Page 1

ëï

É×ÜÒßË

ÔËÍÌÛÒßË

ÜÑÎÒÞ×ÎÒ

Þ¿¸²¸±º к¿®®¹¿--» ͬ»¹¹¿--» ͱ¦·¿´¦»²¬®«³ ª±² Ú»´¼µ·®½¸ Þ¿¸²¸±º ͽ¸±®»² Ô¿²¼»--°±®¬¦»²¬®«³ Ó»--»µ®»«¦«²¹ Þ·²-»²º»´¼ ر´¦-¬®¿A» л-¬¿´±¦¦·©»¹ Ú´«®-¬®¿A» É·»-»²®¿·² и·´·°°óÕ®¿°ºóͬ®¿A» É·»-»²®¿·² Ʊ´´ Ê·-½±-» Ù·®´»² ˲¬»®¼±®º α-»²¿« Ø»»®¾®«¹¹ ܱ®²¿½¸»®¸±º Ø»»®¾®«¹¹ Þ¿¸²¸±º Ô·²·» íðï ²¿½¸ ß´¬-¬<¬¬»² Ô·²·» íðí ²¿½¸ Ü·»°±´¼-¿« Ô·²·» íðì ²¿½¸ ͬòÓ¿®¹®»¬¸»² ²¿½¸ ͬò Ù¿´´»²

ܱ®²¾·®² ó Ô«-¬»²¿« ó É·¼²¿« ó Ø»»®¾®«¹¹ ª±²

êòîë êòîê êòîè êòîç êòîê êòíð êòíî êòíì êòíè êòíç êòìï êòìî êòìí êòìì êòìé êòìè êòìç êòëð êòëï êòëî êòëê éòðð éòðð éòðð éòðî

Ì¿µ¬

òîë òîê òîè òîç òîê òíð òíî òíì òíè òíç òìï òìî òìí òìì òìé òìè òìç òëð òëï òëî òëê òðð òðð òðð òðî

¾·-

òëë òëê òëè òëç òëê òðð òðî òðì òðè òðç òïï òïî òïí òïì òïé òïè òïç òîð òîï òîî òîê òíð òíð òíð òìí

Ó±²¬¿¹ ¾·- Ú®»·¬¿¹

èòîë èòîê èòîè èòîç èòîê èòíð èòíî èòíì èòíè èòíç èòìï èòìî èòìí èòìì èòìé èòìè èòìç èòëð èòëï èòëî èòëê çòðð çòðð çòðð çòðî

ª±² Ì¿µ¬ ¾·-

çòîë òîë çòîê òîê çòîè òîè çòîç òîç çòîê òîê çòíð òíð çòíî òíî çòíì òíì çòíè òíè çòíç òíç çòìï òìï çòìî òìî çòìí òìí çòìì òìì çòìé òìé çòìè òìè çòìç òìç çòëð òëð çòëï òëï çòëî òëî çòëê òëê ïðòðð òðð ïðòðð òðð ïðòðð òðð ïðòðî òðî

ïïòîë ïïòîê ïïòîè ïïòîç ïïòîê ïïòíð ïïòíî ïïòíì ïïòíè ïïòíç ïïòìï ïïòìî ïïòìí ïïòìì ïïòìé ïïòìè ïïòìç ïïòëð ïïòëï ïïòëî ïïòëê ïîòðð ïîòðð ïîòðð ïîòðî

ª±²

ïîòîë ïîòîê ïîòîè ïîòîç ïîòîê ïîòíð ïîòíî ïîòíì ïîòíè ïîòíç ïîòìï ïîòìî ïîòìí ïîòìì ïîòìé ïîòìè ïîòìç ïîòëð ïîòëï ïîòëî ïîòëê ïíòðð ïíòðð ïíòðð ïíòðî

Ì¿µ¬

òîë òîê òîè òîç òîê òíð òíî òíì òíè òíç òìï òìî òìí òìì òìé òìè òìç òëð òëï òëî òëê òðð òðð òðð òðî

òëë òëê òëè òëç òëê òðð òðî òðì òðè òðç òïï òïî òïí òïì òïé òïè òïç òîð òîï òîî òîê òíð òíð òíð òìí

VO N A RA R CH LB RIC ER HT GER EN

¾·-

ïèòîë ïèòîê ïèòîè ïèòîç ïèòîê ïèòíð ïèòíî ïèòíì ïèòíè ïèòíç ïèòìï ïèòìî ïèòìí ïèòìì ïèòìé ïèòìè ïèòìç ïèòëð ïèòëï ïèòëî ïèòëê ïçòðð ïçòðð ïçòðð ïçòðî

Æ«-¿¬¦µ«®-» É×ÜÒßË

Ê·-½±-» Ù·®´»² ˲¬»®¼±®º α-»²¿« Ø»»®¾®«¹¹ ܱ®²¿½¸»®¸±º Ø»»®¾®«¹¹ Þ¿¸²¸±º

ëòìè ëòìç ëòëð ëòëï ëòëî ëòëê

çòîí çòîì çòîë çòîê çòîé çòîç

ïðòîí ïðòîì ïðòîë ïðòîê ïðòîé ïðòîç

ïïòîí ïïòîì ïïòîë ïïòîê ïïòîé ïïòîç

ïîòîí ïîòîì ïîòîë ïîòîê ïîòîé ïîòîç

éî éî


ëï

É×ÜÒßË

ÔËÍÌÛÒßË

ÜÑÎÒÞ×ÎÒ

Þ¿¸²¸±º к¿®®¹¿--» ͬ»¹¹¿--» ͱ¦·¿´¦»²¬®«³ ª±² Ú»´¼µ·®½¸ Þ¿¸²¸±º ͽ¸±®»² Ô¿²¼»--°±®¬¦»²¬®«³ Ó»--»µ®»«¦«²¹ Þ·²-»²º»´¼ ر´¦-¬®¿A» л-¬¿´±¦¦·©»¹ Ú´«®-¬®¿A» É·»-»²®¿·² и·´·°°óÕ®¿°ºóͬ®¿A» É·»-»²®¿·² Ʊ´´ Ê·-½±-» Ù·®´»² ˲¬»®¼±®º α-»²¿« Ø»»®¾®«¹¹ ܱ®²¿½¸»®¸±º Ø»»®¾®«¹¹ Þ¿¸²¸±º Ô·²·» íðï ²¿½¸ ß´¬-¬<¬¬»² Ô·²·» íðí ²¿½¸ Ü·»°±´¼-¿« Ô·²·» íðì ²¿½¸ ͬòÓ¿®¹®»¬¸»² ²¿½¸ ͬò Ù¿´´»²

ܱ®²¾·®² ó Ô«-¬»²¿« ó É·¼²¿« ó Ø»»®¾®«¹¹ ª±²

èòîë èòîê èòîè èòîç èòîê èòíð èòíî èòíì èòíè èòíç èòìï èòìî èòìí èòìì èòìé èòìè èòìç èòëð èòëï èòëî èòëê çòðð çòðð çòðð çòðî

Í¿³-¬¿¹ Ì¿µ¬

òîë òîê òîè òîç òîê òíð òíî òíì òíè òíç òìï òìî òìí òìì òìé òìè òìç òëð òëï òëî òëê òðð òðð òðð òðî

ͱó «ò Ú»·»®¬¿¹

¾·-

ª±²

Ì¿µ¬

¾·-

ïèòîë ïèòîê ïèòîè ïèòîç ïèòîê ïèòíð ïèòíî ïèòíì ïèòíè ïèòíç ïèòìï ïèòìî ïèòìí ïèòìì ïèòìé ïèòìè ïèòìç ïèòëð ïèòëï ïèòëî ïèòëê ïçòðð ïçòðð ïçòðð ïçòðî

èòîë èòîê èòîè èòîç èòîê èòíð èòíî èòíì èòíè èòíç èòìï èòìî èòìí èòìì èòìé èòìè èòìç èòëð èòëï èòëî èòëê çòðð çòðð çòðð çòðî

òîë òîê òîè òîç òîê òíð òíî òíì òíè òíç òìï òìî òìí òìì òìé òìè òìç òëð òëï òëî òëê òðð òðð òðð òðî

ïèòîë ïèòîê ïèòîè ïèòîç ïèòîê ïèòíð ïèòíî ïèòíì ïèòíè ïèòíç ïèòìï ïèòìî ïèòìí ïèòìì ïèòìé ïèòìè ïèòìç ïèòëð ïèòëï ïèòëî ïèòëê ïçòðð ïçòðð ïçòðð ïçòðî

Ú»·»®¬¿¹-®»¹»´«²¹æ îòïò ñ êòïò ñ êòìò ñ ïòëò ñ éòêò ñ ïòèò ñ ïëòèò ñ îêòïðò ©»®¼»² ©·» ¿² É»®µ¬¿¹»² ¹»º¿¸®»²

éí éí


ëï

ÜÑÎÒÞ×ÎÒ

ÔËÍÌÛÒßË

É×ÜÒßË

ª±² ͬò Ù¿´´»² Ô·²·» íðï ª±² ß´¬-¬<¬¬»² Ô·²·» íðí ª±² Ü·»°±´¼-¿« Ô·²·» íðì ª±² ͬòÓ¿®¹®»¬¸»² Ø»»®¾®«¹¹ Þ¿¸²¸±º Ø»»®¾®«¹¹ ܱ®²¿½¸»®¸±º α-»²¿« ˲¬»®¼±®º Ù·®´»² Ê·-½±-» É·»-»²®¿·² Ʊ´´ и·´·°°óÕ®¿°ºóͬ®¿A» É·»-»²®¿·² Ú´«®-¬®¿A» л-¬¿´±¦¦·©»¹ ر´¦-¬®¿A» Þ·²-»²º»´¼ Ó»--»µ®»«¦«²¹ Ô¿²¼»--°±®¬¦»²¬®«³ Þ¿¸²¸±º ͽ¸±®»² ͱ¦·¿´¦»²¬®«³ ͬ»¹¹¿--» к¿®®¹¿--» Þ¿¸²¸±º

Ø»»®¾®«¹¹ ó É·¼²¿« ó Ô«-¬»²¿« ó ܱ®²¾·®² ª±²

Ì¿µ¬

Ó±²¬¿¹ ¾·- Ú®»·¬¿¹

¾·-

ª±² Ì¿µ¬ ¾·-

ª±²

Ì¿µ¬

¾·-

êòðð êòðï êòðî êòðí êòðì êòðë êòðê êòðé êòðè êòðç êòðç êòïï êòïî êòïê êòïè êòïç

òðð òðï òðî òðí òðì òðë òðê òðé òðè òðç òðç òïï òïî òïê òïè òïç

òíð òíï òíî òíí òíì òíë òíê òíé òíè òíç òíç òìï òìî òìê òìè òìç

èòðð èòðï èòðî èòðí èòðì èòðë èòðê èòðé èòðè èòðç èòðç èòïï èòïî èòïê èòïè èòïç

çòðð çòðï çòðî çòðí çòðì çòðë çòðê çòðé çòðè çòðç çòðç çòïï çòïî çòïê çòïè çòïç

òðð òðï òðî òðí òðì òðë òðê òðé òðè òðç òðç òïï òïî òïê òïè òïç

ïïòðð ïïòðï ïïòðî ïïòðí ïïòðì ïïòðë ïïòðê ïïòðé ïïòðè ïïòðç ïïòðç ïïòïï ïïòïî ïïòïê ïïòïè ïïòïç

ïîòðð ïîòðï ïîòðî ïîòðí ïîòðì ïîòðë ïîòðê ïîòðé ïîòðè ïîòðç ïîòðç ïîòïï ïîòïî ïîòïê ïîòïè ïîòïç

òðð òðï òðî òðí òðì òðë òðê òðé òðè òðç òðç òïï òïî òïê òïè òïç

òíð òíï òíî òíí òíì òíë òíê òíé òíè òíç òíç òìï òìî òìê òìè òìç

ïèòðð ïèòðï ïèòðî ïèòðí ïèòðì ïèòðë ïèòðê ïèòðé ïèòðè ïèòðç ïèòðç ïèòïï ïèòïî ïèòïê ïèòïè ïèòïç

êòîð êòîï êòîî êòîí

òîð òîï òîî òîí

òëð òëï òëî òëí

èòîð èòîï èòîî èòîí

çòîð çòîï çòîî çòîí

òîð òîï òîî òîí

ïïòîð ïïòîï ïïòîî ïïòîí

ïîòîð ïîòîï ïîòîî ïîòîí

òîð òîï òîî òîí

òëð òëï òëî òëí

ïèòîð ïèòîï ïèòîî ïèòîí

îòïò ñ êòïò

Æ«-¿¬¦µ«®-»

É×ÜÒßË

Ø»»®¾®«¹¹ Þ¿¸²¸±º Ø»»®¾®«¹¹ ܱ®²¿½¸»®¸±º α-»²¿« ˲¬»®¼±®º Ù·®´»² Ê·-½±-» Ô«-¬»²¿« Þ·²-»²º»´¼

ëòìð ëòìï ëòìî ëòìí ëòìì ëòìë ´

èòïë èòïê èòïé èòïè èòïç èòîð ´

çòïë çòïê çòïé çòïè çòïç çòîð ´

ïðòïë ïðòïê ïðòïé ïðòïè ïðòïç ïðòîð ´

ïïòïë ïïòïê ïïòïé ïïòïè ïïòïç ïïòîð ´

ïèòíð ïèòíï ïèòíî ïèòíí ïèòíì ïèòíë ïèòìï

ïçòðð ïçòðï ïçòðî ïçòðí ïçòðì ïçòðë ïçòïï ëð éì éì


ëï

ÜÑÎÒÞ×ÎÒ

ÔËÍÌÛÒßË

É×ÜÒßË

ª±² ͬò Ù¿´´»² Ô·²·» íðï ª±² ß´¬-¬<¬¬»² Ô·²·» íðí ª±² Ü·»°±´¼-¿« Ô·²·» íðì ª±² ͬòÓ¿®¹®»¬¸»² Ø»»®¾®«¹¹ Þ¿¸²¸±º Ø»»®¾®«¹¹ ܱ®²¿½¸»®¸±º α-»²¿« ˲¬»®¼±®º Ù·®´»² Ê·-½±-» É·»-»²®¿·² Ʊ´´ и·´·°°óÕ®¿°ºóͬ®¿A» É·»-»²®¿·² Ú´«®-¬®¿A» л-¬¿´±¦¦·©»¹ ر´¦-¬®¿A» Þ·²-»²º»´¼ Ó»--»µ®»«¦«²¹ Ô¿²¼»--°±®¬¦»²¬®«³ Þ¿¸²¸±º ͽ¸±®»² ͱ¦·¿´¦»²¬®«³ ͬ»¹¹¿--» к¿®®¹¿--» Þ¿¸²¸±º

Ø»»®¾®«¹¹ ó É·¼²¿« ó Ô«-¬»²¿« ó ܱ®²¾·®² ª±²

Í¿³-¬¿¹ Ì¿µ¬

¾·-

èòðð èòðï èòðî èòðí èòðì èòðë èòðê èòðé èòðè èòðç èòðç èòïï èòïî èòïê èòïè èòïç

òðð òðï òðî òðí òðì òðë òðê òðé òðè òðç òðç òïï òïî òïê òïè òïç

ïèòðð ïèòðï ïèòðî ïèòðí ïèòðì ïèòðë ïèòðê ïèòðé ïèòðè ïèòðç ïèòðç ïèòïï ïèòïî ïèòïê ïèòïè ïèòïç

èòîð èòîï èòîî èòîí

òîð òîï òîî òîí

ïèòîð ïèòîï ïèòîî ïèòîí

ͱó «ò Ú»·»®¬¿¹

ª±²

éòëé éòëê éòëê èòëé èòðð èòðï èòðî èòðí èòðì èòðë èòðê èòðé èòðè èòðç èòðç èòïï èòïî èòïê èòïè èòïç èòîê èòîð èòîï èòîî èòîí

Ì¿µ¬

¾·-

òðð òðï òðî òðí òðì òðë òðê òðé òðè òðç òðç òïï òïî òïê òïè òïç

ïèòðð ïèòðï ïèòðî ïèòðí ïèòðì ïèòðë ïèòðê ïèòðé ïèòðè ïèòðç ïèòðç ïèòïï ïèòïî ïèòïê ïèòïè ïèòïç

òîð òîï òîî òîí

ïèòîð ïèòîï ïèòîî ïèòîí

îòïò ñ êòïò

éë éë

/Busfahrzeiten1  

http://cdn2.vol.at/2012/04/Busfahrzeiten1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you