Kun Koulu Loppuu - Opas koulutus- ja alavalintoihin 2021

Page 1

1

Opas koulutus- ja alavalintoihin Oppilaitokset ja toimialat esittäytyvät

M IKKO PARIKKA

kannustaa omia unelmia kohti s. 6 MINUSTA TULIKIN ISONA

RASMUS SCHÜLLER JA JULIETTE KEMPPI

Kari Kanala, Nasima Razmyar ja Otso Laxenius ja lapsuuden unelmat s. 16

antavat vinkit opiskelun ja urheilun yhdistämiseen s. 13


2

#UniOulu #ArcticAttitude

Jos pärjäät täällä, pärjäät missä vaan Oulu ei ehkä ole New York, mutta täältä voi tulla kovempaa porukkaa. Näillä leveysasteilla tarvitaan tietynlaista asennetta. Meillä sekä tieteen tekeminen että opiskelijaelämä hoidetaan tinkimättömällä pohjoisen tyylillä. Ja sitä joko rakastaa tai sitten oppii rakastamaan. Asenne voi olla yhtä tärkeää kuin tutkinto. Meiltä saat molemmat.

Hae Oulun yliopistoon www.oulu.fi/haku


3

SISÄLLYS

5 UNELMIA KOHTI JA SIITÄKIN PIDEMMÄLLE Elisa Koivumaa TAT:ista kannustaa tavoittelemaan omia unelmia

8

6 MIKÄ MINUSTA TULI IS ONA? Kari Kanala, Nasima Razmyar ja Otso Laxenius jakavat lapsuuden unelmaammattinsa

12 VUOSI UUDEN ÄÄRELLÄ Yrityskylälähettiläiden vuosi oli poikkeuksellinen, mutta tulevaisuuden unelmat säilyivät kirkkaina

M IKKO PA R IKKA Vitsin seurauksena Salatut elämät -televisiosarjaan aikanaan päätynyt Mikko toimii nykyään yrittäjänä somessa

16 URHEILU JA OPISKELU ON TOIMIVA YHDISTELMÄ Juliette Kemppi ja Rasmus Schüller menestyvät jalkapallokentillä ja opinnoissa

14 DUUNIKOUTSI VALMENTAA TYÖELÄMÄÄN VUOROKAUDEN YMPÄRI

18

Kuusi pointtia, miksi kannattaa ottaa Duunikoutsi -mobiilisovellus käyttöön

Viisi vinkkiä kesätyön hakemiseen ja saamiseen

22- 3 0

O PPILA ITOKS ET Minne opiskelemaan?

KESÄDUUNI KIIKARISSA?

32-42

TOI MI ALAT Mille alalle?

Lisätietoa opiskelupaikoista, toimialoista ja työelämästä löydät osoitteesta kunkoululoppuu.fi.


4

PÄÄKIRJOITUS

Teksti: Ilari Äijälä Kuva: Jukka Gröndahl

M I E L I AUK I AVAUT UV I LLE OVI L L E ”Kun yksi ovi onneen sulkeutuu, toinen avautuu. Usein jäämme kuitenkin tuijottamaan sulkeutunutta ovea niin pitkäksi aikaa, ettemme huomaa ovea, joka on avautunut.” — Helen Keller

Olen entinen ammattijalkapalloilija, joka lap­ suudessaan unelmoi ammattilaisuudesta jalka­ pallossa. Unelmani siis toteutui, mutta se ei ollut koskaan minulle ainoa unelma, tavoite ja vaihto­ ehto. Identiteettini ei ole koskaan rakentunut pel­ kästään yhden asian tai tavoitteen varaan. Esi­ merkiksi kouluttautuminen on aina ollut minul­ le tärkeää ja siksi opiskelin koko ajan pelaamisen ohella yliopistossa, ja viimeisinä pelivuosina aloi­ tin myös tekemään muita töitä. Kun jalkapallo­ urani loppui, minulla oli jo toinen jalka toisenlai­ sen työelämän oven välissä. Yksi unelmistani on ollut lehden päätoimittami­ nen, jonka pääsin tämä lehden teossa toteutta­ maan. Päätoimittaja on ikään kuin lehden kaptee­ ni, joka ohjaa lopputulosta taustalla ja päätähtinä ovat ehdottomasti lehdessä esiintyvät henkilöt. Tässä lehdessä kuullaan millaisia lapsuuden ja nuoruuden unelmia eri henkilöillä on, millaisia tulevaisuuden haaveita opiskelijoilla on ja millai­ sia koulutus- ja ura­polkuja on julkisuudesta tun­ netuilla henkilöillä. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että ihmisten urapolut harvoin ovat täysin suoria ja selkeitä vailla ylämäkiä – ihmisten ta­ rinat ovat aina mutkittelevan mielenkiintoisia ja monimutkaisen polveilevia. Julkaisija: Oikotie Oy Päätoimittaja: Ilari Äijälä /

Avataan siis uusille ja toisille tilaisuuksille ovia, jätetään ovet raolleen eikä suljeta niitä. Alussa oleva Helen Kellerin sitaatti on mielestäni osuva, koska amerikkalainen Helen Keller oli lapsuudes­ ta asti kuurosokea kirjailija, joka taisteli koko elä­ mänsä sokeiden ja syrjittyjen aseman parantami­ seksi. Siksi onkin hyvä pitää katseen sijaan mieli auki avautuville oville!

ilari.aijala@oikotie.fi Toimittajat: Riikka Hollo, Elisa Koivumaa, Essi Lehtovaara, Riikka Hautala, Väinö Vasara Valokuvaajat: Niko Jekkonen, Laura Mauno, Jami Ivanoff, Sami Malmberg, Juho Tirkkonen, Jukka Gröndahl, Pertti Nisonen, Kaarlo Kajalainen, Jyri Sulander, Marja Huuhtanen Ulkoasu: Salla Vasenius Kansikuva: Juho Tirkkonen Myynti: Päivi Salminen-Kultanen, Julia Kauppala, Pirjo Peltola, Suvi Sundelin, Mauri Tammiranta Kustantaja: Oikotie Oy / Joonas Pihlajamaa / joonas. pihlajamaa@oikotie.fi Painos: 15 000 kpl Painopaikka: Grano Oy ISSN: 2489-6756

4041-0619 Painotuote


5

UNELMAT

Teksti: Elisa Koivumaa Kuvitus: Niko Jekkonen

U NEL MI A KOH TI JA S I I T ÄK I N PI DE MM ÄL LE Mitä tekisit, jos sinua ei rajoittaisi ­mikään? Minkä ammatin valitsisit, jos osaisit ihan kaikkea? Olisitko kuuluisa näyttelijä tai menestynyt lääkäri? Vai haluaisitko olla sellaisessa tulevaisuuden ammatissa, josta ei vielä edes tiedetä kovin paljon? Kiinnostaisiko sinua olla rakennusten s ­ einiin viljelyksiä kehittävä vertikaali­viljelijä, etiikan asiantuntija tai terveys­dataan erikoistunut dna-trainer? Pysyisitkö Suomessa vai lähtisitkö maailmalle?

Lukion tai amiksen päättyessä on aika pohtia seuraavaa isoa askelta. Mi­ hin suuntaan lähden? Mitä jos valitsen väärin? Pohdintoja ohjaa paitsi koulu­ todistus, myös vanhemmat, ystävät ja tutut. Mutta toivottavasti kaikkein pai­ navimpana ohjaajana ovat sinun omat unelmasi ja kiinnostuksen kohteet. Suuntaatko sinne, missä uskot parhai­ ten pärjääväsi vai sinne, jonne oikeasti haluaisit päästä, mutta joka tuntuu lii­ an kaukaiselta ja haastavalta. Tiedätkö mitä? Unelmoi vieläkin pidemmälle! Vuosittain toteutettavassa Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportis­ sa te nuoret, vastasitte unelmistanne ja tulevaisuuden suunnitelmistanne näin: tulevaisuuden odotuksissa korostu­ vat kokemukset, raha, onnellisuus, per­ he, työ ja vapaus. Kiinnostavat työteh­ tävät ja hyvä palkka ovat tärkeitä, kun pohditaan tulevaisuuden työpaikkaa. Työn merkityksellisyys nousee vahva­

na esiin. On upeaa huomata, että moni teistä näkee tulevaisuudessaan onnel­ lisuutta, mikä kertookin positiivisista mielikuvistanne tulevaisuuden työelä­ mää kohtaan. Mene siis sinne, missä olet onnellisin. Mikä on sinulle merkityksellistä? Minne haluaisit suunnata? Ja mitä jos ei tiedä vielä? Jos et tiedä, tunnistatko kuitenkin missä olet hyvä? Mitä osaat? Millaisia luonteenpiirteitä sinulla on? Näiden kysymysten kautta voit pääs­ tä lähemmäs sitä, millaisia askeleita voisit seuraavaksi ottaa ja mitä taito­ ja vahvistaa. Työelämässä tarvittavat taidot kulkevat eri nimillä, kuin kou­ lussa opetettavat oppiaineet. Olemme tottuneet pohtimaan, että olenko hy­ vä matematiikassa, liikunnassa tai kie­ lissä. Ne taidot tunnistamme osaami­ sessamme helposti. Mutta oletko poh­ tinut, kuinka hyvin osaat muodostaa kriittisiä näkökulmia, olla empaattinen

tai tehdä nopeita päätöksiä? Oletko on­ gelmanratkaisija tai sosiaalisesti taita­ va? Meistä jokainen on hyvä jossain. Myös sinä. Jos et luota sanomaani, et vain ole vielä tunnistanut kaikkia vah­ vuuksiasi. Uskalla olla rohkea ja tehdä rohkei­ ta valintoja. Uskalla kurkottaa unelmii­ si ja sanoa ne ääneen. Se valinta, jonka teet nyt, ohjaa sinua vain hetken. Kaik­ ki on mahdollista läpi elämän. Vääriä valintoja ei kannata pelätä, kaikesta oppii ja hyötyy jossain vaiheessa elä­ mää. Tärkeää ei ole tietää, mitä tekee isona. Tärkeää on unelmoida ja tehdä töitä unelmien eteen. Ja korkeintaan tietää, mitä tehdä seuraavaksi. Elisa Koivumaa Talous ja nuoret TAT Päätoimittaja, kunkoululoppuu.fi


6

UNELMAT

MIKÄ MINUSTA

TULI ISONA? Teksti: Riikka Hollo Kuvat: Pertti Nisonen, Kaarlo Kajalainen, MTV3

Mikä minusta tulee isona on kysymys, jota moni nuori saattaa miettiä opiskeluvalintoja pohtiessa - Otso Laxenius, Kari Kanala ja Nasima Razmyar kertovat omista lapsuuden haaveistaan ja miten päätyivät nykyisiin ammatteihinsa.

OTSO Z. LAXENIUS Otso Zelalem Laxenius adoptoitiin Suomeen 8-vuoti­ aana, elokuussa 1991. Adoptio suomalaiseen perheeseen oli Otsolle hänen omien sanojensa mukaan ”lottovoitto”, sillä sen ikäisen, vammaisen lapsen adoptoiminen oli tuol­ loin hyvin harvinaista. Lääkäreiden arvioiden mukaan Otso on vammautunut varhaislapsuudessa sairastetun ­ polion takia. –Synnyinmaassani Etiopiassa olisin mahdollisesti elä­ nyt kerjäläisenä. Suomessa minulle on vammastani ja ihonväristäni huolimatta tarjoutunut huikeita mahdol­ lisuuksia opiskeluun ja työntekoon. Opin uudessa per­ heessäni, että vamma tai ihonväri ei ole este tai tekosyy olla opiskelematta tai laistaa velvollisuuksista, Otso Z. Laxenius kertoo. Vaikka ihmiset usein näkevät vammat tai rajoitteet es­ teinä, Otso on onnistunut kääntämään ne edukseen. Hän on myös kova tekemään töitä eikä lannistu pienestä. La­ xenius kokee, että vastoinkäymiset on tehty voitettaviksi. –Muutettuani Suomeen minua tutkittiin paljon sairaa­ lassa. 8-vuotiaana olin sitä mieltä, että haaveammattini on toimia suuren sairaalan talouspäällikkönä. Lukioikäi­ senä mietin vielä lakimiehen, papin tai opettajan ammat­ tia, mutta korkeakoulun sivuaineena luettujen rahoitus­

alan opintojen ja työharjoittelun myötä päädyin äärim­ mäisen kiinnostavalle pankkialalle, Laxenius muistelee. Laxenius hakeutui yläasteen jälkeen kauppakouluun, koska ajatteli ettei pärjää lukiossa. Kauppakoulu oli nuo­ relle miehelle kuitenkin liian helppo – ja hän suoritti sa­ maan aikaan myös iltalukion. Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen opinnot jatkuivat ammattikorkeakoulussa. –Koko työurani ratkaisevin hetki oli Nordean työhaas­ tattelu harjoittelupaikkaan. Pankinjohtaja näki minussa potentiaalia. Ilman hänen rohkeuttaan palkata vammai­ nen, tummaihoinen nuori mies, en olisi tässä, Otso kiitte­ lee. –Sanon nuorille aina, että on neljä asiaa joista kannat­ taa pitää kiinni. 1. On tärkeää allekirjoittaa sen yrityksen arvot, missä työskentelee, 2. Työskennellä yrityksessä, jossa saa olla oma itsensä, 3. Täytyy tuottaa yritykselle arvoa, joka huomataan, ja 4. Olla valmiiksi nöyrä, eikä lei­ jua pää pilvissä. Unelmoida saa ja pitää – mutta unelmi­ en saavuttaminen vaatii kovaa työtä, Laxenius kannustaa. Otso Z. Laxenius työskentelee kehityspäällikkönä pankkialalla. Hänen uratarinansa on kannustava esimerkki siitä, että kaikki on mahdollista vammasta ja ihonväristä huolimatta.


7

UNELMAT

NASIMA RAZMYAR Nasima Razmyar syntyi Kabulissa Afganistanissa. Perhe muutti Afganistanista Suomeen 1990-luvulla. Nasima on ollut pienestä pitäen kiinnostunut yhteis­ kunnallisista asioista ja vaikuttamisen mahdollisuuk­ sista. Perheessä on aina kannustettu opiskelemaan ja luomaan uraa. – Lapsuuteni haaveammatti oli poliitikko eli se on osaltaan toteutunut. Olen aina ollut ns. kansalais­ aktiivi, ja saanut onnekseni tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä järjestöissä ja eduskunnassa, viimei­ simpänä Helsingin apulaispormestarina, Nasima Raz­ myar sanoo. Nasima Razmyar tuli tunnetuksi vuonna 2010, kun hänet valittiin Vuoden pakolaisnaiseksi. Työ järjestöis­ sä ohjasi uraa poliittiseen suuntaan ja Nasima valittiin eduskuntaan vuonna 2015. Kun hänelle tarjoutui mah­ dollisuus Helsingin apulaispormestarin virkaan vuon­ na 2017, eduskunta sai jäädä. Nasima Razmyar tunnetaan kannustavasta tavas­ taan huomioida muita ihmisiä. Niinpä hän haluaa kan­ nustaa nuoria tai muuten oman työuransa kanssa mur­ rosvaiheessa olevia katsomaan toiveikkaana tulevaan. Nasiman mukaan haaveet kannattaa elää todeksi. –Vaikeuksista ja haasteellisista ajoista huolimatta on tärkeää ylläpitää toivoa. Onnistumiset ja epäonnistumi­ set kuuluvat elämään – ja ovat vieneet minuakin eteen­ päin. Uralla voi kuitenkin edetä vaikka kaikki ei aina menisikään ns. putkeen. Opiskella voi missä tahansa elämänsä vaiheessa ja uudelle uralle voi hakeutua iästä huolimatta, Nasima kannustaa. Omien opiskelu- tai työhaaveidensa kanssa kipuile­ ville Nasima antaa konkreettisen vinkin: –Ei kannata jahkata liikaa ura- tai opiskelusuunnitelmien kanssa. Elämästä ei voi piirtää aikajanaa eikä koskaan ole oikea aika, jos ajattelee niin. Tartu rohkeasti mahdollisuuk­ siin ja toteuta unelmiasi! Nasima Razmyar oli Suomen ensimmäinen pakolaistaustainen kansanedustaja. Nyt hän työskentelee Helsingin apulaispormestarina. Sinnikäs ja rohkea Nasima on aina saanut kannustusta uralleen omilta vanhemmiltaan – erityisesti isältään.

Jalkapalloa rakastava kirkkoherra Kari Kanala muistaa haaveilleensa pikkupoikana Arsenalin laita­ hyökkääjän urasta. Nuorena miehenä pesäpalloa, juok­ sua ja hiihtoa jalkapallon ohella harrastanut Kari pää­ tyi kuitenkin opiskelemaan teologiaa Helsingin yliopis­ toon, mutta jalkapallo säilyi rakkaana harrastuksena ja on sitä edelleen. – Historia oli paras kouluaineeni, ja jo lukioon men­ nessä tiesin, että hakeudun opiskelemaan papiksi teo­ logiseen tiedekuntaan Helsinkiin, Kari Kanala muiste­ lee. Kari Kanala valmistui papiksi 30-vuotiaana, jon­ ka jälkeen hän työskenteli 5,5 vuotta merimiespappi­ na Hampurissa ja Lontoossa. Gradunsa Kanala teki Helsingin yliopiston lisäksi myös Yhdysvalloissa Get­ tysburgin luterilaisessa seminaarissa. Kari Kanala tunnetaan avoimista mielipiteistään ja kirkon piirissä toisinaan erikoisiksikin tulkituista tem­ pauksistaan, kuten Elvis- ja dancemessuista, kirkko­ kaljoista ja rockfestareiden ehtoollisista sekä Pastori Kanalan pyhäkoulu -nimellä tehdyistä DJ-keikoista. Hän ei pelkää kokeilla uutta – eivätkä epäonnistumi­ setkaan haittaa. Lisäksi Kanala on matkannut maailman ympä­ ri, työskennellyt erilaisissa järjestöissä, seurakunnis­ sa, seurakuntayhtymissä ja Palloliitossa sekä tehnyt opettajan sijaisuuksia. 4,5 vuotta sitten hänet valittiin Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherraksi. Kari Kanala kannustaa urapolullaan kamppailevia rakentamaan aina intohimon suuntaan. Työelämässä, kuten elämässä yleensäkin, kannattaa kokeilla monen­ laisia asioita ja multitaskaus on päivän sana. On myös tärkeää muistaa opiskelijana ja myöhem­ min valmistuneena, työelämässä, että kaikkea ei tarvit­ se osata. Työyhteisössä on tärkeää toimia osana tiimiä. Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala luki Raamatun 8-9-vuotiaana sillä seurauksella, että papin ammatti alkoi kiinnostaa todenteolla.

KARI KANALA Katso lisää uratarinoita


8

UNELMAT

Teksti: Tytti Huttunen/Yrityskylä

VUOSI UUDEN ÄÄRELLÄ

His tori e a Yrit nsimm n ysk ylä- äiset läh ott etti ivat lää h repu altuun t llise n tait oja

Talous ja nuoret TATin Yrityskylä-lähettiläät valittiin videohakemusten perusteella ja rohkeasta hakijajoukosta valikoitui persoonallinen ja toisiaan täydentävä mahtava porukka.

PAAVO HYNNINEN Olen 13-vuotias Paavo Varkaudesta. Ammatti Yrityskylässä: Rehtori, Savoniaammattikorkeakoulu. Haaveammattini on lääkäri. Mukavinta Yrityskylä-lähettilään tehtävässä on uuden oppiminen. Harrastan jääkiekkoa ja frisbeegolfia. Haaveilen pitkästä ja terveestä elämästä.

EMILIA POHTO Olen Emilia ja tulen Laihialta. Ammatti Yrityskylässä: Kulttuurituottaja, ArtLAB. Haaveammattini on joku muotiin liittyvä. Mukavinta Yrityskylä-lähettilään tehtävässä on itsensä ilmaiseminen. Harrastan pesäpalloa. Haaveilen ulkomaille muutosta.

Jokainen lähettiläs oli suorittanut kuuden­ nella luokalla Yrityskylän oppimiskokonaisuu­ den ja työskennellyt yhden päivän Yrityskylän pienoisyhteiskunnassa omassa ammatissaan. Eri puolilta Suomea kotoisin olevat lähetti­ läät toimivat vuoden ajan Yrityskylän kasvoina ja tehtäviin kuuluivat muun muassa videoiden kuvaaminen ja editoiminen, somekanavien päi­ vittäminen, haastatteluihin osallistuminen ja ta­ pahtumien juontaminen. Poikkeuksellinen vuo­ si toi muutoksia myös lähettiläiden työtehtäviin, mutta erinomaisella asenteella varustetut lähet­ tiläät sopeutuivat lennossa uusiin kuvioihin.

Jokaisella on oma vahvuus, jonka löytää vain kokeilemalla Yrityskylä-lähettiläiden viesti muille omaa juttu­ aan etsiville on selkeä: osallistu ja ole utelias, et voi tietää mistä tykkäät ellet kokeile! Kukaan ei ole valmis ensimmäisellä yrittämällä, vaan par­ haimmat oppimiskokemukset saavutetaan uu­ sien asioiden parissa. Otso, Emilia, Paavo, Rena­ ta, Pinja ja Hermanni haluavat rohkaista muita nuoria myös sanomaan toiveensa ja unelmansa ääneen. Kaverit, vanhemmat tai opettajat voivat auttaa löytämään esimerkiksi unelmien TETpaikan tai työharjoittelupaikan. Mutta mistä lähettiläät itse unelmoivat? Yri­ tyskylä-lähettiläät vastasivat lähettiläsvuoden lopuksi kaverikirjan kysymyksiin ja kertoivat, mistä he haaveilevat.


9

UNELMAT

PINJA SYSIAHO Olen 16-vuotias Pinja Turusta. Ammatti Yrityskylässä: Ylilääkäri, Terveystalo. Haaveammattini on lääkäri. Mukavinta Yrityskylä-lähettilään tehtävässä: saa tehdä itselleen sopivia hommia joustavalla aikataululla. Harrastan kirjoittamista. Haaveilen oman kirjan kirjoittamisesta.

HERMANNI SOMERSALMI Olen kahdeksasluokkalainen Hermanni Kirkkonummelta. Ammatti Yrityskylässä: Kestävän kehityksen koordinaattori, Kaupungintalo. Haaveammattini on pelientekijä/muusikko. Mukavinta Yrityskylä-lähettilään tehtävässä on videoiden teko, erityisesti editointi. Harrastan näyttelemistä, partiota ja kitaran soittoa. Haaveilen siitä, että voisin joku päivä julkaista oman luovan luomukseni, esimerkiksi pelin tai albumin, suurelle yleisölle.

OTSO SOMERLA Olen 14-vuotias Otso Somerla Jyväskylästä. Ammatti Yrityskylässä: Toimitusjohtaja, Metsänhoitoyhdistys. Haaveammattiani on vaikea vielä sanoa, mutta diplomiinsinöörin hommat kiinnostavat minua. Mukavinta Yrityskylä-lähettilään tehtävässä on ollut tutustua uusiin ihmisiin ja oppia tekemään aitoja töitä. Harrastan partiota ja uintia. Talvella tykkään myös lasketella. Haaveilen vähän kaikesta, kun en tiedä mitä tulevaisuus tuo loppujen lopuksi. Mutta ainakin haaveilen, että menen yläkoulusta lukioon ja siitä yliopistoon opiskelemaan.

RENATA ZIR Olen yhdeksäsluokkalainen Renata, asun Helsingissä. Ammatti Yrityskylässä: Toimitusjohtaja, ABB. Haaveammattini: minulla ei ole tiettyä ammattia, jossa haluaisin työskennellä. Haluaisin tehdä jotain tennikseen liittyvää ja että se olisi vaihtelevaa. Esimerkiksi erilaisia projekteja ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Mukavinta Yrityskylä-lähettilään tehtävässä on, että pääsen tekemään erilaisia asioita sekä kokeilemaan ja oppimaan uutta. Harrastan tennistä. Haaveilen monista asioista ja yritän edetä joka päivä haaveitani kohti.


10

HENKILÖKUVA

ROHKEASTI OMIA JA POLKUJA KOHTI Mikko Parikan yksitoista vuotta kestänyt ura Salatut Elämät -televisiosarjassa päättyi kesällä 2020. Kesästä lähtien sarjan yksi suosikkinäyttelijöistä on toiminut koti-isänä ja samalla tehnyt yrittäjän hommia yhdessä vaimonsa­Saran kanssa. Kesä oli Mikolle ainutlaatuinen tilaisuus jättäytyä pois sarjasta ja nauttia vanhemmuudesta kolmen pienen lapsen isänä. Teksti: Ilari Äijälä Kuvat: Juho Tirkkonen

Elämään rennosti suhtautuvan Mikon tarina on ­hyvä esimerkki siitä, miten kannattaa rohkeasti heit­ täytyä elämän virtaan ja katsoa mihin se voi johtaa. Mikko ei koskaan ole suunnitellut tulevaisuutta hir­ veän tarkasti, vaan on aina tehnyt niitä asioita, jotka tekevät hänet onnelliseksi. ”Lapsuudessani minulla ei varmaan ollut muuta unelmaa kuin jalkapalloammat­ tilaisuus, koska isäni oli pelannut jalkapalloa A-maa­ joukkuetasolla. Lisäksi ala-asteella skeittaaminen oli suuri intohimoni, niin skeittaajan ammattikin olisi käynyt. Sitten jossain vaiheessa halusin olla rokkista­ ra, niin että aika tällaisia vaatimattomia unelmia mi­ nulla oli”, Mikko naurahtaa. ”En ikinä ajatellut h ­ irveän tarkkaan tulevaa tai seuraavia vuosia, vaan menin ai­ na fiiliksen mukaan eteenpäin elämässäni”, ­lisää Mik­ ko.

Lukion jälkeen Salkkareihin Mikko Parikka kävi Sotungin liikuntapainotteisen lu­ kion Vantaalla kolmessa vuodessa. Mikko pelasi en­ simmäisenä lukiovuonna jalkapalloa ja toisena vuote­ na hän vaihtoi lajia amerikkalaiseen jalkapalloon, josta tulikin nopeasti hänen päälajinsa. Lukion Mikko suo­ ritti kolmessa vuodessa ja pohti jatkavansa opiskelua lukion jälkeen joko matematiikan tai teologian parissa. Lukion jälkeisinä vuosina Mikon itselleen ajattelema polku saikin uusia käänteitä. Mikko oli irtisanoutunut urheiluvälineliikkeen myyjän töistä panostaakseen Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan pääsyko­ keisiin. Opiskelupaikka jäi lopulta saamatta ja lisäksi Mikko oli loukannut polvensa vakavasti juuri ennen amerikkalaisen jalkapallokauden alkua. Mikon isove­ li Jarno päätti piristää masentunutta veljeään käytän­ nön pilalla ja kirjoitti Salatut Elämät -sarjaan näytteli­ jää hakeneelle MTV3:selle hakemuksen Mikon nimis­ sä. Pilasta tulikin totta, kun Mikko kutsuttiin nopeasti koekuvauksiin. ”Luulin, että asia on oikeasti vitsi, mut­ ta suostuin sitten lopulta menemään sarjan koekuva­ uksiin ja loppu onkin historiaa”, naurahtaa Mikko itse­ kin vielä ihmetellen ”Salkkareihin” päätymistä ilman mitään näyttelijän koulutusta. Hän oli ollut jo piene­ nä sarjan fani ja katsonut isoäitinsä kanssa jaksoja. Mikosta tuli lopulta yksi sarjan suosituimmista näyt­ telijöistä ja hän löysi sarjasta itselleen myös tulevan vaimonsa Saran, jonka kanssa he alkoivat seurustele­ maan vuonna 2009.

Teologian opinnot yliopistolla Mikko pääsi lopulta sarjassa näyttelemisen ohella lu­ kemaan teologiaa Helsingin yliopistoon vuonna 2013. Tällä hetkellä Mikko ei kuitenkaan opiskele aktiivises­ ti ja hän ei pidä opettajuutta sellaisena, mitä hän ha­ luaisi eniten tehdä. ”Olen suorittanut nyt teologian opinnoista suunnilleen kolmasosan, mutta viime vuo­ sina opintoni ovat edenneet aika hitaasti. Tämä ei ole


11

HENKILÖKUVA

UNELMIA ”Mielestäni ihmisten pitäisi tehdä sellaisia asioita, josta tykkää ja nauttii. Sitä kautta se oma elämänpolku yleensä löytyy.”

j­ohtunut opiskelusta tai teologisen opin­ tojen sisällöistä, vaan itseasiassa teolo­ gian ja opettajan opinnot olivat paljon siistimpiä ja mielenkiintoisempia, mitä olin alun perin ajatellut. Pystyin suorit­ tamaan teologian peruskurssit erittäin hyvin, mutta sitten kun syventävät ja enemmän lähiopetusta vaativat opinnot alkoivat, niin näyttelemisen ja opintojen yhdistäminen vaikeutui huomattavasti”, Mikko kertoo opiskelun ja työelämän yh­ distämisen haasteista. ”Oikeastaan näyt­ teleminen ja muut mediahommat tuntui­ vat vaan juuri siinä hetkessä opiskelua paremmalta vaihtoehdolta ja itselle so­ pivammalta polulta. Lisäksi sen jälkeen, kun saimme Saran kanssa esikoisemme vuonna 2014 keväällä, niin halusin omis­ taa aikaani myös perheelle”, hän toteaa. Mikolle ja Saralle syntyi tänä keväänä kolmas lapsi, joten perheen arjessa teh­ dään paljon asioita yhdessä.

Yrittäjänä sosiaalisessa mediassa Nykyisessä yrittäjän työssä Mikolla on Saran kanssa yhdessä sosiaalisen median yritys, jossa sekä Mikolla että Saralla on sekä omat että yhteiset juttunsa. ”Minul­ la on vastuullani oma Instagram ja omat esiintymisjutut sekä yrityksen esikirjan­ pito, laskutus ja kaikki tylsältä vaikutta­ vat tehtävät, jotka loppujen lopuksi ovat osoittautuneet itselleni erittäin mielen­ kiintoiseksi. Olen huomannut yrittäjänä, että joka päivä on hyvä tehdä laskutus­ ta ja pyörittää numeroita, jotta siitä tulee hyvä rutiini ja myöhemmin ei tule mitään


12

HENKILÖKUVA

"Jos ei olisi unelmia tai unelmointia, niin olisi todella tylsää ja kapeata elämässä."

MIKKO PARIKKA ASUU ESPOOSSA LÖYTYY INSTAGRAMISTA @MIKKOPARIK OPISKELLUT TEOLOGIAA HELSINGIN YLIOPISTOSSA TYÖKSEEN TOIMII YRITTÄJÄNÄ VAIMONSA SARA PARIKAN KANSSA RENTOUTUU AMERIKKALAISEN JALKAPALLON JA PERHEEN PARISSA


13

HENKILÖKUVA

"Jos unelmia rajaa liian tarkkaan tai fokusoituu liian tarkkaan yhteen unelmaan, niin siistejä polkuja tai juttuja voi jäädä katsomatta.

yllätyksiä. Tulevaisuudessa olisi siistiä myös osa­ ta valokuvausta hieman paremmin ja käyttää tieto­ konetta sujuvammin”, Mikko naurahtaa. Yrittäjänä Mikko on oppinut hirveän paljon asioita käytännön kautta ja myös netistä löytyy erittäin paljon tietoa pienen yrityksen pyörittämisestä. Koronakevään 2020 alussa Mikko ja Sara totesi­ vat, että heidän yrityksellään on vakaa tilanne. He eivät olleet huolissaan, vaikka kaikki pysähtyisikin vuodeksi. ”Itseasiassa meidän alamme, sosiaalisen median markkinointi on selvinnyt koronavuodes­ ta varmaan parhaiten, sillä ihmiset ovat olleet pal­ jon puhelimen ja sosiaalisen median äärellä. Itselläni meni muutamia kiinnostavia projekteja jäihin koro­ nan takia, mutta onneksi meidän päätyössä sosiaali­ sen median markkinoinnissa on riittänyt töitä”, poh­ tii Mikko. Sosiaalisen median vaikuttajien tekemä työ onkin saanut viime vuosina mediassa ja nuorten osalta paljon kiinnostusta. Mikko kumoaa puheet sii­ tä, että alalla otettaisiin kaikki mahdolliset kaupal­ liset yhteistyöt tai että vaikuttajat tienaisivat isoja summia muutamalla julkaisulla. ”Kaikki sosiaalisen median vaikuttajat, jotka me tiedämme, sanovat tosi monelle ei eli kyllä tällä alal­ la valikoidaan ja yksikin asiakaskumppanuus työl­ listää jo paljon. Viisi vuotta sitten tätä alaa ei ollut olemassakaan, joten muutos on ollut tosi nopeaa”, Mikko toteaa. ”Emme usko siihen, että sosiaalisen median vaikuttajat kilpailisivat keskenään, vaan oi­ keastaan kaikki hyötyvät siitä, että alalla riittää töi­ tä. Ja mitä enemmän tällä alalla sovittaisiin yhteisiä pelisääntöjä, niin sitä helpompaa se olisi sekä yritys­ ten että vaikuttajien kannalta", Mikko jatkaa. Mikko korostaakin, että sosiaalisen median alalle voi tul­ la kuka tahansa. Blogin perustaminen ja Instagram -tilin perustaminen on ilmaista ja et tarvitse mitään koulutusta, vaan pelkästään älypuhelimen, joka to­ dennäköisesti löytyy jokaisen taskusta. ”Joku voisi sanoa, että helppoahan meidän on sanoa, kun olem­ me olleet Salkkareissa, mutta voin kertoa, että sosi­ aalisen median brändin rakentaminen ja ylläpitämi­ nen vaatii valtavasti töitä”.

Tulevaisuutta kohti kovaa työtä tehden Nykyään Mikon mielestä tuntuu siltä, että monet ha­ luavat nopeasti saada tuloksia ja eivät jaksa keskit­ tyä yhteen asiaan tarpeeksi. ”En koe, että olisin eri­

tyisen taitava tai lahjakas missään opinnoissa tai työelämässä, vaan olen aina ollut kova tekemään töitä. Olen nähnyt opiskeluissa ja työelämässä pal­ jon erilaisia työtapoja ja harva on loppujen lopuksi valmis laittamaan itsensä täysillä likoon. Työelämäs­ sä ahkeruus sekä oma-aloitteisuus ovat juurikin sel­ laisia ominaisuuksia, joita arvostan.” Mikko lisääkin: ”jos tulet pelkästään treeneihin paikan päälle, niin se ei riitä. Pelivaatteet ovat varmasti kivan näköiset vaihtopenkillä päällä, mutta pitää olla valmis teke­ mään töitä päästäkseen kentälle”, Mikko antaa hy­ vän vertauksen urheilumaailmasta. Mikko haluaisi tulevaisuudessa tehdä monipuo­ lisesti erilaisia projekteja ja nykyinen työ yrittäjä­ nä mahdollistaa aika hyvin sen tällä hetkellä. ”Voi­ sin esiintyä jonkin verran, toimisin jossain urheilu­ hommissa taustalla, soittaisin mahdollisesti jossain bändissä rumpuja ja olisin mahdollisimman paljon myös kotona”, Mikko naurahtaa pohtiessaan tulevai­ suuden suunnitelmiaan. ”Haluan olla myös kotona ollessani mahdollisimman läsnäoleva isä eli yritän pitää puhelimen poissa kädestä. Se, että vanhem­ mat ovat julkisessa ammatissa, ei tarkoita sitä että haluaisimme valita julkisuutta lastemme puolesta. Olen kokeillut muitakin sosiaalisen median kanavia ja todennut sen, että Instagram on minulle se sopi­ vin sosiaalisen median kanava. TikTok:ia en ole vie­ lä kokeillut, niin siitä en osaa sanoa”, Mikko toteaa. Ehkäpä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa vuonna 2011 neljänneksi sijoittuneen Mikon löytää tulevai­ suudessa sieltä. ”Minusta tuntuu hassulta alkaa neuvomaan ke­ tään muita, että miten sitä elämää pitäisi elää. Se voi olla, että haluat tällä hetkellä olla näyttelijä, mutta sitten kun menet näyttelijäksi johtavaa polkua kohti, niin saatat huomata, että vaikkapa ohjaaminen olisi­ kin paljon siistimpää. Mutta jos ei olisi unelmia tai unelmointia, niin olisi todella tylsää ja kapeata elä­ mässä. Toisaalta jos unelmia rajaa liian tarkkaan tai fokusoituu liian tarkkaan yhteen unelmaan, niin siistejä polkuja tai juttuja voi jäädä katsomatta,” to­ teaa Mikko. Mikon kohdalla ainakin unelmat ja haa­ veet ovat muuttuneet jatkuvasti: ”esimerkiksi minul­ la oli lukiossa vahvana haaveena olla uskonnonopet­ taja, mutta tällä hetkellä se ei enää tunnu siltä. Jos olisin pakottanut itseäni kohti tätä unelmaa, niin ai­ ka monta siistiä juttua olisi jäänyt kokematta.” Tule­ vaisuus on Mikolle auki, mutta yksi asia on varma. Mikko Parikka tallailee niitä polkuja, joista nauttii.


14

TULEVAISUUDEN VALINNAT

Teksti: Essi Lehtovaara Kuvitus: Duunikoutsi

VALMENTA A T YÖEL ÄMÄ ÄN VUOROKAUDEN YMPÄRI

T

alous ja nuoret TATin 13-25-vuotiail­ le suunnattu maksuton Duunikoutsi-­ mobiilisovellus valmentaa nuoren työelämään vuorokauden ympäri – sovelluksen työelämäopit on saatavilla takatas­ kusta aina tarpeen tullen. Sovelluksen haastei­ ta suorittamalla nuorelle kertyy tarvittava tieto työelämää varten sekä paremmat valmiudet työ­ elämään siirtymiseen, oli kyse sitten kesätöistä

tai pidempiaikaisesta työpaikasta. Duuni­koutsi auttaa nuorta muun muassa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja sanoittamaan omaa osaamis­ taan. Sovellus valmentaa nuorta työnhaussa, työhakemuksen ja CV:n kirjoittamisessa sekä työhaastatteluun valmistautumisessa. Duuni­ koutsin avulla nuori pääsee tutustumaan inspi­ roiviin uratarinoihin, saa hyödyllisiä työelämä­ vinkkejä ja oppii työelämän pelisääntöjä.

Sovelluksesta: Duunikoutsi-sovelluksen on kehittänyt Talous ja nuoret TAT yhdessä EK:n, SAK:n, Oikotien sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Sovelluksen ensimmäinen ver­ sio julkaistiin toukokuussa 2019. Duunikoutsi palkittiin keväällä 2020 vuoden parhaana digi­ taalisena oppimisratkaisuna eOppimiskeskuksen järjestämässä eEemeli-kilpailussa.


15

TULEVAISUUDEN VALINNAT

KUUSI VINKKIÄ SOVELLUKSEN KÄYT TÖÖN

1

Miten Duunikoutsi voi auttaa sinua esimerkiksi kesätyöpaikan löytämisessä? Duuni­ koutsin haasteita suorittamalla opit muun muas­ sa, mistä voit hakea töitä, miten teet timanttisen ja erottautuvan CV:n ja mitkä ovat omat vahvuutesi. Tutus­ tu uratarinoihin ja eri aloihin ja löydä itseäsi motivoiva työpaikka. Voit tehdä Duunikoutsin haasteita oman ta­ voitteesi mukaisesti kolmesta eri osiosta sen mukaan, oletko hakemassa TET-jaksolle, Ekaa työpaikkaa vai Uralle kesätöistä.

2

Mitä jos et tiedä mitä osaat ja missä olet hyvä? Duunikoutsi auttaa sinua kehit­ tämään itsetuntemustasi. Tutustu sovelluk­ sen itsetuntemusosioon ja suorita haastei­ ta omiin vahvuuksiisi ja osaamiseesi liittyen. Opit muun muassa tunnistamaan omia arvojasi ja minkälaista työ­ tä haluat tulevaisuudessa tehdä. Muistathan, että sinulle kertyy paljon osaamista myös vapaa-ajalta, joka on tär­ keää mainita myös CV:ssä. On hyödyllistä pohtia mitä kokemusta esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksistasi ker­ tyy. Työkokemus ei ole kaikki kaikessa, vaan kaikki va­ paa-ajan aktiviteettisi muokkaavat osaamistasi.

3

Miten etenet sovelluksessa? Voit tehdä sovelluksen haasteita mieleisessäsi järjestyk­ sessä, mutta helpoin tie on edetä sovelluk­ sessa Robokoutsin, ”työelämävalmentajan” avustuksella. Robokoutsi osaa tarjota juuri sinua kiinnos­ tavaa sisältöä Duunikoutsista. Klikkaa siis Robottihah­ moa etusivulta ja anna robotin kuljettaa sinut eteenpäin ­sovelluksessa. Muista arvioida suorittamasi haasteet hy­ miöillä, jotta robotti osaa suositella juuri sinua kiinnosta­ via haasteita.

4

Mitä kirjoitat CV:hen, jos työkokemusta on vasta vähän? Jos haet ensimmäistä kesätyöpaikkaa, osa-aikatyötä tai pidempi­ aikaistakin työtä, kannattaa suorittaa Duu­ nikoutsin CV-koneen haasteet. Sovellus poimii vahvuu­ tesi ja osaamisesi suorittamiesi haasteiden kautta ja luo sinulle automaattisesti osaamispohjaisen CV:n. Osaamis­ pohjaisen CV:n käyttö on yleistymässä ja se on loistava vaihtoehto, jos sinulle on kertynyt työkokemusta vasta vähän. Saat ladattua osaamispohjaisen CV:n syöttämällä sähköpostiosoitteesi CV-koneessa suorittamiesi haastei­ den jälkeen. Lisäksi saat yksinkertaiset ohjeet osaamis­ pohjaisen CV:n viimeistelemiseen.

5

Miten onnistut työhaastattelussa? ­Mitä kysymyksiä työhaastattelussa voi tulla vas­ taan? Ei hätää – Duunikoutsi valmentaa sinut työhaastattelun saloihin. Navigoi työ­ ­ haastatteluosioon, taklaa jännityksesi ja sparraa ­itsesi onnistumaan työhaastattelussa. Tässä osiossa opit muun muassa, mitä kysymyksiä haastatteluissa usein kysytään. Tiesitkö, että on olemassa myös kysymyksiä, joita työhaastattelussa ei saa sinulta kysyä? Opit tun­ nistamaan myös nämä työhaastattelun ”kielletyt ky­ symykset”. Saat myös tärkeitä vinkkejä jännittämiseen ja miten esimerkiksi online-haastatteluun kannattaa ­valmistautua.

6

Oletko jo onnistunut saamaan itsellesi­ työpaikan? Mitä sinun olisi hyvä tietää työ­ elämästä ja siellä olevista pelisäännöistä? Duunikoutsin Töissä-osion avulla opit tärke­ ää tietoa työelämässä toimimisesta ja siellä olevista peli­ säännöistä. Opit muun muassa, mitä kannattaa ­ ottaa huomioon työsopimusta kirjoittaessa, kauan koeaika voi kestää, minkälaista lomakorvausta tai esimerkiksi pe­ rehdytystä olet oikeutettu saamaan. Älä unohda tehdä työelämän pelisäännöt -testiä, jonka avulla opit lisää työ­ elämän säännöistä, erilaisista työsuhteista ja vaikkapa ammattiliitoista.

DU UNIKOU T SI OHJA A JA AU T TA A : 1. Kehittämään itsetuntemusta sekä tunnistamaan omia vahvuuksia ja osaamista 2. Etsimään työpaikkoja 3. Tekemään CV:n ja työhakemuksen 4. Valmistautumaan työhaastatteluun 5. Oppimaan työelämän pelisääntöjä 6. Löytämään seuraavan askeleen työelämäpolulla

Lataa Maksuton Duunikoutsi-sovellus Google Play-kaupasta tai App Storesta.


16

HENKILÖKUVA

Teksti: Ilari Äijälä Kuvat: SPL, Jyri Sulander/SPL , Pexels

URHEILU JA OPISKELU

ON TOIMIVA YHDISTELMÄ

Kat Ras so Juli urh muks eten j a en v eilu n yhd ja op inkit iske istä sivu misee lun n lta 31!

Jalkapallon A-maajoukkuepelaajat Juliette Kemppi ja Rasmus Schüller ovat onnistuneet yhdistämään menestyksekkään jalkapallouran ja opiskelun.

Juliette Kemppi Juliette Kempin lapsuuden haaveena oli aina olla lääkäri ja hän valitsikin lu­ kiossa sellaiset aineet, jotka olisivat tu­ keneet lääketieteelliseen hakemista. Kuitenkin unelma jalkapalloammatti­ laisuudesta tuli edelle. ”Lähdin jo kes­ ken lukion ammattilaiseksi Ahvenan­ maalle ja kirjoitin lopulta myös yliop­ pilaaksi siellä”, hän kertoo lähdöstään kotiseudulta Kaarinasta. Ahvenan­ maalla Juliette ei lopulta sitten viih­ tynyt kuin pari vuotta ja siirtyi ensik­ si vuodeksi Ruotsiin ja sitten Norjaan, joten lääkäriksi opiskelu ei ollut enää varteenotettava vaihtoehto. ”Lääkärik­ si olisin halunnut opiskella Suomes­ sa ja kun en ollut enää ihan varma sii­ tä, milloin palaan Suomeen, niin aloin miettimään muita vaihtoehtoja. Aloin sitten googlaamaan erilaisia itseä­ ni kiinnostavia koulutuksia, joita voi tehdä etänä ulkomailta käsin. Löysin ­hyvän vaihtoehdon Perhon liiketalous­

opistosta, jossa pystyi suorittamaan koko tutkinnon etänä”, hän kertoo opis­ keluvalinnastaan.

Liiketalous kiinnostuksen kohteena ”Perhon liiketalousopisto oli hyvä vä­ listeppi minulle ja sain siellä lopulli­ sen varmistuksen siitä, että liiketalous on se mun juttu. Olin tehnyt aiemmin muutaman vuoden jo sihteerin töitä, jo­ ten sain jo melkein puolessa vuodessa merkonomin paperit”, Juliette kertoo. Perhon jälkeen hän innostui hakemaan heti Lapin ammattikorkeakouluun ja pääsikin sinne monimuoto-opiskelijak­ si. Juliettea huokutteli koulutus, jossa hän pystyi yhdistämään kiinnostuk­ sen kohteitaan eli sijoittamisen, johta­ misen ja riskienhallinnan. ”Olen ollut tähän asti ainakin todella tyytyväinen valintaani. Kertaakaan en ole vielä käy­ nyt siellä koulussa ja olisi kiva käydä

Juliette Kemppi on edustanut Suomea jalkapallon naisten A-maajoukkueessa yli 50 kertaa ja hän on myös voittanut vuonna 2012 alle 19-vuotiaiden salibandyn maailmanmestaruuden.


17

HENKILÖKUVA

Rovaniemellä, mutta aikataulut eivät ole antaneet myö­ ten”, Juliette naurahtaa. ”Tällä hetkellä, jos saan kaik­ ki työharjoittelut ja johtamisen korkeakoulu­ diplomin tehtyä, niin uskon, että valmistun tavoiteaikataulussa”,­ hän kertoo. Työkokemusta on kertynyt Juliettelle mm. sihteerin töistä pelaamisen ohella jo useamman vuo­ den ajan. ”Tällä hetkellä, kun pelaan Englannissa FC London City Lionesses -nimisessä joukkueessa, niin ­ keskityn nyt pelkästään vain pelaamiseen ja opiske­ luun”, hän lisää loppuun.

Urheilusta oppia työelämään ”Keskittyminen on varmaan tärkein urheilun myötä opittu taito, jota olen hyödyntänyt työelämässä”, Juli­ ette nostaa esiin. ”Olen saanut työnantajiltakin positii­ vista palautetta siitä, että teen asiat täysillä ja tunnol­ lisesti. Joukkueurheilussa oppii myös noudattamaan ohjeita ja olemaan sitoutunut sekä kurinalainen. Jouk­ kueurheilijan täytyy olla tietyllä tapaa myös yksilö­ urheilija ja hoitaa itsenäisesti oma roolinsa mahdolli­ simman hyvin sekä olla aloitteellinen”, Juliette kertoo. Aloitekykyä tällä monitaiturilla selkeästi riittää ja roh­ keutta tarttua tulevaisuuden unelmiin.

Rasmus Schüller Rasmus Schüller haaveili pienenä lentäjän ammatista, mutta nykypäivänä lapsuuden haave naurattaa. ”Ny­ kyään pyrin enemmänkin välttelemään korkeita paik­ koja tai lentämistä ja lentäjän ammatti ei tulisi mis­ sään nimessä kyseeseen”, Rasmus naurahtaa. Kipinä jalkapalloammattilaisuuteen tuli vasta vähän ennen lukioikää, kun hän päätti hakeutua urheilulukioon. Iso muutos oli myös se, että koulukieli vaihtui ruotsis­ ta suomeen, kun hän päätti hakeutua Mäkelänrinteen

urheilu­lukioon. ”Urheilulukion myötä unelma urheilu­ ammattilaisuudesta vasta konkretisoitui ja määrätietoi­ nen työ t­ätä tavoitetta kohti todella alkoi. Urheiluluki­ ossa myös opiskelun ja urheilun yhdistäminen oli tehty hyvin helpoksi,” Rasmus kiittelee aikaansa Mäkelänrin­ teen ­urheilulukiossa.

Jalkapalloammattilaisena yliopistossa Kun Rasmus valmistui ylioppilaaksi lukiosta, hänelle oli tärkeää elää hetken aikaa pelkästään unelmaansa ja pelata vain jalkapalloa. Kuitenkin parin vuoden jälkeen hän huomasi, että kuinka paljon aikaa jalkapalloilijan ammatissa oli myös muulle. ”Olen aina pitänyt lukemi­ sesta ja itseni kehittämisestä, joten parin välivuoden jälkeen hain opiskelemaan sosiaalipsykologiaa yliopis­ toon, Rasmus kertoo. ”Kaipasin muuta tekemistä sekä hyvää vastapainoa pelaamiselle. Samaa hyvää vasta­ painoa tässä saa kahdeksan vuoden yliopisto-opiskelun jälkeenkin", hän toteaa. Rasmus luki kolme vuotta sosiaalipsykologiaa Helsin­ gin yliopistossa ja päätti tämän jälkeen hakea oikeus­ tieteelliseen Helsinkiin vuonna 2015. Vaikka Rasmus pääsikin ensimmäisellä yrittämällä lukemaan kahta ruotsinkielistä yliopistotutkintoa muutaman vuoden välein, niin hänellä ei ole antaa mitään oikotietä yliopis­ toon. ”Pääsin molempiin tutkintoihin heti ensimmäisel­ lä yrittämällä, mutta ei sisäänpääsyyn ole mitään sa­ laisuutta,” hän paljastaa. ”Pääsykokeisiin lukeminen on mielestäni tosi henkilökohtaista, siksi on tärkeää löy­ tää itselle toimivat tavat. Tein paljon muistiinpanoja ja alleviivauksia sekä kävin valmennuskurssin oikeustie­ teellistä varten. Jos rehellisiä ollaan, niin oikeustieteel­ liseen lukeminen oli myös paljon asioiden ulkoa opette­ lua,” Rasmus paljastaa. Toisaalta hän lisää nopeasti, että tiedon sisäistämisestä ja ymmärtämisestä ei tietenkään koskaan ole haittaa.

Urheilussa ja työelämässä pärjää samoilla ominaisuuksilla

HJK:n keskikenttäpelaaja Rasmus Schüller oli mukana toteuttamassa suomalaisen jalkapalloväen yhtä pitkäaikaisinta unelmaa, kun miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat pääsi ensimmäistä kertaa EM-kisoihin syksyllä 2019.

Urheilusta Rasmus on eniten oppinut määrätietoisuut­ ta, tiimityöskentelytaitoja ja tavoitteiden asettamis­ ta. ”Näissä ominaisuuksissa olen myös aika vahva, sillä näitä ominaisuuksia olen jo hyödyntänyt urheilu-uralla­ ni ja näitä ominaisuuksia aion hyödyntää myös työelä­ mässä pelaajaurani jälkeen”, Rasmus toteaa päättäväi­ sesti. Mitä ikinä Rasmus Schüller tekeekään urheilu-­ uran jälkeen, niin on selvää, että edellä mainituilla ominaisuuksilla tulevaisuuden unelmat on toteutetta­ vissa.


18

KESÄTYÖVINKIT

Teksti: Riikka Hautala/ Vastuullinen kesäduuni- kampanja Kuva: iStockphoto

i n u ? u d a s ä s s i e r K kiika

– AKTIVOIDU, NÄYTÄ MOTIVAATIOSI JA OTA ASKEL KOHTI UNELMIESI URAA!

Kesätyön hakeminen voi tuntua rankalta puuhalta. Fakta on kuitenkin se, että jokainen lähetetty hakemus vie sinua kohti kesätyöpaikkaa ja yritteliäisyys palkitaan. Ennakkoluuloton asenne ja pieni vaivannäkö hakemusta kohtaan kannattavat, sillä näin avaat enemmän mahdollisuuksia ja erotut massasta! ..

..

1

2

Hae sinnikkäästi ja aloita ajoissa!

Hyödynnä kaikkia kanavia kesätyönhaussa

Kesätöitä hakiessa sinnikkyys palkitaan. Kurkkaa ensin esimerkiksi oikotie.fi/ kesäduuni -sivuilta, millaisia kesätyöpaikkoja on tarjolla. Sivuilla on esitelty erikseen paikkoja alle 18- vuotiaille kesätyönhakijoille.

Kaikki kesätyöpaikat eivät tule hakuun kesätyösivustoille. Tarkista myös kiinnostavien yritysten omat nettisivut, äläkä unohda sosiaalista mediaa! Katso esimerkiksi Twitteristä ja Instagramista #kesätyö -tunnisteella avoimia paikkoja sekä vinkkejä erilaisista työtehtävistä ja yrityksistä. Muista hyödyntää myös Facebookin erilaiset työnhakuryhmät!

Ole ennakkoluuloton, sillä jokainen työ tuo arvokasta työkokemusta ja vie sinua eteenpäin! Muista aloittaa ajoissa, sillä ensimmäiset kesätyöt tulevat hakuun jo ennen vuoden vaihdetta.

Hae vastuullista kesätyöpaikkaa


KESÄTYÖVINKIT

3 Ota selvää yrityksestä ja kohdenna työhakemus haettavaan paikkaan Sopivan paikan löydyttyä ota hetki aikaa ja tutustu yritykseen. Mieti miksi haluaisit työskennellä juuri kyseisessä paikassa? Millaiset tehtävät sinua kiinnostavat ja missä puolestaan toivoisit kehittyväsi työn myötä? Entä, miksi olisit hyvä valinta hakemaasi paikkaan? Onko sinulla hyvä kunto harrastuksesi puolesta, oletko aamuvirkkuna valmis kaikenlaisiin työvuoroihin tai omaatko hyvät tekniset taidot? Entä osaatko käyttää Photoshopia, Youtubea tai omistatko hygieniapassin? Tuo osaamisesi konkreettisella tavalla ilmi, äläkä vähättele itseäsi ja taitojasi! Lähettäessäsi hakemuksia, voit hyödyntää perustietoja useammassa hakemuksessa, mutta kerro motivaatiostasi sekä taidoistasi aina personoidusti haettavaa paikkaa kohtaan.

4 Kerro itsestäsi esimerkkien avulla Positiivisuus, ahkeruus ja muiden huomiointi ovat hyviä juttuja, mutta miten ne käytännössä näkyvät? Listauksen sijaan avaa ennemmin työnantajalle, millaisia taitoja olet oppinut ja mitkä ovat vahvuuksiasi.­ Oletko oppinut ryhmätyötaitoja harrastuksessasi, ilahtuvatko koulukaverisi positiivisesta asenteestasi vai näkyykö motivaatiosi, vaikka uuden kielen opettelussa? Pohdi erilaisia piirteitä ja osaamistasi ja linkitä niitä hakemaasi työhön. Älä kuitenkaan turhaan yritä olla mitään, mikä ei ole sinulle ominaista.

5 Vai lähettäisitkö sittenkin videohakemuksen? Mikäli hakemuksen lähetysmuotoa ei ole rajattu vain kirjallisiin tiedostoihin, voi video erottautua massasta ja tuoda enemmän persoonaa peliin! Pääasia että hakemus näyttää sinulta ja osoittaa motivaatiosi sekä osaamisesi haettavaan työhön.

19


20

KEVÄÄN YHTEISHAKU 17.–31.3.2021! Löydä oma alasi yli 30 koulutuksen joukosta ja liity SAMKin yli 6000 opiskelijan joukkoon muuttamaan maailmaa!

AMK-tutkinnot • • • • •

Energia- ja ympäristötekniikka Fysioterapia Hoitotyö Kansainvälinen kauppa Konetekniikka

• • • • •

Kuvataide Logistiikka Liiketalous Matkailu Merenkulku

• • • • •

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sosiaaliala Sähkö- ja automaatiotekniikka Tietojenkäsittely Tuotantotekniikka ja tuotantotalous

Tutustu myös avoimen AMKin tarjontaan toisen asteen opiskelijoille: www.samk.fi/avoimen-amkin-opinnot-toiselle-asteelle Lue lisää koulutuksistamme ja tutustu myös SAMKin englanninkielisiin koulutuksiin, monimuoto-opintoihin sekä ylempiin AMK-tutkintoihin: samk.fi/haku


21

ILMOITUS / Oppilaitosesittelyt

O ULUN YLIO PI STO

LAU REA s. 28

s. 22

I T Ä - S UO M EN Y LIO PI STO

HAAGAHELIA

s. 24

s. 30

CENT R I A s. 27

#YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT

Löydä oma paikkasi!


22

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

"Toivoisin tytöt hak , että rohkea isivat

tietoteknmmin i -alalle"ikka MUUTTUVAN MAAILMAN ASIANTUNTIJAKSI "TIETOTEKNIIKKAA SAATETAAN LUULLA pelkäksi koodaamiseksi, vaikka se on tosiasiassa hyvin monipuolista. Opintojen alkupuolella saimme esimakua erikoistumisvaihtoehdoista, kuten tekoälystä ja tietokonetekniikasta. Itseäni kiinnostaa eniten käytännöllinen työskentely laitteiden parissa. Alunperin en ajatellut hakea tekniikan alalle lainkaan, mutta päädyin puolivahingossa kuuntelemaan tietotekniikan esittelyä lukion abipäivillä. Ajatus alkoi hautua mielessä ja varavaihtoehdosta kehittyi ykkösprioriteetti. Eikä ole kaduttanut päivääkään. Huippua opiskella yhteisössä, jossa on niin paljon erilaisia ihmisiä, mutta jotka silti tulevat hyvin toimeen keskenään. Olen saanut täältä enemmän kavereita kuin mistään muualta aiemmin. Toivoisin myös, että entistä useammat tytöt hakisivat rohkeammin tietotekniikan alalle!" VAPPU SCHRODERUS TIETOTEKNIIKAN OPISKELIJA OULUN YLIOPISTO


23

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

VARHAISKASVATTAJA OSAA HEITTÄYTYÄ "PIDÄN SIITÄ, ETTÄ varhaiskasvatuksen opintoihin kuuluu paljon kaikkea erilaista aina draamatunneista käsitöihin ja musiikista liikuntaan. Ei ole pelkkää istumista ja lukemista vaan oikeasti hauskaa yhdessä tekemistä. Aloin lukion jälkeen miettiä vaihtoehtoja ja muistin positiivisen kokemuksen yläasteen tetharjoittelusta päiväkodista. Minulle selvisi vasta silloin, että varhaiskasvatuksen opettajaksi voi opiskella yliopistossa. Olin aina pitänyt lapsista ja opettamisesta, mutta työkokeilun jälkeen alan valinta varmistui lopullisesti. Hyvä varhaiskasvattaja on sosiaalisesti taitava ja osaa heittäytyä. Tietysti myös kärsivällisyyttä tarvitaan, kun tehdään töitä lasten kanssa. Ihan parhaita puolia on se, että opinnoissa ja töissä pääsee hyödyntämään niin monipuolisesti omia mielenkiinnon kohteitaan." SANTERI LAAKKONEN VARHAISKASVATUKSEN OPISKELIJA OULUN YLIOPISTO

e e s ä ä p ä s s i ö t a j a s s i o a n i n i p m "O o n ä ä m ä " t n a n a y t i e d t ö hymielenkiinnon koh OULUN YLIOPISTO ON kansainvälinen tiedeyliopisto, jossa tehdään tiedettä arktisella asenteella. Oulun yliopistossa rakennetaan tulevaisuuden osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Oulun yliopisto kouluttaa päteviä ja mukautumiskykyisiä ammattilaisia, jotka pystyvät soveltamaan uusinta teknologista ja tieteellistä tietoa käytännön haasteisiin. Oulu on Suomen viidenneksi suurin kaupunki ja opiskelija-asuminen on täällä Suomen edullisinta. Oulun yliopisto toimii kahdella kampuksella: Linnanmaalla ja Kontinkankaalla. Oulun yliopistossa tehty korkeatasoinen tutkimus on muuttanut maailmaa. Joka päivä 2,6 miljardia ihmistä käyttää Oulussa kehitettyä teknologiaa.

oulu.fi @unioulu

@UniversityOfOulu

Kuvat: Laura Mauno Tekstit: Väinö Vasara


24

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

MATEMAT IIKAN AVULLA RATKAISTAAN TULEVAISUUDEN ONGELMIA LUONNONTIETEET OVAT KIINNOSTANEET minua aina ja halusinkin lähteä opiskelemaan fysiikkaa tai matematiikkaa yliopistoon. Joensuu houkutteli minua hyvänä opiskelijakaupunkina, joten päätin hakea tänne matematiikan tutkijan linjalle. Olen tykännyt tosi paljon opinnoista, sillä täällä saa aika lailla itse päättää miten aikatauluttaa opiskelunsa ja opinnoissa voi hyödyntää sitä tapaa, miten itse oppii parhaiten. Matematiikassa olen pitänyt todistamisesta, jossa jokin väite näytetään todeksi matemaattisilla lauseilla ja päätelmillä. Ongelmanratkaisu vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, etenkin jos ongelmaan ei millään löydy ratkaisua. Sivuaineessani fysiikassa labratyöskentely on ollut erittäin mielenkiintoista ja haastavaa, kun on päässyt kirjojen lukemisesta käytännön työhön. Tykkään paljon sekä ongelmanratkaisusta että matemaattista analyysista, ja tulevaisuudessa tutkijan työ on pitkälti sitä. Monet eivät varmasti tiedä millaista matematiikan opiskelu on yliopiston puolella ja se eroaakin tosi paljon esimerkiksi lukion matematiikasta. Täällä syvennytään matematiikan teorioihin ihan perusteista lähtien. Haaveenani on jäädä yliopistoon jatko-opiskelijaksi ja tähtään tulevaisuudessa tutkijan uralle. Matematiikka on alana sellainen, että siitä on mahdollisuuksia vaikka mihin. Yhdistelemällä matematiikan opintoja erilaisiin sivuaineopintoihin, kuten esimerkiksi ohjelmointiin, opettajaopintoihin tai kauppatieteisiin, niin pystyy hyvin suuntautumaan tulevaisuudessa oikeastaan mille alalle tahansa.

i s e e s t i a t o u "Louluhommissa, k

kyllä site.” pärjää

ATTE PENNANEN MATEMATIIKAN OPISKELIJA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, JOENSUU

Teksti: Ilari Äijälä Kuvat: Jami Ivanoff

AINEENOPETTAJA, MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, KEMIA JA TIETOJENKÄSITTELYTIEDE AINEENOPETTAJA JA LUOKANOPETTAJA, MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA Meiltä valmistuvat opettajat menestyvät erinomaisesti työelämässä. Tarjoamme myös sekä aineenopettajan että luokanopettajan kelpoisuuden antavan koulutus­ohjelman ja kaikista koulutusohjelmista voi edetä tohtoriopintoihin. MATEMATIIKKA, FYSIIKKA JA KEMIA, JOENSUU Matematiikan opinnoissa voi suuntautua sekä matematiikan tutkimukseen että sen soveltamiseen eri sektoreilla. Fysiikan opinnoissa erikoistutaan tutkimaan ja ohjaamaan valon käyttäytymistä. Fotoniikka on tulevaisuuden ala, joka mahdollistaa työllistymisen tutkijaksi, liike-elämään tai teollisuuteen. Koulutus kemistiksi tai kemistitutkijaksi puolestaan mahdollistaa toimimisen asiantuntijana teollisuudessa, korkeakouluissa, eri hallinnon aloilla tai EU:n organisaatioissa. Kaikkiin tutkintoihin voi sisällyttää sivuaineita Itä-Suomen yliopiston runsaasta valikoimasta, mikä antaa erinomaisen pohjan asiantuntijatehtäviin. Koulutusohjelmista voi myös edetä tohtoriopintoihin.

Itä-Suomen yliopiston fysiikan, kemian ja matematiikan hakukohteet Joensuussa www.uef.fi/fysmat www.uef.fi/kemia www.uef.fi/hae


25

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

MON IALAINEN JA MON IPUOLINEN OPISKELU AVAA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA OLI ALUN PERIN ajatuksena hakea ensisijaisesti luokanopettajakoulutukseen, mutta sitten löysinkin Itä-Suomen yliopistosta koulutuksen, jossa pystyy yhdistämään opettajan opinnot ja luonnontieteet. Olen tykännyt peruskoulusta asti matematiikasta ja erityisesti lukiossa kiinnostuin kemiasta. Täällä Joensuussa saa ikään kuin kaksoispätevyyden eli saa aineen- ja luokanopettajan pätevyyden ja lisäksi saa syventyä itseäni kiinnostaviin kemian opintoihin. Tämä oli etukäteen itsellenikin vähän yllättävä valinta hakukohteena, mutta olen kyllä ollut tosi tyytyväinen valintaani. Joensuu on aika kaukana kotiseudustani ja täällä ei ollut yhtään tuttua tullessani tänne, mutta onneksi täällä Joensuussa on tosi yhteisöllinen meininki ja opetushenkilöstö on tosi helposti lähestyttävää. Lisäksi paikkakunnan luonto ja rauhallisuus on minulle tärkeätä. Opiskelu on täällä tosi monipuolista ja esimerkiksi pedagogisissa ja kemian opinnoissa on aika lailla erilainen viikkorytmi ja aikataulutus. Opettajaopinnoissa pääsee täällä perehtymään monialaisesti eri teemoihin aina erityispedagogiikasta käsityönopetukseen ja näitä voi opiskella myös sivuaineina. Luokanopettajan työssä minua houkuttelee konkreettinen käsillä tekeminen ja aineenopettajan puolella taas opetusharjoittelut ovat olleet mielenkiintoisia. Jos ja kun saan tulevaisuudessa muokata omaa työtäni, niin haluaisin olla ympäristöpainotteisella opetusalalla sekä käsitellä yhteiskunnallisesti ja ajankohtaisesti merkittäviä teemoja, kuten esimerkiksi ilmastonmuutosta.

KIIA ARONEN KEMIAN OPISKELIJA AINEENOPETTAJAN JA LUOKANOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, JOENSUU

a t s u l e k s i p ”Kseamaiahnyvoän pohjan n e t s i l l a n n yhteiskutarkasteluun.” ilmiöiden


26

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

"OpINTOJE

NI AIKANA

O l L ö E y t ä n täältä p yt N kaverinairhaat ." Teksti: Ilari Äijälä Kuvat: Niko Jekkonen

VAHVA TAHTO JA LAADUKAS OPETUS AVAAVAT OVI A TULEVAISUUTEEN HAKIESSANI TÄNNE MINULLA ei ollut hirveästi käsitystä millaista sovelletun fysiikan opiskelu on, mutta heti opintojen alkuvaiheessa vahvistui, että matematiikka ja fysiikka ovat minun juttuni. Ajattelin aina, että haluan lukea lääketiedettä, mutta esimerkiksi teoreettinen matematiikka olikin yllättäen paljon kiinnostavampaa ja vei mennessään. Tänne hakiessa ei tarvitse etukäteen tietää mitään, vaan tärkeää onkin, että suhtautuu avoimin mielin luonnontieteisiin ja uusien asioiden opiskeluun. Mietin myös aluksi, että riittävätkö omat kykyni matematiikan ja fysiikan osalta, mutta näköjään laadukas opetus yhdistettynä vahvaan tahtoon on toimiva yhdistelmä. Paljolti fysiikan opiskelu on aika itsenäistä, mutta toisaalta täällä on hyvin tiivis yhteisö ja samanhenkistä porukkaa, jolta saa tukea opiskeluun. Hyvä aikataulutus on fyysikolle tärkeä työkalu, joka auttaa myös opintojen suorittamisessa sekä tutkimus- ja kehittämistyössä. Tulevaisuudessa haluan tehdä perinteistä tutkimustyötä, esimerkiksi kehittää kuvantamismenetelmien matematiikkaa. Itä-Suomen yliopistossa tehdään kansainvälistä laadukasta huippututkimusta ja täältä on kattavien sivuaineopintojen myötä myös hyvät mahdollisuudet työllistyä eri alojen yrityksiin.

Katso video

ANSSI MANNINEN SOVELLETUN FYSIIKAN OPISKELIJA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, KUOPIO

SOVELLETTU FYSIIKKA, KUOPIO Koulutamme asiantuntijoita ratkaisemaan vaativia globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutos, ikääntyminen ja kestävä tuottavuus. Näitä haasteita taklaamme laskennallisen, lääketieteellisen, materiaali- ja ympäristöfysiikan keinoin. Panostamme tutkimuksen lisäksi merkittävästi myös opetuksen kehittämiseen lähtökohtana oppijakeskeinen oppiminen.

Sovfyslaitos

uefappliedphysics


27

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

TÄ SA T E , O L O IKEUTETTU

A

ä d h e t a j a a l s l e n k o s i m op tä intohi " töi parissa. "ON ETUO

MUSIIKIN OPINNOILLA VOI TEHDÄ OMASTA INTOHIMOSTA AMMATIN REITTINI LUKIOSTA AMMATTIKORKEAKOULUUN ei ollut kovin suoraviivainen, mutta taustalla on ollut koko ajan unelma musiikinopettajan työstä. Musiikin alalle voi olla vaikea päästä opiskelemaan ja itsellenikään opiskelupaikka ei auennut ensimmäisellä hakukerralla. Tärkeää on olla luovuttamatta sekä katsoa avoimesti erilaisia vaihtoehtoja. Minäkin päädyin lähtemään pois kotiseudultani opiskelemaan Centriaammattikorkeakouluun Kokkolaan. Opinnoissani olen saanut yhdistää pianonsoiton ja laulamisen sekä muitakin asioita, josta todella tykkään. Se yllätti myös positiivisesti, että Kokkola on vireä kulttuurikaupunki, jossa on paljon esiintymismahdollisuuksia. Kiinnostavimpia ovat olleet erilaiset isommat ja pienemmät musiikkiprojektit sekä opetusharjoittelu. Centria tarjoaa kansainvälisenä korkeakouluna monipuolisesti vaihto-opintoja ja minun tieni vei Yhdysvaltoihin saakka. Haastavinta on ollut keskittyä omaan pääaineeseeni rytmimusiikin pianoon tarpeeksi, sillä kalenterini täyttyy yleensä nopeasti Centrian mahdollistamista erilaisista projekteista. Haluan tulevaisuudessa lukion musiikinopettajaksi, samalla voisin työskennellä musiikkiopistossa esimerkiksi pianonsoiton opettajana. Nykyisten opintojen jälkeen on siis maisteriopinnot haaveissa. Suomessa musiikin opiskelu on mahdollista ilman isoja lukukausimaksuja ja musiikin opiskelijan ei tarvitse olla esimerkiksi lapsesta asti soittanut jotain tiettyä instrumenttia. Itse aloitin pianonsoiton kymmenvuotiaana musiikkiopistossa, mutta täällä on opiskelijoita hyvinkin erilaisilla musiikillisilla taustoilla. HEINI SUONPÄÄ MUSIIKKIPEDAGOGIOPISKELIJA CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU

CENTRIA ON AMMATTIKORKEAKOULU suurella sydämellä! Aktiivinen opiskelijayhteisömme ja nykyaikaiset oppimisympäristöt luovat viihtyisät puitteet opiskelulle. Ilmapiiri kampuksillamme Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa on kannustava ja monikulttuurinen. Pienet ryhmäkoot ja helposti lähestyttävät opettajat sekä muu henkilöstö varmistavat, että jokainen opiskelija saa opinnoissa tarvitsemansa tuen. Opiskelijamme ovat tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä - Centria sijoittui jo kolmannen kerran peräkkäin ykköseksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa valmistuvien opiskelijoiden kyselyssä (02/2020)! Opiskelijamme ja heidän tulevaisuutensa työelämässä ovat aina toimintamme keskiössä. Tarjoamme opiskelijoille laajan valikoiman koulutusmahdollisuuksia, käytännönläheisen opetuksen sekä hyvät yhteydet työ- ja elinkeinoelämän edustajiin. Vuosittain Centriasta valmistuu noin 500 insinööriä, tradenomia, sosionomia, sairaan- ja terveydenhoitajaa sekä musiikki- ja yhteisöpedagogia. Noin 90 tutkinnon suorittaneista on kansainvälisiä opiskelijoita. Centria.fi

centriaamk

centria-ammattikorkeakoulu


28

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

Teksti: Ilari Äijälä Kuvat: Niko Jekkonen

IHMISTEN HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ ALOITIN TÄNÄ SYKSYNÄ opiskelun Laureassa englanninkielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa ja unelmani onkin tulla sairaanhoitajaksi Suomessa. Se tekee minut onnelliseksi, että saan auttaa ihmisiä ja toimia ihmisten hyvinvoinnin parissa. Opintojen alkuvaiheessa olemme käyneet sairaanhoitajakoulutuksen perusopintoja, joten olen alusta lähtien saanut paljon uutta tietoa ja täällä pääsee heti oppimaan käytännön asioita. Olen eniten kiinnostunut sairaanhoidon perusteista ja tulevaisuudessa haluaisinkin työskennellä esimerkiksi kirurgisessa hoitotyössä sairaalassa. Tälle alalle kannattaa tulla, koska hoitoala antaa paljon mahdollisuuksia ja laajasti erilaisia vaihtoehtoja työllistyä. Valitsin englanninkielisen tutkinnon vastaavan suomenkielisen tutkinnon sijaan kansainvälisyyden takia, sekä koska puhun ainakin tällä hetkellä paremmin englantia. Sairaanhoitajan työ on todella merkityksellistä itselleni ja yhteiskunnallisesti tärkeää. Hoitoalalla voi työskennellä monessa eri paikassa ja eri-ikäisten ihmisten kanssa, aina pienistä lapsista ikääntyneisiin. Haluan työskennellä tulevaisuudessa sellaisessa paikassa, jossa voin hyödyntää täällä saatua osaamista ja tietoa. Minulle tärkeitä asioita ovat ihmisten terveys, hyvä toimintakyky ja etenkin mielenterveys näinä haastavina aikoina. Hyvä mielenterveys yleisesti luo turvallisuuden tunnetta kaikille.

u u l u u k n e e t yvään ihmisyy

n e t s i m h toistetnami inen." aut

”H

MASHAL GHAFFAR SAIRAANHOITAJAOPISKELIJA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU

LAUREA ON SUOMEN vetovoimaisin ammattikorkeakoulu ja toimii kuudella kampuksella Uudellamaalla. Laureassa opiskellaan työelämälähtöisesti, joten pääset jo opintojen aikana verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa liiketalouden ja tietojenkäsittelyn, sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualojen saralla. Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta valmistuneet opiskelijat työllistyvät erinomaisesti. Laureasta valmistuneista 96,4% työllistyy vuoden sisällä valmistumisesta. Me Laureassa uskomme vuorovaikutukseen ja ihmisen kohtaamiseen; taito kohdata toinen ihminen on arvokkain pääomamme.

laurea.fi @laureauas

@Laureaammattikorkeakoulu

Liity reilun 28 000 Laureasta valmistuneen joukkoon: Haku englanninkielisiin koulutuksiin 7.-20.1.2021. Haku suomenkielisiin koulutuksiin keväällä 17.3. – 31.3.2021 ja syksyllä 1.9. – 15.9.2021. Tutustu tarjontaan www.laurea.fi/koulutus. Kuvat: Laura Mauno Tekstit: Väinö Vasara


29

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

HIENOA OLLA MUKANA RAKENTAMASSA UUTTA TULEVAISUUTTA

ä t s i l e i k n i n e n a l g n e n e ll "suosittteultkintoa kaiki

ä t s e d y y s i l ä v n " i . a e s l l n i ka iinnostune k

ALOITIN NYT ELOKUUSSA opiskelemaan Laurean ihan uudessa englanninkielisessä restonomitutkinnossa. Minua on aina kiinnostanut turismi, matkailu ja asiakaspalvelu, joten valinta oli minulle aika selkeä. Lisäksi valitsin Laurean suomenkielisen tutkinnon sijaan englanninkielisen vastaavan nimenomaan kansainvälisyyden ja sen antamien mahdollisuuksien takia. Näin koronavuonna opiskelun aloittaminen on ollut varmasti hyvinkin erilaista, mutta siitä huolimatta opiskelu on ollut todella mielenkiintoista ja innostavaa. Esimerkiksi asiakasymmärryksen opintojaksosta on varmasti hyötyä tulevaisuudessa missä tahansa alan ammatissa. Englannin kieli tuo opiskeluun oman mielenkiintoisen haasteensa ja varsinkin ammattisanastoa ei opi hetkessä. Haluaisin tulevaisuudessa tehdä mahdollisesti turismiin tai palvelumuotoiluun liittyviä töitä asiakkaiden ja kivojen kansainvälisten yritysten parissa. Itse uskon, että matkailu tulee lähivuosina muuttumaan ja näen sen pelkästään mahdollisuutena enkä uhkana. Nyt onkin hyvä aika opiskella sekä kehittää uusia matkailuun liittyviä innovaatioita. Itselleni tuli aikamoisena yllätyksenä, että kuinka monipuolisia mahdollisuuksia ja uravaihtoehtoja tämä tutkinto antaa, ihan tapahtumatuotannosta palvelumuotoiluun. Moni varmasti luulee, että tämä ala painottuu ravintola-alalle, mutta monipuolisuus ja kansainvälisyys ovat selkeästi tämän alan ja tutkinnon etuja. Täältä saatavaa osaamista voi hyödyntää jopa työskentelemällä hääsuunnittelijana! AINO KORHONEN RESTONOMIOPISKELIJA HOSPITALITY MANAGEMENT AND SERVICE DESIGN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU


30

Ilmoitus / Oppilaitosesittelyt

ITSEÄÄN KANNATTAA LÄHTEÄ HAASTAMAAN ALOIN SELAILLA AIKA nopeasti kouluja netistä sen jälkeen, kun ammattilaisurani jääkiekossa päättyi. Ensisijaisesti minua kiinnosti kaikki kaupallisen alan koulutukset ja päätinkin hakea Haaga-Heliaan. Tein itse jonkin verran taustatutkimusta ja sain myös hyviä suosituksia ystäviltäni, jotka olivat opiskelleet Haaga-Heliassa. Pääsin lopulta molempiin sekä englanninkieliseen International Business -koulutusohjelmaan että suomenkieliseen tradenomikoulutukseen. Valitsin lopulta englanninkielisen koulutuksen, sillä halusin haastaa itseäni ja kehittää kielitaitoani, joka helpottaa työskentelyä kansainvälisissä yrityksissä. International Business -linjalla on opiskelijoita ympäri maailmaa kaukaa ja läheltä, joten täällä opiskellessa kyllä kenen tahansa maailmankuva ja kulttuuritietoisuus avartuu. Ensimmäisenä vuotena sain paljon perustietoa liiketaloudesta ja tutustuin erilaisiin pääainemahdollisuuksiin. Tykkään siitä, että täällä ei opiskella pelkkää teoriaa, vaan saadaan toteuttaa aitoja työelämäprojekteja yrityksille. Nytkin meillä on parhaillaan esimerkiksi yhteistyöprojekti kasvispohjaista jäätelöä valmistavan Härtelön kanssa. Ensimmäisen vuoden aikana käydyt markkinoinnin kurssit vahvistivat omaa käsitystä siitä, että valitsen pääaineeksi markkinoinnin, joka on alana sellainen, jossa saa käyttää luovuutta ja jossa on todennäköisesti myös hyvät työllistymismahdollisuudet tulevaisuudessa. Unelma-ammattinani voisi olla jotain yrittäjyyteen, hyvinvointiin ja urheiluun liittyvää, mutta lähitulevaisuudessa voisin tehdä jotain urheilumarkkinoinnin parissa. Suomessa on ainakin paljon kehitettävää urheilijoiden brändin kehittämisessä sekä sosiaalisen median hyödyntämisessä.

KEMIS E T T E S Ä Ä P ELLESSA K S I P O Ä L L Ä "TÄ

IIN

a j a s s n a k n e t s y yrit ostoitumaan." verk Teksti: Ilari Äijälä Kuva: Niko Jekkonen

JANNE PUHAKKA INTERNATIONAL BUSINESS HAAGA-HELIA

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalouden palveluratkaisut ja kielet, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. 10 500 opiskelijaamme luovat vahvat siteet työelämään jo opiskeluaikanaan. Panostamme kaikessa toiminnassamme yrittäjyyteen, yhteistyöhön, innovatiivisuuteen ja kansainvälisyyteen. haaga-helia.fi


31

OPISKELU JA URHEILU

Jatkoa sivulta 17.

JULIETTEN JA RASMUKSEN

5 VINKKIÄ OPISKELUN JA URHEILUN YHDISTÄMISEEN: 1

Aikatauluta ja suunnittele opiskelua etukäteen. Joskus on hankala aloittaa työskentely, mutta jos on aika­ tauluttanut tekemisen, niin sitten on helpompi lähteä työn touhuun. Suunnittele ajoissa, milloin aiot opiskella. Jos esimerkiksi luento menee päällekkäin harjoituksen kanssa, ole ajoissa yhteydessä opettajaan, miten kompensoit poissaolosi.

2

Muistiinpanot tukevat oppimista. Ota muistiinpanoja oppimastasi. Vaikka joku opinnoissa tuntuu selvältä, on hyvä pystyä myöhemmin palaamaan jo aikaisemmin selvältä tuntuneeseen aiheeseen.

3

Keskittyminen ja itseluottamus. Ihan mitä ikinä teetkin, tee se 100% keskittyen juuri siihen työhön juuri nyt. Usko itseesi!

4

Aktiivisuus kannattaa. Ole aktiivinen oppija, jos joku asia on sinulle epäselvä, kysy rohkeasti muilta apua.

5

Pidä terveydestäsi huolta. Nuku ja syö hyvin, jolloin kroppa ja aivot toimivat yhteistyössä.


32

Rohkean valinta – LAPPI! Yhteishaku 17.–31.3.2021

> Oikeustieteet

> AMK-tutkinnot päivä-, monimuoto- ja verkko-opintoina

> Taideteolliset alat

> Ylemmät AMK-tutkinnot

> Yhteiskuntatieteet

> Opinnot avoimessa

> Kasvatustieteet

ulapland.fi | lapinamk.fi

AMKissa


33

K AUPA N ALA

TALOU SHAL L IN TO

s. 34

s. 41

EL I N TA RVIK ET EO LLI S U U S

K IINT EISTÖPALVELUAL A

s. 38

s. 42

M AT K A I LU- JA R AVI N TO LA-ALA s. 39

LOGI ST I I KK A JA H UO L I N TA s. 40

#TULEVAISUUDEN TOIMIALAT

Löydä oma paikkasi!


34

ILMOITUS / Toimialat

kauppa.fi/ura

ALAN AMMATTEJA AVAINASIAKASPÄÄLLIKKÖ

KAUPA N A LA

MYYNTINEUVOTTELIJA

HANKINTAPÄÄLLIKKÖ VALIKOIMASUUNNITTELIJA

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN SUUNNITTELIJA

yrityksiä: päivittäistavara- ja erikoiskauppoja, tukkukauppoja, liikenneasemia, hankinta-, logistiikka- ja maahantuontiyrityksiä sekä teknisen kaupan ja palvelujen yrityksiä.

maailmalta ja myyvät tuotteitaan asiakkaille ympäri maailmaa. Verkkokauppa ei tunne rajoja. Monissa työtehtävissä edellytetään hyvää kielitaitoa ja kulttuuriosaamista.

OPINTOJEN JÄLKEEN VOIT luoda uraa vaa-

ALA SOPII TULOSHAKUISELLE tiimityös-

ALALLA

TOIMII

MONENLAISIA

tivissa myyntitehtävissä, asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi henkilöstöhallinnossa, IT-toiminnoissa, markkinoinnissa, myynnissä, ostotoiminnoissa, rahoituksessa, valikoimanhallinnassa tai viestinnässä. Kaupan ala tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia myös yrittäjyyteen. KAUPAN ALALLA ON VAHVA kansainväli-

nen ulottuvuus. Kansainvälistä kauppaa harjoittavat yritykset ostavat tuotteita

kentelijälle. Työssä painottuvat asiakaslähtöisyys, myynti- ja vuorovaikutustaidot sekä järjestelmä- ja logistiikkaosaaminen. Brändin kehittämisosaamista, tuotesuunnittelu- ja kuluttajaosaamista sekä data-analytiikan taitamista tarvitaan yhä enemmän. Yrittäjällä tulee olla laaja-alaista osaamista monilta eri osa-alueilta sekä luovuutta ja rohkeutta toteuttaa omaa visiotaan.

JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA

DATA-ANALYYTIKKO

VERKKOKAUPPA-ASIANTUNTIJA TIETOKANTA-ASIANTUNTIJA DIGITAALISEN KAUPAN KEHITTÄJÄ LOGISTIIKKAKOORDINAATTORI TOIMITUSKETJUPÄÄLLIKKÖ KULJETUSPÄÄLLIKKÖ

CONTROLLER

TUOTERYHMÄPÄÄLLIKKÖ OSTAJA

AVAINASIAKASMYYJÄ

VERKKOKAUPPAYRITTÄJÄ

DESIGN MANAGER KAUPPIAS

PALVELUMUOTOILIJA

VASTUULLISUUSPÄÄLLIKKÖ

MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ


35

ILMOITUS / Toimialat

M O N I P U O LI S I A U R A M A H DO LL ISU U KSIA!

KUKA: PAMELA

KUKA: TOM

KOULUTUS: TRADENOMI

KOULUTUS: TRADENOMI

AMMATTI: OSTAJA

AMMATTI: KAUPPIAS

TYÖPAIKKA: OY SULTRADE LTD

TYÖPAIKKA: K-MARKET EROTTAJA JA K-MARKET ESPLANADI

PAMELA VASTAA SULTRADELLA useiden merkkituotteiden ostamisesta ja logistiikasta eli tavaroiden toimittamisesta Suomeen myyntiin. Hän nauttii työnsä kansainvälisestä luonteesta ja että saa työskennellä sellaisten merkkituotteiden kanssa, joista on itsekin kiinnostunut. Liiketalouden opinnot antavat hyvät valmiudet liiketoiminnan ymmärtämiseen sekä Suomessa että kansainvälisesti.

KAHTA K-KAUPPAA HELSINGIN keskustassa luotsaava Tom on työskennellyt ruokakaupassa koko uransa. Hän suosittelee lämpimästi kaupan alaa sekä K-kauppiaan uraa yrittäjyydestä haaveileville. Taloushallinnon tradenomin tutkinnon suorittanut Tom kannustaa kaupan alasta kiinnostuneita opiskelemaan talous­ hallintoa, etenkin kirjanpitoa. Ja mikäli yrittäjyys kiinnostaa, ovat yritysjuridiikka ja yritysverotus tärkeitä aiheita. Lisäksi kauppiasvalmennus antaa kauppiaan työhön monipuolisen pohjan.

K AUPAN AL AN YRI T TÅ JÅ

A LU E PÄ Ä L L I K KÖ

VASTUULLISUUSPÄÄLLIKKÖ

PA LV E LU M U OTO I L I JA


36

ILMOITUS / Toimialat

evl.fi/ammatit Kuva: Anne Immonen

SEURAKUNTIEN VIROISSA JA JOISSAKIN TEHTÄVISSÄ EDELLYTETÄÄN SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON JÄSENYYTTÄ JA KONFIRMAATIOTA.

TULEVAISUUDEN

TYÖPAIKKA KI R KO N A M M ATIT A L A N AMMATTE JA SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISEN kirkon

seurakunnissa työskentelee 16 000 eri alojen ammattilaista. He kohtaavat ihmisiä arjessa ja juhlassa. KOHTAAMISEN PAIKKA VOI olla missä vaan:

somessa, alttarilla, koulussa, hautausmaalla, sairaalassa, hiekkalaatikolla. JOKAINEN LEIRI RAKENTUU hyvästä ruo-

asta, siististä paikasta, kiinnostavasta ohjelmasta turvallisessa ilmapiirissä. KUN APUA TARVITAAN, niin sitä löytää

diakoniatoimistosta, ruokajakelusta, perheneuvonnasta tai kahdenkeskisistä keskusteluista.

HÄITÄ ENNEN ASIOIDAAN virastossa tai

netissä, sovitaan tiloista ja musiikista, käydään vihkikeskustelu. SEURAKUNNAN TOIMINTAA ja henkilöstöä

DI AKONI /DI AKONIS SA L ASTENOHJA A JA

K ANT TOR I

PAPPI

johdetaan, taloutta suunnitellaan, päätöksiä valmistellaan.

L ÄHET YS - JA K ANSA INVÄL ISEN T YÖN OHJA A JA

JA KAIKESTA TÄSTÄ viestitään kuvin,

PUUTARHUR I /HAUTAUSMA AT YÖNTEK I JÄ

sanoin ja videoin, netissä, somessa ja erilaisissa medioissa. Tietoa opintopoluista, tutkinnoista ja ammateista: evl.fi/ammatit

NUOR ISOT YÖNOHJA A JA

TOIMISTOSIHTEER I

SEUR AKUNTAEMÄNTÄ /KEI T T IÖT YÖNTEK I JÄ SEUR AKUNTAMESTAR I /ER I T Y ISAMMAT T IMIES SUNT IO/ VAHT IMESTAR I

TALOUSPÄ ÄLL IKKÖ

VARHA ISK ASVATUK SEN OHJA A JA V IEST I JÄ / T IEDOT TA JA


37

ILMOITUS / Toimialat

JOKA V IIKKO PÄ ÄSE E H A ASTAMA AN OMA A LUOV UUTTA AN

”Kirkko on luo ja turvallinteetntava

työnantaja"

TA LO USPÄÄLLIKÖN TYÖSSÄ SA A MO NIPU O LISTA O SA AMISTA LAAJALLA TOI M I NTAK ENTÄLLÄ MITÄÄN SELKEÄÄ POLKUA seurakunnan talouspäälliköksi ei ole. Olen itse yhteiskuntatieteiden maisteri, mutta kirkon hallinnon tehtäviin päädytään hyvinkin erilaisilla taustoilla. Periaatteessa nykypäivänä mikä tahansa ammmattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto voi toimia polkuna seurakunnan johtotehtäviin. Harvalla lapsella tai nuorella tuskin on unelma-ammattina seurakunnan talouspäällikön virka, mutta toisaalta tässä työssä kerryttää monipuolista osaamista, jota voi hyödyntää myöhemminkin työelämässä ja muissa tehtävissä. Talouspäällikön tehtävä ei ole pelkkää taloushallintoa tai numeroiden pyörittämistä, vaan olen koko seurakunnan kehitystyössä ja henkilöstöhallinnossa mukana. Talous tarjoaa raamit ja resurssit toiminnalle, mutta työ on paljon muutakin. Pääsen joka päivä haastamaan itseäni, oppimaan asioita ja olemaan oman mukavuusalueeni ulkopuolella. Haluan myös haastaa seurakuntaa kehittymään ja tekemään asioita totutun toiminnan ulkopuolella. Minulle on tärkeää myös seurakunnan perustehtävä ja se, että saan olla mukana tekemässä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Seurakuntatyö mielletään yleensä vahvasti hengellisen työn kautta, mutta minun työpäiväni koostuvat hyvinkin maallisista asioista. Talouspäällikölle maltti ja pitkäjänteisyys ovat hyviä ominaisuuksia ja on myös tärkeää hyväksyä oman osaamisen rajallisuus ja tiimityön merkitys. Työyhteisössämme on paljon eri alojen asiantuntijoita, joiden osaamiseen on hyvä tukeutua. JARKKO SEPPÄLÄ TALOUSPÄÄLLIKKÖ ORIMATTILAN SEURAKUNTA

SEURAKUNNAN VIESTINNÄN TEHTÄVIIN voi tulla­ hyvinkin erilaisista koulutustaustoista. Itselläni on ammattikorkeakoulupohjainen viestinnän koulutus, mutta usealla työkaverilla on esimerkiksi teologin koulutus. Viestinnän tehtävissä saa olla luova, visuaalinen ja tehdä monipuolisesti eri asioita päivittäin. Työtehtäviini kuuluu tällä hetkellä muun muassa sosiaalisen median kanavat, niiden sisältöjen suunnittelu ja toteuttaminen sekä verkkosivujen ylläpito ja siihen liittyvä tuki ja kouluttaminen seurakuntien työntekijöille. Lisäksi työhöni kuuluu paljon graafista suunnittelua ja esitteiden sekä mainosten taittamista. Vedän myös seurakuntayhtymän sometiimiä, jossa yhdessä suunnittelemme erilaisia sosiaalisen median kampanjoita ja sisältöjä. Työssäni pitää osata organisoida omaa työtänsä, sietää painetta ja reagoida nopeallakin aikataululla. Työn ehdoton suola onkin, että jokainen päivä on erilainen ja saan oppia jatkuvasti uusia asioita. Kirkon viestinnän työtehtävät eivät varmastikaan suuresti eroa muista viestinnän hommista, ainoastaan sisältö on erilaista. Monilla saattaa olla mielikuva kaavoihin kangistuneesta kirkosta, mutta kyllä kirkossakin käytetään huumoria ja meemejä. Kutsumme ihmisiä osallistumaan seurakuntien toimintaan ja kerromme, mitä kaikkea hyvää täällä kirkossa ja seurakunnissa tehdään. Monelle on varmasti yllätys, kuinka monipuolisesti täällä saa tehdä hyviä asioita. HEIDI HUJANEN TIEDOTTAJA KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

lla

" a l l e l o u p n a i as

"

ao a s ä s s i ö Kirkon t

Hyvän

Henkilökuvan tekstit: Ilari Äijälä Talouspäällikön valokuva: Marja Huuhtanen/Orimattilan seurakunta Tiedottajan valokuva: Sami Malmberg


38

ILMOITUS / Toimialat

etl.fi Kuva: Atria

VAIKUTA SIIHEN, MITÄ

SUOMI SYÖ EL I N TA RVI K ET EOLLISU U S ELINTARVIKETEOLLISUUS VALMISTAA RUOKIA ja juomia kuluttajille, ravintoloille ja

suurkeittiöille. Suomessa tehtyjä tuotteita viedään myös eri puolille maailmaa. ELINTARVIKETEOLLISUUDESSA TYÖSKENTELEVÄT ammattilaiset pääsevät muo-

vaamaan tulevaisuutta ja vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat oleellinen osa alan tuotantoa. TUOTANNON TEHTÄVIEN LISÄKSI yritykset

työllistävät muun muassa ravitsemuksen, laadun ja pakkausten asiantuntijoita, jotka kehittävät ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja, jotta ruokaa voidaan valmistaa myös tulevaisuudessa.

ONKO

VAHVUUSALUEESI

KÄDENTAIDOT,

tekninen osaaminen tai nopea oppimiskyky? Kaikille niille on käyttöä, sillä elintarviketeollisuudessa työnkuvia on kymmenittäin erilaisia. Myös työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä ruokaa valmistetaan ja nautitaan Suomessa joka päivä. Elin­ tarviketeollisuudessa työskentelee noin 38 000 henkilöä.

AL A N AMMATTE JA TUOTEKEHIT TÄ JÄ

EL INTARV IKET YÖNTEK IJÄ

LEIPOMOT YÖNTEK IJÄ

TUOTANTOAVUSTA JA

MARKK INOINT IPÄ ÄLL IKKÖ R AV ITSEMUSASI ANTUNT IJA

TYÖHÖN VOI KOULUTTAUTUA montaa eri

reittiä. Elintarvikealan tutkinnon voi hankkia oppisopimuskoulutuksessa, toisen asteen oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Elintarvike­ yrityksiin työllistytään hyvin myös monilla muilla koulutustaustoilla.

JUUSTOMESTARI VASTUULL ISUUSPÄ ÄLL IKKÖ T YÖNJOHTA JA

L A ATUASI ANTUNT IJA

PROSESSI-INSINÖÖRI MEIJERIST I

MY YNT IJOHTA JA


39

ILMOITUS / Toimialat

mara.fi

MERKITYKSELLISIÄ TYÖTEHTÄVIÄ TARJOLLA

ALA TEKEE TOIMENPITEITÄ KESTÄVÄN MATKAILUN PUOLESTA

MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALA MERKITYKSELLISEN IHMISTEN PARISSA tapah-

tuvan työn löydät matkailu- ja ravintolaalalta. Monissa työtehtävissä toimitaan tiimeissä ja luodaan yhdessä elämyksiä ja hyvinvointia asiakkaille niin arjessa kuin juhlissakin. VOIT VAIKUTTAA, että Suomessa tuotetaan

matkailu- ja ravintolapalveluita kestävällä tavalla. Ala on trendikäs ja kansainvälinen, ja opintojen aikana voit hakeutua kehittämään taitojasi myös opiskeluvaihdoissa ja työ­ harjoitteluissa ulkomailla. MONENLAISET PERSOONAT sopivat matkailu-

ja ravintola-alalle. Työnkuvia on lukuisia, ja ala työllistää paljon yrittäjiä. Alalla arvostetaan

energisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Useissa tehtävissä on hyötyä myös myynti- ja vuoro­vaikutustaidoista. Esimies- ja johtotehtäviin tähtäävälle on etua monipuolisesta kokemuksesta toimialalla, esimerkiksi tarjoilijan tai kokin tehtävistä. Alan opintoihin sisältyy paljon työpaikoilla ja yhteistyössä yritysten kanssa tapahtuvaa oppimista. RESTONOMIKOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA on sekä ammatillisen koulutuksen

että lukion jälkeen yksi alan korkeakouluvaihtoehto. Lukion suorittamisen jälkeen voi myös hakea alan ammatilliseen oppilaitokseen suorittamaan joko ravintola- ja catering-alan tai matkailualan perustutkintoa, minkä jälkeen hakeminen korkeakouluun on edelleen mahdollista.

Lue lisää

A L A N AMMAT T E JA R AV INTOL APÄ ÄLL IKKÖ KEI T T IÖMESTAR I

HOTELL INJOHTA JA

MY YNT INEUVOT TEL I JA

K AHV IL APÄ ÄLL IKKÖ

PALVELUPÄ ÄLL IKKÖ

MATK A ILUPALVELUJEN TUOT TA JA RUOK APALVELUESIMIES

TAR JOIL I JA

MATK A-ASI ANTUNT I JA KOKOUSPÄ ÄLL IKKÖ

KOKK I HOTELL IPÄ ÄLL IKKÖ

VASTA ANOT TOV IRK A IL I JA R AV INTOLOI TSI JA

ER ÄOPAS

VUOROPÄ ÄLL IKKÖ


40

ILMOITUS / Toimialat

huolintaliitto.fi

HYPPÄÄ

ALALLE, JOSSA PELIKENTTÄNÄ ON KOKO MAAILMA

LOGIST I I K K A- JA HU O LINTA KIINNOSTAISIKO SINUA LIIKUTELLA koko maailmaa?

Huolinta- ja logistiikkapalvelut muodostavat kansainvälisen kaupankäynnin perustan ja ovat hyvin tärkeä osa toimivaa ulkomaankauppaa. HUOLITSIJAT OVAT KANSAINVÄLISEN kaupankäyn-

nin asiantuntijoita, heidän työnsä jäljet näkyvät päivittäin ihmisten ja yritysten arjessa. Huolitsijat varmistavat, että yrityksen tilaama kone tai netistä tilaamasi lenkkarit kuljetetaan oikeaan paikkaan aikataulussa, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Oman mausteensa työhön tuovat kansainväliset ja kansalliset lait ja sopimukset, mutta myös ekologisempien kuljetusmuotojen kehittäminen. VAUHDIKAS ALA TARJOAA monia merkityksellisiä

työtehtäviä sekä uravaihtoehtoja eri koulutus-

taustaisille. Yhteistyökyky, tarkkuus ja aloitteellisuus ovat avaintaitoja. Alan sanasto ja materiaalit ovat kansainvälisiä, usein myös työkaverit. ­Englannin kieli pitää hallita, ja muusta kielitaidosta on etua. OPINTOJA VOI SUORITTAA toisen asteen ammatil-

lisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa.

A L A N AM M AT T E JA LOGIST I IKK APÄ ÄLL IKKÖ L I IKENTEENHOI TA JA KUL JETUS SUUNNI T TEL I JA A JOJÄR JESTEL I JÄ

HUOL I TSI JA

TERMINA AL I T YÖNTEK I JÄ

Lue lisää

L I IKETOIMINTA JOHTA JA HENK ILÖSTÖPÄ ÄLL IKKÖ K IR JANPI TÄ JÄ

MY YNT IPÄ ÄLL IKKÖ

V IEST INTÄ ASI ANTUNT I JA


41

ILMOITUS / Toimialat

taloushallintoliitto.fi/opiskelija

OVET AUKI MONEEN SUUNTAAN

MAAILMAN PARAS ENSIMMÄINEN TYÖPAIKKA

TA LO U S H A LLI NTO TALOUSHALLINTOALA TARJOAA monipuoli-

sia työmahdollisuuksia mm. tilitoimistoissa ja alan konsulttiyrityksissä sekä muiden yritysten talousosastoilla. Työpaikan koko voi vaihdella 1–50 henkilön välillä aina kansainvälisiin konserneihin asti, joten työympäristöissä on runsaasti vaihtoehtoja.

Lue lisää

TALOUSHALLINNON OSAAMINEN VOI olla

polku myös yrittäjyyteen ja yritysten johtotehtäviin, sillä johtajalta odotetaan liiketoiminnan ja yrityksen talouden analysoimisen hallintaa. Talousosaaminen avaa ovia moniin erilaisiin suuntiin. Taloushallinnon tutkinto taskussa töitä riittää!

AL A N AMMAT T E JA CONTROLLER

K IR JANPI TÄ JÄ

KLT-ASI ANTUNT I JA

PALK ANL ASK I JA

PALKK AHALL INNON AMMAT T IL A INEN

TEHTÄVIEN KIRJO TALOUSHALLINNON alal-

la on laaja. Taloushallintoala sähköistyy kovaa vauhtia ja automatisaatio mahdollistaa palkanlaskijan, kirjanpitäjän ja tilintarkastajan rutiinitöiden lisäksi toimimisen talouden asiantuntijana. Taloushallinnon töissä korostuvatkin sosiaaliset taidot ja keskustelut asiakkaiden kanssa.

OPINTOPOLUT Taloushallinnon opintoja ja koulutuksia voit suorittaa ammattiopisto- (esim. liike­ talouden perustutkinto, merkonomi), AMK(esim. talousasiantuntija, tradenomi) ja korkeakoulutasolla (esim. laskentatoimen suuntautumisvaihtoehto kauppatieteellisessä). Tarjolla on myös aikuisopetusta, erityisammattitutkintoja sekä oppisopimus- ja näyttötutkintomahdollisuuksia.

PHT-PALKK AHALL INNON ASI ANTUNT I JA PÄ ÄK IR JANPI TÄ JÄ

TALOUSPÄ ÄLL IKKÖ

TALOUSHALL INNON AS SISTENT T I TALOUSHALL INNON T I IMIESIMIES T IL I TOIMISTOYR I T TÄ JÄ TALOUSJOHTA JA

VEROKONSULT T I


42

ILMOITUS / Toimialat

siistiihommaa.fi

Niin kauan

KUIN ON

TALOJA,

ON TÖITÄ!

KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ON RAJATTOMASTI MAHDOLLISUUKSIA

KI I N T EI STÖ PA LVELUALA KIINTEISTÖPALVELUALA PITÄÄ HUOLEN maam-

me suurimmasta omaisuudesta, kiinteistöistä. Alan ammattilaiset mahdollistavat sujuvan arjen kouluissa, työpaikoilla tai missä tahansa liikummekin. esimerkiksi kiinteistöjen huoltoa ja ylläpitoa, energianhallintaa, ulkoalueiden hoitoa, siivousta ja puhtaanapitoa sekä aula- ja turvapalveluja. Kaikkia rakennuksia taloyhtiöistä ja kauppakeskuksista teollisuushalleihin on hoidettava, joten alalla työskentelevien työympäristöt voivat vaihdella suuresti riippuen yrityksen asiakaskohteista. KIINTEISTÖPALVELUT

OVAT

VOIMAKKAASTI KASVAVA ja teknistyvä kiinteistö-

palveluala työllistää yli 100 000 henkeä. Uusille osaajille riittää kysyntää yleisestä taloustilanteesta riippumatta. Myös etenemismahdollisuudet ovat hyvät.

ALALLA ARVOSTETAAN ITSENÄISTÄ työskentely-

otetta ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Työajat ovat joustavia, mikä helpottaa töiden tekoa myös opiskelujen aikana. Kiinteistöpalveluala onkin yksi suurimmista kesätyön tarjoajista ja nuorten työllistäjistä.

OPIN TOPOLUT

AL A N AM M AT T E JA TOIMI T IL AHUOLTA JA PALVELUPÄ ÄLL IKKÖ K I INTEISTÖNHOI TA JA VART I JA

YR I T TÄ JÄ

Ammatillinen perustutkinto:

TEKNINEN HUOLTOMIES

ESIM. KIINTEISTÖNHOITAJA TAI TOIMITILAHUOLTAJA

V IHER ALUEIDEN HOI TA JA

Ammattikorkeakoulu ja yliopisto:

T YÖNJOHTA JA

ESIM. RESTONOMI, TRADENOMI, DI JA KTM

Oppisopimuskoulutus:

ALUE JOHTA JA

MONIPALVELUT YÖNTEK I JÄ


43

ILMOITUS / Toimialat

Löydä kesätyö Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa on mukana jo yli 515 työnantajaa, jotka ovat sitoutuneet kuuteen vastuullisen kesätyön periaatteeseen. Kampanjasivustolta löydät kesän 2021 kesätyöpaikat helposti yhdellä haulla - aloita unelmaduunin hakeminen tänään!

Kaikki vastuulliset kesäduunit löydät osoitteesta: oikotie.fi/kesäduuni @kesaduuni

@vastuullinenkesaduuni

@vastuullinen _ kesaduuni

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT:

HOPEAKUMPPANIT: OUTOKUMPU / LASSILA & TIKANOJA / ESPOON KAUPUNKI / KUNTAREKRY / KEMIRA / TELIA / OP / NRC GROUP / METSÄ GROUP / HELSINGIN KAUPUNKI / NESTE


44

savonia.fi KUOPIO | IISALMI | VARKAUS

Hae tulevaisuus.

Yhteishaku 17.–31.3.2021

AMK-TUTKINNOT

YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT

KULTTUURIALA › Muotoilija › Musiikkipedagogi › Tanssinopettaja

LIIKETALOUDEN ALA › Tradenomi, liiketoiminnan kehittäminen › Tradenomi, Digital Health

LIIKETALOUDEN ALA › Tradenomi, Wellness-liiketoiminta › Tradenomi, liiketalous LUONNONVARA-ALA › Agrologi MATKAILU- JA RAVITSEMISALA › Restonomi, matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen SOSIAALI- JA TERVEYSALA › Ensihoitaja › Bioanalyytikko › Fysioterapeutti › Röntgenhoitaja › Sairaanhoitaja › Sosionomi › Suuhygienisti TEKNIIKAN ALA › Insinööri, sähkö- ja automaatiotekniikka › Insinööri, tietotekniikka › Insinööri, rakennustekniikka › Rakennusmestari › Rakennusarkkitehti › Insinööri, konetekniikka › Insinööri, ympäristötekniikka › Insinööri, energiatekniikka

LUONNONVARA-ALA › Agrologi MATKAILU- JA RAVITSEMISALA › Restonomi, Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen SOSIAALI- JA TERVEYSALA › Bioanalyytikko / Röntgenhoitaja, kliininen asiantuntija › Sosiaali- ja terveysala, hyvinvointikoordinaattori › Sosiaali- ja terveysala, kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito › Sosiaali- ja terveysala, kuntoutus TEKNIIKAN ALA › Insinööri, teknologiaosaamisen johtaminen › Insinööri, rakentaminen

Yhteishaku 7.–20.1.2021 ENGLANNINKIELISET KOULUTUKSET

› Bachelor of Business Administration, International Business › Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering › Bachelor of Engineering In Internet of Things › Bachelor of Health Care, Registered Nurse › Master’s Degree Programme in Digital Health


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.