Page 1

REVISTA SETMANAL GRATUÏTA

Núm. 632 | 13-19 Maig 2014 | OJD | ACPG | Tel. 93 885 69 29 | www.mesosona.cat

Saltant marges! LLOGUERS

VIC CENTRE Pis nou 1 hab 375€ MANLLEU Pis 2 hab i pq 380€ RODA DE TER Pis nou a estrenar 2 h 300€ TORELLÓ Pis 3 h, llar foc, pq i traster 390€ ST. JULIÀ DE V. Pis nou 2 h i terrassa 400€

Osona Finques Tel. 93 883 31 28

Immobiliària pàgs. 38 -42

ESPECIAL ESPORTS Pàgs 23 a 33

CONCERT STA. EULÀLIA 17 de MAIG Pàg 5

La 2a Cursa Saltamarges es va disputar diumenge a Roda. Aquesta setmana, Especial Esports (Pàgs 23-33) Foto: Jordi Alonso

MÉS INFO Pàg 15

OCASIÓ! MINI COOPER Sostre panoràmic 8.600€

TARGA MOTOR Tel. 93 888 60 95

Motor pàgs. 43-45


Notícies

13 -19 Maig | núm. 632 | pàg. 2

16.430€

*

CAR STORE OSONA, SL. C. Sabadell, s/n (Pol. Sot dels Pradals) Vic Tel. 93 886 90 99


Notícies

pàg. 3 | www.mesosona.cat

Seccions Notícies ..................................... 3 Bústia......................................... 16 Agenda.................................... 18 Restaurants.............................. 22 Especial Esports ...................... 23 Serveis ..................................... 34 Salut .......................................... 35 Immobiliària .......................... 38 Motor ....................................... 43 Animals / Classificats............ 46 Classificats................................ 47 Relax .......................................... 52 Societat ...................................... 54 Astrologia .................................. 55 Director: Xavier Sardà info@mesosona.cat Cap Comercial: Montse Tarrés comercial@mesosona.cat Administració: Laia Laplaza administracio@mesosona.cat Maquetació: Eva Font Redacció: Carles Muñoz Distribució: Jordi Bancells DISTRIBUÏDA A OSONA, EL LLUÇANÈS, EL RIPOLLÈS I LA GARROTXA

Grup MésOsona S.L. C. Vilabella,9 Hàbitat Catalunya, Edif. Lleida 08500 Vic Tels 93 885 69 29 619 578 822 Membre de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta Publicació controlada OJD Any 2013 20.691 exemplars Dipòsit legal Gi-1258-1989 www.mesosona.cat

Primera Nit per la Recerca Vic.- La Fundació Lluita Contra la Sida, la UVic– Universitat Central de Catalunya i l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa organitzen per al 12 de juny la Nit per la Recerca a la Catalunya Central, en benefici de la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades de la Universitat de Vic–UCC. La intenció és que després d’Osona les següents edicions se celebrin a La Garrotxa i al Bages Es tracta d’un sopar espectacle a l’espai de celebracions el Serrat del Figaró de Taradell, i que ahir es va presentar amb la presència del rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña; Josep Arimany, regidor de Ciutat del Coneixement; Ventura Clotet, director de la Càtedra de la Sida i malalties relacionades; el músic, Pep

Sala i el xef Nandu Jubany. L’objectiu d’aquest esdeveniment és recaptar fons per continuar avançant en la lluita contra la SIDA, de la qual Catalunya, amb l’equip del Dr. Clotet que lidera la càtedra de la UVicUCC, és pionera al món Els diners aconseguits aniran directament a l’estudi del microbioma i l’envelliment que porten a terme els investigadors de

la UVic-UCC implicats en la Càtedra, i que els situarà en la primera línea mundial de la recerca en aquesta malaltia. La Nit per la recerca a la Catalunya central serà presentada per Helena Garcia Melero i Bruno Oro i comptarà amb les actuacions del Mag Lari, Jordi LP, Leslie dels Sirex o el Dr. Estivill, entre altres. El sopar anirà a càrrec del xef Nandu Ju-

bany. El tiquet individual serà de 250 euros per persona, per bé que hi hauran altres modalitats per fer aportacions, ja sigui com a partner, patrocinador, empresa solidària, o patrocinador tecnològic. L’organització també ha obert un compte corrent per a tothom que vulgui realitzar un donatiu. Més informació a la web www.nitperlarecerca.com


Notícies

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 4

! r a i v l a t s e a a d u j t’a VITRO CATA 3 FOCS INDUCCIÓ

FORN CATA INOX

289€

99€

CAMPANA CATA 60CM INOX

199€

Av. Roma, 84 - MANLLEU - Tel. 93 850 67 67

Plaça Sant Fortià, 3 - TORELLÓ - Tel. 93 859 5260

Tona, nova plaça de vuit AJUSTEM PREUS ! Possibilitat de finançar el gres, rajoles, mobles de cuina i bany. Preus especials pel manteniment de comunitats de veïns, escoles, empreses...

Tel. 616 436 261

Tona.- Els Sagals d’Osona van actuar aquest diumenge a Tona acompanyats dels castellers de la Sagrada Família i els de Solsona. L’objectiu: fer el 3de8 més matiner de la història carbassa i convertir Tona en plaça de 8. A primera ronda descarregaren un 5de7 paradíssim que no va oferir cap mena de problema. Tocava encarar el repte de la jornada, el 3de8. Un primer intent s’hagué de desmuntar però això no va desmoralitzar els osonencs que el van tornar a encarar acte seguit, ara si completantlo i desfermant l’eufòria entre els seus membres. Els Sagals van tancar l’actuació amb un 7de7 i un pilar de 5.

Vesteixi la seva empresa d’estiu Faci’s notar, i que la seva publicitat surti al carrer

√ Articles de Merchandising √ Articles per a fires √ Impactes publicitaris √ Promoció de Productes √ Festes de barri, Associacions esportives √ Caminades populars, Casals, Escoles, etc.

Demani’ns pressupost sense compromís, tenim els millors preus! Tel. 93 857 13 68 - publiem@trading.es - www.publiem.com


pàg. 5 | www.mesosona.cat

Notícies


MésOsona Notícies MésOsona ||Especial Notícies Salut Notícies

14 Octubre núm 601 13-Octubre - 19Març Maig | núm. 632 |pàg. pàg.22 17 núm. 623 88 -- 11 14 || núm 601 ||| pàg. pàg. 226

ROC (Revisió Oftalmològica Completa) QUÈ QUÈ ÉS ÉS UNA UNA ROC? ROC?

tes de l’ull l’ull tes les les estructures estructures de (Retina, mira la la (Retina, Còrnia, Còrnia, es es mira Una Una ROC ROC és és una una Revisió Revisió OfOf- Pressió Pressió Ocular, Ocular, la la llàgrima, llàgrima, talmològica les talmològica Completa. Completa. les diòptries, diòptries, etc.). etc.). Una gloUna revisió revisió oftalmològica oftalmològica es es Es Es tracta tracta d’un d’un control control glopot dels pot fer fer de de moltes moltes maneres: maneres: bal bal de de l’estat l’estat de de salut salut dels ulls, tant a nivell Visual ulls, tant a nivell Visual -Revisions -Revisions molt molt ràpides: ràpides: per per com com aa nivell nivell Ocular. Ocular. exemple, exemple, el el pacient pacient té té l’ull l’ull vermell vermell ii se se lili recepten recepten unes unes UNA UNA ROC ROC A A LA LA CLÍNICA CLÍNICA gotes. OCULAR gotes. OCULAR VISIÓ... VISIÓ... En comEn aquesta aquesta revisió revisió com-Revisions -Revisions una una mica mica més més pleta pleta es es realitza: realitza: especifiques: especifiques: seguint seguint el el mamateix teix exemple, exemple, primer primer se se lili fa fa 1. Anamnesi: El nostre una una exploració exploració del del problema equip mèdic i optometrisen en concret concret amb amb un un biomi- ta fa una sèrie de preguncroscopi, croscopi, es es fa fa un un diagnòs- tes al pacient per fer una tic tic del del problema problema ii es es recepta visita més personalitzada i el el tractament tractament més més adequat obtenir més informació, per per aquell aquell problema problema en con- com antecedents familiars cret. cret. d’alguna malaltia, al·lèrgies, intervencions ja re-ROC -ROC (Revisió (Revisió OftalmològiOftalmològi- alitzades, etc. ca ca Completa): Completa): En En aquest aquest cas, no no solament solament es es mira mira el pro- 2. Refracció Objectiva: blema blema en en concret concret que té el Prova realitzada amb un pacient, pacient, sinó sinó que que es es fa una refractòmetre per mirar les anàlisi anàlisi en en profunditat profunditat de to- diòptries al pacient.

PASSOS D’UNA D’UNA ROC ROC PASSOS

OBJECTIU DE DE CADA CADA PAS PAS OBJECTIU

1. Anamnesi Anamnesi 1. 2. Refracció Refracció Objectiva Objectiva 2.

Veure antecedents antecedents Veure Mirar les les diòptries diòptries Mirar

3. Topografia Topografia Corneal Corneal 3.

Mirar la la curvatura curvaturade dela lacòrnia còrnia Mirar

4. Refracció Refracció Subjectiva Subjectiva ii agudesa agudesa visual visual Mirar Mirar les les diòptries diòptriesiianalitzar analitzarla lavisió visió 4.

5. Tonometria Tonometria 5.

Descartar el el glaucoma glaucoma Descartar

6. Fluresceinograma Fluresceinograma 6.

Descartar ull ull sec sec iialtres altresalteracions alteracions Descartar

7. Fons Fons d’ull d’ull 7.

Veure la la retina, retina,la lamàcula màculaiielelnervi nerviòptic òptic Veure

3. Topografia Topografia Corneal: Corneal: 3. Prova realitzada realitzada amb amb un un Prova topògraf corneal per mirar mirar còrnia ii la curvatura de la còrnia veure si té astigmatisme astigmatisme oo alguna anomalia a la la còrcòrnia. Subjectiva ii 4. Refracció Subjectiva L’optoAgudesa Visual: L’optometrista confirma d’una d’una exhaustiva les les manera més exhaustiva que tetediòptries exactes que nim a partir de la prova prova rererefractòalitzada amb el refractòvisió del del metre i analitza la visió hipermepacient: miopia, hiperme-

tropia, vista vista cansada, cansada, caca- na, na,lalamàcula màculaiielelnervi nerviòpòptropia, taractes. tic ii descartar descartar malalties malalties taractes. tic com lalaDMAE, DMAE,eleldesprenidesprenicom 5. Tonometria: Tonometria: Prova Prova rearea- ment ment de de retina, retina, etc. etc. 5. litzada pel pel nostre nostre equip equip PERQUÈ PERQUÈ S’HA S’HA DE DE FER FER litzada mèdic amb amb un un tonòmetre tonòmetre UNA UNA ROC? ROC? mèdic d’aplanació per per controlar controlar Per d’aplanació Per controlar controlar l’estat l’estat ocuocula pressió pressió ocular ocular ii descardescar- lar la lar ii visual. visual.És Ésmolt moltimporimportar el el Glaucoma. Glaucoma. tar tant jaja que queels elsulls ullssón sónun un tant dels cinc cincsentits sentitsi is’han s’hande de dels 6. Fluresceinograma: Fluresceinograma: El El Dr. Dr. cuidar 6. cuidar fent fent una una revisió revisió analitza la la llàgrima llàgrima ii les les completa analitza completa oftalmològica oftalmològicaaa pestanyes per per veure veure que que no no l’any. pestanyes l’any. es pateix pateix ull ull sec. sec. es QUAN ÉS ÉS RECOMANABLE RECOMANABLE QUAN 7. Fons Fons d’ull: d’ull: El El Dr. Dr. dilata dilata FER-SE 7. FER-SE UNA UNA ROC? ROC? la pupila pupila per per veure veure la la retireti- Un la Un cop cop aa l’any. l’any.

T’AGRADARIA FER-TE UNA REVISIÓ OCULAR O OPERAR-TE DE LA VISTA? UNITAT D’OFTAMOLOGIA: D’OFTAMOLOGIA: UNITAT

>> ROC ROC (Revisió (Revisió Oftamològica Completa) Cirurgia Làser Làser >> Cirurgia (Miopia, Hipermetropia, Hipermetropia, Astigmatisme) (Miopia, Cirurgia de de Presbícia (Vista Cansada) >> Cirurgia Cataractes >> Cataractes Glaucoma >> Glaucoma Retina >> Retina Oftalmologia Pediàtrica >> Oftalmologia Revisió Carnet Carnet de Conduir >> Revisió

Tenimconveni conveniamb amb la la majoria majoria de de mútues, mútues, truca truca ii informa’t informa’t per per veure **Tenim veure si si tenim tenim la la teva teva

GMA GMA

Clínica GMA Vic Vic C. C. Nou, Nou, 93 93

clinicagma.com clinicagma.com

93 93889 88919 1938 38


Notícies

pàg. 7 | www.mesosona.cat

ESTUDIA FP DUAL

A LA FUNDACIÓ EDUARD SOLER TREBALLA MENTRE ESTUDIES!

REFORÇAMENT NIVELL D’IDIOMES

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

MECATRÒNICA Formació Professional de Grau Superior

• FORMACIÓ PROFESSIONAL TÈCNICA D’EXCEL·LÈNCIA, GARANTIA D’UNA ELEVADA CAPACITACIÓ: PNEUMÀTICA, HIDRÀULICA, PLC’S, CAD-CAM, CAE, CNC, SOLDADURA, ENGINYERIA INVERSA... • FORMACIÓ ADDICIONAL EN GESTIÓ EMPRESARIAL: MÀRQUETING, FINANCES, LOGÍSTICA I OPERACIONS... • FORMACIÓ ADDICIONAL EN ACTITUDS EMPRENEDORES: INICIATIVA, VALORS, COMUNICACIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ • AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA EN MILLORAR EL NIVELL D’IDIOMES (ANGLÈS, ALEMANY I FRANCÈS) • CAPACITACIÓ PER A RECOLZAR AMB ÈXIT EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL D’UN NEGOCI • FORMACIÓ ÀMPLIAMENT DEMANDADA PER LES EMPRESES • AMB LA COL·LABORACIÓ DE MULTINACIONALS CATALANES • MOLT BONES POSSIBILITATS D’INSERCIÓ LABORAL EN EMPRESES LÍDER • TRACTE PERSONAL I GRUPS REDUÏTS, MÀXIM 15 ALUMNES • INCLOU ESTADA INTERNACIONAL EN CENTRES DE TREBALL A L’ESTRANGER • OBTENCIÓ DE TITULACIÓ OFICIAL (CFGS EN MECATRÒNICA INDUSTRIAL) I TITULACIÓ PRÒPIA DE LA FES

PREINSCRIPCIONS DEL 27 DE MAIG AL 6 DE JUNY A LA FUNDACIÓ EDUARD SOLER

TENS SEMPRE LES PORTES

OBERTES

FUNDACIÓ EDUARD SOLER

VINE! ET MOSTRAREM LES INSTAL·LACIONS

I RESOLDREM ELS TEUS DUBTES

Av. Eduard Soler, 1 · 17500 Ripoll Tel. 972 70 11 31 · Fax 972 70 28 71

FES UNA TRIA GUANYADORA info@fes.cat

www.fes.cat


Notícies

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 8

Sant Pere de Torelló es prepara per una nova edició de la Fira de la Primavera Sant Pere de Torelló (Fotos: Ajuntament de Sant Pere de Torelló).Aquest pròxim diumenge dia 18 de maig se celebrarà a Sant Pere de Torelló una nova edició de la Fira de la Primavera. La fira obrirà portes a les 9 del matí i oferirà un gran nombre d’activitats. Els tallers d’oficis artesans i el taller de capgrossos, dues de les activitats més destacades A partir de les 9 prop de 40 parades s’instal·laran a la plaça Monmany: herbes, embotit, formatge, cervesa, llibres, decoració amb felpa... A banda, hi haurà també diferents entitats locals que mostraran les seves activitats a tots els visitants: The Santperencs

4G (guanyadors del 3r. premi als Valors i treball en equip de la FLL), Agrupament escolta Mestral, Colla Gegantera SPT, Llar de Jubilats, Ampa escola bressol l’Avet i Ampa escola Xandri... Acompanyaran les parades de venda els tallers d’oficis artesans: pelleter, vímet, torner, terrissaire, embogador. També i per tercer any, hi haurà un espai dedicat al mercat d’intercanvi i

venda de segona mà. Les persones interessades a muntar una parada encara poden inscriure’s a les oficines de l’Ajuntament. Tots els assistents a la Fira rebran també la Flor de Primavera (es repartiran fins a exhaurir existències) A 2/4 d’11 començaran altres activitats complementàries, entre elles un taller de capgrossos on tots els nens i nenes es podran fer un capgros d’en Peret o en Xandri i participar després a la cercavila conjunta amb els gegants i el gegantó de Sant Pere. També hi haurà una exhibició i concurs de llançament de baldufes i els membres del Taller d’escriptura l’Esqueller, presentaran Juanoles, el llibre escrit a 5 mans.

A 2/4 d’1 el Tastet d’arròs, els homenatges i l’entrega de premis del concurs de llançament de baldufes i del concurs de dibuix organitzat per

l’Agrupació de Comerciants SPT tancaran un matí ple de propostes. Més informació a la web www.stpere.cat


Notícies

pàg. 9 | www.mesosona.cat

Un petit MEV a l’escola Joan XXIII de Balenyà Balenyà.- Fins al 20 de juny es pot veure a l’Escola Joan XXIII de Balenyà l’exposició “El museu entra a l’escola”. En aquesta mostra s’hi pot veure el resultat del projecte col·laboratiu realitzat entre aquesta escola i el Museu Episcopal de ques o mètodes de treball. Vic (MEV) en què hi han participat els 345 Els nens i nenes d’educació Infantil (P3, P4 i P5) han escolars del centre treballat els dracs. Els L’exposició recull el treball alumnes del cicle inicial (1r realitzat al llarg del curs i 2n) han treballat els anipels alumnes des de P3 mals, tant reals com mitofins a 6è de primària, que lògics mentre que els han visitat el museu per alumnes de cicle mitjà (3r i realitzar activitats que 4rt) han conegut les vinculen els seus coneixe- col·leccions d’arts decoraments amb aspectes de tives: la ceràmica, el vidre i les peces del MEV, ja si- la forja. El cas del cicle suguin temàtiques de les perior (5è i 6è) és especial, obres, disciplines artísti- ja que segueixen un pro-

jecte d’innovació educativa “L’escola adopta un monument” que pretén dinamitzar el coneixement del patrimoni històric i arqueològic de cada municipi a través d’un treball específic als centres educatius entorn d’un “monument” proper. En el cas de l’Escola Joan XXIII han treballat diferents aspectes relacionats amb la via romana que passa pel municipi.

Turmalina Negra És la pedra protectora per excel·lència per ser la que millor absorbeix les energies negatives. És recomanable que la portin les persones molt receptives o sensibles, tot i que està recomanada per a tothom, ja que no permet que ens entri cap energia o vibració negativa, i fins i tot ens neteja a nosaltres mateixos. La Turmalina Negra és considerada altament protectora, especialment en entorns molt carregats o difícils. És ideal per l’autoprotecció, aporta autodisciplina i humilitat per trobar la llum en les preguntes i en un mateix. Va bé contra les depressions o neurosis. En l’apartat físic actua sobre la pell, ossos, lligaments, cartílags i articulacions. És una pedra poderosa i incapaç de fer mal al que la fa servir. La seva radiació energètica ajuda en el creixement espiritual

intern. Per protegir la casa o els negocis s’ha de posar a la dreta i l’esquerra de l’entrada; per les persones ha d’estar en contacte, sempre essent lo millor els anells i els penjolls. Per a més informació, vine’m a veure a la meva botiga Tot Minerio, especialitzada en minerals, tractaments energètics amb pedres volcàniques i termoteràpia (incloent neteja energètica). Podeu demanar hora al Tel. 938892000 Pla de Balenyà, 34 (Vic) Fernanda Rodrigues Alves Tot Minerio

Demana pressupost sense compromís.

Construïm confiança. Realitzem i controlem totes les fases del teu projecte.

Treballem per a tot tipus de clients i projectem qualsevol obra: reformes, rehabilitacions, obra nova, especials, industrials... Amb qualitat, preu i un gran compromís d’entrega.

www.dsalces.com C/ Fusteria, 10 Tona info@dsalces.com T/ 93 222 02 02


Notícies Jornada de neteja al Parc Urbà de Camprodon

Camprodon.- El Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Camprodon van dur a terme la setmana passada una acció de neteja a la font de Sant Patllari sota el nom de ‘Cuidem les fonts de Camprodon’. L’activitat s’emmarcava en una acció comuna a tot Europa, l’European Clean Up Day, liderada aquí per l’Agència de Residus de Catalunya Els protagonistes de l’acció van ser els usuaris

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 10

Centre d’Estudis Tangram inaugura centre a Manlleu

Centre d’Estudis Tangram dóna una empenta al seu projecte educatiu i de formació. Aquest any 2014 és el 15è aniversari (1999-2014) i ha inaugurat un nou centre a Manlleu a l’Avinguda Puigmal 62. D’aquesta manera unifica tots els i usuàries del Parc Urbà serveis que ofereix en de Salut de Dipsalut que unes noves instal·lacions cada setmana participen de 400 metres quadrats. a la sessió d’exercici físic que hi fa un tècnic del Ara Tangram és cenConsell. La setmana pas- tre homologat per la sada van canviar la sessió Generalitat per aquesta acció, que va servir per fer una reco- Centre d’Estudis Tanllida de fulles, branques gram s’organitza en dii herbes, que va omplir ferents àrees de formafins a set sacs cedits per ció: l’Agència de Residus de Catalunya per dur a terme -Tangram Accés la neteja. Els usuaris del -Tangram Seguretat Parc Urbà, molt satisfets -Tangram English and amb el resultat de l’acció, Languages continuaran la neteja en -Tangram Little Kids altres fonts. -Tangram Acadèmia

Centre d’Estudis Tangram també amplia els seus serveis. Novetats importants per aquest 2014:

l’assistència i aprovin el curs. D’aquesta manera la seva nota d’examen es podrà incrementar entre 2 i 4 punts més en funció de la nota obtinguda al curs, sempre i quan la nota de l’examen sigui igual o superior a 4.

Centre d’Estudis Tangram ha esdevingut un Centre d’Adults homologat pel Departament d’Ensenyament. Amb aquesta homologació el Novetats a l’àrea de forcentre podrà impartir: mació en seguretat: -GES (Graduat en Educació Secundària) per a persones majors de 18 anys que no l’han obtingut en la seva etapa escolar.

-Tangram impartirà cursos de formació policial per al cossos de seguretat (mossos d’esquadra, policies locals). Aquest fet suposarà que els agents que realitzin la -Curs de preparació a formació, la podran bales proves d’accés a ci- remar com a mèrits. cles de grau superior reconegut pel Departa- Tangram Centre ment d’Ensenyament. d’Estudis us convida El fet de ser reconegut a conèixer les noves permet al centre emetre instal·lacions situades a un certificat als alum- l’avinguda Puigmal 62 nes que compleixin amb de Manlleu.

TA O TS N UN JA 4 P PUINS F

CURS ACCÉS GRAU SUPERIOR Assignatures que s’imparteixen:

Comunes: Català, castellà, anglès i matemàtiques Específiques: Geografia, psicologia, química i biologia

(s’ha de triar 2 segons la modalitat d'accés)

Centre acreditat per la

Inici: 22 de setembre 2014 Acabament: 30 abril 2015 Dies de classe: de dilluns a dijous Horari: Matins o Tardes Preu curs assignatures comunes: 1.120€ * *Opció pagament mensual: 140€ o amb un sol pagament: 1.000€ (descompte de l’11% aplicat ). Matrícula: 30€

El curs de preparació que impartim a Centre d’Estudis Tangram està reconegut pel Departament d’Educació.

El Centre d’Estudis Tangram et garanteix : • Preparació completa de la prova ( part comuna i part específica) • Qualitat Acadèmica • Horaris de matí o tarda-nit • Dossiers de cada assignatura i exàmens resolts d’altres anys • Exàmens trimestrals i Lliurament de notes finals • Professorat de gran experiència • Tramitació de matrícula, exempcions d’assignatures i acreditacions • Preus competitius

Augmenta la teva nota fins a 4 punts i assegura’t l’accés al cicle superior. Informa’t i demana cita prèviament per les següents vies : TELÈFON: 93 851 08 82 · WhatsApp: 629 68 40 41 MAIL: tangram@tangramacademia.com · WEB: www.tangramacademia.com · ADREÇA: Av. Puigmal, 62 · Manlleu


Notícies

pàg. 11 | www.mesosona.cat

Alumnes de l’escola de Gurb Reformes en general de paleta RAMISA PETIT visiten el Consell Comarcal Cuines, banys, terres...

690 853 736

Ripoll.- Una cinquantena d’alumnes de 4t de primària de les Escoles de Gurb van visitar les instal·lacions del Consell Comarcal, on van ser rebuts pel president, Joan Roca, la consellera delegada d’Educació, Mercè Puntí, i la gerent, Anna Seijas.

La visita respon a la voluntat del Consell de donar a conèixer la institució al públic en general i una bona manera és començant des de l’escola. Els alumnes, acompanyats de dues mestres, van visitar la zona de presidència i la Sala de Plens i van fer tota mena de preguntes rela-

cionades amb la institució i amb la feina que s’hi fa. El president i la consellera els van explicar el paper de l’ens comarcal dins l’Administració pública i els serveis que presta als ciutadans. Així mateix els nens van poder visitar altres espais de l’edifici del Sucre.

Pg. Sant Joan, 66 MANLLEU

Tel. 93 851 04 29 VOLS POSAR UN

ANUNCI?

93 885 69 29


Clownia

Fotos: Joan Parera

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 12

Fotos: Joan Parera


Clownia

pàg. 13 | www.mesosona.cat

Clownia va fer el ple en una primera edició apoteòsica

Els Txarango, impulsors del festival, van tancar els dos dies d’actuacions.

Sant Joan de les Abadesses.- Primera edició de Clownia i ple absolut a Sant Joan de les Abadesses, amb 3.500 persones que van secundar la proposta festiva dels Txarango: dos dies de bona música tant de dia com de nit. Aquest fet va permetre que

convivissin públics molt diferents i que totes les propostes tinguessin una molt bona rebuda. Des de la presentació del primer disc dels osonencs Bonobos, els espectacles de Pallassos sense Fronteres o els concerts de Cesc Freixas o els Catarres, el festival va ser un èxit de

Fotos: Joan Parera

participació i de civisme, sense cap incident en els dos dies. El concert final de Txarango, amb la presentació en directe del seu segon disc ‘Som riu’ va ser el desenllaç perfecte d’un festival que podria tenir continuïtat l’any vinent.

Fotos: Joan Parera


Notícies

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 14

Milers de visitants al Mercat del Trasto de Torelló

Torelló.- Centenars de parades amb els objectes més inversemblants van omplir els carrers del centre de Torelló, aquest diumenge, amb motiu de la celebració del Mercat del Trasto. Tot i que, a primera hora del matí, va descarregar un fort ruixat, al final el temps es va aguantar i va per-

metre el normal desenvolupament del Mercat. Joguets, nines, bicicletes, petits electrodomèstics, roba, parament de la llar, utensilis de cuina, llibres, discs, vídeos, mobles, làmpades, calçat, objectes de decoració i un fotimer de coses més, s’oferien als centenars de parades del Mercat.

Les compres, les vendes i el regateig, es van apoderar dels carrers i les places del Mercat, que sobretot pels volts del migdia van acollir una riuada de gent. El dissabte i el diumenge al matí, el Mercat del Trasto es va completar amb una extensa programació complementària.

Vic torna a fer servir model propi d’inscripció a les llars d’infants

Vic.- Set Escoles Bressol i Llars d’infants de Vic, les municipals (Caputxins, Horta Vermella i Serrade-sanferm), i les privades (El Meu Jardí, L’Esquitx, Sentfores i Vedruna), han acordat, com en anys anteriors, dur a terme de forma conjunta el procés de preinscripció i matrícula. Aquest acord suposa que les famílies només hauran de presentar una sola sol·licitud de preinscripció a l’escola bressol/llar d’infants escollida en primera opció, dels centres esmentats. En el cas de

les municipals aquesta s’haurà de formalitzar a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vic. Aquest sistema permet que les famílies igualment puguin escollir fins a set opcions per ordre de preferència en una sola sol·licitud i, a la vegada, evita possibles duplicitats de preinscripcions La preinscripció a les escoles bressol/llars d’infants de Vic finalitza el 16 de maig.


Notícies

pàg. 15 | www.mesosona.cat

Natturapia, arriba la 3a Fira de teràpies naturals i trementinaires a Taradell El Gurri Xic - Taradell.El proper diumenge 18 de maig se celebrarà una nova edició de Natturapia, la Fira de teràpies naturals i trementinaires.

mentaris, ungüents, cosmètica natural, essències florals i altres productes naturals. També es podrà fer un tastet de diverses teràpies com reiki, reflexologia podal i facial, iridescència, aurasoma, craneosacral, shiatsu, quiromassatge, teràpia amb sons, jin shin jyutsu...a més de ioga, Shin-do, chi-kum, tai-chi o provar la gandula AntiGravity, a l’aire lliure.

Després de la consolidació que van suposar les dues primeres edicions, per tercer any consecutiu la fira es celebrarà al mas el Gurri Xic, a Taradell, en horari de les 9 del matí a les 8 del Un altre dels punts forts vespre de Natturapia són les xerrades que es duran a terAquest any, es tornarà a me, gratuïtament, al llarg obrir el Bosc de les fades del matí i la tarda: i els jardins, amb el Pas- -A les 11h. “Cultiva i elaseig de les constel·lacions bora les teves flors de i Flors de Bach, per tal de Bach” poder gaudir d’aquests -A les 12h. “Tractaments espais en plena natura, naturistes i plantes medials peus del Montseny. cinals” Dins de la fira, hi haurà -A les 13h. “Mètode de lloc pels paradistes arte- l’alliberament de les cuisans amb productes ali- rasses”

-A les 17h. “Teràpies en color: vitamines per l’ànima” -A les 18h. “Probiòtics i ceràmiques de micro-organismes efectius EM” -A les 19h. com a cloenda concert de sons Es podrà visitar una exposició de bolets de primavera i una mostra de bonsais Com a novetat, hi haurà passejades amb ponis i cavalls, dins l’apartat ‘els animals com a teràpia’. L’associació d’hipoteràpia i equitació terapèutica AL PAS, que des del passat estiu tenen el centre d’operacions al Mas el Gurri Xic, seran els responsables de la demostració amb els cavalls. Trobareu tota la informació de la fira a la web www.natturapia.com


Bústia

Europa, Sí! El proper diumenge 25, estem convocats a les eleccions europees. Cal anar-hi amb la convicció d’haver fet una passa ferma i indispensable. Ens hi va el futur de Catalunya.

mínim del 80% en totes les conteses. Si aconseguim uns bons resultats dels partits que treballen pels catalans. Cal vèncer els prejudicis del nacionalisme espanyol.

D’acord, direu que fins ara no han demostrat pas, gaires avenços. Ara hi ha el perill de l’extrema dreta xenòfoba, i també l’espanyola. Catalunya hi ha tingut pocs diputats fins ara aposentats als escons, tres d’ells positivament actius. Ens hi va la presència catalana, dels partits que estan treballant per el procés d’independència.

Presentant-nos a Europa amb la nostra forta identitat. Disposat no sols, a fer una estança passiva, ans al contrari amb una activitat rellevant, amb el propòsit de millorar les polítiques europees.

Coneixem els seus defectes. Catalunya hi participarà, amb tota l’experiència de portar sobre les espatlles tres segles sense llibertat: Recordem la minsa vo- Ara podrem posar a la tació a les darreres balança de la unitat europees, un 40% del europea, el nostre pes. cens, cal doblar-ho, i acostumar-nos a un Alexandre Pineda

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 16

Personatges de Gurb

Miquel Pratdesaba Farrés, professor d’educació física i jubilat, es dedica al seu gran hobby, la pintura. Es defineix autodidacta, actualment col·labora en la restauració del Santuari de Montdois. El seu gran repte, la pintura de l’absis, inaugurada el

El santuari de Montdois, pertany al municipi de Rupit i Pruit. Per arribar-hi des del pantà de Sau: Hotel la Riba, carretera asfaltada, a 6 quilòmetres a la dreta, un cartell ho indica. O des de Rupit, a una distància de 8 quiToni Romero - Gurb lòmetres.

passat 19 de desembre, i les pintures laterals. És un honor i em fa molta il·lusió aquest projecte, en “un lloc tan emblemàtic i estimat”. Els que estimem Montdois, t’estarem sempre molt agraïts.


Bústia

pàg. 17 | www.mesosona.cat

‘Pues yo, ahora, votaré sí’ Em prenc la llicència de traduir al castellà el títol del magnífic recull d’entrevistes ‘Doncs jo, ara, votaré sí’ de Jofre Llombart i manllevar-li per encapçalar aquest article. Ho faig per ‘reivindicar’ que el llibre es publiqui també en castellà perquè el puguin llegir a Espanya. Crec que els ajudaria bastant a entendre la situació social real del nostre estimat país.

‘Massa vegades he hagut d’explicar perquè sóc català’

Totes les entrevistes tenen les seves perles

‘És indubtable que l’avi era independentista, que Unió no li canvïi els discurs’

Per la mateixa raó, pequè considero que és interessantíssim, escric aquestes línies per destacar algunes de les innombrables perles que surten a les entrevistes amb l’objectiu descarat de picar-vos la curiositat i animar-vos a llegir-lo.

‘L’única manera que et respectin és ser un estat...’ Aquesta és una de les opinions de Daniel Vázquez, fill de l’escriptor Vázquez Montalban, que es mostra contundent quan diu: ‘Que s’hagin rigut de nosaltres, d’acord, però ara s’ha acabat: dels meus fills ja no se’n fotran’.

Al nét de Manuel Carrasco Formiguera (afusellat pel franquisme) li surt del cor quan diu que ‘em fot de molt mal humor’ quan Duran diu que el seu avi estaria d’acord amb la tercera via. ‘A l’avi el van pelar per ser català!’

com dibuixar en un paper en blanc’ diu. I ho té molt clar: ‘El tema és molt senzill, hi ha una voluntat sobirana de decidir el que En Manolo Ortega ho es vol.’ té clar. És madridista, seguidor de la roja, i Hi ha tantes frases per diu que ‘me’n vull anar destacar que acabaria d’Espanya però vull con- repetint el llibre tinuar sent espanyol. Oi que quan siguem inde- Per això paro aquí i acapendents els argentins bo amb aquesta reflexió que viuen a Catalunya final. És altament reconseguiran sent argen- fortant llegir com la filla tins?’ N’està fart dels del dirigent del partit del greuges contra Catalun- PP, Enric Millo, s’expressa ya i defensa aferrissada- a favor de la consulta. O ment aquí i a Extrema- com persones bilingües i dura (quan hi va) que la castellano-parlants desolució és la indepen- fensen la independència. dència. Sorprèn i encoratja ‘Vull viure en un país quan els que diuen que votaran Sí, són lliure i just, i ara no tenim ni una cosa ni fills de militars espanyols o gent vinculada l’altra’ a Unió i al PP En Chakir, d’origen marroquí i dirigent sindical Penso que el llibre ha suestà il·lusionat de poder perat la intenció manifescontruir un país nou. ‘És ta de l’autor que es fa pa‘Què té d’orgull, obligar una persona a ser espanyola per imposició’

lesa en el sots titular de portada (‘Testimonis que desmenteixen la fractura social a Catalunya’) i va molt més enllà. Per mi ha estat una lectura clau per entendre una mica més la riquesa i diversitat del sobiranisme. I sobretot, una injecció d’optimisme i confiança en el procés imparable cap a la independència. Xevi Sardà @xsarda_ mesosona Director


Agenda

Mostra fotogràfica ‘El primer tren’ d’Emili Vilamala

Vic.- Ja es pot visitar fins el pròxim 8 de juny a la Gelateria Crespi de la Rambla del Passeig de la capital osonenca la mostra fotogràfica ‘El primer tren’, obra d’Emili Vilamala. El fotògraf osonenc descriu ell mateix el sentit d’aquesta exposició: “Aquestes fotos les he fet a primera hora del matí entre Vic i Malla. Quan passa el primer tren, en alguna

època de l’any, encara és fosc. Hi trobem els llums del tren, els de la ciutat i els del cotxe en moviment. Sovint hi ha la boira i a vegades la sortida de sol reflectida al tren. Aquí hi ha una petita mostra d’aquest tren” ‘El primer tren’, del fotògraf Emili Vilamala es pot visitar fins el 8 de juny a la Gelateria Crespi de la Rambla del Passeig de Vic

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 18

Els Brams, a Santa Eulàlia, per commemorar el Tricentenari Els actes per commemorar el Tricentenari a Santa Eulàlia de Riuprimer es faran durant tot el cap de setmana de la commemoració del Pacte de Sant Sebastià. Els actes, del 16 al 18 de maig, s’organitzen conjuntament amb l’Ajuntamen de Vic i Òmnium Cultural d’Osona, i es troben sota el paraigüa de la Comissió 2014 d’Osona. Així, el divendres dia 16, a 2/4 de 10 del vespre, hi haurà la representació de l’obra Lliures o Morts, a la Casa de Cultura. El dissabte 17, comença amb una caminada teatralitzada entre Santa Eulàlia de Riuprimer i Sant Sebastià, de 45 minuts de durada a les 7 de la tarda a la Plaça de la Rectoria. A l’ermita, hi haurà parlaments, i s’encendrà la Flama del Pacte dels Vigatans, custodiada pel poble de San-

ta Eulàlia de Riuprimer fins el 10 de setembre, quan encén el Decret de Nova Planta al final de la Marxa dels Vigatans. S’iniciarà una baixada de torxes que culminarà a la pedra estelada de la independència, a l’entrada de Santa Eulàlia cap a les 9 del vespre. Llavors hi haurà un darrer parlament i homenatge als vigatans i a Llorenç Tomàs i una botifarrada al pavelló. A les 23.30h començaran els concerts, amb els manlleuencs Ressaka i els Brams, que presenten nou disc, Anem tancant les portes a la por, i amb un

Titot que ens reserva alguna sorpresa especial. La gresca acabarà a les 5 del matí amb PD Music Vastard. Les entrades anticipades es poden comprar a l’Ajuntament de Santa Eulàlia, el Punt Jove, i el Bar Can Ton. A Vic es poden trobar a La Nyàmera, La Central i la Martolina Divina, i a Manlleu al Casal Boira Baixa per 6 euros. També es poden adquirir a www.tincticket.com o a taquilla per 8 euros. El diumenge 18 hi haurà l’acte tradicional de commemoració del Pacte a l’ermita de Sant Sebastià.


Agenda

pàg. 19 | www.mesosona.cat

Ball, música, diversió, Les Dames estem d’aniversari! El cap de setmana del 16, 17 i 18 de maig, el complex Les Dames de Manlleu, al carrer Vendrell 50-52, celebrarà el seu aniversari amb tres dies d’activitats amb balls, bona música i diversió assegurada. Espectacular Marató de balls de saló

Swing, Duet Andreus, Raul, Pep i Ma José, Banda Sonora, Ostres Ostres, Josep Sàez, Fernando, Jordi Soler... A més, a la mitja part, hi haurà una exhibició de la colla sardanista Encís de Manlleu.

Per tal que sigui el més popular possible, l’entrada a la Marató El cap de setmana co- de balls de saló serà mençarà el divendres gratuïta 16 de maig, a partir de 2/4 d’onze de la nit, El cap de setmana amb una espectacular d’aniversari seguirà el Marató de balls de saló dissabte 17 de maig, a que comptarà amb la partir de les 9 de la nit, participació de més amb un sopar d’una desena de músics d’aniversari. I a les 11 de i cantants del gènere la nit començarà el prique habitualment pas- mer ball d’aniversari amb sen per aquesta popular les millors melodies de sala manlleuenca. David Fernando ‘Màxim’. El de Vic, Duet Doble Per- preu del sopar més el fil, Jordi Bruch, David ball, bingo i una consu-

mició és de 25 euros per persona. Si només es vol optar pel ball més el bingo i la consumició, l’entrada valdrà 10 euros per persona. Finalment, el diumenge 18 de maig, es podrà optar per participar al gran dinar d’aniversari, a partir de les 2 del migdia. Posteriorment, a les 5 de la tarda, començarà el ball d’aniversari amb les música del Duet Doble Perfil. El preu del dinar més el ball és de 17 euros per persona, mentre que l’entrada només pel ball costarà 6,5 euros per persona. Més informació i reserves de taula: 610042503 (Jordi) Complex Les Dames C/ Vendrell, 50-52 www.balldames.com


Agenda

VOLS POSAR UN

ANUNCI?

93 885 69 29

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 20

Balls a l’Amapola Doble sessió de ball pel proper cap de setmana del 17 i 18 de maig a la sala l’Amapola de Centelles (C. Purgatori del Polígon La Gavarra). La millor música per passar un cap de setmana ben animat. El primer ball previst, el dissabte 17 de maig, a partir de les 11 de la nit, anirà a càrrec de Chus, que serà l’encarregada d’animar la sessió de ball amb les seves millors melodies. Pel que fa al ball programat pel diumenge 18 de maig, començarà a 2/4 de 6 de la tarda i anirà a càrrec de Sebastià i la seva música de tots els gèneres. Dues bones opcions per al proper dissabte i diumenge, amb bona música i millor ambient.

El musical ‘Isabeau’ arriba al Teatre Comtal de Ripoll

Ripoll.- Després del cap de setmana més intens de festa major, Ripoll segueix encara amb un bon grapat d’activitats incloses en la programació de la festa. Entre aquestes activitats destaca la representació del musical ‘Isabeau’, a càrrec de la companyia ‘Primer Vol’ de Banyoles. Al musical hi participen actors i cantants de les comarques gironines i també d’Osona. La representació d’Isabeu tindrà lloc el dissabte 17 de maig, a les 10 de la nit al Teatre

Comtal de Ripoll. Argument El cardenal d’Aquil·les boig d’amor per Isabeau, fa un pacte amb el diable per separar els dos amants. Isabeau i Navar són condemnats a viure junts però eternament separats. Mentre ella és un falcó de dia, el seu estimat serà un llop de nit. Un jove lladregot expert en burlar la guàrdia del cardenal i un monjo penedit esdevindran la clau de volta per desfer l’encanteri.


Agenda

pàg. 21 | www.mesosona.cat

PER UNA COMPRA SUPERIOR A

40€

et regalem un pack de material d’oficina

A CATIM a més d'oferir la millor qualitat-preu en consumibles també disposem d’una gran varietat d'impressores per a tots els gustos i necessitats. A més a més, t’oferim un servei tècnic sense càrrec. EPSON XP215 - 62€ Multifunció tinta color

SAMSUNG SCX 3405 - 98,01€ Làser multifunció monocrom

SAMSUNG ML2165 - 66€ Làser monocrom

RICOH AFICIO SP C240DN - 145,20€ Làser color

66€


Agenda

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 22

RESTAURANT de PUIGLAGULLA GAUDEIX DEL BALCÓD E LA PLANAD E VIC Dimecres tancat

Obert de dijous a diumenge vespres ARA TAMBÉ migdia dissabtes, diumengesi festius

Tel. 93 888 82 10 Vilalleons - StJ ulià de Vilatorta www.puiglagulla.com

MASIA CAN MOREU

Av. Montsen y, 20 • TONA Tel. 93 812 43 23

VOLS POSAR UN

ANUNCI?

Especialistes en cuina catalana (dimarts tancat excepte festius)

Demana’ns informació de les Promocions del primer trimestre!

93 885 69 29 Afores CENTELLES 93 881 04 28 - 629 08 88 46 www.restaurantcanmoreu.com

El Quartet Brossa, a Manlleu

restaurant

Tancat els dimecres EL BRULL - Tel. 93 884 00 63

Pizzes amb forn de llenya i rostisseria

Remei, 2 - VIC

Tel. 93 883 22 56

Pl. Catalunya, 7 Av. Sant Jordi, 178 C. Major, 21

MésOsona

OLOT

www.pastisseriacorbaton.com

Manleu.- El concert, emmarcat en el 24è Cicle de Concerts Amics de la Música Manlleu, serà el proper dissabte dia 17 de maig a les 9 del vespre a sala d’exposicions de Can Puget. Amb músiques de l’Holocaust el Quartet Brossa proposa un viatge musical a l’interior d’un camp de concentració, recreant el folklore jueu, alemany, macedoni i serbi i les tonades, himnes, marxes i cançons que es podien sentir en aquests camps. El Quartet Brossa, ve en aquesta ocasió acompanyat d’un acordió i d’un narrador que recitarà textos d’autors com Semprun i Levi entre d’altres El concert que tindrà lloc el proper dissabte dia 17 de maig a les 9 del vespre a Can Puget està inclòs en la programació del 24è Cicle de Concerts Amics de la Música Manlleu. El preu del concert és de 8 euros. És gratuït pels socis d’Amics de la Música de Manlleu i els menors de 12 anys.

La recepta: Ametllats

Ingredients per a 8 persones Per cada clara d’ou: -70 grams d’ametlles crues -50 grams de sucre -1 pessic de sal -1 cullerada sopera de farina rasa -1/2 cullerada de vainilla ensucrada A partir d’aquí, depenent del número de galetes s’han de multiplicar els ingredients per la quantitat de clares que s’hi posin. Preparació Primer muntem les clares a punt de neu i hi anem afegint el sucre a

poc a poc i el pessic de a uns 150-180º (depesal. Reservem les clares nent del forn) i durant 4-10 minuts (depenent muntades. també del forn). El cas Trinxem l’ametlla ben és que no poden quefina (amb un robot de dar molt torrades percuina o amb la Thermo- què semblaran galetes. mix) i hi barregem la fa- Un cop fetes, deixar rina i la vainilla. Barre- refredar a sobre una gem això amb les clares reixa. Si no ens les voa punt de neu fins que lem menjar al mateix quedi una pasta homo- dia, les podem congelar gènia, sense grumolls i perquè conservin totes bastant espessa. Si no les seves propietats. ho és prou (les galetes al forn se’ns xafarien), po- Recepta de dificultat dem espessir-la amb una baixa i amb un temps aproximat d’elaboració mica més de farina. d’uns 30 minuts. Amb una mànega pastissera, fem els pilo- Autora: Xevi Vilardell. tets sobre un paper de Aquesta recepta ha forn rematats amb una estat cedida pel portal ametlla sencera al da- gastronòmic osonenc munt. Ho posem al forn www.osonateca.com


Especial Esports

pàg. 23 | www.mesosona.cat

Esport i bon temps, una combinació perfecte

Amb l’arribada de la primavera i els mesos climatològicament més suaus, l’esport amateur viu la seva època més daurada. Osona és una comarca amb molta tradició en clubs i entitats esportives, que participen en lligues i competicions durant tot l’any. Futbol, bàsquet, hoquei,

atletisme, motor... i un llarg etcètera de disciplines que fan de l’activitat esportiva un dels puntals del lleure osonenc. Temps d’esport Com dèiem, l’arribada del bon temps, la proximitat de la temporada de platja i les ganes de

sortir a l’aire lliure fan que a partir d’ara es multipliquin les activitats esportives. Des d’anar a caminar, sortir a córrer o en bicicleta, anar al gimnàs... hi ha un ampli ventall de possibilitats per gaudir del temps lliure, fer esport i, al mateix temps, fer salut.

Derrota de l’UVic-CB Vic en l’últim partit de la temporada

Vic.- En el darrer partit de la temporada, l’UVic-CB Vic va perdre a casa davant l’AE Minguella-Citroën Badalona per 9194. Després de l’anterior derrota contra pronòstic a la pista del CB Prat, penúltim classificat, l’equip osonenc ja no depenia d’ell mateix per poder quedar entre els quatre primers classificats que disputaran la fase final de Copa Catalunya. Amb aquest resultat l’UVic-CB Vic cau fins la vuitena posició, a només una vic-

tòria dels primers llocs. Degut a una lliga molt igualada, una victòria o una derrota feia moure molt la classificació. De totes maneres, l’equip osonenc, ha realitzat una molt bona temporada, amb jugadors bàsicament de casa i molt lluny del que havia succeït la temporada anterior que va quedar en els darrers llocs. Ara, des de la direcció tècnica, Francesc Luna ja podrà treballar en començar a preparar la propera temporada.


Especial Esports

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 24


Especial Esports

pàg. 25 | www.mesosona.cat

Albert Pujol i Eva Montero guanyen a la Saltamarges

Galeria d’imatges de la cursa, obra de Jordi Alonso, al facebook del MésOsona.

seguida de Mònica Comas i Isabel Castany. En la prova curta, el triomf en homes va ser per Pep Prats, amb Miquel Genís i David Soler completant el podi. En noies, victòria per Amàlia Bardolet, seguida de Montse Fernández i Laura Erra.

ipòlit

sta d

C. Co

e aratg ’en P

llés

ra d’en Se

C. de l’E

M an lleu

e St. H

Costa d'en Paratge 16 (Pol. ind. Sot dels Pradals) VIC Tel. 938 864 725 - info@fanatik.cat

Ctra. d

s e t s i l a i c e esp triatló en

. de

Al traçat llarg la victòria en categoria masculina va ser pel taradellenc Albert Pujol, amb un temps de 2 hores i 5 minuts. El podi el van completar Jonathan Mora, segon i Carles Juanuix, tercer. En categoria femenina, la victòria va ser per Eva Montero,

Ctra

Roda de Ter.- Aquest diumenge es va celebrar la segona edició de la cursa Saltamarges de Roda de Ter, amb la participació de més de 150 atletes que van poder optar pels dos recorreguts de la prova, el curt d’onze quilòmetres i el llarg de 26.


Especial Esports

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 26

BTT i pàdel, dos esports amb molts practicants

Entre l’àmplia oferta d’esports per practicar a la nostra comarca, hi ha molta gent que opta per aprofitar al màxim els espais naturals que trobem a Osona per viure una experiència a l’aire lliure amb la família o amics. La bicicleta de muntanya o BTT ha tingut un creixement exponencial i sostingut en els darrers anys

que l’han convertit en un esport apte per a totes les edats i nivells econòmics. Zones com el Lluçanès o el Collsacabra són molt visitades per practicar aquest esport i gairebé tots els municipis tenen rutes marcades específicament per a bicicletes de muntanya. Un altre d’esport que s’ha popularitzat molt en els darrers anys és el pàdel. El

fet que es pugui practicar en pistes a l’aire lliure o cobertes, que el material sigui econòmic i que s’hagi de jugar en parella (tot i que també hi ha pistes de un contra un) fa que sigui molt distret i atractiu de practicar. L’augment de pistes a la comarca és el clar exemple de la popularització d’aquest esport.

Ramon Julian guanya la segona prova de la Copa d’Espanya

Barcelona (Foto: Carlos Pérez/Top30).- Aquest cap de setmana va tenir lloc a Barcelona la segona prova de la Copa d’Espanya 2014, on l’escalador osonenc Ramon Julian va aconseguir acabar en primera posició. Dissabte al matí es va fer la classificatòria, en una via molt física i resistent. Segons comenta l’osonenc, “En aquesta via em vaig trobar físicament molt bé, vaig escalar tranquil i amb ritme i en cap moment em vaig veure en perill de caure. Finalment

vaig poder fer ‘top’ amb bones sensacions”. A la tarda es van fer les finals, en una via altre cop molt física on predominaven els moviments creuats i la resistència. Ramon Julian va ser l’únic escalador en completar tota la via i explicava que “em vaig veure sorprès per la poca dificultat de la via, em vaig trobar en unes condicions òptimes i la via se’m va fer relativament fàcil fins arribar a fer el ‘top’ i aconseguir la victòria”.


pĂ g. 27 | www.mesosona.cat

Especial Esports


Especial Esports

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 28

Gran paper del NC Torelló al Trofeu Fires i Festes Figueres.- Els nedadors del NC Torelló van participar al Trofeu Fires i Festes de Figueres. Al matí va ser el torn dels benjamins i alevins. A la tarda, dels infantils, júniors i absoluts. Destacar l’actuació d’Aina Fontserè, aconseguint 2 nous rècords del club de 9 anys. En les dues proves va pujar el podi, 2a i 3a respectivament. Eric Sánchez i Paula Pavillard van aconseguir medalla d’or en 100m estils. També medalla d’or per a Laia Rubio en 100m papallona, Laia Fontserè en 100m esquena i Ona Planas en 100m braça i 100m lliures, entre d’altres nedadors que van pujar al podi.


Especial Esports

pàg. 29 | www.mesosona.cat

El Femení Osona guanya el darrer partit de lliga Vic.- Victòria molt treballada del sènior Femení Osona que en la darrera jornada de lliga va fer un molt bon partit de comiat de la temporada. Molta intensitat en el joc i força regularitat que els va permetre anar gairebé sempre per davant en el marcador, amb excepcions puntuals en el tercer quart en que l’equip osonenc va baixar una mica la guàrdia en la defensa. Amb aquest resultat el Femení Osona s’ha mantingut en la zona tranquil·la de la classificació. De la resta de partits del cap de setmana, cal destacar l’àmplia victòria del Cadet 98 a l’Hospitalet (38-72) que, tot i no ser servir per modificar la segona

Sisè lloc de l’osonenca Laia Gil a l’estatal universitari d’atletisme

plaça de la classificació, si dóna confiança pels partits de play-off final. Per la seva part, el Cadet 99, que tot i ser jugadores de primer any en la categoria, també han competit a nivell interterritorial, han realitzat una bona campanya, però no han assolit les primeres posicions que també li haurien donat opció a jugar la fase final. El Cadet blanc va acabar la tempo-

rada el dimecres passat al guanyar al CB Tona en partit de rivalitat comarcal per un còmode 57-32 i que han deixat a l’equip en la cinquena plaça. A partir d’ara, al tenir menys equips en competició i finalitzant temporada, ja s’està treballant en el campus d’estiu del Femení Osona, que es portarà a terme entre els dies 25 de juny i l’11 de juliol.

Cartagena.- En el 75è Campionat d’Espanya Universitari d’atletisme. celebrat a les pistes d’atletisme “El Ensanche” de Cartagena, l’atleta osonenca Laia Gil, competint per la Universi-

tat de Barcelona, ha aconseguit una nova marca personal en els 200 m amb 25’31 segons i un excel·lent sisè lloc en la final. La Laia era l’única atleta osonenca en aquesta competició.

El Manlleu acaba la lliga amb victòria i el Vic perd a Perelada En el darrer i intrascendent partit de lliga pel Manlleu, disputat dissabte al Municipal, l’equip osonenc va obtenir una victòria per la mínima (1-0) davant de la Rapitenca. Fortet va ser l’autor del gol.

freedom NOVA TARGETA ESTALVI

De la seva banda, a Primera Catalana, el Vic va caure per 2 a 0 al camp del Perelada, el líder de la categoria. Els dos gols van arribar a la segona part. A falta de tres jornades pel final, el Vic és cinquè classificat.

50€+12€ extra gratis 100€+40€ extra gratis

No caduca, la pots compartir si vols, vàlida per a tots els serveis inclòs estètica.

MEMBERS

20€/mes inclou 4 sessions de 15 min. al mes 40€/mes inclou sessió al dia de 20 min.

20€ de matrícula+3€ de targeta abonament, targeta mínima durada de 3 mesos

Beauty Spa. El nou bronzejat Bronzejat amb col·lagen, que mitjançant la foto-estimulació augmenta l’elasticitat, la suavitat i la hidratació de la pell durant les sessions.

Per un bronzejat de màxima qualitat

Comença a bronzejar-te

amb un peeling facial + hidratació durant el mes d’Abril a

16€

Participa als nostres concursos amb milers de premis! RONDA FRANCESC CAMPRODON, 13 · VIC · Tel. 938 892 475 · Solmaniavic


Especial Esports

Laia Andreu s’imposa a Olot en el Català de curses de muntanya

Olot.- L’osonenca Laia Andreu s’ha proclamat campiona a Olot en la cursa que depèn de la Federació Catalana d’Atletisme, amb força claretat sobre les seves rivals. També la Cristina Gutierrez s’ha emportat la medalla de bronze en veteranes W40

Campionat d’Espanya universitari La Laia Gil ha quedat en sisena posició amb una molt bona marca, feta en semifinals de 25”31. 1a Duatló de llançaments

Campionat de Catalunya de Clubs de promoció

En la primera edició d’aquesta duatló, on els atletes han de triar dos dels quatre llançaments, Els nois cadets del CA Vic bona actuació dels atlehan quedat en sisena po- tes del CA Vic amb la Jana sició i les noies benjami- Coll, la Montserrat Moya nes en vuitena. i l’Enric Martínez al podi.

Giant TCR Composite 1 compact Quadre i forquilla carboni amb tija Vector aero. Grup Shimano Ultrega 2x11v. complet! Rodes Giant P-R2 coixinets sellats. Preu: 1.999 €

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 30

Conveni entre l’OAR Vic i un club femení del Senegal Vic.- L’Ajuntament de Vic i l’OAR Vic van signar un conveni de col·laboració amb l’equip femení del Casa Sport de Ziguinchor, que pretén fomentar la cooperació, la capacitació i l’intercanvi formatiu i esportiu amb aquest equip de noies de Senegal. La relació entre l’equip femení del Casa Sport i la ciutat de Vic s’inicia l’any 2010, a través de diversos contactes i petites accions que han anat consolidant un vincle estable El conveni lligat al Projecte de Formació i Capacitació de l’equip femení del Casa Sport, impulsat pel Consell Local de Cooperació de Vic, té dos objectius: per una banda

millorar les condicions de vida i de futur de les noies de Ziguinchor a través de la formació en noves tecnologies i emprenedoria, i a la vegada establir una relació estable i permanent d’intercanvi entre els dos clubs. Es pretén aconseguir sobretot, un aprenentatge mutu que pugui enriquir valors humans i esportius. Aquesta iniciativa, a més, s’emmarca a la política de cooperació de la ciutat que ve fixada pel nou Pla Director de Cooperació

Giant Advanced 27'5 4 Quadre carboni tope gama amb cablejat intern, eix de 135x5, direcció 1'5", caixa pedals, pinça fre i tanca selló integrada. Canvis Shimano Deore/XT 2x10v. Forquilla Rock Shox Recond gold Air amb eix QR15 i bloqueig al manillar. Rodes Giant S-XC2 27'5 coixinets sellats. Preu: 1.799 €

2013-2016. El pla marca Senegal com a país prioritari i ressalta la transversalitat de treball, les aliances amb nous actors i entitats de la ciutat i el treball integral des de la perspectiva de gènere. En aquest projecte també hi col·labora, l’entitat Guifi.net, Creacció i el VIT, des de Vic, i el centre de formació ocupacional CRETEF i l’associació d’Inictiatives et Action pour le Developpement en Afrique.

Trek Superfly 6 29er Quadre lleuger d'alumini conificat i hidroformat, cablejat intern, direcció cònica, caixa pedals i pinça fre integrats. Canvis Sram X-9 2x10v. Forquilla Reba RL Air amb bloqueig al manillar. Rodes Bontrager amb coixinets sellats i preparades per Tubeless. Preu: 1.299 €

Quadres Trek i Giant garantits de per vida · Giant nº1 mundial Carrer Remei 53 · Tel. 93 885 05 97 Rambla Passeig 14 · Tel. 93 886 36 58 08500 Vic · Barcelona

www.vilaors.com · www.facebook.com/BicicletesVilaOrs


pàg. 31 | www.mesosona.cat

Especial Esports

Xevi Sellas i Jordi Forcada guanyen els Top 8 A i B Xevi Sellas (TT Ripoll) va ser el guanyador del Top8 A celebrat a Sant Quirze de Besora. Sellas, va ser campió en l’últim partit, en superar Juanjo Cortés (St. Quirze TTC) segon classificat. Joan Riera (St. Quirze TTC) completava el podi. Completa-

ven el top, Isaac Coll, Lluís Burgaya, Arnau Quintana, Jordi Borrull i Paco Nicolás. Top 8 - B Jordi Forcada (TT Montrodon) va guanyar el Top-8 B celebrat dissabte a la tarda al local del TT Torelló.

vine a la botiga! I REBRÀS EL MILLOR ASSESSORAMENT PROFESSIONAL DE LA COMARCA

Disposem de raquetes de tennis i pales de pàdel de test gratuïtes per assegurar que la teva compra hagi sigut l'adequada.

TECNIFIBRE · BABOLAT · WILSON · PRINCE · DUNLOP · BLACK CROWN · HEAD STAR VIE · ROYAL PADEL · NOX · DROP SHOT · ENEBE · ASICS · VIBOR-A · KAITT VARLION · NAFTA · A 4O GRADOS · LOTUS PADEL · CITRIC · K-SWISS · AKERON... Av. Països Catalans núm. 5 · VIC · Tel. 93 889 42 99 · vic@xtremtenis.com

xtremtennis


Especial Esports

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 32

L’infantil femení del Fotoprix Vic, al Campionat de Catalunya

Després de guanyar els 4 partits disputats al pavelló d’Esports de Reina Elisenda a Barcelona i quedar primer de grup, l’equip infantil femení del Fotoprix Vic format per Nao Muñoz i Rut Vilarrasa s’han classificat per disputar el campionat de Catalunya que es disputarà el 7 i 8 de juny.

Fotoprix Vic, Joan Cussó, va aconseguir un nou èxit en la seva brillant trajectòria assolint el tercer lloc en la prova individual del Campionat d’Espanya celebrat a Oropesa del Mar. El guanyador va ser Pere Weisz del Falcons de Sabadell. Per equips el Fotoprix Vic va caure a quarts de final per una ajustat 3-2 conBronze per Joan Cussó tra l’Ateneu de Barcelona i per ben poc no va poder El jugador veterà del pujar al podi.

Segon lloc d’Anna Comet i el seu equip a la Patrouille

L’equip Piri MilletDynafit, format per les esquiadores catalanes Marta Riba, Marta Garcia i Anna Comet van realitzar una cursa molt prudent a la mítica Patrouille des Glaciers que es disputa cada dos anys i organitza l’exèrcit suís juntament amb la marca esporti-

va Dynafit, amb sortida a Zermatt i arribada a Verbier. En una cursa gairebé perfecta, sense errors i amb un final molt emocionant, van acabar en segona posició amb un temps de 9h30’ per darrere de les clares campiones les franceses Letitia Roux, Séverine Pont

Comb i la suïssa Maude Mathisse i per davant de les suïsses Véronique Ançay, Andréa Zimmermann i l’andorrana Sophie Dusautoir. També cal destacar la participació d’un equip íntegrament de la Unió Excursionista de Vic format per Lluís Plans, Roger Molist i Marc Pujol.

NOU

CENTRE PROMOCIÓ OBERTURA TRACTAMENTS CORPORALS -

Regenerador + hidratació: 12€ Anticel·lulític + reafirmant: 15€ Eliminiació de líquids: 18€ Reafirmant: 12€ Reductor intensiu: 18€

- Fotodepilació làser - Radiofreqüència - lpg

TRACTAMENTS FACIALS - Col·làgen 5 accions: 20€ - Anti-edat: 18€ - Pura vitamina C: 20€

MASSATGE - Cames 15 min: 8€ - Esquena 20 min: 10€ - Massatge sencer 40 min: 20€

DEPILACIONS -

Bigoti: 2€ Celles: 2€ dona / 3€ home Forma celles: 3,5€ dona / 4,5€ home Engonal bàsic: 3€ dona / 4,5€ home

-

Brasilenyes: 4€ Pubis complet: 7€ 1/2 braços: 4,5€ dona / 5,5€ home Braços complets: 7€ dona / 8,5€ home

MANICURA I PEDICURA: - Manicura: 6€ - Manicura Gelac: 16€ - Pedicura: 8€

- 1/2 cames: 5,5€ dona / 8,5€ home - Cames senceres: 8€ dona / 11€ home - Abdòmen: 3€ dona / 4€ home - Glutis: 4,5€ dona / 5,5€ home - Axil·les: 3€ dona / 4€ home

C. Nou núm. 73 Tel. 647 66 45 25


pàg. 33 | www.mesosona.cat

Especial Esports

Piscina Municipal de Manlleu, bon servei al millor preu Si encara no coneixes la Piscina Municipal de Manlleu et convidem a que coneguis un equipament modern, amb vocació de servei públic, de qualitat i al millor preu. En un horari d’obertura ampli, de 7h a 22:30h entre setmana, de 10h a 14h i de 16h a 19:30h els dissabtes i de 10h a 14h els diumenges, sense restriccions horàries, podreu gaudir de tot un servei al millor preu. Amb quotes mensuals molt econòmiques, a partir de 13,80 euros, i amb descomptes importants per abonaments familiars.

metres i amb 8 carrils, compta amb espais amplis, agradables i sense massificacions. La piscina complementària (la petita), permet gaudir de les propietats terapèutiques de l’aigua així com oferir un espai ideal per l’aprenentatge esportiu i les activitats de salut.

A més de la pròpia oferta d’espai esportiu, t’oferim un gran ventall de cursos de natació per a totes les edats i per tots necessitats concretes els nivells de cada grup. Aquests Des de nadons fins a cursos es temporalitzen gent gran, amb progra- per trimestres i també mes tant variats com els se’n fan d’intensius duEl recinte disposa d’iniciació, perfeccio- rant l’estiu. de dues piscines nament, aiguafitnes o els d’entrenament, tots A la oferta de piscina La piscina de bany (la ells dirigits per tècnics coberta, també cal gran), de mides regla- amb experiència i capa- afegir-hi la possimentàries de 25 x 16 citat d’adaptació a les bilitat de gaudir de

l’espai de les piscines d’estiu, formades per una àmplia zona de gespa i dues zones d’aigua, que es posen en funcionament des de mitjans de juny fins a setembre

podeu adreçar-vos directament a la Piscina Municipal de Manlleu, a la Ctra. de Roda, 1, o bé trucar al telèfon 938511355.

Tota la informació també la podreu trobar a la pàgina web Per a més informació, www.manlleu.cat


Serveis

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 34

Servei Tècnic EL REMEI

Pressupostos sense compromís

Instal·lació, reparació i venda de:

PINTURES RELATS Fem tot tipus de treballs de pintura. Ràpids i nets. Tel. 93 889 21 78 695 537 031

Antenes de TV i parabòliques TV, LCD, plasma, DVD, Hi-Fi, TDT Equips informàtics i ordinadors, internet Connexió i reparació de guifi.net

C. Virrei Avilés, 35 - VIC - Tel. 93 885 13 04 satelremei@gmail.com - www.satelremei.cat

Possibilitat de finançament.

com 9

informàtica

Servei tècnic a domicili particulars i empreses Reparació de PC, wifi, xarxes, webs.... Neteja d Neteja Virus 29 € Promoció

606 823 510

www.com9informatica.cat xavier@com9informatica.cat

Constructors, tota mena de reformes i feines de paleta, “ramiendos”

Maritadomicili

visita’ns!

Neteja i manteniment de pàrquings i naus industrials

MésOsona

Josep Maya

Tel. 676 74 48 79 www.parkingnetosona.com

ref.0744

C/ St. Antoni Mª Claret, 18 St. Miquel de Balenyà • SEVA Tel. 93 812 42 95 Mòbil 670 31 45 75

639 58 97 48 JORDI

Tot tipus de reparacions i muntatges a domicili Serralleria, panys, persianes, manetes de porta, treballs de fusteria, vidres, làmpades, fluorescents, connexions tv a d’altres habitacions, desaigües, aixetes, cisternes wc, llauneria, aplics bany, mampares, etc.

Informi-se’n sense compromís. Màxima rapidesa.


Salut

pàg. 35 | www.mesosona.cat

Controls ecogràfics amb ecografies 3-4D L’ecografia ha marcat un el seu creixement, la seva abans i un després en el posició, calcular la seva control de l’embaràs. edat gestacional, sentir els seus batecs, observar L’ecografia és la prova l’estat de la placenta, del prenatal mes impor- líquid amniòtic, estimar tant per la quantitat el pes del nadó i detectar d’informació que és anomalies o patologies capaç d’oferir de l’embaràs. Gràcies a les ecografies en l’embaràs es pot avaluar el desenvolupament intrauterí del nadó, per la qual cosa és vital des del punt de vista mèdic, però també permet als pares veure el seu fill i sentir els seus batecs abans de néixer, sent també molt valuosa en el pla emocional. És una prova que va començar a utilitzarse en la dècada dels ‘70, experimentant un gran avanç fins al dia d’avui L’ecografia en l’embaràs és utilitzada principalment per estudiar el creixement i benestar del nadó dins de l’úter. Permet, entre altres coses, detectar malformacions, avaluar el desenvolupament anatòmic del fetus,

És una tècnica senzilla, innòcua i indolora. No implica una radiació ni exposició, pel que és una pràctica segura tant per a l’embarassada com per al nadó

És una ecografia que es realitza a nivell privat. Des del punt de vista de detecció d’anomalies fetals, no aporta un valor afegit a les anteriors però pot ser de gran utilitat per definir el sexe del nadó si en les ecografies 2D no s’ha pogut veure.

diagnòstic prenatal, però és transcendent més que res des del punt de vista emocional, ja que permet als pares conèixer la careta del seu nadó

Les ecografies 4D poden realitzar-se en qualsevol moment de l’embaràs tot L’ecografia 4D no deixa i que les millors imatges de ser una prova de s’obtenen entre les set-

manes 24 i 30 ja que les condicions són les més adequades. La proporció de líquid amniòtic i la mida intermitja del nadó permeten visualitzar millor. Hara Salut Tel. 93883622 622848349 www.harasalut.com

L’ecografia 2D o bidimensional és la més estesa, però en els últims anys hem conegut també l’ecografia 3D que ens ofereix imatges tridimensionals amb aspecte de volum i l’anomenada 4D, que a més se li afegeix el complement de veure el nadó en moviment en temps real. L’ecografia 4D és una tècnica d’allò més de moda últimament. No suplanta l’ecografia tradicional, sinó que la complementa

La millor manera de començar el seu album fotogràfic.


Salut

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 36

MERITXELL ROURA FISIOTERAPEUTA ACUPUNTORA depressió · ansietat · fòbies psicologia infantil · teràpia de parella i sexualitat · addiccions habilitats socials · risoteràpia

Ivette Arumí · 680 98 62 97

TEL. 696 51 89 17 · RODA DE TER FISIOTERÀPIA. REHABILITACIÓ. ACUPUNTURA. MASSATGE ESPORTIU, RELAXANT O TERAPÈUTIC.

FISIOTERAPEUTA COL·LEGIADA Nº 10629

REFLEXOLOGIA JOSEP antiestrès massatges relaxants descontracturals terapèutics Tel. 615 54 57 47 Calldetenes

OFTALMOLOGIA

HOMEOPATIA

DRA. MARINA VERSECKAS

Manel Alcalà

OFTALMOLOGIA-CIRUGIA OCULAR

També per animals en general.

Consultori Bayés · Tel. 93 889 22 29(Vic) Clínica de Vic · Tel. 902 48 22 11(Vic) Clínica Sant Josep · Tel. 93 886 17 00 (Vic)

C. Àngel Guimerà, 48 MANLLEU Tel. 93 850 69 69 / 636 219 351 malcala51@gmail.com

Centre Mèdic Ges · Tel. 93 850 45 54 (Torelló) Centre Mèdic Manlleu · Tel. 93 851 41 11 (Manlleu)

Èxit dels tallers de creixement personal per a dones L’Àrea de Serveis Socials i Ciutadania de la Mancomunitat La Plana, a través del seu Pla d’Igualtat, desenvolupa des de l’any passat un projecte de treball d’intervenció grupal innovador: els tallers de creixement personal per a dones. Actualment està en funcionament un grup de més de quinze dones de Sant Martí de Centelles i Aiguafreda que realitza la terapeuta Mar Gallardo.

Al llarg de l’any 2013 se’n van fer a diversos municipis de la Mancomunitat La Plana com a Santa Eulàlia de Riuprimer, on un grup reduït de les participants van fer-ne un molt bon Les dones que hi aprofitament al costat de participen estan l’educadora social de experimentant la força l’Equip d’Atenció Social que els dóna el propi Bàsica Bet Casas i la teragrup i la possibilitat de peuta i psicòloga Anna canvi que elles poden Masnou. generar en les seves vides, per lluitar contra Un altre dels tallers es va l’exclusió i la margina- realitzar a Els Hostalets de ció social Balenyà i va ser conduït

per Margaret Avellà, terapeuta, amb una presència notable de dones i la col·laboració de l’educadora social de l’Equip d’Atenció Social Bàsica Irene Beltran. Les dones van quedar molt satisfetes del taller i dels aprenentatges assolits en autoconeixement i autoconsciència. A Viladrau es va optar per fer un grup d’Artteràpia conduït per Rosa M. Canadell, artterapeuta i integradora social amb la participació de la treballadora social de l’Equip d’Atenció Social Bàsica Marta Pujol. El Taller que es va fonamentar en el treball personal i de grup va ser un èxit de participació. Cada grup ha comptat amb un referent adscrit a l’Àrea de Serveis socials que n’ha pogut fer el seguiment a posteriori, un cop han finalitzat les sessions.

MésOsona Albert Grèbol Psicòleg Psicoterapeuta

Dificultats emocionals i socials Crisis vitals. Dols, depressió Ansietat. Estrès. Obsessions Adults, parella. Separacions Tel. 616 078 488 - www.albertgrebol.cat C/ Trinquet, 5 - 1 - 2 VIC

Rbla. Hospital, 8 desp. 2 - VIC Tel. 93 885 20 94 - 691 409 890 www.psicovic.net

Segueix-nos!


Salut

pàg. 37 | www.mesosona.cat

3a EDAT

El plàtan, una font d’energia natural i molt saludable ACPG.- El plàtan, producte amb denominació d’origen Canarias, és un aliment que representa un complement energètic de primer ordre. Conté vitamines i minerals i està desprovist de greixos, fet que fa que l’aportació calòrica, al contrari del que se sol pensar, no sigui tan alta i estigui al voltant de les 80 calories als 100 eficients per tenir valors equilibrats en el perfil glugrams. cèmic, retardant l’absorció Per l’alt contingut en de sucre. També ajuden a la millora del trànsit intesfibra i en hidrats de carboni, el plàtan es tinal. Pel seu contingut imporcaracteritza pel seu tant en potassi, el plàtan efecte saciant també esdevé un aliment La fibra és un element clau en les persones amb bàsic en la regulació del alta activitat física, com trànsit intestinal; mentre els nens i esportistes. Cal que els hidrats continguts recordar que el potassi és en el plàtan, la majoria de un mineral directament lenta assimilació, resulten relacionat amb l’activitat

Ctra. de Vic a Olot, km 25 08569 CANTONIGRÒS (Barcelona) Telèfon: 93 852 50 35

muscular. Pel que fa a les vitamines, és especialment rellevant l’aportació de Vitamina A i de Vitamina B6, aquesta última relacionada amb el creixement; mentre que la Vitamina A, en forma de retinol, és necessari per al bon manteniment de la pell. El plàtan, una fruita ideal i molt nutritiva, amb 0 greixos, poques calories i molt energètica.

Demanen voluntaris per a ‘Amics de la gent gran’ Amics de la Gent Gran, l’ONG de voluntariat d’ajuda a les persones grans que pateixen els efectes de la soledat no volguda i l’aïllament social, ha iniciat una campanya de crida a tota la ciutadania d’Osona per aconseguir persones voluntàries. L’objectiu d’aquesta entitat és impulsar la seva acció social i sensibilitzadora en aquesta comarca, per això es troba en procés de recerca de voluntàries i voluntaris,

que amb la seva participació activaran la lluita contra la soledat al territori. Actualment, 8 persones voluntàries col·laboren des del setembre del 2013 amb l’entitat per tirar endavant aquest projecte solidari, en què una persona voluntària visita una persona gran un cop a la setmana per oferir-li suport i companyia

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a Osona 26.154 persones tenen més de 65 anys, xifra que representa un 17% de la població total. D’aquestes, es calcula que més de 4.100 persones grans (el 16%) viuen en soledat (Font: Institut Nacional d’Estadística). Amics de la Gent Gran és una ONG que treballa des de fa 27 anys per combatre la soledat i la marginació de les persones grans.


Immobiliària

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 38

GESTIÓ I SERVEIS IMMOBILIARIS www.natimmobiliaria.com NATImmobiliària Avinguda de Roma, 204 - Tel. i Fax: 93 850 65 32 - Mòbil: 649 996 755 - info@natimmobiliaria.com Actius immobiliaris. Bancs oportunitats!!! Casa a Torelló 75.000 € Torelló pisos des de 50.000 €

Tramitem certificats energètics

RODA DE TER. Pis en lloguer. 3 Hab, bany, terrassa, zona tranquil·la. 260 € - Ref. 913

CALLDETENES

Ref. 1069

ES TRASPASSA QUIOSC EN PLE RENDIMENT PER JUBILACIÓ 699 43 87 43 649187410

MANLLEU. Pis planta baixa en lloguer i cèntric. Cuina americana, 2 hab. , 2 banys, pati, moblat i equipat. R. 395

MANLLEU. Pis en lloguer. Cuina americana, 2 hab , 1 bany, assolellat. Ideal parelles o persones soles, a 2 minuts del centre. R. 150

LLOGUERS

BUSQUEM PISOS EN LLOGUER A VIC I MANLLEU (per demanda dels nostres clients)

Pis en venda. 3 habitacions, 2 lavabos amb 2 terrasses. 55.000€ -----------Terreny en venda Zona estadi 110.000€ ---Tel. 93 889 43 63

Tel. 649 600 891

93 885 69 29

VIC CAPUTXINS Pis de 3 hab. Completament MOBLAT I EQUIPAT. 1 hab. suite amb bany, bany complet amb banyera d’hidromassatge. Cuina semi americana. Menjador gran. Zona Caputxins. 495€/m. Possibilitat de pàrquing. VIC CENTRE Pis de 2 hab. COMPLETAMENT moblat i equipat. 1 hab doble i 1 hab. individual. Bany complet. Cuina semi americana EQUIPADA. Menjador sala d’estar molt lluminosa i terrassa gran. 375€/m VIC AMBULATORI Pis de 2 hab. cuina americana, menjador sala d’estar amb balcó. Bany complet. 300€/m VIC Apartament d’una habitació amb armari, cuina totalment reformada, menjador sala d’estar amb balcó, bany complet amb banyera. 275€/m FOLGUEROLES Pis de 2 hab. COMPLETES; 1 hab. de matrimoni amb armari encastat. 1 hab doble amb moble niu. Cuina independent completament equipada estil rústic. Menjador exterior amb llar de foc. Bany complet amb banyera i moble sota pica. Bugaderia amb rentadora. Molt assolellat. Possibilitat de pàrquing. 395€ despeses incloses.

Tel. 619 71 66 59 www.soullar.net info@soullar.net

Manlleu i Torelló cafeteria a ple rendiment en traspàs

OPORTUNITAT VIC

RODA Pis nou 2 hab 300€ ----CALLDETENES Pis 2 hab 380€ Pis 3 hab i terrasseta 350€ ----CALLDETENES Pis 2 hab, pk i traster 410€ --------FOLGUEROLES PB 2 hab, mobles i pq 450€

VOLS POSAR UN ANUNCI AQUÍ?

MANLLEU. Places de pàrquing en venda al carrer Vilamirosa. Preu: 6.000 €

Ref. 1217

SÚPER OPORTUNITAT!!!

LA GLEVA Pis en lloguer. Cuina americana, 2 hab., 1 bany, pàrquing, assolellat. R.732

Ref. 1128

MANLLEU. OPORTUNITAT. Pis en venda. Avda. de Roma. Menjador amb llar de foc, 4 hab , 2 banys, tanc. alumini, plaça de pq. Assolellat. R. 504

Folgueroles NOU Planta baixa de 2 hab. semi moblada. Cuina amb barra americana, menjador sala d’estar amb sortida TERRASSA. Bany amb dutxa. Pàrquing. Completament exterior molt assolellat i tranquil. 390€/m tot inclòs

MésOsona

MANLLEU Àtic, de 2 habitacions; 1 doble amb sortida a balcó i 1 hab. interior. Cuina semiamericana. Menjador exterior amb balcó. Bany amb dutxa. Armari de serveis. Finca amb ascensor. 300€/m MANLLEU OBRA NOVA ÚLTIM Pis per estrenar. 1 habitació doble, 1 habitació despatx. Menjador molt gran i cuina americana amb balcons. Bany complet amb banyera. Hab de servei/traster. 300€/m MANLLEU Pis de 2a mà. 2 habitacions , cuina independent amb passaplats. Menjador sala d’estar. Bany complet amb banyera i bidet. Molt cèntric. 295€/m. RODA DE TER Pis 2a mà de 100m2 a 4 vents, 3 habitacions dobles molt grans. 1 bany reformat, cuina independent reformada i equipats. Menjador molt gran. Cèntric. 375€/m. Calefacció de gas-oil. Possibilitat de garatge.

Si tens un pis per llogar no ho dubtis: Soullar es la solució Oferim garanties i tracte personalitzat.


Immobiliària

pàg. 39 | www.mesosona.cat

JUNY..............350€/SETMANA JULIOL...........400€/SETMANA AGOST...........600€/SETMANA SETEMBRE.....350€/SETMANA

TRUCAR ALS VESPRES AL TELÈFON 93 850 81 45.

(migdies de 13 a 15h)

CALLDETENES

Ref. 1173

Es lloga plaça de pàrquing molt gran, davant Hotel Ciutat de Vic.

Zona la Garrotxa. Interessats trucar 616 081 087

Pis de 3 hab., cuina amb sortida terrassa 60m², moblat, plaça de pàrquing. Només dos veïns. 475€/mes

618 222 412

Tel. 646 181 333

Ref. 1319

ST. JULIÀ DE VILATORTA TORRE zona piscines. Vivenda en planta i jardí de 400m2,reformada i molt assolellada. 310.000€

Ref. 1147

Ref. 1214

Amb jardí, barbacoa, 3 piscines comunitàries.

Es VEN MASIA amb 100.000 m² de terreny.

Ref. 1212

Es lloga casa a l’Estartit, de particular a particular, per 6-8 persones.

PISOS EN LLOGUER

-VIC, C/CANIGÓ. Pis de 2 hab. 375€ -VIC MIL·LENARI. Pis 4 hab., 2 pq. Moblat. Fantàstiques vistes. 900€ -VIC, RDA. CAMPRODON. 3 hab., 2 wc. 450€

LLOGUERS

COMPRO PISOS I CASES NO IMPORTA L’ESTAT Tel. 649 600 891

Ref. 1547

Ref. 1687

TORELLÓ Dúplex 3 hab, estudi, mobles i terrassa 450€ TORELLÓ Pis 3 hab, pq i traster 390€ RODA Dúplex 1 hab, estudi i pq 360€ L’ESQUIROL Pis 3 hab i terrasa 85m2 350€

LLOGUERS

C/ Ramon Soler 3- Vic Tel. 93 881 48 45 606 239 552 - 699 852 504 Fax 93 881 48 46 info@servimur.cat www.servimur.cat

1. VIC: C/Torelló. Pis 1 hab., pàrquing. 350€ 2. VIC: Centre. Pis 1 hab., bany, cuina americana, terrassa, mobles. 360€ 3. VIC: Ambulatori. Pis 2 hab., bany, cuina independent, moblat. 400€ 4. VIC: Ambulatori. Pis 3 hab., 2 banys, cuina americana, plaques solars. 500€ 5. VIC: Estació. Pis 4 hab., cuina office, 2 banys, terrasseta, pàrquing. 530€ 6. VIC: Pis Rbla. Hospital. 3 hab., cuina office, pàrquing. 650€ 7. VIC: Zona Nadal. Pis 3 hab., 2 banys, cuina office, terrassa. 630€ 8. VIC: Universitat. Pis 3 hab., cuina office, cambra de rentar, 2 banys, pàrquing, moblat. 650€ 9. FOLGUEROLES: Pis 2hab. bany, cuina americana, moblat. 350€ 10. CALLDETENES: Pis 2 hab., cuina indep., pàrquing. 390€ 11. CALLDETENES: Pis 2 hab., cuina americana, pàrquing, terrassa. 400€ 12. CALLDETENES: Dúplex 2 hab., cuina indep., 3 banys, estudi, pàrquing. 450€ 13. ST. JULIÀ: Pis 3 hab., bany, cuina indep., llar de foc. 375€ 14. HOSTALETS: Pis. 3 hab. + estudi, ban, terreny, cuina indep. 500€ 15. MANLLEU: Pis 2 hab., 1 bany, cuina indep., semimoblat. 350€ 16. TORELLÓ: Estació. Pis 2 hab., bany, cuina office, moblat. 350€ 17. TORELLÓ: Estació. Pis 4 hab., cuina indep., bany amb banyera. 380€ 18. MASIES: Casa. 5 hab., 1 bany, cuina office, semi moblada, jardí i piscina. 600€

Tel. 667 701 473

VOLS POSAR UN ANUNCI AQUÍ?

93 885 69 29

MésOsona EXPERT IMMOBILIARI

3332

A.P.E.I. núm.744 al vostre servei des de 1993

LLOGUER DE NEGOCI DE RESTAURACIÓ AL CENTRE DE VIC: RESTAURANT O PIZZERIA per no poder atendre, equipat i en funcionament: menjador acollidor i amb capacitat per a 40 persones, cuina, pati, i obrador, permisos vigents. Import necessari lliurament 15.000 €. i fiances 9.000 €. OCASIÓ VENDA DE CASA SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ Casa vella de poble a zona cèntrica, dóna a dos carrers i a una plaça: Baixos de 235 m2 + 2 plantes de pisos, jardí 106 m2.Y també s’hi poden construïr 11 pisos + garatge soterrat. 120.000€ VENDA DE PISOS A VIC: C. SOLEDAT (davant del riu i del Bisbat), OCASIÓ, L’edifici té 15 anys però el pis és nou per estrenar. 4 hab. (2 dobles i 2 individuals), cuina, menjador gran, 2 banys (un amb plat de dutxa i 1 amb banyera), 1 celobert i 2 terrasses. Bones vistes, calefacció, ascensor, i varis pàrquings de lloguer a bon preu. 100.000 €. AL CENTRE DE LA CIUTAT: LOFT de 80 m2: Cuina, menjador

i bany, terrassa gran i molt assolellada, parquet, aire condic., bomba de calor, ascensor i pàrquing. 140.000 €. C. JOAN XXIII: ÀTIC de 120 m2 + 150 m2 de terrasses amb vistes a 360º, 4 hab., cuina, menjador, 2 banys i 1 lavabo, safareig, calefacció.,aire condic., ascensor i pàrquing. 225.000 €. Hipoteca concedida de 186.190€. LLOGUER PLAÇA DE PÀRQUING: al centre de Vic, a l’edifici Puigmal, ben situada a dins del pàrquing. 50€ OCASIONS VENDA DE PARCEL-LES: ST. JULIÀ VILATORTA: A prop escola del Roser i la zona de les piscines, excel·lent, parcel·la cantonera de 544 m2. 115.000€ URB. MONTANYÀ (SEVA): A la part alta, millor situada i pròxima al Restaurant Montanyà, parcel·la “tancada” de 1.023 m2 (tot gespa i arbres). 75.000€ VILANOVA DE SAU: Zona centre bones vistes, 350 m2, possible edificar 2 cases i pq soterrani. 133.000€

LLOGUER DE PISOS A VIC: C/ ST MIQUEL (semi-nou), MOBLAT:1 habitació (matrimoni), bany gran amb banyera, cuina americana, menjador sala d’estar, safareig, calefacció, balcons. 365€ PLAÇA PIETAT “LOFT”: 75 m2, cuina, menjador, 1 hab. molt gran 30 m2, bany, terrassa gran, bomba de calor i aire condicionat, ascensor 420€ LLOGUER DE LOCAL COMERCIAL A VIC: RDA.CAMPRODÓN: 160 m2, aparador, lavabo, i petit pati. 500 €. LLOGUER DE NAU: VIC, MAS GALÍ: 400 m2 + pati 40 m2 + despatxos, (comercial o industrial). VENDA DESPATXOS A VIC: DAVANT DE L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS: Entresòl de 140 m2, clar de llum natural, lavabo, ascensor. RAMBLA HOSPITAL: 55 m2, lavabo i dutxa, aire condicionat (fred i calor), 2 ascensors 105.000 €.

VENDA LOCALS BAIXOS VIC, RONDA CAMPRODON: 160 m2, aparador, i bany. 180.000 €. A MANLLEU, C. ALTA CORTADA: 220 m2, despatx i lavabos. 250.000 €. LLOGUER DE DESPATXOS: RAMBLA HOSPITAL: 75 m2, bany dutxa, aire condicionat i bomba de calor, 2 ascensors. Preu ajustat. C/MANLLEU (Moblat): Recepció, 1 despatx, sala reunions, bany, a.c., asc. Possibilitat de pàrquing. 300€ C/BISBE MORGADES: 150m2, instal·lació elèctrica, llums, divisions, bany, calefacció, ascensor. C/GALLISSÀ: 130 m2, bany, ascensor, dóna al carrer de davant l’estació d’autobusos. RAMBLA HOSPITAL: 70 m2, bany dutxa, aire condicionat i bomba c., 2 ascensors. Preu ajustat. 4 TORRES “SADEI”: Planta Baixa 110 m2, Soterrani 208 m2, Soterrani dos 98 m2.

Rbla. de l’Hospital, 6, 2n, 1a - Tel. i fax 93 885 22 88 - Vic - www.rovirafinques.com - rovirafinques@rovirafinques.com


Immobiliària

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 40


Immobiliària

pàg. 41 | www.mesosona.cat

NOVA PÀG. WEB

WWW.OSONAFINQUES.COM

3667

TRAMITEM CÈDULES D’HABITABILITAT - LLOGUER - COMPRA - VENDA - LLOGUER- COMPRA

FEM CÈDULES D'HABITABILITAT I CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A PREUS DE MERCAT LLOGUERS VIC A255 CTRA.GUIXA Pis 1 hab, mobles, terrassa i pq 300€ A213 VIC CENTRE Pis nou 1 hab 375€ A261 CENTRE Pis 2 hab, mobles i terrassa 380€ A174 CENTRE Pis 3 hab i mobles 400€ A208 CENTRE Pis reformat 2 hab i mobles 450€ A231 CENTRE Pis 3 hab i electrodomèstics 450€ AG32 RDA.CAMPRODON Pis 2 hab i terrassa 450€ A230 Z.PISTA Pis 3 hab, mobles i terrassa 475€ A262 Z..UNIVERSITAT Pis 3 hab, terrasseta i mobles 475€ A190 AV. PAISOS CATALANS Pis 3 hab i pq 500€ A242 Z.AMBULATORI Pis 3 hab, balcons i pq 500€ A226 Z.AMBULATORI Pis 3 hab, mobles i pq 550€ A243 SANT LLÀTZER Dúplex 3 hab i pq 550€ A232 RONDA CAMPRODON Pis 3 hab, electrodomèstics i pq 600€ ALTRES POBLACIONS A229 LA GUIXA Pis 4 hab dob i pq 450€ A252 MANLLEU Pis 2 hab i pq 380€ A257 RODA DE TER Pis nou a estrenar 2 hab 300€ A227 RODA DE TER Pis 2 hab 325€ A219 RODA DE TER Pis 3 hab i terrasseta 350€ A199 RODA DE TER Dúplex 1 habitació, estudi i terrassa 360€ A238 RODA DE TER Pis 2 hab, terrassa, pq i traster 400€ A257 RODA DE TER Dúplex nou estrenar 2 hab, estudi i terrassa 400€ A263 L'ESQUIROL Pis de 4 hab 300€ A263 L'ESQUIROL Pis de 3 hab i terrassa 85m2 350€ A24 TORELLÓ Pis 3 hab, llar de foc, pq i traster 390€ A256 TORELLÓ Dúplex 3 hab, mobles, estudi i terrassa 450€ AS5 SANT PERE DE TORELLÓ Pis 2 hab i pq 260€ A221 MASIES DE VOLTREGÀ Pis a les afores de 5 hab, garatge i piscina 500€ A223 LA GLEVA Pis nou 2 hab i pq 420€ pq i traster 480€ A266 TARADELL Pis 3 hab 400€ A166 TARADELL PB 2 hab, pq i traster 450€ A260 FOLGUEROLES PB 2 hab, mobles i pq 450€ A203 FOLGUEROLES Pis 3 hab, terrasseta i pq box 500€ A118 CALLDETENES Pis 2 hab 380€ A214 CALLDETENES Pis nou 2 hab, balco gran, pq i traster 410€ A254 CALLDETENES Pis 3 hab, pq i traster 500€ A209 ST. JULIÀ DE VILATORTA Pis nou de 2 hab i terrassa 400€ CASES, MASIES I APARTAMENTS A PAGÈS DE LLOGUER A265 HOSTALETS Casa 3 hab, terrassa i pq 450€ A267 L'ESQUIROL Casa de 4 hab i terreny de 200m2 500€ A217 MASIES DE VOLTREGÀ Casa 4 hab, terrassa, jardí, traster i pq 650€ A116 MUNTANYOLA Casa de pagès per caps de setmana. 3 hab i sortida 600€ A251 ST.SADURNÍ D'OSORMORT Masia a pagès per caps de de setmana. 4 hab i jard 500€

LOCALS I NAUS DE LLOGUER C113 VIC Local 60m2 400€ C120 MANLLEU Local de 160m2 550€ C116 Nau de 250m2, coberts de 200m2 i coberts 1.000€ C127 VIC Nau de 250m2 i 100m2 pati 550€ OPORTUNITATS B480 VIC, Plaça d'Osona Pis 3 hab i pq 68.000€ B440 RODA DE TER Casa per reformar 3 hab, terrassa de 20m2 i garatge per 3 cotxes 75.000€ C119 MANLLEU Plaça de pàrquing 7.000€ B481 TORELLÓ Pis 3 hab, terrrassa i pq 70.000€ VENDES A OSONA B439 22 PISOS a VIC de 45.000€ a 70.000€ GRAN OPORTUNITAT B457 VIC VIC2 Dúplex 110m2, 2 terrases i plaça de pq 105.000€ B476 VIC Dúplex 2 hab, terrassa i garatge 117.000€ BC1 VIC, Centre Casa nova 3 hab i garatge 170.000€ BC7 VIC, Horta Vermella Casa nova de 4 hab, jardi i garatge 195.000€ B386 LA GUIXA Cases de disseny noves per estrenar a partir de 280.000€ B475 STA.EULÀLIA Refugi de 30m2 i terreny de 13.000m2 70.000€ B451 MANLLEU Pis nou de 2 hab amb balcó i ascensor 55.000€ B248 MANLLEU Pisos NOUS A ESTRENAR de 3 hab, 2 banys, terrassa i pq a PREUS D'HIPOTECA BC8 MANLLEU Casa nova 3 hab, estudi, jardí, terrassa i garatge 145.000€ B432B BAC DE RODA Casa nova a estrenar de 4 hab, jardí i garatge 200.000€ B306 TORELLÓ Pis 3 habitacions, llar de foc, pq i traster 75.000€ B478 ST.HIPÒLIT Casa 4 hab, terrassa, jardí i garatge 170.000€ BC9 ST.HIPÒLIT Casa nova a estrenar 3 hab, jardí i garatge 200.000€ B280 SANT HIPÒLIT Casa nova a estrenar, 4 hab, jardí i garatge 230.000€ B474 SANT HIPÒLIT Casa i terreny de 300m2 190.000€ B477 CALLDETENES Casa 3 hab, mobles i garatge 150.000€ B453 TONA Casa per reformar amb 100m2 de jardí 90.000€ B468 OLOST Casa per reformar amb 225m2 de pati 120.000€ C125 PERAFITA Masia i 5ha de terreny 200.000€ TERRENYS C81 BAC DE RODA Terreny de 178m2 70.000€ C110 SANT HIPÒLIT Terreny de 260m2 35.000€ C121 TARADELL, LA ROCA Terreny de 765m2 amb caseta de fusta per reformar 140.000€ C123 CALLDETENES, Centre Terreny de 427m2 180.000€ MASIES A OSONA C125 STA.MARIA D'OLÓ Masia i 13ha terreny 340.000€ C125 CASTELLTERÇOL Masia amb llogaters de 400m2 i 180ha terreny 980.000€ C126 TONA Masia i 7ha terreny 550.000€ C126 TONA Casa de pedre, granja i 10ha terreny 650.000€ C126 ST. BARTOMEU 2 Masies i 45ha terreny 850.000€ C126 ST. BARTOMEU Masia i 60 ha terreny 600.000€

TRASPASSOS DE BARS I RESTAURANTS MÉS ECONÒMICS DE LA COMARCA!!!

Tel. 93 851 48 23 / 649 600 891 Pg. de St Joan, 75 Manlleu info@osonafinques.com Horari 10 a 13h i 17 a 20h


PARELLA CATALANA

BUSCA PIS O CASA DE LLOGUER. BONES REFERÈNCIES

Trucar a: 93 883 36 08 667 509 808

LLOGUERS A VIC

CENTRE Pis 2 hab, mobles i terrassa 380€ CENTRE Pis 3 hab i mobles 400€ RNDA.CAMPRODON Pis 2 hab i terrassa 450€ Z.AMBULATORI Pis 3 hab, mobles i pq 550€

Tel. 649 600 891

Ref. 1320

OPORTUNITATS COMPRA!!! VIC Pis 3 hab i pq 68.000€ -------TORELLÓ Pis 3 hab, terrassa i pq 70.000€

Ref. 1225

Ref. 1129

Ref. 1789

Apartament petit, molt cèntric a VIC. 375€/mes Despeses comunitàries incloses.

VENDA FOLGUEROLES

Pis com NOU de 2 hab. cambra de rentar, balcó amb pàrquing i jardí.

83.000€

Tel. 693 948 732

Tel. 676 996 788

Llogo pis de planta baixa a Calldetenes.

LLOGO PIS

1hab, perfecte estat de conservació. Preu a convenir.

ECONÒMIC. Tel. 696 563 933

Ref. 1224

- MANLLEU, C. RUSSINYOL, HAB. BON ESTAT. 350€ - MANLLEU, DÚPLEX de 3 hab i pàrquing. 450€ - MANLLEU, PIS de 2 hab, pàrquing, al centre. 300€

LLOGUER PERRUQUERIA A VIC (ESTADI) en funcionament i bon rendiment a 300€ Tel. 676 996 788

Ref. 1546

PISOS EN LLOGUER

Ref. 1321

Tel. 693 948 732

a Calldetenes de 2hab.

Tel. 629 875 283

Apartaments 1-2-3 hab. per setmanes a l’estiu. A partir de 300€

per 70.000€

Tel. 618 222 412 ES TRASPASSA FRUITERIA CÈNTRICA PARADA AMBUTORELLÓ LANT del Mercat de ES TRASPASSA. MANLLEU (plaça Fra Tot a punt per treBernadí). ballar amb clientela Tots els dilluns. ja feta. 12m lineals. Tel. 605 996 408 605 996 408 (Tardes) (Tardes) Ref. 1229

618 222 412

PLATJA D’ARO Ref. 1147.1

ZONA HOSPITAL GENERAL SEMINARI: · Pis 2 hab. Moblat 420€/mes --· Pis 3 hab. Moblat 550€/mes

Ref. 1228

Ref. 1127

Molt cèntric, totalment equipat. Tel. 629 288 950

LLOGUER VIC: Pisos Pg. Generalitat de 2 habitacions. 345€ MANLLEU pisos nous a partir de 300€ Tel. 676 996 788

Ref. 1322

ES TRASPASSA BAR A MANLLEU

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 42

Ref. 1148

Ref. 1211

Immobiliària


Motor

pàg. 43 | www.mesosona.cat

Pol. Ind. Sot dels Pradals - C/ Mataró, 10 - VIC (al costat del Vikus’s) - Tel. 93 886 17 19 - 637 42 35 50

VW MULTIVAN 2.5 TDI UNITED 174cv Any 09, calef.estàtica, navi, 7 places, full. 23.500€

CITROEN BERLINGO XTR 110cv HDI Doble porta, enganxall, clima, vidres tintats. 10.800€

VW MULTIVAN 2.5 TDI 174cv COMFORTLINE calef. estàtica, navi, parktronic, enganxall...17.500€

BMW 320d TOURING Pack M Nacional, pell, pocs quilòmetres. 14.400€

MINI COOPER 115cv AUTOMÀTIC Sostre panoràmic, llandes 18, clima. 8.600€

MERCEDES S400 CDI LLARG 250cv Full equipe, DVD darrere. 9.500€

CITROEN C4 1.6 HDI 90cv Any 09, 5 portes, clima, IVA deduïble. 5.900€

BMW X5 3.0d Pack M Automatic, sostre, pell, navi. 11.900€

SEAT 600 N 1ª serie Any 1961, de col·lecció. 6.500€

RENAULT CLIO 1.5DCI Comercial Aire condicionat, molt nou. 2.900€

FORD MUSTANG 289 Any 1966, direcció asistida. 14.500€

Lloguer d’autocaravanes. Molt bon preu.

FINANÇAMENT A MIDA SENSE ENTRADA


Motor HORARI De dilluns a divendres: 9.30 - 13h i 15.30 - 20h. Dissabtes de 10 a 14h Ctra. de Manlleu, 39 Vic (davant del Viena i Decathlon) rierauto@yahoo.es Tel. 93 889 03 56 - 658 840 795 687 70 58 56

Finança’ls a la teva mida

Venc 4 llantes d’alumini + 4 pneumàtics PIRELLI NOUS PER ESTRENAR

235 402R 18

COMPRO CARAVANES Ref. 1173

Més de 50 anys al seu servei

Ref. 2013

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 44

Tel. 646 18 13 33 Preu a convenir!

amb o sense documentació

Tel. 699 946 835

VEHICLES D’OCASIÓ Tel. 807 39 90 10

OFERTA!!! DAEWOO NUBIRA 2.0 Econòmic

Renault Megane 1.9 Dièsel

OPEL ZAFIRA ENJOY 1.9 TDCI 120 cv - Any 2007 120.000 km

Citroën XSARA exclusive 110 cv gasolina IMPECABLE Any 2002 - 30.000 km

Renault Scènic 1.9 TDCI - any 2005 impecable

SEAT IBIZA ST 1.6 105 cv - Any 2013 20.000 km

CITROËN C4 EHDi 110 cv CMP Any 2011 - 60.000 km

MERCEDES ML 320 Gasolina, Automàtic, pell, fusta... Any 2000

seat cordoba 100cv - Any 2004 econòmic

1.9

tdi

PEUGEOT EXPERT COMERCIAL 1.6 HDi 140.000 km - Any 2009

Ford Mondeo TDCI Any 2005. En perfecte estat

Renault Megane 1.5 DCTi Any 2005 120.000 km

SEAT LEON 1.6 TDi SYLE Any 2013 27.000 km

Citroën CS3 1.6 90 cv CMP Descapotable - km 0

Citroën XSARA 1.9 HDi Any 2002

CANVIS D’OLI des de 36€

TALLER

Vine i demana’ns i promocions! Ctra. de Manlleu, 39 Vic - rierauto@yahoo.es Tel. 93 889 03 56

PER POSAR ANUNCIS EN AQUESTA SECCIÓ truqueu si us plau al 807 39 90 10. Sortiran al web i el dimarts vinent al MésOSona. Vols que el teu anunci classificat surti 1, 2, 3, 4... o més setmanes? Truca’ns al 93 885 69 29 i t’explicarem com fer-ho! RECANVI DERBI Variant Star 49cc, motor, rodes, suspensió, llums, etc... i recanvi Honda NS1 80cc. Tel. 653552053 VENC RANGE ROVER 2000 TDI, amb 163.000 quilòmetres reals. Molt bon estat. Tel. 660385273 VENC RENAULT EXPRESS 1200 de gasolina. Preu: 900 euros. Va bé. Tel. 667910868 (Joan) VENC EIXAM sinistrat per recanvis. Cotxe sense carnet. Tel. 608499206 VENC CHEVROLET KALOS del

2007, amb 59.000 quilòmetres. Cinc portes, en perfecte estat. Preu: 2.500 euros Tel. 687200190 COMPREM VEHICLES accidentats i avariats. Tracte seriós i canvi de nom. Tel. 635475893 (Carles) COMPRO PEUGEOT PARTNER o Citroën Berlingo de cinc places en bon estat. Pago 900 euros. Tel. 688206953 COMPRO MOTOS I CICLOMOTORS amb o sense papers. Preu raonable. Tel. 688206953 RENAULT 12TS Conf. Any 81, ITV 4/14. Mecànica, tapisseria i carrosseria correctes. Color verd. Tel. 679638347 (Josep, Tona)


Motor

pàg. 45 | www.mesosona.cat

Peugeot 208, un vehicle àgil i molt eficient

ACPG.- Turisme de 3 o 5 portes, el Peugeot 208 és un vehicle dinàmic que pot tenir quatre nivells d’acabats: Access, Active, Urban Soul i Allure. Del disseny exterior, destaca la graella frontal flotant i els pilots posteriors en forma de bumerang I si el Peugeot és un vehicle amb un marcat disseny exterior, no podem dir menys de l’interior, que transmet una sensació de modernitat, amb importància de la tecnologia i del disseny. Tot això, però, sense deixar de

banda el confort i l’espai interior. En aquest sentit, el Peugeot 208 ha fet una redifinició de l’habitacle, especialment en el lloc de conducció -amb volant regulable en altura i en profunditat-, aconseguint una millor habitabilitat, més espai i un maleter més generós. Motor El Peugeot 208 compta amb una àmplia varietat de motors i permet escollir entre 3 motors a benzina (68, 82 i 120 cv) i 3 motors dièsel (68, 92 i 115 cv). Els propulsors dièsel equipen la tecnologia Stop & Start

que permet conjugar el control del consum i de les emissions amb la màxima optimització. Seguretat D’entrada el 208 compta amb un disseny que proporciona bona estabilitat. Tots els 208 van equipats amb sistema ESP d’última generació, que inclou sistema antilliscament ASR, control d’estabilitat CDS, assistència a la frenada d’emergència AFU i repartidor electrònic de lafrenada REF. S’hi sumen sis coixins de seguretat o el sistema de recolzapeus actiu.

Consells per llogar un cotxe ACPG.- Per llogar un co- sible robatori. txe és important tenir en Si reserveu el vehicle compte alguns factors. amb suficient antelació és possible que trobeu L’edat del conductor gangues, a més, algunes és un factor imporempreses tenen ofertes tant, ja que la majoria especials, per això és imd’empreses de lloguer portant que us informeu exigeixen una expeabans de reservar. riència mínima al Algunes llogadores fins i volant tot ofereixen sistemes de retenció infantil, cadeHaureu de contractar nes per a la neu, barres una assegurança, pot ser portaequipatge, navegauna assegurança de res- dors GPS, etc. ponsabilitat civil obliga- Tingueu en compte tamtòria per cobrir els danys bé que, a més de les produïts a tercers o una grans empreses llogadoassegurança a tot risc res, hi ha un gran nomque cobreixi també els bre d’empreses que es danys en el mateix cotxe dediquen a aquestes tasllogat. Pareu atenció que ques i ofereixen interesinclogui també una clàu- sants ofertes de cotxes sula per al cas d’un pos- de lloguer.

La causa dels accidents ACPG.- Un informe indica que el 73% dels accidents es deu a una decisió errònia del conductor, i que, en els darrers quatre anys, gairebé 130.000 sinistres amb víctimes s’haguessin pogut evitar si els conductors haguessin valorat correctament “els perills de la carretera”, com la densitat del trànsit, les condicions meteorològiques o la maniobra a fer. En concret, el 71% dels conductors accidentats que van decidir fer un avançament quan no de-

vien en una carretera convencional van patir una col·lisió frontal o frontolateral, i més del 50% dels conductors que es van distreure van sortir de la via en aquest tipus de carretera. Segons l’estudi, les decisions errònies més freqüents són girs incorrectes, avançaments antireglamentaris (trepitjant la línia contínua, avançant en revolts de visibilitat reduïda o quan la senyalització no ho permet) o no respectar la distància de seguretat.


Animals

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 46

Beneficis i respostes sobre l’agility caní (I)

ANIMALS

· Ensinistrador caní per la RSCC, acreditat ANACP · Tècnic en modificació de conducta per la ANACP

Tel. 807 39 90 10

Tel. 678 529 898 familiariosona canis

RESIDÈNCIA - ENSINISTRAMENT CRIA SELECTIVA - PSICOLOGIA NUCL IZ OOLÒGIC B - 25000645

Disposem de cadells de labrador retriever Can Pol - Tel. 661 64 99 28 08507 Sta Eugènia de Berga

TROBAT A VIC

MésOsona

Per la publicació d’aquests anuncis us preguem que vingueu personalment amb el número de nucli zoològic i el vostre DNI a les nostres oficines al c. Ramon Soler, 4 Hab. Catalunya edif. Barcelona. Vols que el teu anunci classificat surti 1, 2, 3, 4... o més setmanes? Truca’ns al 93 885 69 29 i t’explicarem com ferho! VENC BICHON MALTÉS de mida petita i criats en família. Vacunats, desparasitats i pares a la vista. Nucli zoològic B2500207. Tel. 610623566

TROBAT A SANT MARTÍ DE CENTELLES

Què és l’agility? És un esport en el que egos ha de superar una sèrie d’obstacles (salts, túnels, passarel·la, rampa, balancí, etc.) guiat pel seu guia, que normalment és el seu amo o mostressa. Què suposa pel gos? Per a ell és un joc en el que s’ho passa “teta”, ja que satisfà les seves necessitats d’exercici, de superació, concentració... I a més a més ho fa colze a colze amb el seu estimat amo o mestressa! I durant aquella estona ell és el protagonista, i això li encanta! Què suposa per la persona? Principalment fer salut i exercici físic moderat (o no! Depèn de si es vol fer agility per lleure o per competició). Alhora que es gaudeix del gos, i es gaudeix fent-lo gaudir. La qual cosa no és gens menyspreable. Doncs hi ha molts estudis que demostren que la interacció amb el gos té

importants efectes positius en les persones: disminució de l’estrès, ansietat, estats depressius, relativització dels problemes, augment del rendiment (laboral, intel·lectual, etc.)... I què més? Doncs molt important: es reforça l’obediència. Doncs el gos ha de superar els obstacles guiat pel seu amo, i sinó, no hi ha joc. Amb la qual cosa, un dels factors imprescindibles de l’agility, és que el gos ha de ser obedient, i això es treballa molt quan es practica aquesta activitat. D’altra banda, també es treballa el vincle entre persona i gos. Doncs també és imprescindible per fer bé l’agility, i a més a més és lògic, passar més temps amb el gos, fent una cosa en el que tots dos en gaudeixen, el vincle es reforça moltíssim. Amb la qual cosa es disminueix el risc de problemes de comportament, es reforça més les possibilitats d’una bona obediència, etc.

Àngel Casellas · Etòleg, educador i ensinistrador en positiu · Cria i difusió de races autòctones · Monitor del Club d’Agility Lluçanès

BUSQUEM PERSONA rescat. Tel. 616325250 (Àngel) Tel. 807 39 90 10

TROBAT A VIC

TROBAT A SANT MARTÍ DE CENTELLES Associació de Defensa dels Animals d’Osona. 93 888 75 87, 628 195 225, 628 195 227, 628 195 228. Nucli zoològic: B-2300120

Amb la col·laboració de: MésOsona

PER POSAR ANUNCIS EN AQUESTA SECCIÓ truqueu si us plau al 807 39 90 10. Sortiran al web i el dimarts vinent al MésOSona. PERSONES SERIOSES I RESPONSABLES Ingressos extra i oportunitat d’alts guanys. No es precisa experiència, compatible amb altres activitats i horaris. Tel. 646228251 BUSQUEM PERSONES interessades a millorar la seva situació econòmica. Tel. 931287217 GRUP RESCAT Si t’agrada la muntanya, els gossos i ajudar i vols formar part d’un grup de

i 622572696 (Gisela)

VEHICLES D’OCASIÓ Tel. 807 39 90 10

Pàgs. 43-45

IMMOBILIÀRIA

Tel. 93 885 69 29 Pàgs. 38-42

OFERTES LABORALS Tel. 807 39 90 10

PER POSAR ANUNCIS EN AQUESTA SECCIÓ truqueu si us plau al 807 39 90 10. Sortiran al web i el dimarts vinent al MésOSona. Vols que el teu anunci classi-


Classificats

pàg. 47 | www.mesosona.cat

COMPRO ALZINA

130 € /tona

LI A DOMICI 689 42 64 69 689 42 61 77

ficat surti 1, 2, 3, 4... o més setmanes? Truca’ns al 93 885 69 29 i t’explicarem com ferho! MASSATGISTA PROFESSIONAL Massatges antiestrès, aitsu, estètico, acupuntura, quiropràxia, esportiu i lumbars. Tel. 693260921 S’OFEREIX ADMINISTRATIVA comptable per tasques de despatx. Comptabilitat, facturació, bancs...hores a convenir. Tel. 679461821 DONA DE 39 ANYS s’ofereix per treballar en qualsevol sector. Experiència en portar una empresa. Molt responsable. Tel. 619166920 REF. 5227. REFORMES DE TOT TIPUS. Paleta, electricista, lampisteria, muntatge de cuines, parquet, portes, no dubtis en trucar. Si et fan un pressupost, jo et faré un 30% de descompte del preu que t’han proposat. Tel. 644617680 - 610953439 SENYOR DEL PAÍS s’ofereix com a cambrer o ajudant de cuina. Amb àmplia experiència, seriós i responsable. Tel. 660385273 SENYOR DE 47 ANYS busca qualsevol tipus de feina. Experiència en granja, empresa tèxtil, de reciclatge, indústries càrnies, conserge o conductor. Disponibilitat horària, fins i tot caps de setmana. Cotxe propi. Tel. 655166559 REFLEXOLOGIA PODAL S’ofereix noi amb experiència en tractar patologies, inflamacions, alèrgies, migranyes, problemes digestius. Es treballen tots les punts dels òrgans. Preus econòmics, 15 euros. Tel. 637312456 S’OFEREIX NOI per pintar pisos. Preus econòmics. Tel. 637312456 REFLEXOLOGIA PODAL S’ofereix noi amb experiència en tractar patologies. Inflamacions, alèrgies. Preus econòmics, 15 euros. Tel. 637312456 S’OFEREIX NOI per pintar pisos. Amb molta experiència, preus econòmics. Es fan es-

Maquinària d’hostaleria i restes de botiga.

Canals Pluvials d’alumini lacat i Coure natural Dipòsits pluvials Sostres d’alumini

Paguem el comptat. NO DIPÒSITS Tel. 617 770 595 - Olga

tucs venecians, microciments, tot tipus de pintures d’interiors. Tel. 637312456 REF. 5083. PINTOR ESPECIALITZAT Amb experiència i referències. Pisos, habitacions, locals.. Ràpid, net i econòmic. Tot tipus de treballs i solucions en pintura, decoració, envernissats i tractaments de fusta. Materials de qualitat, assecatge ràpid i sense olors. Pressupostos econòmics i adaptables. Tel. 693450728 693450725 ELECTRICISTA I LLAUNER amb molts anys d’experiència ofereix els seus serveis a preus molt econòmics. Tel. 616274597 S’OFEREIX NOIA RUSSA dinàmica, responsable, molt perfeccionista. Per fer de cangur, anar-los a portar a l’escola. Tinc experiència i molt bones referències. Ensenyo rus als nens. Amb ganes de treballar i aprendre coses noves. Tinc carnet de conduir. Tel. 602542154 NOI DE 15 ANYS de Centelles, responsable i amb capacitat per aprendre ràpid, busca feina per aquest estiu. Tel. 645643810 S’OFEREIX HOME per treballar en el sector de la construcció, amb experiència. També per treballar a fàbriques. Tel. 660343278 (Vic) S’OFEREIX TREBALLADOR per arreglar horts i feines de pagès. Tel. 689586780 S’OFEREIX PINTOR amb empresa pròpia per a tot tipus de treballs d’interior, façanes, envernissats i estucs. També s’ofereix per manteniment d’empreses i comunitats. Preus econòmics i a convenir. Tel. 639312394 SENYORA D’OFEREIX per neteja de pisos i escales. Experiència en neteja de cases particulars. Tel. 635234916 SENYORA DEL PAÍS per neteja de pisos, escales i oficines. Amb tres anys d’experiència. Tel. 635234916 M’OFEREIXO per cuidar a persones grans, tardes i nits a domicili. Catalana, amb molta experiència i cotxe propi. Tel. 938500551

Tel. 938 505 492 SENYORA DE 38 ANYS s’ofereix per treballar cuidant a persones grans. Tinc experiència i referències. Urgent. Tel. 688209648 NOIA ECUATORIANA s’ofereix per treballar de dilluns a divendres a fàbrica o de neteja. Tinc cotxe. Tel. 680627048 938834674 S’OFEREIX JOVE per cuidar persona gran. Amb molta experiència en primers auxilis, d’intern o extern. Tel. 698365118 LA NETEJA QUE VOLEM TOTS només per 11 euros l’hora, productes inclosos. Netegem cases, pisos, despatxos i més. Tel. 646593467

NOIA S’OFEREIX per treballar. De 36 anys, amb papers en regla, per cuidar gent gran o nens. Experiència, disponibilitat horària i immediata. Tel. 722224664 MATRIMONI S’OFEREIX per treballar per fer-se càrrec de granges. També busquem feina en qualsevol sector. Papers en regla i cotxe propi. Tel. 674616585 S’OFEREIX NOI de 23 anys per treballar en qualsevol sector. Amb coneixements d’informàtica i bon nivell d’anglès. Tel. 674616585 S’OFEREIX DONA per treballar cuidant a gent gran com a interna. Amb experiència i

Pressupost sense compromí

BUIDEM pisos, cases, masies i petites empreses i locals.

620 86 37 65 - Joan


Classificats

referències. Disponibilitat immediata. Tel. 698452333 S’OFEREIX DONA per treballar com a interna cuidant a gent gran. Amb experiència i referències. Disponibilitat immediata. Tel. 698747274 NOIA DE 28 ANYS s’ofereix per treballar cuidant a gent gran. Amb referències. Tel. 693981562 REF. 5135 REPARACIONS I REFORMES de la llar. Especialista en llauneria, paleta, electricitat, alumini, fusteria i parquet. Especialista en reformes i reparacions integrals. Amb bones referències. Preus econòmics. Pressupostos sense compromís de pisos, habitatges, locals... Tel. 608576610 - 615175768 S’OFEREIX DONA per treballar cuidant a gent gran, neteja de la llar, planxar. Disponibilitat immediata i amb bones referències. Tel. 679571314 NOIA AMB EXPERIÈNCIA busca feina interna per cuidar persones grans o nens. Amb referències. Tel. 688395893 NOI S’OFEREIX per treballar, xofer amb experiència, carnets B, C, BTP. Seriós i responsable. Tel. 688301798 PINTURA EN GENERAL Noi d’Hondures s’ofereix com a pintor. Pressupost sense compromís. Els preus més baixos del mercat. Tel. 638585685 SENYORA BUSCA FEINA per cuidar persones grans, nens o neteja. Disponible qualsevol hora. Tel. 698548387 VIATGES AMB FURGONETA Mudances, transports diversos, curts i llargs. 24 hores. De dilluns a dissabte. Tel. 688301798 NOI BUSCA FEINA en granjes, bars, restaurants, neteja, etc. Disponibilitat immediata. Tel. 689891069 REFORMES EN GENERAL Molt econòmic. Paleta oficial de primera. Amb molta experiència. Realitzem tot tipus de reformes, integrals: cuines, banys, terres, pladur, pulim parquet, pintura, posar rajoles… Si vols

reformar el teu pis o local no dubtis en posar-te en contacte amb mi. Pressupostos econòmics i sense compromís. Molt responsable. Neteja de locals i pisos, tot tipus de reformes. Neteja fins el final de l’obra. Tel. 632939552 REF 5209 PLADUR I PINTURA. Especialista en pladur i pintura ofereix tot tipus de solucions en pladur i pintura a bon preu. Prressupostos sense compromís i amb bones referències. Tel. 653938442 REFORMES ANTICRISI a Vic i Osona. S’ofereix paleta i oficial de primera i peó per a tot tipus de reformes: escales, terres, cuina, banys, pedra natural, parets, arrebossar, teulades, façanes, etc. Reparacions de mobles, canvi d’encimera, lavabos, banyeres, baranes, bidets. Poso pladur i parquet, també arreglo portes i finestres. Tot tipus de reparacions i neteja de la seva llar. Rapidesa, qualitat, seriositat i neteja fins a acabar l’obra. Preu econòmic. Tel. 602012215 REF. 5218 NOIA DE 28 ANYS amb experiència i bones referències busca feina per cuidar gent gran interna i/o per hores, per feines de la llar i/o cangur. Disponibilitat geogràfica i immediata. Tel. 698550386 REFORMEM tot tipus de fusteria professional i construccions. Muntatges molt econòmics de mobles o similars. Interior i exterior, de forma responsable, sense perill ni trencadissa. Mobles a mida, cuines, armaris, interiors, tot tipus de terres, parquet, mobles, cuina, pladur, envans. Qualsevol reforma de fusteria, paleta oficial de primera, tot tipus de reformes de construccions: cuines, terres, banys, arrebossar parets, envans, terrasses, garatges. Realitzem tot tipus de serveis molt econòmics. Tel. 631702233 S’OFEREIX NOIA per a cuidar gent gran, nens o fer neteja. De dilluns a divendres. Mitja jornada o per hores. Tel. 632728679 S’OFEREIX NOI per treballar

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 48

amb cotxe propi, papers en regla i disponibilitat completa. Amb molta experiència de forner. Sóc responsable i tinc moltes ganes de treballar en qualsevol àmbit. Tel. 617995560 S’OFEREIX SENYORA amb molt bones referències i vehicle propi per cuidar persones discapacitades o malaltes. Amb titulació de geriatria. Amb papers al dia i disponibilitat horària tota la setmana. Tel. 646753518 - 938834806 S’OFEREIX HOME per treballar en el sector de la construcció, per reformar tot tipus d’estructures (masies, edificis, cases). També m’ofereixo per trebalar a fàbriques, torero… amb molta experiència. Tel. 600034254 S’OFEREIX SENYORA de 58 anys, per cuidar persones grans. Tant de dia com de nit. Amb cotxe propi i bé de preu. Tel. 610623566 NOIA VIGATANA de 47 anys, amb anys d’experiència, s’ofereix per fer de cangur els vespres a partir de les 19 hores. Tel. 690655279 (vespres) NOIA BUSCA FEINA per netejar cases, pisos, planxar o fer escales. Responsable. Tel. 664120162 NOIA JOVE de 23 anys s’ofereix per a treballar cuidant a gent gran i fent feines de la llar. Amb quatre anys d’experiència. Molt responsable i amb ganes de treballar. Disponibilitat immediata. Tel. 662915399 SENYORA HONDURENYA responsable i amb experiència. Papers en regla. S’ofereix per cuidar gent gran a hores o interna. També per neteja i feines de la llar, oficines, locals, etc. O per netejar i cuidar hort i jardins. Tel. 695904665 FAIG TRANSPORTS amb furgoneta gran per a qualsevol tipus de trajecte a Catalunya. També trasllats i mudances. Tel. 655953985 S’OFEREIX DONA per treballar com a ‘piquer’, cuidar gent gran, de cangur. També per fer

d’acompanyant a les nits per a gent gran. Amb experiència i bones referències. Tel. 648726379 NOI S’OFEREIX per treballar a fàbriques, forn de pa i càrnies. Amb experiència i amb moltes ganes de treballar. Disponibilitat immediata. Tel. 632919403 - 610810547 REF. 5226. OFERTA! Et muntem la caldera nova i la instal·lació et surt gratis. Et muntem l’aire condicionat i la instal·lació gratis. No dubtis en trucar. També manteniment de calderes i aire condicionat. Tel. 644617680 - 610953439 DONA CATALANA s’ofereix per treballar i cuidar a gent gran, portar-la al metge, fer el dinar-sopar, portar-los a passejar… També per cuidar a nens, fer de cangur, portar-los a l’escola… Amb cotxe propi a hores i/o mitja jornada. Tel. 676523801 S’OFEREIX NOIA per cuidar gent gran, nens, fer feines de la llar. Amb experiència i bones referències. També m’ofereixo per fer d’acompanyant de gent gran a les nits. Disponibilitat immediata. Tel. 688222510 CUIDAR PERSONES GRANS Noia busca feina per cuidar a persones grans, neteja de cases, cuidar nens. Amb experiència i referències demostrables. Amb papers en regla, interna externa, horari disponible. Molt responsable, urgentment. Tel. 695957448 RESTAURANTS Noi busca feina a restaurants, bars, cafès, de cuiner, cambrer, ajudant de cuina, rentar plats. Amb experiència i referències demostrables. Papers en regla. Amb cotxe, disponibilitat d’horari de dilluns a divendres, festius, cap de setmana. Molt responsable. Urgentment. Tel. 627265326 NOIA DE 37 ANYS s’ofereix com a treballadora de la llar, interna o externa. Cuidar a persones grans o cangur. Molta experiència i referències. Tel. 659153958

S’OFEREIX SENYORETA per treballar de cuidadora o de cangur, neteja o interna. Tel. 698494721 S’OFEREIX SENYORA per treballar cuidant a gent gran, cangur, neteja, ajudant de cuina o interna. Tel. 688252480 S’OFEREIX JOVE per treballar cuidant a gent gran, ajudant de cuina, fregar escales, cuidar finques o ajudant de paleta. Tel. 698365118 NOI BUSCA FEINA a escorxador o granges. Supermercat, fàbriques de plàstic. Carnet de conduir, vehicle propi. També per cuidar a gent gran. Tel. 688364630 NOIA BUSCA FEINA amb experiència de cambrera i cangur. També per cuidar gent gran o de dependenta en supermercats. Carnet de conduir i vehicle propi. Tel. 692301781 REF. 5219. REFORMES EN GENERAL i també avaries. Reparacions, reformes de tot tipus en general. Molt econòmic. Paleta oficial de 1a. Terres, cuines, banys, terrasses, garatges, CT. Fusteria i parquet molt econòmic. Especialista en reformes i reparacions integrals. Amb bones referències, preus molt econòmics. Pressupostos sense compromís de pisos, habitatges, locals. Tel. 632399278 SENYORA BUSCA FEINA per neteja, cuidar a gent gran, ajudant de cuina. Temps complet. Experiència. Tel. 655639246 S’OFEREIX MATRIMONI per treballar a cases de pagès, masies, granges i jardineria. Amb experiència. Disponibilitat i vehicle propi. Tel. 618277958 SENYORA S’OFEREIX per treballar netejant i planxant o només planxar roba. Passo a recollir per domicili i la retorno. Tel. 618023124 S’OFEREIX SENYORA CATALANA molt responsable per cuidar gent de la tercera edat. A domicili, hospital i també cuidar malalts, dia i nit. També m’ofereixo per fer feines de la llar, rentar plats a restaurants, netejar banys i cuina. Amb ve-


Classificats

pàg. 49 | www.mesosona.cat

Crta. de Ribes,107 · 08550 Hostalets de Balenyà Tel. 93 882 03 34 www.carmetal.es · info@carmetal.es hicle propi i disponibilitat total i immediata. Tel. 607394362 S’OFEREIX NOIA amb experiència per cuidar per sones grans. Interna. Amb referències. Seriosa i responsable. Tel. 698233588 - 673722420 PINTOR Preus econòmics. Amb bones referències. Tel. 655693904 (Mauricio) S’OFEREIX NOIA de 27 anys per cuidar a gent gran, per a feines de la llar o fer de cangur. Disponibilitat immediata i disponibilitat horària. Amb experiència i referències. Tel. 698491575 NOIA DE 32 ANYS busca feina per neteja o cambrera. Hores a la tarda, de dilluns a divendres. Tel. 698308335 (Mery) SENYORA RESPONSABLE de 40 anys busca feina en el sector de la neteja, cura de gent gran o cangur. Amb més de 8 anys d’experiència i amb referències. Tel. 652010772 S’OFEREIX NOIA de 27 anys per netejar a oficines, cases, escales i restaurants i/o també ajudant de cuina. Disponibilitat horària i immediata. Preferiblement matins. Tel. 608576837 DONA S’OFEREIX per feines de la llar i també per cuidar a gent gran. Amb experiència. Tel. 688333597 - 688361797 JOVE ECUATORIÀ s’ofereix per treballar de dilluns a diumenge com a ajudant de mecànic, ajudant de paleta, instal·lant plaques solars o soldador. Amb carnet B i cotxe. Tel. 604190349 NOI AMB FURGONETA gran busca qualsevol feina. També mudances nacionals. Tel. 648663618

COMPRES

Tel. 807 39 90 10 PER POSAR ANUNCIS EN AQUESTA SECCIÓ truqueu si us plau al 807 39 90 10. Sortiran al web i el dimarts vinent al MésOSona. Vols que el teu anunci classificat surti 1, 2, 3, 4... o

més setmanes? Truca’ns al 93 885 69 29 i t’explicarem com fer-ho! BICICLETES maquinària de tot tipus, motos encara que no funcionin, tot el que ja no feu servir. Tel. 653552053 REF. 5220. COMPRO DE TOT. Llibres, llibres nous i antics, discos, eines, trastos en general, eines de tot tipus... Passo a domicili, servei ràpid i seriós. Tel. 688206953 (Miquel) MONEDES i bitllets d’Espanya i arreu del món. Tel. 618860067 DIVERSOS Compro discos anys 60, 70 i 80, grans i petits (pop, rock, jazz, blues, soul, etc.). També revistes musicals (Fans, Discóbolo, Disco Express, Fonorama...). Passo a domicili. Tel. 626016641 REF. 5221. COMPRA-VENDA-CANVI. Tot de tot. Estic a la Plaça del Carbó cada dissabte. Els dies de cada dia al C/Joan Traveria, 176 de Vic. Compro, venc i canvio tota classe de trastos, llibres, tebeos, discs, de vinil, pel·lícules en DVD, discs compactes de música, àlbums de monedes, segells, postals antigues, joguines antigues i modernes, trens elèctrics, escalèxtrics, rellotges, objectes de tota classe, ampolles de conyac i whisky. Bicicletes, eines de jardineria, motocultors, generadors, etc. Estufes, materials electrònics, fotogràfic, llauneria, elèctric, transformadors elèctrics. Compro i netejo garatges i magatzems. Cases, pisos, tallers, etc.. Restes de botigues com drogueries, papereries, ferreteries, perfumeries, etc. Venc llibres, DVD’s, compac disc i vinils a partir 1 euro. Cada dissabte al matí a la plaça del Carbó de Vic. Tel. 688206953 (Vic. Miquel) DIVERSOS Tebeos antics (Roberto Alcázar, Hazáñas Bélicas, Capitan Trueno, Vértice, etc.) Àlbums de cromos i cotxes Scalextric. Passo a domicili. Tel. 626016641

REF. 5222. COMPRO. tota classe d’antiguitats i objectes antics, herències, licors, conyac, Whisky, anis i cava, etc...Nou i vell. etc... Pago bé i al comptat, molt seriòs. Tel. 688206953 (Vic, Miquel) COMPRO tota classe d’eines de jardineria, estufes, calderes, material elèctric. Neteja de cases, pisos, garatges, magatzems. Tota classe de restes de botigues. Tota classe de motos grans i petites. Passo a domicili, pago bé. Tel. 631237884 DIVERSOS Discos anys 60, 70 i 80, tebeos antics, revistes de música, cotxes Scalextric i àlbums de cromos. Passo a domicili. Tel. 654154765 CARPA PLEGABLE d’alumini per fires. De 3x3 metres. Tel. 649541490 REF. 5223. COMPRO FERRALLA I METALLS. com bateries, plom, llautó, ferro, etc... Pago al comptat i passo a domicili. Bon tracte. Tel. 688206953 (Vic, Miquel) RESTES DE BOTIGUES cases, pisos, papereries, estris de cuina. Llibres i CD. Passo a domicili, pagament al comptat. Tel. 632601148 (Maria) DIVERSOS Compro llibres, disc vinil, pel·lícules, antiguitats, decoració de tota mena, cava, whisky, monedes antigues, ferralla i metalls. Buido garatges i magatzems, com també restes de botigues. Buidem dipòsits de gasoil i calefacció. Passo a domicili i pago al comptat. Tel. 632601148 (Àngel) REF. 5171 ANTICRISIS. Recollida de trastos vells gratis. Recollim qualsevol objecte que no utilitzis, a casa, botiga o magatzem (mobles no). En cas que li donis un valor els teus objectes podem fer-te una bona oferta. Truca sense compromís. Tel. 660929765 COMPRO, VENC I CANVIO Cada dissabte al matí estem a la Rbla. del Carme, al mercat de Vic (davant Isern). Lli-

bres, DVD, discos compactes, antiguitats, licors de tota mena, caves i vins, ferrales i metalls i tota classe de trastos. Buido garatges i magatzems, restes de botiga, etc. També gasoil de calefacció, ferralles i metalls. Passo a domicili i pago al comptat. Servei seriós, ràpid i efectiu. Tel. 650678926 COMPRO MONEDES i bitllets, segells i àlbums de cromos, soldadets de plom, còmics, tebeos, cartells de cinema, cotxes Scalextric i joguines en general. Passem a domicili. Pago bé. Estem cada dissabte a la Rambla del Carme número 15, davant de l’Isern. Tel. 650678926 DIVERSOS Motos, ciclomotors. Compro i buido dipòsits de gasoil i ferralles i metalls. Tota classe de trastos. Pago bé. Tel. 631237884 REF. 5989. COMPRO ELECTRODOMÈSTICS, EINES Compro i pago bé, ordinadors portàtils de tot tipus. Telèfons mòbils de tot tipus. Càmeres de vídeo i foto digitals, televisors de plasma, DVD. Tot tipus de neveres blanques i inoxidables. Congeladors i canyes de pescar. Bicicletes de totes les marques. Materials de fusteria de tot tipus. Ingletadores, màquines de tupí, freses de tupí, serres per tallar fusta i esquadres. Compressors d’aire, pistoles de puntes, martells elèctrics per trencar formigó, soldadors, radials de disc, trepants, tornejadors, motors de serra per arbres i tot tipus d’eines. Generadors de llum, bombes d’aigua, trossejadors d’alumini. Tot tipus d’eines de construcció i electricitat de tot tipus i més coses. Tel. 631252899 TOT TIPUS DE MOTOS Donades de baixa o no. Passo a domicili. Tel. 650678926 ESTOCS i netejo garatges i magatzems, cases i tallers, compro restEs de botigues com drogueries, papereries, ferreteries. Buido dipòsits de

gasoil. Pago a domicili i bé. Tel. 650678926 DIVERSOS Llibres, tebeos, pel·lícules en DVD, discs de vinil, CD, postals, àlbums de segells o monedes, joguines antigues i modernes, trens elèctrics, Scalextric, ampolles de conyac i whisky i motocultors, generadors, estufes. Compro restes de botigues com drogueries, papereries, perfumeries. Cada dissabte al matí a la Rbla. del Carme, núm. 15. Tel. 631237884 (Àngel) DIVERSOS Joguines antigues, DVD, monedes, segells, Scalextric, cartells de cinema, soldadets de plom, còmics, tebeos i àlbums de cromos. Tel. 631237884 (Vic) ESTANTERIES metàl·liques velles, de sistema que es munten sense cargols. Tel. 670699321 MONEDES BITLLETS i segells de tot el món. Tel. 938853074 COMPRO TOT DE TOT Llibres, discos, eines, trastos en general. Passo a domicili i pago bé. Servei ràpid i seriós. Tel. 688206953 (Miquel) COMPRO EINES de tota classe. Tel. 688206953 (Miquel-Vic) COMPRA I VENDA D’ANTIGUITATS Especialista en aram, arma blanca, rellotges, motos, elements de jardí, cuines econòmiques i salamandres. Compres de mínim 300 llibres. Es llossen escarpes i es poleixen metalls. Passo a domicili. Tel. 609184792 659407970 (Ramon) COMPRO LLIBRES de tota classe, nous i antics. També compro biblioteques, servei seriós i ràpid. Passo a domicili. Tel. 688206953 COMPRA-VENDA-CANVI Tot de tot. Estic a la plaça del Carbó de Vic, cada dissabte. Els dies de cada dia al C/Joan Traveria, 16 de Vic. Compro, venc i canvio tota classes de trastos, llibres, tebeos, discs de vinil, pel·lícules en DVD, discs compactes de música, àlbums de monedes, segells, postals antigues, joguines


Classificats

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 50

COMPRO ANTIGUITATS COMPRO

FERRALLA I METALLS De tot tipus: neveres, màquines de rentar, motors... Passem a recollir a domicili

620 86 37 65 - Joan antigues i modernes, trens elèctrics, Escalèxtrics, rellotges i objectes de tota classe, ampolles de conyac i whisky. Bicicletes, eines de jardineria, motocultors, generadors, etc. Estufes, material electrònic, fotogràfic, llauneria, elèctric, transformadors elèctrics. Compro i netejo garatges i magatzems. Cases, pisos, tallers, etc. Restes de botigues com drogueries, papereries, ferreteries, perfumeries, etc. Venc llibres, DVD’s, compact disc i vinils a partir d’1 euro. Cada dissabte al matí a la plaça del Carbó de Vic. Tel. 688206953 REF. 5987 COMPRO PAGO BÉ ELECTRODOMÈSTICS Tot tipus d’eines, càmeres de vídeo, càmeres de fotos, mòbils, tablets Wifi, ordinadors portàtils, PC i canyes de pescar per el mar. Màquines de cosir industrials. Màquines de fer gelats de 2 o 3 braços. Motors Derbi, material de fusteria ingletadora, freses de tupi i compressors d’aire, pistoles de puntes i més coses de fusteria. Motors de barca. Màquines de carnisseria, generadors de llum, trossejadors d’alumini i tot tipus de màquines d’alumini. Martells elèctrics per tancar formigó. Forns de cuina, màquines de cosir industrials, bombres d’aigua, tractors de pagès, transpalets, apiladors i més coses rellotges originals, llandes de cotxe, eines de mecànic, maquinaria agrícola, tractors marca Ferguson, etc. Bateries de cotxe funcionin o no. Tel. 632792909 632809095 COMPRO tota classe d’antiguitats i objectes antics, herències, etc… Pago al comptat, molt seriós. Tel. 688206953 (Miquel-Vic) COMPRO LICORS Conyac, whisky, anís i cava, etc… nou i vell. Pago bé i passo a domicili. Tel. 688206953 COMPRO I PAGO BÉ tot tipus d’enes de fusteria i construcció. Ingletadores i freses de

tupí i serres de tallar. Fregadores de banda, caladores, estris de fusta i màquines combinades de fusteria de tot tipus. Compressors d’aire, pistoles de claus i més coses de fusteria. Martells elèctrics per tancar formigó, màquines de soldadores i radials de discos i trepants. Moladores i atornilladores de bateria, motoserres i tot tipus d’eines: generadors de llum i bombes d’aigua i tot tipus d’eines de construcció i d’electricitat i més coses. Tel. 631252899 REF. 5216. COMPRO I PAGO BÉ tot tipus d’eines de fusteria i construcció. Ingletadores i freses de tupí i serres de tallar. Fregadores de banda, caladores, estris de fusta i màquines combinades de fusteria de tot tipus. Compressors d’aire, pistoles de claus i més coses de fusteria. Martells elèctrics per tancar formigó, màquines de soldadores i radials de discos i trepants. Moladores i cargoladores de bateria, motoserres i tot tipus d’eines: generadors de llum i bombes d’aigua i tot tipus d’eines de construcció i d’electricitat i més coses. Tel. 631252899 ORDINADORS PORTÀTILS no gaire antics, en bon estat. Tel. 688206953 (Josep, Vic) BICICLETES de tota classe, en bon estat. Pago preu raonable. Tel. 688206953 GENERADORS DE CORRENT i tota classe de maquinària portàtil en general. Pago bé. Tel. 688206953 MAQUINÀRIA D’HOSTALERIA Compro tot tipus de maquinària d’hostaleria i mobiliari. Tel. 652225936 COMPRO ELECTRODOMÈSTICS, EINES Compro i pago bé, ordinadors portàtils de tot tipus. Telèfons mòbils de tot tipus. Càmeres de vídeo i foto digitals, televisors de plasma, DVD. Tot tipus de neveres blanques i inoxidables. Congeladors i canyes de pescar. Bicicletes de totes les marques. Materials de fuste-

ria de tot tipus. Ingletadores, màquines de tupí, freses de tupí, serres per tallar fusta i esquadres. Compressors d’aire, pistoles de puntes, martells elèctrics per trencar formigó, soldadors, radials de disc, trepants, tornejadors, motors de serra per arbres i tot tipus d’eines. Generadors de llum, bombes d’aigua, trossejadors d’alumini. Tot tipus d’eines de construcció i electricitat de tot tipus i més coses. Tel. 631252899 COMPRO I PAGO BÉ ELECTRODOMÈSTICS Tot tipus d’eines, càmeres de vídeo, càmeres de fotos, mòbils, tablets Wifi, ordinadors portàtils i canyes de pescar pel mar. Màquines de cosir industrials. Material de fusteria ingletadora, freses de tupí i compressors d’aire. Motors de barca. Màquines de carnisseria, generadors de llum, màquines d’alumini. Martells elèctrics, bombes d’aigua. Rellotges originals, eines de mecànic, maquinària agrícola, tractors marca Ferguson, etc. Bateries de cotxe que funcionin o no. Passo a domicili. Tel. 632792539 REF. 5992 COMPRO FERRALLA I METALLS Compro ferralla i metalls de tot tipus. Neveres, màquines de rentar, ferros, motors... Vinc a recollir al domicili. Tel. 608499206 (Josep) COMPRO PAGO electrodomèstics. Tot tipus d’eines, càmeres de vídeo i fotos, mòbils, tauletes Wifi, portàtils i canyes de pescar per el mar. Màquines de fer gelats 2 o 3 braços. Motors Derbi, material de fusteria ingletadora, freses de tupí, compressors d’aire. Motors de barca. Màquines de carnisseria, generadors de llum, màquines d’alumini. Martells elèctrics. Màquines cosir industrials. Bombes d’aigua, tractors de pagès. Tel. 632792824 COMPRO TOT TIPUS d’electrodomèstics, mòbils, portàtils, ordinadors, tablets, Ipod’s. Tot tipus d’aparells

electrònics, electrodomèstics, congeladors, neveres, etc. Canyes de pescar, màquines de cosir industrials, motoserres, eines de treball, trepants, radials, martells elèctrics, material elèctric, televisors de plasma. Bombes d’aigua, tractors de pagès, transpalets apiladors. Pago bé. Tel. 631185460 632809572 REF. 5991 COMPREM LLIBRES monedes, segells, bitllets, còmics, àlbums de cromos, postals, pel·lícules en dvd, cd, disc de vinil, escalèxtrics, eines de tot tipus, restes de papereria, sabates, televisors, ordinadors de taula i portàtils i tota mena d’electrodomèstics. Passo a domicili. Cada dissabte al matí estem a la rambla del Carme, al mercat de Vic (davant Isern). Comprem tota classe de motos donades de baixa, grans i petites. Passo a domicili. Tel. 650678926 PARADA DE MERCAT gran, en bon estat. Tel. 688206953 FERRALLA I METALLS com bateries, plom, llautó, ferro, etc… Pago al comptat i passo a domicili. Bon tracte. Tel. 688206953 (Josep - Vic) REMOLC GRAN en bon estat. Pago 125 euros. Tel. 688206953

DIVERSOS

Tel. 807 39 90 10 PER POSAR ANUNCIS EN AQUESTA SECCIÓ truqueu si us plau al 807 39 90 10. Sortiran al web i el dimarts vinent al MésOSona. Vols que el teu anunci classificat surti 1, 2, 3, 4... o més setmanes? Truca’ns al 93 885 69 29 i t’explicarem com fer-ho! COMPARTEIXO PIS molt gran i assolellat a la zona de l’estació de Vic. Tel. 636022800 REGAL BICICLETA Agrairia que em regalessin bicicleta per nen de cinc anys. Tel. 679595348

COMPARTIR PIS MANLLEU Es busca persona per compartir pis. Habitació individual o doble. Pis cèntric, molt lluminós, exterior, de gran qualitat. Terrassa privada, totalment equipat. Preu: 150 euros. Tel. 655628203 ES LLOGA INFLABLE ideal per festes infantils. Preu 40 euros model petit i 80 euros model gran. Tel. 696501127 BUSCO HABITATGE amb magatzem de 500/600 m2 a Vic. Pagaria uns 500 euros. Tel. 688206953 AMISTAT Sóc una senyora que busca un senyor que estigui jubilat i visqui sol i busqui companyia com jo. Per poder passejar, fer excursions, ballar…De 70 a 80 anys. Tel. 633069319 COMPARTEIXO PIS amb persona que treballa i no fumadora. Zona Estadi-Lourdes. Tel. 631805374 BUSCO MAGATZEM d’uns 400 m2. Pagaria 200 euros. A Vic o rodalies. Tel. 688206953 COMPARTEIXO PIS Habitació a Vic 2 per a noia tranquil·la no fumadora. 170 euros tot inclòs. Tel. 659153958 HOME DE 44 ANYS sincer i carinyós vol conèixer noia de 35 a 40 anys, per relació seriosa. Tel. 636504926 COMPARTEIXO PIS Busco persona seriosa i responsable. Pis al centre de Vic. Amb ascensor. Habitació gran. Preu: 215 euros al mes, despeses incloses. Tel. 631188805 NOIA BUSCA PIS de 3 habitacions amb ascensor i pàrquing al centre de Vic. Disposada a pagar 300 - 400 euros al mes. Tel. 631188805 AMISTAT Home de 62 anys, jubilat, busca senyora primeta, educada, sincera, simpàtica i catalana. Per amistat, per conversar, passejar i compartir aficions i espero que amb el temps sorgeixi una bonica relació. Tel. 654997280 BUSCO MAGATZEM de 300-


PER POSAR ANUNCIS EN AQUESTA SECCIÓ truqueu si us plau al 807 39 90 10. Sortiran al web i el dimarts vinent al MésOSona. Vols que el teu anunci classificat surti 1, 2, 3, 4... o més setmanes? Truca’ns al 93 885 69 29 i t’explicarem com fer-ho! MALETA BABY BJORN Maletacanviador per posar els accessoris del nadó (bolquers, crema, biberó, recanvi de roba...), 30 euros. Tel. 676513797 COL·LECCIÓ NINES PORCELLANA 10 nines de porcellana amb vestimenta de l’època, 25 euros. Tel. 676513797 PELUIXOS 50 peluixos de diversos tipus, 25 euros. Tel. 676513797 PAQUET PRE I POST PART Materials i llibres per abans i després del part, 10 euros. Tel. 676513797 SAFATA SUPORT TECLAT Tres safates noves de suport per al teclat de l’ordinador, 30 euros. Tel. 676513797 MAMPARA DE DUTXA quadrada, pràcticament nova, 150 euros. Tel. 676513797 BATERIA INSTRUMENTAL semi

Ref. 1586

PARTICULAR

Ets submís? et sents inferior i amb l’obligació de servir a una “ama”.

NA RE LO

Joveneta. Particular. De 9 a 22h Sortides

602 855 296 Tel. 698 500 111 CRISTAL MEXICANA rossa

i les seves amigues

EVA

Paga’n 1 i gaudeix de 2. Copa gratis.

Pura temptació

Petons Calenta Molts jocs Ref. 1224

VISA - SORTIDES

697 938 738 Mònica Sexi, molt atractiva. Pis particular

688 215 133

Grans pits naturals

Trobaràs una noia extrovertida, simpàtica i complaent...

Tel. 650 279 337

MELISSA, VANESSA, LORENA i EVA

faran realitat le teves fantasies

632 47 95 26

Morena 1a vegada a Vic Sí a tot Piteruda Molt carinyosa Petonera

13311

SUCRE SUCRE PRICILA

A partir de 30€ VISA - SORTIDES

627 869 454

professional. Preu assequible i ANNA negociable. Tel. 938894573 (tarRossa madureta des - contestador automàtic) Piteruda CORTINA GRAN de menjador M’agraden els ampla 245cm, alta 250cm en petons i abraçades color cru, en perfecte estat per 10 euros. Regalo guarniments de casa (florers, figuretes, etc..). Vine i gaudeix SORTIDES Tel. 60729953 (trucar tardes) amb mi... 698 216 041 DIVERSOS Roba de dona en perfecte estat, 100 unitats per Morena excitant 30 euros. Regalo sabates en La teva millor companyia, perfecte estat (6 unitats). Tel. relax... 607299538 (trucar a la tarda) DIVERSOS Joguines (peluixos, 10 unitats, un pàrquing gran, trencaclosques) per 10 euros. Vols descubrir una amant morbosa, Regalo guardioles, llibres de apassionada, dolça i molt sensual? Tu i jo, plaer assegurat... nens i guarniments de casa. Tel. 607299538 (trucar a la tarda) 698.381.460

Ref. 1311

VENDES

Tel. 807 39 90 10

VIC

Ref. 1311

PER POSAR ANUNCIS EN AQUESTA SECCIÓ truqueu si us plau al 807 39 90 10. Sortiran al web i el dimarts vinent al MésOSona. Vols que el teu anunci classificat surti 1, 2, 3, 4... o més setmanes? Truca’ns al 93 885 69 29 i t’explicarem com fer-ho! DISC DUR Iomega extern de 320Gb, 35 euros. Tel. 676513797 ORDINADOR ACER portàtil Aspire One, blanc de 2Gb, 120 euros. Tel. 676513797 PORTÀTIL ACER Intel disc dur 160gb, 3 memòries amb webcam Windows 7, preu 150 euros. Tel. 660524829 ORDINADOR amb Windows 7. Com nou, en perfecte estat. Amb pantalla de 19 polzades més impressora HP. Tot per 250 euros. Tel. 606081875 PORTÀTILS SEMINOUS revisats i amb garantia. 3-4 Gb ram. 160-500 Gb disc dur. Wifi-webcam-Windows 7 i 8. Preu: 150-250 euros. Tel. 938124465 MONITOR ORDINADOR nou marca Hewlett Packard LED de 21” amb altaveus integrats. Preu: 70 euros. Tel. 676690291 (trucar a les tardes). TENS CASSETTES O DISCOS AMB LA TEVA MÚSICA PREFERIDA? Torna a gaudir dels teus records i conserva’ls per sempre més en qualitat digital! Per 5 euros la unitat te’ls passem a CD. Descompte a partir de 6 unitats. També en format MP3. Escolta´ls al cotxe o allà on vulguis. Qüalitat professional. Recollida i entrega gratis a Osona. Tel. 938510386 / 671131881 TENS CINTES DE VÍDEO AMB ELS TEUS RECORDS? Digitalitza les teves antigues gravacions abans no sigui massa tard i gaudeix-les de nou allà on vulguis ! Per 8 euros / cinta te les passem a DVD o a Pendrive. Cintes VHS i de videocàmera (Video 8, VHS-C, MiniDV, Hi8, etc). Descompte a partir de 6 cintes. També diapositives i negatius a format JPG a 0,35 euros unitat. Qüalitat professional. Total confidencialitat. Recollida

VALERIA

Ref. 1224

PER POSAR ANUNCIS EN AQUESTA SECCIÓ truqueu si us plau al 807 39 90 10. Sortiran al web i el dimarts vinent al MésOSona. Vols que el teu anunci classificat surti 1, 2, 3, 4... o més setmanes? Truca’ns al 93 885 69 29 i t’explicarem com ferho! PROFESSOR AMB EXPERIÈNCIA fa classes de Primària i ESO a Sant Hipòlit. Tel. 938502090 MESTRA D’EDUCACIÓ INFANTIL s’ofereix per a fer classes de repàs, cangurs, dinàmiques de grup, etc. Molta experiència amb infants. Tel. 679639624 PEDAGOGA amb molta experiència dóna classes de reforç de Primària, ESO, Batxillerat i proves d’accés. Tel. 620774034 CLASSES D’ANGLÈS de reforç per estudiants d’ESO, Batxillerat i universitaris. Llicenciada en filologia anglesa, postgrau en llengua anglesa per la Universitat de Newcastle. Tel. 938871443 CLASSES DE PREPARACIÓ per a les proves d’accés a Belles Arts, disseny gràfic d’interiors i modes. Grau mig, superior i universitari. Classes de reforç de dibuix tècnic, dibuix artístic i Història de l’Art. Pintura i dibuix a tots els nivells. Tel. 600207471 S’OFEREIX PROFESSOR per a classes particulars a alumnes de Primària i ESO. A preus econòmics i amb experiència. Tel. 635326852 WINDOWS I INTERNET Word, Excel, comunicar el mòbil amb el PC… Classes particulars al vostre domicili, al vostre ritme i per a totes les edats. Horari a convenir. Per dominar el PC, cal entendre’l: garantim que ara l’entendràs. Tel. 639301987

Tel. 807 39 90 10

i entrega gratis a Osona. Tel. 938510386 / 671131881 MANTENIMENT DEL TEU ORDINADOR L’ordinador et funciona malament i no saps què li passa? Has de canviar el sistema operatiu o formatejar-lo i no en saps? Problemes de drivers, programes, virus, disc dur? Ordinadors portàtils i de sobretaula. Només amb sistemes operatius Windows XP, 7 o 8. Preus econòmics. Tel. 606915835 (trucar tardes o deixar missatge a la bústia de veu) TORNA A ESTRENAR el teu ordinador. Si va lent o fa coses sensen sentit, el netejarem de virus, malware, toolbars, etc. I, si convé, salvarem les teves ddes i reinstal·larem el Windows. Recollida i entrega a domicili. Tel. 639301987 EL TEU ORDINADOR NO FUNCIONA BÉ? Va massa lent? S’escalfa? Necessites reparar-lo o posar-lo a punt? Vols un ordinador personalitzat segons les teves necessitats? Preu ajustat. Tel. 697458269 (tardes/vespres)

Ref. 1579

ENSENYAMENT

Tel. 807 39 90 10

INFORMÀTICA

Ref. 1081

400 m2, a Vic o comarca. Pago 250-300 euros. Tel. 688219441 (Jordi) REF 5993. ATENCIÓ COMUNITATS Reparacions, conservació i manteniment de tot tipus i qualsevol marca d’ascensors i muntacàrregues. Obtingui un bon servei i rebaixi la seva quota actual. Empresa amb delegacions a tot Catalunya. Sol·liciti el seu pressupost i estalviï fins a un 50% de la seva factura actual. Tel. 630076279

1238

Classificats

pàg. 51 | www.mesosona.cat

Els anuncis classificats segueixen a la pàgina 54

La secció RELAX segueix a la pàgina següent


Relax NOVETATS A VIC www.chicasvic.com

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 52

5 senyoretes per 1a vegada a VIC

1728

AINHOA catalana. 35 anys. Addicte, al sexe. Sí a tot. CINTIA veneçolana. 24 anys, rossa, carinyosa tota passió. ANDREA portoriquenya. Rossa, morbosa, carinyosa, sí a tot. PILAR Veneçolana 24 anys, la reina del sexe GABRIELA brasilera, 37 anys, morena, cos exhuberant

L’experiència marca la diferència!

T’esperem a la Ronda Francesc Camprodon sobre nova administració.

Ucraïniana extremadament carinyosa, catxonda, intensa, pícara, molt coqueta, educada i fogosa. Molt sexi i desitjada!

Seducció, distinció i classe. Francesa molt seductora. El luxe de la companyia i el plaer professional en els massatges de tota classe

Joveneta llatina de 24 anys, rossa volcànica, ardent, carinyosa amable i simpàtica. Faig tots els serveis. Vine’m a conèixer!!!

120 de pit natural grec, francès lèsbic autèntic, cubana, trios dúplex, parelles, petonera, juganera

Sí a tot.

27 anys. Foto real.

! gratis copa

Addicte al sexe. Gola profunda. Grec i molt més! 24 h de pur vici i plaer.

o! T’esper Tel. 93 881 64 02 674 515 115 www.chicasvic.com

Ref. 1316

Ref. 1019

35 anys

TRAVESTI MILA PITANGA

MARINA RUSSA

Ref. 1670

Catalana

24 anys

FOTO REAL

Andrea

AINHOA

Ref. 1728

Ref. 1728

Tel. 93 881 64 02 - 674 515 115

Atenc a noies també. Tot el plaer a la teva disposició!

Nova adreça de 10 a 20 h Sortides Tel. 688-243-141

Tel. 93 881 64 02 674 515 115 www.chicasvic.com Massatges orientals

Fotos reals.

ada 1a veg . a Vic

www. saborpitanga.com

NOVES NOIES

Ref. 1077

688 056 816 Busco noia independent del sector per compartir pis.

Particular Rossa ardent i calenta el llit. Tots els serveis i massatges. SÍ A TOT.

Ref. 1311

Tel. 698 216 041

PERLA

Ref. 1311

Valeria Veneçolana

Pèl-roja pleneta amb molt pit. VISA Sortides

Rossa jove molt guapa, festera, bon cos. VISA Sortides 24H

Sí a tot

663 579 263

Tel. 661 073 580

Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 19.30h - sortides

Tel. 663 647 984

Confort - Higiene - Discreció

PERLA Madureta catalana Cubana molt completa 664 520 771

torna!!!

CLAUDIA 24 anys 120 Pit natural 697 300 085

24H DES SORTI

TRAVESTY SANDY 25 anys Sí a tot 666 279 212

RAIZA 21 anys 608 688 297

Tel. 602 855 296

Tel. 698 506 619

Caricies, abraçades, tot sense a partir de 20 euros

24H

Truca’m aviat!

Particular. t Massatge anal Noveta. a Vic i molt més.

1586

SCORT

VIC

Completa De 10 a 23h. Diumenges i festius de 13 a 23h

ANNA SCORT

CASACUPIDO VIC

JAPONESES I XINESES

Ref. 1670

MÒNICA

Un bombò per menjar...

TRAVESTI DEBORHA 29 anys 678 800 047

SARA 22 anys 652 950 084

Senyoretes i travesti et faran gaudir per distreure ment i cos!!! Sabent que tens la possibilitat de que el teu massatge tingui un gran final feliç!!!

EVA 22 anys Morbosa 693 549 393

Dúplex - Trios - Parelles

Massatges, Grec, Francès sense petons, “camilla”, tatami, suite, pelis XXX

Tel. 617 928 141 - 722 422 146


Relax

pàg. 53 | www.mesosona.cat

www.capricivic.com · http://capricivic.sexomercadobcn.com

És imprescindible trucar abans de venir i fer la reserva! NO S’ATENEN TRUCADES DE NÚMEROS OCULTS!! NOMÉS ATENEM AMB CITA PRÈVIA

Tel. 639 481 010

Foto real

SARA

24 H sortides

Francès, vibradors i més.

627 379 038

Sexi i molt apassionada. Colombiana. Petons, francès natural... juguets i molt més! Sí a tot

674 570 959 LES PROFESSIONALS ELS PROFESSIONALS

1296

Cubana amb bons pits. MADURA CATALANA SiAnna em vens a visitar passaràs un meravellós moment de Contactes esporàdics relax, i sexe garantitzat. Tu portaràs el ritme. a conèixer, t’estic amb senyors solvents Vine’m esperant. Et deixaré bonics records INFORMA’T amb les meves carícies. M’agrada fer petons apassionats i gaudeixo amb 611 254 815 24h el que faig. sortides Sexe per homes amb gust. VISA Rebo discretament bon Amant molt calenta i amb ganes de passar-ho bé... Copeta de També sortides benvinguda! 664 596 390

Rosseta. Pis particular CITA PRÈVIA

teleinformàrqueting Cita prèvia

MANLLEU Particular VIC

Dona de luxe. Cos 10.

Novetat Joveneta complaent.

No ocults No estrangers

Tel. 631 27 75 20

LANNA

T’ESPEREM

en una casa amb solàrium, sauna, hidromassatges, bany turc, i un sense fi de sensualitat.

Particular a Vic. 24 H

603 264 501 Tel. 666 700 375

De 8h-22 h No accepto VISA

Tel. 695 991 670

Ref. 560

Particular Tots els serveis

24h i sortides

692 039 578

Ref. 698

Sortides

NOIA LLATINA Ref. 1672

24h

Carinyosa i sensual

Cita prèvia.

Ref. 631

Ref. 1731

Torna de Japó

Especialista en massatges eròtics i tàntrics. Particular. Pis molt discret

681 283 454

JUDITH

Completíssima

MARTA

Truca’m i quedem...

692 039 321 Valenciana 22 anys

Ref. 702

24h Sortides.

SONIA

Petons amb llengua, francèsi molt més! 698

JAPONESETA

MANLLEU

20 anys, NOVETAT A VIC Catalana calenta i molt sensual

698 223 407

Tel. 698 610 558

(No números ocults).

631 182 401 MARTA

Particular.

Ref. 962

CRIS

Ref. 1289

Ref. 1289

MésOsona

672 873 048

Zayuri

Brasilera madureta. Per a homes madurs. Petonera i carinyosa, 69.

Hores concertades

Sortides

632 359 082

BIANCA

NO VISA

L’amant perfecte per a homes madurs. No núms. ocults

Joventut i calor, una cita calenta i explosiva. Absolutament sorprenent!!

HORARI: Feiners d’11 a 23h. Diumenges i festius de 16 a 23h

688 302 006 - 619 549 385 VIC

Ref. 712

LUNA

URGEIX * Nois/es, socis/es

Dolça i angelical en la intimitat. Força descarada!!! Disposada a porta-te al setè cel del plaer!

Audaç, distingida amant...

Raquel

* Sortides * Sexe * Massatges 24 H * Lloguer d’habitacions per a parelles

Ref. 567

BIANCA

Joveneta espectacular

Ref. 1364

Sexi i molt petonera

CIELO Manlleu

Ref. 702

MANLLEU

Fins el 21/05

566

702

ALEJANDRA

Rossa volcànica.

Xilena

Fins 21/05

659 992 434

698 217 711

LEONELA

Veneçolana

Ref. 1295

Sortides 24H

20 anys

ref. 849

Ref. 1289

Molt completa 120 de pit

CARLA

Catalana, nova al sector. Súpernovetat a Vic.

Ref. 698

BARBY Trio amb parelles.

693 965 073


Social

sopes o vas  de copes? Canya de cervesa Untok + tapa de regal 1€ 9.60€ AL MIGDIA de dilluns a divendres: Bufet lliure amb postres i beguda inclosos. 14€ A LA NIT Sopars amb Bufet lliure amb postres   i beguda inclosos. Al Pol. Mas Galí, a 100  de les discoteques Tel. 93 883 17 71

www.untok.com

SOPARS TOT L’ANY de a 29 EL di ja obrim maig

LLOGUER D’INFLABLES

- gran: 4 x 4,20: 100€ - mitjà: 3,30 x 4,00: 80€ - petit: 2,20 x 2,20: 40€ Aniversaris: 7€ piscina inclosa

També fem comunions, bateigs, aniversaris... amb inflables inclosos!

GRILL-PLANXA elèctrica de cuina totalment nova per 15 euros. Regalo paelles o jocs de llençols en molt bon estat. Tel. 607299538 (trucar a la tarda) VENC O CANVIO per Warhammer 40k el següent: jocs de taula risk narnia junior i personology amb dvd interactiu, samarretes futbol Bayern any 97, Barcelona Dragons, jocs pc, cuirassa anar amb moto Hebo. dan.gar@hotmail.es GPS navegador Tom Tom One com nou, també es ven càmera vídeo Sony. Tel. 619426602 MINI BRESSOL nou color rosa i blanc amb peus de fusta lacada en blanc i rodetes. Incloc matalàs i protector de matalàs impermeable. Molt bé de preu. Tel. 654510129 (fotos per whatsaap) BANYERA-CANVIADOR NADÓ amb potes, de la marca Jané, com nova, amb safata i porta-sabons. Molt bé de preu. Tel. 654510129 (fotos per whatsaap) BRESSOL DE VIATGE per a nadó

nou sense estrenar al seu envoltori original, no ha estat muntat. Inclou bossa de transport, matalàs, bossa per joguines. Preu 40 euros. Tel. 654510129 (fotos per whatsapp) COTXET TRES PECES Chicco. Inclou Maxi-cosi i cadireta. Amb tots els accessoris, està com nou molt poc temps d’ús. Preu: 150 euros. Tel. 654510129 (Fotos per whatsapp) MATALÀS de viscoelàstica seminou. De 90x190cm. Preu 30 euros. També opció de somier amb potes de fusta. Tel. 669609389 VAMBES Münich número 38, noia. Noves sense estrenar, originals, color negre i plata. Tel. 618231222 (envio fotos per whatsapp) BOMBA SUBMERGIBLE potencia 550w per 20 euros. Tel. 644316225 GUIFI.NET Nanostation m5, cable 20m, punt d’acces wifi router tp link tl wa830re. Tot per 80 euros. Tel. 644316225 eeyore@movistar.es DIVERSOS MOBLES Còmoda de 2 calaixos x 2 25 euros, còmoda de 9 calaixos 25 euros, comb. emmagatzematge amb portes i 3 calaixos 25 euros, tot en pi. Tel. 644316225 eeyore@movistar.es LLIT DOBLE complet, gairebé nou i poc utilitzat 100 euros bona qualitat. Tel. 644316225 eeyore@movistar.es TAULA DE CUINA i 4 cadires, circular amb diàmetre de 90 cm, cadires amb estructura de metall, 25 euros. Tel. 644316225 eeyore@movistar.es 350 PECES DE ROBA tot per 30 euros. Cinturons, bosses, calçat, de tot. Tel. 938517301 GÀBIES DE CONILLS per engreix. Tel. 669270461 PERSIANES D’ALUMINI I PLÀSTIC Noves, de diferents colors. Tel. 938592420 DUES CADIRETES per nen de 0 a 3 anys marca Ferrari. Preu de cada cadireta, 50 euros. Cotxet marca Nurse de tres peces. Preu del cotxet: 150 euros. Tel. 686754253 COTXET MACLAREN en molt bon estat, per 50 euros. Tel. 630622660 COTXET CHICCO Eco de color gris, utilitzat només durant dos mesos. Està pràcticament nou. Tel. 630622660 DIVERSOS Perfum Givenchy que actualment ja no es fabrica. Nou i amb la seva capsa. Una

13 - 19 Maig | núm. 632 | pàg. 54

nina de 30 anys d’antiguitat, sembla de porcellana, va vestida d’antiga. 30 euros negociables. Tel. 933803760 TAULA per autocaravana de la marca Crespo. Noves, amb potes regulables i plegable. Preu: 90 euros. Tel. 620863753 MÀQUINA DE RENTAR marca Bosch per 75 euros. Tel. 620863753 COMANCHE amb avancé. Està com nou. Preu: 300 euros. Tel. 686227261 REF. 5178 BASTIDA DE 4X2 COMPLETA. Amb escala, baranes, rodes i suports laterals. Pràcticament nova. Molt poc utilitzada. Només 899 euros. Tel. 938853121. (Demanar per Joan Casas) TRIBUNA BARÇA molt ben situada. Tel. 607839540 COL·LECCIONS DE VÍDEOS VHS de Lucky Luke, Walt Disney, Tintín, Astèrix, Els Picapedra. Tel. 630162040 SABATES GEOX Roba de nena per un any, hivern i estiu, a dos euros la peça. Tot impecable. Tel. 618036043 (envio fotos) MÀQUINA TALLAR HERBA per jardí gran o camp. Tel. 676127323 SOFÀ NEGRE entapissat, de fusta, antic. Entapissat fa tres mesos. Molt bé de preu. Tel. 616644376 CADIRA DE RODES elèctrica per a minusvàlid. Preu: 800 euros. Tel. 670434922 CONGELADOR de 50x50x53 per 80 euros. Tel. 696680339 APARELL D’ESTÈTICA de pressoteràpia, marca Enco, per 400 euros. Lupa de peu per 75 euros. Tel. 938820118 TAULA DE MARBRE de metre per metre i mig, recolzades sobre dues potes de ferro colat. De taula de bar antiga. Preu: 250 euros. Tel. 696481191 CARNET I ABONAMENT FC BARCELONA Lateral segona graderia cobert. Tel. 649167067 MATERIALS I ACCESSORIS per muntar aires condicionats. També una escala d’alumini extensible, màxim sis metres de dos

trams. És nova. Venem coixinets de la marca SKF, diferents mides. Tel. 607444401 HABITACIÓ JUVENIL formada per llit amb calaixos i un altre llit. Armari raconer amb sabater. Tauleta i escriptori. Tot per 250 euros. Es pot vendre junt o per separat. Tel. 647578653 500 PILOTES de golf. Tel. 666140157 BICICLETA CARRETERA talla L, marca Goka Avancé, de carboni i alumini. Grup Campagnolo Veloce, bieles Compact, rodes i frens Michei. Poc ús, molt bon estat. Preu: 700 euros. Accepto permuta. Tel. 690799416 DIVERSOS Neveres combi, rentadora, rentaplats, assecadores per 85 euros fins a 250 euros. Dos congeladors, un de vertical de 1,45m i de 6 calaixos marca Liebher, no frost per 150 euros i un altre horitzontal de 1,78m de portes de vidre per 220 euros. També nevera petita de 81cm seminova per 75 euros. Tel. 602089217 (Vic) DUES BICICLETES grans per 45 euros cadascuna. Tel. 642476090 DIVERSOS Ordinador portàtil HP Pavilion DV6. Home Cinema DVD Home Heater Philips. Vídeo-projector Bend. Taula de billar francès. Tot bé de preu. Tel. 600207471 BICICLETA PLEGABLE model Connor-city-bug. Molt nova. Preu: 135 euros. Tel. 938833039 (vespres) BTT de la marca BH amb frens de disc mecanitzats, talla 17,5 en perfecte estat. Preu: 195 euros. Tel. 938512964 SMARTPHONE LG - pantalla tàctil de 3,2, càmera 3.15 Mp, 4 GB, processador de 1 GHz, 512 MB de RAM, S.O. Android 4.1.2, molt nou, preu: 60 euros, Tel. 650109269 CONGELADOR Liebherr, model GTS2612. Classe A+, 253 litres, 92x87x76 cm. Preu: 250 euros. Tel. 670012626 (tardes) DORMITORI Llit 135x190 amb somier i matalàs, una tauleta, prestatges i armari 122x212. Nou a estrenar, utilitzat per ha-

bitació de convidats. Preu: 400 euros. Tel. 670012626 (tardes) ARMARI 235x245cm. Color Nogal. Completament nou. Preu: 295 euros. Tel. 670012626 (tardes) MÀQUINES FUSTERIA Freses i eines de fusteria per jubilació. Tel. 629310923 CADIRA DE RODES d’alumini, nova, per persones grans. Preu: 180 euros. Tel. 608180721 DIVERSOS Nevera de 1,70m d’alçada no frost amb congelador per 100 euros, rentadora per 80 euros, assecadora de roba per 80 euros, rentaplats Bosch per 115 euros i un forn per 50 euros. Tel. 633827848 (Josep) RENTADORA CÀMPING marca Jata per 15 euros. Tel. 938855776 (trucar matins) KIT NADÓ a preu de ‘xollo’. Cotxet de la marca Stoke amb cuco, cadireta i bosses de color blau marí. Maxicosi color vermell Ferrari i moisès model color negre i d’alumini. Tot pràcticament nou i de l’any 2013. Preu: 670 euros. Regalo trona marca Chicco nova. Tel. 617396585 DOS CASCOS de moto, talla mitjana, per 40 euros cadascun. Tel. 676616405 DOS VESTITS de neoprè per 30 euros cadascun. Tel. 676616405 TAULA DE BILLAR francès de fusta de sapelli i pissarra amb llums i accessoris i complements. Una ganga. Preu: 1000 euros. Tel. 938893484 MATALASSOS VISCOELÀSTICA nous, procedents d’exposició, a meitat de preu. Màxima qualitat. Totes les mides. Tel. 610096383 SOLDADOR SELCO 320 per tancament de taller. Preu: 600 euros. Tel. 645765384 (trucar vespres) TAULA DE PING-PONG plegable per 50 euros. Futbolí de fusta infantil per 40 euros. Assecadora Zanussi per 50 euros. Rentavaixelles Fagor electrònic per 120 euros. Tel. 652225936 COMBI DAEWOO rentadora, rentavaixelles, assecadora, sofàs i mobles. Tel. 652225936


Astrologia

pàg. 55 | www.mesosona.cat cadires de boga, 2 tamborets, 2 cistelles per bolets, 1 ordinador, 1 televisor i una motoserra. Estelladora i una estufa de llenya i pèl·lets. També, dues butaques de reixeta i una llar de foc amb reflectaris. Tel. 676822000 DIVERSOS Dues granissadores noves i una xocolatera. Una nevera sota mostrador de 1,51m, dues balances de penjar i un congelador vertical amb calaixos de 1,77m. Tel. 626097698 ESCALA EXTENSIBLE en tres trams amb corda de 9 metres, amb guies de seguretat. Marca Macc. També una escala extensible de fusta de 7 metres amb corda. Tel. 619586329

Deixes gravat l’anunci

Truques al 807 39 90 10

(imprescindible deixar el teu núm. de telèfon)

al contestador automàtic (24 hores)

Sortirà a

I el dimarts següent a la revista MésOsona

*El preu màxim d’aquesta trucada és de 0,92 €/min. si truques des d’un fixe i de 1,22 €/min. des d’un mòbil, impostos inclosos.

MésOsona

Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario ÀRIES (Foc) (21/3 al 20/4) Les conquestes es multipliquen i això aferma el teu poder de seducció, és un moment òptim. Treball: t’ofereixen alguna cosa que no pots rebutjar, però has d’estar segur. Guanyar més no és garantia d’èxit.

CRANC (Aigua) (22/6 al 23/7)

TAURE (Terra) (21/4 al 21/5) La teva personalitat detallista et fa molt popular, encara que vés amb compte amb la gelosia d’una persona que et vol en exclusiva. Treball: necessites estar motivada, encara que de vegades els bons propòsits no encaixen. Mantingues la il·lusió.

LLEÓ (Foc) (24/7 al 23/8)

BESSONS (Aire) (22/5 al 21/6) Deixa que brollin les teves emocions. La clau és gaudir de cada instant, deixa’t sorprendre per la vida. Treball: un tracte es concreta per fi i suposa un magnífic canvi. Un gran moment per als teus assumptes professionals.

VERGE (Terra) (24/8 al 23/9)

Has d’assumir les teves pròpies decisions per evitar qualsevol discussió innecessària. Viu en harmonia. Treball: tingues confiança en els teus projectes, inspiració no et falta, no et facis boicot a tu mateixa. Ajuda’t ha superar-ho.

De vegades has de deixar el que tens entre mans i dedicar-te a la gent que et necessita. El que és difícil no és pensar-ho, sinó practicar-ho. Treball: la teva obstinació a aconseguir els teus objectius és decisiva, però no oblidis les formes.

Deixa anar les teves emocions, pensar que la vida és color de rosa no és una idea pueril, necessites relaxar-te. Treball: centrar-te tant en la teva professió perjudicarà la teva família. Cuida una mica més la teva vida familiar.

BALANÇA (Aire) (24/9 al 23/10)

ESCORPÍ (Aigua) (24/10 al 22/11)

SAGITARI (Foc) (23/11 al 21/12)

La teva necessitat de sentirte estimada és natural, sempre que no es converteixi en alguna cosa compulsiva. Recorda que l’amor comença per un mateix. Treball: cuida els detalls, les presses no són bones i poden provocar errors.

Prepara’t a enamorar-te, a perdreel cap, a fregar moments d’intensa felicitat, que aconseguiràs si deixes fluir. Treball: ajornes un viatge perquè la salut t’ho exigeix. Aprofita aquest temps per reforçar el teu benestar.

El protagonisme se’l emportarà la teva parella, et donarà un bon consell, amb molt afecte, necessites sincerar-te i escoltar. Treball: aquests dies t’obliguen a esperar, practica la paciència, evita la crispació, no avances gens.

CAPRICORN (Terra) (22/12 al 20/1) La complicitat de la teva parella és bàsica, si et falta ajuda, pensa que tens persones disposades a donarte el seu suport. Treball: no t’agrada deixar les coses a mig fer i quan no hi ha solució immediata, et bloqueges, però es resoldrà.

AQUARI (Aire) (21/1 al 19/2) La persona capaç d’entendre’t existeix, però també pots adaptarte tu. L’amor és compartir el que sents. Treball: els contactes amb l’estranger seran productius. És un bon moment per exportar el teu talent.

PEIXOS (Aigua) (20/2 al 20/3) És el moment de canviar d’actitud davant una situació complicada, no t’alteris, atreveix-te a parlar i a escoltar. Treball: la diplomàcia és bàsica per tractar als clients. Si la utilitzes, aconseguiràs molts més èxits.

Guillem Gonzalo

SOFÀS Moble menjador modern, somiers, matalassos, etc. Tel. 652225936 MAQUINÀRIA D’HOSTALERIA Sota taulell, planxa, rostidor de pollastres, rentagots, taules, cadires, etc.. Tel. 652225936 DIVERSOS Venc cadira de rodes, baranes de llit, taula de menjador i cadires, quadres, objectes decoratius, llibres, antiguitats, roba de llit i roba de casa: cortines, coixins… Tel. 619825953 (Carmen) TITOL CLUB PATÍ Vic. Tel. 608448314 VEHICLE ELÈCTRIC per a minusvàlids. Tel. 618495739 DIVERSOS Una bicicleta, tres


www.mesosona.cat

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS FINS A 24 MESOS

PROMOCIÓ

PRIMAVERA MATALÀS ITALIÀ

150 X 190 cm 23 cm gruix amb 11 cm de VISCO

HABITACIÓ INFANTIL ABANS

ARA

845 €

659€

ABANS ARA

1.067 €

736€

Ara a preu de promoció!

695 € SOMIER ARTICULAT ELÈCTRIC ABANS

395 €

ABANS

SOFÀS

15%

ARA

264€

descompte

ARA

CUINES

10% descompte

ARMARIS

20% descompte

Et fem projecte en 3D perquè vegis com queden els mobles a la teva habitació.

Més Osona 632  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you