Page 1

AE Akademiet

|1

KURSKATALOG


Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler kompetente og motiverte medarbeidere - som leverer mer enn forventet. Ansatte og deres kompetanse utgjør store verdier, som skal forvaltes slik at den enkeltes egenskaper verdsettes og utnyttes best mulig i selskapenes verdiskaping.

Kompetanse og karriereplaner • Ledere skal sikre at hver enkelt medarbeider utvikler nødvendig kompetanse og omstillingsevne til å utføre sine nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver.

• Ledere skal utarbeide individuelle karriereplaner der dette er naturlig. • Ledere har ansvaret for å legge til rette for erfaringslæring og kompetanseoverføring fra seniorpersonell og kjernekompetanse. • Konsernets kompetansehevingstiltak ivaretas av AE Akademiet. Det skal ikke kjøpes/ iverksettes utdanningsprogrammer og kompetansehevingstiltak når tilsvarende kan tilbys gjennom AE Akademiet. Unntak kan gjøres etter avtale med konserndirektør organisasjon. • Daglig leder har ansvaret for å ta vare på ledere og ledertalenter og utvikle/kvalifisere dem gjennom AE Akademiet. Personalansvarlige ledere skal gjennomgå konsernets lederutviklingsprogram. • Konsernledelsen kan fastsette obligatoriske kompetansekrav for grupper av ansatte.


Innhold 4

Om AE Akademiet og leder

6 8 10 14 16 18 20 24 26 30 32 34 36

Kursoversikt Studiepoengkurs Verktøykasse for prosjektledere Kompetansekameratene Kurs for ledere Felles kunnskapsutvikling Livsfaseprogrammer Lovpålagte kurs Dobbel sikkerhet Spesielt for nyansatte Konferanser Agder Energi har hovedrollen Vi kan også levere

38 39

Administrative regler Kontakt oss

Forsidebilde: De er på vei opp; Eli Eik-Hvidsten i Solvea går Lederutviklingsprogrammet, Jørgen Lia Treldal i Otera tar Prosjektlederkurset som gir 15 studiepoeng.


akadem 4|

Om AE Akademiet Agder Energi ønsker å rekruttere, utvikle og beholde medarbeiderne i konsernet. Konsernsjef Tom Nysted sier: De viktigste investeringene vi gjør er ikke bare i turbiner, men også i mennesker. Akademiet er et verktøy for en helhetlig kompetanseutvikling for alle ansatte i konsernet. Akademiet har holdt et høyt aktivitetsnivå siden starten for tre år siden. I 2008 ble det arrangert 92 kurs med 1724 deltakere. I 2009 ble det holdt 130 kurs med 2137 deltakere, mens tallene for 2010 var 113 kurs med 1857 deltakere. Kurstilbudet for 2011 er bedre og mer omfattende enn noen gang; alt fra én times fagkurs, lederprogrammer, studiepoengkurs til formidling av doktorgradsstipendiater nærings-Ph.D.


iet

2011 |5

Leder Opp et trinn Den som tar ett steg av gangen, kommer til slutt opp på et nytt nivå. Gårsdagens kunnskap er bare nyttig hvis den kan kombineres med det du skal gjøre i morgen. Derfor er AE Akademiet etablert. Ansatte i Agder Energi skal på en enkel og kostnadseffektiv måte kunne oppdatere sin kompetanse og ruste seg for nye krav som stadig stilles til vår bransje. Ledere er viktige for selskapets suksess, og enda viktigere er lederne når de har ansatte som fungerer optimalt. Derfor er en av hovedoppgavene til lederne i Agder Energi å sørge for at de ansatte har kompetanse til å skjøtte sine arbeidsoppgaver. Dette er tydeliggjort i punkt 4.6 i konsernets HR-strategi Hva trenger du for å komme videre? Hvor trykker skoen hos dine ansatte? Vi har videreutviklet av prosjektlederkurset i samarbeid med NTNU og Faveo Prosjektledelse AS. Kurset gir 15 studiepoeng og er tilpasset deg som er prosjektleder eller har lyst til å bli det. Prosjektlederkurset setter teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i sammenheng, slik at du blir best mulig i stand til å bruke teorien i din jobbhverdag. Sjekk kurskatalogen vår. Vi har forhåpentligvis et kursopplegg som passer for deg. Og hvis ikke: Kontakt oss, så skreddersyr

vi et kurs som tar deg og medarbeiderne dine et steg videre. Vår oppgave i AE Akademiet er å lage kurs og videreutdanning våre selskaper har bruk for. Vi er avhengig av dine innspill for å lage kurs som er best mulig tilpasset dine behov.

Hilsen Knut Owing Akademisjef


6|

Kursoversikt

2011


Studiepoengkurs

Spesielt for nyansatte

Prosjektlederkurs Prosjektsertifisering Voksenpedagogikk Coaching Arbeidsrett Engelsk for næringslivet

Samling for nyansatte Hvordan virker kraftmarkedet? Agder Energi-ambassadør Etikk, takk

Kurs for ledere Lederutviklingsprogram Ledersamlingen 2011 Oppfølging av sykemeldte

Livsfaseprogrammer Ung i AE Seniorkurs 55+ Seniorkurs 67–

Kurs Excel for videregående AE-sertifisering av innkjøpere Retorikk Drift, sikkerhet og vedlikehold av batterier

Lovpålagte kurs FSE – nettanlegg LFK/LFS FSE – nettanlegg Brann- og førstehjelp 20-timers HMS-kurs FSE og førstehjelp – produksjonsanlegg Instruert person Varme arbeider Brannvern

Konferanser Brannforum 2011 Energibarometer 2011 Markedsforum HMS-dag

Vi kan også levere Data- og systemkurs Samspill, ledelse og gruppedynamikk Formidling av doktorgradsstipendiater

|7


Studiepoengkurs PROSJEKTLEDERKURS 15 studiepoeng 8|

Passer for: Prosjektledere, de som ønsker å bli prosjektledere eller som vil formalisere prosjektlederkompetansen sin. Oppstart: Trinn 1: 27.-28. september 2011 og 25.-26. oktober 2011 Trinn 2: 29.-30. november 2011 og 07.-08. februar 2012 Kursholder: Professor Nils Olsson, NTNU og prosjektleder Tore Aalberg, Faveo

Kurset er delt i to trinn og hvert trinn avsluttes med eksamen. Trinn 1 er praktisk rettet og gir deltakerne øvelse i bruk av vanlige hjelpemidler for planlegging og oppfølging av prosjekter. Trinn 2 gir deltakerne innsikt i mer kompliserte mekanismer i prosjekter. Deltakerne skal etter endt kurs stå godt rustet til å lede prosjekter i Agder Energi. Kurset kan inngå i et masterprogram.

Tore Aalberg underviser engasjerte kursdeltakere.


PROSJEKTSERTIFISERING Passer for: Prosjektledere Oppstart: 12. januar 2011; forelesning 15. mars 2011; eksamen og forelesning 13. april 2011; slutteksamen Kursholder: Metier Academy A/S, Otto Husby Våren 2011 tilbyr akademiet prosjektledere kurs i sertifisering i henhold til PRINCE2®. PRINCE2 er en internasjonalt anerkjent prosjektledelses- og sertifiseringsmetode. Sertifiseringen tas på to nivåer; foundation og practitioner. Metoden kan brukes for alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. Kurset gir økt kunnskap og trygghet i rollen som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Deltakerne får også formalisert kompetansen sin. For alle selskaper og virksomheter er det viktig å ha sertifiserte prosjektledere. Det gir økt lønnsomhet, lavere risiko og fornøyde oppdragsgivere; plussfaktorer for enhver virksomhet. Hovedtyngden av opplæringen foregår som e-læring.

Sverre Benestad og Åsa Gradén samarbeider om kursoppgavene.

|9


KURS PÅ UNIVERSITETSNIVÅ

Verktøykasse for prosjektledere 10 |

Det kan være forskjell på teori og praksis. Prosjektlederkurset viser hvordan det henger sammen.

– Kurset gir innføring i fagområder du bør beherske som prosjektleder i Agder Energi, sier Hege Jortveit, prosjektleder i AE Varme. Jortveit mener kurset gjerne kunne ha vært obligatorisk for prosjektledere i konsernet, slik at arbeidsmetoder, verktøy og kunnskap lettere kunne deles på tvers av selskapene. – Jeg ønsket å lære om konsernets retningslinjer for prosjektledelse for å se om vi i AE Varme kan gjøre våre prosjekter bedre. Dette tilbudet kunne vi ikke ha fått andre steder enn gjennom AE Akademiet. I tillegg til kurset har jeg fått verdifull kontakt med andre prosjektledere i konsernet, sier Jortveit.

Fornøyd kursdeltaker Jørgen Lia Treldal.

ERFARNE KURSHOLDERE Kurset er beregnet for prosjektledere og ansatte som ønsker å bli projektledere. Kursansvarlige er erfarne folk innen faget, professor Nils Olsson fra NTNU og prosjektleder Tore Aalberg fra Faveo. – Jeg føler jeg har fått oppdatert kunnskapene mine om prosjektledelse. Det viktigste jeg har lært er hvordan jeg skal skaffe meg en bedre helhetlig oversikt, sier Jørgen Lia Treldal. Han er prosjektleder i Otera, og har i likhet


| 11

– Kurset er matnyttig og kan brukes direkte på jobben, sier Hege Jortveit som her trener på prosjektlederrollen.

med Jortveit gjennomført første del av kurset. Prosjektlederkurset er delt i to trinn, med fire kursdager per trinn. I tillegg kommer oppgavelevering, to dagers eksamen og prosjektoppgave som belønnes med 15 studiepoeng. FIFTY-FIFTY Deltakerne får god trening i bruk av vanlige hjelpemidler for planlegging og oppfølging av prosjekter. Og det blir nok teori å bryne seg på i andre fase av kurset. – Det er omtrent fifty-fifty med teori og praksis. Det er krevende, men lærerikt, sier Lia Treldal.

Han har lært at prosjektledelse ikke bare dreier seg om å tilrettelegge for andre, men også hvordan hans egen arbeidsdag skal bli lettere og mer oversiktlig ved hjelp av langsiktige og detaljerte planer. Lia Treldal og Jortveit er ellers enige om at forelesningene er nyttige og gruppearbeidet er lærerikt. Jortveit har allerede omsatt teori og øvingsoppgaver fra kurset i praksis. – Kurset er matnyttig og kan brukes direkte på jobben. Foredragsholderne presenterer konkrete og gode eksempler som jeg kjenner igjen fra min egen hverdag, sier Jortveit.


VOKSENPEDAGOGIKK 30 studiepoeng

12 |

Passer for: Oppstart: Kursholder: Omfang:

Kursledere, instruktører, tilretteleggere av opplæring, opplæringsansvarlige eller de som ønsker å lære mer om voksnes læring. Høsten 2011 Universitetslektor Torstein Wille, UiA Åtte samlinger á to dager

Studiet er tilrettelagt for de som planlegger, tilrettelegger og underviser voksne. Kurset er delt i to deler som gir 15 studiepoeng per del. Etter endt kurs skal deltakerne kunne identifisere voksenpedagogikkens særtrekk, aktuelle lærerroller, grunnleggende trekk ved voksnes læring og forstå betydningen av livslang læring. De skal også kunne planlegge, gjennomføre og evaluere læringsprosesser for voksne og legge til rette for et godt læringsmiljø.

COACHING, SELVLEDELSE OG EMOSJONELL INTELLIGENS 7,5 studiepoeng

Passer for: Alle Oppstart: Våren 2011 Kursholder: BI, Kristiansand Forkunnskaper: Deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse. Kurset kan inngå i Bachelor of Management-graden Coachingkurset er et prosessorientert kurs der det legges vekt på å utvikle en god veileders væremåte og lederstil. Kurset er praktisk og handlingsorientert. Etter avsluttet kurs skal deltakerne: • Ha tilegnet seg en god og bred forståelse av hva coaching innebærer • Ha godt kjennskap til emosjonell intelligens og selvledelse • Kjenne til en rekke praktiske verktøy som kan benyttes i coaching • Kjenne til suksessfaktorer og fallgruver i coaching • Ha tilegnet seg en oversikt over ulike spesialiseringer i coaching


ARBEIDSRETT 7,5 studiepoeng

Passer for: Alle, spesielt personalledere, HR-rådgivere, tillitsvalgte og daglig ledere Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: BI, Kristiansand Kurset gir grundig innføring i individuell og kollektiv arbeidsrett (tariffrett) med vekt på rammebetingelser for ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsgivers styringsrett og avslutning av arbeidsforhold. Det gjennomføres hjemme-eksamen over 72 timer individuelt eller i gruppe på opp til tre personer.

ENGELSK FOR NÆRINGSLIVET 10 studiepoeng

Passer for: Ingeniører, teknikere og andre som bruker engelsk som arbeidsspråk Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: UiA Kurset gir muntlig og skriftlig trening i praktisk, teknisk og forretningsmessig engelsk. Målsettingen er å styrke og utvikle deltakernes muntlige og skriftlige kompetanse slik at de behersker engelsk som arbeidsspråk. Etter fullført kurs skal deltakerne ha oppøvet økt profesjonalitet og selvsikkerhet i møte med engelsktalende samarbeidspartnere.

Elin Svennevig (t.v.), kursholder Karen Lee-Hansen, Anstein Hobbesland, Jan Arild Bjørndal og Sverre Benestad i ivrig dialog på engelsk.

| 13


KURS PÅ UNIVERSITETSNIVÅ

Kompetansekameratene 14 |

Universiteter og høyskoler i inn- og utland holder kurs for AE Akademiet. Kursene gir som regel studiepoeng og formell kompetanse, og kan for eksempel inngå i en mastergrad.

De høykompetente utdanningsinstitusjonene er en viktig samarbeidspartner for AE Akademiet og vice versa. – Vi vil tilføre våre bedriftskunder en faglig dybde, sier Kristian Folkman, leder for etterog videreutdanningen ved Handelshøyskolen BI i Kristiansand. Coaching og arbeidsrett er kursene BI tilbyr for AE Akademiet i år, og hvert av kursene gir 7,5 studiepoeng. KURS FOR NÆRINGSLIVET Universitetet i Agder (UiA) tilbyr i år kurs i engelsk for næringslivet (10 studiepoeng) og pedagogikk (30 studiepoeng). Kurset i pedagogikk er tilrettelagt for dem som underviser voksne. Det ligger i UiAs strategi å tilby kurs til næringslivet. – Samarbeidet med AE Akademiet er midt i blinken for oss. Vår målsetting er å tilby kurs

av en kvalitet som løfter Agder Energis kompetanse innen de områder vi gir kurs i, sier Janne Korsgård, prosjektleder for etter- og videreutdanningen på Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm har arbeidet sammen med AE Akademiet fra høsten 2010. Målet har vært å utvikle et kursopplegg om strategisk ledelse og endringskompetanse for ledere i Agder Energi. – Å lage kursopplegget sammen med representanter fra Agder Energi har vært en lærerik prosess, sier Fredrik Lagergren, kursansvarlig fra KTH. HØYKOMPETENTE LEDERE For Lagergren har det vært spennende å skreddersy et opplegg for et konsern med mange ulike selskaper. Selv har han en kombinasjonsutdannelse innen økonomi og


| 15

teknikk og er doktor i industriell økonomi og energiteknikk. Lagergren har allerede kjørt en kursomgang og han medgir at han ikke er den eneste som lærer fra seg noe på kursene. – Jeg møter høykompetente ledere og har lært mye om den norske energibransjen under kursene, sier Lagergren. Foran seg har han tre kurssamlinger med til sammen 60 personer i ledende stillinger i Agder Energi. Også konsernsjef Tom Nysted deltar på kurset. – Kunnskapsrike kursdeltakere holder oss på tå hev. Vår strategi er å tilby kurs som gir studiepoeng, sier Nils Olsson, professor i prosjektledelse ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU).

ERFARINGSUTVEKSLING NTNU begynte samarbeidet med AE Akademiet høsten 2010. – Det er stimulerende å holde kurs for voksne aktører med erfaring. Vi blir like mye en tilrettelegger for erfaringsutveksling når vi underviser slike ressursgrupper. Sammen med Faveo Prosjektledelse AS er NTNU ansvarlig for prosjektlederkursene til AE Akademiet. Kurset er delt i to kursomganger og gir til sammen 15 studiepoeng. – Vi får mye tilbake og jeg utvikler min egen kompetanse, ikke minst derfor er Agder Energi en viktig partner for oss, sier professoren.


Kurs for ledere LEDERUTVIKLINGSPROGRAM 16 |

Passer for: Oppstart: Kursholder:

Medarbeidere med personalansvar (obligatorisk), prosjektledere, teamledere, fagledere og de som vil forberede seg til lederrollen. Høsten 2011 Interne ressurser og Mentor Partner AS

Gjennom Agder Energis grunnleggende lederutviklingsprogram vil vi bygge et felles grunnlag for ledelse, og gi hver enkelt leder en solid plattform til å bygge sin egen lederstil. Målet er å gi ledere kunnskap om de grunnleggende prinsippene for det gode operative lederskap og verktøy som kan omsette prinsippene til handling. I tillegg til å gi praktiske tips og metoder for hvordan den enkelte leder kan utøve daglig, operativt lederskap, gir også programmet en innføring i de rammer og forventninger Agder Energi har til utøvelse av lederskap. Det forventes av ledere i Agder Energi at de har den ballasten dette programmet gir.

LEDERSAMLINGEN 2011 Passer for: Personalledere, teamledere eller prosjektledere. Akademiet oppfordrer også ansatte som ikke er ledere, men som er interessert i lederskap, til å delta. Oppstart: Våren 2011 Som oppfølging av lederutviklingsprogrammet tilbyr akademiet en ledersamling i første halvår 2011. Gjennom samlingen ønsker akademiet å bidra til å skape en arena for utvikling av lederkompetansen i Agder Energi. Vi ønsker å bidra til å utvikle operasjonell dyktighet, samt å tilby kompetanseutvikling innen områder som er sentrale for lederrollene i Agder Energi. Ledersamlingen skal gi påfyll og inspirasjon. Vi henter kunnskap og erfaring både eksternt og fra våre egne rekker.


OPPFØLGING AV SYKMELDTE

– REGLER OG PRAKTISK GJENNOMFØRING Passer for: Ledere, medarbeidere innen HR og personal Oppstart: Våren 2011 Kursholder: Infotjenester AS Kurset fokuserer på hvordan sykefraværet kan reduseres ved aktivt å gjennomføre oppgavene og prosedyrene som er pålagt arbeidsgivere i arbeidet med oppfølging av sykmeldte. Kursdeltakerne lærer hvordan strukturert arbeid kan redusere sykefraværet. Kurset tar for seg: • Arbeidsgivers og ansattes rettigheter og plikter • Vurdering av funksjonsevne og arbeidsevne • Hvordan gjøre bruk av sykemelding fra legen • Viktighet av struktur og konsekvenser i oppfølgingsarbeidet • Vurdering av arbeidsforholdet ved langtidsfravær • Bruk av HRessurs – oppfølging av sykmeldte

| 17


KURS FOR LEDERE

Felles kunnskapsutvikling 18 |

60 ledere og sentrale medarbeidere i Agder Energiselskapene er satt på skolebenken. Tema for undervisningen er strategi og endringsledelse.

Torstein Melhus (t.v.) og Terje Erlandsen ser frem til neste runde i kursprogrammet. – Til nå er vi blitt undervist av lærekrefter fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det blir spennende å se hvem de stiller med videre, sier Terje.


| 19

Kursprogrammet, som startet november 2010 og avsluttes høsten 2011, inneholder tre hovedmoduler: ”Strategisk ledelse og omverdenen”, ”Strategiutvikling og styring” og ”Fornyelse og forandring”. – Vi har behov for en felles modell for tanker rundt fremtiden, en modell som går på tvers av selskapsgrensene i Agder Energi. Det vil lette arbeidet med å finne felles forretningsmuligheter, og det vil være praktisk når personell flytter mellom selskapene, sier Torstein Melhus, administrerende direktør i AE Varme. LANGE TIDS-PERSPEKTIVER Torstein deltok sammen med sin kollega Terje Erlandsen på første samling i kursprogrammet. Selskapet de representerer jobber med langsiktige utbyggingsstrategier med en tidshorisont på 10 til 20 år. - Vi må ha god forståelse for teknologiutviklingen og tidlig fange opp nye trender i bransjen. Kurset er som en verktøykasse, jeg får kunnskap og erfaring som er nyttig i mitt arbeid med å utrede fremtidige prosjekter, sier Terje som til daglig er prosjektdirektør. På kurset må deltakerne trekke paralleller fra teori til praksis i eget selskap. Terje og Torstein understreker gevinsten det gir å bli

utfordret sammen med kollegaer fra andre selskap i konsernet. ØKENDE KRAV Norske energiselskap vil i likhet med bransjen i resten av Europa oppleve økende krav til effektiv drift og god økonomisk avkastning. Samtidig må selskapene håndtere en kontinuerlig skiftende konkurransesituasjon og reguleringsprosesser som i voksende grad skjer utenfor landets grenser. En bransje i endring åpner interessante muligheter for alle deler av Agder Energi. Ved å gjennomføre et kursprogram for ledere og sentrale medarbeidere, ønsker konsernledelsen å bidra til en felles kunnskapsplattform om strategiarbeid og endringsledelse. Målet er at deltakerne skal bli bedre rustet til å delta i en spennende og krevende videreutvikling av sine virksomheter. TILPASSET UNDERVISNING Deltakerne i kursprogrammet er utpekt av linjeledelsen, og de fordeles i tre grupper sortert etter forretningsområde. Hver gruppe får tilpasset undervisning gjennom tre samlinger, i Stockholm, i Kristiansand og på Spangereid. Kursprogrammet vil ikke ha mulighet for åpen påmelding.


Livsfaseprogrammer UNG I AE 20 |

Nettverket Ung i AE skal skape faglig og sosialt samhold blant unge medarbeidere p책 tvers av selskaper og lokasjoner. Det legges opp til et variert program med blant annet foredrag, workshop, middag og ekskursjoner. Mer informasjon om Ung i AE; se Velferd p책 Energisk

Anne Klepsland Simonsen (t.v.) og Kristin Hallandvik var sprekt vertskap for Ung i AEs tur til Lindesnes.


SENIORKURS 55+ Veivalg som senior

Passer for: Ansatte som er 55 år eller mer og ledere med personalansvar Oppstart: Våren 2011 Kursholder: Dag Nodeland, Agder Energi Kurset gir en innføring i Agder Energis seniortiltak, og tar også for seg AFP, folketrygd og tjenestepensjon. Kurset varer en halv dag.

SENIORKURS 67– Kartlegg din pensjonsprofil Passer for: Oppstart: Kursholder:

Ansatte som snart er pensjonister Høsten 2011 Tone Westgaard, Gabler & Wassum. Ann Iren Drivdal, Bedrift- og Personalpsykologi og representant fra AEs Pensjonistforening

Kurset skal skape forutsigbarhet for ansatte som går fra yrkesliv til pensjonisttilværelse. Nedre aldersgrense er i utgangspunktet satt til 62 år. For de som vurderer å ta ut AFP eller har rett på pensjon fra AEPK fra fylte 62 år (f.eks. montører i Otera), settes nedre aldersgrense til 60 år.

Opplagte seniorer: Tormod Syrtveit (t.v.), Arne Øyulvstad, Jan Eide, Svein Erik Andersen og Oddvar Tesaker.

| 21


Kurs EXCEL FOR VIDEREGÅENDE 22 |

Passer for: De som bruker Excel som regnearkverktøy og ønsker fordypning i programmet Oppstart: 17. februar og 17. november 2011 Kursholder: Terje Høyland, Solvea Kursdeltakerne lærer å lage avanserte regnearkmodeller og kombinere Excel med andre programmer. Forutsetter at deltakerne har kurs i grunnleggende Excel eller har solid erfaring i programmet.

Terje Høyland, AEs egen kursholder.


AE-SERTIFISERING AV INNKJØPERE Passer for: Innkjøpere og/eller merkantil ansvarlig i prosessen Oppstart: Mars og oktober 2011 Kursholder: Bjørn Børseth fra Agder Energi og en advokat fra Simonsen advokatfirma. Fra 1. januar 2011 innføres krav om at alle innkjøpere som foretar avtaler/konkurranser over 1 million kroner, skal sertifiseres. Hensikten med sertifiseringen er å sikre at anbudskonkurranser gjennomføres med tilstrekkelig innkjøpsfaglig kompetanse, ref. kravet i innkjøpspolicyen om involvering av innkjøpskompetanse tidlig i anskaffelsesprosessen.

| 23

RETORIKK Passer for: Oppstart: Kursholder:

Ledere og medarbeidere som kommuniserer og holder presentasjoner både muntlig og skriftlig. 09. og 10. mars 2011 Hans-Ivar Kristiansen, Logografia

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne noen verktøy som vil gjøre dem i stand til å kommunisere på overbevisende og lettfattelig måte. Kursdeltakerne lærer å formulere ideer og argumenter, forsvare egen posisjon og å virke overbevisende på andre. Kurset gir teoretisk bakgrunn, praktiske eksempler og muligheter til å praktisere de retoriske verktøyene.

DRIFT, SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIER         KURS FOR PRAKTIKERNE Passer for: Oppstart: Kursholder:

Elektropersonell, det er fordel med praktisk/teoretisk erfaring fra arbeid med batterier. Våren 2011 Trainor AS

Kurset vil gi deltakerne kjennskap til de ulike batterienes oppbygging og virkemåte, samt vedlikehold av disse. Det vil gjøre deltakerne i stand til å utføre et bedre og sikrere arbeid på slike anlegg. Det legges vekt på å koble teori mot praktiske enheter.


Lovpålagte kurs FSE – NETTANLEGG LFK/LFS 24 |

Passer for: Oppstart: Kursholder:

Alle som har eller skal ha sikkerhetskort med adgangstillatelse og ledere for sikkerhet og/eller ledere for kobling Januar 2011 Tommy Lundekvam, Trainor AS

Kurset er obligatorisk for medarbeidere som har sikkerhetskort på AE Nett sine anlegg, og bygger på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). I 2011 gjennomføres det som et heldagskurs.

Svein Are Folgerø, adm. dir. AE Nett AS.


FSE – NETTANLEGG Passer for: Oppstart: Kursholder:

Alle som har eller skal ha sikkerhetskort med adgangstillatelse og eventuelt ledsagertillatelse og gi adgang Januar 2011 Tommy Lundekvam, Trainor AS

Kurset er obligatorisk for medarbeidere som har sikkerhetskort på AE Nett sine anlegg, og bygger på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). I 2011 gjennomføres det som et heldagskurs.

BRANN- OG FØRSTEHJELP Passer for: Obligatorisk for AE Nett-ansatte som har sikkerhetskort Oppstart: Februar 2011 Kursholder: Sørlandets Sikkerhetssenter, Kjevik Kurset bygger på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), og gjennomføres i 2011 som heldagskurs på Kjevik. Det blir teori og øvelser i brannslukking og førstehjelp.

20-TIMERS HMS-KURS Passer for: Ledere, AMU-medlemmer og verneombud Oppstart: Høsten 2011 Kurset tilfredsstiller krav til opplæring i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Deltakerne skal etter endt kurs ha en forståelse av AML og HMS-forskriften, og hvilke problemstillinger som omfattes av disse. Det legges også stor vekt på det psykososiale arbeidsmiljøet.

| 25


LOVPÅLAGT KURS MED BONUSOPPLEGG

Dobbel sikkerhet 26 |

AE Nett satser ekstra på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) og henter i år eksterne krefter for å holde kurs om førstehjelp og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).

– Førstehjelp og FSE har vært halvdagskurs tidligere, nå gjør vi om begge til to dagskurs, sier Øystein Matre, HMS-rådgiver i AE Nett. Ledere og ingeniører hos AE Nett har såkalte sikkerhetskort som gir adgang til anlegg med høyspenning. Det følger strenge regler med sikkerhetskortene, de er bare gyldige i ett år av gangen. Alle med sikkerhetskort må stille på kurs for å beholde retten til å arbeide i høyspenningsanlegg. – Kursene inneholder opplæring, øving og instruksjon, sier Matre. INSTRUKJON OG ØVELSE Det er myndighetene ved DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som setter kravene til sikkerhetskurset. Her holder det ikke med forelesninger (opplæring), kursdeltakerne skal også ha instruksjon og selv øve på førstehjelp og andre prosedyrer. – Alle deltakerne skal øve på hjerte- og

lungeredning under førstehjelps-kurset, det er et krav fra myndighetene, sier Matre. Øystein Matre har tidligere brukt ansatte fra Agder Energi til å holde kurs, og det er han strålende fornøyd med. Selv har han også vært kursholder i mange år, men nå vil han ha motivasjon utenfra. EKSTERNE KREFTER – Vi gjennomfører en ekstra satsning på sikkerhetsarbeid, derfor har vi bestemt oss for å hente eksterne kursholdere. Vi håper de kan gi oss litt ekstra inspirasjon. Da vil vi også få en bekreftelse utenfra på at vi arbeider riktig med HMS, sier Matre. Trainor fra Tønsberg skal holde FSE-kurset og Sørlandets sikkerhetssenter på Kjevik i Kristiansand skal holde førstehjelps-kurs og brannvernkurs. – Vi unner oss litt ekstra sikkerhetsopplæring når vi først henter folk utenfra, sier Matre.


| 27

HMS-rådgiver Øystein Matre.


FSE OG FØRSTEHJELP – PRODUKSJONSANLEGG Passer for: Oppstart:

Ansatte i forretningsområdet Energi eller som jobber på AE Produksjon sine anlegg Januar og februar 2011

Den lovpålagte opplæringen i førstehjelp og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Opplæringen er obligatorisk for alle med sikkerhetskort. 28 |

Arild Elvenes, fagansvarlig HMS i AE Produksjon.

INSTRUERT PERSON Passer for: Oppstart: Kursholder:

Energioperatører som ikke kommer inn under betegnelsen sakkyndig og andre som har behov for å kunne ”bytte store sikringer” m.m. 29. september 2011 KMH elektro AS

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og FKE stiller kvalifikasjonskrav til alle som skal betjene lavspentanlegg beregnet for sakkyndige eller instruerte personer. Dette betyr i praksis at alle som skal kunne betjene lavspentanlegg i våre anlegg må være sakkyndige eller instruerte. Kurset for instruert person skal gjennomføres årlig.


VARME ARBEIDER

SERTIFISERING OG RESERTIFISERING – E-LÆRING Passer for: Ansatte med behov for sertifikat i varme arbeider Oppstart: Hele året, kontakt akademiet Kurset skal bidra til å gi ansatte nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider. Sertifikatet er gyldig i Norden i fem år før det må fornyes. Kurset gjennomføres som e-læring. Fortløpende bestilling av kurset ved henvendelse til akademiet.

BRANNVERN KRAV EIER OG OPERATØR – NYE REVISJONER Passer for: Oppstart: Kursholder:

Ansatte i Produksjon som har brannvernoppgaver som en del av sine arbeidsoppgaver 16. mars 2011 SafeCon Norge AS

Ansatte med brannvernoppgaver som en del av arbeidsområdet er pålagt å tilegne seg nødvendig kunnskap om lover og forskrifter som kommer til anvendelse i jobben. Kurset har som mål å gi deltakerne en klar forståelse av myndighetenes krav, men aller viktigst å vise hvordan et målrettet brannvern skal bygges. Kurset tar for seg emner som: • Lov og forskrift • Risikokartlegging og avvikshåndtering • Oppfølging av brannvernet, brannvernplaner, rutiner og instrukser • Førstehjelp, brannteori og slokking

| 29


Spesielt for nyansatte SAMLING FOR NYANSATTE

Bli kjent med Agder Energi og møt andre ferske fjes 30 |

Passer for: Nyansatte i alle AE-selskapene. Ledige plasser kan benyttes av ansatte som ikke har hatt anledning til å delta tidligere. Oppstart: Høsten 2011 Hvert år arrangeres en samling for nyansatte i Agder Energikonsernet. Målet er å gi nyansatte et bilde av og en forståelse for konsernet som én organisasjon. Konsernsjef og konserndirektører bidrar. Det blir omvisning på Nomeland kraftstasjon. Samlingen varer fra lunsj til lunsj.

HVORDAN VIRKER KRAFTMARKEDET? Passer for: Alle Oppstart: 12. april og 20. oktober 2011 Alle ansatte i Agder Energi er ambassadører for konsernet. Alle har et ansvar for å vite mest mulig om de sentrale virksomhetene i konsernet; produksjon, leveranse og salg av strøm. Kurset gir grunnleggende kunnskap om energibransjen; hvordan fastsettes strømprisen, hva påvirker prisen, hva er NordPool, hva går nettleien til?

Geir Jørgensen (t.v.) og Andreas Myhre følger med på kraftmarkedet.


AGDER ENERGI – AMBASSADØR – E-LÆRING

Passer for: Alle Oppstart: Gå inn på AE Akademiets sider på Energisk og klikk på lenken Ambassadør i menyen til venstre Kurset gir grunnleggende kunnskap og kjennskap til Agder Energi slik at deltakerne får den riktige bakgrunnen til å bli gode ambassadører for konsernet. Programmet er inndelt i åtte kapitler, og tar blant annet for seg konsernets virksomheter, ansvar og oppgaver. Kurset formidler verdier som skal prege medarbeidernes arbeid i konsernet.

ETIKK, TAKK – E-LÆRING

Passer for: Alle Oppstart: Gå inn på AE Akademiets sider på Energisk og klikk på lenken Etikk i menyen til venstre For å sikre konkurransekraften og omdømmet er det viktig at alt Agder Energi foretar seg, skjer etter en høy etisk standard. Agder Energis etiske retningslinjer viser hvordan konsernet skal styres og drives. I e-læringsprogrammet blir retningslinjene illustrert med praktiske eksempler fra hverdagen. Hvert av de syv kapitlene består av film, oppgaver og spørsmål som kan bidra til å skape engasjement rundt etiske dilemmaer.

| 31


Konferanser AGDER ENERGI VERTSKAP FOR BRANNFORUM 2011 Hovedtema er risiko, aldring, havari og levetid på transformatorer 32 |

Brannforum 2011 går av stabelen fra 7. til 9. februar på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand. Hovedtema er fokus på transformatorer; levetid, risiko, aldring og havari. Brannforum har i løpet av 20 år utviklet seg til å bli energibransjens viktigste møteplass innen brann- og sikkerhetsarbeid. Myndighetene ser forumet som viktig for dialog, idéer og innspill. Bransjen bruker Brannforum som sin årlige samling for faglig påfyll og sosialt treff. Påmelding: www.teknakurs.no

ENERGIBAROMETER 2011 Passer for: Ledere, HR-ansvarlige, hovedverneombud, AMU-medlemmer, KU og kommunikasjonsansvarlige Oppstart: Høsten 2011 Hvordan er utviklingen i konsernet i forhold til arbeidsglede og tilhørighet? Hvordan er omdømmet, ledelse og samarbeid vurdert? Hvor er det felles utfordringer og muligheter? Resultatene fra European Employee Index 2011 presenteres.


MARKEDSFORUM Passer for: Alle, spesielt deg som jobber i selskaper med utstrakt markedsorientering Markedsforum skal bidra til større helhetsforståelse for å oppnå økt kundeverdi og synergi ved prosjektsamarbeid mellom selskapene på prosjektbasis. Gjennom samlinger vil man søke å stimulere så vel det emosjonelle som det intellektuelle kunnskapsnivå hos medarbeidere i selskapene. Det gjennomføres kvartalsvise samlinger med eksterne foredragsholdere.

Geir Jørgensen (t.v.), Tore Fuglestad og Olav Ausel.

HMS-DAG

Trivsel på arbeidsplassen Passer for: Verneombud, AMU-medlemmer og ledere med personalansvar Oppstart: Oktober 2011 HMS-dagen skal gi deltakerne større forståelse av det psykososiale miljøet på arbeidsplassen. De skal lære å opptre riktig overfor arbeidskollegaer og arbeidsgivere.

| 33


BRANNFORUM 2011 FRA 7. TIL 9. FEBRUAR

Agder Energi har hovedrollen 34 |

Agder Energi er vertskap for Brannforum 2011, et forum for brannvern og sikkerhet i kraftforsyningen.

Primus motor Bjarne Tufte.


De faglige fordragene tar utgangspunkt i reelle hendelser; blant annet branntilløpene i Brokke og Holen kraftstasjoner tidligere i år.

– Målet er at Brannforum i Kristiansand blir det beste noensinne, sier Bjarne Tufte, seksjonsleder Nettstrategi i AE Nett og primus motor for arrangementet i Kristiansand. Representanter fra NVE (Norges vassdragsog energidirektorat), DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og kraftverk over hele landet kommer til Kristiansand i februar for å delta på det tjuende Brannforum. – Når arrangementet foregår på hjemmebane, vil det være smart av våre ansatte å benytte seg av den inspirasjonen og det faglige påfyllet Brannforum byr på, sier Tufte. FAGLIG OG SOSIALT INNHOLD Han håper og tror at ansatte i Agder Energi kjenner sin besøkelsestid og vil delta på det tre dager lange arrangementet om brannvernledelse og brannsikkerhet. Foredragene og flesteparten av de faglige oppleggene foregår på Clarion Ernst Hotell. Men allerede første konferansekveld arrangeres en viktig sosial kveldssamling med underholdning på Kraftsenteret. – Både det som foregår av faglig innhold og sosialt samvær er viktig for at vi skal lykkes med å lage det beste Brannforum noensinne, sier Tufte. Han legger ikke skjul på at konkurranseinstinktet er vekket. Han håper på

besøksrekord (flere enn 153), god hjelp av Agder Energi-kolleger og et knirkefritt arrangement. VIKTIGSTE MØTESTED Konsernsjef Tom Nysted skal holde velkomsttalen. Fra Agder Energi deltar HMS-ansvarlige og mellomledere fra AE Nett og AE Produksjon. I tillegg er andre ansatte invitert for bli oppdatert på det aller nyeste innen brannvernsarbeid og forebyggende tiltak. Brannforum er blitt landets viktigste møtested for dem som jobber med brannforebyggende arbeid i kraftselskapene og NVE og DSB. Bjarne Tufte skal selv holde et innlegg om risikostyring med vekt på risikoreduserende tiltak i eksisterende transformatorstasjoner. – Jeg er vant til holde innlegg, men det er klart det kribler litt ekstra når vi har ansvar for hele arrangementet, sier han. VISE ENGASJEMENT Den viktigste grunnen til å delta på Brannforum er å øke egen kompetanse, men denne gangen gjelder det også for ansatte i Agder Energi å vise engasjement og deltakelse som vertskap. – Vi er noen fagfolk fra ulike selskaper i Agder Energi som har spesielt ansvar for tilretteleggingen av arrangementet, og flere av oss skal holde innlegg og foredrag, sier Tufte.

| 35


Vi kan også levere DATA- OG SYSTEMKURS 36 |

Akademiet kan etter behov tilby følgende kurs: • MS Office • E-docs • Communicator • IFS • Kilden • Kompass • SharePoint.

Elin Svennevig er en av mange ansatte som har stor glede av data-kursene akademiet arrangerer.


SAMSPILL, LEDELSE OG GRUPPEDYNAMIKK Kurset er et verktøy for å kunne oppnå full effekt av planlagte endringsprosesser: • for justering i organisasjonen • for å belyse roller og funksjoner • for å kunne samarbeide • for ”hvordan kommunisere” optimalt i grupper • for å skape adferdsendring Kurset kan bestilles av en avdeling, et team eller et selskap.

FORMIDLING AV DOKTORGRADSSTIPENDIATER – NÆRINGS-PH.D.

Nærings-Ph.D. har samme vitenskapelige nivåkrav som andre doktorgradsprogrammer, forskjellen er at stipendiaten hele tiden er ansatt i selskapet og arbeider med problemstillinger som er viktige for dette. Stipendiaten må være ansatt i selskapet ved avtaleinngåelse og fordele sin tid mellom virksomheten og gradsgivende institusjon. Stipendiaten skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og virksomhet. Selskapet som har kunnskapsbehovet er søker og mottaker av midlene. Norges forskningsråd administrerer ordningen. Tildeling gis med forbehold om opptak til organisert doktorgradstudium. Tildeling gis for en periode på tre år (eventuelt fordelt over fire år) Selskapet som inngår avtale om nærings-ph.d. får et årlig økonomisk tilskudd fra Norges forskningsråd som tilsvarer maksimalt 50 prosent av gjeldende stipendiatsats i tre år. Akademiet kan arrangere en presentasjon av programmet for daglig ledere og eventuelle kandidater fra samme selskap.

Andre ønsker og behov; ta kontakt med akademiet.

| 37


Praktiske regler 38 |

Påmelding Påmelding foretas av den enkelte medarbeider på akademiets sider på Energisk. Alle er selv ansvarlige for å få sin leders aksept før påmelding foretas.

Avmelding Avmelding foretas av den enkelte medarbeider på akademiets sider på Energisk ved å bruke meld meg av–linken i deltakerlisten. Alle kan fritt melde seg av fram til avmeldingsfristen. Hele kursprisen må betales ved avmelding etter avmeldingsfristen. Det er også mulig å overlate plassen kostnadsfritt til en annen person i samme selskap selv om avmeldingsfristen er utløpt. I så fall må melding med navnet på den som overtar plassen, sendes Akademiet samme dag som avmeldingen foretas.

Kursbevis Dersom kursbevis skal utstedes, forutsetter dette at kursdeltakeren har deltatt på minst tre fjerdedeler av kurset.

Avlysning Akademiet kan fritt avlyse kurs med færre deltakere enn det kunngjorte minstekravet. I slike tilfeller vil akademiet informere de påmeldte i en epost senest en uke før kursstart. Ved annen avlysning er akademiets ansvar begrenset til refusjon av kursprisen.

AE Akademiet tar forbehold om endringer og feil i kurskatalogen.


Kontakt oss | 39

Kontakt AE Akademiet hvis du har spørsmül om kursene eller hvis du har tips om eller idÊer til nye kurs. Vi setter gjerne opp nye programmer og kurs som ikke er med i denne katalogen. Knut Owing Akademisjef Tlf: 38 60 71 79 Mob: 918 87 116 E-post: knuowi@ae.no Kirsti Lie Prosjektleder Tlf: 38 60 72 19 Mob: 482 64 670 E-post: kirlie@ae.no Linda Wilhelmsen Prosjektleder Tlf: 38 60 64 10 Mob: 915 81 786 E-post: linwil@ae.no Karianne Dannevig Kursadministrator Tlf: 38 60 64 21 Mob: 934 43 532 E-post: kardan@ae.no

Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand www.ae.no


AE Akademiet / Mediepartner AS / Bjorvand & Skarpodde

www.ae.no

AE Akademiet  

AE Akademiet er et verktøy for en helhetlig kompetanseutvikling for alle ansattte i Agder Energi. Mediepartner har utviklet kurskatalogen i...

AE Akademiet  

AE Akademiet er et verktøy for en helhetlig kompetanseutvikling for alle ansattte i Agder Energi. Mediepartner har utviklet kurskatalogen i...