Ecodesign Katalogi 2013

Page 1EcoDesign 13 Kuraattori / Curator: Toshiyuki Kita Apulaiskuraattori / Assistant curator: Jouko Järvisalo Näyttelyarkkitehdit / Exhibition architects: Erika Ahola ja Sanelma Hihnala Näyttelykalusteiden suunnittelu / Designers of the exhibition furnitures: Erika Ahola ja Sanelma Hihnala Näyttelykalusteiden valmistus / Producer of exhibition furnitures: Koskisen Oy Järjestäjä / Organiser: Suomen Messut / The Finnish Fair Corporation Tuottaja / Producer: Jari Pirhonen Mainostoimisto Valo Oy

Näyttelyluettelo / Prochure Suunnittelu ja tuotanto / Designed and produced by: Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Ltd: Mainostoimisto Valo Oy Jari Pirhonen, Linda Tavio Suomen Messut Mia Kilpeläinen Kannet / Cover: Edixion 300 g/m2, sisus / inside: Edixion 90 g/m2 Painopaikka / Printed by: Eriksen Oy Kannen kuva / Cover photograph: Jari Pirhonen © Mainostoimisto Valo Oy / Advertising Agency Valo Ltd, Suomen Messut / Finnish Fair Corporation

441 824 Painolaitos


EcoDesign 13

Kansainvälinen EcoDesign 13 -erikoisnäyttely järjestetään jo viidennen kerran Habitare-messujen yhteydessä. Näyttelyn teemaksi valikoitui viime vuoden tapaan puumateriaali. Kutsutuilla suunnittelijoilla oli vapaat kädet suunnitella sisustamiseen liittyvä kaluste tai käyttöesine. Ehdotuksen valmistuksessa tuli käyttää vähintään 80 prosenttia mielellään sertifioitua puuta ja 20 prosenttia jotain muuta ekologista materiaalia.

näyttelyarkkitehtuurista vastaavat Aalto-yliopiston opiskelijat Erika Ahola ja Sanelma Hihnala.

Suunnittelutyön muita tärkeitä kriteereitä ovat ekologinen valmistus, materiaalivalinnat, pakkaus ja logistiikka, käyttö, huollettavuus ja kierrätettävyys. EcoDesign-näyttely on kutsunäyttely, johon on kutsuttu kansainvälisiä huippusuunnittelijoita ja nuoria lahjakkuuksia Suomesta ja ulkomailta.

Ideoidessani ensimmäistä näyttelyä 2008, en osannut kuvitellakaan että näiden viiden vuoden aikana toimiessani näyttelyn tuottajana, näinkin moni suunnittelija on inspiroitunut ekologisesta suunnittelusta. Ilahduttavan moni heistä on ollut mukana kaikissa viidessä näyttelyssä. Useat suunnittelijat ovat ottaneet suunnittelemissaan tuotteissa lähtökohdaksi elinkaariajattelun, ja pysähtyneet miettimään mitä se todella merkitsee, eli voi hyvällä syyllä sanoa: hyvä muotoilu elää pitkään. Kaikista EcoDesign-näyttelyistä löydät tietoa näyttelyn nettisivuilta www.ecodesign. fi. Toivomme että omalla pienellä panoksellamme olemme voineet olla mukana edistämässä vihreämpää ajattelutapaa.

Tämän vuoden liki sadasta saamastamme ehdotuksesta näyttelyyn valikoitui mukaan 45 kriteerit parhaiten täyttävää tuotetta. Meillä oli ilo ja kunnia saada näyttelyn kuraattoriksi kansainvälisesti arvostettu Toshiyuki Kita, joka on yksi menestyneimpiä japanilaisia suunnittelijoita. Näyttelyn apulaiskuraattorina toimii ansioitunut Aalto-yliopiston tila- ja kalustesuunnittelun professori Jouko Järvisalo ja hänen johdollaan

Näyttelyn avajaisissa 18.9. palkitaan Suomen Messusäätiön myöntämällä 5 000 euron tunnustuspalkinnolla suunnittelija tai ryhmä, jonka tuote täyttää parhaiten näyttelyn kriteerit. Samassa yhteydessä jaetaan pääyhteistyökumppanimme Lexus Finlandin myöntämä 1 500 euron arvoinen Lexus Creating Amazing Award.

Tervetuloa tutustumaan EcoDesign 13 -näyttelyyn!

Jari Pirhonen Tuottaja, Luova johtaja Mainostoimisto Valo Oy

Kaikki EcoDesign-näyttelyt ja osallistujat: www.ecodesign.fi


The international EcoDesign 13 Exhibition is already the fifth special exhibition to be arranged in connection with Habitare Furniture, Interior Decoration and Design Fair. The theme of this exhibition is wood, similarly to last year. The designers were free to design a piece of furniture or another object related to interior decoration. The aim was to use 80 % of preferably certified wood and 20 % of other ecological materials. Other important criteria for the design were ecological manufacturing methods, packaging and logistics, usage, maintenance possibilities and recyclability. EcoDesign is an exhibition where renowned international designers and young talents from Finland and from abroad are invited. This year we received almost a hundred entries from which we have chosen products that best correspond the criteria of the exhibition. We have a great pleasure and an honour to have the exhibition curated by the internationally renowned Toshiyuki Kita, who is one of the most successful designers in Japan. The assisting curator is the Professor of Furniture Design at Aalto University, Jouko J채rvisalo, and managed by him, the exhibition architecture was designed by Erika Ahola and Sanelma Hihnala, students at the Aalto University.

At the opening on the 18th September, The Finnish Fair Corporation will grant a prize of EUR 5000 for a designer or a group whose work best corresponds the criteria of the exhibition. At the same event our main cooperation partner Lexus Finland will grant the Lexus Creating Amazing Award, the value of which is EUR 1 500. When planning the first event in 2008 I could not imagine that during these five years as the producer of this exhibition this many designers have found ecological design to be inspirational for their work. Delightfully many of these people have participated in all five exhibitions. Many designers have had the concept of life cycle as the basis of their work, and they have paused to think what it really means, so that it is plausible to say that good design is long-lived. Information about all EcoDesign Exhibitions can be found on the website www.ecodesign.fi. We hope that we have had our own small share in making a greener way of life a reality.

Welcome to the EcoDesign 13 Exhibition!

Jari Pirhonen Producer, Creative director, Advertising Agency Valo Ltd.

An ecological product is produced, used, recycled and disposed of in a natural matter.

More about EcoDesign exhibition and designers: www.ecodesign.fi


Toshiyuki Kita EcoDesign 13 -n채yttelyn kuraattori Curator of the EcoDesign


Puu, luonnon raaka-aine, on elävä materiaali, joka kohtelee hellästi meitä ihmisiä, jotka myös olemme osa luontoa. Puulla on jossakin määrin kyky säädellä kosteutta ja samalla myös ruumiinlämpöämme. Puu ei ime ihmisestä lämpöä mutta ei myöskään kuumota. Puu ympäröi meidät hellävaraisella lämmöllään. Puu on ihmisten elämässä korvaamaton raaka-aine niin astioiden, huonekalujen kuin kotiemmekin materiaalina. Kun nykyään ajattelemme luonnonvaroja ja energiansäästöä tasapainottaaksemme väestönkasvua, on ensiarvoisen tärkeää harkita vakavasti tämän luonnon meille lahjoittaman kallisarvoisen luonnonvaran järkevää käyttöä. Kyseessä ei ole pelkästään tämänhetkinen ongelma vaan pitkälle tulevaisuuteen vaikuttava teema. Kaikista luonnonvaroista puu on meille tutuin. Olemme keksineet monia tapoja hyödyntää puuta: vaneri, joka valmistetaan liimaamalla yhteen ohuita puulevyjä, MDF, joka valmistetaan liimaamalla yhteen haketta sekä lastulevy, joka syntyy liimaamalla yhteen puulastuja. Puun kuori ei joudu hukkaan, vaan sekin on arvokas raaka-aine. Puun juurissa on paljon kuitua, ja kekseliäisyydellä siitä voidaan valmistaa aivan uusia materiaaleja. Lehtiä voitaisiin hyödyntää kuivaamalla ja puristamalla ne levyksi. Nykyään liima- ja pintakäsittelyaineiden kehittämisessä tapahtuu paljon myönteistä, ja puuaineksen liimaamiseen liittyvät innovaatiot voivat johtaa siihen, että saamme mukavan kokoisia kappaleita hyötykäyttöön. Lisäksi puun yhdistäminen muihin materiaaleihin avaa käyttöömme monenlaisia uusia mahdollisuuksia. Epäilemättä puusta kehitellyt uudet materiaalit voivat osaltaan synnyttää ”henkisesti merkittäviä asioita”, jotka voivat juurtua ihmisten elämään. On odotettavissa, että modernin tekniikan avulla pystytään kehittämään puusta yhä uusia materiaaleja sekä vähentämään jätepuun määrä. Design on välttämätöntä, jotta luonnonmateriaaleista voidaan luoda kestäviä tuotteita. Tulevaisuudessa tehokas muotoilu onkin olennainen osatekijä valmistettaessa ekologisia tuotteita.

Wood, which is a natural material, is a living material that is gentle to us humans, who are also a product of nature. Wood has the ability to control humidity to a moderate degree and can help control our body temperature as well. Wood does not rob us of our body heat, nor does it force heat on us. It always embraces us with its gentle warmth. Wood is a material that is indispensable in our lives in the form of tableware, furniture and home. Today, when we think about natural resources and energy savings in relation to bringing a balance with population growth, it is vital that we give serious thought to the careful use of this precious resource given to us by nature. It is not only a current issue but also a theme that leads into the future. Of the resources derived from nature, wood is one of the most familiar materials in our lives. We have found many ways to make full use of a tree; for example, plywood, which is made by gluing together layers of wooden boards, MDF, which is glued together wood shavings, and chipboards, which are glued together wood chips. The bark of a tree is not wasted but can also be used as valuable material. The roots have a lot of fiber and, with some ingenuity, they just might turn out to be a novel material. The leaves could have new usage by drying and pressing them into a board. We are now seeing positive advances in wood adhesives and surface treatment techniques, and with some innovation and gluing together of small pieces of wood chips, we should have a nice-sized chunk of wood for practical use. Furthermore, combining wood with other materials would open up a whole range of possibilities. There is no doubt that new materials derived from wood would help in creating “spiritually rich things” that could take root in our lives. With the help of modern technology, development of new materials using wood and new ways to reduce scrap wood, which has no use but to burn for fuel, are much expected. Design is necessary for products made from natural materials to endure over time. In future, efficient design will therefore be an essential component of products aimed at benefiting the ecology.


Ekosuunnittelu yrityksissä Ekosuunnittelussa ympäristönäkökohdat sisällytetään tuotteen suunnitteluun ja kehittämiseen. Suunnitteluratkaisu on aina kompromissi eri tekijöiden välillä, kuten tuotteen käyttötarkoitus, tekniset vaatimukset, laatu, suorituskyky, liiketoiminnalliset riskit, taloudelliset näkökohdat ja eri ympäristönäkökohdat. Yritys, asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat kaikki hyötyä ekosuunnittelun toteuttamisesta ja tuloksista.

Ekosuunnittelu parantaa tuotteen kiinnostavuutta Kaikkia hyötyjä ei aina saavuteta lyhyellä aikavälillä, vaan hyödyt tulevat esiin vasta pitkän aikavälin tarkasteluissa. Yrityksen kilpailukyky voi parantua tai kustannuksia pystytään pienentämään. Nämä molemmat vaikuttavat yrityksen taloudelliseen tulokseen. Rahoittajien ja sijoittajien kiinnostus yritystä ja sen tuotteita ja palveluita kohtaan voi kasvaa. Kun tietämys tuotteesta ja sen ominaisuuksista lisääntyy, niin sekä tuotetta valmistava yritys että tuote voivat muuttua yhä useampien ihmisten mielestä kiinnostavaksi. Tuote, joka

aiheuttaa vähemmän haittaa ympäristölleen on monelle meistä luotettava ja turvallinen valinta.

Ekosuunnittelu osaksi yrityksen toimintajärjestelmää Ekosuunnittelun tavoitteena on pienentää tuotteen valmistuksen ja käytön haitallisia ympäristövaikutuksia. Useille yrityksille on laadittu muodollinen laadunhallintajärjestelmä tai ympäristöjärjestelmä, ja näissä tapauksissa ekosuunnitteluprosessi voidaan sisällyttää niihin. Vaikka muodollista toimintajärjestelmää ei olisi, yrityksessä pystytään toteuttamaan ekosuunnittelun periaatteita. Silloin ympäristönäkökohdat sisällytetään tuotteen suunnitteluun ja kehittämiseen tavoitteena vähentää tuotteen koko elinkaaren aikaisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Tarkastelua ei rajoiteta vain johonkin tiettyyn tuoteketjun vaiheeseen, vaan arvioidaan tuotteen kaikkia elinkaaren vaiheita aina raaka-aineiden valinnasta sen käytön jälkeiseen vaiheeseen. Neuvoteltaessa asioista tarvitaan yhteistä kieltä, ja standardeista on apua viestinnässä. Kun asioiden merkitys ymmärretään samalla tavoin, ei synny turhia erimielisyyksiä tulkinnoista. JATKU U S EU RAAVAL L A AU KEAMAL L A


Ecodesign in companies

In ecodesign, environmental aspects are incorporated into the design and development of a product. A design solution is always a compromise between various factors, such as the intended use of the product, technical requirements, quality, performance, business risks, economic aspects and various environmental concerns. The company making the product, its customers and other interest groups can all benefit from the implementation and results of ecodesign.

Ecodesign makes products more interesting Not all of these benefits are achieved immediately, but in the long run they become increasingly apparent. For example, the competitiveness of the company can improve or costs can be reduced. Both of these have a clear effect on the financial performance of the company. Financier and investor interest in the company and its products and services can also increase. As awareness of the products and its features grows, so too can people’s interest towards both the company and its product increase. For many of us, a product that causes less harm to the environment is a safe and reliable choice.

Incorporating ecodesign into a company’s operations The goal of ecodesign is to reduce the harmful environmental effect resulting from the manufacture and use of a product. Many companies

The goal of ecodesign is to reduce the harmful environmental effect resulting from the manufacture and use of a product.

already have their own formal quality control or environmental management system, which can easily incorporate the ecodesign process. Even if a company does not have a formal operating system, they can still implement the principles of ecodesign. In this case, environmental aspects are incorporated into the design and development of a product with the aim of reducing the harmful environmental effects of the product throughout its lifecycle. In order to achieve this, ecodesign does not focus on any one phase of the production chain, but rather it evaluates all the different phases of the product’s lifecycle, all the way from the choice of raw materials to the end of the product’s life. In negotiations, a common language is key, and standards can be very helpful for communication. When all parties have a shared understanding, there is no risk of misunderstandings resulting from different interpretations. The ISO 14000 series standards help when discussing the environmental issues related to a product. Released towards the end of 2011, the international ISO 14006 standard “Environmental management systems – Guidelines for incorporating ecodesign” is intended for companies around the world who are interested in reducing the harmful environmental effects of their products. Companies and organisations are expected to apply the instructions presented in the standard to their own operations flexibly and appropriately.The instructions presented can be applied to all organisations, regardless of industry or size.

Taking environmental impact into account at the start of the design process At the start of the design process, the intended use of the product and the product’s requirements, such as functional and performance requirements, are defined. At the same time, the laws and regulations pertaining to the product are clarified. In addition to the above, the start of the design process also aims to identify the most notable environmental aspects of the product. After this, improvement measures can be considered. In other words, this means


ISO 14000-sarjan standardit helpottavat keskustelua tuotteisiin liittyvistä ympäristöasioista. Vuoden 2011 lopulla julkaistu kansainvälinen standardi ISO 14006 ”Ohjeita ympäristönäkökohdat huomioon ottavan suunnittelun sisällyttämisestä ympäristöjärjestelmään” on tarkoitettu kaikille eri puolilla maailman toimiville yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tuotteidensa haitallisten ympäristövaikutusten pienentämisestä. Yritysten ja organisaatioiden toivotaan soveltavan standardin esittämää ohjeistusta omassa toiminnassaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Esitetyt ohjeistukset soveltuvat kaikille organisaatioille niiden toimialasta tai koosta riippumatta.

Tuotteiden ympäristövaikutusten huomioiminen jo suunnittelutyön käynnistyessä Tuotesuunnittelun käynnistyessä määritetään tuotteen käyttötarkoitus ja tuotteelle asetettavat vaatimukset kuten toiminnalliset ja suorituskykyä koskevat vaatimukset. Lisäksi selvitetään tuotetta koskevat lait ja viranomaismääräykset. Edellisten ohella suunnittelutyön alkuvaiheessa pyritään tunnistamaan myös tuotteeseen liittyvät merkit-

tävimmät ympäristönäkökohdat. Tämän vaiheen jälkeen voidaan lähteä miettimään parannust oimenpiteitä. Etsitään mahdollisuuksia ja keinoja, joilla kyettäisiin vähentämään tuotteen aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Tuotteen ympäristöominaisuuksille voidaan asettaa tavoitteet, kun tunnistetaan valmistuksen ja käytön merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tuotteelle pystytään jo tässä vaiheessa laatimaan ympäristöspesifikaatio. Työn edetessä kehitetään teknisiä ratkaisuja, joilla tavoitteet saavutetaan. Ekosuunnittelun toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tuoteketjun eri toimijoiden välillä koko suunnitteluprosessin ajan. Tuotteiden ympäristövaikutusten huomiointi on otettava mukaan jo heti suunnittelutyön käynnistyessä. Raakaaineiden ja materiaalien valinta on keskeistä, kun tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Suunnittelijat, muotoilijat, tutkijat ja tuotekehittäjät ovat kaikki tärkeässä roolissa, kun etsitään toimivia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Ekosuunnittelun tavoitteena on pienentää tuotteen valmistuksen ja käytön haitallisia ympäristövaikutuksia.

Lisätietoa: www. tuoreverkosto.fi . Osaamista, yhteistyötä, verkostoitumista ja hyviä käytäntöjä tuoteketjujen ympäristöasioiden hallintaan. Tuo osaamisesi mukaan verkostoon!


Raaka-aineiden hallinta Extraction of raw materials

Valmistus Manufacturing

Ekosuunnittelussa ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa In ecodesign, the environment aspects are considered in every phase of product’s life cycle

Pakkaus ja jakelu Packaging and distribution

Käytön jälkeinen käsittely Final disposial Tuotteen käyttö Product use

researching opportunities and ways for reducing the harmful environmental effects of the product. Specific goals can be set for the environmental aspects of the product after the most notable environmental issues connected to the manufacturing and use of the product and the ways to potentially reduce them are identified. At this stage, an environmental specification can already be drawn up for the product. As work progresses, technical solutions for achieving environmental goals are also developed.

The environmental aspects of a product must be taken into account right at the start of the design phase. In particular, the choice of raw materials is a major factor in the environmental impact of a product’s entire lifecycle. Designers, researchers and product developers all play an important role in finding functional and environmentally friendly solutions.

Implementing ecodesign requires close cooperation between different operators in the product chain throughout the entire design process.

Motiva Ltd is an expert company promoting efficient and sustainable use of energy and materials. Its services are utilised by the public administration, businesses, communities, and consumers.

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt sekä kuluttajat.


Kun ostat trooppista puuta, muista orankia

Sademetsien laittomat hakkuut ovat vakava ongelma Etelä- ja Väli-Amerikassa, Keski-Afrikassa ja KaakkoisAasiassa. - Laittomat hakkuut uhkaavat lajistollisesti erittäin rikkaita ja luonnoltaan ainutlaatuisia sademetsiä, kertoo WWF Suomen metsäasiantuntija Panu Kunttu. Onneksi puuta ja puutuotteita EU:n markkinoille tuovat tahot velvoitetaan selvittämään ja luotettavasti osoittamaan puutuotteidensa laillinen alkuperä kansainväliseen ns. FLEGT-sopimukseen perustuen.

Mitä minä voin tehdä Sademetsän ystävän ei kannata hankkia muita kuin FSC-sertifioituja puutuotteita. Puun laillisuus ei aina takaa, että metsä josta puu tulee, olisi vastuullisesti hoidettu. Metsälainsäädännön taso näet vaihtelee voimakkaasti eri maissa.

Maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö WWF pitää FSCjärjestelmää (Forest Stewardship Council) tällä hetkellä parhaana metsiensertifiointijärjestelmänä. FSC:n ympäristökriteerit takaavat esimerkiksi, että metsänhoidossa suojellaan luonnon monimuotoisuutta sekä vesistöjä, maaperää ja herkkiä ekosysteemejä. Metsissä eläviä uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja huomioidaan. Lisäksi FSC-sertifiointi velvoittaa huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja oikeudenmukaisesta korvauksesta ja edistämään paikallisväestön sosiaalista asemaa ja oikeuksia

Suoja orankien pesä- ja ruokapuille WWF Suomi työskentelee Indonesiassa Borneon saarella useiden metsäyhtiöiden kanssa FSC-sertifioinnin edistämiseksi. Arvokkaiden sademetsäalueiden ympäristössä toimivat metsäyhtiöt ovat sertifiointiprosessin myötä ottaneet käyttöön monipuolisempia hakkuutapoja ja sitoutuneet suojelemaan uhanalaisia orankeja ja metsänorsuja. - FSC-sertifioidussa metsässä mm. orankien pesä- ja ruokapuut jätetään rauhaan ja norsujen vaellusreitit merkitään karttaan riittävien suojavyöhykkeiden ympäröiminä, Panu Kunttu kertoo.

JATKU U S EU RAAVAL L A AU KEAMAL L A

JUT TA KU U RE

Trooppisen puun suosio sisustuksessa ja puutarhakalusteissa kasvaa edelleen, sillä sademetsien puulajeista saadaan kaunista, kovaa ja kosteuden kestävää materiaalia. Eksoottisista puulajeista valmistetun kahvipöydän, puutarhatuolin tai parketin vuoksi on kuitenkin ehkä kaadettu pala korvaamatonta sademetsää.


JU TTA KU U RE

When buying tropical timber, keep the orangutans in mind

The popularity of tropical timber in home decor and garden furniture continues to rise because tropical timber is a beautiful but hard material that withstands moistness. However, an irreplaceable piece of rainforest might have been chopped down to manufacture a coffee table, garden chair or parquet floor from exotic timber. The illegal logging of rainforests is a serious issue in South and Central America, Central Africa and Southeast Asia. - Illegal logging is a threat to rainforests with their rich biodiversity and unique nature, says Panu Kunttu, forest expert at WWF Finland. Fortunately from now on, parties importing timber and wooden products into the EU market must reliably define and indicate the legal origin of their wooden products based on the international FLEGT Agreement.

What can i do It is not advisable for friends of rainforests to boycott rainforest timber as it is an important

source of income for many in the developing countries. However, it’s good to be sure that the timber comes from a credibly certified forest. The legality of the timber doesn’t always guarantee that the forest the timber is from is responsibly managed, as the level of forest legislation varies greatly between different countries. The global environmental organisation WWF regards the Forest Stewardship Council or FSC system as the best forest certification system. The environmental standards of FSC guarantee, among other things, the protection of the biodiversity of nature as well as bodies of water, soil and delicate ecosystems. The habitats of endangered and rare animal and plant species living in the forests are taken into consideration. In addition, the FSC certification obliges the companies to take care of the occupational safety of its employees as well as to ensure that they receive fair compensation for their work. The certification also requires the company to promote the social status and rights of the local population.


FSC-tuotteita hyvin saatavilla suomessa FSC-sertifioituja puutuotteita on hyvin saatavilla Suomessakin. Yleisimpiä tuotteita lienevät erilaiset puutarhakalusteet, mutta markkinoille on saapunut myös FSC-sertifioitua puuta käyttäviä keittiöfirmoja. Myös FSC-sertifioitua parkettia löytyy ihan tavallisistakin sisustuskaupoista. - Jos pohdit puisen keittiötason hankintaa tai suunnittelet laittavasi uuden parkettilattian, muista kysyä myyjältä FSC-sertifioitua vaihtoehtoa, kehottaa Panu Kunttu. - Indonesialaiset kollegamme ovat useaan otteeseen kertoneet, että yhtiöiden kiinnostus FSC-sertifiointia kohtaan johtuu pitkälti eurooppalaisesta kysynnästä. Jos siis ostamme FSC-sertifioitua parkettia tai keittiönkaappeja täällä Suomessa, voimme edistää orankien suojelua Borneolla.

Suomalaistakin FSC-puuta pian markkinoilla Kotimaistakin puuta saa FSC-sertifioituna, sillä kansallinen standardi on ollut voimassa yli kaksi vuotta. Suomessa toimivista metsäteollisuusyrityksistä UPM ja Metsä Group ovat sertifioineet metsiään FSC:llä. Suomen FSC-standardi on käännetty myös ruotsin kielelle ja Ahvenanmaan metsänhoitoyhdistys on kiinnostunut edistämään ryhmäsertifiointia alueellaan.

WWF neuvoo kodin ostoksissa WWF:n julkaisema Sademetsäystävällinen koti –opas kodin puuostoksiin auttaa kuluttajia sademetsäystävällisen kodin rakentamisessa ja sisustamisessa. Oppaassa kerrotaan tiivistetysti, mitä puulajeja vastuullisen kuluttajan kannattaa suosia, ja mitä puutuotteisiin liittyvät nimet tarkoittavat.

FSC:n ympäristökriteerit takaavat, että metsänhoidossa suojellaan luonnon monimuotoisuutta sekä vesistöjä, maaperää ja herkkiä ekosysteemejä.

Lisätietoja: www.wwf.fi/jarjesto/viestinta/materiaalipankki/esitteet/


The environmental standards of FSC guarantee the protection of the biodiversity of nature as well as bodies of water, soil and delicate ecosystems. Preserve the nesting and feeding trees of the orangutans WWF Finland works with several forest companies on the island of Borneo in Indonesia to promote the FSC certification. Forest companies operating in the valuable rainforest areas have implemented more diverse logging methods and committed to the preservation of endangered orangutans and forest elephants with the certification process. - In a FSC certified forest, the nesting and feeding trees of orangutans, for example, are left alone, and elephant trails are marked on a map with sufficient protective zones surrounding them, tells Maija Kaukonen.

FSC products available well in finland FSC certified wooden products are available in Finland, too. The most common products may be garden furniture, but kitchen companies using FSC certified timber have recently entered the market. FSC certified parquet can be found from everyday home décor shops. - If you are planning on acquiring a wooden kitchen worktop or putting in a new parquet floor, remember to ask the salesperson for an FSC certified alternative, suggests Maija Kaukonen.

- Our Indonesian colleagues have told us on many occasions how the companies’ interest in FSC certification is caused largely by European demand. It means if we buy FSC certified parquet or kitchen cupboards here in Finland, we can promote the preservation of orangutans out there in Borneo.

Finnish fsc timber already in the market Finnish timber will soon be FSC certified as the national standard came into effect last spring. UPM was the first forestry company to get the certification for its forests a year ago, and Metsä Group is at the moment certifying its forests. The translation of the Finnish FSC standard into Swedish has just been completed, and the Åland Association of Forest Owners is interested in promoting group certification in its operating area.

WWF advises you on what to buy for the home The Rainforest-friendly Home Guide for shopping for wooden products is published by WWF, and its goal is to help consumers to build and furnish a rainforest-friendly home. The guide concisely explains what kind of timber a responsible consumer should choose and what the names related to wooden products mean.

More information: www.wwf.fi/jarjesto/viestinta/materiaalipankki/esitteet/


EKOANALYYSIT

ECO ANALYSIS

Seuraavilta sivuilta löydät suunnittelijoiden omat ekoanalyysit. Suunnittelijat ovat itse saaneet antaa tuotteilleen ekoarvosanat koskien seuraavia suunnittelun ja valmistuksen vaiheita:

On the following pages there is the designer’s own eco analysis. The designers have been asked to grade the eco friendliness of their product as regards to the following aspects in the design and production stages:

Foresight, planning and design

Materiaalivalinnat

Selection of materials

Valmistusprosessi

Production process

Pakkaus ja logistiikka

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huollettavuus

Use, durability and maintainability

Ennakointi ja suunnittelu

Kierrätettävyys

Recyclability


Suunnittelijat Designers

1 Aalto, Elina & Klaus

23 Merz, Rudi 24 Mustikainen,

2

Abe, Yuki & Salonen, Anna / mottoWASABI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Olli & Nyman, Jari

Ahola, Erika Anttila, Tapio Cappa, Juan Elo, Susan & Lahtinen, Sami Godoy, Emiliano Haoming, Zhou Harni, Pekka Heikkilä, Simo Hihnala, Sanelma Holmberg, Kaarle Ihanus, Mika

25 Naamanka, Samuli 26 Nevari, Julianna & Turunen, Saana 27 Olsson, Petter 28 Paakkanen, Mikko 29 Pasanen, Kirsi / Muoto2 30 Pettersson, Katja 31 Pärnänen, Inni 32 Ripatti, Timo 33 Roininen, Jenni 34 Ruoho, Heikki 35 Silvennoinen, Antti-Jussi & Kuivamäki Pekka

Kankkunen, Matti Karinen, Juri

Kentta, Mikko/Muoto 2

Kuitunen, Tero / &BROS Kukkapuro, Yrjö Kuntsi, Miska Leppälä, Kari Lindroos, Leo

Luba, Leonteva & Budtova, Dina & Luba, Russkih / LudiArchitects

36 Serpola, Simo 37 Syrjälä Matti 38 Taskinen, Ahti 39 Toivanen, Markus 40 Tolvanen, Julie 41 Tsuyuki 42 Toshiyuki Kita 43 Turpeinen, Pasi & Markkula, Leevi 44 Virtanen, Kari


1 Elina & Klaus Aalto Suomi Finland

Vakka on saanut innoituksensa erityisesti Baltian maissa suosituista vanerimatkalaukuista. Halusimme luoda esteettisesti miellyttävän säilyttimen, joka ei näytä pelkästään säilyttimeltä vaan jolla on monenlaisia käyttötarkoituksia, esimerkiksi pinottavana kalusteena.

Vakka was inspired by the plywood suitcases particularly popular in the Baltic countries. We wanted to create an aesthetically pleasing container that does not look too much like a container and lends itself for a variety of uses, including serving as a stackable piece of furniture.

Aito ja lämmin vaneri oli meille luonnollinen materiaalivalinta. Muoto ei ole syntynyt väkipakolla, ja materiaali vain paranee iän myötä saadessaan pikku kolhuja ja muita elämän jälkiä.

As material the compressed plywood was a natural choice for the product as it is a genuine and warm material. Its shape has not been deformed by force and it gets better with age through dents and other scars.

Haluamme luoda pieniä keksintöjä, joissa muoto ei ole ratkaiseva tekijä. Muoto syntyy esineen funktionaalisuudesta. Pyrimme perinteiseen käytännöllisyyteen ja haluamme luoda nokkelia tuotteita, joiden ulkonäön määrää niiden funktionaalisuus.

We want to create small inventions where shape is not the dominant factor. The shape follows the concept of functionality. We try to be traditionally practical and create clever objects where appearance is determined by functionality.

Vanerin lisäksi Vakkaa on saatavana valkoisena ja kahdessa koossa. Vakka-tuotteet on suunniteltu Suomessa, ja Iittala myös valmistaa ne Suomessa.

In addition to plywood, Vakka is also available in white and in two sizes. Vakka products have been designed for and are being manufactured in Finland by Iittala.


VAKKA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


2 Yuki Abe ja Anna Salonen/ mottoWASABI Suomi Finland

Ribbon-valaisin on suunniteltu niin, että se olisi mahdollisimman kevyt ja näin ollen helposti lähetettävissä käyttäjälle esimerkiksi postipakettina.

The Ribbon lighting has been designed to be as light weight as possible and therefore easy to ship to the end user by mail.

Valaisimessa on pyritty huomioimaan myös logistinen lähtökohta ja se, että sen siirtäminen kuluttaa vähän energiaa ja että se on siitä huolimatta helposti saavutettavissa.

We also wanted to take into consideration the logistics and to make sure that transporting the product would require as little energy as possible, and nevertheless make it easy for customers to reach the product.

Itse valaisin on pääasiassa ohutvaneria ja puuta. Varjostinosa taipuu kaarevaan muotoon, ja muoto säilyy ruseteiksi solmittujen ja pingotettujen silkkinauhojen avulla. Valonlähteenä on vähän energiaa kuluttava ja pitkäikäinen LED-kisko. Valaisimen puuosat voidaan hävittää polttamalla ja valaisinkomponentit palauttamalla elektroniikkamyymälään sekä kierrättämällä.

The lighting is mainly made of thin vaneer and wood. The shade is curved, and the shape is being retained by stretched and bowtied silk ribbons. The source of light is a low energy and ling living LED rail. The wooden part can be disposed of by burningand the lighting components by returning them to the electronic retailer and by recycling.


RIBBON

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


3 Erika Ahola Suomi Finland

HUE tuolin suunnittelussa on ollut lähtökohtana muotokieleltään ajaton tuote, jokapäiväiseen käyttöön soveltuva tuoli, joka on yksinkertainen valmistaa ja joka kestää aikaa. Tuoli on valmistettu puusta, joka on ekologinen uusiutuva luonnonvara. Alusta lähtien ajatuksena on ollut hyödyntää puuta materiaalina sille ominaisella tavalla. Täyspuinen runko sekä muotoon puristettu istuinosa tekevät tuolista tukevan mutta myös hyvin kevyen. Valmistuksessa on käytetty paikallisia puulajeja, koivua sekä saarnia. Tuolin osien valmistuksessa syntyy vain vähän materiaalihukkaa, ja pintakäsittelynä on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu kalustevaha.

The starting point in the design process of the HUE chair was to create a timeless product, a chair which is suitable for everyday use, easy to manufacture and a product that will endure over time. The chair is made of wood, which is an ecological, renewable resource. Right from the beginning I wanted to use wood and its natural characteristics in their natural form. The frame made of solid wood and the compressed seating make the chair sturdy but at the same time light weight. The chair is manufactured from local species, birch and ash tree. Very little waste material is lost in the process. The surface is treated with furniture wax made of renewable materials.


HUE

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


4

MIXHANGER NO. 1

Tapio Anttila RIITTA SOURANDER

Suomi Finland

MIXHANGER NO. 1 valmistetaan 6 mm:n lämpömuovattavasta UPM:n Grada- vanerista. Se työstetään aihioksi suorana levynä, jolloin materiaalihukka on mahdollisimman vähäinen. Valmistukseen ei myöskään sitoudu paljon energiaa verrattuna perinteisiin viiluntaivutusmenetelmiin.

MIXHANGER NO. 1 is made of UPM’s 6 mm thermomoldable Grada vaneer. The billets are worked as straight sheets so that the amount of waste material is as low as possible. The manufacturing process does not require much energy compared to traditional methods of forming veneer.

Käytettävät koivuviilut ovat valmistettu joko FSC- tai PEFC-sertifioiduista puista. Levyn liima ei sisällä lainkaan formaldehydiä. Henkarit pinoutuvat tehokkaasti lomittain, jolloin pakkaukset ja kuljetukset kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa. Muotoilussa on hyödynnetty lämpömuovattavan vanerin tarjoamia mahdollisuuksia. Henkarin koukku “nousee” runko-osasta, jolloin valmistuksessa hukkaa ei juurikaan synny. Tavoitteena on ollut luoda ajatonta muotoilua sekä rakenteellisesti että visuaalisesti mahdollisimman pitkän elinkaaren tuote.

The birch ply is manufactured from either FSC or PEFC certified trees. The glue is completely formaldehyde free. The hangers are stacked in an overlapping style so that packaging and transportation require as little energy as possible. The possibilities of the thermo-moldable vaneer have been utilized in the design.The hook rises straight from the frame, so next to no waste is left from the manufacturing process. The aim has been to create a product with a structurally and visually long life cycle.

Valmistus ja markkinointi: Showroom Finland.

Manufacturing and marketing: Showroom Finland.

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


FLUX-JAKKARA FLUX STOOL

Flux-jakkaran valmistaja on italialainen Riva 1920, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti massiivipuisten, veistoksellisten huonekalujen valmistajana sekä ympäristötietoisena brändinä. Tavoitteena on säilyttää muotoilussa alkuperäinen puun tuntu ja tuoksu sekä tehdä mahdollisimman pitkäikäisiä ja kestäviä tuotteita. Käytettävä puumateriaali hankitaan huolella vain sertifioiduista metsistä ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavilta metsänkasvattajilta.

Flux stool is manufactured by the Italian company Riva 1920 which is globally known as a manufacturer of sculptural furniture made of solid wood as well as an environmentally conscious brand. The objective is to retain the original feel and scent of wood in the design process and also to make as longlived and durable products as possible. The wood materal is carefully chosen from sertified forests and forest growers using sustainable methods.

Riva 1920 käyttää myös uusien puiden ohella kierrätyspuuta. Esimerkiksi Venetsian kanavista talteenotetuista vanhoista paaluista on valmistettu useita huonekalusarjoja. Valmistusprosessi on yhdistelmä modernia tekniikkaa ja käsityötä, jossa käytetään energiaa vain uusituvista lähteistä. Sahaus tehdään itse, jolloin materiaalihukka on mahdollisimman vähäinen. Pintakäsittelyssä käytetään vain luonnonmukaisia vahoja ja öljyjä.

In addition to new wood Riva 1920 uses recycled wood as well. Several lines of furniture have been manufactured from the old pollards retrieved from the canals in Venice. The manufacturing process is a combination of modern technology and handicraft, with all the energy coming from renewable sources. The timber is also sawed by themselves so that there’s as little waste as possible. The surface treatment is made with natural waxes and oils only.

Kaikkien tuotteiden mukana tulee alkuperätodistus, jossa on selvitetty käytetyn puun alkuperä, tuotteen valmistuspaikka jne. Kaikki tuotteet ovat numeroitu. Tuotteiden ostaja voi halutessaan myös liittyä “Natural Living Project” -ohjelmaan, jossa kaikille toimitetaan puun taimi istutettavaksi tai sen voi antaa Riva 1920- farmille “adoptoitavaksi”, ellei omaan istutukseen ole mahdollisuutta. Flux-jakkara valmistetaan yhdestä kokonaisesta n. 45 cm pitkästä seetripuun rungosta noudattaen edellämainittuja periaatteita.

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Included with all the products there is a certificate of origin with information about the origin of then timber, the location of the production and the product number. The buyer can also choose to join the “Natural Living Project” program, where everyone gets a tree to be planted, or it can be given a Riva 1920 farm to be “adopted” in case the buyer has no land available. The Flux stool is manufactured from a single 45cm cedar trunk according to the principles listed ebove.

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


5 Juan Cappa Kolumbia Colombia

Woven wood on tuoli, jonka osat yhdistetään pujottelemalla niin, että liimaa ei käytetä lainkaan. Tämän menetelmän ansiosta tuoli syntyy niukasta materiaalista tehokkaasti, ja palaset tukevat toisiaan kitkan avulla, jolloin syntyy hyvin kestävä rakenne materiaalin paksuuteen nähden. Ohuet puupalat sahataan syyn suuntaisesti säilyttäen materiaalin kestävyyden. Materiaalit: paikalliselta sahalta hankittu massiivisaarni, luonnonmukaisesti käsitelty nahka ja teräs. Mitat: 55x65x77 cm.

Woven wood is a project that use basic weaving methods to connect all the pieces of this chair without using glue. Also using this weaving technique you can use less material and in a more efficient way, the pieces support each other by friction making a very strong and resistant structure considering the thickness of the material. The thin pieces of wood are cut along the grain to keep the strength of the material. Materials: Solid Ash from a local sawmill, natural treated leather and steel. Dimensions: 55x65x77cm.


WOVEN WOOD

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


6 Susan Elo ja Sami Lahtinen Suomi Finland

Sami Lahtinen ja Susan Elo ovat helsinkiläisiä muotoilijoita. Heidät tunnetaan pyrkimyksestä uuden etsimiseen, pelkistettyihin muotoihin ja ekologisuuteen.

Sami Lahtinen and Susan Elo are designers based in Helsinki. They are known for their aspiration towards new concepts, simple forms and ecologicality.

Risukko-valaisinmalliston materiaalina on 20x20 mm:n haapapuurima. Suunnittelijoiden mielestä suomalainen puu on kaunista, joustavaa, uusiutuvaa, luonnollista ja kestävää.

The Risukko line of lightings is made of 20x20mm aspen slats. The designers find Finnish wood beautiful, flexible, renewable, natural and durable.

Valaisimien muotoilun perusperiaatteena on käyttää mahdollisimman yksinkertaista valmistusmenetelmää yhdistettynä LED-tekniikkaan. Pienimmässä Risukossa on paristokäyttöinen valonlähde. Suuremmissa malleissa LED toimii verkkovirralla. Risukko leikkii valon ja varjon, kaaoksen ja järjestyksen, rakenteen ja epärakenteen ideoilla.

The basic principle behind the design of these lightings is to use as simple manufacturing methods as possible, together with LED technology. The smallest Risukko utilizes batteries as the source of light. In the bigger models the LED lamps are mains powered. Risukko plays with the ideas of light and shadow, chaos and order, structure and non-structure.


RISUKKO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


7 Emiliano Godoy Meksiko Mexico

Tällä tuotteella on kaksi lähtökohtaa. Ensimmäinen liittyy nuorten metsien harvennuspuun käyttöön. Kun viljelmä aloitetaan alusta, puut on istutettava hyvin lähekkäin, jotta metsän kasvulle saadaan mahdollisimman hyvät olosuhteet kosteuden, maan pidätyskyvyn, varjoisuuden ym. suhteen. Puiden sitten kasvaessa osa niistä on poistettava, jotta muilla olisi tilaa kasvaa. Tätä prosessia kutsutaan harvennukseksi, ja se on suoritettava muutaman vuoden välein, jotta voisi syntyä kypsä ja tuottoisa metsä. Alkuvuosina nuorilta viljelmiltä saadaan paljon harvennuspuuta. Tällaisen nuoren puun väri, kovuus ja kosteus poikkeavat vanhemmasta puusta, ja tavallisesti harvennuspuuta saadaan vain pieninä paloina, joilla ei ole paljon kaupallista käyttöä. Näyttelytyössäni olen luonut uudelleen ajatuksen tiheästä metsästä täynnä nuoria puita, kunnianosoituksena työlle, jossa luodaan uusi metsä alusta saakka. Olen halunnut käyttää puuta, joka ei tavallisesti ole kovin käyttökelpoista, koska palat ovat niin pieniä. Eripituisista puukepeistä syntyy kulho hedelmille tai muille metsän antimille. Toisena lähtökohtana on puupalojen pintakäsittely. Olen muutaman vuoden ajan kehitellyt menetelmää, jolla puun voi suojata mätänemiseltä ja kosteudelta. Kyseessä on periaatteessa puun uppopaistomenetelmä samaan tapaan kuin ranskalaisten perunoiden valmistuksessa. Puu kastetaan kiehuvaan öljyyn, missä se hiiltyy läpikotaisin – ei vain pinnalta. Siten kaikki selluloosakuidussa oleva vesi korvautuu öljyllä. Puulajista riippumatta puu on tämän käsittelyn jälkeen hyvin tumaa, lähes mustaa, ja puun pinta on erittäin sileä. Nähtävänä on kuvia ensimmäisistä kokeiluistani vuodelta 2007 sekä siitä, miltä puu, viilu ja vaneri näyttävät käsittelyn jälkeen. Toistaiseksi olen onnistunut uppopaistamaan vain hyvin pieniä puupaloja, sillä isommilla on taipumus vääntyä ja muuttaa kokoaan prosessin aikana. Näyttelytyöni sopii erittäin hyvin tämän tekniikan esittelyyn, ja se on ensimmäinen julkisuuteen tuomani uppopaistoteos.

The design I’m sending you has two starting points. The first one comes from the idea of using thinning wood from young plantations. When you start a plantation from scratch you need to plant trees very close to each other to create the right conditions for the forest to grow in terms of humidity, soil retention, shadow, etc. However, once the trees start to grow you have to cut some of them down to make space available for the rest. This process is called thinning, and it has to be performed every few years in the process of creating a mature and productive forest; once it reaches a certain point, you only cut mature trees while you wait for the new ones to grow. During the early years, young plantations produce a great deal of thinning wood. This young wood has a special color, hardness and dampness and is only obtained in small pieces that are normally commercially unviable. The piece I’m sending recreates the idea of a densely packed forest of young trees, honoring the effort of creating new forests from scratch, and using wood that is not normally used for products as it comes in very small formats. The different height of the small wood sticks creates a container which can be used to hold fruit or other forest produce. The second starting point is the finish on these wood pieces. For a few years now I’ve worked on developing a technique for protecting wood against decay and humidity. The process is basically deep-frying wood, the same process used to make french fries or any deep-fried food. Submerged in boiling oil, wood slowly carbonizes completely –not just the surface– and substitutes all the water inside the cellulose fibers with oil. Independently from the wood species, after the process the wood is very dark, almost black, and it’s surface is very smooth. You can see some pictures of my first experiments in 2007, and of the resulting wood, veneer and plywood pieces. So far, I’ve only been able to deep-fry small wood pieces, as large ones tend to warp or change dimensions during the process. This design is perfect for showcasing this technique, and it will be the first time I show a deep-fried wood design.


UPPOPAISTETTU METSÄ DEEP-FRIED FOREST

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


8 Zhou Haoming, Chen Jing, Wu Yulian Kiina China

Tämän kalusteen pääideana on se, että se kasvaa lapsen mukana. Koko kaluste muodostuu kahdesta puoliympyrän muotoisesta vaneripalasta, neljästä pitkästä tukipalasta ja muutamasta puukepistä.

The main concept is a piece of furniture that would grow with kids. The whole piece consists of two semicircular plywood, four long stands and a few wood sticks.

Ensimmäinen muoto on yksinkertainen, kanvaskankaalla varustettu kehto vastasyntyneelle. Kustannukset pysyvät alhaisina, kun komponentteja on vähän. Toinen muoto on pieni ruokapöytä 1-vuotiaalle lapselle. Lapsi istuu kankaan päällä, jonka muotoa muuttamalla tuote muunnetaan toiseen muotoonsa. Kolmas muoto on pieni keinuhevonen 1,5-vuotiaalle lapselle. Neljäs muoto on pieni vetokärry 2-vuotiaalle, jolloin tuoliin lisätään kolme pyörää ja polkimet. Vaivattomalla asennustekniikalla tuotteesta syntyy kaksi erityyppistä vetokärryä. Viides muoto on kärry, johon hankitaan entisten lisäksi kaksi uutta pyörää. Viimeinen muoto on pieni vetokärry. Neljän pyörän lisäksi tarvitaan vain palanen kanvasta, ja sitten lapsi voi kuljettaa leluja mukanaan, minne hän meneekin.

The first form of the furniture is a simple cradle for newly born babies, with an extra piece of canvas. With little components the cost could be minimized. The second form of the piece is a little dining table for 1-year-old kids. The kid will sit on the canvas which by changing the shape becomes the function for the second form. The third form is a little cockhorse for a-year-and-a-half kids. With a chair and several connection poles a little cockhorse can easily get assembled for the kids. The fourth form is a little pedicab for 2-year-old kids. At this point the prebought chair can be used with 3 additional wheels and pedals. With easy installation it could become two different types of pedicab. The fifth form is a pulley, the wheels and chairs bought before could be reused with two more wheels. The last form would be a little trailer. With the four wheels all we need is an extra piece of canvas and then the kid can take its toys everywhere.

Tämä kaluste haastaa yksitoimisen huonekalun. Erilaisilla kokoonpanoversioilla ja muutamilla lisäosilla kaluste voi kasvaa lapsen mukana. Kyseessä ei ole vain mieluisan kalusteen muuntelu vaan myös ekologisesti kestävä suunnitteluratkaisu. Erikoiskiitokset Tsinghuan yliopiston GUCCI Arts Education –erikoisrahastolle.

The design has challenged the mono-function of furniture. By different arrangements and upgrading of certain components the piece can be turned into many different forms, highlighting the growth of furniture along with the kids. It’s not only an emotional enhancement but also an ecologically sound design. Special thanks to Tsinghua University GUCCI Arts Education Special Fund.


GROWING KID

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


9 Pekka Harni Suomi Finland

Yksinkertainen kevyt perustuoli selkänojalla.

Simple lightweight basic chair with a backrest.

Sillanrakennuksessa käytetyt esijännitetyt rakenteet ovat rakenteista tehokkaimpia. Materiaalin sopivalla esijännityksellä / taivutuksella saadaan aikaan huomattavasti jäykempi rakenne. Kokopuun luonnollinen kosteana taivuttaminen esijännitetyksi rakenteeksi on ekologisempi ratkaisu kuin puun laminointi liimaamalla tai muunlainen puun muovaaminen esim. höyryn avulla. Tehokas rakenneratkaisu säästää raaka-aineita. Kaikkien jalkaosien aihiot ovat saman vahvuista puurimaa, jotka yhdistyvät vaneriseen istuinlevyyn yksinkertaisen upotusliitoksen avulla. Tämän esineen kaikki osat on minimoitu myös tuotantotalouden kannalta yksinkertaisimpiin ekologisiin alkutekijöihin, jotka toimivat elinkaaren kaikissa vaiheissa kestävällä tavalla. Ainevahvuus voidaan optimoida vastaamaan eri huonekalutyyppien vaatimuksia. Tämä tuoli on osa laajempaa tuotesarjaa. Tämä esine voidaan kierrättää turvallisesti, koska kaikki materiaalit ovat puupohjaisia, luonnon omia uusiutuvia raaka-aineita.

The pre-tensioned constructions used in bridge construction represent the most efficient constructions. By the appropriate pre-tension/bending a considerably stiffer construction can be achieved. The natural wet bending of solid wood as a pre-tensioned construction is a more ecological solution than laminating wood by glueing, or forming the wood by using steam and energy. It is an effective design solution to save raw materials. The billets of all the feet are made of similar slats which are connected to the seating with a simple embedded joint. The amount of the components of this object has been minimized so that there are only the simplest ecological parts that function in a sustainable way throughout the life span of the product. The thickness can be optimized to meet the different requirements of each furniture type. This object can be safely recycled, since all materials are wooden, nature’s own renewable raw materials.


PUUTUOLI WOODEN CHAIR

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


10 Simo Heikkilä CHIKAKO HARADA

Suomi Finland

STANDARD-KAAPPI

STANDARD CABINET

Kaappi on suunniteltu ja toteutettu standardipuutavarasta valmiiksi mittaan sahatuista komponenteista, joista voi helposti koota kaapin ruuvinväännintä käyttäen.

The cabinet has been designed and manufactured from standard wood material from pre-sawn components. The cabinet is easy to assemble using a screw fastener.

Täysin symmetrisen kaapin yksi sivu aukeaa ovena.

One side of the completely symmetrical cabinet opens as a door.

Materiaalit: sertifioitu 9 mm:n havuvaneri ja mäntyrima, ruuvit ja saranat metallia. Pinnat voi haluttaessa värjätä luontaisilla pintakäsittelyaineilla.

Materials: certified 9mm conifer plywood and pine slats, metal screws and hinges. If desired, the surfaces can be dyed with natural treatment materials.

PUUKULHOT Kulhot sorvaa keskisuomalainen mestarisorvaaja tuoreesta paikallisesta puusta suunnittelijan ohjeen mukaan. Kulhojen koot vaihtelevat, ja samoin myös puulajit tekevät jokaisesta kulhosta uniikin. Sorvauspuru käytetään verstaan lämmityksessä.

WOODEN BOWLS The bowls are turned by a master turner in Central Finland according to the instructions by the designer. The bowl sizes vary, and also the different wood species make every bowl a unique piece. The shavings are utilized in the heating of the workshop.


STANDARD-KAAPPI STANDARD CABINET

PUUKULHOT WOODEN BOWLS

SIMO HEIKKILÄ

SIMO HEIKKILÄ

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

STANDARD-KAAPPI STANDARD CABINET

PUUKULHOT WOODEN BOWLS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


11 Sanelma Hihnala Suomi Finland

Lankku-divaani on yhdestä koivulankusta valmistettu lepotuoli. Se on veistosmainen katsoa, mutta näyttää käytössä häviävän istujan alle luoden leijuvan loikoilijan. Lankkua tuottaa oslolainen By Corporation. Sekä istuin, että lattarautainen jalka valmistetaan paikallisesti. Jalan alla pehmusteena on käytetty nahkaa. Lankun tullessa aikanaan käyttöikänsä päähän voi istuinosan pilkkoa vaikka saunapuiksi. Ajatuksena suunnittelussa on ollut, että hukkamateriaalia ei juurikaan synny. Ideana on myös, että Lankun voi halutessaan tilata oman pihan puusta valmistettuna. Lisätiedot www.worksby.com

The Lankku divan is a chair made from one large plank. It is sculptural to look at but whenever used, it seems to disappear under the person sitting on it as if the sitter would hover in the air. Lankku is produced by an Oslo base company By Corporation. Both the seating and the flat metal foot are manufactured locally. Under the foot there is a batting made of leather. When the life span of the plank is over, the seating can be chopped as fire wood. The idea behind the design is that there is virtually no waste material. Another idea is that Lankku can be made out of a tree growing in one’s own garden. Additional information www.worksby.com


LANKKU

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


12 Kaarle Holmberg Suomi Finland

Tuoli on valmistettu puistosta kaadetun puunrungon keskipalasta.

The chair is manufactured from the center piece of a tree chopped from a park.

Vanhat puistopuut ovat niin paksuja, että sahat hyljeksivät niitä, ja ne päätyvät useimmiten hakkeeksi tai polttopuuksi, vaikka ne sopisivat parhaiten huonekalujen materiaaliksi.

Old trees in the parks are so thick that sawmills often reject them, and they mostly end up as woodchops or firewood, although they would be at their best as furniture material.

Kuvassa olevan tuolin olen valmistanut käsityökaluilla veistämällä, ja näyttelyssä on esillä tuoli, joka on valmistettu teollisesti CNC-jyrsimellä. Molemmat valmistustavat ovat energiaa säästäviä. Tuolin kolmiulotteinen veistoksellinen muoto vahvistaa rakenteen, ja se on kestävä käytössä.

I made the chair in the picture using manual tools, and the piece in the exhibition is manufactured industrially using a CNC milling machine. Both are low energy techniques.

Materiaali on helppo huoltaa, ja pintakäsittely voidaan uusia useita kertoja. Materiaali on helppo kierrättää esimerkiksi energiaksi.

The sculptural 3D shape strengthens the construction and makes it durable. The material is easy to maintain, and the surface treatment can be renewed several times. The material is easily recycled for energy needs.


PINNA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


13 Mika Ihanus Suomi Finland

Muoto seuraa toiminnallisuutta - Pikku Hukassa muoto on valmistusprosessin, materiaalin, käyttäjän ja käyttöympäristön huomioinnin sekä muotoilijan näkemyksen lopputulos. Tuotteen on muotoillut Studio Helsingin Mika Ihanus.

The form follows functionality – In the Little H Stool the form is the result of the designer’s observation and decisions as to manufacturing process, material selection, end user and usage environment. Little H Stool is designed by Mika Ihanus.

Materiaali on kotimaista. Levymateriaalina käytetään kulutusta kestävää melamiinipinnoitettua koivuvaneria, joka tulee suoraan toimittajalta isoissa erissä. Näin on saatu optimoitua energiatehokkuus ja tuotannon kannattavuus.

The material is durable melamine surfaced birch plywood. Material comes directly from the producer in large amounts. This way the energy efficiency and profitability of the production have been optimized.

Valmistus tapahtuu kokonaan Suomessa. Pikku Hukan valmistuksessa on optimoitu materiaalihukka sekä työvaiheiden määrä. Prosessissa vanerilevyn kokonaisalaa hyödynnetään noin 90-prosenttisesti, jolloin vanerilevystä saadaan valmistettua yhdessä innovatiivisessa työvaiheessa maksimaalinen määrä jakkara-aihiota. Aihiot viimeistellään ja pakataan suoraan myyntipakkauksiin.

The stool is made in Finland. In the manufacturing prosess of the Little H Stool the material loss and the number of work stages have been optimized. In the process 90 % of the plywood board surface is utilized. This will give a maximum number of a stool parts per plywood board. Whole prosessing is handled in one innovative work stage. Stool parts are then finished and packed directly in the sales packages.

Tuote on helppo koota ja purkaa: tuoli kootaan kolmesta osasta asettamalla ensiksi jalat hahloistaan yhteen ja sitten painamalla jalat kansiosan muotoihin niin, että jalkojen lukitusosat napsahtavat paikalleen.Tuolin kor­keus on 247 mm ja pohjan pinta-ala 260x260 mm. Istuinosan leveys on suuntaansa 202 mm. Tuoli käy lastentuolin ohella myös aikuisille vaikkapa retkeilyyn ja kotona tarpeelliseen kököttelyyn. Tuote on flat bag -mallinen, ja se toimitetaan pizza slice -tyyppisessä kestopaketissa, jossa tuotetta voidaan purettuna säilyttää ja kuljettaa. Pakkaus ja itse tuote voidaan kierrättää energiajakeena tai polttamalla. Muista huolehtia ettei jakkaralla seisota tai hypitä – jakkara on tarkoitettu istumista varten!

The chair is easy to assemble and dismantle: it is assembled from three parts of its slots by setting first the feet together and then by pressing the feet on the forms of the lid so that the parts will snap in place. The height of the chair is 247mm and bottom area is 260x260mm. The chair is designed for children but it can be used also by adults, from hiking to homing situations. The product package is flat, and it is delivered in a durable box. The stool parts can be stored and transported in the package. The package and the product itself can be recycled as an energy waste by burning. Do not use for standing or jumping games. Remember to make sure that the stool is used for sitting only!


PIKKU HUKKA LITTLE H STOOL

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


14 Matti Kankkunen ANNIINA IKÄHEIMO

Suomi Finland

Materiaalina tuolissa on kotimainen koivuvaneri, joka on pinnoitettu puuviilulla tai vaihtoehtoisesti korkeapainelaminaatilla. Tuoli valmistetaan CNC-jyrsimellä. Tuoli voidaan kuljettaa sekä varastoida pienessä litteässä paketissa.

The material of this chair is Finnish birch plywood coated with thin veneer or alternatively with high pressure laminate. The chair is manufactured using the CNC milling machine. It can be transported and stored in a small flat package.


TUOLI CHAIR

MATTI KANKKUNEN

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


15 Juri Karinen Suomi Finland

Aallo muodostuu kaarevista vaatehenkarinomaisista taivutetuista puutangoista sekä ripustetuista vöistä. Puukaaret pujotetaan vöitten läpi ja säädetään vapaasti yksinkertaisen kiilamekanismin avulla. Näin Aallo toimii modulaarisena vaatesäilytysjärjestelmänä, joka toimii niin kotona kuin myös julkisissa tai myymälätiloissa. Vapaasti määriteltävä sommittelu antaa mahdollisuuden käyttää Aalloa tilassa monin eri tavoin, kuten vaikka tilanjakajana.

Aallo is composed of curved, clothes hanger-like, bent slats and suspended belts. The bent wood slats are freely adjustable with a simple wedge mechanism. Thus Aallo becomes a modular clothes storing system, which suits in a domestic environment as well as in public or retail environments. The freely definable dimensions make Aallo versatile and suitable to be used for example as a room divider.

Aallo valmistetaan höyrytaivutetusta massiivipuusta, joka on taloudellinen raaka-aineen jalostustapa. Suorasta puutangosta taivuttamalla aikaansaatu muoto minimoi hukkamateriaalin. Ripustusvyönä voidaan käyttää pellavavöitä tai romutettavien autojen turvavöitä.

Aallo is made from solid steam bent wood, which is an efficient way of shaping the raw material as the use of straight slats minimizes the amount of waste material. The suspending belts can be made of linen or recycled safety belts from debunked cars.


AALLO VAATERIPUSTIN AALLO CLOTHES HANGER

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


16 Mikko Kentta / Muoto2 Suomi Finland

Norris-valaisimen suunnittelun lähtökohtana on ollut helposti mukaan otettava ja lähes mihin tahansa ripustettava valaisin. Muotonsa Norris on saanut työvalon ja kiinalaisen nivelnuijan innoittamana. Valaisin ilman johtoja. Norris on uudenlainen sisustuksellinen käsivalaisin, ja nyörinsä ansiosta sen voi helposti kiinnittää kirjahyllyn reunaan tai ovenkahvaan.

The starting point for Norris was to design an easily transportable lighting that could be hung almost anywhere. The sources of inspiration for Norris were a combination of a task lamp and a Chinese flail. A lighting without cords. Norris is an innovative home dec hand lighting which is easy to hang on a book shelf or on a door handle.

Uusi LED-tekniikka mahdollistaa valaisimen suunnittelun pieneen tilaan. Tässä suunnitelmassa virtalähteenä toimivat ladattavat AAA- paristot (1,5 V). Muovinen sähkökomponentti on täysin kierrätettävissä. Norris-valaisin on Muoto2 -suunnittelutoimiston ja puusepänliikkeen prototyyppi, jonka suunnittelusta vastaa Mikko Kentta. Muoto2 on valmistanut korkealaatuisia tuotteita Suomessa vuodesta 2010. Lahdessa valmistetuissa tuotteissa pyritään käyttämään läheltä kaadettua puumateriaalia.

The new LED technology makes it possible to design a lighting for a very small space. This design utilizes chargeable AAA batteries (1,5V). The electrical component is made of plstic and it is completely recyclable. The Norris lighting is a prototype by Muoto2 design office and a carpenter’s workshop, with Mikko Kentta in charge of the design. Muoto2 has manufactured high quality products in Finland since 2010. The products are made in Lahti from wood material preferably chopped in the nearby forests.

Materiaalit: FSC –sertifioitu koivu, opaaliakryyli, käsinvärjätty puuvillanyöri, Led –valo, ladattavat paristot, luonnonmukainen ja sertifioitu öljyvaha.

Materials: Birch, FSC certified, opal acrylic, hand dyed cotton string, Led lights, rechargeable batteries, oil wax, natural and certified.


NORRIS

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


17 Tero Kuitunen & BROS Suomi Finland

Carry me home -pöytä on pienhuonekalu moneen tilanteeseen. Muotoilussa on keskitytty selkeään muotokieleen ja nahkaisiin yksityiskohtiin. Pöytä koostuu kahdesta osasta, irrotettavasta tarjottimesta ja taitettavasta jalkaosasta.

The table ”Carry me home” is a small piece of furniture for many situations. The product is based on anuncluttered design language and details made of leather. The table consists of two parts: a detachable tray and a foldable leg element.

Tarjotinta voi käyttää ruoan ja juoman tuomiseen suoraan keittiöstä, ja sitä voi käyttää myös pelkiltään ilman jalkaosaa. Carry me home -nimi viittaa pöydän helppoon kuljettamiseen, keveyteen ja varastointiin. Pöydän saa litteään tilaan, jolloin se on ekologinen kuljettaa ja lähettää asiakkaille. EcoDesign-näyttelyyn pöydästä on tehty erikoisversio puusta. Leveys 45 cm, korkeus 60 cm. Materiaali, saarni.

The tray can used to bring food and beverages from the kitchen, also without using the legs at all. The name ”Carry me home” refers to the fact that the light weight table is easy to transport ad store. The table can be stored in a flat shape, so it is ecological to transport and ship the table to customers. In the EcoDesign exhibition there is a special version made of wood. Width 45cm, height 60cm. Material: Ash.


CARRY ME HOME

MAIJA ASTIKAINEN

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


18 Yrjö Kukkapuro AKI PEKKA SINIKOSKI

Suomi Finland

Mosaic on kevyt nojatuoli joka soveltuu aula- tai asuntokäyttöön. Valtaosa materiaaleista on uusiutuvia luonnonmateriaaleja. CNC- jyrsintätekniikan ansiosta tuote on erittäin joustava sarjatuotannossa. Tuolia voidaan tuottaa myös piensarjoina, esimerkiksi 10 kpl:een erä ilman lisäkustannuksia. Tuoli on elementtirakenteinen, mikä helpottaa ratkaisevasti huoltoa, kuljetusta ja varastointia. Materiaaleista noin 85 prosenttia on koivuvaneria. Vanerin pinnassa on melamiinipintainen korkeapainelaminaatti, paksuudeltaan 0,7 mm (josta n. 50 % paperia). Lisäksi kokoonpanossa käytetään 8 kpl M6x60 mm:n sinkittyjä ruuveja muttereineen. Leikkauspinnat on pintakäsitelty luonnon öljyvahalla.

Mosaic is a light weight armchair, which is suitable to be used in lounges as well as in apartments. The chair is mostly made of renewable natural materials. Thanks to the CNC milling technique the chair is very flexible for serial production. The chair can be manufactured in smaller quantities as well, for instance 10 items without any extra cost. The chair consists of elements which makes it easier to service, transport and store the product. Approximately 85 percent of the materials is birch plywood with a melamine coated high pressure laminate, thickness 0,7mm (of which about 50 percent is paper). In addition, the assembly consists of eight galvanized M6x60mm screws and nuts. The cutting surfaces have been treated with natural oil wax.


MOSAIC-TUOLI

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


19 Miska Kuntsi Suomi Finland

TYÖPÖYTÄ JA ISTUIN – oppimisympäristöön esikouluikäisille.

DESK AND SEAT – for a learning environment for preschoolers

Ensisijaisena kohderyhmänä tuotteilla ovat erilaisten kuulo-, näkö-, kieli- ja/tai vuorovaikutustaitojen ongelmien kanssa kasvavat lapset ja heitä opettava henkilökunta. Suunnitellut tuotteet ottavat huomioon edellä mainittujen oppilasryhmien sekä opetushenkilökunnan erityistarpeet . Työssä on käytetty päämateriaalina UPM Grada vaneria. Tuotetta voidaan käyttää opetustilanteissa sekä leikeissä, joihin taas perinteiset opetustilan kalusteet eivät juurikaan sovellu.

The principal target group for these products are children with various hearing, sight, language, and communication problems, and their teachers. The products take into considerations the special needs for these student groups and the teaching staff. The main material is UPM’s Grada plywood.

Tuotteen valmistuksessa on minimoitu tarvittavien materiaalien ja työvaiheiden määrä. Valmistuksen aikana syntyvä jäte on myös vähäinen. Tuoli ja pöytä ovat molemmat pinoutuvia, eivätkä vaadi erillistä asennusta ennen käyttöön ottoa.

The product can be used in teaching situations as well as in play in which traditional school furniture is not suitable. In the production the amount of materials and work stages have been minimized. The amount of waste material is also minimal. The table and the chair are stackable and ready to use without any assembly.


TYÖPÖYTÄ JA ISTUIN

SANTERI SARKOLA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


20 Kari Leppälä Suomi Finland

Usein varsinkin kotiympäristössä roskis sijoitetaan jonnekin nurkkaan ”häpeämään”, jos sitä ylipäätään laitetaan näkyville. Ehkä Assembler voi tuoda tähän ongelmaan ekologisen ja esteettisen ratkaisun.

Especially in the home environment the wastebasket is often placed in some corner, ”ashamed” of itself, if at all to be seen. Assembler could possibly be an ecological and aesthetic solution for this problem.

Ekologisten tuotteiden suunnittelussa haastavinta on mielestäni materiaalinkäytön minimoiminen ja työvaiheiden optimointi mahdollisimman tehokkaiksi. Tältä pohjalta syntyi idea Assemblerista: ilman työkaluja koottavasta ekologisesta roskiksesta, jonka muotokieli on rehellinen ja avoin. Assembler valmistetaan pintakäsittelemättömästä FSC-sertifioidusta massiivikoivusta ja reilusti näkyville jätetyistä metalliheloista.

When designing an ecological product the most challenging part is to minimize the use material and also to optimize the production stages so that they are as efficient as possible. The idea for Assembler was born based on this: an ecological wastebasket embodying an honest and open design language. Assembler is made of non-treated FSC certified massive birch wood and metal fittings willfully in the open.

Suunnittelussa otettiin myös huomioon helppo kierrätettävyys, kestävyys, sekä mahdollisimman pieni myyntija kuljetuspakkauksen koko.

In the design process I also took into consideration the recyclability and durability of the product and strived to make the package for selling and transporting the basket as small as possible.


ASSEMBLER

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


21 Leo Lindroos Suomi Finland

Myself-hyllyjärjestelmä on yhteisprojekti meidän eli suunnittelijan ja tukirungon valmistajan sekä sinun eli asiakkaan välillä. Kehikko valmistetaan suomalaisessa verstaassa, ja sitä myy MOOK. Sinä hankit puulankut paikalliselta puusepältä. Saat moduulikehikon ja lankkujen mittatiedot, joiden perusteella valitset materiaalin ja pintakäsittelyn yhdessä puusepän kanssa. Voit itse päättää lankkujen pituuden ja lukumäärän sekä puulajin. Puuseppä valmistaa lankut juuri sinun tarpeisiin sopiviksi. Tuote toteuttaa EcoDesign 2013 -näyttelyn teemaa: kehikon materiaali on kierrätysalumiinia. Se on kevyt ja helppo kuljettaa postitse, jolloin kuljetuskustannukset ovat mahdollisimman vähäiset, ja osat kuljetetaan optimaalisen kokoisina, mikä on kuljetuksen kannalta tehokkain ratkaisu. Puuosat, joista koostuu 80 % hyllykokonaisuudesta, ovat peräisin paikalliselta puusepältä. Vaikka asiakas voikin valita hyllymateriaalin itse, kannustan suosimaan paikallista, mielellään kierrätettyä puuta. Nykyajan globaalien tuotantomenetelmien, epäeettisen kulutuksen ja heikon laadun sijasta haluamme tarjota tuotteen, joka valmistetaan paikallisesti ja yhteistoiminnallisesti sekä korkea laatu keskeisenä tavoitteena. Haluamme vaikuttaa paremman fyysisen ja henkisen ympäristön puolesta siten, että kaikki asianosaiset ovat mukana prosessissa.

The Myself shelf system is a partnership between us, the designer and provider of the supportive frame and you, the customer. The frame is built in a Finnish workshop and distributed by MOOK. You will acquire the wooden planks for the shelf yourself, by contacting a local carpenter. We give you the modular frame and the dimensions for the planks and you select the material and the finish together with the carpenter. What kind of length, how many planks and made of what kind of wood is totally up to you. The carpenter will make the planks to fill your needs so you can take the system home. On filling the required criteria of the EcoDesign 2013 exhibition: The material of the frame is recycled aluminium, therefore the frame is light and the structure as easy as possible to transport through mail. So, the freight costs will be minimized and an optimal size for the parts is obtained. That provides the most efficient solution for delivery purposes. The wooden parts, which make over 80% of the total shelf, are produced by using the labor of a local carpenter. Although the customer will choose his preferred quality of wood, it is encouraged that local materials, recycled if possible, are used.Instead of approaching things in today’s common way of global production, unsocial consumption and compromised quality, we want to provide an item that uses local production, cooperative consumption and quality as the core of our design process. The focus is to pursue a better physical and mental environment for all the partners involved in this process.


MYSELF

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


22 Leonteva Luba & Dina Budtova & Russkikh Luba / Ludi Architects Venäjä Russia

Lamp perustuu ajatukseen nykyaikaisessa sisutuksessa tarvittavasta monikäyttöisestä kalusteesta. Mielessämme on kaluste, jonka funktio ei ole pelkästään koristeellinen vaan joka muuntuu käyttäjiensä tarpeiden mukaan. Halusimme myös suunnitella tuotteen, joka korostaa puun kauneutta siten, että siinä näkyy ohuen puulevyn läpikuultavuus ja rikas tekstuuri.

Lamp is based on the idea of furniture multifunctionality needed in modern interior. We conceive an object which perform not only in decorative way but can be changed to meet users’ needs. Also we wanted to create an object which emphasizes the beauty of wood so our design utilizes transparency and rich texture of thin sheet of wood.

Lamp koostuu viidestä ekologisesta materiaalista valmistetusta elementistä: vanerista, puukehikosta, LED-valosta ja terästangosta. Kukin elementti on 80 cm pitkä ja 5 cm korkea. Elementit on kiinnitetty yhteen niin, että alimmasta vetämällä voi avata koko rakenteen. Luonnonmukaisten ja yksinkertaisten materiaalien sekä selkeän muodon ansiosta Lamp on helppo valmistaa, ja se sopii hyvin monenlaiseen sisustukseen.

Lamp consists of 5 elements which are made from ecological materials – veneer, wooden frame, LED light and steel rod. Each element 80cm long and 5cm height connected with the upper one so one can pull the lowest to open the whole structure. Natural and simple materials and plain form make the lamp easy to produce and compatible with a range of interiors.

Lamp toimii sekä yövalona että suorana valonlähteenä. LED-valot sijoitetaan vanerilevyjen väliin, jolloin syntyy himmeä valo elementtien ollessa kiinni ja kirkas valo, kun ne kierretään auki. Näin valon intensiteettiä voi säädellä ja luoda siten huoneeseen erilaisia tunnelmia pelkästään kääntämällä elementtejä.

Lamp can be used as a night light and source of direct light. LED lights are placed between sheets of veneer and create dim light when elements are closed and bright illumination when elements are rotated so one can regulate the intensity of light and create different atmosphere in the room simply by turning elements.


LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


23 Rudi Merz Suomi Finland

Kätevä muodostuu erikokoisista toisiinsa sopivista laatikoista, laatikostoista ja kaapeista. Niistä voi rakentaa eri tarkoituksiin ja elämäntilanteisiin sopivia hyllykköjä, kaappeja, kaappiseiniä, huoneenjakajia. Niiden päälle voi rakentaa vaikka sängyn, vauvan hoitopöydän, työpöydän. Muutossa osat voi kantaa sisältöineen asunnosta toiseen. Puu on lähimetsästä, olen itse kaatanut ja työstänyt sen (ks.youtube.rudi/laatikoiden taustaseinät ovat sertifikoitua suomalaista koivuvaneria/halkaisumenetelmä). Käyttämäni puu on harvennuspuuta, joka yleensä kelpaa vain polttopuuksi. Laatikoiden taustaseinät ovat sertifioitua suomalaista koivuvaneria.Tuote on laadukas ja monikäyttöinen ja näin ollen pitkäikäinen.Tuote on tarkoitettu lähimarkkinointiin - kuljetus- ja varastointikulut ovat minimaaliset. Edullisten tuotanto- ja markkinointikustannusten takia tuote on kilpailukykyinen halpatuontituotteille.

Kätevä consists of compatible drawers, sets of drawers and cabinets of various sizes. From these elements one can compose shelves, cabinets, walls of cabinets and dividers, suitable for various needs and situations. On top of them there can be a bed, babycare table, a desk. When moving, the elements and their contents can be carried from one home to another. The wood comes from the local forest, and I have chopped and worked it myself (see youtube. rudiLaatikoiden taustaseinät ovat sertifikoitua suomalaista koivuvaneria./halkaisumenetelmä). I use material from forest thinning which is usually used only for firewood. The back walls of the drawers are made of certified Finnish birch plywood. This high quality product is very versatile and therefore also long-lived. The product is meant for local marketing – that way the storage and transportation costs are minimal. Due to inexpensive production and marketing the product is competitive with cheap imported goods.


KÄTEVÄ-ELEMENTIT

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


24 Olli Mustikainen ja Jari Nyman Suomi Finland

Valaisin voidaan valmistaa käsityönä tai automatisoidusti. Valaisin on suunniteltu ja valmistettu kestäväksi, mikä on otettu huomioon materiaalivalinnoissa. Valonlähteenä valaisimessa on Led-valot, jotka ovat pitkäikäiset, energiatehokkaat ja tarvittaessa vaihdettavissa. Tuote on viimeistelty ekologisella puuvahalla. Tuotteen design on ajaton, valaisimen tuottama epäsuora valo tuo tilaan tunnelmallisen sävyn. Log valaisin syttyy ja sammuu kansiosaa painamalla. Olemme saaneet inspiraation valaisimeen tulipesässä palavasta puuhalosta. Mitat: pituus 321 mm, leveys 81 mm, korkeus on-asennossa 97 mm / off-asennossa 82 mm Materiaalit: eri puulajeja, Led-valot. Viimeistely: puuvaha.

This lighting can be manufactured either manually or using an automated technique. The lighting has been designed and manufactured with durability in mind which has greatly affected the choice of materials. The source of light is a set of LED lamps which are long-lived, efficient and changeable whenever needed. The product has been finished with ecological wax. The design is timeless, and the indirect light produced by this lighting gives the room a pleasant atmosphere The Log lighting is turned on and off by pressing the cover. We got the inspiration for this lighting from a burning log. The dimensons: Lenght 321mm, width 81mm, height in the on-position 97mm / off-position 82mm. Materials: different wood species, Led lights.


LOG-VALAISIN LOG LIGHTING

JUSSI PESO

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


25 Samuli Naamanka Suomi Finland

Clash 238 -jakkara ja clash 236 -baarijakkara on suunniteltu täydentämään Clash-tuoteperhettä.

Clash 238 stool and clash 236 bar stool have been designed to complement the Clash line of products.

Clash-tuoteperheeseen on haettu kodinomaisiiiin ympäristöihin soveltuvia elementtejä suunnittelemalla jakkaroihin puiset jalat.

I have strived to make the Clash line of products suitable for home environments by using wooden legs in the stools.

Clash-tuoteperheessä on entuudestaan metallijalkainen jakkara 239 ja metallijalkainen baarijakkara 237, joiden viilupuristeita on käytetty suoraan näihin uusiin malleihin.

In the Clash line of products there are already the stool 239 with metal legs and the bar stool 237 with metal legs. The same compressed veneer has been used to make these new models.

Viilupuristeissa käytetään suomalaista puuta, ja mallit voidaan tehdä kokonaisuudessaan yhdessä tehtaassa Suomessa. Aina ei tarvitse suunnitella kaikkea täysin uusiksi. Uutta ja tuoretta ilmettä voidaan myös luoda vanhoilla komponenteilla, varsinkin kun halutaan täydentää jo tuttua mallistoa.

The compressed veneer is made of Finnish wood, and the products can be made from start to finish in the same factory in Finland. It’s not always necessary to design everything from scratch. New and fresh image can be reached using old components especially if the aim is to complement an already familiar line of products.


CLASH 238 JA CLASH 236

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


26 Julianna Nevari ja Saana Turunen Suomi Finland

Vuotassa yhdistyvät sekä tilanjakajan että puupaneloinnin toiminnot. Tuotteen kaksi käyttötarkoitusta ja muut kestävät designratkaisut pidentävät sen elinkaarta. Vuota kiinnitetään kattoon kiskomenetelmän avulla. Tapetin tavoin Vuota säilytetään ja kuljetetaan rullassa. Kukin voi leikata rullasta oman huonekorkeutensa vaatiman pituuden tuotetta asentaessaan. Tilan muokkaamiselle Vuota antaa hyvät mahdollisuudet, sillä sitä voi liikutella kattokiskon avulla sivusuunnassa, mutta myös rullata auki haluttuun korkeuteen pystysuunnassa rullaverhon tavoin. Muotokielessä on säilynyt puupaneelin perinteikkyys ja lämpö, mausteena uusi ja raikas graafinen kiinnitysmenetelmä, joka on toteutettu paperinarutekstiilillä. Samalla paperinarutekstiilillä on toteutettu graafiselle taustalle vaihtoehtoinen tasaisen rauhallinen tausta. Vuotan puuosissa on hyödynnetty Suomessa innovoitua radiaalisahattua liimapuuta. PEFC-sertifioitu Effex (Stora Enso) on luonut männystä tavallista kestävämmän oksattoman vaihtoehdon, joka yllättää viivamaisen puunsyykuvion luomalla linjakkaalla ilmeellään. Vuota vastaa kertakäyttökulttuurille reaktiona kasvavaan laadun kysyntään olemalla sekä ekologinen, kestävä että ajaton. Kevyen kiinnitysmenetelmänsä ansiosta se on vaivaton ottaa muutossa mukaan, siirtää ja käyttää uudelleen. Rullautuvuus taas tekee tuotteen kuljettamisesta ja varastoinnista kustannustehokasta ja helppoa.

Vuota combines the functions of both a room divider and wall panelling. These two purposes of use, together with other sustainable design solutions, make sure that the lifespan of the product is longer. Vuota is installed to the ceiling with a rail and stored and transported rolled the same way as a wallpaper. From the roll the user can cut the correct length for his/her space. Vuota makes it possible to alter rooms by dividing, opening and closing them since it’s easy to move sideways along the rail or roll up-and-down like a curtain. In Vuota the traditional wood panelling is combined with modern and graphic diagonal shapes. The diagonal shapes are made out of paper yarn textile. They attach the wood panels together. As a more harmonious alternative to the diagonal shapes there is another version of Vuota with the background fully covered with the paper yarn textile. The wooden parts of Vuota are made out of radially sawn pine, which is an innovation of the Finnish company Stora Enso. This PEFC sertified wood material, Effex, is knotfree and more durable than regular pine. As a counteraction to disposable culture the demand of quality products is increasing. Vuota answers to that demand by being ecological, durable and classical. Because of the light installing system Vuota is easy to take with you when moving and to install again and again. Transporting the product is simple and costefficient since it’s stored in rolls.


VUOTA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


27 Petter Olsson JOHANNA NILSSON

Ruotsi Sweden

GÖTA BETULA

GÖTA BETULA

Tämän pöydän tarkoitus on tarjota lisää työtilaa tai paikka, johon purkaa ostoksia esimerkiksi keittiössä. Kaksi tuolia on helppo ottaa käyttöön, kun istuimia tarvitaan lisää. Kevyen materiaalinsa ansiosta tuotteita on helppo liikutella. Erikorkuiset tuolit työnnetään kahteen samansuuntaiseen uraan. Pöydän alapuolisen tilan hyödyntäminen tekee kodin avarammaksi. Tuotantoon kuluvan ajan vähentämiseksi päätin käyttää samankokoisia tai samanvahvuisia kappaleita mahdollisimman monessa kohdassa. Koivupuu on peräisin paikalliselta sahalta. Koivu on Ruotsin yleisin kovapuu, ja se on rakenteeltaan vahva ja selkeä.

The table is designed to give more working space or a unloading table for example in a kitchen. The two stools are easy to use when more seats are needed. Thanks to the light material it is easy to move around. The stools, which are in different height is pushed in to two parallel grooves. To use and take advantage of the space under the table gives more room in the household. To reduce the production time I chose to use the same size or thickness to as many pieces as possible. The birch is picked up from the local sawmill. Birch, which is Sweden’s most common hardwood, has a good strength and a clean texture

MASAHIRO

MASAHIRO

Masahiro on tyylikäs säilytystila keittiöveitsille. Siinä on seitsemän stopparilla varustettua laatikkoa. Veitset kiinnittyvät pieneen puupalaan magneetilla niin, että ne näyttävät leijuvan ilmassa. Kaksi alinta laatikkoa on tarkoitettu veitsien kunnossapitoon. Laatikoiden etuosat on valmistettu muiden tuotantojen hukkamaterialista tai esimerkiksi pienistä hedelmäpuista, jotka tavallisesti päätyvät hävitettäviksi. Suurin osa puusta on peräisin paikalliselta sahalta.

Masahiro is an exclusive cabinet for kitchen knives. It contains seven drawers, which are designed with a stop. The knives are fixed with a small block of wood with magnets to give a feeling that they are hovering. The two drawers in the bottom are for the maintenance of the knives. The material that is used in the drawer fronts is just leftovers from other productions or for example from small fruit trees that usually go to waste, most of the wood is of course from the local sawmill.

Lohenpyrstöliitos on rakenteellisesti hyvin vahva, ja sitä on erittäin vaikea, liiman lisäämisen jälkeen lähes mahdoton irrottaa. Puun ohella muuta materiaalia on käytetty vain vetimessä, joka on tehty kasviparkitusta nahasta ja messingistä.

The dovetail joint is very strong because of the way the tails and pins are shaped. This makes it difficult to pull the joint apart and virtually impossible when the glue is added. The only place where I used any other material than wood is the knob, which is made of vegetabletanned leather and brass.


MASAHIRO

DAN ISAAC WALLIN

DAN ISAAC WALLIN

GÖTA BETULA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

GÖTA BETULA

MASAHIRO

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


28 Mikko Paakkanen Suomi Finland

Oak-stool on valmistettu paikallisesta materiaalista.

Oak stool is made of local materials.

Puuseppä Matti Söder-Kultalahti työsti jakkarat yhdestä palasta puuta sorvaamalla. Työstön jälkeen jakkaroiden on annettu kuivua hiljalleen alhaisessa lämpötilassa.

The carpenter Matti Söder-Kultalahti made the stools from one piece of wood by using turning methods. After that the stools were left to dry slowly at a low temperature.

Tämän jälkeen ne on viimeistelty ja pintakäsitelty luonnon öljyvahalla. Jokaisessa työvaiheessa on pyritty ottamaan huomioon ympäristö ja sen mahdollisimman pieni kuormittaminen. Inspiraation muotoon sain ääniaaltojen kauniista muodoista.

After that they were finished and surface treated with natural oil wax. Every stage was performed with the environment in mind so that there would be as little environmental load as possible. The source of inspiration was the beautiful pattern of sound waves.


MARKO MELANDER

OAK-STOOL

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


29 Kirsi Pasanen / Muoto2 Suomi Finland

Kolmen kappa -laatikkosarja on valmistettu lehmuksesta. Laatikoiden kannet on piilutettu käsin elävän pinnan aikaansaamiseksi. Piilutus on vanha perinteinen menetelmä, jonka tarkoitus on ollut suojata puupintaa. Enimmäkseen menetelmää on käytetty hirsiseinien pintoihin. Kolme sisäkkäin menevää laatikkoa sopivat sisustukseen ja säilytykseen kodissa tai toimistossa. Samalla sisustukseen saadaan perinteisiä elementtejä. Tavoitteena oli tuoda vanhaa tunnelmaa uuteen nykyaikaiseen sisustusesineeseen. Tällä tavoin pintastruktuuri tuo mieleen muistumia vanhoista menetelmistä ja menneistä ajoista nykyajan kiireiseen elämänrytmiin. Lehmus materiaalina on vähemmän käytetty, mutta oikein hyvä puulaji pienesineisiin ja veistotuotteisiin. Laatikot on valmistettu 100-prosenttisesta puumateriaalista, ja käsintyöstetty pinta tuo tuotteelle ekologista tunnelmaa. Kolmen kappa on Muoto2 suunnittelutoimisto ja puusepänliikkeen tuote, jonka suunnittelusta vastaa Kirsi Pasanen. Muoto2 on valmistanut korkealaatuisia tuotteita Suomessa vuodesta 2010. Lahdessa valmistetut tuotteet pyritään valmistamaan läheltä kaadetusta puumateriaalista. Materiaalit: FSC –sertifioitu lehmus, öljyvaha, luonnonmukainen ja sertifioitu.

Kolmen kappa set of drawers is made of lime. The covers of the drawers have been hand carved to create a lively surface. Carving is a traditional method to protect the surface of wood. It has mostly been used on log walls. Three nested drawers are suitable for storage purposes at home and at the office. At the same time home decoration is enhanced by a traditional elements. The aim was to create old-time atmosphere in a modern piece of furniture. In this way the surface structure is reminiscent of old working methods and the old way of living. Lime is not a widely used material but still a good species for small objects and sculpted products. The drawers are made of 100 % timber, and the hand carved surface gives the product an ecological feel. Kolmen kappa is produced by Muoto2 design office and a carpenter’s workshop with Kirsi Pasanen as the designer. Muoto2 has manufactured high quality products in Finland since 2010. The products are made in Lahti from wood material preferably chopped in the nearby forests. Materials: FSC certified Lime, oil wax, natural and certified.


KOLMEN KAPPA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


30 Katja Pettersson Ruotsi Sweden

Minua kiinnostaa vanhojen ja käytettyjen huonekalujen salainen historia, toisen ihmisen jättämät jäljet, se miten kalustetta on käytetty. Voinko hyödyntää iän mukanaan tuomaa ilmettä ja kosketusta, ja millaisia positiivisia arvoja esine voi sen myötä saada? Tässä teoksessa tavoitteeni muotoilijana edistää kohteen arvoa teoksen hahmon ja käsityön historian avulla. Historia kääntyy päinvastaiseen suuntaan käyttäessäni metallityökaluja ja hiekkapuhallinta, joilla normaalisti kunnostetaan kovia materiaaleja kuten betonia ja metallia.

The secret history that antique/second hand furniture has is intriguing, the traces of another person in the craft and the usage. Is it possible to borrow the expression of age and tactile feel and if so; what positive values will the object gain? In this project it is an aim for me as a designer to increase the value of the object by implementing a history in the expression of the gestalt and the craft Making History go in reverse by using hardware tools and a sandblasting machine normally used to renovate hard materials as concrete and metal.

Päätin käyttää tätä menetelmää kirpputoreilta löytämiini esineisiin antaakseni niille uuden ilmeen. Hiekkapuhalletut esineet eivät ole keskenään samanlaisia. Uskon, että tiedostamatonta suhdetta katsojan odotusten ja esineen kokoonpanon välillä voidaan käsitellä ja sillä voidaan tehdä kokeiluja. Tällä tavoin ei pelkästään paranneta tuolin tuolimaisuutta vaan mukana on myös ikään liittyviä arvoja.

I have chosen to use the method on furniture that I have found at flea markets to make them step to a new life, giving the wooden object a new expression. The sandblasted wooden objects is never other alike, a controlled random shape. I believe that the unconscious relationship between the spectators’ expectation and the configuration of the object can be experimented with and manipulated. This will not only enhance the chairiness of a chair for instance, but also load it with associational values of for instance age.


REVERSED HISTORY

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


31 Inni Pärnänen Suomi Finland

Valaisin rakentuu ohuista ovaalinmuotoisista vanerilevyistä, jotka on taivutettu ja kasattu kolmiulotteiseksi rakenteeksi. Valaisimen suunnittelussa on pyritty yksinkertaisiin teknisiin ratkaisuihin ja ajattomaan esteettiseen ulkoasuun. Valaisimen heijastamat varjot ovat merkittävä osa kokonaisuutta. Valaisin on valmistettu pääosin kotimaisesta ympäristöystävällisestä vanerista. Kaikki käytetyt materiaalit ovat helposti purettavissa ja kierrätettävissä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Valaisin on valmistettavissa myös paperista, jolloin se voidaan pakata ja kuljettaa levyinä ja koota ohjeiden mukaisesti.

The construction of the lamp is made out of very thin oval plywood sheets that are bended and gathered together into a three-dimensional structure. The design is aesthetical and it is designed to last a long time due to its timeless visual features and simple technical construction. The shadows reflected by the light play an important role in the design. The lamp is made mainly of domestic eco-friendly plywood. All the materials used are disposable in a sustainable way. To improve logistics the lampshade can also be made out of paper and be delivered in sheets with instructions how to put the pieces together.


PLYWOOD LAMP

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


32 Timo Ripatti HELENA ERZ

Suomi Finland

Eve-tuoli on muotoilultaan ajaton. Käyttökelpoinen tuoli kestää aikaa sekä käyttöä ja vanhenee kauniisti, eli tuotteen elinkaari voi olla hyvinkin pitkä. Tuote on huollettavissa ja korjattavissa normaalein puusepän työmenetelmin. Materiaalit ovat tarvittaessa kierrätettävissä ja elinkaaren lopussa tuote voidaan hävittää esimerkiksi polttamalla tai kompostoimalla. Pakkaamisen ja kuljettamisen kannalta pinoutumaton ja valmiiksi koottu tuoli ei ole ekologisin mahdollinen, mutta toisaalta yksittäinen tuote on suhteellisen kevyt. Puusepänliike Saarelma Oy on valmistanut prototyypin käsityönä. Tuote voidaan valmistaa myös teollisesti.

Eve chair’s design language is timeless. A good chair stands the test of time and ages beautifully so that the life span of the product can be very long. The product can be maintained and mended using regular carpentry tools. The materials are recyclable and at end of its life span the chair can be burned or composted. As for packaging and transportation a non-stackable chair is not the most ecological solution but on the other hand a single product is fairly lightweight. The carpentry workshop Saarelma Oy has manufactured the prototype manually. The procduct can also be manufactured industrially.

Materiaalit: Massiivipuu ja viilupuriste, Pintakäsittely: Saippuakäsittely, luonnonmukainen vahaus tai petsilakkaus. Mitat: Leveys 660 mm, korkeus 750 mm, syvyys 565 mm.

Materials: Solid wood and compressed veneer. Surface treatment: Soap, natural wax or stain varnish. Dimensions: Width 660mm, height 750mm, depth 565mm.


EVE-TUOLI

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


33 Jenni Roininen Suomi Finland

JRT3 -tuoli on valmistettu kokopuusta perinteisin puusepänliitoksin. Se ei sisällä muita raaka-aineita tai rakenneosia. Puulajiksi on valittu sertifioitu saarni, joka on tämän tyyppisessä rakenteessa yksi teknisesti kestävimmistä vaihtoehdoista. Tuolin materiaalihankinta ja valmistus tapahtuvat Fiskarsissa, Raaseporissa. Puuraaka-aineen toimittaja on Fiskarsin Laatupuu, ja valmistaja naapurissa sijaitseva Nikari Oy. Yritysten välimatka on noin 100 m. Näin kuljetuksen osuus valmistusprosessissa jää minimaaliseksi. Esimerkiksi Nikari Oy:n puusepät kulkevat muutaman kilometrin työmatkansa pyörillä tai kävellen. Pintakäsittely tehdään luonnonmukaisella kasviöljyseoksella, joka on pintakäsittelijälle ja ympäristölle mahdollisimman myrkytön vaihtoehto. Öljyvahakäsittely patinoituu kokopuun kanssa kauniisti ja se on helppo uudistaa myös kuluttajakäytössä. Koska puumateriaali on itsessään hiilinielu, tuotteen hiilijalanjälki on erittäin matala. JRT3 -tuoli on suunniteltu siten, että se on valmistettavissa myös teollisesti sarjatuotantona. Koko: Korkeus 810/460 mm, syvyys 460 mm, leveys 460 mm. Materiaalierittely: sertifioitu saarni 100%, vesipohjainen liima, pintakäsittelyaine kasviöljyseos.

The JRT3 chair is made of wood using traditional carpentry joints. There is no other materials or construction parts. The chair is made of certified ash which is technically one of the most durable species to use in this kind of construction. The material comes from Fiskars, Raasepori where the chair is also manufactured. The material is provided by Fiskarsin Laatupuu, and the manufacturer is the nearby Nikari Oy. These two companies are situated about 100m from each other. This way the transportation plays next to no role in the manufacturing process.Also, Nikari Oy’s carpenters get to work by cycling or walking the few kilometers from their homes. The surface is treated with a biological vegetable oil mixture which is as nonpoisonous as possible for the worker and for the environment. The oil wax gives wood material a beautiful patina, and it is also easy to renew by the consumer. Because wood material in itself is a carbon sink, the carbon footprint of this product is very low. The design of the JRT3 makes it possible to produce the chair industrially as well. Size: height 810/450mm, depth 460mm, width 460mm. Materials: certified ash, 100%water based glue, surface treatment natural wood oil mixture.


JRT3-TUOLI

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


34 Heikki Ruoho Suomi Finland

”Capa” tuoli on valmistettu vain yhtä muottia hyödyntävällä viilupuristusmenetelmällä, jonka avulla saadaan valmistettua monia viilupuriste-komponentteja samanaikaisesti.

“Capa”chair is made utilizing a new plywood molding method that requires only one mold, and that can be used to manufacture many form-pressed plywood components at the same time.

Menetelmä perustuu innovaatioon, jossa viilukerrokset asetetaan puristemuottiin perinteiseen tapaan päällekkäin, mutta viilukerroksia lisätään normaalia enemmän. Viilupuristekerroksista, jotka halutaan erotella puristuksen jälkeen toisistaan, jätetään liima pois.

The method relies on an innovation in which the layers of the ply are placed on top of one another in the mold in the traditional way, but with more than the normal number of layers of ply added. Form-pressed plywood layers that are to be separated from each other after pressing are left unglued.


CAPA-TUOLI

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


35 Antti-Jussi Silvennoinen ja Pekka Kuivamäki Suomi Finland

Materiaalinsa sekä rakenteensa ansiosta ekologinen kotimaisesta voimapahvista valmistettu pöytävalaisin. Tuote valmistetaan laserleikkaamalla yhdestä pahviarkista. Näin valaisin pystytään pakkaamaan flat-pack -pakkaukseen ja sen tuotanto- ja materiaalikustannukset ovat alhaiset.

A table lighting made of Finnish solid fibreboard is ecological due to its material and its construction. The product is made by laser cutting from one piece of fiberboard. Thus the product can be packed in a flatpack, and its production and material costs are very low.


BURN AFTER READING

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


36 Simo Serpola Suomi Finland

Mobiled on ripustettava LED -valaisin, joka tasapainottelee materiaalin sekä materiaalittoman välimaastossa. Valaisimen rakenne imitoi valon liikettä, keveyttä ja näkymättömyyttä liikkuessaan kevyesti ilmavirran mukana. Valaisin tukee ED-näyttelyn konseptia materiaalin käytön niukkuudella sekä valonlähteen vähäisellä energiankulutuksella. Myös logistisesti valaisin kuormittaa ympäristöä hyvin vähän olemalla fyysisesti kevyt ja vieden vähän tilaa. Tuotteen elinkaarta voidaan pidentää lisäksi vaihdettavilla osilla, ja materiaalit voidaan erotella toisistaan kierrätystä varten vaivattomasti.

Mobiled is a hanging LED lighting, which is situated somewhere between material and non-material. The structure of the lighting imitates the movement, lightness and invisibility of light when moving effortlessly with the air current. The lighting supports the concept of the ED exhibition by the scarcity of the material and also by the low energy needs of the source of light. The product is also extremely lightweight and thus requires very little space when transported to customers. The life cycle of the lighting can be very long because the components are changeable, and the materials can be separated easily for recycling.


MOBILED

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


37 Matti Syrjälä Suomi Finland

Loota on pöydällä pidettävä ekologinen valaisin ja peilisarja. Tuotteet toimivat hyvin yhdessä, mutta myös erikseen. Valaisin antaa miellyttävän pehmeästi suoraa valoa ja on oiva herättäjä kaamosaikaan aamupalapöydässä. Valaisin voidaan myös suunnata antamaan epäsuoraa valoa esimerkiksi seinäpintojen kautta. Jalavapintaisten ja maalattujen osien yhdisteleminen luo paljon variaatioita tuotesarjalle. Valaisimessa on valonlähteenä energiatehokas led, joka on myös pitkäikäinen. Valo suodattuu kauniisti mattapintaisen akryylin läpi, jolloin valaisin antaa miellyttävää valoa. Materiaalit: jalava, luonnonvaha, vesiohenteinen maali, peili, akryyli ja ledit. Mitat: korkeus 360 mm, leveys 20 mm, syvyys 105 mm.

Loota is an ecological combination of a table lighting and a mirror. The products work well together but also separately. The lighting gives a pleasant and soft direct light, and at the breakfast table it is an excellent wakingup light during the dark winter season. The lighting can also be directed to create a non-direct light as well, for instance via wall surfaces. The combination of ash tree and painted surfaces gives lots of variotaion to this line of products. The source of light is an energy-efficient and long-lived led. The light is beautifully reflected through the matte acrylic material giving very pleasant light. Materials: Elm, natural wax, waterbased paint, mirror, acrylic and LED´s. Dimensions: Height: 360mm, width: 205mm, depth: 105mm


LOOTA

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


38 Ahti Taskinen Suomi Finland

Vuonna 1979 suunnittelin Vitriini-hyllyn, jota on valmistettu siitä lähtien yhtäjaksoisesti. Vuosikymmenien mittaan siihen on toivottu kulmaratkaisua. Olen tehnyt valmistajalle useita ehdotuksia, mutta kysyntä on jäänyt vähäiseksi.

In 1979 I designed the Vitriini shelf which has been in production ever since. During these decades I have been asked to design a corner version as well. I have suggested several solutions for the manufactuter but the demand has remained rather low.

Kulmaongelma on kuitenkin vaivannut mieltäni: Vitriinin ominaisuuksilla varustettu hylly, joka jatkuu luontevasti seinältä seinälle ilman hukkatilaa. Sen tulisi olla rakenteeltaan samanlainen, mutta ulkonäöltään täysin poikkeava.

The corner problem has bothered me, though: a vitrine shelf continuing smoothly from one wall to another without any waste space. Its structure should be similar but the appearance totally different than the regular shelf.

Vitriini on hillitty ja toimii parhaiten kirjahyllynä, kun taas Pezze-hylly on räväkämpi ja tarkoitettu yleishyllyksi. Pezzen jokaiseen koloon voi sijoittaa jotakin: pienesineitä, aikakauslehtiä ja kirjoja tai jättää hyllyyn tauon. Kirkkaan väriset tasot korostuvat mustia pystyosia vasten. Mattamusta tausta nostaa esineet ja kirjat esiin. Pezze-hylly rakentuu pystyosista ja vaakatasoista, jotka kiinnitetään toisiinsa ohuilla metallitapeilla. Pystyosat ovat L:n muotoisia, toisen sivun toimiessa taustana. Osat kertautuvat siten, että hyllyyn saadaan sijoitettua vakiokokoisia kirjoja. Viereiset tasot ovat aina eri korkeudella ja se mahdollistaa kulmaratkaisun, jossa hylly huomaamattomasti soljuu seinältä toiselle. Kirjahylly on valmistettu MDF - puukuitulevystä ja pintakäsitelty Osmo-vahalla, jolloin se täyttää ekologisuuden vaatimukset. Koska Pezze-hylly valmistetaan ja kuljetetaan osina, se voidaan helposti purkaa, muuttaa ja koota uudelleen. Hyllyn jokaisen osan saa tarvittaessa korjattua, vaihdettua, käytettyä uudelleen ja lopulta maaduttamalla tai polttamalla hävitettyä.

The low-key vitrine is at its best as a book shelf whereas Pezze is bolder and meant to be a general shelf. In each hole of the Pezze there’s separate space for something: magazines or books – or the hole can be left empty. The brightly colored shelves are highlighted against the black vertical parts. The matte black will highlight the objects and book on the shelves. Pezze on constructed from vertical parts and horizontal shelves put together by metal dowels. The vertical parts are L-shaped, the other of them being a backdrop in the construction. The components recur so that standard sized books can be put on the shelves. The adjacent shelves are always on a different level making the corner solution possible so that the shelves glide in an unobtrusive way from one wall to another. The bookshelf is made of MDF wood fiber board and surface treated with Osmo wax, thus qualifying the shelf as an ecological product. Since Pezze is manufactured and transported in small parts, it is easy to disassemble and reassemble when moving to a new home. Every part of the shelf can be fixed, changed, reused and finally decomposed or burned.


PEZZE-HYLLY

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


39 Markus Toivanen Suomi Finland

PANNU on veden tai kahvin keittämistä varten suunniteltu massiivipuinen astia. Inspiraationa suunnitteluun toimi suomalainen kuksa, jota käytetään kahvin nauttimiseen. PANNU on suunniteltu kodin persoonalliseksi keittiövälineeksi, jonka avulla on helppo valmistaa kuumia juomia.

PANNU is a wooden pot, designed for making coffee or boiling tea water. The inspiration came from traditional finnish wooden cup called “kuksa”. Kuksas have been widely used for drinking coffee. PANNU is a personal kitchenware, witch offers an easy method for prepare hot drinks.

PANNUssa oleva vesi keitetään keittovastuksella, joka on irrotettava ja helposti pestävä. Vedenkeittimistä tuttu tekniikka nopeuttaa veden kiehumista ja täten koko prosessia. Vastuksella keittäminen kuluttaa vähemmän sähköä kuin esimerkiksi. kahvinkeitin.

In PANNU there is a heater that boils the water, the heater is detachable and easy to wash. Well known technical system from a water boilers will fasten up boiling and therefore the whole process. Boiling water with the heater spends less electricity than a coffeemaker or boiling water on a stove.

PANNUssa on kahvinpuruja tai teen lehtiä varten varrellinen puinen siivilä, jolla voidaan painaa kuumassa vedessä lionneet ainekset pannun pohjalle etteivät ne tule kaadettavan nesteen mukana mukiin. PANNU koostuu pannusta, kansikupista, niiden väliin tulevasta liitospalasta, keittovastuksesta ja purusiivilästä. Massiivipuiset pannu-, kansi- ja liitospala on sorvattu suomalaisesta koivusta. Kansi pitää nesteen lämpimänä seisontavaiheessa ja toimii tarvittaessa kuksana, josta kahvin tai teen voi nauttia. Kokopuinen astia eristää lämpöä, joten PANNUsta voi ottaa kiinni polttamatta sormia.

In PANNU there is a wooden stainer for coffee grounds or tea leaves, which can be used for pressing a soaked ingredients to the bottom of the pan, that they would not be poured into the mug. PANNU consists of a pot, a lid, a joint part, the heater and the stainer. The pot, the lid and the joint part are machined from solid finnish birch. The lid will keep liquid warm and it will also work as a cup, whereof coffee or tea can be enjoyed. Solid wooden container isolates heat, so you can grab the pan without burning your fingers.


PANNU

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


40 Julie Tolvanen Suomi/Yhdysvallat Finland/USA

Kahvilatuoli, jonka inspiration lähde on suomalainen koivukori. Mielestäni tuotteiden pitäisi olla ekologisia luonnostaan ilman, että se on suunnittelun keskeinen lähtökohta. Tärkeitä eivät ole korulauseet tai hyvät aikeet – edelleen tärkein asia on esineen ilme ja tuntu. Tuote, joka ei tunnu hyvältä, heitetään hyvin pian pois. Valitsin omaan protyyppiini huolellisesti lähimetsässä kasvaneen kansainvälisesti sertifioidun koivun. Valmistusvaiheessa muotoilijan vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset, ja parhaiten voikin vaikuttaa tuotteen muotoon ja henkeen. Halusn suunnitella kestävän tuotteen, jota kuluttaja arvostaa ja hoitaa, jolloin tuoli on siihen käytettyjen luonnonvarojen arvoinen.

A café chair inspired by the Finnish birch basket. I feel objects should be ‘eco’ by nature without this word having to be the focal idea behind the design. No matter the rhetoric or intention - how an object looks and feels is still most important. An item that is not cherished will be thrown away. For my prototype, I consciously chose birch that came from nearby forests whose management is internationally certified. However, with limited control over the actual manufacturing, what I can best control as designer is the shape and spirit. I set out to design a long-lasting production chair that will be appreciated and cared for, worthy of the resources used to produce it.

Kori on mahdollisimman vähästä materiaalista valmistettu nojatuoli, jonka ympäröimä voi tuntea olevansa istuessaan siinä. Pitkään käytössä ollut suomalainen tradition eli laminoitu, taivutettu koivuviilu tuottaa vahvoja kalusteita hyvin vähäisestä materiaalista. Kori-tuolia varten samasta puristeesta sahataan kuusi pystyrimaa, jolloin tuote syntyy vähällä vaivalla ilman hukkamateriaalia. Kaksi vaakasuoraa rimaa taivutetaan selkänojaksi ja kiinnitetään pystykomponentteihin ulkokuoreksi. Tällaisesta rakenteesta syntyy kevyt, kestävä ja mukavan joustava tuoli. Pyydän kiinnostuneita valmistajia ottamaan yhteyttä

Kori is an armchair that creates the feeling of being enclosed using as little material as possible. A timetested Finnish tradition, laminating thin birch layers into curved shapes creates strong components using a minimum of wood. In Kori, six upright ‘slats’ are cut from the same extrusion to reduce labor and material waste. Two horizontal ‘slats’ are molded for best back support and attached to the upright components to create the surrounding shell. This type of constuction is well-suited for a lightweight, durable, and comfortably flexible chair. Interested manufacturers, please inquire.


KORI

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


41 Tsuyuki Japani Japan

Sahaamalla laadukasta puumateriaalia pieniksi paloiksi ja yhdistämällä eri puulajeja voidaan valmistaa kookkaita tuotteita samalla tavalla kuin massiivipuusta. Yhdistettäessä puupaloja toisiinsa voidaan eri lajien värejä hyödyntämällä luoda erilaisia pintakuvioita.

By cutting high-quality timbers into small pieces and combining them with different types of wood, a large sized product can be made the same as if using solid wood. In the process of combining wood pieces together, the pattern design is expressed by utilizing the natural wood color.


EN MACCAHAWAN

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


42 Toshiyuki Kita Suomi Finland

HOTEI

HOTEI

Vesihyasintti on nopeasti kasvava kasvi, joka valtaa joet ja järvet niin nopeasti, että siitä sitä kutsutaan toisinaan subtrooppisen vyöhykkeen vesirikkaruohoksi. Yhdessä thaimaalaisen valmistajan kanssa meillä on meneillään projekti tämän kasvin hyödyntämiseksi kalusteissa. Uskon, että se tullaan yhdessä bambun kanssa tuntemaan ympäristöystävällisten huonekalujen tulevaisuuden materiaalina.

Water hyacinth is a fast growing plant, which can take over rivers and lakes very quickly, that it is sometimes called the aquatic weed of the subtropics. In a joint effort with a Thai manufacturer, we are working on creating new furniture using this plant. I believe that it could be widely known as eco-friendly furniture and along with bamboo, a material of the future.

BAMBOO-JAKKARA

BAMBOO STOOL

Bambu on nopeakasvuinen kasvi, jolla on valtavat käyttömahdollisuudet. Se kasvaa suureksi kolmessa vuodessa, ja sitä voidaan käyttää monin eri tavoin. Sisätiloissa bambutuotteiden käyttöikä on 50–100 vuotta. Lisäksi bambusta voidaan valmistaa monenlaisia käyttöesineitä, koska niihin on helppo lisätä pieniä yksityiskohtia.

Bamboo is a rapid growing plant with enormous potential. It matures within three years and can be used for numerous purposes. In indoor environments, it is known to last from 50 to 100 years. In addition, it can be used for everyday items because small details can created easily on them.


BAMBOO-JAKKARA BAMBOO STOOL

HOTEI

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


43 Pasi Turpeinen ja Leevi Markkula Suomi Finland

Sointu-kaiutinkotelojärjestelmän suunnittelu oli kokonaisvaltainen prosessi heti alusta lähtien. Kuinka monta osaa oikeastaan tarvitaan koteloon? Kuinka valmistaa mahdollisimman monia malleja niin vähillä muoteilla ja jigeillä kuin mahdollista? Millaisia muotoja voidaan valmistaa niin manuaalisesti kuin CNC-jyrsimillä? Soinnun matka lopulliseksi tuotteeksi alkoi näistä kysymyksistä. Nyt esillä oleva Soinnun versio on vain yksi mahdollisista malleista, joita voidaan valmistaa Soinnun parametrisellä modulaari järjestelmällä. Tämän järjestelmän paras puoli on se, että tarvitaan vain muutama muotti ja jigi niiden tuottamiseen. Sointukaiutinkotelot valmistetaan UPM:n Grada-materiaalista. Grada ei ole vain sertifioitu ja ekologinen, vaan sillä on myös hyviä akustisia ominaisuuksia. Kaikkien osien muoto on optimoitu, jotta syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Ylimääräiset materiaalit voidaan esimerkiksi käyttää lämmönlähteenä. Soinnun pakkaus on valmistettu kierrätetystä aaltopahvista, ja sisällä oleva iskunvaimennussuojaus on valmistettu ekologisesta pulp-materiaalista. Pulp valmistetaan kierrätetystä paperista ja aikakauslehdistä. Materiaali voidaan kierrättää jopa seitsemän kertaa ja käyttää lopuksi myös lämmönlähteenä.

Designing the Sointu speaker enclosure system was a holistic process from the very beginning. How many parts do you actually need for an enclosure? How to mass produce a range of different models with as few moulds and jigs as possible? What kind of forms and features can be manufactured using both manual tools and/or a CNC router? Sointu´s journey to a final product started from these questions. The version of Sointu which you see here now is just one of the possible models that can be manufactured with Sointu´s modular parametric system. The best part of this system is that you only need a handful of moulds and jigs to produce them. Sointu speaker enclosures are made of UPM Grada veneer. Grada is not only certified and ecological but it has proven to possess very good acoustic properties as well. All the pieces are optimised in shape to produce as little amount of waste material as possible. The excess material can be used for instance as a source of heat. Sointu packaging is made of recycled corrugated cardboard and the inner shock absorbing component is ecologically moulded pulp material. The pulp is gathered from old newspapers and magazines and the material can be reused and moulded up to seven times after which the material can still be turned into energy by burning it.


SOINTU

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


44 Kari Virtanen Suomi Finland

Inspiraation lähteenä on ollut merestä löytynyt vanha ulkotuoli. Tässä tuolissa rakenne seuraa luonnon muotoa, käyttäen hyväksi saarnen joustavuutta. Tuoli taittuu kasaan, ja on näin säilytettävissä pienessä tilassa. Materiaali: saarni, jossa käytetään luonnonmuotoa hyväksi, pintakäsittely saippua.

The source of inspiration was an old outdoor chair that was found in the sea. The construction of the chair follows yhe natural forms of a tree, taking advantage of the characteristic elasticity of ash wood material. The chair is foldable, and therefore it can be stored in a small space. Materials: Ash, using its natural form, surface treatment by soap.


MERESTÄ LÖYDETTY

SUUNNITTELIJAN EKOANALYYSI DESIGNER´S ECO ANALYSIS

Ennakointi ja suunnittelu

Materiaalivalinnat

Valmistusprosessi

Pakkaus ja logistiikka

Foresight, planning and design

Selection of materials

Production process

Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja huolettavuus Use, durability and maintainability

Kierrätettävyys Recyclability


Suuret kiitokset

Many thanks

KIITOS! Näin laajan ja vaativan näyttelyprojektin toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista ilman osaavia ja asialle omistautuneita yhteistyökumppaneita. Meillä on ollut onni saada avuksemme hieno joukko yrityksiä ja yhteisöjä sekä ennen kaikkea ihmisiä, jotka ovat omaksuneet kestävän kehityksen olennaiseksi osaksi toimintakulttuuriaan:

THANK YOU! As extentive and demanding exhibition as this would not be possible without knowledgeable and dedicated cooperating partners. We have been lucky to have with us a great group of companies and organisations and before all people who have established sustainability as an essential part of their operating culture:

Lexus Finland, Servaali Oy, Koskisen Oy, Ympäristöministeriö, Motiva ja WWF Suomi.

Lexus Finland, Servaali Oy, Koskisen Oy, Ministry of the Environment, Motiva and WWF Finland.

Kiitämme ja arvostamme suuresti kuraattoreitamme Toshiyuki Kitaa ja Jouko Järvisaloa heidän tekemästään työstä näyttelyn hyväksi, Suomen Messuja kaikesta panostuksesta ja tuesta, sekä siitä että näyttely sai arvoisensa puitteet. Erityinen kiitos koko Habitare-tiimille, näyttelyarkkitehtuurista vastanneille Sanelma Hihnalalle ja Erika Aholalle, EcoDesign-seminaarin järjestäneelle Motivan Riitta Lempiäiselle ja seminaarin luennoitsijoille sekä Suomen Messusäätiölle suunnittelijoille myönnettävästä palkinnosta.

We thank and very much appreciate our curators Toshiyuki Kita and Jouko Järvisalo for their work for this exhibition, The Finnish Fair for all their effort and support and for giving the exhibition a worthy setting. We would like to thank the whole Habitare team, Sanelma Hihnala and Erika Ahola who were responsible for the exhibition architecture, Riitta Lempiäinen from Motiva who organized the EcoDesign seminar and the lecturers in the seminar and also The Finnish Fair Foundation for the prize granted to the designers.

SUPER KIITOS ennen kaikkea puu-teemaan ennakkoluulottomasti tarttuneille ja aiheeseen hyvin luovasti sekä analyyttisesti perehtyneille eturivin suunnittelijoille. Inspiraation tulokset ovat nähtävissä viidennessä EcoDesign-näyttelyssä, jossa on esillä mielenkiintoisia ratkaisuja erilaisista ekologisista puuesineistä, huonekaluista valaisimiin ja sisustusesineisiin.

A GREAT BIG THANK YOU for the frontline designers who grasped the theme of wood without prejudice and with great creativity and analytical skills. The results of the inspiration can be seen in the fifth EcoDesign Exhibition, which showcases interesting visions of various ecological wooden products, from furniture to lightings and other objects.


Ym

n ne

ristöystävälli ä p

1 litran mu

o v i p u ll o

88/100 pistettä 9,90 € /100 cl Alko nro. 482408

"Miellyttävän viinillinen ja puhtaan marjaisa tuoksu. Aavistus yrttejä, puiden lehtiä ja pähkinää kuten nimi velvoittaa. Täyteläinen, hapokas ja rapean hedelmäinen maku." Pekka Suorsa – Ilta Sanomat

Espanjalainen luomupunaviini suomalaiseen makuun


KoskiDecor eco

– vaativaan sisustukseen Pohjolan karussa ilmastossa puiden kasvukausi on lyhyt. Kasvu on hidasta, joten puusta tulee tiivistä ja kovaa. Ihanteellisissa luonnonolosuhteissa syntyy poikkeuksellisen luja ja tasalaatuinen raaka-aine, josta Koskisen vaneriteollisuus valmistaa myös sisustukseen sopivaa vaneria. KoskiDecor eco on suomalaista koivuvaneria, jonka pinnassa korostuvat kauniit puunsyykuviot. Levyä on saatavana useissa eri väreissä. KoskiDecor eco soveltuu hyvin huonekaluja puusepänteollisuuden tarpeisiin. Sen sileä ja kulutusta kestävä pinta tekee levystä heti käyttövalmiin.

Omistautunut puulle www.koskisen.fi


PEFC on vastuullinen valinta

PEFC edistää kestävää metsien hoitoa Suomessa ja kansainvälisesti. PEFC-merkin voit löytää erilaisista puuta sisältävistä tuotteista, kuten sisustusmateriaaleista. Koskisen Oy:n toimittamat vanerit EcoDesign-näyttelyalueella ovat PEFC-sertifioituja.

www.pefc.fi

© Koskisen Oy


UUSI LEXUS IS 300h Voimaa on 223 hv, mutta päästöt alle 100 g/km ja keskikulutus 4,3 l/100 km.

IS 300h on nähtävillä EcoDesing -näyttelyssä osasto 7s31, halli 7.

Myynti: LEXUS KAIVOKSELA, Vanha Kaarelantie 31, Vantaa. Puh. 010 851 8200.


LEXUS IS 300h -mallisto alkaen CO2 g/km 99

Teho kW/hv 164/223

EU-yhdistetty kulutus 4,3 l/100 km

Autoveroton hinta (alv 24 %) 37.100 €

Arvioitu autovero 6.828,55 €

Kokonaishinta 43.928,55 €

Vapaa autoetu €/kk 845

Käyttöetu €/kk 650

www.lexus.fi


Ympäristöministeriö on yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Miljöministeriet är en samarbetsindiktad ledande påverkare som arbetar för att trygga en hållbar utveckling, biologisk mångfald och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. The Ministry of the Environment leads national efforts and encourages cooperation in safeguarding biodiversity, promoting sustainable development, and securing a good living environment for both current and future generations.


Liisa Rohweder / WWF

wwf.fi/kummiksi

WWF Suomi tekee tuloksellista työtä metsäluonnon hyväksi.


Uutuus – Nyt saatavilla myös hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista.


AWA R D S

2010

The Finnish Interior architect Samuli Naamanka (Finland) was awarded EUR 2000, and Garbage designer Henrik Enbom (Finland), Designer Heath Nash (South Africa) and Architect Julien De Smedt (Belgium) were awarded EUR 1000 each. The main partner of the exhibition Sampo Bank Private Banking granted Beyond the Ordinary prize EUR 2000 to Finnish Designer Tapio Anttila.

2011

Two awards granted at the Habitare’s EcoDesign special exhibition. The Finnish Fair Foundation granted EUR 5000 recognition award. The award shared among three designers. Tapio Anttila (Finland) and Björn Dahlström (Sweden) both received EUR 2000 and Eeva Lithovius (Finland) received EUR 1000. The main partner of the exhibition Sampo Bank Private Banking granted Beyond the Ordinary prize EUR 2000 to Finnish designer duo Elina and Klaus Aalto. The guest of honour; German Industrial designer Konstantin Grcic was the chair of the Jury.

2012

Three designers were given awards at the 2012 EcoDesign special exhibition at the Habitare fair. James Irvine, Rudi Merz and Sebastian Sandelin shared the EUR 5000 prize donated by the Finnish Fair Foundation. The winners were chosen by the Designer Kristiina Lassus, who acted as the chair of the Jury and the Curator of the exhibition.