Vestby Nytt nr. 1 2020

Page 8

H va s k je r

med sentrumsutbyggingen?

Bylab (bylaboratorium)

D

u kan påvirke sentrums­ utviklingen

Arild Forsberg

det de lurer på. De tar også imot innspill fra besøkende for videre behandling. En flott lysbildepresentasjon gir gode visuelle effekter av bygg, prosjekter og struktur fremover. I tillegg har senteret ulike dokumenter, planer og presentasjoner som er tilgjengelig for besøkende.

Du kan påvirke sentrums­ utviklingen. Benjamin og Sven-Ola forklarer at senteret ble åpnet i november og har som formål å informere om planer, vedtak, status og fremdrift i sentrumsutbyggingen samt besvare aktuelle spørsmål. Det er ofte utfordrende for kommuner å gi tilstrekkelig informasjon til innbyggere. Bylab Vestby gjør at innbyggere kan dra innom for å få besvart

Noe er avklart…… Vi spør først om kulturhuset som er det mest aktuelle prosjektet for tiden. Benjamin og Sven-Ola forklarer at detaljplanleggingen er under utarbeidelse. I slike prosesser kan man gjennom offentlig ettersyn komme med merknader til prosjektet. Da kan innbyggere komme med forslag og foreslå endringer. Det er ikke sikkert at ditt innspill blir tatt med videre, men det

Svend-Ola Brænd i planavdelingen og Benjamin Lindbergh Broch i sentraladministrasjonen

Vi er kjent med de store endringene som vil finne sted de neste årene. Vestby sentrum vil etter hvert bli et mer attraktivt sted for beboere, handlende, og næringsdrivende. Det er ikke enkelt for innbyggere å få et forhold til lange prosesser. Dette har kommunen løst ved et informasjonssenter – Bylab Vestby - i etasjen under biblioteket i Sentrumsveien 13. Hver mandag mellom 14-18 er senteret betjent med fornuftige folk fra kommunen. Under vårt besøk fikk vi informasjon og svar av Sven-Ola Brænd fra planavdelingen og Benjamin Lindberg Borch fra sentraladministrasjonen. 8

VESTBY NYTT NR. 1 - 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.