Page 1

3 Woningbouw Landerd: 5 John Vermeulen ‘Sigaar uit eigen doos’

beste fi etsenzaak

7 Olympische dromen

van Jan van Tongeren

11 Stichting Ravenstein opgeheven

13 Luchtige Reekse Pronkzitting

reek, schaijk, zeeland, oventje, ravenstein, herpen, overlangel, neerlangel, neerloon, demen, dieden, deursen, dennenburg, huisseling, keent en koolwijk

www.peelgraaf.nl - T: 0486 - 453850

Z E E L A N D , M E L K PA D 1 3

Perc.opp. 207 m2 - Inh. 425 m3. Slaap- en badkamer op begane grond mogelijk. Vraagprijs: 2 239.000 k.k.

RPP stelt vragen over stimuleren grondverkoop

Minister Schippers geeft in Herpen startschot voor Q-support

‘Geleerd van deze gruwelijke epidemie’ HERPEN - Herpen stond deze week, evenals zeven jaar geleden toen in het dorp de Q-koortsepidemie uitbrak, weer eens in het middelpunt van de belangstelling. Landelijke, regionale en lokale media overspoelden de afgelopen dagen het anders zo rustige plaatsje om verslag te doen van het grootschalige Q-koortsonderzoek onder de inwoners en de officiële start van de nieuwe stichting Q-support.

M

inister van Volksgezondheid Edith Schippers (foto) gaf woensdagmorgen in ‘t Slotje het startschot voor Q-support en lanceerde daarbij ook de site www.qsupport.nu. Q-support begeleidt en geeft advies aan Q-koortspatienten, mensen met chronische Q-koorts en mensen met QVS (Q-koorts vermoeidheidssyndroom). Dit gebeurt op verschillende gebieden zoals werk, inkomen, verzekering, behandeling of welzijn. Daarnaast ondersteunt de stichting onderzoek naar de gevolgen en de behandeling van Q-koorts. Het rijk heeft hiervoor tien miljoen ter beschikking gesteld. “Als je naar de mensen hier luistert besef je hoe ongelooflijk groot de impact van de Q-koorts is geweest en vandaag nog is”, zegt minister Schippers in haar toespraak in Herpen. En de kans bestaat dat het weer gebeurt, waarschuwt de bewindsvrouw. “We weten dat deze epidemieën kunnen uitbreken en ook dat ze zullen uitbreken, want we

met chronische Q-koorts bestaande regelingen voor en het QVS. Q-support wil medische kosten, maar in de komende vijf jaar zo- ook over werkgerelateerde veel mogelijk patiënten in problemen of de behandeNederland ondersteunen, ling. Ook voor vragen over want de invloed van chro- welzijn en deelname aan de nische Q-koorts of QVS op samenleving kan men bij het dagelijks leven is erg Q-support terecht.” groot. De wijze waarop Q- Aanmelden bij Q-support hebben gewoon heel veel support dat helpt is afhan- kan via www.q-support.nu ziektes die van mens op dier kelijk van de vraag. Die kan of 073-6100010. overgaan en andersom. We gaan over het gebruik van weten echter niet waar of wanneer en ook niet welke precies. Dat is de onzekerAlle inwoners Herpen getest op Q-koorts De GGD begon afgelopen maandag in Herpen met een heid waar we over de hele groot onderzoek naar de verspreiding van Q-koorts. wereld mee moeten leven. Maar ik denk wel dat we er Alle 2.200 inwoners van 18 jaar en ouder waren uitiets beter klaar voor zijn. Ik genodigd voor bloedafname. Er is de hele week geprikt zou het echt een rotgevoel op basisschool ‘t Schrijverke en deelnemers vulden vinden als we uit deze gruvragenlijsten in. Het onderzoek in Herpen moet uitwelijke epidemie niks hadwijzen hoeveel inwoners precies besmet zijn geweest. De deelnemers krijgen over ongeveer vijftien weken de den geleerd.” uitslag. Een steekproef in 2007 wees uit dat ruim een Chronische klachten kwart van de dorpelingen besmet was geraakt. De afgelopen jaren zijn in Nederland zo’n 100.000 mensen besmet geraakt Olde Loohuis: ‘Hele systeem slaat op tilt’ met Q-koorts. Naar schat- De Herpense huisarts Alfons Olde Loohuis heeft lang ting heeft ruim een procent gepleit voor het onderzoek. Hij kreeg de afgelopen jaren van hen last van chronische regelmatig patiënten met Q-koorts in zijn spreekkamer. klachten. Dat wil zeggen “Mijn collega-huisarts Rob Besselink en ik constateerden dat in Nederland ongeveer hoe ongelooflijk mensen door Q-koorts aangeslagen zijn 300 chronische Q-koorts- en hoe hun hele systeem op tilt is geslagen. En er is nog patiënten zijn en circa 800 steeds een groep mensen die er heel veel last van ondermensen met QVS. Q-sup- vindt en die er heel erg door uit hun evenwicht is.” port gaat zich de komende Olde Loohuis is niet geïnteresseerd in het aantal besmetvijf jaar vooral inzetten tingen, maar vooral benieuwd naar hoeveel mensen het voor deze groep patiënten, gevaar lopen dat ze chronische Q-koorts ontwikkelen. geeft directeur Annemieke ‘’Als dat een groot percentage is, moeten we ons zorgen de Groot aan. “Q-support gaan maken. Chronische Q-koorts kan dodelijk zijn.’’ De is een onafhankelijke, lan- onderzoekers willen verder weten of er nog onbekende delijke stichting die posi- klachten zijn die in verband zijn te brengen met Q-koorts. tief wil bijdragen aan het Het onderzoek moet uitwijzen of preventieve screening bij functioneren van mensen een volgende uitbraak zin heeft.

LANDERD - Raadslid Harold van den Broek van de RPP stelde begin deze week een aantal vragen aan het college van B en W over de stimuleringsmaatregelen om de verkoop van bouwgrond te bevorderen. Of eigenlijk het gebrek daaraan, volgens de politieke partij. ‘De door het college gedane voorstellen hebben tot op de dag van vandaag geen enkele verbetering laten zien’, schrijft hij in zijn brief.

Van den Broek stelt vast dat er weinig bouwgrond is verkocht in Landerd, dat de rentelasten sterk oplopen, dat jong en oud vertrekken naar andere plaatsen, dat geen enkele andere gemeente met de uitruilconstructie à 25.000 euro werkt, dat Landerd geen vuist maakt tegen de krimpbeweging en dat hierdoor de leefbaarheid van Reek, Schaijk en Zeeland nog verder onder druk komt te staan. Volgens de RPP bereikt het college juist het tegendeel van het beoogde doel. ‘De genomen maatregelen hebben een remmende en financieel negatieve werking’, betreurt Van den Broek. ‘Wij zijn van mening dat we er alles aan moeten doen om starters en senioren in onze dorpen te houden. Dit kan en moet anders.’ Daarom wil de RPP graag weten waarom er, ondanks duidelijk interesse van onder meer CPO-groepen in Reek en Schaijk, toch bijna geen grond wordt verkocht. Tevens vraagt Van den Broek in zijn brief waarom omringende gemeenten als Oss, Uden en Bernheze wel de grondprijs kunnen verlagen. ‘Wethouder Van Dongen zei in oktober dat de bouwgrondprijs in Landerd marktconform is’, haalt Van den Broek aan. ‘Daarmee geeft hij aan de prijzen goed te kennen en te volgen. Hopelijk kan de wethouder dan ook uitleggen hoe Landerd kan concurreren met de dalende grondprijzen in onze omgeving.’

Eerste kavel verkocht op bedrijventerrein Voederheil II ZEELAND - Timmers Machinebouw uit Oss vestigt zich als eerste bedrijf op industrieterrein Voederheil II in Zeeland, zo maakte de gemeente Landerd dinsdag met veel enthousiasme bekend. “Reden voor een feestje”, jubelt wethouder Hetty Tindemans. “Én grond verkocht én een mooi bedrijf erbij binnen onze gemeentegrenzen. Het is bovendien een lokale ondernemer die in Zeeland woont en ooit naar Oss is vertrokken.” Timmers Machinebouw, dat behoort tot de top vijf machinebouwers van Nederland, neemt 1.140 vierkante grond af op Voederheil II en betaalt hier ruim 165.000 euro voor. Wethouder Harrie van Dongen: “Dit is een eerste resultaat van een aantal gesprekken met bedrijven. We zijn momenteel in gesprek met meerdere gegadigden voor vestiging op Voederheil II.” Zodra er een tweede koper is, start de gemeente met het bouwrijp maken van het terrein.

www.arenalokaal.nl – jaargang 20 – week 7 – vrijdag 14 februari 2014


VERSTANDIG HERINDELEN In 2010 was ons motto “Zelfstandig als het kan, herindelen als het nodig is”. We zagen toen al aankomen dat het wel eens moeilijk kon worden om als kleine gemeente alle taken die op ons af zouden komen zelfstandig uit te voeren. We waren daarmee de eerste partij die herindelen als serieuze oplossing noemde, als dat nodig mocht zijn. Fractievoorzitter en lijsttrekker Moritz Böhmer: “Daar waar we toen nog dachten dat Landerd als zelfstandige gemeente een kans had om voort te bestaan, sluiten we deze optie nu uit.” Sterke raad voor inwoners Landerd neemt deel aan grote samenwerkingsverbanden om alle (nieuwe) taken goed uit te voeren. De raad van een kleine gemeente heeft vrijwel geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van deze samenwerkingsverbanden. Hierdoor heeft de gemeenteraad nog maar beperkte invloed op het beleid in Landerd. De democratische legitimiteit van de raad wordt dus steeds kleiner en dat is ongewenst. Moritz: “De inwoners van Landerd zijn immers gebaat bij een sterke gemeen-

teraad die hen kan vertegenwoordigen en hun meningen en wensen kan uitdragen. Daarom moet Landerd de komende jaren gebruiken om te herindelen.” Nu is het goede moment “Landerd staat er nu goed voor en is dus in staat een goede positie te verwerven in de nieuwe gemeente. Hierbij moeten de typisch Landerdse kernwaarden zoals een groen en gezond buitengebied, toerisme & recreatie, verenigingsleven en solidariteit geborgd zijn. Ons beschikbare geld wordt de komende periode hiervoor ingezet”. Aldus Moritz.

Stemmen op Herindelen? One issue? Mag het iets meer zijn! Een stem op Progressief Landerd is een stem voor herindelen, maar dan meer! Veel goede ideeën over zorg voor elkaar, de leefbaarheid van de dorpen en een gezond en groen buitengebied.

Invloed van inwoners in Dorpsraden “Er worden dorpsraden opgericht waardoor de invloed van inwoners op de leefbaarheid van hun eigen kern goed wordt geregeld. Het komende college krijgt de opdracht om op korte termijn met een voorstel tot herindeling te komen met één van de of alle ‘Maashorstgemeenten’.” Het voorstel geeft aan op welke wijze de gemeenteraad uiterlijk in 2018 besluit tot herindeling en op welke manier de mening van de Landerdse inwoners hierbij wordt betrokken. Progressief Landerd gaat ervoor: • In vier jaar besluiten tot herindelen met één van de of alle ‘Maashorstgemeenten’. • Borgen van verenigingsleven, solidariteit, groene en gezonde kernen. • Ons geld gericht inzetten. • Dorpsraden. • Inspraak inwoners.

CENTRUMPLAN ZEELAND Progressief Landerd wil dat voor de zomer gestart wordt met de ontwikkeling van een centrumplan voor Zeeland. De gemeente onderzoekt samen met de ondernemers en andere betrokkenen welke mogelijkheden er zijn voor het gebied tussen het gemeentehuis en het Kindcentrum. Mathieu de Klein: “De sporthal en de vrijkomende locaties van de scholen worden daarbij betrokken. Er moet ook gekeken worden naar de mogelijkheid van het verplaatsen van functies in bestaande gebouwen zoals bibliotheek, Garf en gemeentehuis.”

Concurrentiekracht Zeeland Met het centrumplan wordt de winkelstructuur en de openbare ruimte verbeterd waardoor de concurrentiekracht van Zeeland wordt vergroot en het winkelaanbod kan worden versterkt. Voldoende parkeerplaatsen Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid is essentieel. Langparkeren wordt geconcentreerd bij de sporthal en voor een deel op de vrijkomende schoollocaties. De daardoor beschikbaar komende plaatsen voor kort parkeren kunnen worden gegarandeerd door een blauwe zone. Tevens ontstaat daardoor ruimte voor het verfraaien van pleinen en het openbaar groen.

Speeltuin en parkje Direct na de sloop van de Vlasgaard en de Wizzert wordt dit terrein aangepakt. Totdat er duidelijkheid is over de definitieve invulling blijven er speelvoorzieningen aanwezig. De huidige groenvoorziening wordt versterkt en uitgebreid tot een parkje wat toegankelijk is vanuit Compostella. Dorps en gezellig Er wordt ingezet op het behouden en verder ontwikkelen van het dorpse, gezellige en ontspannen karakter van Zeeland. Het creëren van een mooi, levendig en groen centrum met een dorpshart vergroot de recreatieve aantrekkelijkheid en heeft natuurlijk een aantrekkende werking op winkelend publiek. Progressief Landerd gaat ervoor: • Aanjager voor het centrumplan. • Samenwerking met Zeelandse ondernemers. • “Kick-off avond” voor inspraak heel Zeeland. • Kosten openbare ruimte voor de gemeente. • Speeltuin met parkje naast Compostella. • Voorschieten van voorbereidingskosten door gemeente.


Landerd mag van provincie flexibeler omspringen met contingenten

‘Sigaar uit eigen doos’ moet woningbouw vlot trekken LANDERD - De gemeente Landerd mag van de provincie ‘flexibeler omgaan’ met de ontwikkeling van woningbouwplannen. Dat is de uitkomst van overleg tussen gedeputeerde Yves De Boer en wethouder ruimtelijke ordening Harrie van Dongen. Hoewel het aantal contingenten waar Landerd over beschikt gelijk blijft, biedt dit de gemeente de mogelijkheid om woningbouw te realiseren in bijvoorbeeld het centrumplan Schaijk en op de locatie Den Omgang. “We zijn nu in ieder geval flexibeler en dan zien we later wel of we tekortkomen”, geeft Van Dongen aan.

‘W

e hebben afgesproken dat de provincie - onder voorwaarden - zal meewerken aan de ontwikkeling van bouwplannen voor het centrumplan Schaijk en Den Omgang. De afspraak houdt in dat we als gemeente enerzijds ruimte krijgen om een aantal gewenste bouwplannen door te laten gaan. Anderzijds zullen we plannen waar momenteel niet wordt gebouwd op orde brengen door zo nodig de woonbestemming weg te bestemmen. Op die manier blijven we binnen de woningbouwafspraken die in regionaal verband zijn gemaakt”, legt Van Dongen uit. Bestaat er bij het ‘wegbestemmen’ van plannen door de gemeente geen gevaar op bouwclaims van projectontwikkelaars? Van Dongen: “ Nee, de afspraak is dat we als gemeente aan de provincie moeten aangeven dát we contingenten uitnemen uit onze bestaande voorraad, maar we hoeven nog niet à la minute te zeggen wáár we ze weghalen. Op die manier kunnen we flexibel zijn en hoeven we be-

colofon

Project Akkerwinde in Schaijk. staande plannen voorlopig nog niet definitief weg te bestemmen. En zolang dat niet gebeurt is er ook geen risico op bouwclaims.” Je geeft aan dat de provincie ‘onder voorwaarden’ meewerkt aan de ontwikkeling van bouwplannen voor het centrum Schaijk en Den Omgang. Wat zijn die voorwaarden precies en mogen die plannen ook daadwerkelijk in procedure worden genomen zonder dat dit ten koste gaat van reeds vastgestelde bouwplannen? “Ja, die nieuwe plannen mogen gewoon in procedure worden genomen. Hoewel we daarvoor in principe wel contingenten moeten uitnemen, blijven de oude plannen formeel nog bestaan.” Maar de provincie toetst alle plannen toch aan een verordening (artikel 3.5) waarin staat dat nieuwe plannen moeten passen binnen de toegestane hoeveelheid woningen in een gemeente? Of hanteert de provincie deze toets voor Landerd niet? “Jawel, de provincie wijkt niet af van haar lijn. Ze geven ons alleen uitstel, waardoor wij pas na een paar jaar hoeven aangeven welke contingenten we precies uitnemen. Een plan dat op bijvoorbeeld Akkerwinde in Schaijk momenteel niet wordt ontwikkeld, kun je best wat naar achter schuiven. We zijn Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 www.arenalokaal.nl Redactie: Sergio Boutkan: sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg bv Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

dus een stuk flexibeler geworden, maar hebben er geen contingenten bij gekregen.” ‘Stuntje’ Oppositieleider Roland Werring zegt blij te zijn dat er beweging zichtbaar is bij het college en de provincie omtrent de bouwproblematiek. “De input van enkele fractievoorzitters in het gesprek met de Commissaris van de Koning en het aangekondigde symposium over bouwen door Chris School hebben daar wellicht in positieve richting aan bijgedragen.” Werring noemt de afspraken van Landerd met de provincie ‘een sigaar uit

eigen doos’. “Ja, als we straks alsnog moeten afboeken omdat er woonbestemmingen wegbestemd moeten worden, wat is er dan zo vernieuwend aan deze afspraak”, vraagt de RPP-voorman zich af. “Gaat dit dan ook gelden voor bijvoorbeeld actuele bestemmingsplannen als Akkerwinde en Repelakker? Wat zijn de financiele consequenties en onder welke voorwaarden gaat de provincie akkoord? Ik hoop niet dat dit, zo net voor de verkiezingen, een stuntje is van een VVD-gedeputeerde en een CDA-wethouder, maar dat het een echte oplossing is voor onze gemeente en haar burgers.”

column Stofzuigercomplot Als ik in onze keuken aan het stofzuigen ben en er komt iemand achterom op bezoek, dan ben ik verloren. Want ons keukenraam is erg groot. Ik schat 4 bij 3 meter. En er hangen alleen vitrages voor, geen overgordijnen. Je hebt dus simpelweg de tijd niet om de stofzuigerstang uit je handen te laten vallen en net te doen alsof je met iets anders bezig bent. Het enige wat je kunt doen is de kans op betrappen zo klein mogelijk maken. Dus razendsnel met die stofzuiger door de keuken jakkeren en wegwezen. Afgelopen maandag had ik een slimmigheidje bedacht toen ik nog bezig was in de hal. De snoer is 10 meter lang. Daarmee kun je vanuit het stopcontact van de hal de gehele keuken bereiken. Je spaart dus een tijdrovende handeling uit en kunt met draaiende motor de keuken binnenstormen. Het leek een gouden vondst tot ik probeerde het verste hoekje te bereiken met een strakgespannen snoer. Ik gaf een stevige ruk aan de stofzuiger en tot mijn schrik hield hij er meteen mee op. Dat is enerzijds balen, maar anderzijds kom je wel weer terecht op eigen terrein: het oplossen van een technisch probleem. Dat raakt aan de kern van ons wezen, niet de stofzuigerij. Om de aard van het probleem vast te stellen, ging ik rationeel en methodisch te werk. Want dat is ons kenmerk. Ik begon dus met onderzoeken of er stroom zat op het stopcontact. Zo nee, dan lag het probleem buiten de stofzuiger, zo ja, dan lag het erbinnen. Er bleek niks mis met het stopcontact, dus was er iets mis met de stofzuiger. Omdat ik verder geen lood verstand heb van stofzuigers, was de oplossing helder: wegbrengen. Precies op dat moment kwam mijn vrouw binnen. Ik legde haar uit wat er aan de hand was. Wat doet ze? Ze loopt naar de stofzuiger, trapt op de automatische snoeroproller, en terwijl de snoer naar binnen vliegt, kijkt ze me even aan, schudt het hoofd, trekt vervolgens de snoer in zijn geheel uit de stofzuiger en loopt naar het stopcontact. Het is voor elke man volstrekt duidelijk dat dit onlogische handelingen zijn die onmogelijk kunnen leiden tot resultaat. Wij zijn van de techniek, van oorzaak en gevolg. De vrouw is van de regendans. Maar terwijl ze op weg was naar dat stopcontact, sloeg de onzekerheid toe. Het zal toch niet gebeuren? Toen haar hand richting stopcontact ging, voorvoelde ik groot onheil en probeerde nog een schietgebedje. Maar het ondenkbare gebeurde. De stofzuiger begon te loeien. Zonder verder commentaar liep mijn vrouw de keuken uit en liet mij verbijsterd achter. Op eigen terrein verslagen. Het is duidelijk: vrouwen en stofzuigers hebben de handen ineen geslagen. We zijn verloren.

Theo van Duren

ingezonden Jonkergouw versus de buren Ik geloof best dat de buren hinder ondervinden van de activiteiten van de firma Jonkergouw, maar mogen we ook niet trots zijn dat we nog bedrijven in Schaijk hebben die het goed doen in deze economisch slechte tijd? Wordt het niet eens tijd dat we door een andere bril gaan kijken en wat meer maatschappelijker naar mekaar toe leven? Voor de buren Brukx en Bauer het volgende: Valt er echt niet meer te leven daar, neem dan contact op met BNN en vraag naar Floortje Dessing. Die maakt een mooi programma, Naar het einde van de wereld. Misschien heeft ze nog ergens een leuk plekje voor jullie, waar jullie niet gestoord worden. Het lijkt wel of klagen of zeuren een maatschappelijk tijdverdrijf is. We zijn hierdoor al meerdere dingen in Schaijk kwijtgeraakt, onder meer het crossterrein. Ook ik heb soms last van het geluid van Jonkergouw, maar ik hoop dat ze nog lang een gezond bedrijf in Schaijk kunnen zijn.

Vergadering dorpsraad in teken van woningbouw HERPEN - De komende vergadering van de dorpsraad Herpen staat in het teken van woningbouw. De gemeente geeft een toelichting op haar plannen in Wilgendaal. Ook Mooiland Maasland is aanwezig om haar bouw- en onderhoudsactiviteiten voor Herpen en Overlangel toe te lichten. Tevens is op deze vergadering de wijkagent present. Hij gaat in op de recente inbraakgolf in Herpen en op de overlast tijdens de jaarwisseling. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 18 februari en begint om 20 uur in dorpshuis ’t Slotje.

De afgelopen jaren is er flink gebouwd in Wilgendaal. “En dat werd ook hoog tijd”, stelt de dorpsraad. “Reuvers Bouw en Ontwikkeling heeft in fase 1 een twintigtal prachtige woningen gebouwd, waaronder geschakelde woningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Daarnaast heeft de startersvereniging ook een serie geschakelde starterswoningen gebouwd. Het geheel begint al een gezellig dorpsbuurtje te worden met zijn inrichting en beukenhagen. De meeste huizen zijn al bewoond, slechts een enkele woning is nog niet verkocht en er zijn Wim Verstegen, Molenaarstraat Schaijk nog enkele zelfbouwkavels voorhanden.”

Rechtvaardig met elkaar omgaan Politiek gezien ben ik een mopperaar. Toch even een nieuwtje: er zijn Landerdse ambtenaren die ik wél superbekwaam en correct vind! Járen al. Iedereen lult over hun incompetentie. Dat de vorige burgemeester het Landerdse Dierenmartelcentrum toestond en de huidige burgervader het feestelijk heropende, zijn héél slechte zaken. De gemeenteraad beleeft hierin ook haar dieptepunt. Dierproeven voor de industrie immers. Een nieuwe mevrouw biedt zich aan voor de VVD Landerd. Ze vindt dat ‘de beste stuurlui’ niet aan wal moeten blijven staan. Nou meid, mijn rol blijft de rol die ik zelf bepaal: kritisch. Herindeling, een flut-idee! Bij Oss, dat minder doet voor de minima? Oss, een gemeente die bossen vernielt en

Uit de media verneemt de dorpsraad Herpen dat de woningmarkt langzaam begint aan te trekken. “Wat zijn de verdere plannen van de gemeente om fase 2 in te gaan vullen om op deze ontwikkeling te anticiperen? Ook zouden er aan het Gepkespad 14 levensloopbestendige woningen gebouwd worden op drie terpen in de wadi. Hoe staat het daarmee?” zegt daarmee ‘de natuur te helpen’. Idioot! Gedwongen kwamen onze drie dorpen bij elkaar. Laten we er nou iets goeds van maken, want: wegvluchten helpt toch niet. Gewoon rechtvaardig met elkaar omgaan, bestuurders en burgers, naar mensen, dieren en de schepping.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 februari 2014

Marjolijn Bakker, Schaijk

3


Coalitieprogramma CDA - DS97 - PL 2010: ‘Een sfeervol dorpshart voor Schaijk dat in 2014 in de afrondende fase is.’

...en dit hebben ze bereikt.

Dat doen wij beter.

RPP

Want het moet anders.


Eervolle onderscheiding voor Udense zaak

John Vermeulen Fietsplezier beste Tweewielerwinkel 2014 UDEN - Bij John Vermeulen Fietsplezier aan de Liessentstraat 2C in Uden is het feest. De fietsenzaak is namelijk maandagavond op de BOVAG Tweewieler Branchedag in Nijkerk uitgeroepen tot Tweewielerwinkel van het Jaar 2014. In de jury zaten vertegenwoordigers van Tweewieler, BOVAG, RAI Vereniging en de ANWB. De jury besliste uiteindelijk dat John Vermeulen met zijn Fietsplezier megastore in Uden de beste is en riep hem tot winnaar.

O

ver waarom John Vermeulen van Fietsplezier in Uden tot winnaar is verkozen, zegt Juryvoorzitter Ferry Smith: “Door zijn indrukwekkende winkel met dito inrichting gecombineerd met een uitstekend doordachte marktvisie en toekomstplan. John Vermeulen is ook een ondernemer die klanten opzoekt en niet afwacht. Daarnaast beschikt hij over zodanige managementkwaliteiten die maken dat bij boven de anderen uitsteekt.” Verder omschreef de jury het ondernemersduo John Vermeulen en filiaalmanager Ronald Breeman als ‘een geweldige tandem’. Beiden kunnen bogen op jarenlange ervaring in de fietsenbranche. ‘Blij en verrast’ Vermeulen en Breeman: wij zijn enorm blij en verrast met het resultaat. “De concurrentie was heel sterk.

Parel van China & Parels van de Maashorst Een politieke vereniging is geboren: Vereniging Herindelen Landerd. We zijn dus geen politieke partij, maar een vereniging. We gebruiken echter wel de politiek om ons doel te verwezenlijken: binnen vier jaar Landerd opheffen en aansluiten bij een grote gemeente. Welke dat moet zijn, laten we de inwoners van de drie dorpen zelf bepalen.

En als je nagaat dat er zo’n 2100 fietsenzaken zijn in Nederland, is dit een geweldige team prestatie.” We konden bouwen op de beproefde formule van John Vermeulen Fietsplezier. Zie het als een gesmeerde ketting waarvan alle schakels in orde moeten zijn. Denk aan teamspirit, goed uitgevoerde reparaties en een fietsenassortiment waar vraag naar is.”

per maand verstuurt John Vermeulen bovendien een mailing aan alle klanten met nieuwtjes, informatie, aanbiedingen en andere lopende acties. Google+ en Facebook worden daarnaast minimaal elke twee dagen gevuld met nieuws.

Hybride winkel Bijzonder is dat John Vermeulen Uden is omgevormd tot een hybride winkel, die bestaat uit een fysieke winkel in combinatie met een webwinkel, die is gevuld met een groter assortiment dan de fysieke winkel aanbiedt. Verder beschikt de zaak over een ‘digitale werkplaats’. Een afspraak plannen kan met je smartphone. Verder ontvangen klanten een structurele herinneringsmail voor alle typen servicebeurten en is er een gratis haalen brengservice. Twee keer

GRAVE - Het bestuur van de Graafse ondernemersvereniging Graveon sprak donderdag 6 februari met burgemeester Lex Roolvink. Op maandag 24 februari praten de Graveon-bestuursleden bij met de Graafse gemeenteraad.

Dinsdag 15 april cruisbezichtiging

Vakantieplannen? Cruisen? TravelXL Schaijk regelt het SCHAIJK - Er zijn nog steeds professionals die mensen graag helpen met het vinden van de ultieme vakantie. Het team van TravelXL Schaijk, het reisbureau van Yvonne Bloemers, doet niet anders. “Wij zijn net even creatiever en denken graag met mensen mee”, vertelt Yvonne, die samen met de overige Travel XL-medewerkers alle werelddelen heeft bezocht. “Door geavanceerde zoekmachines kan men via ons vaak voordeliger weg als dat men het zelf regelt.”

TravelXL is een allround reisbureau. Of het nu gaat om een strandvakantie aan de Middellandse Zee, een leuke stedentrip of het verzorgen van een droomvakantie. Al meer dan tien jaar krijgt men bij het Schaijkse reisbureau zes dagen per week persoonlijk advies over de beste, mooiste en meest voordelige vakanties. Reisplannen? Bel of mail met TravelXL Schaijk en maak een afspraak met een van de Travelplanners op een tijdstip dat het best uitkomt. Overdag, maar indien gewenst ook ‘s avonds of aan huis. Yvonne Bloemers: “We bespreken dan de wensen en verzorgen de boeking. Persoonlijk, op maat en met de ANVR- en SGR-garantie. Online advies of advies per e-mail of telefonisch is ook geen probleem. Aanvragen, offertes en dergelijken worden binnen 24 uur in behandeling genomen en afgehandeld.”

nader bekeken

Verder vindt men John Vermeulen in april op de Udense markt en is de zaak aanwezig op toonaangevende fietsevenementen in de regio. Kijk voor meer informatie op www.john vermeulenuden.nl.

Graveon spreekt met burgemeester en raad

Tijdens een uitvoerig kennismakingsgesprek met burgemeester Roolvink kwam een groot aantal onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de belangbehartiging voor de leden van Graveon. Voorzitter Jacqueline Le Grand vertelt welke onderwerpen de revue passeerden. “We hebben gesproken over waar de gemeente Grave economisch gezien staat tussen nu en drie jaar. Maar ook over hoe we het leefklimaat kunnen behouden en versterken, ter ondersteuning en versterking van het economisch klimaat.” Ook de beleidsnota van Graveon, ‘Ondernemend Grave in de regio’, kwam ter tafel. “Hierin staat onder meer het voornemen om in 2014 te verkennen of een intensieve samenwerking met andere ondernemersorganisaties in het land van Cuijk gewenst en mogelijk is”, zegt Le Grand, “maar we hebben ook doorgepraat over het OZB-onderzoek en de ontwikkelingen in het centrum van Grave. Daarnaast hebben we de visie van de burgemeester op de toekomstige samenwerking tussen de gemeente Grave en Graveon en het voortbestaan van het Economisch Platform Grave besproken.”

‘Als we opgaan in een grote gemeente, raken we dan niet de identiteit van ons dorp kwijt?’ is een vraag die ons vaak gesteld wordt. Natuurlijk niet. Ik ga regelmatig naar de Chinees. Niet alleen in Schaijk, maar ook in Shanghai. Dat is de grootste gemeente ter wereld met circa 22 miljoen inwoners. Die stad is ook een samenvoeging van vele plaatsen en buurtschappen. En die hebben allemaal hun eigen identiteit weten te behouden, terwijl ze helemaal zijn opgeslokt door die enorme stad. Wij denken juist dat de identiteit en het saamhorigheidsgevoel in onze dorpen versterkt gaan worden door de herindeling. Dorpscomités Want hiermee komen we op een belangrijk onderdeel van ons programma: we gaan dorpscomités oprichten. We gaan verenigingen en maatschappelijke organisaties oproepen om na te denken over de toekomst van hun dorp. Wat willen we de komende vier jaar graag gerealiseerd zien, en waar willen we naar toe op de lange termijn? Hoe voorkomen we dat nog meer winkels verdwijnen? Hoe organiseren we de zorg? Wat moeten we doen om onze bedrijven meer ruimte te geven? Hoe krijgen we de woningbouw op gang? Hoe tillen we het toerisme naar een hoger plan? Het is spijtig, maar de Landerdse politiek heeft geen antwoorden. Er wordt heel veel gepraat en heel veel onderzocht, maar er komt niets van de grond. De onvrede daarover is groot. En daarmee ook de wil om mee te werken aan een radicale omwenteling. We horen het overal. De tijd is rijp voor een revolutie. Wie de geschiedenis van China kent, begrijpt dat ze daar nogal huiverig zijn als ze dat woord horen. In Landerd echter heeft niemand iets te vrezen. Hier vindt de revolutie plaats in het stemhokje. En als we gaan winnen, wordt er niet afgerekend maar een nieuwe koers uitgezet. Onze dorpen moeten weer gaan bruisen. Shanghai wordt de Parel van China genoemd. Samen met u gaan wij eraan werken om van Schaijk, Zeeland en Reek de Parels van de Maashorst te maken. Onlangs kregen wij van een gewaardeerd lid van een progressieve partij het verwijt dat wij populisten zijn. Als hij daarmee bedoelt dat wij wél willen luisteren naar de wensen van de inwoners van Zeeland, Schaijk en Reek, dan heeft hij helemaal gelijk. Dus hebt u vragen, opmerkingen of ideeën? Mail ons vandaag nog!

Gemeenteraad Op 24 februari heeft het bestuur van Graveon een gesprek met de leden van de gemeenteraad. Jacqueline Le Grand: “Dit is natuurlijk bedoeld vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen en om de verschillende aspecten in de diverse verkiezingsprogramma’s aan de orde te krijgen. Telkens vanuit de invalshoek: belangen voor de ondernemers en het ondernemersklimaat in de gemeente Grave.”

Folder mee laten verspreiden met Arena? Neem contact op met Rob via 06-50617426 TravelXL heeft een aantal privileges, geeft Yvonne aan. “Zo zijn wij Select Agent van Corendon en bieden wij ook voetbalreizen en verschillende groepsreizen van onder andere Fox en Sawadee aan. Daarnaast werken wij samen met lokale agenten in het buitenland, waardoor wij een vernieuwend aanbod hebben en meer kunnen dan in de brochures te vinden. En altijd met een goede prijs/ kwaliteit-verhouding.”

Ties Coolen (nr. 13): tiescoolen@gmail.com

Bas Keijzer (nr. 17): bas132@hotmail.com

TravelXL mag zich met recht cruisespecialist noemen. Alle medewerksters hebben al eens op een cruiseschip gevaren en spreken dus uit eigen ervaring. Op dinsdag 15 april gaat TravelXL een cruiseschip bezoeken in Amsterdam. Altijd al eens willen cruisen? Neem dan contact op met TravelXL Schaijk om aan te melden voor deze cruisebezichtiging. Dat kan via schaijk@travelxl.nl of 0486-461155. Meer informatie is tevens te vinden op www.reisbureauschaijk.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 februari 2014

5


Welterusten slaapwinkel brengt revolutionair nieuw matras, het Visco-Gelfoam matras!

agenda Kijk voor wekelijks terugkerende agendapunten op www.arenalokaal.nl

FEBRUARI 1-28 14 14 15 15 15 15 15-16 15-16 15-16 16 Visco-Gel 26 Vanaf 635,- euro

Visco-Gel 28 Vanaf 780,- euro

Visco-Gel 30 Vanaf 975 euro,-

Het Visco-Gel matras: het enige betaalbare, drukverlagende matras dat een optimaal stabiel slaapcomfort biedt bij elke temperatuur!

16 16 16 16 16 17 18 19 19

Welterusten.com - Schutsboomstraat 18 - Schaijk - 0486-461730

19 19 20 20

Zaterdag 1 maart - 20 uur

Blaaskapellenfestival m.m.v. zangeres Pearl, De Rogbloazers, Potdomme en De Stroatklinkers

20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22-23 22-23 23

Zondag 2 maart - 14 uur

Hollandse Middag m.m.v. discotheek en regionale artiesten

Entree gratis!

Carnaval vier je in

23 23 23 23 23 23 25 25 25 26 26 26

Expositie - De historie van de gemeente Grave in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave SC De Smouskes - Pronkzitting Bij Ons in Zèlland met bekendmaking Smous van het Jaar, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) in De Heische Tip in Zeeland Filmcafé Grave Valentijnspecial - 20 Feet from Stardom, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave De Boerenmoeskapel - 5x11 Jubileumfeest, vanaf 20.30 uur in De Potter in Schaijk SC De Smouskes - Pronkzitting Bij Ons in Zèlland, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 19 uur) in De Heische Tip in Zeeland Lezing - Voeding, wat is nog gezond? Afvallen!, vanaf 11 uur in het therapiecentrum van High Care 3000 aan de Loonsestraat 17 in Neerloon CV De Nachtgravers - Verspreiding Carnavalskrant, vanaf 13.30 uur in Overlangel, Neerloon en Keent Expositie - Kant-in-lood, van 11 tot 17 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie - De Demense Zolder, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Expositie - Sfeerbeelden, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp SC De Smouskes - Pronkzitting Bij Ons in Zèlland voor 65-plussers en gehandicapten, vanaf 13 uur (zaal open vanaf 12 uur) in De Heische Tip in Zeeland Theaterspoor - Rooie Kop (voor kinderen vanaf 4 jaar), vanaf 14 uur in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland Kinderbingo, vanaf 10.30 uur bij café-camping De Brug in Herpen Open Dag, van 11 tot 17 uur in De Brouwketel in Escharen Demonstratie Emailleren vanaf 13 uur en open rondleiding vanaf 14 uur in het museum voor glas- en emaillekunst in Ravenstein IVN Grave - Snertwandeling rondom De Kuilen, start om 14 uur in het strandpaviljoen aan de Fazantenweg in Langenboom Theo de Bie - Informatieavond over erven en schenken, vanaf 20 uur in de bibliotheek in Zeeland Filmcafé Grave - The Butler, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave Kienen ten bate van lokale verenigingen, vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kinderworkshop - Glas-in-lood en Emailleren, vanaf 14 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Knutselmiddag - Allerlei (voor kids van 5 tot en met 12 jaar), van 14 tot 15.30 uur in de Esterade in Grave Filmcafé Grave - The Butler, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave Verkoop carnavalspasse-partouts en munten, van 18.30 tot 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Kinderworkshop - Glas-in-lood en Emailleren, vanaf 14 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein HCC Seniorenacademie - Thema Tablets, van 14 tot 16 uur in de Esterade in Grave Open Coffee Landerd, van 9 tot 11 uur in herberg D’n Brouwer in Zeeland D!CE - Colour (14+), vanaf 21 uur in uitgaanscentrum Ambianz in Zeeland De Zandkruiers - Pronkzitting, vanaf 20 uur in gemeenschapshuis ‘t Trefpunt in Velp Carnavalsbal De Soos, vanaf 19.30 uur in De Vlashoeve in Zeeland Stuiterbal - Voorgloeier voor het carnaval, vanaf 20 uur in café ‘t Oventje in Zeeland Zeeland gaat Hard (18+), vanaf 21.30 uur in uitgaanscentrum Ambianz in Zeeland CV De Nachtgravers - Jeugdbal, vanaf 20 uur in PetjesBar in Overlangel Inloopochtend, van 10 tot 12 uur op basisschool ‘t Ravelijn in Ravenstein Workshop - Glas-in-lood, vanaf 10.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein CV De Zandkruiers - Pronkzitting, vanaf 20 uur in ‘t Trefpunt in Velp Expositie - Kant-in-lood, van 11 tot 17 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Expositie - De Demense Zolder, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein Jeugdpronkzitting Bônneland, vanaf 14 uur (deuren open vanaf 13.30 uur) in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Raovenbal - Carnavaleske middag voor 50-plussers, vanaf 14.30 uur (zaal open vanaf 13.45 uur) in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein Baby- en Kinderspullenbeurs, van 11 tot 15 uur in De Brouwketel in Escharen Openingsmis Eerste Heilige Communie - Gezinsviering, vanaf 11 uur in de Elisabethkerk in Grave Politiek Forum, vanaf 14 uur in sociëteit Tot Nut ende Vermaeck in Grave Bingo, van 20 tot 22 uur in de Esterade in Grave iAdios Maestro Alfredo! - Hommage aan Argentijnse muziek, vanaf 14.30 uur in het Kunstkerkje in Velp Oud papier Schaijk West KVO Herpen-Overlangel-Keent - Rondleiding door Ziekenhuis Bernhoven in Uden, vertrek om 19 uur bij dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Kijkochtend - School in bedrijf, van 9 tot 11 uur op basisschool ‘t Ravelijn in Ravenstein KBO Op de Koffie - Informatiemiddag Veilig Thuis, vanaf 14 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Kienen ten bate van lokale verenigingen, vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Informatieve middag over de Vestingwerken in Ravenstein en een film/fotopresentatie van de viering 60 jaar KBO Ravenstein, vanaf 14 uur (zaal open vanaf 13.30 uur) in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl Runstraat 67 | 5374 AB Schaijk | 0486-461777 | 06-53744810

6

Kijk voor uitgaanstips in de brede regio op www.dienblad.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 februari 2014


Vijftienjarige Demenaar pijlsnel op weg naar de top

De Olympische dromen van handboogschutter Jan van Tongeren DEMEN - Terwijl de Nederlandse schaatsers momenteel de medailles aaneenrijgen op de Winterspelen in het Russische Sotsji, heeft Jan van Tongeren (15) uit Demen zo zijn eigen Olympische dromen. De talentvolle handboogschutter maakt niet alleen kans op uitzending naar de Jeugdzomerspelen in augustus in het Chinese Nanjing, ergens heel ver in zijn achterhoofd speelt ook de gedachte aan Rio 2016.

J

an van Tongeren, net vijftien jaar, baart enkele weken geleden veel opzien door als junior de finale te halen op het Nederlands Kampioenschap Indoor in Amsterdam. In de eindstrijd dwingt hij de gedoodverfde favoriet Rick van der Ven, nummer vier op de Olympische Spelen van 2012 in Londen, tot het uiterste. Na een bloedstollend duel, waarin de handboogschutters elkaar geen duimbreed toegeven, moet een shoot-off uiteindelijk de beslissing brengen. Hierin mist Jan op een centimeter na de nationale titel. Zijn naam is desondanks gevestigd. “Het filmpje van mijn finale tegen Rick is al 14.395 keer bekeken op YouTube. Die beelden zijn al de hele wereld overgegaan”, vertelt Jan trots. Een week later, op het NK Indoor voor junioren in Zoetermeer, bevestigt de jonge Demenaar zijn topvorm en sleept hij overtuigend het goud in de wacht. Verder evenaart hij twee weken geleden op het Rayonkampioenschap het Nederlands Record van Sjef van den Berg met 592 punten uit 60 pijlen. Dat is slechts 2 punten onder het wereldrecord. Bamboeboogje Na eerst een tijdje te hebben gevoetbald, maakt Jan op zijn zesde voor het eerst voorzichtig kennis met handboogschieten. “Nadat mijn oma was gestorven

Suikerziekte, Diabetes Type II Vroeger heette dit ouderdomsdiabetes, alleen op oudere leeftijd kreeg je deze aandoening. Nu is mijn jongste patiënt met ouderdomsdiabetes 18 jaar oud. Echt waar, 18 jaar, daarom praten we tegenwoordig over Type II-diabetes. Een echte epidemie komt op ons af. De hoeveelheid suiker die we binnen krijgen is enorm, overal zit suiker in. Suikerziekte merk je vaak pas als het al een aantal jaren bestaat en er dingen in je lijf mis gaan. Overgewicht, plakkerige mond en dorst, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, slechter of wazig zien, pijnlijke benen en voeten, vermoeidheid, wondjes die slecht genezen en terugkomende infecties zoals blaasontsteking zijn veel voorkomende klachten.

waren we met de familie haar huis aan het leeghalen. Ik kwam toen een oud bamboeboogje tegen dat van mijn vader was geweest. Daar ben ik iedere dag mee gaan schieten. Later kreeg ik een echte boog van mijn vader en ben ik nóg meer gaan oefenen.” Vanaf dat moment raakt Jan volledig bevangen door het handboogschietvirus. Wanneer hij een jaar of negen is wordt duidelijk dat hij bovengemiddelde schutterstalenten bezit. Naast maar liefst acht nationale jeugdtitels wint Van Tongeren in 2012 onder meer het prestigieuze Junior Face 2 Face-toernooi.

In de wintermaanden is Jan van Tongeren zo’n drie tot vijf keer per week bij zijn club Concordia in St. Oedenrode te vinden. Zomers traint hij zelfs iedere dag, twee uur lang. Regelmatig ook op zijn eigen baan, vijfhonderd meter van huis in een weiland van zijn oom. Verder zit hij natuurlijk ook nog gewoon op school, op 3VWO van het TBL in Oss. De combinatie van school en handboogschieten op topniveau is niet altijd gemakkelijk, geeft hij aan. “Vanwege de vele buitenlandse wedstrijden mis ik door het jaar heen wel een aantal weken school. Tijdens het toernooi dat ik binnenkort heb in Nimes (Zuid-Frankrijk, red.) mis ik bovendien twaalf proefwerken. Een aantal daarvan moet ik daarom al eerder maken en de rest meteen als ik terug ben. Dat is erg pittig.” Vooralsnog slaagt Jan er echter goed in om zijn

schoolopleiding en zijn geliefde sport te combineren. Kenners voorspellen de jonge Demenaar een grote toekomst in de handboogsport en constateren dat hij op zijn vijftiende zelfs al beter is dan Rick van der Ven op dezelfde leeftijd. Dat belooft wat. Zelfs deelname aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro is niet uitgesloten. Jan: “Qua leeftijd zou het kunnen. De Fransman Gael Prevost was de jongste handboogschutter ooit op de Spelen, hij was zeventien in Londen. Tijdens de Spelen van Rio ben ik dat ook. Ik blijf echter met beide voeten op de grond, de tijd zal het leren. Normaal gesproken komen de Spelen in Rio nog net iets te vroeg voor mij, maar in theorie is het niet onmogelijk. Het zou wel een droom zijn, want de Olympische Spelen zijn het hoogst haalbare voor een handboogschutter.”

Olympische Jeugdspelen In oktober 2013, tijdens zijn internationale debuut in China, stelt Jan voor Nederland een ticket veilig voor de Olympische Jeugdspelen, die van 16 tot en met 28 augustus in datzelfde land worden gehouden. “Een maand of twee voor de Jeugdspelen, na Startende ondernemer? het toernooi van Moskou, wordt bekend wie ons land mag vertegenwoordigen in Kijk op: Nanjing. “Er mag namens Nederland maar één schutter gaan”, weet Jan. “Ik heb er vertrouwen in dat ik het ga halen. Zeker als ik mijn goede vorm van de laatste tijd kan doortrekken naar ZEELAND - In aanwezigheid van meer dan dertig Zeehet komende outdoor-sei- landse verenigingen werden op 11 maart 2013 de eerzoen.” ste contouren zichtbaar van de lokale Verenigingskoepel. Een aantal bestuursleden meldde zich aan en de aftrap was genomen.

Verenigingskoepel Zeeland is klaar voor de start

“De verenigingen in Zeeland zullen elkaar in de toekomst steeds meer nodig hebben. Elkaar een handje verder helpen is het doel van de verenigingskoepel”, legt voorzitter Jeroen van den Heuvel uit. Daarmee wil de verenigingskoepel de betrokkenheid tussen Zeelandse verenigingen vergroten en stimuleren. “Wij zijn van mening dat een goede samenwerking tussen verenigingen de sleutel is tot het versterken van elkaar. Het delen van kennis, materiaal en vragen.” De Verenigingskoepel is klaar voor de start, geeft Jeroen aan. “Inmiddels hebben wij al een aantal aanvragen binnengekregen met variërende achtergrond. Zorgen over accommodaties, problemen met werven van vrijwilligers, maar ook vragen over het gezamenlijk aanschaffen van materialen. Om iedereen goed van dienst te kunnen zijn is er een formulier samengesteld wat te vinden is op Ver-

nader bekeken

Sluipmoordenaar Suikerziekte is een sluipmoordenaar, je merkt het pas als het te laat is. Zit er een erfelijke factor in de familie, dan heb je een groter risico om zelf ook suikerziekte te krijgen. Dit is zelfs 45% als het aan één kant van de familie voorkomt en 70% als het aan beide kanten voorkomt. Doe er iets mee als je twijfelt en wacht niet tot je klachten krijgt. Laat het controleren, meten is weten! De gevolgen van suikerziekte zijn niet mis. Vroeger waren deze gevolgen veel erger dan nu. Mensen die blind worden, geamputeerde benen, hart- en vaatziekten, pijn, extreem moe en achter de geraniums zitten. Gelukkig zijn de behandelmethoden nu zoveel verbeterd dat dit steeds minder voorkomt. Met suikerziekte kun je prima leven en het is erg goed te behandelen. Preventie Zelf kun je er ook veel aan doen. Anders eten en meer bewegen, een paar kilootjes minder doet wonderen. Als preventie kun je natuurlijk op je voeding en gewicht letten. Niet roken en van de geraffineerde suiker afblijven. Koolhydraten (brood, aardappels, rijst, pasta) worden in het lichaam omgezet in suikers en hebben natuurlijk ook invloed op de suikerspiegel. Er zijn diëten die de koolhydraten helemaal uit de voeding halen, maar als je medicijnen voor de suiker gebruikt mag je dit alleen doen onder begeleiding. Afvallen is daarom ook erg moeilijk als er al diabetes geconstateerd is, maar alles kan. Wil je weten hoe je suikerziekte zelf kunt beïnvloeden, kom dan vrijblijvend luisteren naar de lezing op maandag 24 februari (aanvang 20 uur) of zaterdag 8 maart om 11 uur. De gratis lezingen vinden plaats in het therapiecentrum van High Care 3000 aan de Loonsestraat 17 in Neerloon (Ravenstein). Aanmelden kan via info@highcare.nl of via het secretariaat: 0486-416530. Janny de Best enigingskoepelzeeland.nl. Verenigingen, stichtingen, clubs, buurtschappen en andere vrijwilligersgroeperingen kunnen zich bij de Verenigingskoepel aanmelden. “Het is voor ons ook belangrijk om financieel zelfredzaam te zijn. Daarom vragen wij alle vrijwilligersgroeperingen om lid te worden van de verenigingskoepel. Tegen een kleine bijdrage kan een vereniging een beroep doen op de hulp van de koepel. Binnenkort worden de verenigingen, stichtingen en buurtschappen door de verenigingskoepel benaderd om zich als lid aan te melden. De kosten voor deelname zijn erg laag, omdat we niet voor een drempel willen zorgen. Verenigingen van 0 tot 25 leden betalen 15 euro. In de categorie 25 tot 75 leden vragen we 20 euro en bij meer dan 75 leden 25 euro. Het bestuur van de koepel komt zes keer per jaar bij elkaar. Jeroen: “Het bestuur beschikt namelijk over een uitgebreide en professionele kennis op allerlei vakgebieden. Het is niet zo dat de verenigingskoepel een probleem uit handen neemt. De koepel zoekt juist actief mee naar de beste oplossing door verbindingen te leggen.” Binnenkort houdt de verenigingskoepel een inspirerende en leerzame avond voor alle leden. Op deze avond wordt, door middel van workshops, inzicht gegeven in allerlei zaken die te maken hebben met het verenigingsleven. Deze inspiratiebijeenkomst moet voor de binding en verbinding, voor alle verenigingen, stichtingen en buurtschappen, zorgen. De verenigingen, stichtingen en buurtschappen worden nog voor de bijeenkomst uitgenodigd.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 februari 2014

7


Rijke historie

Geheime gang Hampoort in Grave zondag geopend GRAVE - Zondag 16 februari opent het Graafs Museum de luiken van de onderaardse gang onder de Hampoort. Deze gang maakte ooit onderdeel uit van een onderaards gangenstelsel welke de vestingstad Grave rijk was. De zondag opengestelde gang liep vanaf de voorzijde van de Hampoort, pal aan de gracht, tot en met het Arsenaal. Vermoed wordt dat dankzij de gang vanuit het Arsenaal op een veilige manier munitie en kruit kon worden vervoerd tot onder de Hampoort, waarna het ravelein (een eilandje in de gracht) bevoorraad kon worden.

G

ids Evert Vos vertelt bezoekers aan het Graafs Museum zondag over de rijke historie van Grave als binnenstad. Bij dat verhaal horen ook de onderaardse gangen die ooit onder meer voor militaire doeleinden werden gebruikt, waar bezoekers zondag dus een klein deel van kunnen bekijken. Jan de Jong Het Graafs Museum vertelt de geschiedenis van Grave en haar omgeving, van prehistorie en Romeinse tijd tot Tweede Wereldoorlog en de hedendaagse tijd. Naast de vaste expositie loopt op dit moment de expositie ‘Jan de Jong, Bos-

sche school in Grave’. Een architect die veel voor Grave heeft betekend en onder meer huizen heeft staan in de Hoofschestraat, Burgemeester Ficqlaan en Maasstraat. Deze expositie loopt tot 23 maart. Openingstijden Het Graafs Museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 13 tot 17 uur. Zondag 16 februari is de gang geopend tussen 14 en 17 uur. Toegang voor het museum is drie euro voor volwassenen, kinderen hebben altijd gratis entree. Voor openingstijden en meer informatie: www. graafsmuseum.nl.

Dansmiddag voor 50-plussers in Vidi Reo RAVENSTEIN - In gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein wordt op vrijdag 21 februari weer een dansmiddag voor 50-plussers gehouden. De entree is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening. De zaal gaat open om 13.30 uur en het dansfestijn begint om 14 uur. Rond 16.30 uur eindigt de dansmiddag. DJ Jo zorgt weer voor allerlei muziek waarop gedanst kan worden, van oude dansen tot moderne. Ook line-dance. Iedereen die van dansen houdt, maar ook mensen die gewoon voor de gezelligheid willen komen zijn welkom. De organisatie (KBO Ravenstein) hoopt op een grote opkomst.

De onderaardse gang komt uit onder de voorzijde van de Hampoort.

Film The Butler in Palazzo Theater Grave GRAVE - Het Filmcafé Grave heeft voor dinsdag 18 en woensdag 19 februari een waargebeurd drama met Forest Whitaker op het programma staan. Whitaker speelt een Afro-Amerikaanse man die tussen 1952 en 1986 als bediende werkt in het Witte Huis. De film - met de titel The Butler - begint beide avonden om 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave.

De Afro-Amerikaanse Cecil Gaines is nog een jonge man wanneer hij begint aan zijn nieuwe baan als butler in het Witte Huis. Een bijzondere baan waarbij hij uiteindelijk zeven Amerikaanse presidenten zal dienen. Tijdens zijn diensttijd in het Witte Huis maakt de Amerikaanse maatschappij diverse grote veranderingen door, onder meer op het gebied van racisme en de Vietnamoorlog. Dramatische gebeurtenissen, die ook invloed hebben op Cecil en zijn familie. Online reserveren kan via www.filmcafegrave.nl. De kassa van het Filmcafé Grave is een halfuur voor aanvang van de film open. Er is geen mogelijkheid om te pinnen. De toegangsprijs is 7 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen tot en met 12 jaar.

Actie Theaterspoor

reisverslag Wat een leven! Schaijkenaar Johan Tielemans (25) vertrok op zaterdag 1 februari naar het Russische Sotsji. Tijdens de Olympische Winterspelen, van 7 tot en met 23 februari, is hij werkzaam in het Holland Heineken House. Speciaal voor Arena en Arenalokaal.nl houdt Johan een dagboek bij over al zijn belevenissen in Sotsji en het Holland Heineken House. Deze week deel 2. Een dag voor de Spelen beginnen, gaan we met het Holland Heineken Huis open. Er zijn veel oud-sporters, andere bekende Nederlanders en heel veel pers. Het woord is aan directeur van Heineken Nederland Philip de Ridder en voorzitter van NOC*NSF André Bolhuis. Samen drinken zij het eerste pilsje op de ‘Legendary Lane’, de plaats waar de sporters gehuldigd worden. Een dag starten de Spelen in het Olympisch stadion. We kunnen er niet bij zijn, maar het wel van een afstand bekijken. De vuurwerkshow is adembenemend en we hebben allemaal het gevoel dat we nu écht van start kunnen. Je komt hier wat tegen Naast de vele Nederlandse supporters loop je hier heel wat bekende Nederlanders tegen het lijf. Alle sporters die een medaille winnen worden in het HHH gehuldigd en dat blijft bijzonder. Maar ik kom ook diverse artiesten tegen, voor maar vooral ook achter de schermen. Onder anderen Nick en Simon en Miss Montréal. Ook onze koning en koningin brengen een bezoekje en zelfs

Vladimir Poetin (foto). Dat is zó bizar, echt niet normaal om die mensen van dichtbij te zien en ook de bombarie eromheen met beveiliging en begeleiders. Naast ‘bekend Nederland’ zijn ook mijn vriendin en ouders een paar dagen langs geweest om een beetje sfeer mee te pakken. Volgens mij hebben ze zich prima vermaakt. Huldigingen Als we een medaille winnen komt hier de officiële huldiging voor de sporters. Iedereen zal wel gezien hebben dat we het echt héél goed doen op de Spelen. We maken dus elke dag een feest mee en iedere huldiging is een bijzondere. De sporters mogen dan over de Legendary Lane lopen en daar een tegel in leggen met hun prestatie. Het is zó mooi om te zien hoe dicht de supporters bij de atleten komen en dat we het dan met elkaar mogen vieren. Echt geweldig om daar bij te zijn!

Win een ‘Rooie Kop Muts’ in Zeeland

ZEELAND - Theaterspoor heeft voor zondag 16 februari in De Garf de voorstelling Rooie Kop op het programma staan. Deze voorstelling, gespeeld door Het- deze vijf winkels en schrijf daarbij op in welke straten paarddatvliegt, is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar deze winkels te vinden zijn. Mail je oplossing naar info@ theaterspoor.nl en maak kans op zo’n coole Rooie Kop en begint om 14 uur. Muts. Inzendingen dienen voor zaterdag 15 februari 17 uur bij Theaterspoor binnen te zijn. De winnaars worden uiteraard wel bij de voorstelling verwacht. Na de voorstelling worden de mutsen verloot onder de inzenders met de juiste oplossing. Een heel klein theatertje, technici, licht, decor, muziek en één acteur. Rooie Kop speelt de hoofdrol in een tot in de puntjes verzorgde voorstelling. Alleen weet hij dat zelf niet. Hij leeft een perfect leven en elke dag verloopt volgens hetzelfde prettige, voorspelbare patroon. Tot er op een dag iets misgaat en er achter de schermen onenigheid ontstaat. Langzaamaan beginnen steeds meer dingen niet te kloppen en wordt het georganiseerde leven van Rooie Kop meer en meer ontregeld. Als de kat ook Fragment uit Rooie Kop. nog kwijt raakt, moet Rooie Kop een beslissing nemen: koste wat kost proberen vast te houden aan de dagelijkIn aanloop naar deze voorstelling houdt Theaterspoor se routine of alle zekerheden loslaten en het avontuur een actie in samenwerking met de Zeelandse winkeliers. aangaan dat leven heet. Kinderen kunnen in de etalages speuren naar de Rooie De entree bedraagt 3,50 euro. Meer informatie is te vinKop Muts. Bij vijf winkels ligt er eentje verstopt. Noteer den op www.theaterspoor.nl.

Het is hier echt een groot feest en ik voel me vereerd dat ik hier mag werken. Alles wat we hier met onze crew beleven is een superervaring! Op dit moment zijn we in samenwerking met een Meester krokettenmaker kroketten en bitterballen aan het maken, dus ik moet verder met balletjes rollen... Johan Tielemans

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 februari 2014

Limerick Veel gedoe rond Sotsji heeft geleid, tot miljarden uitgaven voor veiligheid. Maar binnen de grens, is de armoedige mens, weer de dupe, zoals altijd. Riet Derks

9


Beste tweewielerwinkel

van heel nederland

E-Bike

€ 1999,-

*

E-Bike

ct ie

€ 699,-*

ehBO kit Set 10 delig o.a. plakspullen, pleisters, schaar, smeermiddel, regen poncho. van € 10,- voor € 3,- (maximaal 2 per klant)

van € 2499,-

€ 1499,-

*

Gazelle

Medeo plus innergy van € 2149,*

voor

€ 1399,-

E-Bike

sparta

ct ie

ct ie

sparta

In ru ila

8 versnellingen

Ion DT Blackline

voor

Fuego

van € 969,-

voor

In ru ila

ct ie

E-tour

voor

€ 999,-*

8 versnellingen

koga

van € 2999,-

voor

In ru ila

In ru ila

ct ie

3 versnellingen - créme

Lite ace

van € 1499,-

ct ie

€ 449,-*

Batavus

In ru ila

van € 589,-

In ru ila

Roots transport

voor

koga

ct ie

Cortina

In ru ila

In ru ila

ct ie

• koffie en vlaai voor elke bezoekende klant! • Grabbelton voor elk bezoekend kind! • Een verrassing voor elke bezoekende klant!

B1 elektisch van € 2499,-

voor

Cortina

Roots moederfiets

€ 1649,-

*

van € 699,-

voor

€ 599,-*

GRATIS Yepp voorstoeltje & windscherm t.w.v. € 122,-

E-Bike

Openingstijden: di t/m do 9.00 - 18.00 uur - vrijdag 9.00 - 20.00 uur - zaterdag 9.00 - 17.00 uur *Alle prijzen zijn met inruil van uw huidige keurige fiets. Informeer naar de voorwaarden. Fietsen kunnen modellen van 2013 zijn. Neem uw inruilfiets mee!

Liessentstraat 2C - Woonboulevard Uden - T. 0413 250 167 - info@johnvermeulenuden.nl - www.johnvermeulenuden.nl

Al 40 ruim jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

www.teunarts.nl

meer dan 300 modellen relaxfauteuils - 5 jaar garantie - gratis thuisbezorgd - tot € 300,- retour voor uw oude meubel* - ruim 40 jaar ervaring met zitmeubelen - aanpassingen mogelijk in onze eigen stoffeerderij

Onze 1e Verdieping moet leeg!

+ 150 weg = weg aanbiedingen!

Meer dan 90 modellen sta- op fauteuils Veelal uit voorraad leverbaar

De grootste collectie relaxfauteuils van Nederland vindt u al ruim 40 jaar bij zitcomfort-speciaalzaak Teun Arts. Onze 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 in St.Hubert. (Gemeente Mill, 25 km onder Nijmegen) TEL. 0485 - 45 29 86 info@teunarts.nl www.teunarts.nl Op de A73 neemt u afslag Haps, Haps doorrijden. In St. Hubert op rotonde 'Erica' linksaf richting Wanroij, dan 3e links, 1e rechts. Di-Wo-Do 10:00 - 18:00, Vr 10:00 - 21:00, Za 10:00 - 17:00 * niet i.c.m. aktiemodellen en overige aanbiedingen.

10

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 februari 2014


Geld opgedeeld aan gemeenschap

Stichting Stimulering Initiatieven Ravenstein opgeheven RAVENSTEIN - Omdat de evenementen in het kader van het 650-jarig bestaan van Ravenstein zo succesvol waren verlopen in 2010 - met een positief financieel resultaat tot gevolg - werd stichting Stimulering Initiatieven Ravenstein (SIR) opgericht. Zo kon men ervoor zorgen dat het overgebleven geldbedrag geleidelijk zou terugvloeien naar de Ravensteinse gemeenschap. De doelstelling van stichting SIR was het stimuleren van de organisatie van evenementen en festiviteiten in Ravenstein, welke bij voorkeur een structureel karakter hebben of krijgen en de gemeenschappelijke zin en samenwerking binnen de Ravensteinse gemeenschap bevorderen.

H

et bestuur van stichting SIR bestond uit vier oudbestuursleden van stichting Ravenstein 650 jaar: Paul van Lier, Aram Brouwer, Haiko van Erp en Rob Wijnhoud. Deze vier bestuursleden voerden al hun werkzaamheden voor stichting SIR volgens een vastgesteld reglement en geheel belangeloos uit. In totaal behandelden de bestuursleden 27 aanvragen en de overgrote meerderheid van de betreffende projecten kon daadwerkelijk rekenen op een financiële ondersteuning van de stichting. De initiatieven, de doelstellingen van de initiatiefnemers en hun doelgroepen varieerden enorm.

feestweekend van SDDL. Daarnaast zijn de kinderen aan bod gekomen door ondersteuning van het Sint Nicolaas Comité, scouting Ravenstein en projecten op de basisscholen in Ravenstein. Ook de oudere jeugd werd niet overgeslagen. Zo is er bijvoorbeeld subsidie toegekend aan Tienersoos Pulsario, Sungrooves en de Baxenbos Battle. Ook evenementen als RaafFESTein en de Buurtdag, die een grotere doelgroep hebben dan alleen de jeugd, kregen financiële ondersteuning. Verder kon de KBO met de hulp van Stichting SIR een speciale middag voor mensen van 80 jaar en ouder organiseren.

c a r n a v a l Allemaal winnaars op stoere jeugdpronkzitting Smouskes SMOUZENRIJK - Met veel afwisselende acts is zondag de jeugdpronkzitting van De Smouskes gehouden in De Heische Tip. In een volle zaal keken de vrienden, vriendinnen, ouders en grootouders naar de acts van de Zeelandse artiesten. Met het thema ‘De Smouskes op de Stoere Toer’ kwamen acts met playback, zang, toneelstukjes en dans voorbij. De Huppelsmouskes en de Dansgarde lieten naast hun dans ook een heus musicalstuk zien. De jury, bestaande uit Prins Arno d’n Urste, Prinses Chantal en Adjudant Marc, hadden de zware taak om uit al de optredens een winnaar te kiezen. Uiteindelijk werd gekozen voor Nine, Auke, Auke en Jeske. Zij legden met hun leuke Non-Stopact beslag op de eerste prijs.

Ook het RaafFESTein kreeg financiële steun van stichting SIR. (archieffoto: Parry Vermeulen) rekenen op de steun van stichting SIR: het museum voor vlakglas- en emaillekunst, muziektheater Elsa van Brabant, de werkgroep Ravensteinse fotodagen, de culturele zondag van het TIR en KuCoRa. Tot slot is er nog een subsidiebedrag uitgekeerd voor een evenement dat nog plaats moet gaan vinden, namelijk de viering van het 125-jarig bestaan van harmonie OBK.

heel wat geld aan huur en/ of aanschaf van materialen.

Wat begon in een nonnenstuk eindigde met het Vliegerlied waarbij ze alle kanten op konden vliegen zonder te vallen. De tweede prijs was voor de buikdans-zusjes Guusje en Otje met het nummer Kiss van Tarkan. De derde prijs ging naar de stoere act van Jorg. Hij stond alleen op het podium met een ludieke playbackact van PSY. Maar ook alle andere deelnemers waren eigenlijk winnaars en kregen een onderscheiding voor deelname aan deze jeugdpronkzitting.

Het geldbedrag dat stichting SIR tot haar beschikking had, is inmiddels verKinderen deeld onder de aanvragers Ook werden er prijzen uitgereikt aan de mooist verklede Met de hulp van Stichen dus geheel ten goede kinderen. Joep van Deijne (onderbouw), Cato van Uden ting SIR is er veel georgagekomen aan de gemeen- (middenbouw) en Laura Peters (bovenbouw) wonnen niseerd voor kinderen in schap in Ravenstein en een leuke prijs omdat zij van alle verklede kinderen het omgeving. Stichting SIR leukst er uit zagen. Ravenstein en omgeving. heeft daardoor geen reden Met deze geslaagde middag in het achterhoofd kan de Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jubileumviering meer om voort te bestaan jeugd van De Smouskes met een gerust hart aan de caren is daarom onlangs opge- naval beginnen. Op dinsdag met de carnaval zijn een van Jeugdwerk DDDD en heven. Het is dus niet meer aantal acts van de Jeugdpronkzitting nog te zien tijdens aan de Halloweentocht Van een aantal subsidiebe- mogelijk om een aanvraag het SuperSmouskesMatinee in Café ‘t Oventje. van Jeugd Werk Ravendragen werden materialen in te dienen. De bestuursstein, maar ook aan een gekocht, welke in principe leden hopen iedereen naar extra kinderactiviteit op door de gehele gemeen- tevredenheid geholpen te het 5-Sterrenfeest en een schap gebruikt kunnen hebben en wensen alle mini-zeskamp tijdens het worden wanneer er een initiatiefnemers heel veel activiteit georganiseerd succes en plezier toe bij de wordt. Dat scheelt de di- organisatie van nieuwe en verse organisaties mogelijk bestaande projecten. GRAVE - Stichting Vrienden van de Bagijnenkerk houdt op zondag 23 februari een verrassend drie-inéénconcert met kunst en gedichten. Lidia van der Vegt Sungrooves en Ravenstein Bij Kaarslicht zijn letterlijk al- (hoboe d ‘amore), Michael Benedik (gitaar) en Frederik les kwijt wat ze bezaten, veel materiaal zal weer snel Geene (viool) koppelen klassieke muziekstukken aan verzameld moeten worden en opgebouwd. Scouting Ra- poëzie. Het thema hierbij is ‘verwachting en verwonvenstein heeft daarom deze organisaties ruimte toege- dering’. De middag begint om 14.15 uur in de Bagijzegd in ’t Kempke, om daar de nieuwe materialen tijde- nenkerk en iedereen is welkom. Aan alle ouders, verzorgers, lijk op te slaan. leden, leiding en vrienden, Via vele wegen wordt bekendgemaakt wat deze orga- Het drietal speelt werken van onder anderen Purcell, nisaties het hardst nodig hebben. Maar voor nu weten Bach, Vivaldi, Mozart en Villa Lobos. Tussen de muziekHetBLADBLAZER trieste nieuws van afgelopen weekend heeft u vast we dat Ravenstein Bij Kaarslicht op zoek is naar grote stukken door dragen Irma Bogers en Henk Barendregt via BGE verschillende media vernomen. Achter de brandweer- weckflessen (minimaal 1 liter inhoud). Sungrooves heeft gedichten voor. Er zijn drie concerten van een half uur, 71 kazerne op de Schaafdries in Ravenstein is een loods vooral behoefte aan gereedschappen, verlengkabels, ver- waarbij elk concert een andere inhoud heeft. De concerhelemaal afgebrand, met hierin veel spullen van verschil- lichting etcetera. ten beginnen om 14.15 uur, 15.15 uur en 16.15 uur. In lende organisaties. We hopen dat we op ieders steun kunnen rekenen en ie- de pauzes is er volop gelegenheid om de kunstwerken dereen zoveel mogelijk materiaal mee helpt verzamelen. te bewonderen van Truus Nauta. Zij maakt landschapScouting Ravenstein draagt deze organisaties een warm De goederen kunnen worden afgegeven bij ’t Kempke op pen in textiel. De inspiratie vond zij onder meer bij de BLADBLAZER hart toe. Daarom hebben we een helpende hand uitge- vrijdagavonden van 18 tot 22 uur en op zaterdagochten- zee, het rivierengebied en het bijzondere landschap van BGE 71 zwaarst getroffen organisaties, den van 10 tot 12 uur, buiten deze tijden kan natuurlijk de Ooijpolder bij Nijmegen, waar zij al 40 jaar woont. stoken naar de twee De techniek om deze indrukken in textiel te vertalen is waar wij ook veel en prettig mee samenwerken. in overleg. Heeft u andere goederen boeiend. Het resultaat is een verzameling prachtige landdie van pas kunnen komen schappen. € 117 OVERTUIG UZELF EN KOM ONZEONZE MACHINES TESTEN OVERTUIG UZELF EN KOM MACHINES TESTEN dan kunt u deze aanmelden. Dit kan via scouting of Entree voor de drie concerten is 10 euro. Wie alleen het Weijen Weijen77a 77a, 5388 HM Nistelrode rechtstreeks bij een van de laatste concert bezoekt betaalt 5 euro. De kerk is open 5388 HM Nistelrode organisaties. Laat zien hoe vanaf 14 uur, het eerste concert begint een kwartier latel. 0412 611004 tel. 0412 - 611004 hulpvaardig we bij Scou- ter. Kaarten zijn verkrijgbaar op 23 februari vanaf 14 uur www.vanliempdtuinenpark.nl OVERTUIG UZELFwww.vanliempdtuinenpark.nl EN KOM ONZE MACHINES TESTEN ting Ravenstein zijn! of vooraf via Léon Kamps, secretaris Stichting Vrienden van de Bagijnenkerk, kampsvandongen@home.nl of bel Weijen 77a,• 5388 HM Nistelrode ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT ADVIES • SERVICE Mark Megens, voorzitter 0486-471413. tel. 0412 - 611004 Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013. Sport Op sportgebied bood stichting SIR ondersteuning aan volleybalvereniging Voreo, Volleybal Brabant en de maasmeanderwandeling behorende bij de Maasdijkmarathon, maar ook aan de opening van Huis van Ontmoeting en sport Onder d’n Plag in Demen. Uiteraard waren er de afgelopen jaren ook diverse culturele activiteiten in en om Ravenstein. De volgende organisaties konden

Muziek, kunst en gedichten in Bagijnenkerk

ingezonden

Hulp na de brand

HERFSTPRIJS!

€ 99 HERFSTPRIJS! € 117 € 99

www.vanliempdtuinenpark.nl www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 februari 2014

ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013.

KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

11


In onze showhal 1250m carnavalskledIng.

2

U kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het.

s l a v a n r a C

g a d n o z p o o k

hele t e h g a d n o z p o ko n warenhuis ope

0.000 0 1 n a d r Mee rraad o o v p o stuks

i r a u r b e f 6 1 g a zond

n e p o a r t x e n 12.00 tot 17.00 uur va

Wij hebben ook een hele mooie plus-size collectie!

Het fees t begint bij ons!

volop a volop ve cties! rsiering

en!

De grootste collectie carnavalskleDing van zuiD-neDerlanD Alles maar dan ook alles om de carnaval nog gekker te maken. O.a. pruiken, brillen, sjaals, schoenen, laarzen. Wij hebben verschillende partijen, serpentines, schmink enz. ook leuk voor groepen!

Paskamers genoeg om zoveel mogelijk gekke, dolle carnavals-uitdossingen te passen, onder gezellige carnavalskrakers.

Lagenheuvelstraat 11, 5408 RJ Volkel (0413) 27 29 14

www.coppenswarenhuis.nl

Zoek ons ook op

en like:

Dinsdag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00 uur Donderdag extra koopavond tot 21.00 uur Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur Zaterdag 09.00 tot 17.00 uur Maandag gesloten

- coppens carnaval - coppens tuinmeubelen - coppens warenhuis

Coppens biedt vĂŠĂŠl meer....


Fotoverslag optredens Kêleströpers

Luchtige en gemoedelijke pronkzitting in Reek KELERIJK - De Reekse pronkzitting heeft een nieuwe presentatrice. Miranda van Beek vervult deze rol met verve. Ze kondigt alle spetterende acts tijdens de drie voorstellingen op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari aan en af. Ze zet zelf de goede toon door zingend het podium op te komen. De rest van de avond is een aaneenschakeling van grappen en grollen, muziek en dansshows.

Door Paul Verstegen

H

et Reekse Kelerijk kent dit jaar bijzondere carnavalshoogheden. Prins Frank en zijn tweelingbroer grootvorst Rob zijn bijna niet uit elkaar te houden en zorgen voor veel verwarring en hilariteit. Het duo wordt bijgestaan door tweelingzussen Bo en Lynn die als pages dienen. Prins Frank opent de avond en trakteert Corry Theunissen, Ereburger van Reek, op lekkere versnaperingen voor tijdens de voorstelling. Daarna is het de beurt aan de Raapsteeltjes, die een prachtige dans laten zien.

Wat opvalt aan de Reekse pronkzitting is dat alles heel luchtig en vooral gemoedelijk is. De artiesten hebben niet de behoefte om per se een politiek punt te maken, maar doen juist hun best om voor iedereen er gewoon een leuke avond van te maken. En dat lukt heel erg goed. Guus Weitzel, die tijdens zijn opkomst met succes naar bier hengelt, vertelt met de nodige humor over zijn leven als visser. Anja van den Hoogen, Ans Janssen en Doortje de Bruin zegenen in een zeer muzikale prins Frank, grootvorst Rob en pages Bo en Lynn

N G E N G E L D I G VA N M A AA N ADNABGI E4DTI O N TG EENN

om ervoor te zorgen dat de carnaval goed verloopt. Eerst als nonnen, maar daarna als iconen uit de jaren zeventig, de glitterpakken ontbreken niet.

Weerman Gerry Kuipers is een graag geziene gast. Ook dit jaar stelt hij niet teleur als weerman. Met een prima imitatie van Piet Paulusma heeft hij de lachers op zijn hand. Verder neemt hij weermannen uit allerlei landen onder de loep, zoals de ‘again man’ uit Engeland. Debutanten Rob van der Wijst en Roy Vloet zetten een dijk van een show neer. Verkleed als zwarte gelegenheid gebruik om culaire dans zien wat ze in snotapen. Dit levert hilaripiet bespreken zij het wel iets tegen het publiek te petto hebben, onder hen de sche taferelen op waarbij het publiek soms rode ooren wee van de lokale ge- zeggen. Hij wil graag de Reekse Janneke Linders. tjes krijgt. meenschap, veel bekende grootste boer van de Reek Beide avonden kennen vlak Reekenaren passeren de worden. Dit bereikt hij door Grofgebekte Sint revue. enorme klossen hout onder Na een jaar van afwezig- voor de pauze een officieel Na de pauze brengt Dweil- zijn klompen vast te ma- heid is Henk van den moment. Op vrijdag reikt N B I E D I N G E N G E L Hoogen D I G Vweer A N terug. MAA NDAG 4 TFrank O T de E N3xRRR M E Tuit1 6 prins Tijdens orkest Ongerakt, net alsA A ken. voor aanvang de show, de In navolging van Royke de pronkzitting is hij beter aan Gerry Kuipers voor zijn sfeer goed in. William Donders heeft ook Reek bekend als Hent. Dit jaar bijzondere inzet voor het 6 VNAOer GMEELTD 1 IG NV EMMA BAENRD A G 4 T O T E N M E T 1 6 N O V E M B E R Zegers legt zijn trompet sinds kort zijn eigen sty- heeft hij vogelspotten op- Reekse carnaval. Een dag even neer om een num- list in de persoon van Pe- gepakt als hobby. Als ware later ontvangt Jan Overmertje te zingen. Dit gaat ter Zegers. Net als bij vele natuurliefhebber trekt hij eem het Kee-Kêle beeldje over in de verrassingsact andere acts neemt hij een eropuit met zijn zeer bij- vanwege zijn bijdrage aan de Reekse gemeenschap. van de avond. Pages Bo aantal bekende Reekena- zondere vogelgids. en Lynn hebben hun oude ren op de hak. Ook het eer- De zusjes Gertie en Corry Beide avonden is het nog danspakje aangedaan en ste elftal van Achilles moet Theunissen doen hun act lang gezellig in Het Wapen verbazen het publiek met het ontgelden. “Wat is het van vorig jaar samen met van Reek met een afterpareen gardedans. verschil tussen Achilles 1 de zusjes Ellie en Ans Klie- ty die tot in de late uurtjes en de smurfen”, vraagt hij. vink dunnetjes over. Het- doorgaat. De meeste bezoeStylist van Reek “Bij de smurfen hebben ze zelfde maar toch anders. kers gaan dansend naar Bert de Bruin dwaalt de maar één klungel.” De da- Een grofgebekte Sinter- huis. Kijk voor meer foto’s zaal in op zoek naar zijn mes van Dansgroep Karin klaas en witte piet raken koe, maar maakt van de Aarts laten met een specta- in discussie met twee jonge op www.arenalokaal.nl.

500 gram Honing gram Honing ng 500 NIEUW: rundergehakt Goed gevonden! Goed gevonden! Kruidenbitter rundergehakt Kruidenbitter rundergehakt Anijs Muffins ns Anijs Muffins Gall&Gall Cinsault-Merlot Cinsault-Merlot 4x halve kipfilet huismerk Gall&Gall huismerk 4x halve kipfilet 4x halve kipfilet Zuid-Afrikaanse Zuid-Afrikaanse99 3+1 nugratis 99 is 3+1 gratis 100 gram 7. nu 7.

NIEUW: 500 gram

rode wijn wijn 4 gehaktballen en Appelflappen Broodjes boterhamworst Glen Talloch Whisky Broodjes boterhamworst boterhamworst 4 stroganoffburgers bereid met roomboter, nu 99 samen ,50 99 25 wit of bruin wit of bruin 1, 100 cl. 99 95 95 95 Tortellini met zalmsaus Samen Broodjes wit of bruin 2e fles halveSamen prijs! 2e fles halvegratis prijs! 8+2Samen gratis 8+2

7 8+2 gratis

is

Bart Bongers Van Kraaij, de Echte Bakker keurslager

Pastoor van Winkelstraat 24, Schaijk Pastoorvan van Winkelstraat 24, Schaijk Schaijk Pastoor Winkelstraat 13, T. 0486 46 28 00 www.bartkorn.com Tel. 0486-46 28 00 Tel. 0486-46 12 19 www.bartkorn.com www.vankraaij.keurslager.nl

4, Schaijk

121015_SCHAIJKWK43-44.indd 2

4 713.

4

& GallBongers Schaijk Van Gall Kraaij, Bart

Runstraat Gall Gall 11, Schaijk keurslager de& Echte Bakker Tel. 0486-11, 46 40 55 Runstraat Pastoor van WinkelstraatSchaijk 13, Schaijk Pastoor Winkelstraat 24, Schaijk T.www.gall.nl 0486 46van 40 55 - www.gall.nl Tel. 0486-46 12 19 Tel. 0486-46 28 00 www.vankraaij.keurslager.nl www.bartkorn.com

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 februari 2014

6

7

Gall &Van GallKraaij, Schaijk Keurslager Van Kraaij,

Runstraat 11, Schaijk Pastoor van Winkelstraat 13, Tel. 048646 40 55 keurslager Schaijk - T. 0486 46 12 19 www.gall.nl Pastoor van Winkelstraat 13, Schaijk www.vankraaij.keurslager.nl Tel. 0486-46 12 19 www.vankraaij.keurslager.nl

Goe Kruid Cins Gall& Zui

Aanbiedingen geldig van maandag tot en met zaterdag

rode 100 gram

100 gram

NOV

2e fl

13

15-10-12 10:52 1210 15-10-12 10:52 121015

121015_SCHAIJKWK43-44.indd 2

1


Afdeling Landerd Vitaal Voortvarend Daadkrachtig

Groente en fruit in actie

Natuur- en agrarisch beleid VVD-Landerd

Natuur en buitengebied maken Landerd aantrekkelijk

Gewoon bij Albert Heijn Openingstijden: maandag t/m donderdag 8:00 vrijdag -koopavond- 8:00 zaterdag 8:00 zondag 12:00

uur - 20:00 uur - 21:00 uur - 20:00 uur - 1 7:00

Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk

uur uur uur uur

T: 0486 464 046

Landerd is een agrarische gemeente met heel veel natuur. Denk aan de Maashorst, de Reekse bossen en de Trentse bossen. Dat maakt Landerd ook voor toeristen erg aantrekkelijk. Om te weten hoe onze inwoners over dit onderwerp denken, maakte de VVD ook hier een inventarisatie. Veel gehoord: 1. Geen begrip voor het ‘omduwen van grote beuken’ in het bosgebied ten westen van de Plassen van Hofman. 2. Grote visuele ravage in sommige bosgebieden. 3. Gezonde agrarische gezinsbedrijven worden als zij verbeteringen willen doorvoeren in hun bedrijfsvoering onnodig op kosten gejaagd. 4. Agrariërs worden vaak boos aan gekeken omdat er fouten in de wetgeving zitten. 5. Sloten moeten jaarlijks worden geveegd in plaats van tweejaarlijks. 6. Onvrede bij de agrariërs met betrekking tot de keuze van bermzaaimengsels. 7. Drempels in het buitengebied veroorzaken veel schade aan tractoren en machines. Ook hier geldt weer dat een ieder -raadslid, bestuurder of ambtenaarzijn/haar functie bekleedt ten dienste van de Landerdse inwoners. Zowel de raadsleden als B & W dienen, zonder naar de eigen toekomst te kijken, daadkrachtige beslissingen te nemen.

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent Als je mensen ziet , maar niet meer herkent Als je toch blijft strijden om bij ons te leven Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven

Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden ons mam en oma

Riek van den Hoogen - Manders weduwe van

Tien van den Hoogen Schaijk, 19-08-1934

Schaijk, 12-02-2014 Theo en Maria Marjon en Daan, Jurgen Hanriëtte en Nico Ruth Eric en Meggy Jelte, Fleur Annelies en Marc Brent, Stef

VVD-Landerd wil in de komende vier jaar veel aandacht voor de volgende zaken: 1. Duidelijk en inzichtelijk beleid met betrekking tot de bosomvorming en veel betere communicatie daaromheen. 2. Meer onderhoud in de bossen, opruimen van visuele ravage. 3. Er dient een signaleringssysteem te komen dat voor de gemeente inzichtelijk maakt hoe en wanneer luchtwassers bij de intensieve veehouderij worden gebruikt. Hierbij geldt: de goede agrarische ondernemers mogen niet lijden onder de slechte. 4. Bij kleine uitbreidingen van gezonde agrarische gezinsbedrijven geen moeilijke en dure procedures, maar gewoon op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen medewerking verlenen. 5. Landerd heeft prachtige vooruitstrevende agrarische bedrijven. Voor dergelijke bedrijven zou een label ontwikkeld moeten worden, waardoor duidelijk is dat zij voldoen aan alle strenge milieuregels. 6. Drempels in buitengebied verwijderen/tractorvriendelijk maken. 7. Ontwikkeling van recreatieve elementen in de buitengebieden en de bossen ter bevordering van toerisme en recreatie. 8. Keuze in overleg met de boeren van de juiste bermzaaimengsels zorgen behalve voor een mooi buitengebied ook voor de juiste insecten en daarmee voor het aantrekken van vogels. Op de natuur moeten we zuinig zijn en we moeten haar koesteren. Dat geldt voor onze bossen, dat geldt ook voor de buitengebieden. De boeren hebben nog altijd de belangrijkste rol in het beheer daarvan, dus betrek die bij het gemeentelijke beleid dienaangaande.

.

Correspondentieadres: Burg. Schoutenstraat 15 5374 HB Schaijk Zondag 16 februari is er van 15.00 tot 17.00 uur gelegenheid afscheid te nemen van ons mam in Woonzorgcomplex Vierhoven, afdeling Westerhof, Het Hofke 2 te Schaijk. De uitvaartdienst vindt plaats op dinsdag 18 februari om 10.30 uur in de parochiekerk H. Antonius Abt te Schaijk. Aansluitend zal zij worden begraven bij ons pap op de Algemene begraafplaats aan de Bossestraat te Schaijk.

14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 februari 2014

Jolanda Nooijen Agrarisch ondernemer ‘t Oventje Nummer 2 op de lijst


kerkinformatie H. Jacobus de Meerdere Zeeland

H. Antonius Abt Schaijk Reek

Vaste kerkdiensten zondag 9.30 uur en dinsdag om 19 met voorafgaand (vanaf 18.30 uur) rozenkransgebed.

Hub Clephas; Ben van den Heuvel; Martien van der Wijst; Carlus van Dongen; Piet van der Voort en Reggie Smits

Zondag 16 februari 6e zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis met Kerkkoor St. Cecilia Intenties: Thera van de Broek (Jrgt.); Marie Dekkers - van de Hei; Andries (Jrgt.) en Catharina Johanna v.d. Loop - van Laanen; Grad en Hanneke van Wiechen - Dekkers en dochter Annie; Piet v.d. Horst en overleden familie; Joop Houterman; Theo Geerts; Johannes van der Wijst en Wilhelmina de echtgenote en Martien, Christ en Wim de zonen; Janus en Mieke van Geffen en overleden familie; Piet en Bertha van Delst; Piet Jacobs en zoon Antoon; Pater Jan van Zeeland voor zijn 90ste verjaardag en overleden ouders Marinus en Marie van Zeeland - van der Wijst; Jan en Marie van Dongen - Derks en

Dinsdag 18 februari Zeeland - 18.30 uur Rozenkransgebed Dinsdag 18 februari Zeeland - 19 uur H. Mis Intenties: Overleden ouders Boonaerts - Schutjes en overleden ouders van Uden - van Leuken Zondag 23 februari Zeeland - 9.30 uur H. Mis Intenties: Marie Dekkers - van de Hei; Overleden familie van de Hei; Harrie Verstraten (Zevenhuis); Nol en Sien Pluk - van der Ven, zoon Jan en kleinzoon Johan; Johannes Wilhelmus Jacobs en Wilhelmina de echtgenote en overleden familie; Cor Zoontjes - van Dongen; Nellie Verstegen - Habraken en Patricia de dochter

Zondag 23 februari Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering - GK Intenties: Pater Wim Besselink; Jan Veld; Noah Kling

Zaterdag 15 februari Reek - 19 uur Eucharistieviering voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van parochie en parochianen

Parochie St. Lucia Ravenstein

St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein Op werkdagen kunt u op de pastorie terecht tussen 9 en 12 uur. Voor andere tijden gelieve u tijdens de ochtenduren een telefonische afspraak te maken: 0486-411595 of kijk op www.parochieravenstein.nl. E-mail: secretariaat@parochieravenstein.nl Sint Willibrordus, Maasdijk 69, 5371 KB Demen Sint Vincentius, Laagstraat 16, 5371 LE Deursen Sint Lambertus, Hamstraat 1, 5371 NR Huisseling Sint Jan, St. Jansstraat 2, 5371 NL Neerlangel Sint Lucia, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein

Parochie H. Antonius Abt Schaijk- Reek Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk Tel. 0486-461220, www.h-antonius-abt.nl Wilma de Loyer, secretarieel-administratief medewerkster van de parochie: Tel. 0486-461220 (bereikbaar op woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend) en secretariaat-antonius-abt@hotmail.com

Parochie Sint Petrus Zeeland

Zaterdag 15 februari Koolwijk - 17.45 uur H. Mis

Sint Jacobus de Meerdere Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland Tel. 0486-451377 Onder kantoortijd: Parochie-centrum Uden: Tel. 0413-263154 of www.parochiesintpetrus.nl Buiten kantoortijd: Betsie van der Wijst-Ruijs, pastoraal assistente, 06-21204630 of b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochie St. Sebastianus Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen Tel. 0486-411424 of pastorieherpen@hetnet.nl

Annakapel Koolwijk Zaterdag 22 februari Koolwijk - 17.45 uur H. Mis

Parochie St. Victor en Antonius Abt Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon Tel. 0486-411282

Nederlandse Hervormde kerk Parochie St. Sebastianus Herpen Zaterdag 15 februari Herpen - 19 uur Intenties: Thé van Rossum en Pierre en Egbert de zonen en overleden familie; Overleden ouders Albers - Cuppen, Jan en Riek de kinderen en Toon en Thé de schoonzonen; Cor Reijers (verj.); Janus en Tina van den Akker - Jans en overleden familie; Miets van Bergen - Gijsbers (trouwdag) en overleden ouders en schoonouders

Zaterdag 22 februari Geen diensten Zondag 23 februari Deursen - 9.30 uur Eucharistieviering - GK Intenties: Flip de Bruijn en Truus van Boxtel; Henk Rossen en overleden familie; Erik Hendriks

Jubilerend MOV Zeeland in Landerd in Beeld LANDERD - Wederom een jubilaris in Landerd in Beeld. Dit keer geen persoon maar een organisatie, Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) Zeeland. Al 50 jaar lang houden vrijwilligers zich bezig met ontwikkelingswerk. Ter gelegenheid van het jubileum kwam Bisschop Hurkmans zelf een mis opdragen, gevolgd door een receptie in het ook al minstens 50 jaar oude bondsgebouw. Andere onderwerpen zijn het evenement ‘Cool met SJB’ van de Stichting Jeugdbelangen Zeeland, een interview met Johan Tielemans van restaurant Nieuw Schaijk. Hij zit momenteel bij de Olympische Spelen in Sotsji. De voorleeswedstrijd in Landerd. Burgemeester Marnix Bakermans schoof aan als jurylid. De winnares Indy Jans van basisschool Den Omgang mag naar de Brabantse kampioenschappen. De uitzending van Landerd in Beeld is te zien op zondag 16 en maandag 17 februari om 12, 18, 20 en 22 uur en verder die week van dinsdag tot en met vrijdag om 19 en 22 uur. Meer info: www.landerd-tv.nl.

De doordeweekse vieringen en aanbidding komen te vervallen.

Zondag 16 februari 6e zondag door het jaar Overlangel - 10.30 uur Eucharistieviering Volkszang

Parochie St. Lucia Ravenstein

Zondag 16 februari Ravenstein - 11 uur Gebedsviering - Cordaad Intenties: Grada Kuijpers van Stippen; Pater Ad Tijssen; Jan Bakker vanwege zijn verjaardag

Zaterdag 15 februari Scahijk - 17.30 uur Eucharistieviering Misintenties: Marie Zwaans (verjaardag); Jo en Marietje Derks - Jordens; Wim en Gondje van den Berg - Spanjers; Wim en Lina van de Zanden Hendriks

Zondag 16 februari Schaijk - 10 uur Eucharistieviering met het Herenkoor Misintenties: Marietje Derks - Jordens; Wim Derks; Overleden ouders van Gaal - Bens, Truus en Mari; Laurens en Riek Pashouwers - van den Berg; Adriaan en Babs van Hinthem - Verwey; Jan van Lith (Jrgt.); Overleden ouders Mathijssen - van Tuyl; Gerardus en Maria van Griensven

St. Victor Neerloon St. Antonius Abt Overlangel

Misintenties die voor dinsdagavond ingeleverd zijn komen in weekblad Arena. De bijdrage voor misintenties is 10 euro. Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

Zaterdag 15 februari Demen - 19 uur Gebedsviering - GK

Vaste kerkdiensten Schaijk: ma. 18.30 uur, di. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), wo. 9 uur, do. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), vrij. 9 uur, za. 17.30 uur en zo. 10 uur Vaste kerkdiensten Reek: za. 19 uur

Zondag 16 februari Herpen - 10 uur Intenties: Opa en Oma Zwaans, Toos Zwaans van Bergen en Louise van Boekel - van Erp (jrgt. van allen); Henk (jrgt.) en Ria Kunneman - Sengers Zaterdag 22 februari Herpen - 19 uur Viering met het Gemengd Koor Intenties: Niek van Leeuwen (verj.); Overleden ouders Cornelus en Maria van Geffen - Bueters en overleden familie; Overleden ouders Adrianus en

Gerharda Veld - School en overleden familie; Wim en Anna de Kleijn - Veld (jrgt. van beiden) en Sylvia en Jan Theunisse; Jo Donkers - van den Berg (jrgt.); Bas van den Berg; Harrie en Jans Albers - Pennings; Petrus en Petronella Bueters - van Geffen en Mari Visschers; Henk Nelissen (jrgt.); Beb en Dien (jrgt.) Suppers - van de Veerdonk; Wim en Mien den Brok - de Louw, Antoon Bongers (verj.) en Anna Albers Zondag 23 februari Herpen - 9.30 uur Voorstellingsviering Vormelingen met Koor Con Spirito Intenties: Grad (verj.) en Bertha Albers - van der Heijden; Piet en Tonia (jrgt.) Gijsbers - Breeuwer en Henk de schoonzoon; Antoon (verj.) en Jans Toonen - den Brok; Wout van Rossum en Pieter (jrgt.) de zoon

Servetstraat 1, 5371 AD Ravenstein Vaste diensten: 1ste en 3de zondag van de maand

Kapellen Rochuskapel - Deursen, Rondestraat 28 Sint Annakapel - Koolwijk, Koolwijksestraat 5 Sint Jozefkapel - Ravenstein, St. Luciastraat 5 Mariakapel Reek, Open: doorlopend van 9 tot 17 uur Mariakapel Schaijk, Open: van ma. tot en met za. van 9 tot 18 uur

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 14 februari 2014

15


VTU RepaiR & Go

RepaRaTie en sofTwaRe UpdaTe alle meRken Gsm

Ben Apple iPhone 4s

Huawei P6

GR

AT IS

Ben 15 jaar

Samsung Galaxy S 3 mini

GR

AT IS

Ben 15 jaar

Ben 15 jaar

GR

Apple iPhone 4S 8 GB

Huawei Ascend P6

Samsung Galaxy S 3 mini

120 minuten of sms 500 MB internet

120 minuten of sms 500 MB internet

120 minuten of sms 500 MB internet

Per maand €

Per maand €

Per maand €

24,99

www.vtu.nl

19,99

www.vtu.nl

AT IS

17,99

www.vtu.nl

Stop duur bellen, sms en internet. Kies voor de voordeligste Simonly van T Mobile Onbeperkt SMS en Internet € 5,00 € 9,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00

+ 90 minuten + 150 minuten + 200 minuten + 300 minuten

MeT OnBePerKT Bellen € 21,00 nieuw en verlengen www.simonly.nl

nieUw en VeRlenGen, GRaTis nUmmeRbehoUd, ook Vanaf pRepaid Apple iPhone 5s 16 GB 300 minuten of sms 1500 MB internet Per maand €

38,00 eenmalig € 99,00

Apple iPhone 5c 16 GB

Apple iPhone 4s 8 GB

300 minuten of sms 1500 MB internet

500 minuten of sms 500 MB internet

Per maand €

Per maand €

38,00

GR

www.vtu.nl

www.vtu.nl

www.simonly.nl

AT IS

www.vtu.nl

27,75 GR

AT IS

Vodafone sUpeR simonly abonnemenT. onbepeRkT bellen en sms + 2000 mb € 34,-- p/mnd (nieUw en VeRlenGen) Youfone Simonly

Simyo Simonly

50 minuten/sms € 3,00 250 minuten/sms € 4,00 450 minuten/sms €11,00

100 minuten/sms 200 minuten/sms 300 minuten/sms 500 minuten/sms

200 MB € 5,00 500 MB € 7,00 1000 MB € 10,00 Onbeperkt € 16,00

200 MB € 5,00 500 MB € 7,00 1000 MB € 10,00 1500 MB € 12,50

Onbeperkt bellen/sms € 16,00

KPn netwerk www.simonly.nl

€ 3,00 € 6,00 € 7,00 €14,00

Tele 2 Simonly

100 minuten/sms 200 minuten/sms 300 minuten/sms 500 minuten/sms 200 MB € 5,00 500 MB € 7,00 1000 MB € 10,00 1500 MB € 12,50

€ 3,00 € 5,00 € 6,00 €13,00

Samsung Galaxy S 4

Apple iPhone 4s 8 GB

Samsung Galaxy S 4 mini

1000 MB internet Onbeperkt online Gratis sms

500 MB internet 150 minuten 100 sms

1000 MB internet Onbeperkt online Gratis sms

Per maand

Per maand

Per maand

€ 34,00

€ 22,50

€ 29,00

GRATIS

GRATIS

GRATIS

is er voor jou!

Voor alle Simonly abonnementen van alle providers kijk op www.simonly.nl Voor particuliere en zakelijke abonnementen VTU Telecom Vluchtoord Vluchtoord 10, Uden ma. 13.00 - 21.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

Repair & Go Vluchtoord 10, Uden ma. tot 21.00 uur maandag vanaf 13.00 uur di. en vrij. 10.00 - 17.15 uur

www.vtu.nl • info@vtu.nl Drukfouten voorbehouden 3062283.indd 1

04-02-2014 15:55:17

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 7 2014  

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 7 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you