Vestby Nytt nr. 1 2020

Page 18

NAV leder Rikke Haagensen

NAV for deg og meg Vi hører daglig om NAV i forbindelse med (feil-) tolkninger av EØS-regelverket og manglende oppfølging. Da lurer vi på hvordan det er å jobbe i en lokal NAV-avdeling i Vestby. Som skyteskive får vi leder av NAV Vestby Rikke Haagensen til å stille opp. Hun gir oss et positivt inntrykk av innsatsen til de ansatte og stolthet når de kan vise til resultater for å få brukere tilbake til arbeidslivet. Den samme morgenen vi var på besøk fortalte en veileder at hun hadde fått to brukere i jobb. Arild Forsberg

NAV er et partnerskap mel­ lom stat og kommune Rikke er kommunalt ansatt, men har to overordnete: rådmannen i kommunen og en direktør i NAV Østre Viken. Dermed må hun ha to pc'er som dekker statlige og kommunale funksjoner og tjenester. Fint med to øyner og to ører i en dobbel funksjon. Hun forteller at det ikke er noen store endringer ved årsskiftet, da NAV ble omorganisert i fjor og delte Viken i to. Vestby tilhører Østre Viken med hovedkontor i Moss. På avdelingen er det til sammen 31 ansatte hvorav 13

18

VESTBY NYTT NR. 1 - 2020

jobber med statlige oppgaver og resten kommunale. Nytt i år er at de organiserer flyktninge­ tjenester. Dette omfatter alt fra introduksjonsprogram med språkopplæring til arbeids­ rettete tiltak. Nasjonalt viser det seg at 64% av flyktninger som har gjennomført introduksjonsprogrammet enten er i jobb eller under utdanning ett år etterpå. NAV får dermed muligheten til kartlegge flyktningenes totale kompetanse for å tilpasse aktuelle tiltak. Tjenester for innbyggere i Vestby Hver enkelt bruker får tildelt en veileder for oppfølging

og kontakt. Rikke og hennes veiledere har fokus på de som står lengst unna arbeidslivet og de som trenger det mest. Hvis mulig forsøkes helt eller delvis tilbakeføring til arbeidslivet. Integrering av psykisk syke og brukere med skjellet og muskel­sykdommer er brukergrupper med flest i antall og krever stor innsats for å lykkes i en jobbsituasjon. Rikke påpeker at det er en helse­messig gevinst ved å være i en jobbsituasjon. Her har NAV samarbeide med mange fleksible arbeidsgivere. Et viktig råd fra Rikke er at ungdom under utdanning fullfører skolen eller tar aktuelle

fagbrev. Det er viktig med formelle krav ved ansettelser. Ser arbeids­giver flere hull i perioder, kan det være en ulempe for en jobbsøker. Full fart fremover… NAV får tildelt nødvendige ressurser til rettighetsbaserte tjenester og har moderne lokaler i sentrum. En vellykket digitaliseringsprosess har ført til mer effektiv saks­ behandlingstid og veiledere får dermed etter hvert mer tid til den enkelte bruker. Også brukere kan logge seg på og få digital kontakt med NAVveiledere.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.