Page 1

3 ‘Openbare bijeenkomst 5 Schep de grond in centrumplan Schaijk’

voor Kindcentrum

6 Arena t/m 8 Zomerspecial

9 Ravensteiner

exposeert in molen

Extra bijlage: Arena Voetbalkrant

reek, schaijk, zeeland, oventje, ravenstein, herpen, overlangel, neerlangel, neerloon, demen, dieden, deursen, dennenburg, huisseling, keent en koolwijk

Schaijkseweg 3a - Herpen 0486-415100

www.kriekeput.nl - kriekeput@herperduin.nl

www.peelgraaf.nl - T: 0486 - 453850

REEK, HELSTRAAT 5

Mogelijke stedenbouwkundige opzet van de locatie ‘Den Omgang’.

Woensdag 11 september informatieavond in De Phoenix

Chris School neemt initiatief voor CPO-bouwplan ‘Omgang Schaijk’ SCHAIJK - De bouwproductie is de laatste jaren tot een historisch dieptepunt gedaald. En dat terwijl de vraag naar betaalbare woningen alleen maar verder toeneemt. Een van de antwoorden om de bouw weer aan te jagen is het bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), omdat hierbij de eindgebruikers bekend zijn en er dus geen risico is dat er gebouwd wordt voor leegstand. Landelijk worden er de laatste tijd veel CPO-projecten opgestart en nu ook binnen de gemeente Landerd. Nam Chris School eerder het initiatief voor een CPO-project voor starters in Reek, nu heeft hij het plan opgevat om op de locatie ‘Omgang’ aan de Imkerstraat in Schaijk een CPO-project van de grond te trekken. Op 11 september om 19.30 uur worden belangstellenden in dorpshuis De Phoenix inhoudelijk over zijn plannen geïnformeerd.

B

ij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ontwikkelt en realiseert niet een commerciële partij een bouwplan, maar een groep van particulieren. De groep richt daarbij formeel een vereniging op. Alle relevante besluiten die voor het project nodig zijn, worden door de leden van de vereniging genomen. De Rijksoverheid propageert CPO-projecten en ook de provincie is een groot voorstander van deze projectvorm. Niet voor niets is er door de provincie een ruimhartige subsidieregeling vastgesteld. CPO-project Reek Chris School initieerde eerder een CPO-project in Reek. “Er is veel energie gestoken in het selecteren van een groep mensen die belangstelling heeft voor starterswoningen die ge-

bouwd kunnen worden in het bestemmingsplan Kerkpad Reek. Inmiddels is er een groep van dertien die mij gemachtigd heeft om overleg te plegen met de gemeente Landerd, om via de notaris de CPO-vereniging formeel op te richten en om de subsidieaanvraag richting provincie te verzorgen. De verwachting is dat de vereniging CPO Kerkpad Reek eind september haar eerste vergadering heeft om het plan verder uit te werken.” Waarom nu een project in Schaijk? Chris School: “Wat in Reek kan moet in Schaijk ook kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat er ook in Schaijk een groep is samen te stellen om op de locatie Den Omgang te komen tot een CPO-project. Ik wil me daarbij richten op een

mix van starters en medioren/senioren. Uit een eerste stedenbouwkundige verkenning, waarbij rekening is gehouden met de eisen die de gemeenteraad voor de locatie heeft vastgesteld, blijkt dat er zo’n twintig grondgebonden woningen kunnen worden gebouwd. Maar voor de duidelijkheid: het is de vereniging die beslist over de uiteindelijke stedenbouwkundige opzet, binnen de kaders van de gemeente.” Hoe staat de gemeente tegenover de plannen? “Ik wil op de informatieavond van 11 september eerst de behoefte onder de Schaijkse bevolking peilen. Afhankelijk van het aantal serieuze belangstellenden treed ik vervolgens in overleg met de gemeente. Ik kan me niet voorstellen dat de zeer positieve houding

die ik bij de gemeente ondervond voor het project in Reek, niet zou gelden voor het Schaijkse project. De kans van slagen voor het project hebben de burgers van Schaijk zelf in handen: bij een grote groep belangstellenden en dus bij een groot draagvlak, zal de gemeente wel erg goede argumenten moeten hebben om het project af te wijzen.” Maar het contingentenverhaal dan? Er mag toch niet te veel worden gebouwd van de provincie? “Gelukkig heb ik veel energie gestoken in de discussie over de woningcontingenten. Ik ben dus goed op de hoogte van alle ins en outs. Het is mij duidelijk geworden dat er bij projecten die passen binnen het provinciaal beleid (liever bouwen in bestaand stedelijk gebied, red.) en die ook passen binnen de woonbehoefte (CPO is direct bouwen naar behoefte, red.) te praten zou zijn over extra contingenten. Ook is het zo dat niet alle nu aan projecten toegewezen contingenten ook daadwerkelijk worden benut. Er vallen altijd gedurende de jaren contingenten vrij van plannen die niet doorgaan. Tenslotte is

Perceeloppervlak: 1.175 m2 - Inhoud 380 m3 Vraagprijs: € 319.000,- k.k

Landerd zoekt samenwerking met Maashorstgemeenten LANDERD - Naar aanleiding van de sterkte-/zwakteanalyse die deze zomer door Necker en Van Naem voor de gemeente Landerd is opgesteld, stelt het college van B en W de gemeenteraad voor in gesprek te gaan met de drie Maashorstgemeenten Uden, Oss en Bernheze om op onderdelen een samenwerkingsprogramma op te stellen. Voorgesteld wordt om de volgende raadsperiode 2014-2018 hiervoor te gebruiken.

In de sterkte-/zwakte-analyse is een aantal aanbevelingen gedaan op de onderdelen regionale samenwerking, bestuurbaarheid en dienstverlening. In Landerd staat de vraag centraal in hoeverre bewust en doelgericht invulling kan worden gegeven aan regionale samenwerking. Landerd kiest niet automatisch voor schaalvergroting door herindeling. Het college wil het voortouw nemen in het nadenken over de bestuurlijke toekomst van de (sub)regio. Burgemeester en wethouders willen met de drie andere Maashorstgemeenten onderzoeken of er draagvlak is voor het houden van een bestuursconferentie samen met de provincie Noord-Brabant om te bezien of er voldoende draagvlak is bij de partijen voor een intensivering van de samenwerking tussen de vier Maashorstgemeenten. Afspraken zijn hiervoor gemaakt. Ook wil het college onderzoeken of er in de drie kernen voldoende draagvlak is voor de vorming van dorpsraden. Dit als een van de onderdelen van een te ontwikkelen totaalvisie over de relatie van de gemeente met haar inwoners. Die visie moet rekening houden met de manier waarop de gemeenschap van Landerd die relatie wenst. Middels een raadsvoorstel stelt het college voor om in de raadsvergadering van 18 september een discussie te voeren over de toekomst van Landerd. het zo dat wanneer Lan- Gemeenten zoals Oss en derd in de toekomst nau- Uden hebben juist continwer gaat samenwerken in genten over.” de regio, er ook mogelijk meer bouwmogelijkheLees verder op pagina 3 den voor Landerd komen.

www.arenalokaal.nl – jaargang 19 – week 35 – vrijdag 30 augustus 2013


WWW.GSBSIERBESTRATING.NL

Start verhuur 4 september

GOUDEN KANSEN TIJDENS DE

RESTANTEN OPRUIMING

Catharinahof Grave - serviceappartementen - huur

KORTINGEN TOT

Zorgeloos wonen in Catharinahof Grave

VRIJDAG 30 EN ZATERDAG

Hecht u aan uw zelfstandigheid? Maar vindt u wonen in een veilige en sociale omgeving ook belangrijk? Dan is een huurappartement in het prachtige Catharinahof in Grave echt iets voor u!

31 AUGUSTUS 2013 VAN 9.30 TOT 16 UUR BIJ DE

OPSLAG, GRAAFSEBAAN 44 HEESCH CH

Op woensdag 4 september start de verhuur van de serviceappartementen in Catharinahof in Grave. U kunt zich nu al in laten schrijven als woningzoekende bij BrabantWonen via www.brabantwonen.nl of bel 0412-664998.

(NAAST BOERENBOND / TEGELHAL) EN

CANADABAAN 10 NISTELRODE E

BE V ERS S T E E NC E N T R U M BV

Canadabaan 10 5388 RT Nistelrode Tel: 0412-613320

Geïnteresseerden met een indicatie voor huishoudelijke hulp of zorg krijgen voorrang bij toewijzing. De procedure vindt u op onze website. U kunt ons natuurlijk ook bellen voor informatie hierover.

We sturen u graag een verhuurbrochure!

SIERBESTRATING • TUINTEGELS • MEGATEGELS NATUURSTEEN • TUINVERLICHTING • TUINHOUT TUINHUISJES • BLOKHUTTEN EN MEER

BrabantWonen Postbus 151 5340 AD Oss

T 0412-664998 info@brabantwonen.nl www.brabantwonen.nl

Megens Woninginrichting GORDIJNEN VITRAGES ZONWERING TAPIJT LINOLEUM VINYL BEHANG PARKET LAMINAAT PVC VLOEREN BEDDEN KUSSENS DEKBEDDEN

RAVENSTEIN/MARKT/15.00 UUR

rock op de keien

08|09|2013

Volg ons ook op: Twitter.com/MegensVivante facebook.com/MegensVivante

won e

2

en n en slap

Opruiming slaapstudio: opruiming slaapstudio: showroommodellen tot showroommodellen tot 50% korting! 50% korting!

Blind date UnderdUck rock Fever track n' tor

www.arenalokaal.nl – vrijdag 30 augustus 2013

www.rockopdekeien.nl


‘Beslotenheid leidt tot tegenstand en irritatie’

RPP wil openbare bijeenkomst centrumplan Schaijk SCHAIJK - De RPP heeft met verbazing gereageerd op het voornemen van het Landerdse college van B en W om een besloten bijeenkomst te organiseren over het Centrumplan Schaijk. “In principe is de RPP tegen besloten vergaderingen en overleggen waarin dit soort zaken moet worden besproken”, laat fractieleider Roland Werring weten.

‘N

aast het feit dat het centrumplan reeds meermaals in het openbaar in raadsvergaderingen is besproken, en het college dus de mening van de politiek partijen kent, denken wij dat het nu in beslotenheid bespreken van dit dossier niet zal leiden tot een snelle verdere uitwerking van de randvoorwaarden waar de raad reeds over besloten heeft. Sterker nog: dit zal leiden tot tegenstand en irritatie. En partijen die nu geen kennis kunnen nemen van het overleg, zullen de hakken in het zand kunnen zetten waardoor er weer vertraging op gaat treden.” Doordrukken Tevens wil de RPP voorkomen dat de besloten discussie leidt tot het doordrukken van een plan dat geen draagvlak heeft bij de burgers van Schaijk. Werring: “Ons inziens zou het college geleerd moeten hebben van de situatie rond de slechte communicatie bij het Kindcentrum in Zeeland. Het Centrumplan Schaijk betreft een ontwikkeling die alle burgers aangaat en met name de burgers en ondernemers die ook direct in het centrum gevestigd zijn en ook bezig zijn met ontwikkelingen in het betreffende gebied. Wij

vinden dan ook dat deze uitgenodigd moeten worden om de discussie tussen de door het college uitgenodigde partijen openbaar te volgen. De raadsleden zullen zich niet in de discussie moeten mengen, maar vooraf luisteren naar de inbreng van de aanwezigen.” ‘Juiste keuze’ In een reactie op de vragen van de oppositiepartij verdedigt het Landerdse college van B en W haar keuze voor een besloten bijeenkomst. “Vlak voor en tijdens de voorbereidende vergadering van 11 juni werd ons duidelijk dat het centrumplan Schaijk, zoals ingediend door MRE en omarmd door het college, bij verschillende partijen op bezwaren stuitte. Tijdens die vergadering is dan ook direct besloten het plan terug te nemen en alsnog met betrokken partijen in overleg te treden en bij hen ideeën op te halen over hoe wij het centrumplan verder zouden moeten oppakken. Het is in onze ogen een juiste keuze om in deze fase alleen de betrokken partijen te benaderen, omdat deze - met soms verschillende belangen - in eerste instantie leidend zijn bij het bepalen van de richting en het vaststellen van de mogelijkheden en beperkingen die er zijn bij de

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING? LEER BRIDGEN! Vanaf 10 september op de dinsdagmiddag of -avond, serie van 24 lessen. Bel voor informatie met Maria Peters,

06-31526608

colofon

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 + 500 www.arenalokaal.nl Redactie: Sergio Boutkan: sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl of Sander Scherer, 06 526 20 778 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

Het centrum van Schaijk is al jarenlang onderwerp van discussie. verdere uitwerking van een centrumplan. Wij hebben alle raadsleden uitgenodigd om bij de consultatie van de betrokken partijen op 9 september aanwezig te zijn om de raad zo veel mogelijk inzicht te geven in het verloop van het proces.”

volgstappen voor ogen. “We gaan een eerste uitwerking maken van de mogelijkheden en ideeën die uit de bijeenkomst van 9 september naar voren komen en koppelen dit vervolgens terug naar de betrokken partijen. Pas daarna is het de bedoeling echt naar buiten te treden met het - evenNa 9 september hebben tueel aangepaste - plan en burgemeester en wet- een openbare discussie te houders een aantal ver- voeren in de raad.”

Meer starters naar huurwoningen REGIO - Steeds meer starters huren. In 2011 betrokken ruim 90.000 startende huishoudens een huurwoning. Dat is bijna 10% meer dan in 2010, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 461.000 woningen die in 2011 zijn betrokken door starters of doorstromers betrof zeventig procent een huurwoning. Het aantal starters dat in 2011 een koopwoning betrok steeg ook. Maar deze toename van vijf procent overstijgt niet de groeiende vraag naar huurwoningen. Uit de cijfers destilleert het CBS dan ook een duidelijk grotere dynamiek op de huurmarkt dan in de koopsector. Het CBS geeft geen antwoord op de vraag of starters en doorstromers wellicht noodgedwongen huren omdat ze geen toegang krijgen tot de koopmarkt. Uit het Woonwensenonderzoek van Vereniging Eigen Huis uit januari van dit jaar blijkt dat 43% van de potentiële verhuizers voor een koopwoning gaat en 37% voor huren kiest. Ruim de helft van hen zou liever kopen, ware het niet dat een koopwoning niet in het bereik ligt.

column Het zit dus zo in Syrië: je hebt er Sjiieten, Soennieten, Alawieten, Druzen, Koerden, Assyriers en Christenen. Ze hebben allemaal een hekel aan elkaar, maar sommige bevolkingsgroepen strijden nu samen tegen Assad en sommige helpen hem. Die tegen Assad strijden noemen wij de rebellen. Die zijn ook weer te verdelen in twee kampen. Je hebt de goede rebellen, die gesteund worden door het Westen en de slechte rebellen die gesteund worden door Iran. De slechte rebellen willen van Syrië een islamitische staat maken. Maar die zijn ook weer verdeeld in meerdere kampen en schieten dus niet alleen op soldaten van Assad maar ook op elkaar. Dan heb je verder nog Hezbolla. Die horen ook bij de slechte rebellen en willen ook een islamitische staat, maar die vechten dan weer aan de zijde van Assad tegen de goede rebellen en de slechte rebellen. Rusland en China steunen ook Assad, maar die moeten dan weer niets hebben van Hezbolla. Alle strijdende partijen zijn tegen Israël en Amerika, maar een deel ervan is wel blij als Amerika mee gaat doen. Dat zit er aan te komen want nu schijnt er gifgas gebruikt te zijn door Assad. Het kan echter ook zijn dat de goede of de slechte rebellen dit gedaan hebben, of dat ze het allemaal gedaan hebben. Het kan zelfs zo zijn dat niemand het gedaan heeft en dat het allemaal in scène is gezet. Het begint er echter op te lijken dat Assad het toch gedaan heeft omdat hij dacht dat hij dat wel kon maken omdat iedereen zou denken dat hij dat niet in zijn hoofd zou halen om gifgas te gebruiken omdat er VN-gifgasinspecteurs in Damascus waren. Omdat het blijkbaar erger is om dood te gaan door gifgas dan door kogels, bommen of raketten, vindt Amerika dat er ingegrepen moet worden. Gevolg hiervan is dat elke inwoner van Israël een gasmasker krijgt uitgereikt, want als er ingegrepen wordt tegen het gebruik van gifgas heeft dat blijkbaar als gevolg dat er gifgas wordt gebruikt. Zo zit het dus zo’n beetje in elkaar met de wantoestanden in die hoek daar. Hoewel het in Nederland allemaal iets overzichtelijker is, heersen er ook bij ons wantoestanden. Zo zag ik vorige week een discussie over geitenkaas. De stichting Wakker Dier is laaiend op de geitenkaasproducenten. Die zetten namelijk op het etiket van hun kaas afbeeldingen van geitjes in een weiland. Maar wat hebben ze ontdekt na gedegen onderzoek? Die geiten blijken in werkelijkheid gewoon op stal te staan! Consumenten worden op schandelijke wijze misleid want die kopen allemaal die kaas omdat ze denken dat die geiten in de wei staan. Links en rechts werd er in de pers geschamperd over deze actie van Wakker Dier. Ik doe dat niet. Ik vind het een zegen om te wonen in een land waar misleidende etiketten van geitjes in een wei gerekend worden tot de wantoestanden. Ik heb de stichting Wakker Dier dan ook gecomplimenteerd met hun actie en opgeroepen om door te gaan met de strijd. Want ook met de koeienkaasetiketten zou het best weleens mis kunnen zijn. Ik koop al heel lang die doosjes kaas van ‘La vache qui rit’ met die smakelijk lachende koe op het etiket omdat ik het idee heb dat kaas van lachende koeien lekker en gezond is. Ik mag toch hopen dat het klopt, want het zou werkelijk schokkend zijn als Wakker Dier na gedegen onderzoek ontdekt dat die koeien allemaal staan te huilen.

Vervolg van de voorpagina

Loop je met dit plan de ontwikkelaars van het centrumplan niet voor de voeten? “Iedereen weet dat ik een groot voorstander ben van een goed doordacht centrumplan. Er moet snel worden gehandeld, want anders is het winkeldorp Schaijk ten dode opgeschreven. In het centrumplan wordt evenwel ingezet op huurappartementen voor senioren op de verdieping, terwijl dit plan inzet op grondgebonden koopwoningen voor starters, medioren en senioren.” Waar hoop je na 11 september te staan? “Ik hoop een groep van zo’n vijftig belangstellenden te hebben die mij op pad sturen om de discussie met de gemeente Landerd aan te gaan. Verder hoop ik dat de gemeente Landerd dan zo verstandig is om dit project ook op het gebied van contingenten een kans te geven. Het zou mooi zijn als we aan de slag kunnen, zonder dat vooraf de contingententoekenning duidelijk is. Ik zie het juist als een uitdaging om met voorstellen te komen om contingenten naar ons toe te halen.” Aanmelden voor de informatieavond kan via chris. school@home.nl of bel 06-51548106. Zie ook www.face book.com/denomgangschaijk.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 30 augustus 2013

Theo van Duren

Naaicursussen en workshops in een nieuw jasje gestoken

-Doorlopende Doorlopende cursussen -Snuffelcursus kleding maken -Basiskennis naaimachine -Verschillende workshops ne w

www.fashion2make.nl info@fashion2make.nl Tel:06-23849340 Schaijk

3


Kwartetspel

agenda

20 jaar Schaijk

1993 - 2013

2013

1993

Elke dinsdag Elke woensdag

2 200

1994 2a

21d

2013 4b

Elke donderdag

1996

b

10

Elke vrijdag ar Vos 0 ja gendijk, t en TinyAlb ert He n dia at 5 kter LaIn ‘He ijn er bes taat 20 a t ing g s jaar priest jaar o d n Vos, 50 st van zijn be 52 door HBO-vedreenvigereidninigingen rs, pater MaHetrtiewas al erf 20ee O in dat BaSchai jaar geled est e onde en B yzeVo rt Bjkre en Pri Albert Heijn 19 viert E ewel m-ovan eerst ud ple Tin zijn Go H oom nwoopen t deure in g n o he voor tj t oo veel r Zij V E o a anen n s naar . H de BH je ere ch deur.genoege e ns groot en met de. nMet een winkel van 425 nhet geri Dit ja taTo d y ’ Vo and na lin g nwas n ast de m lde de g Tin De

Elke zaterdag Wereld k

2 s te die rpe gin n - wa op sen. 0 gu de begintijd was de ens nie .00voor snel de do geaccTin n e vans, d Wufeeost g be wa e y 11rd g erd atijk. in Schai m eptee n eIndia tussende In maa Albert Heijn al rg Ditij sp rt esein g w an Jil 0-jari eeft ooom. Na de brood au na van n regelm 1999 nodig 96 iding waseeer b do les nigin t en J haar 5 ntie h t Verz nzigarm weer . Als ca onze rd dit srpj van, 19 rt e19uitbre we en 94 we e eee rs e ’ vere ling zich heen Vanaf 19 Albert Heijn naar even wat lucht 95 ge maar nu hunkrd De van Do undje oncurr r) is ‘H aanw huldi ert de 22 rhade om e. . een die oe grote e 8 me re gd ne besta arm h or locati La p an werd gevier . Onde e. t in 19 rat twinti Jas orgd Wrdig c erlene alleen t ooken ee gjarig r hen m nderdse sp Bart wa Het 95 va grone gene gebeurtenissen in d met een kwartetspe euren. nuit ortkam l, dats over ountain niet all Schai Verz nwoo ulp-V is niet erzorg ren vanugkerend geb die 20 jaar gaat. Benelux pioene biker eenjkse Limburg e ter teg drijfs-H EHBO aar v kinde dit jaar kampioensc Wereldkampionaar Schaijk Bart Brentjensn werd Ba hap ko was ve , en, ook (Be ef. De ten, m oor de n rh rt Bren t acti nemen iding v tjens oohij op zijn na het Nederland uisd. a ta am schr k Olym s en be s r eve O-ople pis ijv rk ch en e a . Later kampio k aij EHB en. De 10 0 ja rij Van Kra ge Sla tete 70 jaar g gemeen den Ophef fin Nieuw slan aijk e Verhuizing dierenis Schmoda ging hu M o e ar accom tie DAW De Moeslanden De 4 4 ja Ve sti inkel kliniek Schaijk Wereldw Uk kepu bestaat 55 jaar ke l g n k be Spra pin 25 jaa st aa t Ontst De verdie r aan Ut t Schôjks Gr oewe t k rijg Dikteej Opening De Komsmids e me

ampio

Elke zondag

en

ze Spaar ! alle 84

Elke werkdag

Smitskoor - Repetitie, van 21 tot 22.15 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen ten bate van Voetbalvereniging OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Openstelling Molen De Nijverheid, van 14 tot 16.30 uur aan de Molensingel in Ravenstein Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, vanaf 20 uur in De Phoenix in Schaijk Kienen, vanaf 18 uur in partycentrum De Raaf in Schaijk KBO Schaijk - Biljarten, van 13 tot 17 uur in De Phoenix in Schaijk

AUGUSTUS 1-31 1-31 1-31 28-31 30 30 31 31

Openstelling St. Rochuskapel, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen Zomerexpositie met werken van diverse kunstenaars in The House of Arts in Grave Expositie - Grave Verbeeld in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave Kermis op het Lunetteplein in Grave 50 Jaar Drumband en lyrakorps Dedico - Receptie, van 19 tot 21 uur in Onder d’n Plag in Demen Muziekvereniging Velp - Inzameling oud papier, vanaf 18 uur bij de container op het Kerkplein in Velp Bedevaart naar Kevelaer Tentoonstelling - Het fotoalbum van de familie Suermondt, van 12 tot 16 uur in het Leerlooierijhuisje in Ravenstein

SEPTEMBER 1

Van maandag 19 augustus t/m zondag 29 september

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

Albert Heijn Schaijk

Smartlappenkoor Tiona - Smartiesfestival met diverse gastartiesten, vanaf 14.30 uur bij feesterij De Potter in Schaijk 1 Klassiek Mechaniek Zeeland - Najaarsrit (90 km.), inschrijving tussen 10.30 en 12 uur bij Kwalitaria De Groot, start tussen 11.30 en 12 uur in het centrum van Zeeland 1 Dansmiddag met orkest Monte Carlo, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 1 Dansavond met orkest Twilight, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 1 Op Naar Ravenstein, van 9 tot 16.30 uur langs de grachten in Ravenstein 1 High Tea ten bate van Energy4All, van 11 tot 17 uur in de Suermondtshof aan de Walstraat 18 in Ravenstein 1 Tentoonstelling - Het fotoalbum van de familie Suermondt, van 12 tot 16 uur in het Leerlooierijhuisje in Ravenstein 1 Kermis op het Lunetteplein in Grave 1 Smartlappenkoor Bekaf - Zomeroptreden, van 14 tot 16.30 uur bij café De Maaspoort in Grave 1-30 Openstelling St. Rochuskapel, van 9 tot 18 uur aan de Rondestraat in Deursen 2 Popkoor Sparkle - Inlooopavond repetitie, van 20 tot 22 uur in De Brouwketel in Escharen 2 DEW Escharen - Ophalen oud papier, vanaf 18 uur in de wijken Estersveld en De Stoof in Grave 2-7 Collecte KWF Kankerbestrijding 5 Achilles Reek - Start seizoen kaartavonden, vanaf 19.30 uur in het clubhuis aan de Mgr. Suijsstraat in Reek 5 KVO Schaijk - Fietsochtend, start om 8.30 uur op het Europaplein in Schaijk 6 30+ Party, vanaf 21 uur bij Thekes in Herpen 7 Scouting Ravenstein - Open dag, van 14 tot 16 uur bij ‘t Kempke in Ravenstein 7-8 Tentoonstelling - Het fotoalbum van de familie Suermondt, van 12 tot 16 uur in het Leerlooierijhuisje in Ravenstein 7-15 TV Reek - Harense Smid Open tennistoernooi op het tennisterrein aan de Scheenen in Reek 8 Dansmiddag met orkest Sunday, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 8 Dansavond met het Safari Kwartet, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 8 Rock op de Keien - Blind Date, Underduck, Rock Fever en Trackn’Tor, vanaf 15 uur op de Markt in Ravenstein 8 Het Rodion Trio - Betoverd, vanaf 14.30 uur in het Kunstkerkje in Velp 8-14 Collecte Prinses Beatrix Fonds 10 Oud papier Schaijk Oost 10 IVN Grave - Thema-avond ‘Gevleugelde Vrienden’ met Gerard Schouten, vanaf 20 uur in het Buitenhuis bij kinderboerderij Velp (Mariëndaal) 10 DEW Escharen - Kienen, vanaf 20 uur in het clubgebouw aan de Essinklaan 1 in Grave 11 Grave Superieur - Graafs Boules Treffen voor licentiehouders, vanaf 10.30 uur op het terrein aan de Stadhouderslaan in Grave 11 Repair Café, van 14 tot 17 uur in het restaurant van Maaszicht in Grave 12 KVO Reek - Workshop Doosjes decoreren, vanaf 19.30 uur in het Wapen van Reek 13 Zeptemberfeesten - Hardstyle, 70’s-80’s-90’s en Techno, vanaf 19 uur op het festivalterrein bij De Heische Tip in Zeeland 13 KBO Ravenstein - Kienmiddag, vanaf 14 uur in seniorensoos De Nestor, gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein 14 Open dag in de leghennenstal van de familie van der Bolt, van 13 tot 18 uur aan de Busstraat 1 in Schaijk 14 Zeptemberfeesten - House, Loco Loco Discoshow en Techno, vanaf 19 uur op het festivalterrein bij De Heische Tip in Zeeland 14 Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 14-15 Open Monumentendagen

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 30 augustus 2013


Officiële start bouw Kindcentrum Zeeland

‘We zijn begonnen, dus nu kan het vol door’

Bij alle bruiloften zorgde Koos dat ze in de buurt was. Bij een paar vaste gasten mocht ze mee naar de kerk. Dat wilde ze later ook. ‘Met heel veel bloemen mama en ik trek jouw jurk aan. Iedereen mag komen’. Ze liep dan te paraderen in grote hakken met mijn jurk aan. Lippen gestift. Gelijk een Anne Geddes-plaatje. Wij plaagde dat ze dan aardiger moest zijn tegen jongetjes, omdat anders niemand met haar wilde trouwen.

N

Puzzelstukken Zo’n vijfhonderd kinderen die straks hun intrek nemen in het Kindcentrum, gaan dinsdagochtend op zoek naar puzzelstukken die verstopt liggen op het bouwterrein. Met een schep in de hand wordt er flink gegraven door de basisschoolkinderen van de Vlasgaard en de Wiz-

De bruiloft Onze kinderen waren nog klein toen we onze eerste bruiloft in de zaak hadden. We zaten we net van tevoren met zijn allen te eten en tijdens het natafelen misten we onze Koos ineens. Ik liep het restaurant in, en oh paniek. Ze zat heel tevreden haar vingers af te likken, met in haar hand een marsepeinen roos. Een stukje uit de taart. Vlug griste ik de roos uit haar handjes. En zette deze op het taartgat. De taart een kwartslag gedraaid en het bruidspaar heeft het niet gemerkt.

ZEELAND - De officiële start van de bouw voor het Kindcentrum Zeeland vond afgelopen dinsdag plaats. Om 11.30 uur staken wethouders Harrie van Dongen en Peter Raaijmakers de eerste schop in de grond op het voormalige Morgenzonterrein. Verslaggeefster Sanne van Lieshout nam een kijkje namens Arena.

a een lange procedure is wethouder Harrie van Dongen “er heel blij mee” dat de bouw is begonnen. “Procedures vallen altijd tegen, je hoopt dat het iets sneller gaat”, geeft hij aan, “maar we zijn begonnen, dus nu kan het vol door.” Wanneer alles volgens planning verloopt, opent het Kindcentrum eind 2014 haar deuren.

nader bekeken

zert. Maar ook de peuters van Kinderopvang Kiobra en Stichting Kinderopvang Landerd, steken hun schepje in de grond. Waardecheque De puzzelstukken vormen uiteindelijk een waardencheque van 500 euro, geschonken door de gemeente, om te besteden aan de buitenspeelplaats. Tot slot krijgen de kinderen allemaal nog een waterijsje, dat in de smaak valt op deze zonnige dag. “Het was een hartstikke mooie bijeenkomst”, vindt Van Dongen.

Op 14 september van 13 tot 18 uur

Open dag in leghennenstal familie Van der Bolt Schaijk SCHAIJK - Familiebedrijf Van der Bolt opent op zaterdag 14 september de deuren. Iedereen die wel eens wil zien hoe een moderne leghennenstal er van binnen uit ziet, kan tussen 13 en 18 uur terecht aan de Busstraat 1 in Schaijk.

De grote dag Vandaag is de grote dag. Zoals het hoort is tien maanden geleden haar hand gevraagd bij vader. Robbert is een leuke vent, houdt ook van het goede culinaire leven en een feestje. De voorbereiding hebben ze grondig gedaan. Hoe gaat dat anno nu? Op pinterest is een moodboard gemaakt met plaatjes van droomhuwelijken. De styling van de taart, kleding, bloemen, foto’s, bedankjes, menukaarten noem maar op. Het is er allemaal verzameld. Vijf maanden van te voren werd een ‘save the date’-bericht op ludieke wijze als een flashmob verstuurd. Dat is een soort filmpje. Lijsten van lievelingsgerechten werden gemaakt. Het is hip om alles zelf te maken. Dus alternatieve corsages, grappige berichtjes op speciaal papier. Zelfgemaakte taart, hapjes en speciale wijn bij het eten. Gesprekken met de ceremoniemeester en uitgebreide excel-sheets met tijdschema’s om niets te vergeten. Alles moet een goed gevoel geven, is er geen match dan gebeurt het niet. Normaliter komen bij ons bruidspaartjes en is het onze taak eerst uit te vinden wat ze graag willen. Dit zetten we dan om in een plan of een advies. Vaak willen ze te veel, de dag is dan te kort en moeten er keuzes worden gemaakt. Een heikel punt is vaak ook de gastenlijst; wie wordt er wel of niet uitgenodigd. Het kan behoorlijke spanningen opleveren. Financieel is niet altijd alles haalbaar. Binnen alle gegevens en de wil er een mooie dag van te maken voor het paar, volgt er een tweede gesprek om voor beiden het ideale plan te creëren. Soms is van het eerste idee nog weinig over, omdat tijdens gesprekken blijkt dat de partner iets niet echt fijn vindt. Als professional ben je dan ineens een intermediair. Bruiloften in je zaak zijn bijzondere gebeurtenissen. Je gaat je te buiten in het bloemwerk, en er mag weer eens een mooie taart worden gemaakt. De muziek wordt overgenomen door een band. De hele sfeer ademt ‘love is in the air’. De tafels worden in de stijl van het bruidspaar opgemaakt en als de party losbreekt wordt er keihard gewerkt om iedereen op tijd van diner en feest te voorzien.

De familie Van der Bolt.

Komt er in deze column nog een advies voor de lezers? Jazeker, weet bij welk bedrijf je je feest houdt. Zorg dat je er al vaker hebt gegeten, zodat je beeldvorming klopt met het uiteindelijke resultaat. Wees open in je wensen en laat ruimte voor andere invalshoeken. Houd je aan je budget en twijfel je of je iemand wel of niet moet uitnodigen? Gewoon wel doen, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. Gaat zeker voor feesten uiteindelijk op.

Het bedrijf vindt zijn oorsprong in 1960, toen Bert en Dinie van den Brenk Annie van der Bolt begonnen met het houden van kippen. Rond 1986 schakelden ze over op scharrelkippen. Ze waren daarmee een van de voorlopers op dit gebied. Naast kippen hielden ze ook vleesstieren. In 1997 nam Robert het bedrijf van zijn vader over. Hij ging zich ex- bedrijf start Robert ook met met het verkopen van eieclusief richten op het houden van leghennen in een tra- ren uit een eierautomaat. Dagelijks verse eieren voor de ditioneel scharrelsysteem. liefhebber dus. Uiteraard is er nog veel meer te vertellen en te bekijken. Natuurlijk gedrag De familie Van der Bolt ontvangt iedereen graag op 14 Door de jaren heen groeide het bedrijf uit tot een vol- september. waardig gezinsbedrijf. Het systeem is omgebouwd tot het nieuwste type RED-L. Hierin wordt het natuurlijk Tijdens de open dag zijn er in verband met de gezondgedrag van de leghen gestimuleerd, zoals een stofbad heid geen leghennen in de stal. nemen, op een beschutte plek haar ei leggen en het ‘s nachts op stok gaan. Als onderdeel van het vernieuwde

www.arenalokaal.nl – vrijdag 30 augustus 2013

5


www.arenalokaal.nl vrijdag 30 augustus 2013

PIZZERIA - SHOARMA - DÖNER BEZORGSERVICE VOOR ACTIES ZIE ONZE FOLDER!

Pastoor van Winkelstraat 35 5374 BG Schaijk (0486) 46 47 27 eetcafé ‘t Pumpke LUNCH•BORREL•DINER

Volg @tpumpke en blijf altijd ! op de hoogte

Al ingecheck t bij eetcafetpump ke?

Zomermenu 2013

er week 7-dagen p naf geopend va r 11.00 uu

Lunch • Borrel • Diner

Tomatensoep *** Bourgondische Rib of Pangaspies Pa *** Dame Blanche

€ 15,75

Eetcafé ‘t Pumpke • Raadhuisplein 7 • 5388 GM Nistelrode • 0412 61 29 56 info@eetcafetpumpke.nl • www.eetcafetpumpke.nl

Hiep hiep hoera! t De Oude Maas bestaa 15 jaar!

el op? Is uw salaris ooke zo sn voor NOP nu me 2 t he s Daarom bij on

5,-

3 gangenmenu* € 1 ,Kindermenu* € 10

Theater De Lievekamp opent seizoen met drie Promconcerten OSS - Theater De Lievekamp opent het seizoen met drie Promconcerten. Belangstellenden kunnen hiervoor terecht op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 september. Zo’n 175 zangers en dansers van Osse bodem brengen in een dynamische show een aanstekelijke mix van pop, musical en (licht) klassieke muziek. Daarbij worden ze ondersteund door een 45-koppig symfonieorkest en combo onder leiding van Piet van der Sanden. Op vrijdag en zaterdag beginnen de concerten om 20.15 uur, op zondag om 14 uur. Aan de basis van de Promconcerten staat Stichting Oss Cultureel, die dit seizoen met twee grote producties in De Lievekamp te gast is. In november met Titus, de Musical, een eerbetoon aan pater Titus Brandsma, en dus in september met de Promconcerten. Stichting Oss Cultureel heeft als doelstelling jonge mensen de kans te bieden hun talent te ontwikkelen in een professionele omgeving. De voorstelling kreeg daarom de titel ‘Promisses’.

sopraan Christina Karenovics (foto), een zangeres die haar sporen verdiende in de professionele operawereld. Tijdens de Promconcerten betreden onder meer Annemiek Een mooie combinatie van klassieke ervaring en jonge Vendelmans, Marjon Spiertz en Mieke de Jong het podium. talenten. Dit doen ze samen met hun ultieme voorbeeld, de klassieke Voor meer informatie en reserveren: www.lievekamp.nl.

Christina Karenovics

BBQenzo.nl: barbecuen was nog nooit zo gemakkelijk

Tienduizend boeken op boekenmarkt Gassel

Lekker ongedwongen barbecuen, thuis of op het bedrijf? Waar bestel je het vlees en de vis? Wie regelt de barbecue? En erger nog, wie doet de afwas? BBQenzo.nl kan alles voor je regelen en bezorgt kosteloos aan de deur. Zelfs de vuile vaat is voor BBQenzo.nl een uitdaging. BBQenzo.nl is hét adres voor alle barbecue-arrangementen.

GASSEL - Wie op zoek is naar leesvoer voor de komende periode, waarin de avonden langzaam maar zeker langer worden of voor diegenen die iets missen in hun stripverzameling of juist op zoek zijn naar dat ene boek, dan is Gassel op 14 en 15 september de plek om naar toe te gaan. Schuttersgilde St. Jan houdt dan weer een tweedaagse boekenmarkt in het clubhuis aan de Molenakker 12. De deuren staan -zowel op zaterdag als op zondag- open van 10 tot 15.30 uur en de entree is gratis.

2e menu gratis

dec3ember 2013 31201 totjuli zondag 14 Geldig van dinsdag t/m oek onze website. bez u, men ele geh *Voor het geopend. ties óók op maandag Tijdens de schoolvakan Knip deze bon uit en Ossestraat 11 Macharen

neem hem mee.

w.deoudemaas.nl

• Tel: 0412-647890 • ww

De Beste in vers! Elke zondag geopend!

EMTÉ Schaijk, Schutboomstraat 3 ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur vrijdag 8.00 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 18.00 uur zondag 14.00 - 18.00 uur EMTÉ Ravenstein, Keurvorstenplein 12 ma. t/m do. 8.30 - 20.00 uur vrijdag 8.30 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 18.00 uur zondag 14.00 - 18.00 uur

De voordelen van BBQenzo.nl op een rijtje: gratis thuisbezorgd vanaf vier personen; vlees en vis geleverd in koelboxen; uitsluitend versproducten; inclusief serviesgoed, bestek, BBQ, salades, sauzen en andere benodigdheden; geen afwas. All-in prijzen gaan vanaf 12,50 euro per persoon, kin- Er worden op die dagen duizenden verschillende soorderen vanaf 7,25 euro. ten boeken verkocht, onder meer stripboeken, romans, trillers, kookboeken, oorlogsboeken, kinderboeken, enOok voor partyverhuur en voor alle gekoelde dranken kun je cyclopedieën en pockets. Ook vele populaire boeken bij BBQenzo.nl terecht. van onder meer de Kameleon, Baantjer en Suske en Wiske ontbeken niet. Van de boeken gaat 99% weg voor een euro of minder. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Peter Oppers, telefoon 0486-471895 of 06-52583085.


‘Koning onder de uilen’

Gejo Wassink verzorgt lezing over de Oehoe in De Groenhoeve UDEN - IVN en Vogelwacht Uden houden op donderdag 19 september een gezamenlijke dialezing met als onderwerp ‘Oehoe, koning onder de uilen’. Deze eerste lezing in een serie van vier wordt verzorgd door Gejo Wassink en vindt plaats in De Groenhoeve aan de Artillerieweg in Uden. De lezing begint om 20 uur. Entree is vrij, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Gastspreker Gejo Wassink, afkomstig uit de Achterhoek, is een specialist op uilengebied. Met name de Oehoe geniet zijn bijzondere aandacht. Deze grootste in Nederland voorkomende uilensoort heeft een vleugelspanwijdte van ruim anderhalve meter. In de schemering en ‘s nachts gaat deze majestueuze roofvogel op jacht en verschalkt dan konijnen, egels, ratten en vogels. Het is de wolf onder de vogels, met klauwen zo groot als een hand. Door zijn indrukwekkende verschijning wordt met recht gesproken over een ‘koning onder de uilen’. Wassink, die zich sinds jaren inzet voor de Oehoe, praat de aanwezigen bij over zijn passie voor deze vogels. Onderwerpen als verspreiding, broedgedrag, paring, voorkomen, bescherming en ringen komen deze avond uitgebreid aan de orde. In Nederland broeden op dit moment acht Oehoe-paren, onder meer in de Achterhoek en Zuid-Limburg. Met behulp van indrukwekkend beeldmateriaal, bijpassend commentaar en anekdotes wordt een en ander aan het publiek verduidelijkt.

Vanaf nu ook

ELKE ZONDAG OPEN van 14 tot 18 uur

Oehoekenner Gejo Wassink is medeoprichter van de Oehoe Werkgroep Nederland (OWN) en wordt als zodanig als autoriteit gezien waar het gaat om de oehoe.

Donderdag 5 september

Zondag 8 september

Lifestylebeurs Ladies E(n)vent in De Pas

Oogstdankviering ‘nieuwe stijl’ op groentebedrijf Herpen

HEESCH - In De Pas in Heesch vindt op donderdagavond 5 september het eerste Ladies E(n)Vent plaats. Een nieuwe lifestylebeurs waar vrouwen en mannen welkom zijn. De beurs is te bezoeken van 18.30 tot 22.30 uur, de entree bedraagt 7,50 euro.

HERPEN - Zondag 8 september verzorgt ZLTO Oss haar ‘oogstdankviering’ op het vollegronds-groentebedrijf van de familie Uijen aan de Berghemseweg 18 in Herpen. De oogstdankviering is een oude boerentraditie, waarbij boeren en tuinders stilstaan bij de opbrengsten van het land. De dag start om 11 uur met een moderne viering. Vanaf 13 uur is er een presentatie over de ‘waarden van het land’, een boerenoogstmarkt met lokale producten én krijgen bezoekers een rondleiding op het bedrijf, waar prei en spinazie worden geteeld. De dag is vrij toegankelijk voor iedereen, boeren én burgers, en duurt tot 16 uur.

In de sfeervolle theaterzaal maakt de tribune plaats voor de stands. Sponsors van De Pas zijn vertegenwoordigd, maar ook vele andere deelnemers vullen deze beurs. Er is vanalles te zien op het gebied van schoonheid, verzorging, gezondheid, dieetadvies, educatie, fotografie, sieraden, bloemen, woonaccessoires, sport, zien en horen, kleding, tassen, sieraden en shawls.

Obese

Angeli van Bergen en Coert van Roessel, die deelnamen aan het programma Obese (RTL4) vertellen deze avond alles over hun eigen programma ‘RESET! Your life’. Zij willen met dit programma duidelijk maken dat men met de juiste motivatie en een juiste manier van sporten een gezonde levensstijl kan bereiken. En afvallen natuurlijk. In het café speelt Joyce met haar band en de stoere noot wordt gegeven door de Harleys, de bierproeverij, de Smartphone & gadgets, pakken en een sfeervolle inrichting.

Workshops

Er vinden deze avond diverse workshops plaats met een creatieve, een leerzame of spirituele invulling. Inschrijven kan op de avond zelf. Creatief inpakken, weten wat de toekomst u brengt of uw eigen wijsheid op een tegeltje? Het kan allemaal. Bezoekers worden ontvangen met een kopje koffie of thee en een zoetigheidje en voor de garderobe wordt gezorgd. Kaartjes zijn te reserveren via www.de-pas.nl. Voor meer informatie kan men ook mailen naar info@ de-pas.nl.

Kom met z’n allen genieten van de Berenbaden, spectaculaire glijbanen, golven en veel speelmateriaal.

Euterpelaan 1 Oss - 0412 647575 www.golfbad.nl

Hij verzorgde tientallen lezingen over deze uilensoort. Ook het verzamelen en uitwerken van onderzoeksresultaten behoort tot zijn werkzaamheden. Voor natuurliefhebbers is deze avond een mooie mogelijkheid om iets van deze bijzondere uilen, die er een geheimzinnige nachtelijke leefwijze op nahouden, te leren kennen. Meer informatie: John Opdam, 0413-255179 of oehoewerkgroepnederland.wordpress.com.

Werkgroep

Voor een spetterend dagje uit!

De oogstdankviering is bij ZLTO al eeuwenlang een belangrijke en waardevolle traditie. Boeren en tuinders beseffen als geen ander dat ons dagelijks eten geen vanzelfsprekendheid is. Juist ook in deze tijdvinden zij het belangrijk daar bij stil te staan. De oude oogstdankviering heeft plaatsgemaakt voor een moderne versie, voor boeren én burgers. Naast de viering, die dit jaar een eigentijds karakter heeft, is er zondag 8 september gelegenheid om kennis te maken met boeren en tuinders uit de buurt en hun verhalen te horen. Het thema van de oogstdankviering is dit jaar dan ook ‘Bijzondere Ontmoetingen’. Tijdens de viering wordt een collecte gehouden. De opbrengst is bestemd voor de aankoop van producten van de boeren en tuinders die worden geschonken aan de Voedselbank in Oss.

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 - Schaijk - T: 0486 - 464046

Vanaf 15 juli tot en met 11 augustus

OOK OP WOENSDAG OPEN Elke dag open van 10 tot 22 uur Schutsboomstraat 2 5374 CC Schaijk Tel. 0486-461438

www.hullie.nl Heerlijk Dagje uit !

Kinderfeestje Hullie combineert spelen met lekker eten

Hullie avonturengolf

Hullie Speelboerderij Canadasweg 3-A Uden (0413) 257534

Diverse soorten heerlijke pruimen Lekker uit de hand, maar ook zeer geschikt voor jam / inmaak! Familie Kuijpers Osstraat 26 Demen / Ravenstein 0486-411135

Pastoor van Winkelstraat 34a (ingang om de hoek) 5374 BJ Schaijk, T: 0486 755 000 E: info@thestampingcottage.nl I: www.thestampingcottage.nl Actie: 31 augustus t/m 6 september 2013

15% korting op alle Saturated Canary stempels. Past. van Winkelstraat 34A Schaijk (ingang om de hoek) 0486 755000 www.thestampingcottage.nl - info@thestampingcottage.nl


www.arenalokaal.nl vrijdag 30 augustus 2013

Restaurant Trien Djeffrey & Jolanda Megens Rogstraat 26-28 - 5373 AV Herpen 0486 - 414141 www.trienherpen.nl - info@trienherpen.nl Open: ma-wo-do-vr-za-zo vanaf 12 uur

Restaurant

Op de Poort Vanaf 11.00 open, op maandag gesloten

Veelzijdig genieten in Nistelrode

Lekkere verleidingen bij Eetcafé ’t Pumpke

Gelieve telefonisch te reserveren Torenstraat 28 5366 BK Megen tel. 0412-462275 www.restaurantopdepoort.nl

ZORGELOOS BBQ-FEEST REGELEN

5% ve

ad

g in rt ko er er azom e m ren als ecod zovul a in rtenti

BBQ DRANKEN PARTYVERH UUR

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

NISTELRODE - Even bijkomen van drukke werkzaamheden of andere ongemakken. Gewoon ‘even niets’, maar dan wel in een fijne omgeving met lekkere verleidingen om dat ‘niets’ aangenaam te maken. Kies voor een plekje binnen of op het (verwarmde) terras bij Eetcafé ’t Pumpke in Nistelrode. Om te genieten hoef je niet te wachten tot een feestje, ook dat kan natuurlijk. Een moment voor jezelf of met vrienden, familie of voorbijgangers is altijd het juiste moment. Je kunt op het terras of binnen terecht voor een simpel drankje, maar ook voor heerlijke lunchgerechten, diner of tussendoortjes. De keukenbrigade houdt van uitdagingen en heeft daarom elk seizoen nieuwe gerechten die de kaart aantrekkelijk maken.

Mogelijkheden

Voor een zomer lang plezier! Bosschebaan 23 HEESCH 0412-407030 www.lifeandgarden.com

Natuurlijk kun je bij eetcafé ’t Pumpke ook een ‘onder onsje’, een vergadering of een feest organiseren. De zalen bieden de mogelijkheid om dat op gepaste wijze te doen. Met een drankje en een hapje, een buffet óf met een compleet diner. De mensen van eetcafé ’t Pumpke zorgen ervoor. In overleg kun je het diner zo uitgebreid maken als je dat zelf wilt. Gelukkig is de specialiteitenkaart van ’t Pumpke zeer uitgebreid en is er keuze uit een groot aantal voor-, hoofd- en nagerechten. Allemaal uit eigen keuken. En allemaal vergezeld van heerlijke salades. Bovendien zijn de gerechten uit te breiden met groenten en sauzen. Iedereen kent het wel. Onverwacht bezoek en geen extra’s in huis, of even geen creativiteit voor een lekker gerecht. Ook daarvoor kun je u terecht bij eetcafé ’t Pumpke. Een gezonde en gevarieerde maaltijd tover je zo in een ommezien op tafel.

ANJA Kleding

Wooijstraat 4a 5373 LB Herpen 088 779 30 40 www.bloesemtheehuis.nl bloesem@pluryn.nl

horeca high tea groot terras kinderboerderij winkel

- maken - herstellen - reparatie

www.anjakleding.nl Schansweg 1 Schaijk Tel. 0486-851785 Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

Bellen, halen, tafel dekken en klaar! Zelfs laten bezorgen is geen punt. Fijn om te weten als je met vrienden aan het borrelen bent en liever niet meer in de auto stapt.

Heerlijk en eerlijk

De mensen van ’t Pumpke willen graag tevreden klanten. De menu’s zijn daarom lekker, royaal en prettig geprijsd. Dat geldt ook voor de mogelijkheden om te vergaderen, te feesten of een ‘onder onsje’ te organiseren. Het gebruik van beamer en wifi zijn bij de standaarduitrusting van de zalen inbegrepen. Eetcafé ‘t Pumpke ligt aan het Raadhuisplein 7 in Nistelrode. Voor meer informatie: 0412-612956 of www. eetcafetpumpke.nl.

Sterrenwacht Halley houdt publieksavond HEESCH - Sterrenwacht Halley is op vrijdag 6 september voor publiek geopend. Het programma begint om 21 uur en duurt ongeveer twee uur. Het is voor alle leeftijden geschikt. Bij onbewolkte hemel zijn aan het begin van de kijkavond mogelijk nog de planeten Venus en Saturnus te zien. Die staan laag in het westen en zakken nog gedurende de schemering onder de horizon. Deze hemelobjecten bekijkt men met de grote telescoop. Voorts wordt aandacht besteed aan de sterren en sterrenbeelden, die men in de schemering tevoorschijn ziet komen; de Poolster, Wega en Deneb en veel andere sterren, maar ook de sterrenbeelden Grote en Kleine Beer, Cassiopeia, Hercules, Zwaan en Lier. Rond half tien zien de bezoekers recht boven hun hoofd een heldere flits, veroorzaakt door een satelliet. Meer daarover wordt op deze publieksavond uit de doeken gedaan. In de publiekspresentatie en het planetarium vertellen Halleyleden allerlei wetenswaardigheden over de Maan, de Zon, de planeten en nog veel meer, met indrukwekkende beelden erbij. In het planetarium maakt men bovendien een spectaculaire reis door de kosmos. De entree bedraagt 5 euro, voor kinderen tot en met 12 jaar is dat 3 euro. De sterrenwacht is te vinden aan de Halleyweg 1, halverwege Heesch en Vinkel. Voor meer info: 0412-454999 of kijk op www.sterrenwachthalley.nl.


Klassiek realistische stillevens en portretten in olieverf

Ravensteiner Rick Duijs exposeert in molen Stella Polaris

Everything is bigger in Texas Na zijn backpackavontuur aan de andere kant van de wereld twee jaar geleden, gaat Arena-verslaggever Paul Verstegen van donderdag 22 augustus tot en met vrijdag 11 oktober op rondreis in de Verenigde Staten. Met de auto van Houston naar San Francisco en nog een paar daagjes Chicago. In de krant doet Paul elke week verslag van zijn ervaringen in Amerika.

DIEDEN - Ravensteiner Rick Duijs exposeert op zaterdag 14 en zondag 15 september in de molen Stella Polaris in Dieden. Hij laat recent werk zien: klassiek realistische stillevens en portretten in olieverf.

Z

ijn stillevens, geinspireerd door de traditionele schilderkunst van de zeventiende eeuw, tonen alledaagse voorwerpen. Hun bijzondere schoonheid komt door de compositie en de lichtval extra naar voren. De compositie kan groots opgezet zijn of juist ingetogen eenvoudig. Door de knappe weergave van lichtval en contrast komen de verschillende materialen en stoffen tot leven. Zijn schilderijen worden laagsgewijs opgebouwd volgens de ambachtelijke technieken uit de zeventiende eeuw.

reisverslag

Een stilleven van Rick Duijs.

Rick Duijs (1986) is ge- de Maasdijk 76 in Dieden. boren in Oss en woont en Meer info: www.vanloon werkt in Ravenstein. Hij vandemolen.nl. combineert zijn kunstzinnige activiteiten met zijn werk als constructief tekenaar. In zijn atelier in het historische hart van RavenEr zijn van die dames en heren, Portretten stein werkt hij gestaag aan die heden ten dage beweren, Naast stillevens zijn por- het weergeven van mens dat een foetus kan horen, tretten ook een belangrijk en natuur. Jaarlijks expoen nog ongeboren onderdeel van zijn werk, dit seert Rick een aantal keer al talen en zingen kan leren. kunnen zowel schilderijen op diverse bijzondere locaals tekeningen zijn. Bei- ties. Voor meer informatie: Riet Derks de disciplines liggen Rick www.rickduijs.nl goed. Zijn tekeningen zijn Openingstijden van de exzowel onderdeel bij het ma- positie zijn zaterdag 14 en ken van een schilderij als zondag 15 september van ook eindvorm. 12 tot 18 uur. Molen Stella Polaris is gelegen aan SCHAIJK - Voor de twintigste keer kunnen liefhebbers dit jaar deelnemen aan de jaarlijkse fietstocht die georganiseerd wordt door de Schaijkse afdeling van Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV). De eerste van de drie fietstochten wordt gehouden zondag 8 september. RAVENSTEIN - Het stadspark van Ravenstein vormde Startpunt is dorpshuis De Phoenix in Schaijk. Daar kan afgelopen zaterdag het decor voor het jaarlijkse festival men inschrijven en starten tussen 10.30 en 13 uur. SunGrooves. Het evenement, dat dit jaar China als thema had, trok een kleine duizend bezoekers naar het vesting- De tocht voert de deelnemers over talrijke mooie fietspastadje. Zij genoten met volle teugen van optredens van den in en rond Schaijk. De totale lengte van het te fietsen diverse lokale bands en DJ’s uit het technogenre én van traject is 40 kilometer, het is ook mogelijk om vanaf de de lekkerste Aziatische gerechten. laatste pauzeplaats het traject te verkorten tot 25 kilometer. Deelname kost drie euro per persoon, kinderen tot en (Foto’s: Robin van der Ploeg) met 12 jaar kunnen gratis meefietsen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in Ghana, India, Tanzania en Roemenië. Op de pauzeplaatsen is er muziek en kan men een hapje en/of drankje gebruiken. Na afloop worden er op het plein nog pannenkoeken aangeboden en is er een optreden is van het Schaijkse smartlappenkoor Tiona.

Limerick

Fiets Mee met MOV op 8 september vanuit Schaijk

Kleine duizend bezoekers op SunGrooves Ravenstein

‘iPad voor gevorderden’: workshop in bibliotheek SCHAIJK - In de bibliotheek in Schaijk wordt op dinsdagavond 17 september en donderdagmiddag 26 september de workshop iPad voor gevorderden gegeven. Per workshop kunnen zich twaalf deelnemers inschrijven, deelname kost 10 euro voor leden van de bibliotheek, niet-leden betalen 20 euro. De workshop is afgestemd op mensen die aardig wegwijs zijn op de iPad of mensen die al een workshop voor beginners volgden. Digitaal bibliothecaris Jan de Waal laat iPad-bezitters hun tablet nog beter kennen en benutten. Inschrijven kan via www.bibliotheekschaijk.nl. Deelnemers dienen zelf een opgeladen iPad mee te nemen en het eigen gebruikerswachtwoord van de Apple Store. De workshop iPad voor gevorderden vindt plaats op 17 september van 19.30 tot 21.30 uur en op 26 september van 14 tot 16 uur in de bibliotheek Schaijk. Mocht de belangstelling groot zijn, dan kan men zich in de bibliotheek Schaijk aanmelden voor een reservelijst.

De eerste week zit er alweer op, time flies. We hebben de vier grootste steden van Texas bezocht. De plaats van aankomst was Houston, waar we slechts een nachtje hebben doorgebracht. Daarna door naar Austin. In de hoofdstad van de staat zijn we vier nachten gebleven. Vier zeer muzikale nachten. We hebben de beste en bekendste clubs aangedaan, zoals Antone’s, Threadgill’s, The Continental Club en The Saxon Pub. Het zegt jullie waarschijnlijk niks, maar geloof mij: daar gebeurt het in Austin als je van americana, blues, country, folk en rock houdt. En wat hebben we genoten. Van de aan een rolstoel gebonden maar zeer enthousiaste Hector Ward met The Big Time. Van de Whiskey Sisters. De naam zegt het al een beetje, het zijn twee zeer muzikale zusjes. Persoonlijk vond ik het optreden van Carson McHone erg aangenaam. Ook The Petersons Brothers verdienen het genoemd te worden. Deze broertjes van 16 en 14 jaar oud kennen al heel goed de weg op hun instrumenten, respectievelijk een gitaar en bas. Vanuit Austin hebben we een dagtrip gemaakt naar San Antonio, voor een bezoekje aan Natural Bridge Caverns en The Alamo. Op dinsdag zijn we naar Dallas gereden. De stad die John F. Kennedy in 1963 niet levend verliet. Grote auto Het is hier allemaal immens groot. Ik had van tevoren geen idee wat ik me precies bij Amerika moest voorstellen, maar je hoort natuurlijk wel verhalen. Dat is allemaal waar. Het is nog te vroeg om een goed oordeel te geven aangezien we Texas nog niet uit zijn geweest, maar de Amerikanen kijken niet op een maatje meer of minder. Neem bijvoorbeeld onze auto. Tijdens de voorbereiding van onze vakantie hadden Daan en ik bedacht dat we een redelijk ruime auto willen, zodat we makkelijk onze koffers mee kunnen nemen. Daarbij moesten we echter wel op het budget letten. Het resultaat: een compact car met vier deuren en een airco. Dat waren de minimale eisen.

De Chevrolet Malibu LT waarmee Paul en Daan door Amerika trekken. Eenmaal op het vliegveld aangekomen lopen we naar de balie van het verhuurbedrijf. Nadat de hele papierwinkel in orde is gemaakt krijgen we instructies waar we onze auto kunnen ophalen. In een grote parkeergarage worden we opgewacht door de volgende medewerker die kijkt wat we geboekt hebben. Vervolgens wijst ze naar een vak met auto’s en zegt tegen ons: “Zoek er maar een uit. De sleutels zitten erin. Veel plezier ermee.” Wij kunnen niet geloven wat we zien. Het aangewezen vak staat namelijk vol gigantische auto’s. Dus voorzichtig stel ik nog een keer de vraag of ze het zeker weet. Toch wel. Wij denken niet langer na, kiezen een ruime Chevrolet Malibu LT en scheuren de parkeergarage uit voordat de verhuurmaatschappij zich bedenkt... Bekijk extra foto’s en lees meer over mijn avonturen in het land van de onbegrensde mogelijkheden op paularena.waarbenjij.nu. Daan is te volgen via daanjans. waarbenjij.nu. Paul Verstegen

Iets te melden? Laat het ons weten via redactie@arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 30 augustus 2013

9


Acht avonden vanaf 13 september

Ravenstein ziet uit naar Elsa van Brabant RAVENSTEIN - Tegen de achtergrond van de oude wilgen en struiken op de oude stadswal van Ravenstein, bij het vallen van de avond en in heerlijk nazomerweer speelt Stichting Regiotheater Land van Ravenstein vanaf 13 september acht avonden een betoverende en magische muziektheaterproductie, Elsa van Brabant. Een bourgondisch, romantisch en mystiek openluchtspel met licht, spel, zang, muziek in een feeëriek decor, aan het water in Ravenstein.

W

ie herinnert zich niet De Vloek van Ravenstein in 2010? Van locatie naar locatie, van schemer tot nacht, theater en muziek bij volle maan en de sfeer van het oude vestingstadje. De makers van Elsa van Brabant hopen dezelfde magische atmosfeer

te creëren met de nieuwe voorstelling. Met de tribunes op de oever van de grachten van Ravenstein en het theater, voorzien van een prachtig decor, op het water, hopen zij dat het publiek geniet van een bijzondere openluchtvoorstelling. 150 spelers en figuranten,

een orkest van 15 muzikanten, een engelenkoortje van jonge meisjes, solisten en een koor van 30 mannen en vrouwen, bereiden zich al een jaar lang voor onder leiding van vier professionals. Een rijk gekostumeerd spel wordt getoond met ondersteuning van inventieve techniek en

Elsa van Brabant is gebaseerd op bronnen uit de vroege Middeleeuwen die onderdeel uitmaken van de beroemde vertellingen over de zoektocht naar de heilige graal, zoals in Arthur en De Ridders van de Ronde Tafel. 25 man achter de schermen. De productie pakt uit met nieuw gecomponeerde muziek in de stijl van opera en klassiek, blues en levenslied, met toneel, heftige zwaardgevechten, liefdevolle emotionele scènes en humor. Het verhaal ‘Vanuit de graalburcht wordt ridder Lohengrin, de zwaanridder, uitgezonden om de eer te verdedigen van Elsa, dochter van de hertog van Brabant. Hij trouwt haar onder één voorwaarde: ‘Je mag nooit

naar mijn naam en afkomst vragen, want dan zal de graal mij terugroepen en ben je me voor eeuwig kwijt.’ Het verhaal is gebaseerd op bronnen uit de vroege Middeleeuwen die onderdeel uitmaken van de beroemde vertellingen over de zoektocht naar de heilige graal, zoals in Arthur en De Ridders van de Ronde Tafel. Vanuit de graalburcht wordt ridder Lohengrin uitgezonden om de eer te verdedigen van Elsa, dochter van de hertog van Brabant.

Het script is geschreven door Erik Karel de Vries. De muziek wordt gecomponeerd door Mark van Platen. Regie is in handen van Rob Beumer en het toneelbeeld is ontworpen door Wim Wijnakker. Er is nog plaats op elke avond, maar wie verzekerd wilt zijn van een bepaalde datum, gaat naar www.elsavanbrabant.nl. De voorstelling is bestemd voor iedereen vanaf tien jaar.

IVN-fietstocht naar de nieuwe natuurbruggen NISTELRODE - Natuurcentrum De Maashorst houdt op zondag 8 september een fietstocht naar de nieuwe natuurbruggen. De start is om 10.30 uur bij Natuurcentrum De Maashorst, waar ook een kleine tentoonstelling over natuurbruggen is te bekijken. Deelname kost 2,50 euro, kinderen kunnen meefietsen voor 1,50 euro. De terugkomst is rond 13 uur bij het natuurcentrum.

rkoop e v t r a a k U N

nt.nl a b a r b n a v a via: els

gezondheidscentrumreek.nl

10

De fietstocht leidt de deelnemers naar het ecoduct Herperduin (over de A50). Deze verbindt natuurgebied ’t Mun (zuidzijde) en Herperduin (noordzijde). Dit ecoduct krijgt een breedte van 40 meter. Ook doet men ecoduct Maashorst (over de N324) aan. Deze verbindt de natuurgebieden Maashorst (zuidzijde) en ecologische verbindingszone ’t Mun (noordzijde). Dit ecoduct wordt eveneens 40 meter breed. Er komt een oversteekmogelijkheid voor fietsers en voetgangers over het ecoduct, zonder dat er sprake is van verstoring op het ecoduct zelf. Onder leiding van IVN natuurgidsen maken de deelnemers een mooie tocht over De Maashorst en neemt men een kijkje bij deze verbindingen. Opgeven is gewenst en kan bij Natuurcentrum De Maashorst aan de Erenakkerstraat 5 in Nistelrode of via www.natuurcentrumdemaashorst.nl.

Francina Zumba

Logopedie Spreeknet

Zumbafitness Zumba® Gold

Grave - Reek - Overasselt

www.francina123.zumba.com 06-83161600

www.spreeknet.nl 0486-852585

Allround logopedie en dyslexie

Praktijk Marieke Huisman

Versterk ons team

Klassieke homeopathie Fysiotherapie - Medische pilates Zwangerschapscursus

Meld je aan als collega-therapeut of voor een activiteit in de zaal (yoga, mindfulness etc.) bij Marieke Huisman, 06-43930359.

www.praktijkmariekehuisman.nl 06-43930359

www.arenalokaal.nl – vrijdag 30 augustus 2013


kerkinformatie H. Jacobus de Meerdere Zeeland Vaste kerkdiensten zondag 9.30 uur en dinsdag om 19 met voorafgaand (vanaf 18.30 uur) rozenkransgebed.

Zondag 1 september Zeeland - 9.30 uur H. Mis met Kerkkoor Boekel Intenties: Overleden Ouders Jan en Drika v.d. Loop; O. fam. v.d. Hei; Martien en Annie Cornelissen - Caspers en kleinzoon

H. Antonius Abt Schaijk Reek

John; Kees Broeren en echtgenote en O. kinderen (Schaijkseweg); O.O. Kees en Marie Cornelissen - van Walbeek en zoon Frans; O.O. van den Heuvel - van der Wijst; Wim en Truus v.d. Brand - v.d. Louw; Joop Houterman Dinsdag 3 september Zeeland - 18.30 uur Rozenkransgebed Dinsdag 3 september Zeeland - 19 uur H. Mis Intenties: Martien Habraken en Dina Habraken Bongers Zondag 8 september 23ste zondag door het jaar Zeeland - 9.30 uur H. Mis met Ouderenkoor Nooit Gedacht Intenties: O.O. van der Heyden - van der Wijst en dochter Corrie; Janus en Mieke van Geffen - v.d. Broek en O. fam.

Misintenties die voor dinsdagavond ingeleverd zijn komen in weekblad Arena. De bijdrage voor misintenties is 10 euro. Hierbij zijn extra namen inbegrepen.

St. Victor Neerloon St. Antonius Abt Overlangel Zondag 1 september Overlangel - 10.30 uur 22e zondag door het jaar Eucharistieviering met het Gemengd Koor

Intenties: Hendrik van den Berg; Hennie van den Berg

Zaterdag 31 augustus

Bedevaart naar Kevelaer Parochie St. Lucia Ravenstein Zaterdag 31 augustus Geen diensten in verband met de bedevaart naar Kevelaer Zondag 1 september Deursen - 9.30 uur Eucharistievierng - GK Zondag 1 september Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering met Cordaad Intenties: Tiny Kampes - Hartmann; Noah Kling; Jan v.d. Wolk; Tien Hendriks en O. familie Hendriks - van Gent; Jo en Truus Langenhuijzen - van der Heijden en zoon Peter; Kees Vlemmix; Marianne van Ooijen Vlemmix Zaterdag 7 september Demen - 19 uur Gebedsdienst - GK Zondag 8 september Huisseling - 9.30 uur Gebedsdienst - GK

Zondag 8 september Ravenstein - 11 uur Eucharistieviering - GK Intenties: Myranda van Beers; Gerardus en Maria Kersten - van Ballegooij; Maria en Petronella Kocken en O. ouders; Frans de Looijer; O. fam. Maassen - Vermeulen; Dora Voet - Berndsen; Gerard Hattink namens de buurt; O. gasten en vrijwilligers De Zonnebloem afdeling Groot-Ravenstein; Mevrouw van Haren - Boerdonk (verj.); Jan en Betsie Jansen - Jansen; uit dankbaarheid

De parochiekerk in Schaijk is in september elke woensdag van 14 tot 16 uur open voor publiek Vaste kerkdiensten Schaijk: ma. 18.30 uur, di. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), wo. 9 uur, do. 18 uur (aanbidding) en 18.30 uur (eucharistieviering), vrij. 9 uur en 18 uur (vespers), za. 17.30 uur en zo. 10 uur Vaste kerkdiensten Reek: za. 19 uur

Vrijdag 30 augustus Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed Zaterdag 31 augustus Schaijk - 17.30 uur Woord en Gebed Misintenties: Riek Aarts van Ravenstein Zaterdag 31 augustus Reek - 19 uur Eucharistieviering Misintenties: Mariet van Casteren - Litjens en fam.; Johnny, Harrie en Nelly van den Hoogen; Namens de parochie: Jozef Linders; Christ van Casteren; Nellie van Berkel - van Poppelen; Marjan de Groot - van Laanen; Joke Biemans - Weijers; André Hendriks Zondag 1 september Schaijk - 10 uur Eucharistieviering met het Herenkoor Misintenties: Uit dankbaarheid; Grard en Tonnie van Gaal - Spanjers; Piet Kouwenberg (Jrgt.); Grard en Huberta van Boekel - Flieger, schoondochter Marietje en schoonzoon Richard; Piet Roosen (Jrgt.)

Dinsdag 3 september Schaijk - 18 uur Aanbidding Dinsdag 3 september Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de toekomst van de parochie Schaijk-Reek Woensdag 4 september Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de gezinnen Donderdag 5 september Schaijk - 18 uur Aanbidding Donderdag 5 september Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de zieken

Sint Willibrordus, Maasdijk 69, 5371 KB Demen Sint Vincentius, Laagstraat 16, 5371 LE Deursen Sint Lambertus, Hamstraat 1, 5371 NR Huisseling Sint Jan, St. Jansstraat 2, 5371 NL Neerlangel Sint Lucia, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein

Parochie H. Antonius Abt Schaijk- Reek Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk Tel. 0486-461220, www.h-antonius-abt.nl Wilma de Loyer, secretarieel-administratief medewerkster van de parochie: Tel. 0486-461220 (bereikbaar op woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend) en secretariaat-antonius-abt@hotmail.com

Sint Jacobus de Meerdere Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland Tel. 0486-451377 Onder kantoortijd: Parochie-centrum Uden: Tel. 0413-263154 of www.parochiesintpetrus.nl Betsie van der Wijst-Ruijs, pastoraal assistente 06-21204630 of b.vanderwijst@parochiesintpetrus.nl

Parochie St. Sebastianus Vrijdag 6 september Schaijk - 9 uur Eucharistieviering voor de wereldvrede Vrijdag 6 september Schaijk - 18 uur Vespers - Avondgebed

Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen Tel. 0486-411424 of pastorieherpen@hetnet.nl

Parochie St. Victor en Antonius Abt Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon Tel. 0486-411282

Nederlandse Hervormde kerk Servetstraat 1, 5371 AD Ravenstein Vaste diensten: 1ste en 3de zondag van de maand

Kapellen Rochuskapel - Deursen, Rondestraat 28

Parochie St. Sebastianus Herpen

Zondag 1 september Herpen - 10 uur Intenties: Miekus en Gerda van Vugt - Nass

St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein Op werkdagen kunt u op de pastorie terecht tussen 9 en 12 uur. Voor andere tijden gelieve u tijdens de ochtenduren een telefonische afspraak te maken: 0486-411595 of kijk op www.parochieravenstein.nl. E-mail: secretariaat@parochieravenstein.nl

Parochie Sint Petrus Zeeland

Maandag 2 september Schaijk - 18.30 uur Eucharistieviering voor de minder bedeelden

Zaterdag 31 augustus Herpen - 19 uur Intenties: Overleden ouders Adrianus en Gerharda Veld - School en O. fam.; Miets van Bergen - Gijsbers (verj.) en O.O. van Bergen en Gijsbers; Henk Cuppens en overleden familie

Parochie St. Lucia Ravenstein

Zaterdag 7 september Herpen - 19 uur Viering met Koor Con Spirito Intentie: Harrie van Rossum Zondag 8 september Herpen - 10 uur Intenties: Toon en To (Jrgt.) van Breda - den Hombergh, Mia de dochter en Lies Akkermans; Ad Zonnenberg en O. fam.; Ton en Anna Wolters Föllings, Piet de zoon en Mientje de echtgenote en Betsie en Annemarie de schoondochters

Sint Annakapel - Koolwijk, Koolwijksestraat 5 Sint Jozefkapel - Ravenstein, St. Luciastraat 5 Mariakapel Reek, Open: doorlopend van 9 tot 17 uur Mariakapel Schaijk, Open: van ma. tot en met za. van 9 tot 18 uur

Annakapel Koolwijk Zaterdag 31 augustus Koolwijk - 17.45 uur H. Mis Intentie: voor de vereniging Vrienden van St. Anna

Zaterdag 7 september Koolwijk - 17.45 uur H. Mis

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 30 augustus 2013

11


BELANGRIJKE MEDEDELING DE OPHEFFINGSLEEGVERKOOP IS GESTART!

COMBINATIES MASSALE VERKOOP VAN MATRASSEN • BOXSPRING N • DEKBEDDEN • BEDTEXTIEL • MEUBELS • BANKSTELLE

ALLES MOET WEG VOOR DE

STOELEN VAN DE

MICRO KUSSEN HOLLE VEZEL wasbaar/anti-allergisch normaal 35,nu

5,95

MATRASSEN 90x200 nu 45,-

140x200 nu 60,-

160x200 nu 70,-

180x200 nu 80-

DEKBED OVERTREKKEN 1-persoons

nu

10,00

POCKETVERING MATRAS -

90x200 nu 150, 140x200 nu 250,160x200 nu 300,180x200 nu 350-

REVOX BOXSPRING ELECTRISCH VERSTELBAAR GEHEEL COMPLEET

BANKEN VAN DE

36x 160x210

zie ook www.revoxbed.nl

92x 180x200

normaal € 5169,-

5x 180x210 12x 180x220

850,-

NU ALLE MATEN VOOR EEN BELACHELIJK LAGE PRIJS

REVOX BOXSPRING GEHEEL COMPLEET ENORME PARTIJ MEUBELS EN BANKSTELLEN VOOR BELACHELIJK LAGE PRIJZEN

160 of 180 x 200 cm

Normaal € 1995,- nu

Een ritje is beslist de moeite waard!!!

VEGHEL Meijerijstraat 50

Ook zondag!

IEDERE DAG GEOPEND

van 10.00 - 17.00 uur

500,-

van den Broek

wonen & slapen

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 35 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Landerd, Ravenstein en Herpen week 35 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you