ystävän ei kannata hankkia muita kuin FSC-sertifioituja puutuotteita. Puun laillisuus ei aina takaa, että metsä josta puu tulee, olisi vastuullisesti hoidettu. Metsälainsäädännön taso näet vaihtelee voimakkaasti eri maissa.

JUTTA KU U R E

J ATKUU SEURA AVA LLA AUKEAMALLA

12

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


J U T TA KU U R E

When buying tropical timber, keep the orangutans in mind

The popularity of tropical timber in home decor and garden furniture continues to rise because tropical timber is a beautiful but hard material that withstands moistness. However, an irreplaceable piece of rainforest might have been chopped down to manufacture a coffee table, garden chair or parquet floor from exotic timber. The illegal logging of rainforests is a serious issue in South and Central America, Central Africa and Southeast Asia.

is responsibly managed, as the level of forest legislation varies greatly between different countries.

- Illegal logging is a threat to rainforests with their rich biodiversity and unique nature, says Panu Kunttu, forest expert at WWF Finland.

The global environmental organisation WWF regards the Forest Stewardship Council or FSC system as the best forest certification system. The environmental standards of FSC guarantee, among other things, the protection of the biodiversity of nature as well as bodies of water, soil and delicate ecosystems. The habitats of endangered and rare animal and plant species living in the forests are taken into consideration.

Fortunately from now on, parties importing timber and wooden products into the EU market must reliably define and indicate the legal origin of their wooden products based on the international FLEGT Agreement. What can I do It is not advisable for friends of rainforests to buy any other than FSC-certified wood. However, it’s good to be sure that the timber comes from a credibly certified forest. The legality of the timber doesn’t always guarantee that the forest the timber is from

In addition, the FSC certification obliges the companies to take care of the occupational safety of its employees as well as to ensure that they receive fair compensation for their work. The certification also requires the company to promote the social status and rights of the local population.

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

13


Suoja orankien pesä- ja ruokapuille WWF Suomi työskentelee Indonesiassa Borneon saarella useiden metsäyhtiöiden kanssa FSC-sertifioinnin edistämiseksi. Arvokkaiden sademetsäalueiden ympäristössä toimivat metsäyhtiöt ovat sertifiointiprosessin myötä ottaneet käyttöön monipuolisempia hakkuutapoja ja sitoutuneet suojelemaan uhanalaisia orankeja ja metsänorsuja. - FSC-sertifioidussa metsässä mm. orankien pesä- ja ruokapuut jätetään rauhaan ja norsujen vaellusreitit merkitään karttaan riittävien suojavyöhykkeiden ympäröiminä, Panu Kunttu kertoo. FSC-tuotteita hyvin saatavilla suomessa FSC-sertifioituja puutuotteita on hyvin saatavilla Suomessakin. Yleisimpiä tuotteita lienevät erilaiset puutarhakalusteet, mutta markkinoille on saapunut myös FSC-sertifioitua puuta käyttäviä keittiöfirmoja. Myös FSC-sertifioitua parkettia löytyy ihan tavallisistakin sisustuskaupoista.

- Jos pohdit puisen keittiötason hankintaa tai suunnittelet laittavasi uuden parkettilattian, muista kysyä myyjältä FSC-sertifioitua vaihtoehtoa, kehottaa Panu Kunttu. - Indonesialaiset kollegamme ovat useaan otteeseen kertoneet, että yhtiöiden kiinnostus FSC-sertifiointia kohtaan johtuu pitkälti eurooppalaisesta kysynnästä. Jos siis ostamme FSC-sertifioitua parkettia tai keittiönkaappeja täällä Suomessa, voimme edistää orankien suojelua Borneolla. Suomalaista FSC-puuta markkinoilla Kotimaistakin puuta saa FSC-sertifioituna, sillä kansallinen standardi on ollut voimassa yli kaksi vuotta. Suomessa toimivista metsäteollisuusyrityksistä UPM ja Metsä Group ovat sertifioineet metsiään FSC:llä. Suomen FSC-standardi on käännetty myös ruotsin kielelle ja Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistys on kiinnostunut edistämään ryhmäsertifiointia alueellaan. WWF neuvoo kodin ostoksissa WWF:n julkaisema Sademetsäystävällinen koti –opas kodin puuostoksiin auttaa kuluttajia sademetsäystävällisen kodin rakentamisessa ja sisustamisessa. Oppaassa kerrotaan tiivistetysti, mitä puulajeja vastuullisen kuluttajan kannattaa suosia, ja mitä puutuotteisiin liittyvät nimet tarkoittavat.

Lisätietoja: www.wwf.fi/jarjesto/viestinta/ materiaalipankki/esitteet/ 14

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Preserve the nesting and feeding trees of the orangutans WWF Finland works with several forest companies on the island of Borneo in Indonesia to promote the FSC certification. Forest companies operating in the valuable rainforest areas have implemented more diverse logging methods and committed to the preservation of endangered orangutans and forest elephants with the certification process. - In a FSC certified forest, the nesting and feeding trees of orangutans, for example, are left alone, and elephant trails are marked on a map with sufficient protective zones surrounding them, tells Panu Kunttu. FSC products available well in Finland FSC certified wooden products are available in Finland, too. The most common products may be garden furniture, but kitchen companies using FSC certified timber have recently entered the market. FSC certified parquet can be found from everyday home décor shops. - If you are planning on acquiring a wooden kitchen worktop or putting in a new parquet floor, remember to ask the salesperson for an FSC certified alternative, suggests Panu Kunttu.

- Our Indonesian colleagues have told us on many occasions how the companies’ interest in FSC certification is caused largely by European demand. It means if we buy FSC certified parquet or kitchen cupboards here in Finland, we can promote the preservation of orangutans out there in Borneo. Finnish FSC timber already in the market The Finnish national FSC standard came into effect two years ago. Forest companies UPM and Metsä Group, which are operating in Finland, have both FSC certified part of their forests. The translation of the Finnish FSC standard into Swedish has been completed, and the Åland Association of Forest Owners is interested in promoting group certification in its operating area. WWF advises you on what to buy for the home The Rainforest-friendly Home Guide for shopping for wooden products is published by WWF, and its goal is to help consumers to build and furnish a rainforest-friendly home. The guide concisely explains what kind of timber a responsible consumer should choose and what the names related to wooden products mean.

More information: www.wwf.fi/jarjesto/viestinta/ materiaalipankki/esitteet/ ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

15


Ekoanalyysit Designer’s eco analysis Seuraavilta sivuilta löydät suunnittelijoiden omat ekoanalyysit. Suunnittelijat ovat itse saaneet antaa tuotteilleen ekoarvosanat koskien seuraavia suunnittelun ja valmistuksen vaiheita:

Ennakointi ja suunnittelu

On the following pages there is the designer’s own eco analysis. The designers have been asked to grade the eco friendliness of their product as regards to the following aspects in the design and production stages:

Foresight, planning and design

Materiaalivalinnat

Selection of materials

Valmistusprosessi

Production process

Pakkaus ja logistiikka Käyttö, kestävyys ja huollettavuus Kierrätettävyys

Package and logistics Use, durability and maintainability Recyclability


Suunnittelijat / Designers 18–19

Aalto, Elina & Klaus

86–87

Naamanka, Samuli

20–21

Aalto, Kaija

88–89

Nyman, Kasper

22–23

Ahola, Erika

90–91

Orispää, Tuomas & Aho, Onni

24–25

Anttila, Tapio

92–93

Paakkanen, Mikko

26–27

Axelsson, Åke

94–95

Palomaa, Anna

28–29 Elo, Susan

96–97

Partanen, Milja

30–31

Enqvist, Eetu

98–99

Pauwels, Yves

32–33

Halla-aho, Henri

100–101 Repo, Jesse

34–35

Harni, Pekka

102–103 Puoskari, Maija

36–37

Haverinen, Elina & Tuomela, Anna

104–105 Pått, Irina

38–41

Heikkilä, Inkeri

42–43

Heikkinen, Annika

106–107 Pärnänen, Inni & Huotari, Marianne

43–44

Helavuo, Samuli

108–109 Randerbrock, Lea

45–46

Helenius, Elina

110–115 Ripatti, Timo

47–48

Hoisko, Timo & Korpela, Matti

116–119 Rouvinen, Katja

50–51

Holén, Nanni

120–121 Ruoho, Heikki

51–55

Holmberg, Kaarle

122–123 Sandelin, Sebastian

56–57

Huhtakangas, Laura

124–125 Santilli, Stefano

58–59

Huotari, Marianne

126–127 Serpola, Simo

60–61 62–63

Ikäheimo, Annika & Kankkunen, Matti 128–129 Shogo, Tamura 130–131 Sievänen, Veera Inkeroinen, Jenni

64–65

Jelusic, Luka

132–133 Sirelä, Minni

66–67

Jobs, Nina

134–135 Somervuori, Minttu

68–69

Karinen, Juri

136–137 Suvila, Fanni

70–71

Kukkapuro, Yrjö

138–139 Syrjälä, Matti

72–73

Kärki, Anne

140–141 Takahashi, Yuka

74–75

Leppälä, Kari

142–145 Taskinen, Ahti

76–77

Liesimaa, Noora

146–147 Tzabari, Meital

78–79

Ludi Architects

148–151 Ulvio, Elina

80–83

Mecklin, Max

152–153 Vesmanen, Esa

84–85

Merz, Rudi

154–155 Ylivaara, Heli & Alander, Annariina


Elina & Klaus Aalto

Iittala

Suomi Finland www.aaltoaalto.com

YOLO Yolo on yksinkertainen puinen keittiöjakkara, joka muuttuu lasten syöttötuoliksi metallisen istuinosan avulla. Lastentuote, jolla on uusi elämä lapsivaiheen jälkeen. Tuolin estetiikka ja materiaalit on mietitty ajattomiksi niin että tuoli kestää sukupolvien yli. Aalto+Aalto / 2014 YOLO Yolo is a simple wooden kitchen stool which transforms into a highchair using a metal seating element. A children’s product with a new life after the baby phase. The aesthetics and the materials are carefully developed and chosen to be timeless and to please from generation to generation.

18

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

19


Kaija Aalto

Chikako Harada

Suomi Finland

KORTE Korte on massiivipuinen hylly, joka koostuu viidestä ylöspäin kapenevasta kepistä sekä vähintään kahdesta levystä. Painovoima pitää hyllyn kasassa. Kokoaminen ja purkaminen on helppoa, mitään apuvälineitä ei tarvita. Rakenteen jäykistämiseen tarvitaan kaksi täysimittaista levyä, muutoin hyllyjen määrä ja koko voi vaihdella. Korte on ilmava, keveä ja käytännöllinen. Yksikertainen muotoilu kestää aikaa ja hylly muuttuu helposti käyttäjän tarpeiden mukaan. Se on helppo kasata, purkaa, kuljettaa ja säilyttää. Hyllyn yksinkertaiset osat on helppo valmistaa. Puu materiaalina käyttöä kestävä, sekä tietysti uusiutuva ja kierrätettävä. KORTE Korte is a solid wood shelf consisting of five sticks which become narrower towards the top and at least two shelves. The piece is held together by gravity. Assembling and disassembling the piece is easy, and no tools are needed. The structure is stiffened by two full length plates, otherwise the amount and size of the shelves can vary. Korte is airy, light-weight and practical. The simple design is timeless, and the shelf is easy to transform according to the user’s needs. It is easy to put together, transport and store. The simple components of the shelf are easy to produce. Wood as material is durable and of course renewable and recyclable.

20

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

21


Erika Ahola

Suomi Finland erika.ahola@aalto.fi

O10-PÖYTÄ O10:n esikuvana on ollut perinteinen pukkijalka. Jalustaa voidaan käyttää erikokoisten pöytälevyjen kanssa. Jalusta rakentuu puisista tangoista ja niitä yhdistävistä metallisista kulmapaloista jotka yhteen liitettynä muodostavat tukevan mutta kevyen jalustan pöytälevylle. Jalusta voidaan purkaa osiin joten se saadaan pakattua pieneen tilaan säilytystä ja kuljetusta varten. Osiin purkaminen mahdollistaa myös sen että kaikki osat ovat helposti korjattavissa, vaihdettavissa sekä kierrätettävissä. Pöydän suunnittelun lähtökohtana on ollut tuotteen soveltuvuus teolliseen sarjatuotantoon, valmistuksessa tarvittavien materiaalien ja osien määrä on pyritty minimoimaan. Tuotetta voidaan personoida eri värejä ja puulajeja käyttämällä. Materiaalina käytetään paikallisia sertifioituja puulajeja, pintakäsittelynä on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu luonnollinen kalustevaha. Metalliosat on pintakäsitelty liuotinvapaalla pulverimaalilla. • Materiaalit: Paikalliset sertifioidut puulajit, teräsputki • Mitat: Työpöytä 60x150x h70, Ruokapöytä iso 85x190x h70, Ruokapöytä pieni 75x160 h70

O10 TABLE The role model for O10 was the traditional trestle leg. The stand can be used together with boards of various sizes. The stand is composed of wooden poles and metal corner pieces which combine to be a sturdy but lightweight stand for the board plate. The stand can be dissembled to be packed in a small space for storage and transport. This also makes it possible to repair, change and recycle all components. The starting point for the table was to design a table that can be produced industrially. The amount of the materials and the components is as minimal as possible. The product can be personified using various colours and wood materials. The material is certified local wood, the surface treatment is a natural furniture wax made from renewable materials. The metal parts have been treated with solvent-free powder paint. • Materials: Local certified wood, steel pipe • Measurements: Desk 60x150x k70, Dining table big 85x190x k70 , Dining table small 75x160 k70

22

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Chikako Harada

SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

23


Tapio Anttila

Suomi Finland www.tapioanttila.com

KIEPPI VALAISIN Kieppi-valaisin on selkeä ja yksinkertainen tuote, joka yhdistää luonnollisen materiaalin ja viimeisimmän valaistusteknologian. Puhdas ulkoasu ja erittäin kevyt rakenne kestävät aikaa. Innovatiivinen valmistustekniikka mahdollistaa kierrätettävien materiaalien käytön niin, että valaisimen valmistuksessa ei tuoteta lainkaan jätettä. Kiepin vaihdettava LED-valaisinelementti kestää noin 50 000 tuntia, ja valaisin on käyttöikänsä päässä täysin purettavissa ja osat erikseen kierrätettävissä. Kieppi on tarkoitettu kotiin ja toimistoon: tehokas, 1 200 lumenin LED tuottaa 4 000 K lämpöistä valoa häikäisemättä. Valaisin säätyy hipaisukytkimellä portaattomasti. Valmistaja/Producer: Nordic Hysteria KIEPPI LAMP The Kieppi desk lamp is a simple product where natural materials and cutting-edge technology combine seamlessly. It has a clean and natural appearance, and a very light structure. The innovative manufacturing technique makes it possible to combine technology and recyclable natural wood material with zero waste in the process. The materials used in this product reflect the importance of a light ecological footprint, and the advantages of the use of natural and biodegradable materials together with high technology. This lamp uses the latest LED technology. It has one touch-free sensor for on/off and to increase or decrease the light intensity. The lamp is made in Finland of certified wood from sustainable sources, and it is composed of a wooden body with integrated, but changeable lighting component. Kieppi is meant to be used both at the office and at home. The powerful LED light with 1200 lumens and 4000K color temperature provides sufficient light to any space with no glare. The lighting can be regulated using a touch control switch.

24

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Teemu Töyrylä

SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

25


Åke Axelsson

Ruotsi Sweden www.akeaxelsson.com Gustav Thörnqvist

NOMADI-KALUSTESARJA Kalusteet on suunniteltu eritoten nuorille, joilla on vähän tilaa ja paljon kiinnostusta ympäristöä ja designia kohtaan. Kalusteiden yksinkertaisuus, mukavuus ja joustavuus takaavat niille pitkän eliniän. Kalusteet on helppo purkaa ja hävittää aiheuttamatta luonnolle vahinkoa. Rakenteen ansiosta jätettä syntyy mahdollisimman vähän, ja myös varasto- ja kuljetustilan tarve on vähäinen. • Nojatuoli on pyökkiä, ja se toimitetaan kokoamattomana rullana. • Pöydän runko on pyökkiä, taso on tehty vahatusta 12 mm:n koivuvanerista. Taitettava. • Tarjoilupöytä: taso on tehty vahatusta 6 mm:n koivuvanerista. Taitettava. • Taittotuoli ”Y” : höyrytaivutettu pyökki ja kanvas. Kaluste on tarkoitettu pienpuusepän valmistettavaksi perinteisin välinein. Puuseppä lähettää kalusteen kokoamattomana asiakkaalle, jolloin hinta pysyy kohtuullisena pienestä sarjasta huolimatta. Pyökki on peräisin FSC-sertifioidusta eurooppalaisesta metsästä. Emme ole vielä löytäneet sopivaa luomukanvasta. Ilmoitamme asiasta mahdollisimman pian. NOMAD FURNITURE COLLECTION The furniture is imagined for younger people with little space and big environmental and design conscience. We think that their simplicity, confort and flexibilty will guarantee a long lifecycle. They can easily be dissembled and disposed of without nuisance to the environment. The construction enables minimal waste of material, and minimal storage and transport volume. • The armchair is made in beechtree and comes unassembled in a roll. • The table: Base in beechwood, top made of 12 mm waxed birchplywood. Foldable. • The tray table: Base in beechwood, top made of 6 mm waxed birchplywood. Foldable • The folding stool ”Y” : Steamtreated bentwood beech and canvas. The furniture is conceived to suit small scale cabinetmakers with traditional equipment. The cabinetmaker sends the furniture unassembled directly to the customer, hence reducing the price despite small series. Beech comes from FSC certified European forests. We have not yet found the appropriate organic canvas. We will inform you as soon a possible.

26

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Lennart Durehed

SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

27


Susan Elo

Vuokko Salo

Suomi Finland

KÄVELYKEPPI Kävelykeppi on sataprosenttisesti suomalaista työtä, laatua ja estetiikkaa. Kävelykepin on valmistanut hienopuuseppä Petri Polso. WALKING STICK The walking stick represents a 100% Finnish work, quality and aesthetics.

28

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Janne Järvinen

SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

29


Eetu Enqvist

Patrik Jansson

Suomi Finland

KUORE Kuore on ripustettava lyhtymäinen valaisin, joka luo tunnelmallista yleisvaloa. Puukehys, kalannahka ja led-valonlähde tuovat yhteen perinteen ja nykyajan. Kokonaisuus on ekologinen ja uusi, siksi se soveltuu hyvin EcoDesign näyttelyyn. Kalannahka on hieno luonnonmateriaali, joka valitettavan usein heitetään pois perkuujätteen mukana. Sen jalostaminen käyttöön on helppoa ja näin kalansaaliista saa paljon paremman hyötysuhteen. Värjäämätön kalannahka voidaan parkita täysin luonnosta saatavilla aineksilla, ja näin käsiteltynä se läpäisee valoa juuri sopivasti. Kotimainen, vesileikattu ohutvanerikehys sekä nahka, taittuvat litteään pakettiin, ja kokonaisuus on nopea asettaa käyttökuntoon. KUORE Kuore is a lantern-like hanging lighting which creates atmospheric ambient light. The wooden frame, fish hide and the led source of light bring together tradition and modern times. The entity is ecological and new, and therefore it is just suitable to EcoDesign exhibition. Fish hide is an excellent material which too often is tossed after cleansing the fish. It is easily refined to be used, and this way the catch will be utilized more thoroughly. Undyed fish hide can be tanned using totally natural ingredients, and treated this way it permeates light in a nice way. Finnish water-cut veneer frame and the hide van be folded in a flat package, and te entity is quickly assembles to be used.

30

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

31


Henri Halla-aho

Suomi Finland

KIVIKKO v2. Kivikon erimuotoisia ja -korkuisia paloja yhdistelemällä tilaan muodostuu maisemallisia kalustekokonaisuuksia käyttötarpeen mukaan. Kivikon materiaalina käytetään vaahtomuovituotteiden hukka- ja leikkuupaloista puristettavaa ylijäämämateriaalia. Myös valmistuksessa syntyvä hukkamateriaali palautuu takaisin tuotantoprosessin materiaaliksi. Mittamaailma ja aihioiden leikkaus perustuu materiaalin käytön tehokkuuteen. Samalla saavutetaan mittamaailma, joka on kuljetuksissa lavatehokas. Kivikko v2. pohjautuu Isku Interior Oy:lle suunniteltuun Kivikko-sarjaan. Versio 2. on tutkielma siitä millainen estetiikka tuotteelle syntyy, kun suunnittelulla pyritään materiaalin puhtauden kautta mahdollistamaan materiaalin helppo kierrätettävyys takaisin tuotantoprosessin raaka-aineeksi. Uskon muotoilutyössä tuotantoprosessien ja raaka-aineiden kierron ymmärtämisen nousevan jopa tärkeämpään asemaan kuin itse lopputuotteen. Yhteistyössä: Isku Interior Oy, Recticel Oy KIVIKKO v2. By combining Kivikko pieces of various shapes and heights you can make scenic furniture combinations according to different needs. Kivikko’s materials are waste and cut pieces from foam rubber products. Also the waste material from the production goes back to the production process. The measurements and cutting the billets are based on efficient use of materials. At the same the measurement are beneficial when it comes to using the pallets efficiently when transporting the products. Kivikko v2. is based on the Kivikko line designed for Isku Interior Oy. Version 2. explores the aesthetics within the design, striving at using pure materials to enable recyclability back to the production process. In design I believe that the production processes and understanding the material cycle will become even more important taht the actual end product. In cooperation: Isku Interior Oy, Recticel Oy

32

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Tuomas Heikkilä, Markku Österbeg

SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

33


Pekka Harni

Yuka Takahashi

Suomi Finland

PIENI VANERIJAKKARA Tällä yksinkertaisella vanerijakkaralla on monta funktiota. Istumisen lisäksi sitä voi käyttää apupöytänä tai yöpöytänä. Sen istuintason alle voidaan asettaa pieni pyöreä tarjotin, joka toimii aputasona. Tuoli voidaan myös pinota. Kaksi jakkaraa päällekkäin voi toimia pienenä varapöytänä. Valmiin vanerin taivuttaminen esijännitetyksi rakenteeksi on ekologisempi ratkaisu kuin puun laminointi liimaamalla tai muunlainen puun muovaaminen esim. höyryn avulla. Tehokas rakenneratkaisu säästää raaka-aineita. Kaikkien jalkaosien aihiot ovat saman vahvuista vaneria, ja ne yhdistyvät vaneriseen istuinlevyyn yksinkertaisen upotusliitoksen avulla. Ainevahvuus voidaan optimoida vastaamaan eri huonekalutyyppien vaatimuksia. Tämän esineen kaikki osat on minimoitu myös tuotantotalouden kannalta yksinkertaisimpiin ekologisiin alkutekijöihin, jotka toimivat elinkaaren kaikissa vaiheissa kestävällä tavalla. Tuoli voidaan pakata litteään pakkaukseen. Sen kuljetus ja varastointi vie mahdollisimman vähän tilaa. Tuolin kokoaminen on yksinkertaista ja helppoa, ja tapahtuu ilman työvälineitä, ruuveja tms. Jakkara voidaan koota ja purkaa, tarvittaessa jopa ilman liimausta. Tämä esine voidaan kierrättää turvallisesti, koska sen materiaali ovat vaneria, paikallista luonnosta jalostettua uusiutuvaa puupohjaista raaka-ainetta. Ja lopuksi jakkara voidaan purkaa hellapuiksi ja polttaa takassa kylmänä talvi-iltana. A SMALL VENEER STOOL This simple veneer stool has many functions. In addition to sitting it can be used as additional table or as a night table. Under the seating you can put a small round tray to be used as an extra table. The stool is also stackable. Two stools on top of each other serve as a small extra table. Bending ready-made veneer for a pre-strung construction is more ecological than laminating wood with glue or other ways of forming wood, for instance with steam. An efficient construction solution saves time. The billets for the legs are made of veneer of the same thickness, and they combine with the seating with a simple embedded joint. The thickness can be adjusted to correspond the requirements of various types of furniture. All the components of this object have been minimized also the production in mind to consist of only the simplest ecological pieces which function sustainably in all the stages of the life cycle of this product. The stool can be flat packed. Transport and storage require as little space as possible. Assembling the stool is simple and easy with no special tools, screws etc. The stool can be assembled and dissembled even without glue if needed. This object can be recycled safely, because the materials are veneer, which is made of local renewable wood. In the end the stool can be dissembled and burned in a fireplace on a cold winter evening.

34

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Yuka Takahashi

SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

35


Elina Haverinen & Anna Tuomela

Suomi Finland

ODELMA Odelma tarkoittaa jälkisatoa. Nimensä mukaisesti Odelma-maton suunnittelun lähtökohtana on ollut luomutuotannon sivutuotteena syntyvän naudannahan hyötykäyttö. Odelman materiaali syntyy osana luonnonmukaista ja ekologista ruoantuotantoa. Muotoilussa on haluttu kunnioittaa ylellisen luonnonmateriaalin luonnetta. Matto on itsessään konstailematon. Sen muoto ja koko on suunniteltu vuodan luonnollisen koon mukaan. Kuviointi antaa tuotteelle leikkisyyttä. Muoto ja kuviointi mahdollistavat useista matoista tehtyjä sommitelmia ja tekevät siitä monenlaiseen ja -kokoiseen tilaan soveltuvan. Matto on pehmeä, mutta erittäin kestävä, luistamaton ja helppohoitoinen. Suunnittelussa on pyritty tuotannollisuuteen ja tuotannon ekologisuuteen, yksinkertaisuuteen sekä ekologisuuden varmistavaan jäljitettävyyteen. Odelma valmistetaan lähituotantona. Kestävyytensä ansiosta matto voidaan kierrättää uusiksi pientuotteiksi, kuten laukuiksi. Pehmeä tuntu, mutkaton tyylikkyys ja kestävyys tekevät Odelmasta käyttäjälleen erityisen. ODELMA Odelma means aftercrop. Thus the starting point for Odelma carpet was the by-product from biological agriculture, the cowhide. The material for Odelma comes as a part of biological food industry. In the design the purpose is to celebrate the nature of a luxurious natural product. The carpet itself is very low key. Its form and size have been designed to follow the natural size of the hide. The pattern makes the product a bit playful. The form and the patterns enable compositions made from several carpets and make the product suitable for many spaces. The carpet is soft but very durable, non-slippery and easy to maintain. The design strives to be easily produceable and ecologicality, simplicity and retraceability to ensure the ecologicality. Odelma is made locally. Due to its durability the carpet can be recycled for small items like bags. The soft touch, easy-going elegance and durability makes Odelma a special item.

36

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

37


Inkeri Heikkilä

Suomi Finland

FOX-RIPUSTIN Lasten tai aikuisten seinäkiinnitteinen vaateripustin. Fox toimii pyykkipojan tavoin metallinivelellä, joka on piilotettu massiivipuuosien sisäpuolelle. Foxin korvia ja suuosaa voi käyttää ripustustilana. Useista FOX-ripustimista voi rakentaa omalle seinälle kokonaisen lauman. Fox-ripustimet teetetään Suomessa puusepäntyönä suomalaisesta puusta, mikä tukee lähituotantoa. Näin Foxin tuotantoprosessi ei kuormita myöskään kuljetuksen kannalta. Vain kahden materiaalin käyttö tekee ripustimen kierrättämisestä helpompaa. • Materiaali: Suomalainen sertifioitu massiivipuu, esimerkiksi tammi. Silmä- ja nenäosat käsitelty mustaksi. • Nivel: metallinen jousiteräs

FOX CLOTHES HANGER A wall-mountable clothes hanger for children or adults. Just like a clothespin, Fox is based on a metal joint which is hidden between the solid wooden parts. The ears and mouth of Fox can be used as a hanger. Several fox hangers can be used to construct a whole group of foxes. Fox hangers are carpentered in Finland using Finnish wood which supports local production. Using only two materials makes recycling easy. • Materials: Certified Finnish solid wood, for instance oak. Eyes and nose are blackened. • Joint: Metal spring steel

38

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

39


Inkeri Heikkilä

Suomi Finland

LOUNGE-ISTUIN KIRPPU Kevyt lounge-istuin Kirppu. Tuolin istuinmateriaalina toimii Grada. Sirot jalat ovat irrotettavissa Kirpusta, joten sen kuljettaminen on helpompaa, kun istuinosat pinoutuvat. Kirppu pyritään valmistamaan suomalaisessa kalusteyrityksessä, jolloin tuote on ekologinen myös kuljetusetäisyyksien kannalta. Istuinosa tehdään UPM Gradasta, joka prässätään lämpömuotissa muotoonsa. Istuinmateriaali Grada on poltettava, sillä se ei sisällä ympäristölle haitallisia liimoja tai muita kemikaaleja. Kirpun käyttöiän päättyessä alumiinijalat voidaan ottaa uusiokäyttöön. • Istuimen materiaali: UPM Grada + Osmo-vahakäsittely • Jalat: alumiini (kierrätetty)

LOUNGE CHAIR KIRPPU A lightweight lounge chair Kirppu. The seating is made of UPM Grada. The slender feet are detachable which makes the chair easy to transport, when the seatings are stackable. Kirppu is meant to be manufactured in a Finnish furniture company to make it ecological also logistically. The seating is made of heat moulded UPM Grada. Grada can be burned because there’s no environmentally harmful glue or other chemicals in the material. At the end of Kirppu’s life cycle the aluminium legs can be recycled. • Seating material: UPM Grada + Osmo wax treatment • Legs: Aluminium (recycled)

40

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

41


Annika Heikkinen

Riikka Antinkoski

Suomi Finland

TAITOS Taitos on paperiverho, jota voidaan käyttää paneeliverhona ikkunassa tai tilanjakajana. Eräs inspiraation lähde verhoon oli suuri paperikartta, joka taittuu kokoon pieneen nippuun. Verho pakkautuu taiteltuna pieneen kolmion malliseen pahvipakkaukseen. Aukaistuun verhoon jäävät näkyviin taitokset ja ne antavat verholle sen kulmikkaan ja 3-ulotteisen ilmeen. Paperi on uusiutuva materiaali ja useilla paperilaaduilla on ympäristösertifikaatit FSC ja PEFC. Paperiverho on kevyt ja yksinkertainen tuote. Tekstiiliin verrattuna jäykkä paperi mahdollistaa luontevasti kulmikkaat 3-ulotteiset pinnanmuodot. Sarjavalmistuksessa hyödynnetään kirjapainotekniikkaa: nuuttausta ja taittelua. Painatusta ei tarvita. Erilaisilla paperimateriaaleilla voidaan varioida verhon paksuutta, valonläpäisevyyttä, väriä, pinnanlaatua ja kiiltoa. Kaiken tavarapaljouden keskellä verhot ovat eräs välttämätön tarve-esine – myös väliaikaisissa asuinpaikoissa. Verhoon ei kohdistu normaalissa käytössä suurta rasitusta, joten paperi on riittävän kestävä materiaali. Paperinen sanomalehti on käytössä päivän, paperinen verho kuukausia, kenties vuosia. Puhdistus tapahtuu pölyhuiskalla. Verhoa voi itse helposti pienentää leikkaamalla tai vaikkapa koristella piirtämällä. Puolittamalla verhosta saa kaksi kapeaa paneeliverhoa. Kun verho on tullut käytössä tiensä päähän, sen voi kierrättää helposti ja ympäristöystävällisesti paperinkierrätyksessä. TAITOS Taitos is a paper curtain meant to be used as a pane curtain or a screen. One of the sources of inspiration was a large paper map which folds into a small bundle. The curtain can be folded in a small cardboard triangle. When opened, the folds are visible in the curtain, giving it an angled, three-dimensional appearance. Paper is a renewable material, and many paper types are FSC and PEFC certified. A paper curtain is a lightweight and simple product. Compared to textile paper is stiff which makes it possible to make naturally angled 3-dimentional surfaces. In serial production printing house techniques are utilized: creasing and folding. There’s no need to print anything. Using various paper materials it is possible to achieve different thicknesses, permeability of light, colour, surface quality and lustre. In the midst of abundance of objects curtains are a necessary – also in mon-permanent abodes. Normally curtains are not subject to much strain, so paper is durable enough as a curtain material. A newspaper is used for one day, a paper curtain for months, maybe even years. The curtain can be cleaned with a duster. The user can easily make the curtain smaller by cutting it, or to decorate it by drawing. The curtain can also be cut into two narrower panel curtains. When the curtain reaches the end of its life cycle, it can be recycled easily and in an environmentally friendly way putting it in the waste paper recycling bin.

42

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

43


Samuli Helavuo

Suomi Finland

RIIPPU Riippu on ripustettava säilytys- ja kasvatusjärjestelmä, joka soveltuu sekä koteihin että julkisiin tiloihin. Riippu monipuolistaa kasvien kasvatusmahdollisuuksia ja antaa tavaroiden säilyttämiselle uudenlaiset raamit. Riippu perustuu riippuvaan rakenteeseen, jossa hyllyjen etäisyyksiä toisistaan voidaan muuttaa tarpeen mukaan portaattomasti. Kokonaisuuden muotoilu viestii käyttötarkoituksesta. Hyllyn voi sijoittaa seinälle, ikkunan eteen tai riippumaan vapaasti tilassa. Tuotteistamisen visio on, että eri osia voi hankkia yksi kerrallaan, jolloin käyttäjä voi rakentaa itselleen sopivan kokonaisuuden ja täydentää sitä. Riippuun kuuluu hyllyrakenteiden lisäksi kaksiosainen kasvatusruukku/säilytysastia, jota voi käyttää myös ilman hyllyä. Riippu on suunniteltu erityisesti urbaanille kasvien kasvatuksesta kiinnostuneelle ihmiselle, joka arvostaa käytännöllisiä ja esteettisiä ratkaisuja. Riippu-kokonaisuuden pääasiallisina materiaaleina ovat puu ja keramiikka, jotka ovat kestäviä ja helposti kierrätettäviä. Luonnonkuituiset narut voivat olla esimerkiksi luomupuuvillaa. Vaihtoehtoisesti narut voivat olla käytöstä poistettuja purjehdus- tai kiipeilyköysiä. Riippu on suunniteltu pitkäikäiseksi käyttöesineeksi, jonka muotoilu, pitkä elinkaari ja materiaalivalinnat tukevat kestävän kehityksen periaatteita. • Mitat: Leveys 600 mm, korkeus 500– 900 mm, syvyys 170 mm.

RIIPPU Riippu is a hangable storage and growing system which suits in both home and public spaces. Riippu gives more possibilities for growing plants and a new kind of frame for storage, Riippu is based on a hanging structure, in which the distances between the shelves can be changed steplessly. The design of this entity sends a message about its purpose. The shelf can be placed on the wall, in front of the window or to be hanged freely in space. The vision of this product is that the components can be acquired one by one so that the user can collect a suitable entity and make it grow whenever needed. In addition to shelf configuration. Riippu consists of a two-part planting pot/container which can be used even without the shelf. Riippu is especially meant for an urban person interested in plants who appreciates practical and aesthetic solutions. Riippu’s main materials are wood and ceramics, bot durable and easily recyclable. The natural fibre cords can be eg. old sailing or climbing cords. Riippu is meant to be a long-living utility article and its design, long life cycle and the choice of materials support the principles of sustainability. • Measurements: width 600mm, height 500-900mm, depth 170mm

44

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

45


Elina Helenius

Suomi Finland

YLLE YLLE-betonilaatat ovat prototyyppejä ja ideoita rakennuselementeiksi, joita voidaan soveltaa käytettäväksi sekä ulko- että sisätiloissa. Lähtökohtanani on ollut luoda sensuaalisia betonielementtejä, joiden pinnassa on tekstiilinomaista rakenteellista ja taktiilista herkkyyttä. Betoni on täysin kierrätettävä, energiatehokas ja ympäristöä säästävä rakennusmateriaali. Se valmistetaan luonnon raaka-aineista, kiviaineksesta, vedestä ja kalkkikivestä, joita on helposti saatavilla lähes kaikkialla. Betoni on kestävää, ja sillä on pitkä käyttöikä ja vähäinen huollon tarve. YLLE YLLE concrete slabs are prototypes and ideas for construction elements be used both oudoors and indoors. My starting point was to create sensual concrete elements with textile-like structural and tactile sensitivity. Concrete is a completely recyclable, energy efficient and environmentally friendly construction material. It is made of natural elements, stone material, water and limestone which are readily available almost everywhere. Concrete is durable, it has a long life cycle and little need for maintenance.

46

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

47


Timo Hoisko & Matti Korpela

Suomi Finland www.ko-ho.fi

SUB-VALAISIN (2014) SUB on julkisen tilan valaisin, joka on esteettisesti näyttävä ja tuottaa miellyttävää epäsuoraa valoa. Valaisin voidaan sijoittaa riippuvalaisimeksi tai seinävalaisimeksi. Materiaalivalinta ja valmistusteknologia on tarkkaan harkittu, ja muotoilun ja tuotekehityksen lopputuloksena on saavutettu uudenlainen valaisin, jossa on otettu rohkeasti käyttöön uusi luonnonkuitumateriaali, hamppukuitukomposiitti. Tuotteen muotoilu mahdollistaa pienen pakkauskoon, joka säästää tilaa varastoinneissa ja logistiikassa. Pyrimme muotoilussa kiinnittämään huomiota tuotteen koko elinkaareen suunnittelemalla mahdollisimman kestäviä ja muotoilultaan kauniita tuotteita. Tuotteen saavuttaessa elinkaaren loppupään, voidaan tuotteen luonnonkuituosat polttaa tuottamatta päästöjä. Metalliosat voidaan kierrättää. • Mitat: korkeus 780 mm, leveys 780 mm, syvyys 150 mm • Materiaalit: Hamppukuitukomposiitti, alumiini. • Valonlähde: Led

SUB LIGHTING (2014) SUB is a lighting for public spaces, aesthetically imposing and creates pleasant indirect light. The lighting can be used as a pendant lamp or attached on the wall. The choice of materials and the manufacturing technology have been chosen carefully, and the result of the design and the product development a anew kind of lighting using a bold new material, hemp fibre composite. The design of the product enables a small package which saves space in storage and in logistics. We strive to take the whole life cycle of the product into consideration by designing products that are as durable as possible and beautifully designed. When the product reaches the end of its life cycle, the natural fibre components can be burned without emissions. The metal parts can be recycled. • Measurements: height 780mm, width 780mm, depth 150mm • Materials: Hemp fibre composite, aluminium • Source of light: Led

48

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

49


Nanni Holén

Ruotsi Sweden

PEG Pöytävalaisin, joka on valmistettu perforoidusta suomalaisesta kuitulevystä, massiivipuusta ja LED-valonlähteestä. Valaisin on ekologinen, koska materiaalit on valittu ympäristöystävällisyyttä ajatellen, ja tavoite on valmistaa tuote laserleikkaamalla ja helpolla massatuotantomenetelmällä ilman suuria määriä hukkamateriaalia. Tuote voidaan pakata litteään pakkaukseen loppukäyttäjän koottavaksi. • Materiaalit: Perforoitu suomalainen kuitulevy, massiivipuu, ruuvit ja LED-valonlähde. • Mitat: Korkeus 385 mm, leveys 300 mm, syvyys 145 mm.

PEG A table lamp made of perforated Finnish fibre board, solid wood and LED light source. The lamp is ecological due to the materials are selected in a view where they are environment friendly and the aim is that the product can be made from laser cutting and easily be mass produced, without greater materials waste. The product will be flat packed and finally be assembled by the user. • Materials: Perforated Finnish fibre board, solid wood, screws and LED light source. • Measurements: Height 385 mm, width, 300 mm depth, 145 mm.

50

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

51


Kaarle Holmberg

Tosikuva

Suomi Finland www.studioholmberg.com

LAPTOP pöytä Laukkupöytä on kevytrakenteinen ja toimii sekä laukkuna että pöytänä. Rakenteen ansiosta sama pöytää toimii sekä sohvapöytäkorkeudella, että työkorkeudella. Rakenne on materiaalia säästävä, joten laukussa on säilytystilaa. Laukku on valmis pakkaus, eikä muuta pakkausmateriaalia tarvita. Tämä cash and carry -ajatus säästää materiaalia. Laukun lukitus on kantokahvan tarramekanismi. Kanna kotiin, avaa laukku, ruuvaa jalat ja käytä! Laptop pöytä on tarkoitettu sarjavalmistukseen. Proton on valmistanut Onni Aho. • Materiaalit: Koivuviilu ja massiivikoivu, nahkainen kantokahva, kannessa 0,4 mm melamiini, saranat Häfele. • Mitat: Laukun mitat: 620 x 480 x 140 mm, pöytä: korkeus 530 tai 700, kansi 620 x 480 mm. Paino 4,8 kg. LAPTOP table The bag table is structurally light-weight, function both a as a bag and a table. Due to its construction the same table can be used as a coffee table and as a desk. The construction saves material, and therefore there’s room for storage in the bag, The bag is already a package, and there’s no need for any extra packaging. The cash and carry principle saves material. The Velcro mechanism of the strap acts as a latch. Carry home, screw the legs and start using! The Laptop is meant for serial production. The prototype is made by Onni Aho. • Materials: Birch veneer, leather strap, on the covet 0.4mm melamine, Häfele hinges • Measurements: The bag: 620 x 480 x 140 mm, table: height 530mm or 700mm, cover 620x480mm. Weight 4.8kg.

52

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

53


Kaarle Holmberg

Tosikuva

Suomi Finland www.studioholmberg.com

KASSITUOLI Tuoli on tarkoitettu sarjavalmistukseen ja myytäväksi ilman pakkausta. Istuimessa on informatiivinen printtigrafiikka. Tuoli kannetaan kaupan hyllyltä kotiin. Asiakas avaa kassin, ruuvaa jalat paikoilleen ja käyttää yleistuolina kotiympäristössä. Tuolin selkänoja lukittuu istuimeen magneettilukolla. Proton on valmistanut Petteri Häkkinen • Materiaalit: Effex mäntyliimalevy, Stora Enso. Jalat koivua, kantohihna nahkaa, sarana Häfele, • Pintakäsittely: Öljyvaha tai vesiohenteinen kalustelakka. • Mitat: Kassi 430 x 390 x 90 mm, tuoli: korkeus 780, syvyys 500, leveys 390 mm, paino 3,8 kg BAG CHAIR The chair is meant for serial production without the packaging. There’s an informative print on the seating. The customer carries the chair straight from the shelf to their home. The bag is opened, the legs attached with screws, and the chair used as a regular chair at home. The back rest and the seating are attached to each other with a magnetic latch. The prototype is manufactured by Petteri Häkkinen • Materials: Effex glue board, Stora Enso. Legs: birch, strap: leather, hinge: Häfele • Surface treatment: oil wax or water-dilutable furniture varnish • Measurements: The bag: 430 x 390 x 90 mm, chair: height 780 mm, depth 500 mm, width 390 mm. Weight 3.8kg.

54

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

55


Laura Huhtakangas

Suomi Finland

TIKAS tikaksen lähtökohtana oli suunnitella tuote, joka helpottaa arjessa niin nuoria kuin vanhoja. Keittiötikkaat auttavat ylettymään yläkaappeihin turvallisesti, ja lisäksi ne ovat kevyet liikutella ja kauniit katsella. Puu materiaalina on kestävää ja ekologista, ja lisäksi tikkaiden valmistuksessa on minimoitu eri valmistusvaiheiden määrä. Tikkaat ovat kevyet ja kohtuullisen litteät, jolloin niiden pakkaaminen ja kuljettaminen on helppoa. TIKAS The starting point of TIKAS was to design a product which would help both young and old in everyday life. A kitchen ladder helps to reach the upper cabinets safely. The ladder is light weight which makes it easy to move around, and in addition beautiful to watch. Wood is a durable and an ecological material. In productions all different work phases are reduced to a minimum. The ladder is light weight and reasonably flat which makes packing and logistics easy.

56

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

57


Marianne Huotari

Maiju Korpelainen

Suomi Finland

KIRNU Kirnu on kannellinen kulhosarja, jonka suunnittelussa on tavoiteltu pitkää käyttöelinikää. Sarjan viisi kulhoa ja kantta on tarkoitettu kodin käyttöesineiksi, pääasiassa keittiötoimintoihin. Kirnun käyttötarkoitus ohjaa osien materiaalivalintoja, joissa on huomioitu erityisesti fyysinen kestävyys sekä huollettavuus. Juomalasi ja tarjoilukulho ovat lasia, keraaminen vuoka soveltuu ruoanlaittoon ja lampaanvillasta valmistettu huopakulho toimii lämmöneristeenä uunivuoalle. Monikäyttöinen tarjoilukulho on suunniteltu valmistettavaksi ruostumattomasta teräksestä, joka on korvattu näyttelyesineessä alumiinilla. Sarjan puuosat on valmistettu käsityömäisin työstömenetelmin kestävästä saarnesta. Kulhojen kansilla on lisäksi omat käyttötarkoituksensa tarjottimena, leikkuulautana sekä lasinalusena. Kirnun osia on mahdollista valmistaa myös teollisesti ja käytetyt materiaalit ovat kierrätettävissä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kulhot pinoutuvat sisäkkäin, mikä tehostaa sarjan pakkausta ja säilytystä. Materiaalit sekä minimalistinen muotoilu yhdistävät Kirnun osat toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi, joka on suunniteltu kestämään myös seuraaville sukupolville. KIRNU Kirnu is a set of bowls with lids which is meant to have a long life cycle. The five bowls and lids are meant to be practical objects in the home, mainly in the kitchen. The use of Kirnu directs the choice of materials in which physical durability and maintainability are especially important. The drinking glass and the dish are made of glass the ceramic bowl is suitable for cooking, and the felted bowl made of wool acts as an insulator for the oven bowl. The versatile dish is meant to be manufactured from stainless steel although the exhibition piece is made from aluminium. The wooden parts of the line of products are made with manual carpentry methods from the durable ash. The lids also serve as trays, cutting boards or coasters. Some Kirnu elements can also be manufactured industrially, and the material are recyclable according to sustainable principles. The bowls are stackable which make the packaging and storage more efficient. The materials and the minimalistic design combine the Kirnu elements into a harmonious whole, designed to be used from one generation to another.

58

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

59


Anniina Ikäheimo & Matti Kankkunen

Suomi Finland

ROS-VALAISIN ROS on pelkistetty valaisin monenlaisiin käyttöympäristöihin. Sen valotehoa voidaan muuttaa tarvittaessa, joko käyttämällä himmennintä tai polttimoa vaihtamalla. Valaisimessa on GU10kantainen LED-poltin, jonka virrankulutus on hyvin pieni. Standardipolttimoa käyttämällä voidaan poltin vaihtaa uuteen ja näin turvata tuotteen pitkä elinikä. Valaisimen runko on korkeapainelaminaatilla pinnoitettua kotimaista koivuvaneria, ja sen valmistuksessa syntyy minimaalisesti hukkamateriaalia. Varsi on kaksiosainen, johon on jyrsitty tarkasti CNC-tekniikkaa hyödyntämällä nivel. Nivelen avulla valon suuntaa voidaan säätää. Nivel kiristetään sormiruuvilla, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Häikäisysuoja voidaan valmistaa teollisuuden hukkapaloista.

ROS LIGHTING ROS is a clean-cut lighting suitable for many environments. Its luminosity can be altered by using a dimmer or changing the bulb. The lighting has a GU10 bulb which consumes very little energy. Using a standard bulb it is easy to replace which means that the product is long-lived. The frame of the lighting is Finnish birch veneer coated with high-pressure laminate, and the production creates a minimal amount of waste. The shaft consists of two parts combined with a joint milled meticulously with CNC technique. Using the joint the direction of the light can be regulated. The joint is tightened with a thumb screw made of stainless steel. The anti-glare cover can be made of industrial waste material.

60

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

61


Jenni Inkeroinen

Emilia Forsman

Suomi Finland

VAKAA Vakaa on pöytävalaisin. Sen opaaliakryylikupu tuo iltavalaistuksessa pehmeää valoa. Karkean laastin ja vaalean muovin yhdistelmä luo miellyttävän kontrastin. Laastinen jalka on painava ja pysyy hyvin tasapainossa, vaikka kartio on vinossa. Valaisimen suunnittelussa on huomioitu ympäristöystävällisyys ja kierrätettävyys. Sen materiaalit ovat kestäviä ja käyttöön hyvin soveltuvia. Valaisin on melko pienikokoinen ja muoto yksinkertainen, joten materiaalihukka on vähäinen. Pakkaukseen ei jää paljon hukkatilaa. Akryyli on kierrätettävä muovi, ja sen voi polttaa energiajätteenä. Se on hyvälaatuista ja pitkäikäistä. Vakaa-valaisimen kupu on kokonaan akryyliä, ja sen saa helposti irrotettua kierrätystä varten. Kuvun materiaalina voi mahdollisesti käyttää myös biohajoavaa muovia. Laastista on noin 80 % luonnollista kiviainesta. Laasti on ympäristöystävällinen materiaali, jos valitaan monista vaihtoehdoista sellainen, jossa on käytetty sideaineena sementin sijasta savea tai kalkkia ja lisäaineet ovat luonnollisia mineraaleja tai niitä ei ole ollenkaan. Yleisimmissä laastilaaduissa on sementtiä, jonka valmistus vaatii korkeita lämpötiloja, mikä aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Laasti on hyvin kestävää käytössä. Sitä voidaan kierrättää niin, että se murskataan ja käytetään rakennusalalla tai asfaltin seassa. Jalka on valmistettu muottiin valamalla. Kupu on tyhjiömuovattu. Kuvun kiinnike on leikattu laserilla. • Mitat: Korkeus: 130 mm, leveys: 140 mm, paino: 2,2 kg VAKAA Vakaa is a table lighting. Its opal acrylic dome creates soft light in the evening. The combination of coarse plaster and light plastic make a very agreeable contrast. The plaster foot is heavy and balanced although the cone is skewed. The design is environmentally friendly and recyclable. The materials are durable and the form is simple so there’s little waste. In the package there’s not much waste space. Acrylic is a recyclable plastic material which can be burned as energy waste. It is a long-living quality material. The dome of the Vakaa lighting is 100% acrylic and easy to detach to be recycled. Biodegradable plastic could also be used as the dome material. The plaster contains about 80 % natural stone material. Plaster is an environmentally friendly material whenever we choose a variety where the adhesive is not cement but clay or lime, and the additives are natural minerals or there are no additives at all. The most common plaster types contain cement types which need very high temperatures to be manufactured and therefore create carbon monoxide emissions. Plaster is very durable. It can be recycled by crushing it and used in construction industry or as asphalt ingredient. The plaster foot is moulded. The dome is vacuum formed. The bracket of the dome is laser-cut. • Measurements: width: 140 mm, height: 130mm, Weight: 2,2kg

62

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

63


Luka Jelusic

Kroatia Croatia

SMÖR AX – TOSIMIEHEN VOIKIRVES Muotoilijana kohtaan alituiseen kauniita puupalasia, jotka heitetään pois siksi, että ne ovat liian pieniä minkään ”vakavan” esineen raaka-aineeksi. Smör Ax syntyi halusta tehdä sellaisista palasista jotain: tuote, jonka tarkoitus on nimenomaan luoda arvoa muiden tuotteiden valmistuksessa syntyneistä arvokkaan puun ylijäämäpalasista. Tämä on tietenkin myös vitsi machismosta ja kirvestä, puukkoja ja raskasta aseistusta käyttävistä miehistä sekä hauraan näköisistä voiveitsistä. Tämä on siis tuote, jolla Tosimies levittää ylpeänä voita patonkinsa päälle. Smör Ax on helppo valmistaa: perusmuoto syntyy pyörösahalla, ja se hiotaan nauhahiomakoneella. Tuotteen voi siis valmistaa maallikkokin hyvin vaatimattomassa verstaassa. Muoto voi vaihdella hieman, mitä eri puulajien käyttö vielä korostaa, joten jokainen kirves on erilainen ja ainutkertainen. Yksinkertainen ja nokkela kierrätyspaperipakkaus toimii erityisen hyvin hedelmäpuille: omena-, kirsikka-, päärynä-, luumu- tai saksanpähkinäpuu. Pakkauksen suunnittelu: Biba Šehovi´c Jeluši´c SMÖR AX - A REAL MAN’S BUTTER AX As a designer-maker, I constantly see many beautiful pieces of wood getting thrown away as they are too small for anything ‘serious’ to be made. Smör Ax is a consequence of my wish to do something with those pieces: a product purposefully made to give value to leftovers of precious woods used in other projects. It is also a joke, of course, about the machismo of certain men using axes, knives and heavy armour, and butter knives being so feeble in appearance. So this is a product that any Real Man will proudly use to spread his butter on a slice of baguette. Smör Ax is easy to produce: basic shape is cut out on a scroll saw and sanded on a belt sander. Thus it can be made by layman in a very modest workshop. Minute variations in shape, coupled with diverse species of leftover woods, make each ax different and unique. Simple and clever packaging printed on recycled paper works especially well with fruit woods: apple, cherry, pear, plum or walnut. Packaging design: Biba Šehovi´c Jeluši´c

64

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

65


Nina Jobs

Ruotsi Sweden

BOXEN Litteät varastolaatikot, jotka on valmistettu Ruotsissa 100-prosenttisesta kierrätysräsystä, jonka on valmistanut Horda Stans, TS16949-sertifioitu. Olen aina ollut lumoutunut japanilaisesta origamitekniikasta ja sen yksinkertaisuudesta. Leikiteltynä paljon pahvilla sain idean taitella laatikoita elämän organisoimiseksi. Kestävä kehitys on päänäkökohtia omassa työssäni. On aina ollut ja tulee aina olemaan! Sen huomiotta jättäminen ei enää toimi tuotannossa eikä asiakkaalle lähtevässä viestissä. On perusasia valmistaa tuotteita, joilla on pitkä elinkaari ja jotka on valmistettu rehellisistä materiaaleista ja kestävästi. BOXEN Flat packed storage boxes, made in Sweden of 100% recycled rags, manufactured by Horda Stans certified TS16949 I’ve always been fascinated by the Japanese origami technique and its simplicity. After playing around with cardboard a lot, I had the idea of folding boxes to organize life! Sustainability is one of the main topics in my work. Has always been and will be! Not taken into consideration does not work with the industry and the message to the customer. It feels very basic to make products with long life cycle made in honest materials and solid production.

66

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

67


Juri Karinen

Suomi Finland

MODUULI LED KISKOVALAISIN Moduuli LED-kiskovalaisin on 12V matalajännite-virtakisko, jossa sähkökontaktin muodostaa puisen kiskon pinnassa kulkeva johdin. LED-valaisimet voidaan siten napsauttaa ja kääntää eri asentoihin yksinkertaisilla magneettikontakteilla. Kisko taivutetaan Gradaviilupuristeena. Suunnitelma tutkii Grada-viilun mahdollistamaa esityöstämistä sekä taivutusprosessissa yhdistettäviä materiaaleja. Pyrkimyksenä on toteuttaa kiskokomponentit yhdellä puristuksella, virtajohtopinnat asennettuna. Kiskon muotoilu mahdollistaa monia asennustapoja sekä ympäristöjä, julkisista tiloista myymälöihin ja kotiympäristöön. Kisko voi toimia myös langattomien kaiuttimien lataus- ja esillepanoalustana tai jopa valon ja kasvien yhteen tuovana ”köynnöksenä” seinällä ja katolla. Virtakiskon pohjalta syntyy luontevasti itsenäisiä tuotteita kuten jalka- tai pöytälamppuja. Suunnittelussa on otettu huomioon ympäristöarvot valitsemalla kestäviä materiaaleja, muuntautumiskykyinen rakenne sekä eri rakenneosien helppo korjattavuus tai vaihdettavuus. Tuotteen elinkaaren lopussa se on turvallisesti kierrätettävissä mm. osien lajiteltavuuden kautta. MODULAR LED TRACK LIGHTING Modular LED track light is a 12V low voltage conductive rail with electric contacts on the surface of the track made of wood. LED lights can thus be clipped on and adjusted freely into any position with simple magnetic contacts. The track is made from bent Grada wood. The design investigates the possibilities of pre-cutting Grada wood and combining it with different materials in the same bending process. The aim is to manufacture the rail components in one go, with conductive surfaces readily embedded. The design of the rail offers various installation possibilities, from public- and retail spaces to the domestic environment. The rail can also function as a support for holding and charging Wifi speakers or even combining light and plants in one tendrilous track on ceiling or wall. The rail design easily enables stand-alone products like table or floor lamps. The product takes into account environmental values by choosing durable materials, an adaptable construction and the ease of replacing or repairing individual parts. Last, but not least the product can be safely recycled by sorting out the components.

68

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

69


Yrjö Kukkapuro

Suomi Finland www.kukkapuro.fi Aki-Pekka Sinikoski

VIRIKETUOLI Tuoli on tarkoitettu esimerkiksi hoitoympäristön aulatilojen elävöittämiseksi. Materiaalit ja valmistus: koivuvaneri 80%, pinta melamiinilaminaattia. CNC työstö. Elementtirakenne parantaa varastointia, kuljetusta, kokoonpanoa ja huoltoa. STIMULUS CHAIR The chair is meant to be used to enliven the hall spaces in institutions. Materials and manufacturing: birch veneer, melamine laminate surface. CNC milling. The element structure is practical when it comes to the storage, transportation, assembly and maintenance of the piece.

70

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

71


Anne Kärki

Suomi Finland www.annekarki.fi

MATOKOMPOSTI Mitä on matokompostointi? Se on kompostointia matojen avulla. Tarkoitukseen käy tunkiolierot (Eisenia fetida). Tunkiolierot ovat tehokkaita orgaanisen jätteen käsittelijöitä: ne syövät ja tuottavat kompostimateriaalia oman painonsa verran joka päivä. Matokompostointia voidaan toteuttaa sekä ulkona että sisällä. Miksi matokompostointi? Matokompostointi mahdollistaa mm. kestävän elämäntavan edistämisen, kompostoinnin aloittamisen erityisesti kaupunkiympäristössä sekä kaupunkiviljelyn kehittämisen. Matokompostointi on lisäksi erinomainen harrastus, jopa elämäntyyli. Se on yksinkertaista, hauskaa, turvallista sekä erinomainen ympäristöteko. Miten? Matokompostointi on helppoa ja hajutonta. Madot pienentävät erittäin nopeasti orgaanisen aineen tuottaen turvallista, luonnollista sekä ravinteikasta lannoitetta. Kompostissa on kolme samanlaista päällekkäin olevaa astiaa, joissa on reikiä pohjassa. Alin astia täytetään ensin. Sen täyttyessä sitä ei tyhjennetä vaan yläpuolella olevaa astiaa aletaan täyttää orgaanisella materiaalilla. Matojen lopettaessa alimman astian kompostoinnin ne siirtyvät ruoan perässä ylempään astiaan. Kun kaikki madot ovat siirtyneet ylempään astiaan, voidaan alempi tyhjentää. Tyhjennetty astia voidaan puolestaan siirtää ylimmäksi. Tämä matokomposti on suunniteltu sisäkäyttöön moderniin keittiöön sopivaksi.

WORM COMPOST What is worm composting? It is composting with the aid of worms. Redworm (Eisenia fetida) is suitable for this purpose. Redworms handle organic waste very efficiently: they eat and produce compost material in amounts that corresponds their own weight. Worm composting is possible both outdoors and indoors. Why worm compost? Worm composting enables promoting sustainable lifestyle, starting composting especially in town environments, and developing urban agriculture. Worm composting is an excellent hobby and even a lifestyle. It is simple, fun, safe and also an excellent environmental accomplishment. How? Worm composting is easy and odourless. The worms chop the organic matter very quickly producing safe, natural and nutritious fertilizers. In the compost there are three containers on top of each other, with holes in their base- The lowest container is filled first. When it is full, it will not be emptied but the upper container will be filled with organic matter. When the worms stop composting the lowest layer, they go after the food in the upper section. When all the worms have travelled to the upper container, the lowest can be emptied and put on top. This worm compost is designed for indoor use in a modern kitchen.

72

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

73


Kari Leppälä

Suomi Finland

MÄTÄS – PUUTARHA-, PUISTO-, ja KAUPUNKIKALUSTE. Lahden Kestobetoni Oy:n kanssa tuotettu Mätäs on suunniteltu väliaikaiseksi levähdyspaikaksi puutarhaan, puistoon tai kaupunkiin. Ohjaavana tekijä suunnittelussa on kestävyys, joka ekologisuutta mitattaessa on mielestäni yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Istuin on valmistettu betonista ja näin ollen kestää aikaa enemmän kuin yhden eliniän. Vanhetessaan Mätäs muuttuu osaksi luonnollista maisemaa. Mätäs on huoltovapaa ja pyörähdyskappaleena helppo valmistaa. Muotti mahdollistaa sarjatuotannon. Istuin kiinnitetään maahan raudalla, joka pitää Mättään paikallaan. Istuimen pintaan kasvaa toivottavasti vuosien varrella sammal, joka tuo Mättääseen orgaanisen lisän ja luonnollisen “pehmusteen”. Sammaleen voi myös kasvattaa istuinten pintaan jo valmiiksi. Tämä onnistuu myös teollisessa ympäristössä.

MÄTÄS – A PIECE OF FURNITURE FOR GARDENS, PARKS AND CITY ENVIROMENTS. Produced in cooperation with Lahden Kestobetoni Oy, Mätäs is designed to be a temporary resting place in gardens, parks and city environments. The guiding principle in the design is durability which in my opinion is one of the most important characteristics when measuring sustainability. The seating is made of concrete and therefore lasts longer than one generation. When ageing, Mätäs becomes a part of the natural environment. Mätäs is maintenance-free and easy to manufacture. Moulding enables serial production. The seating is attached to the ground with a nail to make it stay put. Over the years there will hopefully be moss on the surface, giving it an organic addition and a natural ”padding”. Moss can also be pre-grown on the surface of the seating. This is possible also on industrial environments.

74

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

75


Noora Liesimaa

Suomi Finland noora.liesimaa@aalto.fi

PISA Pisa-jakkara muuntuu luontevasti moneen eri käyttöympäristöön. Jakkarassa yhdistyvät käytännöllisyys ja puun luonnollinen kauneus. Sen selkeä muoto ja rakenne syntyvät kahdesta sisäkkäin lomittuvasta elementistä, jotka muodostavat askelmia. Jakkara on pyritty suunnittelemaan niin, että se on valmistettavissa vähäisillä konetyöstöillä ja minimoidulla materiaalihukalla. Jakkaran materiaalina on PEFC-sertifioitu suomalainen puu. Sertifiointijärjestelmä edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsäteollisuutta. Jakkaran materiaalina massiivipuu on ekologinen sillä se on ajaton, kestävää ja kierrätettävää. Puu toimii myös hiilinieluna koko elinkaarensa ajan.

PISA Pisa stool transforms naturally into various environments. It combines practical features and the natural beauty of wood. Its uncluttered design and structure come from two elements nested one inside the other creating steps. The stool has been designed so that it can be machined with just a few phases and minimal waste. The material is PEFC certified Finnish wood. The certification system contributes to ecologically, socially and economically sustainable forestry. The material of the stool is solid wood which is timeless, durable and recyclable. It also acts a carbon sink during the whole life cycle.

76

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

77


Ludi Architects

Venäjä Russia www.ludiarchitects.com

SYSTEM FW FW-istutusjärjestelmä kotiin tai toimistoon sisältää idean tuoda pala luontoa sisätiloihin rikkomatta sen omaa elinkaarta. Tuote elää hetken modernina kalusteena ja palaa sitten luontoon jättämättä minkäänlaista jätettä. Rakennesolut valmistetaan puristeturpeesta tiilimäisiksi muodoiksi. Kukin solu on ruukku, johon pannaan multaa ja siemeniä. Kokonaisuudesta syntyy pystysuora puutarha, jota voidaan käyttää tilanjakajana. Kukin palanen voidaan korvata uudella, kun sisältö on valmis istutettavaksi maahan. Tässä vaiheessa koko ruukku pienine kasveineen istutetaan puutarhaan, missä se jatkaa elämäänsä. Kasvien elinkaari visualisoituu hankkeessa hyödyllisenä ja ekologisena rakenteena, joka sopii monenlaisiin sisätiloihin. • Rakenne-elementtien mitat: 600x250x400(k); 300x250x400(k); 600x250x500(k); 300x250x500(k). SYSTEM FW The planting system FW for home or office provides the idea of bringing an actual piece of nature into modern interior without breaking its own cycle of life. It exists as a modern piece of furniture for a time and then goes back to nature leaving no waste products. The cell structure is gathered of brick-like cases made of pressed peat. Each cell is a pot to be filled with soil and seeds. So the whole structure becomes a vertical garden that can be used for room zoning. The system is modular and can be reshaped or moved easy. Every piece can also be replaced with the new one when contents are ready to be planted in the ground. At this moment the whole pot with small plants in it goes to a garden bed and continues its life there. Life cycle of the plants is visualized in the project as a useful and ecological structure compatible with a range of interiors. • Measurements of structure elements: 600x250x400(h); 300x250x400(h); 600x250x500(h); 300x250x500(h).

78

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

79


Max Mecklin

Suomi Finland

SPIN -JAKKARA Spin on vanerista tai muusta levymateriaalista valmistettu taittuva jakkara. Tuoteidean lähtökohdat ovat levymateriaalin taloudellinen hyödyntäminen ja levymateriaalin osien saattaminen kolmiulotteiseksi objektiksi. Jakkaran sisimmät jalat kääntyvät uloimpien väliin, jolloin istuinlevyt kääntyvät alas ja tuote taittuu. Jakkara on palautettavissa helposti takaisin istuinasentoon. Tuote valmistetaan puusta, joka on itsessään ekologinen materiaali. Lisäksi valmistustekniikka on yksinkertainen ja materiaalia säästävä. Koko tuote voidaan jyrsiä pienestä vanerilevyn kappaleesta ilman erillisiä työvaiheita. Tuote pakataan litteään kuljetuspakkaukseen käyttövalmiina. • Valmistusmateriaali: Koivuvaneri • Valmistusmenetelmä: Cnc-jyrsintä vanerilevystä • Mitat: K 450 x L400mm (Istuinlevyn halkaisija 320 mm) SPIN STOOL Spin is a stool made from birch plywood. The idea behind the product is in the economical use of board material and forming the material into a three dimensional object. Inner legs can be turned between the outer ones letting the seat parts fold, forming a slim product. The product is made from wood which is an ecological material. The production is simple and material saving. The product can be cnc milled from a single piece of plywood. The product is packed to a flat pack package, so no assembly is needed. • Material: Birch plywood • Manufacturing method: Cnc-milling from plywood • Measurements: Width 450, height 400mm (diameter of seatplate 320 mm)

80

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

81


Max Meckling

Suomi Finland

JIM Jim on vanerirungosta ja kahdesta pyörästä rakentuva sivupöytä / tarjoilupöytä. Lähtökohtia tuotteen suunnittelulle olivat 2-ulotteisen levymateriaalin muuttaminen 3-ulotteiseksi rakenteeksi sekä pakattavuus litteään pakkaukseen. Tuote on helppo kasata ja purkaa. Tuote valmistetaan puusta, joka on itsessään ekologinen materiaali. Lisäksi valmistustekniikka on yksinkertainen ja materiaalia säästävä. Koko tuote voidaan valmistaa vanerilevystä. Tuote pakataan litteään kuljetuspakkaukseen ja kootaan yksinkertaisilla kalusteheloilla. • Valmistusmateriaali: Koivuvaneri • Valmistusmenetelmä: Cnc-jyrsintä vanerilevystä • Mitat: K 550 x Pituus 540 x Leveys 36mm JIM Jim is a side table made from plywood and two wheels. There were two basic ideas for this design. The first was to transform a two dimensional material into a three dimensional structure. The second was to fit the product in a flat-pack package with easy assembling. The product is made from wood which is an ecological material. The production is simple and material saving. The product can be cnc milled from plywood. The product is packed to a flat pack package to be assembled easily. • Material: Birch veneer • Manufacturing method: Cnc milling from veneer • Size: H 550 x L 540 x W 360mm

82

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

83


Rudi Merz

Suomi Finland www.rudimerz.net

PRIMI II Suunnittelin 80-luvun alussa nojatuolin nimeltään PRIMI. Helsingin Itäkeskuksen Matteuksen kirkon seurakuntasaliin tilattiin 150 kappaletta Primejä, jotka valmistin itse pyökistä. Tuolit ovat edelleen siellä päivittäisessä käytössä. Tein samanaikaisesti muutamia Primejä männystä, joista yhden lahjoitin eräälle ystävälleni. Hän käytti sitä ainakin kymmenen vuoden ajan saunassa lauteiden sijaan. Muuttaessaan maasta hän lahjoitti tuolin eräälle toiselle ystävällemme, joka piti sitä puutarhatuolina, kesät ja talvet ulkona. Pari vuotta sitten sain sen kunnostettavaksi ja nyt se jatkaa elinkaartaan ystäväni puutarhatuolina. Koska todennäköisesti en enää kolmenkymmenen vuoden kuluttua ole tuolia kunnostamassa, päätin suunnitella kyseisestä tuolista parannetun ja kestävämmän version. Suunnittelin tuolin nimenomaan kovaa kulutusta kestävään käyttöön ja sarjavalmistukseen sopivaksi. Teen tuolin saarnesta, jonka olen itse kaatanut (katso youtube: Rudi Merz – halkaisumenetelmä). Vaikka käytän töissäni yleensä suomalaista puuta, valmistan kilpailuehdotuksen saksalaisesta saarnesta. Saksassa on paljon saarnia ja niitä uhkaa nopeasti leviävä kasvitauti, jonka takia kaikenkokoiset puut pitää kaataa ennen kuin puuaines muuttuu jatkojalostukseen kelpaamattomaksi. Olen käynyt tutustumassa tilanteeseen Saksassa ja sikäläisen metsänhoitajaystäväni kautta olen saanut Weser-vuoriston metsistä muutamia tukkeja halkaistavaksi. Nämä “tuhoon tuomitut” saarnet sopivat erinomaisesti suunnittelemani tuolin materiaaliksi. Ne soveltuvat myös tuolien sarjavalmistukseen mikäli Suomen metsistä ei löydy tarpeeksi sopivaa saarnea. PRIMI In early 80’s I designed an armchair called PRIMI. In St. Matthew’s Church in Itäkeskus in Helsinki commissioned 150 Primi chairs to be used in their congregation hall. I personally made them from beech. The chairs are still being used daily. At the same time I made some Primis from pine and gave one of the, to a friend of mine. He used it at least ten years in the sauna instead of benches. When he left the country he donated the chair to our mutual friend who used it outside in the garden, summer and winter. A couple of years ago it was brought me to be repaired, and now it continues its life cycle as my friend’s garden chair. Because I will probably not be there to repair the chair I decided to make a renewed and more durable version of the chair. I designed the chair specifically for rough use and to be suitable for serial production. I made the chair from beech that I fell myself (see youtube: Rudi Merz – splitting method). Although I use Finnish wood in my work, I made the item for the competition from German beech. In Germany there are lots of beeches which are threatened by a plant disease. Therefore all beech trees must be felled before the timber is ruined so badly it cannot be used. I have visited Germany to see the situation, and a friend of mine, a forester, arranged for me some logs from the Weser mountain to be split. These ”doomed” beeches are excellent material for the chair I have designed. They are suitable for mass production as well in case there is not enough beeches in Finnish forests. 84

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

85


Samuli Naamanka

Suomi Finland www.samulinaamanka.com

CONCRETE Concrete on puhdaslinjaisen tyylikäs ja modernin ajaton pöytävalaisin. Funktionaalisen valaisimen jalka on materiaaliltaan kestävää betonia ja varjostin suupuhallettua lasia. Lasikupu asettuu tukevasti jalkaosaan ja suodattaa valoa pehmeästi. UV-kestävä lasiosa on myös kierrätettävissä. Sileän lasin ja karkean betonin välinen kontrasti luo erityistä mielenkiintoa tämän laadukkaan ja minimalistisen valaisimen ulkonäköön. Valonlähteeksi voi valita minkä tahansa E27-kantaisen led- tai energiansäästölampun. Valaisin on mitoitettu logistisesti ekologiseksi siten, että hukkatilaa ei jää tuotetta lavoilla kuljetettaessa. CONCRETE Concrete is streamlined, modern and timeless table lighting. The leg of this functional lighting is made of durable concrete and the shade is mouthblown glass. The glass dome sits sturdily on the leg and filters light beautifully. UV-resistant glass recyclable as well. The contrast between the smooth glass and the rough concrete makes the appearance of this minimalistic and high-quality lighting very interesting. The source of light can be any E27 led or energy saving lamp. The dimensioning of the lighting enables it to be transported ecologically with no redundant space in the pallet.

86

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

87


Kasper Nyman

Suomi Finland www.kaspernymandesign.com

ONDA = AALTO Onda on tuoli, jossa yhdistyy rakenteelliset ja visuaaliset elementit. Aidon puun vahva syykuvio ja aaltomainen rakenne antavat tuotteelle kiehtovan visuaalisen elementin, jossa valo ja varjot korostavat uniikkia rakennetta. Ainutlaatuisen aaltoilevan pintarakenteen ja materiaalivalintojen ansiosta tuolissa voidaan käyttää tavallista tuolia ohuempaa runkovahvuutta. Ohuempi runkorakenne keventää tuolia, mikä vähentää käytettävien materiaalien määrää sekä kuljetuksesta syntyviä päästöjä. Tuoli on myös miellyttävän kevyt ja turvallinen käsitellä. UPM:n kehittämän Grada-teknologian yhdistäminen Danzer AG:n 3D-viiluteknologiaan mahdollisti istuimen yksilöllisen rakenteen sekä luonnollisen kimmoisuuden. Tuolin erinomainen ergonomia ja ominaisuudet hivelevät istujan mielihyväkeskusta hienovaraisesti. Kehitetty yhteistyössä: UPM Plywood
DANZER AG 3D VENEER ONDA = WAVE Onda is a chair which combines structural and visual elements. The strong grain pattern and wavelike structure of genuine wood gives the product a fascinating visual element where the light and shadow emphasize its unique structure. Because of the unique wavy surface structure and the choice of materials it is possible to use a thinner framework than usual. It makes the chair more lightweight which reduces the need of materials and the emissions resulting from transportation of the product. The chair is also agreeably lightweight and safe to handle. Combining the Grada technology developed by UPM with Danzer AG’s veneer enabled the unique structure and the natural elasticity of the seating. The excellent ergonomic qualities caress the user’s pleasure center in a subtle way. Developed in cooperation: UPM Plywood
DANZER AG 3D VENEER

88

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

89


Tuomas Orispää & Onni Aho

Suomi Finland

HIT THE WALL Julkisen ja kevyen liikenteen lisääminen ja tehostaminen on olennaista kestävämmän kaupunkiasumisen kannalta. Polkupyöräily on jatkuvasti kasvava liikkumismuoto ja elämäntapa kaupungeissa. Säilytystilaa on kuitenkin rajallisesti ja kallista polkupyörää säilytetään mielellään sisätiloissa. Hit the Wall on käytännöllinen ja tyylikäs teline polkupyörän säilytykseen, joka korostaa hienostuneesti polkupyörän omaa kauneutta ja tekee siitä luontevan osan sisustusta. Se viestii ympäristölleen kestävistä arvoista, ekologisemmasta elämäntavasta ja halusta etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja arjessa. Teline on valmistettu suomalaisesta koivusta. HIT THE WALL Increasing and enhancing the use of public transportation is essential when it comes to more sustainable urban life. Cycling is a more and more popular way of traveling and way of life in cities. There is, however, too little storage possibilities, and therefore expensive bicycles are often kept indoors. Hit the Wall is a practical and stylish bicycle rack emphasizing the innate beauty of the bicycle and makes it a natural part of home decoration. It is also a statement about sustainable values, a more ecological way of life and the desire for alternative solution in one’s everyday life. The rack is made from Finnish birch.

90

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

91


Mikko Paakkanen

Suomi Finland

SIRKKATERRAARIO Sirkkaterraariot voivat olla pian arkipäivää myös länsimaisissa kodeissa. Hyönteistuotanto on lähes kaikessa ylivoimaisesti parempaa muuhun lihatuotantoon verrattuna. Hyönteisten kasvatus on huomattavasti ekologisempaa kuin vaikkapa karjan kasvatus. Siihen kuluu vähemmän vettä, ja ruumiinlämmön ylläpitoon menee vähemmän energiaa. Hyönteisten syönti vähentäisi nälänhätää maailmassa, parantaisi ravitsemusta ja vähentäisi saasteita, sanoo YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO. FAO:n mukaan kaksi miljardia ihmistä eli kolmasosa maapallon väestöstä syö jo hyönteisiä. CRICKET TERRARIUM Cricket terrariums could soon be an everyday phenomenon in Western homes as well. Insect production is by far better than any other livestock farming. Growing insects is much more ecological than livestock farming. Less water is needed, and maintaining the body temperature requires less energy. Eating crickets would reduce the shortage of food in the world, improve the nutrition situation and diminish pollution, says FAO, the UN Food and Agriculture Organization. According to FAO two billion people, in other words one third of the world’s population, already eat insects.

92

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

93


Anna Palomaa

Anne Vaten

Suomi Finland

RIITE-TUHKAUURNA Suunnittelin maisterin opinnäytetyönäni 2011 ensimmäiset kaksi täysin biohajoavaa, maahan tai vesistöön laskettavaa tuhkauurnaa, jotka on valmistettu sokerista puristamalla. Nopeasti maatuva materiaali sopii parhaiten tuotteisiin, joiden elinkaari on lyhyt. Lisäksi sokeri on visuaalisesti mielenkiintoinen ja sopii herkkyytensä ja juhlavuutensa ansiosta tuhkauurnan materiaaliksi. Mielenkiintoa aihetta kohtaan lisää tällä hetkellä kiivaanakin vellova keskustelu sokerin vaaroista ja siitä, kuinka länsimaisten ihmisten ravinto sisältää aivan liikaa sokeria. Ajankohtainen aihe tuo mielekkyyttä tekemiseen, ja on helppo ajatella, että sokerille tuleekin keksiä uusia käyttötarkoituksia. RIITE URN I designed as my master’s thesis in 2011 the first two completely biodegradable urns for ashes put in the ground or in water. The urns are pressed from sugar. A quickly degradable material suits well for objects which have a short life cycle. In addition, sugar is visually interesting, and due to its delicate and solemn nature it is perfect material for urns. Sugar is an interesting material also due to the at times rather heated debate about the dangers of sugar and how Western people eat far too much sugar. The current topic makes the design worthwhile, and it is easy to think that new uses for sugar must be invented.

94

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

95


Milja Partanen

Suomi Finland VANNIKKA Penkin ajatus lähti jalkojen muodosta. Jalkaparit saa cnc-jyrsittyä istuinlevyn pituisesta suorakaiteesta vanerinpalasta lähes ilman hävikkiä. Vielä istuinlevyistä ja jaloista ylijääneestä vanerista saadaan jyrsittyä keskikappaleita. Vannikka koostuu istuinlevystä, neljästä jalasta sekä osia yhdistävästä keskikappaleesta ja se kootaan mahdollisimman vähillä metallikiinnikkeillä. Vannikka on tehty sertifioidusta ja kotimaisesta vanerista. Vaneri on puuviilu- tai melamiinipinnoitettua, jotta ulkonäköä saa sovitettua kuluttajan tarpeisiin. Viimeistelyyn käytetään luonnonmukaista ja sertifioitua öljyvahaa. Penkki on helposti kasattavissa ja purettavissa, joten kuljetukset ja varastoinnit voidaan hoitaa aina litteässä paketissa. Ihanteena olisi, että Vannikan pakkausmateriaali voisi olla osa pantillista järjestelmää. Tarkoitus olisi, että mikäli kuluttaja luopuu penkistään, olisi penkille ennemmin tiedossa uusi koti ja huoltoa kuin tuotteen kierrättäminen. Tämä vaatii penkiltä niin kestävyyttä kuin monikäyttöisyyttäkin. Penkin huollettavuudessa on eroja lähinnä vanerin eri pinnoitteiden välillä. Puuviilupintaa voi hioa ja pintakäsitellä haluamallaan tavalla viilupaksuuden rajoissa. Likaa ja elämää vähemmin kolhuin kestävä melamiinipinnoite ei käytännössä kaipaa lainkaan huoltoa. Penkin tullessa tiensä päähän materiaalit ovat helposti eroteltavissa ja kierrätettävissä. Metallisten kiinnikkeiden irrottamisen ja lajittelun jälkeen lopun tuotteesta voi kierrättää puujätteeseen tai energiajakeeseen. • Mitat: leveys 1200 mm, korkeus 440 mm, syvyys 350 mm VANNIKKA The idea for the bench started with the form of the legs. The pair of legs can be cnc milled from a seating-length piece of plywood almost without any waste. The leftover veneer from the seating and the legs can be used for milling the centre pieces. Vannikka consists of the seating plate, four legs and the centre piece combining the components. It is assembled using just a few metal brackets. Vannikka is manufactured from certified Finnish plywood. The plywood is coated with veneer or melamine, which makes it possible to customize the appearance according to the customer’s needs. The surface is treated using certified biological oil wax. The bench can be assembled and dissembled easily, and therefore it can be transported and stored in a flat package. Ideally, Vannikka’s packaging material could be part of a deposit-refund system. Ideally, when a consumer decides to abandon their bench, it could be serviced and repositioned rather than recycled. Therefore the bench must be both durable and versatile. The serviceability of the bench varies mainly according to the different surface treatments of the plywood. The veneer surface can be ground and surface treated as required according to the thickness of the veneer. Melamine takes dirt and minor damage better and requires next to no maintenance. When the bench reaches the end of its life cycle the materials can be easily separated and recycled. After detaching the metal brackets the materials can be recycled among wood or energy waste. • Measurements: width1200, height 440, depth 350 mm 96

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

97


Yves Pauwels

Belgia Belgium www.falluce.be

PURE BABOUSH Yksinkertainen maatuskanukke, joka on valmistettu käsin koivupuusta ja varustettu 1 W:n LED-spotilla sekä koristeellisella teräslangalla. Nuken ilmettä voi muunnella kieputtamalla teräslankaa eri tavoin. Tätä pientä valaisinta voi käyttää pöytä- tai yövalaisimena. Kokoelma erikokoisia valaisimia on kuin pieni valaisinperhe. Tämän esineen voivat valmistaa joko paikalliset käsityöläiset, tai sitä voidaan valmistaa teollisesti hyvin vähäisin työvälinein. Käytettäessä 1 W:n tai 3 W:n lamppua energian kulutus on ekologista. Kiinnittämällä teräslangan luovasti voit antaa nukelle persoonallisen ilmeen. Voit myös halutessasi maalata nuken. • Materiaalit: paikallinen koivupuu (ekologinen puu, joka ei ole uhanalainen, FSC-sertifioitu), 1W:n LED-spotti. • Mitat: korkeus 20 cm, halkaisija 10 cm, paino 150 g. PURE BABOUSH A simple matryoshka doll, handcrafted from birch wood, is equipped with a 1W LED spot and an ornamental wire. A different expression is given by the way you curl and set up this wire. This little lamp can be used as a table or night lamp. An assembly of lamps with different sizes, looks like a family. This object can be made by local craftsmen or as mass production in an organised workplace with minimal tools or machinery. Using a 1W to 3W LED spot, this figure has a economic energy consumption. By fixing the wire in your own creative way, you can give a personal expression to the doll. If you like you can paint it any way you like. • Materials: Wood from local birch (a kind of wood that’s ecologic and not threatened, FSC label), Led spot of 1W. • Measurements: height 20 cm, diameter 10 cm, weight 150 g.

98

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

99


Jesse Repo

Suomi Finland

TAITU pinottava istuin – penkki – yleistuoli Taitu-sarja on muotopuristevalmisteinen ja edustaa suomalaista nykymuotoilua. Valmistusprosessiin kuuluu kalusteiden runkokomponenttien koneistettu leikkaus viilupuristeaihiosta. • Pinottava istuin: 52 x 50 x 78 cmm, muutama kilo < 5kg Koivuviilupuriste, FSC- tai PEFC- sertifkaatit / puuraaka-aine • Penkki: 44 x 32 x 160 cm, muutama kilo < 10kg Koivuviilupuriste, FSC- tai PEFC- sertifkaatit / puuraaka-aine • Yleistuoli: 57 x 52 x 78 cm, muutama kilo < 10kg Koivuviilupuriste,FSC- tai PEFC- serti kaatit / puuraaka-aine

TAITU -series is based on form pressed plywood components and represents contemporary Finnish design. Manufacturing process includes furniture frame components cut out from a blank of form pressed plywood. • Stackable chair: 52 x 50 x 78 cm, around < 5kg pressed plywood / birch, FSC- or PEFC- certificates / wood material • Bench: 44 x 32 x 160 cm, around < 10kg pressed plywood / birch, FSC- or PEFC- certificates / wood material • Chair: 57 x 52 x 78 cm, around < 10kg pressed plywood / birch, FSC- or PEFC- certificates / wood material

100

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

101


Maija Puoskari

Suomi Finland

LIUKU Liuku on yksinkertainen riippuvalaisin, joka koostuu kahdesta osasta; lasisesta kuvusta ja puisesta sisämuodosta, jonka sisään valonlähde on piilotettu. Valaisimen lasiosa lepää vapaasti puuosan päällä luoden kauniin yksityiskohdan puun ja lasin risteyskohtaan. Materiaaleina ovat liukuvärjätty lasi ja suomalainen leppä. Valonlähteenä toimii energiatehokas ja pitkäikäinen led, joka on upotettu puuosaan. Liuku-valaisinsarjassa johtoajatuksena on yksinkertaisuus: kaikki ylimääräinen on jätetty pois. Liuku on ajaton, kaunis ja elinkaareltaan pitkäaikainen. Suunnittelussa on huomioitu ledin vaihdettavuus. Valaisin on valmistettu Suomessa. LIUKU Liuku is a simple pendant lighting consisting of two elements: a glass dome and a wooden inner part where the source of light is hidden. The glass part rests freely on top of the wooden part creating a beautiful detail at the meeting point of the wood and glass. The gradient dyed glass and the Finnish alder. The source of light is the energy efficient led which is embedded in the wooden part. Liuku line of lightings the leading idea is simplicity: all the redundant elements have been left out. Liuku is a timeless, beautiful, and long-living. The design enables the changeability of the led. The lighting is manufactured in Finland.

102

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

103


Irina Pått

Anne Nisula

Suomi Finland

KILPI / SHIELD -VALAISIN Valaisin seinään tai kattoon. Piensarjoihin tarkoitettu valaisin, jonka kupuosa valetaan kipsimuotteihin. Olen erikoistunut valaisimiin, joissa käytän pitkäkuituista paperia, paperimassaa tai uusiopaperia. Edellisen kerran osallistuin EcoDesign-näyttelyyn vuonna 2010 Suomen Pankin eurosetelisilpusta valmistetuilla Euro Trash -pöytävalaisimilla. Etsin jatkuvasti uusia, käyttöä kestäviä materiaaliratkaisuja, joissa raaka-aineena on paperi. Siinä mielessä vanhat, välillä unhoon jääneet tekniikat ovat kiehtovia.Yhdistettynä uusiin työmenetelmiin ne avaavat uusia ulottuvuuksia. Olen käynyt tutustumassa mm. Saksassa Ludwigslust-linnan 1700-luvulta peräisin oleviin ihmisen kokoisiin veistoksiin, joita ajan hammas ei ole tärvellyt. Niiden raaka-aineena on korkealaatuinen paperisilppu, joka selittää niiden pitkäikäisyyden. Tähän minäkin tähtään. Nyt olen löytänyt materiaalin jota on käytetty Japanissa jo 1650-luvulta lähtien: SBL:n ekologinen Oriental Mix, tuotenimeltään Oriental Coat, joka valmistetaan tekstiiliteollisuuden sivutuotteena syntyvästä materiaalista ja joka sisältää silkkiä, samettia, pellavaa ja puuvillaa. Oriental Mix -seoksessa on siten samoja ainesosia kuin 1700-luvun eurooppalaisessa korkeatasoisessa ja kestävässä lumppupaperissa. • Kupu: uutuusmateriaali Oriental Mix, kovetettu tapettiliisterillä. Päästöluokitus M 1 • Sähköosat: E 14 tai E 27, LED tai pienloistelamppu • Koko: n.47 x 7 cm • Paino: n. 500 g LAMP “KILPI/SHIELD” The lamp can be installed on the wall or on the ceiling. The lamp can be produced in small production series. The shade is cast in a plaster mould. I specialize in lamps in which I use long-fibre paper, paper pulp or recycled paper fibre. Previously I participated in EcoDesign in 2010 with table lamps made from shredded euro notes from the Bank of Finland. I constantly search for new durable materials where paper is the raw material. Old and forgotten techniques fascinate me. When combined with new methods they open up a whole new horizon. I have paid a visit to the Ludwigslust Castle in Germany, where they have human size sculptures from the eighteenth century, still in good condition. The raw material of these sculptures is good quality shredded paper, which explains their longevity. I aim at producing durable products, as well. Now I have found a material, which has been used in Japan since the 1650s: SBL’s ecological Oriental Mix, with the brand name Oriental Coat. It is made from an industrial by-product that contains silk, velvet, linen and cotton. Thus Oriental Mix consists of some of the same ingredients as the high quality European rag paper from the eighteenth century. • Shade: novelty material Oriental Mix, hardened with wallpaper adhesive. Emission rate M 1 • Electrical components: E 14 or E 27, LED or energy saving lamp • Size: approx.47 x 7 cm • Weight: approx 500 g 104

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

105


Inni Pärnänen & Marianne Huotari

Suomi Finland KÄPY Käpy on koottava tunnelmavalaisin, jonka materiaalina on kotimainen ympäristöystävällinen vaneri. Rakenteella on olennainen rooli valaisimen visuaalisessa ilmeessä ja teknisessä toteutuksessa. Käpy rakentuu toisiinsa lukkiutuvista laserleikatuista vanerineliöistä. Osien mittakaavaa varioimalla valaisimen funktio muuntuu pöytä- tai kattovalaisimeksi. Valaisimen pakkauskoko on enintään 30 x 30 x 5 cm. LED-nauha kulkee valaisimen sisällä alumiinivanteessa, joka samalla tukee vanerista rakennetta. Valittu valotekniikka on energiatehokasta ja pitkäikäistä, ja se sulautuu toteutukseen huomaamattomasti. Valaisimessa käytetty vaneri on FSC- ja PEFC-sertifioitua, ja kaikki sen osat ovat purettavissa ja kierrätettävissä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Käpy-valaisin on tuotantoteknisesti yksinkertainen ja teollisesti valmistettavissa. CONE Käpy (Cone) is a self-assembled ambiance lighting where the structure plays an important role for visual appearance and technical implementation. The lighting is constructed from Finnish eco-friendly laser cut plywood pieces which interlink with each other. The same design can be used to produce either a table or a pendant lamp by simply varying the scale of the pieces. In Käpy lighting fits into a flat packing sized no more than 30 x 30 x 5 cm. LED wire which is attached to an aluminium band, runs through the frame and strengthens it. The light source merges into the construction discreetly, and the structure filters the light softly through the wooden surface. Furthermore, the chosen light technology is energy efficient and long-lasting. The plywood of the lightings is FSC and PEFC certified, and all the materials used are disposable in a sustainable way. The manufacturing process is simple, and Käpy can be produced industrially.

106

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

107


Lea Randebrock

Saksa/Suomi Germany/Finland

RASTI Rasti on koivuvanerista valmistettu kahdenistuttava penkki. Se on valmistettu 15 mm:n koivuvanerista cnc-jyrsintätekniikalla. Mahdollisimman ekologisen ja energiaa säästävän penkin valmistamiseksi materiaalia käytetään mahdollisimman vähän. Tuotannon hukkamateriaalin minimoimiseksi kaikki kappaleet sahataan yhdestä vanerilevystä. Neljän penkin tarpeet syntyvät 1500x6000 mm:n vanerista, ja hukkamateriaalia syntyy vain 8 %. Tuotannossa tarvitaan vain tietokoneella suunniteltu tiedosto. Cnc-jyrsintätekniikalla kappaleet on helppo tuottaa paikallisesti. Kuljetusmatkoja ja hiilidioksidipäästöjä voidaan näin vähentää. Kappaleet sopivat litteään pakkaukseen, ja penkki voidaan lähettää ostajan kotiin. Jalat yhdistetään helpolla lukitusmekanismilla ja ruuvataan istuimeen 4–8 ruuvilla. Tuotteen elinkaaren lopussa kaikki materiaalit on helppo hävittää. Puuaines voidaan polttaa ja ruuveja voi käyttää toisessa kohteessa tai ne voi kierrättää. RASTI Rasti is a two-seat bench made from birch plywood. It is made of 15 mm plywood and cut by cnc milling technique. To contrive a bench, which is as ecologic and resource saving as possible the material use is put down to a minimum. To minimize the waste in the production process all pieces are cut from a single board of plywood. Pieces for 4 benches can be produced out of a 1500x6000 mm plywood board with a waste rate of only 8%. Production only needs the computer design files. With cnc milling process the piece can easily be produced locally. Thereby transport distances and CO2 emission can be reduced. The pieces fit into a flatpack and the bench can be set up at home. The legs are connected with a simple locking mechanism and screwed with 4-8 screws onto the seating surface. At the end of the product’s lifecycle all materials can be disposed of easily. The wood can be burned and the screws can be used again or recycled.

108

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

109


Timo Ripatti

Outi Törmälä

Suomi Finland www.studioripatti.fi

KUPPI Kuppi on kotoisa valaisin joko seinälle tai lattialle. Massiivipuu on lämpimän oloinen, ja LEDien värilämpötilan voi muuttaa erilaisiin ympäristöihin sopivaksi. Linssi-akryyliyhdistelmä antaa valolle lisäsyvyyttä ja ehkäisee häikäisyä. Kupissa voi olla valinnainen viiste (tai kolme viistettä), jolloin sen voi kallistaa. Materiaalit ovat enimmäkseen kierrätettäviä, ja elinkaaren lopussa puuosat voidaan polttaa tai kompostoida. Kuppia voi valmistaa sekä manuaalisesti että teollisesti. • Materiaalit: Massiivipuu: koivu, saarni tai tammi / lasilinssi / akryylihimmennin / Led-valonlähde / kaapeli • Pintakäsittely: Saippua, luonnonvaha tai öljy • Mitat ja muodot: Vaihtelevat KUPPI Kuppi is a cosy lighting fixture for table or floor use. Solid wood gives a warm feeling and LEDs color temperature can be chosen to suit different environments. The lens-acrylic combination gives an extra depth to the light and prevents glare. Kuppi can have an optional facet (or three facets) to enable tilting. Materials are mostly recyclable and at the end of its life span the wood parts can be burned or composted. Kuppi can be manufactured manually or industrially. • Materials: Solid wood: birch, ash or oak / glass lens / acrylic diffuser / LED-light-source / cable • Surface treatment: Soap, natural wax or oil. • Dimensions & shapes: Variable

110

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

111


Timo Ripatti

Suomi Finland www.studioripatti.fi

SÄLE Ohuet massiivipuusäleet muodostavat kevyen mutta vahvan rakenteen lasisen pöytäpinnan tueksi. Lasi on kierrätettävä materiaali, ja elinkaarensa lopussa runko voidaan polttaa tai kompostoida. • Materiaalit: Massiivipuu: koivu, saarni tai tammi / lasi • Pintakäsittely: Saippua, luonnonvaha tai öljy • Mitat ja muodot: Vaihtelevat SÄLE Thin slats of solid wood form a light yet strong structure to support the glass table top. Glass is a recyclable material and at the end of its life span the frame can be burned or composted. • Materials: Solid wood: birch, ash or oak / glass • Surface treatment: Soap, natural wax or oil. • Dimensions & shapes: Variable

112

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

113


Timo Ripatti

Suomi Finland www.studioripatti.fi

VATI Yksinkertainen ja selkeä muotokieli on ajatonta. Funktionaaliset tuotteet kestävät aikaa ja ikääntyvät kauniisti, joten niiden elinkaari voi olla hyvin pitkä. Näitä tuotteita voi huoltaa ja korjata tavanomaisilla puusepän työmenetelmillä. Materiaalit ovat kierrätettäviä, ja elinkaarensa lopussa ne voi polttaa tai kompostoida. Tuotteita voi valmistaa sekä manuaalisesti että teollisesti. • Materiaalit: Massiivipuu: koivu, saarni tai tammi • Pintakäsittely: Luonnonöljy (elintarvikelaatu) • Mitat ja muodot: Vaihtelevat VATI A simple and clear design language is timeless. Highly functional products stand the test of time and age beautifully so that the life span can be very long. These products can be maintained and mended using regular carpentry methods. The materials are recyclable and at the end of its life span the products can be burned or composted. The products can be manufactured manually or industrially. • Materials: solid wood: birch, ash or oak. • Surface treatment: Natural oil (edible). • Dimensions & shapes: variable

114

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

115


Katja Rouvinen

Suomi Finland www.katjarouvinen.com

RULLA Rulla on kannettava piknik-kaluste, joka sisältää suljettuna säilytystilan ja avattuna kaksi tuolia ja pöydän. Rulla on uudenlainen, hauska ja leikkisä esine, mutta samalla tarpeellinen kauniin kesäpäivän retken viettämiseen. Tällä erilaisella, pitkäikäisellä ja kestävällä käyttöesineellä voidaan korvata moni muu piknik-retkiä varten tarvittava ja hankittava tavara. Valmistusmateriaali on ekologinen ja aikaa kestävä UPM Formi. Tässä ulkokäyttöön suunnitellussa tuotteessa sen hyvät ominaisuudet, pitkäikäisyys, säänkestävyys ja helppohoitoisuus pääsevät parhaalla tavalla esille. UPM Formi on uusi, erittäin laadukas ja kestävä luonnonkuitukomposiittimateriaali ruiskuvalutuotantoon ja ekstruudaukseen. Uusiutuvista kuiduista ja muovista tehty seos on kierrätettävä, hajuton ja tasalaatuinen. UPM Formi valmistetaan puhtaasta muovista ja sellukuidusta, joka hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä. Uusiutuvan raaka-aineen ja UPM:n hankintaketjun ansiosta hiilijalanjälki on pieni. Biofore-yhtiönä UPM on sitoutunut vähentämään tuotteidensa ja toimintansa ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. UPM:n ympäristövastuun avainalueita ovat kestävät tuotteet, ilmasto, vesi, metsä ja jätteet. RULLA Rulla is a portable piece of furniture for picnic. When closed, it is a container, and when opened, two chairs and a table. Rulla is a fun and playful object but at the same time a useful one for a picnic on a beautiful summer day. This novel, long-lived and sustainable object can replace several others needed for a picnic. The material is the ecological and enduring UPM ForMi. This product is meant for outdoor use, where it’s best characteristics it is long-living, weather-proof and easy to case – are at their best. UPM ForMi is a new, high quality and durable natural fibre material for composite products to be used in injection moulding manufacturing and extruding. UPM ForMi is suitable for manufacturing the form required by the form of Rulla. The mixture made of renewable fibres and plastic is recyclable, odourless and homogenous. The composite granulates are made of clean plastic and cellulose fibre which is acquired from sustainable forests. Due to renewable raw material and UPM’s acquisition chain the carbon footprint remains small. As a biofore company UPM is committed to lower the environmental load of its products throughout their whole life cycle. The key elements of UPM’s environmental responsibility are sustainable products, climate, water, forests and waste.

116

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

117


Katja Rouvinen

Suomi Finland www.katjarouvinen.com

SHAPE / SHIFT SHAPE / SHIFT on visuaalisesti vahva ja vaikuttava kaluste, jota voidaan käyttää penkkinä tai hyllynä. Monikäyttöinen kaluste on ekologinen valinta, jolla on pitkä elinkaari. Elämäntilanteiden ja kalustetarpeiden vaihdellessa samaa kalustetta voidaan käyttää useassa eri käyttötarkoituksessa. Valmistusmateriaali on massiivipuuta. Se on ajaton ja ekologinen materiaali, oikein käsiteltynä ja huollettuna myös pitkäikäinen. Kiitokset: Markus Koistinen www.markuskoistinen.com

SHAPE / SHIFT SHAPE / SHIFT is a visually strong and impressive product which can be used as a bench or a shelf. This versatile piece of furniture is an ecological choice with a long life cycle. When life situations and needs change, the same piece of furniture can be used in many different ways. The piece is made of solid wood. It is a timeless and ecological material, and when treated and maintained properly, it is also long-living. Thank you: Markus Koistinen www.markuskoistinen.com

118

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

119


Heikki Ruoho

Suomi Finland www.heikkiruoho.com

MIES-SÄILYTYSKALUSTEET ”MIES”-säilytyskalustesarja on saanut inspiraationsa perinteisistä piirustuslaatikoista, joita aiemmin yleisesti käytettiin arkkitehti- ja suunnittelutoimistoissa. Tietokoneavusteisen piirtämisen ja digitaalisen tallennuksen myötä perinteiset piirustuslaatikot ovat jo lähes hävinneet käytöstä. Halusin antaa kalustetyypille uuden elämän ihmisten arjessa. ”MIES” säilytyskalusteet ovat suunniteltu moduuliperiaatteella ja mitoitettu siten että ne soveltuvat käytettäväksi normaaleita kodin säilytystarpeita vastaamaan. ”MIES”-sarjan visuaalinen ja funktionaalinen “juju” on yhtenäisen rytmin muodostama kalusteen etupaneeli. Massiivipuu-profiilit voidaan yhdistää siten että kalusteessa voi käyttää erikorkuisia ja käyttöä palvelevia vetolaatikoita ja/tai ovia. Näin kaluste ikään kuin säilyttää funktioidensa salaisuuden ollessaan suljettuna. Kalustesarja on nimetty modernin arkkitehtuurin uranuurtajan Ludwig Mies Van Der Rohen mukaan. MIES STORAGE FURNITURE The line of storage furniture MIES was inspired by traditional drawing tables used earlier by architects and in design offices. Computer aided drawing and digital saving these traditional tables have almost disappeared. I wanted to give this piece of furniture a new life in everyday life. MIES storage furniture has been designed using a module principle and dimensioned so that they are suitable to be used in homes to store various items generally used in households. The visual and functional niche of the MIES line is the front panel formed by a uniform rhythm. The solid wood profiles can be combined so that drawers and/or doors of various heights can be used to enhance the usability. This way the piece retains the secret of its functions. The line of furniture has been named to honour the pioneering architect Ludwig Mies Van Der Rohe.

120

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

121


Sebastian Sandelin

Suomi Finland

KVADRA7 KVADRA7 – tuotteessa nimi kuvailee ulkomuotoa. KVADRAT on suomeksi neliö ja numero 7 viittaa keraamisen laminoidun Laminam-levyn vahvuuteen (3+1+3 mm). Cnc-työstetty Laminam on levynä ohuin mahdollinen materiaali pöytälevyksi, ilman turhia rakenteita. Sen iskunkestävyys on lasia ja luonnonkiveä selvästi parempi. Lähes 100 erilaista pintastruktuuria ja -sävyä takaavat persoonallisen ja ajattoman ilmeen. Pöydänjalat ovat saarnia, joka puulajina on erittäin luja, sitkeä ja kulutusta kestävä. Jaloissa on erillinen ura, johon pöytälevy liitetään liimaamalla. Laminam-pöytälevy valmistetaan luonnon materiaaleista, kuten louhossavesta ja graniitista. Värjäyksessä käytetään keraamisia pigmenttejä. Levyt ovat ympäristöystävällisiä ja helposti työstettäviä, sillä ne voidaan murskata takaisin jauheeksi, joka voidaan kierrättää ja käyttää uudestaan. Levyn valmistamiseen käytetään kestävää teknologiaa, joka kunnioittaa koko ekosysteemiä. Tarkoituksena on vähentää jalostuksen jätteet minimiin ja rajoittaa resurssien käyttöä. Projekti toteutetaan yhteistyössä johtavan suomalaisen laattojen maahantuojan ABL-laatan kanssa. • Jalat: saarni • Levy: 7 mm:n keraaminen laminoitu Laminam -levy • Mitat: 400x400 kork 400 / 600x600 k 350 / 400x400 k 600 KVADRA7 KVADRA7 – the name of this product describes its appearance. KVADRAT means a square, and number 7 refers to the thickness of the ceramic, laminated Laminam slab (3+1+3 mm). Cnc milled Laminam is the thinnest possible material for a table, with no redundant structures. It is clearly more shockproof than glass or stone. Nearly 100 different surface structures and shades guarantee a personal and timeless appearance. The legs of the table are made on beech which is a very strong, resilient and durable material. In the legs there is a separate groove in which the board is attached with glue. Laminam board is made on natural materials, such as mined clay and granite. It is dyes with ceramics pigments. The boards are environmentally friendly and easily worked because they can be crushed back in the powdered form to be recycled and reused. The production process utilizes sustainable technology which respects the whole ecosystem. The goal is to reduce the waste material in a minimum and restrict the use of natural resources. The project is carried out together with a leading Finnish importer of tiles, ABL-laatat. • Legs: beech • Board: 7mm laminated ceramic Laminam slab • Size: 400x400 h 400 / 600x600 k 350 / 400x400 k 600

122

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

123


Stefano Santilli

Iso-Britannia United Kingdom www.stefanosantilli.co.uk

HYÖDYLLINEN PÖYTÄ Tarkoitus on valmistaa pöytä, josta on hyötyä eri elämänvaiheissa päättyen lopulta memento mori -vaiheeseen. Pöytäpinnan grafiikka toimii samoin kuin liikuntahallin merkinnät määrittäen toimintoja, jotka luonnehtivat kasvamista ja vanhenemista: pieni pöytä pupukuvioineen ja värikynineen lapsuuden ensimmäisiin piirustusharjoituksiin, tilapäinen jakkara ja iPhone-pidin nuorten kokoontumisiin, näppärä jakkara sekä lasi isotonisille juomille, koroke kylpyhuoneen yläkaapille yltämiseksi, lääkkeen nauttimiseksi vesilasillisen kera, makuuhuoneen tarjotin vanhuuden aterioiden nauttimiseksi sekä seinälle uurnan läheisyyteen ripustettava ilmoitustaulu omistajan elämänvaiheiden ikuistamiseksi – ja mukana on myös samanaikaisesti krematoitavat halkomaiset pöydänjalat. A USEFUL TABLE The proposition is to have a table that can be taken usefully through the various stages of life, culminating in a memento mori. The surface graphic behaves like the markings of a sports hall, delineating activities that characterize growing up and getting older; a small table with a rabbit print and a pot of coloring pencils, for the first experiments with childhood drawing, an occasional stool with iPhone holder for adolescent informal gatherings, a keep fit stepping stool and beaker for isotonic drinks, a platform to reach the bathroom cabinet that seems to get higher, to take medication with a glass of water, a bedroom tray for when we need assistance at mealtimes and a wall mounted cork board to celebrate the life of that owner through personal images, placed above an urn for the ashes - including the simultaneously cremated ’log like’ table legs.

124

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

125


Simo Serpola

Suomi Finland www.simose.fi

TREFOIL Trefoil on suunniteltu yhteistyössä UPM:n ja Valopaa Oy:n kanssa. Valaisimen kolmilehtinen rakenne on suunniteltu ohjaamaan voimakkaan led- valonlähteen tuottama valo, sekä kierrättämään vapaasti led- moduuleiden tuottama lämpö. Keskeltä rakenteilta vapaa runko antaa valoa sekä ylös että alas avartaen valaistavaa tilaa. Puuosat on tuotettu UPM Grada -materiaalista, mikä tekee osien tuottamisesta tehokasta sekä mahdollistaa esimerkiksi sähköistyksen integroimisen osien sisään. Gradan käyttö mahdollistaa sen, ettei tuotteen valmistuksesta synny tarpeetonta liimausjätettä, ja tuotantoprosessi on kokonaisuudessaan aikaisempiin puristusmenetelmiin verrattuna kevyempi. Valaisimeen suunnitellut led-moduulit ja virtalähde tekevät TREFOILista energiatehokkaan ja modernin valaisimen, joka on ohjattavissa tilan tarpeiden mukaisesti. Valaisimen tuottamaa valomäärää voidaan ohjata siihen sisällytetyn tekniikan ansiosta tilan muun valaistustason mukaisesti kuluttamatta näin ylimääräistä energiaa. • Mitat: Ø 650 mm, korkeus 350 mm • Materiaali: UPM Grada • Valaisintekniikka: VALOPAA Oy TREFOIL TREFOIL is designed together with UPM and Valopaa Oy. The trefoil structure of the lighting is designed to direct the light produced by the strong LED source of light as well as to circulate freely the heat produced by the LED modules. At the centre the structure-free base creates an even and first rate light quality both up and down making the space seem more spacious. The wooden parts are made of UPM Grada which enables an efficient production method and makes it possible to integrate the electrification inside the components. The wiring and the attachment inserts can be installed before pressing the components which makes it easier to work with, assemble and install the lighting. When using Grada the production phase does not create unnecessary glue waste. The production process as a whole is lighter compared to earlier pressing methods. The lighting technique is developed and customized in cooperation with Valopaa Oy’s professionals. The LED modules and the light source make TREFOIL a very energy efficient and modern lighting which can be controlled based on the needs of the space. The amount of the light can be regulated with an in-built technique using a wireless radio. TREFOIL can also be integrated in a larger system where lightings can be controlled with a sensor. The controlling system can be made larger with a special Valopaa Master unit so that the lightings can be grouped flexibly, and each group can have its own functional profile. There can be for instance a time-based control. In this way the luminosity can be defined as required in a certain time frame. Owing to the in-built technique the use of the lighting can be customized according to the other lighting conditions of the space without using any extra energy. • Sizes: Ø 650 mm, height 350 mm • Materials: UPM Grada • Lighting technique: VALOPAA Oy

126

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

127


Shogo Tamura

Japani Japan

LIMB LIMB-jakkara on valmistettu yksittäisistä puusäleistä. Takaosa on paksun puunrungon muotoinen. Jakkara yhdistää rohkeasti suorat linjat ja herkät kaaret yhdeksi kokonaisuudeksi. Jakkara voidaan valmistaa monen kokoisena luonnonpuusta hyödyntäen materiaalia tehokkaasti. Muoto heijastelee alkuperäistä materiaalia ja puun elinaikaa. Jakkaraa on helppo kuljettaa, ja se on myös pinoutuva. • Materiaali: massiivipuu • Mitat: leveys 480 mm, korkeus 430 mm, syvyys 320 mm LIMB LIMB is a stool which is made of single wooden plates. The background of the shape is the thick branch of the tree. It is boldly combining straight lines and delicate curves. The stool can be made from various sizes of natural wood so it uses material efficiently. The form reflects the original material that was used and a tree of life. It is possible to carry easily and is also easy to stack. • Material: Solid wood • Dimensions: width 480mm, height 430mm, depth 320mm

128

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

129


Veera Sievänen

Suomi Finland www.veerasievanen.com

EDGE EDGE-lepotuoli muodostuu mielenkiintoisesta yhdistelmästä kulmia ja pintojen liitoksia, jotka tukevat tuolin ergonomisia sekä rakenteellisia ratkaisuja. Muotoilu pyrkii tuomaan esiin materiaalin luonteen ja visuaalisuuden. Isot, paksut pinnat muodostavat kestävän rakenteen, ja samalla reunat ja kulmat muodostavat yksinkertaisen veistoksellisen muodon. Lepotuoli on tehty oksattomasta, radiaalisahatusta Stora Enson sertifioidusta Effex-puutuotteesta. Effex on materiaalina kestävä ja pitää muotonsa paremmin kuin normaali mäntylankku. Effex-lankut muodostuvat sormiliitoksin liitetyistä mäntylamelleista, jonka raaka-aine tulee kestävästi hoidetuista metsistä. Puu on materiaalina uusiutuva ja ympäristöystävällinen. Lepotuolin valmistus on suunniteltu niin, että sen osiin voidaan käyttää yksi lankku tehokkaasti jättäen mahdollisimman vähän hukkamateriaalia. Paras tapa taistella nykypäivänä hallitsevaa kertakäyttökulttuuria vastaan on suunnitella kestäviä ja laadukkaita tuotteita. Kestävä puumateriaali yhdessä suunnitteluratkaisujen ja muotoilun kanssa antavat tuolille ajatonta laatua. Tuoli on valmistettu yhdestä materiaalista, joka on 100% kierrätettävissä. EDGE The EDGE easy chair is an interesting combination of facets and joints that make it both ergonomic and structurally stable. The design aims at emphasizing the visual quality of the material while bringing out the characteristics of the solid wood. The thick planks stabilize the chair, and the edges and facets create a minimalistic sculptural composition. The easy chair is made of radially sawn, knot free and certified wood material Effex, which is a registered trademark of Stora Enso. As a material, Effex is more durable than normal pine wood. Effex pine wood planks are finger-jointed raw material produced from sustainably managed certified forests. Wood itself is a renewable, ecological material. The production process of the chair has been conceived so that the whole wood plank can be efficiently used with very little waste. The best way to fight the culture of disposability so prevalent in our society is to manufacture high-quality sustainable products. The durability of Effex, paired with the solutions reached in this design, gives this chair a timeless quality. The chair is 100% recyclable and it is made from a single material.

130

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

131


Minni Sirelä

Suomi Finland

KOLMIKKO Kolmikko on monikäyttöinen jakkara julkisiin ja yksityisiin tiloihin. Se on valmistettu 18 mm:n vanerista ja 2 mm:n pulverimaalatusta teräksestä. Kestävä ja yksinkertainen rakenne on helppo koota muutamalla ruuvilla. Ekologisen Kolmikko-jakkarasta tekee muotoilu, materiaalit, valmistustapa ja pakkaus. Muotoilultaan Kolmikko on yksinkertainen sekä ajaton, ja kolmiomuodot ovat rakenteeltaan tukevia. Materiaaleina puu ja metalli ovat kestäviä ja elinkaarensa lopussa kierrätettäviä. Valmistustapa on melko yksinkertainen, sillä osia on vain kahdenlaisia: taivutettu metalliosa ja vaneriosa. Yksinkertaisen geometrisen muotonsa vuoksi hukkamateriaalia syntyy vähän. Kaikki Kolmikon osat mahtuvat pieneen pakkaukseen, joka on kooltaan 600x260x50 mm. Pakkaus on mitoitettu niin, että se mahtuu tiiviisti EUR-lavalle ilman hukkatilaa. Yhteen kerrokseen mahtuu aina kuusi pakkausta. Yhdelle lavalle pakattuja tuotteita mahtuu näin helposti 150 kpl. Tämä tekee kuljetuksesta tehokasta ja siten ympäristöystävällistä. KOLMIKKO Trio is a versatile stool for public and private spaces. It is made from 18mm veneer and 2mm powder painted steel. The durable and simple structure is easy to assemble using just a few screws. Trio stool is made ecological by its design, materials, manufacturing method and packaging. Trio’s design is simple and timeless, and the triangular shapes are structurally sturdy. Wood and metal are durable materials and after the end of their life cycle they are recyclable. The production method is fairly simple since there are only two kinds of components: the bent metal piece and the veneer piece. Due to its simple geometrical for there is very little waste material. All the Trio components fit in a small box, sized 600x260x50mm. The package is design to fit tightly on the EUR pallet without any waste space. Six packages fit on a single layer. Hence, on one pallet as many as 150 packages can be transported, which makes it efficient and therefore environmentally friendly.

132

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

133


Minttu Somervuori

Suomi Finland

BIG BAG Big Bag -laukkua muotoillessani tutkin, millaisia ovat perinteiset kantolaukut; tuohikontit, reput, rinkat ja saamelaiset rynkit. Vanhat perinteet inspiroivat ja sain niistä vaikutteita Big Bag -laukun suunnitteluun. Muotoilin vahvasta kanvaskankaasta kantolaukun, jonka käyttötapa on tilanteen mukaan joustava. Big Bag on sekä olkalaukku että selkäreppu. Big Bag muuntuu käyttötarpeen mukaan olkalaukusta selkärepuksi säätämällä sen kantohihnoja. Laukku valmistetaan luonnonmukaisesti tuotetusta hamppukanvaksesta. Sen vahvat kantohihnat ovat naudan parkkinahkaa, kauniit soljet messinkiä. Laukut on suojattu vanhan ajan nahkarasvalla, joka sekoitetaan luonnonmateriaaleista kuten lanoliinista ja talista. Kaikki laukkusarjan osat voi vaivatta huoltaa tai vaihtaa uusiin toimiviin, jos ne ajan mittaan kuluvat. Parkkinahan pinta pysyy kauniina pitkään ja sen luonnetta jopa vahvistavat ajan kanssa tulevat kulumat ja uurteet. • Mitat: leveys 380 mm, korkeus 500 mm, syvyys 120 mm BIG BAG When designing the Big Bag I investigated the structure of traditional bags: birchbark knapsacks, rucksacks big and small, and sami ”rynkki”. Old traditions inspire me and influenced me when I designed Big Bag. From sturdy canvas I formed a bag that can be used flexibly for various purposes. Big Bag is both shoulder bag and rucksack. Big Bag is easily transformed according to various needs from a shoulder bag to a rucksack by adjusting its straps. The bag is made from biological hemp canvas. The strong straps are made of tanned cowhide, and the beautiful buckles are made of brass. The bags are protected with old fashioned bag polish which is mixed from natural ingredients like lanoline and tallow. All the components of this line of bags can easily be changed into new, if they get worn out over time. Tanned cowhide remains beautiful for a long time, and the marks and furrows that gradually appear will even strengthen its character. • Dimentions: width 380 mm, height 500 mm, depth 120 mm

134

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

135


Fanni Suvila

Suomi Finland

SILO Silon puinen sileä pinta kiillottuu, kuluu ja silenee vuosi vuodelta. Sen massiivipuinen rakenne kestää lapsena kiipeilyä ja vanhana lepotaukoja. Pinta kutsuu koskettelemaan sormenpäillä sen pyöreän pehmeitä muotoja. Sen raskaan istuinosan ansiosta jakkara seisoo jykevästi paikoillaan. Silon materiaalit löytyvät kaadetuista puista Helsingin alueelta. Massiivipuu on arvokas materiaali, joka kestää vuosikausia. Ekologinen saippuointi antaa sille mahdollisuuden kulua ja siloutua käytössä ilman kemiallisesti käsiteltyä suojapintaa. Silo voidaan valmistaa helposti koska siinä on vain neljä osaa. Se on jykevän runkonsa ansiosta helppo pakata ja kuljettaa. • Korkeus: 45 cm • Halkaisija: 30 cm • Materiaali: saippuoitu tammi SILO Silo’s smooth wooden surface becomes more shiny, worn out and smooth from year to year. Its solid wood structure can handle climbing when used by children and resting pauses for older people. The surface invites to be touched its round and soft outlines. Due to its heavy seating element the stool stands sturdily where you put it. Silo’s materials are from fallen trees in Helsinki area. Massive wood is a valuable material which is very durable. Ecological soap treatment gives it a possibility to be worn out and become smoother without any chemically treated protection. Silo is easy to manufacture because it only consists of four components. Due to its sturdy frame it is easy to pack and transport. • Height: 45cm • Diameter: 30cm • Material: Oak treated with soap

136

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

137


Matti Syrjälä

Suomi Finland

KAPSELI Kapseli on kokonaan puusta valmistettu ekologinen säilytin pienille asioille, kuten esimerkiksi mausteille ja teelle. Muotoilultaan hyvin pelkistetty ja ajaton. Kapseli on valmistettu 0,6 mm paksusta jalavaviilusta, joita on laminoitu ristikkäin. Tällöin rakenteesta saadaan hyvin ohut ja erittäin kestävä. Pohjakappale on 5 mm:n vahvuista jalavaa, joka on upotettu purkin sisälle, jolloin ulkopinta pysyy yhtenäisenä. Purkin rakenne on erittäin luja, jolloin tuote on erittäin pitkäikäinen ja täten hyvin ekologinen. Kansi on valmistettu männyn kaarnasta. Kansi on hieman kiilamainen, jolloin se kiilautuu hyvin purkin sisälle ja on samalla myös hyvin avattavissa. Pienessä mittakaavassa kaarna on erittäin luja materiaali ja soveltuu hyvin tällaiseen käyttötarkoitukseen. Tummanruskea kansi on kaunis pari vaaleahkolle jalavalle. Kapseleita on kolmea eri kokoa, jolloin niitä voidaan kuljetuksessa pakata sisäkkäin. Kun tuote tulee elinkaarensa päähän on se helposti hävitettävissä esimerkiksi takassa tai energiajätteen mukana. • Materiaalit: FSC- sertifioitu jalava, männyn kaarna ja luonnonmukainen ja sertifioitu öljyvaha.

KAPSELI Kapseli is an ecological container entirely made of wood. It is suitable for small items like spices or tea. The design is very simple and timeless. Kapseli is made of 6mm elm veneer laminated across. This way the structure can be very thin and especially durable. The bottom piece is made of 5 mm elm imbedded inside the jar so that the outer surface remains uniform. The structure of the jar is very strong which makes the product long-lived and therefore ecological. The lid is made of pine bark. The lid is a bit wedgelike fitting nicely inside the jar and also easy to open. In a small scale bark is a very strong material and very suitable for this purpose. The dark brown lid is a beautiful pair for the relatively pale coloured elm. Kapseli comes in three different sizes, and they can be packed inside each other for transportation. At the end of its life cycle the product is easily disposable for instance by burning in a fireplace or used as energy waste. • Materials: FSC certified elm, pine bark, biological certified oil wax.

138

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N bu y to

om

lic tr

ac

.c

.c

C

k

om

lic C

re

.

.

k e r- s o ft w a

w

w

ac

ww

ww

tr

k

to

bu y

N

O W !

PD

O W !

PD

k e r- s o ft w a

re

SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

139


Yuka Takahashi

Japani Japan www.harni-takahashi.com

NAULAKKO: PUINEN VAATETELINE Ehdotukseni on kevyt puinen vaateteline, joka taittuu tarvittaessa kasaan. Vaateteline on tehty massiivipuusta ja vanerista. Siinä ei ole lainkaan nauloja eikä ruuveja. Jalat kiinnittyvät toisiinsa materiaalin jännitteen avulla. Huolimatta minimaalisesta materiaalin käytöstä ja sen keveydestä teline on riittävän kestävä yli yhdeksälle takille. Teline perustuu esipuristettuun rakenteeseen, joka tekee siitä vahvan. Ajatuksia elinkaariteemasta: materiaali on suomalaista mäntyä ja vaneria. Paikallinen materiaali, paikallinen tuotanto. Tuote on kokoon taittuva ja kevyt, jolloin se on helppo palata litteään pakkaukseen. Täten kuljetuksen aiheuttama hiilijalanjälki on minimaalinen. Teline on sataprosenttista mäntyä, ja liimaa tarvitaan hyvin vähän, joten valmistus ei vahingoita luontoa, ja sen voidaan lopulta polttaa. NAULAKKO: WOODEN COAT RACK My proposal is a light-weight coat rack that is also collapsible. This coat rack is made out of solid wood and plywood.
No nail, no screw are used. Each legs parts are fixed with the tension of the material. In spite of the minimal use of material and its lightness, the rack is durable enough for carrying more than 9 coats. The construction of the design that uses pre-stressed structure makes it stronger. Points for the theme of “Life cycle”: Material is made out of Finnish pine wood and plywood. Local material, local production. It is collapsible and light weight, that makes easy light flat package. And accordingly, it reduces carbon footprint in transportation to minimal amount. 100% wood and very little amount of wooden glue are used. It means no harm for the nature to burn as a waste.

140

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

141


Ahti Taskinen

Suomi Finland

LEHTITUOLI Aamulla eteiseen kolahtava uutislehti tarjoaa lukemisen ja paperin kierrättämisen lisäksi lukemattomia uusiokäyttömahdollisuuksia. Poisheittämisen sijaan siitä on mahdollista valmistaa melkein mitä vain, kulhoja, tarjottimia, tapetteja… Opiskeluaikana kiinnitin sanomalehden aukeaman riippumaan kattoon lampunvarjostimeksi. Lehtituolin prototyypin ei ole tarkoitus johtaa tuotantoon, sen sijaan se voi esimerkillään poikia lukuisia erilaisia ekologisia esineitä. Pyrkimykseni onkin kannustaa ihmisiä käyttämään luovuuttaan, kokea tekemisen iloa ja saada paperijäte jalostettua jatkokäyttöön. Materiaalia voidaan vahvistaa lakalla, mutta sen käyttöikä on kuitenkin rajallinen. Onneksi sen voi pilkkoa takkaan lämmittämään syysiltoja tai tehdä uuden tuolin. Tuolin runko on tehty mäntyrimoista ja kovalevystä, mutta se voidaan yhtä hyvin valmistaa pelkästä sanomalehtipaperista käyttäen liisteriä kiinnitysaineena. Lehtituolin leveys on 580 mm, syvyys 550 mm ja korkeus 880 mm. Poikkeuksellisen korkea käsinoja edistää veren kiertämistä sydämestä vaakasuoraan käsivarsiin ja antaa siten rentouttavan istuma-asennon. PAPER CHAIR A morning paper appearing in the hall each morning offers lots of recycling opportunities. Instead of tossing it you can make out of it almost anything: bowls, trays, wallpapers... As a young student I hung a newspaper spread on the ceiling to serve as a screen. My Paper chair prototype is not meant to be in production. Instead, its example can be followed, and several other ecological objects will possibly be born. My aim is to encourage people to use their creativity, experience the joy of making things themselves and have paper waste reused. The material can be strengthened with varnish but its life cycle is by all means limited. Fortunately it can be chopped in the fireplace to warm up cold autumn evenings or to make a new chair. The frame is made of pine slats and hardboard but it can just as well be made of newspaper only using wallpaper adhesive. The width of Lehtituoli is 580 mm, depth 550 mm ja height 880 mm. An exceptionally high armrest advances the circulation from the heart horizontally to arms and provides therefore a relaxing sitting position.

142

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

143


Ahti Taskinen

Suomi Finland

VASA Kokoukset kestävät kauan, osanottajat vaihtavat usein istuma-asentoa tai hierovat käsinojia hermostuksissaan. Pieni keinuva liike rentouttaa, pitää ihmiset valppaina ja laukaisee jännitystä. Ruokailuun keinuminen luo leppoisan tunnelman ja helpottaa niin seurustelua kuin ruoansulatusta. Vasa-keinu sopii kokoushuoneeseen, ruokatilaan tai lukunurkkaukseen. Se antaa tukevan istuma-asennon ja keinuminen on hillittyä. Satulavyöpunos joustaa niin istuimessa kuin selässä, joten tuoli ei tarvitse muita pehmusteita. Vasa-tuolin leveys ja syvyys on 460 mm ja korkeus 770 mm. Se on valmistettu koivusta ja satulavyöpunoksesta. Istuin ja selkänoja tuotetaan erillisinä ja kiinnitetään runkoon metalliheloilla. Esine on ensimmäinen prototyyppi, joten sarjatuotantoon soveltaminen tuo siihen vielä valmistusteknisiä muutoksia, mutta idea ja yleisvaikutelma pyritään säilyttämään ennallaan. VASA Meetings last long, the participants change their positions often and rub the armrests in a nervous mood. A small rocking movement relaxes, keep people alert and eases the stress. When eating, rocking creates a relaxed and cosy atmosphere and makes both socializing and digestion easier. The Vasa rocking chair suits in the meeting room, the dining room and the reading corner. It provides a sturdy sitting position, and the rocking movement is well controlled. The twine is flexible in the seating and in the back, and the chair needs no other padding. The width of the Vasa chair is 460mm and the height is 770mm. The chair is made from birch and twine. The seating and the back are produced separately and attached to the frame with metal brackets. This object is a prototype, and adapting it to serial production will bring a few technical changes, but the idea and the general appearance will be as similar as possible.

144

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

145


Meital Tzabari

Israel www.meitaltzabari.com

RE:CONNECT Meital Tzabari in israelilainen Lontoossa asuva muotoilija. Meital haluaa käyttää työssään ekologisesti kestäviä materiaaleja. Ympäröivät maisemat tarjoavat innoitusta ympäri vuoden, mutta etenkin syksyllä se on vielä tavallista eloisampi ja värikkäämpi. Syksyllä 2012 Meital alkoi kehittää tuotteita ihailemistaan luonnonelementeistä kokeillen eri tekniikoilla ja käyttäen pudonneita syksyn lehtiä. Heti kokeiltuaan tätä epätavallista materiaalia Meital loi julkisen veistoksen nimeltä ”Viimeinen halaus”. Tämän perusteella syntyi oivallus lehtien kestävyydestä ja mahdollisuudesta käyttää niitä komposiittimateriaalissa. Nykyisten valmistustekniikoiden avulla Meital kykeni luomaan erilaisia muotoiltavia levymateriaaleja. Pudonneiden lehtien käytössä uuden komposiittimateriaalin valmistukseen oli sekin viehätys, että puille ei aiheuteta siinä mitään vahinkoa. Tämä ennestään hyödyntämätön resurssi on lähes rajaton, ja se uusiutuu joka vuosi. “Re:connect” valittiin hankkeen nimeksi, koska lehdet yhdistyvät siinä puuhun, josta ne ovat alun perin kotoisin. Re:connect-hankkeen tarkoituksena on tutkia tuotteen monipuolisuutta ja tuoda se kaikenlaisten sisustus- ja muotoiluprojektien vaihtoehdoksi. Luonnonmuotojen estetiikka ja ruskeiden lehtien muodot ovat hyvin miellyttäviä, ja materiaali on helppo muotoilla mihin tahansa muotoon tai kokoon. Tuoli, lampunvarjostin ja erilaiset pinnat ovat esimerkkejä tuotteen käyttötarkoituksesta. Tämän uuden materiaalin mahdollisuudet tuntuvat jatkuvan ikuisesti puiden lehtien lailla. RE:CONNECT Meital Tzabari is an Israeli Designer, based in London. As a designer, Meital finds herself inspired to fulfil the need for Ecologically Sound Materials. The scenery around her provides inspiration all year; yet in autumn it all seems much more vivid and colourful. In the autumn of 2012, Meital took her admiration of nature’s processes further, by beginning to experiment with several techniques, using fallen-leaves. Immediately after considering this unusual material for design, Meital created a public sculpture called “The Last Hug”. This gave her insight into the durability of fallen-leaves, for use as a composite material. Existing manufacturing techniques, allowed Meital to create a variety of formable sheet materials. The immediate appeal of using fallen-leaves, for this new composite material, was that no damage is caused to the trees themselves. This, previously untapped, resource is almost limitless, and refreshes yearly. “Re:connect” was chosen to be the name for this project, as the leaves are being reconnected with the tree, from which they once came. The purpose of the Re:connect project, is to explore its versatility and to make it available for all interior and product design options. The aesthetics in the natural shapes, of the various shades of brown leaves, is very pleasing, and the material can be easily formed into any pre-determined shape, or size. A chair, lampshades, and surface decoration, are just some of the items that have been created. The potential of this new material seems to continue growing ever onwards, like the leaves on the trees. 146

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

147


Elina Ulvio

Suomi Finland www.elinaulvio.fi

X MARKS THE SPOT X MARKS THE SPOT ottaa tilan haltuun pöydälle ominaista keskeistä sijaintiaan korostaen. X-pöydän läpinäkyvät lasilevyt leikkaavat toisiaan muodostaen eriasteisia harmaan sävyjä ja geometrisia muotoja kuvakulmasta riippuen. Yhdestä materiaalista koostuva kaluste on tarpeen tullen helposti kierrätettävissä. Lasi on materiaalina erittäin kestävä, ja valmistustapa tukee lähituotantoa, jolloin tuotteella on pieni hiilijalanjälki. X MARKS THE SPOT X MARKS THE SPOT possesses the space by emphasizing its essential central attribute of the table. The transparent glass plates cut each other forming different shades of gray and geometrical forms depending on the viewing angle. Consisting of one material, the furniture is easily recycled when necessary. Glass is a sustainable material and the process supports local production, which leaves a minor carbon footprint.

148

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

149


Elina Ulvio

Suomi Finland www.elinaulvio.fi

VEKTORI Vektori on sisä- ja ulkotiloihin soveltuva lepotuoli, jossa jännitetty rakenne muodostaa optimaalisen istuma-asennon. Kaluste rakentuu kahdesta sivuelementistä ja neljästä sarjasta, joiden väliin pingottuva rst-seulaverkko muodostaa kaksi kolmiomaista kehää. Rakenne jännitetään kahden liikkuvan sarjan avulla. Yhdestä materiaalista koostuva kaluste on tarpeen tullen helposti kierrätettävissä. Ruostumaton teräs on materiaalina erittäin kestävä ja valmistustapa tukee lähituotantoa, jolloin tuotteella on pieni hiilijalanjälki.

VECTOR Vector is a lounge chair adaptable for both indoor and outdoor use. Its taut structure forms an optimal sitting position. The furniture is built up of two side units and four series, between which the taut stainless steel net forms two triangle shaped perimeters. The structure is tightened by two adjustable series. Consisting of one material, the furniture is easily recycled when necessary. Stainless steel is a sustainable material and the process supports local production, which leaves a minor carbon footprint.

150

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


Tuomas Heikkilä

SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

151


Esa Vesmanen

Suomi Finland www.puredesign.fi

FINOM Valaisimen nimi Finom tulee Unkarista ja tarkoittaa hyvää. Nimi oli sanaleikki, koska valaisimen ensimmäistä versiota käytettiin 2004 Suomen kulttuurikeskuksessa Finagorassa Budapestissä. Mielestäni valaisimessa on kaunis valo, joka tulee ohuen lentokonevanerin läpi sivuille ja toisaalta tehokas valkoinen valo ylös ja alas. Valaisimen ensimmäistä, riiputettavaa versiota tehtiin tilaustyönä julkisiin tiloihin. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin halusin tehdä valaisimeen jalat, jotka toimivat samalla periaatteella kuin varjostin: minimaalisesti materiaalia ja konstruktio, joka käyttää puun luonnollista jännitystä hyväkseen. Tuloksena on kevyt, vähän materiaalia käyttävä, mutta samalla kestävä tuote. Saarnesta tehdyt jalat toimivat kuin jousi ja pingottuvat saranan ympärille muodostaen samalla sekä jalat että varjostimen pidikkeen yksinkertaisella tavalla, ilman ruuveja. Lentokonevanerista tehty varjostin jännitetään valaisimen pidikkeen ympärille, jolloin se saa venemäisen muodon. Finom- valaisimen kokoaminen ja purkaminen onnistuu ilman apuvälineitä ja sen varastointi vie minimaalisesti tilaa. Valaisimessa käytetään E27 energiansäästölamppua, jonka värilämpötila on mielellään ”kylmää” ( 4000 – 5000 K ) silloin saadaan miellyttävän lämmintä valoa vanerin läpi ja kylmempää valoa alas ja ylöspäin.

FINOM Finom, the name of the lighting, comes from Hungary. The name was a pun because the first version of the lighting was used in 2004 in the Finnish cultural centre Finagora in Budapest. I find the light very beautiful, coming through the thin aircraft veneer and on the other hand, an efficient white light upwards and downwards. The first pendant version of this lighting was made to order for public spaces. Now, about ten years later I wanted to add legs that function the same way as a shade: a minimal amount of material and a construction utilizing the natural tension of wood. The result is a light-weight product from very little material but still durable. The legs made of ash act as a spring and tighten around the hinge, at the same time forming both the legs and the shade holder in a very simple way, without any screws. The shade made of aircraft veneer is tightened around the holder when it gets a boatlike form. The Finom lighting can be assembled and dissembled without any tools, and the storage requires a minimal amount of space. An E27 energy saving bulb, “cold” (4000–5000K) colour temperature is recommended for this lighting because it creates a pleasant warm light through the veneer and a colder one upwards and downwards.

152

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

153


Heli Ylivaara & Annariina Alander

Suomi Finland OUTBOX-AURINKOKENNOVALAISIN OutBox on lähinnä ulkokäyttöön tarkoitettu aurinkoenergialla toimiva led-valaisin. Suunnittelun lähtökohta on tyylikkään muotoilun lisäksi ekologisuus käytössä, materiaaleissa, kestävyydessä ja logistiikassa. Suunnittelun idea lähti tarpeesta huomatessamme, että ulkokäyttöön ei ollut juurikaan tarjolla tyylikkäitä, huokeita aurinkoenergialla toimivia valaisimia, joita voisi sijoittaa esimerkiksi ruokapöytään tai terassille. Valaisimen materiaali on kuituvahvistettua betonia, joka valmistetaan luonnollisista hampun ja juutin kuiduista, kivijauheen ja sementin sekoituksesta, väripigmenteistä ja lateksipohjaisesta kovettajasta. Luonnonkuidut vahvistavat materiaalia ja tekevät siitä kevyemmän käsitellä.Valaisin valmistetaan muottiin valamalla, jonka jälkeen valonlähde, siihen liittyvä tekniikka ja valaisimen runko yhdistetään. Valaisimen kompaktin muodon vuoksi logistiikka on tehokasta. Tuotteen pakkauksena toimii kennokartongista valmistettu vyö, joka suojaa pakkausta kuljetuksen aikana ja johon on painettu tuotetiedot ja brändi-ilme. Valaisimet pakataan laatikoihin, jotka voidaan nostaa suoraan myymälän hyllylle. Kun tuote on tullut elinkaarensa päähän, on materiaali mahdollista kierrättää ja valaa uudelleen. • Mitat: 200x200x200 mm • Valaisin painaa noin 600g OUTBOX – SOLAR CELL LIGHTING OutBox is a solar energy lighting meant mainly for outdoor use. The starting point for the design besides the elegant design is the ecological qualities in its functions, materials, durability and logistics. The idea for this design started when we realized that there aren’t many elegant inexpensive solar cell lightings which could be placed on the dining table or at the terrace. The material of the lighting is fibre reinforced concrete, which is made from natural hemp and jute fibres stone flour-concrete mixture, colour pigments and latex based hardener. The natural fibres strengthen the material and make it lighter to handle. The lighting is mould, after which the light source, the inherent technology and the frame of the lighting are put together. Due to the compact form of the lighting its logistics are efficient. The packaging is a belt made of cellular cardboard which protects the product during transportation and in which all the product information and the brand image are printed. The lightings are packed in boxes that can be directly lifted on the shop shelf. When the product reaches the end of its life cycle, the material can be recycled and moulded again. • Measurements: 200x200x200 mm • The lighting weighs about 600 g 154

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014


SUUNNITTELIJOIDEN ECOANALYYSI

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus

Kierrätettävyys

DESIGNER’S ECO ANALYSIS

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Use, durability and maintainability

Recyclability

ECODESIGN-NÄYTTELY, MESSUKESKUS HELSINKI 10.–14.9.2014 ECODESIGN EXHIBITION, MESSUKESKUS HELSINKI, EXPO AND CONVENTION CENTRE 10–14 SEPTEMBER 2014

155


Suuret kiitokset

Many thanks

KIITOS! Näin laajan ja vaativan näyttelyprojektin toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman osaavia ja asialle omistautuneita yhteistyökumppaneita. Meillä on ollut onni saada avuksemme yrityksiä ja yhteisöjä sekä ennen kaikkea ihmisiä, jotka ovat omaksuneet kestävän kehityksen olennaiseksi osaksi toimintakulttuuriaan:

THANK YOU! As extentive and demanding exhibition as this would not be possible without knowledgeable and dedicated cooperating partners. We have been lucky to have with us a great group of companies and organisations and before all people who have established sustainability as an essential part of their operating culture:

Lexus Finland, Motiva sekä WWF Suomi. Kiitämme ja arvostamme suuresti kuraattoriamme Marco Casagrandea hänen tekemästään työstä näyttelyn hyväksi, Messukeskusta kaikesta panostuksesta ja tuesta, sekä siitä että näyttely sai arvoisensa puitteet. Erityinen kiitos koko Habitare-tiimille, EcoDesign-seminaarin järjestäneelle Motivan Riitta Lempiäiselle ja seminaarin luennoitsijoille sekä Suomen Messusäätiölle suunnittelijoille myönnettävästä palkinnosta. SUPER KIITOS ennen kaikkea elinkaari-teemaan ennakkoluulottomasti tarttuneille ja aiheeseen hyvin luovasti sekä analyyttisesti perehtyneille eturivin suunnittelijoille. Inspiraation tulokset ovat nähtävissä kuudennessa EcoDesign-näyttelyssä, jossa on esillä innovatiivisia ratkaisuja erilaisista ekologisista esineistä, huonekaluista valaisimiin ja sisustusesineisiin.

Lexus Finland, Motiva and WWF Suomi. We thank and very much appreciate our curator Marco Casagrande for his work for this exhibition, Messukeskus for all their effort and support and for giving the exhibition a worthy setting. We would like to thank the whole Habitare team, Riitta Lempiäinen from Motiva who organized the EcoDesign seminar and the lecturers in the seminar and also The Finnish Fair Foundation for the prize granted to the designers. A GREAT BIG THANK YOU for the frontline designers who grasped the theme of Life-cycle without prejudice and with great creativity and analytical skills. The results of the inspiration can be seen in the sixth EcoDesign Exhibition, which showcases innovative visions of various ecological products, from furniture to lightings and other objects.


2010

Samuli Naamanka (Finland) was awarded EUR 2000; Henrik Enbom (Finland), Heath Nash (South Africa) and the architect Julien De Smedt (Belgium) were awarded EUR 1000 each. The prize shared among the designers was donated by the Finnish Fair Foundation. The main partner of the exhibition, Sampo Bank Private Banking, granted Beyond the Ordinary prize of EUR 2000 to Tapio Anttila (Finland).

2011

Two awards were granted at the Habitare’s EcoDesign special exhibition. The Finnish Fair Foundation granted a EUR 5000 recognition award, which was shared among three designers. Tapio Anttila (Finland) and Björn Dahlström (Sweden) both received EUR 2000 and Eeva Lithovius (Finland) received EUR 1000. The main partner of the exhibition, Sampo Bank Private Banking, granted the Beyond the Ordinary prize of EUR 2000 to the designer duo Elina and Klaus Aalto (Finland). The guest of honour, German Industrial designer Konstantin Grcic was Chair of jury.

2012

Three designers were awarded at the 2012 EcoDesign special exhibition at the Habitare fair. James Irvine (UK/Italy), Rudi Merz (Finland) and Sebastian Sandelin (Finland) shared the EUR 5000 prize donated by the Finnish Fair Foundation. The winners were chosen by curator Kristiina Lassus who acted as the Chair of jury.

2013

The Finnish Fair Foundation’s prize of EUR 5000 was shared among Ludi Architects (Russia) EUR 3000, Rudi Merz (Finland) EUR 1000 and Tero Kuitunen &Bros (Finland) EUR 1000. The main partner of the exhibition, Lexus Finland, granted the Lexus Creating Amazing award of EUR 1500 to Timo Ripatti (Finland). The winners were chosen by curator Toshiyuki Kita.

Profile for Messukeskus

EcoDesign 2014  

EcoDesign 2014