Vestby Nytt nr. 1 2020

Page 28

Leserundersøkelse Vestby Nytt 2019 Vestby er en kommune i vekst. Innbyggertallet øker og dette medfører store forandringer, noe vi ser gjennom mange nye byggeprosjekter. Dette påvirker oss alle både i hjem og fritid. I en slik situasjon er det viktig for et lokalt magasin som Vestby Nytt å ha kunnskap om hvem våre lesere er, og hva de ønsker seg. Derfor har vi gjennomført en egen leserundersøkelse i samarbeid med PCinfo.no ved Trond Larsen.

Selve undersøkelsen er gjennomført ved å stille en rekke spørsmål som publikum har svart på over ca. 2 måneder. Dette er utført ved våre egne nettsider og publisering mot Facebook i lokale grupper. Det har også vært mulig å svare ved å sende inn eller levere inn på postkasser i Vestby og Son bibliotek. De fleste svarene kom inn via nettet. Vi skal i denne artikkelen ta frem noen av resultatene fra undersøkelsen, som i sin helhet kan leses på våre nettsider.

Hvem har svart? Av 246 svar var det litt flere kvinner enn menn, 67,9%. Vi fikk svar i alle aldre fra 18 til 85 år, med snittalder på 52 år. Det var svært hyggelig for oss å få vite at 1 av 4 tar vare på magasinene. Det bekrefter tilbakemeldinger vi har fått tidligere.

Grendene Vi fikk flest svar fra Vestby (48,8%), Son (17,2%) og Hølen (16%) og færrest fra Hvitsten (2%). Hele 9,2% av svarene kom utenfra kommunen. Leses Vestby Nytt? Hvordan leses så magasinet? Nesten 70% leser magasinet månedlig (dvs hver gang), mens kun 3% sier de aldri leser Vestby Nytt. Dette er en svært hyggelig lesing for oss som jobber med dette. Av disse sier også nesten 80% at de leser Vestby Nytt med en gang eller i løpet av 2-3 dager. På nett Vi har gjennom PCInfo.no arbeidet hardt med å gjøre oss tilgengelig på nett. Vi spurte derfor om publikum leser oss på nett, og ble litt overrasket over at nesten 60% faktisk ikke visste at vi er på nett (gratis). Du er velkommen til å lese oss på www.mediasenteret.no når som helst.

Redaksjonell glede Vestby Nytt er et redaksjonelt magasin! Det vil si at de redaksjonelle sakene er hjertet i det vi utgir. Sakene skrives av en rekke frittstående journalister som lønnes for hver sak. Derfor var det hyggelig at svært mange ga oss god skår. 23,8% mener våre saker er gode, 46% svært gode og 20,6% utmerket. Det bør varme mang en journalist.

28

VESTBY NYTT NR. 1 - 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.