Divuit poemes de Nadal i un de Cap d'Any. Joana Raspall i Ignasi Blanch

Page 1


10


Nena adormida Tu que en dolç bressol ets adormideta, que tens blanc llençol i fina robeta, no saps que hi havia un pobret Infant que llit no tenia ni coixinet blanc? Dóna-li robeta, dóna-li coixí, fes-li a ta voreta lloc per a dormir. Sa mareta és bella com un pom de flors i us darà una estrella per jugar tots dos.

11


El pessebre Ning-nang, ning-nang! Les campanes de Nadal han despertat el pessebre. Fan trip, trap, patrip, patrap, tres camells. Ningú no sap de quines dreceres vénen. Xup, xup, xup... Al tupí fumat i brut, la sopa bull tant, que vessa. Tric, catroc, catric, catroc, els pastors van amb esclops i samarres ben calentes. Be, be, be!, l’ovella no sap per què tot és suro i no pas herba.

12


Una dona està rentant i no fa pim, pam, pim, pam. Té el picador sempre enlaire perquè el riu és un mirall i no vol trencar el cristall!

13


14


El camí que va a Betlem El camí que va a Betlem és tot ple de llum i joia. Ha nascut l’infant Jesús, fill de Déu i d’una noia. D’una noia que somriu i té els ulls com les estrelles. Canten àngels i pastors les seves cançons més belles. Tant els pobres com els rics s’agenollen a l’entrada i l’Infant els beneeix amb sa manteta rosada. També vull agenollar-me i demanar-li al nounat que posi pau a la Terra i ens ompli el cor de bondat.

15


Cançó fins al cel La cançó de Nadal que jo sé pot cantar-se amb la boca tancada amb un ritme d’amor dreturer que del cor fins al cel fa volada.

Si l’escolta el Petit serà un cant infinit.

Quan ressona, s’encalmen els vents i s’aturen els llamps a mig aire i les feres estrenyen les dents impotents de fer mal al cantaire. L’aprendreu als esguards dels infants, la mormola la deu d’aigua clara, la llegiu als estels radiants i a l’onada que el joc mai no para. És la flama tornada dolçor, és perfum que voleia i que parla...

16


Per Nadal, aprengueu la cançó cor endins, i proveu de cantar-la!

Si l’escolta el Petit serà un cant infinit!

17Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.