Page 1

3 Toename cliënten

Voedselbank Grave

5 De Greeff houdt vuurwerkshow

7 Kerstsamenzang ‘Wereldwijd’

13 Graafse pastoor

timmert kindercarillon

15 Suus en Anne

beste bridgepaar

grave, escharen, gassel en velp

iedere zondag

OPEN van 13.00 tot 18.00 uur

Albert Heijn van der Burgt Hoofschestraat 2-8, Grave

Ook op zondag de verste producten

Behoefteonderzoek Land van Cuijk

Senioren kritisch over mobiliteit, openbaar vervoer en straatverlichting GRAVE - ‘Het is goed toeven in het Land van Cuijk’. Zo luidt de conclusie van het behoefteonderzoek dat de afgelopen anderhalf jaar is uitgevoerd onder een groot aantal senioren in de gemeenten Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint Anthonis. Toch is er ook kritiek van de ouderen in de regio. Die ligt met name op de terreinen (openbaar) vervoer, huisvesting, zorg en sociale veiligheid.

V

anaf augustus 2012 vond in elke gemeente in het Land van Cuijk een behoefteonderzoek onder ouderen van 60 jaar en ouder plaats. De resultaten van het onderzoek zijn door professor Kardol van de Vrije Universiteit van Brussel verwerkt tot afzonderlijke rapporten. Vervolgens kreeg hij de opdracht om de uitkomsten van de verschillende gemeenten naast elkaar te leggen, zodat er binnen het Land van Cuijk vergeleken kan worden en zichtbaar wordt waar regionale samenhang is. In het algemeen is de conclusie dat het ‘goed toeven’ is in het Land van Cuijk en zijn er geen spectaculaire zaken naar boven gekomen. Er zijn vier aandachtspunten benoemd: vervoer, huisvesting, zorg en sociale veiligheid.

Senioren uiten kritiek op het openbaar vervoer en geven aan dat zij mobiliteitsproblemen ervaren. Zo worden er openbare toiletten gemist, zouden er meer rustbanken moeten komen en veilige oversteekplaatsen. De projectgroep Mobiliteit Land van Cuijk is bezig met de voorbereiding van drie pilotvoorstellen in de Land van Cuijkse gemeenten. De voortgang van deze pilots wordt afgewacht alvorens nieuwe initiatieven te ontplooien. Eventuele realisatie van openbare toiletten en extra rustbanken wordt als een lokale aangelegenheid beschouwd. Ook het realiseren van vervoer voor senioren naar activiteiten kan heel goed lokaal gerealiseerd worden of is al geregeld via de ouderenhulpdienst. Gezien het bo-

venstaande wordt voor het onderwerp vervoer geen extra regionale activiteit opgestart. De meeste senioren van het Land van Cuijk beleven hun gezondheid als goed. Wel worden er chronische beperkingen ondervonden, is het dragen van boodschappen voor velen moeilijk geworden, valt het trappenlopen zwaar en zelf het huishouden doen is voor velen ook niet meer te doen. Tussen de gemeenten onderling zitten er verschillen in de percentages. In sommige gemeenten is meer zorgconsumptie dan op grond van de beperkingen van senioren verwacht kan worden en in sommige gemeenten of bij sommige leeftijdscategorieën is sprake van onderconsumptie van zorg en hulp. Bij de transitie AWBZ en Welzijn nieuwe stijl zal er communicatie plaatsvinden naar de burgers over deze nieuwe ontwikkelingen. Problemen als het niet kennen van de wegen, het zich schamen om hulp te vragen, het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid worden in dat kader opgepakt.

Wij zijn iedere zondag open!

12:00 tot 18:00 uur

De senioren in het Land van Cuijk zijn honkvast en willen graag in hun woning blijven wonen, ondanks beperkingen (trappen, drempels) die veel woningen met zich meebrengen. Ongeveer 25 tot 30 procent van de senioren overweegt de woning (verder) aan te passen en nog geen 20 procent is van plan te verhuizen. In het Land van Cuijk is een strategische (woon)visie vastgesteld. Van hieruit wordt een project voorbereid met betrekking tot levensbestendig wonen en veranderingen in het sociale domein. Dit project sluit aan bij dit aandachtspunt zodat er geen extra vervolgstappen voor het Land van Cuijk nodig zijn, stelt de gemeente Grave. Sociale veiligheid Activiteiten van sociaalculturele instellingen zijn veelal onvoldoende afgestemd op behoefte van senioren, het tijdstip waarop de activiteiten worden gehouden alsmede de bereikbaarheid ervan, verdienen meer aandacht. Tevens wordt onder meer aangegeven dat de straatverlich-

ting slecht is of afwezig. Dit aandachtspunt is volgens de gemeente Grave bij uitstek geschikt om lokaal op te pakken met verenigingen en organisaties om activiteiten te organiseren die aan specifieke wensen van senioren voldoen en het gevoel van veiligheid vergroten. De gemeenten in het Land

www.arenalokaal.nl – jaargang 19 – week 50 – vrijdag 13 december 2013

van Cuijk concluderen dat de gemeenschappelijke aandachtspunten al regionaal worden opgepakt of dat het lokale aangelegenheden zijn. Daarom zijn volgens de gemeenten naar aanleiding van het behoefteonderzoek vooralsnog geen extra vervolgstappen voor het Land van Cuijk nodig.


kerst2013_snij.pdf 1 11-12-2013 13:49:28

DRAAIORGEL

kinderactiviteiten KERSTENSEMBLE DOOR CENTRUM Op de markt de volgende activiteiten:

POFFERTJESKRAAM C

Erwtensoep & Gl端hwein

M

Y

CM

Lampionnenoptocht start om 16.30u

MY

CY

CMY

K

vanaf de markt (gratis warme chocomelk voor kinderen)

Kerstman in het centrum

Winkels open van 13u tot 17u.

Historisch GRAVE in Kerstsfeer Zondag 22 DECEMBER, binnenstad Grave Georganiseerd door ONDERNEMERSVERENIGING

Graveon


Leerlingen St. Josef Velp en Merlet College Grave in actie

Voedselbank Grave ziet toename aantal cliënten GRAVE - Het stond in alle kranten te lezen: in Nederland stijgt het aantal mensen dat leeft onder de armoedegrens. Meer dan 600.000 kinderen zijn daarvan de dupe. Voor de vrijwilligers van de voedselbank zijn het geen kille cijfers, maar dagelijkse werkelijkheid, geeft Pat Verhees van de Voetselbank Land van Cuijk aan. “We zien dat steeds meer mensen – ook in Grave – financieel in de problemen zijn gekomen en noodgedwongen de gang naar de voedselbank moeten maken.”

‘A

ls je bijna geen geld hebt om je kinderen en jezelf goed te voeden, zijn de komende feestdagen extra schrijnend”, gaat Verhees verder. “Als je volle winkelwagens met luxe producten naar buiten ziet rollen en jij nauwelijks geld hebt om in de basisbehoefte van je gezin te voorzien, dan zijn Kerstmis en Nieuwjaar geen feest, maar een tijd om door te komen.” Lokale initiatieven Gelukkig voor de Voedselbank zijn er ook dit jaar weer veel lokale initiatieven om extra voedsel in te zamelen; zo gaan de kinderen van basisschool St. Josef in Velp mooie pakketten maken en wordt op het Merlet College Grave langhoudbaar voedsel ingezameld dat de voedselbank op 19 december kan ophalen. Ook enkele supermarkten doen mee. Zo heeft de Albert Heijn maar liefst zeventien kratten met voedsel en non-foodproducten ter beschikking gesteld. Ook een aantal particulieren is op eigen initiatief bezig om zoveel mogelijk te verzamelen. Wie ook een steentje wil bijdragen, kan dat doen

colofon

ingezonden Doen we wat aan de toekomst van Grave? Op 19 maart 2014 hebben we weer de kans daadwerkelijk iets te doen aan de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd. Op die dag worden de nieuwe gemeenteraden gekozen. Ook in Grave zijn er mensen die niet tevreden zijn met de wijze waarop de Graafse gemeenteraad opereert. Een aantal van hen steekt die kritiek niet onder stoelen of banken, maar uit die openlijk via weblogs, columns en ingezonden stukken. De gemeenteraad trekt daar zich niet veel van aan. Hoogstens wordt ongenoegen geuit over de wijze waarop de kritiek wordt geleverd. De kritiek spitst zich vooral toe op de gebrekkige wijze waarop de bevolking in de besluitvorming wordt betrokken. Kort gezegd komt het er op neer dat eerst wordt besloten en daarna pas overleg gepleegd. Dit leidt tot onvrede bij wijk- en dorpsraden en andere organisaties, die juist proberen de besluitvorming te beïnvloeden. Het is vaak ook aanleiding tot vertraging omdat achteraf het genomen besluit niet zo verstandig bleek.

Vrijwilligers van de voedselbank stellen pakketten samen. (archieffoto) door bijvoorbeeld zijn kerstpakket te schenken of door zelf een pakket samen te stellen met mooie producten en dat te doneren. De Voedselbank is gevestigd aan de Arnoud van Gelderweg 109a in Grave en is geopend op donderdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 13 uur. Voor meer informatie kan men bellen naar 06-46552066. Criteria De voedselbank in Grave is onderdeel van de stichting Voedselbank Land van Cuijk, met uitgiftepunten in Boxmeer, Cuijk, Mill en Grave. In dit gebied worden wekelijks door de vrijwilligers zo’n 220 voedselpakketten klaargemaakt; in Grave zijn veertig cliënten ingeschreven. De voedselbank hanteert de landelijke normen voor inschrijving. Om in aanmerking te kunnen komen voor een voedselpakket zijn criteria opgesteld. Deze zijn als volgt: Wanneer het maandelijks besteedbaar inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen, dan komt het huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket: Eénpersoonshuishouden Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. De editie Grave verschijnt in Grave, Escharen, Gassel en Velp

Oplage: 10.000 + 5.500 www.arenalokaal.nl

180 euro, bij meerpersoonshuishoudens is dit bedrag voor iedere volwassene die tot het huishouden behoort te vermeerderen met 60 euro en/of voor ieder kind dat tot het huishouden behoort (tot 18 jaar) met 50 euro. Een

huishouden van twee volwassenen en twee kinderen dat na aftrek van alle vaste lasten minder dan 340 euro (180 + 60 + 50 + 50) te besteden heeft, kan in aanmerking komen voor een voedselpakket.

‘1 dag niet!’

Landelijke actiedag tegen woninginbraak REGIO - Elke dag vinden er in ons land 250 woninginbraken plaats. Op de bijzondere datum 11-12-’13 vond onder het motto ‘1 dag niet’ daarom een landelijke actiedag tegen woninginbraken plaats. De ‘inbraakvrije’ dag is een initiatief van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. “Een inbraak heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van mensen. Het blijft dan ook zaak er alles aan te doen om inbraken te voorkomen”, stelt de bewindsman.

In april van dit jaar sprak Opstelten het streven uit om het aantal woninginbraken de komende jaren met 30 procent terug te dringen. “In 2017 moet het aantal woninginbraken zijn teruggebracht tot 65.000”, aldus de minister, die afspraken heeft gemaakt met politie, openbaar ministerie, bestuur en andere partijen om de komende jaren de aanpak van woninginbraak te verbeteren. Ook de aanpak van straatroof, geweld en overvallen wordt onverkort doorgezet. Bij de bestrijding van deze zogeheten ‘high impact crimes’ ligt de focus op het verhogen van de pakkans, het afpakken van crimineel vermogen en een zorgvuldige bejegening van het slachtoffer. Opstelten: “Het zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Kortweg komt de aanpak neer op een gezamenlijke probleemgerichte aanpak door alle overheidsinstanties en private partijen. De aanpak door de politie en openbaar ministerie van overvallen, straatroof en geweld werpt zijn vruchten af. In de afgelopen tijd zijn goede resultaten geboekt. Daarom wordt de aanpak stevig voortgezet.”

Redactie: Sergio Boutkan: sergio@uitleg.nl of 06 466 25 651 Kopij: Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk 0486 463 112 of redactie@arenalokaal.nl Acquisitie: Rob Smorenberg: 06 506 17 426 of rob@uitleg.nl of Sander Scherer, 06 526 20 778 of sander@uitleg.nl Uitgever: Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk: Drukkerij Vorsselmans Zundert Verspreiding: Excellent, 073-5443030 Weekblad Arena is aangesloten bij: LokaalNieuwsnet en NNP

Kritiek leveren zonder dat het tot verandering leidt is niet effectief. De komende gemeenteraadsverkiezing biedt de gelegenheid daadwerkelijk iets te doen. Dan heeft de Graafse bevolking de gelegenheid een raad te kiezen die zijn kiezers niet alleen drie maanden vóór, maar ook vier jaar na de verkiezingen serieus neemt. De sleutel voor een beter Grave ligt dus bij de kiezers.

KERSTBOMEN Mooie kerstbomen in alle maten, met en zonder kluit. Vele soorten o.a. nordmann en omorika. Geopend van ma t/m za van 9.00 tot 18.30 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur Heistraat 2 Velp (NB)

V.l.n.r. Hans Satter, Hester Kruizinga, Wil Baaijens, Leo de Vreede en Ben Bongaards. Daarom heeft een aantal actieve kritiekleveranciers de koppen bij elkaar gestoken om te bezien of door samenwerking de kiezer van de nodige informatie en opinies kan worden voorzien. Het resultaat is een nieuwe website, www.gravekiest.nl. Op die site wordt zo veel mogelijk informatie bijeengebracht die nuttig kan zijn voor het maken van een eigen keuze. De verkiezingsprogramma’s van de partijen worden gepubliceerd. De initiatiefnemers zullen, ieder op zijn of haar eigen wijze, die programma’s van commentaar voorzien en - waar zij dat nodig vinden - vragen om verduidelijking. De partijen krijgen alle gelegenheid de vragen over hun programma te beantwoorden. Ieder ander die een bijdrage wil leveren is van harte welkom. Ook is er een agenda met bijeenkomsten. Kortom, de website wil een platform zijn waarop iedereen zijn (politieke) verkiezingsei kwijt kan. De initiatiefnemers zijn Wil Baaijens, Ben Bongaards, Hester Kruizinga, Hans Satter en Leo de Vreede. Geen van allen is direct betrokken bij de verkiezing zelf. Natuurlijk hebben zij wel hun eigen(wijze) mening over de Graafse politiek en zullen zij het doen en laten van de partijen kritisch volgen en van commentaar voorzien. Op de website wordt geen partij gekozen. U kunt er wel de informatie vinden om uw eigen keuze te maken. Wilt u meer weten? Kijk op de website. Wilt u reageren, vragen stellen? Graag en ook dat kan via de website www. gravekiest.nl. Grave Kiest op 19 maart 2014 bewust.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 13 december 2013

Namens de initiatiefnemers, Hester Kruizinga

3


agenda Mooi de feestdagen door met wimperextensions De hele maand december: Nieuwe set wimperextensions van €75,- voor €50,Ook als kadobon verkrijgbaar! Achter de Kerk 2, Grave | Bel voor info of een afspraak 06 - 130 770 52

KERS T BIJ D’N BROU WER

24 DECEMBER / KERSTAVOND OPEN VANAF 19.00 UUR

EEN EENZAME KERST MET

Wanneer u gebruik wilt maken van onze catering. Reserveer dan op tijd!

GENIET VAN HET HEERLIJKE KERSTMENU BIJ D’n BROUWER

Natuurlijk heeft u tijdens de kerst ook de mogelijkheid om à la carte te eten.

Reserveer tijdig!

Kerkstraat 62a 5411 BC Zeeland (N.Br.) Tel. 0486 - 45 08 86 info@herbergdenbrouwer.nl

Kijk voor wekelijks terugkerende agendapunten op www.arenalokaal.nl

DECEMBER 1-31

Expositie - De historie van de gemeente Grave in het Graafs Museum / De Hampoort in Grave 1-31 Fototentoonstelling - Leo van der Loop in de bibliotheek in Schaijk 13 Dickens Kerstmarkt, van 13.30 tot 18.30 uur in de Nieuwe Hoeven in Schaijk 13 Schitterend Schaijk-Reek - Glow & Snow run, vanaf 19 uur in het centrum van Schaijk 13 Parochie Schaijk-Reek - Rock Solid voor de jeugd van 11-15 jaar, van 19.30 tot 21 uur in het parochiecentrum in Schaijk 13 Sinterkerstdisco voor de jeugd van 9 tot en met 14 jaar, van 19.30 tot 22 uur in de Esterade in Grave 14 The Hot Studs - Live on stage, vanaf 21.30 uur in Herberg D’n Brouwer in Zeeland 14 Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 14 Joris van Loon - Interactief pianoconcert, vanaf 20 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) bij Creapoelka aan de Kleine Poelstraat 7 in Demen 14 Ravenstein bij Kaarslicht 14 Heropening PKN Kerk - Open dag van 12.30 tot 16 uur in de PKN Kerk in Grave 14 Kerststallen en kerstgroepen te kijk, van 14 tot 17 uur in de Elisabethkerk in Grave 14-15 Tentoonstelling met werken die zijn gemaakt tijdens de Ravensteinse Schildersdagen 2013, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 14-15 Expositie - Schilderijen gemaakt door mensen met een hersenziekte, van 11 tot 17 uur in het Kunstkerkje in Velp 15 Dickens Kerstmarkt, van 14 tot 18 uur in het Wapen van Reek 15 Koor Schalmei en Koor Loreley - Concert, vanaf 12 uur in De Phoenix in Schaijk 15 Supportersvereniging DAW - Winterkermis, van 12 tot 19 uur in de kantine van DAW aan de Bossestraat in Schaijk 15 Kerstmarkt, van 11 tot 16 uur bij café-camping De Brug in Herpen 15 Dansmiddag met orkest Come Back, van 15 tot 19.30 uur bij Thekes in Herpen 15 Dansavond met orkest Twilight, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 15 Huisselings Koor - Kerstconcert, vanaf 15.30 uur in de Lambertuskerk in Huisseling 15 Kerststallen en kerstgroepen te kijk, van 13 tot 17 uur in de Elisabethkerk in Grave 15 Bingo, van 20 tot 22 uur in de Esterade in Grave 15 CV Pothuusburg - Kerstbingo, vanaf 20 uur in café Oud Grave in Grave 15 Blaaskapel De Deurdouwers - Kerstconcert, vanaf 14 uur in gemeenschapshuis ‘t Trefpunt in Velp 17 Filmcafé Grave - Camille Claudel, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 18 KVO Herpen-Overlangel-Keent - Kerstviering, start om 19 uur met H. Mis in de kerk in Herpen 18 Kienen ten bate van lokale verenigingen, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 18 Knutselmiddag - Kerst (kinderen 5-12 jaar), van 14 tot 16 uur in de Esterade in Grave 18 Filmcafé Grave - Camille Claudel, vanaf 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave 20 KBO Reek - Kerstviering met toneel DOVO, vanaf 14 uur in het Wapen van Reek 20 Jory Brentjens - Lezing over de bombardementen op Nijmegen, vanaf 20 uur in de De Keurvorst in Ravenstein 20 GVV ‘57 - Bingoavond, vanaf 20 uur op De Bikkelbunker, Dr. Wierstraat 1 in Grave 20 De Emmaüsgangers - Bijeenkomst, vanaf 20 uur bij de Kapucijnen in Velp 21 Eerste Open Landerds Darts Toernooi, vanaf 13 uur in café De Potter in Schaijk 21 Kerstactiviteit - Kerstliedjes zingen met Toontje Lager, van 14 tot 15.30 uur in ontmoetingscentrum Onder de Linde in Schaijk 21 60 4 60 en Just 4 Fun - Live, vanaf 20 uur in feesterij De Potter in Schaijk 21 DAW Quiz - Simply the Best (voorronde 1), vanaf 20 uur in de kantine aan de Bossestraat in Schaijk 21 Cantate Deo - Kerstsamenzang ‘Wereldwijd’, vanaf 19.30 uur in de Protestantse Kerk in Grave 21-22 Tentoonstelling met werken die zijn gemaakt tijdens de Ravensteinse Schildersdagen 2013, van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein 22 Koopzondag in Schaijk 22 H. Mis met concert Neva Ensemble, vanaf 10 uur in de kerk in Schaijk 22 Kinderbingo, vanaf 10.30 uur bij café-camping De Brug in Herpen

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar redactie@arenalokaal.nl DE9003212-001 Autobedrijf van Dongen

Reparatie/onderhoud ALLE merken Original

3 GANGEN KEUZEMENU voor 19,95 Keuze uit 4 voor-, 4 hoofd- en 4 nagerechten

Kerstbrunch Wij zijn eerste en tweede Kerstdag en 1 januari geopend! Fine from best brand recreate PMS

SPECIALIST

LANGENBOOMSEWEG 97 - ZEELAND - 0486-451604 WWW.AUTOBEDRIJFVANDONGEN.NL 4

Voor meer informatie: 024-6422241 of mail naar info@leursehof.nl Dagelijks open vanaf 12 uur, zondag vanaf 10 uur (maandag gesloten)

WWW.LEURSEHOF.NL

www.arenalokaal.nl – vrijdag 13 december 2013

Restaurant De Leurse Hof Leurseweg 4 6615 AJ Leur Telefoon: 024-6422241


Kleurrijk spektakel op woensdag 18 december

De Greeff Caravan-Recreatie houdt vuurwerkshow in Grave

kort nieuws Basisschoolleerlingen bezoeken Merletcollege GRAVE - Op het Merletcollege in Grave werd op woensdag 27 november weer de jaarlijkse lesdag gehouden voor de leerlingen uit groep 8 in de regio Grave. Op deze lesdag ontvingen de docenten en een groot aantal brugklassers van het Merletcollege ongeveer 360 leerlingen en hun begeleiders.

Een beetje gespannen, maar wel heel enthousiast volgden de leerlingen uit groep 8 zes verschillende lessen van zes docenten in zes lokalen. Op deze manier kregen zij een goed beeld van wat hen volgend jaar als brugklasser allemaal te wachten staat. Van techniek en aardrijkskunde tot wiskunde en Engels; de leerlingen maakten kennis met veel verschillende vakken van de middelbare school en de manier waarop deze vakken op het Merletcollege worden gegeven.

Informatiebijeenkomst op 14 december

Flutastic start nieuwe muzikale cursussen in Grave

GRAVE - Bij het pand van De Greeff Caravan-Recreatie aan de Arnoud van Gelderweg 97 in Grave vindt op woensdag 18 december een spectaculaire vuurwerkshow plaats. Aanvang van de vuurwerkshow is om 19 uur. Na afloop is iedereen van harte welkom om in de showroom van De Greeff het nieuwste vuurwerk te komen bekijken en eventueel te bestellen.

D

e kwaliteit van het Nederlandse vuurwerk gaat er nog steeds elk jaar op vooruit. In veel landen waar vuurwerk wordt vervaardigd,

zoals China, groeit de markt voor goed vuurwerk. Om die reden is het voor fabrikanten in die landen rendabel om te investeren in betere producten, die

Infoavond zorgcoöperatie Herpen groot succes HERPEN - Herpen gaat aan de slag met een zorgcoöperatie. Vrijwel alle 150 aanwezigen stemden in met het plan van de dorpsraad Herpen en de KBO. Voorzitter Theo de Hosson wil dat de zorgcoöperatie in april 2014 gaat draaien.

zorgen voor een goede con- mooiere effecten en meer currentiepositie. Westerse kleuren, dat is wat een landen hebben het daar- vuurwerkliefhebber wil.” door voor het uitkiezen. Vuurwerkrad Gewild product Diegenen die een voorbeIn Nederland mag een con- stelling doen, worden besument alleen tijdens de loond. Zij mogen dan een laatste drie dagen van het draai aan het Vuurwerkjaar vuurwerk kopen. De rad geven. Hierbij maken ontwikkelingen die in een zij kans op nog meer gratis jaar tijd kunnen plaatsvin- vuurwerk, vuurwerkbrilden staan echter niet stil. len en de hoofdprijs, de “Wanneer onze importeur vuurwerkverdubbelaar. weer vuurwerk uit gaat kie- Nieuwsgierig? Bezoek dan zen, is er een hoop veran- na de vuurwerkshow de derd”, vertelt Marcel Voet showroom van De Greeff. van De Greef Caravans. De speciale vuurwerkcrew “Lesli Vuurwerk zorgt er van de zaak geeft graag samen met ons voor dat we meer informatie, advies en het beste vuurwerk kun- uitleg. nen leveren voor concurrerende prijzen. Ook dit jaar Omdat De Greeff van meis het assortiment verder ning is dat je vuurwerk met uitgebreid.” gezond verstand dient af te steken, is er voor iedereen Old Dutch-lijn die een voorbestelling doet De nieuwe lijn die nu bij gratis een vuurwerkbril beDe Greeff verkrijgbaar is, schikbaar. is de Old Dutch-lijn. “Vernieuwde cakes, vuurpijlen en pakketten met nog

Op 3 december puilde de grote zaal van dorpshuis ’t Slotje uit van de belangstellenden tijdens de informatieavond over de zorgcoöperatie. Velen maakten zich zorgen over de grote veranderingen die voor de deur staan. Huisarts Olde Loohuis liet zien het aantal 65-plussers in twintig jaar tijd verdubbelt en dat geldt ook voor het aantal 85-plussers. In diezelfde tijd neemt het aantal Startende ondernemer? mensen in de leeftijd van 40 tot 55 jaar af met ongeveer 25 procent. Door de hogere gemiddelde leeftijd zullen Kijk op: meer klachten als eenzaamheid en vergeetachtigheid voorkomen. Hulp is dus nodig. Maar wie zal voor de ouhun eigen dorp kunnen blijven wonen. Een zorgcoöpederen en zieken gaan zorgen? ratie is een manier om dat mogelijk te maken. Het biedt “Er is minder geld voor zorg beschikbaar en een plaats een plek om elkaar te ontmoeten, voor een praatje en een in het zorgcentrum is er alleen voor de zware gevallen, kopje koffie of om ervaringen uit te wisselen. Praktische voor mensen die onmogelijk zelfstandig kunnen blijven diensten, zoals een boodschappendienst, vervoersdienst wonen”, vertelde mevrouw Pander van het dienstencen- en klussendienst bieden een welkome ondersteuning trum. “De gemeente zal en kan minder ruimhartig zijn voor zorgbehoevenden, maar kunnen ook mantelzorgers met het toekennen van voorzieningen”, zo vulde wethou- ontlasten. der Peters van de gemeente Oss aan. “Ze zal eerst vragen wat men zelf nog kan, zo nodig met hulp van de omge- Aan de slag ving. Er zal een zwaarder beroep op mantelzorg worden De dorpsraad zegde toe voortvarend aan de slag te gaan gedaan. De mensen moeten zo lang mogelijk zelf de regie met de voorbereidingen voor de zorgcoöperatie. Binnenkort kan iedere inwoner van Herpen, Koolwijk, Neerloon, in handen houden en zelf regelen wat nodig is.” Overlangel en Keent een formulier in de bus verwachten. Hierin wordt kort uitgelegd wat de zorgcoöperatie Samen Het kernwoord in de presentaties was ‘samen’. Het wordt inhoudt. Hierin wordt gevraagd of men lid wil worden allemaal minder, maar samen kunnen we er voor zorgen en/of een handje wil helpen. dat mensen zo lang mogelijk op een plezierige manier in

GRAVE - Vanaf januari starten er in Grave drie nieuwe cursussen: Muziek voor de Allerkleinsten, Kleutermuziek en AMV (Algemene Muzikale Vorming). Dit cursusaanbod is op dit moment niet in Grave aanwezig. Daarom houdt Flutastic een informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Men is daarbij op zaterdag 14 december van 10 tot 12 uur welkom in het Palazzo Theater (in de Elizabethzaal) in Grave.

Muziek voor de allerkleinsten is bedoeld voor kinderen vanaf 6 maanden tot 4 jaar. Deelnemertjes gaan samen spelen met muziek, waarbij het ontwikkelingsproces van het kind wordt gestimuleerd en ondersteund. Bij het luisteren naar en maken van muziek worden verschillende delen van de hersenen geactiveerd. Het deel waar de spraak zit, het deel voor de motoriek en coördinatie, het deel voor emotie en natuurlijk het ‘muzikale’ deel. Omdat al deze functies samengaan in muziek, zijn verbindingen in de hersenen nodig om die samenwerking goed te laten verlopen. Hoe meer men muziek en muzikale spelletjes in de dagelijkse bezigheden van het kind verwerkt, op een leuke, natuurlijke manier, hoe meer die verbindingen worden gebruikt en ontwikkeld. Kleutermuziek is voor alle kleuters van de basisschool. Via muzikale spelletjes, veel zingen en bewegen en werken met kleine instrumenten zoals trommels, triangels en boomwhackers leren de kinderen spelenderwijs een aantal aspecten van muziek zoals hoog/laag en hard/zacht. Ook kunnen kinderen ontdekken of muziek maken iets voor hen is. Algemene Muzikale Vorming is voor de al wat oudere kinderen uit de groepen 3, 4 en 5. Deze kinderen gaan aan het werk met allerlei onderdelen van muziek. Er worden nieuwe liedjes gezongen, ze maken kennis met allerlei percussie-instrumenten, gaan zelf eigen muziekstukjes componeren en uiteraard ook spelen. Ook leren ze noten lezen en gaat men met een vanuit een door Flutastic gemaakte methode met blokfluit aan de gang. De blokfluit is echter geen hoofdzaak, maar wordt gebruikt om echt noten te leren lezen. Docenten Kinderen krijgen les van twee ervaren docenten bij MOZA Musical. Annemarie Kosse geeft muziek- en zangles. Annemarie is opgeleid tot muziekdocent en heeft haar eigen muziekschool in Grave, Flutastic. De theaterlessen worden gegeven door regisseur Gabri Wijnakker. In de afgelopen 12 jaar bouwde Gabri een ruime ervaring op in het regisseren in met name het jeugdtheater. Ieder kind krijgt op zijn eigen niveau les, maar wel in groepsverband. De theaterlessen worden iedere donderdagmiddag na schooltijd gegeven in het Palazzo Theater in Grave. Kinderen kunnen hier al direct ervaring opdoen met het staan op een podium. De kinderen werken gedurende het seizoen naar een voorstelling toe. Aan het einde van het seizoen zal deze voorstelling gepresenteerd worden aan ouders en andere belangstellenden. In de musicallessen wordt veel aandacht besteed aan theaterspel en zang. Daarnaast komt ook de discipline dans aan bod.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 13 december 2013

5


MOOI MAASLAND

Gewoon anders Getekend

door

Willie Manders Merkwaardig, veel van de fraaiste dorpjes van onze mooie Maaskant beginnen met de letter D. Deursen, Dieden, Demen, Dennenburg en De Reek. De eersten van dit rijtje zijn al lang ingepikt door de grote slokop Oss. Eén dorpje echter houdt manhaftig stand. Het is dan wel samengevoegd bij Landerd, maar politiek staan ze daar wel hun mannetje. En als er dan toch samengevoegd moet worden; toch niet bij De Oss, ook niet bij De Uden. Dat doet pijn aan je oren. De Reek bij De Graaf. Dat klinkt goed. Een mooi dorpje bij een mooi stadje. willie@williemanders.nl.

DE GREEFF VERKOOPT VUURWERK! VUURW

N E G IN D IE B N A A N E S IE T C A PROFITEER VAN GEWELDIGE rk.nl erk wer urrrw v vu o op o k ko r rk er v ve .v w w w e: lin on k oo Vanaf november 2013

Officieel verkooppunt

! K R E W R U U V E T S E B T E H IT U E Z U E K E T O GR ! w o h s k r e w r u u v r e b Op 18 decem r 19.00 uu

DE GREEFF Caravan Car - Recreatie • Arnoud van Gelderweg 97 • 5361 CV GRAVE

6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 13 december 2013


Zondag 15 december van 14 tot 18 uur

Dickens-kerstmarkt in en rond het Wapen van Reek REEK - In het Rond het Wapen van Reek wordt op zondag 15 december tussen 14 en 18 uur zowel binnen als buiten een kerstmarkt gehouden. Standhouders stallen hun waar uit tijdens de Dickens Kerstmarkt. Decoraties voor in en buitenshuis, sieraden, handgemaakte zeepjes, tiffanny spullen en kaarten, er wordt vanalles aangeboden. Ook staat er een aantal kramen voor goede doelen. Entree is gratis.

O

ok aan de kleintjes is gedacht. Er staat een heuse schminkcaravan voor het Reekse gemeenschapshuis waar kinderen gratis geschminkt worden of een glittertattoo kunnen laten zetten. Verder is er een klein draaiorgeltje en ook de arrenslee (groot succes vorig jaar) rijdt weer rond in Reek. Belangstellenden kunnen voor 0,50 euro een rittenkaartje kopen op de

Cantate Deo verzorgt kerstsamenzang ‘Wereldwijd’ GRAVE - De christelijke gemengde zangvereniging Cantate Deo voert op zaterdag 21 december een kerstsamenzang-concert uit. De locatie is de prachtig gerestaureerde Protestantse kerk aan de Bagijnenstraat 1 in Grave. Iedereen is welkom, niet alleen om te luisteren maar ook om mee te zingen. De samenzang begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Gekozen is voor een gevarieerd internationaal programma. Liederen uit onder andere Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Griekenland, Tsjechië en Noorwegen worden ten gehore gebracht. Daarnaast ontbreken ook het traditionele ‘Komt allen tezamen’ en ‘Kerstintrada’ niet. Cantate Deo staat onder leiding van dirigent Uschi Krawczyk. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Corrie Uijtdewilligen op piano. Na afloop van de samenzang is er gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van een glas warme wijn of chocolademelk.

In het Wapen van Reek wordt zondag de jaarlijkse kerstmarkt gehouden. kerstmarkt. Aan muziek ontbreekt het ook niet op 15 december. Op het podium in de grote zaal - die helemaal in Dickens-kerstsfeer versierd zal zijn - brengt de formatie Fergal mooie Ierse folkmuziek. Buiten dweilt het eigen Dickens-orkest Ongerakt rond.

Neva Ensemble uit Rusland concerteert in Schaijk SCHAIJK - Ook dit seizoen komt het befaamde Russische Neva Ensemble uit St. Petersburg naar Nederland. Het gezelschap geeft van begin december tot half januari 2014 een aantal concerten in het hele land. Op zondag 22 december concerteert het Neva Ensemble in de kerk in Schaijk. De kerk is open vanaf 9.30 uur, de mis begint om 10 uur. Aansluitend speelt het Russische ensemble, tot ongeveer 11.30 uur.

Lachend het Jaar 2014 in met CV De Sliepse HERPEN - Carnavalsgroep De Sliepse houdt op zaterdag 4 januari voor de zeventiende keer de amusements- en tonproatersavond Lachend het Jaar in. De avond wordt gehouden in café-zaal Thekes in Herpen en begint om 20 uur. De kaartverkoop start op zondag 17 november bij Thekes.

Tijdens de avond betreden zeven tonproaters het podium, afgewisseld door twee muzikale, humoristische acts. De tonproaters zijn Berry Knapen uit Heeze, Andy Marcelissen uit Raamsdonksveer, Rob Scheepers uit Sterksel, Kitty Goverde uit Uden, Rob Van Elst uit Groesbeek, Ad Vermeulen uit Chaam en Ivo van Rossum uit Gemert. Um & Um uit Horst en de Gebroeders Rossig uit Wijchen zorgen voor de muzikale noot. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Thekes aan het Alard van Herpenplein, telefoon 0486-411547.

Aanmelden voor optocht CV De Kêleströpers KELERIJK - In het Kêlerijk trekt op zondag 2 maart vanaf 13.30 uur weer de jaarlijkse carnavalsoptocht door de straten. Wie hieraan mee wil doen kan zich opgeven in de categorieën individueel, loopgroep, wagens, junioren of senioren.

Een juniorengroep bestaat voor minstens 75 procent uit personen jonger dan 16 jaar, een seniorengroep bestaat voor minstens 75 procent uit personen ouder dan 16 jaar. Aanmelden voor de optocht is mogelijk bij Henk Hendriks, 0486-474929 of stuur een mailtje naar optocht@kelestropers.nl. Kijk voor het reglement en meer informatie op www.kelestropers.nl. Deelnemers van buiten Reek zijn ook van harte welkom om deel te nemen. Het Neva Ensemble uit St. Petersburg. Het programma tijdens de H. Mis bestaat uit Slavisch Byzantijnse kerkmuziek. Tijdens het aansluitende concert worden beroemde liederen uit de Russische folklore gezongen, Zoals Stenka Razin, Twaalf rovers, Kalinka en romances, trio en duetten van beroemde componisten. Het concert is gratis toegankelijk en iedereen is welkom. Na afloop houden de leden van het ensemble een schaalcollecte bij de uitgang.

Kerstbingo in café Oud Grave GRAVE - CV Pothuusburg houdt op zondag 15 december een gezellige bingoavond in café Oud Grave. Iedereen is welkom, de avond begint om 20 uur. De carnavalsvereniging heeft er alles aangedaan om mooie prijzen bij elkaar te verzamelen en is van mening dat dit goed is gelukt. Ook is er een geldprijs van 125 euro. Voor meer informatie: www.pothuusburg.nl.

kort nieuws

Durdouwers Kerstconcert in ‘t Trefpunt Velp VELP - Blaaskapel De Deurdouwers verzorgt op zondag 15 december een kerstconcert in gemeenschapshuis ‘t Trefpunt in Velp. Ook het Gemengd Koor van de parochiekerk H. Vincentius verleent haar medewerking aan dit concert. Iedereen is welkom, het concert begint om 14 uur en de toegang is gratis.

Het koor brengt enkele fraaie kerstliederen ten gehore en ook de blaaskapel heeft sfeervolle muziek uitgekozen. Tevens zijn in het programma enkele samenzangliederen opgenomen, waarbij ook het publiek kan meezingen. Al enige jaren werd de kerstviering in de Velpse kerk op tweede kerstdag muzikaal opgeluisterd door De Deurdouwers, maar vanwege de algemene teruggang in het kerkbezoek en beperking van het aantal vieringen wordt het steeds moeilijker om deze traditie te handhaven. Hoewel er dit jaar op tweede kerstdag toch weer een viering is in de Velpse kerk (waarin de kapel ook weer zal spelen), is

St. Rochuskapel Deursen in kerstsfeer DEURSEN - Het St. Rochuskapelletje in Deursen is weer helemaal in kerstsfeer. Om belangstellenden de gelegenheid te bieden eens een kijkje te nemen in de kapel staan de deuren vanaf 22 december tot en met 5 januari weer open. Het kapelletje is dan dagelijks te bezoeken tussen 10 en 18 uur. De kapel is te vinden aan de Rondestraat 28.

Vrijwilligersavond in Landerd in Beeld LANDERD - Volgens een reclameslogan staat zonder transport alles stil. Dat geldt ook voor de maatschappij als we de vrijwilligers wegdenken. Zonder de inzet van die mensen loopt alles vast. De gemeente Landerd organiseert daarom elk jaar een vrijwilligersavond om haar waardering voor al die vrijwilligers te laten blijken. Het thema dit jaar was ‘Ik hou van Holland’, maar dan op zijn Landerds. Landerd TV was er erbij en doet verslag in Landerd in Beeld. Andere onderwerpen die in de uitzending aan bod komen zijn de oplevering van de zogenaamde nultredenwoningen op Burgerveld in Zeeland, de viering van het vijgtigjarig bestaansfeest van vogelvereniging Kleur en Zang uit Zeeland, de viering van 12,5 jaar priesterschap van pastoor Harald Spiertz uit Schaijk, een filmpje over afleiding in het verkeer gemaakt voor Veilig Verkeer Landerd door de dertienjarige Ebby Zonnenberg uit Zeeland en de feestmiddag van de KBO Schaijk. De uitzending is te zien op zondag 15 en maandag 16 december om 12, 18, 20 en 22 uur en verder die week van dinsdag tot en met vrijdag om 19 en 22 uur. Meer informatie: www.landerd-tv.nl.

KBO houdt kerstviering met toneel in Wapen van Reek REEK - KBO Reek houdt op vrijdag 20 december een kerstviering voor al haar leden. De middag begint om 14 uur en vindt plaats in het Wapen van Reek. Tijdens de kerstviering voert de eigen toneelclub DOVO (Door Ouderen Voor Ouderen) een voorstelling op.

Limerick We staan dicht bij het kerstgebeuren, nog met vredige hoop en kleuren. Maar dan, ja dan, wat denkt U ervan, opent tweeduizend-veertien de deuren. Riet Derks gaandeweg het idee ontstaan voor een wat uitgebreider optreden in kerstsfeer, buiten het kerkelijk gebeuren. Met dit concert verwachten De Deurdouwers het publiek op passende wijze alvast in de juiste kerststemming te kunnen brengen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 13 december 2013

7


Al 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit www.teunarts.nl

Teun Arts presenteert:

Zitcomfort in zijn slankste vorm.

Enkele voorbeelden van onze (ruim 150) aanbiedingen:

Aanbieding: Model Choice 5

Aanbieding: Model Esmé

Aanbieding: Model Joy

Aanbieding: Model Piccaro

Verstelling d.m.v. Gasdrukveer

Verstelling d.m.v. Gasdrukveer

Verstelling d.m.v. Gasdrukveer

Verstelling d.m.v. Gasdrukveer

Aanbieding: Model Petunia Sta- op hulp icm 1 motor

In leder uit voorraad leverbaar va € 1299,-

In meerdere kleuren leder uit voorraad va € 1099,-

In meerdere kleuren leder uit voorraad va € 1099,-

In meerdere kleuren leder uit voorraad va € 1099,-

In leder uit voorraad vanaf € 999,-

Aanbieding: Model Charles

Aanbieding: Model Salt Lake City

Aanbieding: Model Change TW-10

Aanbieding: Model Faboulos

Aanbieding: Model Paco

Verstelling d.m.v. Gasdrukveer

Verstelling d.m.v. 5 motoren & memory

Verstelling d.m.v. 3 motoren & Accu

Verstelling d.m.v. Gasdrukveer

Verstelling d.m.v. Gasdrukveer

In leder uit voorraad vanaf € 1299,-

In leder uit voorraad vanaf € 3295,-

In leder leverbaar vanaf € 1995,-

In leder leverbaar vanaf € 1399,-

In leder uit voorraad vanaf € 1499,-

De grootste collectie relaxfauteuils van Nederland vindt u al 40 jaar bij Teun Arts Meubelen in Sint Hubert… Welkom. Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

in onze 2000m² showroom

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door 40 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

€ 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

relaxfauteuils van Nederland

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

bij ons het beste advies

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00

tel.: 0485 - 45 29 86

www.teunarts.nl

info@teunarts.nl

Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts. * nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


Al 40 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit www.teunarts.nl

Ja.. Da's lachen die prijzen!

De grootste collectie relaxfauteuils van Nederland vindt u al 40 jaar bij Teun Arts Meubelen in Sint Hubert… Welkom. Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

in onze 2000m² showroom

Nu tot wel

Onze meubelen zijn veelal

Gratis levering

Enkel West Europees

Naar wens aanpassingen

Door 40 jaar ervaring

vindt u de grootste collectie

€ 300,- retour voor

uit vooraad leverbaar

door heel

topfabrikaat met minimaal

mogelijk in onze

met zitmeubelen krijgt u

relaxfauteuils van Nederland

uw oude meubel*

dus binnen 1 week

Nederland

5 jaar fabrieksgarantie

stoffeerderijafdeling

bij ons het beste advies

Onze openingstijden: Di, Wo & Do 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00

tel.: 0485 - 45 29 86

www.teunarts.nl

info@teunarts.nl

Boersestraat 11, 5454NG, Sint Hubert. In St.Hubert op de rotonde richting Wanroij, dan 3e weg links, 1e rechts. * nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen


ZEELAND - VERRASSEND VEELZIJDIG Van der Ven

Slijterij en Partyservice

LET OP!

for gifts and home accessories

HEEFT U NOG RECHT OP EEN

BRILVERGOEDING? MAAK ER DAN NU NOG

De slijterij Die meer bieDt Dan alleen maar Drank (speciale)bieren bieren (speciale) wijnen wijnen frisdrank frisdrank gratis glaswerk gratis glaswerk cadeau-artikelen cadeau-artikelen drank-pakketten drank-pakketten biertaps biertaps tafels en stoelen

sta-tafels sta-tafels serviesgoed serviesgoed tenten tenten aankleding aankleding oudhollandse spelen bezorgservice kinderspelen gekoelde drank bezorgservice tafels endrank stoelen gekoelde

GEBRUIK VAN BIJ ONS IN DE WINKEL VRAAG ER NAAR BIJ ONS IN DE WINKEL!

Lijsten van verhuur en drank kunt u in onze winkel verkrijgen, per e-mail of kijk op onze website

Kerkstraat 65a • Zeeland (NB) • T. 0486 - 452991 • E. info@slijterijvanderven.nl • www.slijterijvanderven.nl

Kerkstraat 19B, Zeeland - T (0486) 45 25 00 info@frankverbeekzeeland.nl - www.frankverbeekzeeland.nl

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

gesloten 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 10.00 - 12.00 uur 09.00 - 16.00 uur gesloten

13.30 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur 13.30 - 17.30 uur

Kerkstraat 17b, 5411 CJ Zeeland T 0486 - 74 71 13 E info@forkingsandqueens.nl www.forkingsandqueens.nl

Verstraten en Verstraten

Zaterdag 14 december vanaf 21.30 uur

Ontmoeting Marie-Christien en Tinus in De Heische Tip

The Hot Studs live on stage in herberg D’n Brouwer

ZEELAND - In de zaal van camping De Heische Tip in Zeeland zorgen zangeres MarieChristien Verstraten en Tinus Verstraten van het Kwartjesvolk voor een ontmoeting in kerstsfeer. Het belooft een intieme, sfeervolle ontmoeting te worden waarbij Tinus Verstraten iets doet dat hij anders nooit doet en Marie-Christien iets doet dat zij bijna nooit meer doet.

ZEELAND - Herberg D’n Brouwer uit Zeeland heeft op zaterdag 14 december The Hot Studs live on stage. D’n Brouwer verandert daarmee in een Rock-’n-Rollpaleis voor een avondje. Het optreden begint om 21.30 uur. In de voorverkoop kosten de kaarten 4 euro, op de avond zelf betaalt men 5 euro entree.

Wie nieuwsgierig is geworden is welkom op zondag 22 december vanaf 20.15 uur. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Rob Neijts, eigenaar van D’n Brouwer, is blij dat hij de band heeft kunnen boeken. “Goede muziek doorstaat alle tijden. Dat bewijzen deze topmuzikanten al jaren. Als zij op het podium staan, waan je jezelf even terug in de tijd. Het is topentertainment en ik ben blij dat ik ze hier op het podium heb. Maar wacht niet te lang met kaarten kopen, de zaal is niet supergroot en de kaarten gaan snel. Dus zorg dat je de kaarten op tijd hebt.”

Voor meer informatie en reserveren: www.mariechristien.nl of bel 0413274250.

Knallend het nieuwe jaar in met Down Under bij Ambianz ZEELAND - Uitgaanscentrum Ambianz in Zeeland opent tijdens de jaarwisseling om 0.30 uur de deuren. Dan kunnen belangstellenden het nieuwe jaar knallend inluiden tijdens de New Year’s Party Down Under NYE. Na de verplichtingen van de decembermaand even helemaal losgaan op dampende, stampende beats en zo op geheel eigen wijze het nieuwe jaar inluiden.

Tijdens Down Under kunnen de bezoekers genieten van maar liefst drie verschillende dance area’s. Zo kan men in de House area de boel op stelten zetten op de beats van D-Frenky, Dansado, Don-V, E-Jackt en Juelzz. Niet helemaal je ding? Ga dan naar de Hardstyle area voor optredens van Wanted Suspects, Stiek, Donna, Re-Noize en Sjek. Voor de classic liefhebbers zijn er optredens van Tys en Affix. Tickets voor Down Under kosten in de voorverkoop 12,50 euro en zijn te bestellen via www.ambianz.nl en www.downunderevents.nl. De minimum leeftijd bedraagt 16 jaar. Het event begint op 1 januari om 0.30 uur en eindigt om 6 uur.

De band heeft zijn sporen inmiddels ruimschoots verdiend. De muzikanten speelden onder meer op festivals als de Zwarte Cross, Paaspop en Festyland. Dat is niet vreemd want het zijn pure muzikanten die hun liefde voor de Rock-’n-Roll verpakken in een heerlijke saus van klasse en enthousiasme. The Hot Studs (foto) zet het publiek met dansende benen midden in ‘The Golden Age of Music’. Of zoals ze het zelf zeggen: ‘Rock-’n-Roll is not dead, it’s still alive and it’s coming to your town’.

WILLEMSEN TUIN- EN PARKMACHINES TANKSTATION HONDENWASSERETTE

Kerkstraat - 5411 Zeeland Nbr (0486) 45 2145 15 21 - www.tonnywillemsen.nl Kerkstraat 117 - 117 5411 CKCKZeeland Nbr- Tel - Tel (0486) 15 - www.tonnywillemsen.nl

Vanaf nu ook in Schaijk aan de Burg. de Grootstraat 22

U kunt bij ons terecht voor:

Reparatie van alle merken tuin- en parkmachines

Elektrisch blad ruimen Vanaf:

€ 54,00

incl. BTW.

Motor bladblazer Vanaf:

Incl. 2 jaar garantie

€ 295,00

10

VOOR TIJDENS DE KERST

Korting van 20% tot 70% Zeeland Kerkstraat 10

incl. BTW.

Openingstijden: Ma gesloten | Di t/m Do 8.00 - 18.00 uur | Vrij 8.00 - 20.00 uur | Za 9.00 - 16.00 uur

START OPRUIMING!

HEERLIJKE VERWENNERIJEN

Kijk ook eens op www.onlineschoenenwinkel.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 13 december 2013

Kerkstraat 46 Zeeland (0486) 45 14 87


ZEELAND - VERRASSEND VEELZIJDIG Nu bij DA

Voor-Oventje 4a 5411 NT Zeeland Tel: 0486 451651 www.vdwalle-sauna.nl

gigantisch

veel voordeel!

Installatie en verkoop van sauna’s en infraroodcabines

Kortingen van 15% - 20% - 25% op 1 artikel naar keuze!*

*

aatwerk! Sterk in m

bij inlevering van de bon uit de folder Kerkstraat 29 5411 EA Zeeland

Nieuw eindejaarsevenement heeft al 61 deelnemende teams

Organisatie Zellandse Quiz overstelpt met aanmeldingen ZEELAND - Er bestaat ontzettend veel animo voor de Zellandse Quiz. De organisatie van het nieuwe eindejaarsevenement hoopte op de deelname van dertig teams, maar mag zich inmiddels verheugen op maar liefst 61 deelnemende groepen, die in totaal 732 personen herbergen. De eerste editie van de Zellandse Quiz, waarbij diverse door plaatselijke ondernemers gesponsorde prijzen zijn te winnen, vindt plaats op zaterdagavond 28 december. Deelname staat open voor teams van tenminste tien personen. Inschrijven kan nog tot en met tweede kerstdag.

In de Zellandse quiz nemen teams van tenminste tien personen het tegen elkaar op. De deelnemende groepen kunnen om half zeven ‘s avonds het vragenpakket ophalen bij D’n Brouwer. Zij krijgen vervolgens tot half twaalf de tijd om thuis of op een andere locatie de vragen te beantwoorden. In totaal gaat het om meer dan honderd vragen, waaronder ook enkele opdrachten die op locatie moeten worden uitgevoerd. Om half twaalf moeten de antwoorden weer zijn ingeleverd bij D’n Brouwer. Deelnemende teams Tenminste 61 teams binden op 28 december de strijd met elkaar aan tijdens de Zellandse Quiz. De groepen hebben opvallende namen als Heddegijdagezeetgehad mindedawerklukwoar hoedoedegijda hoedoedegijda hoeheddegijdagedoan, Botte Hiep 3.0, Quiz my ass!, Witte gei’ut, Ut Zellandse brein en Kom(tur)marop! Vragen De vragen die de deelnemers aan de Zellandse Quiz krijgen voorgeschoteld zijn zeer divers van aard, maar hebben in de meeste gevallen een duidelijke link met Zeeland. Zo zijn er vragen over lokaal nieuws, plaat-

D’n Brouwer vormt 28 december het decor voor de Zellandse Quiz. selijke ondernemers, sport en muziek, maar ook categorieën als ‘Zelland toen’, ‘Moi Zelland’, ‘Op pad in Zelland’ en ‘De Diender vraagt’. “Voor de samenstelling van de vragen hebben we enkele mensen benaderd om ons te assisteren”, geeft Eric Veldpaus aan. Eric tekent samen met Cees van Dongen en Clemens Peters voor de organisatie van het evenement. De drie Zeelanders liepen al langer rond met het idee voor een dorpsquiz, maar afgelopen zomer kregen de plannen concreet vorm. “In juli zaten wij op een zwoele zomeravond bij D’n Brouwer”, vertelt Eric Veldpaus. “Daar hadden we het over het succes van de Langenboomse Kwis en over het ontbreken van een dergelijk evenement in Zeeland.

We waren het er al snel over eens dat Zeeland ook een dorpskwis hoort te hebben en die bewuste avond hakten we de knoop door.” Inschrijven Inschrijven voor de Zellandse Quiz kost tien euro per team en kan tot en met 26 december via www.zellandsequiz.nl. Daar is ook het quizreglement te vinden. De bekendmaking van de uitslag en de prijsuitreiking vinden plaats tijdens een feestavond op 11 januari in Ambianz, aanvang 20.30 uur. De gemeente Landerd heeft voor de Zellandse Quiz een wisseltrofee beschikbaar gesteld.

Kerst proeverij

Zondag 15 december 14.00 tot 17.00 uur Winkel open van 14.00 tot 18.00 uur

Kom gratis proeven en kennismaken met onze lekkere kerstproducten

en onze bekende C1000 gezelligheid. 

C1000 Eijsermans Kerkstraat 47 5411 EA Zeeland  0486 458 830



   

w w w . a r e n a l o k a a l . n l – v r i j d a g 13 december 2013 

 





 





 

11


Ons hele warenhuis is ZOndag 15 december Open van 12.00 tOt 17.00 uur bestellijst printen of online bestellen via

is.nl www.cOppenswarenhu of bezoek onze vuurwerkshowroom.


Primeur met ‘kerststal te kijk’

Graafse pastoor Aarden timmert kindercarillon

D

Pastoor A.Th.J.M.R Aarden Tolschestraat 21, 5363 TB Velp, tel. 06-22784974. Sacramenten: voor het toedienen van de sacramenten (dopen, huwelijk, ziekenzalving) dient u rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor. Ook bij een overlijden dient men rechtstreeks contact op te nemen met de pastoor. Misintenties: voor intenties in de vier kerken en de kapel van het verzorgingshuis kunt u terecht in het parochiecentrum. Voor Escharen, Gassel en Velp kunt u zich ook wenden tot de contactpersonen: • Escharen - mevr. T. Cruijsen, 0486-472527 • Gassel - mevr. A van Laarhoven, 0486-423561 • Velp - mevr. N. Schuts, 0486472169

Het is de bedoeling dat het kindercarillon na het komende weekend naar Velp verhuist. De pastoor heeft, zoals ieder jaar, een ‘kijkdoos met kerstgroep’ van zijn garage gemaakt. Het carillon komt daarbij te staan, zodat kinderen naar hartenlust kerstliedjes kunnen spelen met de klokjes, als volleerde klokkenisten. De kerststal van de pastorie is hele dagen te bezichtigen.

HH. Missen: In de St. Elisabethkerk zijn deze op dinsdag, donderdag en vrijdag om 9.30 uur, op woensdag om 18.30 uur en op zondag om 11 uur. In de dorpskerken is er tweewekelijks een eucharistieviering. Uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste: iedere vrijdag aansluitend aan de Marktmis in de stadskerk tot 10.15 uur.

Pastoor René Aarden.

Drama over Camille Claudel in Graafs Filmcafé

RK Parochie H. Elisabeth Secretariaat: Hoofdwagt 1, 5361 EW Grave, 0486475457, e-mail: administratie@st-elisabethparochie. nl. Openingstijden: ma t/m vr van 9.30 tot 11 uur. Website: www.st-elisabethparochie.nl

GRAVE/VELP - René Aarden, pastoor van Escharen, Gassel, Grave en Velp, heeft een heus kindercarillon gebouwd. Er hangen tien klokjes in het torentje die door kinderen makkelijk bespeeld kunnen worden. Welke toetsen aangeslagen dienen te worden voor bekende kerstliedjes staat er natuurlijk bij. Komend weekend wordt het muzikale bouwwerk ten doop gehouden in de Graafse sint Elisabethkerk. De kerk is zaterdag van 14 tot 17 uur en zondag van 13 tot 17 uur geopend omdat parochianen hun ‘kerststal te kijk’ zetten. De pastoor hoopt dat veel mensen hun kerstgroepen willen laten zien in de ‘dom’ van Grave.

e klokjes komen uit een Harense (Groningen) beiaard, gegoten in 1976. Architect Henk Scholte uit Utrecht ontwierp de huidige toren. Scholte heeft het kindercarillon van de Utrechtse dom zowel ontworpen als gemaakt. De ruwbouw van het Graafse kindercarillon is door Scholte en een aantal vrijwilligers in elkaar gezet, de pastoor werkte het geheel af en qua tractuur (mechanische overbrenging van de bediening) geplaatst.

kerkinformatie

PKN kerk Grave heropent de deuren

GRAVE - Het Filmcafé Grave draait op dinsdag 17 en woensdag 18 december de film Camille Claudel 1915. In dit drama speelt Juliette Binoche Camille Claudel, die begin twintigste eeuw in een psychiatrische inrichting wacht op bezoek van haar broer Paul. De film begint beide dagen om 20.15 uur in het Palazzo Theater in Grave.

GRAVE - Na jaren van voorbereiding en fondsenwerving vond de afgelopen vier maanden de daadwerkelijke restauratie plaats van de PKN kerk in Grave. De kerk stond helemaal in de steigers, tot aan de klokkentoren toe. Voegen werden uitgebikt, afgebrokkelde stenen vervangen door nieuwe en binnen in de kerk werden de middenbanken verwijderd. Daarvoor in de plaats zijn nu stoelen gekomen, waarmee de kerk tot een multifunctioIedereen is wel bekend met De Denker, het bekendste nele ruimte is geworden die op veel verschillende maniewerk van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin. Rodin ren gebruikt kan worden. was een van de leermeesters van Camille Claudel, een in 1864 op het platteland geboren beeldhouwster. Der- Er wordt nog steeds elke zondag een kerkdienst gehoutien jaar lang hadden de twee een relatie, ook al scheel- den, maar daarnaast kan de kerkzaal of een van andere den de geliefden maar liefst twintig jaar. Toen de rela- ruimtes gehuurd worden. Zaterdag 14 december is er, tie beëindigd werd, brak er iets in Claudel. Omdat ze na de officiële opening, voor iedereen uit Grave en omgeleed aan paranoia en andere waanideeën, stopte haar ving gelegenheid om eens rond te kijken in de kerk. Befamilie haar in een psychiatrische inrichting. Daar ebde langstellenden zijn welkom om tussen 12.30 en 16 uur alle creativiteit uit haar weg en er zou nooit meer iets binnen te lopen in een van oudste en mooiste gebouwen uit haar handen komen. In het voormalige klooster in van Grave. Informatie over verhuur van het gebouw is op het zuiden van Frankrijk, dat dienst deed als inrichting, te vragen via het contactformulier op www.pkn-grave.nl. zou Claudel tot het eind van haar leven blijven. Online reserveren kan via www.filmcafegrave.nl. De kassa van het Filmcafé Grave is een halfuur voor aanvang van de film open. Er is geen mogelijkheid om te pinnen. De toegangsprijs is 7 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. GRAVE - GVV ‘57 houdt op vrijdag 20 december een bingoavond op sportpark De Bikkelbunker II aan de Dr. Wierstraat 1 in Grave. Iedereen is welkom, de avond begint om 20 uur. De hoofdprijs bedraagt 150 euro. Deelname kost 12,50 euro inclusief een kop koffie en iets lekkers. Consumptiemunten zijn verkrijgbaar voor 1,25 GRAVE - Wijkraad Estersveld houdt op zondag 15 de- euro per stuk. cember weer een bingo-avond in de Esterade. Belangstellenden zijn van harte welkom, er zijn diverse prijzen te winnen. De hoofdprijs is 125 euro. Deelnemers doen ook gratis mee aan de Jackpot. De avond begint om 20 uur en duurt tot 22 uur. Voor meer informatie: www. Kerstavond esterade.nl. • Velp: 24-12-13 om 16 uur Samenviering • Grave: 24-12-13 om 18 uur Gezinsviering voor alle torens • Gassel: 24-12-13 om 20 uur Kerstavond • Grave: 24-12-13 om 22 uur Nachtmis

GVV ‘57 houdt Bingoavond in De Bikkelbunker

Escharen Zondag 15 december - 9.30 uur Eucharistieviering met medewerking van het koor Unisono. Intenties: Cobie Roefs - Beisiegel; Herman v.d. Heijden; Pieta v.d. Heijden - Siroen en Petrus de zoon; Leo Willems; Tien Arts; Hanny Merts; voor de levende en overleden leden van de KBO afdeling Escharen, in het bijzonder voor Jo van Boekel, Karel Schel, Leo Willems en Tien Arts die dit jaar zijn overleden; Piet Cruijsen Overleden Op 8 december overleed Piet Cruijsen. De uitvaart was donderdag 12 december in de kerk van Escharen, waarna de begrafenis was op het kerkhof van Escharen. Grave Vrijdag 13 december - 9.30 uur Voor een jarig kleinkind Zondag 15 december - 11 uur Eucharistieviering, waarbij de liturgische gezangen worden verzorgd door het Gemend Koor. Intenties: Petrus Johannes Antonius Sterk en overleden familieleden; Wally Kaelen - Patist; Henk Gerrits; Tien Arts; Voor een speciale intentie; Piet Cruijsen Doopviering Op zondag 15 december wordt Emma Josemanders gedoopt. Aanvang van de viering is om 12.15 uur.

Iets te melden? Laat het ons weten via

Bingo-avond in Esterade Grave

redactie@arenalokaal.nl

H. Missen met Kerstmis

Zet je kerststal te kijk in de Elisabethkerk

Vrijdagavond 13 december tussen 19 en 20 uur kan iedereen met een kerststal / kerstgroep zijn stal opstellen in de kerk. Zaterdag van 14 tot 17 uur en zondag van 13 tot 17 uur is iedereen van harte welkom om te komen kijken. Maandag 16 december tussen 9.30 en 11 uur kunnen de deelnemers de kerstgroepen weer ophalen.

Eerste Kerstdag • Escharen: 25-12-13 om 9.30 uur • Grave: 25-12-13 om 11 uur Tweede Kerstdag • Velp: 26-12-13 om 10.30 uur

“Voor een uitvaart

met karakter”

Past. van Winkelstraat 42b - 5374 BK Schaijk - T. 0486 414519 info@uitvaartzorgvantilburg.nl - www.uitvaartzorgvantilburg.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 13 december 2013

13


! G N I L E D E D E M E K BELANGRIJ GROOTSTE FAILLISSEMENTSVERKOOP

OOIT IN NEDERLAND

KIJKEN KOST NIETS! OP = ECHT OP! ALLES NU VOOR DE

HELFT HELFT V/D

HENSCHOTEN & ZN bereikten overeenstemming met curator. Overname failliete beddenketen (7 winkels). goederen worden naar onze filialen vervoerd. Totaal 31 containers! daarom moeten al onze winkels compleet leegverkocht worden om plaats te maken

DOLDWAZE PRIJZEN... ONGELOOFLIJK!

BELACHELIJKE PRIJZEN

SHOWROOMMODELLEN BANKSTELLEN BEDTEXTIEL BOXSPRINGS TAFELS & STOELEN HOEKBANKEN HOOFDKUSSENS LEDIKANTEN MATRASSEN

ZONDAG MOET DE WINKEL LEEG ZIJN!!! OP = OP WEG = PECH

SLECHTS EEN PAAR VOORBEELDEN

Onderstaande producten max. 2 per klant

1 5 1095 2

ZWARE KWALITEIT HOESLAKEN 1 PERSOONS (OOK LEVERNBAAR ALS 2 PERS EN LITSJUMEAUX)

DEKBED OVERTREK 1 PERSOONS

95

.

euro

(OOK LEVERNBAAR ALS 2 PERS EN LITSJUMEAUX)

ANTI ALLERGISCH DEKBED HOOFDKUSSEN MET NEKSTEUN

euro

.

ENORME PARTIJ KUSSENS EN DEKBEDDEN VOOR BELACHELIJK LAGE PRIJZEN OO voorheen winkel van den BROEK wonen & slapen ZO K

IEDERE DAG GEOPEND van 10 - 17 uur

VEGHEL MEIJERIJSTRAAT 50

NDAG

!


Suus Krebbers en Anne van Veen beste Graafse paar

Geslaagd jeugdbridgetoernooi op Graafse basisschool

seniorenwijzer De ontmoeting Er zijn nog geen mededelingen te doen over De Ontmoeting. Hopelijk worden de activiteiten weer snel opgepakt in Catharinahof. Men ziet uit naar hervatting hiervan. Meer informatie: 0486-473051.

GRAVE - Voor de vijfde keer werd op zondag 8 december het Open Graafse Jeugd- en Minibridge kampioenschap gehouden. De deuren van basisschool De Raamdonk stonden wagenwijd open om zo’n 72 jonge bridgers uit het hele land te ontvangen. Gespannen snoetjes, want voor veel kinderen was het de eerste keer dat ze aan een bridgetoernooi deelnamen.

D

e voorzitter van bridgeclub Dummy Grave heette kinderen en begeleiders van harte welkom, waarna Bart Moonen de deelnemers de weg wees naar de diverse speellokalen. Rond 16 uur zijn de laatste spellen gespeeld en kan de zo goed in toom gehouden energie worden omgezet in een luidruchtig afwachten van

KBO Informatie Belangrijk in verband met gewijzigde datum en plaats: Onder leiding van leden van Senioren KBO Grave wordt op dinsdag 17 december gekiend in het Palazzo Theater. Aanvang is om 19.30 uur. In maand december geen soosmiddagen in Grave.

de einduitslag. Bij Minibridge 1 wonnen Mila van Loon en Niels van Noord. De winnaars van Minibridge 2 waren Lotte Olthof en Loes Mobarg. De Ruiten werden gewonnen door Xavier Friessen en Quin Tijssen. Het beste Graafse paar, Suus Krebbers en Anne van Veen (foto), ging naar huis met een fraaie wisselbeker.

Met ingang van het nieuwe jaar

Kerstmiddag Senioren KBO Grave Op vrijdag 20 december houdt Senioren KBO Grave een Kerstmiddag in het Palazzo Theater. De middag begint om 14 uur en heeft medewerking van Liederentafel ‘Ons Plezier’ en Trekharmonica-Kwartet ‘Woarum Nie’. Activiteiten KBO Escharen Kerstviering op donderdag 19 december in het Dorpshuus Escharen, van 14 tot ongeveer 17 uur. Let op: Sluiting Dorpshuus van 23 december tot en met 5 januari.

Sociëteit sluit jubileumjaar af met feestavond

Yogagroep Katrien verhuist naar ’t Dorpshuus Escharen GRAVE/ESCHAREN - Yogagroep Katrien start op dinsdag 7 januari met de wekelijkse yogalessen. Met ingang van het nieuwe jaar worden de lessen gegeven in ‘t Dorpshuus, op dezelfde tijden als men in gemeenschapshuis Katrien gewend was: groep 1 van 9 tot 10 uur, groep 2 van 10.15 tot 11.15 uur, groep 3 van 11.30 tot 12.30 uur en groep 4 van 13 tot 14 uur. Voor meer informatie kan men bellen met Joke Ording, 0486-472701.

Kim Aarsse rijdt zich sterk terug in dressuurselectie GRAVE - In Overasselt stond afgelopen weekend de derde selectiewedstrijd van Kring Cuijk en Uden voor de klasse M- en Z-dressuur op het programma. In de klasse M1 is de strijd om de tickets voor de Brabantse Kampioenschappen nog geen uitgemaakte zaak. In een sterk deelnemersveld moet er iedere keer voor gestreden worden om in aanmerking te komen voor de kopplaatsen in de selectie.

Ook afgelopen weekend was dat het geval. Voor Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal uit Grave kwam Kim Aarsse met Eros in actie. Na een sterk outdoorseizoen en veel eerste prijzen in de reguliere wedstrijden, behaalde Kim in de selectiewedstrijden iedere keer de vierde plaatsing. Maar deze keer liet ze zien dat er wel degelijk rekening met haar gehouden moet worden. Met 64,5 % en een vierde prijs behaalde ze nu wel de eerste plaats van de Kring en heeft ze daarmee weer aansluiting gevonden bij de beste drie van de Kring. Met in december nog twee selectiewedstrijden te gaan, zijn de kaarten nog niet geschud. In Zeeland werd voor de springruiters het Stormconcours Zeeland gehouden. Deze springwedstrijd werd namens ‘t Raamdal bezocht door Lisa van Dongen (foto) en Suzanne Bens. In de klasse L-springen reden beide amazones in de eerste ronde foutloos. Deze keer had Lisa met Taybo in de barrage de betere rit en bleef ze wederom foutloos. Dit bleek goed voor de derde prijs. In de barrage wist Suzanne met Beau Beau een snelle tijd te noteren. Helaas kwam er wel een balk naar beneden, zodat Suzanne deze keer de prijsuitreiking aan haar voorbij moest laten gaan. In Geldrop werd de selectiewedstrijd voor de klasse ZZLicht dressuur verreden. In deze klasse was Fleur Aarsse

Bus reis naar EXPO Veldhoven Op woensdag 15 januari hopen we weer met een aantal leden naar deze leuke, leerzame en ontspannende beurs voor senioren toe te gaan. Wel dienen we een volle bus te hebben anders kost het teveel voor de deelnemers. U kunt zich via uw besturen opgeven, kosten 20 euro (inclusief entree). Opgave graag voor 6 januari, onder gelijktijdige betaling op banknr. 117105627 t.n.v. penningmeester senioren KBO Grave, onder vermelding van EXPO 2014.

GRAVE - Dit jaar bestaat de Sociëteit Tot Nut ende Vermaeck 225 jaar. Het ledenaantal groeit nog steeds en de gemiddelde leeftijd van de leden zakt. Iedere week wordt de Soos goed bezocht om te biljarten, bridgen of gewoon een potje te jokeren. Verder is de fotoclub zeer actief en wordt de computerhoek goed bezocht. Op zaterdag 14 december wordt het jubileumjaar afgesloten met een feestavond voor alle leden.

Van de gemeente

Op deze avond worden allerlei activiteiten gehouden en de muzikale omlijsting is in handen van pianist Piet Thijssen uit Nijmegen. Het belooft een sfeervolle en gezellige avond te worden. Leny van Lieshout heeft samen met enkele vrijwilligers van Graeft Voort een boek samengesteld met de titel ‘Vlegeljaren van de Sociëteit Tot Nut ende Vermaeck’. Hierin zijn de lotgevallen van het begin van de Sociëteit weergegeven. Dit boekje is uitgegeven in een kleine oplage en is te koop bij het Graafsch museum, de boekwinkel en bij de voorzitter van de Sociëteit via email: jantimmermans@zonnet.nl.

Laat de inbreker in de kou staan De gemeente Grave vraagt al haar inwoners mee te doen met de campagne tegen inbraken. Alleen samen laten we namelijk de inbreker in de kou staan. Het aantal inbraken in Nederland stijgt. Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk dat u maatregelen neemt. Welke belangrijke maatregelen kunt u nemen? • Doe deuren en ramen op slot. • Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent. • Doe nooit zomaar open voor onbekenden. • Goed afsluiten. • Niet thuis? Licht aan! • Kijk goed ... voor je opendoet! Criminelen bellen soms gewoon aan. Ze gebruiken dan een smoesje (babbeltruc) om binnen te komen. Of een handlanger gaat stiekem via de achterdeur naar binnen. Doe daarom nooit zomaar de deur open. Kijk eerst door een raam of deurspion. Voor informatie: www.politiekeurmerk.nl.

Catharinahof

HERFSTPRIJS!

Aflevering 6 Een laatste verhaal rondom de verhuizing naar Catharinahof. Zo langzaamaan begint een ieder te wennen aan dit prachtige, maar enorm grote complex. Het resBLADBLAZER met haar Agusta de beste combinatie van Kring Cuijk. taurant zit tijdens de koffie- en theepauzes lekker vol BGE Met een zevende plaats plaatste zij zich71 netjes achter ver- (hopelijk blijft dat zo). Ook van buiten weten bezoekers schillende toppers uit Brabant. Catharinahof al te vinden en zij kijken vol bewondering Bij de pony’s reeds Tim Thomas met Magic mee in de naar het geheel. klasse B-L2 dressuur in Bergharen. Ondanks dat hij een Toch nog een woordje van dank aan de vele vrijwilligers nette proef neerzette, bleven de punten deze keer wat die ook nu nog steeds bezig zijn alles in orde te maken achter. De 180 punten die hij bij elkaar reed waren wel in de kamers van de bewoners van het Zorggedeelte. BLADBLAZER goed voor een eerste prijs. Het is best een hele klus om voor zoveel kamers alles BGE 71 Komend weekend staan zowel in Zeeland als in Wanroij binnen korte tijd geregeld te krijgen. selectiewedstrijden dressuur op het programma.

zondag open van 11 tot 16 uur Langenboomseweg 117 Zeeland T: (0486) - 45 19 91 www.descheiwal.nl

Bestuur KBO Escharen is nog steeds op zoek naar kandidaten voor een Bestuursfunctie.

kerstbomen - kerststukjes cadeau-artikelen snijbloemen - kamerplanten

€ 99 HERFSTPRIJS! € 117 €€ 11799

OVERTUIG UZELF EN KOM MACHINES TESTEN OVERTUIG UZELF EN KOM ONZEONZE MACHINES TESTEN Weijen Weijen77a 77a, 5388 HM Nistelrode 5388 HM Nistelrode tel.0412 0412 - 611004 tel. - 611004 www.vanliempdtuinenpark.nl OVERTUIG UZELFwww.vanliempdtuinenpark.nl EN KOM ONZE MACHINES TESTEN

ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 13 december 2013 ERKEND VAKHANDELAAR Alle acties zijn geldig tot 15 december 2013.

Weijen 77a,• 5388 HM Nistelrode KWALITEIT ADVIES • SERVICE tel. 0412 - 611004 www.vanliempdtuinenpark.nl 1 5

KWALITEIT • ADVIES • SERVICE


Aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 17 december 2013 of zolang de voorraad strekt.

Azalea

Hyacinten in bakje

Kerstster mini

Potmaat 15cm, diameter 30cm.

Met theelichtjes en kerstdecoratie, 30cm breed. 13.95

In diverse kleuren.

5.95

tklaar s r e k is u h w u k a a M ! k tu ts s r e k ie o o m it d met

Cyclaam 1.99

3.

89

1.

8.

29

99

1.19 p.st.

0.69 LET OP! Deze actie is geldig t/m 15 dec.

9 t/m 20 december ma. t/m vr. koopavond

A.s. ondag open van 10-17 uur! Bessen ilex

Steekschuim

Per tak, 70cm hoog. 2.49

Of Oasis, geschikt voor het maken van kerststukjes. 0.59

Coppelmans wenst u fijne feestdagen!

0.39 1.59

Versier uw huis met zelfgemaakte kerstcreaties! Eucalypthus Per bos.

2.95

Amaryllis Deze snijbloemen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren.

3 stuks 6.95

3 stuks

4.49

1.79

Coppelmans altijd scherp geprijsd!

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 50 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 50 2013

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 50 2013  

Weekblad Arenalokaal editie Grave, Escharen, Gassel en Velp week 50 2013

Advertisement