Vestby Nytt nr. 1 2020

Page 16

SON KULTURKIRKE VINTER/VÅR 2020 SON KULTURKIRKE VINTER/VÅR 2020

r e d l e v k r a e m d e l e T v Temak

DIALOG DIALOG

FRI FRI ENTRÉ ENTRÉ

SON KULTURKIRKE VINTER/VÅR 2020 SON KULTURKIRKE VINTER/VÅR 2020

Europabevegelsen Velkommen til nye og HVA SKJER MED EUROPA? Velkommen til nye og KONSERTER spennende konsertKONSERTER spennende konsertopplevelser i nabolaget! De populære Dialog-møtene i Son Kulturkirke PÅ SAGA opplevelser i nabolaget! Billetter kjøpes på PÅ Billetter kjøpes på med starterSAGA sitt 2020 program tirsdag 28. januar ticketco.no eller i kaféen ticketco.no eller i kaféen

en time før konserten – besøk av Generalsekretær Mellem i enFredrik time før konserten om ikke utsolgt. – om ikke utsolgt. Europabevegelsen.

Brexit har vært en gjenganger i nyhetsbilde det siste LØRDAG 1. FEBRUAR KL. 19.00 LØRDAG 1. FEBRUAR ODD NORDSTOGA, kr 425 KL. 19.00 halve året og igjen de siste ODD kr 425 Etter et NORDSTOGA, selvpålagt nesten konsertfritt år i 2019, dagene med vedtak i det Etter et selvpålagt nesten konsertfritt er det med stor spillelyst Nordstoga i 2020år i 2019, er det spillelyst Nordstoga britiskei 2020 underhuset om å legger ut med på enstor omfattende soloturne. legger ut på en omfattende soloturne. bryte med EU 31. januar. Til SAGA kommer han helt i starten av Til SAGA kommer han heltVil i starten av Johnson lykkes turneen. Boris turneen. med sin plan og hva blir LØRDAG 14. MARS KL. 19.00 konsekvensene for Europa LØRDAG 14. kr MARS ANITA SKORGAN, 350 KL. 19.00 og Norge? ANITA SKORGAN, kr 350

Velkommen til Dialog, til gode foredrag som Velkommen til Dialog, til gode foredrag som utvider horisonten, til en kveld for egne ytringer utvider horisonten, til en kveld for egne ytringer og til et pulserende sosialt samvær. Start gjerne og til et pulserende sosialt samvær. Start gjerne med en kaffekopp og god hjembakst i kaféen med en kaffekopp og god hjembakst i kaféen kl. 19. Foredraget starter kl. 19.30. kl. 19. Foredraget starter kl. 19.30. TIRSDAG 28. JANUAR TIRSDAG 28. JANUAR FREDRIK MELLEM, Generalsekretær i

FREDRIK MELLEM, Generalsekretær i Europabevegelsen Europabevegelsen

HVA SKJER MED EUROPA? HVA SKJER MED EUROPA?

Med Håvar Bendiksen på gitar og Jon Willy Med Håvar Bendiksen på gitar og Jon Willy Rydningen på keyboards. Rydningen på keyboards. Utviklingen i Europa med Anita Skorgan har gitt ut over 20 album, fått Anita Skorgan har ut over 20 album, sterke populistiske og naSpellemannsprisen og gitt representert Norge i fått Spellemannsprisen ogpå representert Norge i MGP 4 ganger. Konserten SAGA byr på sjonalistiske strømninger i MGP 4 ganger. Konserten på SAGA byr på høydepunkter fra et langt låtskriver- og artistliv. høydepunkter fra et langt låtskriverartistliv. EU landogsom f.eks. Polen,

Utviklingen i Europa, med en uoversiktlig Utviklingen i Europa, med enog uoversiktlig Brexit og sterke populistiske nasjonalistiske Brexit og sterke og nasjonalistiske strømninger i enpopulistiske rekke EU land, utgjør en strømninger i en rekke EU land, utgjør Europa en trussels mot et samlet og handlekraftig trussels mot et samlet og handlekraftig og EU bygget på demokratiske idealer. Europa og EU bygget på demokratiske idealer.

TIRSDAG 25. FEBRUAR TIRSDAG FEBRUAR VERONICA 25. ORDERUD, domfelt for medvirkning til drap.

VERONICA ORDERUD, domfelt for medvirkning til drap.

Å SETTE SAMMEN ET LIV Å SETTE SAMMEN ET LIV

Hvordan takle tilværelsen når livet snus på hodet? Hvordan tilværelsen når snus på hodet? Hvordantakle komme styrket ut avlivet en krise? Hvordan Hvordan komme utinnhold av en krise? Hvordan bygge opp et nyttstyrket liv med og mening? bygge opp et nytt liv med innhold og mening?

TIRSDAG 31. MARS TIRSDAG 31. MARS

MORTEN ROSTRUP, Leger uten grenser MORTEN ROSTRUP, Leger uten grenser

UTRYDNINGSTRUET: UTRYDNINGSTRUET: VÅRFELLES FELLESHUMANITET HUMANITET VÅR

Morten Rostrup har vært engasjert i medisinsk Morten Rostrup har vært engasjert i medisinsk humanitært arbeid gjennom 23 år. Han har humanitært arbeid gjennom 23 år. Han har erfaringerfra framange mange krigssoner krigssoner og erfaringer og naturkatastnaturkatastrofer.Over Overalt altser ser han han at at vår vår felles rofer. felles humanitet humaniteterer under sterkt press. under sterkt press.

TIRSDAG28. 28.APRIL APRIL TIRSDAG

Ungarn og Italia, utgjør en trussels mot EUs SIGVART DAGSLAND, kr 390 Med pianist Torjus Vierli mål om å være et samlet og Med pianist Torjus Vierli handlekraftig En Europa bygget på demokratiske idealer. Samtidig konsertopplevelse med Sigvart Dagsland er En konsertopplevelse med Sigvart Dagsland er møte med en artist som behersker publikumser Kroatia et etnytt medlem og Nord-Makedonia, Montenegro, et møte med en artist som behersker publikumsrommet til fulle. Gjennom sin totale tilstederommet til Albania fulle. Gjennom sin totale tilstedeBosnia-Hercegovina ønsker å bli de neste. værelse ogog uovertrufne stemme tar han menneSØNDAG 19. APRIL KL. 19.00 SØNDAG 19. APRIL KL. 19.00 også SIGVART DAGSLAND, kr 390

værelse og uovertrufne stemme tar han mennesker med seg; fra det sårbare menneskelige til sker med seg; fra det sårbare menneskelige til kraftfulle stemninger og vokalprestasjoner. og vokalprestasjoner. I våre naboland kraftfulle Sverige stemninger og Danmark er befolkningen positive til

EU, men ikke i Norge. I dag er det et uoversiktlig bilde.

Generalsekretær Fredrik Mellem i Europabevegelsen vil gi sitt svar på spørsmålene: Hva skjer med Europa? Og vil fortsatt et stort flertall i Norge stemme mot norsk medlem­ skap i EU?

FARHANSHAH, SHAH,forsker forskerpå på Teologisk Teologisk universitet, FARHAN universitet,Oslo Oslo

ISLAMI INORGE NORGE ISLAM

detgrunn grunntil tilåå frykte frykte Islam Islam ii Norge? ErErdet Norge? Hvordan Hvordan unngårvivipolarisering polarisering og og irrasjonell irrasjonell frykt? unngår frykt? Hvorforereropplyst opplyst religionskritikk religionskritikk fra Hvorfor fra både både troendeog ogikke-troende ikke-troende nødvendig? nødvendig? troende

VINTERSEMINAR LØRDAG 7. MARS FRA KL. 9.30 – 14.00

Professor ANDERS ASCHIM og forfatter HÅVARD REM

BIBELEN SOM HELLIG OG LITTERÆR TEKST Hvordan er Bibelen påvirket av den tid og kultur den ble skrevet i og hvordan har den påvirket språket og kulturen i vår tid. kr pr. 150 pr. pers., inkl. inkl. lunsj og kaffe. Pris krPris 150 pers., lunsj og kaffe. Påmelding til Marit.Roos.Hansen@vestby.kommune.no Påmelding til marit.roos.hansen@vestby.kommune.no innen 4.mars innen 4.mars

FØLG MED PROGRAMMET FØLG MED PÅPÅPROGRAMMET

sonkulturkirke.no sonkulturkirke.no Sagbruksveien Sagbruksveien2,2,Son Son

16

VESTBY NYTT NR. 1 - 2020

LØRDAG 9. 9. MAI KL.KL. 19.00 LØRDAG MAI 19.00

HALVDAN SIVERTSEN & TRIO SOLTØMMERBAKKEN, kr 350 HALVDAN SIVERTSEN & TRIO SOLTØMMERBAKKEN, kr 350 Trio Soltømmerbakken harhar invitert Halvdan Sivertsen til å til være Trio Soltømmerbakken invitert Halvdan Sivertsen å være med å sette ord ogog toner til forestillingen Høre til på med å sette ord toner til forestillingen Høre tilJorda. på Jorda. Konserten er er viet våre sårbare arter. Konserten viet våre sårbare arter.

Det handler omom å se segseg rundt, bli glad i altisom leverlever og gror rundtrundt oss. oss. Det handler å se rundt, bli glad alt som og gror

VISEKVELD VISEKVELD TORSDAG 12.12. MARS KL.KL. 20.00 TORSDAG MARS 20.00

NORDISKA VISSKOLAN, Fri Fri entre. NORDISKA VISSKOLAN, entre. Soon viseklubb presenterer Nyheter Fra Fra Ingensteder bestående av av Soon viseklubb presenterer Nyheter Ingensteder bestående ELENA NORDH, THOBBE TANAKA, CHRISTIAN AIRIKKA og og ELENA NORDH, THOBBE TANAKA, CHRISTIAN AIRIKKA PERNILLE HOX. DeDe firefire studentene fra Nordiska visskolan synger PERNILLE HOX. studentene fra Nordiska visskolan synger om vanlige folk, frafra hvorsomhelst om vanlige folk, hvorsomhelst – –eller frafra ingensteder. eller ingensteder. FØLG MED PÅPÅ PROGRAMMET FØLG MED PROGRAMMET

sonkulturkirke.no sonkulturkirke.no Dialogmøtene erSon svært populære med mange aktuelle samfunnsSagbruksveien 2, Sagbruksveien 2, Son temaer.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.