Page 1

ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠĮБЮ₤ЬŷЮŅ₤ũЮ₤ũďļ⅜Β₣сÐų ₤ЯřŲŌĕşе‗₣ЮĄЧ₣ŲеĜЮе řЧņЮě Ŋ й

ãThe Princeå ũĠ₤с Niccolo Machiavelli ЮŢŎĠ‗ŹЊij þР ÐЊņ◦РŎ

ďЮ₤ЬŷЮŅЯřŲΒĖ˝ĕЮŗģŎŪÐĠсũРĠ ĕЊ₣ĕЊ₤℮Њij ŷЋ◦Ŝ⅜ū₤ʼnĕЮŗģŎĈе₣Β₤с ŌĕŁũČеģşсŪijСŷΖĕ! ơ៩៩̀


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ŌijЊŁЮũЩ₣ ◦еĮњũ Χ◦Ā Њ₤˝▫

I

Ю₤ş˝ŚБЯℓų₣Βе‗ũÐН‗

II

˝е‗ijсΒĖ˝ŪĠijЊČ ũЖ˝

III

ΒĖ˝ЯřŲģĕΖĕЮ₤ЬŷЮŅЮĕй

IV

ĠŤņ˝▫ ĕЊ₣Β″□ĊЊĠĤŎũĠ₤сΒĖ˝Ġ˝ЯŪĠ

V

Ю₤ş˝ŚБņЮĩŚņ Ч аĕ₤еĠНŪijũĠ₤с ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ơ

ơ

ЯĠĠ ĕЊ₣ũЮĠЬĠЯij₣″е₣ũŢťķЊģŲ

ư

Ư

ŬďĕЊŎņĠĕʼnĮ₣℮ЯijņУŎ

̉

ư

ŬďĕЊŎņЯřŲŌĕĮРĄĮ₣℮ŵŎýĖ

̣

̉

Ю΅ijНΒſБģĕďŬď₧şŪ˝ ãŢũВŎ₤ Н чå ЯřŲ₤ЮņŚş

ΖΌЊ˝₤₣сűЙũřЮ‗ŚЧņģĕņ˝ŁĕсŁĠс ņЊĕĠйЮģũŪĠĂе ₣ ĕЕ₣ΒĖ˝ĠĕŚΒ₧ е şЮŪŁŎĮБŪ◦₣сģĕЮ⅜Ŏ◦Њŷ₣ðijЮĉ? ̣

О ιЯřĕřБşе‗йН ЯřŲņНĕЮĮŲşРŲ ũЮĠЬĠΒķЊģŲ◦БŪ˝₣ ŁĕсŁĠсŌĕşĤĠс◦ŌųĠсũĠ₤сЮÐŪ⅜ĠсЮ΅ЧŎ

̀

Ươ

ΒеĮБЯřĕřБşе‗йН ℓŊБ ЯřŲЮÐřЮ‗ŚЧņģĕņ˝ЮŢŎ˝Ōųе₣ ΒĖ˝Юĩ℮₣ ι˝єģĕЮŢŎ⅜ũĊĕēĕ

ơ៩

ΒеĮБЯřĕřБşе‗йН ℓŊБЯřŲЮÐřЮ‗ŚЧņģĕņ˝ЮŢŎ˝Ōųе₣ΖŷНĊ ĕЊ₣₤ņij□ļĮŠųФĕυ₣

́

ợ

Ự

ΒеĮБĠ₧ Ś ΒĖ˝ЯřŲģĕİũď₤ЮņŚşЮŢŎņЮĊŜģŎ Ŏ₣сþĖ ₣

ử

ΒеĮБņЮĊŜģŎŪĠďĊЊĠЮijŎŏ

ư៩

ơƠ

ЮijЧЮÐ₤Ā₣с˝Ōųе₣ŪĠЮ◦₤ĕБņУŎៗũЮĠЬĠŗл₣řРşЮņʼnş?

̉ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ŌijЊŁЮũЩ₣ (ij) ơơ

ŷЋĊБЮŪĠЧŌýх ⅜₤Ĝ

ơƯ ЯĩĖ˝Юĩ℮₣ៗаĕ˝₣₤ſњŎŪ″‗ ĕЊ₣ĈΉĕ₤НБĘФ Ė Ų

̉̀ ̉៩

ơư ΒеĮБ˝₣ĄеĕŎ У ĠũЮ◦₤ ˝₣şŪņйО ĕЊ₣˝₣ĈΉĕ Ū₤О˝ŠųФĕυ₣ ở ļũ˝ЊşĆũĠ₤с₤ЮņŚşşеЮĵй˝₣₤ſњŎŪ″‗

̣̣ ̀Ơ

ợ ΒеĮБΒſБŠųйЯřŲņĕН₤℮ ĕЊ₣ďĮЊЮ₤₤ ₤ЮņŚşĜĜ

ờ

ŪijСŷЮÐ₤ũЮ₤Чũ ιŪijСŷЮÐũЋйÐĕсĠЮĜĀ₤

̀ư

ΒеĮБşЊij₤ ʼn Ĉċ ĕЊ₣şЊij˝ ʼn ₧ е ŀс

̣̀

ớ ΒеĮБŌýх ЮĊſЧĈũН‗˝ņŊ ĕЊ₣ΒijсόĕЮĈ₤ ŪĮņĈе₣Łũ ₤ЮŪņş▫ЁŏЮÐŪ₤ΐŀс ιЁŏЮОų ş

̀៨

ơ៨

ΒеĮБũЮĠЬĠ₧Šųй ЯřŲ₤ЮņŚşŪijСŷŌĕĄеЮĕЩďĕЊşĆ

́Ư

ơ៩

ũЮĠЬĠЯřŲЮŎЧ₣ŪijСŷЮşЬ₤ǻ₣˝НеЁŏЮÐ₤ΔĠс ĕЊ₣ЮņЧŲİŎ

́̀

ƯƠ ЮijЧ˝еЯĮ₣ ĕЊ₣ĕЮŗģŎĜĜ ЯřŲ₤ЮņŚş₤пНņŪÐŲНе ˝⅜₣ЮΌЧ₣ďŀЕ˝őĠс ŌĕŪĠЮŗĄĕчЮ◦ ι˝єĠ₧ Ś Ų ЁŏΖŪ₤СŷЮΌЧ₣ ŷЋŀ?

́៩

Ươ ũЮĠЬĠЯřŲ₤ЮņŚşŪijСŷЮĊſЧ ЮřЧņġБЁŏģĕŲġБЮě Ŋ й

៨́

ƯƯ ΒеĮБũřťņūĕʼnũБ Ġ₤с₤ЮņŚş

៩̀

Ưư ũЮĠЬĠĠūİ˛ ĠņĕН₤℮ĠЮŔąũ

៩៨

Ử Ю΅ijНЯřŲĜеЁŏ₤ЮņŚşĜĜЮĝΒН″ Б ŲБģijсĠ₣сũřťũĠ₤сŠФ ųĕ

ơƠơ

Ự ˝ĖО₣ĠŔΆĈ˝с◦₣ďņУŎņĕН₤℮ ЮijЧĊĕēĕĠлНĜŊĕЮ◦ЧĠ ŪÐĠсŪýĕс Ю΅ЧŎ˝ĖО₣˝ũ‗Б₧ЯřŲЮÐņЊĕŪijСŷЮŪĠЧĊĕēĕ? Ừ ŁũĠŃĆО йĠŃĆС ŲЁŏũжЮŢйŪĠЮ◦₤ΒН″ Б ŲБĮБĮУ˝Ŏ₣сþĖ ₣

ơƠư ơỚ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

Šńе₤ О РņΧ◦Ā Њ₤Ю₤ЬŷЮŅЯřŲŠńеģ О ĕĠ˝ЯŪĠЮĕй ЮĉşеЮĵйŷЋŔň‗˝š ĕċ ķũЋŗŠńе О (ŁŲЮĝ ˝ņįď О ) Юě Ŋ й Ю΅₣ ₤пНŎ ˝РĕŪ₤БЮě Ŋ й þР΅пНŎ ŗлűБĕ ĕЊ₣˝РĕŪĠО₤Юě Ŋ й þР ˝НŲЮĵĊЊĕ ŪĮņďņУŎŪĠďĮŲũřťЯŠŊũĈе₣Β₤с

ЯřŲďĄĕũ₣ЮŪýйЮŪŁņŁũŪijФijŪ″ũĠ₤сΒĖ˝

ĕЮŗģŎЯŠŊũņУŎşеĕĕ У ЯřŲģĕřЕ˝ĜеŪĠЮ◦₤˝ņįď О ″ņόǻ◦ũĠ₤сЮŵ˝ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ ЮŢŎЮşijĜ ιΒЮşijĜ ЮŢŎĬĀŲс ιņЊĕĬĀŲс Ĉе₣Ū₤О₣ ιЮŢŎΒЮĕųЧ ˝ĖО₣ΧģŎ˝Ųũ˝ ĮŪ₣Е₣ũřťΒ₧ е ş₤ŪŌĠсŠФ ųĕ ₤ŪŌĠс˝РĕЮčŠųФĕυ₣ ₤ŪŌĠсĠ˝š ĮУ˝ŠųФĕυ₣ ЮŢŎŎ˝ЮŲ₤▫ ĠЮŪņЧŪĠЮŗĄĕчŪĠЮ◦₤ďijЊ ĠЮŪņЧŪĠЮŗĄĕчŪĠďĮŲũřť ЯijЯĩĕŁũ˝ĖО₣ÐЙ ◦Н˝ŪĠďĄĕď ΧĠ˝ũ‗ч₤ŪŌĠсĠЮŪņЧĕЮŗģŎŠųФĕ řРşΒĊЊĠĤŎijЮĉЮ◦Ьijž₣ЮŪŁņĠлНЮ₧ ‼ й¤

О ņЊĜĖĠлРŲБ₤ ũřťņБЮ‗‼₤Р″ Ĝ◦БŪ˝₣ аℓĞ◦Б ơ ₤БΉ ơ៩៩̀

΅ij□ЮŲž៖ þР ÐЊņ◦РŎ

I


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ю₤ş˝ŚБЯℓų₣Βе‗ũÐН‗

Ю₤ЬŷЮŅЮĕйЮ˝ЧijЮΌЧ₣ģĕЮŢŎŌĕŁũЮŲЧ˝◦Е˝şЊijĮ ʼn Бķ ũЋŗŠńе О ₤΅ũřťΖЮņũЋ˝) Юě Ŋ й Ųеģ˝ď₣ЮÐ

(ЮĝũřťņБЮ‗‼₤Р″

Юĝ ⅜ũЖņ ĕЊ₣˝РĕŪ₤Б ЮěŊй þР ◦РŬмĠР ũĕ В ¤ ΒſБЯřŲďŁũ

ÐЙΒ˝š Ŭ ŷЋũН◦ċ ¤

⅜ū⅜ʼnČũŏž₣Β˝℮ũ⅜ū₤ʼnЯŠŊũ

ЯijŠńеŌ О ĕ˝Н₤ŲŲΔģĕЮŵ˝

ÐЕņ Ō₤˝РŎ ЯřŲď

ďΒĖ˝ĄУŎЯ˝Β˝š Ŭ ŷЋũН◦ċŗл₣ĄеĜŀ ¤

˝ĖО₣ŁũĠ˝ЯŪĠЮĕй

ĄУĕŁŲ ₤ĜŚĕşЊijŠ ʼn еŪńО ijСŷЯş˝ďЮŪşЧĕļÐ៖ ЮijЧŪijСŷũ˝⅝ŁũЮĊſЧ₤ņįĕ¹ ċ ų ″ņŲеĜЮе řЧņ ЮřЧņġБ ũ˝⅝◦Н˝ĕРŷũЮĠЬĠņĕН₤℮ΒЙũĠ мН ĄеĜĕс₤ijŷij℮ũш◦Бợ₤ũЮ₤ũ

ŪĮņĈе₣ďņУŎýĖ ЮĜй

ũ˝⅝◦Н˝

ĕРŷĩĖijÐ с еĕЊijΒĖ˝ĕЊĮĕċЮřЧņ ι˝єЯ˝ЯŪĠ₤ņįĕ¹ ċ ų ņ˝″ņ₤ijŷij℮ũш◦БƯƠ ŪĮņĈе₣Ĭų₤сĠСũŚ ₤ņįĕ¹ ċ ų ņ˝ďũЮĠЬĠ¹ ų ЯŠŊũ şеЮĵй ΒĖ˝ŪÐС

ЮřЧņġБЁŏΒĖ˝ΖĕЯŠŊũŪ₤ФŲ⅜ŚĠс ¤

˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕй

ŁũΒũÐН‗ũĠ₤сŠе ńО

Юĝ ⅜ũЖņ ĕЊ₣Юŵ˝⅜ū⅜ʼnČũŏ ÐЕņ Ō₤˝РŎ Ōĕ⅜ũ₤еžĕсŗл₣

ŪďŲЮŪĐ ˝ĖО₣ŁũЯ₤ſ₣ũ˝ijНŲŏļĮũǻ₣Ю₤ş˝ŚБŪijСŷŁũĈе₣ĮБũЮĕй ¤

þР ÐЊņ◦РŎ

II


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

˝е‗ijсΒ˝ Ė ŪĠijЊČ ũЖ˝

ŁũČũЖ˝Ю₤ЬŷЮŅ ã₤ЮņŚşå ũĠ₤с ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ ЯřŲĠ˝ЯŪĠďļ⅜ЯŠŊũЮŢŎЮŵ˝ Ġ‗ŹЊij þР ÐЊņ◦РŎ ЮĕйЮΌЧ₣ ŷЋŀ ņЊĕЯņĕЮřЧņġБΖĄБŷ˝ņŊЮΌЧŎ ¤ ŠńеŪО ₤ΐŀс⅜ĖаřЮĕй Ю΅ЧŎş₣сЯş˝ ũжЯŲ˝řŲсŪĠďĄĕЯŠŊũЮŎЧ₣ ЮřЧņġБЁŏĄУŎЯℓũ˝⅝ņũij˝ЯřŲģĕņ˝řŲсаřЮŢŎ˝ŪņЮĕй ЁŏÐ₣сŷ₣℮ ijЮĉņНŠ ĕЊ₣ģĕďŪĠЮŗĄĕчřŲсĄĕďijЊЯŠŊũЮŎЧ₣ ЮřЧņġБřЕ˝Ĝе ŁũĵũďijЊ ŌijНķņ Р Њ ЮŎЧ₣Ёŏģĕ ũН₣ЮũЩ₣ ¤ ņЮĊŜģŎ₧˝єЮŢŎ ņЊĕ₤еžĕсЮ◦ ЁŏЯijģĕĄњŎĄņĖй ĕЊ₣ģĕЮďÐĄњŎ˝ĖО₣ŁũĠЮŪņЧďijЊ ŌijНķРņ!Њ ₤РņĄРĕĮũřŲсΒĖ˝ΖĕĈе₣ΐŎ Ёŏģĕ₤ЮŪņşĕРŷŬŲсĠе‗₣ũĠ₤сŠФ ųĕ şеЮĵйďijЊ ŌijНķņ Р Њ¤

₤РņΒũÐН‗ ‗НŲ ŢŬм

III


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

 ˝ĖО₣₤ijŷij℮ũшņНĕៗ ΒĖ˝ĕЮŗģŎ ĕЊ₣ĜņНĕ Й ņНŠņūĕʼnŲ Б ġБៗ ЯřŲģĕΖĕЮ₤ЬŷЮŅЮĕй ŌĕďΖ◦Џ៖ ũВ΅℮ОБŲŏБ (Richelieu) ĕЊ₣ ЮÐų ņ₣ л с₤Р (Clemenceau) аĕŪĠЮ◦₤ģŬе ₣,

ŪÐБ₤Б₧ Ā (Christina) аĕŪĠЮ◦₤ ₤пНŎЯΒř (Sweden), Юū΅ſűЙ ũЋ˝ (Frederick) аĕŪĠЮ◦₤ ũН₤℮ОБ (Russia), ĕЊ₣ ĠпГ₤њÐ Ŋ ˛ (Busmarck) аĕŪĠЮ◦₤ΖŲųņ Й ₣ л с ¤ ˝ĖО₣₤ijŷij℮ũш◦БƯƠЮĕй

ņР₤℮СŲБĕБ

(Mussolini)

аĕŪĠЮ◦₤ΒНБ″ŲБ

₤ũЮ₤ũĕЊЮ˝š ĠĠ◦ĮБЮ₤ЬŷЮŅЮĕй

˝ĖО₣˝ņŊ ŷĊ Ћ Б

Ġ‗ŹЊijŔň‗ĠњŪijũĠ₤сýijс ¤ ΅НБЯijųũш (Hitler) аĕŪĠЮ◦₤ΖŲųЙņ₣ л ₧ с ₤НБ₤ч Ţ˝сЮ₤ЬŷЮŅ ЮĕйĄЊijЯŪÐ₤ŪŌĠсЮņЧŲŎĠс ¤ ЮÐņЊĕđĞŲсЮ◦▫ЮņřЕ˝Ĝе˝НņŎ ŊО ĕБ₤аŚ ĕ₤΅ļĮ₤РЮŷЬij řРşď

ЮŲĕБĕ (Lenin) ĕЊ₣ ⅜ʼnŲБĕ (Stalin) ˝єģĕЮņЧŲЮ₤ЬŷЮŅЮĕйЯřũ ¤

 IV


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ĠŤņ˝▫ ĕЊ₣Β″□ĊЊĠĤŎ ũĠ₤сΒ˝ Ė Ġ˝ЯŪĠ

Ю₤ЬŷЮŅЮĕй₤ũЮ₤ũ″е₣ĮБ₤ijŷij℮ũш◦Бợ ¤ ĮЊijЯņĕЯijũЮĠЬĠЮũЬĠşе ĕЊ₣ũЮĠЬĠΒķЊģŲ ũřťŌĕļĮĬų₤сĠСũŚ ЮŪşЧĕ″е₣ĮБ₤ņњŎЮĜйņ˝řŲс₤ņњŎΟΌСŷЮĕй˝єЮŢŎ ΒſБЯřŲŌĕЯş₣˝ĖО₣ Ю₤ЬŷЮŅЮĕй ЮĝЯijŌĕĕњŎ₤ŪŌĠсņĕН₤℮˝ĖО₣şН₣₤ijŷij℮ũш◦БƯƠЮĕй₧₤с Ĉе₣ũşĜ₤ņįĕċ ũǻ₣ŪĠďĮŲũřť ĕЊ₣ũřť ŪĮņĈе₣ũşĜ₤ņįĕũċ ǻ₣ũřťĕЊ₣ũřťĩ₣ýĖ ¤ ΒĖ˝ĕЊĮĕċ

ĕБ˝С ˛ΌС

ŌлŁũЯŷŲųБ

ņЊĕЯņĕďΒĖ˝ЯřŲŌĕŲġБЮě Ŋ йž₣Ŏ˝ĵ˝ŏЮĮşĕч

Ю˝Ĥй˝ĤŎĠЊ◦ģе₣ΒſБЯřŲďŁũĮЊijЮĜйЮ◦ řРşΒĖ˝ΖĕЮņЧŲЮþЧŀŁũЮĊſЧΒ″□ĊЊĠĤŎ ĕЊ₣Łũ ĠЮŃĆ ŀÐеĕij Њ ˝ĖО₣ĄеĮР˝ijýĖ ž₣ЮŪŁņЮĕйŪ⅜Ġс ¤

ýijсŌĕЮ◦ĮЮŁ₤ŲŏĮЊЮ₤₤ž₣ĮЊĕЊijŏ

ĮЊČũ₧ĕРŷΖ˝Ġġ˝Њ ũŗ Ћ ũĠ₤сņĕН₤℮ ˝ĖО₣ŁũĠЮŃĆ ŀŪĠijЊ˝ņŊşеЮĵйЮ΅ijНĩŲ ι₤ļĮŁũ‗ч Юĩ℮₣ៗŗл₣ЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎļĮŪģ˝řĕЊŎņ ņЊĕŪijЕņЯij₤ŪŌĠсņĕН₤℮ĄеĜĕсýijсĠлНЮ₧ ‼ й Ю◦

ÐЙ₤ŪŌĠсņĕН₤℮ŪÐĠсĄĜ е ĕсijៗņ˝ЮŪŁŎЮ◦Ьij ¤

ÐеĕЊijũĠ₤сЮŵ˝ĕБ˝С ˛ΌС

ŌлŁũЯŷŲųБ

ņЊĕŌĕŲ˝š ‗кďŪ◦Е₤Бĕ Ś ЮŗģŎΒſБřєžų ₣ е ŁųЮ◦ ЯijďŁũ₤Ю₣˛ijĩĖijÐ с ĕ е Њij ĕЊ₣şũЋŗаĕņĕН₤℮ ďijЊ˝ĖО₣Ū˝ĠŠњ‗ŹаĕĕЮŗģŎŗл₣ŲΔЊijĠлНЮ₧ ‼ й ¤ ″ņĮЊijЮĉ ЮřЧņġБĠİΆŀĕРŷļĮşБũŁŲ аĕόǻ◦ũĠ₤сЮŵ˝ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ ЮŎЧ₣ΖşĕЊŗŎď◦РЮĉģĕ▫ ΒſБЯřŲЮŵ˝ ĕБ˝С ˛ΌС

ŌлŁũЯŷŲųБ ģĕ₤ũЮ₤ũ ÐЙĮЊijďŌĕĕњŎŪĠΉ˝сŪĠЯ΅ŲĕЕ₣ΒſБЯřŲЮŎЧ₣ģĕ₤Ю₣˛ijЮþЧŀ ιŎŲсŪ⅜Ġс ŪýĕсЯijЮŎЧ₣ņЊĕģĕ₤ũЮ₤ũ◦Н˝ďυ˝⅜ũĠлНЮ₧ ‼ й¤ ĵ˝ŏ▫ ã₤ЮņŚşå (ďşе‗₣ЮĄЧ₣ũĠ₤сЮ₤ЬŷЮŅЮĕй) ÐЙďůĕĕʼnũ₤˝ŚЊũĠ₤сΒĖ˝řЕ˝Ĝе ĄеĜĕсЮĜй ЯřŲďĄеĜĕсņУŎ˝ĖО₣ŪĠŷijʼnЊ⅜ū₤ʼn ЯřŲЮÐ⅜ð Ųс▫ďĄеĜĕс₤˝ŚЊķРņЊ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ЯijŁŲ₧ΒĖ˝ĊņŊ″₧ģĕ◦◦УŲ

ιřЮ‗ŚЧņģĕ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ЮĊſЧďΒĖ˝řЕ˝Ĝе

ιďЮņŪijФijŪ″

ΒĖ˝ЮĜйĕЕ₣Ōĕİũď ã₤ЮņŚşå ιď ãЮ₤Śşå ιď ãŪĮйņΉ˝℮Ūijå ď₤ſњŎŪĠŷijʼnЊ ¤ Ю΅ЧŎ Е ĜеЮĜйĕЕ₣Ōĕİũď ãŪĮй₤₣−ŬĄå ¤ ЮĠЧΒĖ˝ŪijФijŪ″ďΒĖ˝Łĕс⅜₤Ĝ ιďΖČũŏ ΒĖ˝ř˝ V


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ŲеĜЮе řЧņаĕЮ₤ЬŷЮŅЮĕйďşНijΉŊŎЯřŲЮŵ˝ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ ▫ſŎşеЮĵй₤ЮņŚş

ΌСЮũĕ₤Р ŌлŁũЯŷŲųБ

ĠНũ₤˝еĮРŲ

ЯřŲďŪĠņНŠũřťũĠ₤сŪĠЮ◦₤ΒНБ″ŲБ ¤

ŪijСŷЮÐĕЊũЮ◦₤ЁŏЮĉЮĝ◦БĄĕĠ◦ijРşņУŎ

ЯřŲýijсďΒĖ˝ņНŠΒĖ˝ŁũŌĖ˝сЯřũ

ЮĮŲЮĕй

Юŵ˝

ĕБ˝С ˛ΌС

ЮŪŁŎĮБŪ˝ОņŪijФijŪ″ŪĠЮ◦₤ΒНБ″ŲБ

ŪijСŷΒ₤сĠН‗ŏ₤˝ŚЊ ¤

ЮÐŌĕĄеЮĕЩ▫

Юŵ˝

ĕБ˝С ˛ΌС

ŌлŁũЯŷŲųБ ₤ũЮ₤ũЮ₤ЬŷЮŅ▫ſŎόǻ◦ĕЮŗģŎЮĕй ˝ĖО₣ЮýŲĠе‗₣ĈŀΖũņŊ‗ч₤ЮņŚş ΌСЮũĕ₤Р ĠНũ₤˝еĮРŲ ЮŢŎ₤₣−Еņ▫ ₤ЮņŚş ΌСЮũĕ₤Р ŪĠÐŲсijеЯ‗₣Č₤сņ˝Ёŏýijс ŷЋŀ ¤ ЯijŪĠŷijʼn⅜ Њ ū₤ʼnņЊĕģĕĠŔą˝сşĤ₤с▫ ЮijЧ₤еĠНŪijũĠ₤с ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ Юĕй ģĕřŲс ŪĮй΅₤Ś₤ЮņŚş ΌСЮũĕ₤Р ιņЊĕřŲсЮ◦ ¤ ũУşЮ΅ЧŎ Ю₤ЬŷЮŅЮĕйģĕŪijСŷЮÐŲУşşņų₣Ĉе₣ ĵ˝ŏЮĮşĕч

Ĉе₣ÐеĕЊijď΅РũЯ΅

◦ŪŌе ЯijģĕЮÐЮģйĮНņĩ į ⅝ŎŪģеĂĖеЮŪŁŎĮБ

ŌлŁũЯŷŲųБ

ģĕΒĕЊşĆ˝ņŊЮĉ˝ĖО₣ĂĖе ợỨ ¤ Ġĕʼnņ˝Ю◦Ьij ÐеĕЊij ŌлŁũЯŷŲųБ ģĕŪijСŷ₤ļĮŁũ‗чž₣ĩųСŷ şũЋŗŌŗ◦ũĠ₤с₤₣ðņЯŪĠŪĠФŲ Ġ₧ Ś ŲЁŏЮÐΉņņЊĕЁŏĩ⅝Ŏ ЮŢŎņ˝ĮБ▫ ŌлŁũЯŷŲųБ ЁŏijаņųЮĉЮŲЧļĮĮБũ₤₧ ť ĕ ЯřŲЮÐŎŲс▫ďļĮЯřŲýŊ ĕ₤БŲĊņхĈŲсЯijЮ⅜й ÐЙŁũЁŏ ijаņųЮĉЮŲЧ˝Ōųе₣ΖŷНĊ ι˝₣◦њĮ ĕЊ₣ŁũЁŏijаņųЮĉЮŲЧΧģŎ˝ŲЮģ˝ĠЮŔ¯ ij (ЮņЧŲĄеĮ˝ Р ◦Бơ៨ ΒеĮБ₤ijſ₤Њ₣Ά ĕЊ₣₤ijſ˝ЮūŔą₣) ¤ ņ˝řŲс₤ijŷij℮ũш◦Бơ៨ ĕЊ₣◦Бơ៩ Ðеĕij Њ ũĠ₤с ŌлŁũЯŷŲųБ ģĕ◦◦УŲŁũŬĠсΖĕĮБ₤е₧˝с ΒĖ˝ĕЮŗģŎ ЯřŲЮņЧŲЮþЧŀĕРŷ⅜ũŪĠЮŗĄĕчаĕÐеĕЊijЮĕй ˝ĖО₣ŁũĮŪ₣Е₣Ąе΅ũΒĖ˝ďijЊĕЊŎņ ŪĠĘņņНŠŪĠĂе ₣ĕЕ₣Βе₧şĠũЮ◦₤ě ų ĕĵĕ ¤

Ю₤ЬŷЮŅЮĕйģĕ◦◦УŲ˝ЊijЊĜ ʼn ņŲġБŲĤŀ

˝ĖО₣₤ijŷij℮ũш◦БƯƠ ЮŪĵйЮĠЧЮÐŪ˝ЮΌ˝ЮņЧŲЯĩĕ◦Баĕ◦ſ БĠ ΒЙũĠ мН ĕЊ₣Ζ₤НБ ĜЮřЧņ₤ijŷij℮ũшЮĕй ЮÐĕЕ₣ЮþЧŀŁũĬų₤сĠСũŚ ŪĮеЯřĕřєŀЕ˝őĠсũǻ₣ŪĠЮ◦₤Ĉе₣ΐŎ

ЯřŲď₤˝š БļĮаĕŁũŠſй

₤□ЊũļĮĕЮŗģŎřРşЮĝЮŲЧЯřĕřБ ΒНБ″ŲБ ˝ĖО₣ĄеĜĕс ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ Яřũ ¤ ņЮĊŜģŎũĠ₤с ŌлŁũЯŷŲųБ ЯřŲЮÐ◦Н˝ďĕЮŗģŎ ãđΔЊĕ˝ĤŲ₤Н˝ Б ĤŲ đΔЊĕ˝ĕĀŎ О ₤НБ ˝ĕĀŎ О å ďņЮĊŜģŎЯřŲΒĖ˝řЕ˝ĜеŪĠЮ◦₤Ĝ₤ijŷij℮ũшЮŎЧ₣Юĕй Ŏ˝ņ˝ΒĕНŷijʼnďŀŎៗ ◦Н˝ ďΒĖ˝řЕ˝ĜеЮĜйģĕΖĕЮ₤ЬŷЮŅЮĕй ιņЊĕģĕЮŢŎĬĀŲс˝єЮŢŎ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ŁŲ₧ ΒĖ˝ĕЮŗģŎЮŪĠЧ ŷЋĊĕ Б ЮŗģŎŠЊijЮŲЧ ũЮĠЬĠЮŪĠЧΧģŎ˝ŲЮ▫˝ĈĠ ιďĕЮŗģŎЮģ˝ VI


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ĠЮŔ¯ ij -Ų- ЮÐЯij₣ЮΊ ΒĖ˝ĕЮŗģŎЮĜй▫ďΒĖ˝ĕЮŗģŎŌлŁũЯŷŲųБ ŌĕΒij□ĕŎ њ Ю₤ŊЧ ĕЕ₣▫ ΒĖ˝ĕЮŗģŎЮĜйďņĕН₤℮ýŊ ĕ₤БŲĊņхĈŲсЯijЮ⅜й ÐЙЮÐ◦Н˝Ġ₧ Ś Ąĕď΅ſС₣ņĕН₤℮ ₤ijſņУŎ ιďŌл₤НБĕņУŎ ЯřŲ₤ŪŌĠсЮņřЕ˝ĜеĠŔąĠijсЯĠĕ″ņΒеЮĮЧşЊijʼn ЮřЧņġБ₤еЮţЮĉũ˝ ◦Њ₤Βſņ Б УŎ ЯřŲΒĖ˝řЕ˝ĜеģĕÐР₤Юţ◦Н˝ũУşďЮŪ₤şЮ΅ЧŎ ¤ ЮĠЧЮÐĮЊĕЊijŏЁŏřЊijřŲсĕРŷÐеĕЊij˝ĖО₣Łũ₤ũЮ₤ũũĠ₤с ŌлŁũЯŷŲųБ ЮÐĕЕ₣ЮþЧŀ▫Ðеĕij Њ ũĠ₤с

ŌлŁũЯŷŲųБ ďÐеĕЊijЯřŲŪģ˝řĕЊŎņ ďÐеĕij Њ ЯřŲď˝ŃĆ ˝сđųйО ЁŏЮþЧŀĕРŷ₤ĜŚĕşЊijʼn ΟũЋŗĠℓĩĖijсÐеĕЊijаĕĠ₧ Ś ņĕН₤℮ĄеĜĕсŌлŁũЯŷŲųБ

ЮĜй ¤

ŌлŁũЯŷŲųБ

◦Н˝Ġ₧ Ś ņĕН₤℮řРşď

ΧĠ˝ũ‗ч ďŎĕʼnЯřŲŌĕŪĠijЊ˝ņŊũЮĠЬĠņŜл ₣ៗ ″ņũЮĠЬĠЯřŲЮÐΖşşНşÐĕųЕй Ю΅ЧŎ◦Н˝ ΒĖ˝řЕ˝ĜеďΒĖ˝ЮŪĠЧΧĠ˝ũ‗чЮĜй ¤ ЮĠЧΒĖ˝řЕ˝ĜеЮşйЮŪĠЧ ιĠŔąŎĕʼnЮĜйŪijЕņŪijСŷ ЮřЧņġБijŪņ₣с ˝Ōųе₣₤еЮţ◦Њ₤₧ņУŎďЮýŲЮţ

ΒĖ˝řЕ˝ĜеЮĜйĕЕ₣ģĕЮďÐĄњŎďĕЊşĆ ¤

ĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ

ЮĠЧΒĖ˝řЕ˝ĜеЮĜйЮŪĠЧΧĠ˝ũ‗чņĕ Њ ŪijЕņŪijСŷ ЮŢŎ˝ŚБЮĊſ₤ŪĠЯ΅₤ ιЮŢŎ˝ŚБЮņЧŲİŎ ιЮŢŎ Šſй˝ŚБŪ₤ΐŀсŬĠсΖĕ ΒĖ˝řЕ˝ĜеЮĜйĕЕ₣◦◦УŲЮ₤ş˝ŚБ ŷĜ Ћ ₤ďşН₣ЮŪŁŎņЊĕžĕ ¤ ˝ĖО₣ÐеĕЊij

ŌлŁũЯŷŲųБ

ýŊ ĕΒſЮБ ◦ЯřŲЮΊ▫₤Њ◦ċЊņĕН₤℮

˝е‗ijсЮņЮũЬĕž₣Ų◦ċ ЊŪĠďĊЊĠЮijŎŏЮ◦

ιЮ₤ũВļĮĠНÐðŲ ¤

Ю₤ЬŷЮŅЮĕйņЊĕЯņĕď

Яijď˝ġФĕ₤ŪŌĠсЁŏΒĖ˝ĕЮŗģŎ

ĕЊ₣ΒĖ˝řЕ˝Ĝе

ΖşřЮ‗ŚЧņ ĕЊ₣ĮŪ₣Е₣ũ˝⅝Βе₧ş◦Н˝Ёŏģĕ₤□ЊijЮ₤□ũ ¤ řРЮşĖйЮ΅ЧŎ Ю₤ЬŷЮŅЮĕйŪijСŷĩŚŲсĕРŷ ЮņЮũЬĕ₤еžĕсៗž₣Ðеĕij Њ ŪĠďĊЊĠЮijŎŏřŲс₤Њ₤℮⅜ŵĕЮŗģŎ ĕЊ₣ŪĠďĄĕ◦РЮĉ ЮŪĠЭĠ ģĕЮĉĕЕ₣Ю₤ЬŷЮŅĈ˝с◦₣ďņУŎÐеĕЊijŪĠďĊЊĠЮijŎŏũĠ₤с◦₤℮ĕ ŷЋ◦РĊៗ е řРşď ΖũВ₤Сij ʼn ĬųijР -Ų- Ūij₣сĕњŎ▫ ŌлŁũЯŷŲųБ ģĕĩŚŲсЁŏЮŎЧ₣ЮþЧŀĕРŷΟũЋŗĠℓĩĖijсÐеĕЊijŪĮņĈе₣₤ļĮŁũ‗ч

ĕЊ₣ΧģŎ˝ŲЮĩ℮₣ៗ

ЯřŲΖşřЕ˝Ĝе₤ЮņŚşŌĖ˝сៗЮĉũ˝ЮďÐĄњŎ˝ĖО₣Łũ˝⅜₣

Βе₧şĬŚşсŁũŪÐĠс₤Įſ ¤ ÐЙЮŪ₤şЯijĕЕ₣ЮŎЧ₣Ю◦ ЯřŲΖşŎ˝Ðеĕij Њ ĕЊ₣ĠЮ₣˛Чij₤ļĮŁũ‗ч ЮřЧņġБijŪņ₣с˝Ōųе₣ЯřŲ

ŌлŁũЯŷŲųБ

ģĕĠİΆŀЮĕй

ЁŏЮĂįйЮĉũ˝◦Њ₤Ū₤ĠĕЕ₣đĕĀкũĠ₤с

ŪĠďĄĕ ЯřŲЯņĕЯ◦ĕЮĉ ŪijСŷďŌĆ₤сŪ₤О˝ ďΒĖ˝ЮũЬĠşе ďΒĖ˝ЮĊſş Ч ĤĠсŪÐĠсŪÐ₣ŪĠЮ◦₤ ďijЊĮЊijៗЮĜйЮĉ ŷЋŀЮ◦ ¤ ŗл₣₧ņЊŀ Ю₤ЬŷЮŅĮБόǻ◦ĕЮŗģŎũĠ₤с ŌлŁũЯŷŲųБ şеЮĵй ĕЊ₤℮Њij⅜ŵĕЮŗģŎ

˝єЮŪĠЭĠģĕЮĉĕЕ₣Ю₤ЬŷЮŅ₤ŚБĮБΟ◦ċ ЊĮŲũĠ₤сЮņЮŬÐşеЮĵйĕЊ₤℮Њij VII


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

⅜ŵЮĮ◦ŏЯřũ ˝ĖО₣ĕњŎ▫ ₤Њ₤℮ŌĖ˝сៗΖşЮĊſЧŠФ ųĕЁŏЮĉďΒĖ˝řЕ˝Ĝеřєşе₧ĕ ΒĖ˝ĕЮŗģŎ řєΧijʼnņ ιŪÐСЮĮ◦ŏřє₤њ˝ŚЊ₤Њ◦ċЊ ˝єЮŢŎ⅜ũģĕ₤Њ˝⅝ Ю΅ЧŎŎŲсЁŏşĤ₤сĕРŷΟ◦ċ ЊĮŲаĕЮņЮŬÐ ĜĜ ¤ şеЮĵйşе‗ş Н ₤еžĕсņŎ У Ю◦Ьij ÐЙ▫ ĩĖijсÐĕ е ij Њ ΟũЋŗĠℓũĠ₤сĠ₧ Ś ĄĕĄеĜĕс ŌлŁũЯŷŲųБ ĕЊ₣ĩĖijсÐĕ е ЊijΟũЋŗĠℓũĠ₤сĠ₧ Ś ĄĕĜ₤ņњŎЮŎЧ₣Юĕй ņЊĕŌĕŲ˝š ‗кŠН₤ýĖ Ю◦ ¤ ŗл₣₧ ņЊŀ ΒſБЯřŲ ŌлŁũЯŷŲųБ ģĕĕЊŗŎĮБĩij Ė Ð с еĕЊij ĕЊ₣ΟũЋŗĠℓũĠ₤сņĕН₤℮ĄеĜĕсýijс (˝ĖО₣ ₤ijŷij℮ũш◦Бợ) ˝єЮĝŪijСŷ˝ĖО₣₤ijŷij℮ũш◦БƯƠ ЮŎЧ₣Юĕй ¤ Ю΅ЧŎЮÐΖş₤ĕĖЊŢťĕģĕ▫ ˝ĖО₣̣ ι ơƠ ₤ijŷij℮ũшijЮĉņНŠЮ◦Ьij ЮĠЧ₤ĕ Њ ďņĕН₤℮ďijЊЮĝŌĕŷijʼnŌĕЮŲЧЯĩĕřБЮĕйřЯřŲ ЮÐýŊ ĕΒſБ ĕЕ₣ĄеũНŀЁŏЮĄЩ▫ ņĕН₤℮ĕЕ₣Ĭų₤сĩij Ė сÐеĕЊij ιĠŚСũΟũЋŗĠℓ ЁŏŠН₤ĮБЮĕйЮΌЧŎ ¤ þР ÐЊņ◦РŎ Ū˝О₣ņБĜĖĠлŲ Р Б₤ ũřťņБЮ‗‼₤Р″ ₤΅ũřťΖЮņũЋ˝ ơ៩៩̀

VIII


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

₤Юņʼnş ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ şеЮĵй

ΌСЮũĕ₤Р ĠНũ₤˝еĮРŲ ĠНŪijũĠ₤сЮĮŏũмРűБЮņűБ₤НБ ďŁũĊņŊ″ ΒĖ˝ЯřŲş₣сģĕ◦◦УŲĠН‗ŏ₤њ˝ʼnЊĮ₤ Б ЮņŚş Яij₣ЯijŎ˝ΒеЮ₧ŎřєŌĕijаņų Β⅜ĆũŏşеЮĵйЮÐ

Е ▫ ι˝єΒЮе ₧ŎΒſБЯřŲЮÐř₣

₤ЮņŚş₤ĮſŪĮй΅ζ◦њŎĮЊЮ₤₤

ņ˝▫ſŎ

₤ЮņŚş ¤ ЮŌų л йЮ΅ЧŎ₤ЮņŚşģĕ◦◦УŲďŀЕ˝őĠсĕРŷ Ю₤й ΖŷНĊ ЮŪÐЪ₣Ū◦₣сŁŎЯřŲŢе ЮŢŎŌ₤ ijġС₣ ĕЊ₣ΒŲİ˛ ũЮĩ℮₣ៗ ЯřŲ₤ņũņŏĕЕ₣Ū◦₣сŗл₣ŪĠ‗Бij ¤ ŗл₣₧ņЊŀ ˝ĖО₣ đĕĀкũĠ₤сŠеŪńО Įй˝ũН₧ ЯřŲş₣с▫ſŎşеЮĵйŪ◦₣сĕРŷijе₧₣řє₤Фş Ś Ю₤ŚЧ₣аĕķ˝ŚБļĮũĠ₤сŠе◦ ńО РŲĠ₣ðе ЯijŠńе◦ О РŲĠ₣ðĮ е НеΖşũ˝ŷij□Β О ſБ ЯřŲŠńе◦ О РŲĠ₣ðΖ е şЁŏijаņųЮ₤Ŋĕ Ч Е₣ŁũЮşйřЕ₣ũĠ₤сŠе◦ ńО РŲĠ₣ðе şеЮĵй ÐеĕЊij

ĕЊ₣ΒеЮĮЧũĠ₤сĠũН ₤˝еĮРŲĈе₣ΐŎ

ЯřŲŠńе◦ О РŲĠ₣ðģ е ĕŪĠņРŲ″ņŁũĮЊЮ⅜ĊĕчřєŎũР

ΒЯ₣ſ₣ĮБŪĮЕijŁ Њʼn ũ‗ч₤ņњŎℓŊБ ĕЊ₣Łũ₤Њ˝⅝ĕРŷŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чЯřŲ˝ĕų₣ĩНijЮĉЮ΅ЧŎĩ₣ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧аℓųŷЋЮ₤₤

ģĕĮŜŗņŗл₣žų ₣ е ˝ĖО₣ŁũĮЊĕЊijŏ

ĕЊ₣₤Њ˝⅝ĮБ₤˝ņŊļĮ

Ĉе₣ΐŎũĠ₤сΒĖ˝˝еĮŲ Р ៗ Ю΅ЧŎΟΌСŷ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤Рņ▫ſŎŲ◦ċ ĩŲşеЮĵйŪĮйΒ₣ðŌĆ₤сď Ю₤ЬŷЮŅijРşЮĕй ¤ Ю΅ЧŎĮЊijЯņĕЯijŠńеŪО Įй˝ũН₧ÐЊij▫ ˝ЊşĆŁũũĠ₤сŠеŪńО Įй˝ũН₧ЮĕйņЊĕ₤ņ ₤УĕĕЕ₣Ёŏ₤ЮņŚş◦◦УŲŎ˝Ю◦ЮĜй

ĠлНЯĕʼnŠеŪńО Įй˝ũН₧◦Н˝şЊijЮʼn ŲЧ₤ĜŚĕşЊijũʼn Ġ₤сŪĮйΒ₣ð▫

ŪĮйΒ₣ðĕ₣ Е ◦◦УŲŎ˝ŗл₣˝˝сЮłŚ ЮŢŎřЕ₣▫ŠńŪе О Įй˝ũН₧ĮНŌ е ĕ₤ņij□ļĮ▫ſŎΒеЮ₧Ŏ₧ ņУŎ

ЯřŲŪĠЮ₤Чũď₣ΒſЯБ řŲΖşЁŏŪĮйΒ₣ðŎŲсŗл₣ĂĠсũ΅њ₤

ģĕ₤Њ˝⅝Ĉе₣ŪijŢĠŪijřУ₤

ĕЊ₣đų₣ЮŪýй▫Ė˝сďЮŪşЧĕĂĖе ¤

ĕРŷΒſៗ Б ЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧

ŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕş₣с₤ũЮ₤ũ

Ю₤ЬŷЮŅЮĕйЮŢŎЮŪĠЧ¹ ų Яŷ₣ៗ ιĵ˝ŏŠį₤сៗ ι˝єΒſБៗЯřŲČĠсşЊijʼn ĕЊ₣Ōĕ₤Ūņ₤сřРşΒĖ˝ ĕЊĮĕċЮĩ℮₣ៗ ЯřŲЯij₣Яijş₣сŢ˝сŲņΔЮŲЧℓБаſ řЮÐЮĜйЮ◦ ЮŪĵйŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕş₣сģĕ˝ЊijŎ Њʼn ₤ ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ΒſБĮБ˝ЊşĆŁũ ЯřŲŠńе◦ О РŲĠ₣ðеЮĊſЧЮĕйЮΌЧŎ ĮЊijЯņĕЯij⅜şсЮũЩ₣Ю₤ЬŷЮŅЮĕйŌĕĕњŎĈĕс₤ņњŎ ĕЊ₣Ōĕ◦е΅ř е єŪďŲЮŪĐ ₤ņ₤УĕĕЕ₣◦◦УŲ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ŗл₣ŪijЕņŪijСŷŗл₣Юĕй˝єЮŢŎ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧◦Н˝şЊij▫ ʼn ЮĕйņЊĕЯņĕďŁũΒУijΖ₣Βſ˝ Б єЮ◦Яřũ ĮБņĕН₤℮ŌĖ˝с ЯřŲņЊĕŌĕ ĠН‗ŏ₤њ˝ʼnЊ ĕЊ₣ņНŠİũŠį₣сŠį₤с Ю΅ЧŎЯřŲņЊĕş₣сĄЯĄ˝Яŷ˝Яŀ˝ ŪĮņĈе₣řЕ˝ĜеũŢťķЊģŲ ũĠ₤с₤ЮņŚşЮĜйЮ◦ ¤ ŗл₣₧ņЊŀ ˝єřРşΒĖ˝ÐРũÐеĕРũ ЯřŲ₤□ЊijЮĝ˝ĖО₣ЮŪďйķĖе ЮřЧņġБÐРũķĖе ιřБŠį₤с Ю΅ЧŎŪijСŷЮΌЧ₣Юĉ˝Яĕų₣Šį₤с ЮřЧņġБЮņЧŲ◦еĜĠЁŏşĤ₤с ¤ řРЮşĖй ₤ЮņŚş řРşΒĖ˝řЕ˝Ĝе ĕБņУŎៗ ŌĕŁũČеģşсŪijСŷЯij⅜ð ŲсЁŏşĤ₤сĕРŷĊņŊďijЊũĠ₤сŪĠďŬū₤ʼn Ю΅ЧŎŌĕŪĠďŬū₤ʼn ŌĖ˝сřЕ₣ЁŏşĤ₤сĮБĊņŊďijЊũĠ₤с₤ЮņŚşΒĖ˝řЕ˝ĜеЯřũ ¤ řРЮşĖйЮ΅ЧŎ

ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤Рņ₤ЮņŚş◦◦УŲЮ₤ЬŷЮŅřєijРşЮĕй˝ĖО₣Ų˝š ‗к

ЯřŲŠńе О

ŪĮй˝ũН₧▫ſŎďΒеЮ₧ŎşНй ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ₤Њĕď₤ЮņŚşŪýĕсЯijş₣с◦ijЮ₤Чũៗ ₤ЮņŚşΖş Е ▫ đĕĀкřєžų ₣ ĕЕ₣ř₣ е ŁųũĠ₤сŠеŪńО Įй˝ũН₧ ÐЙş₣сЁŏ₤ЮņŚşģĕ₤ЮŪņşĕРŷ˝ЊijЊŎ ʼn ₤˝еĮŲ Р ЯřŲ ₤ņġijʼnЊǻ₤Ĝ ĕЊ₣ℓſБаřũĠ₤с₤ЮņŚşģĕČũ◦Н˝₤ŪŌĠс₤ЮņŚşũУşďЮŪ₤şЮ΅ЧŎЮĜй ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ₤ЮņŚşďΒŌĆ₤с ЮČŲŪĮйЮĕŪijĮБ◦Š Б į₤сņ˝şе◦БřєĈĠЮĕй ₤ЮņŚşĕЕ₣⅜ð Ųс▫ ŠńеŪО Įй˝ũН₧˝еĮН₣◦◦УŲǻ₤ĜřєΖŪ˝˝сņУŎ

ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏŠńеŪО Įй˝ũН₧◦◦УŲũ₣◦Н˝š Юŷ◦Ĝ

řєΒ⅜Ćũŏ ЯřŲŠńеŌ О Ć ₤сņЊĕ₤ņ₤УĕĕЕ₣◦◦УŲЮ⅜йЮΌЧŎ ¤

Ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ơ ЯĠĠĠ◦ ĕЊ₣ũЮĠЬĠЯij₣″е₣ũŢťķЊģŲ ũřťĈе₣ΐŎ ĕЊ₣◦БijеĠĕсЮŪŁņΖ₧ĮŜģŲЮÐ ЯřŲ˝еĮН₣ŪijФijŪ″ ιģĕŪijФijŪ″ņĕН₤℮ ŌĖņ˝ŎРũЮ΅ЧŎ ŌĕŲ˝š ‗кď⅜ēũ‗ũřť ι˝єďŬď₧şŪ˝ ¤ Ŭď₧şŪ˝₤□ЊijЮŪŁņ Ζ₧ĮŜģŲĠĕʼnĮРĄ ЯřŲЯŪĠņ˝▫ ΒĖ˝řЕ˝ĜеЮşŀЯijĮБŪÐФ⅜ũЯijņУŎŬĠсЮŪşЧĕĂĖе ι˝єЮÐ Ю◦ЧĠĕЕ₣Яij₣″е₣ЮΌЧ₣ℓŊБЮ◦Ьij ¤ Ŭď₧şŪ˝ℓŊБ ÐЙℓ₤ БŊ Ĝų₣řРş◦БŪ˝О₣ņБΌ₣сşеЮĵйū΅ſ₣сЮ₤₤˛С

₤΅ſСũ⅜

ιņУŎ˝єŬď₧şŪ˝ď₤ŌĄЊ˝ℓŊБ

ЯřŲЮÐЮ◦ЧĠĕЕ₣ĠŃĆС ŲЮĉ˝ĖО₣Ŭď₧şŪ˝

ЮŪŁņΖ₧ĮŜģŲĠĕʼnĮĄ Р ũĠ₤с₤ЮņŚş ЯřŲǻŎřЮ‗ŚЧņŎ˝ņ˝ģĕЮĜй řРşďŬď₧şŪ˝ Ю‗ĮŲ℮Џ şеЮĵй₤ЮņŚşũĠ₤сŪĠЮ◦₤ ЮΒ₤Ĥлŀ ¤ Ŭď₧şŪ˝ ЯřŲЮÐЮ◦ЧĠĕЕ₣Ŏ˝ģĕЮĕй ēųĠсЮýũĮşĤĠсũĠ₤с₤ЮņŚşŌĖ˝сЮ◦Ьij ιņУŎ ˝єďŬď₧şŪ˝υ˝ŬĄŏ

Ю΅ЧŎģĕŪijСŷ₤ЮņŚşЮĜйǻŎřЮ‗ŚЧņŎ˝ģĕ

″ņ˝Ōųе₣ΖŷНĊ

ŠųФĕυ₣ ιņУŎ˝є″ņũŎкΒĖ˝Юĩ℮₣ ιņУŎЮ◦ЬijЮŢŎ⅜ũŪ◦Įŏ₤ņġijʼnЊ ι₤ņij□ļĮĮЊЮ₤₤ ũĠ₤с₤ЮņŚşЮĜйЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьij ¤

ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ư ŬďĕЊŎņĠĕʼnĮ₣℮ЯijņУŎ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕĕЊŗŎĮБ⅜ēũ‗ũřťЮ◦

ЮŪĵйŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕĕЊŗŎĮБ⅜ēũ‗ũřť

ЮĝĄеĮР˝Юĩ℮₣Ю◦ЬijŪÐĠсŪýĕсЮ΅ЧŎ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ĕЊŗŎЯijĮБŬď₧şŪ˝Ю◦ ĕЊ₣ĄЯĄ˝ Яŷ˝Яŀ˝ĮБũЮĠЬĠΒķЊģŲ ŪĮņĈе₣ЯℓĈеŬď₧şŪ˝ЯřŲŌĕŪĠЮķ◦Юĩ℮₣ៗ řРşΒĊЊĠĤŎ ž₣ЮŲЧŪ⅜Ġс ¤ ďřеĠР₣ ŁũΒķЊģŲ ĕЊ₣ŁũЯℓũ˝⅝Ŭď₧şŪ˝ ЯřŲ₤□Њij˝ĖО₣Ζ₧ĮŜģŲĠĕʼnĮРĄ Ю΅ЧŎЯřŲŪĠďŬū₤ʼnēųĠсЯij⅜ð ŲсЮ₤Śş

ЯřŲņ˝ЯijĮБŷ₣℮Ūij˝РŲņУŎ

ŌĕļĮİŎŪ₤ФŲ

ď₣ŁũΒķЊģŲ ĕЊ₣Яℓũ˝⅝Ŭď₧şŪ˝ℓŊ₤ Б Ĝų₣ЮŪşЧĕ₧₤с ¤ Юĕйņ˝ĮБ▫ ЮÐņЊĕĠеĵũ Ġеĵĕ◦еЮĕЬņ◦ŌųĠсĮБřРĕ″ņ˝ĩ₣ Ю΅ЧŎЮÐņЊĕş₣сĬų₤сĠũС Ś ₤ŪņĠ″ņŁŲкЮ◦₤к ЯřŲЮÐĮНе ЯřŲ⅜ð ŲсЮĜйĩ₣ ¤

˝ĖО₣₤ļĮŁũ‗чЮĕй

₤ЮņŚşŪýĕсЯijŪĠŁĕсŎ˝Ю₤ş˝ŚБĮŜŗņ″ņ

ĊņŊ″Юĉ ΖşĕЕ₣ũ˝⅝Ŭď₧şŪ˝ģĕЮ΅ЧŎ ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijŌĕ˝Ōųе₣ĮЊЮ₤₤ĮБ₧řєЮŲЧ₤ ŲНĠņ˝ũжŲŪе ◦₣сĮБŬĄŏģĕ ¤ Ю΅ЧŎ◦Н˝ďŪ◦₣сģĕŪijСŷЮÐũжŲеΒпГş₣ Е Ю΅ЧŎ˝єЮŢŎ ЮĠЧΒĖ˝ũжЮŵķ Βе₧şĮБŪ◦₣сЮĜйŪĠЯ΅₤ĠĕʼnЊş Ū◦₣сΖşĕЕ₣řЮ‗ŚЧņΒе₧şģĕŷЋŀĮНеžĕ ¤ ЮĝŪĠЮ◦₤ΒНБ″ŲБ ЮŎЧ₣ŌĕΧĈ΅ũ‗чĮБ₤ЮņŚş Я΅ſŬмŬм ЯřŲģĕĘĖ йЮŲЧŁũě ų ĕ ĵĕũĠ₤сĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ˝ĖО₣ĂĖеở៨̉ ĕЊ₣ũĠ₤с₤ЮņŚş₤₣− ΅℮пСŲŎ Б Н₤ч

˝ĖО₣ĂĖеợơƠ ģĕ

˝єЮŢŎ⅜ũýŊ ĕΒſБЮŪłĮБ▫ŪÐФ⅜ũũĠ₤с₤ЮņŚş Я΅ſŬмŬм ďŪÐФ⅜ũЯřŲřНйζ₤Юĝ◦БijеĠĕсЮĜй ďŎРũŗũ₧₤сņ˝Ю΅ЧŎ ¤ ņ˝ĮБ₤ЮņŚşЯřŲĠĕʼnŷ₣℮Ūij˝РŲŪijЕņŪijСŷ″ņŪĠаĮ‗Б ņЊĕ₤Рŷ ŌĕЮŲ₤

ιŪijСŷŁũŬijijĤijΒĖ˝Ū₤О˝žų ₣ е ЮĮ˝

Ūij˝РŲЮŪşЧĕď₣ЮÐ ¤

Ю◦ЧĠΒĖ˝Ū₤О˝şРŲşЊij₤ ʼn ЮņŚşЯřŲĠĕʼnŷ₣℮

Ю΅ЧŎЮĠЧ₤Њĕď₤ЮņŚşņЊĕģĕŪĠŪĮЕijΒ ʼn ſБď˝е΅Н₤΅У₤ĮБŪĠŪ˝ijБЮ◦

Ġ₧ Ś ĄĕņНŠЯijЮČņЮŬņũ˝₤ЮņŚşďņЊĕžĕЮΌЧŎ ¤ ◦Н˝ďŌĕЮ΅ijНŁũ‗чĠ₧ Ś ŲЁŏŌĕ ļĮĄРũşijс ĕЊ₣Ĭų₤сĠСũŚ ŗл₣₧řєŎРũņ˝Ю΅ЧŎ˝ĖО₣ŬĄΒе₧şŪ◦₣с ˝єЮÐģĕЮķųşЮ΅ЧŎЯřũ ¤ Юĕйņ˝ĮБЮÐŎŲс▫ ŁũĬų₤сĠСũŚ ņУŎĕЕ₣Ĝеņ˝ĕРŷŁũĬų₤сĠСũŚ ņУŎЮ◦Ьij ¤

̉


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ư ŬďĕЊŎņЯřŲŌĕĮРĄĮ₣℮ŵŎýĖ ÐЙ˝ĖО₣Ų◦ċ ЊŬďĕЊŎņℓŊБЮ▫Ŋ₣Ю◦ ЯřŲŁũŲеģ˝Ĉе₣ĠлНĜŊĕЮ˝ЧijЮΌЧ₣ ¤ řеĠР₣ЮĠЧ₤ЊĕďŲ◦ċ Њ ЮĕйņЊĕЯņĕℓŊБĈе₣Β₤сЮĜйЮ◦ ι˝єŌĕũřťņУŎЯřŲď₤ŌĄЊ˝ЮĜйŌĕļĮşŪņОй ŁũũЮŀлũаŀл ņНĕЮÐ ÐЙĠ₧ Ś ŲĮБĠŔΆĊņŊďijЊ ЯřŲЮ˝ЧijЮΌЧ₣ŪÐĠсЯijijеĠĕсЯřŲŪijСŷЮÐŪijФijŪ″ ЮŪĵйņĕН₤℮ ŌĖŌĕĠе‗₣Ĭų₤сŌĆ₤сďЮũЩŎៗ ₤₣−Еņ▫ŌĆ₤сЮŪŁŎĕЕ₣ĩŚŲņ с ˝ĕРŷŪĠЮŗĄĕчЁŏŠųФĕŪýĕс ЮĠЧď₣ŌĆ₤сņНĕ ¤ ĄеЮĕЩũЮĠЬĠЮĕйĠ₧ Ś ŲЁŏЮÐĠйЮģũ ŪĠĂе ₣ĕЕ₣ΒĖ˝řЕ˝ĜеЮÐ ЮŢŎņ˝ĮБ ЮÐģĕŠ˝şЊijʼn ¤

Ю΅ijНЮķ◦ЮĕйЯij₣ЯijЮ˝ЧijЮΌЧ₣

ЮŪĵй▫ŁũĮЊЮ⅜ĊĕчģĕĠİΆŀ▫

₤ļĮŁũ‗чĬų₤сĮБΖŪ˝˝сЮĉŁĕс₤ļĮŁũ‗ч ũЖijЯijΖŪ˝˝сЮĉЮ◦Ьij ¤ ₤ļĮŁũ‗чЮĕй

˝єĠ₧ Ś ŲĮБЮ΅ijНЮķ◦ĊņŊďijЊņУŎЮ◦ЬijЯřũ

Ю΅ЧŎņУŎЮ◦Ьij ÐЙ▫ĈΉĕ

ĄЊйďĕсě ų ĕĵĕũжЮŵķЮŲЧĠ₧ Ś Ąĕ

ũĠ₤сΒĖ˝řЮ‗ŚЧņΒе₧şℓŊБ

Ю΅ЧŎĕЊ₣Ю⅜˝Ĝř˝ņŊЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьij ЯřŲĠ₧ Ś ŲĮБŁũŪijФijŪ″Юĕй ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ņУŎЮ◦Ьij

ŪĮйΒ₣ðĕ₣ Е Ōĕ₤ŪijСŷЯřŲĠ₧ Ś ŲĮБŁũě ų ĕĵĕŪijФijŪ″Юĕйĩ₣

Ю΅ЧŎ

ŪĮйΒ₣ðĮΖ Не şĮЕ₣Ġ₧ Ś ĠНÐðŲЯřŲģĕĄУŎŪĮйΒ₣ðě ų ĕĵĕŎ˝ЯřĕřБņ˝ŪijФijŪ″

Ю◦ ЮŪĵйŪĮйΒ₣ðĮΖ Не şЁŏŪĠЮŗĄĕчřŲсΒĖ˝Ĉе₣ЮĜй ЁŏģĕřРşşЊijЮʼn ÐЮĜйЮ◦ Ю΅ЧŎņУŎЮ◦Ьij ŪĮйΒ₣ðĮНеΖşЮĊſЧžų ₣ е ďņУŎЮÐĩ₣ ЮŪĵйŪĮйΒ₣ðďĠс₤ÐН‗ďņУŎЮÐ ¤ ņ˝ĮБЮ΅ijНЮķ◦Юĕй Ю΅ЧŎ ģĕďŪĮйΒ₣ðŪijСŷŁũŁũýеŪ◦ũĠ₤сŪĠďĄĕаĕijеĠĕсЯřŲŪĮйΒ₣ðŪijФijŪ″ďĕЊşĆ ◦Н˝ď ŪĮйΒ₣ðŌĕ˝Ōųе₣◦њĮžų ₣ е ĮРЯ˝ŗл₣₧˝єЮŢŎ ¤ ЮŢŎņ˝ĮБЮ΅ijНĈе₣ĠлНĜŊĕЮĕйЮ΅ЧŎ ЯřŲ О ņБΌ₣с ņ˝ŪijФijŪ″ŗл₣İŎũУş Ю₤Śş ŲРŎ◦БơƯ аĕŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ ЯřŲřЮ‗ŚЧņŎ˝◦БŪ˝₣ Ю΅ЧŎ ˝єŪijСŷČŀсģijсĮ◦ Б БЮĜйļųņЯřũ Ю΅ЧŎ˝Ōųе₣◦њĮũĠ₤с ŲРřР ŷВ˝Р ŌĖ˝сυ₣˝єŪÐĠсŪýĕсĕ₣ Е řЮ‗ŚЧņģĕļųņ ЮŪĵйņ˝ĮБĠ₧ Ś ĄĕЯřŲģĕЮĠЧ˝ĈſũЁŏЮ₤Śş ŲРŎ◦БơƯ ĮБřеĠ₣ Р ЮĜй Β₤с ₤₣−Еņ▫ģĕŪĠЮŗĄĕчЯřŲЮÐģĕŪģ▫Ė

Ю΅ЧŎЮÐЯŲ₣ŪĈеģĕĕРŷŁũΖŌл₤сņНŠĠ₧ Ś Ų

ĮБŁũŪijФijŪ″ũĠ₤сЮ₤ŚşℓŊБЮĕйЮ◦Ьij ¤

̣


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ďŁũĮЊij₧₤с▫ Βе₧şЮĉŷЋŀ₧₤с

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЮŪŁŎĮБřЮ‗ŚЧņΒе₧şģĕņ˝ņŚ₣Ю◦Ьij

ЮŪĵй▫

ΒĖ˝ŪijФijŪ″˝Ūņģijс

ņ˝ĮБЮ΅ijНЯřŲřЮ‗ŚЧņΒе₧şģĕЮŢŎŁũĠйЮģũ

ŪijФijŪ″ņЊĕŀЮŀЧijĕЕ₣Ţ˝с◦‗Ź˝ņŊЮŲЧΒĖ˝ЯřŲŪĠĂе ₣ĕЕ₣ŠųФĕЮ◦ ¤

ΒĖ˝

ЮÐЮĠЧ˝ņНŠΒĖ˝ЯřŲЮÐ

₤₣℮њŎ Ю΅ЧŎЮÐĮŪ₣Е₣Βе₧şЮÐЮĝ˝Яĕų₣₧ЯřŲЮÐŌĕļĮЮŠ⅝Ŏ ¤ ĮЊijЯņĕЯij₤ЮņŚş О ŲРřР ŷВ˝Р ŪýĕсЯijĠİΆŀŠųФĕЮĝŪĮеЯřĕЯijĠлНЮ₧ ‼ й ˝єŲŊņĕЕ₣Ġ₧ Ś ŲЁŏŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ģijс◦БŪ˝₣

ņБΌ₣с ЮĉŷЋŀďЮŲЧ˝řеĠ₣ Р ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ΖşģijсĠ₣с◦БŪ˝О₣ ņБΌ₣с ņŚ₣Ю◦Ьij ģĕ ˝єЮŢŎ⅜ũŌĕŁũŪĠĂе ₣ĮБ₤е₧˝сĮЊķĮЮŵ˝Ĉе₣ņРŲ Ю΅ЧŎЮŪŁŎĮБ˝₣◦њĮģŬе ₣ ģĕ◦◦УŲĠŬĄњŎ ĕЊ₣ŪijСŷЮÐĠЮ‗ŚŀЮşŀĮБŪĠЮ◦₤ΒНБ″ŲБĩ₣ ¤ Ĉе₣ЮĕйÐЙĠ₧ Ś ŲĮБЮ΅ijН Ĉе₣ĠлНĜŊĕ řЮ‗ŚЧņ

řРşģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧŪ⅜Ġс ¤

ņБΌ₣с

◦Н˝ďŗл₣₧˝єŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ģĕŪijСŷЮÐ

ģĕďЮŲЧ˝◦БņУŎЮ΅ЧŎĕЊ₣ЮŲЧ˝◦БĮБũ ¤

Ю΅ijНЮķ◦◦РЮĉЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏ

О ņБΌ₣с ЮŲЧ˝◦БņУŎЮĜй ˝єŠеŪńО Įй˝ũН₧ģĕΒĊЊĠĤŎũУşņ˝Ю΅ЧŎ ¤ ŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ģijс◦БŪ˝₣ ΟΌСŷЮŎЧ₣ĕЕ₣ĮЊĕЊijŏĕРŷЮ΅ijНЮķ◦ΒſБ ◦БĮБũ

О ņБΌ₣с ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ģijс◦БŪ˝₣

ŪĮņĈе₣ĮЊĕij Њ ŏĕРŷņЮĊŜģŎΒſБŠųйЯřŲŪĠЮ◦₤ģŬе ₣

ģĕΒĕНŷijʼn

ďЮŲЧ˝

ЮřЧņġБЮşЬ₤ǻ₣˝ŚБ

ĠŬĄњŎЮĜй ι˝ĖО₣ŁŲкЮ◦₤к řЯřŲЮĜй ЮijЧŌĕΒĖ˝řЕ˝Ĝе₧Юĩ℮₣ ŌĕņЮĊŜģŎ₧ ŠН₤ĮБņЮĊŜģŎ

ЯřŲЮ₤ŚşŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ģĕΒĕНŷijʼnΒ₤сņ˝Ю΅ЧŎЮ◦?

řРЮşĖйЮÐÐУũĮЊĕЊijŏ

Ю◦Ьij▫ ŪĠЮ◦₤ЯřŲЮÐřЮ‗ŚЧņŎ˝ŪijФijŪ″ŪijСŷĠŃĆС ŲЮĉďņУŎũřťЯřŲΖşŌĕ ι ýŊ ĕ ďijЊ⅜₤ĕч ĕЊ₣ļ⅜ЯijņУŎĩ₣ ¤ ЮĠЧŌĕďijЊ⅜₤ĕч ĕЊ₣ļ⅜řРşýĖ ŁũΒķЊģŲ◦БijĠ е ĕс ЮĜйŌĕļĮŪ₤ФŲ₧₤с ĩ₣ ¤

ďĮЊЮ₤₤

ЮĠЧĠ₧ Ś Ąĕ◦БijеĠĕсЮĜйņЊĕēųĠсŌĕЮ₤ũВļĮŪ⅜Ġс

Ю΅ЧŎЮřЧņġБŁŚĠсijĠ е ĕсЮĜйЁŏģĕďĠсŵĠсЯņĕЯ◦ĕ

ŪijФijŪ″ijеĠĕсЮĜйĮБņНĕ

ŪijСŷЯijũŲijсģijсŪ₤Όй ¤

ŪÐФ⅜ũũĠ₤сĮĮУ˝₤ЮņŚşЯřŲ

şеЮĵйĠ₧ Ś ĄĕЯřŲЮĝ₤ŲсĈе₣ĠлĜ Н Ŋĕ

ЮÐņЊĕŪijСŷЁŏŌĕŁũĬų₤сĠСũŚ ЮĊſЧЁŏũжЮĄЧĠũжĄŲ У Ю◦ ¤ Ю΅ЧŎЮŢŎ⅜ũ◦еЮĕЬņ◦ŌųĠсřРşýĖ Ġ₧ Ś ĄĕŪĮņũ₤сЮĝЮŢŎЮ₤ĞЭņ⅜ĞijсЮŪŁņŁũŪijФijŪ″ũĠ₤сΒĖ˝řЕ˝ĜеℓБŊ ijеĠĕс ЮĠпЩ΅ðЊĕűБ ŪĠп″ Г ʼn ĕБ Ή˛ ₤ðĕ С Б ĕЊ₣ ĕњũņл₣сűБ

ΧĈ΅ũ‗чřРş˝ĖО₣˝ũ‗Б

ЯřŲģĕļąĠсŠФ ųĕЮĉŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ũ΅Рij

ņ˝řŲсЮĮŲЮĕй ¤ ĮЊijЯņĕЯijŌĕļ⅜ŠН₤ýĖ ĠĕʼnЊşĠĕʼnФşŗл₣₧˝єЮŢŎ ◦еЮĕЬņ◦ŌųĠсũĠ₤с

̀


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ņĕН₤℮Ĉе₣ЮĕйŌĕŲ˝š ‗кřРşýĖ Ю΅ЧŎЮÐΖşũ₤сЮĝŪijСŷũмРŷýĖ ŗл₣ŲΔĩ₣ ¤ ΒĖ˝Ūģ▫Ėş₣с ◦Н˝◦БijеĠĕсĈе₣ЮĜйЁŏģĕďũĠ₤сŠФ ųĕ

ЮÐŪijСŷş₣Čе˝ġФĕĮБũŗл₣៖

◦БņУŎ

ÐЙ▫ěņ

Я₤Ū₤ΐŎũĠ₤сΒĖ˝ŪijФijŪ″ĮБņНĕ ŪijСŷĠеģijсЁŏΒ₤с ¤ ◦БĮũБ ÐЙ˝НеĬų₤сĠСũŚ ιЯ˝◦Ūņ₣сĕРŷşĤĠс ĕЊ₣ĮĕċŢũΖ˝ũΒſБĈе₣Β₤с ¤

ЮĊſЧřРЮČĖйЮĉ

Ġ₧ Ś ĄĕĕЕ₣ģĕĄУĠĄНеďņУŎŪ◦Įŏ₤ņġijʼnЊЮÐ

Ю΅ЧŎ₤НŠşЊijĠ ʼn Ю₣˛ЧijďũřťЯijņУŎ˝ĖО₣ũŎкЮĮŲřєŠųБ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧŪ₤О˝şе‗йН Ĉе₣ĠлĜ Н Ŋ ĕŌĕļ⅜ şĤĠс ĕЊ₣◦еЮĕЬņ◦ŌųĠсŠН₤ýĖ ĠŃĆС Ųņ˝ЮĊſЧď ŪĠЮ◦₤ЯijņУŎ ŁũŲеģ˝Ōĕ˝ŪņЊijžų ₣ е ₧₤с ¤ Ю΅ЧŎЮÐŪijСŷŁũŪ◦ĮŏĊĕℓ˛еЮО ℓ˛₣ Ч ĕЊ₣Ю₤ş˝ŚБ ĮŜŗņŗл₣ЮŌйņНij ЮřЧņġБũ˝⅝₤΅ĮĕċЮĜй ¤ řеЮ₧йŪ⅜ŎņУŎЯřŲŲΔĠеĩНij ŪĮņĈе₣ Ūģ˝řŪĠďŌĕЮďÐĄњŎ ÐЙ▫ΒĖ˝ŪijФijŪ″ℓŊБЮĉЮĝ◦БЮĜйЯijņŚ₣ ¤ ЮĊſЧřРЮşĖйĠ₧ Ś ŲЁŏģĕřБ ĊųБďĠсŵĠс ĕЊ₣ŎРũΒЯ₣ſ₣ ¤ ŗл₣₧ņЊŀ řРşĮУ˝ ◦УũÐЏ ΒĕНŷijʼnЮŲЧŪĠЮ◦₤ Яū΅ð˝ ΒпГş₣ Е ¤ ◦Н˝ďĮУ˝ ◦УũÐЏ ЮŪĠЧņЮĊŜģŎŗл₣₧ЮřЧņġБŪ₤СĠŎ˝ŪĠЮ◦₤ Яū΅ð˝ ˝єЮŢŎ ÐЙĮУ˝ ◦УũÐЏ ĮНеΖşģĕЮďÐĄњŎЮ◦

ЮĠЧ₤ЊĕďЮÐņЊĕşРŲЮĉЮĝ◦БЮĜйЯijņŚ₣ ¤

ŁŲ₧ũ₤сЮĝ◦БЮĜй

Ю΅ЧŎ ЮĠЧŌĕЮ˝ЧijşŵşŲ ЮÐΖşЮņЧŲЮþЧŀļųņ Ю΅ЧŎΖşũжŲijсģĕ ¤ ЮĠЧũ₤сЮĝĂĞŎ ŁŲ₧οĮБşŵşŲ

ÐЙЮŪşЧĕЯij΅У₤ЮĮŲũ˝ņЮĊŜģŎ◦Ġс◦Ųсņĕ Њ Ю˝ЧijЮĉЮ΅ЧŎ ¤

ņУŎ

ŷЋŀЮ◦Ьij ņūĕʼnũБ Ġ₤с₤ЮņŚşņЊĕΖşЮĊſЧЁŏũřťℓБũŊ ЮŀлũаŀлģĕЮ◦ ЮĠЧ₤ЮņŚşÐ₣сЮĝ◦БЮĜй ЮŪĵй Ġ₧ Ś ĄĕΖşşРŲřŲсŪĮйΒ₣ð ЮřЧņġБĈņĈũũ˝Łũ₤НŠşЊijЮʼn ŢŎĬĀŲсģĕ ¤ ЮĠЧΒĖ˝₧ş₣с ŪĠÐŲсķ˝Śļ Б ĮřŲсŪĮйΒ₣ð ЮÐĕЕ₣ΖşĠİΆŀŁũЮ₤ĖΉşеЮĵйŪĮйΒ₣ðŁĕсЯijžų ₣ е ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ ŌĕΒĖ˝₧ş₣с˝ġijсŪĮйΒ₣ð

ЮÐŪģ˝řďŌĕŁũžų şũЯΒ₣ŪĮйΒ₣ðďņЊĕžĕ ¤

Βе₧ş

ĠũЮ◦₤₧ЯřŲş₣сŗŎБũřťЮĜй ĕЕ₣ņЊĕİŎ₤ЮŪņşЮĊſЧřРЮČĖйģĕЮ◦ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ŲðЕ˝₧ ₤ЮņŚşÐ₣сЮĝ˝ĖО₣ũřťЮĜй ЮÐĕЕ₣ŌĕŁũŲеģ˝₧₤сĕ₣ Е řЮ‗ŚЧņŎ˝ũřťЮĜйĮБ₤ЮņŚş ¤ ņЮĊŜģŎņŜл ₣Ю◦Ьij ЯřŲďřеЮ₧йŪ⅜ŎũЖijЯijŪĠЮ₤Чũ ÐЙřЕ˝ŪĠďĄĕЁŏЮĉ◦Б˝Яĕų₣ ÐĕųЕй₤еžĕсៗ Юĝ˝ĖО₣ũřťЯřŲřЮ‗ŚЧņģĕЮĜй ¤ ЮŪĵйЮĠЧņЊĕЮĊſΒ Ч пГş₣ Е Ю◦ ЮÐŪijСŷŁũČеģşсŢ˝с ˝Ōųе₣◦њĮĊе₧₤с ¤ ЮĜй ¤

ŪĮйΒ₣ðņĕ Њ ďŪijСŷČŎǻŎΒſБЮŪşЧĕЮ◦

ЮřЧņġБũ˝⅝◦Н˝Ζ₧ЮŠijʼnş‗ е йН

₤ЮņŚşΖşĠŃĆС ŲĠ₧ Ś ĄĕşРŲЮĉЮĝ˝ĖО₣ũřťşе‗йН ЮĜйģĕ

́

ЮŢŎΒ₤сЯijĊĕēĕ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Б БĠ ĠĕʼnЊşĠĕʼnФş ι˝єņЊĕģşсΒ₤сΒſБĩ₣ ¤ ₤ЮņŚşĠлйĵŲсЯijŌĆ₤сĩйĀ ĕЊ₣řĊ ų лНЮ₧ ‼ й ЯřŲ₤ЮņŚş ũЖĠΒР₤Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЮЊ ÐЮĉЁŏΒĖ˝ņ˝ЮĝℓŊБ ¤

ЯijşеĕУĕΒĖ˝ЯřŲŪijСŷĠлйĵŲсŌĕşеĕУĕijЊşЮ◦ ¤

Ю΅ЧŎΒĖ˝ЯřŲŪijСŷŪĮйΒ₣ðĠлйĵŲс ĕЕ₣ŪijСŷŪ˝ũЮ΅ņũΉņ Ю΅ЧŎЮĝЯĠ˝ģ˝сŬŎģлŎŪÐĠс ◦Њ₤◦Б ĮНеΖşЮĊſЧΒſБřŲсŪĮйΒ₣ðģĕЮ◦ ¤ şеЯ‗˝ΒĖ˝ЯřŲ₤ЮņŚşņЊĕģĕĠлйĵŲс ÐЙİŎŪ₤ФŲ ĕЕ₣Ġūİ˛ Ġ₧₤с ďЮ₤ş˝ŚБĠŃĆ Ġс ķ˝ŚБļĮřŲсŪĮйΒ₣ð

ЮŪĵйЮОų şĄУĠǻ₤ĜřРşΒĖ˝ЯřŲŪĮйΒ₣ðģĕũЖĠΒР₤Ŏ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊ ¤ ◦БΖ₧ĕЊÐņĈе₣ЮĕйņЊĕŪ₤СĠŎ˝ĊĕēĕĮБ₤ЮņŚşЮ◦ ŪĮņĈе₣ŁĕсЯijņЊĕЮŪŁ˝ŪĠĂе ₣ĕЕ₣ŪĮйΒ₣ðĩ₣ ¤

ЮÐĕЕ₣ŁĕсЯijŌĕ Ю΅ЧŎΒĖ˝ЯřŲŪijСŷ

ŪĮйΒ₣ð ũЖĠΒР₤Ŏ˝Ū◦ĮŏĊĕ ĕЕ₣ЮĉďŪ˝ Ю΅ЧŎЯĠ˝ģ˝сýĖ ĮНΖ е şЮĊſЧΒſБЁŏĠлйĵŲсřŲсŪĮйΒ₣ð ģĕЮΌЧŎ ¤ řРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧŪ⅜Ġс ¤ ₤Рņ₤ЮņŚşČе▫ ņĕН₤℮ŪijСŷŁũ ŁũĠЮģ₤ΒЯ₣ΔŲ ι˝єŪijСŷЯijĠеģijсЮČŲ ¤ ņĕН₤℮ĕЕ₣₤₣₤Е˝ ŷЋŀ ЮĠЧŁŲ₧ŪijСŷЮÐЮĊſЧЁŏ Ōĕ◦Н˝š Юŷ◦ĜĠĕʼnЊşĠĕʼnФş ¤ ЯijřŲсЮÐЮĊſЧЁŏŌĕ◦Н˝š Юŷ◦ĜřŲс˝ ņĕН₤℮ĮНеΖş₤₣₤Е˝ģĕЮ◦ ¤ řРЮşĖй ЮĠЧЮŎЧ₣ЮĊſЧЁŏņĕН₤℮ŌĕũĠУ₤ ЮŎЧŪijСŷЮĊſЧŗл₣₧˝НеЁŏЮŎЧ₣žų ş▫ ǻĕЕ₣₤₣₤Е˝ЮŎЧ₣ ģĕŷЋŀ ¤

ĠлНЯĕʼnЮĠЧ▫Ţ˝с˝₣ĈΉĕďĄеĕУ₤Ġ₧ Ś Ąĕ₤НБ ŷЋŲ ŷЋŀ

₤ЮņŚşŪijСŷşе₧Ŏŗл₣

ŪŁ₤сЯŪ˝Ų Ю΅ЧŎŪ₤СĠŎ˝ℓŷЋŁΒ₤с ЮřЧņġБũ˝⅝ũřťşе‗йН ЮĜй ˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕй Ōĕ◦Е˝řБď şе‗йН ЮĉďžijĊĕēĕЮĉ ŷЋŀ ЮŪĵй▫ ЮĠЧŢ˝сĈΉĕЮĉ Ġ₧ Ś ĄĕşеĕУĕЮŪşЧĕĕЕ₣ŌĕŁũ ĘЙČĠсŁĕсЯijžų ₣ е ¤ ΒĖ˝₧˝єũ₣◦Н˝š Юŷ◦ĜЯřũ ¤ Юĕйď₤ŪijСŷЯřŲΖşĠлйĵŲсřŲс₤ЮņŚş ģĕ ЮŪĵйĮЊijЯņĕЯijЮÐČŀсЮŎЧ₣ ЯijЮÐũ₤сЮĝ˝ĖО₣ĩĀй ĕЊ₣ЮŲЧřБĊБũų Ġ₤сЮÐ ¤ řРЮşĖй Ţ˝сĠĜĀŎ ĈΉĕЮŲЧũřťΖ₧ĕЊÐņďŁũΟijŪĠЮŗĄĕч ¤ şеЯ‗˝υŁũŢ˝сĠ₧ Ś ĄĕďĕЊÐņŷЋŀ ď ŁũŌĕŪĠЮŗĄĕч₧₤с ¤ ņŜл ₣ŷЋŀЮ◦Ьij ΒĖ˝ŪijФijŪ″ũřťşе‗йН řРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ΒĊЊĠĤŎũУşЮ΅ЧŎ ŪijСŷ″е₣ŠųФĕυ₣ ďΒĖ˝řЕ˝Ĝе Łũĵũ₤ĕʼnЊ₤НŠЁŏŪĠЮ◦₤ĄЊijž₣ ЯřŲЮŠ⅝Ŏď₣ŠųФĕ Ю΅ЧŎŪĠЕ₣ЮĊſЧŗл₣₧ ĠЮĕ⅝ŎŪĠЮ◦₤ĄЊijž₣₧ЯřŲžų ₣ е ď₣ŠųФĕ ¤ Ю΅ЧŎŪĠŎњijĖ˝еЁ Н ŏŪĠЮ◦₤₧ ЯřŲņЊĕЯņĕ ЮŠ⅝Ŏď₣ŠųФĕ ě ų ĕĵĕŪĠЮ◦₤ĄЊijž₣ģĕ ¤ ЮŪĵй▫ ďŁũĮЊij₧₤с ĕЕ₣ŌĕΒĖ˝₧ ņУŎņЊĕ₤ĠĤŎşЊijʼn ЯřŲЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎŁũЮŵķŲĕс ιЮĉЮŢŎŁũžų ş ĕЕ₣ΒЮŃąŀ Ч


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

₤ЮņŚşЁŏЮĊſΒ Ч ĕʼnŬÐņĕч ¤ ΧĈ΅ũ‗чřРşĮУ˝ ЮΒijРŵĕ ΒЮŃąЧŀĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ЁŏşРŲŪĠЮ◦₤

Яū΅ð˝ ΒпГş₣ Е ¤ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşşРŲŪ₤О˝₧˝єЮŢŎ ₤ЮņŚşŪijСŷģĕĠ₧ Ś ĄĕΒЮŃąЧŀďĕЊşĆ ¤ Ю΅ЧŎ″ņ˝ġФĕ ЯijŁŲ₧Βе₧şĠũЮ◦₤ņУŎ₧žų ₣ е ĮРЯ˝ď₣ şРŲņ˝˝ĖО₣ũřťşе‗йН Ю΅ЧŎ Ġ₧ Ś ĄĕаĕŪ₤О˝ЯřŲΒĕсЮŠ⅝Ŏ Яij₣ЯijũijсЮĉşРŲďņУŎΒĖ˝žų ₣ е ĮРЯ˝ ЮŢŎЮ΅ijН▫ ņĕН₤℮ Ōĕ₤ŌĕşЊijş ʼn ₣сЮĝž₣ΒĖ˝žų ₣ е ĮРЯ˝ď₣ŠųФĕ ¤

ŗл₣₧ņЊŀ

ĠŃĆС ŲĮУ˝ĜņНЙĕņНŠņūĕʼnБаĕũřťşе‗йН Ёŏņ˝şРŲĕЕ₣ЮÐЮ◦

ЮÐĮНеŌĕŁũŲеģ˝ĠŃĆО й

ĮБЮŪĵйĮУ˝ΒĖ˝Ĉе₣Юĕй₤ŊњŪÐşЊijЮʼn ĊſЧŁũ

Ёŏũřť ЯřŲЮÐřЮ‗ŚЧņģĕŪ⅜ĠсЮĜйЮ΅ЧŎ ¤ ₤ЮņŚşŪýĕсЯijŪĠŎњijĖ˝НеЁŏĮУ˝ЮĜйŌĕΒе₧ş ЮŪşЧĕЮĮ˝ ¤ Ю΅ЧŎ˝₣◦њĮ₤ЮņŚşýеŪ◦ЮŢŎ₤΅ŁũũĠ₤сĮУ˝Юĕй ĕЕ₣ΖşĬĆŀсĮУ˝ЯřŲЮĝ žų ₣ е аř˝ĖО₣ũřťşе‗йН ЮĜй ¤

Ю΅ЧŎЮĠЧΒĖ˝₧ЯřŲņЊĕΒķЊģŲũřťşе‗йН ЁŏģĕŪĠаĮũЮĠЬĠЮĕй

ĕЕ₣ģijсΒſБЯřŲΒĖ˝ЮĜйŎ˝ģĕ

Ю΅ЧŎЮĠЧŪŁŀЮĝijЮĉЮ◦Ьij

ΒĖ˝ЮĜйĕЕ₣ĄУĠĕРŷŁũŲеģ˝

΅У₤ŪĮеЯřĕŪĮņĈе₣ ŷЋĠijʼnЊЮĩ℮₣ៗĩ₣ ¤ ĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ˝ĖО₣ũřťЯřŲЮÐřЮ‗ŚЧņģĕ Яij₣ЯijЮŪĠЧ˝ġФĕЮĕйďĕЊşĆ ¤ ЮÐЮũЬĠşеŢ˝сĕЊÐņ ЮÐ ĠЮŔąũ ĕЊ₣ŲУ₣ЮŵņΒĖ˝ЯřŲņЊĕžų ₣ е ď₣ЮÐ ЯijЮÐņЊĕЮĊſЁ Ч ŏĮУ˝Юĕйžų ₣ е Ю◦ ¤ ЮÐĠеģ˝сΒĖ˝₧ ЯřŲžų ₣ е ď₣ЮÐ Ю΅ЧŎņЊĕΒĕНŔňijЁŏΒĖ˝ŪijФijŪ″ĠũЮ◦₤₧ŌĕΟ◦ċ ЊĮŲЮĉЮŲЧΒĖ˝Β₤сĈе₣ ЮĜйЮΌЧŎ ¤ ŠńеĕО ₣ Е Ŏ˝ЮŠijʼnŠ‗Ź Яū΅ð˝ ďΧĈ΅ũ‗чņУŎÐijсĠлНЮ₧ ‼ й ¤ ЮÐŎ˝ĮУ˝ ΖŁΒЊĕ ĕЊ₣ĮУ˝ ЮΒijРŵĕ ďņЊijʼn ¤ ЮÐĠеģ˝сŬď₧şŪ˝ ŌлЮ₤řРĕБ ЮřŀĮУ˝ ΒĕĖБЮŗĄąО Юşŀ Ю΅ЧŎ Б ĕЯřũ ¤ ₤РņġБЯijĵ˝ŏΒ₣ſũũĠ₤с ЮÐ˝єņЊĕ◦Н˝ЁŏĮУ˝ ΖŁΒЊĕ ĕЊ₣ĮУ˝ ЮΒijРŵĕ ĮŪ₣Б˝◦Е˝řģ

΅ſБŲĠ Б

˝єĮНеΖşĠŃĆО йĠŃĆС ŲЁŏĮУ˝ЮÐ◦◦УŲŠųФĕďņЊijʼn

ЮŢŎņЊĕģşсЁŏŠųФĕģijсΟ◦ċ ЊĮŲЮĜй

ЮΌЧŎ ¤ ₤РņġБЯijΒе₧şũĠ₤с ΒĕĖЮБ ŗĄąО ˝єņĕ Њ ΖşЮĊſЧЁŏĮУ˝ЮÐŪĮņΒĕНŔňijЁŏýijсЯij₣″е₣ ũřťΒſБĈе₣Β₤с ˝ĖО₣ЮŠijʼnŠ‗Źşе‗йН ЮĜй ¤ ĮУ˝ ũмРņ₣ л с Ĉе₣ЮĕйģĕЮĊſЧΒſៗ Б Ĉе₣Β₤с ЯřŲ₤ЮņŚşĈе₣ΐŎЯřŲŌĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ ÐУũЯij ЮĊſЧ ¤

₤ЮņŚşņЊĕĮЊĕЊijŏЯijΒſБЯřŲďĠşĆĠ О ġĕĖЮ◦

ЯijΒſЯБ řŲďŁũĈ₤сЯ◦₣ЮĉΒĜÐijĩ₣ ¤

О ģĕņНĕ ŁũĈ₤сЯ◦₣Ζş Ю΅ЧŎĮŜŗņЮşЬ₤ǻ₣˝НеЁŏǻЮ˝ЧijЮΌЧ₣ģĕ ¤ ЮĠЧŁŲ₧ŪĠ₣ ЮŢйŪ⅜ŎģĕŪ₤ФŲ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧЮÐ◦Н˝ЁŏŁũĈ₤сЯ◦₣ЮĜйЮ˝ЧijЮΌЧ₣ ЮÐĮНΖ е şŌĕ▫ĖеĮŜģŲ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

О ЯřŲЮŵ˝ŪÐСЮĮ◦ŏ▫ ĮБřеĠ₣ ĈĕсЮĮŲЮŷŵЮ◦ ЮŪĵйĄе₣ЙŪÐĕ Р ÐЙİŎŪ₤ФŲĕЕ₣ЮņЧŲ₧₤с Яij ĮЊģ˝ĕЕ₣⅜ð Ųс ĠлНЯĕʼn◦Н˝ŎРũЮĉ ЮŢŎЮÐĮНģ е ĕ⅜ð ŲсĮБřĠ е ₣ Р Ю΅ЧŎЮņЧŲЁŏď Ąе₣ЮЙ ĕйĕЕ₣Ū₤ФŲ ⅜ð Ųс₧₤сĠлНЯĕʼnĮЊģ˝ĕЕ₣ЮņЧŲЁŏď ¤

ЮŌųлйЮ΅ЧŎ

Ų˝š ‗кЮĕй˝єŌĕřŲс˝ЊşĆŁũũřťřРşýĖ

Яřũ៖ ŁŲ₧řЕ₣ņНĕ (ÐЙŌĕЯijΒĖ˝ŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣Ю◦ ЯřŲΖşЮĊſř Ч РЮşĖйģĕ) ĕРŷ ŷЋĠijʼnЮЊ ΅ijН ЯřŲ˝еĮ₣ Н Ю˝ЧijЮΌЧ₣Ю΅ЧŎ ЮÐΖşĠĕ℮йģĕŗл₣Ū₤ФŲ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧņĕ Њ ⅜ð Ųс₤ŔňЮ◦ Ю΅ЧŎЮÐ ◦Н˝ ŷЋĠijʼnЮЊ ΅ijНЮĜйЁŏũВ˝₤Н₤⅜ŎЮΌЧ₣ ЮřЧņġБЁŏЮÐģĕ⅜ð ŲсŪÐĠсýĖ ЮĜй ЮÐЯŲ₣Ōĕ▫ĖеŢ˝с ŪijСŷЮ΅ЧŎ ¤ řРЮşĖйЮ΅ЧŎĮУ˝ ũмРņ₣ л с ŁŲ₧ĮЊĕЊijŏЮþЧŀ ŷЋĠijʼnЊЮ΅ijНĮş Б ŌĞŎ Яij₣ЯijΖşũ˝ ▫ĖеŢ˝сŪijСŷďĕЊşĆ

Ю΅ЧŎņЊĕ◦Н˝Ёŏ ŷЋĠijʼnЮЊ ΅ijНЮ˝ЧijЮΌЧ₣ģĕЮĜйЮ◦

ЮřЧņġБЮşЬ₤ǻ₣₤ūİð ņ ¤

Е ▫ ₤ūİð ņņЊĕŪijСŷ₤ŪŌĠсЮşЬ₤ǻ₣Ю◦ Ю΅ЧŎ₤ūİð ņΖşЮŲЧ˝ЮĉЮĮŲЮŪŁŎ ЮŪĵйЮÐř₣ Ю◦Ьijģĕ ЯijļÐБŌš ₣Ю◦ЬijĕЕ₣Ū₤СĠŎ˝ŪĠЮŗĄĕчņЊĕžĕ ¤ řРЮşĖйĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ŪĠŁ₤₤ūİð ņ ŪĠĂе ₣ ΅ſŲ Б БĠ ĕЊ₣ ΒĕĖБЮŗĄąО ЮĝŪĠЮ◦₤ Яū΅ð˝ ЮřЧņġБЮşЬ₤ǻ₣˝НеЁŏЮĊſЧ₤ūİð ņЮĝŪĠЮ◦₤ ΒНБ″ŲБ ĮЊijЯņĕЯijЮĮŲЮĜйĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ΖşЮşЬ₤ǻ₣ģĕĈе₣ĮБũ ¤ ЯijЮÐ₤ЮŪņşņЊĕЮĊſũЧ ЮĠЬĠ Юĕй

ЮŢŎЮÐņЊĕũŷŲсş₣сЮĊſΒ Ч ſЯБ řŲΟΌСŷЮĕйЮÐЯij₣ЯijοĮБŪÐĠсŌijсũĠ₤сČ₤сŪĮЕĈċČũŏЮŎЧ₣

ЮĉЮ΅ЧŎ ÐЙ▫Ŏ˝ЮŪĠЭĠ ιř˝Ū₤₣сŪĠЮŗĄĕчĮБŁũĮĕŜũЮĮŲ ¤ ЯijЮÐşРŲşЊij◦ ʼn Н˝şЊijЮʼn ŲЧ ₤БŲĊņх ĕЊ₣ŁũŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ЮŢŎŠųФĕυ₣ ЮŪĵй▫ЮĮŲЮŷŵĜеņ˝ĕРŷΒſБЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьij Ю΅ЧŎ ΖşĩŲЊijЮŢŎņЊĕģşсÐЊij◦Н˝ďņНĕ ĕРŷЮ₤ş˝ŚБŲΔ ιЮ₤ş˝ŚБΖŪ˝˝с ¤ ĠлНЯĕʼnЮŎЧ₣ŪijΌĠсЮĉŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ ŷЋŀ Ю΅ЧŎŪĠЮņЧŲЮņЧŲ▫ ЮijЧŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ģĕЮĊſΒ Ч ſБ Šųй˝ĖО₣ЯĩĖ˝Ĉе₣Юĕй? Ю΅ЧŎŠńе˝ О єņĕ Њ ĕЊŗŎĮБ ĂŲųЏ Ю◦ ЯijĕЊŗŎĮБ ŲРŎ℮ч ЯřŲŌĕЯĩĕŁũ şĤ₤сŵ₤с ņ˝ĮБŪ◦₣сŁĕсŁĠс◦БijĠ е ĕсЮĝΒНБ″ŲБЮĕйŎРũď₣ЮÐ ¤ ŪĮйΒ₣ðĕ₣ Е ЮþЧŀ▫ ýijсЮĊſЧ ΒſБៗĩĀŎ О ĮБ˝ġФĕĈе₣ĠлНĜŊĕ

ЯřŲЮÐŪijСŷΒĕНŷijʼnЮřЧņġБũ˝⅝◦Н˝ũřťşе‗йН ЁŏЮĝ˝ĖО₣˝₧ Ś ĠсаřŠųФĕ

ģĕ ¤ Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ŪijСŷĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ЯřŲŌĕŁũЮŵķŲĕсΒЮŃąŀ Ч şРŲŪĠЮ◦₤ΒНБ″ŲБ ¤ ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ģĕŪģ▫Ė▫ ЮĠЧЮ₤Śş ŲРŎ℮ч şРŲņ˝ ЮÐĕЕ₣ģĕ◦◦УŲĵ˝с˝₧ Ś ŲijеĠĕс

ŲеģũűБ ¤ Šńеņ О Њĕ◦ЊЮijЬĕЮ₤Śş˝ĖО₣ŁũşРŲ ι˝ĖО₣ŁũΒĕНŷijʼnЯĩĕŁũЮĕйЮ◦ ЮŪĵй₤₣−Еņ▫ Ōĕ όŁ₤ЮĠЧ˝ĈſũşРŲ ΒН″ Б ŲБ Ю΅ЧŎýŊ ĕņЊijķ ʼn ˝ŚЊЮ⅜й˝ĖО₣Ū₤О˝ЮĜй ¤ ĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ ΟũЋŗĠℓ ơƠ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ũĠ₤сЮ₤Śş ĂŲųЏ ģĕĠ₧ Ś ŲЁŏЮÐĠЊ◦ĈſũĄЊijşеЮĵйŪ◦₣сΒ₤с ¤ Ū◦₣сŪijСŷĠ₣šş е Њij◦ ʼn ◦УŲņЊijļ ʼn Į ЯřŲŪ◦₣сΖşŪĠ◦й Ю΅ЧŎŎН◦ċ⅜ū₤ʼnũĠ₤сŪ◦₣сΖşģĕ◦◦УŲЮďÐĄњŎŗл₣ũ΅њ₤ ЮĠЧ₤Њĕď Ū◦₣сņЊĕģĕЮĊſЧ˝е΅Н₤˝ĖО₣ЯĩĕŁũЮĩ℮₣Ю◦ЬijЮĜй ¤ ũУşņ˝Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ЮŪŁŎĮБģĕ ŲеģũűБ ņ˝ŷЋŀ˝єČĠс˝⅜₣ЮΌЧ₣ ŷЋŀģĕļųņĕРŷ Ю˝ũʼnАЮě Ŋ йЯřŲЮ₤Śş ĂŲųЏ ģĕЮĊſЧЁŏģijсЮĜй ¤ ĮУ˝ ΅℮О₧ Б Ζ ģĕşНйČŀс ¤ ĮУ˝ ĩųСũ₣ м с◦Бĕ ŪijΌĠсЮĉďņЊijʼn ¤ ₤ЮņŚşаĕ ņл₣с◦РΖ ŪĮņĈе₣₤ЮņŚşаĕ Я΅ſŬмŬм ĠЊĕБŷĀ РÐðБ ˝℮ŪijБаĕ΅ſСũŲБ ₤ЮņŚşаĕ ΉſΒЊĕ⅜

ЮĠл⅜ũмР ũВņБĕБ ŁЮņũВ‗Р ĕЊ₣ ĮБŎеĠпГ‗Р Ġ₧ Ś Ąĕ ŲРŁ˛ ĮБ⅜ ĕЊ₣

Я₤Ā₧ ĜеýĖ ņ˝ş₣ņЊijļ ʼn ĮďņУŎЮ₤Śş ŲРŎ℮ч ¤ ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ЮŢŎŪĠЯ΅Ųņ˝ĮБŁũģĕ ₤Ю₣˛ijĕРŷΟ◦ċ ЊĮŲ аĕŁũŪĠℓНŎũĠ₤сĮУ˝Ĉе₣ЮĕйЮŲЧ˝Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ЁŏŪijФijŪ″ŪĠЮ◦₤ ΒНБ″ŲБ ď₣ĮБũļÐĠБ ďņЮĊŜģŎЮřЧņġБřЮ‗ŚЧņŎ˝◦БŪĠĄНĄ е ĕŠųй˝ĖО₣ijеĠĕс ŲеģũűБ ¤ ÐУũĮЊĕЊijŏ▫Ю₤Śş

ŲРŎ℮ч

ŌĕЮ₤ş˝ŚБŲģ е ˝ijЊş₧₤с˝ĖО₣Łũũ˝⅝˝ЊijĜ Њʼn ņЮĝŪĠЮ◦₤

ΒНБ″ŲБ ЮĠЧ₤ЊĕďŪ◦₣сЮýũĮ″ņ˝ġФĕЯřŲΒĊЊĠĤŎĮБņĕ Н Ū⅜Ġс Ю΅ЧŎŁŚĠсЁŏďĠсĕРŷņĕН₤℮ ЯřŲ▫ďņЊijĈ ʼn е₣ЮĜйЯřŲŌĕşеĕУĕЮŪşЧĕ Ю΅ЧŎЮŠ⅝Ŏ Ю΅ЧŎžų şŪĮйŷЋΉũĩ₣ ŪĮņĈе₣žų ş ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ĩ₣ ЮŌųлйЮ΅ЧŎņĕН₤℮Ĉе₣ЮĕйЯij₣ЯijĠİΆŀĕРŷЮ₤ş˝ŚБ⅜ſņБķ˝ŚЊşеЮĵйЮ₤Śş

ŲРŎ℮ч ďĕЊşĆ ŪĮņĈе₣Ю΅ijН▫Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ΖşĠūİ˛ ĠΒĖ˝₧ЯřŲЮĝžų ₣ е ģĕŗл₣İŎ ЮŢŎ⅜ũŌĕŁũýеŪ◦ĮБ₤е₧˝сΒĖ˝Ĉе₣Юĕй ¤ ЯijЮ₤ʼnş ŲРŎ℮ч ņЊĕ₤РŷЮĝ◦БŪ˝О₣ ņБΌ₣с Ю◦ ņНĕĕЕ₣Ū◦₣сЮĊſЧĩŎ ĀО ĕРŷ˝ġФĕĈе₣Юĕй ÐЙĩŲ Ś сĄĕ е УŎЁŏЮĉņΉ₤₣−ŬĄ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ŪijФijŪ″

ũмРŌлŔл ň ¤ ˝ĖО₣Łũ ЮĊſЧřЮР şĖйЮ₤Śş ŲРŎ℮ч ņЊĕģĕřЕ₣▫ΒеЮĮЧЮĕйĠ₧ Ś ŲЁŏŪ◦₣сЮŠ⅝ŎЮ◦ ЮŢŎ ņ˝ĮБ▫ǻЮĊſЁ Ч ŏŢşсĮņ Б ЊijĈ ʼn е₣ĠлНĜŊĕ

ĕЊ₣ΒĖ˝Ĉе₣ΐŎЯřŲģĕņ˝ũ˝ЁŏЮ₤ŚşĄУŎŁũĵũ ¤

ΒеЮĮЧЮĕйĠ₧ Ś ŲЁŏŪĮй ŷЋΉũŁĕсЯijŌĕΒе₧şЮŵ˝ЊŎ

ĠЯĕ□ņЮŲЧΒ₧ е şĄеЮĕЩЯřŲĮŪ₣Е₣

Ų◦ċ ЊŪijФijŪ″ũĠ₤сŪĮй ŷЋΉũŗл₣žų ₣ е ¤ ЮŢŎņ˝ĮБ˝е΅₤ Н ◦БņŎ У Юĕй Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ŪijСŷЯij₤ЮŪņşşЊijņ ʼn ˝Ð₣сЮĝŪĠЮ◦₤ ΒНБ″ŲБ ЮřЧņġБЯ˝ijŪņСŷ₤ļĮŁũ‗ч◦ĠсĈŲсĕ₣ Е ŁũЮŵķŲĕсũĠ₤сņΉ₤₣−ŬĄΖΌЊ˝₤₣сűũЙ

ĕЊ₣

Łũĵũ ˝НеЁŏ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ŪijФijŪ″ijеĠĕс ◦Н⅜˛ ĕБ ģĕ ¤ ņЊĕŪýĕсЯijģĕĠЮ₣˛ĕ Ч Βе₧şЁŏ

ơơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ŪĮйŷЋΉũ ŪĮņĈе₣ЮģйĠ₣сņЊijķ ʼn ˝ŚĠ Њ лН‗‼₣ Е Ю◦ Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ЯℓņĈе₣ş₣сģĕŬď₧şŪ˝

Ю‗ĮŲ℮Џ Яş˝ýĖ ďņУŎЮ₤ŚşŪĠЮ◦₤ ЮΒ₤Ĥлŀ Ю◦Ьijĩ₣ ¤ Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ďΒĖ˝ŪijФijŪ″ ŢşсаℓųŌĖ˝сυ₣ЮĝŪĠЮ◦₤

ΒНБ″ŲБ

ЯijΟΌСŷŪ◦₣сĜĮ е ˝ У Ōл˝ŌĖ˝сşРŲņ˝

ЮŵķŲĕсĈе₣ĠлНĜŊĕЮĝ◦БЮĜйЯřŲņЊĕ₤ĠĤŎĕЕ₣Ū◦₣с

₤ŪŌĠсЁŏĮУ˝

ŌĕŲ◦ċ ļĮЮĉĠŚ₣ Е ĩŚŲř с ŲсŌĖ˝с

Ю◦Ьij ¤ Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ŌĕŲ◦ċ ļĮЯij₣″е₣ΒĖ˝Ю⅜ŎŬĄŏ˝ĖО₣◦БŬď₧şŪ˝ЯřŲ⅜ŚĠсĠİð Ġс Ū◦₣сЮĜйģĕ

ЯijŪ◦₣сŪijΌĠсЮĉďř˝΅РijΒĖ˝ЮĜйЮşŀ

Ю΅ЧŎŪĠÐŲсŬď₧şŪ˝ЮĉŌĖ˝с

Ю◦Ьij ЯřŲΖşĠйЮģũЮřŀŪ◦₣сЮşŀģĕ ¤ Ġе‗₣řЮ‗ŚЧņŎ˝◦Е˝řБ ďĠе‗₣ĊņŊďijЊŗл₣₤Н◦ċ⅜Ċ ĕЊ₣ďŁũĊņŊ″ ¤ Ю΅ЧŎ ŁŲ₧ЮÐЮĊſЧΒпГş₣ Е ģĕЮŢŎЮďÐĄњŎ

ЮÐЯij₣Яij◦◦УŲŁũ₤ũЮ₤ЧũďĕЊşĆ

ýŊ ĕŁũĠЮĜĀ₤

Ю◦ ¤ ĠлНЯĕʼnŁŲ₧ЮÐĮНеΖşЮĊſģ Ч ĕ ĠлЯН ĕʼnЮĝЯijŌĕĠе‗₣ЮĊſЧřРЮşĖй ũ΅РijřŲс▫ Β₤сΒſБ˝Β є ₤с ЮĉşНй ÐЙЮÐЮĊſЧ˝е΅Н₤ņУŎ ЯřŲŪijСŷ◦◦УŲŁũĠЮĜĀ₤ŗл₣ŪijЕņŪijСŷ₧₤с ¤ řРЮşĖйЮĠЧŪĠЮ◦₤ ģŬе ₣ Ōĕ˝₣◦њĮŠųФĕυ₣ ЯřŲÐУũŲŊņǻŎŎ˝Ŭď₧şŪ˝ Ю‗ĮŲ℮Џ ģĕ ŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ÐУũ ЯijЮĊſЧЮŢŎŠųФĕυ₣ ¤ ЮĠЧŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ņЊĕΖşЮĊſЧŠФ ųĕυ₣ģĕЮ◦ ŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ņЊĕŪijСŷЯş˝ď ņУŎЮÐЮ◦ ¤ ЮĠЧЮÐΖşΒijсόĕņЊĕĠЮĜĀ₤ĕРŷŁũЯş˝ijеĠĕс ŲеģũűБ ďņУŎĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ĠЮĜĀ₤ŪijЕņŪijСŷ₧₤сЯřŲЮ₤Śş ŲРŎ℮ч ΒĕНŔňijЁŏЯş˝Ŭď₧şŪ˝ Ю‗ĮŲ℮Џ ЮŢŎýŊ ĕ Ĉе₣ŌĕЮŲ₤ΒſБĠĕʼnЊşĠĕʼnФşĩ₣ ¤ řРЮşĖйЮ₤Śş ŲРŎ℮ч ģĕЮĊſЧ˝е΅Н₤Ūģеŗл₣ ៖ Ū◦₣сģĕĠūİ˛ ĠŪ₤О˝ijРşៗ Ū◦₣сģĕĠЮ₣˛ЧijΒе₧şЁŏЮ₤ŚşŪ″ŀсŌĖ˝сЮĝŪĠЮ◦₤ΒНБ″ŲБ Ū◦₣сģĕΒЮŃąЧŀΒе₧şĠũЮ◦₤ņУŎŗл₣žų ₣ е şРŲŪ₤О˝ Ū◦₣сņЊĕģĕşРŲņ˝Ð₣сЮĝ˝ĖО₣ijеĠĕсşНйČŀс Ю΅ЧŎŪ◦₣сņĕ Њ ģĕЮũЬĠşеijеĠĕсĈе₣ЮĜйďΖ₧ĕЊÐņũĠ₤сŪ◦₣с ¤ ◦Н˝ďŗл₣Юĕй˝єЮŢŎ ˝є˝е΅Н₤Ĉе₣ŪģеЮĕйņЊĕģĕĠлйĵŲсřŲсŪ◦₣сЯřũ ЮĠЧŪ◦₣сЮĝŌĕ ĄБ ŷЋijũ₤сijЮĉЮ◦Ьij

ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijŪ◦₣сģĕЮĊſ˝ Ч е΅₤ Н ◦БŪģеņУŎ

ơƯ

ÐЙŁũřЮ‗ŚЧņŎ˝ũřťĮБĮУ˝


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ¤ ЮĠЧ₤ЊĕďŪ◦₣сņЊĕģĕĠЮ₣˛ЧĕΒе₧şЁŏŪĮйŷЋΉũ Ю΅ЧŎΒЮŃąŀ Ч ĮУ˝ ₤ĤлЮŃňř Ч ч ЁŏşРŲŪĠЮ◦₤ ΒНБ″ŲБ Ю◦ ŁũĠūİ˛ ĠŎ˝◦Е˝řБĮБĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ďŁũŪijЕņŪijСŷ ĕЊ₣ďŁũ Čеģşс₧₤с ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ₤Њĕď₤ЮŪņş▫ǻŎĠūİ˛ ĠĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ Βпş Г ₣ Е Ю΅ЧŎ ÐУũЯijЮ₤Śş

ŲРŎ℮ч ˝Не₤ЮŪņşЁŏĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ũŵŎ ¤ ĮБЮŪĵй▫ЮĠЧĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ЮĝŌĕ˝Ōųе₣ΒĖ˝ υЮ◦Ьij˝єņЊĕΉ п ĕş₣сņ˝ǻŎřЮ‗ŚЧņijеĠĕс ŲеģũűБ Яřũ ¤ ЮŪĵйņ˝ĮБ▫ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ņЊĕ ŪĮņŎŲсŪ₤ĠĕЕ₣ÐЮŪŌ₣Łũ₧ЯřŲЮÐņЊĕģĕŪijФijŪ″ijеĠĕс ŲеģũűБ ЮĜйЮ◦ Ю΅ЧŎņУŎ Ю◦Ьij ΒĖ˝řа◦Ĉе₣ΐŎņЊĕş₣сŎ˝ijеĠĕс ŲеģũűБ ЮĕйĮБģŬе ₣ Ю΅ЧŎŎ˝ЮĉЁŏ ЮŷВĕБ₤℮ч ЮĜй Ю◦ Ю΅ЧŎЮÐýŊ ĕЮ₤ş˝ŚБŁųΉĕЮĊſ₤ Ч ūİð ņďņУŎΒе₧şĈе₣ĮБũЮĕйЮ◦ ¤ ЮĠЧŌĕĕũ₧Ю₤ĖЧЁŏЮ₤Śş ŲРŎ℮ч ŪĠÐŲсijĠ е ĕс ũмРŌлŔл ň ЮĉЁŏņΉ₤₣−ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ Ю΅ЧŎŬď₧şŪ˝ Ю‗ĮŲ℮Џ

ЮĉЁŏŪĠЮ◦₤ ЮΒ₤Ĥлŀ ˝ĖО₣ЮýŲĠе‗₣ЮşЬ₤ǻ₣₤ūİð ņ

ŠńеŪО Įй˝ũН₧ЮđųЧŎ″ņЯřŲЮ΅ijНĩŲЮũЬĠŬĠсņ˝Ю΅ЧŎŪ⅜Ġс▫ ũаŀлЮ˝ЧijЮΌЧ₣

ЮřЧņġБЮşЬ₤ǻ₣₤ūİð ņЮĜйЮ◦

ЮŪĵй▫

ЮÐņЊĕŪijСŷЁŏŌĕļĮũЮŀл

˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕйЮÐņЊĕΖşЮşЬ₤ǻ₣

₤ūİð ņЮ◦ ÐЙЮÐŪýĕсЯijĮĕŜũ₤ūİð ņЮĉЮĮŲЮŪŁŎ ŁŲ₧ЮÐΖşŌĕЮŪĠЭĠЮŲЧЮŎЧ₣ģĕ ĠлНЮ₧ ‼ й ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧŌĕΒĖ˝ŠųйÐЊij▫Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ŪĮņЁŏΒе₧şЮĉņΉ₤₣−ЮĜй ЮŪĵй Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ŌĕĠе‗₣ЁŏņΉ₤₣−ĄУŎ˝ĖО₣ЮũЩ₣ŲНĠЯŲ₣Ζĵ΅чĮЊĵ΅чũĠ₤сŪ◦₣сĩ₣ ĕЊ₣ ĄУŎřеЮΌЧ₣ůĕĕʼnũ₤˝Śď Њ ₤₣−ŬĄřŲс ũмРΉĕ ĩ₣ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ЮđųŎ Ч ″ņΒſБЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ ĕЕ₣ΒĊЊĠĤŎ˝ĖО₣◦еĮњũĄеĮР˝ЮŪŁŎ

ЯřŲ₤ŚБĮБĄеЮĕЩũĠ₤с₤ЮņŚş

Ю΅ЧŎЮÐĕЕ₣ĮЊĕЊijŏĄеЮĕЩЮĕй

ũЮĠЬĠřРşЮņŚş ¤ řРЮČĖй₤ЮņŚş ŲРŎ℮ч ģĕģijсijĠ е ĕс ŲеģũűБ ЮŢŎņ˝ĮБņЊĕģĕ₤Њ˝⅝ ₤ļĮŁũ‗чĈе₣Юĕй ЯřŲΒĖ˝řа◦Ю◦Ьij ЯřŲģĕǻŎřЮ‗ŚЧņЮ΅ЧŎŌĕĠе‗₣ŁĕсŁĠсŎ˝ ◦БΖ₧ЮŠijʼnĜĜ

ģĕ₤Њ˝⅝ŗл₣΅Ŋijсşijс ¤

ЯijĈе₣ЮĕйņЊĕЯņĕďΒş¯ũŎ Ћ ļĮЮ◦

ÐЙď

ŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чřє₤ņ₤Уĕ ĕЊ₣řєĊņŊ″ĠлНЮ₧ ‼ й ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕĕЊŗŎЮũЩ₣ЮĕйďņУŎ₤₣−ŬĄ

ũмРΉĕ Юĝ ‗₣ijч ЮĮŲЯřŲ ǻмΌ₣с◦Бĕ ЮĝŪijФijŪ″ ũмŌ Р л Ŕл ň ЮĝЮΌЧŎ ¤ ǻмΌ₣с◦ĕ Б ďЮě Ŋ й ЯřŲЮÐЮŪşЧĕЯijŢ˝сЁŏ Ю₤΅⅝ũĠРũ΅⅝

˝РĕŪĠО₤ũĠ₤сņΉ₤₣− ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ¤ Юŵ˝

₤₣−ŬĄ ũмΉ Р ĕ Ю‗ĮŲ℮Џ ģĕĕЊŗŎŪģĠсŠеŪńО Įй˝ũН₧▫ ĮУ˝ ΒНБ″ŲБŗ₣ ņЊĕŎŲс₤ūİð ņ ơư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

Ю◦ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ijĠŷЋŀ▫ ĮУ˝ģŬе ₣ņЊĕŎŲсĕЮŗģŎЮ◦ ЮŪĵй▫ЮĠЧŎŲс ģŬе ₣ ņЊĕ ŪijСŷģĕΒĕНŔňijЁŏŪĮйŷЋΉũŌĕΒе₧şřєĊеЮņųйл Ю◦ ¤ Ю΅ЧŎŁũĮЊЮ⅜ĊĕчĠİΆŀЁŏЮþЧŀ▫ ŁũĊеēijсũĠ₤сŪĮйŷЋΉũ ĕЊ₣ũĠ₤с ЮΒ₤Ĥлŀ ЮĝŪĠЮ◦₤ ΒНБ″ŲБ ÐЙĠ₧ Ś Ųņ˝ĮБŪĠЮ◦₤

ģŬе ₣ ¤

Ю΅ЧŎŁũΒĕʼnŬŎũĠ₤сŪĠЮ◦₤ģŬе ₣˝єĠ₧ Ś ŲĮБŁũĊеēijсаĕΒе₧şĈе₣ĮБũЮĕй

Яřũ ¤ ˝ġФĕ◦РЮĉņУŎЯřŲЯij₣ЯijŪijСŷ Ю΅ЧŎ˝ŪņĕЕ₣ŠН₤₧₤с ЯřŲΖşř˝Ū₤₣сĮŪБ ĮЕijЊŁ ʼn ũ‗ч Юĕй ÐЙ▫ ΒĖ˝₧ЯřŲďζ₤ÐŲсĠ₧ Ś ŲЁŏŌĖ˝сЮ◦Ьijžų ₣ е ĮРЯ˝ ΒĖ˝ЮĜйĕЕ₣ũŵŎŠ℮ОŲŠųФĕ υ₣ ¤ ЮĕйÐЙЮŪĵй▫ ŷЋĊБŎ˝Βе₧şģĕ ″ņΧģŎ˝Ų ι″ņ˝Ōųе₣ΖŷНĊ ďŷЋĊБĈе₣ĮБũ ЯřŲΒĖ˝ЮΌЧ₣ŁĕсΒ₧ е şℓŊБŌĕŁũņЊĕ◦Н˝şЊijď ʼn ⅜□Įũ ¤

ở


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

̉ Ю΅ijНΒģ Бſ ĕďŬď₧şŪ˝ ãŢũВŎ₤ Н åч Ч ģĕņ˝ŁĕсŁĠс ЯřŲ₤ЮņŚşΖΌЊ˝₤₣сűũЙ řЮ‗Śņ ņЊĕĠйЮģũŪĠĂе₣ĕЕ₣ΒĖ˝ĠĕʼnΒ₧ е ş? ЮŢŎЮŗ₣ЮĉЮŲЧŁũŲеģ˝˝ĖО₣ŁũŪijФijŪ″ũřť ЯřŲЮÐģĕřЮ‗ŚЧņŎ˝ℓŊБៗ ΒĖ˝ŠųйđĞŲс ▫ Ю΅ijНЮņŚşģĕď ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ˝еĮŲ Р ĠНũ₤ ģĕЮĉďŌĆ₤сЯĩĕřБЮĝ◦ſ БĠ Ζ₤НБ ˝ĖО₣ ΒеΌ₣ О ЯijĠлĜ Н Ŋ ĕĂĖеĠлНЮ₧ ‼ й Ю΅ЧŎЯℓņĈе₣ņЊĕģĕĈе₣ŪijФijŪ″◦ſ БĠ Ζ₤НБ ĩ₣ЮĮŲЯřŲŪ◦₣с ₤НÐijЮĉ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ЮÐģлĕс⅜Ŋĕ▫ řŲсŪ◦₣с₤НÐijЮĉņНŠЯijũřťĈе₣ΐŎЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ĠйЮģũ ņЊĕžĕ ¤ ĩĀŎ О Юĉ ŷЋŀΒĖ˝ЯřŲĠĕʼnΒе₧şĮБ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ˝еĮРŲĠНũ₤ ģĕŁĕсŁĠсũřťĈе₣ ЮĜйĠĕʼnЮĉЮ◦Ьij Ю΅ЧŎýŊ ĕŁũŲеģ˝ΒſБЁŏ΅У₤ĮБŁũŲеģ˝ЯřŲЮ˝ЧijЮΌЧ₣ЯijĮБşеЮ₧ņýĖ υ₣ ЯřŲŌĕşЊijЮʼn ŵķŲĕсЮĜйЮ◦ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤РņЮđųЧŎ▫

ŁũŪÐĠсŪÐ₣Ŭď₧şŪ˝ЯřŲЮÐģĕ⅜ð Ųс˝ĖО₣ŪĠŷijʼnЊ⅜ū₤ʼn

Ōĕ ŷЋĊБĮБũŗл₣ ៖ ιņУŎ˝єŌĕ₤ЮņŚşņУŎΒ₣ðŪĮņĈе₣ĠũЋǻũ ЯřŲŪ◦₣сĠĕŚĠ О ЮΌЧ₣ЁŏЮĊſЧ˝₣ Н ℮БŎч ďΒĖ˝ĄУŎΒķЊģŲŬď₧şŪ˝ ιņУŎ˝єŌĕ₤ЮņŚşņУŎΒ₣ðŪĮņďņУŎŪ◦₣сЮĩ℮₣ៗ ЯřŲģĕ ЮΌЧ₣ŁĕсŁĠсũřťΒ₧ е ş

ņЊĕЯņĕЮŢŎ⅜ũŁũĠĕʼnĠ О ЮΌЧ₣ЮŢŎ₤ЮņŚşΒĖ˝řЕ˝ĜеЮĜйЮ◦

ЮŢŎ⅜ũЯ₤Юŵ΅ЊijĮБЮŪĮ₣ĜŎ ¤

Ū◦₣сЮĩ℮₣ៗЮĜйŌĕũřť

Яij

ĕЊ₣Ġ₧ Ś Ŭū₤ʼnЮŢŎŠųФĕυ₣

ЯřŲ⅜ð Ųс▫ЮÐďŌĆ₤сЮŲЧŠФ ųĕ Ю΅ЧŎŪĠÐŲсķ˝ŚБļĮĈе₣Ū₤О₣ЁŏЮÐď⅜□Įũ ¤ ˝ĖО₣Ŭď₧şŪ˝₧ЯřŲŌĕ₤ЮņŚşЮ΅ЧŎĕЊ₣ĠũЋǻũ₤ЮņŚşŁĕсŁĠс ₤ЮņŚşŌĕΒе₧şЮŪşЧĕď₣ ЮŪĵй ▫˝ĖО₣ĕÐũĈе₣ņРŲ

ýŊ ĕĕũ₧ЮÐЮņЧŲņ˝ЁŏЮþЧŀ▫ŌĕĠН‗ŏŠį₤сď₣₤ЮņŚşЮĜйЮ◦ ¤

Ю΅ЧŎЮĠЧ▫ĮУ˝˝Н₣℮БŎĈ ч е₣ЮĜй ŌĕŁũЮýũĮ⅜ŚĠсĠİð ĠсĮБĠ₧ Ś Ąĕ ˝єĜņНЙĕņНŠņūĕʼnБĈе₣ЮĜй ďĜņНЙĕņНŠņūĕʼnũБ Ġ₤с₤ЮņŚşЯřũ ¤

Ю΅ЧŎýŊ ĕΒĖ˝₧Ōĕ˝ŚБЮ₤ĖΉĠŚũС ⅜ųĠсĠСũŚ ũ₤с

şеЮĵйĮУ˝ņūĕʼnБΒ₤сЮĜйЮ◦ ¤ ợ

ĮЊЮ₤₤


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ΧĈ΅ũ‗чаĕŬď₧şŪ˝ЯřŲŌĕũŢťķЊģŲĮБũŗл₣ ˝ĖО₣₤ijŷij℮ũшЮŎЧ₣ЮĕйÐЙ ŪĠЮ◦₤

◦УũÐЏ ĕЊ₣ŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ ¤ Ų◦ċ ЊŬďĕЊŎņũĠ₤сŪĠЮ◦₤ ◦УũÐЏ ÐЙΒķЊģŲЮŢŎ₤ЮņŚşņУŎΒ₣ð ΒĖ˝řа◦Ю◦ЬijďĠũЋǻũũĠ₤сŪ◦₣сĈе₣Β₤с ¤

ЮÐЯş˝Ŭď₧şŪ˝ď₤İ˛ ijсៗ

ĠŔąЁŏΒĖ˝ũřťģŲŪÐĠсЯĩĖ˝ЮĉЮņЧŲŁũŠН₤ŪijСŷ″ņ₤İ˛ ijсĕБņŎ У ៗ¤

Ю΅ЧŎ₤ЮņŚş

₤ЮņŚşŌĕŲ◦ċ ļĮ

ΖşĬų₤сĠũС Ś ř˝΅РijΒĖ˝ũřťŁũģĕ″ņ◦еЮĕЧ₣şЊijʼn ¤ şеЯ‗˝υЮ₤ŚşŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ ŷЋŀ ÐЙŌĕ Ю₤ŚşŪ″ŀсņУŎşеĕУĕĊеЮĝĄНе ŷЋŀ ¤

Ю΅ЧŎЮ₤ŚşŪ″ŀсĈе₣ЮĜйŌĕĠ₧ Ś Ŭū₤ʼnЮÐЯřŲЮýũĮ

ĕЊ₣Ū₤ΐŀсЮÐЮĮŀ◦Б ¤ Ю₤ŚşŪ″ŀсĈе₣ЮĜйŌĕΒе₧ş ĕЊ₣ļũкЯřŲ₤ЮņŚşĮНΖ е şř˝΅Рij Ŏ˝ģĕ

ЮŢŎýŊ ĕЮŪýй▫Ė˝сřŲс₤ЮņŚşЮĜйЮ◦ ¤

ЮĠЧΒĖ˝₧ŌĕÐеĕЊijş₣сǻŎŎ˝

Ŭď₧şŪ˝₧ņУŎ ˝ĖО₣ĮБũЮĕй ЮÐĕЕ₣řЕ₣▫ Ŭď₧şŪ˝ĮУ˝ ◦УũÐЏ ĮЊģ˝Ŏ˝₧₤с ¤ ЯijЮĠЧǻŎŎ˝ģĕ Ŭď₧şŪ˝ ◦УũÐЏ Ū₤ФŲŁĕсŁĠс₧₤с ¤ ĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ ЮÐŪ₤ФŲǻŎŎ˝ Ŭď₧şŪ˝ ģŬе ₣ ₧₤с ЯijřŲсǻŎģĕЮ΅ЧŎ ЮÐĮЊģ˝ŁĕсŁĠсŪijФijŪ″аŪ˝ЯŲ₣ ¤ Ю΅ijНЯřŲĜеЁŏĮЊģ˝˝ĖО₣ŁũǻŎŎ˝Ŭď₧şŪ˝ĮУ˝ ◦УũÐЏ Юĕй ÐЙ▫ýŊ ĕΒĖ˝řЕ˝Ĝе₧ ˝ĖО₣Ŭď₧şŪ˝ΒЮŃąŀ Ч ΒĖ˝ě ų ĕĵĕЁŏşРŲŪ₤О˝ Ю΅ЧŎΒĖ˝ě ų ĕĵĕĮНеΖş₤₣−Еņ▫ Ōĕ ŁũЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ĠйЮģũĮБ₤е₧˝сΒĖ˝ЮĝĄНе ŷŀ Ћ ₤ЮņŚşŠųФĕυ₣ ЮŪĵйņ˝ĮБЮ΅ijНЯřŲģĕΒĊЊĠĤŎ ž₣ЮŲЧŪ⅜Ġс ¤ ЮŪĵй▫ ЮŢŎņ˝ĮБýĖ ďĈ⅜Ĉ₤БЮ΅ЧŎŪijСŷŁũĮЕ₣ĵ˝с₤ЮņŚş ģĕďņЊĕ İŎ₤Р˝ģлĕсĮУ˝ЮÐЮĕйЮ◦ ¤

Ю΅ЧŎЮĠЧ₤ЊĕďΖş₤Р˝ģлĕсĮУ˝ЮÐģĕ

˝єņЊĕŌĕΟ◦ċ ЊĮŲΒſБĊе

řНеЯřũ ЮŪĵйĮУ˝ЮÐýŊ ĕΒĖ˝₧ņУŎΖşřЕ˝ĜеΒĖ˝υЮ◦Ьij řРşģĕĮĕŏŲсņРŲЮ΅ijНũУşņ˝Ю΅ЧŎ О ǻŎě ЮĜйЮ◦ ¤ řРЮşĖй ΒĖ˝₧ЯřŲĠŪņ₣ ų ĕĵĕŪĠЮ◦₤ ◦УũÐЏ ŪijСŷЯijЮũЬĠşеǻŎ˝Ōųе₣ņУŎ ЯřŲŌĕ⅜ņÐðБýĖ Ю΅ЧŎŪijСŷĮЕ₣ЮŲЧ˝Ōųе₣ŠųФĕυ₣ЮŪşЧĕď₣₤₣−Еņ▫ ₤ŪijСŷŠųФĕĕЕ₣ЯĠ˝ģ˝с žĆ ijсžĆ Ŏ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧЮÐǻŎŎ˝ģĕŪĠЮ◦₤ ◦УũÐЏ Юĕй Ю΅ЧŎĮУ˝ ◦УũÐЏ Čŀс₤ūİð ņЮŲЧ₤ņũ ķРņŗ Њ л ₣řе‗е

ũ΅РijřŲс▫

ЯŲ₣Ζş˝◦њĮģĕЮ◦ЬijЮ◦ЮĜй

ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijĮРĄĮ₣℮ũĠ₤с₤ЮņŚşďΒĖ˝řЕ˝ĜеЮĜй ¤

ЮÐýŊ ĕΒſĕ Б Е₣žų şЮ◦ЬijЮ◦

ЮĠЧ₤ЊĕďĮРĄĮ₣℮₤ЮņŚşЮĕйũŲijсĘ₣ Е

Юĉ ЮÐýŊ ĕΒĖ˝₧Ю◦ЬijЯřŲЮÐŪijСŷžų şЮ◦ ЮŪĵйΒĖ˝ĩ₣Ĉе₣ĮУ₣ýŊ ĕģĕŪĠÐŲсķ˝ŚБļĮЮĉΒĖ˝

ờ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

₧ņУŎďЮņЮŁŎ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЮŪłĮБ₤ЮņŚşЮΌЧŎ ¤

Ю΅ЧŎЮĮŲņНĕģĕĘĖ й

ΒĖ˝ě ų ĕĵĕņЊĕģĕ

ĮЕ₣ĵ˝сĮ˝ У Ĉе₣ЮĕйЮ◦ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ЮÐņЊĕŌĕΒſŪБ ijСŷžų şĮУ˝ЮĕйЮĝЮĮŲЮŪŁŎЮΌЧŎ ¤ ĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ

˝ĖО₣˝ũ‗БřРşďŪĠЮ◦₤

ЁŏЯijŌĕЮ₤ŚşŪ″ŀсŠųйşРŲаřģĕЮ΅ЧŎ ¤

ģŬе ₣

ΒĖ˝ΖşǻŎşРŲŎ˝ģĕŪ₤ФŲ₧₤с

ЮĕйņЊĕďĮЊģ˝Ю◦

ЮŪĵйЯij₣ЯijŌĕΒĖ˝ņЊĕ

₤ĠĤŎşЊijʼn ĕЊ₣ΒĖ˝ЯřŲş₣сЁŏŌĕļĮĬų₤сĠСũŚ ℓŊБ ¤ ЮŢŎЮ΅ijНЮĕйЮ΅ЧŎ ģĕďĮУ˝Юĕйď ũĕН˝˝ĖО₣ Ġ₧ Ś ŲЁŏžŊ ₣ е ģĕЮďÐĄњŎ ¤ ĠлНЯĕʼnijņ˝Ю◦Ьij ЮĠЧЮÐş₣сŁĕсŁĠс◦Н˝ŪĠЮ◦₤ũЮĠЬĠ Юĕйũ΅Рij ЮÐĕЕ₣ŌĕŁũŲеģ˝ŪÐĠсŗл₣ ЯřŲĠ₧ Ś Ųņ˝ĮБΒĖ˝ЯřŲģĕĄУŎЮÐĩ₣ ĕЊ₣ņ˝ĮБ ΒĖ˝ЯřŲŪijСŷЮÐĄЊйďĕсĩ₣ ¤ ˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕй ŁũĠеģijсĮРĄĮ₣℮₤ЮņŚşΒĖ˝řЕ˝ĜеņЊĕŪÐĠсŪýĕсЮ◦ ЮŪĵйĕЕ₣ŌĕЮ₤ŚşŪ″ŀсřа◦ៗЮ◦ЬijĠйЮģũЮΌЧ₣ЮĊſЧĠřЊŷijʼnĕℓ ч БŊ ¤ Ю΅ЧŎЮŢŎЮÐĮНΖ е şЮĊſЧЁŏĮУ˝ Ĉе₣ЮĜй₤ĠĤŎşЊijĈ ʼn е₣Β₤сýĖ ģĕ Ю΅ЧŎЮÐ˝єĮНеΖş₤ŌųĠсĮУ˝ЮĜйΒ₤с ЮÐĕЕ₣ģijсŪĠЮ◦₤ ЮĜйЮĉŷЋŀЮĝЮĮŲ₧ņУŎņЊĕžĕ ¤ ΟΌСŷЮĠЧŪ◦₣сĮЊĕЊijŏЮņЧŲ₤ļĮŁũ‗чũŢťķЊģŲũĠ₤с ŢũВŎН₤ч Ū◦₣сĕЕ₣ЮþЧŀЮ΅ЧŎ▫ ÐЙřРşŪĠЮ◦₤ ◦УũÐЏ ΒпГşЕ₣ ¤ Ю΅ЧŎřРЮşĖй ₤ЮņŚş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ŪijСŷǻŎ˝ŌĆijсũŢťķЊģŲЁŏ Β₤сЯijņŚ₣ Ю΅ЧŎşРŲЮĉŁĕсŁĠсŪĠЮ◦₤Юĕй ЮŪĵйЮŪŁŎĮБ ŢũВŎН₤ч Ю⅜Ŏ◦Њŷ₣ðijЮĉ Ŭď₧şŪ˝ũĠ₤с ŢũВŎН₤ч ĕЕ₣ēų˝с˝ĖО₣˝₧ Ś ĠсаřũĠ₤с ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ŗл₣žą ĠсŠĕ Ф ą ЯijņŚ₣ řРşЮ΅ijНЯřŲģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧŪ⅜Ġс ¤ ˝РĕЮčũĠ₤с ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ЮĠЧЮşйЮĝ⅜ņÐðБýĖ ĕЕ₣ģĕЮ⅜Ŏ₤НŠЮŢŎ₤ĕʼnЊļĮņЊĕžų şŌĕŁũĠйЮģũΒſБЮ◦ ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijŁũĠйЮģũĠ₧ Ś Ų ЯijĮБýĖ υ₣ЮĉŷЋŀ ¤ ĠлНЯĕʼnЮÐĮНеΖşŎ˝ģĕŪ₤ФŲĕРŷŪĠЮ◦₤₧ņУŎ ЯřŲŌĕŁũЮũЬĠşеřРş ŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ЮĜйЮ◦ ¤

ŗл₣řРЮşĖйЮ΅ЧŎ

ģĕďŌĕŁũĠйЮģũŗл₣ŀЕ˝őĠсЮĝŪĠЮ◦₤

ЮΒ₤Ĥлŀ ŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ ĕЊ₣ŪĠЮ◦₤ Яū΅ð˝ ŪĠĂе ₣ĕЕ₣ĮУ˝ ũмРņ₣ л с ЮŢŎ⅜ũŪĠЮ◦₤Ĉе₣ ЮĕйŌĕŪ₤О˝ďЮŪşЧĕЯřŲΒķЊģŲЮŢŎЮ₤ŚşŪ″ŀсĕБņУŎៗ ¤ Ųð˝ Е ₧Ю₤ŚşŪ″ŀсũĠ₤сŪ₤О˝ Ĉе₣ЮĕйĠĕʼnЮ˝ũņũij˝ řРЮşĖй

ĮУ˝ ũмРņ₣ л с ĕЕ₣ЮĝЯijņЊĕşĤ₤с▫ĕЕ₣ŁĕсŁĠсŪĠЮ◦₤Юĕйģĕ

ЮΌЧŎ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧŁŲ₧Ū₤О˝Ĉе₣ЮĕйЮķųşЮ˝ũņijх˝ŠųФĕ Ю΅ЧŎЮŢŎ⅜ũşŪ˝ķĮ ũмРņ₣ л с Ōĕ ˝Ōųе₣žų ₣ е ĮРЯ˝Ζş₤□ЊijģĕŎРũΒЯ₣ſ₣ ĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ĕЕ₣ЮĉďŌĆ₤сŗл₣Ţşсаℓų ýŊ ĕΒĖ˝₧ ớ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

Ή п ĕŪĠĂе ₣ď⅜□Įũ ¤ ŁŲ₧ĮУ˝ũмРņ₣ л с ЯĠ˝ģ˝сýĖ ũмРņ₣ л Ō с Ė ˝сៗΖşĕЕ₣ĮЕ₣ЮŲЧŪĠЮ◦₤ ĕБņУŎៗ ЯřŲЮÐģĕŪijФijŪ″ņ˝Ю΅ЧŎЮĜй ¤ ŁŲ₧ĮРĄĮ₣℮Ю₤ŚşČ₤сģijсŪ₤ЮŌŲЮĉ ŌĕЯijĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с Ю◦ ЯřŲΒĖ˝Ū₤О˝◦Н˝ďΒĖ˝ŪijФijŪ″ ¤ řРЮşĖй ŁŲ₧ĮЊĕЊijŏĕРŷ₤ļĮŁũ‗ч Ĉе₣Β₤сЮĕйЮ΅ЧŎ ýŊ ĕΒĖ˝₧ņУŎŪijСŷ₤₣℮њŎЮ◦ЬijЮ◦▫ ЮņŚşģĕďΖΌЊ˝₤₣сűЙũ Ζş ŪijФijŪ″ Ζ₤НБ Ю΅ЧŎşеЯ‗˝ΒĖ˝řа◦Ю◦ЬijŌĕŁũŲеģ˝ŪijФijŪ″◦БijеĠĕсşе‗йН ũĠ₤сŠФ ųĕЮņųлй řРş

ĵũН₤Џ ďЮřЧņ ĕЊ₣ΒĖ˝Юĩ℮₣ៗЮŪşЧĕЮ◦Ьij ¤ ЮĕйņЊĕЯņĕņ˝ĮБ₤ņij□ļĮЮŪşЧĕ ιijЊşũĠ₤сΒĖ˝ ЯřŲŪijФijŪ″Ю◦ ĠлНЯĕʼnņ˝ĮБļĮŠН₤ýĖ аĕ₤ļĮŁũ‗ч ¤

ơ៨


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

̣ О ιЯřĕřş Б ‗ ũЮĠЬĠΒķЊģŲ◦БŪ˝₣ е йН ЯřŲņНĕЮĮŲşРŲŁĕсŁĠс ŌĕşĤĠс◦ŌųĠсũĠ₤сЮÐŪ⅜ĠсЮ΅ЧŎ ŁŲ₧Ġ₧ Ś ĄĕаĕŪ₤О˝şе‗йН ēųĠсЯijũ₤сЮĝ˝ĖО₣Ų◦ċ ЊЮ₤ũВ ЮŪŁņşĤĠсĬĀŲсŠФ ųĕũĠ₤сЮÐ ŌĕŷЋĊБĠБŗл₣ ЯřŲ₤ЮņŚşΖşŁĕсŁĠсЮÐģĕ៖ ŷЋĊБ◦БņŎ У ÐЙ ũЖĠΒР₤Ŏ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊĮБĠ₧ Ś ĄĕЁŏΒ₤с ¤ ŷЋĊБ◦БĮБũÐЙЮĉЮĝ◦БЮĜйЮŢŎĬĀŲсЯijņŚ₣ ¤ ŷЋĊБ◦БĠБÐЙ◦Н˝ЁŏĠ₧ Ś Ąĕũ₤сЮĝЮŪŁņ şĤĠс◦ŌųĠсČ₤сũĠ₤сЮÐ Ŏ˝ũİſĕсЮĩ℮₣ៗЮĉЁŏΒĖ˝Ĉе₣ЮĜй Ю΅ЧŎЮŲЧ˝″е₣ũŢťķЊģŲЯřŲ ŌĕЯijņĕН₤℮ņУŎŪ˝ОņijРşЯřŲŪijСŷũмРŷďņУŎ₤ЮņŚş ¤ ņ˝ĮБũŢťķЊģŲЮĕй ЯřŲ₤ЮņŚşĄУŎ Яij₣″е₣ЮΌЧ₣ ŎŲс▫Ŭď₧şŪ˝ĮНеΖşũ₤сģĕŎРũĠлĜ Н Ŋ ĕЮ◦ ЮĠЧýŊ ĕņЊijļ ʼn Į ĕЊ₣˝ЊşĆŁũĵũ ĮБ₤ЮņŚş ¤

Ю΅ЧŎЮÐĕЕ₣ЮĊſŗ Ч л ₣₧ЮřЧņġБũ˝⅝ņЊijļ ʼn Į

₤ЮņŚşΖşŁĕсŁĠс◦БŪĠĄНеĄĕЯřŲēųĠсŌĕЮ₤ũВļĮ ŪĠĄНеĄĕЮĜйĩ₣

₤ЮņŚşΖşЮĊſЧģĕŪ₤ФŲ₧₤с

ĕЊ₣˝ЊşĆŁũĵũЮĕй ¤

ņŜл ₣Ю◦Ьij

Ю΅ЧŎЮĠЧ₤ЮņŚşŌĕĠе‗₣ũ˝⅝◦Н˝◦Б ЮĠЧ₤ЮņŚşŁĕсŁĠс″ņũЮĠЬĠņŜл ₣ЯřŲ

ŪĠЮ₤Чũď₣ũЮĠЬĠ₧ៗĈе₣Β₤с៖ ÐЙ″ņũŎкĠ₧ Ś Ąĕ ¤ ŌĕΧĈ΅ũ‗чΒеĮБĮ˝ У ₤Ĥлũij₣с ĕЊ₣ĮУ˝ũмņ Р ₣ л с ¤ ĮУ˝ ₤Ĥлũij₣с ЁŏŌĕũŢťķЊģŲņУŎ

ΖЯℓĕ ŁĕсŁĠс ĕЊ₣ЯđĠġЏ ЮŢŎĠЮ₣˛ij Ч ˝ĖО₣şеЮ₧ņΒĖ˝şе‗йН

ЯřŲŌĕЯijņĕН₤℮ņУŎşеĕУĕijРş ¤

◦Н˝ďŗл₣Юĕй˝єЮŢŎ

ĮУ˝

₤Ĥлũij₣с ũУşņ˝ ЮĝЯijģijс◦ŪБ ĠĄНеĄĕĈе₣ЮĕйЮĉŷЋŀ ¤ şеЯ‗˝υĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ŷЋŀ ЮřЧņġБũ˝⅝◦Н˝◦Б ŪĠĄНеĄĕ ŁĮРΖ Łũ▫Ŏ ĕЊ₣ ĕРņĕ л сĊŜ ЮÐŬijijĤij◦БĈе₣ЮĜй ¤ ĠлНЯĕʼnЮÐĮНеģĕģijсĠ₣с◦БŪĠĄНе Ąĕşе‗йН Ĉе₣ĠлНĜŊĕЮĕйЮ◦ ¤ ĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ş₣сŁĕсŁĠсŪĠЮ◦₤ Яū΅ð˝ ″ņũЮĠЬĠ₤Е₣ЯijřРşĮУ˝

₤Ĥлũij₣с Яřũ řРşď◦Н˝ЁŏĠ₧ Ś Ąĕũ₤сЮĝЮŪŁņşĤĠсũĠ₤сŠФ ųĕ ¤ ЯijĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ņЊĕģĕ ЮďÐĄњŎЮ◦ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎĮУ˝ ũмРņ₣ л с ˝ЮņĀşŪ₤О˝ЮĜй ЮřЧņġБũ˝⅝◦Н˝Ū₤О˝ЮĜйЁŏģĕ ЮŪĵй▫ ″ņĮЊijЮĉ

ÐЙýŊ ĕŷЋĊБ₧ЯřŲΖşũ˝⅝◦Н˝Ū₤О˝ЮĜйģĕЮŪłĮБ˝ЮņĀşŪ₤О˝ЮĜйЮČŲЮ◦ ¤

Ю΅ЧŎΒĖ˝₧ЮΌЧ₣ďΒĖ˝ŁĕсΒ₧ е ş˝ĖО₣◦БŪĠĄНеĄĕЮ₤ũВ

ơ៩

ЮŢŎņЊĕ˝ЮņĀş◦БŪĠĄНеĄĕЮĜйЮČŲ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ю◦

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ΒĖ˝ЮĜйĕЕ₣ŪijСŷ◦БŪĠĄНеĄĕЮ₤ũВЮĜй˝ЮņĀş ŷЋŀ

ЮŪĵй▫Ġ₧ Ś Ąĕ◦БЮĜйЯij₣Яijũ˝ЮŲ₤

ĠйЮģũģĕ˝ĖО₣ĜņЮ₤ũВļĮ ĕЊ₣◦еЮĕЬņ◦ŌųĠсĮĠ Б НŬ‗ ЯřŲЮĮŲЮŷŵ ĕЊ₣ŪĠЮŗĄĕчЯřŲ ◦◦УŲĮБΒĖ˝ŁĕсŁĠс (ņНĕ) ņЊĕΖşЮĊſЧЁŏЮķųşģĕ ¤ Ю΅ЧŎ◦Н˝ďЮÐЮĊſŗ Ч л ₣₧˝єЮŢŎ ιĩŚŲс ŪĠЮŗĄĕчŗл₣₧˝єЮŢŎ

ЁŏЯijĠ₧ Ś ĄĕņЊĕŪijСŷЮÐĠ₣šеЁŏЯĠ˝ģ˝сýĖ

ιžĆ ijсžĆ ŎýĖ Β₤с

Ġ₧ Ś ĄĕņЊĕЮķųşЮě Ŋ й ĕЊ₣ņЊĕЮķųş◦еЮĕЬņ◦ŌųĠсЮ◦ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧŌĕЮ˝Чij₤ļĮŁũ‗чΖ₤ĕĖ ņŚ₣ៗ ÐЙЮÐĕЕ˝ЮþЧŀĕРŷЮě Ŋ й ĕЊ₣◦еЮĕЬņ◦ŌųĠсЮΌЧ₣ ŷЋŀЮ΅ЧŎ řРşďĠ₧ Ś Ąĕ ĮБ⅜ ЮŪŁŎ ĮБĮУ˝ ĩųСũ₣ м ◦ с Бĕ ŁĕсŁĠсЮ΅ЧŎ◦Н˝ďĈ₤˝ũďЮŪşЧĕĂĖеΒş пГ Е₣ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧ◦БŪĠĄНеĄĕ ιЮŠijʼnĜĜ Ōĕ◦ŌųĠсũ₤сЮĝЮŪŁŎΒе₧şũĠ₤сЮ₤ŚşņУŎΒ₣ð

Ю΅ЧŎЮĠЧĮРĄĮ₣℮₤ЮņŚşЮĜйŪijСŷũŲijс

Ġ₧ Ś ĄĕЯřŲēųĠсЯijЮĊſ″ Ч ņĠŔąũĠ₤с₤ЮņŚşЯijņУŎЮĜйĩ₣ Ю΅ЧŎŪ⅜ĠсЯijΒijсŌĕ₤ЮņŚş ЮĜйЮĉŷЋŀ ņЊĕΖşũУņýĖ ņ˝ЮřЧņġБЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ýĖ υ₣ŌĖ˝сЮĊſЧď₤ЮņŚşЮĜйģĕЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎЮÐ ņЊĕЮşйũ₤сЮĝ˝ĖО₣Ю₤ũВļĮģĕĩ₣ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ Ġ₧ Ś ĄĕĈе₣ЮĕйņЊĕũ΅њ₤ũ΅Уĕž₣ČĠс Ŏ˝ΖŷНĊĠйЮģũЮΌЧ₣Ю◦ ¤

₤ЮņŚşΒ₣ð₧ŌĖ˝сΖşřЕ˝ĜеĠ₧ Ś ĄĕЮĕйŗл₣Ū₤ФŲ₧₤с

Ю΅ЧŎЮĉďΒĖ˝řЕ˝ĜеЮÐŗл₣Ōе ņУĕ ¤ ĠлЯН ĕʼn Юĝ˝ĖО₣⅜ēũ‗ũřť ĄБ ŷЋijŌĕ˝ŪņЊijŠį₤сď₣ Ōĕ Łũ₤ΔĠý с Ė ĊеЮĊ₣ď₣ ĕЊ₣ŌĕĠе‗₣₤₣₤Е˝ЮŪşЧĕď₣ ¤ Ġ₧ Ś ĄĕЮĕйĮНеş₣сĕ₣ Њ ĮНΖ е şĠеЮķųş ЮČŲĕРŷΒĕН₤⅝ŷũВŎаĕЮ₤ũВļĮČ₤сũĠ₤сЮÐЮ◦ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ŌĕĩųСŷЯijņУŎÐijс ÐЙ˝ЮņĀş Ū₤О˝ЮĜй ι˝єЮĉÐ₣сЮĝŪ₤О˝ЮĜйЯijņŚ₣ ¤

ƯƠ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

̀ Б ‗ ΒеĮЯБ řĕřş е йН ℓŊБ ЯřŲЮÐřЮ‗Śņ Ч ģĕņ˝ЮŢŎ˝Ōųе₣ΖŷНĊ ĕЊ₣₤ņij□ļĮŠųФĕυ₣ ₤Рņ˝НеЁŏĕũ₧đĞŲсЮΌЧŎ ЮĠЧĕŗ Њ ŎĮБЯřĕřБşе‗йН ℓŊБ ЮŪŁņŁũΒķЊģŲũĠ₤с₤ЮņŚş˝ŚБ ιũřť˝ŚБ ŠńеŪО Įй˝ũН₧Ōĕ₤ļĮŁũ‗чŗл₣şĤ₤сŎ˝ņ˝ŵijŪijŢ₣ ¤ Ġ₧ Ś ņĕН₤℮ ₤Е₣Яij Ĉе₣Β₤сũЯņ₣ЯijЮřЧũ″ņŌýх ЯřŲΒĖ˝ЮřЧũņНĕŠųФĕģĕŪijФ₤Ū″Ŏ ÐЙŎ˝ijŪŌĠс″ņΒĖ˝ЯřŲ ģĕЮĊſЧĮБņНĕ ¤ ЮŢŎņ˝ĮБņЊĕΖşŎ˝ijŪŌĠс″ņģĕĈе₣Β₤с₤Н◦ċ⅜Ċ ιЮĊſ″ Ч ņřŲс˝ŪņЊij О ŪĠŎњijĖŪijСŷŠеЮřЧũ″ņŌýх ņΉĠНũ₤ ĕЊ₣ЮĊſ″ ˝еĮРŲřРşΒĖ˝ņНĕģĕ ΒĖ˝ЯřŲŌĕļĮŪĠ₣ Ч ņ ΒĖ˝ЯřŲŌĕŲ˝š ‗к˝еĮРŲ

˝ĖО₣ЮýŲÐеĕij Њ ▫

ЮĠЧņĕ Њ ģĕřŲсЮýŲ˝ŪņЊijřєΒ⅜ĆũŏřРş

ņΉĠНũ₤Ĉе₣ЮĜйЮ◦ ŗл₣₧˝єģĕ◦◦УŲşеΉŎŠųйЯřũ ¤ ŗл₣₧ņЊŀ řРşΒĖ˝ģŀсŪĮФŀ О ŪĠŎњijĖΒпГş₣ ЯřŲŌĕļĮŪĠ₣ Е ¤

Е ▫˝Яĕų₣ЯřŲЮÐş₣сЁŏŪĮФŀЮÐЮĉ◦ņųйО ЮĝĂĞŎ ŁŲЮĠЧř₣

ЮĮ˝ Ю΅ЧŎřЕ₣▫ĊĖС ЮÐΖşģŀсŪĮФŀЮĉřŲс₧ģĕ ЮÐijŪņ₣сЮĉũ˝şе‗ş Н ЯřŲЮĝŠį₤с ď₣şе‗ş Н ЮţЮĜй ¤

ЮĕйņЊĕЯņĕЮÐş₣сЁŏŪĮФŀЮÐЮĉ◦ņųйО şе‗ş Н ЮĝŠį₤сď₣şе‗ş Н ЮţЮĜй

Ю◦ ÐЙЮÐijŪņ₣сЁŏŠį₤с ЮřЧņġБЁŏŪĮФŀЮÐЮĉŪijСŷşеş‗ е ş Н ЮţũĠ₤сЮÐŲŊņ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЊŗŎ▫ ЯřĕřБşе‗йН ℓŊБĈе₣Юĕй ЯřŲŌĕ₤ЮņŚşŌĖ˝сℓБŊ Ū◦₣с ĕЕ₣Ōĕ˝ŪņЊijŪ₤ФŲŪijФijŪ″ řЮ‗ŚЧņЯřĕřБĈе₣Юĕй ¤

ιņЊĕŪ₤ФŲЮĉ″ņ˝ŪņЊij₤ņij□ļĮũĠ₤сŪ◦₣с

Ю΅ЧŎЮŢŎЮ΅ijН▫

ЯřŲģĕǻŎ

ĠНÐðŲĊņŊ″ŌĖ˝сЮΌЧ₣ЮĊſЧď₤ЮņŚş″ņũŎк

₤ņij□ļĮřєŠį₣Š с į₤с ι″ņũŎкĊĕēĕ₤Ś˝ О ₤Śņĸ ЮÐЮþЧŀ▫ÐН‗ļĮĈе₣Юĕй ņУŎ₧˝єΖş ₤ŪņФŲŁũŲеģ˝ģĕЮŪşЧĕЯřũ ¤ ◦Н˝ďŗл₣Юĕй˝єЮŢŎ ΒĖ˝ЯřŲņЊĕ₤РŷŌĕĊĕēĕ ЮþЧŀ ▫ģĕŪijФijŪ″ЯřĕřБşе‗йН ģĕžą ĠсŠĕ Ф ą ŪĠЮ₤Чũď₣ЮÐ ¤ ŁũŪijФijŪ″ŌĕļĮŪ₤ФŲ˝єЮŢŎ⅜ũ ₤ЮņŚşЮĉÐ₣с˝ĖО₣Ū₤О˝şе‗йН Юĕй

Ю΅ЧŎýŊ ĕΒĖ˝₧Юĩ℮₣ďЮņřЕ˝ĜеЮŪłĮБ₤ЮņŚşЮĜйЮ◦ ¤

şеЮ₧ņņĕН₤℮ЯřŲģĕЮĉď₤ЮņŚş″ņũŎк₤ņij□ļĮũĠ₤сŠФ ųĕ

Ươ

ņЊĕЯņĕ″ņũŎкĊĕēĕ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ΒĖ˝ЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ŎŲс▫ďŷВũĠНũ₤Ōĕ ņлР₤Џ ⅜ п ũР₤Џ ũмРņРŲР₤Џ Яđ₤пР₤Џ ďЮřЧņ ¤ Ю΅ЧŎ ĮЊijЯņĕЯijЮÐņЊĕÐУũĠŃĆС Ų

ņлР₤Џ ˝ĖО₣şеЮ₧ņЮĕй ЮŪĵйýijсŪýĕсЯijģĕЮĊſЧ″ņĠŔąũĠ₤с

ŪĮйďŌĆ₤сĠлНЮ₧ ‼ й ЯijЮÐÐУũ₤ũЮ₤ЧũЮýũĮ ņл₤ Р Џ Ūij₣сЯřŲ▫ ýijсģĕ◦◦УŲ˝ЊijЊŎ ʼn ₤řєΧijʼnņ ЯřŲΒĕНŔňijЁŏýijсΖşĕЊŗŎďņУŎŪĮйďŌĆ₤сЮĜй ¤ şеЮĵй ⅜ п ũР₤Џ ĕЊ₣ ŷВũĠНũ₤Юĩ℮₣ៗ Ю◦Ьij ЯřŲǻŎģĕ ιģĕ˝Ю˝ЧijŬď₧şŪ˝řєЮŪşЧĕЮĜй ΒĖ˝Ĉе₣ЮĜйŪijСŷ◦◦УŲŁũ₤ũЮ₤Чũ ₤ńĠсЯ₤ń₣řє₤ņ₤Уĕ₧₤с ¤

Њ řŲсЮĉЮ◦ЬijĕРŷΒеЮĮЧ Ю΅ЧŎЮĠЧЮÐş₣сĮЊĕij Њ ŏЁŏģĕřij

ĕЊ₣

ņЮĊŜģŎ ďĮЊЮ₤₤ũĠ₤сΒĖ˝Ĉе₣ЮĜй ЮÐĕЕ₣ЮþЧŀ▫ ΒĖ˝Ĉе₣ЮĜйņЊĕģĕЮŪĠЧĊĕēĕΒſБЮ◦ ÐЙΒĖ˝Ĉе₣ЮĜйŎ˝όŁ₤ЯřŲ΅НşЁŏ

ЮřЧņġБаşĖЮĉď₤ļĮŁũ‗чijŪņСŷЮĉ″ņΒſБЯřŲ ŷВũ-

ĠНũ₤Ĉе₣ЮĜйş₣сģĕ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ₤ЊĕďΒijсŌĕόŁ₤ЮĜйЮ◦ Βе₧şũĠ₤с ŷВũĠНũ₤Ĉе₣ЮĜй ĕЕ₣ŪijСŷģĕžijĠ₣с◦Ю◦ ¤

Ю΅ЧŎЮĠЧýŊ ĕΒе₧şЮĜйЮ◦

όŁ₤řєŲΔЮĜйĕЕ₣ŪijСŷЮĉďΟij

ŪĠЮŗĄĕчΒ⅜ũΟijŁũ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ďŁũČеģşс ņлР₤Џ ŪijСŷũ˝ЁŏЮþЧŀĠ₧ Ś Ąĕ ΒНБŪ⅜ЯΒŲ ЯřŲďĈ⅜ Ĉ₤БЮĝŪĠЮ◦₤ ЮΒ΅℮ОĠ Б Ю΅ЧŎЯřŲŪijСŷĠ₧ Ś Ąĕ ЮΒ΅℮ОĠ Б ĄЊйďĕсũ΅РijřŲсĮУ˝ ΒНБŪ⅜ЯΒŲ Юĕй₤НŠşЊijŪʼn Įņ″ņĠŔąũĠ₤с ņлР₤Џ ЁŏũijсЮşŀĮБĈ₤ļĮЮĜй ¤ ďŁũČеģşс ũмņ Р Ų Р Р₤Џ ŪijСŷĮНеΖş₤□ij Њ Юĝ ΖŲсģ ģĕ Ю΅ЧŎŪijСŷģĕЮÐũ˝ЮþЧŀĮБ˝еЮ‗Чij ЮřЧņġБЁŏýijсЮĉďЮ₤Śş Ū˝О₣ ũмРņ ŪĮņĈе₣ďΒĖ˝˝Ю˝ЧijŪĠЮ◦₤ďijЊЮĜйĩ₣ ¤ ďŁũČеģşс ⅜ п ũР₤Џ ЯĮ˝℮Џ ŪijСŷĄУĠĮУ˝

ЯĮ˝℮Џ ЯřŲņЊĕ₤ĠĤŎşЊijď ʼn ņУŎΖ₧şŪ˝ũĠ₤сĮУ˝ ņБűБ₤Џ Ю΅ЧŎĮУ˝ ņБűБ₤Џ ЮĕйŌĕļĮ ◦ĕсЮŠ⅝ŎЮŢŎ⅜ũũ₤с˝ĖО₣₤ĕʼnļ Њ ĮřєŎРũΒЯ₣ſ₣ ¤ Яđ₤пР₤Џ ĕЕ₣ĮНΖ е şĠİΆŀ₤ņij□ļĮũĠ₤с ŠųФĕЮ◦ ЮĠЧĮ˝ У ΖЯℓĕ ņЊĕģĕЯĠ˝ģ˝сžĆ ijсžĆ Ŏ ¤ řРЮşĖй ŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чĈе₣Юĕйģĕ΅НşřŲс ŷВũĠНũ₤Ĉе₣ЮĜй ĕРŷόŁ₤řєŲΔ ¤ ₤ņij□ļĮřєşņġ₣ũĠ₤с ŷВũĠНũ₤Ĉе₣ЮĜй ģĕΒĕНŔňijЁŏ ЮÐΖşĈŀŎ˝όŁ₤Ĉе₣ЮĜй₤ŪŌĠсĄеЮũЩĕ˝ЊijŜĕНļĮŪĠЮ◦₤ЮÐ ĕЊ₣ĠЮ₣˛ЧĕĊĕēĕ₤ŪŌĠс ŪĠЮ◦₤ЮÐĩ₣ ¤ şеЮĵйΒĖ˝ЯřŲЮŪĠЧ₤ņij□ļĮřРş ŷВũĠНũ₤Ĉе₣Юĕй

ЮřЧņġБģĕİũď₤ЮņŚş

ΒĖ˝Ĉе₣Юĕй

ŌĕŁũŲеģ˝Ŏ˝Ū₤О˝Ю◦₤ЮÐďşе‗йН ¤ ĠлЯН ĕʼnЮĠЧģĕЮ΅ЧŎ ЮÐņЊĕŌĕŁũŲеģ˝ЯℓĈе◦Н˝

ƯƯ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ЮĜйЮ◦ ¤

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ю΅ЧŎŁũŲеģ˝Ĉе₣ĠлНĜŊĕ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ЯřŲĈ˝с◦₣ĕЕ₣ŁũŎ˝Ū₤О˝Ю◦₤Ĉе₣ЮĜйďЯřĕřБ

şе‗йН ÐЙЮ˝ЧijЮΌЧ₣ĮБЮ΅ijН▫ ЮÐŪijСŷĠŃĆС ŲşĤĠс ĕЊ₣Ġ◦ĠŔąℓŊБЁŏΒĕНŷijʼn˝ĖО₣ЮýŲĠе‗₣ĮŪ₣Е₣ ũĠĠЮÐĠлНЮ₧ ‼ йυ₣ ¤ ЮÐŪijСŷ₤Ю₣˛ijЮþЧŀ▫ ŁũΒĕНŷijʼn″ņĠ◦ĠŔąℓŊБ Яij₣ЯijЮĊſЧЁŏΒĖ˝ЯřŲ ģĕĈŀŪĠЮŗĄĕчĮũБ ĠĠČ₤с

ЁŏЮĉď₤ŪijСŷ

Ю΅ЧŎЮĊſЁ Ч ŏΒĖ˝ЯřŲΖşĈŀŪĠЮŗĄĕчĮБ

ũĠĠℓŊБ₤ЯņŚ₣ŁũýеŪ◦ĠĕʼnЊşĠĕʼnФşĠлНЮ₧ ‼ й ¤ Łũ₤ЯņŚ₣Ю₤ş˝ŚБýеŪ◦ĠĕʼnЊşĠĕʼnФşЮĕй Ġ₧ Ś ŲĮБ Ю₤ş˝ŚБķњŎžų şΒĖ˝ℓŊБŌĕΒе₧şЮĊſş Ч ĤĠсŎ˝ŪĠЮŗĄĕчĬĀŲсŠФ ųĕ

Ю΅ЧŎņŜл ₣Ю◦Ьij

ņ˝ĮБ

₤ĜŚĕşЊijÐ ʼn ĕ е ЊijņĕН₤℮ďijЊЯřŲņЊĕ◦Н˝şЊijΒ ʼn ſБℓЮБŊ ◦ ◦ŪŌе ЯijЮÐģĕĮЊЮ⅜ĊĕчЮņЧŲЁŏģĕşĤ₤сď ņНĕ₤Њĕ ¤ řРЮşĖй ÐЙ▫ ˝ĖО₣όŁ₤◦ЊЮijЬĕŪĠĂе ₣ĕЕ₣ΒĖ˝Ĭų₤сĠСũŚ ĕБņУŎៗ ΒĖ˝Ĭų₤сĠСũŚ Ōĕ₤ŪijСŷ řєĄРũşijсďņУŎŪ˝Оņ ЯřŲŁĕсЮĄЧ₣ũĠĠČ₤с Яijģĕ◦◦УŲЮ₤ş˝ŚБýеŪ◦ņЊĕĕЕ₣ĕĮБΒĖ˝Юĩ℮₣Ю◦Ьij ĠлНЮ₧ ‼ й ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ΒĖ˝ЯřŲЮĊſЧŁũĬų₤сĠСũŚ ŌĕЮŪýй▫Ė˝сřєĊеĠ₧ Ś ŲĮБĄĕĈе₣ĮБũŪĠЮķ◦ Юĕй ¤ řРЮşĖй ЮřЧņġБŪ⅜ŷŪďŷЁŏŎŲсĮĠ Б ŔΆЮĕй ЮÐŌĕŁũČеģşсŪijСŷЯijĮЊĕЊijŏ▫ ЮijЧΒĖ˝Ĭų₤с ĠŚСũЮĕйŌĕυ˝ŬĄŏļĮЮ◦ ιņУŎ˝єĮЕ₣ΒĖ˝řа◦ ¤ ЯŪĠ▫ ЮřЧņġБΒĕНŷijʼnÐЮŪŌ₣ŁũΒſБៗ ЮijЧΒĖ˝ Ĭų₤сĠСũŚ ЮĕйŪijСŷşРŲаřďņУŎЮÐ ι˝єΖşĠŃĆО йĠŃĆС ŲЮÐņ˝″ņŠųФĕ ¤ ЮĠЧΒĖ˝Ĭų₤сĠСũŚ ЮĜйşРŲ ďņУŎЮÐ ΒĖ˝ЮĜйņНŠЯij◦◦УŲŲ◦ċĩŲΖŪ˝˝сņЊĕžĕ Ю΅ЧŎņЊĕΖşЮĊſЧΒſ₤ Б ЮŪņşЮ◦ ¤ ĠлНЯĕʼn ЮĠЧΒĖ˝Ĭų₤сĠСũŚ ЮĜйΖşĮЕ₣ЮŲЧ˝Ōųе₣ŠųФĕυ₣ Ю΅ЧŎΖşЮŪĠЧ˝Ōųе₣ЮĜй ЮÐņЊĕ₤РŷĠŬĄњŎЮ◦ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ÐЙΒĖ˝řЕ˝ĜеĈе₣Β₤с₧ ЯřŲŪĠŢĠсΖŷНĊ ΖşŲН˝ŲНŎřЮ‗ŚЧņ◦Е˝řБģĕ Ю΅ЧŎ ΒĖ˝ЯřŲýŊ ĕΖŷНĊĄУĠЯijĠŬĄњŎ ¤ ЮĕйЮŪłĮБΒſБЯřŲģĕĕЊŗŎũУşЮ΅ЧŎ Ōŗ◦ũĠ₤сņĕН₤℮ Ĭų₤сĠСũŚ ĮБŌĖ˝сЮĉŌĖ˝с៖ Ū₤ФŲĠŃĆО йĠŃĆС ŲЁŏЮĄЩ ЯijĮЊģ˝Ёŏũ˝⅝◦Н˝ĄеЮĕЩЮĜй₧₤с ¤ ЮĠЧ ΒпГş₣ Е Ю΅ЧŎ ЮĠЧ▫ņĕН₤℮ЯŲ₣ŌĕĄеЮĕЩ ÐЙďŁũČеģşсŪijСŷЯijĠŔąЁŏЮĊſЧΒſБ ЯřŲЮÐΖşĠ₣šе ЮŢŎ˝Ōųе₣ ЁŏņĕН₤℮Ĉе₣ЮĜйŌĕĄеЮĕЩ ŷЋŀ ¤ ņлР₤Џ ₤НũБ Р₤Џ đЙ₤пР₤Џ ĕЊ₣ ũмņ Р РŲ₤ Р Џ ņЊĕΖş ЁŏĠ₧ Ś ņĕН₤℮ЮýũĮ″ņĠŔąЮÐģĕŎРũņų₣ Е П Ю◦

ЮĠЧ₤ЊĕďЮÐýŊ ĕΖŷНĊЮĜй

řРş˝ĖО₣˝ũ‗Б

ūΉſ ΅℮ОБũΐ мР ņлР ⅜ŷм₧ Р ũмРΐ ЯřŲģĕŪijСŷĠŬĄњŎŗл₣řе‗е ЮĮŲЯřŲĠ₧ Ś Ŭū₤ʼnЯŲ₣Ōĕ ĄеЮĕЩЮŲЧŪ◦₣с Ю΅ЧŎŪ◦₣сýŊ ĕΒſБ₤ŪŌĠсĈ˝сĈŀΒĖ˝ЯřŲģĕ◦Н˝şЊijŪʼn ◦₣с ЁŏŌĕĄеЮĕЩЮŲЧŪ◦₣с Ю◦ ¤ řРЮşĖй ŷВũĠНũ₤Ĉе₣ЮĕйŌĕŁũŲеģ˝ĕЕ₣ЮĊſЧřеЮ‗ЧũЮĉņНŠ₧₤с ¤ ЮÐŪijСŷĘņņНŠşеЮĵй

Ưư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЮŪýй▫Ė˝с Ю΅ЧŎŪijСŷĘĖ йЮŪýй▫Ė˝сŪÐĠсŗл₣ ″ņ₤ņij□ļĮĬĀŲсũĠ₤сŠФ ųĕ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧŁŲ ₧ЮÐģĕĘĖ йΒ₤сЮŪýй▫Ė˝с ЮÐČĠсЮĩŚņ Ч ◦◦УŲŁũЮýũĮЮŁijžų şĮБĠ₧ Ś Ąĕ ¤ Ю΅ЧŎŁŲ ЮĠЧ˝ЮņĀşĮУ˝ЯřŲş₣сŪĠĂе ₣ũУşЮ΅ЧŎ ЮÐĕЕ₣Юĉďžų ₣ е ĮРЯ˝ Ю΅ЧŎΒ₤сЮŪýй▫Ė˝с ŪĮņĈе₣ Ōĕ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ ĕЊ₣Ю₤ş˝ŚБ₤ĠĤŎũВ˝ŬŎĩ₣ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤НеĠЯĕ□ņΧĈ΅ũ‗чřєijРşņУŎЮ◦Ьij ЯřŲΖşď˝ŃĆ ˝сđųйО şеЮĵйŪĮЕijŁ Њʼn ũ‗ч ŪĠΉ˝сŪĠЯ΅ŲýĖ řа◦Ю◦Ьij ÐЙΒеĮБ ΅НБЮŎũмР аĕ ₤НБŬмÐРŎ℮ч Юĉď₤ЮņŚşаĕ

₤НБŬмÐРŎ℮ч

ЯřŲďĠНÐðŲĊņŊ″ЯřŲģĕ

ЮŢŎýŊ ĕĄеĕŎ У ΒſБЯřŲĠ₧ Ś Ųņ˝ĮБĊĕēĕЁŏ΅У₤ĮБόŁ₤

ŲΔЮĜйЮΌЧŎ ¤ ĄĕďijЊ ₤НБŬмÐРŎ℮ч ЯřŲŪijСŷЮÐĄЊйďĕс ģĕЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ýijсďЮņ ũУşЮ΅ЧŎ

΅НБЮŎũмР

Юĕй˝єЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ЮĊſЧď₤ЮņŚşģĕЮŢŎ₤ņij□ļĮŠųФĕυ₣ ¤

ŁŲýijсЮĝďņĕН₤℮

ĊņŊ″ ýijсŌĕÐН‗₤ņġijʼnЯЊ řŲřРşЮ◦ŷ″Čũ◦Н˝Ю΅ЧŎďЮŪ₤ş▫ ýijсýŊ ĕŠſйΒſБЮ◦ЬijЮ◦ЮŪł ĮБŬď₧-şŪ˝₤ŪŌĠсŪÐĠсŪÐ₣ĠлНЮ₧ ‼ й¤

ýijсŲНĠĮУ˝˝₣ŪĠŢĠсΖŷНĊČ₤сЮČŲ ¤

Яij₣″е₣˝₣ŪĠŢĠсΖŷНĊℓŊБ ¤ ĠеЮķųşņЊijķ ʼn ˝ŚЊČ₤с Ю΅ЧŎũ˝ņЊijķ ʼn ˝Śř Њ а◦ℓŊБ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ýijс ŌĕņЊijķ ʼn ˝ŚЊ

ĕЊ₣ĈΉĕ₤Н◦ċ₤Е₣ЯijďņĕН₤℮ýijсЮ ũВ₤Ĉе₣Β₤с ¤

řРЮČĖйЮ΅ЧŎ

ýijсΖş

₤□ЊijЮĝģĕŌĕ₤ĕʼnЊ₤НŠ ¤ ĮЊijЯņĕЯijýijсŌĕŁũŲеģ˝ģĕЮΌЧ₣řŲсůĕĕʼnũ₤˝ŚЊЮĕй Яijýijс ýŊ ĕŁũŲеģ˝Яℓũ˝⅝ĠН‗ŏ₤˝ŚЊЮĕй◦Н˝ЮΌЧŎ ¤

Ử


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

́ Б ‗ ΒеĮЯБ řĕřş е йН ℓŊЯБ řŲЮÐřЮ‗Śņ Ч ģĕņ˝ЮŢŎ˝Ōųе₣ΒĖ˝Юĩ℮₣ ι˝єģĕЮŢŎ⅜ũĊĕēĕ ĮŲũřťĊņŊ″ЯřŲЮΌЧ₣ď₤ЮņŚşЮŢŎ⅜ũĊĕēĕ ĠН‗ŏ

ŌĕΧĠ₤ÐðijЊşijУş˝ĖО₣ŁũЮΌЧ₣

ЯijŌĕΧĠ₤ÐðЮŪşЧĕ₧₤с˝ĖО₣Łũũ˝⅝◦Н˝ĠН‗ŏЮĜй ¤

ЮÐýŊ ĕĠŔΆЮ◦˝ĖО₣ŁũЮΌЧ₣

ĠН‗ŏ ЮŪĵйЮÐЮΉйũжŲ₣ŁijсΧĠ₤ÐðĈе₣ЮĜй ¤ ĠлНЯĕʼnĠŔΆĈе₣ЮĜйĕЕ₣ņ˝″ņЮÐĈĕс ЮĮŲ ЯřŲЮÐģĕřŲсĕРŷ◦Њ₤ЮţũĠ₤сЮÐЮ΅ЧŎ ¤ ΒĖ˝Šųй◦ЊŀŎ˝◦БijеĠĕсņŎ У ņ˝ŁĕсŁĠсЯijņŚ₣ ΒĖ˝ ŠųйģĕijеĠĕсņУŎņ˝ŁĕсŁĠс″ņũŎкÐН‗ũĠ₤сΒĖ˝Юĩ℮₣Ю◦Ьij ¤ ŪĮЕijŁ Њʼn ũ‗чĈе₣ЮĕйģĕЮ˝Чij ЮΌЧ₣ЮŪşЧĕ₤ĕċЕ˝ЮĝŪĠЮ◦₤ Яū΅ð˝ řРşЮĝ◦БŪĠĄНĄ е ĕ ΒБŎлРĕŗ Б л ĕЊ₣ ΅ЊŲųЊ₤ĠлНĕ ʼn ЯřŲ ŢũВŎН₤ч ģĕЯij₣″е₣ЁŏŌĕ₤ЮņŚşŁĕсŁĠс₤ŪŌĠс₤ĕŚЊ₤НŠ ΒĖ˝ŠųйЮ◦ЬijďĮŲũřťĊņŊ″

ĕЊ₣ď₤˝š БļĮаĕЮďÐĄњŎũĠ₤сŪ◦₣с ¤

Ю΅ЧŎģĕЮΌЧ₣ďņΉ˝℮ŪijşŪ˝ķĮ

ЮŢŎ⅜ũ₤Р˝˝₣◦њĮ ¤

ΒĖ˝Ĉе₣Β₤сЮĕйŪijСŷĮЕ₣ЮŲЧşЊij₤ ʼn ĠġОũ₤ ĕЊ₣ĊĕēĕũĠ₤сΒĖ˝ЯřŲЯij₣″е₣ŠųФĕЮΌЧ₣Ĉе₣Ū₤О₣ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ΒĖ˝Ĉе₣Юĕй₤□Њij˝ĖО₣₤ļĮŁũ‗чŗл₣ЯŪĠŪĠФŲ ĕЊ₣ŠſйijНŲŏļĮ ¤ ΒĖ˝Ĉе₣ЮĕйņЊĕ Юşй ι˝єņЊĕΖşŪŁŀЮĝģĕ˝ĖО₣İũŠųФĕ ņ˝ĮБŠФ ųĕņЊĕēųĠсĠŔąЮÐ ЮŪĵйŠųФĕēųĠсЮĝЯij˝ĖО₣ĄБ ŷij Ћ ⅜ņŃň

ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijŠųФĕďņĕН₤℮Ōĕ₤ņij□ļĮ˝еĮРŲ ¤

Ю΅ЧŎŠųФĕĮНеΖş₤□ЊijЮĝ˝ĖО₣İũ

ĠŔąЮÐЮ◦ ЮŪĵйŠųФĕýŊ ĕ˝₣◦њĮЯřŲýеŪ◦ŠųФĕŌĕķ˝ŚБļĮşеЮĵйŠųФĕЮĜй ¤ ņУŎ ŷЋŀЮ◦Ьij ũřť ЯřŲЮÐЯij₣″е₣ЮΌЧ₣ŗл₣ũ΅њ₤

˝єřРşЮřЧņЮĘЧЯřŲЮ˝ЧijЮΌЧ₣ŗл₣ĂĠс

Ю΅ЧŎřНйŢŲĂĠс

ΒпГş₣ Е Яřũ ÐЙ▫ņЊĕΖşČ˝сζ₤ЁŏģĕЮŪĐ Ю΅ЧŎǻij◦БЮşŀЁŏģĕЯŷ₣ĂĞŎЮ◦ ¤ řРЮşĖй ЁŏЯij ŌĕĮŏОйļųņ Ū⅜Ġс

ЮřЧņЮĘЧĈе₣ЮĜйĕЕ₣ŪijСŷЮŠĀşžĀ Β е ₤с ¤

ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijřРşģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧ

ΒĖ˝ЯřŲģĕİũď₤ЮņŚşŌĕ₤ņij□ļĮřє˝еĮРŲ

ΖşČijсŁũļųņៗ

ЮřЧņġБũ˝⅝ĕРŷ

₤ņġijʼnĈ Њ е₣ΐŎЯřŲēų˝сņ˝ЮŲЧаřŠųФĕ Ю΅ЧŎ˝⅜₣ŪÐЕйŌе řРşЯřŲΒĖ˝Юĩ℮₣ៗŪijСŷŁũČеģşс ₤ŪŌĠсΖş◦◦УŲİũď₤ЮņŚşģĕ ¤

Ự


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

şеЮĵйŷЋĊБĈе₣ĮБũŗл₣ЮřЧņġБЮĉď₤ЮņŚşЮĜй ÐЙ▫″ņ₤ņij□ļĮ ιЮŢŎ⅜ũĊĕēĕ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤Не▫ſŎĄРĕΧĈ΅ũ‗чĮБũ ЯřŲģĕЮ˝ЧijЮΌЧ₣˝ĖО₣ЮĮŲ˝ĕų₣ЮĉņЊĕŎРũĠлĜ Н Ŋ ĕЮĕй ¤ ÐЙΧĈ΅ũ‗чũĠ₤с ū΅ſ₣сЮ₤₤˛С ₤΅ſСũ⅜ ĕЊ₣Ю₤΅⅝ũĠРũ΅⅝ ¤ ū΅ſ₣сЮ₤₤˛С ЯřŲďĮŲũřť ⅜ņŃň ģĕЮΌЧ₣ď űР˝ аĕņБΌ₣с ″ņũŎкņЮĊŜģŎŗл₣ŪijЕņŪijСŷ ĕЊ₣₤ņ″ņ₤ņij□ļĮ řє˝еĮРŲ ¤ Ю΅ЧŎΒſБЯřŲýijсģĕЮŢŎŁũŲеģ˝ņУŎĵĕсĄĮ е Р˝ ýijсýŊ ĕŁũŲеģ˝ĕЕ₣Яℓũ˝⅝ ◦Н˝Ю◦ ¤ ĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ Ю₤΅⅝ũĠРũ΅⅝ ЯřŲЮÐЮΊď◦РЮĉ▫ űР˝ ǻмΌ₣с◦Бĕ ģĕŁĕсŁĠс ũřťЮŢŎ⅜ũ Ο◦ċ ЊĮŲũĠ₤сΰĮН˝ŠųФĕ ¤ řŲсΟ◦ċ ЊĮŲЮĜй⅜ĠũŵĠЮĉ ŁũŁĕсŁĠсũřť˝єşĠс Яřũ ¤ Ю΅ЧŎЮĕй ◦Н˝ďýijсŠеΒĕНŷijʼnЮŪý₣ŁũĜĜŗл₣ĩĆij Њ ĩĆ₣с Ю΅ЧŎĕЊ₣ŗл₣ЮĵũЮĮŀЮĉ ЮŢŎ₤ņij□ļĮ˝ĖО₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣ũřťņŎ У

ЯřŲΒĖ˝Юĩ℮₣ģĕŪĠÐŲсЁŏýijс″ņũŎкΖŷНĊЮÐ

ĕЊ₣ŁũýеŪ◦ĮБЮÐŪÐĠсŗл₣ĩ₣ ¤ řРşЮŎЧ₣ģĕĕЊŗŎЮ΅ЧŎ▫ ĕũ₧ЯřŲņЊĕģĕČ˝сŪÐЕй◦Н˝ ďņНĕ ĕЊ₣ŌĕŁũŲеģ˝ďžų ₣ е ЮřЧņġБČ˝сŪÐЕйЮŪŁŎņ˝ ЮŢŎņ˝ĮБĠŔΆЮŪşЧĕ₤ŪŌĠс ŷЋ₤˝ ſ ũ ₤е‗₣с ŪĮņĈе₣ЮŪýй▫Ė˝с₤ŪŌĠсЮÐ΅Ţťĕĩ₣ ¤ ЮĠЧЮÐĮЊĕЊijŏЮņЧŲÐЮŪŌ₣ŁũũĠ₤с űР˝ ЮÐĕЕ₣ЮþЧŀ▫ ýijсģĕЮũЬĠŪÐЕйŌе ŲΔ₧₤с₤ŪŌĠсΒе₧şýijсЮĉаℓĞņНŠ ¤ ₤РņġБЯijΒе₧ş ýijсЮĕйЮ◦Ьij˝єŠеŪńО Įй˝ũН₧ЮĄЩ▫ ÐУũЮÐĮЊĕЊijŏЁŏşĤ₤сЯřũ ЮŪĵйΒſБŠŪе ńО Įй˝ũН₧ЮĄЩ▫ýŊ ĕ ŷЋĊБ ₧ŲΔď₣Юĕй₤ŪŌĠсЁŏ₤ЮņŚşℓŊБΒĕНŷijʼn″ņ

ЯřŲýijсģĕЮĊſũЧ Уşņ˝Ю΅ЧŎЮĜйЮ◦ ¤

ЯĩĕŁũũĠ₤сýijсņЊĕģĕЮďÐĄњŎ˝єņЊĕЯņĕŠН₤ĮБýijсЮ◦

ЮĠЧ

ÐЙņ˝ĮБЮ΅ijНřєΖŪ₤Сŷŗл₣şЯņų˝

Β⅜ĆũŏũĠ₤с₤е₧₣ǻ₤Ĝ ¤ ˝ĖО₣Ġе‗₣ş₣сЮŲЧ˝˝РĕũĠ₤сýijс ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ◦Б̀ ŪijСŷĄУĠŪĠ◦йŁũŲеģ˝ŗл₣Ċе Ĝ ЮĮŲĠşĆĠ О ġĕĖĩ₣

ĜЮĮŲΒĜÐijĩ₣ ¤

řеĠ₣ Р ýijсņЊĕЮþЧŀŌĕĩųСŷ₧Ёŏ˝РĕýijсЮΌЧ₣ď

₤ЮņŚş˝ĖО₣ũřťņУŎ₧Ю˝Чij ЮŪĵйũřť₧˝є₤Њij □ ЮĝЮŪŁņ˝ņŊ₤Њ◦ċЊũĠ₤сŪĮйŷЋΉũĈе₣Β₤с ¤ ýijс řЕ₣▫űР˝ аĕņБΌ₣с ĕЊ₣ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ŪĠЯ΅ŲņЊĕŎŲсŪĮņЮŲЧЯĩĕŁũЯřŲýijсş₣сŎ˝◦БŪ˝О₣ ĮБĮУ˝⅜₤ĜЮ◦ ĮБЮŪĵй ΉſΒЊĕ⅜ ĕЊ₣ ũВņБĕБ ₤□ЊijЮĝЮŪŁņŁũŁũĵũũĠ₤сĮ˝ У ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ЮŪ₤şЮĉЮ΅ЧŎ ¤ ņŜл ₣Ю◦ЬijýijсЮþЧŀ▫˝₣˝Ōųе₣ũĠ₤сΒНБ″ŲБ ďĮЊЮ₤₤˝₣υ˝ļĮЯřŲ ΖşýеŪ◦ýijс

₤□ЊijЮĝ˝ĖО₣ŁũŪijФijŪ″ũĠ₤сΒĖ˝ЯřŲžų şΒе₧şũĠ₤сŪĮйņΉ₤₣−ŬĄ ¤

Ừ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ýijсĮНеΖşĮЕ₣ĮУ˝ЮĕйģĕЮ◦ ŁŲЮĠЧ˝₣˝Ōųе₣Ĉе₣Юĕй₤□ЊijЮŪŁņĠŔąŁũũĠ₤с

Χ˝₤НБĕБ ĕЊ₣ ˝РΌ₧ С ŪĮņĈе₣аřЮĄЧ₣ΒĖ˝Ĉе₣Юĕйĩ₣ ¤ ЮĠЧřРЮČĖй ЮÐŪijСŷŁũďČеģşсЮĊſЧ ₤ļĮŁũ‗чĠşĆĠ О ġĕĖЮĕйЁŏũЮŀлũаŀл Ю΅ЧŎĠ₧ Ś ŲЁŏ ΒНБ″ŲБ Β₤сŌĕļĮЮũЬĠũŎ ЮřЧņġБ Ŏ˝ijеĠĕсŠųйņ˝ŁĕсŁĠс ¤ ЮĕйďЯĩĕŁũŪ₤ФŲΒĕНŷijʼn ЮŪĵйĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ЮŢŎŪĠŁũ₧ ņУŎЮĩ℮₣ ģĕΒЮŃąЧŀĮУ˝ģŬе ₣ЁŏşРŲ ΒНБ″ŲБ ¤ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ņЊĕŪijЕņЯijņЊĕĄеĈ₤сşеЮĵй ŁũşРŲũĠ₤сģŬе ₣ЯijĠлНЮ₧ ‼ йЮ◦ ЯℓņĈе₣₤ŪņФŲЁŏΖĵ΅чĮЊĵ΅ч◦ņ Б УŎũĠ₤сЮ₤Śş ŲРŎ℮Џ ģĕşĠсЮ◦Ьijĩ₣ ¤ řРЮşĖй Ю₤ŚşģŬе ₣şРŲ ΒН″ Б ŲБ ЮŢŎ⅜ũĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ĕЊ₣Ю₤ş˝ŚБŎŲс ŪĮņũĠ₤с ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ¤ Ю΅ЧŎŪýĕсЯijņ˝řŲс ņБΌ₣с ļųņ ŪĮй₤₣−ŬĄ₤Неģĕ◦њĮũĠ₤с Ū◦₣сЮřЧņġБЮĊſŪЧ ĠijЊĠijʼnЊŁũЮĝ ũмРŌлŔл ň ЯřŲŪĠ˝ĠЮŢŎЮďÐĄњŎЮŢŎ⅜ũ˝ЊijЊ₤ ʼn ĮĀũĠ₤сЮ₤Śş

ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ¤

ЮŪŁŎĮБģĕ

ũмРŌлŔл ň

ņ˝ŁĕсŁĠс

Ю΅ЧŎģĕĘĖ йЮŲЧĮУ˝˝РΌ₧ С

ŪĮй₤₣−ŬĄŌĕΧĠ₤ÐðĮБũ˝ĖО₣ŁũЯℓũ˝⅝◦Н˝ ũмŌ Р л Ŕл ň ĕЊ₣ŁũũНŲЮĉņНŠЮ◦Ьij៖ ◦БņУŎ ÐЙ˝₣ ˝Ōųе₣ýijсЯřŲýijсņЊĕģĕ◦Н˝şЊijş ʼn еЮĵйķ˝ŚБļĮĠлНĜŊĕ ¤

ΧĠ₤ÐðņУŎЮ◦Ьij

ÐЙĠе‗₣ũĠ₤с

ŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ ¤ ЯŪĠ▫ ýijсŌĕЮ₤ş˝ŚБģũņĸ▫˝₣˝Ōųе₣ũĠ₤с Χ˝₤НБĕБ ЯřŲЮĝЮŪŁņĠİð Ġс ýijс Ζş˝ġijсýijс Ю΅ЧŎņЊĕŪijЕņЯijďΧĠ₤ÐðşеЮĵйЯĩĕŁũĮŪ₣Б˝◦Е˝řБũĠ₤сýijсĠлНЮ₧ ‼ йЮ◦ ÐЙžų ş˝₣˝Ōųе₣ЮĕйřЮ‗ŚЧņŎ˝ΒſБЯřŲýijсģĕŁĕсŁĠсЮĉЮ◦Ьij ¤

Ю΅ЧŎýijс˝єģũņĸžų ş

ŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ЮĊſЧřРşýĖ ¤ ýijсŌĕķ₤ʼn″ О ₣şеЮĵй˝ũ‗Б Χ˝₤НБĕБ ŁŲЮĠЧǻŎřЮ‗ŚЧņģĕ

ΉſΒЊĕ⅜ Ю΅ЧŎ ýijсČĠсЮĩŚņ Ч ǻŎŎ˝ ĠРΌő С л Ю◦Ьij Ю΅ЧŎĮЊĕЊijŏЮþЧŀĕРŷŁũŠſйЮ₤ş˝ŚБ ŁųΉĕ˝ĖО₣ЮĮŲǻŎ₤₣šŀ О ЮĜй ¤ Ю΅ЧŎşеЮĵйЮ₤Śş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ŷЋŀ ýijс₤₣℮њŎЮŲЧ Ġе‗₣ũĠ₤с₤ЮņŚş₤₣−ŬĄ ŁŲЮĠЧřЮ‗ŚЧņģĕŬď₧şŪ˝ ЮΒНЧĠпГ‗Р Ю΅ЧŎ ₤ЮņŚş₤₣− ČĠсǻŎŎ˝ ◦Р⅜˛ ĕБ Ю◦Ьij ЯijЮ₤Śş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ŪģĠсņĕ Њ ЁŏýijсΒĕНŷijʼnЯĩĕŁũЮĜй ¤ řРЮşĖй Ю΅ЧŎ ₤ЮņŚş₤₣−₤ЮŪņşşЊij▫ ʼn ĘĠсĮ₣ Е ĵ˝сЮŲЧĊĕēĕ ĕЊ₣˝Ōųе₣◦њĮũĠ₤сĄĕřа◦ Ю◦ЬijЮ΅ЧŎ ¤ ļũ˝ЊşĆřĠ е ₣ Р ЯřŲýijсČĠсЮĊſЧ ÐЙĠĕ⅝ĠĠЮĕ⅝Ŏ˝Ōųе₣ũĠ₤сĠ˝℮ Χ˝₤НБĕБ ĕЊ₣

˝РΌС₧ Юĝ◦БŪ˝О₣ ũмņ Р ЮŢŎŪĠŁũĠŃĆО йĠŃĆС ŲЁŏ₤ŌĄЊ˝аℓųℓСũĖ Ġ₤сĠ˝℮Ĉе₣ĮБũЮĜйşРŲĕЕ₣

Ứ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ýijс ŷŀ Ћ ¤ ýijсЁŏŪģ˝сĠ₧ е şсĮУ˝ЮĕйЮŪşЧĕ Ю΅ЧŎЯij₣″е₣ĮУ˝ЮĕйЁŏĠŔą◦њĮ ĕЊ₣ŁĕсŁũ ĜĜЮĉ″ņůĕĕʼnũ₤˝ŚЊ ¤

ЮŌųлйЮ΅ЧŎ

şе‗₣ĮУ˝ЮĕйďņУŎĠ˝℮ũĠ₤сЮÐŪijСŷũж⅜ŎΒ₤сЯij

˝ĖО₣ũŎкĠлНĜŊĕЯŠĠлНЮ₧ ‼ й¤

О ⅜ŊũijБĈе₣Β₤с Ю΅ЧŎĮУ˝ЮĕйŪĠ₣

₤еЮţņ˝₤ЮņŚş₤₣−ŷЋŀ ¤

ЮŪŁŎņ˝ ýijсČеũ˝ЯijόŁ₤₤ŪŌĠс˝ЮņĀşЮņĠŔąŁũũĠ₤с Χ˝₤Нĕ Б Б ЮŪŁŎĮБģĕ˝ЮņĀşĮУ˝ ЮņĠŔąŁũũĠ₤сŪÐФ⅜ũ ˝РΌ₧ С ďЮŪ₤şЮ΅ЧŎЮĜй ¤ Ю΅ЧŎřŲсόŁ₤΅НşЁŏ ýijсΒĕНŷijʼn ЮŪý₣Łũýijсŗл₣ŌĕŪĠ₤Њ◦ċļĮ ¤

ŁŲЮĠЧģĕЮþЧŀņ˝ŎРũЮ΅ЧŎ▫

ЮĠЧ₤₣−ŬĄĕЊ₣

ŪĮйŷЋΉũŌĕ˝ЊijŜĕНļĮ ĮУ˝ Χ˝₤НБĕБ ŪijСŷũŵŎ Χ˝₤НБĕБ ЮŁйЮΊЁŏŌĕŁũŪĠĄНũе řť₤ļ ņУŎЮĝ ЮĠлũР΅Б‗ ð Р ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ŁũĠйЮģũĮУ˝ ЮΒНĠ Ч ‗ пГ Р

˝єЮ˝ЧijЮΌЧ₣ŪĮņďņУŎŁũũжЮĄЧĠ

ũжĄУŲЮĝ ũмŌ Р л Ŕл ň ĕЊ₣₤ļĮŁũ‗чŗл₣ŌĕЮŪýй▫Ė˝сşеЮĵй₤₣−ŬĄ ¤ ₤₣−ŬĄЯŪ₤˝Ёŏ

ģŬе ₣ĄУŎĠūİ˛ ĠĮУ˝Β₤сĈе₣ЮĜйģĕ ¤ Ю΅ЧŎЮŪŁŎĮБģĕ⅜□ĠĜ˝ЊijЊĜ ʼn ņģĕŷЋŀ ŪĮņĈе₣ ЯŲ₣◦Н˝şЊijģ ʼn Ŭе ₣ ĕЊ₣˝₣˝Ōųе₣ĠũЮ◦₤řа◦ៗЮ◦Ьij ЮřЧņġБЮşЬ₤ǻ₣ĕРŷŁũĮЕ₣ĵ˝сЮŲЧ₤ņįĕņ ċ ij Њ ʼn ₤ЮņŚş₤₣−ŬĄ₤ЮŪņşũ˝ΧģŎ˝ŲņУŎ ¤ ŪĮйΒ₣ðĘĠсŌĕĠе‗₣ŗŎБũ΅РijřŲс Χ˝₤Нĕ Б Б ЮĄЩ Ю΅ЧŎŪĮņşНй΅ij□ЮŲžЮŲЧ˝ş Њ Ć₤ĕŚЊļĮďņУŎŪ◦₣с ¤ ŁŲ₧ŪĮйΖČũŏ ₤НБŀũњ ĠлРΌС ЯřŲďijе₧₣ũĠ₤с Χ˝₤НБĕБ ŌĕŁũ₤₣℮њŎЮŲЧΒſБņŎ У ŪĮй₤₣−ŬĄĮĕŏŲсĠģ е ijсŁũ₤₣℮њŎ ЮĜйŗл₣ÐУũ₤ņď◦БĠеĩij Н Ю΅ЧŎĄРĕũİſĕсřŲсýijсĕРŷ₤ЮņųЭ˝Ġеĵ˝с ŲНŎŁ˝с ĕЊ₣Ю₤й ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ΒĖ˝ijе₧₣ŪijСŷЮÐĠŃĆО йĠŃĆС Ųŗл₣Ū₤ФŲĠеĩij Н ЁŏЮĉŁĕс ₤НБĕБΉð ŲБŗл Ю΅ЧŎ ēų˝сşŲ Р ₤п₣ũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄЯijņŚ₣ ¤ ЮŪŁŎĮБ˝ЮņĀşΒĖ˝řЕ˝ĜеĈе₣ЮĕйģĕЮ΅ЧŎ ŪĮņĈе₣ Ŏ˝Ġ˝℮ĮУ˝ũĠ₤сЮÐņ˝ЮĊſЧďņЊijЮʼn ◦Ьij

₤ЮņŚş₤₣−ŬĄģĕЮũЬĠŪÐЕйŗл₣ŲΔΒЮĕ˝₤ŪŌĠс

Βе₧şũĠ₤сŪ◦₣с ÐЙ▫ģĕŁĕсŁĠс ũмРŌлŔл ň Ĉе₣ņРŲ ŪĮņďņУŎŬď₧şŪ˝ ЮΒНЧĠпГ‗Р Ю΅ЧŎģĕ◦◦УŲĕРŷŁũýеŪ◦ĮБŪĠďĄĕ ЯřŲģĕČĠсЮĩŚЧņ◦◦УŲŪĠЮŗĄĕчĮБŁũŪÐĠсŪÐ₣ũĠ₤с Ū◦₣сЮ΅ЧŎЮ◦Ьijĩ₣ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤РņņЊĕЮķųşΒĊЊĠĤŎЮ◦ ĮБЯĩĖ˝ЯřŲÐУũЁŏ˝ijс₤Ōð Ųс ĕЊ₣ÐУũЁŏΒĖ˝υЮ◦Ьij Ŏ˝ijŪŌĠс″ņ ¤ ņНĕĕЕ₣ŪĮй₤₣−ŬĄŎ˝ ũмŌ Р л Ŕл ň ģĕ ũмРŌлŔл ň ŌĕΒĖ˝ŁĕсŁĠсřєЮŠ⅝Ŏ ¤ ΒĖ˝ŁĕсŁĠсĈе₣ЮĜйņЊĕЮĊſЧŁũΒķЊģŲŪĠďĄĕЮ◦ ŪijΌĠсЮĉďýĠ₤₣˛ijŎ с ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊĮБ Ư៨


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ΒĖ˝Ū₤О˝ЮĉŷЋŀ Ю΅ЧŎĠ₧ Ś ŲЁŏŌĕŁũģ˝сЯĠ˝ЮŪşЧĕď₣Łũ⅜ņÐðБ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ◦БijеĠĕс ЮĜй ŪijΌĠсЮĉďΖ₧ЮŠijʼn ЯřŲũ₣ЮŪýйЮŢŎЮČũ˝ņŊ ŁũǻŎē˝с ĕЊ₣ļĮŠſй₤₧ Ś Ġс ēĖĠсŪÐĠсŗл₣ ¤ řРЮşĖйЮ΅ЧŎ ŪĮй₤₣−ŬĄŎŲс▫ďŁũČеģşсŪijСŷЁŏŌĕũŢťķЊģŲřєŲΔņŎ У ЮřЧņġБЁŏŪĠďĄĕŌĕ₤ĕʼnЊļĮ ĕЊ₣ЮýũĮΒе₧şũĠ₤сŪĮйΒ₣ð ¤ ˝ĖО₣ĕњŎЮĕй ŪĮйΒ₣ðČijс″е₣ ŪĮņĈе₣ŪĠÐŲсΒ₧ е şЮĮŀЮŲŀЁŏ Юņ₤℮БũЮũВŌũмРűБΒРũ˝Р ЯřŲďņĕН₤℮Łş⅜ΉŷЮ΅ЧŎ Ōĕ₤ņij□ļĮ ¤ Яij˝ĖО₣ũŎкЮĮŲřєŠųБĠлНЮ₧ ‼ й ΒĖ˝Юĕйģĕ₤ЮŪņşЮďÐĄњŎřєŠį₣сŠį₤с˝ĖО₣Łũ ЮũЬĠşеŪ₤О˝ЁŏŌĕũЮĠЬĠЮũЬĠũŎ

ĕЊ₣⅜ņÐðБĊņх ¤

ЮŢŎŎŲс▫Βе₧şřє⅜ΉŷЮĕйņЊĕ

ЯņĕďĩųСŷŲΔ ЯřŲņЊĕÐУũũ˝⅝◦Н˝ŎРũЮŪĵйžų şŪĠďĄĕŪijΌĠсЮĉď₤ΔĠсЮĉ ŷЋŀ ŪĮй₤₣−ŬĄ Čijс″е₣ЁŏŌĕijНŵŁũ⅜ēũ‗кЮĝşе˝₧ Ś ŲΖ₧ЮŠijʼn

ЮŪŁņŁũřЕ˝ĜеũĠ₤сŪĠēĕ

ŌĖ˝сřєĄеĜŀ ¤ Ю΅ЧŎ◦БŪĠĄНĄ е ĕĕБņУŎៗČijсЁŏŌĕijе₧₣ŌĖ˝сņ˝ďЮņēŷВ ¤ Ю΅ЧŎЮŢŎ řЕ₣▫ ŁũŪÐĠсŪÐ₣ĮБņĕ Н ņ˝ŌĕļĮ⅜Ήŷ ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏŌĕŁũ₤ΔĠсďžų ₣ е ˝ĖО₣şеЮ₧ņ ŪĠďĄĕ Ю΅ЧŎЮřЧņġБЁŏŪĠďĄĕĠеЮķųşĕРŷΒеЮĮЧ⅜ΉŷĈе₣ЮĜй Ю΅ЧŎ₤НŠşЊijý ʼn еŪ◦ũĠĠũĠ₤с ŪĮйΒ₣ðĈе₣Ū₤О₣ ŪĮй₤₣−ŬĄ₤ЮŪņşĠİΆŀ▫ ЮĠЧŌĕΒеЮĮЧ⅜ΉŷЮ˝ЧijЮΌЧ₣ ÐЙņĕ Њ ЯņĕŌĕ ĠŔąĮБŪĮйΒ₣ðЁŏЮĊſЧЮ◦ ÐЙņ˝ĮБŁũ₤ЮŪņşřєŎ₣сþĖ ₣ũĠ₤сũřťņūĕʼnБŪĮйΒ₣ð ¤ Ю΅ЧŎŪĮйΒ₣ðŎ˝ όŁ₤ЮĕйЮŪĠЧЁŏЮÐČĠсũřťņūĕʼnЮБ ĜйŎ˝ЮĉŁijсďĮБũ˝е₧ijс

Ţ˝с″е₣ЮŲЧĠЮİð Ųď

⅜ēũ‗кĜŪĮЕ˝ŪĮΉņņУŎ˝ĖО₣◦Бēų Ю₤₤℮Б₧ ŪĮņĈе₣ŌĕŁеĠЊijŪĠΐ˝с₤Н◦ċЯijěņ Ţ˝с″е₣ĄЊij₤ĮЮĜйĩ₣ ¤

◦Њřļ ť ĮЮ¹ũЮ½Юĕй

Ġ₧ Ś ŲЁŏŪĠďĄĕŌĕļĮЮĮŀşЊijʼn

ĕЊ₣ŁũЮ₤ńЧĠďžų ₣ е ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤РņŪijΌĠсЮĉŷÐðĮņ Б Нĕ ŷЋŀ ¤ ΟΌСŷ ŪĮй₤₣−ŬĄģĕžų ₣ е ĮРЯ˝ Ю΅ЧŎģĕ₤□ЊijЮŪłЮŪýй▫Ė˝сĠ₣ðФ ũЮ΅ЧŎ ¤ ŪĮйΒ₣ðŌĕ ˝₣˝Ōųе₣ŠųФĕυ₣ Ю΅ЧŎЯℓņĈе₣ģĕЮĊſЧЁŏ˝Ōųе₣ŪĠЮ◦₤ĄЊijž₣ ЯřŲΖşĠлйĵŲсřŲсŪ◦₣с ЁŏĠŬĄњŎďijе‗е ¤ ЯijΟΌСŷŪĮй₤₣−ŬĄŪijСŷЁŏŌĕŁũЮýũĮ₤ńĠсЯ₤ń₣ĮБŪĠЮ◦₤ģŬе ₣Ю◦Ьij ЮĠЧŪĮйΒ₣ðŌĕЯĩĕŁũǻŎŎ˝◦БijĠ е ĕсЮĩ℮₣Ю◦Ьijņ˝ЮĊſЧďũĠ₤сŪ◦₣с

ЮŪĵйŪ◦₣сřЕ₣▫

Ю₤Śş

ģŬе ₣ ЮŪŁŎĮБřЕ₣▫ģĕЮĊſ˝ Ч е΅₤ Н Ю΅ЧŎ ņНŠЯijЯŲ₣ĄУŎŪ◦₣сЮ◦ЬijЮ΅ЧŎ ¤ ŪĮйΒ₣ðģĕЮĩŚņ Ч Ư៩


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ş₣₤ņįĕļ ċ ĮℓŊБៗ Ю΅ЧŎŌĕŁũĈ˝с◦₣ďņУŎŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ņŚ₣ΒпГЮşй ņŚ₣ΒпГşНй ŁŲЮĠЧģŬе ₣ ЮĊſЧŪĠijЊĠijʼnŁ Њ ũ₤Е˝ŪĠĂе ₣ĕЕ₣ĮУ˝ ЮΒ₤ĤлŀОŲ ˝ĖО₣Ŭď₧şŪ˝ Ю‗ĮŲ℮Џ ¤ ЮĮŲЮĜйĮУ˝

ЮΒ₤ĤлŀОŲ ˝еĮН₣ǻŎĮњ◦ċ◦БŪ˝О₣ Ή˛ ″ ¤ Ġе‗₣ũĠ₤сŪĮйΒ₣ðÐЙş₣сřЕ₣ЁŏŪģ˝řĕРŷđĕĀкũĠ₤с ģŬе ₣ ¤ ŪĮйΒ₣ðΖşģĕ◦◦УŲЮďÐĄњŎďĮЊijŪģ˝řŪĠ₤ЊĕďЮ₤Śş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ЮĝÐ₣с ĄĜŊ ¤ ЮĕйÐЙďЯĩĕŁũЯřŲŪ◦₣сģĕΒĕНŷijʼnЯĩΔ˝ЮĉЮŲЧЮĮŲĠşĆĠ О ġĕĖ ¤ şеЮĵйЮĮŲΒĜÐij Ū◦₣с ģũņĸ▫ ΒĖ˝ℓŊБЯřŲŁĕсŁĠсũřťũĠ₤сŪĮйŷЋΉũĠĕʼn ņЊĕş₣ЮņŪijБļĮďņУŎŪ◦₣с Ю΅ЧŎЯĠũ ďũ˝όŁ₤řЮ‗ŚЧņŎ˝ΒſБЯřŲЮ₤Śş

ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ

ģĕŪĠÐŲсЁŏŪ◦₣сЮĉŷЋŀ ¤

Ū◦₣сũ˝

ņЮĊŜģŎЮşЬ₤ǻ₣₤ļĮŁũ‗чЮĕйĠУĕĩųСŷ៖ ĩųСŷ◦БņУŎ ÐЙ˝ЮņĀşЁŏΒ₤сΒĖ˝ЯřŲŌĕěņ Я₤Ū₤ΐŎďĠсďņУŎŪÐФ⅜ũЯřŲŁĕсΒ₧ е ş Ю΅ЧŎЯřŲŪ◦₣сģĕũЖĠΒР₤Ŏ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊ Ю΅ЧŎ ЮřЧņġБ˝НеЁŏņΉΖČũŏŌĕŲ◦ċ ļĮΒſĈ Б е₣Β₤с ¤ ĩųСŷ◦БĮБũ ÐЙŎ˝ĮУ˝ĜņНĕ Й ũмņ Р ₣ л с ЮĊſď Ч О ŪĠЕ˝⅝ЁŏģĕļÐЮŪşЧĕĠеĩНij ņЊijʼn ЮřЧņġБŪ˝ĠУşņΉΖČũŏЁŏďĠс ¤ ĩųСŷ◦БĠБ ÐЙŁĕсЮŁŚņŪ˝ņ ЯřŲΖşЮĊſЮЧ ĉЮ˝Чij ¤ ĩųСŷ◦БĠУĕ ÐЙЮĊſЧЁŏ₤ЮŪņşΒе₧şĈе₣ЮĕйņНĕЮĮŲņΉΖČũŏ⅜ųĠс ЮĊſЧ ŗл₣₧ЁŏΖşĘņņНŠij◦ŲсĕЕ₣ŁũŪĠĂе ₣řеĠ₣ Р ЮŢŎŠųФĕυ₣ģĕ ¤ ˝ĖО₣şеЮ₧ņĩųСŷĈе₣ĠУĕ Юĕй ŪĮйΒ₣ðЮĊſЧģĕ₤ЮŪņşĠБЮ΅ЧŎ ЮĝЮĮŲЮ₤Śş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ₤НÐij ¤ ŪĮйΒ₣ð₤₣ Е Яijģĕ ₤ЮŪņşĩųСŷ◦БĠУĕЮ◦Ьij ¤

˝ĖО₣şеЮ₧ņΒĖ˝ЯřŲŪ◦₣сģĕũЖĠΒР₤Ŏ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊ

Ū◦₣сģĕŠе

₤ŌųĠсЁŏģĕЮŪşЧĕĠеĩНij ¤ ijЊş₧₤сЯřŲģĕũijсũУşĄБ ŷЋij ¤ Ū◦₣сģĕĠŃĆО йĠŃĆС ŲĮУ˝ĜņНĕ Й О ŪĠЕ˝⅝ĩ₣ ¤ şеЮĵйЯřĕřБЯřŲřЮ‗ŚЧņģĕ Ū◦₣сģĕЮũЬĠ ũмРņ₣ л с Ю΅ЧŎŌĕ˝ЊijŜĕНļĮЮŲЧŪ˝ņ ÐЮŪŌ₣ŁũЮΌЧ₣ďņΉ˝℮ŪijŪÐĠсŪÐ₣ijеĠĕс ◦Р⅜˛ ĕБ Ю΅ЧŎŁĕсŁĠс ЮĮũР₤⅝ ĕЊ₣ ĮŏņĮБ‗Р ũУşЮĉЮ΅ЧŎ ŪĮņĈе₣Ŏ˝ ãĮБ⅜å Ţ˝сЮŪŁņŁũΒķЊģŲũĠ₤сŪĮйΒ₣ðĩ₣ ¤ Ю΅ЧŎЮŢŎņ˝ ĮБ ▫ŪĮйΒ₣ðЯŲ₣žų şĮУ˝ģŬе ₣Ю◦ЬijЮ΅ЧŎ (ЮŪĵйģŬе ₣ģĕģijсŬď₧şŪ˝ Ю‗ĮŲ℮Џ Юĉ ĮУ˝ ЮΒ₤ĤлŀлОŲ ˝ĖО₣ŁŲкЮ◦₤кņУŎ ЯřŲļÐБĈе₣ĮБũŌĕŁijĮſ˝ЊşĆŪijСŷЯijũ˝ş₣ņЊijļ ʼn Įď ņУŎŪ◦₣с) ŪĮйΒ₣ðĈŀŎ˝ ãĮБ⅜åņ˝ŁĕсŁĠс ¤ ЮŪŁŎĮБЮĕй ŲРŁ˛ ĕЊ₣ Я₤Ā₧ ₤НеşНйČŀс ЯijņŚ₣ ЮŪĵйņ˝ĮБŁũ₤ΔĠсĮУ˝ ĩųСũ₣ м ◦ с Бĕ ĩ₣ ĕЊ₣ņ˝ĮБžų şŪĮйΒ₣ðĩ₣ ¤ ĮУ˝ ĩųСũ₣ м ◦ с Бĕ ýŊ ĕ ưƠ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

Ċĕēĕ₧Ю◦ ЮŌųлйЮ΅ЧŎЮĠЧ₤ЊĕďŪ◦₣сŌĕЮďÐĄњŎřРşĮБņНĕ˝ĖО₣ĂĖеЯřŲЮ₤Śş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ₤НÐijЮĜй Ū◦₣сΖşŌĕ˝Ōųе₣ ĕЊ₣Ю˝ũʼnАЮě Ŋ йŗл₣₤ЮņġЧņũ΅РijřŲс▫ ŪĮйΒ₣ðŌĕŲ◦ċ ļĮ ЮĝЮ⅜ŎŬĄŏ ЮŢŎņЊĕģşсĮ₣ Е ЮŲЧĊĕēĕ ι˝Ōųе₣ΒĖ˝řа◦ ÐЙĮ₣ Е ЯijЮŲЧ˝Ōųе₣ ĕЊ₣Ų◦ċļĮ ũĠ₤сŠФ ųĕυ₣ ¤ ĠлЯН ĕʼn ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ģĕ₤НÐijŪģеĂĖеЮŪŁŎĮБ Ю₤΅⅝ũĠРũ΅⅝

ģĕř˝Ţŷ

ũĠ₤сŠФ ųĕďЮŲЧ˝řеĠ₣ Р Ġ₣Δ₤с ¤ ŪĮй₤₣−ŬĄЮĝŌĕЯij ũмРŌлŔл ň ЯřŲЮĝŌĕļĮũЖ₣ĠН₣ Е Ю΅ЧŎ ЮŪý₣Łũřа◦Ю◦ЬijЮĝĵ₤ЮĮŀņЊĕĈĕс ģĕΒĕНŷijʼnЮĝЮΌЧŎ Ю΅ЧŎ₤□ЊijЮĝ˝₧ Ś Ų˝₣˝Ōųе₣ řєžų ₣ е ЯřŲЮşйЯijũ˝ЮũЩ₣ Ю΅ЧŎŪijСŷĄе₣Й ŪĠŲњŎĄБ ŷЋijņ˝ŗŎБĩ₣ ¤ ĠлНЯĕʼnЮ₤ş˝ŚŁ Б ų Ήĕ ĕЊ₣ ℓſБаřũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄĠ₧ Ś ŲЁŏŪĮй₤₣−ŬĄΖşĘĖ й˝ŚŲ Б еģ˝Ĉе₣ĠлНĜŊĕģĕ ЮĠЧ₤ЊĕýŊ ĕ˝₣ ◦њĮĈе₣ĮБũÐеŬņŪĮйΒ₣ð ι˝єЮĠЧ₤Њĕ₧ďŪĮйΒ₣ðýŊ ĕЮŬýĮŜĊЊņ˝ЮĠЬijЮĠЬĕЮ◦ ĮБЮŪĵйŪ◦₣с Юşй₧₤сž₣ĠŃĆО йĠŃĆС ŲņĕН₤℮ ι˝єŎ˝ĘĖ йЮŲЧņĕН₤℮ģĕ ¤ ŪÐЕйЯřŲŪ◦₣с˝⅜₣ŌĕļĮ ŗл₣Ōе Ю΅ЧŎ₤ЮŪņşģĕ˝ĖО₣ũŎкЮĮŲřєŠųБ ¤ ŪÐЕйЯřŲŪ◦₣с˝⅜₣ŌĕļĮŪĠаĮ ņ˝ĮБЮ΅ijН ▫ ĮУ˝ ũмРŌлŔл ň ģĕũ₣сČеŪ◦₣сď₣ņУŎЯŠЮĝũмРņ ¤ ĮЊijЯņĕЯijĄЊij⅜ųĠсЮ΅ЧŎ ˝єŪĮйΒ₣ð₤Њij □ ˝ĖО₣

Њ ųБ ĕЊ₣ Χ˝₤НБĕБ şРŲřŲс ũмРņ Ю΅ЧŎ˝єņЊĕ ļĮ₤ĕʼnЊ₤НŠŪÐĠсŪýĕс ¤ ĮЊijЯņĕЯij ģ΅ðŲБŎлРĕБ ŷВℓŲ ЮþЧŀŌĕĕũ₧ņ˝şРŲĕЕ₣ĮУ˝ЮÐ

ЮřЧņġБŪĠĂе ₣ĕЕ₣ŪĮй₤₣−ŬĄЮΌЧŎ ¤

ŪĮйΒ₣ðŌĕ₤ņij□

ļĮ ЮĠЧņЊĕΖşĬų₤сЯŪĠņΉΖČũŏЮĉ″ņđĕĀкũĠ₤сŪĮйΒ₣ðЮ◦ ˝єΖşŁũĵũģĕŗл₣₤њ˝ŚЊ ₤Њ◦ċЊņЊĕЁŏņΉΖČũŏŪijΌĠсЮĉďΒĖ˝₧ŌĖ˝сЯřŲŪĮйΒ₣ðņЊĕş₣сЮþЧŀЮĜйЯřũ ¤ ĠлНЯĕʼn ЮĠЧ ЮĮŲ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ₤НÐij ŪĮйΒ₣ðŌĕ₤НŠļĮŲΔ ЮĜйΒſៗ Б ĕЕ₣ΖşЮĉďŪ₤ФŲņЊĕžĕ ¤ Ю΅ЧŎŪĮйΒ₣ðŪģĠсŠеŪńО Įй˝ũН₧ЮĝаℓĞЯřŲņΉΖČũŏ ΅℮пŲ С БŎН₤ч◦БƯ ďĠсЮĂĖij▫ ŪĮйΒ₣ð ģĕÐЊijŪÐĠсĈе₣Β₤с ĕРŷΒſБៗЯřŲΖşЮ˝ЧijЮΌЧ₣ЮŪŁŎĮБņũ‗кļĮũĠ₤сŪĮйĠЊ″Ū◦₣с Ю΅ЧŎ ģĕČijс ŷЋēĕŁũŁũĵũŪÐĠсŗл₣Ĉе₣Β₤с

ЮŲЧ˝ЯŲ₣Яij▫ŪĮйΒ₣ðņЊĕģĕÐЊijЮ⅜й▫

Юĝ

ЮĮŲЯřŲĠЊ″Ū◦₣с₤НÐijЮĉ Ū◦₣с˝Ō є ĕļĮĄЊij₤НÐijŠųФĕυ₣ĩ₣ЮĜйЯřũ ¤ řРЮşĖй ЮŪŁŎĮБĮЊĕЊijŏΒеЮĮЧĈе₣ΐŎũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ýŊ ĕЮþЧŀΒſБЯřŲÐУũ ЁŏĠЮĜĀ₤Ю◦ ¤ ĩĀŎ О Юĉ ŷЋŀ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ŎŲсřРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕÐЊijĮБņĕ Н ▫ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ ЮŲЧ˝ŪĮйΒ₣ðЮΌЧ₣ďΧĈ΅ũ‗ч ЯřŲĕũ₧ЯřŲģĕЮΌЧ₣ŁĕсΒ₧ е ş″ņũŎкĊĕēĕ ĕЊ₣ ươ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

˝₣˝Ōųе₣ΖŷНĊũĠ₤сΒĖ˝řа◦ ÐУũŎ˝ijŪŌĠс″ņ ¤ ЮŪĵй▫ ЮŢŎ⅜ũЮ₤ş˝ŚБŁųΉĕřє˝еĮРŲ ĕЊ₣Ġе‗₣řєΧijʼnņũĠ₤сŪĮйΒ₣ð ŪĮйΒ₣ðĮΖ Не şЮĊſΒ Ч ſБЁŏŠН₤ĮБЮĕйģĕЮ◦ ¤ ЯĩĕŁũũĠ₤сŪ◦₣сģĕ řУŲ ЮŢŎ⅜ũЯijΖŎНŠųБũĠ₤с ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ĕЊ₣ЮŬýĵĊũĠ₤сŠФ ųĕŪĮйΒ₣ðĠлНЮ₧ ‼ й ¤ řРЮşĖй ĕũ₧ņУŎЯřŲŪijСŷŁũďČеģşсŁũĵũŠųФĕ˝ĖО₣Ζ₧şŪ˝ℓŊБũĠ₤сЮÐŪĠĂе ₣ĕЕ₣₤ŪijСŷ ş₣сģĕ ņЊijЁ ʼn ŏЮŪşЧĕ ş₣сřЮ‗ŚЧņŎ˝″ņ˝Ōųе₣ ι″ņŲġЊş ş₣сЁŏĠ₧ Ś ĄĕŪ₤ΐŀс ĕЊ₣žų ş ş₣с Ёŏ˝₣◦њĮЮřЧũ″ņ ĕЊ₣ЮýũĮ ş₣с˝ЮņĀşĮУ˝ЯřŲΖşĬĆŀсŠФ ųĕ ş₣сĬų₤сĠСũŚ ◦еЮĕЬņ◦ŌųĠсČ₤с Ţ˝с◦еЮĕЬņ◦ŌųĠсℓБŊ ş₣сŪĠŁĕсΟ ũЋŗĠℓijЕ₣ ũН₣ Ж ŪĠ˝ĠЮŢŎ₤ĠġОũ₤Ċņх ŌĕļĮаℓųℓСũĖ ĕЊ₣ ŪĠ˝ĠЮŢŎļĮ⅜ņŃň ş₣сĠеģijс˝₣ĈΉĕ₤ſњŎŪ″‗Č₤с ĠЮ₣˛Чij˝₣ĈΉĕ₤ſњŎŪ″ĕℓŊБ ş₣сũ˝⅝ņЊijļ ʼn ĮďņУŎņΉ˝℮Ūij

ĕЊ₣₤ЮņŚşĜĜũ΅РijřŲс▫

˝℮ŪijĈе₣ЮĕйŌĕşЊijʼn

Ю⅜ņĕ₤℮ĕЕ₣ĩŚŲсŪĠЮŗĄĕчřŲсŠФ ųĕυ₣ Ю΅ЧŎЯℓņĈе₣ŌĕЮ₤ş˝ŚБžų şķЊijķњŎņЊĕΉ п ĕЁŏŠųФĕ υ₣ŪijСŷũĠУ₤ĩ₣

ΒĖ˝ЮĕйņЊĕΖşũ˝ΧĈ΅ũ‗чυ₧ЁŏģĕŪĠЮ₤Чũď₣₤˝ņŊļĮũĠ₤с

ņĕН₤℮ŌĖ˝сЮĕйЮΌЧŎ ¤

ЮÐΖşĠЮĜĀ₤ŪĮй₤₣−ŬĄģĕЯijņŜл ₣Ю◦ЬijЮ◦

ÐЙЮĮŲЮŪĄЧ₤ЮũВ₤

΅℮пСŲБŎН₤◦ ч БƯ ŪĮйΒ₣ðЮĊſЧ˝е΅Н₤ņУŎ ¤ řРşģĕΒĊЊĠĤŎũУşž₣ЮŲЧЮ΅ЧŎ ЮĠЧŪĮйΒ₣ðņЊĕΖş ЮũВ₤Ŏ˝ņΉΖČũŏЮŢŎŠųФĕυ₣ģĕЮ◦

ŪĮйΒ₣ðЮĝЯijΖş¹ijсņЊĕЁŏΒĖ˝₧ņУŎЮĉď

ņΉΖČũŏģĕ Ю΅ЧŎŪĮйΒ₣ðņĕ Њ ŪijСŷģĕΒĕНŔňijЁŏ ãŁũűБ₧Ųсå ņУŎ₧ЯřŲŪĮйΒ₣ð ģĕЮĊſЧЁŏŠРşŪĠЮŗĄĕч ЮΌЧ₣ЮĊſď Ч ņΉΖČũŏģĕЮ◦ ι˝єņУŎ₧ЯřŲЮΌЧ₣ďņΉΖČũŏ Ю΅ЧŎ ЮĝЯijžų şŪĮйΒ₣ðЮ◦Ьij ¤ ЮŪĵй▫

ņĕН₤℮ş₣сĠйл ĵŲс₤ĕʼnЊ₤НŠũĠ₤сņĕН₤℮ŌĖ˝сЮ◦Ьij

ЯijŁŲ₧žų ş

ι₤ΔĠс

ĠлНЮ₧ ‼ й ¤ ΒĖ˝ЯřŲŪĮйΒ₣ðģĕЮĊſЧЁŏŌĕũĠУ₤ÐЙ ₤₣сĮБЮŎŪijС-Ζij- ŷЋĕÐРΐ ˝РΌС₧₤₣с

΅℮Сũ΅℮С ĕЊ₣ Ζ⅜˛ ĕБŀлС ˝ĖО₣şеЮ₧ņΒĖ˝řа◦ៗЮ◦Ьij ¤ ΒĖ˝řа◦Ю◦Ьij ЮĠЧģĕЮΌЧ₣ЮĊſЧď ņΉΖČũŏĕЕ₣ŪijСŷžų şŪĮйΒ₣ð ЮŲЧ˝ЯŲ₣Яij ũмΉ Р ĕ ĕЊ₣ĮУ˝ ЮΒ₤ĤлŀлŲ О ¤ ĮУ˝ ЮΒ₤ĤлŀлŲ О ЮŪĵйņ˝ĮБũşĜ₤ņįĕũċ ǻ₣ýĖ ĕЊ₣ýĖ ĕЊ₣ļũк˝ЊşĆЯřŲЮÐŌĕşеЮĵйЮŪĵйΒ₣ð ¤ ĮУ˝ ũмΉ Р ĕ ÐЙņ˝ĮБΒ₧ е şřє˝еĮŲ Р ũĠ₤сŪĮйΒ₣ð Ю΅ЧŎďĠс⅜şсőijЊďņУŎЮ₤ŚşģŬе ₣ĩ₣ ¤ ņ˝ĮБЮ΅ijН Ĉе₣Β₤сЮĕйЮ΅ЧŎЯřŲŪĮй₤₣−ŬĄÐУũģĕЮũВ₤ ЮΒ₤ĤлŀлŲ О ЮĊſЧďņΉΖČũŏ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ ưƯ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ņЊĕřРЮČĖйЮ◦ ŪĮй₤₣−ŬĄģĕŎŲсŪĮņЁŏ ũмΉ Р ĕ ЮΌЧ₣ ņЊĕЯņĕŎŲсŪĮņЁŏ ₤₣сĮБЮŎŪijС-

Ζij- ŷЋĕÐРΐ

ЮΌЧ₣Ю◦ ¤

Ю΅ЧŎЮĠЧΒĖ˝₧ŎŲс▫ŪĠЮŗĄĕчℓĠ БŊ ₧ Ś ŲЁŏЮķųşĄЮŌųйČ₤с

şеЮĵйΒĖ˝ЯřŲŁĕсijеЯ‗₣Šį₤сៗЮĜй ÐЙŎŲсŪşΌеЮ΅ЧŎ ¤ řРЮşĖй ŪĮй₤₣−ŬĄģĕЮĊſ˝ Ч е΅₤ Н ˝ĖО₣ŁũЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ЮĕйЮ΅ЧŎ ďЮ΅ijНЯřŲĜеņ˝ĕРŷŁũŷЋĜ₤ũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄЮΉ₣ ¤

ưư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

៨ ΒеĮĠ Б ₧ Ś ΒĖ˝ЯřŲģĕİũď₤ЮņŚşЮŢŎņЮĊŜģŎŎ₣сþĖ ₣ ĠлНЯĕʼnΖşЮĝŌĕĩųСŷĮБũЮ◦Ьij

ЯřŲĜеЮĉŁĕсİũď₤ЮņŚşЮŢŎņЊĕģşсĮЕ₣ĵ˝сЮŲЧ

О ЮĜйЮ◦ ¤ ЮŎЧ₣ŪijСŷũжŲ₣ЮČŲĩųСŷĈе₣ĮБũ ĮЊijЯņĕЯijŌĕĩųСŷ Ċĕēĕ ιЮŲЧ₤ņij□ļĮĈе₣Ū₤₣ ņУŎ˝ĖО₣şеЮ₧ņĩųСŷĈе₣ĮБũЮĕй

ЯřŲЮŎЧ₣ΖşĮЊĕЊijŏЁŏģĕЮĮŀЮŲŀ

ЮĠЧЮŎЧ₣ĕЊŗŎĮБ

⅜ēũ‗ũřť ¤ ĩųСŷĮБũЮĜйÐЙ៖ ĩųСŷņУŎЮΌЧ₣ďİũ₤ЮņŚş″ņũŎкΧģŎ˝ŲΖŪ˝˝с ιņЮĊŜģŎŠРş ¤ Ю΅ЧŎĩųСŷņУŎЮ◦Ьij

ĮŲũřťĊņŊ″ģĕ◦◦УŲİũď₤ЮņŚşŪÐĠсŪÐ₣ŪĠЮ◦₤″ņũŎкŁũЮŪĄЧ₤

ЮũВ₤ũĠ₤сŪĠďĮŲũřťũĠ₤сŠФ ųĕ ¤

Ю΅ЧŎЮĠЧĕЊŗŎĮБĩСŷų ◦БņУŎЮĜй

ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤Рņ▫ſŎ

ΧĈ΅ũ‗чĮБũ៖ ņУŎĮБΒijБijŁŲ Ю΅ЧŎņУŎЮ◦Ьij˝ĖО₣ĠşĆĠ О ġĕĖŁŲЮĕй ЮŢŎņЊĕģşсĄЯĄ˝ Яŷ˝Яŀ˝ЁŏģĕЮŪĐŪĄйЮņЧŲÐН‗₤ņġijʼnЊũĠ₤сĩСŷų ЮĕйЮ◦ ЮŪĵйŠńеŪО Įй˝ũН₧ŎŲс▫ΧĈ΅ũ‗ч Ĉе₣ĮБũЮĕйŌĕļĮŪÐĠсŪýĕс₤ŪŌĠсΒĖ˝₧ņУŎ ЯřŲş₣сŎ˝ijŪŌĠс″ņЮ΅ЧŎ ¤

ΖΉ˛ ijР˝ų Б₤℮ч ďĄĕďijЊ ₤НБ₤НБŲŜĕ ЯřŲŌĕŷ‗‼ кŗл₣⅜ņŃňĈĠĠеĩНij ģĕЮΌЧ₣ İũď₤ЮņŚşũĠ₤с ₤НŬ Б м ÐРŎ℮ч ¤ ýijсď˝РĕũĠ₤сΒĖ˝ЮĊſĂ Ч Ė е ₣ ¤ ĄБ ŷij Ћ ýijсЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎ ŁũŁş⅜ΉŷŎ₣сþĖ ₣ŪÐĠсĄеΉĕ˝ĖО₣ŁũЯ₤ſ₣ũ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊ ¤

◦Н˝ďŗл₣Юĕй˝єЮŢŎ

ŁũŁş⅜ΉŷũĠ₤сýijсЮĕй ģĕЮĊſЧЁŏÐеĕij Њ Ōŗ◦ ĕЊ₣ŠųФĕŪģ‗ýijсģĕļĮũЖ₣ĠН₣ Е ũ΅Рij řŲсЮĮŲЯřŲýijсşРŲЮĊſЧĈΉĕũ˝⅝Ū₤О˝

₤НБŬмÐРŎ℮ч ¤ ₤ЮņŚş

О ýijсЮΌЧ₣ģĕůĕĕʼnũ₤˝Śď Њ ЮņĠŔąŁũŪ˝₣

ЮŪŁŎĮБģĕЯij₣″е₣ЁŏŁĕсİũЮĕйЮ΅ЧŎ

Ю΅ЧŎŪijФijŪ″◦БŪ˝О₣ЮĕйЮŢŎŷЋĊБŎ₣сþĖ ₣

ũřťĊņŊĕНŃģ ň ĕЯş₣◦Н˝ņ˝ďĊũŌĕЮĜйЮΌЧŎ ¤

ýijсģĕ₤ЮŪņşşЊijŎ ʼn ˝İũď

ņЊĕģşсŌĕŁũýеŪ◦ĮБΒĖ˝₧

Ю΅ЧŎЮŪŁŎĮБЁŏ

ΉņЊŲŁũ

řРş

ЯřŲď

Е ĮБÐЮŪŌ₣Łũ ĄĕďijЊ Łũ▫Ŏ ЯřŲ˝еĮН₣ЮĊſş Ч ņĤе₣ďņУŎ˝₣◦њĮýijсЮĝ ₤НБ₤НБŲБ Ёŏř₣ ýijс ¤ ŪĮЕ˝ņУŎ ýijсЮŁйЮΊŪĠďĄĕ ĕЊ₣₤ŌĄЊ˝ũřť₤ļЮĉŪĠĄНе Ή˝сřРşďýijсŌĕŁũ ČеģşсŪijСŷ₤ЮŪņşşЊijЮʼn ŲЧ˝ņŊŷij□řО є₤еžĕсřŲс⅜ēũ‗ũřť ¤

ử

Ю΅ЧŎŪýĕсЯijýijсЁŏ₤Ŕňļųņ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ĈΉĕýijсČĠс₤ŌųĠс₤ŌĄЊ˝ũřť₤ļĈе₣Β₤с ŪĮņĈе₣ΒĖ˝ŌĕៗĈе₣ĠлНĜŊĕ ¤ ЮŪŁŎĮБĮУ˝ Юĕй⅜ųĠсΒ₤с

ýijсЮΌЧ₣ŁĕсΒе₧şŪijФijŪ″◦БŪ˝О₣ЮŢŎýŊ ĕŁũĠйЮģũĮБ₤е₧˝сŪĠďĄĕ

ЮΌЧŎ ¤ Ю΅ЧŎĮЊijЯņĕЯijýijсŪijСŷČŀсĮУ˝ Łũ▫Ŏ ĮБũЮŲЧ˝ Ю΅ЧŎşН₣ЮŪŁŎĠ₣Δ₤сŪijСŷĮУ˝

Łũ▫Ŏ ◦њĮď ċ Ġс◦БŪ˝О₣ ₤НБŬмÐРŎ℮ч ýijсņЊĕŪijЕņЯijΖşŁũĵũ◦БŪ˝О₣ĠлНЮ₧ ‼ йЮ◦ ЯℓņĈе₣Яş˝ ˝₣◦њĮýijсďĮБũ ņУŎşеЯ‗˝ЮĝŁũĵũ◦БŪ˝О₣ Ю΅ЧŎņУŎşеЯ‗˝Ю◦Ьij ýijсŎ˝Юĉě ų ĕĵĕ О ₤НБŬмÐРŎ℮ч ЮşŀĮБŁũ΅пĮ ◦БijеĠĕс Ζū΅ſБ˝ Ю◦Ьij ¤ ЮŪŁŎņ˝ĠĕʼnЊş ýijсũжЮŢй◦БŪ˝₣ Нз њ◦ċ Ю΅ЧŎ Ġ₧ Ś ŲЁŏĮУ˝ Łũ▫Ŏ ŌĕŁũŲеģ˝řєΒ⅜Ćũŏ ũ΅РijřŲсĮУ˝Юĕй₤НŠşЊijũʼn ˝ŪijСŷũмРŷďņУŎ ýijс ₤НŠşЊijŎ ʼn ˝◦БijĠ е ĕсЮĝ Ζū΅ſБ˝ Ю΅ЧŎ◦Н˝ЮŁй ₤НБ₤НБŲБ Ёŏ ΖΉ˛ ijР˝ų Б₤℮ч Ĉе₣ņРŲ ¤ řРЮşĖй ΒĖ˝₧ЯřŲĮЊĕЊijŏ ₤˝ņŊļĮ ĕЊ₣ÐН‗₤ņġijʼnЊũĠ₤сņĕН₤℮ŌĖ˝сЮĕй ĕЕ₣ЮþЧŀ▫ ijЊş ₧₤сι˝єýŊ ĕĩ₣ ЯřŲýijсĮ₣ Е ЮŲЧ₤е₧₣ĮБĊĕēĕЮĜй ¤ ЮŪĵйřРşģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧ Ū⅜Ġс ýijсģĕЮΌЧ₣ĠН‗ŏ₤˝Ś″ Њ ņŲеŢĠсŲеЮŢŎŗл₣Ųеģ˝ ĕЊ₣ЮŢŎŌĕЮŪýй▫Ė˝сŪÐĠс ŗл₣˝ĖО₣ĄУũĈΉĕ

ЮŢŎýŊ ĕΒĖ˝₧ĄУŎýijсЮ◦

Ю◦ЧĠýijсģĕņ˝řŲсİũď₤ЮņŚşЮĕй ¤

ũУşЮ΅ЧŎýijсũ˝⅝◦Н˝İũ₤ЮņŚşЮĕй″ņņЮĊŜģŎřєŁųΉĕ

ĕЊ₣ЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎЮŪýй

▫Ė˝с ¤ ЮÐĮНеΖşЮΊ▫₤БŲĊņхЮ◦ ЮĠЧ₤ŌųĠсĮŲũřťŠФ ųĕυ₣ ˝ġijсņij Њ Š ʼn Ф ųĕυ₣ ýŊ ĕĄеЮĕЩ ýŊ ĕ Ζ‗ЊijΖ₤Рũ Ю΅ЧŎýŊ ĕŁĕс⅜₤ĜΒſБĈе₣Β₤с ¤ ЮŪĠЧ ŷЋĊБũĠ₤с ΖΉ˛ ijР˝ų Б₤℮ч Юĕй ЮÐΖş řЮ‗ŚЧņģĕΒе₧ş

ЯijĮНΖ е şŌĕ˝ЊijŜĕНļĮЮ◦ ¤

ĠлНЯĕʼnЮĠЧĕŗ Њ ŎĮБÐН‗₤ņġijʼnЊũĠ₤с

ΖΉ˛ ijР˝ų Б₤℮ч ˝ĖО₣ŁũĘņņНŠ ĕЊ₣ĘĖ йЮŲЧЮŪýй▫Ė˝с ŪĮņĈе₣Ðеĕij Њ řєΧijʼnņũĠ₤сýijс˝ĖО₣Łũ ýеŪ◦ ĕЊ₣ŁũũжŵŎΧĠ₤ÐðŎ˝ďЮýŲŷЋŀ ЮÐĕЕ₣ýŊ ĕЮ΅ijНĩŲΒſ◦ Б Н˝ýijсЁŏΒĕсď₣ņĕН₤℮ ΒĖ˝řЕ˝ĜеŲġБៗЮĜйЮ◦ ¤ ŗл₣₧˝єЮŢŎ ˝є ŷĊ Ћ БаŪĮаĩ℮ ĕЊ₣ΒņĕН₤℮ĊņхũĠ₤сýijс ŪĮņĈе₣ ΒеЮĮЧŎ₣сþĖ ₣ ЯřŲŬĠсņЊĕΒ₤сũĠ₤сýijс ĮНеΖşЁŏЮÐŬĠсýijсşŲ Р ˝ĖО₣şеЮ₧ņ ŷВũĠНũ₤ ģĕ ЮΌЧŎ ¤ ЮŎЧ₣ĮНеΖşŎ˝ΒſБЯřŲģĕ₤ЮŪņşЮŢŎņЊĕ″ņŷЋĊБ₤е₧₣Ċĕēĕ ι₤БŲĊņх ▫ ď₤е₧₣Ċĕēĕ ι₤БŲĊņхģĕЮΌЧŎ ¤ Юĝ˝ĖО₣₤ņњŎЮŎЧ₣Ĉе₣Β₤сýĖ Юĕй

ЮĮŲЯřŲŪĮй₤₣−

ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ЮΌЧ₣ďņΉ

ΖČũŏ ΒРŲБ ŷВũмНijС-ʼn Ţ-΅ſЙũņлР ďЮ˝Ŋ ₣˝еŪĵýŊ ĕΰĮН˝ ₤□ЊijЮĝЮŪŁņΖ₧ĮŜģŲũĠ₤сĮРŠФ ųĕž₣

ự


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ŌŚŎЮě Ŋ й ΅℮СǻмĕБ-΅ſС΅Ų чð БŗлĕБ ¤ Юŵ˝ ΅ſС΅Ų чð ŗ Б л ĕБ şЊŃĆņ Е Ю˝Ŋ ₣ЮĕйģĕĊе Ю΅ЧŎŎ˝ ǻЮĉЁŏЮĊſĈ Ч ΉĕЮŪŁņĠŔąũĠ₤с ЮĦлΌС- ŷВЯℓŲųБ ЮŢŎ₤₣−Еņ▫ ŁŲ₧Ήijс΅ſЕ˝΅ſЙĕЮĝ ⅜ŵĈΉĕřєŲģ е ˝Ю΅ЧŎ ΖşģĕĠН‗ŏ₤˝ŚЊŲΔ˝ĖО₣˝₣◦њĮ ¤ řŲсЮŵ˝ ЮĦлΌС ΒĕЊşĆ˝ņŊ Юĉ ΒРŲБ ŷВũij мН С-ʼn Ţ-΅ſЙũņлР ЮĝЮŪŁņĠŔąũĠ₤сĠСĕ Δ Юŵ˝ ЮĦлΌС Юě Ŋ й ŷВЯℓŲΌС₤Р ¤ Ю΅ЧŎņЊĕ ŎРũĠлНĜŊĕ ЮŢŎņ˝ĮБŌĕĠŔňřєŠį₣сŠį₤с Ю΅ЧŎũ΅њ₤ũ΅Уĕ ž₣ÐеĕЊijĕЊ₣ŁŎ ΒРŲБ ŷВũмНijС-ʼn Ţ-

΅ſЙũņлР ₤ЮŪņşŎ˝ijеĠĕс ΅ſũЙ ņлР ņ˝ŁĕсŁĠс ЮŢŎŌĕŪÐФ⅜ũ ŷВЯℓŲųБ ĄУŎýеŪ◦ĩ₣ ¤ řРЮşĖй ΒРŲБ ŷũВ мНijС-ʼn Ţ-΅ſЙũņлР ₤ũЮ₤ũ₤еĠНŪijЮĉĄРĕ ΅℮СǻмĕБ-΅ſС΅чŲ ð ŗ Б л ĕБ ЮŢŎ₤ЯņŚ₣Ю₤ş˝ŚБ ũВ˝ŬŎ ĕЕ₣ģĕЮþЧŀĮР

ĕЊ₣◦БŪ˝О₣ЯřŲŠųФĕģĕČ˝ЮČŲďЮŪşЧĕĂĖеņ˝Ю΅ЧŎ ¤

ΒĠΒũş₣сЮþЧŀřБĊБũų Ġ₤сŠФ ųĕ ŷЋŀĩ₣ ¤ ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ĩ₣

Ю΅ЧŎ₤ЯņŚ₣Łũ

Ю΅ЧŎЮŢŎņ˝ĮБýijсЮ◦ЧĠĕЕ₣Šеģĕ◦◦УŲĠН‗ŏ₤˝ŚЊ

ýijсş₣сЁŏŪĠďĄĕЮþЧŀ▫ýijсņЊĕЯņĕЮřЧũĈijсŠŏŲсЮŲ₣˝ĖО₣ĠлНĜŊĕĂĖе˝ĕų₣ņ˝

ЮĕйЮ◦ ¤ ýijсÐЊijΒЮŃąЧŀņ˝˝ĖО₣ļĮЮĮŀ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ ЮŢŎŌĕĈΉĕ ˝₣Ю₤йşеĕУĕņУŎũŎ Ĝ˝с

ņЊijķ ʼn ˝ʼnЊĕ₣ Њ ΒĖ˝Я΅΅ņņ˝ďņУŎĩ₣ ¤

ЮŪij˝ΒũĠŔąЁŏĠ₧ Ś Ąĕ

΅ſЙũņлР

Ю΅ЧŎýijс₤₣−Еņ▫

◦◦УŲýijсЮĮŀ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ĩ₣ ¤

ĮРýijсĕЕ₣ŌĕЮ₤ş˝ŚБ ЮĊſЧřРЮşĖйÐЙņĕ Њ Яņĕģĕ

˝ЊijЊŎ ʼn ₤ЮĉЯijýijс ΒРŲБ ŷВũмНijС ʼn Ю◦ ÐЙģĕřŲсĮР ΅℮СǻмĕБ ĩ₣ ЮŪĵйýijсēųĠсďΒĖ˝ЮĝЮŪŁņ Ζ₧ĮŜģŲũĠ₤сĮР ¤

΅℮СǻмĕБ

ЮĊſЧ″ņ₤е‗РņĮũũĠ₤с˝Ф Ŋ ŎýijсņЊĕЁŏŌĕЮžĆ й ¤

ýijс

ΒЮŃąŀ Ч ΒĖ˝Ū₤О˝ ΅ſЙũņлР ņ˝◦◦УŲ˝ŊФ Ŏýijсŗл₣ЮĮŀ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ Ю΅ЧŎģĕΒЮŃąŀ Ч ˝ŊФ ŎýijсЮĉ ЮĝĩĀйýijсЮ◦Ьijĩ₣ ¤ ЮŪŁŎĮБşе₧ŎΒ₤сĠлНĜŊĕаℓĞ ₤ŪŌĠсЮũЬĠşеÐЮŪŌ₣ŁũřєЮ⅜Ŋ˝ЮŪý˝ ũĠ₤сýijс ΒРŲБ ŷũВ мНijС ʼn ΒЮŃąЧŀ ΅℮СǻмĕБ-΅ſС΅чŲ ð ŗ Б л ĕБ Ю΅ЧŎĕЊ₣ΒĖ˝ņНŠΒĖ˝Łũ₤еžĕсៗЮĝ ΅ſЙũņлР ЮĉşРŲũУņ˝ĖО₣₤ņњŎĄĠсЮŲЬ₣ŗл₣ĊеņУŎ ¤

ЮŪŁŎĮБ◦◦УŲĈĕŪĮņĈе₣◦₤℮ĜŁũ₤ЯņŚ₣

₤ЊŲġк ЯřŲ₤ņĕЕ₣όŁ₤řєόΐũЋ˝řРЮČĖйũУşЮ΅ЧŎ ΒРŲБ ŷВũмНijС ʼn ČĠсЮĩŚЧņΒĊЊĠĤŎ ₤еЮ‗й ₤е₧Ųŗл₣ĠНЊĕŪĠ₤ĠсĮБЮũЩ₣₤еžĕсៗņУŎşеĕУĕ ₤ũЮ₤ЧũĮБņΉΖČũŏ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ĕЊ₣ ˝РĕŪĠО₤ũĠ₤сýijсЮě Ŋ й Ю₤΅⅝ũ ŪĮņĈе₣ЯĩĕŁũĜĜũĠ₤сΒĖ˝Ĉе₣ĮБũЮĕй ¤ Юŵ˝ ΅℮СǻмĕБ ĕЊ₣ΒĖ˝řа◦Ю◦ЬijijĠЮđųŎ Ч şеЮĵй₤НĕũĀ ˝▫ũĠ₤с ΒРŲБ ŷВũмНijС ʼn ¤ ΒРŲБ ŷВũмНijС ʼn ЮŪŁ˝ĘũņУŎũжЮĮş

ừ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ю΅ЧŎĕЊŗŎ▫ ЮũЩ₣Ĉе₣ЮĕйÐУũŎ˝ЮĉĄЯĄ˝ýĖ Юĝ˝Яĕų₣⅜ĞijсĠĕʼnЊş ¤ ũУşЮ΅ЧŎ˝єЮřЧũşРŲ ЮĉĠĕĀĠņ с Ŏ У ¤ Юŵ˝ ΅℮СǻмĕБ ĕЊ₣ΒĖ˝řа◦Ю◦Ьij˝єЮřЧũşРŲ″ņЮŪŁŎ ¤ ŪýĕсЯijņЊĕĈĕсģĕ Β₣ðŎ О Ū₤ФŲĠУŲĩ₣ Ū⅜ĠсЯijĈΉĕņУŎşеĕУĕũijсЮşŀЮēųĮБ˝Яĕų₣ĮУĕ Ю΅ЧŎ₤ŌųĠс ΅℮СǻмĕБ ĕЊ₣ΒĖ˝řа◦Ю◦ЬijΒ₤сņУŎũжЮĮş ¤ ЮŪŁŎĮБŁũЮĊſЧ¹ijЮĕйЮ΅ЧŎ ΒРŲБ ŷВũмНijС ʼn ЮΌЧ₣ĄЊйЮ₤йŁijс ◦БŪ˝О₣ Ю΅ЧŎЮĉĮњ◦ċЮŵ˝ЮčŪ˝ņ˝ĖО₣ŁũЋŗŲњŎũĠ₤сýijс ¤ ЮŢŎ⅜ũŁũžų ş Ġ₧ Ś Ąĕ˝є Ġ₣šş е ЊijЮʼn ýũĮ ΒРŲБ ŷũВ мНijС ʼn Ю΅ЧŎЯij₣″е₣ũŢťķЊģŲЯřŲŌĕ ΒРŲБ ŷВũij мН С ʼn ŠųФĕυ₣ď₤ЮņŚşŪijФijŪ″ ĮБЮŲЧ ¤ Ю΅ЧŎЮŢŎ⅜ũΒĖ˝ЯřŲΖşŪĠĂе ₣ĕЕ₣ýijс ЮŢŎ⅜ũŁũņЊĕЮĮŀşЊijĕ ʼn ₣ Е ýijс ģĕ ⅜ųĠсģijсЮĉЮ΅ЧŎ ýijсĠЮ₣˛ij Ч şĤĠс ĕЊ₣ĠŔąℓŊБ ž₣ЯĩĖ˝₤НБ ŷЋŲ ĕЊ₣ĈΉĕ ũ΅РijřŲсЮĉ▫ ņУŎĂĖеЮŪŁŎņ˝

ΒРŲБ ŷВũij мН С ʼn

ЮŪŁņΒе₧şũĠ₤сýijс

ņЊĕŪijЕņЯijŌĕ₤ĕʼnЊ₤НŠĬĀŲсŠФ ųĕ˝ĖО₣

◦БŪĠĄНеĄĕ ΅ſЙũņлР ĠлНЮ₧ ‼ йЮ◦ ЯℓņĈе₣ЮĊſЧЁŏŪ₤О˝ĄЊijž₣ŌĕŁũžų şŀЮŀЧijýijсŗл₣₤ЮņġЧņ ĩ₣ ¤ Ю΅ЧŎŁũý₤с◦Ōų˝сýijс ņНŠЯijĮЊģ˝₧₤с řРş˝ĖО₣˝ũ‗Б ΖΉ˛ ijР˝ų Б₤℮ч ΒпГşЕ₣ ЮĠЧ₤ЊĕďýijсņЊĕ◦Н˝Ёŏ Ю₤΅⅝ũĠРũ΅⅝ Юģ˝ýijсģĕ ¤ ŁŲýijсĘĖйČĠсģĕ Χ˝₤НБĕБ ĕЊ₣

ŷВЯℓŲųБ Юĝ ₤НБĕБΉð ŲБŗл řРşЯřŲģĕΒĊЊĠĤŎũУşЮ΅ЧŎ ýijсŪijСŷЮÐČĠсņУŎĂĖеЮŪŁŎĮБģĕ ₤ŌųĠсĮРũĠ₤сýijсЮĝ◦БŪ˝О₣

₤Нĕ Б БΉð ŲБŗл

řЯřŲ

Ю΅ЧŎŪijСŷЮÐŎ˝ЮĉĮŏФũ˝ďņУŎ

ŷВЯℓŲΌС₤Р ЯřŲŪijСŷďŪÐСũĠ₤сýijсž₣ЯĩĖ˝ŎН◦ċ₤БŲ ĕЊ₣ΒеЮĮЧŎ₣сþĖ ₣ ¤ ŌĕΒĖ˝ŠųйđĞŲс▫ ЮņŚşģĕď ΖΉ˛ ijР˝ų Б₤℮ч ĕЊ₣ņĕН₤℮řРşýijсřа◦ៗЮ◦Ьij ЮŪŁŎĮБģĕ ЮĊſЧΒеЮĮЧЮģ˝Ūģ₤сŗл₣₤ЮņġЧņ ĕЊ₣ŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧ⅜ΉŷřєаŪĮаĩ℮ ģĕ₤□ЊijЮ₤□ũ˝ĖО₣ļĮ₤ĕʼnЊ₤НŠ ďЮŪşЧĕĂĖе˝ĖО₣Ū₤О˝ũĠ₤сŠФ ųĕ Ю΅ЧŎΖşŁũĵũŠųФĕυ₣ŪĠĂе ₣ĕЕ₣₤ŪijСŷĮБЮŪłģĕЮ◦Ьij ЮŢŎ ýŊ ĕĠ₧ Ś ĄĕŠųФĕυ₣Ю₣ЧĠЮΌЧ₣ŪĠĂе ₣ĕЕ₣ŠųФĕЮ⅜й ¤

ĮЊijЯņĕЯijŌĕņĕН₤℮ďЮŪşЧĕřа◦Ю◦Ьij

ģĕŪijСŷģijсĠ₣сĠН‗ŏ₤˝ŚЊ˝ĖО₣ЮĮŲ₤ĕʼnЊļĮ ˝Не▫ЮΌЧŎ˝ĖО₣ļĮņЊĕĕЕ₣ĕ˝ĖО₣ЮĮŲ₤ūİð ņ ЮŪĵй ЮŢŎ⅜ũЯijΒеЮĮЧаŪĮаĩ℮ũĠ₤сŠФ ųĕ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ЮĄЩ▫ Юĕйņ˝ĮБ▫ ЮÐΒĕНŷijʼnΒеЮĮЧаŪĮаĩ℮ ģĕŗл₣ŌĕŪĠ₤Њ◦ċļĮ

ι˝єŌĕļĮΖŪ˝˝сЮ¹ũЮ½ĩНijŪĮеЯřĕ ¤

ΒеЮĮЧаŪĮаĩ℮ЯřŲŌĕ

ŪĠ₤Њ◦ċļĮ (₤НеŪĮй˝ũН₧ΒķњŎЮĈ₤ЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЊŗŎŲΔĮБΒЮе ĮЧΖŪ˝˝сŎ₣сþĖ ₣Юĕй) ÐЙ▫ďΒеЮĮЧЮĊſЧЯijņŚ₣

ЮřЧņġБ₤ĕʼnЊ₤НŠřŲсŠФ ųĕ ứ

ũУşЮ΅ЧŎ˝єŪijСŷĠŃęĠсņЊĕЁŏΒĕНŷijʼnijЮĉЮ◦Ьij


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ю΅ЧŎŎ˝ŷЋĊБЯřŲďŪĠЮŗĄĕчřŲсĠ₧ Ś Ąĕņ˝ĄеĕУ₤ ŷЋŀ ¤

ΒеЮĮЧаŪĮаĩ℮ЯřŲŌĕļĮ

ΖŪ˝˝сЮ¹ũЮ½ ÐЙďΒеЮĮЧЮ¹ũЮ½ЯřŲřеĠ₣ Р ЮÐΒĕНŷijʼnijş Њ ijУş ũУşЮ΅ЧŎЮÐ₤₣˛ijсžų ₣ е ЮΌЧ₣ៗ ŬŲсЯijаℓĞ ¤ ΒĖ˝ЯřŲŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧаŪĮаĩ℮ЯijņŚ₣₤ŪŌĠсŁũĵũ₤ĕʼnЊ₤НŠřŲсŠФ ųĕυ₣ ΖşĄŪņй ₤ļĮŁũ‗чũĠ₤сŠФ ųĕЁŏ⅜ΔijşеЮĵйņНŠŪĮй

ĕЊ₣ņĕН₤℮ďijЊģĕ

řРş˝ũ‗БũĠ₤с

ΖΉð ijР˝ų Б₤℮ч ¤ ЯijşеЮĵйΒĖ˝řа◦ЯřŲŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧаŪĮаĩ℮Ю¹ũЮ½ýŊ ĕŪĮеЯřĕЮĜй ņЊĕΖş ₤□ЊijЮ₤□ũģĕďŢşсžij ¤ ΒеЮ‗ЧйijЮĉ ЮÐŪijСŷ˝ijсşе₧е▫ ŁŲ₧Ŏ˝ģĕŪĠЮ◦₤ņУŎņ˝ŁĕсŁĠсЮ΅ЧŎ ΒĖ˝ ŪijФijŪ″ŪijСŷΒĕНŷijʼnΒеЮĮЧЮ¹ũЮ½ЯijņŚ₣ЁŏΒ₤с

˝Не◦Н˝ЁŏЮ˝ЧijŌĕЮΌЧ₣ŬŲсЯijаℓĞ

ЮřЧņġБŌĕ

Ų◦ċ ļĮĠŃĆО йĠŃĆС ŲΒĖ˝Ū₤О˝Ёŏ◦Н˝şЊij▫ ʼn ýŊ ĕΒſБĬų₤сĠũС Ś ℓŊБЮ◦ЬijЮ◦ ¤ ΒеЮ‗ЧйijЮĉ ŌĕЯij ŁũşЮŪņЧĕďŪĠЮŗĄĕчřŲсΒĖ˝Ū₤О˝ĠлНЮ₧ ‼ й ¤ ΒĖ˝₧ЯřŲņЊĕЮĊſЧřЮР şĖй ЮŢŎņ˝ĮБŌĕşЊijʼn ЮΒйΒНŀ

ιņ˝ĮБŌĕřеĠРĜŊĕΖŪ˝˝с

ΒĖ˝ЮĜйŪijСŷЯijũ₤сЮŢŎŪijСŷŁĕсŁеĠЊijЮĝĕЕ₣аřďĕЊşĆ

Ю΅ЧŎņЊĕΖşĮЕ₣Ġ₧ Ś ĄĕŠųФĕυ₣ģĕЮ◦ ЮŪĵй▫ ЮŢŎņ˝ĮБņУŎаℓĞŁijсņУŎаℓĞЮŁũ ΒĖ˝ Ū₤О˝ĮНеΖş◦Н˝şЊijЮʼn ŲЧΒĖ˝řЕ˝ĜеΒпГş₣ Е ģĕЮ◦ ¤ ЮřЧņġБ˝НеЁŏĘЙČĠсŎРũЮĮ˝

ЮĠЧЮÐĠ₧ Ś ŲЁŏũĠУ₤Ю˝ЧijЮΌЧ₣ņУŎř₣ЯijņŚ₣

ΒĖ˝Ū₤О˝˝єņЊĕЮ₣ЧĠĠйЮģũŎРũŬНеаũмЮĜйЯřũ ¤

ΒĖ˝Ū₤О˝ŪijСŷ◦◦УŲ

ŪĠЮŗĄĕчņ₣ Ś ĠĕʼnЊş ņŚ₣ĠĕʼnЊş ЮřЧņġБЁŏΒĖ˝Ū₤О˝ģĕ₤ĠĤŎşЊijď ʼn ΅РũЯ΅ņЊĕŢşс ¤ Ю΅ЧŎ ₤еžĕсĠеĩНij

₤ЮņŚşŪijСŷЮĝďņУŎŪĠďŬū₤ʼnũĠ₤сŪ◦₣с

ŗл₣₧ņЊŀ

ЮĠЧŌĕŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗ч

ŲΔŗл₣₧ ιΖ₤ĕĖΒĕċŪ˝ŗл₣₧ ЮĠЧ₤ЮņŚşЮĝĂĞŎ ₤ЮņŚş˝єņЊĕΖşĬų₤с◦Њ₤Юţаĕ ЯĩĕŁũũĠ₤с₤ЮņŚşģĕďŢşсžij ¤ ЮŪĵй▫ ЮĠЧŌĕŁũČеģşс˝ĖО₣ЮĮŲŌĕΖ₤ĕĖ ₤ЮņŚş ĮНеΖşŎŲсĕРŷĄЮŪōаĕ⅜□ĕŁũ‗чЁŏģĕĈĕсЮĮŲЮŷŵЮ◦

Ю΅ЧŎЮĠЧ₤ЮņŚşЮĊſЧΒеЮĮЧΒſБŲΔ

˝є₤ЮņŚşņЊĕģĕ◦◦УŲŪĠЮŗĄĕчΒſĈ Б е₣Β₤с ЮŪĵйЮÐŎŲс▫ ЮĠЧ₤ЮņŚşЮĊſЧΒпГş₣ Е ЮŪĵйЮÐĠ₣šЁ е ŏ ₤ЮņŚşЮĊſЧΒş пГ Е₣ЮĉŷЋŀЮ◦ ¤

ư៨


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

៩ ΒеĮņ Б ЮĊŜģŎŪĠďĊЊĠЮijŎŏ ΟΌСŷЮ΅ЧŎņ˝řŲс˝ũ‗Б ЯřŲĮŲũřť⅜ņŃňģĕ◦◦УŲİũď₤ЮņŚş ņЊĕЯņĕЮŢŎΒеЮĮЧ ΧŪ˝Њřť

ιЮŢŎΒеЮĮЧŎ₣сþĖ ₣΅У₤ ŷЋ₤њŎЮĜйЮ◦

Яij″ņũŎкŁũŪĠÐŲс˝ЊijŎ Њʼn ₤ĮБ₤е₧˝с

ŪĠďĮŲũřťĩ₣ýĖ ЯřŲЮÐΖşЮΊ▫ ãũĠĠŪĠďĮŲũřťå ¤ ЮřЧņġБЮĉřŲсİũЮĕй ЮÐņЊĕĮЕ₣ О ЮŲЧ₤е₧₣ĊĕēĕЮ◦ ЮÐĮЕ₣ЮŲЧΧģŎ˝ŲŲУ₣ Ĉе₣Ū₤О₣ЮŲЧ₤ņij□ļĮĬĀŲсŠФ ųĕ ιĈе₣Ū₤₣ ĠЮŔ¯ ij ŪĮņďņУŎŁũЮŪĠЧĊĕēĕĩ₣ ¤ ЮÐģĕ◦◦УŲİũď₤ЮņŚşЮĕй ЮŢŎ⅜ũŁũýеŪ◦ ũĠ₤сŪĠďŬū₤ʼn ιЮŢŎ⅜ũŁũýеŪ◦ũĠ₤сĮУ˝ΒĖ˝ŷ‗‼кŠį₤с ЮŪĵй▫ ЮĝŬŲсЯij◦БŪ˝О₣ ЮÐ Яij₣ЯijŌĕņĕН₤℮˝ĖО₣Ġ˝℮ŪĠĂе ₣Ĉе₣ĮБũЮĕй ЯřŲĠ₧ Ś Ųņ˝ĮБĠ₧ Ś Ąĕş₣сЮşЬ₤ǻ₣ņЊĕЁŏ ĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤сĄЊйďĕс Ю΅ЧŎĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤сş₣сЯijĠŔą ĕЊ₣ĄйЊ ďĕсĠ₧ Ś Ŭū₤ʼnijРş″ş ¤ Ю΅ЧŎ О ៖ ιņУŎũĠĠ Ų◦ċ ĩŲЮşŀĮБđĕĀкŪĠĂе ₣ýĖ Ĉе₣ĮБũЮĕй ÐЙ˝ĖО₣ĠБĩСŷų ŌĕЮ˝ЧijņУŎЮĝ˝ĖО₣◦БŪ˝₣ Βе₧şĬŚşсŁũ ιņУŎũĠĠЮ₤ũВļĮ ιņУŎũĠĠďĠсĠ‗ е Ų Н ЮÐ ¤ ũĠĠ◦БņУŎЮ˝ЧijЮΌЧ₣″ņ ũŎкŪĠďĄĕ ιĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤с ЮŪ₤şЯijŷ‗‼ к₧ņУŎŌĕόŁ₤ŲΔď₣ ¤ ŁŲ₧ŷ‗‼кŠį₤с řЕ₣▫ЮÐĮНΖ е şŪĈеŪ◦ďņУŎŪĠďĄĕģĕ ЮÐũУņýĖ Яij₣″е₣₤ŌĄЊ˝ЮÐŌĖ˝сЮĊſЧď₤ЮņŚş ЮŢŎ ŌĕĠе‗₣ĠеЮĮŀЮýŲЮţЮÐЮŪŁņΖ₧ĮŜģŲΒе₧ş₤ЮņŚşЮĕй ¤

ņУŎ ŷЋŀЮ◦Ьij

ŪĠďĄĕŁŲ₧ŪĈеďņУŎĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤сņЊĕģĕ ˝єŠеЯij₣″е₣ĠЮ₣˛Чij₤ЮņŚşŌĖ˝с ЮřЧņġБЮÐģĕ Βе₧ş₤ЮņŚşŁũĵũЮÐЮΉ₣ ¤

ΒĖ˝₧ЯřŲģĕЮΌЧ₣İũď₤ЮņŚş″ņũŎкĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤с

ŌĕŁũŲеģ˝Юĝũ˝⅝Βе₧şŠųФĕ

ď₣ΒĖ˝₧ЯřŲģĕЮΌЧ₣İũ₤ЮņŚş″ņũŎкŪĠďĄĕ ¤

ЮŪĵй▫ ˝ĖО₣˝ũ‗БΒĖ˝◦БņУŎ ₤ЮņŚşЮĜйυ₣ŌĕΒĖ˝ЮĝĄНе ŷЋŀ ЯřŲ◦Н˝ŠųФĕЮÐЮ₤ŊЧļĮýĖ ЮŌųлй Ю΅ЧŎ ₤ЮņŚşĮНеΖşřЕ˝Ĝе ιĠŔąĮУ˝Ĉе₣Юĕйģĕ″ņşЊijЮʼn ◦ ¤ ĠлЯН ĕʼn˝ĖО₣ũ‗БΒĖ˝◦БĮБũ ÐЙΒĖ˝ ЯřŲģĕĠН‗ŏ₤˝ŚЊ″ņũŎкŪĠďĄĕ

₤ЮņŚşЮĜйĕЕ₣ŌĕΒе₧şŢşсЯijυ₣

Ю΅ЧŎýŊ ĕΒĖ˝

₧ņУŎ ι˝єijЊş₧₤с ЯřŲņЊĕ⅜ŚĠсĠİð ĠсŪ◦₣с ¤ ņŜл ₣Ю◦Ьij ЮÐĮЊģ˝ijŪņСŷşЊijĮ ʼn У˝ŷ‗‼кŠį₤с

ư៩


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

₧₤с

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЮĠЧЮÐş₣сЁŏŌĕЮ₤ş˝ŚБŎНijĊ Њʼn ņх

ĕЊ₣ņЊĕЮĊſЧЁŏΒĖ˝řа◦Юŷ◦Ĝ ¤

şеЯ‗˝

ďņУŎ

ŪĠďĄĕŷЋŀ ЮÐŌĕЮ₤ş˝ŚБİŎŪ₤ФŲ₧₤с ЮřЧņġБijŪņСŷşЊijũʼn ЮĠЬĠЮĕй ¤ ЮŪĵйĠе‗₣ũĠ₤с ŪĠďĄĕŌĕļĮ₤Нş ũЋijď₣Ġе‗₣ũĠ₤сĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤с ¤ ĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤сş₣сЯijĄйЊ ďĕс Ю΅ЧŎ ŪĠďĄĕş₣сЯijЮşЬ₤ǻ₣ŁũĄЊйďĕс ¤ ņŜл ₣ŷЋŀЮ◦Ьij ₤ЮņŚşĮНΖ е şЮşЬ₤ǻ₣ЁŏĩНijĮБŁũЮłŚ Ū˝ΉŎũĠ₤сŪĠďĄĕģĕЮ◦ ЮŪĵйņ˝ĮБŪĠďĄĕŌĕļÐЮŪşЧĕЮŲЧ₤ŲНĠ ¤ ĠлНЯĕʼn₤ЮņŚşΖş ЮşЬ₤ǻ₣ŁũЮłŚŪ˝ΉŎũĠ₤сĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤сģĕ ЮŪĵйĮУ˝ЮĕйŌĕşеĕУĕĠĕʼnЊşĠĕʼnФş ¤ ďņУŎ ŪĠďĄĕ

ΒſЯБ řŲΖşЮĉďΖŪ˝˝сĠеĩij Н şеЮĵй₤ЮņŚşÐЙ▫

ЮÐŪýĕсЯijЮģйĠ₣с₤ЮņŚşЯij

ĠлНЮ₧ ‼ й ¤ şеЯ‗˝ďņУŎĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤с ŷЋŀ ₤ЮņŚşņЊĕŪijЕņЯijžų şЮÐЮģйĠ₣сĠлНЮ₧ ‼ йЮ◦ Яℓņ Ĉе₣ŪijСŷžų şĮУ˝ЮÐŪĠĂе ₣ŗл₣₤˝ņŊĩ₣ ¤ Ю΅ЧŎŌĕΧģŎ˝ŲЮŪşЧĕ

Ю΅ЧŎņ˝ĮБĮ˝ У ŷ‗‼кŠį₤сЮņЧŲЮþЧŀЯŷ₣ĂĞŎ

ĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤сЯij₣Яijũ˝όŁ₤ŁũĵũŠųФĕЮÐģĕĈĕсЮĮŲЮŷŵ

ЮŢŎЮĉşРŲаřşРŲЮĄЧ₣ďņУŎΒĖ˝₧ņУŎЯřŲЮÐŎŲс▫ ĠЯĕ□ņĮБЮĕй

₤ЮņŚşŪijСŷũ₤сЮĝďņУŎŪĠďĄĕřЯřŲďĕЊşĆ ¤

ĕЕ₣ģĕЮΌЧ₣ďЮņřЕ˝ĜеĠĕʼn ¤ ĠлНЯĕʼn₤ЮņŚşņЊĕČеģşсũ₤сď

ņУŎĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤сřЯřŲЮĜйЮ◦ ņ˝ĮБ▫ ₤ЮņŚşΖşЁŏŷ‗‼ кŠį₤с ιř˝ŷ‗‼кŠį₤сĮБΒĖ˝₧˝є ģĕ ЮĝЮĮŲ₧˝єģĕ Ю΅ЧŎΖşЮĊſЧЁŏļĮŷ‗‼кŠį₤сŪĠЮ₤Чũ˝єģĕ ιЮĊſЧЁŏŷ‗‼кŠį₤сЮŷ◦Ĝ ˝єģĕ″ņşЊijũʼn Ġ₤сŪ◦₣с ¤ ЮřЧņġБĄйĮĕųĠ Й Яĕ□ņЮŲЧЯĩĖ˝ĮЊļ˝⅝ũĠ₤сŠеŪńО Įй˝ũН₧Юĕй ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЊŗŎ▫ ЮÐŪijСŷ ĮЊĕЊijŏĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤сďĮБũĩųСŷŠН₤ýĖ ៖ ÐЙ▫ЮÐŪijСŷŪijФijŪ″ĮУ˝Юĕй

ЮřЧņġБЁŏĮУ˝ЮĕйĮЕ₣ĵ˝сЯijЮŲЧǻ₤ĜĊĕēĕũĠ₤с₤ЮņŚş

ι˝єΒijсЮ◦ ¤ ΒĖ˝₧ЯřŲ″ņřЯ₣ΆŪ◦₣с Ю΅ЧŎýŊ ĕşЊijЮʼn ŵķŲĕс Ū◦₣сŪijСŷЁŏũİſĕсЮÐ ĕЊ₣ Ū₤ΐŀсЮÐ ¤ ΒĖ˝ЯřŲЮĝŢşсЯijυ₣ ÐУũ₤ЮņŚşŎŲсĮБũĩųСŷ៖ ЮÐŪĠŁĕсŎ˝ΟũЋŗĠℓΒпş Г Е₣ ЮŢŎņ˝ĮБļĮ˝е⅜˝ũĠ₤сЮÐ ĕЊ₣ŁũŠſйЮ₤ş˝ŚБŁųΉĕĮБĊņŊďijЊũĠ₤сЮÐ ¤ Ю΅ЧŎ˝ĖО₣˝ũ‗Б Юĕй ₤ЮņŚşÐУũЯijЮŪĠЧĮ˝ У ЮÐ ďĮЊЮ₤₤ĮУ˝ЮÐΖşď◦БŪĠЕ˝⅝ģĕŲΔ₧₤с ¤ ĮУ˝ЮĕйЮýũĮ ₤ЮņŚşЮĝЮĮŲ₤ņġСũŲРijŵ₤с

Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşýŊ ĕΒſБĕ₣ Е žų şĮБĮУ˝ЮÐЮĮŲŌĕΖ₤ĕĖΒĕċŪ˝

Ю◦ ¤ ĠлЯН ĕʼnЮĠЧЮÐņЊĕŌĕŁũĈ˝с◦ЊĕďņУŎŪ◦₣с˝ĖО₣ЮýŲŁũ‗чΒſņ Б УŎ ιЮřЧņġБ◦Њ₤ЮţřєĊеЮĊ₣ ̉Ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

₧ņУŎЮĜй

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Юĕйď₤ŔňЁŏřЕ₣▫

Ю΅ЧŎşеЮĵйņĕН₤℮ĄеĮР˝Юĕй

ЮÐÐЊij₤ŪŌĠсŠФ ųĕЮÐ

Ū◦₣сŪijСŷЯijŪĠŎњijĖŠФ ųĕ

ЮŪşЧĕď₣ЮÐÐЊij₤ŪŌĠсŪ◦₣с ¤

Ю΅ЧŎ◦Н˝ĮУ˝Ĉе₣ЮĕйřРş₤ŪijСŷ₤ŌĞijс

ĩ₣ ¤ ĮУ˝ЮĕйĕЕ₣ĠеĬųŀŪ◦₣сЮĝЮĮŲŌĕΖ₤ĕĖΒĕċŪ˝ ¤ ŗл₣˝₧˝єЮŢŎ ΒĖ˝ЯřŲģĕİũď₤ЮņŚşЮŢŎ⅜ũŪĠďĄĕ ŪijСŷũ˝⅝ņЊijļ ʼn Įď ņУŎŪĠďĄĕ ¤ ЮĕйďŁũİŎ₧₤с ЮŪĵйŪĠďĄĕņЊĕ₤НеΒſБЮŪłĮБ˝НеЁŏЮÐĄЊйďĕсĠлНЮ₧ ‼ й¤ ĠлНЯĕʼnΒĖ˝ЯřŲŪĠĂе ₣ĕЕ₣đĕĀкŪĠďĄĕ Ю΅ЧŎģĕ◦◦УŲİũď₤ЮņŚşĮБĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤с ŪijСŷŠеŪĠЕ₣ ijŪņСŷşЊijŪʼn ĠďĄĕņНĕΒſៗ Б Ĉе₣Β₤с ¤

ЮĕйďŁũİŎŪ₤ФŲ₤ŪŌĠс₤ЮņŚşΒĕНŷijʼn₧₤с

ЮĠЧ

₤ЮņŚşŁũĵũĠ₧ Ś Ąĕ ¤ ŗл₣₧ņЊŀ ņĕН₤℮ЯřŲ₤₣−Еņ▫ЮÐĕЕ₣ЮĊſģ Ч Ġ ЯijŪijΌĠсЮĉ ďģĕũİſĕсŲΔĮЮБ ÐŷЋŀ Яij₣ЯijŌĕЮ₤ş˝ŚБ˝ijŃňС″ĊņхşеЮĵйΒĖ˝ЯřŲЮĊſŲ Ч ΔşеЮĵйŠųФĕ ¤ řРЮşĖй Ġ₧ Ś ĄĕĕЕ₣₤ЯņŚ₣⅜ſņБķ˝Śş Њ еЮĵй₤ЮņŚşЮĕйЮŪşЧĕď₣ЮĠЧ▫ ũŎкŪĠďĄĕЮĉЮ◦Ьij ¤

₤ЮņŚşЮĜйģĕЮΌЧ₣ĠН‗ŏ″ņ

₤ЮņŚşΖşЮĊſЧЁŏĠ₧ Ś ĄĕýеŪ◦Ū₤ΐŀс″ņŷЋĊБЮŪşЧĕŗл₣₧₤с

Юĉ″ņŁŲкЮ◦₤к ¤ ĄУĕŁŲ ˝ĖО₣ŁŲкЮ◦₤кŠųй ýŊ ĕřеĠРĜŊĕ₧ΖşŎ˝ņ˝ΒĕНŷijʼnģĕ Ю◦ ¤ ˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕй řеĠРĜŊĕĈе₣ЮĜйŪijСŷЮģйĠ₣сЮČŲЮĉ ¤ ЮřЧņġБĠŃĆ ĠсŷÐðЮĕй ŠńеŪО Įй˝ũН₧ ŪýĕсЯijş₣сĕŗ Њ Ŏ▫

₤ЮņŚşČеģşсŪijСŷЯijŌĕņЊijļ ʼn ĮďņУŎŪĠďĄĕ ¤

ЮĠЧņЊĕΒпş Г Е₣Ю◦

₤ЮņŚşýŊ ĕΒĖ˝₧ĄУŎ˝ĖО₣ŪýŪ˝ЮΌЧŎ ¤ ₧ĠНБ₤ ď₤ЮņŚşũĠ₤сĮУ˝ ũмРņ₣ л с ģĕŪijСŷŪĠЮ◦₤

Яū΅ð˝ Ĉе₣ņРŲ ĕЊ₣˝₣◦њĮřєŲġБŲĤŀũĠ₤сĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ЮΐņĮњ◦ċĩ₣ ģĕĘņņНŠŪĠĂе ₣ ďņУŎĠČĆņЊijʼn

ЮřЧņġБŁũĵũŪ₤О˝ŠųФĕ

ũ΅РijřŲсΖşģĕũ˝⅝₤ņļĮũЖ₣Ōе ũĠ₤сŠФ ųĕģĕ ¤

ŁŲ₧ŌĕЮŪýй▫Ė˝сЮ˝ЧijЮΌЧ₣ ₤ЮņŚşΒ₣ðЮĕйŌĕŷЋĊБŁũĵũŠųФĕņУŎşеĕУĕ ЯřŲĮНеΖşģĕ ŪÐĠсŪýĕсЮ◦

ЮĠЧ₤ЊĕďĠ₧ Ś ĄĕņЊĕŪ₤ΐŀсЮýũĮŪ◦₣сЮĜй ¤

ÐеĕЊijŠńеŪО Įй˝ũН₧Юĕй

Ю΅ЧŎ˝НеЁŏĕũ₧ĠřЊЮ₤Ċ

ЮŢŎŎ˝ĵ˝ŏřеĠРĜŊĕЯřŲЮÐЯij₣Яijο΅РũЯ΅ņ˝▫៖

ãĕũ₧ĮЕ₣

ŪĠďĄĕ řРşЮřЧũЮŲЧķ˝сå ¤ ĮБЮŪĵйЮĕйďŁũĮЊij ЮĠЧ₤ЊĕďĮŲũřťĊņŊ″ŌĖ˝сĮЕ₣ЮŲЧŪĠďĄĕ Ю΅ЧŎŌĕĄеЮĕЩ▫Ġ₧ Ś ĄĕĕЕ₣ĄУŎũжЮŢйŠųФĕŁŲ₧ŠųФĕŪijСŷ₤ŪijСŷ ι₤ŌĄЊ˝₤ļĄЊйďĕс ¤ ˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕй

ΒĖ˝ЮĕйĕЕ₣Š˝şЊijď ʼn ЮũЩŎៗЮ΅ЧŎ

řРşŪÐФ⅜ũ

ūΉ˛ şĘБ

Юĝ

ũмРņ

ĕЊ₣

ЯņЮ₤℮΅℮Сş-΅℮С⅜˛ ŲБ Юĝ ĩųСũ₣ м с ¤ ĠлНЯĕʼnŁŲ₧₤ЮņŚşΒ₣ð₧ēų˝с˝ĖО₣₤ļĮŁũ‗чřРЮşĖй ̉ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ю΅ЧŎЮşйĠŔą

ďĠНũ₤ŁųΉĕ

О ďņНĕ ŁũЮũЬĠşеŪĠ₣

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ďņĕН₤℮ņЊĕķњŎ˝ĖО₣ŪýŪ˝

Ю΅ЧŎņЊĕŪĠЯ΅₤˝ĖО₣

Ю΅ЧŎďņĕН₤℮ЯřŲЮşйřЕ˝ĜеĠ₧ Ś ĄĕЮŢŎşеЮ‗й

ĕЊ₣ ŷЋĊũБ Ġ₤с

ŠųФĕυ₣ĬĀŲс ₤ЮņŚşЮĕйņЊĕŠ˝şЊijЮʼn ŢŎ⅜ũĠ₧ Ś ĄĕЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşЮĕйĕЕ₣řЕ₣▫ Ū◦₣с ģĕ⅜□ĠĜŪÐЕйģĕŲΔŌеņУĕ₧₤с ¤ ″ņĊņŊ″ ŪĠЮ◦₤Ĉе₣Юĕйēų˝с˝ĖО₣ЮŪýй▫Ė˝с ŁŲ₧₤ЮņŚşЯřŲģĕĠ₧ Ś ĄĕЮŲЧ˝ ″е₣ЮΌЧ₣ ŪijΌĠсЮĉďΒĖ˝ŁĕсΒ₧ е şĬŚşсŁũЮĉŷЋŀ ¤ ЮŪĵй▫ ₤ЮņŚşΒ₣ðЮĕйŪijСŷĠŔą ŠųФĕυ₣ ι″ņũŎк₤ŌĄЊ˝ũřť₤ļ ¤ ЮĠЧ″ņũŎкũřť₤ļ Ąе΅ũũĠ₤с₤ЮņŚşņЊĕ ũЖ₣ĠН₣ Е Ю◦ ЮŪĵй▫ǻ₤ĜũĠ₤с₤ЮņŚşŪijСŷЮĩńЧЮŲЧ₤ŌĄЊ˝

Ю΅ЧŎЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎЮŪýй▫Ė˝сЯℓņЮ◦Ьij ũřť₤ļ

ЮŪĵй▫ǻ₤ĜũĠ₤с₤ЮņŚşŪijСŷЮĩńЮЧ ŲЧ₤ŌĄЊ˝ũřť₤ļ

ЯřŲ₤ЮņŚşģĕЮŪĄЧ₤″е₣

ЮΌЧ₣ ¤ ₤ŌĄЊ˝₤ļĈе₣Юĕй ďĮЊЮ₤₤˝ĖО₣ŪýŪ˝ Ζşř˝΅Рijİũ₤ЮņŚşģĕŗл₣Ū₤ФŲ ЮŢŎŁũŪĠĂе ₣ЮşŀņНŠ

ιЮŢŎЯŲ₣⅜ŚĠсĠİð ĠсЯijņŚ₣ ¤

Юĝ˝ĖО₣ŁŲкЮ◦₤кЮŪýй▫Ė˝с

ũЮĠЬĠЮĕй ₤ЮņŚşņЊĕŪijСŷŁĕсΒ₧ е şĬŚşсŁũЮŢŎЮşŀĠŔąŠųФĕυ₣Ю◦ ЮŪĵйĠ₧ Ś ĄĕĈе₣ ΐŎЯřŲēųĠсЯij◦◦УŲĠŔąĮБ₤ŌĄЊ˝ũřť₤ļ ₤ЮņŚş˝ĖО₣ЮĮŲŌĕΖ₤ĕĖЮ◦ ¤ ◦Н˝şЊijģ ʼn ĕ¤

О ЮŪĠЭĠŪĮņ◦◦УŲĠŔąĮБ ņЊĕĈĕсЮũЬĠşеŪĠ₣

₤ЮņŚşĕЕ₣ŌĕŁũŲеģ˝ďžų ₣ е ũ˝ņĕН₤℮ЯřŲ₤ЮņŚşΖş

₤ЮņŚşņЊĕŪijСŷÐЊijřРşЮĮŲЯřŲŌĕ₤ĕʼnЊļĮ

Ю΅ЧŎŪĠďĄĕŌĖ˝сៗŪijСŷŁũ

ũŢťķЊģŲЮĜйЮ◦ ¤ ЮŪĵйЮĮŲŌĕ₤ĕʼnЊļĮ Ġ₧ Ś ĄĕŌĖ˝сៗ₤ĕŜŪÐĠсŗл₣ ¤ ŌĖ˝сៗЯij₣Яij ЮĠŚďń▫ ⅜ųĠсĄĕ е У₤₤ЮņŚşΒпГş₣ Е Ю΅ЧŎ ЮŪĵйЮ₤ş˝ŚБ⅜ųĠсŌĕļĮЮĝĂĞŎŲĕų₣сŲЮĜųşЮĝ ЮΌЧŎ ¤ ĠлНЯĕʼnřŲсŌĕΖ₤ĕĖΒĕċŪ˝ ũŢťķЊģŲŪijСŷŁũĠ₧ Ś Ąĕ ₤ЮņŚşĕЕ₣ũ˝ņĕН₤℮ģĕŗл₣ ijЊş ¤ Ю΅ЧŎЮĕйďŁũĮЊЮ⅜Ċĕч ЯřŲŌĕļĮЮŪýй▫Ė˝сď₣ЮÐ ЮŪĵйďŁŲкЮ◦₤кЯřŲ ₤ЮņŚşΖşģĕĄУĠЯijņŚ₣Ю◦ ¤ řРЮşĖй ₤ЮņŚşЯřŲŌĕŁũě ų ₤аŷ Яij₣Яijũ˝ņЮĊŜģŎ₧ ЁŏĠ₧ Ś ĄĕŪijСŷŁũũŢťķЊģŲũĠ₤сŪ◦₣с ŪÐĠсŁŲкЮ◦₤к ¤ ЮĠЧ₤ЮņŚşЮĊſģ Ч ĕ₤ЮŪņşΒпГş₣ Е Ю΅ЧŎ ŪĠďĄĕĕЕ₣Ōĕķ˝ŚБļĮşеЮĵйŪ◦₣сďĕЊşĆ ¤

̉Ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ơƠ ЮijЧЮÐ₤Ā₣˝ с Ōųе₣ŪĠЮ◦₤ĕБņŎ У ៗũЮĠЬĠřРşЮņŚş? ˝ĖО₣ŁũĮЊĕЊijŏŲ˝š ‗кũĠ₤сũĠĠŪÐĠсŪÐ₣ŪĠЮ◦₤Ĉе₣Юĕй

ЮÐČеģşсŪijСŷЯijЮņЧŲşе‗ş Н

ņУŎşеĕУĕЮ◦Ьij ÐЙ▫ЮijЧ₤ЮņŚşŌĕĄе΅ũЯřŲΖşĘũŠųФĕυ₣ũУşЮ◦ ˝ĖО₣ŪýŌĕΖ₤ĕĖ ι˝є ₤ЮņŚşЮşйЯijЮĉĮЕ₣ЁŏЮÐřа◦ņ˝ĄУŎŁũĵũ ЮřЧņġБЁŏŪ₤ФŲŎŲс ŠńеŪО Įй˝ũН₧ЁŏΒij□ĕŎ њ ▫ ΒĖ˝ЯřŲΖşĘũŠųФĕυ₣ģĕ ÐЙΒĖ˝ЯřŲŌĕņĕН₤℮ЮŪşЧĕ ιĊĕēĕЮŪşЧĕ ĠЮ₣˛Чij◦њĮģĕĊеŪÐĠс Ūýĕс Ю΅ЧŎЮşŀЮĉşĤе₣ĘĖ йΒ₤сŌũ₤ŪijСŷ₧ЯřŲņ˝ŗŎБŠФ ųĕ ¤ Ю΅ЧŎΒĖ˝ЯřŲĮЕ₣ЮÐ ÐЙΒĖ˝ЯřŲĮНеΖşij″е₣◦ŲсďņУŎ₤ŪijСŷŠųФĕģĕ ŁũĵũŠųФĕ ¤

Ю΅ЧŎŪijСŷŪĄ˝ЮĝЯij˝ĖО₣˝еЯĮ₣ŠųФĕ

ЮŎЧ₣ģĕĕЊŗŎĮБĄĮ е Р˝ΒĖ˝ЯřŲΖşĘũŠųФĕυ₣ģĕũУşЮ΅ЧŎ

ЮřЧņġБ

Ю΅ЧŎЮŎЧ₣ĕЕ₣

ũжμ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀ ŁŲ₧ŌĕόŁ₤Ю◦Ьij ¤ ˝ĖО₣˝ũ‗БΒĖ˝ЯřŲĮЕ₣ЮÐřа◦ЮřЧņġБŁũĵũŠųФĕ ЮŎЧ₣ О ŠųФĕ Ю΅ЧŎ˝НеЮĉ ýŊ ĕřеĠРĜŊĕΒſБĕ₣ Е ĄРĕЮ◦ ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijЮŲЧ˝◦Е˝şЊij₤ ʼn ЮņŚşЮĜйЁŏŠеĮŪ₣Е₣◦БŪ˝₣ О ŠųФĕ ˝ĖО₣ЯĩĖ˝ũŢťķЊģŲ ũЮŀлũаŀл˝ĖО₣ijеĠĕсĄНе ŷЋŀŠųФĕЮĜй ¤ Ю΅ЧŎΒĖ˝₧ЯřŲģĕĮŪ₣Е₣◦БŪ˝₣ ĕЊ₣Ġ₧ Ś ĄĕģĕřРşЯřŲЮŎЧ₣ģĕΒĊЊĠĤŎũУşЮ΅ЧŎ Ю΅ЧŎЯřŲЮŎЧ₣ĕЕ₣ЮŲЧ˝Ŏ˝ņ˝ĮЊĕij Њ ŏ ЯℓņЮ◦Ьijž₣ЮŪŁŎ ņЊĕİŎЁŏЮÐņ˝ŗŎБǻŎЮ◦ ЮŪĵйņĕН₤℮Яij₣ЯijņЊĕş₣сЮĊſΒ Ч ſБ ЯřŲЮÐ ₤ŃąЕ₣ЮņЧŲЮĉЮþЧŀ▫ ŌĕŁũŲеģ˝ЮĜйЮ◦ Ю΅ЧŎЮÐņЊĕЯřŲЮþЧŀ▫ İŎǻŎřЮ‗ŚЧņ О ЯřŲģĕЮũЬĠşеŁũĵũŗл₣₤ſЊij⅜ſŀ Ю΅ЧŎЯřŲŪĠďĄĕņЊĕ₤ΔĠсũЮĠЬĠŪÐĠсŪÐ₣ Ŏ˝◦БŪ˝₣ Ю◦Ьijĩ₣ ¤ ◦БŪ˝О₣˝ĖО₣ijеĠĕс Ю΅℮ЧũŌлĕБ ŌĕЮ₤ũВļĮЮĮŀЮŲŀ ņЊĕ₤РŷŌĕĄĕĠ◦ĄНе ŷЋŀЮ◦ Ю΅ЧŎЮĊſЧ ″ņĠİð ĠсũĠ₤сņΉ˝℮ŪijЯijŁŲ₧ЮÐş₣с ¤ Ю΅ЧŎЮÐņЊĕžų şЮ₤ŚşЮÐ ιΒĖ˝ĜņНЙĕņНŠņūĕʼnБ О ЮÐŌĕļĮŁũĵũŗл₣Ōе Ĉеũ΅РijЮĉ▫ ΒĖ˝₧˝єŎŲс▫ ЮĠЧ ЯřŲЮĝĄНе ŷŀ Ћ Ю₤ŚşЮ◦ ¤ ◦БŪ˝₣ ş₣сǻŎŎ˝◦БŪ˝О₣ЮÐďŁũĮЊģ˝ĊНĕŪĈеаŪ˝ЯŲ₣ ЮŪĵй▫ ЮÐŌĕũģе₣ ĕЊ₣˝еЯĮ₣ŪÐĠсýĖ ЮÐ ŌĕŁеЮķųЧ₣ijĤŲсŪÐĠсŪýĕс ŪĮņĈе₣ŌĕņΆĠ С ΖΉũ ◦Е˝ ĕЊ₣ЮŪĠ₣ ₤ŪŌĠсũŎкņУŎĂĖе ◦Н˝˝ĖО₣ ¹ ų е₣⅜ēũ‗к ¤ ΅У₤ĮБЮĕйЮ◦Ьij ЮřЧņġБЁŏΒĖ˝ŷ‗‼кĈĠ₤ĠĤŎşЊijʼn ŪĮņĈе₣ņЊĕžijřŲс

̉ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

₤ņġijʼnЊũņ У ĩ₣ ЮÐŌĕ˝ЊşĆŁũЁŏΒĖ˝ŷ‗‼кĈĠЮĊſЧЮĮŀņУŎĂĖеďĕЊşĆ ¤ Ю΅ЧŎď˝ЊşĆŁũ₤еžĕс О řŲсŪĮŲЕ₣ĕЊ₣₤НŠŌŲļĮũĠ₤с◦БŪ˝₣

ЮÐĠ‗ŚОй₤˝ņŊļĮĵ‗ЊĄ˝ ą ņŊ₤ŪŌĠсĄĕŷ‗‼кĈĠ

ŪĠ˝ĠΖĄБŷ˝ņŊşЊŃĆЕņĄБ ŷЋijĩ₣ ¤ ŁũΉijсĈΉĕЮĝďŁijĮſ˝ЊşĆŗл₣Šį₣сŠį₤с Ю΅ЧŎЮÐŌĕ şĤĠс◦ŌųĠсďĊũŌĕ₤ŪŌĠсũ˝⅝◦Н˝ĕРŷŁijĮſ˝ş Њ ĆЮĕйĩ₣ ¤ řРЮČĖйЮ΅ЧŎ

О řєžų ₣ ₤ЮņŚş₧ЯřŲŁĕсŁĠс◦БŪ˝₣ е ĮРЯ˝

Ю΅ЧŎņЊĕЮĊſЧЁŏĠ₧ Ś Ąĕ₤ΔĠс

₤ЮņŚşЮĜйņЊĕΖşŪijСŷžŊ ₣ е ǻŎģĕЮ◦ ¤ ЮĠЧŌĕžŊ ₣ е ₧ņ˝ŗŎБ žŊ ₣ е ЮĜйĕЕ₣ŪijСŷř˝ŠųФĕℓŎ ЮŢŎΖŌл₤сņНŠņЊĕžĕЮΌЧŎ ¤ ЮŪĵй▫ ŌĕŁũЮŪşЧĕ₧₤сЯřŲĬų₤сĠСũŚ ЯŪĠ▫ žŊ ₣ е ĮНе ΖşЮĝĮњ◦ċ◦БŪ˝О₣ЮŢŎ◦Н˝ĈΉĕŠųФĕЮĝ◦еЮĕũЮĮŀņУŎĂĖеřРЮşĖйЮ˝ЧijЮ◦ ¤

Ю΅ЧŎşеЮĵйΒĖ˝

ЯřŲÐЊij▫ Ġ₧ Ś ĄĕЯřŲŌĕĊĕēĕЮĝЮŪł˝еЯĮ₣ ŁŲ₧ЮþЧŀŪ◦Įŏ₤ņġijʼnЊŠФ ųĕŪijСŷžŊ ₣ е О řєŎРũ ŵŎďņУŎŪĠЮŗĄĕчĬĀŲсŠФ ųĕ řНijĠеĬųŀ ĕЕ₣ŪijСŷΒ₤сЮ₤ş˝ŚБĮŜŗņ ¤ ŁũĮњ◦ċ◦БŪ˝₣ ĕЕ₣Ġ₧ Ś ŲЁŏĠ₧ Ś ĄĕЮķųş₤ЮņŚş ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤РņijĠ▫ ₤ЮņŚşЯřŲžų ₣ е ĮРЯ˝ Ю΅ЧŎ ŁųΉĕ ĕЕ₣ĘĖ йЮŲЧŁũŲеģ˝Ĉе₣ЮĜйďĕЊşĆ ЮŢŎŁũЮŲЧ˝◦Е˝şЊijʼn ĕЊ₣˝ŚБ₤₣−Еņ▫ ĮУ˝ ΒĠġŲ˝š ‗Ĉ ч е₣ЮĕйņЊĕΖşŪĈеЮĝŎРũģĕЮ◦ ¤ Ŏл₣сþĖ ₣ũĠ₤сžŊ ₣ е ¤

ЮŢŎŁũũжμ˝řŲсĠ₧ Ś ĄĕĕРŷΒеЮĮЧ⅜Ήŷ

ЮŢŎŁũĕЊŗŎĮĕŏŲсŗл₣ĠНЊĕŪĠ₤Ġс

řŲсΒĖ˝ЯřŲŌĕşЊijŪʼn ĠℓНŎ

ЮđŷĂŷ ¤ ņŜл ₣Ю◦ЬijžŊ ₣ е ďĊņŊ″ řНijĠеĬųŀĊĕēĕЮĝĄĕĠ◦ ЮĮŲЯřŲǻņ˝řŲсřеĠР₣ Ю΅ЧŎďЮĮŲЯřŲĠ₧ Ś ĄĕЮĝŌĕşЊijЮʼn łŚ

Ю΅ЧŎ₤НŠşЊijŁ ʼn ũĵũŠųФĕĩ₣ ¤

˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕй

₤ЮņŚş ũЖijЯijņЊĕŌĕΒſБЯřŲŪijСŷžų şĩ₣ ЮŪĵй▫ ЮŪŁŎņ˝ĠĕʼnЊş Ġ₧ Ś ĄĕĕЕ₣ģĕ₤ĞĠсЮ₤ĞЭņ Ū◦Įŏ₤ņġijʼn˝ Њ єģĕ ŷЋĜ₤ũУşЮĉЮ΅ЧŎ ĄĕΒĠġŲ˝š ‗ч ˝єģĕŷЋĜ₤ Ю΅ЧŎýŊ ĕΒſБďřеЮ₧й Ū⅜Ŏ ЮŌųлйЮ΅ЧŎĠ₧ Ś ĄĕĈе₣ЮĜй ņНŠЯij₤НŠşЊijũʼn Уņ⅜ņÐðБďņУŎ₤ЮņŚşŁĕсЯijžų ₣ е řРş ď▫ ₤ЮņŚşŌĕļũкşЊŃĆЕņЮÐ ЮŪĵйĩĀйЮÐŪijСŷЮđй Ю΅ЧŎŪ◦Įŏ₤ņġijʼnЮЊ ÐŪijСŷŠРşžijΒ₤с˝ĖО₣ ŁũŁũĵũ₤ЮņŚş ¤ ĊņŊďijЊņĕН₤℮ ÐЙ▫ ЮÐŌĕ₤ĜŚĕşЊijď ʼn ĠсďņУŎŪ◦Įŏ₤ņġijʼnЊ ЯřŲЮÐ▫ſŎ₤ЮņŚş Ю₤ŊЧĕЕ₣Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊЯřŲЮÐ◦◦УŲĮБ₤ЮņŚş ¤ ₤ЮņŚşЯřŲŌĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯

ЮŌųлйЮ΅ЧŎ

ЮŪŁŎĮБģĕĮЊČũ₧ŪÐĠс₤Įſ

ņЊĕĮЊģ˝Ġ‗ŚОйЮ₤ş˝ŚБŁųΉĕřŲсĠ₧ Ś ĄĕЮ◦ ̉̉

ЮĝЮĮŲřеĠ₣ Р


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ĕЊ₣ЮĝЮĮŲЯřŲžŊ ₣ е ˝еĮ₣ Н Įњ◦ċЮĜй

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЮĠЧ₤ЮņŚşŌĕĊĕēĕŪĠČеŁũ

ŁũĵũŠųФĕ ¤

̣̉

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ĕЊ₣ņЮĊŜģŎ₤ŪŌĠс


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ơơ ŷЋĊЮБ ŪĠЧŌýх ⅜₤Ĝ О Ю◦₤ ΟΌСŷЮŎЧ₣ĠĕʼnĕРŷŁũĕЊŗŎĮБŪ₤˝

ЯřŲЮĝЮŪŁņΖ₧ĮŜģŲũĠ₤сŪĮйŷЋΉũ

Ю΅ЧŎЯřŲŁũŲеģ˝Ĉе₣ĠлНĜŊĕŌĕЮĝЮĮŲņНĕŪijСŷЮÐřЮ‗ŚЧņģĕŎ˝ņ˝ŁĕсŁĠс ¤

Ū₤О˝

Ю◦₤Ĉе₣ЮĕйŪijСŷЮÐřЮ‗ŚЧņģĕЮŢŎ₤ņij□ļĮ ιЮŢŎĊĕēĕ ¤ ĠлНЯĕʼnЮÐũ˝⅝◦Н˝Ū₤О˝Ю◦₤ Ĉе₣Юĕйģĕ ņЊĕЯņĕЮŢŎ⅜ũ₤ņij□ļĮ ιĊĕēĕЮ◦ ЮŪĵй▫Ū₤О˝Ю◦₤Ĉе₣Юĕй₤□ЊijЮĝģĕ ЮŢŎ⅜ũ◦еЮĕЬņ◦ŌųĠс⅜₤ĜĮБЮřЧņņ˝ ¤ ◦еЮĕЬņ◦ŌųĠс⅜₤ĜЮĕй ŌĕļĮžų ₣ е ĮРЯ˝ Ю΅ЧŎ ŌĕÐН‗ļĮņŜл ₣ ЯřŲΖşũ˝⅝₤ЮņŚşЮÐЁŏЮĝŁĕсΒ₧ е şģĕ ◦Н˝ďũĠĠŪÐĠсŪÐ₣ ĕЊ₣ Łũũ₤сЮĝģĕĬų₤сĠСũŚ ŗл₣₧˝єЮŢŎ ¤ ₤ЮņŚşĈе₣Юĕй ŌĕĕÐũ ЯijΒijсŁũŁũĵũ ˝єýŊ ĕ ΒĖ˝₧řЮ‗ŚЧņģĕĮБ₤ЮņŚşЮÐЯřũ ¤ Ю΅ЧŎŪĠďŬū₤ʼn ЯřŲ₤ЮņŚşņЊĕΒķЊģŲ ˝єņЊĕŌĕşЊijʼn ŠЕ₣ŁĖŀсЯřũ ¤

Ю΅ЧŎŪĠďŬū₤ʼnĮНеŌĕşЊijÐ ʼn Њijş₣с

ιΖşЮĊſЧЁŏ₤ЮņŚşЮÐĈ₤сЯ◦₣ďņУŎЮÐ

Ю◦ ¤ ŌĕЯijŪ₤О˝Ю◦₤řРşЮĕйЮ◦ ЯřŲΖşĩŚŲсĕРŷ₤ĕʼnЊ₤НŠ ĕЊ₣Ю₤ş˝ŚБ₤ĠĤŎřŲсŪĠďŬū₤ʼn ģĕ ¤ ĠлНЯĕʼnŪ₤О˝Ю◦₤Ĉе₣Юĕй ₤□ij Њ ЮĝģĕЮŢŎ⅜ũΧijʼnņÐijЊ ЯřŲŠУũ˝ĤŲņĕН₤℮ďijЊĮНеΖş ŎŲсřŲсЮ◦ ЮŪĵй▫ Ū₤О˝Ю◦₤Ĉе₣ЮĕйŌĕŪĮйďŌĆ₤сďΒĖ˝ЯℓĈеЮĊſЁ Ч ŏŲРijŵ₤с ¤ řРЮČĖй О Ю◦₤ŪĠЮķ◦Юĕй ¤ ņŜл ₣ŷЋŀЮ◦Ьij Ю΅ЧŎ ŌĕЯijņĕН₤℮ΒеĕУij ĕЊ₣ķųБЮķųЧЮ◦ ЯřŲĕЊŗŎĮБŪ₤˝ ЮÐΖş₤УũŠńеŪО Įй˝ũН₧▫

ŗл₣₧ģĕďŪĮйŷЋΉũģĕ₤ЮŪņşĕРŷΒе₧şЮŵ˝ЊŎřєĊЮе Ċ₣

ŁŲЮĠЧņНĕũĄąŁŲ₤ЮņŚş ΖΌЊ˝₤₣сűũЙ ◦Б̀ ĮУ˝ĜņНЙĕ ΒНБ″ŲБ Ĉе₣ĠлНĜŊĕ ņЊĕŪýĕсЯijΒĖ˝Ōĕ Βе₧şžų ₣ е ĮРЯ˝Ю◦ ЯijŪ◦₣сĕ₣ Њ Ð΅ĠijБŪÐĠсũРĠ ◦Н˝ďņЊĕ₤еžĕсŗл₣₧˝єЮŢŎ ņЊĕģĕŎ˝ Βе₧şЮŵ˝ЊŎďĊеřНеЮ◦ЮĜй ¤ ЯijΟΌСŷΒе₧şЮŵ˝ЊŎЮĕйģĕЮĊſЧЁŏЮ₤Śş ģŬе ₣ ķњŎ₤ųij О Ю΅ЧŎř˝ℓŎЮşŀĮБ ΒНБ″ŲБ ŪĮņĈе₣ģĕ˝ЮņĀşĮУ˝ ЮŷЮĕ₤Ŝ₣ ĩ₣ ¤ řРЮşĖй ĮЊijЯņĕЯij ŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чЮĕйďŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чΒĖ˝₧˝єřЕ₣ο ŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕÐЊij▫ ďŁũŪşеЯřŲЮ◦ ЮĠЧũμ ж ˝ ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮĕй ¤

̉̀


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ņНĕЮĮŲЮ₤ŚşģŬе ₣ ĂŲųЏ şРŲ ΒН″ Б ŲБ ŪĠЮ◦₤ ΒНБ″ŲБ ₤□ЊijЮĝЮŪŁņΖ₧ĮŜģŲ ũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄĩ₣ ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ĩ₣ Ю₤ŚşŪĠЮ◦₤ Ю‗ĮŲ℮ЏЮě Ŋ й űР˝ аĕņБΌ₣с ĩ₣ ĕЊ₣ĮУ˝ ĩųСũ₣ м ◦ с Бĕ ĩ₣ ¤ ΒĖ˝ņНŠΒĖ˝ŁũĈе₣ЮĕйŌĕЮ₤ş˝ŚБģũņĸřєşņġ₣ĮБũŗл₣ÐЙ៖ ģũņĸņŎ У ÐЙ ˝НеŌĕĠũЮ◦₤₧şРŲΒНБ″ŲБ

″ņ˝Ōųе₣ΖŷНĊ ¤

ş₣сě ų ĕĵĕŎ˝◦Е˝řБЮÐņ˝ŪijФijŪ″ ¤

ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ¤ ЮřЧņġБ¹ijсĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ

ģũņĸņŎ У Ю◦ЬijÐЙ

˝НеŌĕũŢťķЊģŲ₧

ΒĖ˝ЯřŲЮÐÐУũŪĠŎњijĖď₣ЮÐÐЙ ŪĮй₤₣−ŬĄ ĕЊ₣ĮУ˝ ЮÐŪijСŷş₣₤ņįĕļ ċ ĮďņУŎýĖ Ĉе₣Β₤с řРşŁŲ

Łũĵũ Я΅ſŬмŬм ΒпГş₣ Е ¤ Ю΅ЧŎЮřЧņġБ¹ijсŪĮй₤₣−ŬĄ ЮÐŪijСŷŁũĜņНЙĕĮУ˝ ũмРņ₣ л с ¤ ĮУ˝Юĕй ŪijСŷЯş˝ďĮБũŪ˝ОņÐЙ៖ ĮУ˝ Χ˝₤НБĕБ ĕЊ₣ĮУ˝ ˝РΌ₧ С ¤ Ю΅ЧŎЮŢŎ⅜ũĮУ˝Ĉе₣ĮБũЮĕйЮşйЯij Юě Ŋ йýĖ ďЮũЩŎៗ

Ю΅ЧŎĮУ˝Ĉе₣ĮБũЮĕйĵ˝сΖŷНĊďЮũЩŎៗЮĝņНŠŪĮй₤₣−ŬĄ

ĮУ˝ЮÐЮĕй

Ġ₧ Ś ŲЁŏŪĮй₤₣−ŬĄЮŠ⅝Ŏ ĕЊ₣ĮЊŁũЮĊſΒ Ч ſБņĕ Њ ģĕ ¤ Ю΅ЧŎĮЊijЯņĕЯijŌĕŪĮй₤₣−ŬĄşЊijʼn ŢşсЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ņŚ₣Ō˛ ŲřРşď ₤Њ˝₤Ā₤ О ч ĠлНЯĕʼnĊĕēĕ ĕЊ₣₤ņij□ļĮũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄЮĕй ņЊĕ ΖşЮŢйŠųФĕŪĮйΒ₣ðЁŏũУşĮБĄĕΒĠġŲ˝š ‗Ĉ ч е₣ЮĕйģĕЮ◦ ¤

Ю΅ijНЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏŌĕĠŔΆ

Юĕй ÐЙņ˝ĮБΖŎНŠųБũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄ ЮŪĵй▫˝ĖО₣ΒеΌ₣ О ơƠĂĖе ЯřŲďЮĮŲŪĠЯŷ₣ņĊŏņаĕ О ₧ņУŎ˝ĖО₣ ΖŎНũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄ◦РЮĉŪĮй₤₣−ŬĄŌĕŁũŲеģ˝ŗл₣Ċе ˝ĖО₣Łũ˝ЮņĀşŪ˝ņ Ū˝ОņĈе₣ĮБũЮĜй ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧΧĠŌ▫ ŪĮй₤₣−ŬĄņУŎΒ₣ðĄЊijģĕĬĆŀсĮУ˝˝РΌС₧ ģĕ Ю΅ЧŎ

Ū⅜ĠсЯijŪĮй₤₣−ŬĄņУŎΒ₣ðЮ◦ЬijЮΌЧ₣Ġĕʼn

Ю΅ЧŎņЊĕŪijСŷýĖ ďņУŎĮУ˝Χ˝₤НБĕБ

Ġ₧ Ś ŲЁŏĮУ˝ ˝РΌ₧ С Ю₣ЧĠЮΌЧ₣ģĕЮ◦Ьij Ю΅ЧŎŪĮй₤₣−Β₣ðЮĕй˝єýŊ ĕЮĮŲĠūİ˛ ĠĮУ˝Юĕй ģĕ ¤ Ĉе₣ЮĕйĠ₧ Ś ŲЁŏΒе₧şЮŵ˝ЊŎũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄ ýŊ ĕŁũЮýũĮ ЮĝΒНБ″ŲБЮ◦ ¤ ũУşņ˝₤ЮņŚş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ◦Б̀ ˝ĖО₣şеЮ₧ņŪĮй₤₣−ŬĄĈе₣ĠлНĜŊĕЯřŲģĕЮ⅜ŎŬĄŏũУşņ˝ ģĕĠİΆŀŗл₣ŪĠijŏ˝℮▫ ŪĮй₤₣−ŬĄΖşĘĖ й″ņũŎкĊĕēĕ ĕЊ₣˝Ōųе₣◦њĮģĕ ¤ ЮŢŎ Ŏ˝ űР˝ ǻмΌ₣с◦Бĕ ďΧĠ˝ũ‗чЮ΅ЧŎЮđųЭijόŁ₤ЮĮŲ ģŬе ₣ ǻŎşРŲĩ₣ ₤ЮņŚş ΖΌЊ˝-

₤₣сűЙũ ģĕЮĊſΒ Ч ſБĈе₣Β₤с ЯřŲŠńеģ О ĕΒĊЊĠĤŎũУşЮ΅ЧŎĮБņНĕ ЮĮŲЯřŲĕЊŗŎĮБ₤˝ņŊļĮ ũĠ₤с₤ЮņŚşΒ₣ðЮĕй ¤ Ю΅ЧŎЮýŲĠе‗₣ĮЊijũĠ₤сŪĮйΒ₣ð ̉́

ņЊĕЯņĕЮŲЧ˝ijЮņ˛₣ Ч ŪĮйŷЋΉũЮ◦


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ÐЙЮŲЧ˝ijЮņ˛₣ Ч ŪĮйΒ₣ðυ₣Юĕй ¤ ЯijΒſБЯřŲŪĮйΒ₣ðģĕЮĊſЧĠ₧ Ś ŲЁŏЮŲЧ˝ijЮņ˛₣ Ч ŪĮйŷЋΉũЮĉŷЋŀ ЮŪĵй▫

řŲсŪĮй₤₣−ŬĄЮĕй₤НÐijЮĉ

ŪĮйŷЋΉũďΒĖ˝◦◦УŲЮ˝ũņijх˝ĮБ˝ЊşĆŁũ

ЯřŲ

ŪĮйΒ₣ðģĕЮĊſЧĈе₣Β₤с ¤ ũУşņ˝₤ЮņŚş₤₣−ŬĄ ΅℮пСŲБŎН₤ч ЮΌЧ₣ŁĕсΒе₧ş ¤ ₤ЮņŚş Β₣ðЮĕйĄУĠŪĠ◦йŪĮйŷЋΉũņУŎřєžų ₣ е ĮРЯ˝ ¤ ŪĮйŷЋΉũŁĕсŁĠсijĠ е ĕс ũмРŌлŔл ň Ĉе₣Β₤с Ю΅ЧŎ ˝ЮņĀşĮУ˝ĜņНЙĕ ũмРņ₣ л с ģĕΒ₤сЮ◦Ьij ¤ şеЯ‗˝₤ЮņŚş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ģĕ˝ЮņĀşŪ˝ОņĈе₣ ĠлНĜŊĕЮĕйΒ₤сņУŎşеĕУĕũУşďЮŪ₤şЮ◦Ьijĩ₣ ¤

₤ЮņŚş₤₣−ŬĄ

΅℮пŲ С Ŏ Б Н₤ч

ũ˝ЮþЧŀ

ņЮĊŜģŎŪĠņРŲÐũŪ◦Įŏ₤ņġijʼnЊ ЯřŲďŷЋĊБ ЯřŲЮÐņЊĕЯřŲЮþЧŀЮŪĠЧņНĕŬĄŁũũĠ₤с Ю₤Śş

ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ЮΌЧŎ ¤ ņЊĕŪijЕņЯijЮĊſЧ″ņ ₤ЮņŚş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ĠлНЮ₧ ‼ йЮ◦ ₤ЮņŚş₤₣−ŬĄ ΅℮пСŲБŎН₤ч ЮĊſЧŁĕсЯijžų ₣ е ď₣ЮĜйЮĉЮ◦Ьij ¤ ŪĮйΒ₣ð₤ЮŪņşǻŎŎ˝ ĠРΌСŔл ň

ŷЋŀ ¤

ŪĮйΒ₣ðĠūİ˛ ĠĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ĕЊ₣ЮřŀĮУ˝ģŬе ₣ ЁŏЮşŀĮБ ΒНБ″ŲБ ŗл₣ŌĕЮďÐĄњŎ ¤ ŪĮйΒ₣ðģĕ◦◦УŲŁũ₤ũЮ₤Чũŗл₣ņ΅ЊŌ ЮŪĵйŪĮйΒ₣ðЮĊſЧΒſБៗ₤ŪŌĠсĮŪ₣Б˝Βе₧şŪĮйŷЋΉũ ņЊĕЯņĕ₤ŪŌĠсĄĕ₧ŌĖ˝сЮΌЧŎ ¤ ŪĮйΒ₣ð˝є◦Н˝Ū˝Оņ Χ˝₤НБĕБ ĕЊ₣ ˝РΌС₧ ˝ĖО₣₤ļĮřЯřŲ řРşŪĮйΒ₣ðģĕĄУĠĮУ˝ЮÐĮБřеĠР₣ ¤

О Юĕйģĕş₣сЁŏŌĕ Ю΅ЧŎĮЊijЯņĕЯijŌĕΒĖ˝řЕ˝Ĝе˝ĖО₣Ū˝ņ

ŁũĬų₤сĠСũŚ ЯijŌĕ˝″ʼnĮБũ ЯřŲЮĊſЧЁŏŪ˝ОņЮĕйЮĝřЯřŲÐЙ៖ ņУŎ ˝ЊijŜĕНļĮũĠ₤сŪĮй ŷЋΉũ О ЮĕйýŊ ĕЮņΖČũŏ ЯřŲďķĮаĕŁũũжЮĄЧĠũжĄŲ ЯřŲŪ˝ОņЮĕйžų ş ¤ ņУŎЮ◦Ьij ÐЙЮ΅ijН▫ Ū˝ņ У ˝ĖО₣şеЮ₧ņŪ˝ОņĈе₣ĮБũЮĕй ¤ ЮŪĵйŪ˝ОņĈе₣ĮБũņЊĕΖşЮĝЮ₤ĞЭņďĕЊşĆЮĠЧЮÐŌĕЮņΖČũŏ ¤ О Ĉе₣ĮБũЮĝ˝ĖО₣◦БŪ˝О₣ ũмРņ ĕЊ₣ЮĝЮŪł ¤ Ю΅ЧŎĮУ˝ĜņНЙĕ ũмРņ₣ ЮŪĵйЮņΖČũŏĠеĠйĠеЮģũŪ˝ņ л с ŌĕļũкŁũĵũЮņΖČũŏĈе₣Юĕй ¤ řРЮşĖй ŁũĄеĈ₤с ŷЋĠŵų₤˝ĖО₣şеЮ₧ņĜņНЙĕ ũмРņ₣ л с Ю˝Чij ЮşŀĮБŁũЮŵķŲĕсũĠ₤сĮУ˝ЮņΖČũŏ ¤ řРЮşĖйŪĮйŪÐС ЮΌΒР◦БơƠ ģĕЮþЧŀΒе₧şũĠ₤с ŪĮй₤₣−ŬĄŌĕ₤ļĮžų ₣ е ĮРЯ˝₧₤с ¤ ЮŢŎŪĮй₤₣−ŬĄĈе₣ĠлĜ Н Ŋ ĕ ģĕ˝⅜₣˝ЊijŜĕНļĮ ģĕЮŢŎ⅜ũ˝Ōųе₣ΖŷНĊ Ю◦ЧĠŪĮйŪÐС₤₣−Еņ▫ ЮŢŎÐН‗₤ņġijʼnũЊ Ġ₤сŪĮйŪÐС ĕЊ₣₤БŲĊņхřє ЮŲЧ₤ŲНĠũĠ₤сŪĮйŪÐСЮĩ℮₣Ю◦Ьij

ĕЕ₣Ġ₧ Ś ŲЁŏΒе₧şŪĮй₤₣−ŬĄŌĕ˝ЊijŜĕНļĮŠį₣сŠį₤с

ŪĮņĈе₣ŌĕЮ₤ş˝ŚБЮýũĮijЮņ˛₣ Ч ЮŪşЧĕĮБ₤е₧˝сĠ₧ Ś Ąĕĩ₣ ¤

̉៨


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ơƯ ЯĩĖ˝Юĩ℮₣ៗаĕ˝₣₤ſŎ њ Ū″‗ ĕЊ₣ĈΉĕ₤НĘ Б ФĖ Ų ЮŢŎģĕЯŷ˝Яŀ˝Β₤сЮ΅ЧŎĮБÐН‗ļĮ

аĕŁũŪÐĠсŪÐ₣Ū₤О˝Ю◦₤Ĉе₣Юĕй

ЯřŲŠńе О

ŪĮй˝ũН₧ģĕ₤РņĮЊĕЊijŏЮĜй ЯℓņĈе₣ģĕĮЊļ˝⅝ŠųйៗĮБЮ΅ijНЯřŲĜеņ˝ĕРŷļĮ₤ņġСũ ĕЊ₣ ŁũĠŬĄњŎаĕũĠĠĈе₣ЮĜйĩ₣ Ю΅ЧŎŪĮņĈе₣ģĕĠİΆŀЯřũ ĕРŷņЮĊŜģŎЯřŲņĕН₤℮ЮŪşЧĕ ýĖ ģĕЮŪĠЧ ЮřЧņġБřЮ‗ŚЧņŎ˝Ū₤О˝Ю◦₤Ĉе₣ЮĜй ŠńеŪО Įй˝ũН₧Юĝ₤ŲсЯijĕЊŗŎĮБņЮĊŜģŎ ď◦РЮĉ ÐЙ₤ŪŌĠсŁũǻŎŲН˝ĩ₣ ĕЊ₣₤ŪŌĠсŁũŁũĵũĩ₣ ЯřŲŪ₤О˝Ю◦₤ĕБņУŎៗΖş ΒĕНŷijʼn ¤ ЮŎЧ₣ģĕĕЊŗŎЮ΅ЧŎ▫ ďŁũČеģşс₧₤с ₤ЮņŚşŪijСŷŌĕŪÐЕйЁŏģĕŲΔ ņЊĕ ΒпГş₣ Е Ю◦ ₤ЮņŚşĕЕ₣ŪijСŷ ŷЋĜ₤ņЊĕžĕ ¤ ŪÐЕйşņġ₣ũĠ₤сŪ₤О˝Ю◦₤Ĉе₣Β₤с ◦Н˝ďℓŊБ˝ŚБ Č₤с˝ŚБ ŵŎýĖ ˝ŚБ ÐЙşĤĠсŲΔ ĕЊ₣ЮŪÐЪ₣ΖŷНĊŲΔ ¤ Ю΅ЧŎņ˝ĮБ▫ ЮÐĮНеΖşŌĕşĤĠсŲΔЮ◦ Юĝ◦Б₧ ЯřŲĮНеŌĕΖŷНĊŲΔ ¤ Ю΅ЧŎ◦Б₧ŌĕΖŷНĊŲΔ ◦БЮĜйŪijСŷЯijŌĕşĤĠсŲΔ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ Šńе О ŪĮй˝ũН₧ĕЕ₣ņЊĕĮЊļ˝⅝ĮБşĤĠсЮ◦ΟΌСŷЮĕй ЯijŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ĕЊŗŎĮБΖŷНĊ ŷЋŀ ¤ řРЮşĖй ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЊŗŎ▫ ΖŷНĊЯřŲ₤ЮņŚşЮŪĠЧŪģ₤сŁũĵũ◦Е˝řБ Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊ ÐЙ ŌĕЮŪşЧĕЯĩĖ˝៖ ιņУŎďũĠ₤сŪ◦₣сĬĀŲс ιņУŎď˝₣˝Ōųе₣ĄУŲЮÐ ιņУŎď˝₣ĄеĕУŎ ιņУŎ ď˝₣˝Ōųе₣şŪņОй ¤ ˝₣˝Ōųе₣ĄУŲЮÐ ĕЊ₣˝₣ĄеĕУŎ ýŊ ĕŪĠЮŗĄĕчΒſБЮ◦ Ю΅ЧŎďЮŪýй▫Ė˝с ĩ₣ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧΒĖ˝₧ĠЮŪņЧŪ₤О˝Ю◦₤ЮŢŎΖŷНĊũĠ₤с˝₣˝Ōųе₣ĄУŲЮÐ ΒĖ˝ЮĜйĕЕ₣ņЊĕΖş ŌĕĄе΅ũ ũЖ₣ĠН₣ Е Ю◦

ЮŪĵйĮУ˝ĈΉĕ₤НБĘФ Ė ŲЮÐýŊ ĕ⅜ņÐðБĊņх

ŌĕşЊijЮʼn ŵķŲĕс

ýŊ ĕ

₤₧ Ś ĠсēĖĠс ýŊ ĕĄеЮĕЩ ŌĕşЊijŁ ʼn ų ΉĕЯijďņУŎņЊijʼn Ю΅ЧŎŌĕşЊij˝ ʼn ⅜ е ˝ďņУŎĠČĆņЊijʼn ¤ ĮУ˝ЮĕйņЊĕЮşйžų şŪĮй Ю΅ЧŎņЊĕЮĄЩņĕН₤℮ ¤ ŁŲ₧ЮÐĮĕŜũЮĮŲņЊĕǻŎŲН˝Ю◦ ЮĮŲЮĜй ЮÐŪýĕсЯijĮĕŜũЮĮŲŁũŠРşžijĠлНЮ₧ ‼ й¤

₤ЮņŚşŪijСŷĮУ˝ЮĕйĠеĬųŀŪ◦ĮŏЮĮŲŌĕ₤ĕʼnЊļĮ

Ю΅ЧŎŪijСŷ₤ŪijСŷĠеĬųŀŪ◦ĮŏЮĮŲŌĕ₤ūİð ņ ¤

Ю΅ijНĈе₣Β₤сЮĕйņ˝ĮБ▫

ĮУ˝ĈΉĕ₤НБ

ĘĖФ ŲýŊ ĕЮ₤ş˝ŚБЮ₤ĖΉ ιЮ΅ijНĩŲΒſБЮĊſЧЁŏЮÐŪĈеЮĝЮŲЧ₤ņũķРņЁ Њ ŏЮŲЧ₤ĮБŪģ˝сĘФ Ė Ųřє₤Фş Ś Ю₤ŚЧ₣ ЯřŲĮНеΖşЁŏŲŊņĕЕ₣ЮÐ₤НŠşЊij⅜ ʼn ų ĠсĄеĕ₤ У Ū◦₣сЮĜйЮΌЧŎ ¤ ĮУ˝ЮÐ₤ĠĤŎşЊijĕ ʼn ₣ Е ЮĊſЧ

̉៩


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ďĈΉĕũĠ₤сŪ◦₣с₧₤с ŁŲ₧Ū◦₣сņЊĕЮĊſЧ₤ūİð ņ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧŌĕ₤ūİð ņЮ΅ЧŎ ĮУ˝Юĕй ũ˝ĩųСŷЮÐş

ιũijсЮČŲĄУũЯijņŚ₣ ¤

ŠńŪе О Įй˝ũН₧ņЊĕĮЊģ˝ĕЕ₣ĠİΆŀЁŏЮþЧŀķ₤ʼn″ О ₣ĮБЮũЩ₣

ЮĕйЮ◦ ЮŪĵй▫ŁũЮŠĀşžĀ ũе Ġ₤с ΒН″ Б ŲБ ΟΌСŷşĤ₤сЮ΅ЧŎ ÐЙņЊĕĠ₧ Ś ŲĮБΒſБЮŪłĮБ▫Ū₤О˝Юĕй ģĕĮЕ₣ĵ˝сЮŲЧĈΉĕ₤НБĘФ Ė ŲďЮŪşЧĕĂĖеЮĮ˝ ¤ ũЮĠЬĠЮĕйģĕĄУŎЁŏΒĖ˝ŠųйŎ˝ģĕΒе₧ş Ю΅ЧŎЮņЧŲЮþЧŀřРşŁųΉĕ₧₤с ЮĠЧЮŪĠЭĠЮĉЯijýĖ υ₣ ¤ ЯijřŲсĠũЮ◦₤şРŲņ˝ ĮУ˝Юĕй ĠİΆŀЁŏЮþЧŀĕРŷŁũýŊ ĕijаņųũĠ₤сЮÐļųņ ¤ řРЮşĖй ģĕďЮ₤Śş ĂŲųЏ аĕŪĠЮ◦₤ ģŬе ₣ ΖşŎ˝ ΒН″ Б ŲБ ģĕЮŢŎýŊ ĕĠŔΆΒſĠ Б ĕʼnЊşĠĕʼnФşЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎΒĖ˝ЯřŲ▫Ĉе₣ЮĕйÐЙņ˝ĮБģĠ ˝ņŊũĠ₤сЮŎЧ₣ÐЙ ЮÐĕЊŗŎŁũĮЊij ĠлЯН ĕʼnņЊĕЯņĕďģĠ˝ņŊЯřŲЮÐş₣сĕŗ Њ ŎЮĜйЮ◦ ЯijďģĠ ˝ņŊ ЯřŲŠńŪе О Įй˝ũН₧ģĕΒĊЊĠĤŎũУşņ˝Ю΅ЧŎЮĜй ¤ Ю΅ЧŎņ˝ĮБЮĕйďģĠ˝ņŊũĠ₤сЮ₤Śş ĜĜ Ю₤ŚşĈе₣Юĕй˝єģĕ◦◦УŲ◦‗Ź˝ņŊЯřũ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ĮĕŏŲсЁŏģĕΒ₤сЮ₤ş˝ŚБ

ΒеĮБÐН‗ ŷЋĠijʼnЊаĕΖŷНĊĈе₣Юĕй ¤

ΒĖ˝řЕ˝Ĝе

ĈΉĕ₤НБĘФ Ė ŲЮÐ ďņĕН₤℮Ōĕ₤ņij□ļĮ ι˝єýŊ ĕ ¤ ЮĠЧЮÐďΒĖ˝Ōĕ₤ņij□ļĮ ₤ЮņŚşņЊĕ Ζş◦Н˝şЊijЮʼn ÐģĕЮ◦ ЮŪĵйЮÐЮ″₣Яijş₣сģĕĠН‗ŏ₤˝ŚЊ ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ ₤ŪŌĠсŠФ ųĕЮÐ ЮŢŎŢ˝с ₤еĵĊЮŲЧŪ◦₣с ЯřŲďЮčΉſŎĜŎ ιĄйЊ ďĕсΒĖ˝řа◦ŠН₤ĮБĠе‗₣ũĠ₤сŪ◦₣с ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧ₤Њĕ ďЮÐďΒĖ˝Šſй₤ņij□ļĮ ЮÐĊņŊ″ĕЕ₣ЮĊſЧЁŏ₤ЮņŚş΅ЊĕЮΉş ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧŌĕĕũ₧ĕЊŗŎ ▫ ЁŏЯijΒĖ˝₧Łĕс˝₣˝Ōųе₣ΖŷНĊĕЕ₣ЮĊſģ Ч ĕřРşýĖ ņЊĕČеģşс▫ďĈΉĕ₤НБĘФ Ė ŲЮÐ ι ĈΉĕņЊĕ₤НБĘФ Ė ŲЮÐЮ◦ЮĜй

ŠńŪе О Įй˝ũН₧₤РņЮđųЧŎ▫

˝₣ĈΉĕŪijСŷЯij₤ЮņŚş

ι

⅜ēũ‗ũřťЮŪĠЧ ¤ ₤ЮņŚşŪijСŷЮĉŁĕсŁĠсďЮņřЕ˝ĜеĈΉĕŠųФĕυ₣ Ю΅ЧŎ⅜ēũ‗ũřťŪijСŷ Ŏ˝ĮŲũřťŠФ ųĕЮĊſЧďĈΉĕ ¤ ЮĠЧΒĖ˝₧ýŊ ĕ₤ņij□ļĮ ЮÐŪijСŷř˝ΒĖ˝ЮĜйЮşŀ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ Ōĕ₤ņij□ļĮ ЮÐĠ₣šΒ е Ė˝ЮĜйЁŏЮĊſЧ″ņşĤĠс˝НеЁŏЮĊſЧ΅У₤ŪĮеЯřĕ ¤ Ю΅ЧŎЮÐģĕЮþЧŀ″ņ ŁũĮЊЮ⅜Ċĕч▫

ŌĕЯij₤ЮņŚşĕЊ₣⅜ēũ‗ũřťŪĠŢĠсЮŢŎΖŷНĊЮ◦

ŷűΘĕļĮĊеЮĊ₣ģĕ ¤

ЯřŲΖşЮĊſЧЁŏŌĕ

şеЯ‗˝υ˝₣◦њĮ₤НБĘФ Ė ŲЮÐņЊĕЮĊſЧΒſБЮŪłĮБĠеĬųŀЮ◦ ¤

⅜ēũ‗ũřťŪĠŢĠсЮŢŎΖŷНĊ

Ю΅ЧŎ

ņЊĕİŎŢ˝сŠФ ųĕЁŏЮĝЮŪŁņΒе₧şũĠ₤сĮŲũřť₧ŌĖ˝с

řРş⅜ēũ‗ũřťЯřŲŪĠŢĠсЮŢŎΖŷНĊЯřŲ˝Ōųе₣ĠũЮ◦₤ĩŚŲсЁŏЮĜйЮ◦ ¤ ̣Ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ũмРņ ĕЊ₣ ₤Ĥлũ″ ģĕŪĠŢĠсЮŢŎΖŷНĊ Ю΅ЧŎŌĕЮ₤ũВļĮŬĠсЮŪşЧĕ₤ijŷij℮ũш ¤ ĮУ˝ ₤ſпГ₤

ŪĠŢĠсЮŢŎΖŷНĊŪÐĠсŪýĕс

Ю΅ЧŎģĕЮŪ˝ĠĄŃą˝Юс ₤ũВļĮŗл₣ŪĠЮ₤Чũ ¤

ΧĈ΅ũ‗чΒеĮБ˝₣◦њĮ₤НБĘФ Ė ŲŁŲĮБЮŪĮ₣ĜŎ

řРşďĮУ˝

Łũ▫Ŏ

Ōĕ

ЯřŲŪijСŷĮУ˝ĈΉĕ

₤НБĘФ Ė ŲŠųФĕĄЊйďĕс ЮŪŁŎĮБşĠс₤ūİð ņ◦БņŎ У ďņУŎĮУ˝ ũмРņ₣ л с ¤ ЮĮŲЮĜйĮУ˝ Łũ▫Ŏ Юĝ ŌĕΒĖ˝řЕ˝ĜеĈΉĕŠųФĕυ₣ĩ₣ ¤ ΅ſпГŲБĠ аĕ ŌлЮ₤řНĕ ģĕĮУ˝ ЯℓĠ℮Џ řеЮΌЧ₣ůĕĕʼnũ₤˝ŚЊ ЁŏŪijФijŪ″◦њĮŠųФĕ ЮŪŁŎĮБņũ‗ļĮũĠ₤с ЮΒģлĠпГ‗ĕ Н Ţ₤ ¤ Ю΅ЧŎЮŪŁŎĮБģĕЮďÐĄњŎ

΅ſпГŲĠ Б аĕ ŌлЮ₤řНĕ ř˝΅РijŎ˝Ю₤ũВļĮĮБĮУ˝ ЯℓĠ℮Џ Β₤с ¤ ЮŪŁŎĮБņũ‗ļĮũĠ₤сЮ₤Śş ΅ſпГŲĠ Б ĮУ˝ ņБΌ₣с ĄУŲ ū΅ſ₣сЮ₤₤˛С ₤΅ſСũ⅜ ЁŏĄУŎǻŎĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ¤ řŲсģĕĘĖ йžŊ ₣ е ЮĝijеĠĕс ŁŬм ǻм΅℮С ũУşЮ΅ЧŎ ū΅ſ₣сЮ₤₤˛С ₤΅ſСũ⅜ ũУņďņУŎĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ŪijΌĠсЮĉ ĄЊйďĕсĮУ˝ ņБΌ₣с ŷЋŀ ЯřŲďΒĖ˝ĄУŲŠųФĕЮĜй ¤ ΰĮН˝ũĠ₤с ₤΅ſСũ⅜ ŠųФĕυ₣ЮĕйďĈΉĕ О ũĠ₤с˝℮ŪijБ ΅℮Сǻм₧ аĕ◦БŪ˝₣ Ю‗ĮŲ℮Џ

ģĕř˝΅РijŎ˝ΖŷНĊŁũĵũŠųФĕũĠ₤с˝℮ŪijБ

΅℮Сǻм₧ Β₤сļųņņУŎũжЮĮş Ġ₧ Ś ŲЁŏ˝℮ŪijБЮĉşРŲďņУŎЮ₤Śşаĕ ΖŬм ΅ð₣ О ЮřЧņġБũ˝⅝◦Н˝ Ŭď₧şŪ˝ũĠ₤с˝℮ŪijБ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ĕЊ₣ ĩųСũ₣ м ◦ с Бĕ ģĕĮŪ₣Б˝◦Е˝řБĮБņНĕņ˝ЮŢŎ ЮŪĠЧĮУ˝ĈΉĕ₤НБĘФ Ė Ų ΒпГş₣ Е Яřũ ЯijĮУ˝řЕ˝ĜеĈΉĕ₤НБĘФ Ė ŲņЊĕřЮ‗ŚЧņİũď₤ЮņŚşŠųФĕυ₣ ŪijΌĠсЮĉďŁũĵũĮУ˝ЮÐŷЋŀ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ЮđųЧŎ▫ĮУ˝ ĩųСũ₣ м с◦Бĕ ˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕйŌĕ₤е₧₣ Ю΅ЧŎ ЮŪĵй▫˝ĖО₣şеЮ₧ņЮņřЕ˝ĜеĈΉĕ₤НБĘФ Ė ŲЯřŲŌĕ₤ņij□ļĮ Ю΅ЧŎЯřŲÐУũЁŏĮУ˝ ЮОų ş ņУŎşеĕУĕņЊĕě ų ĕĵĕЮÐЮ◦ ņУŎşеĕУĕģĕĄУĠďņУŎŁũŪĠĂе ₣ Ю΅ЧŎΒĖ˝₤ŲсĮБЮĜй ЮģйЯķĖ˝Юĉũ˝ŪĠЮŗĄĕч˝Яĕų₣Юĩ℮₣ ¤ ЮņřЕ˝ĜеĈΉĕ₤НБĘФ Ė ŲŌĖ˝с ЯřŲņЊĕě ų ĕĵĕЮÐ ЮĜйЮě Ŋ йŪ◦₣с

΅℮ĕ ΅˝ŷНű ¤ ЮÐņЊĕřЕ₣▫ķ˝ŚБļĮũĠ₤сЮņřЕ˝ĜеЮĕй₤□ЊijЮĝž₣₧Ю◦

ЮŪĵйýijсņĕ Њ ЯņĕďΒĖ˝şĤе₣ŌĕЮďÐĄњŎ ¤ ĠлНЯĕʼnΒĖ˝₧˝єŎŲсЯřũ▫ ЮĠЧ₤ЊĕďýijсǻŎ ě ų ĕĵĕ ĮУ˝ ĩųСũ₣ м с◦Бĕ ņНŠЯijşНйČŀсýijсņĕ Њ žĕ ¤ ĮУ˝ ₤΅ſСũ⅜ ŪijСŷĮУ˝ ŪģЮ₤ĘБ ŪĠĂе ₣ О ŪĠŎњijĖýĖ ЮĉŷЋŀЮĉņ˝ ¤ ū΅ſ₣сЮ₤₤˛С ijŪņ₣сĠ‗ ďĕЊşĆ Ю΅ЧŎŪ˝ОņĈе₣ĮБũЮĕйũŷŲсŪĠ₣ е ₣ ũĠ₤сŪ◦₣с₤еЮţЮĉ ŲеģũűБ ¤ Ūģ˝₤ŏС ŌĕÐЮŪŌ₣ŁũŪĠĂе ₣ŪĮйŷЋΉũ ĕЊ₣Ŭď₧şŪ˝

Ю‗ĮŲ℮Џ ¤

̣ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЯijЮŎЧ₣ЮņЧŲŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чņУŎ ЯřŲģĕЮ˝ЧijЮΌЧ₣ЮĮŲņНĕЮĕйĠĕʼnЊşĠлНЮ₧ ‼ й ¤ ĮУ˝ ĩųСũ₣ м с◦Бĕ Яij₣″е₣

ЮĦлΌС

ŷВЯℓŲųБ

ďЮņřЕ˝ĜеĈΉĕ ¤

ЮĦлΌС ďņĕН₤℮ŌĕŁũŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣

аŪ˝ЯŲ₣ ¤ ýijсģĕΒЯ‗ŚijЮşŀĮБļĮ⅜ņŃňũ΅РijřŲсůĕĕʼnũ₤˝ŚЊŠį₤сĠеĩНij ¤ ЮĠЧýijсǻŎ О ĮБ⅜ ýŊ ĕΒĖ˝₧ŪĠЯ˝˝▫ďŁũ₤еžĕс₧₤сŪijСŷĮУ˝ ĩųСũ₣ Ŏ˝ģĕŪ˝₣ м с◦ĕ Б Юĉş₣₤ņįĕċ ЮņŪijБļĮďņУŎýijс ĮБЮŪĵй▫ ЮĠЧýijсЮĉďĈΉĕũĠ₤с₤ŪijСŷũĠ₤сЮÐ ĮУ˝ ĩųСũ₣ м с◦Бĕ ņНŠЯij ýŊ ĕ ŷЋĊ₧ Б ŪĠĂе ₣ĕЕ₣ýijсģĕЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧЮÐЮĉş₣₤ņįĕļ ċ ĮďņУŎýijс ĮУ˝ ĩųСũ₣ м с◦Бĕ ŪijСŷĠ₣šеşЊijЮʼn ýũĮ″ņýijс ¤ şеЯ‗˝υĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ŷЋŀ ЮĠЧЮÐĮЊĕЊijŏĕРŷŷűΘĕļĮЯřŲĮУ˝Юĕй ģĕ₤ЮŪņş ЮÐĕЕ₣ЮþЧŀ▫ ĮУ˝ЮĕйģĕŪĠŪĮЕijŗ ʼn л ₣ЮĠŚďńşЊijʼn ĕЊ₣ŗл₣ЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎ Ю₤ş˝ŚБℓеЮ˛О ℓ˛Ч₣

ЯijŁŲ₧ЮÐЮĊſЧ₤ūİð ņũǻ₣Яij◦њĮũĠ₤сŠФ ųĕυ₣ ¤

ŪĠijЊĠijʼnЊŁũ₤Е˝ЮŲЧřБЮý˝ ŁųΉĕ ¤

ÐЙņНĕЮĮŲЮÐČĠсЮĩŚņ Ч ЮĊſЧ

ЯřŲĮУ˝ЮÐЮĊſş Ч ņĤе₣ďņУŎЯijýĖ υ₣ŗл₣ЮĮŀ₤ĕĀйО ŲНйЮŢŎ˝ŚБ

ĠлНЯĕʼnřŲсЮĮŲЮÐČĠсЮĩŚЧņЮĊſЧşņĤе₣ЮŲЧřБЮý˝

ЮÐЮģйĠ₣сÐН‗ĊņхũĠ₤сЮÐЮĕй

ЮČŲ Ю΅ЧŎČĠсЮĊſЧ″ņ◦еЮĕЬņ◦ŌųĠсĮУ˝ ΒН″ Б ŲБ ¤ Ю΅ЧŎĜЮĮŲřеĠ₣ Р аĕ˝ЊşĆŪĠijЊĠijʼnЊŁũ₤Е˝ ũĠ₤сЮÐЮŲЧřБЮý˝ ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ņЊĕŌĕΒſБЁŏžų şΒĖ˝řЕ˝ĜеĈΉĕ₤НБĘФ Ė ŲĠлĜ Н Ŋ ĕЮ◦ ¤ ◦Е˝řБ ũĠ₤сЮÐ˝єņĕ Њ ₤РŷĊеĠлНĜŊĕ

Ю΅ЧŎ˝ЊijŜĕНļĮЮÐοũĕĀ₤ Й Н₤⅜Ŏ ¤

ĠлНЯĕʼn

řŲс◦Е˝řБũĠ₤сЮÐ

ŁĕсŁĠсģĕ ũВ˝ĊеЮŪŁņĠŔąŁũũĠ₤с ŁũŌл˝‗Рΐ ЮÐЮĊſЧ˝е΅Н₤ЯřŲďΧĈ΅ũ‗чņŎ У ¤ ЮŢŎ⅜ũЮþЧŀ ŁũŌл˝‗Рΐ ŁĕсЯijžų ₣ е ĮРЯ˝ ЮŪŁŎĮБЮņ◦њĮЮĕйĬĆŀс űР˝ аĕņБΌ₣с Ю΅ЧŎ ЮŢŎЮþЧŀņŜл ₣Ю◦Ьij▫ Юņ◦њĮЮĕйņЊĕďŠĖйЯŠĖ₣ĠлНĜŊĕ˝ĖО₣₤ūİð ņЮĕй ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ₤ЮŪņş ▫ ĘĠсЮĊſ₤ Ч ūİð ņě ų ĕĵĕďņУŎ ŁũŌл˝‗Рΐ Ю◦Ьij ¤ ЯijЮÐĮНеş₣с ιĮНΖ е şЮřŀýijс ЮşŀĮБijеЯ‗₣ ЮŪĵйžų şģijсΒſៗ Б ЯřŲЮÐřЮ‗ŚЧņģĕņ˝řŲсΟΌСŷũУşЮ΅ЧŎ ¤ ЮřЧņġБЁŏĘĠс ģũņĸĮБýijс ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ŪijСŷЯij₤ЮŪņşşЊij₤ ʼn ŌųĠсýijсЮČŲ ¤ ũУşņ˝ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ Ōĕ ЮņřЕ˝ĜеĈΉĕ₤НБĘФ Ė ŲņУŎşеĕУĕ řРşď ģũijРΌСņΒ Б РŢЯĠũΉð ņлР ũмРЮĠũijРŢ⅜ĕс Ю₤ЮŷũВ‗Р

Юž₣űБĮБũ◦БÐų Бŗл‗Р -Ų- ďņУŎЮņřЕ˝ĜеĈΉĕĈе₣Юĕй ĮУ˝ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ŌĕЯijŁũģũņĸžų ş ģijсĠ₣с◦Е˝řБЮ◦ ΒijсķњŎĮБЮũЩ₣◦Е˝řБşе‗йН ũВ˝ĊеЮΌЧŎ řРşŌĕŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чЮ˝ЧijЮΌЧ₣Ġĕʼnņ˝Юĝ

ΉſŎΐ ЯřŲŪýĕсЯijņУŎаℓĞĠлНЮ₧ ‼ й ЮÐģijс◦Е˝řБЯřŲЮЊеřЮ‗ŚЧņģĕ˝ĖО₣ũǻ₣ŪģеĠБũŎĂĖе

̣Ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ņНĕΒ₤сũŲБ₣ ¤ ЮŪĵй▫ ďņУŎ˝₣˝Ōųе₣Ĉе₣Юĕй ЮĠЧ▫ǻŎřЮ‗ŚЧņģĕřБ ˝єģĕŗл₣ŎЙij Ю΅ЧŎŗл₣ijЊşijУş ¤ ЮĠЧČŀсЮĉŷЋŀ ÐЙČŀсŗл₣ЮŲЩĕ Ю΅ЧŎŗл₣ĊеĠеĩНij ¤ ЮŢŎŠńеŪО Įй ˝ũН₧Ŏ˝ΧĈ΅ũ‗чĈе₣ЮĕйĮБŪ₤О˝ ΒНБ″ŲБ ЯřŲŌĕ˝₣˝Ōųе₣ĈΉĕ₤НБĘФ Ė ŲŪijФijŪ″ď ЮŪşЧĕĂĖе ΟΌСŷŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣Яŷ˝Яŀ˝ĮБ˝₣˝Ōųе₣₤НБĘФ Ė ŲЮĕйЁŏģĕ₤ĮſŪÐĠс ЮřЧņġБЁŏЮþЧŀ ĕРŷζ₤ÐŲс ĕЊ₣ŁũŷЋŷűΘĕчаĕ˝Ōųе₣Юĕй ˝ĖО₣ЮýŲĠе‗₣ũ˝▫ĖеŪĠЮ₤ЧũŢ˝сЁŏŪijСŷ ¤ ₤ЮņŚşŪijСŷŎŲс▫ ˝ĖО₣ЮĮŲž₣ЮŪŁŎЮĕй ŁŲЮĠЧΖ₧şŪ˝ŪijСŷЮÐČĠсЮĩŚņ Ч ĠřЮЊ ₤Ċ ЮĝŪĠЮ◦₤

ΒНБ″ŲБ

Ю΅ЧŎŪĮй₤₣−ŬĄČĠсЮĩŚņ Ч Ōĕ˝ЊijŜĕНļĮŁĕсЯijĊе˝ĖО₣ЯĩĖ˝Βе₧ş

О ĊеៗďЮŪşЧĕ Ю₣ЧĠ Юŵ˝ЊŎ ŪĠЮ◦₤ ΒНБ″ŲБ ŪijСŷЯş˝Юşŀďũřťŗл₣ЮŪşЧĕ ¤ Ġ₧ Ś Ąĕ˝ĖО₣◦БŪ˝₣ ĠйЮģũЮŲЧ˝ΖŷНĊŪĠĂе ₣ĕЕ₣ĜņНĕ Й ũĠ₤сŠФ ųĕ ¤ Ζ₧şŪ˝ŁĕсЮĄЧ₣

ĮУ˝ĜņНЙĕĈе₣Юĕй

Ю΅ЧŎЮÐģĕЮĊſЧģĠýĠ₤₣˛ijсŪĠďŬū₤ʼn ¤

ĮБņĕ Н ŌĕŪĮйņΉ˝℮Ūij ŪĮйŷЋΉũģĕЮŲЧ˝◦Е˝

şЊijЁ ʼn ŏĠ₧ Ś ĄĕĠйЮģũЮĕй ˝єЮřЧņġБЁŏΒе₧şЮŵ˝ЊŎũĠ₤сŪĮйŷЋΉũģĕũВ˝₤Н₤⅜ŎЯřũ ¤ О ŠųйņУŎşеĕУĕ ŌĕĄĕ⅜ņŃňЮΌЧ₣ЮĊſЧď₤ЮņŚş ¤ řРЮČĖйŪĠЮ◦₤ ΒНБ″ŲБ ģĕēų˝сЮĉ ˝ĖО₣◦БŪ˝₣ ˝ĖО₣аř₤Е₣ЯijĈе₣Ū₤О₣ũĠ₤сŪĮйŷЋΉũ

ĕЊ₣⅜ēũ‗ũřťņУŎşеĕУĕijРş ¤

Ю΅ЧŎЮŢŎņ˝ĮБ

ŪĮй₤₣− ĕЊ₣ŪĠďĄĕņЊĕēųĠсŁĕсΖŷНĊ ЮÐ˝єČĠсЮĩŚņ Ч ĄУŲņĕН₤℮ĠũЮ◦₤ņ˝ЮĊſď Ч ĈΉĕ ¤ ΒĖ˝ЯřŲŌĕЮě Ŋ й˝Ю˝Чij˝₣˝Ōųе₣₤ſњŎŪ″‗ďřеĠР₣ЮĜйÐЙ ΖŲЮĠЩũВ΅СŢ ˛ ˝РņлР ЮĕйЯřũ ¤ ЮŪŁŎņ˝ŌĕΒĖ˝řа◦ៗЮ◦Ьij ЯřŲņ˝řŲсЮĮŲЮĕйģĕĠŔą˝₣◦њĮũĠ₤с ΒНБ″ŲБ ¤ Ю΅ЧŎ Ų◦ċ ĩŲаĕℓſБаřŎН◦ċ⅜ū₤ʼnũĠ₤сЮÐ ÐЙ▫ ŪĠЮ◦₤ ΒНБ″ŲБ ŪijСŷЮ₤Śş ĂŲųЏ şРŲŲН˝ŲНŎ ŪijСŷЮ₤Śş ŲРŎ℮ч ŗŎБ ŪijСŷ Ю΅ſ ũĕ Ћ řР ЮĊſЮЧ ķũŷ˝ņŊ Ю΅ЧŎŪijСŷĮУ˝ ₤ſпГ₤ ЮĄũŪĠŌℓЮņЧŲİŎ ¤ ŷЋĊБЯřŲĮУ˝ЮÐΒĕНņњijĮБřĠ е ₣ Р ◦БÐЙ ₤ŪŌĠсĄеЮũЩĕ˝ЊijЊĜ ʼn ņũĠ₤сЮÐ ЮŢŎЮÐŌ˝сİŎĮУ˝ĈΉĕ ЮℓŊЧũЮĄЧ₣ ¤

ЮÐЮĊſΒ Ч пГşЕ₣

ĮБЮŪĵйЮŢŎ⅜ũЮÐýŊ ĕŪ₤О˝

Ю΅ЧŎŪijСŷũ₤сЮŲЧŪģ˝сĠе₧şс ¤

ĈΉĕЮℓŊЧũЮĄЧ₣Ġĕʼnş Њ ĠĕʼnФşņЊĕΖşЮŲЧ˝ijЮņ˛₣ Ч Ю˝ũʼnЮА ě Ŋ йЮÐģĕЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎЮŢŎЮÐĮНΖ е ş◦Н˝ ĈΉĕЮℓŊЧũЮĄЧ₣ЁŏģĕşеĕУĕЮŪşЧĕ

ЮŌųлйЮ΅ЧŎ

ЮЊеĩ₣ Ć Ð с еĕЊijЮĉЮŲЧ˝₣◦њĮЮ₤й₤Е₣ЯijĈе₣

Ū₤О₣ ¤ ЮŢŎ˝₣◦њĮЮ₤йŌĕşеĕУĕijРş ЮÐģĕ◦◦УŲŪģ˝сĠе₧şсЮŪşЧĕ Ю΅ЧŎŌĕ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ ŲΔĩ₣ ¤ ĮУ˝ЮÐĠĕ□Ŏ˝Ōųе₣ĈΉĕЮℓŊЧũЮĄЧ₣ũ΅РijřŲс▫ ˝₣˝Ōųе₣ЮŗēŌĕşеĕУĕĮБũņНЙĕĜ˝с

̣ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ŌĕĈΉĕЮℓŊЧũЮĄЧ₣ЯijĮБũĵĕсĜ˝сĠлНЮ₧ ‼ й ¤ ĮУ˝ЮÐ˝єЮŪĠЧņЮĊŜģŎŪÐĠсŗл₣ЮřЧņġБЁŏЮÐ ĕЊ₣ ĈΉĕЮÐ

ģĕЮÐşĩНijĮБŁũŲеģ˝

◦₣ðЊşýĖ ЮŲЧ₤ņũķРņЊ

ιŁũķњŎžų ş

ŪýĕсЯijČĠсďЮĘų ЧŎ₤ūİð ņ

ЮŢŎЮÐ₧ijс˝НеЁŏ₤ŌųĠсýĖ ЮĮŲĠлй ЮŢŎņЊĕģşсÐЊijĮБŎ˝Ūģ˝сЮĉЮŵй

ĩ₣ ¤ ĮУ˝ЮÐņЊĕǻŎĠĜĀŎЮĝЮĮŲŎĠсЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎĮУ˝Юĝ˝ĖО₣˝еЯĮ₣ņЊĕǻŎĂЮăĮУ˝Юĝ˝ĖО₣ ЮŬ₣ŪĠ˝с˝е₧ijсž₣ЮŪł˝еЯĮ₣ЮĮŲŎĠсЮ◦ ¤ ĠĜĀŎЮÐЮ◦ ¤

ЮÐýŊ ĕ₤₣сũģе₣

Ю΅ЧŎЮÐņЊĕЮşŀşĤе₣ýĖ ˝ĖО₣ũřРŷēų˝с◦Е˝˝˝ЮΌЧŎ ¤

ЯřŲЮÐΒĕНŔňij˝ĖО₣Ġ◦ĠŔąĈΉĕũĠ₤сЮÐ ΒĕНņњijĠ◦ĠŔąЮĕй

ЮřЧņġБЮşЬ₤ǻ₣ĠŔΆ

ιĄБ˝ũЮIJ Ś ŁũĵũĄНе ŷЋŀ Ĉе₣Β₤сЮĕйď˝ЊşĆŁũ

Ю΅ЧŎřРşЯřŲЮŎЧ₣ģĕĕЊŗŎũУşЮ΅ЧŎ ĕЊ₣ЮŪýй▫Ė˝с

ΒНБ″ŲБ Ёŏ₤□Њij˝ĖО₣ļĮĈ₤˝ņŊ ĕЊ₣όĕℓŎ ¤

̣̉

ЮÐ

ũ΅РijřŲс▫ЮÐģĕĄеũŀ Н ŪĠЮ◦₤


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ơư О ŠųФĕυ₣ ΒеĮ˝ Б ₣ĄеĕŎ У ĠũЮ◦₤ ˝₣şŪņйО ĕЊ₣˝₣ĈΉĕŪ₤˝ ŁŲ₧ΒĖ˝₧ņУŎ₤НеŪ₤О˝ĄЊijž₣řєžų ₣ е ĮРЯ˝ ЁŏŎ˝˝₣◦њĮņ˝ĄУŎ ĕЊ₣ŁũĵũŠųФĕ ˝₣◦њĮĈе₣ЮĜйЮΊ▫

˝₣◦њĮĄеĕУŎ ¤

˝₣◦њĮĄеĕУŎΟijŌĕŪĠЮŗĄĕчřРş˝₣◦њĮ₤НБĘФ Ė Ų

ΒпГş₣ Е Яřũ ¤ ŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чЮĕйģĕЮ˝ЧijЮΌЧ₣˝ĖО₣ЮĮŲℓŊБៗЮĕй ŁŲЯřŲ ΅℮пŲ С БŎ₤ Н ч

˝еĮ₣ Н ЮĊſЧ

ŪĠijЊĠijʼnŁ Њ ũ₤Е˝ЮĝijеĠĕс Я΅ſŬмŬм Ю΅ЧŎЮþЧŀĕРŷĠŬĄњŎřєΖŌл₤сũĠ₤с˝₣ĈΉĕ₤НБĘФ Ė Ų ŠųФĕ ģĕЮΊũ˝˝₣˝Ōųе₣ĄеĕУŎ Ю΅ЧŎģĕ₤НеЁŏ Ю΅ſ ũĕ Ћ řР Ю₤ŚşŪĠЮ◦₤ ЮΒ₤Ĥлŀ Ŏ˝◦њĮ

ЮΒ₤ĤлŀЮĉĄУŎ₤Юūİð йýijс ¤

˝₣◦њĮЮĕйΖşŌĕ₤ņij□ļĮЮĮŀЮŲŀď◦њĮĮЊijŪģ˝ř

ĠлНЯĕʼnď˝Ōųе₣ŌĕЮŪýй▫Ė˝с₤ŪŌĠсΒĖ˝₧ЯřŲ₤НеŠĆБǻ₧₤с ¤ ЮŪĵй▫ ЮĠЧ˝₣◦њĮЮĕйČŀс ΒĖ˝ЯřŲŠĆБǻŪijСŷĠŬĄњŎ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ˝₣◦њĮЮĕйĘĖ й ΒĖ˝ЯřŲŠĆБǻŪijСŷЮĉďΒĖ˝ďĠсÐН˝ĮУ˝ǻ Юĕй ¤

Ю΅ЧŎĮЊijЯņĕЯijŪĠŷijʼn⅜ Њ ū₤ʼnĠŬ Н ‗ЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎΧĈ΅ũ‗чĮБЮũЩ₣Юĕй

˝ũН₧₤РņņЊĕČ˝ЮşŀĮБΧĈ΅ũ‗чũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄ ΅℮пСŲБŎН₤ч ЮŪĵй˝ĖО₣Ġе‗₣ş₣сǻŎŎ˝ijеĠĕс Я΅ſŬмŬм

ŠńеŪО Įй

Ŏ˝ņ˝ΒĕНŷijʼnЮĜйЮ◦

ýijсŢ˝сŠФ ųĕýijс˝ĖО₣Βе₧şũĠ₤сĄĕĠũЮ◦₤ŌĖ˝с

О ¤ ĠлНЯĕʼnЮŢŎ⅜ũŌĕ₤е₧₣ŲΔ ýijсņЊĕģĕ◦◦УŲĩŲаĕņЮĊŜģŎřєΖŪ˝˝сũĠ₤с Ĉе₣Ū₤₣ ýijсЮĜй ЮŪĵйЮĮŲЯřŲ˝₣˝Ōųе₣ĄеĕУŎũĠ₤сýijсČŀс₤ūİð ņЮĝ Ŭм Яŷ₧ ‼ ĮУ˝ ₤ſпГ₤ Ю₣ЧĠ ЮΌЧ₣ĠйЮģũЮřŀ˝ŌĆijсĮУ˝ĘĖ й₤ūİð ņ ЮŢŎýijсĕ₣ Њ ΒĖ˝řа◦Ю◦ЬijņЊĕģĕĕЕ˝⅜ŊĕřŲс ũ΅Рij řŲсýijсģĕũУşŠųФĕ ũĠ₤сýijсČĠс

ĩųСũ₣ м с◦Бĕ

ņЊĕŪijСŷ₤ŪijСŷČĠсЮĮŲĮУ˝₤ŪijСŷũijсĬ₤сŪ˝őе

ι˝єŪijСŷ˝₣˝Ōųе₣ĄеĕУŎ

ЮĮŲ˝₣˝Ōųе₣ĄеĕУŎЮþЧŀ˝₣˝Ōųе₣řа◦Ю◦Ьijģĕ◦◦УŲЮďÐĄњŎ ¤

ЮĮŲЯřŲΒijсΖŷНĊĈŲсЯijЮ⅜й

ĄУŲĈΉĕģŬе ₣ņУŎņНĕ Й Ĝ˝сЁŏǻŎ

ĮУ˝

ĮБ⅜ ¤

ņЮĊŜģŎЮĕйĠ₧ Ś ŲЁŏĮУ˝ЮÐŌĕЮŪýй▫Ė˝сŁĕсЯijžų ₣ е ЮΌЧ₣ď₣ЮĮŲ₧ៗĈе₣Β₤с˝ĖО₣Łũ ij₤пРũĠ₤сЮÐЮĕй ¤ ЮřЧņġБǻŎŪĠĂе ₣ĈŲсĕ₣ Е Ū₤О˝ĄЊijž₣ ŪĮйΒ₣ðŌĆ₤саĕ ˝Н₣₤ʼn₣◦ с Б‗РĠŲ į ч ģĕŎ˝ĮУ˝ ◦УũÐЏ ņУŎņНЙĕĜ˝сŢ˝с˝ĖО₣Ū₤О˝ Яū΅ð˝ ¤ řŲсşĠс₤ūİð ņЮĉ ĮУ˝ ◦УũÐЏ ЮĜйņЊĕ

̣̣


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ŪĮņЮşŀĮБ◦БЮĜй ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏŪĠЮ◦₤ Яū΅ð˝ ČĠсЮĩŚņ Ч ◦◦УŲĈ₤˝ņŊĠЮŪņЧĮУ˝ ◦УũÐЏ ″е₣ĮБЮĮŲЮĜй ¤ řРЮşĖйЮ΅ЧŎ

ΒĖ˝₧ЯřŲņЊĕŌĕĠе‗₣ǻŎĮŪ₣Б˝◦Е˝řБЮ◦

ÐУũЯij˝НЮе ŪĠЧ˝₣˝Ōųе₣◦њĮ

ĄеĕУŎĠũЮ◦₤Юĕй ЯřŲΖşŌĕЮŪýй▫Ė˝сď₣˝₣◦њĮ₤НБĘФ Ė ŲЮĉЮ◦Ьij ЮŪĵйďņУŎĮУ˝Юĕй ÐЙЮÐŪijСŷ◦◦УŲŁũЮŠĀşŠĀБΒ₤сýŊ ĕ₤Ųс

ņ˝ĮБĮУ˝ЮĕйŌĕ⅜ņÐðБļĮ

ĕЊ₣ķ˝Śļ Б ĮşеЮĵйΒĖ˝

řа◦ ¤ şеЯ‗˝ďņУŎ˝₣◦њĮ₤НĘ Б Ф Ė Ų ŷЋŀ ЮĠЧŁŲ₧ĮУ˝ЮĕйşĤе₣ĘĖ й ЮÐŪijСŷŁũЮĮŲЮŷŵ ņУŎ ĕЊ₣όŁ₤ŲΔņНĕĕЕ₣ЮÐΖşЮĊſΒ Ч ſБřŲсŪĮйΒ₣ðģĕ ЮŪĵйĮУ˝ЮĕйņЊĕņРŲņijЊýĖ ЯijņУŎ Ю΅ЧŎ ŪĮйΒ₣ðďΒĖ˝ĄУŲĕЊ₣ďΒĖ˝ЁŏŪģ˝сĠе₧şсЮÐ ¤ řРЮşĖйЮ΅ЧŎ Ąĕ◦БĠБЯřŲŪĮйΒ₣ðģĕЯij₣″е₣ ďЮņřЕ˝Ĝе ĮНеΖşŪĠņРŲŎ˝Βе₧şģĕļųņៗ ЮřЧņġБ˝ЮņĀşŪĮйΒ₣ðģĕЮ◦ ¤ ЮĠЧĕŗ Њ ŎņŜл ₣ Ю◦Ьij

ЮŪýй▫Ė˝сĊеĠеĩНijЯřŲĠ₧ Ś ŲĮБ˝₣◦њĮ₤НБĘФ Ė ŲÐЙ₤Њij □ ЮŲЧЮ₤ş˝ŚБ˝е⅜˝

ĕЊ₣şЊijЮʼn ◦Ч₤

ĈŲсņЊĕş₣сЮĊſЧ₤ūİð ņũĠ₤сĮУ˝Юĕй ¤ ЯijďņУŎ˝₣˝Ōųе₣ĄеĕУŎĠũЮ◦₤ŷЋŀ ЮŪýй▫Ė˝с₤Њij □ ЮĝŪij₣сЮ₤ş˝ŚБŁųΉĕũĠ₤сĮУ˝Юĕй ¤ řРЮşĖй ₤ЮņŚşЯřŲŌĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ Яij₣ЯijЮşЬ₤ǻ₣˝₣˝Ōųе₣Ĉе₣Юĕй Ю΅ЧŎĮЕ₣ЯijЮŲЧ ˝₣˝Ōųе₣ũĠ₤сŠФ ųĕ

Ю΅ЧŎ₤НŠşЊijş ʼn Ĥе₣ČŀсďņУŎ◦њĮŠųФĕ

˝Ōųе₣ũĠ₤сΒĖ˝řа◦ ¤

ŪĠЮ₤Чũď₣şĤе₣ĘĖ йďņУŎ˝₣

ЮďÐĄњŎģĕņ˝ЮŢŎ⅜ũ˝₣◦њĮĠũЮ◦₤

ņЊĕ◦Н˝▫ďЮďÐĄњŎ

₤Н◦ċ⅜ĊЮ◦ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕŀЮŀЧijĕЕ₣ЮŲЧ˝Ŏ˝ΧĈ΅ũ‗чũĠ₤с Ю₤΅⅝ũĠРũ΅⅝ ĕЊ₣ ₤˝ņŊļĮũĠ₤сŪ◦₣сņ˝ΒĊЊĠĤŎЮ◦ ¤

₤ЮņŚşЮĕйşРŲ

ũмРŌлŔл ň

ďņУŎ˝₣˝Ōųе₣ĄеĕУŎ

ĠũЮ◦₤ řЕ˝Ĝе˝₣◦њĮņУŎЯřŲŌĕ₤Н◦ċЯijĈΉĕģŬе ₣ Ю΅ЧŎşĤе₣ĘĖ йŎ˝ģĕ ΒНБņлРΐ ĕЊ₣

΅ſСũŲБ ¤ ĠлЯН ĕʼnřŲсЮþЧŀ▫˝₣˝Ōųе₣ЮĕйņЊĕŪ₤ФŲ Ū◦₣сЮĉĮЕ₣˝₣◦њĮ₤НБĘФ Ė ŲņŚ₣ ЮŢŎŎŲс ▫ ďřеЮ₧йŪ⅜ŎņЊĕ₤РŷŌĕЮŪýй▫Ė˝с Ю΅ЧŎĄУŲĮУ˝ Χ˝₤НБĕБ ĕЊ₣ ŷВЯℓŲųБ ¤ ЮŪŁŎņ˝ Ю◦Ьij ЮŢŎŎŲс▫ĮУ˝ЮĕйņЊĕİŎĕЕ₣ŁĕсŁĠсģĕ ýŊ ĕķ˝ŚБļĮ Ю΅ЧŎΖşĩŚŲсЮŪýй▫Ė˝сĩ₣ Ū◦₣с˝ЮņĀşĮУ˝ЮĕйЮČŲ Ю΅ЧŎĮЕ₣ЮŲЧ˝₣˝Ōųе₣ŠųФĕυ₣ŷЋŀ ¤ Ю΅ЧŎļĮŠН₤ýĖ ũǻ₣˝₣˝Ōųе₣ Ĉе₣ĮБũЮĕйŌĕŲ˝š ‗кİŎŪ₤ФŲЮþЧŀ₧₤с

ЮĠЧЮÐÐЊijЯijĮБ₤ļĮŁũ‗чŠН₤ýĖ аĕЮ˝ũʼnА

Юě Ŋ йũĠ₤сŪ◦₣с ŁŲŪ◦₣сŌĕ˝₣◦њĮ₤Н◦ċЯijĈΉĕģŬе ₣ ŁŲŪ◦₣сĄŲ У ĮУ˝ Χ˝₤НБĕБ ĕЊ₣

̣̀


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ŷВЯℓŲųБ ĕЊ₣ЮĮŲŪ◦₣сĮ₣ Е ЯijЮĉЮŲЧŠФ ųĕŪ◦₣с ĕЊ₣˝₣◦њĮŪ◦₣с ¤ ˝ЊijŜĕНļĮũĠ₤сŪ◦₣сģĕЮΌЧ₣Šį₤с ďЮ◦Ь₣Ĉijс Ю΅ЧŎŪ◦₣сņЊĕЯřŲģĕЮÐ₤ũЮ₤ЧũЁŏģĕŗл₣Šį₤сřŲсņ₣ ЕųП řРşŁŲЯřŲŌĖ˝сៗ ЮþЧŀ▫Ū◦₣сďŌĆ₤сŢşсņНŠũĠ₤с˝₣ĮŲŪ◦₣с ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕş₣сČ˝ЮşŀĮБΧĈ΅ũ‗чũĠ₤с ΒНБ″ŲБ ℓŊБៗЮĕйЮ⅜й ЯijŠńеŪО Įй˝ũН₧ĮНе ΖşĠеЮķųşЮČŲЮũЩ₣ ΅НБЮŎũмР аĕ ₤НБŬмÐРŎ℮ч ЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕĕЊŗŎũУşЮ΅ЧŎЮĜйЮ◦ ¤ ĠНũ₤Юĕй

řРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕũжμ˝ũУşЮ΅ЧŎ

ģĕ◦◦УŲİũďΒĖ˝řЕ˝Ĝе˝₣◦њĮĮБĠ₧ Ś Ąĕ

₤НБŬмÐРŎ℮ч ¤ ýijсŎŲсļųņĕРŷŁũΟijŪĠЮŗĄĕчũĠ₤с˝₣˝Ōųе₣ĄеĕУŎĠũЮ◦₤ ЯřŲЮũЬĠЮΌЧ₣ řРş˝₣˝Ōųе₣₤НБĘФ Ė ŲũĠ₤с ΒНБ″ŲБ ¤ ŁŲýijсÐЊij▫ņЊĕΖş◦Н˝şЊijĮ ʼn У˝ЮĕйЁŏЮĝijЮĉЮ◦Ьij ι˝єЮřŀЮČŲģĕ ýijс₤ЮŪņş˝ЮņĀşĮУ˝ЮĕйЮČŲΒ₤с ¤ Ю΅ЧŎΒеЮ‗ЧйijЮĉýijсЮĊſ₤ Ч ūİð ņ ЯijďņУŎ˝₣ĮŲũĠ₤сýijс Ю΅ЧŎņЊĕЮŪĠЧ˝₣ĮŲΒĖ˝řа◦Ю◦ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤Неũжμ˝ЮũЩ₣ņУŎ Яřũ ЯřŲďЮũЩ₣ĕЊĈĕ˝ĖО₣ÐņįБũ ãĊņхČ₤сå ЯřŲŌĕĕњŎşеЮĵйşе‗ş Н Юĕйŗл₣ŪijЕņŪijСŷ ¤ ŁŲ ŢŷЋř ₤Не Ю⅜ п Ų ЮĉǻŎŪĠĂе ₣ĕЕ₣ĄњŎŵķБďijЊ ΅ſŲ пГ Б₤Бĕ Ā Юě Ŋ й ЮΉð ŲБŗлij℮ч,

Ю⅜пŲ ЮŲЧ˝◦Е˝şЊijʼn ŢŷЋř ЮŢŎĠеĵ˝сЮŪÐЪ₣ΖŷНĊũĠ₤сŠФ ųĕυ₣ЮŲЧ ŢŷЋř ¤ ŢŷЋř ĵ˝сЮŪÐЪ₣ ΖŷНĊĈе₣ЮĕйŲЮņЧŲ ũУşЮ΅ЧŎģĕĠřЊЮ₤ĊņЊĕ◦◦УŲ ЮŢŎ▫ýijсĮΖ Не şǻŎģĕŪĠЮ₤Чũď ņУŎΖŷНĊĈе₣ЮĕйЮ◦ ¤ řРЮşĖй ŢŷЋř şРŲşЊijЮʼn ŪĠЧΖŷНĊýijс ÐЙşеĵņЮł₤пР ĕЊ₣ŁеĠЊijũĠ₤сýijс ij◦ŲсďņУŎžŊ ₣ е ŷЋŀ ¤ ЮĠЧĕŗ Њ ŎЁŏŠųБ ΖŷНĊũĠ₤сΒĖ˝řа◦ЮŪĠЧņĕ Њ Ю˝Чij ◦Ю◦Ч₤◦Я◦₣ ι˝єЮĊſЧЁŏ ũжžĕЮŎЧ₣ЮĉŷЋŀЮ◦ ¤ ĂŲųЏ ◦Б́ ďĠЊ″ũĠ₤сЮ₤Śş ŲРŎ℮ч◦Бơơ ģĕũжЮŢйŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ĮБĮУ˝ Β₣сЮÐų ₤ ЮŢŎ⅜ũ₤е₧₣ŲΔ ĕЊ₣Ю₤ş˝ŚБŁųΉĕ ¤ Ū◦₣сŎŲсĕРŷŁũČеģşсŪijСŷЯijŌĕ˝Ōųе₣ ũĠ₤сŠФ ųĕυ₣

Ю΅ЧŎ˝єĠЮ₣˛ЧijЁŏŌĕΒ₣ðŁũĈΉĕ

ĕЊ₣˝₣ĮŲЮℓŊЧũЮĄЧ₣˝ĖО₣Ŭď₧şŪ˝ũĠ₤с

Ū◦₣с ¤ ЮŪŁŎņ˝Ю₤Śş ŲРŎ℮ч ЯřŲŪijСŷďĠНŪij ŲНĠЮČŲ˝₣ЮℓŊЧũЮĄЧ₣ Ю΅ЧŎČĠсЮĩŚņ Ч ĄУŲĮУ˝

₤ſпГ₤ ЯřŲď˝е΅Н₤ņУŎЯřŲģĕŪĠŪĮЕijij ʼn ៗýĖ ņ˝ ЯřŲЮÐЮþЧŀ▫ ΟΌСŷЮĕй ďЮ΅ijНаĕ ЮŪýй▫Ė˝сřŲсŪĮйŬď₧şŪ˝ЮĜй ¤ ЮŢŎ⅜ũЁŏ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ŗл₣ЮĕйřŲсĮУ˝ ₤ſпГ₤ ŪĠЮ◦₤

ģŬе ₣ ģĕĠеģ˝с◦Е˝şЊijĈ ʼn ΉĕũĠ₤сŠФ ųĕ ¤ ЮÐŲНĠЮČŲ˝₣ĮŲЮℓŊЧũЮĄЧ₣ Ю΅ЧŎĈΉĕŠųФĕ ŪijСŷЮĉĮЕ₣ĠũЮ◦₤ЮřЧņġБЁŏЮÐĄУŎ ¤ ЮŢŎ⅜ũēųĠсЯijЮĊſ₤ Ч ūİð ņЮŢŎŌĕ◦њĮ ₤ſпГ₤ ĄУŎ ̣́


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

◦њĮģŬе ₣ŎŲс▫ЮÐĮНΖ е şĘĖ йģĕ ЮŢŎýŊ ĕ◦њĮ ₤ſпГ₤ ĄУŎЮ◦ ¤ ЮĠЧřРЮČĖй ĮУ˝ģŬе ₣ņЊĕŌĕ ļĮžų ₣ е ĮРЯ˝ŪÐĠсŪýĕсŪĠĘņņНŠĈŲсĕ₣ Е ĮУ˝ ₤ſпГ₤ Ю΅ЧŎЮĠЧýŊ ĕĄеĕУŎũĠ₤сĮУ˝ ₤ſпГ₤ ĮУ˝

ģŬе ₣ĕЕ₣ņЊĕΉ п ĕĩ℮₣ЮŪĮ₣ЮĊſЧ₤ūİð ņ◦Ųсĕ₣ Њ ΒĖ˝řа◦Ю◦ ¤ ˝₣◦њĮģŬе ₣ ЮĠЧΒş пГ Е₣Ю΅ЧŎ Юĉ ď◦њĮşŪņОй ņУŎşеЯ‗˝ď◦њĮ₤НБĘФ Ė Ų ņУŎşеЯ‗˝Ю◦Ьijď◦њĮũĠ₤сŪ₤О˝ģŬе ₣ ¤ ЮĠЧÐij Њ ď Ų˝š ‗к◦њĮĈе₣ņРŲ ˝₣◦њĮģŬе ₣ŌĕļĮŪĠЮ₤ЧũЮŪşЧĕЮĠЧЮŪĠЭĠЮĊЬĠďņУŎ◦њĮ ЯřŲŌĕ ₤Н◦ċЯijĈΉĕ₤НБĘФ Ė Ų ι◦њĮĄеĕУŎĠũЮ◦₤ ĠлНЯĕʼnŌĕÐН‗ļĮĈĠ₧₤с ЮĠЧЮŪĠЭĠЮĊЬĠď ņУŎ˝₣◦њĮďijЊ ¤ Ю΅ЧŎЮŎЧ₣ÐУũ◦Н˝ΧĈ΅ũ‗чЮĕй▫ŪÐĠсŪýĕсЮ΅ЧŎ

ŪĮйŬď₧şŪ˝ģŬе ₣ņНŠďņЊĕ

ČŀсЮÐЮ◦ ЮĠЧģŬе ₣ģĕũ˝⅝◦Н˝ ĕЊ₣ĄеЮũЩĕΒ₣ðŁũЮŗēũĠ₤сЮ₤Śş ĂŲųЏ ¤ ĠлНЯĕʼnņĕН₤℮ЯřŲ О ŪĠŎњijĖ ČĠсЮĩŚЧņЮĊſΒ ũЯņ₣Šſй˝ŚБŪĠ₣ Ч ſņ Б ЊĕÐЊijņНŠ ņЊĕÐЊijЮŪŁŎ Ю΅ЧŎřŲсģĕķų˝℮ΒſŲ Б ΔďřеĠР₣ ņЊĕÐЊij▫Ōĕ▫ĖеĠеĮНŲЮĝž₣˝ĖО₣Ю◦

řРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕÐР₤ĠİΆŀĮБņНĕĈ˝с◦₣ĕЕ₣₤ļĮ

Łũ‗чŠйą žą ŎЮĜй ¤ řРЮşĖй ₤ЮņŚşЯřŲņЊĕŎŲсĕРŷĠŔΆЯřŲЮ˝ЧijЮΌЧ₣˝ĖО₣ũřťũĠ₤сŠФ ųĕ ņЊĕЯņĕďņĕН₤℮Ōĕ ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ ŪijЕņŪijСŷЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎŌĕijЊş₧₤сЯřŲŌĕÐН‗₤ņġijʼnЊЮĕй ¤ ЮĠЧЮŎЧ₣ЮņЧŲЮ΅ijН Юķ◦řеĠР₣ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏşŪ˝ķĮ ũмРņ₣ л с řУŲ ЮŎЧ₣ĕЕ₣ЮþЧŀ▫ Ġ₧ Ś Ųņ˝ЯijĮБŁũĄУŲ ĈΉĕũĠ₤с ЮΉð ijР Ю⅜й ЮŪĵйČĠсĮБЮĮŲЮĜйЮĉ ЮŎЧ₣ЮþЧŀ▫˝Ōųе₣ũĠ₤сĮУ˝ ũмРņ₣ л с ŁĕсЯijЮŠ⅝ŎЮĉៗ ¤ ÐН‗ļĮ ĕЊ₣₤ņġijʼnЊŪ◦ĮŏũĠ₤сşŪ˝ķĮēų˝сЮĉЮŲЧаřĮУ˝ ЮΉð ijР Ĉе₣ ņРŲ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤РņЮĊſЧЮ₤ş˝ŚБĠŃĆ ĠЮс ŢŎĕЊŗŎ▫ ýŊ ĕ₤ЮņŚşΒ₣ð₧Ōĕ ₤ĕʼnЊ₤НŠЮŢŎýŊ ĕ˝₣◦њĮŠųФĕυ₣Ю◦ ¤

О ĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ₤ЮņŚşŪijСŷĮЕ₣ЮŲЧ₤₧ е ₣ĊĕēĕĈе₣Ū₤₣

ŁŲ₧ýŊ ĕŷЋĊБŁũĵũ₧Ёŏ◦Н˝şЊijģ ʼn ĕ ЮĮŲŌĕΖ₤ĕĖ ¤ ĵ˝ŏņУŎ¹ ų ž₣ЮŪŁņЮĕйď ÐеĕЊijЯřŲņĕН₤℮Ōĕ₤Нķ ŷЋĕЊşŎ њ ¯ Яij₣ЯijČе◦Н˝ ĕЊ₣Ŏ˝◦Н˝ЮŪĠЭĕŪĠЮţďĕЊũĕʼnĕ៖ ч ãQuod nihil sit tam infirmun aut instabile quam fama porentiae non sua vi mixaeå ¤ ◦њĮŠųФĕ υ₣ЯŪĠ▫

◦њĮЯřŲŌĕĈΉĕďŪĠďŬū₤ʼn ̣៨

ιĮŲũřť

ιΒĖ˝ЯřŲũ₤сЮŢŎ⅜ũŠųФĕ ¤


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ΒĖ˝ЮŪłĮБЮĕйÐЙ₤Н◦ċЯijĈΉĕ₤НБĘФ Ė Ų ιĈΉĕĄеĕУŎĠũЮ◦₤ ¤ ŁũЮũЬĠşе˝₣◦њĮŠųФĕυ₣Ōĕ ļĮİŎŪ₤ФŲЮũЬĕ₧₤с ЮĠЧŎ˝ ŷЋĊБũĠ₤с₤ЮņŚşĈе₣ĠУĕ ЯřŲģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧũş У Ю΅ЧŎ ņ˝ЮũЬĕ₤РŪij Ю΅ЧŎЮĠЧЮÐĮЊĕЊijŏĕРŷũЮĠЬĠЮ₤Śş ΅ſБŲĠ Б ŪĮйĠЊ″ũĠ₤сΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ЮũЬĠşе˝₣ ◦њĮЮÐŗл₣řРşЮņŚş ¤ ЮĠЧŌĕ ΧĈ΅ũ‗чŗл₣řРЮşĖйЮ΅ЧŎ ЮŎЧ₣ņЊĕČеģşсĕŗ Њ ŎЯŷ˝Яŀ˝ ΒſБЮ◦ЬijЮ◦ ¤

̣៩


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ở ļũ˝ЊşĆũĠ₤с₤ЮņŚşşеЮĵй˝₣₤ſŎ њ Ū″‗ řРЮşĖй ₤ЮņŚşýŊ ĕЮýŲЮţΒſБЮĩ℮₣ ιÐеĕЊijΒſЮБ ĩ℮₣ ι˝ņŊŷij□ЮО ũЬĕ₤РŪijΒſБЮĩ℮₣ ЮŪłĮБ ₤ūİð ņ ĕЊ₣ũЮĠЬĠЮũЬĠşеЮĊſЧ₤ūİð ņ ŪĮņĈе₣Ġ◦ĠŔą ЮŪĵйЮĕйď₤ЊŲġкŗл₣Čеģşс₤ŪŌĠс ΒĖ˝ЯřŲďЮņĠŔąŁũ Ю΅ЧŎď₤ЊŲġкЯřŲŌĕЮŁ₤Ųŏ ņЊĕЯņĕЯij₤ŪŌĠсΒĖ˝ďĠс˝ĖО₣ŷ₣℮ Ūij˝РŲ₤ЮņŚşЮ◦

ĠлНЯĕʼn₤ŪŌĠсĠНÐðŲ⅜ņŀЁŏģĕЮΌЧ₣ůĕĕʼnũ₤˝ŚЊď₤ЮņŚşĩ₣ ¤

Ю΅ЧŎ

ņŜл ₣ ŷЋŀЮ◦Ьij ЮÐЮþЧŀ▫ ŁŲ₧₤ЮņŚş₧ÐЊijЯijĮБЮũЩ₣ũ₤с˝ĖО₣ļĮ₤ĠĤŎũН₣ЮũЩ₣ ď₣ ÐЊijĮБΖŷНĊ ₤ЮņŚşЮĜйĕЕ₣ģijсĕÐũŠųФĕņЊĕžĕ ¤ Ю΅ijНşņġ₣аĕŁũģijсĕÐũ ÐЙŁũŌ˝сİŎ ₤ЊŲġкЮĕй ¤ Ю΅ЧŎņЮĊŜģŎ˝ĖО₣ŁũǻŎřЮ‗ŚЧņŎ˝◦Е˝řБĘĖй ÐЙŁũЮũЬĕЁŏģĕřЊijřŲсĕРŷ ₤ЊŲġкЮĕй ¤

ū΅ſ₣сЮ₤₤˛С₤ġС⅜ ЯřŲŌĕЮŁ₤Ųŏž₣ΖŷНĊřєŪĠЮ₤Чũ ģĕЮΌЧ₣İũď űР˝ аĕņБΌ₣с ĮБļĮĮŲũřť⅜ņŃň ¤ ˝РĕŪĠО₤ũĠ₤сýijсЯřŲŌĕĠе‗₣ЮşЬ₤ЁŏĩНijĮБŁũ΅ijсЮĕЩŎ ĕЊ₣ ŁũŲеģ˝Ġ₧ Ś ŲĮБ₤ūİð ņ ģĕşНйİũĮБűР˝ аĕņБΌ₣сЮĉďĮŲřť⅜ņŃň ŷЋŀ ¤ ЮŪĵй˝ĖО₣ şеЮ₧ņΒĠġŲ˝š ‗Ĉ ч е₣ĠлНĜŊĕ ЯřŲĠ₧ Ś ŲĮБŁũΒijсΖŷНĊ ÐЙŁũЮņЧŲİŎЮņЧŲЮ▫˝řŲс ŠųФĕυ₣ ¤

ŁũЮņЧŲİŎЮņЧŲЮ▫˝ЮĕйďļĮЮ▫˝ĈĠ

ŠńеŪО Įй˝Нũ₧ĕЕ₣ΒĊЊĠĤŎž₣ЮŪŁŎ ¤

ЯřŲ₤ЮņŚşŪijСŷЮşЬ₤ǻ₣

řРş

ĮБЮŪĵй▫ЮÐĮНΖ е şЮŪĠЭĠЮĊЬĠļĮņĕН₤℮ŌĕΖŷНĊ

ЮĉĕЕ₣ļĮņĕН₤℮ΒijсΖŷНĊģĕЮ◦ ¤ ЮÐĮНΖ е şũжĮ₣ Е Ёŏģĕ₤ņ₤Уĕ▫ ΒĖ˝ЯřŲŌĕΖŷНĊΖş ₤ŊњŪÐşЊij⅜ ʼn Ś ĠсĠİð ĠсΒĖ˝ЯřŲýŊ ĕΖŷНĊЮĜйģĕЮ◦ ¤ ŗл₣₧ņЊŀ ЮÐĮНеΖşũжĮ₣ Е ▫ ΒĖ˝ЯřŲ ýŊ ĕΖŷНĊΖşŌĕ₤ĕʼnЊ₤НŠ˝ĖО₣şеЮ₧ņΒĖ˝ĠЮŪņЧŠФ ųĕ ЯřŲŪĠŢĠсЮŢŎΖŷНĊЮĜйЮ◦ ¤ ЮŪĵй ▫

ΒĖ˝ЯřŲŪĠŢĠсЮŢŎΖŷНĊЮņЧŲİŎΒĖ˝ЯřŲΒijсΖŷНĊ

Ю΅ЧŎΒĖ˝ΒijсΖŷНĊЯij₣Ōĕ˝ŚБ

₤₣℮њŎņЊĕ◦Н˝şЊijΒ ʼn Ė˝ЯřŲŌĕΖŷНĊ ¤ ņĕН₤℮Ĉе₣ĮБũŪ˝ОņЮĕй ņЊĕΖşũ₤сЮĝЮĊſΒ Ч ſБďņУŎýĖ ģĕЮ◦ ¤ řРЮČĖйЮ΅ЧŎ ₤ЮņŚşЯřŲĮНеŌĕЮŁ₤Ųŏž₣˝ЊşĆŁũЮŗē ЮŪłĮБΒ˝Н₤ŲЮĩ℮₣ៗ

̀Ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЯřŲģĕΒĊЊĠĤŎũУşЮ΅ЧŎ ņЊĕΖşЁŏĈΉĕŠųФĕЮýũĮ⅜ŚĠсĠŔąģĕЮ◦ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚş˝єĮНе Ζş◦Н˝şЊijЮʼn ŲЧĈΉĕŠųФĕģĕĩ₣Яřũ ¤ řРЮşĖй ₤ЮņŚşņЊĕŪijСŷŌĕÐеĕЊijũЮŷВũǻŎЮşŀЮŪłĮБ˝ЊşĆŁũŪĠijЊĠijʼnЊ₤Е˝Ю◦ ¤ Ю΅ЧŎЮĝ ЮĮŲŌĕ₤ĕʼnЊļĮ

₤ЮņŚşÐУũÐЊijĮБ˝ЊşĆŁũŪĠijЊĠijʼnŁ Њ ũ₤Е˝ЁŏЮŲЧ₤ď₣ЮĮŲŌĕ₤ūİð ņЮĉ

Ю◦Ьij ¤ ₤ЮņŚşΒĕНŷijʼn ŷЋĊБЮĕйģĕĮБũĩųСŷ៖ ЮŢŎ₤˝ņŊļĮ ĕЊ₣ЮŢŎŁũ₤Њ˝⅝ ¤ ˝ĖО₣ЯĩĖ˝ ₤˝ņŊļĮ ЮŪłĮБЁŏĈΉĕŌĕşĤĠс◦ŌųĠс ĕЊ₣ŁũΉijсŪģ‗ ₤ЮņŚşŪijСŷřЕ˝ĜеЁŏĈΉĕ ЮĉĠũģŀс ¤ ЮĊſř Ч РЮČĖй ЮřЧņġБЁŏŠųФĕŪģ‗ēųĠсďņУŎŁũŲеģ˝ Ю΅ЧŎďņУŎýĖ ΅Ė₣ Е ЮÐΖş ЮũЬĕ₤РŪijĮБĊņŊďijЊаĕ◦БijеĠĕс ЮijЧĄŪŌŲķĖеЮČijĠлНĜŊĕЮĉ? ЮijЧŪĄŲ₣ķĖеЮŲşЮşŀЮĝ◦Б₧? ЮijЧ ◦БǻŲЮĝυ₧? Ю΅ЧŎЮÐΖşŎŲсĮБŲ˝š ‗каĕЯŪĮ˝ ĕЊ₣ĠЕ₣ĠУ ¤ ₤ЮņŚşŪijСŷŎ˝şЊij◦ ʼn Н˝Ţ˝с ЮŲЧЮũЩ₣Ĉе₣ЮĕйЁŏЯņĕЯ◦ĕ ¤

ĮњijŌ х ĕĈе₣ЮĕйŌĕŪĠЮŗĄĕчĮБũŗл₣ ¤

ņУŎŗл₣ÐЙЮÐЮũЬĕ

О Ю◦₤ЮÐ Ю΅ЧŎΖşũ˝ŷЋĊБŁũĵũŪ₤О˝Ю◦₤ЮÐЁŏŁĕсЯijŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣ ¤ ŁŲ₧ Ёŏ⅜ð ŲсŪ₤˝ ЮÐ⅜ð Ųс

ĕЊ₣ŌĕŁũĮЊЮ⅜ĊĕчЮĝ◦БijеĠĕсņŎ У ũУşЮ΅ЧŎ

ЮÐΖşŎŲсŗл₣İŎĕРŷijеĠĕсЮĩ℮₣

Ю◦Ьij ЯřŲЮÐČеģşсŪijСŷĮЊĕЊijŏ ЮŪĵй▫ ĄУũķĖе ĕЊ₣ŪĄŲ₣ķĖе ◦БǻŲ ĕЊ₣ЯŪĮ˝Юĝ ◦Р⅜˛ ĕБ ď ΧĈ΅ũ‗чŌĕŲ˝š ‗кŪĠΉ˝сŪĠЯ΅ŲĕЕ₣ĄУũķĖе ĕЊ₣ŪĄŲ₣ķĖе ◦БǻŲ ĕЊ₣ЯŪĮ˝Юĝ˝ĖО₣ЮŠijʼn Юĩ℮₣ៗЯřũ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ЮÐŎŲс ĕЊ₣⅜ð Ųс◦ij Б еĠĕс˝ĖО₣ЮŠijʼnņУŎЮ΅ЧŎЮÐΖşŎŲс ĕЊ₣⅜ð Ųс ŗл₣İŎĕРŷ◦БijеĠĕс˝ĖО₣ЮŠijʼnřа◦ៗЮ◦Ьij ¤ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşΒ₣ð₧ЯřŲŠſйĠЮşĆ˝Ю◦₤Юĕй ÐЙŠſй ₤ņij□ļĮşņġ₣ũĠ₤сΒĖ˝řЕ˝ĜеŌĖ˝сŗл₣₤еžĕс

ЮŪĵй▫ņЮĊŜģŎЮĕйĠЮŪ₣ЭĕЁŏЮÐЮşйũН˝

ũ˝ĠČĆņЊijʼn Юģй◦Б″е₣◦њĮ řЕ˝Ĝе˝₣ĮŲ ЮĊſЧЯĩĕŁũ₤Е˝ ĕЊ₣ЮũЬĠşеŁũ΅НеĮњ◦ċ◦БŪ˝О₣ŗл₣Ōĕ ŪĠ₤Њ◦ċļĮ ¤

΅ſпГΌСЮĵЯņĕ ďЮ₤Śşаĕ ΖČŎΒНБ ģĕ◦◦УŲŁũ₤ũЮ₤Чũŗл₣ЮŪşЧĕĮБΒĖ˝ĕЊĮĕċ ¤ Ū◦₣с ◦◦УŲŁũЮ₤ĞЧş₤ũЮ₤Чũ

ĮБЮŪĵй˝ĖО₣ЮĮŲŌĕ₤ĕʼnЊļĮ

Ū◦₣сņЊĕÐЊijΒſЮБ ŪłĮБ ŷЋĊБЮĊſş Ч ņĤе₣Ю◦ ¤

Ю΅ЧŎŁŲ₧Ū◦₣сŗ₣ЮşŀЮĉĄĕĠ◦ ďņУŎņЊijķ ʼn ˝ŚЊ Ū◦₣сΧ₤⅝΅чĘĠс Ю΅ЧŎ₤УũĮУ˝Ōл˝ ▫៖ ЮĠЧŌĕĠČĆņЊijЮʼn ĝЮŲЧķеЮĖ Ĝй Ю΅ЧŎЮŎЧ₣Юĝ◦БЮĕй ŪĮņĈе₣◦њĮЮŎЧ₣ĩ₣ ЮijЧž₣₧Ōĕ ЮŪĠЭĠď₣? ЮijЧЮŎЧ₣ЮĊſř Ч РşЮņŚşşРŲЮĉĄЊijĠČĆņЊijʼn ЮŢŎýŊ ĕЮŪýй▫Ė˝с ĕЊ₣ũ˝⅝˝ġФĕЁŏŌĕ ̀ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

₤₧ Ś ĠсēĖĠсĩ₣? ЮĠЧЮŎЧ₣ş₣сř˝ℓŎ ЮijЧЮŎЧ₣ŪijСŷЮĊſЧŗл₣₧? ЮĠЧĠČĆņЊijř ʼn ˝ℓŎ ЮijЧЮŎЧ₣ ŪijСŷЮřŀ″ņũЮĠЬĠЮņлş? Ю΅ЧŎЮ₤ŚşΒ₣ðЮĕйЮşйЯijЮřЧũĠЮ‗ŚЧũ Ţ˝с₤е‗УũĠЮ‗ŚЧũЮĉЁŏĮУ˝ Ōл˝ ΒеĮŪБ ĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чЯřŲΖşЮ˝ЧijЮΌЧ₣şеЮĵй˝₣◦њĮЯņĕЯ◦ĕ ¤ ņЊijũʼn Ġ₤сŪ◦₣с▫ſŎЮŗĠŲс υŪ◦₣с˝Ġ є ЮŃĆ ŀЮŗĠŲсŠФ ųĕυ₣Яřũ ¤

ŌĖ˝сៗĄЯĄ˝ũ˝ŠН₤ŪijСŷ

ЮřЧņġБĮŪ₣Е₣Ąе΅ũаĕЮŗĠŲс

ĕБņУŎៗ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ЮŢŎņ˝ĮБŁũĮЊĕЊijŏ₤Њ˝⅝ďЮ◦Ь₣ĈijсũЮĠЬĠЮĕй ₤ЮņŚşΒ₣ðЮĕйņЊĕ ЯřŲŌĕόŁ₤₧ЯřŲ▫

О ЮŪĠЭĠ Ū◦₣сřЕ˝Ĝе◦њĮЮşŀЮĉŪĠijЊĠijʼnŁ Њ ũ₤Е˝ЮŢŎýŊ ĕŁũŪĠ₣

ďЮŪ₤ş◦Н˝ďņНĕЮ΅ЧŎЮĜйЮ◦ ¤ ЮřЧņġБĠİΆijсŠУũ˝ĤŲ ₤ЮņŚşŪijСŷΖĕŪĠŷijʼnЊ⅜ū₤ʼn Ю΅ЧŎ₤Њ˝⅝ĮБ₤˝ņŊļĮũĠ₤сņĕН₤℮ ŲġБៗ

ЮņЧŲ▫

ЮijЧЮÐЮĊſЧřРşЮņŚş˝ĖО₣₤ūİð ņ

ĮЊĕЊijŏĕРŷЮřЧņЮ΅ijНЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏЮÐŌĕ

ЮďÐĄњŎ ĕЊ₣ĠŬĄњŎ ЮřЧņġБŎ˝ijŪŌĠс″ņŷЋĊБ₧ЯřŲĜеņ˝ĕРŷЮďÐĄњŎ Ю΅ЧŎЮşЬ₤ǻ₣ ŷЋĊБ₧ЯřŲĜеņ˝ĕРŷĠŬĄњŎ ¤ Ю΅ЧŎĊеĠеĩНij ЮĊſЧřРşĠНĮĠ ſ Нũ₤ģĕЮĊſŁ Ч ŲņНĕ ÐЙŎ˝ijŪŌĠс ″ņΒĖ˝₧ņУŎЯřŲЮÐģĕ₤ũЮ₤ЧũЮýũĮďžų ₣ е

Ю΅ЧŎũ˝⅝ş₣Čе₤˝ņŊļĮũĠ₤сΒĖ˝ЮĜй

◦Н˝ďÐеũРďĕЊşĆ řРşЮÐ▫ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ņΉĠНũ₤Ŏ˝ijŪŌĠс″ņ Ζ΅℮ОŲ Б Џ Ю₤΅⅝ũ-

ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ₤НБĮŏлС ⅜ŎũР₤ ¤ Ю΅ЧŎΒĖ˝₧ЯřŲΖĕĮБĄБŷŪĠŷijʼnЊũĠ₤с ⅜ŎũР₤ ЯřŲ Ю₤‗Р΅ĕ ſО ģĕ₤ũЮ₤ũ ĕЕ₣ŎŲсřЕ₣ĕРŷĄБ ŷЋijũĠ₤с ₤НБĮŏлС ▫ýijсЮĕйŎ˝ijŪŌĠс″ņ ⅜ŎũР₤ ŗл₣ЮĮŀЮĉЮŢŎ˝ЊijЊŎ ʼn ₤Β₣сΖş ¤ Ю΅ЧŎ ₤НБĮŏлС Ŏ˝ijŪŌĠс″ņ ⅜ŎũР₤ Ū₤Ġ″ņ ÐН‗₤ņġijʼnĠ Њ ũЋ₤Н◦ċ ļĮũņ◦ņ˝ĖО₣Łũ₤ŚБ ļĮņĕН₤℮Ċņх ĕЊ₣şЊij◦ ʼn РŲе◦ŵ Р ŎřРş Ю₤‗Р΅ĕ ſО ģĕΒĊЊĠĤŎЮ΅ЧŎ ¤ ₤ЮņŚşЯřŲŌĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ ŪijСŷЮřЧũ″ņŌýх řРşýĖ Ĉе₣ĠлĜ Н Ŋ ĕЮĕй Ю΅ЧŎ˝НеЮĝ◦еЮĕũ˝ĖО₣ ЮĮŲŌĕ₤ĕŚЊļĮ ¤

ŪijСŷЮđųЭijЮŪĠЧЮĮŲ₤ĕʼnļ Њ ĮЁŏŌĕŪĠ₤Њ◦ċļĮ

ЯŪ˝₣ЮŵřŲс₤е₧₣

Ĭų₤сĠСũŚ ₤ЮņŚşΖşŪĈеŪ◦˝Ōųе₣ĮŏОйũУş Ю΅ЧŎΖşŌĕĄњŎĄņĖй˝ĖО₣ŪýŪ˝ģĕ ¤

̀Ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ợ ΒеĮΒ Б ЯБſ řŲņĕН₤℮ ĕЊ₣ďĮЊЮ₤₤₤ЮņŚşĜĜŪijСŷЮÐ₤ũЮ₤Чũ ιŪijСŷЮÐ◦ЊЮijЬĕĠЮĜĀ₤ ΟΌСŷЮÐЮĝş₣сЮþЧŀ▫ ņЮĊŜģŎ ĕЊ₣şĤĠсΒ₧ е ş₧₤ŪŌĠс₤ЮņŚşΒĕНŷijʼn˝ĖО₣Ū˝Ġ Š‗ŹĈ˝с◦₣ďņУŎŪĠďŬū₤ʼn ĕЊ₣ņЊijķ ʼn ˝ŚũЊ Ġ₤сŪ◦₣с ¤ Ю΅ЧŎŠńеŪО Įй˝ũН₧řЕ₣▫ ŌĕΒĖ˝ĕЊĮĕċ ЮŪşЧĕЯřũ ЯřŲ₤ũЮ₤ũĮБЮũЩ₣Юĕй Ю΅ЧŎŠńеž О ų şЯŪ˝₣▫ Łũ₤ũЮ₤ũũĠ₤сŠеĮ ńО БЮũЩ₣Юĕй Ζş Ġ₧ Ś ŲЁŏЮÐŎŲс▫lБΒеĕУijũĠ₤сŠеŪńО Įй˝ũН₧ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ŠН₤ĮБÐеĕЊijΒĖ˝řа◦ ¤

ЮŪĵй˝ĖО₣ЮũЩ₣Юĕй

ĠлНЯĕʼnЮýŲÐеĕij Њ ŠńеŪО Įй˝ũН₧

ďĮЊЮ₤₤ÐеĕЊij

ÐЙş₣с₤ũЮ₤ũΒſБЯřŲŌĕ

ŪĠЮŗĄĕч₤ŪŌĠсΒĖ˝ЯřŲŎŲс ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ÐЊij▫ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ŪijСŷЯijЮĉ₤еЮţЮ₤ş˝ŚБĮЊij ŪĠЮ₤Чũď₣Юĉ₤еЮţŁũ⅜Ŋĕ ¤ ĕЊ₣Ζ₧şŪ˝Юĩ℮₣ៗ

ЮŪĵй▫

Ю΅ЧŎŌĕņĕН₤℮ЮŪşЧĕ₧₤с

ЯřŲ⅜ŊĕΒеĮ⅜ Б ēũ‗ũřť

ЮŎЧ₣ũ₤сЮĝ″ņũЮĠЬĠņУŎ

ЯřŲŠН₤ĂĞŎĮБũЮĠЬĠņУŎ

ЯřŲЮŎЧ₣ÐЊij▫ŪijСŷďũЮĠЬĠ ЯřŲЮŎЧ₣ŪijСŷЯijũ₤сЮĝ ¤ ΒĖ˝₧ЯřŲЮģйĠ₣сΒſЯБ řŲЮĊſЧũУş Ю΅ЧŎ Ю΅ЧŎŪ₤ǻČĠсΒſЯБ řŲņЊĕÐУũЮĊſЧ ĕЕ₣◦◦УŲЮņЮũЬĕž₣ЮĊſЧЁŏ₤ЮŪņş˝ŚБ ŷĜ Ћ ₤ũĠ₤сŠФ ųĕυ₣ ď₣ŁũЮĊſЁ Ч ŏŌĕЮ₤□ũļĮ₤ŪŌĠсŠФ ųĕυ₣ ¤

ņĕН₤℮₧ЯřŲş₣сЯijЁŏŌĕÐН‗ĊņхŪÐĠс₤Įſ

˝Яĕų₣ ŪijСŷЯijČеģşсЮũЬĕЮņЮũЬĕřєĄРũşijс ¤ řРЮşĖй ₤ЮņŚşЯřŲş₣сĠĕʼnŬĄŏ ČеģşсŪijСŷЯijЮşйЮĊſЧ ΖŪ˝˝с Ю΅ЧŎΖşЮŪĠЧşЮе ‗йЮĕй ιņЊĕЮŪĠЧЮŪ₤şЯijЮĉ″ņŁŲкЮ◦₤к ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤Рņ◦Н˝ΒſБЯřŲĈ˝с◦₣ďņУŎ₤ЮņŚş

ЯřŲŌĕΒſБៗЯij˝ĖО₣ŁũŪ₤аņЮĜй

ņУŎ˝Яĕų₣₤Њĕ Ю΅ЧŎĕЊŗŎЯijĮБΒſБЯřŲŌĕŷijʼnŌĕĮЊijŪģ˝ř ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧▫ņĕН₤℮Ĉе₣ Β₤с Ю΅ЧŎďĮЊЮ₤₤₤ЮņŚşЯřŲŌĕİũЮĝŠį₤сŪijЯřij΅У₤ЮÐ Ōĕ˝ЊijŜĕНļĮЮŢŎ⅜ũ ŌĕÐН‗₤ņġijʼnņ Њ УŎşеĕĕ У ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏЮÐ₤ũЮ₤Чũ ιЁŏЮÐ◦ЊЮijЬĕ ¤ řРЮşĖй ŌĖ˝сŌĕşЊijʼn ◦РŲе◦РŵŎ ŌĖ˝сЮ◦Ьij˝е₧ŀс₤ij Њſ ¤ ŌĖ˝сЁŏЮÐ◦Ю◦ ŌĖ˝сЮ◦ЬijÐЊijаℓųЮŁũЮÐ ¤ ŌĖ˝сŁş ⅜Ήŷ ŌĖ˝сЮ◦ЬijŌĕĊņхЮņ″ʼn ¤ ŌĖ˝сýŊ ĕ₤şĆк ŌĖ˝сЮ◦ЬijЮ◦Ь₣Ūij₣с ¤ ŌĖ˝сŌĕζ˝ĵũ

̀ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

řРşŪ₤Б Ю΅ЧŎŠſйЮ₤ş˝ŚБŁųΉĕ ŌĖ˝сЮ◦Ьij˝еЮŬŲЮ΅ЧŎşЊijž ʼn ų₣ е Łų ¤ ŌĖ˝сŌĕşЊijΖ ʼn ‗Њij ŌĖ˝сЮ◦Ь₣Ю˝Δ ₣ŁΔ₣ ¤ ŌĖ˝сşРŲşЊijŁ ʼn ņij₧ Ά ŌĖ˝сЮ◦ЬijŌĕļĮĠũЋ₤Н◦ċ ¤ ŌĖ˝сĕŗ Њ ŎŪij₣с ŌĖ˝сЮ◦ЬijĕЊŗŎЮģ˝ ¤ ŌĖ˝сĮЊģ˝ ŌĖ˝сЮ◦ЬijİŎ ¤ ŌĖ˝сŌĕ˝Њ ũЋŗņН₣ Й Ōлij ŌĖ˝сЮ◦ЬijņЊĕ Ю◦Ь₣Ĉijс ¤ ŌĖ˝сŁĕс⅜₤Ĝ ŌĖ˝сЮ◦ЬijņЊĕЮĄЩ⅜₤Ĝ -Ų- ŠńеŪО Įй˝ũН₧řЕ₣▫ŪÐĠсЯijýĖ ΒĖ˝₧˝є◦◦УŲ⅜ð ŲсЯřũ▫ ₤ЮņŚşЯřŲŌĕÐН‗₤ņġijʼnž Њ ₣ЮŲЧ ЯřŲŌĕŲġБ▫ŲΔЮĜй ÐУũ ◦◦УŲĕРŷЮ₤ş˝ŚБ₤ũЮ₤Чũ ¤

ĠлНЯĕʼnņ˝ĮБЮ΅ijН▫

ýŊ ĕΒĖ˝₧ΖşŌĕÐН‗₤ņġijʼnĈ Њ е₣Юĕйģĕ

Ĉе₣Β₤с ЮŪĵйĊņŊďijЊņĕН₤℮ņЊĕΒĕНŔňijЁŏģĕ ₤ЮņŚşČеģşсŪijСŷЯijŪĠŎњijĖ ЮřЧņġБЮşЬ₤ǻ₣ ΒеЮĮЧЮ ̦΅Ŋ₣Ĉе₣ЮĜй ЯřŲΖşĜеЁŏ₤ЮņŚşžĀ ijЮşŀĮБũřť ĕЊ₣ŁũĵũŠųФĕŪ◦₣с″ņЯřŲΖşЮĊſЧ ЮĉЮ˝Чij ŪĠĂе ₣ĕЕ₣ЮũЩ₣Ю ̦΅Ŋ₣₧ ЯřŲņЊĕĠ₧ Ś ŲЁŏŪ◦₣сģijсũřťģĕ ¤ ĠлЯН ĕʼnЮĠЧņЊĕΖş ЮĊſЧЮĉЮ˝Чij Ū◦₣сΖşŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧЮ ̦΅Ŋ₣Ĉе₣ЮĜйЮŢŎņЊĕ₤РŷũЮΒЬ₤ŠųФĕĠлНĜŊĕģĕ ¤ Ю΅ЧŎ ņУŎ ŷЋŀЮ◦Ьij ЮĜйЮ◦ ¤

₤ЮņŚşņЊĕŪijСŷģũņĸĮĠ Б Ю₣˛ЧijЮũЩ₣Ю΅ijН ЮĠЧýŊ ĕЮũЩ₣Ю΅ijНЮ ̦΅Ŋ₣ЮĕйЮ˝ЧijЮΌЧ₣Ю◦

ЯřŲĠ₧ Ś ŲĮБΒеЮĮЧЮ ̦΅Ŋ₣Ĉе₣Β₤с ЮÐņЊĕΖşЮŪ⅜şŪ₤₣сŪĠЮ◦₤ďijЊ

ģĕ ¤ ЮŪĵйņ˝ĮБ▫ ЮĠЧЮŎЧ₣ĮЊĕЊijŏЁŏŁĕсЯijŪĠijŏ˝℮ЯņĕЯ◦ĕ ЮŎЧ₣ĕЕ₣ЮþЧŀ▫ŌĕΒеЮĮЧŠųй ЯřŲŌĕŪ◦₣сŪĈŎď₤БŲĊņх

ЯijЮĠЧΒĕНŷijʼnЮĉΖşĜеņ˝ĕРŷ˝ŚБ ŷЋĜ₤řŲсŠФ ųĕЮŎЧ₣ģĕ ¤

Ю΅ЧŎŌĕΒеЮĮЧŠųйЮ◦Ьij ЯřŲŌĕŪ◦₣сŪĈŎďΒеЮĮЧΒģŎņНŠ ŁųŎЮĉďŌĕ˝ŚБ₤ĕʼnЊ₤НŠ ĕЊ₣ Ĭ₤Н˝ļĮřŲсŠФ ųĕЮŎЧ₣˝єŌĕ ¤

̀̉


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ờ ΒеĮş Б ij Њ ₤ ʼn Ĉċ ĕЊ₣şЊij˝ ʼn ₧ е ŀс ΟΌСŷЮŎЧ₣ČĠсЮĩŚņ Ч ĕЊŗŎĮБÐ‗ Н ₤ņġijʼnЊ◦ņ Б УŎ ÐЙŲ◦ċ Њ◦РŲе◦РŵŎ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧▫ ďļĮŲΔ₧₤сЯřŲΒĖ˝₧ņУŎģĕЮÐ◦Н˝▫ďĠНÐðŲ◦РŲе◦РŵŎ ¤

ĠлНЯĕʼnļĮ◦РŲе◦РŵŎ

ЯřŲĮЊķĮЮŵ˝ŎŲсЮĜй ďļĮЯřŲЮĊſЧЁŏŪ◦₣с ŷЋĜ₤ģĕ ЮŪĵй▫ ЮĠЧΒĕНŷijʼn″ņ₤БŲĊņх ŪijЕņŪijСŷ ļĮ◦РŲе◦РŵŎЮĕйýŊ ĕΒĖ˝₧ŎŲсЮ◦ Ю΅ЧŎŪ◦₣сΖş◦◦УŲŁũģ˝сņНŠЮŢŎΒеЮĮЧ Ю ̦΅Ŋ₣Юĩ℮₣ЮĉŷЋŀ ¤ şеЮ₧ņņĕН₤℮Ĉе₣Β₤с

ĠлНЯĕʼnЮĠЧΒĖ˝₧ş₣с◦◦УŲ˝ЊijŎ Њʼn ₤ďΒĖ˝ŌĕļĮ◦РŲе◦РŵŎ˝ĖО₣ ņЊĕŪijСŷЮķųşĕРŷŁũ₤ЯņŚ₣ŪÐĠсЯĠĠ

ŗл₣΅НЕ˝Ή п ˝сũ΅РijřŲс▫

₤ЮņŚşЯřŲŌĕŲ˝š ‗кũЮĠЬĠЮĕйĕЕ₣ŪijСŷŁũČŎĊĕēĕũĠ₤сŪ◦₣сΒ₤с ˝ЊijЊĜ ʼn ņŪ◦₣с◦Н˝˝ĖО₣ļĮ◦РŲе◦РŵŎЮĕйĠĕʼnЮĉЮ◦ЬijЮĜй

Ю΅ЧŎЮĠЧş₣сũ˝⅝

Ū◦₣сŪijСŷŎ˝ĮĕċŢũŁĕсЯijĊĞĕсЮĉЮŲЧ

ŪĠďŬū₤ʼnũĠ₤сŪ◦₣с Ю΅ЧŎŪ◦₣сЮĉďΒĖ˝Ąе ũij Ћ Ŏ˝ŲНŎŪĮņĈе₣ЮĊſΒ Ч ſ˝ Б єЮŢŎЁŏЯijģĕŪģ˝с ¤ ЮĕйĕЕ₣Ġ₧ Ś ŲЁŏŪĠďŬū₤ʼnŪ◦₣сČĠсЮĩŚņ Ч ₤ΔĠсŪ◦₣с ¤ Ю΅ЧŎřŲсŪ˝Юĉ ₤ЮņŚşĕЕ₣ŪijСŷŪĠď Ŭū₤ʼnņЊĕŬĠсΖĕĠлНĜŊĕЮ◦ ¤ řРЮČĖй ˝ЊijЊĜ ʼn ņďΒĖ˝◦РŲе◦ŵ Р ŎĠ₧ Ś ŲЁŏŠРşžijņĕН₤℮ЮŪşЧĕ Ю΅ЧŎģĕŪĠЮŗĄĕчЮĉЯijĄĕşеĕĕ У ĠĕʼnЊşĠĕʼnФşĠлНЮ₧ ‼ й¤

₤ЮņŚşĕЕ₣ŪĠ◦йĕРŷŁũũжЮĄЧĠũжĄŲ У

ijЊşijУşĮБřеĠ₣ Р Ю΅ЧŎΖşŌĕЮŪýй▫Ė˝сŪÐĠсЯĩĖ˝ŪÐĠсŗл₣ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ₤ЮņŚşŎŲс₤ļĮŁũ‗ч Ю΅ЧŎş₣сĬų₤сĠСũŚ ЮşŀĮБΟ ũЋŗĠℓЮĕй Ū◦₣сĕ₣ Е ŪijСŷЮÐЮČ◦ļųņ▫ ďņĕН₤℮˝е₧ŀс ₤ſЊij ¤

řРЮşĖй

₤ЮņŚşЯřŲģĕЮÐ⅜ð Ųс▫ďņĕН₤℮◦РŲе◦РŵŎ

Ю΅ЧŎņЊĕΖşŪĠŪĮЕij˝ ʼn ЊşĆ

◦РŲе◦РŵŎЮŢŎýŊ ĕЮŪýй▫Ė˝сЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ₤ЮņŚşďΒĖ˝ŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ Ū◦₣сŪijСŷ˝НеŪĠŁĕс ЮĠЧЮÐЮΊŪ◦₣с▫ďņĕН₤℮˝е₧ŀс ¤ řŲсЮĮŲЮŪŁŎЮĉ ₤ЮņŚşĕЕ₣ŪijСŷЮÐŎŲс▫ďņĕН₤℮ ŁĕсЯijŌĕļĮ◦РŲе◦РŵŎЮΌЧ₣ ŷЋŀ ũĠ₤сŪ◦₣с

ŁŲ₧ЮÐЮþЧŀ▫

Ūģ˝сş‗ е РŲũĠ₤сŪ◦₣сģĕŪÐĠсŪýĕс

ЮŢŎ⅜ũĕЮŗģŎijġЊijЮijġЭij

Ū◦₣сΖşЮĊſЧ₤ūİð ņЮřЧņġБŁũĵũŠųФĕŪ◦₣с

Ю΅ЧŎΒĕНŷijʼnЯĩĕŁũЮĩ℮₣ៗЮŢŎņЊĕģşсЁŏĊĞĕř с ŲсŪĠďŬū₤ŚЯℓņЮ◦Ьij ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ Ū◦₣с ď₤ЮņŚş◦РŲе◦РŵŎşеЮĵйņĕН₤℮ЯřŲŪ◦₣сņЊĕŎ˝Įĕċ ̣̀

Ю΅ЧŎЯřŲŌĕşеĕУĕЮŪşЧĕŗл₣ЮŲЧ₤


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ŲНĠ ¤ Ю΅ЧŎŪ◦₣сĕ₣ Е ŪijСŷĮУ˝ЯřŲŪ◦₣сņЊĕģĕЁŏΒſБ ЮΊŪ◦₣с▫ďņĕН₤℮˝е₧ŀс₤Њij ſ Яij ņĕН₤℮ŪĠЮķ◦ЮĕйŌĕşеĕУĕijЊşijУş ¤ ˝ĖО₣₤ņњŎЮŎЧ₣Юĕй ЮŎЧ₣ņЊĕĈĕсģĕЮþЧŀΒſĊ Б еřНеЯřŲЮÐ ģĕЮĊſũЧ УşЮŪ₤şЮ΅ЧŎ

ЮŪłЯijĮБΒſЯБ řŲ₤ЮŪņşģĕЮŢŎΒĖ˝ЯřŲЮÐģĕ⅜Ŋĕ▫

ďņĕН₤℮

˝е₧ŀс₤ij Њſ ЮĜйЮ◦ ¤ ЮŪĵй▫ ΒĖ˝řа◦Ю◦ЬijģĕŪijСŷ ŷЋĜ₤Β₤сũş У ЮŪ₤şЮĉЮ΅ЧŎ ¤ ĮЊijЯņĕ ЯijģĕŎ˝˝ЊijЊĜ ʼn ņďΒĖ˝◦РŲе◦РŵŎņ˝ЮŪĠЧ

˝ĖО₣ЮĮŲЮΌЧ₣ůĕĕʼnũ₤˝ŚЊďŪĮй₤₣−ŬĄЮĜй˝є

ЮŢŎ ŪĮй₤₣−ŬĄ ΅℮пСŲБŎН₤Џ ◦БƯ ģĕĘĠсũ˝⅝◦Н˝˝ЊijЊĜ ʼn ņЮĜй ЮŪŁŎņ˝ ЮřЧņġБĕ₣ Е Ёŏ Ū◦₣сŌĕŲ◦ċ ļĮЮũЬĠşеЮĊſЧ₤ūİð ņ ¤ Ю₤ŚşģŬе ₣ĠşĆĠ О ġĕĖЮĕйģĕЮĊſ₤ Ч ūİð ņďЮŪşЧĕř₣ ЮŢŎ ņЊĕģşсŎ˝ĮĕċŢũĮЊЮ₤₤ ĮБЮŪĵйŪ◦₣сģĕЮĊſĕ Ч ЮŗģŎijġЊijЮijġЭijďЮŪşЧĕĂĖеņ˝Ю΅ЧŎ ЯřŲ ΖşΒĕНŔňijЁŏŪ◦₣сČŎĠЯĕ□ņģĕ ¤ Ю₤ŚşŪĠЮ◦₤ ЮΒ₤Ĥлŀ ĜЮĮŲĠşĆĠ О ġĕĖЮĕй ЮĠЧЮÐÐЊij ▫ďЮ₤ŚşŌĕļĮ◦РŲе◦РŵŎЮĜй

ŪĠЯ΅ŲņЊĕΖşΒĕНŷijʼnЯĩĕŁũ₤Е˝

Ю΅ЧŎģĕ◦◦УŲ

ЮďÐĄњŎŗл₣ЮŪşЧĕЮĜйЮ◦ ¤ ЮŢŎ⅜ũЯijņ˝ĮБЮ΅ijНĈе₣ĠлНĜŊĕЮĕйЮ΅ЧŎ ЯřŲ₤ЮņŚşņЊĕŪijСŷũŷŲсĠĜ лН Ŋ ĕĮБ˝ЊijЊĜ ʼn ņď ΒĖ˝˝е₧ŀсЮĜй ЮĠЧŪ◦₣сş₣сŌĕŲ◦ċ ļĮŁũĵũŠųФĕЮşЬ₤ǻ₣˝НеЁŏЮĉďŪ˝ Ю΅ЧŎŪijСŷЮÐЮņЧŲ İŎ Ю΅ЧŎŪijСŷĠ₣šеşЊijЮʼn ĉďņĕН₤℮ЮŵķŲĕсЮĜй ¤ ļĮ˝е₧ŀс₤ij Њſ ЮĕйďΒеЮĮЧņУŎаĕÐН‗ ŷЋĠijʼnЊ

ЯřŲΒĕНŔňijЁŏŪ◦₣сΖşЮ⅜ŎŬĄŏģĕ ¤

ЮĠЧΒĖ˝₧▫

Ю₤΅⅝ũ ģĕŪÐ₣ŬĄŏ

Ζ₧şŪ˝ģĕ″ņũŎкŲ◦ċ Њ◦РŲе◦ŵ Р Ŏ Ю΅ЧŎ▫ ΒĖ˝řа◦ៗЮĩ℮₣Ю◦ЬijďЮŪşЧĕģĕřŲсůĕĕʼnũ ₤˝ŚЊřєŠį₣сŠį₤сĠеĩНijЮĕй ņ˝ĮБŲ˝š ‗кΒĖ˝Ĉе₣Β₤сЮĜйďΒĖ˝◦РŲ◦ е РŵŎ ι˝єЮÐŎŲс▫ΒĖ˝Ĉе₣ ЮĜйďΒĖ˝◦РŲе◦РŵŎ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ЮđųŎ Ч ▫ ΒĖ˝ЯřŲЮÐĕЊŗŎЮĕйÐЙģĕİũď₤ЮņŚşũУş ЮŪ₤şЮĉЮ΅ЧŎ ιЮĠЧņЊĕřРЮČĖйЮ◦ ˝є˝еĮН₣ЯijĕЕ₣ģĕİũď₤ЮņŚşЯřũ ¤ ˝ĖО₣˝ũ‗Бď₤ЮņŚş ũУşЮĉЮ΅ЧŎ

Ų◦ċ Њ◦РŲ◦ е РŵŎЮĕйΖşĠеĬųŀ₤ЮņŚşģĕ ¤

˝ĖО₣˝ũ‗Б˝еĮ₣ Н ЯijĕЕ₣ģĕİũď

₤ЮņŚşЮĜй ďŁũČеģşсĊņŊ″ŪijСŷЯijЁŏЮÐЮņЧŲņ˝ЮþЧŀ▫ďΒĖ˝ŌĕŲ˝š ‗к◦РŲе◦РŵŎ¤

Ю₤΅⅝ũ ďĠНÐðŲŌĖ˝сЯřŲş₣сģĕΒе₧şŪijФij ũмņ Р ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧģĕΒе₧şЮĜйЮ΅ЧŎ Ю₤΅⅝ũ ũ₤сЮĝЮŢŎņЊĕģĕĠĕċСũž₣şе₧ŎЮĜйЮ◦ Ю₤΅⅝ũ ņНŠЯijЮĊſЧЁŏΖ₧şŪ˝ ũмРņ ŷЋĜ₤ď ņЊĕžĕ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧŌĕΒĖ˝₧▫ Ōĕ₤ЮņŚşЮŪşЧĕΒ₣ð₧₤с ЯřŲŌĕ˝ЊijЊĜ ʼn ņďΒĖ˝◦РŲе-

̀̀


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

◦РŵŎ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ģĕ₤ЮŪņş˝ЊşĆŁũĊеៗЮŪşЧĕ₧₤сďņУŎ˝₣˝Ōųе₣Ū◦₣с

ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤РņЮđųŎ Ч ▫

₤ЮņŚşĈе₣ЮĜйÐЙĮЊijďģĕČŎŪģ˝сŠФ ųĕυ₣ ĕЊ₣ℓŷЋŁďijЊ ι˝єĊĕēĕũĠ₤сΒĖ˝řа◦ ¤ ˝ĖО₣ ˝ũ‗Б◦БņУŎ ₤ЮņŚşŪijСŷ₤ĕ℮е₤еаş ĠлНЯĕʼn˝ĖО₣˝ũ‗БЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьij ₤ЮņŚşņЊĕŪijСŷЮķųşĮБЮĊſЧЁŏЮÐ ЮþЧŀ▫Ū◦₣сŌĕļĮ◦РŲе◦РŵŎ₧₤сЮĜйЮ◦ ¤

ļĮ◦РŲе◦РŵŎďļĮČеģşс₤ŪŌĠс

₤ЮņŚşЯřŲřЕ˝Ĝе◦њĮ Ю΅ЧŎũ₤сЮĝЮŢŎŁũĠųĕс Łũ˝ЮņĀş ĕЊ₣ŁũĄе ũЋijŎ˝Ūģ˝с Ю΅ЧŎ Ĉ˝с◦₣ĕЕ₣ĊĕēĕũĠ₤сΒĖ˝řа◦ ЮŪĵйЮĠЧņЊĕΒпГş₣ Е Ю◦ ₤ЮņŚşЮĕйýŊ ĕĈΉĕ₧ЮřЧũ″ņЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎŪ◦₣сΖşŌĕşЊij₤ ʼn ĠġОũ₤аŪ˝ЯŲ₣

Ūģ˝ř₧₤сďņУŎΒſБЯřŲņЊĕЯņĕď₤ņġijʼnЊũĠ₤с

Ū◦₣с ιũĠ₤сŪĠďŬū₤ʼnŪ◦₣с řРş˝ĖО₣˝ũ‗Баĕ ₤њŎ₤Н₤ Ю₤΅⅝ũ ĕЊ₣ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ЮŪĵй▫ ČŎĊĕēĕũĠ₤сΒĖ˝řа◦ ņЊĕЮĊſЧЁŏŠРş˝ЊijЊĜ ʼn ņũĠ₤сŪ◦₣сЮ◦ ÐЙ ũЖijЯijЮĊſЁ Ч ŏŪ◦₣сŲġБЮě Ŋ йЯℓņ Ю◦Ьij ¤ ŌĕЯijČŎŪģ˝сŠФ ųĕυ₣Ю◦ ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏŠųФĕυ₣΅ЊĕЮΉş ¤ ýŊ ĕΒſЯБ řŲЮĊſЧЁŏ ŷЋĜ₤ŠųФĕυ₣žų ₣ е řРşļĮ◦РŲе◦РŵŎЮ◦ ЮŪĵй▫ЮĠЧŪ◦₣сŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧ◦Ų Р е◦РŵŎ Ū◦₣сĕ₣ Е ģijс Βе₧ş ЮřЧņġБŪĠŪĮЕijΒ ʼn Юе ĮЧЮĜй Ю΅ЧŎŪ◦₣сĕ₣ Е ЮĉďΒĖ˝Ū˝ ĕЊ₣ΒĖ˝ЯřŲЮÐЮņЧŲİŎ ¤ ι˝є ЮşЬ₤ǻ₣Ю₤ş˝ŚБŪ˝

Ū◦₣сĕ₣ Е ЮĉďΒĖ˝ЮŵķŲĕс

Ю΅ЧŎŪijСŷЮÐ₤ΔĠс ¤

Ю΅ЧŎ˝ĖО₣şеЮ₧ņ

Ų˝š ‗кЯřŲŪ◦₣сŪijСŷЮşЬ₤ǻ₣ÐЙ ₤еžĕсĠеĩij Н ŪijСŷЮÐЮņЧŲİŎ ιŪijСŷЮÐ₤ΔĠс ¤ ļĮ◦РŲе ◦РŵŎĕЕ₣ĜеŪ◦₣сЮĉŁĕсŲ˝š ‗кŪijСŷЮÐЮņЧŲİŎ ιŪijСŷЮÐ₤ΔĠс ¤ řРЮşĖй ďŁũŲΔ ЯřŲŌĕ Юě Ŋ й▫ďΒĖ˝˝е₧ŀс ЯřŲŪýĕсЯijĠ₧ Ś ŲЁŏģ˝сņНŠ ЯijýŊ ĕŁũ₤ΔĠсЮŠįЧņ ¤ ЮĕйďļĮ ŪĠЮ₤Чũď₣ŪijСŷЮÐЮΊ▫ďΒĖ˝ЮŵķŲĕс

ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏģ˝сņŠ Н ĩ₣

ĩ₣ ¤

̀́

ĕЊ₣ЁŏЮÐ₤ΔĠсЮ◦Ьij


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ớ ΒеĮŌ Б ýх ЮĊſĈ Ч ũН‗˝ņŊ ĕЊ₣ΒijсόĕЮĈ₤ ŪĮņĈе₣Łũ₤ЮŪņş▫ ЁŏЮÐŪ₤ΐŀс ιЁŏЮÐ₤ΔĠс ΟΌСŷЮŎЧ₣ĮЊĕЊijŏÐН‗₤ņġijʼnЊЮĩ℮₣Ю◦Ьij ЯřŲЮŎЧ₣ģĕΒĊЊĠĤŎĮБņНĕ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ ▫₤ЮņŚşŌĖ˝сៗŪijСŷş₣сЁŏЮÐЮņЧŲņ˝ЮþЧŀ▫ŌĕЮņ″ʼnĊņх

Ю΅ЧŎņЊĕЮ¹ũЮ½ ¤

ĠлЯН ĕʼn

₤ЮņŚşŪijСŷŪĠŎњijĖ˝ЮНе ŪĠЧЮņ″ʼnĊņхЮĕйŠН₤ũЮĠЬĠ ¤ Ю₤΅⅝ũĠРũ΅⅝ ŪijСŷЮÐЮņЧŲЮþЧŀ▫ď ņĕН₤℮Ю¹ũЮ½ ¤

ĠлНЯĕʼnΒеЮĮЧЮ¹ũЮ½ũĠ₤сŪ◦₣с

ģĕĠ₧ Ś ŲЁŏŌĕũЮĠЬĠЮũЬĠũŎЮĝ

ũмРŌлŔл ň ĠŪ₣ФĠĠŪ₣ФņЁŏЮĉďŪĠЮ◦₤ņУŎ ĕЊ₣ЮĊſЧЁŏ ũмРŌлŔл ň Ōĕ₤ĕʼnЊļĮ ŪĮņĈе₣Ōĕ ķ˝ŚБļĮĩ₣ ¤ ЮĠЧĈе₣ЮĕйďŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чŲΔ ЮÐЮþЧŀ▫ Ю₤΅⅝ũĠРũ΅⅝ ĮЊijďņĕН₤℮Ōĕ Юņ″ʼnĊņхЮŪşЧĕď₣ĮУ˝ ĩųСũ₣ м с◦Бĕ ¤ ĮУ˝ĩųСũ₣ м с◦ĕ Б ◦Н˝ЁŏЮÐ˝ЮņĀş ĮБ₤СŎ ʼn Ζ ЮřЧņġБЮşЬ₤ǻ₣ ˝НеЁŏЮÐ▫ĮУ˝ŠųФĕЮ¹ũЮ½ ¤ řРЮşĖй ₤ЮņŚşņЊĕŪijСŷģũņĸĮЮБ ÐЮČ◦▫ŌĕşЊijЮʼn ¹ũЮ½ЮĜйЮ◦ ЮĠЧΒЮе ĮЧЮ¹ũЮ½ďņЮĊŜģŎ₤ŪŌĠсũ˝⅝Ю₤ş˝ŚБ⅜ņÐðБ ĕЊ₣ķ˝ŚБļĮ ¤ ЮŪĵй▫ ЮŲЧ˝ЯŲ₣ ЯijΧĈ΅ũ‗чijРş″şЮşŀ ₤ЮņŚşĕЕ₣Ōĕ Юņ″ʼnĊņхЮŪşЧĕď₣ΒĖ˝ЯřŲ◦Н˝Ёŏ₤ļĮŁũ‗ч ЯŪĠЮĉďΒĜĊЊĠЮijŎŏ ЯřŲЮ˝ЧijЮΌЧ₣ģĕ Ġ₧ Ś ŲЁŏŌĕŁũĠ₣ΆСũěņ ĕЊ₣ŁũũЖĠŎ˝ Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊ ЮŢŎņ˝ĮБŌĕЮ₤ş˝ŚБ◦ĕсķĕ ų ΅ с У₤žĖ ijЮĮ˝ ¤ ЮŪĵй▫ ļĮΒĜĊЊĠЮijŎŏЮĕй ďĊņŊ″ ĠеĬųŀ₤΅ÐņĕчĈе₣ņРŲ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ₤ЮņŚşЮĊſЧ¹ij ŷЋŀЮĜй ÐЙĠлйĵŲсЯijĠНÐðŲ ŠųйĠлНЮ₧ ‼ й ¤ Ю΅ЧŎņУŎЮ◦Ьij ₤ЮņŚşЯřŲЮ◦ЧĠĕЕ₣ЮΌЧ₣Ю⅜ŎŬĄŏℓŊБ ÐЙņЊĕΖşЮşЬ₤ǻ₣ ņЊĕЁŏЮÐЮþЧŀ▫Ю¹ũЮ½ģĕЮ◦

ЮŪĵйũřťℓБŌ Ŋ ĕЮŪýй▫Ė˝сЮŪşЧĕ₧₤с ¤

ŷВ΅℮ОБŲ

ģĕ

ĕЊŗŎ″ņijУЮũЩ₣Юě Ŋ й űБřР ▫៖ ãRes dura, et regni novitas me talia cogunt Moliri, et late fines custode tueri.å ŗл₣₧˝ŚБ

₤ЮņŚşŪijСŷŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣˝ĖО₣ŁũЮĄЩ

ĕЊ₣ŁũЮĊſЧ

Ю΅ЧŎņЊĕŪijСŷžų ş

Ū₤ЮŌŲŠųФĕυ₣Ю◦ ¤ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşŪijСŷЮĊſЧ₤ĕ℮Еņៗ˝НеЮđŷĂŷ ЮŢŎŁũŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ ĕЊ₣

̀៨


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎņĕН₤℮Ċņхĩ₣ ¤ ÐЙ▫˝Н◦ е Н˝şЊijЮʼn ŲЧŠФ ųĕυ₣΅У₤ ũ΅РijřŲсЮĊſЁ Ч ŏŪ◦₣сģijс˝ŚБ О ũ΅РijřŲсņĕ ŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣Β₤с ¤ Ю΅ЧŎņЊĕŪijСŷņЊĕ◦Н˝şЊijЮʼn ÐŪĄŲ Њ ΒijсόĕĈŲсЯijЮ⅜йЮĜй ЮΌЧŎ ¤ Ōĕ₤е‗УũņУŎЮ˝ЧijЮşŀĮБÐеĕЊijΒ₤сЮĕй▫

ЮijЧÐУũЁŏЮÐŪ₤ΐŀсŪĠЮ₤Чũď₣ЁŏЮОų ş

ι˝єЁŏЮОų ş ŪĠЮ₤Чũď₣ЁŏЮÐŪ₤ΐŀс? şЮņųЧŎÐЙ ₤ЮņŚşÐУũЯijЁŏЮОų şĩ₣ ĕЊ₣ЁŏЮÐ Ū₤ΐŀсĩ₣ ¤ ĠлНЯĕʼnžų şĩ₣ Ū₤ΐŀсĩ₣ ď₤ļĮŁũ‗чĮЊģ˝ĕЕ₣ЮĉũУş₧₤с ¤ ЮĠЧΒş пГ Е₣ ₤ЮņŚşÐУũЁŏЮОų ş ЮŪĵй₤ЮņŚşĕЕ₣Ōĕ₤ĕʼnЊ₤НŠď₣ЁŏЮÐŪ₤ΐŀс ЮĠЧ₤Њĕď₤ЮņŚşŪijСŷЮũВ₤ Ŏ˝ЯijņУŎ ¤ ЮŪĵй▫ ņĕН₤℮◦РЮĉŌĕ˝ŚБũņЊŲÐН‗ şРŲşЊijЯʼn ijĕЊŗŎÐеĕЊijЮŷЬşЮŷũ ũ˝Яij ЮşЬ₤ŁũŲеģ˝ Ю΅ЧŎЮ˝₣Ŏ˝ЯijşеЮ‗ŀ ¤ ЮĠЧ₤ЮņŚşЁŏЮÐşеЮ‗ŀΒſņ Б УŎ ЮÐĕЕ₣″ņĠЮŪņЧ ₤ЮņŚşũ΅Рij ¤ řРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕĕЊŗŎĮБņĕ Н ▫ ЮÐŪĠÐŲс▫ſŎ₤ЮņŚşĕРŷЮŵ΅ЊijũĠ₤сЮÐ Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЮЊ Ð ĄБ ŷij Ћ ЮÐĕЊ₣˝РĕЮčЮÐ ŁŲ₧ЮÐЮþЧŀ▫ ĮŲЊ˝ņŊĈе₣ЮĕйņЊĕďČеģşс˝ĖО₣ ЮĮŲΒĜÐijĂĠсៗЮ◦ ¤ ЯijЮĮŲЯřŲČеģşсŪijСŷЮĊſЧĮŲЊ˝ņŊĈе₣Юĕйņ˝řŲсЮ΅ЧŎ ЮÐĠйЮģũ ņЊĕŪĮņЮ◦ ¤ υ₤ЮņŚşЯřŲĮЕ₣ЯijЮŲЧĵ˝ŏ₤ņŚЮБ Ð ЮŢŎýŊ ĕЮũЬĠşеЯĩĕŁũΒſБЮĩ℮₣Ю◦Ьij ĕЕ₣ ŪijСŷ ŷЋĜ₤ ¤ ЮŪĵй▫ ņЊijļ ʼn ĮЯřŲģĕņ˝ЮŢŎŪģ˝с ņЊĕЯņĕЮŢŎ◦е΅еşЊijĕ ʼn ₣ Њ ΟũЋŗĠℓ аℓųℓСũĖ ΖşŪijСŷЮÐ◦Њŀģĕ ЯijņЊĕģĕžą ĠсŠĕ Ф ą Ю◦ ¤ Ю΅ЧŎŁŲ₧ŌĕŁũýĠĠĕʼnş Њ ņЊijļ ʼn Į ЮĜйĕЕ₣ŪijСŷЮÐĠеЮķųşЮČŲ ņЊĕĠЮŪņЧŪ◦₣сЮ◦ЬijЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎņĕН₤℮ŌĕŁũũЮΒЬ₤ŠųФĕşеЮĵйΒĖ˝ ЯřŲş₣сЁŏЯijЮÐŪ₤ΐŀс ijЊşď₣şеЮĵйΒĖ˝ЯřŲЮĊſЧЁŏЮОų ş ¤ ЮŪĵй▫ ņĕН₤℮ďΒijʼn◦ij□ ĠНÐðŲ

ЮŌųлйЮ΅ЧŎŁũŪ₤ΐŀсďşе‗₣ļũ˝ЊşĆ

ЯřŲЮÐΖşĬŚşсģĕ

ŁŲ₧ŁũĬŚşс

ЮĜйΖşĄУŎĩŲŪĠЮŗĄĕчЮýŲĠе‗₣ũĠ₤сЮÐ ¤ ĠлЯН ĕʼn˝ŚБžų şņЊĕΖş⅜Ġ₤РĕŏЮ◦ ŁŲ₧ ЮÐŎ˝◦‗Ź˝ņŊņ˝ЮĊſЧďΧĠ˝ũ‗ч₤ŪŌĠс₤ņųij О Ю΅ЧŎЮÐΒĕНŷijʼn◦‗Ź˝ņŊЮĜйņЊĕЁŏžĕ ¤ ₤ЮņŚşЮĝЯijŪijСŷЮĊſЧЁŏЮОų ş ¤

◦Н˝ďЮÐņЊĕŪ₤ΐŀс˝єЮĝЯijЮÐņЊĕΉ п ĕ₤ΔĠсЯřũ ¤

ЮŪĵй▫ Ю₤ş˝ŚБžų ş ĕЊ₣ļĮņЊĕŌĕ˝ŚБ₤Ġ Δ с ΖşЮřЧũďņУŎýĖ ģĕ ¤ Ю΅ЧŎΒĖ˝₧˝єΖşЮĉ řŲсļĮЮĜйďĕЊşĆ

ЁŏЯij˝НеĠйл ĵŲсřŲсŪ◦Įŏ₤ņġijʼnЊũĠ₤сĮŲũřťŪĮйΒ₣ð

ĕЊ₣ŪĠĮĕċũĠ₤с

ŪĠďŬū₤ʼnŪĮйΒ₣ð ¤ Ю΅ЧŎŁŲ₧₤ЮņŚşČеģşсŪijСŷŎ˝ĄБ ŷij Ћ ΒĖ˝₧ŌĖ˝с Ёŏ₤ЮņŚşŎ˝şНй

̀៩


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ŁŲ₧₤ЮņŚşŌĕЮ΅ijНĩŲ Ю΅ЧŎĠİΆŀĕРŷļĮŪijЕņŪijСŷ ¤ ĠлНЯĕʼn₤еžĕсĠĩ е Нij ₤ЮņŚşŪijСŷ ЮşЬ₤ǻ₣˝НŎ е ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnũЊ Ġ₤сЮÐ ЮŪĵй▫ ņĕН₤℮ĂĠсЮķųşĕРŷņũ‗ļĮũĠ₤сΰĮН˝ЮÐ ď₣ ŁũģijсЮ˝ũņũij˝ũĠ₤сЮÐ ¤ ₤ņġijʼnЊЮÐЮĜй

ņŜл ₣Ю◦Ьij

ЮÐņЊĕЮşйŠſйЮ◦ĕРŷЮŲ₤₤ŪŌĠс ũЖĠΒР₤Ŏ˝Ū◦Įŏ

Ю΅ЧŎΒĖ˝₧ЯřŲŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧ ũЖĠΒР₤Ŏ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊЮÐЮşйЯijũ˝ЮŲ₤Ŏ˝

ΒБǻмĕсЮÐģĕďĕЊşĆ ¤ şеЯ‗˝Ю΅ijНĩŲŎ˝ĄБ ŷЋijЮÐŁĕсЯijŌĕijЊşЮΌЧ₣ៗ Ю΅ЧŎЮ˝ЧijЮΌЧ₣Яij ņУŎЯķųijៗĠлЮН ₧ ‼ й¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧŁŲ₧₤ЮņŚşÐ₣сЮĝďņУŎ˝₣ĈΉĕŪ◦₣с Ю΅ЧŎŌĕĈΉĕŗл₣ЮŪşЧĕЮĝ ЮŪŁņĠŔąŪ◦₣с ÐЙďŁũČеģşсďžų ₣ е Ū◦₣сņĕ Њ ÐУũģũņĸĮБžų şŲġБЮě Ŋ й▫Ū◦₣сďņĕН₤℮Łş ⅜ΉŷЮ◦ ¤ ЮŪĵй▫ ЮĠЧŪ◦₣сņĕ Њ οŲġБΒп˘Бş₣ Е Ю◦ Ū◦₣сĮΖ Не ş◦Н˝˝₣◦њĮЁŏģĕņРŲýĖ ιЁŏ ĈΉĕĠеЮĮŀ˝ЊşĆŁũģĕЮ◦ ¤

˝ĖО₣şеЮ₧ņ₤˝ņŊļĮřєÐУũЁŏ˝ijс₤Ōð ŲсũĠ₤с

ΉĕБģŲ

ÐЙŁũ₤Ю₣˛ij▫ ◦Н˝ďŪ◦₣сŌĕ˝₣◦њĮřєĊеņУŎ ЯřŲŌĕĈΉĕņ˝ĮБЮŪşЧĕŪĠЮ◦₤ Ю΅ЧŎЮĊſЧ şņĤе₣ЮĝЮŲЧŪ₤О˝ĠũЮ◦₤Яņĕ˝єЮŢŎ

ЯijĈΉĕĈе₣ЮĜйņЊĕЯřŲЮě ų йũǻ₣ýĖ

ĕЕ₣ýĖ

ιŪĠĂе ₣ďņУŎŪ◦₣с ◦Н˝ď˝ĖО₣ЮĮŲŌĕ₤е₧₣ŲΔ ιŌĕ₤е₧₣ΖŪ˝˝сŗл₣₧˝єЮŢŎ ¤ ₤ļĮŁũ‗чЮĕйÐЙņЊĕЯņĕņ˝ĮБΒſБЮŪłĮБΟ ũЋŗĠℓŁş⅜ΉŷũĠ₤сŪ◦₣сЮ◦ ¤ ΟũЋŗĠℓŁş ⅜ΉŷŪĮņĈе₣ÐН‗₤ņġijʼnř Њ є◦РŲе◦РŵŎũĠ₤сŪ◦₣сĠ₧ Ś ŲЁŏĈΉĕЮýũĮ

ĕЊ₣ЮŁijžų ş

Ū◦₣сŗл₣Β⅜Ćũŏ ¤ ЮĠЧ₤ЊĕďĈΉĕņЊĕžų şŪ◦₣сЮ◦ ÐН‗₤ņġijʼnŪЊ ◦₣сЮĩ℮₣ៗЮ◦ЬijņНŠЯijņЊĕ ŪÐĠсŪýĕсĕ₣ Е ŌĕΟ◦ċ ЊĮŲЮĉЮŲЧĈΉĕũĠ₤сŪ◦₣сũЮĠЬĠЮĕйЮΌЧŎ ¤

ΒĖ˝ĕЊĮĕċ

ЯřŲŠſй

₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ ЮŲЧ˝ijЮņ˛₣ Ч ₤ũЮ₤Чũ₤˝ņŊļĮũĠ₤с₤ЮņŚş ΉĕБģŲ ЯijŪijΌĠсЮĉďĠЮĜĀ₤ĕРŷ ĠНĮЮſ ΅ijН ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏ₤˝ņŊļĮĈе₣ЮĜйΖşЮ˝ЧijЮΌЧ₣ģĕЮĉŷЋŀ ¤ Ю΅ЧŎďŁũĮЊij₧₤с ЯřŲ▫ÐН‗₤ņġijʼnЊŪ◦₣сЮĩ℮₣ៗЮ◦ЬijņЊĕŪÐĠсŪýĕс ÐЙΖşЮþЧŀ ˝ĖО₣˝ũ‗БũĠ₤с ₤НБĮŏлС (ЯřŲŌĕ˝ЊijЊĜ ʼn ņņЊĕŪijЕņЯijЮĝ˝ĖО₣₤ņњŎýijсЮ◦ ÐЙŪÐĠс₤ņњŎЯřŲЮÐ ΖşЮĝČеģĕijņ˝Ю◦Ьij) ЯřŲĈΉĕũĠ₤сŪ◦₣сĠйŪĠĂе ₣ĕЕ₣Ū◦₣сЮĝŪĠЮ◦₤ ЮΒ₤Ĥлŀ ¤ ĠНĮЮſ ΅ijНÐņ Й ĕ Њ Яņĕņ˝ĮБΒſĈ Б е₣Β₤сЮŪłĮБ₤ĠġОũ₤Ċņхřє΅У₤žĖ ijũĠ₤сŪ◦₣с

ЯřŲΒĕНŔňijЁŏ

ĈΉĕЮĊſЧΒſЮБ Ū₤şЯijşЊijʼn ΅У₤ĮБĠ◦ĠŔą◦њĮ ¤ Ū◦₣сŪijСŷ ΉſĠНŎ Б Н₤Ōл˝с₤НБņН₤ ₤ŚБĠЮĜĀ₤ ́Ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ĮБЮũЩ₣ЮĕйЮĝ˝ĖО₣ũřť₤ļ ¤ ΉſĠНŎ Б Н₤Ōл˝с₤НБņН₤ ЮΊŪ◦₣с▫ďΒĖ˝ЮĊſЧЁŏĈΉĕ₤ſњŎŪ″‗

ũмРņ₣ л с ĮН˝ũŲУŎ ¤ ĜŎĈΉĕũĠ₤с ₤НБĮŏлС ŌĖ˝сģĕ˝ЮņĀş ΌС ũВ ЯijŪ◦₣сņЊĕ▫ΒſБ ¤ Ю΅ЧŎĜŎ ĈΉĕЮĜйĠЮŃĆ ŀζ˝Ū˝ΒЙijŪ˝◦ņ ЯijŪ◦₣сņЊĕЮĊſЧ◦‗Ź˝ņŊ ņ˝ĮБЮ΅ijН▫ Ū◦₣сŌĕΟũЋŗĠℓ Ū₤ФŲĠУŲЮĮ˝

ũ΅РijřŲс▫

ΒĖ˝Юĝ˝ĖО₣ũřť₤ļЯřŲş₣сЮŲЧ˝ЮĈ₤ЁŏŪ◦₣с

ĕЊŗŎ▫

ŌĕņĕН₤℮ЮŪşЧĕ ЯřŲņЊĕЮşйЮĊſЧŠН₤ ď₣ЮşйЯ˝˝е΅Н₤ΒĖ˝řа◦ ¤ ЮũЩ₣Ю΅ijНЮĕйÐ₣сЯijŌĕ ЮĮŲĠ₧ Ś ŲЁŏŠРş˝ЊijЊĜ ʼn ņ ĕЊ₣˝ЊijŜĕНļĮũĠ₤с ₤НБĮŏлС ЮĠЧ₤Њĕď ₤НБĮŏлС ĮŜŗņŪĠŪĮЕijĕ ʼn Рŷ ΟũЋŗĠℓũЮĠЬĠЮĕйijЮĉЮ◦ЬijЮŪŁņΒе₧şΖ₧şŪ˝ ¤ ũřť₤ļ

ĠлНЯĕʼnЮĠЧũ₤сЮŪŁņΒе₧şũĠ₤с

ΟũЋŗĠℓũЮĠЬĠЮĕйņЊĕŪijЕņЯijŪijСŷЮÐĄУŎĠЊ◦ģе₣Ю◦

ЯℓņĈе₣ŪijΌĠсЮĉď

˝ЊijŜĕНļĮũĠ₤с ₤НБĮŏлС ĩ₣ ¤ řРЮşĖйŠńеŪО Įй˝ũН₧₤НĠ е ŃĆ ĠсЮũЩ₣ЯřŲĈ˝с◦₣ĕЕ₣ŁũЮĊſЧЁŏЮОų ş

ĕЊ₣ŁũЮĊſЁ Ч ŏЮÐ

Ū₤ΐŀс ¤ Ю₤ş˝ŚБŪ₤ΐŀсũĠ₤сņĕН₤℮ĮЕ₣ĵ˝сЮĉЮŲЧЮ₤ũВļĮşЊijũʼn Ġ₤сЮÐ ¤ ĠлНЯĕʼnЮ₤ş˝ŚБ žų şũĠ₤сņĕН₤℮ĮЕ₣ĵ˝сЮĉЮŲЧđĕĀкũĠ₤с₤ЮņŚş ¤ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşЯřŲŌĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ ŪijСŷĮЕ₣ ЮŲЧΒſБЯřŲ₤□Њij˝ĖО₣Βе₧şũĠ₤сŪĮйΒ₣ð ņЊĕЯņĕЮŲЧΒſБЯřŲ₤□Њij˝ĖО₣Βе₧şΒĖ˝řа◦Ю◦ ¤ Ю΅ЧŎ ₤ЮņŚşŪijСŷЯijŠеЮĊſЧŗл₣₧ЮşЬ₤ǻ₣˝НеЁŏЮÐ₤ΔĠс řРşģĕΒĊЊĠĤŎũУşņ˝Ю΅ЧŎ ¤

́ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ơ៨ ЮijЧũЮĠЬĠ₧Šųй ЯřŲ₤ЮņŚşŪijСŷŌĕĄеЮĕЩďĕЊşĆ ΒĖ˝₧˝єřЕ₣Яřũ▫ ďŁũÐУũЁŏ₤ũЮ₤Чũ₧₤с ЯřŲ₤ЮņŚşΖşЯℓũ˝⅝◦Н˝ĕРŷĄеЮĕЩŲΔ ĕЊ₣ũ₤сЮĝ˝ĖО₣ĠРũ‗ļĮ

ņЊĕЯņĕЮŢŎΧģŎ˝ŲЮģ˝ĠЮŔ¯ ijЮĜйЮ◦ ¤

◦Н˝ďŗл₣Юĕй

˝єЮŢŎ ŁũĮЊЮ⅜Ċĕч˝ĖО₣₤ņњŎЮŎЧ₣ЮĕйģĕĠİΆŀЁŏЮþЧŀ▫ Ōĕ₤ЮņŚşņУŎşеĕУĕ ЯřŲ ņЊĕŌĕĄеЮĕЩŲΔ ģĕ₤ЮŪņş˝ЊşĆŁũģĕĊеřНе₧₤сЯřũ ¤ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşĈе₣ЮĕйģĕЮŪĠЧΧģŎ ˝ŲЮĊſЧЁŏŠУũ˝ĤŲņĕН₤℮ŷЮ₣ſ₣Β₤с

ŪĮņĈе₣ģĕĬĆŀсΒĖ˝Ĉе₣ΐŎ₧ЯřŲŎ˝ķ˝ŚБļĮ

ЮĊſЧďŪÐЕйĩ₣ ¤ ₤ЮņŚşŪijСŷřЕ₣▫

ŌĕŷЋĊБĮБũŗл₣˝ĖО₣ŁũǻŎýĖ ៖

ņУŎ″ņĩųСŷşĤĠс

ņУŎ″ņĩųСŷ

ΖŷНĊ ¤ ĩųСŷ◦БņУŎďĩųСŷ₤ŪŌĠсņĕН₤℮ ĩųСŷ◦БĮБũ₤ŪŌĠс₤ijſ ¤ ĠлНЯĕʼnďЮũЩŎៗ ĩųСŷ◦БņУŎņЊĕ ŪÐĠсŪýĕс ЮÐŪijСŷŎ˝ĩųСŷ◦БĮБũņ˝ЮŪĠЧЮ◦Ьij ¤ řРЮşĖйďŁũČеģşс ₤ЮņŚşŪijСŷЯijЮşйŗл₣ĄеĜŀ ˝ĖО₣ŁũЮŪĠЧ₤ijſ

ĕЊ₣ņĕН₤℮Ĉе₣ĮБũЮĕй ¤

ΒĖ˝ĕЊĮĕċĮБĠĮ Н Ł ſ ŲģĕŎ˝ЮņЮũЬĕЮĕйЮĉĠЮŪ₣Эĕ

ΒĖ˝řЕ˝ĜеЮŢŎŲУşŵ˝с ¤ ЮÐģĕĕЊĈĕ▫ ΖЮ΅℮ЭŲ ĕЊ₣Ю₤Śşřа◦ЮŪşЧĕЮ◦ЬijģĕŪijСŷĠŃąСĕ Юĉ ЮđЬũмНĕ (ЯřŲŌĕŠųФĕņУŎ˝е₧ijсЮŲЧďņĕН₤℮ ņУŎ˝е₧ijсЮŪŁņďЮ₤й) ЁŏĄУŎşЊŃĆņ Е ĕЊ₣ĠЮŪ₣Эĕ ЮŪŁņĠ◦ĠŔąũĠ₤сŠФ ųĕ ¤ ЮũЩ₣řєŠųБĕЊŗŎĮБŪÐСĠЮŪ₣ЭĕЯřŲď₤ijſĵ˝с˝₧ Ś Ų ņĕН₤℮ĵ˝с˝₧ Ś ŲЮĕй

ŌĕĕњŎĠİΆŀ▫

₤ЮņŚşŪijСŷЮşйЮŪĠЧŲ˝š ‗кĊņŊďijЊĈе₣ĮБũЮĕй

Ю΅ЧŎ▫ ЮĠЧŌĕņУŎΒijсņУŎ ˝єņĕ Њ ģĕ₤□ЊijЮ₤□ũЯřũ ¤ ₤ЮņŚşЯřŲČеģşсЮşйЮĊſЧřРş₤ijſ ŪijСŷŎ˝ijŪŌĠс″ņ₤ijſ˝ЮūŔą₣ ĕЊ₣₤ijſ₤Њ₣Ά ЮŪĵй ▫₤ijſ₤Њ₣ņ Ά ЊĕΖşŁũĵũŠųФĕĈŲсĕЕ₣ΒĜĀ˝сЮ◦ Ю΅ЧŎ₤ijſ˝ЮūŔą₣˝єĮΖ Не şŁũĵũŠųФĕĈŲсĕЕ₣ ΅ſС₣şş˝Яřũ ¤

řРЮşĖйЮÐŪijСŷЮĊſЧď˝ЮūŔą₣

ЮřЧņġБ⅜ð ŲсΒĜĀ˝с

Ю΅ЧŎЮĊſЧď₤Њ₣ЮΆ řЧņġБĠĜųş

Я𲺺˝ ¤ ΒĖ˝ЯřŲş₣сЮĊſЧď₤Њ₣ņ Ά УŎņНŠ ņЊĕŎŲс₤ļĮŁũ‗чЮĕйЮ◦ ¤ řРЮşĖй₤ЮņŚş ЯřŲ ŌĕŁũŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣

ŪijСŷ˝Неũ˝⅝◦Н˝ĄеЮĕЩ

ŁŲ₧ЮĠЧ◦Н˝ЮĉΖşŠРşŪĠЮŗĄĕчũĠ₤сŪ◦₣с

Ю΅ЧŎŁŲ₧ĠНĮЮſ ΅ijНЯřŲş₣₤ЮņŚşЮĉĕЕ₣ĄеЮĕЩЮĜй

́Ư

ģĕũŵŎģijсЮĉЮ΅ЧŎ ¤

ЮĠЧ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ņĕН₤℮ŲΔĈе₣Β₤сýĖ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ÐеĕЊijďЮņЮũЬĕЮĕйņЊĕŌĕŲ˝š ‗кŪijЕņŪijСŷŲΔЮ◦ ¤

ĠлНЯĕʼnņĕН₤℮Ōĕ

Ų˝š ‗кΖŪ˝˝с Ю΅ЧŎņЊĕũ˝⅝◦Н˝ĄеЮĕЩЮŲЧ₤ЮņŚşЮ◦ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ₤ЮņŚşýŊ ĕŁijĮſ˝ЊşĆŪijСŷ ЮĄЩЮŲЧņĕН₤℮Ю◦ ¤

₤ЮņŚşЯřŲş₣сũ˝ЮŲ₤ĮĕŏŲс▫

Ю΅ijНΒſģ Б ĕďŪĮйΒ₣ðĮΖ Не şĠеЮĮŀ

ĵ˝ŏ₤ĕŜũĠ₤сŪĮйΒ₣ðģĕ Яij₣ЯijņЊĕЮşйŠſйЮ◦ĕРŷĠНĮЮſ ΅ijНřєŪijЕņŪijСŷЮĜй ¤ ˝ĖО₣ЮũЩ₣ЮĕйŌĕ ΧĈ΅ũ‗ч₤ņњŎņУŎşеĕУĕĊе ЯřŲЮÐΖşŎ˝ņ˝ŵijŪijŢ₣ Ю΅ЧŎĠİΆŀ▫₤ĕʼnЊļĮģĕ ŪijСŷЮÐũжЮŵķĠлНĜŊĕř₣ Ю΅ЧŎŠ₤ĕŜĠлНĜŊĕЯřŲŪijСŷ₤Юņʼnş ЯřŲýŊ ĕĄеЮĕЩЮģйĠ₣сЮČŲ ¤ Ю΅ЧŎ

ΒĖ˝₧ЯřŲŎ˝ijŪŌĠс″ņ˝ЮūŔą₣ģĕŪĠЮ₤Чũď₣ЮÐ

ΒĖ˝ЮĜйĕЕ₣ģĕЮďÐĄњŎ

ŪĠЮ₤Чũď₣ЮÐ ¤ ĠлНЯĕʼnďŁũČеģşсЮÐŪijСŷЮşйŵ˝сĮНij ŗл₣ŪĠ₤Ġс ÐЙŪijСŷЮşйЮĊſЧЮĮЧ ĕЊ₣ŪijСŷ ŌĕşЊijЮʼn ŷЬşЮŷũ ¤

ņĕН₤℮ŌĕĊņŊďijЊņЊĕ⅜еőОеЮ◦

Ю΅ЧŎЯij₣ЯijЮĊſЧ″ņЮ₤ş˝ŚБŪijСŷŁũ

ļųņៗ ¤ ŗл₣₧ņЊŀ ΒĖ˝ЯřŲЮřЧũЮģ˝Ūģ₤ЮÐ Яij₣Яijũ˝ЮþЧŀΒĖ˝ЯřŲЁŏЮÐЮģ˝Ūģ₤ ģĕďĕЊşĆ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ЮŲЧ˝Ŏ˝ΧĈ΅ũ‗ч₤ņњŎņУŎņ˝ĮЊĕЊijŏĠлНЮ₧ ‼ й ¤ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ◦Б̀ ýŊ ĕЮĊſЧΒſЮБ ŪłĮБЮģ˝Ūģ₤ņĕН₤℮◦РЮĉЮ◦ ¤ Ū◦₣сņЊĕÐЊijĮБΒſЮБ ◦ЬijĈŲсЯijЮ⅜й Ю΅ЧŎЮşйЯijũ˝ όŁ₤Юģ˝ЮÐģĕ ¤ ŪĠЮ₤Чũď₣Ū◦₣сЮ◦ ¤ řРЮČĖй˝єЮŢŎ

ýŊ ĕΒĖ˝₧ΖşēĜŬм Ġсũ₣ĮРЯ˝ď₣Ū◦₣с

ιΖş₤ĕŜЁŏЮÐ◦Н˝şЊijʼn

Ю΅ЧŎýŊ ĕΒĖ˝₧ņЊĕЮýũĮ″ņĵ˝ŏ₤ĕŜЮŪşЧĕď₣Ū◦₣сЮΌЧŎ ¤

Ū◦₣сЮşйЯijŌĕЮďÐĄњŎ˝ĖО₣ŁũЮģ˝ĠЮŔ¯ ijЮÐ

Юĕйņ˝ĮБŪ◦₣сŎŲс◦Њřļ ť Į

Юĕйŗл₣ŪĠ₤Ġс ¤ řРЮşĖй ďŁũņЊĕČеģşсЁŏ₤ЮņŚşŌĕÐН‗₤ņġijʼnЊĈе₣ĠлĜ Н Ŋ ĕ ЯřŲģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧ ЮĕйЮ◦ ŪýĕсЯijďŁũČеģşсЁŏЮÐЮņЧŲņ˝ЮþЧŀ▫Ū◦₣сŌĕÐН‗₤ņġijʼnĈ Њ е₣ЮĜйģĕЮ΅ЧŎ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤Е₣ЯijΉ п ĕĕЊŗŎ▫

ďŁũŌĕЮŪýй▫Ė˝сЮĉŷЋŀЮ◦

ЮĠЧŪ◦₣сŌĕÐН‗₤ņġijʼnЊ

Ĉе₣ЮĕйЮ΅ЧŎ ЮýũĮ″ņņЊĕЮžĆ йЮĜй ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧŪýĕсЯijЮĊſЧďŌĕÐН‗₤ņġijʼnĈ Њ е₣Юĕй ďŁũ ŌĕŪĠЮŗĄĕч₧₤с ¤ řРЮşĖйЮ΅ЧŎ ďŁũŲΔ₧₤с ЮĠЧŪýĕсЯijЮĊſЧďŌĕ˝ũН₧Ċņх ķ˝ŚБļĮ ņĕН₤℮Ċņх ˝ŚБ₤Нş ũЋijЮ◦Ь₣Ūij₣с ŲНй″ņÐĕų₣⅜₤Ĝ ¤ Ю΅ЧŎďŁũŲΔ₧₤с ЮĠЧŌĕÐН‗ ₤ņġijʼnĈ Њ е₣ЮĕйΒпГş₣ Е Яņĕĩ₣ ¤

ĠлНЯĕʼnŪ◦₣сŪijСŷŌĕŁũ ŷЋĕЊşŎ њ ¯ ďņНĕЮ΅ЧŎďЮŪ₤ş▫

́ư

ЮĠЧ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ŁŲкЮ◦₤кČеģşс ŪijСŷЯijЮĊſЧĩŎ ĀО ĮБÐН‗₤ņġijʼnĈ Њ е₣Юĕй Ū◦₣сŪijСŷΖşĬų₤сΟ ũЋŗĠℓŪĠŁĕс Ŏ˝ž₣ŪĠĂе ₣ĕЊ₣ÐН‗₤ņġijʼnЊЮĕйļųņ ¤ Ю΅ЧŎŪ◦₣сŪijСŷŎŲс▫ ₤ЮņŚş ďĮЊЮ₤₤₤ЮņŚş Ю▫Ŋ₣ℓŊБ

ņЊĕΖşЮýũĮÐН‗₤ņġijʼnĈ Њ е₣ЮĕйģĕЮ◦ ¤

ÐН‗₤ņġijʼnĈ Њ е₣ЮĕйŲΔ₤ŪŌĠсņĕН₤℮

ЯņĕЮ΅ЧŎ ĠлНЯĕʼnЮřЧņġБũ˝⅝ũřťЁŏŌĕ₤₧ Ś ĠсēĖĠс ņĕН₤℮ŪijСŷĠ₣šеşЊijď ʼn ЮũЩŎៗ ЮĊſĩ Ч Ŏ ĀО ĮБĄеЮĕЩ ĩĀŎ О ĮБ₤ĠġОũ₤Ċņх ĩĀŎ О ĮБņĕН₤℮Ċņх Ю΅ЧŎĩĀŎ О ĮБ⅜₤Ĝ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧřРЮČĖй ₤ЮņŚşŪijСŷ ₤ЮŪņşşЊijď ʼn ЮŪ₤ş▫ ŪijСŷĠijсЯĠĕ″ņŠŏŲс ĠijсЯĠĕ″ņŁũĬų₤сĠСũŚ аĕ₤е₧₣Ċĕēĕ ũĠ₤сŪ◦₣с ¤ Ю΅ЧŎřРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕĕЊŗŎĮБņНĕ▫ ˝НČ е ˝ЮČŲĮБΒſБЯřŲŲΔ Ю΅ЧŎΖşЮĊſЧ ЮĉЮ˝Чij ¤ ĠлНЯĕʼn ЮĠЧŁŲкЮ◦₤кĠ₣šе ŪijСŷΖşŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧΒĠġŲ˝š ‗чĩ₣ ¤ ₤ЮņŚşŪijСŷŪĠŎњijĖŗл₣΅Ŋijсşijс▫

ΒſБЮşŀĮБŪĮйό₤

ЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧũУşЮ΅ЧŎ ¤

˝НеЁŏŠſйĕРŷÐН‗₤ņġijʼnĈ Њ е₣Ūģе

Ю΅ЧŎЮĠЧŪýĕсЯijЮÐЮþЧŀĕЊ₣⅜ŚĠсοŪ◦₣с

Ū◦₣сřРşďЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎ˝ũН₧Ċņх ķ˝Śļ Б Į ĠРũ‗ļĮ ņĕН₤℮Ċņх ĕЊ₣⅜₤Ĝ ¤ Ю΅ЧŎ ýŊ ĕΒſď Б Čеģşсď₣ÐН‗₤ņġijʼnЊ şН₣ĠеĩНijЮĕйЮ◦ ЮŪĵй▫ņĕН₤℮◦РЮĉЮĊſЧŁũģлĕс⅜Ŋĕ″ņΒſБ ЯřŲЮÐЮþЧŀĕЕ₣ЯķĖ˝

ЮŪşЧĕď₣ΒſБЯřŲЮÐ⅜ĀĠĕЕ₣аř ¤

Юĕйņ˝ĮБЮ΅ijН▫

ΒĖ˝₧˝єΖş

ЮþЧŀ ĠлЯН ĕʼnŌĕijЊş₧₤сЯřŲΖş⅜ĀĠ ¤ ΒĖ˝₧˝єЮþЧŀ▫Ū◦₣сřş Р ďŌĕΒſБņŎ У ЯijijЊş ₧₤сЯřŲÐЊij▫Ū◦₣сďΒſБ ¤

Ю΅ЧŎņĕН₤℮ļÐijЊşЮĕйņЊĕΉ п ĕŪĠĂе ₣ĕЕ₣ĮУ˝ļÐЮŪşЧĕЮ◦

ЮŪĵйĮУ˝ļÐЮŪşЧĕŌĕýĖ ņУŎĕÐũ₤ŪŌĠсŁũĵũЮÐ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧĕŗ Њ ŎĮБΒеЮĮЧũĠ₤сņĕН₤℮ŷЋŀ ďĮЊЮ₤₤ĮБЮ₤ş˝ŚБ₤ЮŪņşũĠ₤с₤ЮņŚş ЯřŲņЊĕΒĕНŔňijЁŏŌĕŁũijǻм ņЮĊŜģŎ₧˝єŲΔ Яřũ ЁŏЯijŲ◦ċ ĩŲģĕЮĮŀşЊijʼn ¤ řРЮşĖй ЮĠЧ₤ЮņŚşǻŎŲН˝Ŏ˝ũřťņУŎņ˝ŪijФijŪ″ЁŏЯijģĕ şНй ЮÐŪÐĠсýĖ ĕЕ₣ŌĕņijЊ▫ ņЮĊŜģŎЯřŲ₤ЮņŚşЮŪĠЧĈе₣ĠлНĜŊĕ₤Н◦ċЯijŪĠ˝ĠЮŢŎ˝ЊijŎ Њʼn ₤ Šį₣сŠį₤с

Ю΅ЧŎЮÐĕЕ₣ņЊĕŠſйЮ◦ĕРŷЮ₤ş˝ŚБЮ₤ĞЧş₤ũЮ₤Чũ

ЮŪĵй▫

ņĕН₤℮ĊņŊ″ŌĕŁũЮ₤ĞЧş

₤ũЮ₤ЧũЯijďņУŎΒſБЯřŲŲΔЮņЧŲ ĕЊ₣ģĕŲ◦ċ ĩŲЯřŲЮĮŀşЊijЮʼn ÐЮ◦Ьij ¤ Ю΅ЧŎĮЊķĮЮŵ˝ ЮĮŀЮĉЮŢŎņĕН₤℮ĊņŊ″ ¤ ŌĕņĕН₤℮ņЊĕĊņŊ″ŠųйЯřũ ЯijΒĖ˝Ĉе₣ЮĕйŪijСŷĮУ˝ļÐЮŪşЧĕЮĝ ĄНе ŷЋŀ₤ЮņŚşĠİš ₣ е ЁŏЮĝŢşсŪ₤ŗŲĮБЮÐ ¤ ˝ũН₧ÐУũЯijņЊĕЮΊşеЮě Ŋ й

Ōĕ₤ЮņŚşņУŎΒ₣ðĜЮĮŲЮĕй

ņЊĕЯřŲЮĊſЧΒſБЮŪłĮБŠеΒеĵŷĜŷũ˝₤ĕʼnļ Њ Į

́̉

ЯřŲŠńеŪО Įй

ĕЊ₣ĄеЮĕЩŲΔЮ◦ ¤


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ю΅ЧŎņУŎЮ◦Ьij

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ЮĠЧ₤ЮņŚşΒ₣ðЮĕйЮýũĮĕРŷÐН‗₤ņġijʼnĈ Њ е₣ĮБũЮĕйЁŏģĕ΅ŊijсşijсЮĜй

₤ņġijʼnЊĈе₣ЮĕйΖşĠ₧ Ś ŲЁŏŪ◦₣сģijсĠ₣сŪĠЮ◦₤ ι˝ЊijЊĜ ʼn ņďЮŪşЧĕř₣ņ˝Ю΅ЧŎ ¤

̣́

ÐН‗


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ơ៩ ũЮĠЬĠЯřŲЮŎЧ₣ŪijСŷЮşЬ₤ǻ₣ ˝НЁ е ŏЮÐ₤ΔĠс ĕЊ₣ЮņЧŲİŎ řРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕΒĊЊĠĤŎĮБÐ‗ Н ₤ņġijʼnЊ

ЯřŲ₤еžĕсĠĩ е НijĈе₣ĠлНĜŊĕũУşņ˝Ю΅ЧŎ

ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ĮЊļ˝⅝ŪijФ₤ៗΒеĮÐ Б ‗ Н ₤ņġijʼnЊřа◦Ю◦Ьij ĠũЋŗŎũУşЮ΅ЧŎ

ЯřŲЮĝ₤ŲсďĠЮ₣ΆЧŎ ¤

₤ЮņŚşŪijСŷЮşЬ₤ǻ₣ΒſБЯřŲĕЕ₣Ġ₧ Ś ŲЁŏЮÐ₤ΔĠс

Ю΅ЧŎŁŲ₧₤ЮņŚşŌĕЮďÐĄњŎЮŲЧЯĩĖ˝ЮĕйЮ΅ЧŎ

řРşģĕ

ιЮņЧŲİŎŪ◦₣с ¤

ÐЙŪ◦₣сģĕĠеЮĮŀļũкŪ◦₣сЮ΅ЧŎ ¤

Ю΅ЧŎŪ◦₣сĕ₣ Е ýŊ ĕЮŪýй▫Ė˝с Ġ₧ Ś ŲĮБЮũЩ₣ΒĠġŲ˝š ‗Юч ĩ℮₣ៗЮ◦ЬijЮ◦ ¤ řРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕ ĕЊŗŎЮ΅ЧŎ ĠНĮЮſ ΅ijНşņġ₣ЯřŲĜеЁŏЮÐ₤ΔĠс₤ЮņŚşÐЙŁũЮŵķŲĕсΒijсŪĮеЯřĕ Ю΅ЧŎũжЮŵķ Ū◦Įŏ₤ņġijʼnĕ Њ Њ₣ŪĠĮĕċ˝РĕũĠ₤сŪĠďŬū₤ʼnũĠ₤сŪĮйΒ₣ðυ₣ ¤ ŁŲ₧₤ЮņŚşΒ₣ð₧ņЊĕŗŎБŪ◦Įŏ₤ņġijʼnЊ

₤ЮņŚşŪijСŷЮşЬ₤˝НЮе ĊſЧřРЮşĖй ¤

ι˝ЊijЊŎ ʼn ₤ũĠ₤сĄĕ◦РЮĉЮ◦

ĄĕĈе₣ЮĜйĕЕ₣

ũ₤сЮĝŗл₣ЮĮŀşЊijʼn Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşΒ₣ðЮĜй ŌĕЯijĄĕЮŵķŲĕсņУŎŁŚĠсijРşĠлНЮ₧ ‼ й₤ŪŌĠс ĠеģijсЮČŲ ¤ Ū◦₣сΖşĠеģijсĄĕņУŎŁŚĠсijş Р ЮĕйģĕЮŪşЧĕĩųСŷ₧₤с ¤ ₤ЮņŚşΖşЮĊſЧЁŏЮÐ ЮņЧŲİŎģĕ ζ˝ĵũřРşŪ₤Б

ЮŢŎ⅜ũЮĊſЧЁŏЮÐŎŲс▫ žŊ ₤ЮΒЬĕЮŪşЧĕ

Ū◦₣сĬų₤сĠСũʼn ņЊĕĘĠсĘũ

Ю΅ЧŎşЊijņ ʼn ЊĕŢşсЮŪ₤ş ¤

Ŏ˝ďŁũņЊĕģĕ

₤ЮņŚşŪijСŷЮşЬ₤ǻ₣ÐН‗ ŷЋĠijʼnЊ

Ĉе₣Юĕй ЯřŲďЮŪýй▫Ė˝сřєĊĕ Ğ сĊũĞ Ю΅ЧŎŪ◦₣сŪijСŷЮŪĠЧşЊijņ ʼn НijŌе ĕ₣ Њ ˝ŚŁ Б ų Ήĕ ¤ Ю΅ЧŎ˝ĖО₣ЯĩĖ˝ ΒķЊģŲŪĠďŬū₤ʼnŷЋŀ ₤ЮņŚşŪijСŷ˝НеĬų₤сĵ˝ŏ₤ņŚБ Ю΅ЧŎŪijСŷΒĕНŷijʼnЮĉ″ņŁũ₤ЮŪņşЮřЧņġБ ˝НеЁŏĕũ₧ŌĕÐеĕЊijş₣сĠЯ₣ſ₣Ţĕ ιЮģ˝ĠЮŔ¯ ijŪ◦₣сģĕ ¤ ₤ЮņŚş₧ЯřŲΖşŪĠŪĮЕijΒ ʼn пГş₣ Е ģĕ ĕЕ₣Ōĕ˝ЊijЊĜ ʼn ņŠį₣Š с į₤сņЊĕžĕ ¤ Ю΅ЧŎĮЊģ˝ ЁŏΒĖ˝₧ЮĊſЧũřťŪĠΉũŪĠĂе ₣ĕЕ₣₤ЮņŚşΒ₣ð₧ЯřŲŌĕ˝ЊijЊĜ ʼn ņŠį₣Š с į₤с₧₤с ¤ Ю΅ЧŎžŊ ₣ е ĮЊģ˝ǻŎ₤ū₣ðĠ П ₤ЮņŚş₧₤с ЮĠЧŁŲ₧ŪĠďŬū₤ʼnЮýũĮŪ₤ΐŀсŪ◦₣с ¤ ₤ЮņŚşŪijСŷŌĕ ŁũķњŎĮБũ៖ ĠũЮ◦₤ ¤

ķњŎž₣˝ĖО₣

Ġ₧ Ś ŲĮБŪĠďŬū₤ʼnņУŎ

şеЯ‗˝ŁũķњŎĠ₧ Ś ŲĮБΒ₧ е şĠũЮ◦₤

Ю΅ЧŎņУŎЮ◦ЬijĠ₧ Ś ŲĮБΒ₧ е ş ₤ЮņŚşΖşŁũĵũŠųФĕυ₣ЮŢŎŌĕ

ΖŷНĊŲΔ ĕЊ₣ņЊijŲ ʼn Δ ¤ Ю΅ЧŎŪ◦₣сĕ₣ Е ŌĕņЊijŲ ʼn ΔďĕЊşĆ ЮĠЧ₤ЊĕďŪ◦₣сŌĕΖŷНĊŲΔ ¤ Ю΅ЧŎЮũЩ₣

́̀


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ŭм ŷаĩĀ˝ĖО₣ũЯņ₣ЮĝЮ₤ĞЭņ⅜ĞijсďĕЊşĆ şРŲаřýĖ Юĝ˝ĖО₣ĄУũ ₤ЮņŚş

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЮĠЧ₤Њĕ₧ďЮũЩ₣Ŭм ŷЮĜйņЊĕЯņĕĠ₧ Ś ŲĮБŁũÐĠсÐЊij

ĕЊ₣ýŊ ĕŁũũЮŀлũаŀлĮБЮŪł ¤

ЮĠЧ₤ЮņŚşģĕŪÐĠсŪÐ₣

Ю΅ЧŎ◦Н˝ďΒе₧şĠũЮ◦₤ũ˝ǻŎŲН˝

ĕЊ₣ũ₤сЮĝřРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕΒĊЊĠĤŎЮ΅ЧŎ

₤ЮņŚşĕЕ₣

ŌĕļĮ ũЖ₣ĠН₣ Е ΖşŪĈеģĕĕРŷŁũǻŎŲН˝ЮĜй řРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕĠİΆŀΒſБЯřŲ ₧ĠпГ₤ аĕ ĮУ˝ ₤Ĥлũij₣с ģĕЮĊſЧ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧĕŗ Њ ŎĮБЯĩĖ˝ŪĠďŬū₤ʼnŷЋŀ ◦Н˝ďýŊ ĕŁũЮŪĄЭijЯŪĄ˝ĮБЮŪł ˝ŚБ ˝єďŁũЯřŲŪijСŷžų şЯřũ ЯŪ˝₣ŌĕŁũÐĠсÐЊijď₤ŌĞijс ¤ ₤ЮņŚşΖşŁũĵũŠųФĕŪĮйΒ₣ðũş У ЮŢŎЮşЬ₤ǻ₣˝НЁ е ŏЮÐ₤ΔĠс ĕЊ₣ЮņЧŲİŎ Ю΅ЧŎЮĊſЧЁŏŪĠďŬū₤ʼnşРŲşЊij₤ ʼn ЮņŚş ďŁũČе ģşсřРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕΒĊЊĠĤŎŗл₣Яŷ₣ũУşņ˝Ю΅ЧŎ ¤ Ю΅ЧŎ▫ĖеЯřŲ₤њ˝ŚЊ₤Њ◦ċЊď₣ЮÐ ЯřŲ ₤ЮņŚşЮŪĠЧ₤ŪŌĠсŪĠĂе ₣ĈŲсĕЕ₣ŁũÐĠсÐЊij₤ŌĞijсЮĜй ÐЙ▫ ýŊ ĕŁũ₤ΔĠсĮБ₤е₧˝сĠ₧ Ś Ąĕ ЮŪĵй▫ΒĖ˝ЯřŲÐĠсÐij Њ ◦Ōų˝с₤ЮņŚşЮĜй Яij₣ЯijЮĄЩ▫ЮÐĕЕ₣ĠеЮĮŀđĕĀкŬū₤ʼn ЮŢŎ ЮĊſЧ¹ij₤ЮņŚş ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧΒĖ˝ЮĜйÐЊij▫ ЮĠЧЮÐ₤ŌųĠс₤ЮņŚşЮĉ ЮÐĕЕ₣ŪijСŷĠ₧ Ś ĄĕĩŚĜĀЮĈ₤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎΒĖ˝ЮĜй ĕЕ₣žų şņЊĕΉ п ĕЮĊſũЧ řťŪĠΉũЮ◦ ЮŪĵй▫ΒĖ˝ÐĠсÐij Њ Ĉе₣ЮĜйĕЕ₣ĄУĠĠŔΆ řєЮŪşЧĕЮŲЧ₤ŲНĠ ¤ ŁũĮЊЮ⅜ĊĕчģĕĠİΆŀ▫ ŌĕŁũÐĠсÐЊijЯřŲЮÐģĕΒĕНŷijʼnЮŪşЧĕ₧₤с ņ˝Ю΅ЧŎ ЯijijЊş₧₤сЯřŲģĕ◦◦УŲЮďÐĄњŎ ЮŪĵй▫ΒĖ˝ЯřŲÐĠсÐij Њ ĮНеΖşЮĊſΒ Ч ſБŌĖ˝сυ₣ ģĕЮ◦

ĮНеΖşũ˝ΒĖ˝şРŲаřģĕЮ◦

ЮŲЧ˝ЯŲ₣Яij˝ĖО₣şеЮ₧ņΒĖ˝ЯřŲņЊĕ₤ĠĤŎşЊijĕ ʼn ₣ Е

₤ЮņŚş ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧŁŲ₧₤ЮņŚşŵijŪijŢ₣ĕРŷЮýŲЮţũĠ₤с₤ЮņŚş ŪģĠсΒĖ˝ЯřŲņЊĕ ₤ĠĤŎşЊijЮʼn Ĝй

₤ЮņŚşņНŠЯijЮĠЧ˝ĩųСŷЁŏΒĖ˝ЯřŲņЊĕ₤ĠĤŎşЊijЮʼn Ĝй

ũ˝ĩųСŷЮřЧņġБĠеЮĮŀ

Ġе‗₣ŠųФĕņЊĕžĕ ЮŪĵй▫ŁŲ₧ŪģĠсĮБЮũЩ₣Ŭм ŷΒ₤сЮĉ ΒĖ˝ņЊĕ₤ĠĤŎşЊijЮʼn Ĝй₤₣−Еņ▫ ŠųФĕĕЕ₣ģĕΒſБ ģĕ″ņşЊijŠ ʼn Ф ųĕņЊĕžĕ ũ΅РijřŲсЮĉ▫ ЮĠЧЮþЧŀģĕşеЮ‗ŀ˝ĖО₣ŁũÐĠсÐЊijЮĕй ĩ₣

Ю΅ЧŎŌĕŁũ₤₣℮њŎĕЕ₣Ю₤ş˝ŚБžų şŌĕЮŪýй▫Ė˝сЮ◦Ьijĩ₣

Ю΅ЧŎΒĖ˝ЮĜйЮĝЯijŌĕ

ĄеЮĕЩЮŲЧ₤ЮņŚşЮ◦Ьij ÐЙΒĖ˝ЮĜйĮЊijďņЊijʼn ŷЋЮ₤₤ ŷЋ⅜Ų ũĠ₤с₤ЮņŚş ιď₤ŪijСŷřєĄРũşijсũĠ₤с ₤ЮņŚşĮЊijŪģ˝ř₧₤с ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧĕŗ Њ ŎЁŏŠųБĮБЮũЩ₣Юĕй ŠńеŪО Įй˝ũН₧▫ ž₣ΒĖ˝ÐĠсÐЊijýŊ ĕ ΒſЮБ ŪłĮБŁũķњŎžų ş ŁũŪşЯ‗ĕě Ė ĕБ₤ Łũ₤₣℮њŎýĖ ĕЊ₣Łũžų ş◦◦УŲ◦‗Ź˝ņŊЮ◦ ЯřŲ ЮĊſЧЁŏЮÐķњŎžų ş ¤ Ю΅ЧŎž₣₤ЮņŚş Ōĕ˝ЊijŜĕНļĮũĠ₤сũŢťķЊģŲ ŌĕşĤĠс◦ŌųĠс Ōĕ

́́


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ņЊijď ʼn ΒĖ˝Łũĵũ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ю΅ЧŎĕЊ₣ũřťďΒĖ˝ĩŚŲĕ с ŷР ₤ĕʼnЊ₤НŠ▫ſŎŪ◦₣с ¤

ЮĠЧŬĠсļĮĈе₣Β₤сЮĕй

ĠŃĆС ŲďņУŎ₤ĜŚĕşЊijķ ʼn ˝ŚБũĠ₤сŪĠďŬū₤ʼnЮ◦Ьij ЮÐЮþЧŀ▫ ŁũÐĠсÐЊijЮĊſЧũřťŪĠΉũŪĠĂе ₣ ĕЕ₣₤ЮņŚşďŁũņЊĕΖş₤ЮŪņşģĕďŢşсžij ¤ ЮŪĵй▫ ďĊņŊ″ ΒĖ˝ÐĠсÐij Њ ЮĊſЧũřťŪĠΉũ ŌĕŁũķњŎņНĕĕЕ₣ΒĕНŷijʼnЯĩĕŁũŠųФĕ ¤ ˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕй ЮÐЮþЧŀĠ₧ Ś Ŭū₤ʼnď₤ŪijСŷũĠ₤сЮÐ ¤ Ю΅ЧŎřŲсЮÐģĕĠеЮĮŀΒеЮĮЧΧŪ˝Њřũť Ġ₤сЮÐũУşЮ΅ЧŎ

ЮÐŪijСŷžų şņŚ₣Ю◦Ьij ¤

ЮĠЧΒпГş₣ Е Ю΅ЧŎ

ЮÐĮНеΖş₤₣−Еņũ˝ĄŪņ˝ģĕЮ◦ ¤ ŌĕŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чũЮĠЬĠЮĕйЮŪşЧĕ₧₤с

ЯijŠńеŪО Įй˝ũН₧ЮĮŀşЊijΒ ʼn ĊЊĠĤŎЯijĮБŪĮЕijЊʼn

Łũ‗чņУŎ ЯřŲģĕЮ˝ЧijЮΌЧ₣˝ĖО₣₤ņњŎΰĮН˝ЮŎЧ₣ ŷЋŀ៖ ΖĕĖģ Б ŲЏ ĠЊ‗ĖБЮǻÐų Б ď₤ЮņŚşаĕ

ĠРΌСőл Ю΅ЧŎďĠНĮĠ ſ ″ Њ ũĠ₤с ΖĕĖБģŲЏ ŪijСŷĮУ˝ ŁЮ‗΅℮ОБ ÐĠсÐЊijЮĊſЧũřťŪĠΉũ₤ŌųĠсЮ₤Śş ΖĕĖģ Б ŲЏĠ‗ Њ Ė БЮǻÐų Б Юĉ ¤ Ю₤ŚşΒ₣ðЮĕйýŊ ĕ⅜şсőijЊЮ◦ ŌĕЯij ΅℮СǻмĕБ ЯřŲЮĝďĈũ˝Юĝ ЮΌЧŎ ¤ ЮŪŁŎĮБũřťŪĠΉũņ˝ ΒĖ˝Ū₤О˝ĠйЮģũЮΌЧ₣₤ŌųĠсĮУ˝ ŁЮ‗΅℮ОБ Β₤с ¤ ŪĮЕijЊʼn Łũ‗чЮĕйÐЙĠ₧ Ś ŲĮБ₤ĜŚĕşЊijķ ʼn ˝ŚБЯřŲĠ₧ Ś ĄĕŌĕşеЮĵйŬĄŷ₣℮ ĠЊ‗ĖБЮǻÐų Б ¤ ˝ЊijŜĕНļĮ ũĠ₤сŬĄŷ₣℮ ĠЊ‗ĖБЮǻÐų Б ŌĕļĮŠį₣сŠį₤сũ΅РijřŲсЮĉ▫ ЮŪŁŎĮБ₤ЮņŚş ĠЊ‗ĖЮБ ǻÐų Б Ю⅜Ŏ О ĠРΌСőл ģĕο▫Ōĕ⅜şсěņ ◦Њŷ₣ðijЮĉ ýŊ ĕΒĖ˝₧ΖşŪÐĠсŪÐ₣ŪĠЮ◦₤ģĕ ¤ ΒĖ˝Ū₤˝ ŷ₣℮Ūij˝РŲ

ĠЊ‗ĖБЮǻÐų Б ŌĖ˝сЮĝ ĩųСũ₣ м с ЯřŲũ΅Рijņ˝řŲсЮĮŲЮĕй ЮÐÐЊij▫ď˝РĕũĠ₤с

ΒĖ˝řеЯř˝ŌĖ˝с ¤ ΒĖ˝Ū₤О˝ ĠРΌő С л ˝єņ˝ΒЮŃąЧŀýijсЮĉŁĕсŁĠсũŢťķЊģŲŪ₤О˝ ĠРΌő С л ũ΅РijřŲс ΅℮СǻмĕБ ģĕЮĮŀŷћŎΖş◦◦УŲŬĄŏĠĕʼnĮБ₤ЮņŚş ĠЊ‗ĖБЮǻÐų Б ЮΉ₣ ¤ řРЮşĖйŠńеŪО Įй˝ũН₧₤ĕĖЊŢťĕ▫

₤ЮņŚşņЊĕģşсŌĕΒſБĕ₣ Е ŪĮФŎĠлНĜŊĕĮБŁũÐĠсÐij Њ

ЮĊſũЧ řť

ŪĠΉũЮ◦ ŁŲ₧ŪĠďŬū₤ʼn₤ĠĤŎşЊijĕ ʼn ₣ Е Ū◦₣сЮ΅ЧŎ ¤ ĠлНЯĕʼnřŲсĠ₧ Ś ĄĕņЊĕžų şЮ΅ЧŎ ₤ΔĠсŪ◦₣сЮ΅ЧŎ ₤ЮņŚşŪijСŷķњŎžų şΒſБĈе₣Β₤с Ю΅ЧŎķњŎžų şŪÐĠсýĖ ¤ ŪĠЮ◦₤ЯřŲŌĕ ₤₧ Ś ĠсēĖĠсŲΔ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşЯřŲŌĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ Яij₣ЯijŠеĮŜŗņЮĊſЧŗл₣₧˝НеЁŏĮУ˝ŷ‗‼к Šį₤сΒ₤с₤₣−Еņ Ю΅ЧŎŠеЮĊſЧŗл₣₧ЁŏĠ₧ Ś ĄĕģĕŪÐĠсŪýĕс ĕЊ₣₤ĠĤŎşЊijĩ ʼn ₣ ЮŪĵй▫ Юĕйďļũкŗл₣₤еžĕсЯřŲ₤ЮņŚşŪijСŷЯijĠеЮĮŀ ¤

́៨


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

˝ĖО₣şеЮ₧ņŪĮйŬď₧şŪ˝Ĉе₣Β₤сЯřŲŌĕļĮЮũЬĠũŎ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣ŲΔ ˝ĖО₣ ÐЙŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ ¤

₤ņњŎЮŎЧ₣Юĕй

ЯřŲďŪÐЕйаĕЮ₤ũВļĮ

Юĝ◦БЮĜйЮŎЧ₣ЮþЧŀŌĕ⅜□ĠњĕŲΔďЮŪşЧĕЮŲЧ₤ŲНĠ

ĕЊ₣₤ĕʼn₤ Њ НŠ₤ŪŌĠсŪĮйņΉ˝℮Ūij ¤

˝ĖО₣şеЮ₧ņ⅜□ĠњĕĈе₣Юĕй

ÐЙŬĄ₤ļ ĕЊ₣Βе₧şũĠ₤с⅜□ĠњĕЮĕй ¤ ЮŪĵй▫ ΒĖ˝₧ЯřŲĠЮ₣˛ЧijŬď₧şŪ˝ũЮĠЬĠЮĕй ŎŲсĕРŷЮ₤ş˝ŚБЮŵķ ĕЊ₣ΟũЋŗĠℓŪ˝ΒЙijŪ˝◦ņũĠ₤сŷ‗‼кŠį₤с Ю΅ЧŎŎŲсЮ◦Ьij▫ ďŁũČе ģşсŪijСŷŌĕΒſБņŎ У şеЯ‗˝Ţ˝с˝ĖО₣ŌijсĮУ˝ЮĜй ЮřЧņġБŪijФijĮУ˝ЮĜйģĕ ¤ Ю΅ЧŎЮŢŎřЕ₣Ю◦Ьij ▫

Ġ₧ Ś ĄĕŌĕŁũ₤ΔĠсĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤сЮŢŎŁũķњŎžų ş

ņ˝ž₣Ū◦₣сĩ₣

Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşş₣сĈ˝сĠ₧ Ś Ąĕ

₤ЮņŚşņЊĕş₣сЁŏЮþЧŀ▫ŁũЯş˝Βſៗ Б Ёŏŷ‗‼ кŠį₤с

ĕЊ₣Ġ₧ ʼn ĄĕďĠе‗₣

ĮЊЮ₤₤ũĠ₤с₤ЮņŚşЮ◦ ЮřЧņġБ˝НеЁŏŌĕŁũŪĮФŎģũņĸĮБ₤₧ е ˝сĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤с ▫Ū◦₣сŁĕсЮĄЧ₣ ŪĠďĄĕ

ĕЊ₣ĮБ₤е₧˝сĠ₧ Ś Ąĕ▫

Ū◦₣сŁĕсЮĄЧ₣ĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤с ¤

řРЮşĖй₤ЮņŚşЯij₣″е₣

ЁŏŌĕЮčŪ˝ņ◦БĠБ ¤ ЮčŪ˝ņ◦БĠЮБ ĕйņЊĕ◦◦УŲļũкЮŢŎĬĀŲсĮ₤ Б ЮņŚşЮ◦ Ю΅ЧŎŌĕŁijĮſ ˝ЊşĆŪijФijĮЊĕij Њ ŏĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤с Ю΅ЧŎĄУŎŁũĵũŪĠЮŗĄĕчũĠ₤сĠ₧ Ś ĄĕijРş″ş ¤ ýŊ ĕũЮĠЬĠ ЮũЬĠşе₧ЯřŲŌĕļĮŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ Ю◦ЬijЮ◦ ¤

ЯřŲЮÐ₤ЮŪņşΒĕНņij њ ЁŏŌĕļĮŪĠЮ₤Чũď₣Юĕй

ýŊ ĕŷЋĊБŁũĵũ₤ĕʼnЊ₤НŠŪĮйņΉ˝℮Ūij

ĕЊ₣ŪĮйŬď₧şŪ˝ЁŏģĕŪĠЮ₤Чũď₣Юĕй

ЮΌЧŎ ¤ řеĠРĜŊĕņУŎЮ◦ЬijΖşĈŀЮşŀĮБŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чЮĕйģĕ ÐЙŪĮйņΉ˝℮Ūij◦Н˝ЁŏΒĖ˝řа◦ ◦◦УŲĠеЮĮŀļũ˝ЊşĆ₧

ЯřŲýŊ ĕŪĠďŪĠЊŎļĮ

Ю΅ЧŎ◦Н˝ļũ˝ЊşĆ₧ЯřŲŌĕŪĠЊŎļĮ

₤ŪŌĠсŠФ ųĕŪĮйΒ₣ðυ₣ ¤ ņŚ₣Ю◦Ьij ŠńŪе О Įй˝ũН₧₤Не₤ĕĖЊŢťĕ▫ ₤ЮņŚşŪijСŷŬĠсΖĕĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤с ĠлНЯĕʼn˝НеЮĊſЧЁŏĮУ˝ŷ‗‼кĠ₧ Ś Ąĕ₤ΔĠŪс ◦₣с ¤ ŪĠЯ΅ŲΒĖ˝ŠųйЮŢŎЮþЧŀ▫ŌĕЮ₤ŚşşŪ˝ĮijʼnЊ ũмņ Р ₣ л с ЮŪşЧĕЯřŲŪijСŷЮÐЮĊſЧ¹ij ŎŲс ▫ΧĈ΅ũ‗чĈе₣ЮĕйЮ˝ЧijЮΌЧ₣ĩĀŎ О ĮБŁũ₤ĕĖŢ Њ ť ĕũĠ₤сŠеŪńО Įй˝ũН₧ ¤ ŌĕЮ₤ŚşŠųйũ₤сЮĝ˝ĖО₣ ļĮаℓųℓСũĖ Ю΅ЧŎĠİΆŀĕРŷΟũЋŗĠℓŪijЕņŪijСŷďĕЊşĆ υ₣ÐĠсÐij Њ ЮĊſЧ¹ij ¤

ĠлНЯĕʼnЮĝЯijģijсŪ₤О˝

˝ĖО₣ЮýŲĠе‗₣ЮđųŎ Ч ijĠĕЕ₣ŁũЯřŲ▫

ιŪijСŷĠ₧ Ś ĄĕŠųФĕ

Ю₤ş˝ŚБ₤ĕĖЊŢťĕũĠ₤сŠе ńО

ŪĮй˝ũН₧ņЊĕŪijЕņŪijСŷЮĜй ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ŵijŪijŢ₣ĕРŷÐН‗₤ņġijʼnЊũĠ₤с₤ЮņŚşŠųй ЮřЧņġБ ĠİΆŀЁŏЮþЧŀ▫

ĠНĮЮſ ΅ijНаĕŁũŷЋĜ₤ũĠ₤сЮ₤ŚşşŪ˝ĮijʼnЊĈе₣Юĕй

́៩

ņЊĕŠН₤ĮБΒſЯБ řŲŠńеŪО Įй


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

˝ũН₧ģĕĕЊŗŎЮ΅ЧŎņ˝ЮĜйЮ◦ ¤

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

Ю΅ЧŎŠńеŪО Įй˝ũН₧˝єЮđųЭijόŁ₤ЮĕйĮЊĕЊijŏŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗ч

ЯřŲΒĖ˝ΖĕΒеĮБ₤˝ņŊļĮĄеĜĕсЮĜйЮŲЧ˝Ŏ˝ņ˝ĮЊļ˝⅝Яřũ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ ũВ˝ŬŎĕЕ₣ĮЊĕЊijŏ ˝ũ‗БũĠ₤сЮ₤ŚşşŪ˝ĮijʼnЊĈе₣ЮĜй ЯřŲŌĕЮďÐĄњŎģĕЮΌЧ₣Ю⅜ŎŬĄŏ ČĠсĮБ ŌлũÐН₤ ЯřŲď◦₤℮ĕк ŷЋ◦РЮĉ Ōл˝℮ОБņБĕН₤ ¤ ΒĖ˝Ĉе₣ĮБũЮĕйÐЙ ៖ ŌлũÐН₤ ˝РņСű лŊ Н₤ ЯřŲŪijСŷďĠНŪij ũĠ₤с ŌлũÐН₤ЮĠпũ◦Б‗њ˝℮

΅℮пОŲБŗлĕН₤ Ю₤ЮŷũН₤ Β₣ʼnСĕБĕН₤ ŁŬм ŲсŁŵų ЯřŲŪijСŷď

ĠНŪijũĠ₤с Β₣ʼnСĕБĕН₤ ŌлŪÐБĕН₤ Ю΅ЮŲŜΉð ģŲН₤ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ĕЊ₣Ōл˝℮Оņ Б Бĕ₤ Н ¤ Ю΅ЧŎΒſБ ЯřŲÐУũşе₧е▫

₤ЮņŚşЮĩ℮₣ៗŌĕĠŔΆЯijďņУŎŁũЮŵķŲĕсũĠ₤сŷ‗‼кŠį₤с

Ю΅ЧŎĕЊ₣

ŁũŪĮЮ΅ЧĕũĠ₤сŷ‗‼кŪĠďŬū₤ʼn ¤ şеЯ‗˝υЮ₤Śş ũмРņ₣ л с Ĉе₣ĠлНĜŊĕŌĕĠŔΆŲеģ˝◦БĠЮБ ◦Ьij ÐЙ▫ ŪijСŷŁĕсЮĄЧ₣ΒеЮĮЧ⅜ΉŷЮ¹ũЮ½ ŪĮņĈе₣ļĮ˝е₧ŀс₤ij Њſ ũĠ₤сĈΉĕЮ◦Ьij ¤ ļĮ ЮĕйďĠНĮЮſ ΅ijНЯřŲĜеЁŏ΅ЊĕЮΉş₤ЮņŚşЮŪşЧĕ₧₤с ЮŪĵй▫ЮÐĮНΖ е şЮĊſЁ Ч ŏĮУ˝ĈΉĕ ĕЊ₣ Ġ₧ Ś Ąĕģĕ₤ĠĤŎşЊijĈ ʼn е₣Β₤сýĖ ģĕЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎЮÐşРŲşЊijЮʼn ₤ŚşЯřŲĕЊŎņ₤ĕʼnЊļĮ ¤

ŪĠďĄĕşРŲşЊijЮʼn ₤ş˝ŚБ₤Ġ Ğ сЮ₤ĞЭņ ĠлНЯĕʼnЮĠЧĈΉĕŷЋŀ

řРЮČĖй

ЮÐşРŲşЊijЮʼn ₤ŚşЯřŲŌĕ

₤ĜŚĕşЊijď ʼn ĈΉĕ ÐЙЮ₤ŚşЯřŲŌĕļĮŪĮЮ΅Чĕ Łş⅜Ήŷ ĕЊ₣ЮŵķŲĕс ũĠ Ж ΒР₤Ŏ˝ Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЮЊ Ð ¤ ĮУ˝ĈΉĕş₣сЮþЧŀ₤ЮņŚşЮÐ ŪĠŪĮЕijĕ ʼn РŷΒеЮĮЧΒĠġŲ˝š ‗чĈе₣ЮĕйЮĉЮŲЧ Ġ₧ Ś Ąĕ ₤ŪŌĠсЮÐģĕ◦◦УŲŪ◦Įŏ₤ņġijʼnĠ Њ Яĕ□ņЮŲЧŪģ˝сĠе₧şсЮÐņУŎďĮБũ Ю΅ЧŎ₤ŪŌĠс ĠеЮĮŀЮ₤ş˝ŚБ˝е₧ŀс ĕЊ₣Ю₤ş˝ŚБ⅜ΉŷũĠ₤сЮÐĩ₣ ¤ řРЮşĖй ₤ЮņŚşĈе₣ΐŎ₧ЯřŲýŊ ĕ ℓſБаřĮБ˝еЮ‗Чij ιЮŢŎŁũ΅ſЕ˝΅ſЙĕЮřЧņġБΖşŌĕ˝ЊijŜĕНļĮŪijФijŪ″ĮУ˝Ĉе₣ĮБũЮĕйģĕ ₤ЮņŚş Ĉе₣ЮĜйŪijСŷ ŷЋĜ₤ďЮ◦Ь₣Ĉijс ¤

Ю΅ЧŎŌĕ₤ЮņŚşďЮŪşЧĕΒ₣ð₧₤сЯřŲģĕ◦◦УŲİũď

₤ЮņŚşℓŊБៗ Ю΅ЧŎřЕ₣ĕРŷĠŔΆŲеģ˝ ЯřŲĠ₧ Ś Ųņ˝ĮБĠ˝℮ŪĠĂе ₣ýĖ Ĉе₣ĮБũЮĕй ģĕ₤ЮŪņş Ŏ˝şЊijĮ ʼn У˝ĈΉĕ

Ю΅ЧŎņЊĕ₤РŷÐЊijĮБЮ₤ş˝ŚБĘЙČĠсũĠ₤сĠ₧ Ś ĄĕЮ◦ ¤

Łũ₤ЮŪņşşЊijʼn

ũĠ₤с₤ЮņŚşĈе₣Юĕй ďŁũČеģşс ЮŪĵй▫ ₤ЮņŚşĮНеΖşЮşЬ₤ņЊĕЁŏΒĖ˝₧ŌĖ˝с₤Ġ Δ сģĕ Ю◦ ¤ ₤ЮņŚşŠеЮşЬ₤ĮБřеĠ₣ Р ˝НеЁŏĠ₧ Ś Ąĕ₤ΔĠсĈе₣΅ſС₣ЯijņŚ₣ ¤ ЮĠЧЮĊſЧΒпГş₣ Е ņЊĕģĕ ₤ЮņŚş Ĉе₣Юĕй ЯřŲďΒĖ˝řЕ˝ĜеℓБЮŊ ▫Ŋ₣

Ю΅ЧŎŪijСŷŁũЁŏŌĕĠЯ₣Δ˝ŗл₣žų ₣ е ₤ЮŪņşŎ˝şЊijĮ ʼn У˝

ĈΉĕ ŪĠЮ₤Чũď₣Ŏ˝şЊijĠ ʼn ₧ Ś Ąĕ ¤ ĠлНЯĕʼn₤ļĮŁũ‗чЮĕйŌĕŪĠЮŗĄĕчřŲсĮУ˝ĈΉĕ

៨Ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ι˝єΒijс

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ÐЙЮŪ₤şЯijЮĉЮŲЧ₤ЮņŚşЮşйЯℓũ˝⅝˝ЊijЊĜ ʼn ņũĠ₤с₤ЮņŚşģĕιĮНеģĕďņУŎĮУ˝Юĕй ¤

ЮŢŎņ˝ĮБĠНĮЮſ ΅ijНŗл₣ЮĕйЮ΅ЧŎЯřŲ ŌлũÐН₤ ЮĠпũ◦Б‗њ˝℮ ĕЊ₣ ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ Ĉе₣Β₤сýĖ ЯřŲŌĕĄБŷļĮŗл₣ũņ◦ņ ďΒĖ˝Ю₤ĖΉŎНijЊĊ ʼn ņх ďΒĖ˝ŪĠĂе ₣ĕЕ₣ļĮ⅜ΉŷŎ₣сþĖ ₣ ď ΒĖ˝ŌĕņĕН₤℮Ċņх

ĕЊ₣ļĮÐУũ₤ņ

ģĕĄУĠĕРŷΒŷ⅜ĕаĕĄБ ŷЋij˝ņ℮ijс

ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijŌлũÐН₤

Юşŀ ¤ ŌлũÐН₤ ЯijŌĖ˝сÐijсũ₤с ĕЊ₣⅜ųĠс˝ĖО₣˝ЊijŎ Њʼn ₤ ЮŪĵй▫Ū◦₣сЮΌЧ₣Ю⅜ŎŬĄŏ″ņ ũŎкşĤĠсĠĕʼnŷ₣℮Ūij˝РŲ Ю΅ЧŎņЊĕĄеĵ˝сÐН‗ĈΉĕ ιĠ₧ Ś ĄĕЮΌЧŎ ¤ ЮŪłĮБЮĜй Ū◦₣с ŪĠ˝ĠЮŢŎÐН‗₤ņġijʼnŗ Њ л ₣ЮŪşЧĕЯřŲЮÐЮýũĮ ¤

Ū◦₣сŪijФijŪ″ĮУ˝ĈΉĕ

ģĕŪĠ˝ĠЮŢŎļĮЮũЬĠũŎũ΅РijřŲсаℓĞŪ◦₣сЮ⅜Ŏ◦Њŷ₣ðij

ĕЊ₣Ġ₧ Ś Ąĕ

ЮŢŎýŊ ĕĕũ₧₤ΔĠс

ιЮņЧŲ

İŎĩ₣ ¤ ĠлНЯĕʼn ЮĠпũ◦Б‗њ˝℮ ЮΌЧ₣Ю⅜ŎŬĄŏЮŢŎŌĕĮУ˝ĈΉĕŪĠĂе ₣ ¤ ĮУ˝ĈΉĕĈе₣ ЮĕйēųĠсũ₤сЮĝЮŢŎýŊ ĕĕũ₧ŪijФijŪ″ ЮŪŁņ ˝РņСű лŊ Н₤ ņЊĕΖşŪĈеŪ◦ģĕďņУŎĄБ ŷЋijŪijЕņ ŪijСŷЯřŲ ЮĠпũ◦Б‗њ˝℮ ş₣сЁŏĮУ˝ЮÐŎ˝ņ˝ΒĕНŷijʼn ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ₤ЮņŚş ЮĠпũ◦Б‗њ˝℮ ŪijСŷ ŷЋĜ₤ ĜЮĮŲřеĠ₣ Р аĕũĄąŁŲũĠ₤сŪ◦₣с ¤ ЮĠЧΒпГş₣ Е ЮÐЮþЧŀ▫ Яřũ ¤

Ю΅ЧŎřРЮşĖй

Ю₤ş˝ŚБ₤Ġ Δ сΖşĠ₧ Ś ŲĮБ˝ЊşĆŁũŲΔ˝єřРşĮБ˝ş Њ ĆŁũΒĠġŲ˝š ‗ч

řРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЊŗŎĮБņНĕ

₤ЮņŚşЯřŲş₣сЯℓũ˝⅝ũřťЁŏģĕÐ₣сŷ₣℮

Яij₣ЯijĠ₣šеşij Њ Юʼn ĊſΖ Ч Ū˝˝сďЮũЩŎៗЮŪĵй▫ ŁŲ₧Ġ˝℮₧ņУŎŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧĮН˝ũŲУŎ ◦Н˝ ďĠ₧ Ś Ąĕ˝ŚБ ĈΉĕ˝ŚБ ιĮУ˝ŷ‗‼кŠį₤с˝ŚБ ЯřŲŪ◦₣с₤ЮŪņş▫ďŁũČеģşсŎ˝ЮĊſЧďĠЯ₣Δ˝ Ū◦₣сŪijСŷЮĊſ″ Ч ņ Ŏ˝şЊijĮ ʼn У˝ЮĜй Ю΅ЧŎ˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕй ΒеЮĮЧŲΔĕ₣ Е ЮĉďŌĕļĮŪĠ◦Р₤ņЊijď ʼn ņУŎŪ◦₣с ŷЋŀ ¤ ĠлНЯĕʼnЮŎЧ₣ĮЊĕЊijŏ˝ũ‗БЮ₤Śş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ņŚ₣ ŷЋŀ ¤ Ю₤ŚşЮĕйŌĕÐН‗₤ņġijʼnЊ ņУŎ

ЯřŲЮÐ₤ũЮ₤ЧũďЮŪşЧĕЮŲЧ₤ŲНĠ

řĠсĠУĕĂĖеũĠ₤сŪ◦₣с

ďĮЊЮ₤₤ÐН‗₤ņġijʼnņ Њ УŎŪij₣с▫

˝ĖО₣ũĄąŁŲ

ýŊ ĕΒĖ˝₧ņУŎŪijСŷЮÐŎ˝Юĉ₤ŌųĠсЮŢŎýŊ ĕŁũŁijсЮĈ₤ŪijЕņŪijСŷ

ЮĜйЮ◦ ¤ ŗл₣řРЮşĖй˝єЮŢŎ ņ˝ĮБЮÐЮþЧŀ▫Ū◦₣сŌĕļĮřРşďŪ₤Б Ю΅ЧŎďĠНÐðŲЯřŲ ◦Н˝ЁŏŌŚŎŪijФijŪ″ Ū◦₣с˝єēų˝сřŲсļĮЮÐЮņЧŲİŎ ¤ ĮУ˝ĈΉĕÐĠсÐЊijЮĊſЧũřťŪĠΉũŪĠĂе ₣ ĕЕ₣Ū◦₣с Ю΅ЧŎЮĊſЧÐНijŪ◦₣сЮĉ ¤

៨ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ΟΌСŷĮЊĕЊijŏÐН‗₤ņġijʼnũЊ Ġ₤с ˝РņСű лŊ ₤ Н Ю₤ЮŷũН₤ Β₣ʼnСĕĕ Б ₤ Н ŁŬм Łŵų ĕЊ₣ Ōл˝℮ОБņБĕН₤ ņŚ₣ ŷЋŀ ¤ Ю΅ЧŎ ¤

₤ЮņŚşĕЕ₣ЮþЧŀ▫ĮУ˝ЮĕйŁş⅜Ήŷ ЮřЧņġБŎ˝şЊijĈ ʼn Ήĕ

ĕЊ₣ЮŵķŲĕсŪ◦Įŏ₤ņġijʼnЊЮÐřŲс˝еĮРŲ

◦‗Ź˝ņŊЯĠĠ₧˝єЮ₤ŚşĈе₣ЮĕйģĕŢ˝сЮĉЮŲЧĠ₧ Ś Ąĕ

Яřũ ¤ Ю₤ŚşĈе₣Β₤сЮĕй ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijЮ₤ЮŷũН₤ ŪijСŷşĠсŬĄŏŗл₣ΖЮ₧şΖĊņŊ ¤ şеЯ‗˝

Ю₤ЮŷũН₤ ŷЋŀ Ū◦₣сŌĕ˝Рĕ₤ņġijʼnņ Њ Ŝл ₣ ЯřŲΒĕНŔňijЁŏŪ◦₣сΖşŎ˝şЊijĮ ʼn У˝ĈΉĕģĕĩ₣ ĕЊ₣ΖşЮ⅜ŎŬĄŏģĕЮŢŎũВ˝ŬŎĩ₣ ĮЊijЯņĕЯijŪ◦₣сĄЊйďĕсŪĠďŬū₤ʼn ¤ ЮŪĵй₤БŲĊņх ũĠ₤сŪ◦₣с Ġ₧ Ś ŲЁŏĮУ˝ĈΉĕ ĕЊ₣Ġ₧ Ś ĄĕŌĕŁũЮýũĮ₤ũЮ₤ЧũŪ◦₣сďžų ₣ е ¤ ŗл₣₧ ņЊŀ ŪĠďĄĕЮņЧŲņ˝Ū◦₣сĈе₣˝Śij Б ˝с₤ij ųО ĕЊ₣Ū₤ΐе₣Łе₣ şеЯ‗˝ĮУ˝ĈΉĕŷЋŀ ЮņЧŲņ˝ Ū◦₣сЮŢŎŌĕŁũЮýũĮ ĕЊ₣Ю₤ş˝ŚБ ũВ˝ŬŎ ¤ ЮŢŎ⅜ũΒеЮĮЧũĠ₤с₤ЮņŚşЮ▫Ŋ₣ℓŊЮБ ĕйŌĕļĮŠį₤сŪĠЮ₤Чũ

ĕЊ₣ÐУũЁŏ˝ijс₤Ōð Ųс

Šńе О

ŪĮй˝ũН₧ĕЕ₣ЮĊſЮЧ ₤ş˝ŚБΒĊЊĠĤŎřєŠųБņУŎ₤ŪŌĠсĠİΆŀ▫ ÐН‗ļĮĊņŊďijЊũĠ₤с₤ijſĈе₣ĮБũ ЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕΒĊЊĠĤŎĮБņНĕũУşЮ΅ЧŎ ˝ĖО₣ŁũČеģşс₤ŪŌĠс₤ЮņŚşŎ˝ijŪŌĠс″ņ ¤ ЮŢŎřЕ₣ĕРŷΖŁũкŠąЊŲũĠ₤сņΉ˝℮ŪijΖ₧şŪ˝ ΅℮пŲ С ŗ Б л ĕН₤Ю₤ЮŷũН₤ ЯřŲďЮņřЕ˝Ĝе ЮŗēijеĠĕс ⅜ųŷРĕő Б л ĠŃĆО йĠŃĆС Ų˝₣◦њĮЁŏЮĉ ũмРņ ЮřЧņġБ₤₣₤Е˝Ёŏ ЮĠпũ◦Б‗њ˝℮ ЯřŲĮУ˝ ˝₣ũ˝⅝ǻе₣ ŪģijРŬĕ ģĕ₤ŌųĠс ¤ Ю₤ЮŷũН₤ Ŏ˝ЮŲ₤Юĕй Ю΅ЧŎĠЊ◦ģе₣ĕРŷĠе‗₣ũĠ₤с ýijсŎ˝ĠŲų₣ њ ĩ ð ₣ řЕ˝Ĝе˝₣◦њĮЮĉ◦БŪ˝О₣ ũмņ Р Ю΅ЧŎņ˝řŲсŪ₤О˝ ΒН″ Б ŲБ ņНĕĕЕ₣ЮÐřЕ₣▫ýijс ЮşŀĮБ ⅜ųŷРĕБőл ЮĉЮ◦Ьij ¤ ņ˝řŲс ũмРņ ļųņ ŪĮЕ◦ċ₤ļЮģйЮĂĖijЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ýijсЮĊſЧď ņΉ˝℮ŪijΖ₧şŪ˝ЮŢŎ˝ŚБķњŎžų ş Ю΅ЧŎЮĊſЧ¹ij ΅℮пŲ С БŗлĕН₤ ¤ ЮŪŁŎĮБЮĕй Ю₤ЮŷũН₤ ЮĝŌĕĠŔΆĮБũЯřŲŪijСŷŪĠĘņņНŠ

ņНĕĕЕ₣ΖşŪijФijŪ″Ζ₧şŪ˝ģĕЮĮŀЮŲŀ៖

ĠŔΆ

ņУŎЮĝΖ₤НБ ЯřŲŌĕ ĕБŪ˝БĕН₤ ďЮņ◦њĮž₣Ζ₤НБĈņĈũŎ˝₤Њ◦ċЊďņΉ˝℮Ūij ¤ ĠŔΆ ņУŎЮ◦Ьij Юĝ◦Њ₤Ġ₤ĆЊņ ЯřŲŌĕ ΖŲсĠпГĕН₤ ďΒĖ˝ŌĕĠе‗₣Ŏ˝ĠŲų₣ њ Яð řũ ¤ ЮŢŎÐЊij▫ ďŁũŌĕЮŪýй▫Ė˝с₧₤с ЮĠЧŪĠĘņņНŠ◦Ųсĕ₣ Е ΒĖ˝Ĉе₣ĮБũЮĕй ₤ЮņŚş Ю₤ЮŷũН₤ ₤ЮŪņş ǻŎ ĕБŪ˝Бĕ₤ Н Ю΅ЧŎĠЮŔ¯ ij ΖŲсĠпГĕН₤ ¤ ₤ЮņŚş Ю₤ЮŷũН₤ ₤ũЮ₤ũşНijΉŊŎЮĉŪģĠс

ΖŲсĠпГĕН₤

▫″е₣ĮБŪĮЕ◦ċ₤ļЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ŪĮйΒ₣ðďŪĮйņΉ˝℮Ūijņ˝ ៨Ư

Ū◦₣сŌĕЮşijĜş₣с


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ũжЯŲ˝˝ЊijЊŎ ʼn ₤ЮĕйďņУŎ ΖŲсĠĕ пГ Н₤ ¤ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚş Ю₤ЮŷũН₤ ˝єЮĊſЧĠ‗‼₤Ōð ŲсņУŎ▫

ΖŲсĠпГĕН₤ ď₤ЮņŚş Ю₤΅⅝ũ ЯřŲΒ₣ðŪĮЕ◦ċ₤ļģĕşНй΅ij□ЮŲžŎŲсŪĮņ▫ď₤΅ŁũВ ũĠ₤сЮ₤Śş Ю₤ЮŷũН₤ ĩ₣ ЮĉĄРĕ ΖŲсĠпГĕН₤ ¤ ΖŲсĠĕ пГ Н₤ ЮĄЩ″ņ₤ЮņŚş Ю₤ЮŷũН₤Ĉе₣ Ū₤О₣ ¤ ĠлНЯĕʼn ЮŪŁŎĮБ Ю₤ЮŷũН₤ şĤе₣ĘĖ й ĕЊ₣₤ŌųĠс ĕБŪ˝БĕН₤ ŪĮņĈе₣ģĕЮũЬĠşеijеĠĕсΖ₤НБ ЁŏŌĕ₤ĕʼnЊļĮũУşŬŲсЮ΅ЧŎ ₤ЮņŚş Ю₤ЮŷũН₤ ŪijΌĠсņ˝ ũмРņ ŷЋŀ Ю΅ЧŎЮČ◦ΖŲсĠпГĕН₤ ▫ŌĕÐЮŪŌ₣Łũ˝ġijсЮĊſЧ¹ijŪ◦₣с

ņЊĕÐЊij▫ŠųФĕģĕ◦◦УŲŪĠЮŗĄĕчĮБŪ◦₣сЮ◦ ¤

₤ЮņŚş

Ю₤ЮŷũН₤ ŪĠŁ₤▫ řРЮşĖйŪ◦₣сŪijСŷЯijŢ˝с◦‗Ź˝ņŊЮŲЧ ΖŲсĠпГĕН₤ ĮБĠ◦ЮŲŊЧ₤ÐН‗Юĕй ¤ ũУş Ю΅ЧŎ₤ЮņŚş Ю₤ЮŷũН₤ ˝єЮĉŪĠЮ◦₤ģŬе ₣ЮĊſ¹ Ч ijýijсЯijņŚ₣ ¤ ΒĖ˝ЯřŲĮЊĕЊijŏ₤˝ņŊļĮũĠ₤с Ю₤ЮŷũН₤ ЁŏřЊijřŲсЯņĕЯ◦ĕĕЕ₣ЮþЧŀ▫Ū◦₣сď₤ijſ ₤Њ₣ņ Ά УŎŗл₣⅜ΉŷΒ⅜Ćũŏ Ю΅ЧŎď₤ijſ˝ЮūŔą₣ņУŎŗл₣ŌĕΧģŎ˝Ų ŪĮņĈе₣ЮþЧŀ ▫Ū◦₣сŪijСŷЮОų ş ĕЊ₣ЮýũĮĈе₣Β₤сýĖ Ю΅ЧŎ˝₣◦њĮņЊĕ₤ΔĠсŪ◦₣сĩ₣ ¤ Ю΅ЧŎĈе₣Β₤сýĖ ņЊĕ ŌĕŁũļń˝сЮĩΔЧŲΒſБЮ◦ ŁŲЮĠЧ₤ЮņŚş Ю₤ЮŷũН₤ ЯřŲď₤ЮņŚşℓŊБЮ▫Ŋ₣ ΖşŌĕΒе₧ş řєžų ₣ е ĮРЯ˝řРЮşĖй ¤

ЮŢŎЮ΅ijНņ˝ĮБŁũЮŵķŲĕсũĠ₤сŪ◦₣с

ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏĠ₧ Ś ĄĕŌĕ

Ю₤ş˝ŚБ₤Ġ Δ сŪ◦₣с

Яij˝ЊijŜĕНļĮřєΒ₣сΖşũĠ₤сŪ◦₣сģĕŁũĵũŪ◦₣сņЊĕЁŏЮÐ₤ΔĠсŪ◦₣сģĕ ¤

şеЯ‗˝υ Β₣ʼnСĕĕ Б Н₤ ŷЋŀ ЯřŲďĠНŪijũĠ₤с Ю₤ЮŷũН₤ ˝єŌĕ₤ņij□ļĮřєŪĠЮ₤ЧũЯřũ Ю΅ЧŎŌĕ ÐН‗₤ņġijʼnЯЊ řŲЁŏŪĠďĄĕЮ₤ĞЧş₤ũЮ₤Чũ ŪĮņĈе₣ŌĕŪĠЊŎļĮďņУŎ˝₣◦њĮĩ₣ ЮŪĵйýijс ďĈΉĕΖşŪĈеij₤пРŁũŲеģ˝řŲс˝еĮРŲ ņЊĕşРŲşЊijņ ʼn Ġ С Ά ΖΉũаℓųℓСũĖ ĕЊ₣ΧĠ˝ũ‗ч ŷЋşЊŪij Юĩ℮₣ៗ ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏĈΉĕĈе₣Β₤сşРŲşЊijý ʼn ijсŗл₣žų ₣ е ¤ ЯijņŜл ₣ŷЋŀ Ю₤ş˝ŚБ⅜Ήŷ ĕЊ₣ΒеЮĮЧЮ¹ũЮ½ũĠ₤сýijсŌĕļĮžų ₣ е ЮĮ˝

ЯřŲЮÐņЊĕЯřŲο ¤

ЮŪŁŎĮБ₤ŌųĠсĠНÐðŲ

υ˝ĄĕďЮŪşЧĕ Ū◦₣с Β₣ʼnСĕĕ Б Н₤ ģĕĠ₧ Ś ŲЁŏĠ₧ Ś ĄĕļÐЮŪşЧĕЮĝ ũмņ Р Ю΅ЧŎĕЊ₣ЮĝŪÐĠс ˝Яĕų₣˝ĖО₣ijеĠĕс ΖΌЊ˝₤₣сŪŻ ŪijСŷЮÐ₤ŌųĠсЮ◦Ьij ¤ Ĉе₣ЮĕйĠ₧ Ś ŲЁŏЮÐ₤ΔĠŪс ◦₣сĈе₣Β₤с ýĖ ¤ Ю΅ЧŎΒĖ˝ЮĝĄНе ŷЋŀŪ◦₣с ˝єČĠсЮĩŚЧņžų şŪ◦₣с ũ΅РijřŲсЮĮŲņУŎ ŌĕĈΉĕŌĖ˝с˝ĖО₣ĄУũ ˝₣◦њĮŪ◦₣сЮĊſЧ¹ijŪ◦₣сЮĉ ¤

ÐУũČĠсΖũņŊ‗ч▫

Ю₤ş˝ŚБņũ‗кЯřŲĠ₧ Ś ŲĮБΒеЮĮЧũĠ₤с

ņĕН₤℮ŌĖ˝с ЯřŲŌĕşЊijŗ ʼn л ₣ŢşсЮĕй ņЊĕΖş₤ЮņŚş₧ЮÐşĩНijЮ◦ ЮŪĵй▫ ņĕН₤℮₧

៨ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ЯřŲņЊĕžų ş⅜ųĠс Ð₣сЯijΖş₤ŌųĠсЮÐģĕ ¤ ĠлНЯĕʼn₤ЮņŚşņЊĕģşсģũņĸžų şņĕН₤℮ũЮĠЬĠЮĕй ₧₤с₧Ю◦

ЮŪĵйņĕН₤℮ũЮĠЬĠЮĕйŌĕijЊş₧₤с ¤

ĠлйĵŲсřŲсΒĖ˝ЯřŲ₤ЮņŚşЮŪĠЧŪģ₤с řРşŪ◦₣с

₤ЮņŚşŪýĕсЯijŪijСŷЮşЬ₤ǻ₣˝НеЮĊſЧЁŏ

ι˝єřŲсΒĖ˝ЯřŲ₤ЮņŚşŎ˝ņ˝ĠеЮĮŀŁũİũΒſБņŎ У

Β₣ʼnСĕĕ Б Н₤ ģĕЮĊſĕ Ч Рŷ˝е΅Н₤ņУŎ ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏĠ₣ũĠ₤сĈΉĕЮĜй⅜ųĠсŗл₣

ΖŌл₤с ¤ ₤ЮņŚş Β₣ʼnСĕБĕН₤ ₤ņųij О ĈΉĕЮĜйŬŲсЯijаℓĞ ĮЊijЯņĕЯijŪ◦₣с◦Н˝ĈΉĕЮĜйď Β₣ðũ˝℮ũĠ₤сŪ◦₣с ¤

ЮĕйďÐеĕij Њ đ˛Ф ijĵŵ

ĕЊ₣ŪĠ˝ĠЮŢŎЮŪýй▫Ė˝сĩ₣

řРşЮ΅ijНŁũ‗ч

ĠİΆŀŪ⅜Ġс ¤ ĠлНЯĕʼnЮŎЧ₣ŪijΌĠсņ˝ЮņЧŲ ˝РņСű лŊ Н₤ ņŚ₣ ¤ ЮŪŁŎĮБģĕ₤Ė₣ŬĄŏĮБΰĮН˝ ŌлũÐН₤ ņ˝ Ū◦₣сΖşЯℓũ˝⅝◦Н˝ŪĮйŬď₧şŪ˝ģĕŗл₣Ū₤ФŲ

ЮĠЧŪ◦₣сŪýĕсЯijЮřЧũ″ņ⅜ĖņЮĄЧ₣ũĠ₤с

ΰĮН˝ ЮĊſЁ Ч ŏĠ₧ Ś Ąĕ ĕЊ₣ĈΉĕ₤ĠĤŎşЊijЮʼn ĉģĕŪÐĠсŪýĕсЮ΅ЧŎ ¤ ĠлНЯĕʼnЮŢŎŪĠŁĕсŎ˝ ΟũЋŗĠℓŁş⅜ΉŷřРş₤ijſēijН ЮřЧņġБŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧЮŵķŲĕсЮĉЮŲЧŪĠďĄĕ Ū◦₣с˝єŁĕсЮĄЧ₣ ĈΉĕ Ġ₧ Ś ŲЁŏĮУ˝Юĕйũ₤сýŊ ĕũЮĠЬĠЮũЬĠũŎ ¤ ņŜл ₣ŷЋŀЮ◦Ьij Ю₤Śş ˝РņСű лŊ Н₤ ЮĕйņЊĕ ЮýũĮůĕкŠį₣сŠį₤с Ū◦₣сЯij₣ЯijşРŲ˝ĖО₣₤Ю₣ſЭĕŪĠŎН◦ċďņУŎĮУ˝ŪĠŢŲсŢũ Ю΅ЧŎŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧ řа◦ៗЮ◦Ьij ЯřŲÐУũЁŏЮÐЮņЧŲİŎ Ю΅ЧŎЯřŲĠ₧ Ś ĄĕЮþЧŀņЊĕ₤њ˝ŚЊ₤ņ▫ďŪĮйņΉ˝℮ŪijЮ⅜й ¤ ₧ņУŎЮÐ₤ΔĠс Ю΅ЧŎ₧ņУŎЮ◦Ьij ЮÐЮņЧŲİŎ ₤ЮņŚş ˝РņСű лŊ ₤ Н ŪijСŷЮÐ ÐĠсÐij Њ ЮĊſ¹ Ч ijЮĉ ¤ ĠĕʼnЮĉЮĕйďŁũΒĊЊĠĤŎĮБ˝Њ ũЋŗũĠ₤с Ōл˝℮ОБņБĕН₤ ¤ ýijсďņĕН₤℮ЯřŲşРŲşЊijЮʼn ĊſЧ ₤ūİð ņ₧₤с ¤

ЮŢŎņ˝ĮБĈΉĕŌĕŁũņЊĕ₤ĠĤŎşЊijď ʼn ņУŎΟũЋŗĠℓřРşŪ₤БũĠ₤с

₤ЮņŚş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕΒĊЊĠĤŎũУşņ˝Ю΅ЧŎ Ōл˝℮ОБņБĕН₤ ˝єģĕЮÐЮŪĄЧ₤ ЮũВ₤ЁŏЮĊſď Ч ₤ЮņŚş ЮŪŁŎĮБЮ₤Śş ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ şРŲ◦Њŷ₣ðijЮĉ ¤ Ōл˝℮ОБņБĕН₤ ņЊĕΖşЮŪij˝ ŪijΖŲ˝ĖО₣ůĕкЮĕйģĕŎРũЮ◦

ЮŢŎ⅜ũŌĕĠНĮЮſ ΅ijНĮũБ ЯřŲЮĊſЧЁŏЮÐ₤ΔĠс

ĕЊ₣ЮņЧŲİŎ

Е Ū◦₣с ¤ ĠНĮЮſ ΅ijН◦БņŎ У ÐЙζ₤ÐŲсũĠ₤сýijс៖ ýijсďΒĖ˝ÐİſŲЮĝ Ū″₤℮ч ЯřŲЮÐģĕř₣ Ю΅ЧŎĠ₧ Ś ŲЁŏЮÐЮņЧŲİŎĈе₣Β₤сýĖ ¤ ĠНĮЮſ ΅ijН◦БĮũБ ÐЙņ˝ĮБýijсЮŲЧ˝ЮĮŲЮĊſЧĮЊĊБ◦◦УŲ ůĕкďŪĮйņΉ-˝℮ŪijЮĝ ũмРņ Ю΅ЧŎŌĕЮ˝ũʼnАЮě Ŋ й▫ďΒĖ˝Łş⅜Ήŷžų ₣ е ₧₤с ЮŢŎ

៨̉


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

О ũмРņ ĕЊ₣˝ĖО₣ijеĠĕсЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьij˝ĖО₣ ņ˝ĮБŪ◦₣сŪĠŪĮЕijΒ ʼn еЮĮЧŁş⅜ΉŷЮĝ₤İ˛ ijсŪĮйΒ₣ð˝ĖО₣◦БŪ˝₣ ŪĮйŬď₧şŪ˝ ¤

ЮŢŎņ˝ĮБĠ₧ Ś ĄĕŪÐĠс˝Яĕų₣ЮņЧŲİŎĮРĄĮ₣℮Ū◦₣сďŷ‗‼кЮ▫˝ĈĠ

ŪĮņĈе₣ΒеЮĮЧ⅜ΉŷũĠ₤сŪ◦₣с ЮĊſЁ Ч ŏЮÐ₤ΔĠсŪ◦₣сĩ₣ ₤ЮņŚş Ōл˝℮ОБņБĕН₤ ŪijСŷЮÐÐĠсÐЊijŪĠĂе ₣ ďřеĠР₣ЮŢŎĮУ˝ Ζū΅ſБ˝ Ю΅ЧŎijņ˝Ю◦Ьij ЮŢŎŪĮЕ◦ċ₤ļĕЊ₣Ġ₧ Ś Ąĕаĕ◦БŪ˝О₣ ũмņ Р ĕЊ₣

ΒНБ″ŲБ ¤

˝₣◦њĮũĠ₤сŪ◦₣с˝єЮĉşРŲаřďņУŎž₣ŪĠĂе ₣Яřũ

ЮŪĵйЮĮŲЮĉЮΐņĮњ◦ċ

ΖÐБŲųΖ Б Ю΅ЧŎЮÐЮþЧŀ▫ņЊĕİŎǻŎŎ˝ģĕЮ◦ ˝₣ĈΉĕ˝єČĠсŠЕ₣ĮБŁũŁş⅜Ήŷ ũĠ₤сŪ◦₣с Ю΅ЧŎЮþЧŀ▫ Ū◦₣сŌĕ₤ŪijСŷЮŪşЧĕýĖ ₧₤с ЮÐ˝єČĠсžų şŪ◦₣сŁĕсЯijijЊşЮĉៗ ũУşЮ΅ЧŎЮĊſ¹ Ч ijŪ◦₣сЯijņŚ₣ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ņЊĕĕЊŗŎĮБ ΅ЊЮŲŜΉð ģŲН₤ ŌлŪÐБĕН₤ ι ΅℮пСŲБŗлĕН₤ Ю◦ ¤ ΒĖ˝Ĉе₣Β₤сЮĕй

ЯřŲŪijСŷЮÐЮņЧŲİŎŗл₣žų ₣ е ģĕŪijСŷЮÐ˝ЮņĀşļųņ ¤

ŪģũĮſЮ₤ş˝ŚБЮĕйЮŢŎĕЊŗŎ▫

₤ЮņŚş˝ĖО₣₤ņњŎЮŎЧ₣Юĕй

ĠлНЯĕʼnŠеŪńО Įй˝ũН₧

ŌĕŁũŲеģ˝ijЊşď₣₤ЮņŚş

Ĉе₣ĠлНĜŊĕЮĜй ˝ĖО₣ļũкĠеЮĮŀşЊijĈ ʼn ΉĕũĠ₤сŪ◦₣сЁŏģĕřŲс˝ŪņЊijņУŎřєЮŲЧ₤ĊņŊ″ ЮŪĵй ĮЊijЯņĕЯij₤ЮņŚşŪijСŷŌĕŁũŎŲсЮŗÐřŲсĈΉĕĈе₣Юĕй

ĠлНЯĕʼnĠŔΆΒſБ˝єŪijСŷģĕЮŢйŪ⅜Ŏ

ũУşŗл₣ũ΅њ₤ ЮŪĵй▫ýŊ ĕ₤ЮņŚşΒ₣ð₧Ю◦ ЯřŲŌĕ˝₣ĈΉĕЯřŲŌĕ₤ņįњĕŗ ċ л ₣ďĠсď ņУŎ˝ЊşĆΒķЊģŲаĕũŢťķЊģŲ ĕЊ₣şĤĠс◦ŌųĠсũĠ₤сЮŠijʼn ijеĠĕс řРş˝₣ĮŲũĠ₤сΖ₧şŪ˝

ũмРņ₣ л с ЮĜй ¤ ũУşЮ΅ЧŎЮĠЧ₤ЊĕďŪijСŷŁũŎ˝şЊijŎ ʼn ˝Юℓųņ Ч ĮУ˝ĈΉĕď₣Ġ₧ Ś ĄĕЮĕй˝єņ˝ĮБ ▫ ĈΉĕΖşЮĊſΒ Ч ſģ Б ĕЮŪşЧĕď₣Ġ₧ Ś Ąĕ ¤ ΟΌСŷЮĕйďŁũČеģşс₤ŪŌĠс₤ЮņŚşĈе₣Β₤с ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijЮ₤Śş ◦УũÐЏ ĕЊ₣ ₤пНŲij₣с Юşŀ ĠеЮĮŀşЊijĠ ʼn ₧ Ś Ąĕď₣ĮУ˝ĈΉĕ ĮБЮŪĵйĠ₧ Ś ĄĕΖşЮĊſЧΒſៗ Б ģĕЮŪşЧĕď₣ĮУ˝ĈΉĕ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧▫ЮŲЧ˝ЯŲ₣Ю₤Śş ◦УũÐЏ ĮБЮŪĵйŪ◦₣с Яij₣ЯijŌĕĈΉĕЮℓŊЧũЮĄЧ₣ņУŎņНЙĕĮБũĵĕсĜ˝с

ĕЊ₣˝₣◦њĮЮ₤йşеĕУĕņУŎņНЙĕŪģеĵĕсĜ˝сЮĝ

ĄНе ŷЋŀŪ◦₣с ЮřЧņġБũ˝⅝₤ĕʼnЊ₤НŠĕЊ₣ď˝Ōųе₣аĕŪĮйŬď₧şŪ˝ ¤ Ю΅ЧŎďŁũČеģşс ₤ЮņŚş ŪijСŷЯijЮĊſŗ Ч л ₣₧ЮřЧņġБЁŏĮУ˝ĈΉĕĈе₣Юĕйģĕ₤ĠĤŎşЊijʼn ¤

ЮĕйÐЙřРşŪĮйŬď₧şŪ˝

О ũĠ₤сĈΉĕ ЮŌųлй ũĠ₤с₤ЮņŚş ₤пНŲij₣с Яřũ ЯřŲ₤ЮņŚş₤□ЊijЮĝ˝ĖО₣ř₧ Ś ĠсаřĈе₣Ū₤₣ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşЯij₣ЯijŎ˝şЊijĮ ʼn У˝ĈΉĕ

◦Н˝ďΒĖ˝Ū₤О˝ŌĕļĮŗл₣₧˝єЮŢŎ ¤ ៨̣

Ю΅ЧŎ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ЮÐÐУũ˝ijс₤Ōð Ųс▫

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ũřťũĠ₤с

₤пНŲij₣с

Ų˝š ‗кŪĠЯ΅ŲũřťũĠ₤сŪĮй₤₣−ŬĄЯřũ

ŠН₤ĮБũřťũĠ₤с₤ЮņŚşЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьij ¤

ũřťЮĕйŌĕ

ЯřŲЮÐĮНΖ е şЮΊ▫ďŪĮйŬď₧şŪ˝ĠĕʼnĮĄ Р

ι˝єďũřťℓБŊ ЮŪĵй▫ĠНŪijũĠ₤сЮ₤ŚşЯřŲЮ⅜Ŏ◦Њŷ₣ðijЮĉ ņЊĕЯņĕďΒĖ˝◦◦УŲŬĄĠĕʼnĮΰ Б ĮН˝ ЮŢŎ₤ſњŎŪĠŷijʼnЊЮ◦

ÐЙŪijСŷģĕΖďńĊũЮŪĄЧ₤ЮũВ₤″ņşĤĠсďĊũŌĕ ¤

ЮŢŎ⅜ũŲ◦ċЮЊ ĕй

ďŲ◦ċ ЊČ₤сŎРũΒЯ₣ſ₣ņ˝Ю΅ЧŎ ЮÐĮНеΖşЮΊũřťЮĕй▫ďũřťℓБģ Ŋ ĕЮ◦ ¤ ˝ĖО₣ũřťℓБŊ ЮÐýŊ ĕĠŔΆ ũЮĠЬĠЮĕйЮΌЧŎ ¤ ÐЙ▫ ĮЊijЯņĕЯij₤ЮņŚşď₤ЮņŚşℓŊБ şĤĠс◦ŌųĠсũřťЮĜйŌĕļĮČ₤сЮ΅ЧŎ ЮũЬĠşеЮΌЧ₣ЮřЧņġБ◦◦УŲ₤ЮņŚşℓŊБ řРşď▫₤ЮņŚşЮĕйЮΌЧ₣ЮĩĀũŬĄŏĠĕʼnĮРĄΒпГş₣ Е Яřũ ¤ ŪijΌĠсņ˝˝ņŊŷij□ũО Ġ₤сЮŎЧ₣ ŷЋŀ ŠńŪе О Įй˝ũН₧▫ΒĖ˝₧₤Њ˝⅝ŁũЮřŀЮŢŲÐеĕij Њ ЯřŲ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧЮĕй ĕЕ₣ЮþЧŀ▫ ιņУŎŁũ₤ΔĠс ιŁũЮņЧŲİŎ ЯřŲďĠНĮſ Ю΅ijНаĕŁũŷЋĜ₤ũĠ₤сņΉ˝℮ŪijЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕЮũЬĠŬĠсЮĜй Ю΅ЧŎĕЊ₣ЮþЧŀ▫Ю΅ijН ЮņŚşģĕď₤ЮņŚşΒ₣ðŠųйŪĠŪĮЕijũʼn ЮĠЬĠЮĜй ¤ Ю΅ЧŎ˝ĖО₣ũЮĠЬĠĈе₣Юĕй ₤ЮņŚşΒ₣ðŠųйģĕĄУĠ ЮďÐĄњŎ₤ЮņŚşΒ₣ðŠųйЮ◦ЬijģĕĄУĠΒĠġŲ˝š ‗Юч ĝ◦БĠŃĆ Ġс ¤ řРş ЮĠпũ◦Б‗њ˝℮ ĕЊ₣ ΖΌЊ˝-

₤₣сűЙũ ď₤ЮņŚşℓŊБ៖ ďŁũΟijŪĠЮŗĄĕч ĕЊ₣ŪĠ˝ĠЮŢŎЮŪýйŁş₤ŪŌĠс₤ЮņŚşĈе₣ĮБũ Β₣ðЮĕй ЯřŲŠеş₣сŎ˝ijŪŌĠс″ņ ŌлũÐН₤ ЯřŲďЮ₤ŚşĠĕʼnĮРĄ ¤ ₤ļĮŁũ‗чЮĕй˝єřРş ₤ļĮŁũ‗чũĠ₤с₤ЮņŚş ŁŬм Łŵų ˝РņСű лŊ Н₤ ĕЊ₣ Ōл˝℮ОБņБĕН₤ Яřũ ÐЙ▫ďŁũŌĕЮŪýй▫Ė˝с řŲсĄБ ŷЋijũĠ₤с₤ЮņŚşĈе₣Юĕй ЯřŲş₣сŎ˝ijŪŌĠс″ņ Ю₤ЮŷũН₤ ЮĮŲЯřŲ₤ЮņŚşĈе₣ЮĕйņЊĕ Ōĕ₤ņij□ļĮЁŏŪÐĠсŪýĕсЮřЧņġБЮřЧũ″ņ⅜ĖņЮĄЧ₣ũĠ₤с Ю₤ЮŷũН₤ ЮĜй ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ₤ЮņŚş Β₣ðℓБņ Ŋ ĕ Њ ΖşЮĊſЧ″ņΒеЮĮЧũĠ₤с ŌлũÐН₤ ˝ĖО₣ũřťЯřŲ₤ЮņŚşℓŊБŪijФijŪ″Ю◦ ¤ Ю΅ЧŎņЊĕČеģşс Ёŏ₤ЮņŚşℓŊБЮĊſЧ″ņΒеЮĮЧũĠ₤с₤ЮņŚş Ю₤ЮŷũН₤ ЮΌЧŎ ¤ ĠлЯН ĕʼn₤ЮņŚşℓŊБŪijСŷЮŪ˝ĠŎ˝ΒſБЯřŲď ŁũČеģşс₤ŪŌĠс⅜□ĠĜũřť

ŌлũÐН₤

ĮБ₤ЮņŚş

ĕРŷΒſБЯřŲŌĕŪĠЮŗĄĕч

Ю₤ЮŷũН₤

Ю΅ЧŎЮŪ˝ĠŎ˝ŁũĮЊЮ⅜ĊĕчĮБ₤ЮņŚş

ĕЊ₣˝ЊijĜ Њʼn ņ˝ĖО₣ŁũЯℓũ˝⅝ũřťЯřŲЮÐģĕЮũЬĠşеЮΌЧ₣ũУş

Ю΅ЧŎ Ю΅ЧŎĕЊ₣ŌĕļĮ₤ĕʼnЊ₤НŠЮ΅ЧŎЮĜйЯřũ ¤

៨̀


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ƯƠ ЮijЧ˝Яе Į₣ ĕЊ₣ĕЮŗģŎĜĜ ЯřŲ₤ЮņŚş₤пņ Н ŪÐŲН˝ е ⅜₣ЮΌЧ₣ ďŀЕ˝őĠс ŌĕŪĠЮŗĄĕчЮ◦ ι˝єĠ₧ Ś ŲЁŏΖŪ₤СŷЮĉŷЋŀ? ЮřЧņġБЯℓũ˝⅝◦Н˝ЯřĕřБũĠ₤сŪĮйΒ₣ðЁŏģĕžą ĠсŠĕ Фą

₤ЮņŚşŠųйř˝΅РijΖŷНĊĮБĠ₧ Ś Ąĕ

ũĠ₤сŪĮйΒ₣ð ₤ЮņŚşŠųйЯş˝řБũĠ₤сĠ₧ Ś ĄĕЮĉďijРşៗ ₤ЮņŚşŠųйŀОйŀ₣сЁŏŌĕŁũ₤ΔĠсЮŠįЧņ şеЮĵйŠųФĕŪ◦₣с ₤ЮņŚşЮĩ℮₣Ю◦ЬijŠеŪĠЕ₣ĠŃĆО йĠŃĆС Ų ΒĖ˝ЯřŲ₤ЮņŚşŌĕŁũ₤₣℮њŎĮБřеĠР₣◦Баĕ ũĄąŁŲũĠ₤сŪ◦₣с ₤ЮņŚşŠųйģĕ₤₣сĠĜĀŎℓŊ ₤ЮņŚşŠųйģĕũжŵŎ ĕЊ₣˝ЮņĀşĠĜĀŎЮČŲ ¤ Ю΅ЧŎĮЊijЯņĕЯijýŊ ĕĕũ₧Ζş₤ĕĖЊŢťĕģĕ▫ΒеЮĮЧĈе₣ЮĕйŪijЕņŪijСŷ ιņЊĕŪijЕņŪijСŷ ЮŢŎņЊĕ ģşсĮЊĕЊijŏЁŏşĤ₤сĕРŷ˝ũ‗БĕБņŎ У ៗЮĜйЮ◦ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ЮĝЯijΒĊЊĠĤŎď◦РЮĉ ЮĠЧ₤Њĕď ˝ņŊŷij□Β О ĕНŔňij ¤ ₤ЮņŚşЮ▫Ŋ₣ℓŊБ ņЊĕЯřŲЮþЧŀř˝΅РijΖŷНĊĮБĠ₧ Ś ĄĕũĠ₤сŪĮйΒ₣ðЮ◦ ¤ ĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ ЮĠЧЮþЧŀΒĖ˝Ū₤О˝ΒijсΖŷНĊ ₤ЮņŚşЯij₣ЯijĠеĵ˝сΖŷНĊЁŏЮÐ ЮŪĵй▫ŪĠŢĠсΖŷНĊЁŏΒĖ˝Ū₤О˝ ΖŷНĊЮĜйĕЕ₣ЮĉďΖŷНĊũĠ₤с₤ЮņŚşĬĀŲс៖

ΒĖ˝ЯřŲ₤ЮņŚşŌĕŁũ₤₣℮њŎЮĉďΒĖ˝˝ijŃňС

Ю΅ЧŎΒĖ˝˝ijŃňСЮĝЯij˝ijŃňСřЯřŲ Ю΅ЧŎΒĖ˝Ū₤О˝ĊņŊ″ŪijΌĠсЮĉďņĕН₤℮ũĠ₤с₤ЮņŚşŢşс аℓų ¤ Ю΅ЧŎņ˝ĮБ▫Ġ₧ Ś ĄĕĈе₣Β₤сĮНеΖşŪĠŢĠсΖŷНĊģĕŪÐĠсýĖ ŁŲ₧₤ЮņŚş▫ſŎ ΖŷНĊЮĉΒĖ˝Šųй ₤ЮņŚşΖşŪijФijŪ″ΒĖ˝řа◦Ю◦ЬijģĕЮŢŎýŊ ĕЮŪýй▫Ė˝с ¤ Ю΅ЧŎЮŢŎ⅜ũ ЯijЯş˝ЁŏŠН₤ýĖ ЮĕйЮ΅ЧŎ

ЯřŲĠ₧ Ś ŲЁŏņĕН₤℮ũĠ₤с₤ЮņŚşŁĕсЯijřЕ₣ÐН‗₤ЮņŚşŁĕс

Яijžų ₣ е ¤ ΒĖ˝řа◦Ю◦ЬijΒijсЮĈ₤Ёŏ₤ЮņŚş ЮŪĵйЮÐŎŲс▫ΒĖ˝ЯřŲŌĕΖŷНĊŌĕ₤ņij□ļĮ ď₣ ŌĕЮŪýй▫Ė˝сĊеď₣ ĕЊ₣Ōĕļũ˝ЊşĆĊĕ Ğ сď₣ΒĖ˝Βijс ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧ₤ЮņŚşř˝ΖŷНĊЮÐŷЋŀ ₤ЮņŚşЮĊſЧЁŏЮЊЕ₣ ĕЊ₣ĠİΆŀ▫ ₤ЮņŚşņЊĕ◦Н˝şЊijЮʼn Ð ņ˝ĮБЮЊſйЮ₤ş˝ŚБŁųΉĕ ιŠſйЮ₤ş˝ŚБ ₤ЮŪņşşЊijʼn ¤ Ю΅ЧŎÐеĕЊijĈе₣ĮБũЮĕйЮĊſЧЁŏЮÐ₤ΔĠс₤ЮņŚş ¤ Ю΅ЧŎņ˝ĮБ₤ЮņŚşĮНΖ е ş₤□Њij˝ĖО₣ ļĮΒijсΖŷНĊģĕ

₤ЮņŚşŪijСŷЯijЮĉũ˝ĮУ˝ĈΉĕ₤НБĘФ Ė Ų ¤

៨́

ЮŎЧ₣ģĕĄЯĄ˝ũУşЮ΅ЧŎĮБ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ÐН‗ļĮũĠ₤сĮУ˝Юĕй ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ◦Н˝ďĮУ˝ЮĕйŌĕÐН‗ļĮŲΔ ˝єşеĕУĕĮУ˝ЮĕйņЊĕŪÐĠсŪýĕс ŲŊņĕЕ₣Łũĵũ₤ЮņŚşŪĠĂе ₣ĕЕ₣ĠČĆņЊijž ʼn ų₣ е ĮРЯ˝

ĕЊ₣Ġ₧ Ś ĄĕЯřŲ₤ЮņŚşņЊĕ◦Н˝şЊijЮʼn Ĝй

Ю◦ ¤ řРЮşĖй řРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕĕЊŗŎũУşЮ΅ЧŎ ₤ЮņŚşЮ▫Ŋ₣ℓŊБЮĝ˝ĖО₣ЯřĕřБŪijФijŪ″ℓŊБЯij₣Яij Ġеĵ˝сΖŷНĊЁŏĠ₧ Ś Ąĕ ¤ ŪĠŷijʼn⅜ Њ ū₤ʼnЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎΧĈ΅ũ‗чũЮĠЬĠЮĕй ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧ₤ЮņŚşЮ▫Ŋ₣ℓŊǻ Б ŎŎ˝ģĕũřťℓБņ Ŋ УŎЮ◦Ьij

ĠЯĕ□ņЮĉЮŲЧũřťČ₤сũĠ₤сŪĮйΒ₣ð

ЮĮŲЮĜй₤ЮņŚşČеģşсŪijСŷЯijř˝ΖŷНĊĮБũřťℓБЮŊ Ĝй ЮŲЧ˝ЯŲ₣Яijĕũ₧ş₣сģĕΖŷНĊ Ю΅ЧŎ₤Не şРŲņ˝ďņУŎ₤ЮņŚş ¤ ₤РņġБЯijşеЮĵйĮУ˝Юĕй˝єЮŢŎ ₤ЮņŚşŪijСŷЯijЮđųЭijЮĮŲ ĕЊ₣όŁ₤ЮĊſЧ ЁŏĮУ˝ЮĕйЮŠ⅝Ŏ ĕЊ₣ŌĕŲ˝š ‗к◦ĕсŪďŎ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşЮũЬĠşеŗл₣₧ЁŏΖŷНĊĈе₣Β₤саĕ Њ ₤ЮņŚş˝ĖО₣ũřťČ₤с ¤ ĠНĮĠ ũřťℓБē Ŋ ų ˝с˝ĖО₣˝₧ Ś ĠсаřũĠ₤сĈΉĕũĠ₤с₤ЮņŚş ЯřŲЮĝĄij ſ Нũ₤ ЮŎЧ₣ ĕЊ₣ΒĖ˝ЯřŲŌĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ Яij₣ЯijĕЊŗŎ▫ ЮÐČеģşсŪijСŷЯijŁĕсŁĠс ĮБ₤СŎ ʼn Ζ ЮŢŎ ũЮĠЬĠЯş˝ďŪ˝Оņ Ю΅ЧŎŁĕсŁĠс ĮБ⅜ ЮŢŎũЮĠЬĠ₤₣сĠĜĀŎℓŊ ¤ Ю΅ЧŎņ˝ĮБЮýŲ О şе‗йН Ĉе₣ĠлĜ Ġе‗₣ЮĕйЮ΅ЧŎ ЯřŲ₤ЮņŚşĈе₣ΐŎ Ġ₣˛ЁŏŌĕŁũЮě ų йýĖ ũǻ₣◦БŪ˝₣ Н Ŋĕ ЮřЧņġБŪijФijŪ″ЁŏŁĕсЯijŪ₤ФŲ ¤

Ĝ₤ņњŎЮĜй

ŁŲЮĠЧЮÐŌĕijНŲŏļĮž₣Βе₧şЮĝ

ΒНБ″ŲБ ũЮĠЬĠЮĕйŌĕļĮŲΔ₧₤с ЮŢŎýŊ ĕ₤₣℮њŎ ¤ Яij˝ĖО₣₤ņњŎЮŎЧ₣Юĕй Šńеņ О ЊĕЮþЧŀ ▫ũЮĠЬĠЮĕйďÐеĕЊijŲΔЮ◦ ЮŪĵйŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕЮĄЩ▫ ŁũЯĠ₣Яş˝ũЮĠЬĠЮĕй ņЊĕŌĕļĮ ŲΔģĕЮ◦ ¤ ĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ ŁŲ₧ŌĕĠČĆņЊijņ ʼn ˝ŗŎБ ďŁũĮЊij₧₤с Ū˝О₣ЯřŲЯĠ₣Яş˝ ЮĜйĕЕ₣ŪijСŷĠŬĄњŎļųņ

ЮŪĵй▫Ū˝О₣₧ЯřŲЮŠ⅝Ŏď₣ЮÐ

ĕЕ₣₤НеşНйşРŲďņУŎĠČĆņЊijʼn

О řа◦Ю◦ЬijĮНеΖşŪĈеŪ◦ģĕЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎŪ˝₣ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ЮĄЩ▫ ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ЯřŲŌĕЮýŲĠе‗₣řРşģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧЮĕй О şе‗йН ũĠ₤сЮÐ Ю΅ЧŎĮЊijЯņĕЯijЮÐņЊĕ◦Н˝ Ġ₣˛ĄЮŌųйũǻ₣Ū˝Оņ ΅ðСΒЊ΅ſ ĕЊ₣ ΅ðБĠŲ Њ ųБĕ ˝ĖО₣◦БŪ˝₣ ЁŏřŲсŌĕŁũĠ₣ΆСũěņЮĜй˝єЮŢŎ

ЯijЮÐЮĝЯijŀОйŀ₣сЁŏŌĕĄЮŌųй

ЮřЧņġБЁŏĠ₧ Ś Ąĕ

ũŷŲсЯijďĠсаř˝ĖО₣ЮũЩ₣ĄЮŌųйũǻ₣ýĖ ĕЕ₣ýĖ ˝єЮķųşĮБЮũЩ₣ŪĠĂе ₣ďņУŎĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ě ų ĕ ĵĕЮĉ ŷЋŀ ¤ ЯijЮĕйņЊĕģĕЮĊſЧΒſБЁŏĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ şеЮ‗ŀЮ◦ řРşЮŎЧ₣ģĕЮþЧŀŪ⅜Ġс▫ ŁŲЯřŲ ΉſŎΐ řУŲļųņ Ġ₧ Ś ĄĕņУŎЯĠл˝ũУņ˝Ōųе₣ŁųΉĕ Ю΅ЧŎǻŎřЮ‗ŚЧņŎ˝ģĕ

៨៨


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ũřťĈе₣ņРŲ ¤

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЯņĕЯ◦ĕЮĉ

ũŢťķЊģŲЯřŲŌĕļĮžų ₣ е

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ũЮĠЬĠĠеЯĠ˝ЮĕйĠ₧ Ś ŲЁŏ₤ЮņŚşЮŠ⅝ŎЮĉŷЋŀЮ◦ ŁũЮě ų йýĖ ũЮĠЬĠЮĕйņЊĕŪijСŷΒĕНŔňijďŢşсžij ¤

ЮŪĵй▫ ũЮĠЬĠ

ЯĠ₣Яş˝ЮĕйŌĕŪĠЮŗĄĕчЯijŪijЕņ˝ĖО₣ЮĮŲŌĕ₤ĕʼnЊļĮĠлНЮ₧ ‼ й ЮŪĵй▫ďũЮĠЬĠŪ₤ФŲŪijФij Ū″Ġ₧ Ś ĄĕģĕЮŢŎİŎ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧЮĮŲŌĕ₤ūİð ņŷЋŀ ÐН‗ ŷЋĠijʼnЊаĕŷЋĊЮБ ĕй ģĕĠİΆŀ ЁŏЮþЧŀď˝сЯ₤Ś₣Ю΅ЧŎ ¤ ýŊ ĕŁũ₤₣℮њŎЮ◦▫ ₤ЮņŚşĕЕ₣Ōĕ˝ЊijŜĕНļĮŠį₣сŠį₤с₧₤с ЮĝЮĮŲģĕĘĖ йĠŔΆ ĕЊ₣ŁũŪĠĂе ₣Ĉе₣ΐŎ ¤ ďĮЊЮ₤₤ ₤ЮņŚşЮ▫Ŋ₣ℓŊБ ЯřŲЯij₣Яijş₣сģĕ˝ЊijЊĜ ʼn ņĊеřНеЮŲЧ₤ ď₣₤ЮņŚş ЯřŲЮΌЧ₣Ю⅜ŎŬĄŏ″ņũŎкĠĕʼnĮРĄ Ġ₣˛ЁŏŌĕ₤ŪijСŷ ũУşЮ΅ЧŎũ˝ЮũЩ₣ЮĉşĤе₣ ĈŲсďņУŎ₤ŪijСŷЮĜйЮŢŎÐЊij▫řŲсşĤе₣ĘĖ йЮĉ ₤ЮņŚşЮ▫Ŋ₣ℓŊЮБ ĕйĕЕ₣ģĕЮΌЧ₣˝ЊijŜĕНļĮ ņУŎŁеЮ◦Ьij″ņĄЮ‗ŚЧũ

ЯřŲžŊ ₣ е ģĕŎ˝ņ˝▫ſŎŪ◦₣сЮĜй ¤

řРЮşĖйŌĕЮÐЮŪşЧĕýĖ ₧₤с

ЯřŲÐЊij▫ ₤ЮņŚşЯřŲŌĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ ŁŲ₧ŌĕόŁ₤ ŪijСŷЯijĠ₣˛ŗл₣ĠНЊĕŪĠ₤ĠсЁŏ ŌĕĄЮŌųй

ũУşЮ΅ЧŎŁũĠūİ˛ ĠĄЮŌųйЮĜйĕЕ₣Ĝеņ˝ĕРŷŁũĠЯĕ□ņ˝ЊijŜĕНļĮũĠ₤сŪ◦₣сņЊĕ

žĕ ¤ ₤ЮņŚşĈе₣ΐŎ ďĮЊЮ₤₤₤ЮņŚşЮ▫Ŋ₣ℓŊģ Б ĕ◦◦УŲ⅜ſņБķ˝ŚЊ ĕЊ₣ŪĠЮŗĄĕчĮĠ Б ₧ Ś ņĕН₤℮ЯřŲ₤ЮņŚşŌĕŁũ₤₣℮њŎĮБřеĠР₣

ď₣Ġ₧ Ś ņĕН₤℮ЯřŲ₤ЮņŚşŬĠсΖĕĮБřеĠР₣ ¤

ģлĕřНŲ΅ſС ЮĠлŪ◦С₤℮ОБ ЯřŲď₤ЮņŚşũĠ₤с Я₤Ā₧ ŪijФijŪ″Ū₤О˝Ū◦₣сЮŪşЧĕ″ņũŎкĠ₧ Ś ΒĖ˝ ЯřŲŪ◦₣сŌĕŁũ₤₣℮њŎď₣ΒĖ˝řа◦Ю◦Ьij ¤ ĠлНЯĕʼnЮĕй ЮŎЧ₣ĮНеΖşĕЊŗŎЁŏģĕ◦РŲе◦РŵŎ ģĕЮ◦ ЮŪĵйďЮũЩ₣¹ ų ijЮşŀĮБ˝ņŊŷij□О ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ŪýĕсЯijĕЊŗŎ▫ ņĕН₤℮Ĉе₣ЮĕйŪijСŷ ŁũЮ₤ş˝ŚБýеŪ◦ ЮřЧņġБũ˝⅝◦Н˝ůĕĕʼnũ₤˝ŚЊũĠ₤сЮÐ ₤ЮņŚşΖşĠŃĆО йĠŃĆС ŲЮÐģĕŗл₣Ū₤ФŲ Ŏ˝ņ˝ЮĊſŁ Ч ũďņУŎ ¤

Ю΅ЧŎΒĖ˝Ĉе₣ЮĕйŌĕļũкĠЮŪņЧ₤ЮņŚşŲНйЮŢŎķ˝Śļ Б ĮŁĕсЯijžų ₣ е

ЮřЧņġБĠİΆŀ▫ΒſБЯřŲЮÐЮĊſЧŲΔĕ₣ Е ĠеģijсĕРŷÐеĕЊij₤₣℮њŎ▫ ЮÐďņĕН₤℮ŠРşĮБřеĠР₣ЮĜй ¤ ЮŌųлй Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşĕЕ₣◦◦УŲŁũýеŪ◦ŁĕсЯijžų ₣ е ĮБĮ˝ У Юĕй ЮŪşЧĕď₣ĮУ˝ЯřŲŌĕşЊij▫ ʼn ŠųФĕģĕĠЮŪņЧ ₤ЮņŚşģĕŪÐĠсЯĠĠŗл₣ Ю΅ЧŎŌĕŁũЮĊſ₤ŪĠЯ΅₤ĮБĩŲŪĠЮŗĄĕчũĠ₤с₤ЮņŚşЮĉŷЋŀ ¤

៨៩


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ņ˝ĮБďļũкņУŎřєČеģşс

ŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕЮķųşũжμ˝₤ЮņŚşЯřŲЮ◦ЧĠĕЕ₣Ŏ˝ģĕŪ₤О˝

ņУŎ ЯřŲŌĕĠ₧ Ś ĄĕĄУŎď₤ŌĞijсЮĜй ▫Ū◦₣сŪijСŷĮЊĕЊijŏЁŏŗл₣ŲΔĕРŷĠНĮЮſ ΅ijНЯřŲģĕĜе Ġ₧ Ś ĄĕЯřŲĄУŎŪ◦₣сЁŏЮĊſЧřРЮČĖй Ю΅ЧŎЮĠЧņЊĕЯņĕņ˝ĮБ˝ŚБŪ₤ΐŀс₤ЮņŚşЮ◦ ĠлНЯĕʼnņ˝ĮБЮ΅ijН ▫ЮÐņЊĕ₤ĠĤŎşЊijĕ ʼn ₣ Е ₤ļĮŁũ‗чČ₤с ЮřЧņġБũ˝⅝ņЊijļ ʼn ĮũĠ₤сЮÐ

₤ЮņŚşĕЕ₣ŌĕĠŔΆŪĮņĈе₣ŁũŲеģ˝ŗл₣Ċе

ЮŪĵй▫₤ЮņŚşĮНΖ е şЮĊſŗ Ч л ₣₧ЁŏЮÐ₤ĠĤŎşЊijģ ʼn ĕďŢşс

žij ¤ ЮĠЧЮÐĮЊĕЊijŏЁŏģĕŲΔĕРŷĠНĮЮſ ΅ijНř˝Ū₤₣сЮşŀĮБΧĈ΅ũ‗чřєЮŪşЧĕ ĮБ₤ņњŎЮřЧņ ĕЊ₣ ₤ņњŎЮĕй

ЮŎЧ₣ĕЕ₣ЮþЧŀ▫

₤ЮņŚşΖş◦◦УŲņЊijļ ʼn ĮĮБĠ₧ Ś ņĕН₤℮ЯřŲ₤ĠĤŎşЊijĕ ʼn ₣ Е

₤ļĮŁũ‗чČ₤с ŪĠЮ₤Чũď₣ĮБĠ₧ Ś ņĕН₤℮ЯřŲņЊĕЮĮŀşЊijʼn ЮŪĵйĠ₧ Ś ΒĖ˝ЯřŲ₤ĠĤŎ şЊijĕ ʼn ₣ Е ₤ļĮŁũ‗чČ₤с ď₤ŪijСŷũĠ₤с₤ЮņŚşĮБřеĠ₣ Р řŲсũУşЮĉ ŪijΌĠсЮĉďņЊijũʼn Ġ₤сŪ◦₣с Ю΅ЧŎĄУŎŪ◦₣сřЮ‗ŚЧņŎ˝Ū₤О˝ņ˝ŁĕсŁĠсĩ₣ ¤ О Ёŏģĕ₤ĕʼnЊ₤НŠŌе ņУĕ ЮřЧņġБŁũĵũ◦БŪ˝₣

₤ЮņŚşĈе₣ΐŎŌĕ◦ŌųĠс₤₣сĠĜĀŎℓŊ

₤ŪŌĠсďΧĠ₤Ðð şеЮĵйΒĖ˝₧ЯřŲş₣сŌĕŪģ▫ĖЮŲЧŪ◦₣с Ю΅ЧŎЮřЧņġБŌĕ◦БŌе₤ŪŌĠсŪĄ˝ ЮĮŲŌĕŁũǻŎđŊ˝сļųņៗ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ŎŲсŪĮņ″ņŷЋĊБЮĕй ĮБЮŪĵйďũЮĠЬĠČ₤с ЮŪĠЧ ŎРũŗũ₧₤сņ˝Ю΅ЧŎ ¤ ◦Н˝ďŗл₣Юĕй˝єЮŢŎ ЮÐģĕЮþЧŀ ĕЊ˝˝РΌС ŷВЯℓŲųБ Ĝ₤ņњŎ ЮŎЧ₣Юĕй ˝ЮņĀşĠĜĀŎℓŊĮБũЮĝ ₤НБ″ʼnűБŁЯ₤ʼnŲΌС ЮřЧņġБ◦Н˝Ū₤О˝ЮĜйŁĕсŁĠсĠĕʼnЮĉЮ◦Ьij ¤

΅ðБijΒпģ Р ŲсřР

ďЮ₤Śşаĕ

ΒРĠ‗ пГ Р

ЮĮŲЯřŲŪijΌĠсЮĉŁĕсijĠ е ĕсşе‗йН ŷЋŀ

ЮŪŁŎĮБ

Ю₤΅⅝ũĠРũ΅⅝ ģĕЮřŀýijсČĠс˝ЮņĀşĠĜĀŎℓŊ˝ĖО₣Ū₤О˝ЮĜйЮşŀĈе₣Β₤сřŲсŪÐЕй Ю΅ЧŎ ÐЊij▫ ЮĠЧΒijсŌĕĠĜĀŎℓŊЮ◦ЬijЮ◦ ýijсņЊĕİŎģijсĠ₣сŪ₤О˝Ю◦ ¤ ĠЊĕБŷĖ мРÐų Б ЮĮŲŪijΌĠсЮĉ

ĠРΌСőл ŷЋŀ ΒĕНŷijʼnÐЮŪŌ₣ŁũřРşýĖ ¤ řРЮşĖйĠĜĀŎℓŊΖşŌĕ ιýŊ ĕŪĠЮŗĄĕч Юĉ″ņ ŁŲкЮ◦₤к ¤ ЮĠЧĠĜĀŎŌĕŪĠЮŗĄĕчņŜл ₣ ĠĜĀŎ˝єŌĕŷЋĠijʼnЊņŜл ₣Ю◦Ьij ¤ ĠŔΆЯřŲÐУũ ЮČ◦ЮđųЧŎÐЙ៖

ЮĠЧ₤ЮņŚşžų şĠ₧ Ś ĄĕŠųФĕυ₣ЮŪşЧĕď₣žų şĠũЮ◦₤

ÐУũЯij˝НČ е еģşсŌĕ

О ņБΌ₣с ЯřŲ ū΅ſ₣Юс ₤₤˛С ₤΅ſСũ⅜ ₤₣с ģĕĠ₧ ĠĜĀŎ ¤ ĠĜĀŎĜŪ˝₣ Ś ŲЁŏŌĕĠŔΆ řŲсŷ₣℮Ūij˝РŲ ₤΅ſСũ⅜ ЮŪşЧĕď₣ΒķРijЮ΅ijНЮĩ℮₣ៗЮ◦ЬijЮĝ˝ĖО₣Ū₤О˝ЮĜй ¤ řРЮşĖй ĠĜĀŎℓŊ ЯřŲŲΔď₣ЮÐĠеĩij Н ÐЙЮ₤ş˝ŚБŪ₤ΐŀсũĠ₤сŪĠďŬū₤ʼn ЮŪĵй▫ ĮЊijЯņĕЯij₤ЮņŚşŌĕĠĜĀŎ

៩Ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ĠĜĀŎЮĜйĮНеΖşĄУŎŪ◦₣сģĕЮ◦ ЮĠЧ₤ЮņŚşŪijСŷĠ₧ Ś Ąĕ₤ΔĠс ¤ ŁŲ₧Ġ₧ Ś ĄĕČĠсŁĕс ΖŷНĊŪĠĂе ₣ĕЕ₣Ū◦₣сЮ΅ЧŎ ņЊĕŠſйЮ◦ĠũЮ◦₤ ЯřŲČеЯijĄУŎĠ₧ Ś ĄĕЮĜй ¤ Юĝ˝ĖО₣₤ņњŎ ЮŎЧ₣ЮĕйЮ◦Ьij ЮŎЧ₣ĮНģ е ĕЮþЧŀ▫ĠĜĀŎģĕĄУŎΒĖ˝řЕ˝Ĝе₧ŌĖ˝сЮΌЧŎ ЮŲЧ˝ЯŲ₣Яij˝℮ŪijБ аĕ ΅ſСũŲБ ĜЮĮŲЯřŲ⅜ſņБ˝℮ŪijБЮě Ŋ й ΅℮ОБũΐ мР ņлР ŪijСŷЮÐ₤ŌųĠс ¤ ˝℮ŪijБΖşũijсЮÐşĮБŁũ О ņБΌ₣с ЮřЧņġБũжЮŢйŪ₤˝ О ¤ ŁŲкЮ◦₤кЮĜйņЊĕΒĕНŔňij ĠйЮģũ Ю΅ЧŎĮУĕČеĄеĕŎ У ņ˝ĮБ◦БŪ˝₣ ЁŏĠũЮ◦₤şРŲĄУŎĠ₧ Ś ĄĕģĕЮ◦ ¤ Яijijņ˝Ю◦Ьij ĠĜĀŎĈе₣ЮĜйņЊĕŌĕŪĠЮŗĄĕчΒſř Б Ųс ˝℮ŪijБЮ◦ ЮĮŲЯřŲ Ю₤΅⅝ũĠРũ΅⅝ ǻŎŪĠΉũ˝℮ŪijБ Ю΅ЧŎΒĖ˝Ū₤О˝ЯřŲũ˝⅝ΟũЋŗĠℓ ŪĠĂе ₣ĕЕ₣˝℮ŪijБЮĉşРŲаřďņУŎĠũЮ◦₤ ¤ řРЮşĖйЮ΅ЧŎЮĮŲņНĕЮĜй ˝℮ŪijБÐУũЮĊſŗ Ч л ₣₧˝Не ЁŏĠ₧ Ś Ąĕ₤ΔĠс ŪĠЮ₤Чũď₣ŌĕĠĜĀŎℓŊ ¤ ЮŢŎģĕĮЊĕЊijŏ₤ļĮŁũ‗чĈе₣ЮĕйЮ΅ЧŎ Šńе О ŪĮй˝ũН₧₤Не₤ũЮ₤ЧũΒĖ˝ЯřŲ₤₣сĠĜĀŎ ĕЊ₣ΒĖ˝ЯřŲņЊĕ₤₣сĠĜĀŎ ĠлНЯĕʼnŠеŪńО Įй˝ũН₧ĠЮĜĀ₤ ΒĖ˝ЯřŲ◦Н˝şЊijЮʼn ŲЧĠĜĀŎЮ΅ЧŎņЊĕģũņĸĮ▫ Б žų şĠ₧ Ś Ąĕ₤ΔĠс ¤

៩ơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ươ ũЮĠЬĠЯřŲ₤ЮņŚşŪijСŷЮĊſЧ ЮřЧņġБЁŏģĕŲġБЮě Ŋ й ýŊ ĕΒſБ ЯřŲЮĊſЧЁŏ₤ЮņŚşŌĕЮÐЮýũĮ₤ũЮ₤Чũď₣₤˝ņŊļĮřєŠį₣сŠį₤с ĕЊ₣ŁũĠİΆŀĕРŷ ķ₤ʼn″ О ₣аĕΒе₧şžų ₣ е ĮРЯ˝ũĠ₤сŪ◦₣сЮ◦ ¤ ˝ĖО₣₤ņњŎЮŎЧ₣Юĕй Ōĕ Я΅ſũűБ‗₣с

Ю₤Śşаĕ

ΖŬм ΅ð₣ О ďЮ₤ŚşĠşĆĠ О ġĕĖаĕŪĠЮ◦₤ЮΒ₤Ĥлŀ ¤ Ю₤ŚşΒ₣ðЮĕйΖşЮΊģĕ▫ ďЮ₤ŚşℓŊБЮ▫Ŋ₣ ЮŪĵй▫Ū◦₣сģĕЯŪĠĮБЮ₤ŚşņУŎΒ₣ðŗл₣ЮŠ⅝Ŏ

ЮĉďЮ₤Śş◦БņУŎЯřŲŌĕ˝ЊijЊĜ ʼn ņ

ĕЊ₣

˝ЊijŜĕНļĮ˝ĖО₣ĮЊķĮŪÐЊ₤Ġ ʼn ũЋ₤њ◦ ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧЮŎЧ₣ĮЊĕЊijŏ₤˝ņŊļĮũĠ₤сŪ◦₣с ЮŎЧ₣ĕЕ₣ЮþЧŀ ▫ ₤˝ņŊļĮĈе₣ЮĜйŌĕļĮŠį₣сŠį₤с Ю΅ЧŎŠųйŌĕļĮŠН₤ĮБŪĠŪ˝ijБĩ₣ ¤ ЮĝЮĮŲřеĠ₣ Р аĕ ũĄąŁŲũĠ₤сŪ◦₣с ₤ЮņŚş Я΅ſũűБ‗₣с ǻŎŎ˝ ūΉð Ţ₧ Ю΅ЧŎℓſБаřЮĕйŵij₤ĕċЕ₣ŪÐЕй ₤ŪŌĠсũřťũĠ₤сŪ◦₣с ¤ řеĠ₣ Р ₤ЮņŚşЮĕйЮĊſЧŁũũЮĠЬĠďņЊĕĠ₣šеЮ◦ Ю΅ЧŎņЊĕžų şŌĕΒĖ˝₧ şРŲņ˝ЮŪĄЭijЯŪĄ˝ĩ₣ ¤ Ū◦₣сЮĊſЁ Ч ŏĮУ˝ЮņřЕ˝ĜеЮĝ Ł₤ĀБŲ ЮĜйũŷŲсЯijďņУŎ₤˝ņŊļĮ ũĠ₤сŪ◦₣с ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ЮÐÐЊijЯijĮБşņĤе₣Юĕй Ю΅ЧŎņЊĕģĕÐЊijĮБЮĊſЧŁũЯ˝ЯŪĠЁŏģĕşЮŪņЧĕ Е ŠųФĕ Ю⅜й ¤ řРЮşĖйЮ΅ЧŎ Ū◦₣сŪĠ˝ĠģĕĕРŷ˝ЊijЊĜ ʼn ņ ĕЊ₣Βе₧şЮŲЧĮУ˝Юĕй ЮŢŎĮУ˝ЮĕйņЊĕř₣ ĈŲсЯijЮ⅜й ¤ ЮŢŎģĕŪģ˝сĮБŪĮйŷЋΉũ ĕЊ₣Ġ₧ Ś Ąĕ ₤ЮņŚşЯ΅ſũűБ‗₣с Ζş˝⅜₣ ˝₣◦њĮ

ĕЊ₣ЮĊſ₤ Ч ūİð ņģĕŗл₣ŎРũ

ЯřŲĜеņ˝ĕРŷŁũČ˝сŪÐЕйΒе₧şЮŗēũĠ₤сŪ◦₣с ¤

ЮŢŎ⅜ũΒе₧şЮŗēЮĕйЮ΅ЧŎ ЯřŲЮĊſЧЁŏŪ◦₣сЮĉďЮ₤Śşŗл₣ŲġБŲĤŀřРЮşĖй ¤ ņŜл ₣ Ю◦ЬijЮřЧņġБΒĕНŷijʼnЯĩĕŁũЁŏģĕĊе◦ŵ Р Ŏď₣Юĕй

ЮŢŎŎ˝⅜₤Ĝņ˝ЮĊſЧďЯŠŲďĕЊşĆ

₤ЮņŚş Я΅ſũűБ‗₣с ČĠсΒĕНŷijʼnΒеЮĮЧ⅜₤ĜŁş⅜Ήŷ ЮŢŎЮřŀĮУ˝ ņУũш ЮşŀĮБŬď₧ şŪ˝ЁŏΒ₤с

Ю΅ЧŎ ũЖĠŎ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊĮУ˝Юĕйĩ₣ ¤

ýŊ ĕΧĈ΅ũ‗ч₧Ёŏũ₣◦Н˝š Юŷ◦Ĝ

ιЁŏЯĠų˝ď₣ЮĕйģĕЮ◦ ¤ ₤ЮņŚş Я΅ſũűБ‗₣с ŗ₣ЮĉЮĊſЧ₤ūİð ņЮĝΖū΅ſ˝ Б ЮŢŎŎ˝ ЮŲ₤řЯřŲ ¤ Ū◦₣сŗ₣ЮĉЮĊſЧ₤ūİð ņЮĝ ΒН″ Б ŲБ Ю΅ЧŎşН₣ЮŪŁŎЮĕй ŗ₣ЮĉЮĊſЧ₤ūİð ņ ǻŎģŬе ₣Ю◦Ьij ¤

Ū◦₣сЯij₣ЯijÐЊijĮБΒĕНŷijʼnЯĩĕŁũĊеៗ

ЯřŲЮĊſЁ Ч ŏĠ₧ Ś ĄĕŪ◦₣сŌĕ˝ŚБņĕ Њ

şĤ₤сŵ₤сĕЊ₣ļń˝сЮĩΔŲ Ч ũŷŲсЯijČеЮņЧŲŲ◦ċĩŲаĕ₤˝ņŊļĮũĠ₤сŪ◦₣с ¤ Ю΅ЧŎ₤˝ņŊļĮ

៩Ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ĕБņУŎៗ řРşď΅РũЮşŀĮБ₤˝ņŊļĮņУŎЮ◦Ьij ЮŌųлйЮ΅ЧŎĠ₧ Ś ĄĕýŊ ĕЮĮŲ₤ŪŌ˝₤ŪŌĠс ÐЊijŪĠĂе ₣ďņУŎŪ◦₣сģĕЮ◦ ¤ ďŁũşеЮ‗ŀŲΔ₧₤с

₤ŪŌĠс₤ЮņŚş˝ĖО₣Łũ₤ЯņŚ₣ΧĈ΅ũ‗чřє ŷЋЮ₤₤ŷЋ⅜Ųаĕ

˝ЊijŜĕНļĮũĠ₤сŪĮйΒ₣ðЮĝ˝ĖО₣ũřťŁũ˝ĖО₣Ū₤О˝ řРş˝ĖО₣˝ũ‗Б ЯĠũ₧ĠР аĕ ņБΌ₣с ¤ ŁŲ₧ Ōĕĕũ₧ņУŎЮĊſΒ Ч ſģ Б ĕŠН₤ĮБŪĠŪ˝ijБ ◦Н˝ďŲΔ ιΖŪ˝˝с˝ŚБ ˝ĖО₣ĄБ ŷЋijĊņŊ″ ₤ЮņŚşŪijСŷũ˝ŷЋĊЁ Б ŏ ũİſĕс ιŢ˝с◦‗Ź˝ņŊ ŗл₣₧ЯřŲЮÐĕЕ₣ĕЊŗŎņЊĕĘĠс ¤ Ю΅ЧŎ₤еžĕсĠеĩНij₤ЮņŚşŪijСŷ ŪĠЕ₣ЮĊſЧŪÐĠс₤˝ņŊļĮ ЮřЧņġБЁŏģĕŲġБ▫ď₤˝ņŊļĮŠį₣Š с į₤с ĕЊ₣ ŷЋЮ₤₤ŷЋ⅜Ų ¤ ₤ЮņŚşΖşЮĊſЧЁŏЮÐŁĕсЯijЮýũĮ₤ũЮ₤ЧũЯℓņЮ◦Ьij ŁŲ₧ЮĠЧŪ◦₣сďņЊijʼn ιď₤ŪijСŷ ЯņĕЯ◦ĕ ÐЙ▫Ū◦₣сŪĠŁ₤ЁŏŢşс₧ijс▫ýеŪ◦ΒĖ˝₧ņУŎ ιŪĠĂе ₣ΒĖ˝₧ņУŎЮ◦Ьij ¤ ŷЋĊБ Њ ž₣ýĖ ЮĊſЧ ЮĕйŌĕļĮŪĠЮ₤ЧũďĕЊşĆď₣Łũ₤□ЊijЮĝďΒĮŜŪ˝Еij ¤ ЮŪĵй▫ ЮĠЧŪĠЮ◦₤ĮБũĄij ₤ūİð ņ ЮĠЧŪ◦₣сЮĝďΒĮŜŪ˝Еij Ū◦₣сĕ₣ Е ŪijСŷžų şŪĠЮ◦₤ЯřŲĘĖ й₤ūİð ņ ι˝єņЊĕžų ş ¤ ŗл₣ ₧˝єЮŢŎ ďŁũŲΔşЮе ĵйŪ◦₣с ЮĠЧŪ◦₣сŪĠŁ₤ŗл₣ЮşŀņНŠ Ю΅ЧŎşРŲЮĊſ₤ Ч ūİð ņ ¤ ЮŪĵй ▫ ˝ĖО₣˝ũ‗Б◦БņУŎ ЮĠЧŪ◦₣сņĕ Њ ŪĠŁ₤ЮşŀņНŠ Ū◦₣сĕ₣ Е ЮĉďΖΉũũĠ₤сŪĠЮ◦₤ЯřŲĘĖ й ₤ūİð ņ

Ю΅ЧŎŪĠЮ◦₤ЯřŲČŀс₤ūİð ņĕЕ₣Ю₤ЧşşеΒ˝ЁŏŪ◦₣сĩ₣ ¤

Ю΅ЧŎŪ◦₣сĕ₣ Е ýŊ ĕΒſБ

ŁũĵũŪ◦₣с Ю΅ЧŎЯℓņĈе₣ýŊ ĕĕũ₧◦◦УŲ⅜ſÐņĕчŪ◦₣сЮ◦Ьijĩ₣ ¤ ЮŪĵй▫ ŪĠЮ◦₤ЯřŲ ĘĖ й ņЊĕş₣сģĕŪĠЮ◦₤₧ЯřŲЮÐ₤₣℮њŎ Ю΅ЧŎЯřŲņЊĕģĕĄУŎЮÐЮĮŲŪýŪ˝ņ˝ЮĊſЧď ņЊijЮʼn ĜйЮ◦ ¤ şеЯ‗˝υŪĠЮ◦₤ЯřŲČŀс ЮÐņЊĕŬĠсΖĕŪ◦₣сЮ◦ ЮŪĵйŪ◦₣сņЊĕģĕЮĊſ₤ Ч ūİð ņ ĄУŎЮÐЮĜй ¤ ĮУ˝ ЮΒijРŲŜ₣ ĠŃąСĕ Β₣ĀБΒĘ Р Н₤ ЮĉŪĠЮ◦₤ Яū΅ð˝ ЮřЧņġБĠЮ‗ŚŀĮУ˝ ũмРņ₣ л с Юşŀ ¤

Β₣ĀБΒĘ Р Н₤

ЁŏŪĠijЊķЮР ĉĄУĠĮУ˝

ΖЮ˝Ć Οĕ

ЯřŲďņЊijũʼn Ġ₤сĮУ˝

ũмņ Р ₣ л с

₤НеЮÐЁŏЮĝď

ΒĮŜŪ˝Еij ¤ ņŜл ₣Ю◦Ьij ĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ˝єģĕĠŃĆО йĠŃĆС ŲĮУ˝ ΖЮ˝Ć Οĕ ЮĕйЁŏşРŲĄУŎşĤе₣ЮÐ О ŪĠЕ˝⅝ũĠ₤сŠФ ųĕ₤ЮŪņş ¤ Яřũ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ĮУ˝ ΖЮ˝Ć Οĕ ˝єŪijСŷŎ˝ЮũЩ₣ЮĕйЮΌЧ₣ЮĉЁŏŪ˝ņ ΒÐðŬĄ◦РijũĠ₤с Β₣ĀБΒĘ Р Н₤ ŠеĮĕŏŲсĠŃĆО йĠŃĆС ŲĮУ˝ ΖЮ˝Ć Οĕ ЁŏЮĝďΒĮŜŪ˝Еij ¤ ΒÐðŬĄ ◦РijũĠ₤сĮУ˝ ũмņ Р ₣ л с ЮđųŎ Ч ▫៖ ãďŁũĮЊij₧₤сЯřŲļÐБž₣ЮĜйģĕĕЊŗŎĮĕŏŲсΒĖ˝ΒеĮБ

៩ư


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ļĮŪĠЮ₤ЧũĠеĩНij

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ĕЊ₣ŌĕŪĠЮŗĄĕчĠеĩНij₤ŪŌĠсŪĠЮ◦₤ΒĖ˝˝НеЁŏşРŲЮŪĄЭijЯŪĄ˝˝ĖО₣ЮũЩ₣

₤ūİð ņЮĕй ¤ ЮĠЧ₤ЊĕďΒĖ˝ņЊĕşРŲž₣₧Ю◦ ΒĖ˝ĕЕ₣žĕģĕ◦◦УŲŪĠЮŗĄĕч ι˝ЊijĜ Њʼn ņΒſБ ЯřŲďũİſĕсũĠ₤сΒĖ˝ĘĖ йЮĜйЮ΅ЧŎå ¤ Ю΅ЧŎЮÐЯij₣Яij˝ijс₤Ōð ŲсЮþЧŀ▫ ΒĖ˝ЯřŲņЊĕЯņĕņЊijũʼn Ġ₤сΒĖ˝υ₣ ş₣сЯijЁŏΒĖ˝υ₣ ₤□ЊijЮĝďΒĮŜŪ˝Еij

Ю΅ЧŎΒĖ˝ЯřŲďņЊijũʼn Ġ₤сΒĖ˝υ₣ŪijСŷŁũЁŏΒĖ˝υ₣ŪĠŁ₤şРŲЮĊſЧ

₤ūİð ņďņУŎЮÐ ¤ ₤ЮņŚşЯřŲņЊĕşРŲž₣₧ЁŏşĤ₤с ЮřЧņġБЮşЬ₤ǻ₣ЮŪýй▫Ė˝сЮĝĕЕ₣ņНŠ Яij₣ЯijŎ˝Ūş˝ΒĮŜŪ˝Еij ¤ Ю΅ЧŎļÐЮŪşЧĕ ЮŪşЧĕЯij◦◦УŲ◦Н˝š ŷЋĜ₤ЮŢŎ⅜ũЯijΒĮŜŪ˝Еij ļĮЮĜй ¤

ĠлНЯĕʼnЮĠЧ₤ЮņŚşŪĠŁ₤ŗл₣Ţşс₧ijс▫şРŲž₣₧ņУŎ

ЮĠЧž₣ЮĜйģĕĘĖ й

Ю΅ЧŎĮЊijЯņĕЯijž₣ЮĜйŌĕ˝Ōųе₣žų ₣ е ĮРЯ˝ Ю΅ЧŎΖşЮŲĠŪ◦₣сģĕŗл₣₧˝єЮŢŎ ˝єž₣ ЯřŲĘĖ йЮĜйřЕ₣ÐН‗Ū◦₣с

Ю΅ЧŎşе‗₣ņЊijļ ʼn Į˝єģĕũЖijũУşďЮŪ₤şЮ΅ЧŎĩ₣ ¤

ЮŪĵй▫

ņĕН₤℮ņЊĕЯřŲΒĖ˝₧ýŊ ĕЮ₤ş˝ŚБЮ◦Ь₣Ūij₣сũ΅РijřŲсЮĉĄйЊ ďĕсŪ◦₣с ЮŢŎ˝ŚΒ Б ˝ijŃňСŗл₣şе΅ ЮņųлйЮ˝ЧijЮ◦ ¤ ņŜл ₣ŷЋŀЮ◦Ьij ĄњŎĄņĖйņЊĕЯřŲĩŚŲсļĮ₤ņġСũũ΅РijřŲсΒĖ˝ĘĖ йņЊĕŌĕŁũ ũЮΒЬ₤ŠųФĕЮĜйЮ◦ ďĮЊЮ₤₤˝ĖО₣ЯĩĖ˝ŎНijЊĊ ʼn ņх ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧŪĠЮ◦₤ЯřŲ₤ЮņŚşýеŪ◦ЯĠũďČŀс ₤ūİð ņЮĉŷЋŀ ₤ЮņŚşĕЕ₣ģĕŪĠЮ◦₤ЮĕйĄУŎЮĊſЧũģе₣ЁŏŪ◦₣с Ю΅ЧŎЮÐĕЕ₣ĄУŎŪ◦₣с˝ĖО₣˝ũ‗Б ₧ЯřŲЮÐĄУŎģĕ ¤ Ū◦₣с ĕЊ₣ЮÐЮĉďņЊijķ ʼn ˝Ś˝ Њ ĖО₣ǻ₤ĜņУŎЯřŲΖşЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ ŷЋŀ ¤ ˝ĖО₣ ˝ũ‗БЯřŲŌĕ₤ūİð ņũǻ₣ŪĠЮ◦₤ĄЊijž₣Ĉе₣ĮБũ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşýŊ ĕΒſБЯřŲŪijСŷžų şĮБŪĠЮ◦₤ ЯřŲĘĖ й ďŁũŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ ₤ЮņŚşÐУũŁĕсЮĄЧ₣ŪĠЮ◦₤₧ņУŎЯřũ ЮŪĵй▫ ₤ЮņŚşΖş Ġ₧ Ś ŲЁŏŪĠЮ◦₤ņУŎ ŷЋĜ₤″ņũŎкŪĠЮ◦₤ņУŎЮ◦Ьijģĕ ¤ ЮĠЧŪĠЮ◦₤ЮĕйĂųij ŪĠЮ◦₤ ЮĕйÐУũũ˝⅝ŪĠЮ◦₤ņУŎЮĜй◦Н˝ ¤

ЮĠЧŪĠЮ◦₤Юĕйě ų ĕĵĕ

ǻ₤ĜŪĠЮ◦₤ЮĕйĕЕ₣₤□Њij˝ĖО₣

˝₧ Ś ĠсаřũĠ₤с₤ЮņŚşņЊĕžĕ ¤ şеЮĵй₤ļĮŁũ‗чЮĕй ŪĠЮ◦₤ЮĕйŪijСŷřЕ₣▫ ŠųФĕņЊĕŪijСŷ ě ų ĕĵĕЮŢŎĮЕ₣ЮŲЧĄеĕУŎĮБ₤ЮņŚşЮ◦ ¤ ņ˝řŲс◦БЮĕй

ЮÐÐУũ˝ijс₤Ōð Ųс▫

₤ЮņŚşņЊĕŪijСŷşРŲаřďņУŎΒĖ˝₧ЯřŲžų ₣ е ĮРЯ˝

ď₣Ū◦₣сЮ◦ ЮřЧņġБĬĆŀсŌĖ˝сЮ◦Ьij ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijďŁũČеģşсřРşģĕΒĊЊĠĤŎĮБņĕ Н ũУşЮ΅ЧŎ ¤ ЮŪĵй▫ ЮĠЧΒĖ˝ЮĜйĘĖ й Ū◦₣сĕ₣ Е ₤□ЊijЮĝ˝ĖО₣˝₧ Ś ĠсаřΒĖ˝ЮĜйЮ΅ЧŎ ¤ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşŪijСŷЮĊſЧ

៩̉


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

řРşЮņŚşЮşЬ₤ǻ₣˝НеЁŏЮĝ˝ĖО₣ΖĕНļĮũĠ₤сΒĖ˝řа◦ ¤ ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ şРŲаřďņУŎģŬе ₣ ŪĠĂе ₣ijĈŲсĕ₣ Е űР˝

аĕņБΌ₣с

ĮЊijЯņĕЯijЮÐΖşЮşЬ₤ǻ₣₤ņįĕЮċ ĕйģĕ ¤

ũУşņ˝Ю₤ş˝ŚБ

ŷЋĜ₤ŌĕřŲсĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ŠųФĕυ₣ЯijņŚ₣ ¤ ĠлНЯĕʼnŁŲ₧ЮÐЮşЬ₤ǻ₣ĮНģ е ĕ řРş˝ĖО₣˝ũ‗Б ĮУ˝ ĩųСũ₣ м ◦ с ĕ Б ˝ĖО₣ЮĮŲЯřŲŪĮй₤₣−ŬĄ ĕЊ₣ŪĠЮ◦₤ ЮΒ₤Ĥлŀ Ĝе◦њĮЮĉǻŎijеĠĕс ŲеģũűБ ₤ЮņŚşÐУũЯijşРŲĕЕ₣ЮÐ ЮŢŎЮ΅ijНЯřŲģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧŪ⅜Ġс ¤ ₤Не˝НеЁŏũřť₧ЮĄЩ▫ ŠųФĕЯij₣ЯijΖşΒĕНŷijʼnĕЮŗģŎЮŢŎΟijЮŪýй▫Ė˝с ¤ ЯijŪijСŷũřťЮĜйÐЊij▫ Βſៗ Б Яij₣Яij₤□ЊijЮĝ ˝ĖО₣Łũ₤₣℮њŎďĕЊşĆ ¤

ЮĕйÐЙďŁũĊņŊ″ЯřŲ▫

ЮŎЧ₣ņЊĕş₣сЮşЬ₤ЮÐşĮБŁũŲеģ˝ņУŎ

ЮŢŎýŊ ĕĄУĠŪĠ◦йĕРŷŁũŲеģ˝ņУŎЮ◦ЬijЮĜйЮ◦ ¤ ĠлЯН ĕʼnЮ₤ş˝ŚБŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ ÐЙ▫ ЮŎЧ₣ Ζş⅜ð ŲсĕРŷĊņŊďijЊũĠ₤сŁũŲеģ˝

Ю΅ЧŎΖşЮũВ₤Ŏ˝Ōýх ₧ЯřŲΖşĩŚŲсņ˝ĕРŷŁũ

ŠРşžijijЊşĠеĩНij ¤ ₤ЮņŚşŪijСŷĠİΆŀЁŏЮÐЮþЧŀ▫

Ū◦₣сďΒĖ˝Ū₤ΐŀс˝ЊijŎ Њʼn ₤

şРŲşЊijΒ ʼn Ė˝Ōĕ₤ņij□

ļĮ ¤ ņŜл ₣Ю◦Ьij ₤ЮņŚşŪijСŷЮŲЧ˝◦Е˝şЊijĠ ʼn ₧ Ś ĄĕЁŏĠеЮĮŀΖĄБŷ˝ņŊũĠ₤сŠФ ųĕŗл₣₤ĞĠ⅜ с Ğ ijс ◦Н˝ď˝ĖО₣ЯĩĖ˝ĵ‗ЊĄ˝ ą ņŊ ι˝є˝ĖО₣ЯĩĖ˝˝₤Њ˝ņŊ ι˝є˝ĖО₣ЯĩĖ˝ĄеĕУŀЯŪĠЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьij ¤ Ю΅ЧŎ˝Не ЁŏΒĖ˝₧ņУŎņЊĕŠеũ˝₤НБЮŢŎžų şЯŪ˝₣ЮÐũЖĠΒР₤Ŏ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊĮŠ Б Ф ųĕ ¤

Ю΅ЧŎ˝НеЁŏΒĖ˝

₧ņУŎ ņЊĕΉ п ĕČĠсЮĩŚņ Ч ЮĠЧ˝ĈſũĄеĕУŀЮŢŎžų şĠ₣сĮĕċŢũ ¤ ĠлНЯĕʼn₤ЮņŚşŪijСŷ▫ſŎũİſĕс řŲсΒĖ˝₧ЯřŲĠеЮĮŀ₤˝ņŊļĮĈе₣Юĕй

ĕЊ₣řŲсΒĖ˝₧ЯřŲЮĊſЁ Ч ŏ◦БŪ˝О₣

ĕЊ₣ũřťũĠ₤сŠФ ųĕ

ģĕşЮŪņЧĕ ¤ ĠĜĀĠсĮБЮĕй ₤ЮņŚşŪijСŷЮĊſЧЁŏĠ₧ Ś ĄĕũŷŲсďņУŎĠН‗ŏĈĕ ĕЊ₣Łũ₤ЯņŚ₣ ₤ЊŲġк Юĉ″ņũřРŷĕБņŎ У ៗ ¤ ЮŢŎņ˝ĮБ▫ ◦БŪ˝О₣ĕБņŎ У ៗŪijСŷЯş˝ďũĠũ ιďŷ‗‼к ₤ЮņŚş ÐУũЯijČĠсΖũņŊ‗ş ч еЮĵйŪÐĠсЯijŪ˝ОņĈе₣Β₤с ЮřЧũŵŎΌеďņУŎЮÐņŚ₣Ō˛ Ų Ю΅ЧŎĠİΆŀĕРŷ ΧĈ΅ũ‗чž₣ņĕН₤℮Ċņх ĕЊ₣₤ĠġОũ₤Ċņх ĠлНЯĕʼnũ˝⅝ĕРŷ˝ЊijŎ Њʼn ₤řєаℓųℓСũĖ ũĠ₤сŪ◦₣с ЯřŲņЊĕŪijСŷ ЁŏΖĠсόĕЮŢŎ⅜ũΒſБďŢşсžij ¤

៩̣


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ƯƯ ΒеĮũБ řťņūĕʼnũБ Ġ₤с₤ЮņŚş ŁũЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ũřťņūĕʼnБũĠ₤с₤ЮņŚş ņЊĕЯņĕďļũ˝ЊşĆЯřŲ₤еžĕсĠĕʼnЊşĠĕʼnФşЮĜйЮ◦ ¤ ι ņУŎũřťņūĕʼnĈ Б е₣ЮĜйģĕŲΔ

ιņУŎŲ◦ċ ĩŲģĕņЊĕŪ₤ĠĕЕ₣Ų˝š ‗кŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ũĠ₤с

₤ЮņŚşЯijņŚ₣ ¤ ΖũņŊ‗чřеĠР₣Ġеĩij Н ЯřŲЮÐŌĕşеЮĵй₤ЮņŚş ĕЊ₣˝ŪņЊijŪģ▫ĖũĠ₤сŪ◦₣с ÐЙ Ūij₣с▫ŌĕņĕН₤℮ũЮĠЬĠЮņŚşЯřŲЮĝĄНе ŷЋŀŪ◦₣сЮĜй ¤

ŁŲ₧ņĕН₤℮Ĉе₣ЮĜйŌĕ₤ņij□-

ļĮ ĕЊ₣ķ˝Śļ Б Į ÐЙ▫₤ЮņŚşď˝℮ŪijŌĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ ₧₤с ЮŪĵй▫ ₤ЮņŚş⅜ð Ųс₤ņij□ļĮ ũĠ₤сΒĖ˝Ĉе₣ЮĜй Ю΅ЧŎΖşũ˝⅝◦Н˝ĕРŷķ˝ŚБļĮũĠ₤сΒĖ˝Ĉе₣ЮĜйĩ₣ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧņĕН₤℮Ĉе₣ ЮĜйŌĕŲ˝š ‗кĩĀŎ О Юĉ ŷЋŀ ЮÐΖşŌĕЯijΖũņŊ‗чΖŪ˝˝сşеЮĵй₤ЮņŚş ЮŪĵй▫ ˝ĖО₣Łũ ЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ũřťņūĕʼnБĈе₣ЮĜй ₤ЮņŚşģĕЮĊſ˝ Ч е΅₤ Н ◦БņУŎ ¤ ýŊ ĕΒĖ˝₧ЯřŲ⅜ð Ųс Β₣сijРĕŀлС Ţ ŷВ₧ū΅ſТ ďũřťņūĕʼnБũĠ₤с ģлĕсřНŲ΅ſС ЮĠлŪ◦С₤℮ОБ Ю₤Śşаĕ Я₤Ā₧ ņЊĕŎŲс▫ ģлĕсřНŲ΅ſС ďņĕН₤℮ŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣˝ĖО₣ŁũЮũВ₤ Β₣сijĕ Р ŀлС ďũřť ņūĕʼnŠ Б Ф ųĕЮĜйЮ◦ ¤ ŌĕŠУũ˝ĤŲĠБŗл₣៖ ņУŎŎŲсŁũЮŢŎýŊ ĕĕũ₧ĄУŎ ¤ ņУŎŎŲсŁũ ЮŢŎŌĕЮÐĠİΆŀ ¤ ņУŎЮ◦Ьij ŎŲсņĕ Њ ЮŢŎŠųФĕυ₣ ιņЊĕЮŢŎΒĖ˝₧ĮĕŏŲсЮΌЧŎ ¤ ΒĖ˝◦БņŎ У ŲΔŪĠЮ₤ЧũĠеĩНij ¤ ΒĖ˝◦БĮũБ ˝єŪĠЮ₤ЧũЯřũ Ю΅ЧŎΒĖ˝◦БĠБΟijŪĠЮŗĄĕч ¤ ЮĕйĠİΆŀЁŏ ЮþЧŀşĤ₤с₧₤с▫ ЮĠЧ ģлĕсřНŲ΅ſС ņЊĕЯņĕņĕН₤℮ĄеĮР˝◦БņУŎЮ◦ ŗл₣₧˝єýijсďņĕН₤℮ ĄеĮР˝◦БĮБũЯřũ ¤ ЮŪĵй▫ ЯijŁŲ₧₤ЮņŚş ģлĕсřНŲ΅ſС ŌĕŁũ₤ЮŪņşЮ₤ş˝Ś▫ Б ΒеЮĮЧũĠ₤с ΒĖ˝Юĕй ι₤ņŚБũĠ₤сΒĖ˝ЮĜйŲΔ ιΖŪ˝˝сŗл₣₧ ◦Н˝ďŪ◦₣сýŊ ĕŁũě ų ₤аŷ˝єЮŢŎ ˝єŪ◦₣с ЮĝЯij⅜ð Ųс˝ЊşĆŁũΖŪ˝˝с ĕЊ₣ŲΔũĠ₤сũřťņūĕʼnБŪ◦₣с ЮŢŎЯ˝ijŪņСŷΒĖ˝ŠН₤ Ю΅ЧŎЮŲЧ˝◦Е˝şЊijʼn ΒĖ˝ŪijСŷ ¤ Ю΅ЧŎĮУ˝ũřťņūĕʼnņ Б ĕ Њ Ζş₤₣−Еņ▫Юģ˝Ūģ₤сŪ◦₣сģĕ ЮŌųлйЮ΅ЧŎĮУ˝ЮЊеЮĊſЧŁũ ŗл₣ŪĠЮ₤ЧũďŲеŢĠс ¤ ŌĕũЮĠЬĠņŜл ₣ ЯřŲņЊĕЮşйŠН₤₤ŪŌĠсĄУŎ₤ЮņŚşЁŏΖş⅜ð Ųсũřťņūĕʼnģ Б ĕ ¤ ŁŲ ₧₤ЮņŚşЮþЧŀ▫ũřťņūĕʼnБ₧ ЯřŲÐЊijĮБŠФ ųĕυ₣ЮŪşЧĕď₣ÐЊijĮБ₤ЮņŚş Ю΅ЧŎ˝ĖО₣˝ЊşĆŁũŠųФĕ

៩̀


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ÐЊijЯijĩŲŪĠЮŗĄĕчĬĀŲсŠФ ųĕ

ņĕН₤℮ЮĜйņЊĕΖşďũřťņūĕʼnБŲΔģĕЮ◦

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

Ю΅ЧŎŪ◦₣сņЊĕΖş

ĮЕ₣ĵ˝сЮŲЧ˝ũřťņūĕʼnБЮĜйģĕЮΌЧŎ ЮŪĵй▫ΒĖ˝₧ЯřŲŁĕсΒ₧ е şũřťũĠ₤сΒĖ˝₧ņУŎЮ◦Ьij ņЊĕŪijСŷÐЊijЯijĮБŠФ ųĕυ₣Ю◦

ЯijŪijСŷÐЊijĮБ₤ЮņŚş

Ю΅ЧŎņЊĕũŷŲсĮБ˝ЊşĆŁũΒſБЮŪłĮБ˝ЊşĆŁũĈ˝с◦₣

ďņУŎŪ◦₣сЮΌЧŎ ¤ Ю΅ЧŎņУŎЮ◦Ьij ЮřЧņġБũ˝⅝ķ˝ŚБļĮũĠ₤сũřťņūĕʼnБĈе₣ЮĜй ₤ЮņŚşÐУũÐЊijĮБ ũřťņūĕʼnБŪ◦₣с ĩŚŲс˝ЊijЊŎ ʼn ₤ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊřŲсĮУ˝ЮÐ ĠİΆŀЮņ″ʼnĊņхřŲсĮУ˝ЮÐ ĕЊ₣ŪĠÐŲс ˝ЊijЊĜ ʼn ņ ŪĮņĈе₣ņНŠİũĊеřНеřŲсĮУ˝ЮÐ ŗл₣₧ũ΅РijřŲс▫ ЮĠЧģĕ˝ЊijЊŎ ʼn ₤ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊ ŪŁ₤сЯŪ˝ŲЮ΅ЧŎ ĮУ˝řťņūĕʼnБΒ₤сЮĜй ЯŲ₣ş₣сģĕ˝ЊijŎ Њʼn ₤ ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊΒſБЮĩ℮₣Ю◦Ьij ŪĮņ Ĉе₣ŌĕЮłΒБũřťņūĕʼnŠ Б į ₣Š с į₤с

ĕЕ₣Ġ₧ Ś ŲЁŏĮУ˝ЮÐŌĕŁũžų şşеЮĵйŁũĬų₤сĠСũŚ ₧₤с ¤

ŁŲ₧₤ЮņŚş ĕЊ₣ũřťņūĕʼnБũĠ₤сŪ◦₣с₤Њij □ ˝ĖО₣ũşĜ₤ņįĕũċ ЮĠЬĠЮĕйЮ΅ЧŎ Ū◦₣сĕ₣ Њ ũřťņūĕʼnΖ Б ş ĮЕ₣ĵ˝сýĖ ЮĉŷЋŀЮĉņ˝ ¤ ŁŲ₧ЮĠЧņЊĕΒпş Г Е₣Ю◦ Ų◦ċ ĩŲЯij₣ЯijĠ₧ Ś ŲЁŏŌĕŁũĘЙ ČĠсŌš ₣ៗĮНеžĕЮΌЧŎ ¤

៩́


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ưư ũЮĠЬĠĠūİ˛ ĠņĕН₤℮ĠЮŔąũ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕŪijСŷũжŲ₣˝ņŊŷij□ņ О Ŏ У řє₤еžĕсЮ◦¤

ŠńеŪО Įй˝ũН₧ŪijСŷΒĊЊĠĤŎĕРŷ˝е΅Н₤

О ŪĠŎњijĖ ι˝єŪ◦₣сņЊĕ ņУŎЯřŲ₤ЮņŚşŌĕŁũŲеģ˝ĕЕ₣ЮşЬ₤ǻ₣₧₤с ЮĠЧ₤ЮņŚşņЊĕģĕŪĠ₣ ģĕЮĊſЧŁũЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ЁŏģĕŲΔ ¤ ЮĕйďЮũЩ₣Ŭм ŷĈ˝с◦₣ďņУŎΒĖ˝ĠЮŔąũ ¤ ņĕН₤℮ĄеĮР˝Юĕй Ōĕ΅РũЮ΅ЬũЮĝ˝ĖО₣ǻе₣ ЮŪĵйņĕН₤℮şРŲşЊij₤ ʼn ĠĤŎ ЮĊſЧΒſБ″ņЯij◦еЮĕЧ₣şЊijʼn Ю΅ЧŎ◦Н˝ЁŏĮУ˝ ĠЮŔąũЮģ˝ĠЮŔ¯ ij ũ΅РijřŲс▫ ņĕН₤℮ŌĕŁũŲеģ˝ŁũĵũŠųФĕŪĠĂе ₣ĕЕ₣ņ΅ĕʼnЮŬÐЮĕй ₧₤с ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧş₣сŁũĵũŪĠĂе ₣ĕЕ₣ŁũĠЮŔąũЮĕй ₤ЮņŚşΖşЮĊſЧЁŏЮÐЮņЧŲİŎĩ₣ ¤ ЮŪĵй▫ ýŊ ĕŷЋĊ₧ Б Юĩ℮₣₤ŪŌĠсŁũĵũŪĮйΒ₣ð ŪĠĂе ₣ĕЕ₣ŁũĠЮŔąũЮĕй ŪĠЮ₤Чũď₣ŪģĠс ЮĉĮУ˝ĠЮŔąũĈе₣ЮĜй▫ ŪĮйΒ₣ðņЊĕŠЕ₣Ю◦ЮĠЧ₤ЊĕďЮÐĕЊŗŎŪij₣сៗņ˝ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧΒĖ˝₧˝є ΖşĕЊŗŎŁũŪij₣сďņУŎ₤ЮņŚşģĕЯřũЮĜй ₤ЮņŚşĕЕ₣Β₤сŌĕŁũЮýũĮĮБ₤е₧˝сĮУ˝ΒĖ˝ Β₤сĈе₣ЮĜйЮ΅ЧŎ ¤

řРЮşĖй₤ЮņŚşЯřŲŌĕŁũŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣

ЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ΒĖ˝Ōĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ ЮĊſЧď₤ŌĄЊ˝Ū˝ОņŪĠЕ˝⅝Ū◦₣с

ŪijСŷЯijŌĕ ŷЋĊБĠБ

ÐЙ▫

Ю΅ЧŎЮĠЧ˝₤Њ◦ċЊЮĮŀЮŲŀЁŏЯij

ΒĖ˝Ĉе₣ЮĕйĕЊŗŎŁũŪij₣сៗņ˝₤ЮņŚş Ю΅ЧŎşеЮĵйЯij˝ņŊŷij□Β О ſБЯřŲ₤ЮņŚş₤Уũ Ю΅ЧŎýŊ ĕΒſБ Юĩ℮₣ĮБЮĜйЮ◦ЬijЮ◦ ¤

ĠлНЯĕʼn

₤ЮņŚşŪijСŷ₤УũΒĖ˝Ĉе₣ЮĜйΒеĮΒ Б ſៗ Б Ĉе₣Β₤с

Ю΅ЧŎČе⅜ŚĠс

ЮŗĠŲсЮÐ ¤ ũУşЮ΅ЧŎЮ◦ЧĠ₤ЮņŚş₤ЮŪņşΒſៗ Б ЮŢŎŠųФĕυ₣ ¤ Ю΅ЧŎ˝ĖО₣ŁũŪĠĄНе ŪĮņĈе₣ şеЮĵйǻÐŊ ЊĕŌĖ˝сៗ

₤ЮņŚşŪijСŷŪĠŁĕсΟ ũЋŗĠℓņУŎ▫

₤ЮņŚşĕЕ₣ŬĠсũ˝ΒĖ˝ЮĜйŁĕсЯijžų ₣ е ¤ ₤ЮņŚşĩĆ₣⅜ с Ŋ ũijБЮŲЧЯij˝ņŊŷij□ЮО Ĝй

ЮŪłĮБЮĕй

ЮĠЧΒĖ˝₧ŁĕсЯijĕЊŗŎЮŢŎЮ₤ũВ

₤ЮņŚşņЊĕŪijСŷ⅜ŚĠсΒĖ˝₧Ĉе₣Β₤с ¤

Ю΅ЧŎŪĠŁĕсŎ˝ļĮЮŌйņНij˝ĖО₣Łũ₤ЮŪņşşЊijʼn ¤

ΒĖ˝

₧ЯřŲņЊĕЮĊſЧ″ņ˝ġФĕЮĕй ÐЙΒĖ˝ЮĜйυ₣₤ЮŪņşЮŢŎŪĠőĠсŪĠőлŲс″ņЮÐĠЮŔąũ ЮĠЧņЊĕ řРЮČĖйЮ◦ ÐЙĬų₤сÐеĕЊijďŀŎៗř₣ Юĉ″ņ₤еЮ‗ЧŪÐĠсŗл₣ Ġ₧ Ś ŲЁŏΒĖ˝ĩ₣Ĉе₣ĮУ₣ņЊĕ ЮýũĮŬĠсΖĕЮΌЧŎ ¤

៩៨


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ĄРĕΧĈ΅ũ‗ч˝ĖО₣₤ņњŎЮŎЧ₣ЮĕйņУŎ ¤ ЮŪĮŲРŁ ЯřŲďΒĖ˝ýеŪ◦ŌĖ˝с ũĠ₤с Ōл˝℮ОБņБŲŜĕ ņΉŬĄĠşĆĠ О ġĕĖЮĕй ģĕĕЊŗŎĮБŪĮйņΉŬĄ▫ Ū◦₣сņЊĕЯřŲŎ˝ ЮŗĠŲсΒĖ˝₧ņУŎЮ◦ Ю΅ЧŎĠлНЯĕʼnŪĮйņΉŬĄ˝єņЊĕЮĊſЧΒſБЮŪ₤şЯijşЊijŪʼn ĮйΒ₣ðЮĜйЯřũ ¤ Юĕй ņ˝ĮБ▫ ŪĮйΒ₣ðΒĕНŷijʼn ŷĊ Ћ БĩŎ ĀО ĮБũЮĠЬĠЯřŲģĕΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧЮĕй ¤ ŪĮйņΉŬĄďņĕН₤℮ ŌĕΖℓх˝еģе₣

ЮŌųлйЮ΅ЧŎŪ◦₣сņĕ Њ ŵijŪijŢ₣ЯĩĕŁũŪ◦₣сЁŏΒĖ˝₧řЕ₣οЮ◦

ι˝єЯ₤ſ₣ũ˝

ЮŗĠŲсĮБΒĖ˝₧Ю◦ ¤ ĠлЯН ĕʼnřŲсŪ◦₣сŢ˝сЯĩĕŁũЁŏŪĠijЊĠijʼnЊ ÐЮŪŌ₣ŁũĈе₣ЮĜйĕЕ₣ŪijСŷЮÐ ⅜ð Ųс Ю΅ЧŎΒĖ˝ЮĝĄНе ŷЋŀŪ◦₣сČĠсЮĩŚЧņŪĠĂе ₣ĈŲсĕ₣ Е ЯĩĕŁũĈе₣ЮĜй Ġ₧ Ś ŲЁŏŪĮйΒ₣ðĠСũŚ ÐеĕЊijЮşŀĮБЮýŲЮţΒ₤с ¤

řРЮČĖйЮ΅ЧŎ

ЮũЩ₣Ŭм ŷÐЙ▫

ΒſБЯřŲŪĮйΒ₣ðģĕ₤ЮŪņşаℓĞЮĕй

ŪĮйΒ₣ðĕ₣ Е Ĭų₤сĠСũŚ аℓĞЯ₤Δ˝ ¤ ýŊ ĕΒĖ˝₧ŎŲс▫ ŪĮйΒ₣ðŌĕĠе‗₣ş₣сģĕ₤ЮŪņşΒſБďĮЊij Ūģ˝řЮ◦ Ю΅ЧŎýŊ ĕΒĖ˝₧◦Н˝şЊijЮʼn ŲЧŁũ₤ЮŪņşşЊijũʼn Ġ₤сŪĮйΒ₣ðЮΌЧŎ ¤ řРЮşĖй₤ЮņŚşЮ″₣ЯijŪĠĄНеŎ˝ЮŗĠŲсďĕЊşĆ

″ņЯřŲŪ◦₣сŪģ▫ĖņЊĕЯņĕ″ņΒĖ˝řа◦

Ūģ▫ĖЮ◦ ¤ ″ņĮЊijЮĉ ŪĮйΒ₣ðÐУũЯijΉņ˝НеЁŏΒĖ˝₧▫ſŎЮŗĠŲсřŲсŪ◦₣с ЮŲЧ˝ЯŲ₣Яij ŁŲ₧ŪĮйΒ₣ðş₣сģĕЮŗĠŲсĮБЮÐ ¤ ĠлНЯĕʼnŪĮйΒ₣ðÐУũďΒĖ˝ЯřŲЯij₣Яij₤Уũũ˝ЮŗĠŲсĮБЮÐ Ĉе₣ĮУ₣ Ю΅ЧŎďΒĖ˝Čе⅜ŚĠсŁũĮЊijΒеĮБ˝ņŊŷij□О ЯřŲŪĮйΒ₣ðģĕ₤УũĈе₣ЮĜйŗл₣ĮŜŗņ ĕЊ₣ Ŏ˝şЊij◦ ʼn Н˝Ţ˝с ¤

″ņĮЊijЮĉ

ĕЊŗŎŁũĮЊij◦РŲŪĮйΒ₣ð

Е ▫ŌĕΒĖ˝₧ņУŎŌĕŁũũЮΒЬ₤ŠųФĕ˝ĖО₣Łũ ЮĠЧŪĮйΒ₣ðř₣

ŪĮйΒ₣ðÐУũЯijžń Ųс ¤

Ю΅ЧŎЮĠЧŌĕΒĖ˝ŠųйŎŲс▫

ŪĮйΒ₣ðŌĕ

О ŪĠŎњijĖ ЮŢŎņЊĕЯņĕņ˝ĮБĊņŊďijЊũĠ₤сŪĮйΒ₣ðЮ◦ Яijņ˝ĮБ ˝ЊijЊĜ ʼn ņď˝℮ŪijŌĕЮ₤ş˝ŚБŪĠ₣ ŪĮйΒ₣ðŌĕŪ˝ОņŪĠЕ˝⅝ŪĠаĮЮĝĄНе ŷЋŀŪĮйΒ₣ðЮĜй

ΒĖ˝Ĉе₣ЮĜйÐЙŪijСŷŠ˝şЊijŪʼn ģ˝ř₧₤с ¤

˝ġФĕņУŎЯřŲņЊĕЮşйŠН₤ģĕЯş₣▫ ₤ЮņŚşΒ₣ð₧ЯřŲýŊ ĕ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ ŠųФĕυ₣Ю◦ ₤ЮņŚşΒ₣ð ЮĜйĮНΖ е ş◦◦УŲЮŗĠŲсŲΔĮБЮÐģĕЯřũ

ЮŲЧ˝ЯŲ₣ЯijЮŢŎаşřĕŏ₤ЮņŚşЮĜй₤□Њij˝ĖО₣ŁũřЕ˝

ĜеũĠ₤сΒĖ˝₧ŌĖ˝с ЯřŲŪijФijŪ″Ū◦₣сŪÐĠсЯĩĖ˝ Ю΅ЧŎďņĕН₤℮ЯřŲŌĕļĮŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ ŗл₣ŪĠЮ₤Чũĩ₣ ¤

˝ĖО₣˝ũ‗БЮĕй

ŪĮйΒ₣ð₤Њij □ ЮŪŁņΒĊЊĠijБļĮŗл₣ŪĠаĮũĠ₤сņĕН₤℮ŌĖ˝с

ĠлНЯĕʼn₤ļĮŁũ‗чЮĕйĮНΖ е şŌĕΖŎНŎЙĕŎРũģĕЮ◦ ЮŪĵй▫ ņĕН₤℮ЯřŲŌĕΒĊЊĠijБļĮЮŲЧ ŪĮйΒ₣ðЮĜй ЮÐĕЕ₣ř˝΅РijŪĮйΒ₣ðЮşŀĮБΒ₧ е şũřť˝ĖО₣ЮĮŲřєŠųБĮНеžĕ ¤ ĠлНЯĕʼn ЮĠЧŎ˝ЮŗĠŲс

៩៩


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ĮБЮŪşЧĕýĖ ₤ЮņŚşЯřŲýŊ ĕ₤Нķ ŷЋĕş Њ њŎ ¯ ņЊĕΖşЮĊſЧЁŏЮŗĠŲсņŲ Р ýĖ ģĕďŢşсžij Ю΅ЧŎ ĮНеΖşĄУŎŪ◦₣с₤ЮŪņşŎ˝ЮŗĠŲсЯijņУŎģĕЮΌЧŎ ¤ ₤ŌĄЊ˝Ū˝ОņŪĠЕ˝⅝ÐЊijЯijĮБŪĠĄЮŗĕч ĬĀŲсŠФ ųĕЮÐ Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşĮНеΖşЯ˝ijŪņСŷ ιŎŲсĮБЮÐģĕЮ◦ ¤ Ю΅ЧŎЮĕйď₤ļĮŁũ‗чЯřŲ ĮНеΖşĬų₤сĠСũŚ ģĕЮ◦ ЮŪĵйņĕН₤℮Яij₣ЯijņЊĕŌĕ₤şĆкĊņхşЮе ĵйŪĮйΒ₣ð ЮŲЧ˝ЯŲ₣Яij₤şĆкĊņх ЮĜйŌĕŪĠЮŗĄĕчşеЮĵйЮÐЯřũ ¤ řРЮČĖйЮ΅ЧŎ ЮŗĠŲсЮŎЧ₣ÐЙ▫ řеĠРĜŊĕŲΔ ЯřŲņ˝ĮБΒĖ˝ О ŪĠŎњijĖũĠ₤с₤ЮņŚş ņЊĕЯņĕļĮŪĠ₣ О ŪĠŎњijĖũĠ₤с₤ЮņŚş ₧˝єЮŢŎ ˝єЮŢŎ⅜ũЮ₤ş˝ŚБŪĠ₣ ģĕņ˝ЮŢŎ⅜ũřеĠĜ Р Ŋ ĕŲΔ ЯřŲŪĮйΒ₣ð◦◦УŲĮБЮÐЮĜйЮΌЧŎ ¤

ơƠƠ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

Ử Ю΅ijНЯřŲĜеЁŏ₤ЮņŚşĜĜЮĝΒН″ Б ŲБ ģijсĠ₣сũřťũĠ₤сŠФ ųĕ ЮĠЧΒĕНŷijʼn˝ġФĕĈе₣ĠлНĜŊĕ ЯřŲģĕΒĊЊĠĤŎņ˝ĮБņНĕЮĜйŗл₣ŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ ˝ġФĕĈе₣ ЮĜйΖşĠ₧ Ś ŲЁŏ₤ЮņŚşℓŊБЮ▫Ŋ₣Юĉď₤ЮņŚşČ₤сŷ₤⅝ Ю΅ЧŎĩŚŲсņ˝₤ЮņŚşĕРŷ˝ŚБ₤ĕʼnЊ₤НŠ ĕЊ₣Ю₤ş˝ŚБ ũЖ₣ĠН₣ Е ˝ĖО₣ĕÐũ ŪĠЮ₤Чũď₣▫ ЮĠЧ₤ЮņŚşģĕЮ⅜ŎŬĄŏŎРũŗũ₧₤сņ˝Ю΅ЧŎ ĩ₣ ¤

ЮŪĵйŌĕЮÐČеЮņЧŲ₤˝ņŊļĮũĠ₤с₤ЮņŚşℓŊБЮ▫Ŋ₣

ЮŪşЧĕď₣₤ЮņŚşЯřŲЮΌЧ₣

Ю⅜ŎŬĄŏĠĕʼnĮРĄĮ₣℮ ¤ ŁŲ₧ЮÐŎŲс▫₤˝ņŊļĮĈе₣ЮĕйŌĕ₤БŲĊņх Ġ₧ Ś ĄĕĕЕ₣ ņ˝ЮČņЮŬņ₤ЮņŚşŁĕсЯijЮŪşЧĕ Ю΅ЧŎЮÐŌĕşе‗₣ķ˝Śļ Б ĮũЖ₣ĠН₣ Е ďņУŎ₤ЮņŚşď₣₤ЮņŚş ЯřŲŌĕŷ₣℮Ūij˝РŲČ₤с◦НеЮĉЮ◦Ьij ЮŪĵй▫ ņĕН₤℮ČĠсΖũņŊ‗Юч ŲЧΒſБЯřŲ₤□ij Њ Юĝ˝ĖО₣ļĮ ĠşĆĠ О ġĕĖďď₣ΒſБЯřŲ˝ĕų₣΅У₤ЮĉЮ΅ЧŎ ¤ Ю΅ЧŎŁŲЮĠЧЮÐŌĕЮ₤ş˝ŚБĊРũēũЮ˝℮ņ˝⅝ĕʼn˝ĖО₣ ĠşĆĠ О ġĕĖŁŲЮ΅ЧŎ ЮÐ₤ĠĤŎşЊijЮʼn ΅ЧŎņЊĕş₣сģĕΒſБЯℓņЮ◦ЬijЮ◦ ¤ ĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ ЮÐĕЕ₣ЮĊſЧ ΒſБៗŪÐĠсŗл₣ЮřЧņġБŁũĵũ₤ЮņŚşũ΅РijřŲсЮĮŲ₧₤ЮņŚşЮĊſЧ˝е΅Н₤ΒſБЮĩ℮₣Ю◦Ьij ¤

řРЮşĖй

₤ЮņŚşΖşĕЕ₣Ōĕ˝ЊijŜĕНļĮĮБũΒЮĕųЧ ÐЙģĕĠЮ₣˛ij Ч ĕÐũℓŊБņŎ У Ю΅ЧŎģĕĩŚŲŲ с ņΔ ŪĮņĈе₣ ĮŪ₣Е₣ĕÐũЮĜйЁŏŌĕşĤĠсŪijЕņŪijСŷ ЮŪÐЪ₣ΖŷНĊŲΔ ņЊijķ ʼn ˝ŚЊŪĠаĮ ĕЊ₣ΧĈ΅ũ‗чřє ŷЋşЊŪij ¤ ˝єřРşýĖ ₤ЮņŚşĕЕ₣ΖşŌĕŁũžŊ ₤ЮΒЬĕĮБũΒЮĕųЧЯřũ ÐЙģĕЮ˝Чijņ˝ď₤ЮņŚş Ю΅ЧŎЮŢŎ⅜ũ ŠſйЮ₤ş˝ŚБŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ ˝єģĕģijсĠ₣сŬĄĠŲų₣ њ ũð Ġ₤сŠФ ųĕ ¤ ЮĠЧЮÐĮЊĕij Њ ŏĮБΒĖ˝řЕ˝ĜеЯřŲģijс О ņБΌ₣с ĕЊ₣ ijеЯ‗₣Юĝ ΒНБ″ŲБ ˝ĖО₣₤ņњŎЮŎЧ₣Юĕй řРşďЮ₤ŚşаĕĕÐũ Ю‗ĮŲ℮Џ ₤ЮņŚşаĕŪ˝₣ ₤ЮņŚşřа◦ៗЮ◦Ьij ЮÐĕЕ₣ЮþЧŀ▫ Ĉе₣Β₤сýĖ ЮĜйŌĕ˝″ʼnĠŬĄњŎЯijņУŎřРşýĖ ÐЙ⅜ū⅜ʼnŷНĊ ЯřŲďĠНĮЮſ ΅ijНЯřŲģĕΒĊЊĠĤŎŗл₣Яŷ₣Ū⅜Ġсņ˝Ю΅ЧŎ ũУşЮ΅ЧŎЮŎЧ₣ЮþЧŀ▫ ₤ЮņŚş ŠųйŌĕΒĖ˝Ū₤О˝₤ΔĠс ι˝єЮĠЧŌĕΒĖ˝Ū₤О˝Ū₤ΐŀс ₤ЮņŚşĈе₣ЮĜйņЊĕΖşŪĠŁĕсŎ˝˝ЊijŎ Њʼn ₤ ˝ЊijЊĜ ʼn ņģĕЮ◦

ЮŪĵй₤ЮņŚşņЊĕΖşģijсĠ₣сũřťģĕЮΌЧŎ

ЮĠЧýŊ ĕÐН‗ ŷЋĠijʼnž Њ ₣⅜ū⅜ʼnŷНĊ

Ю΅ЧŎЮĠЧΖşŌĕ˝Ōųе₣◦њĮЮĝЮŲЧ₤ņũķРņЮЊ Ĝй ¤ ₤ЮņŚş ΅ſБŲĠ Б аĕŌлЮ₤řНĕ ЯřŲņЊĕЯņĕ ďĠЊ″ũĠ₤с ΖΌЊ˝₤₣сűЙũ ņΉũĠНũ₤ЮĜйЮ◦ Яijď₤ЮņŚşЯřŲŪijСŷ◦Б◦Н₤Ðſ Бĕ◦ŏО₤ ǻŎ

ơƠơ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ĄЊйďĕсģĕ ΒijсŌĕũřťřєĊеЮĊ₣Ю◦ ЮĠЧЮŪĠЭĠЮĊЬĠďņУŎņΉĕÐũ ũмņ Р ĕЊ₣ Яū΅ð˝ ЯřŲďΒĖ˝ ĄЊйďĕсŠФ ųĕЮĜй ¤ ĠлЯН ĕʼn ņ˝ĮБ₤ЮņŚş ΅ſБŲĠ Б аĕ ŌлЮ₤řНĕ ЮĕйďŎН◦ċ˝ũ Ю΅ЧŎďĠНÐðŲЯřŲ ЮşйŪijСŷũмРŷďņУŎŪĠďĄĕ

Ю΅ЧŎЮşйũ˝⅝˝ЊijĜ Њʼn ņŠį₣сŠį₤с

Ū◦₣сΖşЮĊſЧ₤ūİð ņŪĠĂе ₣ĕЕ₣

ņΉĕÐũĈе₣ЮĕйģĕďЮŪşЧĕĂĖе ¤ ЮĮŲ˝ĕų₣ŗл₣ŎРũЮŪŁŎņ˝ ◦Н˝ď₤ЮņŚşЮĕйģĕģijс ◦БŪ˝О₣Šųй˝єЮŢŎ ˝єŪ◦₣сЮĝЯijЯℓũ˝⅝ŪĮйŬď₧şŪ˝ЁŏЮĝÐ₣сŷ₣℮ģĕ ¤ řРЮşĖйЮ΅ЧŎ

₤ЮņŚşĈе₣ΐŎ

ЯřŲģĕЮ⅜ŎŬĄŏďЮŪşЧĕĂĖеЮŲЧ◦Е˝řБŠФ ųĕ

ĠЮĜĀ₤ЮďÐǻ₤Ĝ▫ģĕĠ₧ Ś ŲЁŏģijсĠ₣сŪĠЮ◦₤Ю◦ ũĠ₤сŠФ ųĕ ŷЋŀ

ņЊĕŪijСŷ

ЯijŪijСŷĠЮĜĀ₤ŁũЮĊſ₤ŪĠЯ΅₤

ЮŪĵйŠųФĕņЊĕЯřŲģĕÐЊij˝ĖО₣ЮĮŲŌĕ₤ĕʼnЊļĮ▫ΒſБៗΖşĬų₤сĠСũŚ ģĕ

(Юĕйď

˝е΅Н₤◦РЮĉũĠ₤сņĕН₤℮ЯřŲЮņЧŲņЊĕЮþЧŀĮŏОй₤₣−Ŭ˝ĖО₣ЮĮŲΖŁ₤₤ĞĠс⅜ĞijсŲΔ) ¤ řŲс ЮĮŲΖ₤ĕĖņ˝řŲс ĮĮУ˝₤ЮņŚşĈе₣ЮĕйÐЊijЯijĮБũijсЮČŲĕÐũ ņЊĕÐЊijŪŁŀЮĝŁũĵũŠųФĕЮ◦ Ю΅ЧŎ₤₣−Еņ▫ŪĠďŬū₤ʼnŠЕ₣ЮłŚşЊijĠ ʼn йЮģũŪĠĂе ₣ĕЕ₣ΒĖ˝ě ų ĕĵĕ

Ю΅ЧŎΒЮŃąЧŀŠųФĕşРŲ

ņ˝Ū₤О˝ ŷЋŀ ¤ ΧģŎ˝ŲЮĕйŲΔ ЮĠЧýŊ ĕĩųСŷΒſБЮĩ℮₣ៗЮ◦ЬijЮ◦ЮĜй ¤ ĠлНЯĕʼn ďŁũΖŪ˝˝с ₧₤сЯřŲЮĊſ₤ŪĠЯ΅₤ĕРŷņЮĊŜģŎЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьij

Ёŏēų˝сŠФ ųĕņ˝řŲсЮŪĠЧΧģŎ˝ŲЮĕй ¤

Е ▫ ŌĕЮÐČеЮŲЧ˝ŠųФĕЮΌЧ₣ ŷЋŀЮĜйЮ◦ ¤ Łũ₤₣−ЕņЁŏ ýŊ ĕĕũ₧ş₣сřУŲ ĮБЮŪĵйņ˝ĮБř₣ ЮÐĄУŎЮŲЧ˝Юĕй ΖşņЊĕģĕ₤ЮŪņşřРşŪģ▫Ė ¤ Ю΅ЧŎЮĠЧ₤ЮŪņşřРşŪģ▫Ė ˝є₤ļĮŁũ‗ч ЮĕйņЊĕĠ₧ Ś ŲЁŏŌĕŁũ˝˝сЮłŚЯřũ ЮŪĵй₤ЮņŚşņЊĕģĕĄУŎŠųФĕυ₣ ŪijΌĠсЮĉďģĕЮÐĄУŎ ЮŪ⅜şŪ₤₣сřРşņĕН₤℮˝е⅜˝ЮĉŷЋŀ ¤ ŌĕЯijЮĝŪŁŀij₤пРŁũĵũЮĕйυ₣ ЯřŲďņЮĊŜģŎ ŲΔ Ūģř˝ŪĠď ĕЊ₣ģĕŎЙĕŎРũ ЯřŲ₤ЮņŚşΖşĮЕ₣ЮŲЧŠФ ųĕυ₣ЯijŌĖ˝с ĕЊ₣ЮŲЧ₤ņij□ļĮ ũĠ₤сŪ◦₣сĬĀŲс ¤

ơƠƯ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ự ˝ĖО₣ĠŔΆĈ˝с◦₣ďņУŎņĕН₤℮ ЮijЧĊĕēĕĠлĜ Н Ŋ ĕЮ◦ЧĠŪÐĠсŪýĕс Ю΅ЧŎ˝ĖО₣˝ũ‗Б₧ЯřŲЮÐņЊĕŪijСŷЮŪĠЧĊĕēĕ? ņЊĕďŁũ₤ŌĞijсşеЮĵйŠńеŪО Įй˝ũН₧Ю◦ ЯřŲ▫ŌĕņĕН₤℮ņУŎşеЮ₧ņĊеģĕŎŲс ĕЊ₣ ˝еĮН₣ЮĄЩ▫ŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗ч˝ĖО₣Юŵ˝Ĉе₣ΐŎĠ₧ Ś ŲĮБЮŪĮ₣ǻ₤Ĝ ĕЊ₣ĮБŪĮйďŌĆ₤с Ю΅ЧŎ▫ ņĕН₤℮ŌĖĈе₣ΐŎĮНΖ е şĬų₤сĠСũŚ ŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чĈе₣ЮĜйģĕЮ◦

◦Н˝ďŌĕŁũŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣

ŗл₣₧˝єЮŢŎ Ю΅ЧŎĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ ýŊ ĕ▫Ėе₤₣˛Сŷυ₧ΖşŎ˝ņ˝ĩ℮йģĕЮΌЧŎ ¤ ЮŌųлй Ю΅ЧŎ

ЮÐ₤ЮŪņş▫ďŁũΟijŪĠЮŗĄĕчЮ◦

ЯřŲņĕН₤℮ş₣сĬų₤сĠСũʼn ŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чĈе₣ЮĜй

Ю΅ЧŎ◦Н˝ŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чĈе₣ЮĜйЮ˝ЧijЮΌЧ₣″ņ₤ŌĄБЮǻşНй ¤ ĄеЮĕЩЮĕйŁĕсЯijũВ˝₤Н₤⅜Ŏ˝ĖО₣ ₤ņњŎЮŎЧ₣ЮĕйЮŪşЧĕ ЮŢŎņ˝ĮБģĕЮþЧŀŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чĊៗ е Ю˝ЧijЮΌЧ₣ŬŲсЯijаℓĞ ΅У₤ĮБЮ₤ş˝ŚБ ₤ĕĖЊŢťĕũĠ₤сņĕН₤℮ЮĉЮ◦Ьij ¤ ŁŲ₧ŠńŪе О Įй˝ũН₧ÐЊijĮБŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чĈе₣Юĕй ŠńеŪО Įй˝ũН₧ ĄУĕŁŲ˝єŌĕĄеЮĕЩЮĕйņŚ₣ៗЯřũ ¤ ◦Н˝ďŗл₣Юĕй˝єЮŢŎ ˝єÐijЊЮ₤ũВũĠ₤сЮŎЧ₣ņЊĕģĕũŵŎ ũŲijсģijсĘЕ₣ЮĜйЮ◦ ¤

ŠńеŪО Įй˝ũН₧ÐЊij▫

₤˝ņŊļĮũĠ₤сЮŎЧ₣ĮЊijЯņĕЮ΅ЧŎ

ЮŪĮ₣ǻ₤ĜΖşřЕ˝ĜеΉ₤ЊĠļÐũŎаĕ

ЯijЮďÐĄ″◦Н˝Ή₤ЊĠļÐũŎЮ◦Ьij

₤ŪŌĠсЁŏЮŎЧ₣

řЕ˝ĜеŠФ ųĕυ₣ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ΖşŪĠřРşЮďÐǻ₤ĜЮĉĕЕ₣₤ĀЕ₣ЯřŲŌĕ˝Њ ũŗ Ћ ⅜Ήŷ ÐЙ▫ ŁŲ₧Ōĕ◦Е˝ĄеĕĕсĠ₧ Ś ŲЁŏŲЊşЯŪ₤şŌ˛ ũũжЮŲЧ₣ũН˝š ďijЊ

ĕЊ₣ЮÐ΅Ţťĕ

ĄŃąСĕřБĮБŪČе₣

ņУŎЮĉŢ˝сŪČе₣Ōš ₣Ю◦Ьij ¤ ŌĖ˝сៗũijсЮÐş Ю΅ЧŎΒſБៗ˝єĠŬĄњŎşеЮĵйņНŠ˝е΅₣ Е аĕ₤ĀЕ₣ЮĜй Яřũ ЮŢŎņЊĕΖşŪĠĘņņНŠŪĠĂе ₣ĕЕ₣ǻģĕ ¤ ĠлНЯĕʼn₤₣ ЕĀ ЮĜйŌĕŲ˝š ‗кņУŎ▫ ŁŲ₧ О ЮŪĠЭĠЮũЬĠşеЮŲЧ˝◦еĠĕс ЮĊſЧũģе₣◦Н˝₤ŪŌĠсЮĮŲ₧ ŠųФĕЮĝ˝ĖО₣ļĮ₤ĞĠс⅜Ğijс ņĕН₤℮ΖşŪĠ₣ ◦Е˝ЮΌЧ₣ ◦Е˝ЮĜйĕЕ₣΅Рũ″ņ₤ŪņФŲ ņЊĕ΅РũŬş₧Ŭş‗Б ◦ĠсņЊĕĘĖ й ŗл₣ŌĕЮŪýй▫Ė˝с ЮĜйЮ◦ ¤ řРЮşĖй ǻ₤ĜĠİΆŀΒе₧şũĠ₤сŠФ ųĕ ЯijЮĝ◦Б₧ЯřŲЮÐýŊ ĕÐЮŪŌ₣ŁũŪĠĂе ₣ĕЕ₣ ǻЮ◦

Ю΅ЧŎǻijŪņ₣с˝е΅₣ Е ǻ₤еЮţЮĉЯij◦Њ₤₧ЯřŲǻřЕ₣▫ΒijсŌĕ◦еĕĠс

ơƠư

ιũģе₣₤ŪŌĠс


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ĠİΔ˝сǻďĕЊşĆ ¤ ЮĠЧ₤ЮņŚş◦ijЮņЧŲņ˝ ΒНБ″ŲБ ЯřŲď˝Яĕų₣ЮĵũЮĮŀЮĉЮŢŎŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗ч Ю΅ЧŎЯřŲď˝Яĕų₣ЯřŲĠ‗ŚОйĠ₧ Ś ŲĕРŷŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чĈе₣Юĕйĩ₣ ₤ЮņŚşĕЕ₣ЮþЧŀ▫ ΒН″ Б ŲБ ďŪĠЮ◦₤ЯřŲýŊ ĕ◦еĕĠсũģе₣ΒſБЮ⅜й ¤ ЮĠЧ₤Њĕ ΒНБ″ŲБ ŌĕŷЋĊŁ Б ũĵũŪijЕņŪijСŷřРşŪĠЮ◦₤

ΖŲųņ Й ₣ л с ЮΒ₤Ĥлŀ ĕЊ₣ģŬе ₣ ◦Е˝ĄеĕĕсЮĕйĮНеΖşĠ₧ Ś ŲЁŏŌĕŁũĬų₤сĠСũŚ řєžų ₣ е řРşЮŎЧ₣ ģĕЮþЧŀЮĕйЮ◦ ιņУŎ˝єĮНеΖşЮ˝ЧijЮΌЧ₣ď⅜□Įũģĕĩ₣ ¤ Ю₤ş˝ŚБΒĊЊĠĤŎž₣ЮŲЧЮĕй ŪÐĠсŪýĕсĕ₣ Е ₤ЯņŚ₣Ю₤ş˝ŚБĄĈ е ₤сşеЮĵйĄеЮĕЩЮŲЧǻ₤Ĝď ◦РЮĉЮ΅ЧŎ ¤ ĠлНЯĕʼn₤Рņ₤ЮņŚşĩĆ₣сÐĕ е Њij⅜ŊũijБЮŲЧ˝ũ‗БĮЮЊ ₤₤ៗņУŎşеĕУĕ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤Рņ ş₣ΔŲ О ◦РŲ▫

ЮÐЮþЧŀ₤ЮņŚşņУŎΒ₣ðŌĕЮďÐǻ₤ĜŲΔаℓĞЮĕй

Ю΅ЧŎ₤ЮņŚşЮĕйΖşŪijСŷ

ŷЋĜ₤аℓĞЯ₤Δ˝ ЮŢŎņ˝ĮБŪ◦₣сņЊĕģĕĬų₤сΟ ũЋŗĠℓ ιΒſៗ Б Юĩ℮₣Ю◦Ьijĩ₣ ¤ ◦РŲĠ₣ðеЮĄЩ▫ ЮĕйÐЙĠ₧ Ś ŲĮБřеĠ₣ Р

ņ˝ĮБĠНĮЮſ ΅ijНЯřŲЮŎЧ₣ģĕΒĊЊĠĤŎŗл₣Яŷ₣ũУşņ˝Ю΅ЧŎ ¤

ÐЙ▫

О ЮŢŎ⅜ũ₤ЮņŚşЯřŲĮЕ₣ЮŲЧǻ₤ĜĈе₣Ū₤₣ Ū◦₣сĕ₣ Е ŷЋĜ₤΅ЊĕЮΉşŁŲ₧ǻ₤ĜĬų₤с ĠŚСũ ¤ ◦РŲĠ₣ð˝ е єЮĄЩЮ◦Ьij▫ ₤ЮņŚşΒ₣ð₧ЯřŲЮĊſЧŪijЕņŪijСŷ″ņŁŲкЮ◦₤к ĕЕ₣ŌĕЮ₤ş˝ŚБ ₤НŠ₤ĠĤŎ

Ю΅ЧŎĩĀŎ О ЮĉŷЋŀ

₤ЮņŚşΒ₣ð₧ЯřŲЮĊſЧĠūŔĆ₤ĮБЮ₤ş˝ŚБŪijСŷŁũũĠ₤с

ŁŲкЮ◦₤к ĕЕ₣Ōĕ˝ņŊΒķњĮ₧ ſ ₤с ¤ ЮŪĵйЮÐЮþЧŀ▫ŷij□ЯО řŲņĕН₤℮Ĉе₣ΐŎş₣сģĕÐЙ ˝ЊijŜĕНļĮ

ĕЊ₣Ū◦Įŏ₤ņġijʼnĊ Њ ĕēĕ

Ġ₧ Ś ŲЁŏЮÐũН˝ũ˝ĩųСŷijŪņ₣сЮĉŁĕсЮýŲЮţЮĜй″ņ

Ōýх Юĩ℮₣ៗýĖ ¤ ŌĖ˝сЮŪĠЧ ŷЋĊЮБ ņЧŲņНŠЮņЧŲЮŪŁŎ ŌĖ˝сЮ◦ЬijЮĊſЮЧ ŢŎ◦еЮĕЧ₣şЊijʼn ¤ ŌĖ˝сЮŪĠЧ ΒеЮĮЧаŪĮаĩ℮ ŌĖ˝сЮ◦ЬijЮŪĠЧΧģŎ˝Ų ¤ ŌĖ˝сŌĕЮ₤ş˝ŚБĮŜŗņ ŌĖ˝сЮ◦Ьij₤ĀйО ⅜ĀЮđŷĂŷ ¤ Ю΅ЧŎЮÐŬŲсýĖ ΖşģĕřŲсЮýŲЮţ″ņŌýх ŠН₤ៗýĖ Юĕй ¤ ЮÐЮþЧŀЮ◦Ьij▫

ņĕН₤℮ĮБũ

Ĝ˝с ЯřŲŌĕЮ₤ş˝ŚБŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣řРşýĖ ЯijŌĖ˝сģĕ₤ЮŪņşЯĩĕŁũЮŢŎЮďÐĄњŎ ŌĖ˝с Ю◦ЬijΒijс ¤ Ю΅ЧŎřРşýĖ ЮĜйЯřũ ЮÐЮþЧŀņĕН₤℮ĮБũĜ˝сģĕ₤ЮŪņşЯĩĕŁũЮŢŎЮďÐĄњŎ ЯijņĕН₤℮Ĉе₣ĮБũĜ˝сЮĕйЮŪĠЧņЮĊŜģŎŠН₤ýĖ

ņУŎŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣

ņУŎЮ◦Ьij

ũЮĠЬĠ

ЮđŷĂŷ ¤ Ĉе₣ЮĕйÐЙЯĩΔ˝ЮŲЧЮĮŲЮŷŵ ЯřŲŌĕļĮŪ₤Ġ ιņЊĕŪ₤ĠЮĉ″ņņЮĊŜģŎ ũĠ₤сЮÐŌĖ˝сៗ ¤ řРЮşĖй Ų◦ċ ĩŲÐЙřРşŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕĕЊŗŎЮ΅ЧŎ▫ ņĕН₤℮ĮБũĜ˝сЮ◦Ьij ЮŪĠЧņЮĊŜģŎřРşៗýĖ

ŌĖ˝сģĕ₤ЮŪņşЮýŲЮţ

ơỞ

ŌĖ˝сЮ◦ЬijΒijс ¤

Юĕй˝єĮ₣ Е ЮŲЧŁũĬų₤с


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ĠŚСũаĕǻ₤ĜЯřũ ЮŪĵй▫ ЮĠЧЮĮŲЮŷŵ ĕЊ₣όŁ₤΅НşЁŏ₤ЮņŚş₧ŌĖ˝с ЯřŲŌĕļĮ ŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ ₤ЮņŚşЮĜйĕЕ₣ģĕЮďÐĄњŎ ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧŁŲкЮ◦₤кĬų₤сĠСũŚ ₤ЮņŚşΒ₣ðЮĜй ˝є ŷЋĜ₤΅ЊĕЮΉş

ЮŪĵй▫Ū◦₣сņĕ Њ ģĕĬų₤с″ņŁŲкЮ◦₤к ¤

ýŊ ĕĕũ₧ΖşŪĠŎњijĖ

О ЮĜйЮ◦ ЮŪĵйņ˝ĮБ▫ ЮÐĮНΖ ŪĠЯŎ₣ ũ΅РijřŲсΖşĬų₤сĠũС Ś ″ņŁŲкЮ◦₤кģĕĈе₣Ū₤₣ е ş ЮĊſЁ Ч ŏŠН₤ĮБĊņŊďijЊũĠ₤сЮÐ Ю΅ЧŎ

ι˝єņ˝ĮБЮÐģĕ₤ņġСũ₤ĠĤŎЮŢŎЮřЧũ″ņŌýх ЯijņУŎņ˝ŎРũ

Ю΅ЧŎĮНΖ е şĮĕŏŲсŠФ ųĕЮÐЁŏЯĠ˝ЮşŀĮБŌýх ЮĜйģĕ ¤

Ю₤ş˝ŚБŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣

ŁŲ₧ЮĮŲЮŷŵijŪņСŷЁŏЮĊſЧΒſБļųņ

řРЮČĖй

ņĕН₤℮ЯřŲŌĕ

Ū⅜ĠсЯijĮНеЮşйĬų₤сĠСũŚ Ёŏģĕ

ũ΅њ₤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ Ų◦ċ ĩŲ ÐЙŪijСŷ ŷЋĜ₤ ¤ ЮŪĵйЮĠЧЮÐΖşĬų₤сĠСũŚ ĊņŊďijЊũĠ₤сЮÐЮĉ″ņ ЮĮŲЮŷŵ ĕЊ₣″ņόŁ₤ģĕ ЮĜйǻ₤ĜŲΔũĠ₤сЮÐĮНеĬų₤сĠСũŚ ЮΌЧŎ ¤ ₤ЮņŚş₤₣−ŬĄ ΅℮пŲ С Ŏ Б Н₤ч ◦БƯ ŪĠŁĕсŎ˝Ų˝š ‗кЮđŷĂŷ˝ĖО₣ŁũĠеЮĮŀ₤˝ņŊļĮ ŪÐĠсЯĩĖ˝

Ю΅ЧŎЮĮŲЮŷŵ

ĕЊ₣όŁ₤řРşďŌĕļĮŪijЕņŪijСŷ″ņЯĩĕŁũũĠ₤сŪ◦₣с

ЯřŲ

Ġ₧ Ś ŲЁŏŪ◦₣сģĕ◦◦УŲŲ◦ċ ĩŲŲΔďĕЊşĆ ¤ ĮЊĕЊijŏЮņЧŲ₤ūİð ņ◦Бơ ЯřŲŪĮй₤₣−ŬĄΒĕНŷijʼn ŪĠĂе ₣ĕЕ₣ĠРΌСőл ŁŲĮБ ΅℮СǻмĕБ ĠЊĕБЮĖ ǻÐų Б Юĝũ₤сЮĝЮΌЧŎ ¤ ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ņЊĕ₤ĠĤŎşЊijʼn ĕЕ₣ŪĮЕijЊŁ ʼn ũ‗чЮĕйЮ◦ ¤ Ю₤ŚşŪĠЮ◦₤ ЮΒ₤Ĥлŀ ˝єņЊĕ₤ĠĤŎşЊijЯʼn řũ ¤ ģŬе ₣şũČďņУŎ ŪĮй₤₣−ŬĄ ΅℮пСŲŎ Б ₤ Н ч ◦БƯ ΒеĮБ˝ЊşĆŪĠijЊĠijʼnЊŁũ₤Е˝Юĕй ¤ ◦Н˝ďŗл₣Юĕй˝єЮŢŎņ˝ĮБ Ų˝š ‗кЮŌйņНijЮđŷĂŷũĠ₤сŪ◦₣с ₤ЮņŚş₤₣−΅℮пСŲБŎН₤ч ◦БƯ řЕ˝ĜеŪĠijЊĠijʼnŁ Њ ũ₤Е˝Юĕй ЮŢŎĬĀŲсаřŪĮйΒ₣ðυ₣ ¤

˝ЊşĆŪĠijЊĠijʼnЊŁũ₤Е˝ЮĕйĠ₧ Ś ŲЁŏŪĠЮ◦₤

ЮΒ₤Ĥлŀ ĕЊ₣ĮУ˝

ЮŷЮĕ΅℮Њĕ Ū₤İл˝şЊijʼn ĕЊ₣ũУŀŬ ¤ ĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ Ū₤İл˝şЊijʼn ĕЊ₣ũУŀŬņ˝ĮБ˝ŚБķњŎ ¤ ĮУ˝ ЮΒ₤Ĥлŀ Ū₤İл˝şЊijʼn ĕЊ₣ũУŀŬ ņ˝ĮБЮÐŌĕĠе‗₣ş₣сģĕŬď₧şŪ˝ Ю‗ĮŲ℮Џ

Ĉе₣

ņРŲ ¤ ņŜл ₣ŷЋŀЮ◦Ьij ŪĮй₤₣−ŬĄ ΅℮пŲ С Ŏ Б Н₤ч ◦БƯ Ĉ˝с◦₣ş₣₤ņįĕď ċ ņУŎЮ₤ŚşģŬе ₣ ĮБЮŪĵйņ˝ĮБŪĮйΒ₣ðŎŲс▫ Ю₤ŚşЮĕй ЮŢŎЮþЧŀŪĮйΒ₣ðΒĕНŷijʼnЯĩĕŁũΒпГş₣ Е Ю΅ЧŎ Ю◦ЧĠş₣с ş₣ņЊijļ ʼn ĮďņУŎŪĮйΒ₣ð ˝ĖО₣ЮýŲĠе‗₣Ġūİ˛ ĠĮУ˝ ЮŷЮĕ΅℮Њĕ ˝єÐЊij▫ņЊĕΖş ũЖ₣◦◦Е₣ ņЊĕŪĮņşРŲаřďņУŎŪĮйΒ₣ðЮŢŎýŊ ĕЮŪýй▫Ė˝сЮĜйЮ◦ ¤

řРЮşĖйЮ΅ЧŎ

₤ЮņŚş₤₣−ŬĄ

΅℮пСŲБŎН₤ч ◦БƯ ģĕ₤ЮŪņşΒſៗ Б ЮŢŎΒĕНŷijʼn ŷЋĊЮБ đŷĂŷ ЯřŲ₤ЮņŚş◦Ба◦ៗņЊĕΖşЮĊſģ Ч ĕ ơỢ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЮďÐĄњŎ″ņũЮĠЬĠŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣ď◦БĠеĩНij ЮŪĵй▫ЮĠЧ₤ЮņŚş₤₣−ŬĄ ΅℮пСŲŎ Б Н₤ч ◦БƯ ČеřŲсģĕЮũЬĠşеΒſៗ Б ЁŏģĕũУşЮŪ₤şģşсЮ΅ЧŎ

₤ЕņЮşŀĮБ

ŪĠijЊĠijʼnЊŁũЮĕйņЊĕΖşģĕ◦◦УŲЮďÐĄњŎďŢşсžij ¤

ũмņ Р

ЮŪĵй▫

řРş₤ЮņŚşřа◦ៗЮĜй Ю₤ŚşģŬе ₣Ζşģĕũ˝

ЮŲ₤ģĕņУŎĵĕсĄеĮР˝ ņЊĕşРŲЮĊſ₤ Ч ΅ŪĠijЊĠijʼnЊŁũďņУŎŪĮйΒ₣ð Ю΅ЧŎΒĖ˝řа◦ៗЮ◦ЬijΖş ģĕĕЊŗŎĠĜųşŪĮйΒ₣ðģĕņУŎĵĕсĄеĮР˝˝НЁ е ŏЮĊſЧŪĠijЊĠijʼnЊŁũ₤Е˝ЮĜйЯřũ ¤ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ĕЕ₣ņЊĕ◦РŲĮБ₤˝ņŊļĮřа◦ៗ ũĠ₤с₤ЮņŚş₤₣−ŬĄ ΅℮пСŲŎ Б Н₤ч ◦БƯ Ю◦ ЯřŲ₤Н◦ċЯijŌĕŲš‗кũЮĠЬĠЮĕйĈе₣Β₤с Ю΅ЧŎģĕ◦◦УŲЮďÐĄњŎŗл₣ŪĠЮ₤Чũ ¤ ЯijļĮ ΖŎНŠųБũĠ₤с₤ЮņŚş ΅℮пŲ С БŎН₤ч ◦БƯ ģĕĠ₧ Ś ŲЁŏŪĮйΒ₣ðņЊĕģĕЮ⅜Ŏ◦Н˝š Юŷ◦Ĝ ЯřŲЮ˝Чij ЮΌЧ₣ĮБ₤ļĮŁũ‗чņУŎ

ЯřŲŪijСŷŁũŲ˝š ‗кŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣

ĮБЮŪĵй

₤ЮņŚş₤₣−ŬĄ

΅℮пСŲБŎН₤ч ◦БƯ ĮНеΖşЮģйĠ₣сŲ˝š ‗кЮđŷĂŷũĠ₤сŪĮйΒ₣ðģĕЮ◦ Ю΅ЧŎŪĮйΒ₣ðĕ₣ Е ŪijСŷ◦◦УŲ Ų◦ċ ĩŲĠŬĄњŎřєĄРũşijс ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ŠńеŪО Įй˝ũН₧₤ĕĖŢ Њ ť ĕģĕ▫ ЮďÐǻ₤ĜĬų₤сĠСũŚ ¤ ĕũ₧ЯřŲņЊĕĬų₤сũЮĠЬĠŪĠijЊĠijʼnŁ Њ ũŠųФĕЮ◦

ĕЕ₣◦◦УŲЮďÐĄњŎģĕ

ŪĠijЊĠijʼnŁ Њ ũЮĜй₤ņŪ₤ĠŪijЕņŪijСŷ″ņŁŲкЮ◦₤к ĠлЯН ĕʼnŁŲ₧ũЮĠЬĠŪĠijЊĠijʼnŁ Њ ũ

ЯijŁŲ₧ũЮĠЬĠ

ЯřŲŪijСŷŁũũЮĠЬĠŪĠijЊĠijʼnŁ Њ ũЮĜй ¤

ĕЊ₣ŁŲкЮ◦₤кŌĕŲ˝š‗кŪĠĂе₣ýĖ

ΒĖ˝ЮĜйĕЕ₣◦◦УŲ

ĠŬĄњŎņЊĕžĕ ¤ ŠńŪе О Įй˝ũН₧ŌĕĄеЮĕЩŪģ˝ř₧₤с▫ Ų˝š‗кЮđŷĂŷŪýĕсЮĠЧď₣Ų˝š‗к ŪĠŎњijŪĖ ĠЯŎ₣

ЮŪĵй▫ЮďÐǻ₤ĜЮŪĠЭĠģĕЮĉĕЕ₣ū₤ʼnΒ Б ş пГ ₣ Е

ÐЙ▫

ЮĠЧЮÐş₣сŪijФijŪ″ū₤ʼnБ

ЮÐČеģşсŪijСŷЯijЮŪĠЧ˝Ōųе₣ģŎ ¤ Ю΅ЧŎЮÐΖşşе₧еģĕ▫ ū₤ʼnБ₤НŠşЊijЮʼn ĝЮŪŁņŁũŪijФijŪ″ ũĠ₤сĠНũ₤₧ЯřŲŌĕŲ˝š ‗кЮđŷĂŷ

ũ΅њ₤ũ΅Уĕ

ď₣ĠНũ₤ЯřŲŌĕŲ˝š ‗кĕЕ₣ĊЕ₣

ŎЙijŗлŷЮĜй ¤ ЮĠЧřРЮČĖйЮ΅ЧŎ řРşďū₤ʼnΒ Б ş пГ ₣ Е ЮďÐǻ₤ĜŌĕřŲсЯijņĕН₤℮˝ĖО₣ŷћŎЮ˝Ŋ₣ ĮБЮŪĵй▫

ŎНŷĄĕņЊĕ₤РŷŪĠŎњijŪĖ ĠЯŎ₣

ŁųΉĕď₣ ¤

ơỜ

şЊijЮʼn ŌйņНijЮ΅ЧŎŪijФijŪ″ū₤ʼnЮБ ŢŎŲ˝š‗к


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ừ ŁũĠŃĆО йĠŃĆС ŲЁŏũжЮŢйŪĠЮ◦₤ΒН″ Б ŲБ ĮБĮ˝ У Ŏ₣сþĖ ₣ ЮŪŁŎĮБģĕĮЊĕЊijŏΒ₤сĕРŷ˝ņŊŷij□Ĉ О е₣ΐŎ ЯřŲ◦РŲĠ₣ðģ е ĕĮ‗хĜЮ΅ЧŎ ģĕÐЊijЯijŠųФĕ ◦РŲĠ₣ðеďŠńе▫ О ЮijЧΟΌСŷŪijСŷďЮĮŲŲΔЯřŲ ΒН″ Б ŲБ ÐУũЯijŌĕ₤ЮņŚşℓŊБ Ю΅ЧŎЮĠЧ₤ЊĕďŌĕ ₤ļĮŁũ‗чņУŎ

ЯřŲ΅НşόŁ₤şеЮĵй₤ЮņŚşЯřŲŌĕŲ˝š ‗кŪĠŎњijĖŪĠЯŎ₣

ЮĮŀЮĉЮŢŎ₤ņij□ļĮ₤ŪŌĠсЮũЬĠşеŁũŪÐĠсŪÐ₣ℓŊБЮΌЧ₣ ŷЋŀ

ĕЊ₣Юĵũ

Ю΅ЧŎЯřŲĩŚŲсĕРŷ˝ЊijŎ Њʼn ₤

řŲсŠФ ųĕυ₣ĩ₣ ĕЊ₣ļĮ₤ņġСũ₤ĠĤŎřŲсŪĠďŬū₤ʼnĩ₣ ŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕЯřŲЮþЧŀόŁ₤ ₧řРşΟΌСŷ

ЯřŲŪijСŷŁũ₤ЮņŚşℓŊБřЕ˝ĜеŪĠЮ₤Чũď₣˝ĖО₣ЮĠ₤˝˝ņŊЮĕйЮ◦ ¤

ŪĮй˝ũН₧ģĕĕЊŗŎ

ЮĠЧďŁũČеģşс

ЮřЧņġБ₤ЯņŚ₣Βе₧şũĠ₤с

Ю΅ЧŎřРşŠńе О

ņлР₤Џ Ġ₧ Ś ĄĕũĠ₤с

ΒНБŪ⅜ЯΒŲ ŪijСŷ◦◦УŲЮĊſЧďĈ₤˝ũũĠ₤сŪĠЮ◦₤ ЮΒ΅℮ОБĠ ¤ ЮřЧņġБЁŏijаņųřŲсņ΅Њ◦ċЊζ◦ċ Њ ĕЊ₣ Ю₤ş˝ŚБŁųΉĕũĠ₤с ⅜ п ũР₤Џ Ġ₧ Ś ĄĕŪĠЮ◦₤ ЯĮ˝℮Џ ŪijСŷЁŏĮУ˝ ņБűБ₤Џ ĄЊйďĕс ¤ ЮřЧņġБ₤ЯņŚ₣ О ΖЯℓĕ ŪijСŷЯijЮÐЮřŀĠеĠũĠ₣сЮşŀĮБ◦БŪ˝₣ О ¤ ĕРŷ˝ЊijŜĕНļĮũĠ₤с Яđ₤пР₤Џ Ġ₧ Ś ĄĕŪ˝₣ řРЮşĖй ĜЮĮŲΟΌСŷ ЮřЧņġБЁŏΒĖ˝ŌĕĠН‗ŏďijЊΒНБ″ŲБ ΖşĠЮŃĆ ŀℓſБаřģĕ ΒНБ″ŲБ ČеģşсŪijСŷ ₤□Њij˝ĖО₣₤ļĮĠşĆĠ О ġĕĖ ŪijСŷũ₣ЮŪýйďĈ₤˝ũď₣ĮУ˝ΒНБŪ⅜ЯΒŲ ŪijСŷЮÐĄЊйďĕсď₣Ġ₧ Ś Ąĕ ŪĠЮ◦₤ ЯĮ˝℮Џ Ю΅ЧŎŪijСŷЯĠ˝ģ˝сžĀ ijЮşŀĮБŪ₤О˝Ю◦₤ď₣Ġ₧ Ś ĄĕΖЯℓĕ Ю΅ЧŎŪĠЮ◦₤

ΒНБ″ŲБ ŪijСŷЮ⅜ŎЮ⅜˝˝ŚБ ŷЋĜ₤ŪÐĠсŗл₣ ýŊ ĕЮņýŊ ĕЮŁŎ ýŊ ĕ₤₧ Ś ĠсēĖĠс ĠŬĄњŎ ŪijСŷЮÐ ũЖĠŎ˝₤ņġijʼnЊŪ◦Įŏ ŪijСŷЮÐǻŎřеŪşеē˝с Ю΅ЧŎĄЊйďĕсŬŲсЮĮŲ ¤ ĮЊijЯņĕЯijņНĕЮĕйĠĕʼnЊş ŪĠЮ◦₤ΒН″ Б ŲБ ģĕЮþЧŀĮĕųЙаĕŁũ₤₣−Еņ▫ Ōĕ₤ЮņŚşņУŎ Β₣ð ЯřŲŪĮйďŌĆ₤сģĕЮŪĠЧņ˝ЮřЧņġБĄУŎЮŲЧ˝₤ĀФŎŠųФĕ Ū⅜ĠсЯij₤ЮņŚşΒ₣ðЮĜйŪijСŷǻ₤Ĝ ЮģйĠ₣сЮČŲ ¤ Ю΅ЧŎΟΌСŷ ŪĠЮ◦₤ΒНБ″ŲБ ďŪĠЮ◦₤ýŊ ĕĄБ ŷЋij ¤ ΒНБ″ŲБ Юĝũ₣сČе₤ЮņŚş ŌĖ˝с ЯřŲΖşĩ℮йũĠУ₤ŠųФĕ Ю΅ЧŎĠŃęĠсĕРŷŁũŲУş ŁũĠеĬųŀŪ◦Įŏ₤ņġijʼnЊаĕijеĠĕс ŲеģũűБ ĠŃęĠсŁũЮŵķŲĕс ĕЊ₣ŁũũЖĠΒР₤Ŏ˝Ū◦Įŏ₤ņġijʼnЊЮĝŪĮйŬď₧şŪ˝ Ю‗ĮŲ℮Џ

◦Р⅜˛ ĕБ

ŪĮņĈе₣Ĝеņ˝ĕРŷŁũĠеģijсĄ₣ е ЙŪÐĠсЯĠĠŗл₣ ơỚ

ĕЊ₣

ЯřŲģĕ ũВ˝₤Н₤⅜Ŏ˝ĖО₣₤₣ðņ ¤


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ΟΌСŷ₤РņŪďĠ▫ ŪĠЮ◦₤ ΒНБ″ŲБ ˝еĮ₣ Н ĠĕсŪĮй₤еĮйЮ◦ŷ″ ĠУ₣₤У₣ ₤НеЁŏΒ₣ð₧ŌĖ˝сņ˝ ĄУŎŠųФĕЁŏũУşĮБΒеЮĮЧаŪĮаĩ℮ ĕЊ₣ŁũЮņЧŲİŎЮņЧŲЮ▫˝řєΒ⅜ĆũŏЮĕй ¤ ₤РņŪďĠ▫ ΒНБ″ŲБ О ЮŪĠЭĠŠųФĕ ₤НŠşЊijЮʼn řЧũ″ņŁũřЕ˝ĜеΒſБĈе₣Β₤с ЮĠЧ₤ЊĕďŌĕĕũ₧ΖşЮŲЧ˝ŠųФĕЁŏЮ₣ЧĠ ŪĠ₣ ũУşĮБļĮЮĕйģĕ ¤ ΟΌСŷ ΒНБ″ŲБ ýŊ ĕΒſБ₤₣−ЕņЮ◦ЬijЮ◦ ЮŪłĮБ₤₣−Еņ▫ŷ₣℮Ūij˝РŲ₤ЮņŚş ₤ЮŪņşřЕ˝Ĝе˝ĖО₣ŁũũжЮŢйЮĕй ЮŢŎņ˝ĮБ˝ij Њ ŜĕНļĮ ĕЊ₣Ū◦ĮŏĊĕēĕřєņ΅ЊŌũĠ₤с₤ЮņŚş Ю΅ЧŎņ˝ĮБŌĕŪĮйďŌĆ₤с ĕЊ₣ŪĮй ŷЋΉũĄУŎýеŪ◦₤ЮņŚşĩ₣ ¤ ЮĠ₤˝˝ņŊЮĕй ņЊĕďŲеģ˝ ₧₤с₧Ю◦ ЮĠЧ₤ЮņŚşĮЊĕЊijŏĕРŷ₤˝ņŊļĮ ĕЊ₣ĄБŷŪĠŷijʼnЊũĠ₤сņĕН₤℮ŌĖ ЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ ģĕΒĊЊĠĤŎũУşЮ΅ЧŎ ¤ Ю΅ЧŎĮЊijЯņĕЯijņĕН₤℮Ĉе₣ЮĜйŌĕşеĕУĕijЊş Ю΅ЧŎŌĕΟũЋŗĠℓ ņ΅⅜Ćũŏ ЯijΒĖ˝Ĉе₣ЮĜйďņĕН₤℮ĊņŊ″ Ю΅ЧŎŌĖ˝сៗņЊĕ₤РŷŌĕόŁ₤řРş₤ЮņŚşΟΌСŷЮĕй ĩ₣ ЮŪĵй▫ ЮĠ₤˝˝ņŊũĠ₤сЮÐņЊĕďŌĕŎНijЊĊ ʼn ņхŪijЕņŪijСŷď₣ЮĠ₤˝˝ņŊЮĕйЮ◦ Ю΅ЧŎņЊĕ ďŪ₤ФŲď₣ЮĠ₤˝˝ņŊЮĕйĩ₣ ¤ şеЮĵй₤ЮņŚşЮ◦ ¤

Ю΅ЧŎŪĮйďŌĆ₤сņЊĕЯņĕďņЊijş ʼn еЮĵйΒĖ˝Ĉе₣ЮĜйď₣

ЮĕйďņРŲŢťĕŪijЕņŪijСŷ

istum

enim

est

bellum

quibus

necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est ¤ ЮĕйÐЙďĠе‗₣řєŠį₣сŠį₤с ĠеĩНij ¤

◦Б₧ŌĕĠе‗₣Šį₣сŠį₤сĠеĩНij

◦БЮĜйņЊĕΖşŌĕŁũŲеģ˝ĊеřНеЮΌЧŎ

ЮĠЧ ŷЋĊĈ Б е₣

ĠлНĜŊĕŪijСŷΒĕНŷijʼn″ņ ЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕŎ˝ņ˝ЮĊſЧďΧĈ΅ũ‗чЮ΅ЧŎŪ⅜ĠсЮĜй ¤ ЮŪłĮБ Юĕй ЮŎЧ₣ģĕЮþЧŀ⅜ĖаřũĠ₤сŪĮйďŌĆ₤сЮ΅ЧŎ៖ ◦Е˝₤ņНŪ◦ģĕŪijСŷЮŪşЭ˝ЮĠЧ˝ďĩųСŷ ĮĮ˝ ģĕş₣ΔŲ О ĜеŪģĠс◦Њ₤ ℓŊŁųŎЮĉď◦Е˝ ΖΉũģĕЮ˝ЧĕřРşŪýĠсЮķųЭ₣ Ю΅ЧŎΒſៗ Б Ю◦Ьijģĕ ĩŚŲĕ с РŷşеЯ‗˝şеЮĵйļĮņ΅⅜ĆũŏũĠ₤с₤ЮņŚş ¤

ŌĕЯij₤ЮņŚşЮ◦ЯřŲŪijСŷЮĊſЧΒſៗ Б ĠЮ₣ΆŎ Ч

ЮřЧņġБĠеЮĮŀЮĠ₤˝˝ņŊЮĕй ¤ ŪĮйďŌĆ₤сĮНеΖşЮĊſЧΒſៗ Б ŪÐĠсЯĠĠŗл₣ģĕЮ◦ ЮřЧņġБ˝НеЁŏŪĠĂе ₣ ĕЕ₣₤ĈċЮ₤ũВũĠ₤сЮŎЧ₣

ŪĮņĈе₣ř˝΅РijŎ˝˝ЊijŎ Њʼn ₤ņУŎşеЯ‗˝

ЯřŲŪijСŷēų˝сņ˝˝ĖО₣аř

ЮŎЧ₣ĩ₣ ¤ ņЊĕЯņĕďŁũřєşЯņų˝₧₤с₧Ю◦ ЯřŲΟ₤℮ũĄĕďijЊ ΒНБ″ŲБ ЯřŲŠńеŪО Įй˝ũН₧ģĕ ũжμ˝ž₣ЮŲЧŪ⅜Ġс

ņЊĕģĕΒĕНŷijʼnΒſБៗЯřŲŠńе₤ О ₣−Еņ▫

ЮĠЧ₤Њĕď₤ņij□ļĮЮŗēŁĕсЯijũŵŎģijсЮĉ ơƠ៨

ŷ₣℮Ūij˝РŲ₤ЮņŚşΖşĕЕ₣ΒĕНŷijʼn ¤

ЮŪŁŎĮБģĕЮĊſĠ Ч řЊŷijʼnĕчņŎ У şеĕУĕЮĝΒНБ″ŲБ


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

Ю΅ЧŎĕЊ₣ŪĠijЊĠijʼnЊŁũ₤Е˝ņУŎşеĕУĕĊеЮ◦Ьij Юĕйņ˝ĮБ ŷЋĊБĄĜ е ĕсЮřЧņņЊĕŲΔ

Ю΅ЧŎΒĖ˝ЯřŲЮ₣ЧĠ

ĠĕʼnЮΌЧ₣ņЊĕЮşйŪ⅜ŷŪďŷũ˝ŷЋĊБℓБŊ ¤ ýŊ ĕΒſБĩŲ Ś с˝ЊijЊŎ ʼn ₤řŲс₤ЮņŚşℓŊБď₣şĤĠсŌŪ″ℓŊБ ЯřŲ ₤ЮņŚşℓŊБ Ţ˝сЁŏЮÐЮýũĮЮĜйЮ◦ ¤ şĤĠсĈе₣Юĕй ŁŲ₧ŌĕŪ˝ĠŠњ‗ŹŪijЕņŪijСŷ ĕЊ₣ŪĠ˝Ġ ЮŢŎ₤Нķ ŷЋĕЊşњŎ ¯ ĕЕ₣Ġ₧ Ś ŲЁŏЮÐ ũЖijЯijЮýũĮ ĕЊ₣Ю₤ĞЧş₤ũЮ₤Чũ₤ЮņŚşЯℓņЮ◦Ьij ¤ Ю΅ЧŎ ЮĝΒНБ″ŲБ₤ĮſаℓĞЮĕй ЮŎЧ₣ņЊĕЮşйŠſйÐЮŪŌ₣şĤĠсĜĜ₤ŪŌĠсЮũЬĠşеΒ₣ðŁũℓŊៗ Б ЮĜйЮ◦ ¤ Юĝ

ΒНБ″ŲБ ЮŎЧ₣◦Н˝şЊijЮʼn ŲЧÐН‗₤ņġijʼnЊũĠ₤с₤ŌĄЊ˝ ЮĠЧ▫ЮŎЧ₣ŠſйÐН‗₤ņġijʼnŪЊ ģďń ¤ ₤НеĮЊĕЊijŏ ЮņЧŲ ЮĮŲŌĕģŀсýĖ ЮřЧņġБĄŪņйĄЮŌųйýĖ ĕЊ₣˝ĖО₣ŁũŪĠ˝УijЮĩ℮₣ៗ ĄĕďijЊΒНБ″ŲБ ņУŎşеĕĕ У ЮþЧŀ▫Ōĕ˝Ōųе₣ŗл₣Šį₣сŠį₤с ŌĕŁũĠНЊĕŪĠ₤Ġс ĕЊ₣ŌĕŪģďń ¤ ĠлНЯĕʼnЮĠЧĕŗ Њ ŎĮБ˝Ōųе₣ ЮŗēŷЋŀ ĄĕďijЊ ΒН″ Б ŲБ ЮĝЮŠ⅝Ŏ₧₤с ¤ ŁũЮŠ⅝Ŏž₣ЮŗēЮĕй ÐЙĠ₧ Ś Ųņ˝ĮБŁũ ЮŠ⅝ŎũĠ₤сΒĖ˝řЕ˝Ĝе ЮŪĵй▫ΒĖ˝Ōĕ₤ņij□ļĮýŊ ĕЮÐЮýũĮ Ю΅ЧŎŌĖ˝сៗŎŲс▫ŠųФĕЮşй ¤ ýŊ ĕΒĖ˝₧ŌĖ˝с ЯřŲŌĕ₤ņij□ļĮΖşŌĕǻ₤ĜЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ũУş Ю΅ЧŎΖşЁŏΒĖ˝řа◦⅜ŚĠс Ġİð ĠсŠФ ųĕģĕЮ◦ ¤ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ ЮŪŁŎĮБΒ₤сЮĮŲřєŎРũΒЯ₣ſ₣ ĕЊ₣ЮŪŁŎĮБЮĊſЧ₤ūİð ņΒ₤сşеĕУĕ аņĸĂĖеņ˝Ю΅ЧŎ ЮŎЧ₣ĮЊĕЊijŏЮþЧŀ▫ ЯijŁŲ₧˝₣◦њĮŌĕ₤Н◦ċЯijĄĕďijЊΒНБ″ŲБ ÐЙ˝₣◦њĮ ЮŎЧ₣ģĕ◦◦УŲЮďÐĄњŎďĕЊşĆ ¤

řРş◦њĮũĠ₤с

″ũмР

ũУşņ˝ÐЙ◦њĮ

ΖΌЊ˝₤₣сŪŻŗл

ŁĮРΖЮ΅℮‗РΖ ΉſŎΐ ĠРΌő С л ĕЊ₣ Яņū₤ĀБ ¤ řРЮşĖй ЮĠЧ₤ЮņŚşş₣сŎ˝ijŪŌĠс″ņ ŷũĄĕĈе₣Β₤сЮĕй

ЯřŲŌĕĠе‗₣ũжЮŢйŪĠЮ◦₤ďijЊ

ņНĕřеĠ₣ Р Ġ₣Δ₤сŪ◦₣сČеģşсŪijСŷŌĕ

˝₣◦њĮŠųФĕυ₣ ЯřŲďŪÐЕйаĕЮĠ₤˝˝ņŊŪÐĠсŗл₣ ЮŪĵй▫Ū◦₣сĮΖ Не şũ˝ĈΉĕυ₧ЁŏŌĕ ķ˝ŚБļĮ

Ю⅜ŊйŪij₣с

ĕЊ₣ŪĠЮ₤Чũď₣ЮĕйģĕЮ◦ ¤

ℓſБаřŲΔ

ЯijřŲсũУņýĖ ņ˝ЮŪŁņĠŔąŁũũĠ₤с₤ЮņŚş

Ю΅ЧŎĮЊijЯņĕЯijĈΉĕŌĖ˝сៗΖşŌĕ ЮÐŁĕсЯijŌĕļĮ ũЖijЯijŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣

ŁŲ₧ЮÐřЕ₣▫ ЮņĠŔąŁũЮÐЮýũĮŬĠсΖĕЮÐ ¤ řРЮşĖй ďŁũČеģşсŪijСŷЯijЮũЬĠşе˝₣◦њĮũЮĠЬĠЮĕй Ū₤ĠďņУŎℓſБаřũĠ₤сĄĕďijЊΒНБ″ŲБ Ū⅜Ġс ЮřЧņġБŁũĵũŪĠЮ◦₤ЮŎЧ₣ŪĠĂе ₣ĕЕ₣˝Ōųе₣ĠũЮ◦₤ĮБЮŪł ¤ ĮЊijЯņĕЯij˝₣◦њĮЮℓŊЧũЮĄЧ₣ ũĠ₤сŪĠЮ◦₤ ₤ſпГ₤ ĕЊ₣ŪĠЮ◦₤ ЮΒ₤Ĥлŀ ŌĕŲġБЮě Ŋ йĮРЯ˝ŗл₣Β⅜Ćũŏ˝єЮŢŎ Яij˝₣◦њĮ Ĉе₣Юĕй₤Н◦ċЯijŌĕşе‗ş Н ЮŠ⅝ŎŪÐĠсýĖ ЮŌųлйЮ΅ЧŎũЮĠЬĠЮũЬĠ◦њĮ◦БĠņ Б ЊĕŪijЕņЯijΖşŪĠĘņ ơƠ៩


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

ņНŠĈŲсĕ₣ Е ◦њĮĈе₣ЮĕйĠлНЮ₧ ‼ йЮ◦ ĩ₣ ¤ Ю◦ ¤

ЮŪĵй▫

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ЯℓņĈе₣ЮŎЧ₣◦Н˝şЊij▫ ʼn ĕЕ₣Ŏ˝ĘĖ йЮŲЧ◦њĮĈе₣Юĕйģĕ

◦њĮŪĠЮ◦₤ЮΒ₤ĤлŀĮНеΖşŪĈеŪ◦ĕЕ₣ŁũǻŎŪĠΉũũĠ₤с˝₣◦њĮЮ₤йģĕ

Ю΅ЧŎ◦њĮŪĠЮ◦₤₤ſпГ₤

žų ş◦њĮЮℓŊЧũЮĄЧ₣ЯřŲŌĕşЊijŌ ʼn ĕкЮ₤ŊЧĕ₣ Е ŠųФĕЮÐЮĜй₧₤с ¤

Ų◦ċ ĩŲĈе₣ЮĕйĕЕ₣ŪijСŷĠİΆŀ″ņŁũĮЊЮ⅜Ċĕч

ÐЙ▫˝₣˝Ōųе₣ũĠ₤сŪĠЮ◦₤ЮΒ₤Ĥлŀ

ΖşŪĈеŪ◦ģĕĕРŷŁũǻŎŪĠΉũũĠ₤с˝₣◦њĮЮ₤йũĠ₤сģŬе ₣

ņЊĕ

Ю΅ЧŎ˝₣◦њĮŪĠЮ◦₤₤ſпГ₤

ČŀсĬ₤Ū˝őеşеЮĵйņНŠ˝₣◦њĮЮℓŊЧũЮĄЧ₣ũĠ₤сŪĠЮ◦₤ЮΒ₤Ĥлŀ ¤ ĮЊijЯņĕЯijΧĈ΅ũ‗чĈе₣ Ū₤О₣şН₣ЮŪŁŎЮĕйņЊĕĈĕсģĕşĤ₤сĕ₣ Е ЯķĖ˝ЮĝЮΌЧŎ˝єЮŢŎ

ЯijŁũŪĠŎН◦ċЮŲЧ₤ņũķРņЊ

Ŭм Яŷ₧ ‼ ģĕĠİΆŀЁŏЮþЧŀ▫ ˝₣ĮŲЮℓŊЧũЮĄЧ₣ũĠ₤сЮΒ₤Ĥлŀ ǻŎŪĠΉũЮŲЧ˝₣ΒĕНЮ₤Ĝ ΖŲųņ Й ₣ л с ņУŎşеĕУĕЯřŲŌĕŁũЮũЬĠşеřРş˝₣ĮŲ₤ſпГ₤ ΒпГş₣ Е Яřũ ¤ ˝₣◦њĮЮΒ₤Ĥлŀ ЮŪĠЧŁũ ĠНЊĕŪĠ₤ĠсũĠ₤сЮО₣ЮģйĮУũЮΌЧ₣ĄŔąе₣˝еЯĮ₣ ģĕşРŲřŲс˝ĖО₣ĠĜĀŎ ǻŎŪĠΉũ˝₣◦њĮ О ЮŪĠЭĠŁũĵũŠųФĕďņНĕĩ₣ ¤ ЮĠЧ₤Њĕď◦њĮЮ₤й ΖŲųņ Й ₣ л с ЮŢŎĮУ˝ΖŲųЙņ₣ л с ņЊĕģĕŪĠ₣

ΖŲųņ Й ₣ л с ņЊĕģĕņ˝ĄУŎĈĕсЮ◦ ЮŌųлйЮ΅ЧŎ˝₣◦њĮЮℓŊЧũЮĄЧ₣ďijЊЮΒ₤ĤлŀΖşģĕ˝ЮņĀş◦њĮ ΖŲųņ Й ₣ л с Β₤сЮĉЮ΅ЧŎ ¤ ЮŢŎřЕ₣ĕРŷşе‗ş Н ЮŠ⅝ŎũĠ₤с˝₣˝Ōųе₣Ĉе₣ĮБũŪĠЮķ◦ЮĕйЮ΅ЧŎ ˝₣˝Ōųе₣ŪĠЮķ◦◦БĠБ ΖşĠЮ₣˛ЧijЮΌЧ₣ЯřŲΖşŪĠĘņņНŠĈŲсĕ₣ Е ˝₣◦њĮЮ₤йĩ₣ Ю΅ЧŎņЊĕČе ģşсžų ş˝₣◦њĮЮℓŊЧũЮĄЧ₣ĩ₣ ЮŢŎЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ŪĠЮķ◦ΖŷНĊ ĕЊ₣ũЮĠЬĠЮũЬĠşе˝₣◦њĮℓŊБ ¤ Ю΅ЧŎ Ĉе₣ЮĕйŁŲ₧Ţ˝сЁŏΒĕНŷijʼnļųņៗ

ĕЕ₣ĩŚŲсĕРŷ˝ЊijЊĜ ʼn ņ

ĕЊ₣˝ЊijŜĕНļĮřŲс₤ЮņŚşЮ▫Ŋ₣ℓŊБ

ņЊĕžĕ ¤ řРЮşĖй όŁ₤ЮĕйņЊĕŪijСŷ◦Н˝Ёŏũ⅜ijс΅У₤Ю◦ ЮřЧņġБЁŏ ΒН″ Б ŲБ Β₤сďЮŪşЧĕĂĖеņ˝Ю΅ЧŎ Ζşũ˝ģĕΒĖ˝ũжЮŢйďijЊЮþЧŀ ¤

ŠńеŪО Įй˝ũН₧ņЊĕΖşΒĊЊĠĤŎģĕĮБЮ₤ş˝ŚБŪ₤ΐŀсЯřŲ

₤ЮņŚşĕЕ₣◦◦УŲĮБЮŠijʼnĈе₣Β₤с (ЯřŲģĕ◦◦УŲЮ⅜˝Ĝř˝ņŊĮБŁũě ų ĕĵĕĠũЮ◦₤) ЮĜйЮ◦ ЮŢŎŁũЮŪ₤˝¹ ų ĕаĕÐеĕНеÐНе˝ĕ У ЮŢŎĄеЮĕЩŗл₣žą ĠсŠĕ Ф ą ЮŢŎ˝ŚБЮ₤Ė΅ч ЮŢŎ◦Е˝ЯķĖ˝аĕŁũ řЕ₣ÐН‗ ¤ ЮijЧĈſũ₧ЯřŲņЊĕЮĠЧ˝▫ſŎŪ◦₣с? ЮijЧŪĠďĄĕ₧ЯřŲņЊĕ⅜ŚĠсĠİð ĠсŪ◦₣с? ЮijЧ ŌĕĠČĆņЊij₧ ʼn ЯřŲΉ п ĕŪĠĂе ₣ĕЕ₣Ū◦₣с? ЮijЧŌĕĄĕďijЊΒНБ″ŲБ ₧ ЯřŲņЊĕŪĠÐŲсķ˝ŚБļĮ şеЮĵйŪ◦₣с?

ŁũĄЊйďĕсřєаŪĮаĩ℮Юĕй₤ΔŎ О ΒЮ⅜şřŲсŪşņНйŪÐĠсýĖ ¤

ơơƠ

řРЮşĖй₤Рņ₤ЮņŚşď◦Б


₤ЮņŚş ЮŢŎ ĕБ˝С ˛ΌС ŌлŁũЯŷŲųБ

Ġ˝ЯŪĠЮŢŎ þР ÐЊņ◦РŎ

ČũЖ˝ЮΌЧ₣ ŷЋŀЮŢŎ៖ ‗НŲ ŢŬм

ŌĕℓſБаř◦◦УŲЮĠ₤˝˝ņŊЮĕйĈе₣˝ŚŁ Б ų Ήĕ

ĕЊ₣Łũ₤₣−Еņ

ЯřŲŌĕĠНĮЮſ ΅ijНŪijЕņŪijСŷЮřЧņġБ

ŪĮŲЕ₣аĕĠНĮĠ ſ Нũ₤ЮŎЧ₣ΖşЮ₣ЧĠЮΌЧ₣ЮŪŁņ◦₣сĄњŎŎНijĊ Њʼn ņх ЯřŲď₤˝š БļĮаĕŠųЕņ⅜ũũĠ₤с ĵ˝ŏЮĮşĕчũĠ₤с ЮĠлŪ″΅℮ч řРşijЮĉЮĕй ៖ ã˝ЊijЊŎ ʼn ₤ŪĠĂе ₣ĕЕ₣˝е΅₣ Е ⅜Ōĕŏ ĕЊ₣ЮŲЧ˝ΖŷНĊЮΌЧ₣ ¤ Ю΅ЧŎşņĤе₣ŬŲŢŲŗл₣ũ΅њ₤ ЮŪĵйŪģ˝ř▫ijаņųĮĠ Б ũņĠНŬ‗ ЯřŲΒŪ₣ФĕЮĠйřР₣ĄĕďijЊΒНБ″ŲБ Ĉе₣ĮУ₣ ņЊĕĈĕс⅜ųĠсЮĉå 

ơơơ

សម្ដេច និពន្ធ​ដោយ Niccolo Machiavelli បកប្រែ​ដោយ​បណ្ឌិត ឃូ គិមទូយ 1996  
សម្ដេច និពន្ធ​ដោយ Niccolo Machiavelli បកប្រែ​ដោយ​បណ្ឌិត ឃូ គិមទូយ 1996  

សម្ដេច និពន្ធ​ដោយ Niccolo Machiavelli បកប្រែ​ដោយ​បណ្ឌិត ឃូ គិមទូយ 1996

Advertisement