Vestby Nytt nr. 1 2020

Page 44

Espens månedlige Norges største rettsskandale i fredstid Dersom du mottar eller har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra NAV, har du høyst sannsynlig blitt informert om at du skal oppholde deg i Norge mens du mottar disse ytelsene. Det er feil. I følge EØS-avtalen har du rett til å oppholde deg i hele EØS-området. Likevel har feilen fått alvorlige konsekvenser for mange. Espen Franck-Nielsen

Om man kan reise bort eller ikke hvis man er sykmeldt over lengre tid, kommer selvsagt an på hva man er sykmeldt for. I mange tilfeller kan det være bra for helsen å reise bort fra norsk vinter og til varmere strøk. Dette har NAV valgt å se bort fra, selv i tilfeller hvor fastleger har anbefalt sine pasienter å reise sørover. Hvis man har perioder hvor man likevel ikke skal møte opp noe sted, for eksempel hvis det er feriestengt der man pleier å møte opp. Hvis man unnlater å møte til avtaler med NAV eller til aktiviteter i forbindelse med at man mottar arbeidsavklaringspenger, eller om helsen blir forverret av en reise, er saken en annen. Det gjelder å bruke sin sunne fornuft.

44

VESTBY NYTT NR. 1 - 2020

I følge EU-reglene som gjennom EØS-avtalen også gjelder for Norge, har du faktisk rett til å få disse ytelsene når du oppholder deg i EU og i EØS-området. Med andre ord, du har rett til å reise til andre EØS-land, selv om du mottar sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Likevel har mange mennesker fått krav om tilbakebetaling av slike ytelser, og til og med ubetinget fengselsstraff, fordi vedkommende har oppholdt seg utenlands i kortere eller lengre perioder. Dette til tross for at man har vært innenfor EØS-området, og faktisk hadde rett til det. Kan gå langt tilbake Det har vært snakk om en EØS-forordning fra 2012 som slår fast at man har rett til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land. Vi skal ikke se bort fra at kravet om

opphold i Norge kan ha vært i strid med EØS-reglene siden EØS-avtalen ble inngått i 1994. EFTAs overvåkingsorgan ESA, som skal se til at EØS-avtalen blir fulgt, har opprettet sak. Norske myndigheter har fått flere varsler om at norsk praksis om krav til opphold i Norge er i strid med EØS-avtalen flere ganger de senere årene. Likevel ble flere mennesker satt i fengsel for å ha oppholdt seg utenfor Norges grenser mens de mottok sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Flere varsler I 2017 ble det slått fast i en dom i EU-domstolen at man har rett til å få trygd utbetalt, selv om man oppholder seg i andre EU-land. (Tolley-dommen). Storbritannia var part i saken. Norge tok parti med den britiske stat, og ble derfor

involvert. Den britiske staten tapte, og burde ikke norske myndigheter ha blitt orientert om utfallet av en sak de involverte seg i? Burde vi ikke forvente at myndighetene kjenner til de forpliktelsene Norge påtok seg da EØS-avtalen ble inngått? Burde ikke jurister som har trygderett ha kjent til hvilke EØS-regler som faktisk gjelder? Norge har flere ganger de siste to-tre årene fått varsler om at krav til opphold i Norge er i strid med EØS-reglene. Hvorfor fortsatte man å dømme folk til fengsel? Hvorfor ble ikke praksisen endret tidligere? Prosessen med å kontakte de som er rammet er satt i gang, og det er allerede blitt utbetalt beløp som på uriktig grunnlag er krevd tilbakebetalt. Vi må være forberedt på at denne prosessen kan ta en del tid.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.