Melic 109

Page 1

melic llig la revista i, aban s de reciclar-la,

SHO

com

con

sum

1DG

erç res

DO

jus

pon

sab

t

le

passa-la!

www.mislatajove.org

mitjà d’expressió jove de Mislata - núm. 109 - tardor 2012

oci nocturn i... saludable!

jóvens valencians pel món el

bookcrossing es renova

Mislata ajuda a millorar les escoles u na de festivals! de Moçambic mislatajove


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.