Page 1

Doe mee aan de arena-kerstprijspuzzel

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 17 – week 51 – 23 december 2011 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

‘Burger betaalt te veel aan waterschapslasten’ pagina

3

MensenWerk: Schaijkenaar Maikel Hegeraat pagina

5

Afghaans gezin leeft tussen hoop en vrees pagina VIERHOVEN NADERT VOLTOOIING - Het nieuwe woonzorgcomplex Vierhoven in Schaijk nadert zijn voltooiing. Op 28 december wordt het project aan de Runstraat officieel opgeleverd. In het voormalige Rabobank-pand zijn vier groepsappartementen gerealiseerd voor dementerenden en vier huurappartementen voor seniorenechtparen. In januari nemen de eerste bewoners hun intrek. Vierhoven is een project van Mooiland Maasland, BrabantZorg en de gemeente.

“Met de komst van Vierhoven maken we een grote slag qua zorgaanbod in Schaijk, zeker gezien de toenemende vergrijzing. Ik ben trots op het eindresultaat”, zegt wethouder Peter Raaijmakers. Op de foto nemen vertegenwoordigers van de betrokken partijen een kijkje in een van de nieuwe appartementen met uitzicht op de Schaijkse kerk. V.l.n.r.: Wethouder Hetty Tindemans, Peter Verkuijlen (BrabantZorg), Judith Peters (Mooiland Maasland) en Peter Raaijmakers.

Gemeentenieuws

Landerd pagina

SCHAIJK - Een oplossing voor de verkeersoverlast en -onveiligheid op de Molenaarstraat in Schaijk lijkt ver weg. Bewoners van de Molenaarstraat, Hoekstraat en Bossestraat klagen al lange tijd over geluidsoverlast die de vrachtwagens en tractoren van tuinbouwbedrijf Jonkergouw veroorzaken en de onveilige verkeerssituaties die het groentetransport met zich meebrengt. Een nieuwe ontsluiting van het tuinbouwbedrijf via het Munpad en de Gagelstraat biedt volgens de omwonenden de beste oplossing voor de problematiek. Besluitvorming van de provincie hieromtrent laat echter nog minstens zeven jaar op zich wachten.

N

aar aanleiding van een enquête onder bewoners van de Molenaarstraat, Hoekstraat en Bossestraat in het voorjaar vond op 4 juli in het Raadhuis in Schaijk een drukbezochte bijeenkomst plaats over de verkeersveiligheid in de Molenaarstraat. “Uit de enquête kwam naar voren dat de verkeersveiligheid en verkeersoverlast in de Molenaarstraat en aanpalende straten een zeer groot probleem is”, zegt buurtbewoner Wim Brukx. “Ruim tachtig mensen hebben de enquête ingevuld en 84 procent van hen geeft aan ‘zeer veel overlast’ te ervaren.” Het probleem zit ‘m volgens Brukx met name in de ge-

luidsoverlast van vrachtwagens en tractoren. “Die denderen ‘s morgens vroeg, zomers al vanaf vijf uur, door de straat. Dat veroorzaakt een enorme herrie. Het lawaai wordt nog erger wanneer ze over de verkeersdrempels rijden. En

wanneer de uitbreidingsplannen van Jonkergouw (waar de omwonenden protest tegen hebben aangetekend, red.) doorgaan neemt de verkeersintensiteit alleen maar verder toe.”

met een doorlooptijd van al gauw zeven jaar voordat die weg daadwerkelijk kan worden aangelegd. Een en ander is ook nog afhankelijk van besluitvorming. De N324 is namelijk nog niet opgenomen in het MeerjaOplossing renprogramma InfrastrucAls oplossing voor de ver- tuur en Transport.” keersproblematiek zien de bewoners de aanleg van een nieuwe ontsluiting voor (Lees verder op pagina 3) Jonkergouw via het Munpad en de Gagelstraat. Wim Brukx: “Tijdens de bijeenkomst in het Raadhuis zegde wethouder Tindemans toe deze optie bij de provincie aan te kaarten. Uit recent overleg bij de gemeente bleek echter dat rekening moet worden gehouden

11-15

En een heleboel kerstnieuws!

Wethouder Tindemans: ‘Bewoners moeten het eerst zelf eens worden’

Oplossing voor verkeersoverlast Molenaarstraat Schaijk ver weg

9

Gemeente wijst alle bouwplannen af

Ontwikkeling ‘Den Omgang’ Schaijk gaat niet door SCHAIJK - Het Landerdse college van B en W heeft de ontwikkeling van de beoogde woningbouwlocatie ‘Den Omgang’ in Schaijk afgeblazen. Op het 6.000 vierkante meter grote terrein van de voormalige basisschool aan de Imkerstraat zouden tussen de 18 en 22 huuren koopwoningen verrijzen.

Voor de ontwikkeling van de locatie ‘Den Omgang’ schreef de gemeente deze zomer een prijsvraag uit. Negen bouwbedrijven/ontwikkelaars werden uitgenodigd. Zes dienden op 26 oktober een plan in bij de gemeente. “In de bouwplannen dienen vijf starterswoningen met een vrij-opnaamprijs van 155.000 euro en tenminste tien zogeheten levensloopbestendige woningen te worden opgenomen”, gaf wethouder ruimtelijke ordening Harrie van Dongen in augustus aan. “Uit toetsing van de plannen kwam naar voren dat vijf van de zes ingediende plannen niet voldoen aan de prijsvraagcriteria”, laat het college dinsdagmiddag echter weten. “Enkele plannen voldoen op één of meerdere onderdelen niet. Bij vijf van de zes deelnemers is sprake van overschrijding van de plangrens. Deze bedrijven zijn daarom gediskwalificeerd.” Het plan van Van der Heijden Bouwbedrijf uit Schaijk voldoet volgens het college als enige wél aan de criteria. Toch wordt ook Van der Heijden de opdracht niet gegund. “Het plan van Van der Heijden scoort laag”, stelt het college. “Dit is met name te wijten aan de architectonische en stedenbouwkundige compositie in relatie tot de omgeving. Een reden voor ons om dit plan niet in uitvoering te laten brengen.” Omdat het plan ‘Den Omgang’ niet aansluit bij de huidige woonbehoefte heeft het college nu maar besloten het hele project af te blazen. “Kijkende naar het steeds strakker wordende woningbouwbeleid van de provincie hebben we besloten de locatie ‘Den Omgang’ te betrekken in de algehele woningbouwprioritering van de gemeente. We geven de grond daarom vooralsnog niet uit.”

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011


START OPRUIMING 27 DECEMBER VANAF 9 UUR

Kerst sale op alle kerstartikelen tot

50% Korting Aanbiedingen zijn geldig van 27 december 2011 t/m 2 januari 2012 of zolang de voorraad strekt.

Coppelmans altijd scherp geprijsd! Oss Frankenbeemdweg 50, www.coppelmans.nl

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011


Tarieven Aa en Maas zes tot acht procent omhoog

‘Burger betaalt veel te veel aan waterschapslasten’ REGIO - Eigenwoningbezitters in ons land betalen volgend jaar gemiddeld drie procent meer aan waterschapslasten, zo blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. Huiseigenaren in de gemeenten Landerd en Oss komen er zelfs nog een stuk slechter vanaf. Zij moeten in 2012 zes tot ruim acht procent meer afrekenen bij waterschap Aa en Maas. Gemiddeld bedraagt de rekening voor ‘droge voeten en schoon water’ 313 euro per huishouden met een eigen woning. ‘Omdat waterschappen onvoldoende samenwerken met gemeenten en drinkwaterbedrijven blijven concrete kostenbesparingen uit’, stelt Eigen Huis. ‘Daardoor stijgen de tarieven jaarlijks alleen maar verder. Uit het feitenonderzoek Doelmatig Beheer Waterketen blijkt dat burgers jaarlijks 550 miljoen euro te veel aan schoon water betalen. Dat is maar liefst 75 euro per huishouden’.

P

er 1 januari 2013 dreigt voor eigenwoningbezitters een nog grotere stijging van de waterschapslasten als het wetsvoorstel van Staatssecretaris Atsma voor een nieuw fiscaal stelsel onveranderd wordt ingevoerd. Ingezetenen met een eigen woning gaan dan een nog groter deel van de waterschapslasten betalen, grondeigenaren (onder wie boeren) een kleiner deel. ‘Afvalwaterverwerking kan doelmatiger en goedkoper worden uitgevoerd door de activiteiten zuivering en riool samen te voegen in zelfstandige afvalwaterbedrijven’, meent Eigen Huis. ‘Dit voordeel wordt onderschreven in het Bestuursakkoord Water. Wij willen dat burgers en bedrijven profiteren van de voordelen die met efficiencyverbeteringen behaald kunnen worden en willen daarom dat samenwerking tussen

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven in een nieuwe afvalwaterwet wordt afgedwongen’. De waterschapslasten nemen in 2012 met gemiddeld bijna drie procent toe. De stijging geldt voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens. Waterschap Aa en Maas, waar onder meer de gemeenten Landerd en Oss onder vallen, is een van de snelste stijgers. Aa en Maas verhoogt de waterschapslasten voor eenpersoonshuishoudens met 8,38 procent en voor meerpersoonshuishoudens met 6,43 procent. Ondanks deze forse stijgingspercentages zijn wo-

ningbezitters in Landerd en Oss nog altijd wel minder aan waterschapslasten kwijt dan het landelijk gemiddelde. Eenpersoonshuishoudens betalen jaarlijks 148,08 euro (landelijk 205,90) en meerpersoonshuishoudens 233,28 euro (landelijk 313,57). Nieuw belastingplan De door Staatssecretaris Atsma voorgestelde wijziging van het belastingsysteem per 1 januari 2013 zal tot gevolg hebben dat eigenwoningbezitters meer gaan betalen voor droge voeten en schoon water en grondeigenaren (onder wie boeren) minder. Ver-

ingezonden

eniging Eigen Huis is van mening dat een dergelijke lastenverzwaring onevenredig drukt op eigenwoningbezitters. Bovendien vindt de vereniging dat eerst kostenbesparingen moeten worden bereikt door intensieve samenwerking in de waterketen. Watertaken zijn in Nederland erg versnipperd. Zo gaan 418 gemeenten over de riolering, 25 waterschappen over de dijken en het oppervlaktewater en 10 drinkwaterbedrijven over het drinkwatervoorziening. Verkeer op het water wordt op verschillende manieren geregeld door gemeente, provincie, waterschap of rijk. Eigen Huis: ‘Deze versnippering leidt tot hoge maar ook vermijdbare kosten, die tot nu toe steeds worden afgewenteld op de burger’.

Occupy Zeeland Het is nu bijna twee jaar geleden dat ik een hartstochtelijke oproep deed aan de Zeelandse bevolking om die ene unieke kans te grijpen en een prachtig park te creëren in het hart van het dorp in plaats van het vol te laten plempen met het zoveelste lelijke appartementencomplex. Ik wist al wel dat het revolutionaire vuur bij Zeelanders aanzienlijk moeilijker tot ontbranding komt dan bij Reekenaren. Bij ons gingen zelfs de nonnen mee in een protesttocht op de fiets naar Schaijk in de strijd voor het behoud van de apotheek. Maar de kans dat dit keer de vonk zou overslaan leek me erg groot. Een prachtig park midden in het centrum in plaats van beton: wie wil dat niet? Tot mijn verbazing reageerde er helemaal niemand op mijn column. Hoewel, na een week of wat werd ik gebeld door een autochtone Zeelander. Hij vertelde dat hij mijn column had gelezen en dat hij het er helemaal mee eens was. En hij stond niet alleen. Want hij had er met heel wat anderen over gesproken en die vonden ook dat er een park moest komen. Terwijl hij vertelde steeg bij mij de spanning. Zou het werkelijk waar zijn dat er in Zeeland onvrede broeit? Het begon er waarachtig op te lijken toen hij me vertelde dat hij naar een bijeenkomst was gegaan waar ook de burgemeester aanwezig zou zijn. En let nu op. De volgende zinnen kreeg ik van de opstandige Zeelander te horen: “Ik ben op de burgemeester afgestapt en heb haar gezegd dat een park toch wel mooi zou zijn. En toen heb ik haar gevraagd of er nog iets aan te doen was. Maar ze zei dat er helemaal niks meer aan te doen was. Dus, tja Theo, dan houdt het op hè?” Dat was de opstand in Zeeland. Het in Nederland toch al geruime tijd ingeburgerde idee dat het de bevolking is die bepaalt wat er dient te gebeuren in hun dorp en niet de burgemeester of de pastoor, had de dorpsgrenzen van Zeeland nog steeds niet weten te overschrijden. Maar het kan verkeren. We zijn twee jaar verder en wat lees ik in Arena? Er is een protestgroep opgericht! Maar liefst veertig Zeelanders hebben zich verenigd tegen de nieuwe plannen van de gemeente om op die plaats een Kindcentrum te vestigen. Véértig Zeelanders in opstand! Eindelijk revolutie! Brandend van nieuwsgierigheid begon ik aan het artikel. Na tien zinnen wist ik het al: dat Kindcentrum komt er. De protestgroep noemt zich ZOZ. Hoe krijg je het verzonnen. Spreek het met diepe stem en korte tussenpozen vijf keer achter elkaar uit en je valt in slaap. Wat zijn de eisen van ZOZ en hoe gaan ze de barricaden bestormen? Ik citeer: “ ZOZ heeft forse kritiek op de massaliteit van het gebouw, de locatiekeuze en de handelwijze van het college en de coalitiepartijen. De protestgroep verwacht dat wanneer een enquête wordt gehouden onder alle dorpsbewoners, er weinig draagvlak is voor het Kindcentrum.” ZOZ….Zôz…..Zzôz …zzzôz …. zzzzzzzz………

Natuur In deze rubriek hebben diverse inwoners van Landerd meerdere malen hun zorgen geuit over de gezondheid in samenhang met de veefabricage. Nog niet zo lang geleden sprak een medicus de profetische woorden: ‘Bedenk maar vast een nieuwe naam voor de volgende ziekte uit die stallen!’. En ja hoor, je kon erop wachten. Nadat onlangs weer een nieuwe variant van MRSA bekend werd die zich zeer snel verspreidt, is er nu een ziekte onder schapen en koeien: het Schmallenbergvirus is in opkomst. Maar het had evengoed het Landerdvirus kunnen zijn, gezien de profetische uitspraak van deze dokter. Wanneer snapt men eindelijk dat het gesleep en ophopen van vee, ook gesleep met ziektes is? Voorbarig? Nee! Denk maar aan de Mexicaanse varkensgriep, hoe snel deze zich over de wereld verspreidde. Of zo’n kleine eeuw geleden de Spaanse griep, die overigens ook een varkensgriep was, met 50 miljoen doden, nog meer dan die generaals voor elkaar kregen in de Eerste Wereldoorlog. Of ‘Schmallenberg’ gevaarlijk is voor de mens weet men nog niet. Dan is het triest om op dezelfde dag te lezen dat Statenlid Henk Leenders zware kritiek uit op GS: ‘Aandacht GS voor gezondheid is farce’. De Staten, uitgezonderd VVD en natuurlijk CDA, drongen erop aan ‘alles in het werk te stellen om de veestapel te verkleinen omwille van mens, dier en natuur’. De GGD pleit ervoor om een afstand van 250 meter te hanteren tussen woningen en megastallen. Ik vind dit schamel. Dit houdt in rekenend vanaf de hoek van de veefabriek, dus slechts iets meer dan een halve kilometer in de ronde ongeveer. Immers, nieuwe veeziekten volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. In het lege, en steeds leger wordende Groningen, mag geen enkele megastal komen. Daar houdt baron Henkie Bleker zijn eigen achtertuin wel schoon! Onlangs werd een beeld getoond van een gigantische kale vlakte aldaar. Echter, er mocht daar geen enkel staldier komen. Nee hoor: deze kale vlakte heette natuur te zijn! Maar wij, inwoners van Landerd, zijn wij dan níet natuur?

Sander van Vugt M: 06 533 66 946 E: sander@uitleg.nl

Welterusten en prettige kerstdagen.

Theo van Duren Vervolg van de voorpagina. "Wij bestuderen momenteel alternatieve oplossingen voor de situatie in de Molenaarstraat", geeft verkeerswethouder Hetty Tindemans aan. "Maar de bewoners zullen het eerst zelf eens moeten worden over wat ze nu willen. Wel of geen drempels bijvoorbeeld, daar is grote verdeeldheid over. Het is wel mooi om de bal bij de gemeente neer te leggen, maar wij kunnen het zo nooit goed doen. Bovendien zijn wij als college afhankelijk van het budget dat de raad ons beschikbaar stelt." De beste en meest verkeersveilige manier is volgens Tindemans de 'methode driehoek' in het centrum van Schaijk'. "Die situatie is voor veel mensen zó onduidelijk dat ze vanzelf voorzichtig gaan rijden. Eigenlijk is dat de beste oplossing."

Wanstaltig en lelijk gebouw

Ooit zo’n wanstaltig en lelijk gebouw gezien als het nieuNamens de Bond Bevordering Luchtgewassen we kindcentrum in Zeeland? En dan de locatie, zeg maar Bacteriën en Virussen, Jan Willems dag tegen een gezellig plein en parkeergelegenheid. En dat bondsgebouw, weg ermee! Kan wel oud zijn, maar is gewoon spuuglelijk en voegt niks toe.

Uitgever

Doktertje spelen

Druk

Beste heer Willems, Zo langzamerhand krijgen uw woorden steeds meer betekenis, want het nieuws van afgelopen zaterdag betreft een nieuw virus bij schapen en koeien dat misvormde lammeren en kalveren veroorzaakt. En nu komt het: met een gering risico voor besmetting naar de bevolking toe. Wat is nu precies een gering risico? 25%, 33% of 66%? Maar niet wanhopen hoor. De gemeente Landerd waakt over ons en geeft geen nieuwe uitbreidingsvergunningen meer af, of toch wel? Voor een antwoord op deze vraag mag u gewoon de gemeente bellen of de besluitenlijst op de gemeentelijke site bekijken.

Actiegroep ZOZ praat ook te veel politiek. Met burgers overleggen is een naïeve gedachte, er komt toch niemand. Als de gemeenteraad nou gewoon eens begint om haar gezond verstand te gebruiken. Kinderen rondom een denderende verkeersmassa op de Kerkstraat... Moet je rond half negen ‘s ochtends eens komen kijken op de Vlasroot wat een chaos dit vaak is. En daar is nauwelijks doorgaand verkeer. Kortom: nieuwe architect en nieuwe overweging locatie.

Nico Degen, Schaijk

Paul de Klein

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

Gemiddeld bedraagt de rekening voor ‘droge voeten en schoon water’ 313 euro per huishouden met een eigen woning.

column

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

3


JAN APPELHOF

ding e i b n a A ari in janu

TWEEWIELERBEDRIJF

Kans o p de JACKP OT!

Bij aankoop van een nieuwe fiets geven wij naast onze gebruikelijke korting ook een staatslot

cadeau

Past. van Winkelstraat 110 - 5374 BL Schaijk Kijk ook op: www.appelhoftweewielers.nl maandag gesloten, vrijdag koopavond tot 20 uur

Nieuw bedrijf in 2012? Bij het starten van een eigen onderneming komt veel kijken. Je moet met veel dingen rekening houden. Zelfs als je goed voorbereid bent komen er onverwachte obstakels op je pad. Niet alleen de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is van belang, maar ook een zakelijke rekening en het aanleggen van een administratie. Als dat allemaal op orde is wil je uiteraard op zoek naar nieuwe klanten. Dan gaat het netwerken beginnen. Wil je graag een vliegende start maken? Doe dan je voordeel op:

4

agenda Elke woensdag

Elke donderdag Elke zaterdag Elke zondag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen t.b.v. OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland Kienen t.b.v. De Vogelvriend, van 19.15 tot 22 uur in café De Raaf in Schaijk

DECEMBER

18-31 Kapel in Kerstsfeer, openstelling van 10 tot 18 uur van het St. Rochuskapelletje in Deursen 23 DAW - Simply the Best quizavond, vanaf 20 uur in de kantine op sportpark D’n Heuvel aan de Bossestraat in Schaijk 23 12+ Party - Finally, vanaf 19 uur bij Ambianz in Zeeland 24 Kerstbijeenkomst voor kinderen met vertelling van het Kerstverhaal, vanaf 19 uur in de parochiekerk in Reek 24 Kerstavond - Nachtmis met het Donatuskoor en ensemble Harmonie Semper Crescendo, vanaf 22.30 uur in de parochiekerk in Reek 24 Kerstavond - Eucharistieviering met Koor Schalmei, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk 24 Kerstavond - Nachtmis met het Dameskoor, vanaf 20 uur in de parochiekerk in Schaijk 24 Eenzame Kerst met Pieter, vanaf 19 uur in herberg D’n Brouwer in Zeeland 24 Workshop glas-in-lood, vanaf 10.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 24-31 Kribbeke kijken in het St. Janskerkje in Neerlangel 25-26 Kerstmis 25 Hoogfeest van Kerstmis met het Smitskoor - Missa Quinta, vanaf 11.30 uur in de parochiekerk in Reek 25 Hoogfeest van Kerstmis met het Herenkoor, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk 25 Openstelling in verband met bezoek Kerststal, van 14 tot 16 uur in de parochiekerk in Schaijk 25-26 Bewegende Kerststal, van 11 tot 17 uur in de St. Anna Kapel in Koolwijk 26 Achilles Reek - Winterwandeltocht (7-15 km.), start tussen 9 en 11 uur in het clubhuis van Achilles aan de Mgr. Suijsstraat in Reek 26 Ons Verzet - Kerstveldfietstocht (30 of 40 km.), start tussen 9 en 10 uur bij De Potter in Schaijk 26 Tweede Kerstdag - Viering van Woord en Gebed met het Dameskoor, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk 26 Heemkundekring Schaijk-Reek: Kersttentoonstelling met oude schoolfoto’s, van 13.30 tot 17 uur in De Komme in Schaijk 26 Heemkundekring Zeeland - Kersttentoonstelling met werken van diverse amateurkunstenaars, hobbyisten en verzamelaars, van 11 tot 17 uur in heemhuis De Hooge Raam in Zeeland 26 Kerst-Kienavond, vanaf 21 uur in herberg D’n Brouwer in Zeeland 26 Kerstviering met de brassband van muziekvereniging Sint Hubertus, vanaf 11 uur in de Sint Sebastianuskerk in Herpen 27 Oud papier Schaijk West 27-31 Bewegende Kerststal, van 13.30 tot 17 uur in de St. Anna Kapel in Koolwijk 28-29 Kinderworkshop glas-in-lood en emailleren, vanaf 14 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein 29 Peter Peters TSR - Oliebollentoernooi (Ouder-kind volleybaltoernooi), vanaf 17.30 uur in De Eeght in Schaijk 29 Travel XL Mini-Vakantiebeurs, van 13 tot 17 uur in De Gasterij in Schaijk 30 TTV Revanche - Kinder Tafeltennis Feest, voor de jeugd van de groepen 5 en 6 van 0.30 tot 12 uur en voor de kinderen van de groepen 7 en 8 van 13.30 tot 16 uur in De Piramide in Schaijk 30 DAW - Simply the Best quizavond, vanaf 20 uur in de kantine op sportpark D’n Heuvel aan de Bossestraat in Schaijk 30 Girls & Goals - Zaalvoetbaltoernooi voor vrouwen, van 9 tot 17.30 uur in sporthal De Hekel in Zeeland 31 Oudejaarsdag 31 Buurtvereniging Molengraaf - Verkoop oliebollen, appelbeignets en rozijnenbollen, van 9 tot 16.30 uur bij Van Son aan de Schutsboomstraat 2 in Schaijk 31 Oudjaar - Eucharistieviering met Koor Schalmei, vanaf 17.30 uur in de parochiekerk in Schaijk 31 Tapasavond, vanaf 18 uur in grandcafé 3 Heere in Schaijk 31 Oudejaarsgala met de band Trackdrop en DJ Dré, vanaf 20 uur in herberg D’n Brouwer in Zeeland

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011


Maikel Hegeraat van leidekkersbedrijf Hegeraat

‘Elkaar helpen en samen delen, dat maakt het leven mooi’ MensenWerk SCHAIJK - Maikel Hegeraat (48) is een initiatiefrijke ondernemer die op eigen kracht zijn leidekkersbedrijf Hegeraat heeft opgezet. Zijn intuïtie en zijn motto ‘wat een ander kan, kan ik ook’ zijn de leidraad in zijn leven. Recht door zee en wars van ambtenarij en zelfzuchtigheid, gunt Maikel iedereen het geluk dat hij zelf kent. “Voor mij is iedereen gelijk. Ik heb het goed. Waarom zou die ander het niet goed mogen hebben?”

Eigen baas Eenmaal uit dienst komt Maikel in eerste instantie in de WW terecht. “Het ging begin jaren tachtig niet goed met de bouw. Ik zat thuis en besloot contact op te nemen met iemand uit Grave die werkte bij een leidekkersbedrijf in Nijmegen. Ik vroeg of ik een keer mee mocht om te kijken. Ik werd meteen aangenomen.” Hoewel het werk hem bevalt, voelt Maikel zich niet thuis bij de stadse werkwijze. “Het bedrijf ging failliet, maar het maakte meteen een doorstart onder een andere naam. En dat gebeurde een aantal keren. Ze hechtten geen waarde aan een naam of hoe dingen in elkaar steken. Dorpelingen zijn veel trotser op hun spullen. Ik had het wel gezien in de stad en dacht: als die lui op zo’n manier hun kost kunnen verdienen, kan ik het ook.” In 1988 start Maikel zijn eigen bedrijf. “Wij doen alles wat met het dak te maken heeft, behalve riet en golfplaten.” Hij werkt

Overgewicht Overgewicht is een hoger lichaamsgewicht dan op grond van de lichaamslengte gezond kan worden genoemd. Overgewicht is vrijwel altijd het gevolg van een meestal geleidelijke toename van de hoeveelheid vetweefsel. Dit komt omdat de opslagcapaciteit voor suikers (koolhydraten) en eiwitten (proteïnen) beperkt is, maar die voor vetten (triglyceriden) vrijwel onbeperkt is. Licht tot matig overgewicht - BMI-index : groter dan 27; bijv. een vrouw van 1.80 m die meer dan 87.8 kg weegt of een man van 1.90 m die meer dan 97,5 kg weegt. - Taille-omtrek : groter dan 80 cm, maar kleiner dan 87 cm (bij vrouwen) of groter dan 94 cm, maar kleiner dan 101 cm (bij mannen). In Nederland heeft ruim 40% van alle mannen en een kleine 30% van alle vrouwen licht tot matig overgewicht. De kans op hart- en vaatziekten is bij licht overgewicht 1,5 tot 2 keer groter dan bij normaal gewicht. Ernstig overgewicht (obesitas) - BMI-index : groter dan 30; bijv. een vrouw van 1,80 m die meer dan 97 kg weegt of een man van 1.90 m die meer dan 108 kg weegt. Het risico op aandoeningen is dan zo groot dat afvallen dringend geboden is. - Taille-omtrek : groter dan 88 cm (bij vrouwen) of groter dan 101 cm (bij mannen). De meting van de taille geeft een goede indruk of men tot het appel- of peertype behoort. In Nederland heeft 4-10% van de bevolking ernstig overgewicht. De kans op hart- en vaatziekten is bij ernstig overgewicht 2,5 tot 4 keer groter dan normaal.

M

aikel, geboren in het ziekenhuis van Nijmegen, brengt zijn eerste 23 jaar in Grave door. Hij heeft een jongere broer. Na de lagere school volgt Maikel de LTS in Wijchen. “Ik heb metaalbewerking gedaan en eigenlijk wilde ik daarna nog timmeren en metselen doen, maar omdat ik daar geen officieel diploma van kreeg, heb ik het niet gedaan. Achteraf stom natuurlijk.” Maikel kiest ervoor om op zijn zestiende te gaan werken. “Mijn moeder werkte als huishoudelijk hulp op een leidekkersbedrijf in Ravenstein. Daar hadden ze vakantiewerkers nodig.” Maikel blijft er drie jaar totdat de militaire dienst hem oproept. “Het leger was helemaal niets, zo doelloos. Je stond om zes uur op en om tien uur was het weer appel. Tussendoor deed je nutteloze dingen: je schoenen poetsen die niet vies waren. Niks voor mij. Laat mij maar iets nuttigs doen. Die jongens waren allemaal hartstikke gek!”

nader bekeken

Maikel Hegeraat: “Ik ben gek op water. Je kunt er eindeloos naar kijken.”

met zijn compagnon, tevens zwager, Henri Keijzer. Zijn vrouw Karin (42) doet de administratie. Ze werken in totaal met zeven man. De kleinschaligheid en de korte lijntjes vormen de basis van

gemeente wel gedaan die ik niet voor elkaar krijg? Ik ben gewoon een werkmens, ik ben ongeveer 25 jaar geleden in dit dorp begonnen en we doen het goed. Maar ik heb geen kruiwagen bij de

avontuur, het spektakel.” Maikel kreeg zijn liefde voor het vissen van zijn vader en hij probeert het over te brengen op zijn kinderen. “We hebben vier kinderen: Cas (18), Max (16), Dim (14)

‘Ik gun iedereen het geluk’ gemeente. Ik begrijp er niets van: waarom mag de buurman wel bouwen en ik niet? Er wordt met twee maten gemeten. Daar kan ik niet tegen. Maar ja, ik leef maar een keer. Ik heb geen zin om te blijven vechten. Je wint nooit. Ik wil genieten van Vrijheid Maikel is in alle opzichten het leven.” iemand die van zijn vrijheid houdt. “Mijn vader Vissen was laborant bij de Akzo. Genieten betekent voor MaiIk ben wel eens mee ge- kel: vissen. “We hebben een weest. Werknemers liepen vakantiehuisje in Maasbommet boterhammentrom- mel, aan de Maas. In Grave mels door een poortje naar woonde ik ook aan het wabinnen. Nee, dat was echt ter. Ik ben gek op water. Het niets voor mij. Dat is afge- verandert steeds: bij regen, stompt werk. Als dakdekker storm, vrieskou. Je ziet groben je altijd buiten, je komt te schepen, je ziet mensen overal, je ontmoet heel veel aan het werk, bewegen. Er verschillende mensen. Dat is altijd iets te doen. Je kunt is interessant. Ik ben altijd er eindeloos naar kijken. Als nieuwsgierig naar anderen. je ’s morgens heel vroeg opWat doen ze? Ik hou van staat en alles is nog rustig, creatieve mensen. Maakt hoor je en zie je de vogels, niet uit wat ze doen, of het de natuur. Zit je daar alpostzegels verzamelen is of leen met je bakske koffie en beelden maken. Het feit dat je bent de rijkste man van iemand iets doet is al mooi de wereld.” Het liefst gaat genoeg. Mijn vrouw schil- de visser met zijn maatje dert. Het is geweldig om te naar Ouddorp in Zeeland of zien dat ze daar haar hobby Duinkerken, Frankrijk. “Je moet wel iemand vinden die in heeft.” Ondanks dat hij eigen baas net zo gek is als jij. Je hebt is, voelt Maikel zich nog een klein bootje, je bent van niet volledig vrij, maar juist elkaar afhankelijk. Dagen gevangen in de regels van kunnen best lang en zwaar de wet. “De wet is er om zijn. Maar als je dan terugnageleefd te worden. Daar komt en je hebt ook nog wat heb ik geen probleem mee. moois gevangen, dan heb Maar waarom krijgen som- je voldoening en kun je er mige mensen dingen bij de weer tegen. Het gaat om het het bedrijf. “Je moet zo’n zaak wel samen doen. We zijn met een paar man en ieder heeft zijn eigen taak. Hoe meer mensen je erbij haalt, hoe moeilijker het wordt.”

en Sterre (13). Ze gaan altijd mee naar Maasbommel. Ik heb pas een bootje voor ze gekocht. Cas en Max hebben een vaarbewijs en de oudste mag ook echt varen. Als de kinderen mee gaan varen, probeer je het gezellig te maken en ze erbij te betrekken. Vertel wat je onderweg ziet op een speelse manier. Zo mooi.” Gelukkig mens Eigenlijk vindt Maikel zichzelf een gelukkig mens en zegt geen wensen meer te hebben voor de toekomst. “Mijn kinderen leren goed op school, ze helpen me als ik dat vraag, ze doen geen rare dingen als drugsgebruik, wat wil je als ouder nog meer?” En dat geluk wil hij graag met anderen delen. “Ik gun iedereen het geluk. Het zit hem in kleine dingen. Ik hou bijvoorbeeld van balkenbrij. Een buurvrouw, die dat heerlijk maakt, weet dat en ze brengt me dan een stuk. De keer erop krijgt ze van mij een kabeljauw. Of iemand komt mijn ladder lenen. Waarom niet? Ik heb hem toch staan. In ruil ervoor komt hij mijn kachel maken. Elkaar helpen en samen willen delen maken het leven mooi. Zo hoort het te zijn.”

Mogelijke symptomen van overgewicht zijn: - Verminderde lichamelijke conditie - Cosmetisch-esthetische bezwaren - Hart- en vaatziekten (cardio-vasculaire aandoeningen), waaronder bloeddrukverhoging (hypertensie) en aderverkalking (atherosclerose) - Stofwisselingstoornissen (metaboolsyndroom) - Suikerziekte (type 2) - Galblaasaandoeningen - Gewrichtsontsteking (artritis) - Trombose (door verhoogde stollingsneiging) - Cholesterolafwijkingen (dyslipidemie) - Psychische klachten - Geringere levensverwachting Let op: de wijze van vetverdeling over het lichaam speelt hierbij een grote rol. In het algemeen geldt: - Hoe groter de taille, des te groter de risico’s. - Het appeltype (‘dikke buik’, ook wel intra-abdominale obesitas genoemd) loopt een groter risico dan het peertype (dikke billen). Beschikbare behandelingen van overgewicht zijn: - Aanpassing van het snoep-/eet-/drinkgedrag - Caloriearm (hypocalorisch) dieet (o.a. minder suiker en koolhydraten, maar meer enkelvoudig onverzadigd vet!) - Dieet onder leiding van een diëtist(e) - Meer lichaamsbeweging - Medicijnen: Xenical - Wegzuigen van vetweefsel (liposuctie) - Chirurgische verwijdering van vetweefsel of het plaatsen van een maagbandje. Let op: - Afvallen is vooral belangrijk bij mensen met overgewicht in en rond de buik (het zgn. ‘appel-type’, ook intra-abdominale obesitas genoemd) en bij risicopatiënten. - Het is van groot belang het streefgewicht niet te laag te stellen en ruim de tijd te nemen om af te vallen. Een gewichtsafname van 10-15% vermindert de risico’s al aanzienlijk. Het is ook beter om een bepaald gewichtsverlies te handhaven dan steeds meer af te willen afvallen. Mogelijke oorzaken van overgewicht zijn onder meer: - Erfelijk factoren (genetische aanleg): een laag rustmetabolisme speelt naar schatting in 70% van de gevallen een overwegende rol. - Persoonlijke factoren (‘karakter’) en sociale factoren : snoepzucht, veel en vet eten, weinig beweging, overmatig alcoholgebruik, etc. spelen naar schatting in 30% van de gevallen een overwegende rol - Psychische factoren Mogelijke risicofactoren voor overgewicht zijn onder andere het overmatig gebruik van calorierijke tussendoortjes (repen, borrelhapjes en andere hartigheden), ruim tot overmatig alcoholgebruik, stoppen met roken, meerdere zwangerschappen, bepaalde medicijnen (onder meer de anticonceptiepil, bepaalde antidepressiva, antipsychotica, anti-epileptica en lithium).

Simone van de Wijdeven

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

Fijne feestdagen en een goed 2012, en bedenk dat de kilo’s die er nu niet bijkomen er later niet vanaf hoeven!

Willemien Rensink, apotheker

5


Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk

Rustvenseweg 3 5375 KW Reek

www.petersbouw.nl

0486-463312 Zondag 8 januari

Eeuwfeest inwijding St. Lambertuskerk Huisseling

Waterstraat 5 5374 KB Schaijk 0486-461505

Schutsboomstraat 2 5374 CC Schaijk 0486-461438

Hoogschaijksestraat 13 5374 EC Schaijk

Schutsboomstraat 69a 5374 CB Schaijk www.r-vos-transporten.nl

Laagstraat 26 5371 LE, Ravenstein (Deursen) www.bask-garagedeuren.nl

Hoogschaijksestraat 35 5374 EC Schaijk 0486-412116

HUISSELING - In Huisseling wordt op zondag 8 januari het eeuwfeest van de inwijding van de Sint Lambertuskerk gevierd. Om 10.30 uur herdenken de parochiegemeenschap van Huisseling, oud-parochianen en genodigden samen met pastoor Van Gaalen dit eeuwfeest tijdens een plechtigeeucharistieviering met medewerking van het gemengd koor van Huisseling en het St. Lambertusgilde. In de eucharistieviering staat niet alleen het honderdjarig bestaan van het gebedsgebouw centraal, maar ook de kerk als teken van saamhorigheid en eenheid en als plaatsbepalend en markant gebouw in Huisseling. De geschiedenis van de kerk gaat terug naar de tijd dat Ravenstein werd omgebouwd tot vestingstadje. Het toenmalig godshuis, dat stond op de plek waar nu de rotonde DorpenwegDe huidige Sint Lambertuskerk in Huisseling. Schaafdries-Mgr. Zwijsenstraat ligt, moest van de Staten-Generaal wijken, omdat het in het schootsveld van Ravenstein kwam te liggen. In 1621 werd het gebouw afgebroken en vijf jaar later weer opgebouwd op een hoog stuk grond aan de Hamstraat, zodat het nieuwe godshuis in ieder geval veilig was voor de Maas, die daar toen nog stroomde. In 1852 is dat kerkgebouw nog gerestaureerd, maar in 1910 werd in overleg met architect Caspar Fransen besloten om het oude godshuis geheel te slopen en niet meer te verbouwen. In december 1911 werd de nieuwe neo-gotische kerk van Sint Lambertus met toestemming van de bisschop van ’s-Hertogenbosch door pastoor Augustinus van Gils ingewijd en in juni 1912 door Mgr. Van de Ven geconsacreerd.

Boekpresentatie

Veenbies 1 5374 MG Schaijk

Hoekstraat 9 5374 GA Schaijk

Bij gelegenheid van het eeuwfeest is door een aantal mensen een boek geschreven over het leven in Huisseling in de afgelopen honderd jaar. 8 januari om 12.30 uur presenteren Walter en Hein Elemans dit boek en wordt het eerste exemplaar overhandigd aan pastoor Van Gaalen en een vertegenwoordiger van de gemeente Oss. Vanaf 13 uur is er in de kerk een doorlopende expositie van ‘Huisseling in de laatste eeuw’, worden kunstschatten en historisch materiaal getoond en brengen de schrijvers van het boek hun verzameld materiaal onder de aandacht. In een powerpointpresentatie zijn vele oude en meer recente beelden van Huisseling te zien. Vanaf 14 uur wordt in de kerk het boek van Huisseling uitgereikt aan degenen die hebben ingeschreven. Ook andere belangstellenden kunnen het dan nog kopen. Om 14.30 uur treden enkele leden van het gemengd koor van Huisseling op. Omstreeks 16.30 uur wordt de feestelijke dag afgesloten.

0486-463306

0486-463436

Tweede kerstdag in Sint Sebastianuskerk

Sint Hubertus Herpen luistert kerstviering muzikaal op HERPEN - De brassband van muziekvereniging Sint Hubertus uit Herpen, Overlangel en Keent zet een lange traditie voort. Al jarenlang wordt tijdens de kerstdagen de mis in de Sint Sebastianuskerk opgeluisterd. Dit keer wordt de viering op tweede kerstdag muzikaal begeleid.

Hoogschaijksestraat 11 5374 EC Schaijk 0486-461188

6

Industriepark 5b 5374 CM Schaijk 0486-461930

Een brassband is bij uitstek de orkestvorm die het beste tot zijn recht komt in een kerk. Niet alleen is veel oorspronkelijke brassbandmuziek voortgekomen uit religieuze thema’s, ook het typische brassbandgeluid lijkt gemaakt te zijn voor deze locatie. De Sint Sebastianuskerk in Herpen is een van de oudste kerken in de gemeente Oss en omgeving. De schitterende gewelfschilderingen en de prachtige glas-in-loodramen vormen samen met de heldere klanken van de koperen blaasinstrumenten een sacrale sfeer die precies op zijn plaats zijn in deze kersttijd. De mis wordt voorgegaan door pastoor Driever. De viering begint om 11 uur.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011


Rijsweg 33 5374 RA Schaijk

Hoogschaijksestraat 17 5374 EC Schaijk

www.burgtkozijnen.nl

www.vanleukenschaijk.nl

Rijksweg 20a 5374 RB Schaijk

www.megenselektro.nl

Oliebollenverkoop voor KiKa bij EM-TÉ in Ravenstein RAVENSTEIN - Inmiddels zijn ze de laatste dagen van het jaar een bekend gezicht voor de EM-TÉ supermarkt in Ravenstein. Rob van Dijk, Jan Urselmann en het team in de keuken bakken ze net als voorgaande jaren lekker bruin voor het goede doel. De opbrengst van de verkoop van de ambachtelijk gebakken oliebollen is dit jaar bestemd voor KiKa (Kinder Kankervrij). De oliebollenverkoop voor de EM-TÉ in Ravenstein vindt plaats op vrijdag 30 december van 9 tot 18 uur en op 31 december vanaf 9 uur tot zolang de voorraad strekt. “Jaarlijks hebben wij klanten moeten teleurstellen, dus wij adviseren iedereen tijdig te komen”, zegt Rob van Dijk. “Bestellingen worden alleen op 30 december aangenomen en gebakken.” Men kan tot 29 december bestellingen per e-mail doorgeven via rvdijkmail@gmail.com.

KiKa

Vazen.nl

KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland. Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer genezing en kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa steun vraagt. Want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.

Keramische vazen uit het Verre Oosten

Ons Verzet houdt veldfietstocht op tweede kerstdag

Runstraat 65 5374 AB Schaijk

Handelsonderneming Platenburg B.V. Runstraat 81 5374 AB Schaijk

SCHAIJK - Toerwielerclub Ons Verzet uit Schaijk houdt op tweede kerstdag -maandag 26 december- weer een Kerst-veldfietstocht. De tocht voert de deelnemers door de bossen van Herperduin. Er zijn routes uitgestippeld van 30 en 40 kilometer. In de route worden klimmetjes, bospaadjes en andere natuurlijke hindernissen met elkaar afgewisseld.

www.bouwbedrijfvandinther.nl

www.vazen.nl

Namens Ons Verzet zetten ongeveer veertig vrijwilligers zich in om de Kerst-veldfietstocht tot een succes te maken. De routes worden uitgezet met pijlen en linten en er bevinden zich geen poortjes in de tocht. Op de pauzeplaats wordt de deelnemers een kop warme drank en een versnapering aangeboden. Bovendien staat hier ook de Herpense fietsenmaker Henk Kuijpers klaar om eventuele mankementen aan de fietsen te verhelpen. Tot slot is er op zowel de start- als pauzeplaats EHBO aanwezig. Starten voor de Kerst-veldfietstocht kan op 26 december tussen 9 en 10 uur bij clubhuis De Potter aan de Schutsboomstraat 33 in Schaijk. Deelname kost 4 euro per persoon, NTFU-leden krijgen een euro korting en de jeugd tot en met 15 jaar mag gratis deelnemen. Na afloop is er gelegenheid de fiets af te spuiten en eventueel om te kleden.Voor meer informatie over de veldfietstocht kan contact opgenomen worden met Ons Verzet via telefoon 0486-750696 of 06-40208657 of kijk op www.onsverzet.nl.

www.hodikoeltechnieken.nl

De Spil 3 5374 JA Schaijk www.ds97schaijk.nl

Nieuwjaarsduik in natuurgebied De Kuilen REGIO - In natuurgebied De Kuilen tussen Mill en Langenboom wordt op nieuwjaarsdag -zaterdag 1 januari- vanaf 14 uur de Unox Nieuwjaarsduik gehouden. Iedereen kan meedoen aan deze frisse start van het nieuwe jaar, maar ook publiek is van harte welkom. Zowel deelname als de toegang is gratis. Alle duikers krijgen een Unox-muts, vaantje en certificaat van deelname. Ervaren duikers van SeaDevils en enkele EHBO-ers zorgen voor de veiligheid van de deelnemers. Verder zijn er voor alle deelnemers en publiek (zolang de voorraad strekt) gratis erwtensoep, glühwein en oliebollen.

Smitskoor zingt eerste kerstdag Missa Quinta in Reekse kerk

Mini vakantiebeurs zondag 29 jan in Gasterij Schaijk

Grotestraat 33b 5371 BC Ravenstein

Runstraat 13 5374 AA Schaijk 0486-461155

REEK – Het Smitskoor zingt zondag 25 december om 11.30 uur de vijfde Mis van wijlen pastoor Smits. Pastoor Smits schreef exclusief voor Reek in 1849 een Eerste serie van zes Missen. De Missa Quinta, de vijfde mis uit de serie van zes, is over het algemeen een pittige mis, met drukke en hoge passages in de eerste tenorstem, afgewisseld met duetten tussen de tweede tenoren en de bassen, in de Gloria, en tussen de eerste en tweede tenoren bijvoorbeeld in de benedictio. Behalve waar het tekstueel niet past, heeft pastoor Smits (1797–1856 ) gekozen voor een jubelende opzet. Ook bij deze mis is niet de volledige tekst van het Credo gebruikt maar komt het slotakkoord bij de tekst: ‘en aan Zijn rijk komt geen einde’. Naast deze Latijnse liederen worden tijdens deze kerstmis authentieke kerstnummers gezongen. Dirigent is Geert Verhallen, orgelist is Antoon Ariens.

Hegeraat Leidekkersbedrijf Zandstraat 24a - SCHAIJK Telefoon 0486 462038

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

Kerkstraat 65a 5411 EC Zeeland 0486-452991 7


BEDrijfsruimTEn TE Huur PasToor Van WinKElsTraaT scHaijK Vanaf € 550,00 per maand

5,0 a €7e6 m r ie

exclusief btw, minimaal 1 jaarcontract

p xclus e

55a Kantoorruimte

55c Kantoor- en opslagruimte

55e Kantoor- en opslagruimte

Deze kantoorruimte heeft een totale oppervlakte van 65m2 en is voorzien van de benodigde aansluitingen voor telefoon en internet. Verder beschikt het kantoor over een pantrykeuken, een dubbel toilet met fontein, een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Deze bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van 93 m2 en bestaat uit een opslaggedeelte (58 m2) en een kantoorruimte (35 m2). De opslagruimte is bereikbaar middels een roldeur. Het kantoorgedeelte heeft een aparte entree en is voorzien van aansluitingen voor telefoon en internet. Verder is er een pantrykeuken, een dubbel toilet met fontein en beschikt het kantoor over een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Deze bedrijfsruimte heeft een totale oppervlakte van 100 m2 en bestaat uit een opslaggedeelte (52 m2) en een kantoorruimte (48 m2). De opslagruimte is bereikbaar middels een roldeur. Het kantoorgedeelte heeft een aparte entree en is voorzien van aansluitingen voor telefoon en internet. Verder is er een pantry-keuken, een toilet met fontein en beschikt het kantoor over een verlaagd plafond met verlichtingselementen en mechanische ventilatie. De entree van het kantoorgedeelte is extra beveiligd met een roldeur. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het voorschot voor gas, water en electra bedraagt € 150,- per maand exclusief BTW.

Geïnteresseerd? neem contact op met 06-18299255 of stuur een e-mail naar info@hegeraat.nl

Bijzondere dagen, bijzondere openingstijden

EXTRA INRUILBONUS BOVENOP DE ANWB/BOVAG-KOERSLIJST. BOVEN 9 STUKS OP = OP!

1.6 Intro I Edition ClearTec Extra inruilbonus

-

€ 21.7 21.799 799,HIER GAAT UW INRUIL NOG VAN AF! HI

• BB-energielabel • 20% bijtelling • U rrijdt al een ASX vanaf € 21.799,99,9,• € 1.200,1 pakketvoordeel!

M 31 DECEMBER BIJ AUTOBEDRIJF HUISKES ACTIE IS GELDIG T/M

-

€ 29.499,.499,.500,€ 1.500,-

8.00 - 20.00 uur 8.00 - 21.00 uur 8.00 - 18.00 uur gesloten nieuwjaardag

€ 23.299,€ 1.500,-

U BETAALT NU SLECHTS

2.0 Edition One Extra inruilbonus

donderdag 29 december: vrijdag 30 december: zaterdag 31 december: zondag 1 januari:

Alle medewerkers van Albert Heijn wensen u een gezellige jaarwisseling en een gezond 2012.

7 STUKS OP = OP!

U BETAALT NU SLECHTS TS

€ 27.9 27.999 999,HIER GAAT UW INRUIL NOG VAN AF!

• C-energielabel • 25% bijtelling • U rijdt al een Outlander vanaf € 27.499,. • € 3.700,- pakketvoordeel!

PROFITEER VAN HET ET PRIJSVOORDEEL VAN 2011 EN RIJD AL IN DE EERSTE WEEK VAN 2012! REGISTRATIE IN 2012

Autobedrijf Huiskes B.V. Obrechtstraat 1, 5344 AT Oss Tel. 0412 - 634 006• www.autohuiskes.nl

8

Gewoon bij Albert Heijn Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk T: 0486 464 046

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011


Elk jaar dienen duizenden vluchtelingen een asielverzoek in bij een Europees land. In Nederland vroegen in 2010 13.330 personen asiel aan. Maar hoeveel mogen er blijven? En hoe vergaat het deze vluchtelingen tijdens hun asielprocedure in Nederland? In de Arena van deze en volgende week het relaas van een Afghaans gezin dat al ruim tien jaar in Nederland verblijft, maar nog steeds geen uitsluitsel heeft over de status van een van de gezinsleden.

Afghaans gezin leeft na tien jaar in Nederland nog steeds tussen hoop en vrees REGIO - Te voet uit Afghanistan gekomen als zwangere vrouw met drie kleine kinderen en haar man Sabil in 2000, tien jaar in verschillende asielzoekerscentra in Nederland gewoond en vervallen van de ene procedure in de andere. Fatima (40) en Sabil (50) zijn moe. “De kinderen en ikzelf hebben na bijna elf jaar eindelijk een plek gekregen, maar mijn man moet verder leven in onzekerheid”, zegt Fatima. “Hoe is dat mogelijk?”

S

abil en Fatima wonen in een buitenwijk van Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan. Sabil runt met een vriend een kleine supermarkt en Fatima werkt als kleuterleidster wanneer voor hen de problemen beginnen. “Voordat mijn man een winkel had, werkte hij onder het communistische regime in de jaren tachtig, als officier in de technische dienst bij de Afghaanse Staatsveiligheidsdienst, de KhAD. Toen het communistische regime ten onder ging en de Taliban de macht in het land overnam in de jaren negentig, werd het leven in Afghanistan voor iedereen heel zwaar. Jongens en meisjes mochten niet meer naar school. En vrouwen al helemaal niet. Ze mochten niet eens meer naar buiten zonder begeleiding van hun man. We droegen chadors en burka’s”, vertelt Fatima. “Maar ik wilde in huis geen burka dragen, dus verduisterden wij alle ramen en deuren volledig, zodat niemand van buiten ook maar een glimp van mij kon opvangen.” Taliban Iedereen zat thuis als een gevangene, bang voor de oorlog die buiten woedde. “Ik werkte maar toen de Taliban kwamen, mochten vrouwen niet meer werken. De enige toegestane bezigheid, of eigenlijk verplichting, was bidden en de koran lezen”, gaat Fatima verder. Zo gebeurt het op een dag dat de Taliban de winkel van Sabil in komen en hem verplichten om midden op de dag de winkel te sluiten onder het voorwendsel dat het bidtijd is. Sabil weigert een aantal keren gehoor te geven aan de bevelen van de Taliban. “Op een dag is hij verraden. Je wist niet meer wie te vertrouwen was. Was het je buurman die je verlinkte of een spion van de Taliban? Je wist het niet. Wel is zeker dat mijn man opgepakt werd, met de auto weggevoerd en naar de gevangenis gebracht. Daar hebben ze hem helemaal in elkaar geslagen.” Zwanger Fatima, die zes maanden zwanger is van haar vierde kindje, vreest het ergste en roept de hulp in van haar zwager. “Mijn zwager had contacten, via zijn buurman, met de bewaker van de gevangenis. De enige manier om mijn man vrij te krijgen was losgeld betalen. Met veel moeite konden we gelukkig geld lenen bij familie in het buitenland. Mijn man werd vrijgekocht.” Maar Fatima en Sabil beseffen op dat moment dat teruggaan naar huis geen optie meer is. “We konden niet meer in Kaboel blijven uit angst weer opgepakt te worden. Aangezien ons eigen huis al door de Taliban gebombardeerd was, woonden we in het huis van mijn schoonzusje, dat zelf elders woonde. We hebben haar toestemming gekregen om haar huis voor heel weinig geld te verkopen. We hebben onze spullen laten staan en zijn vertrokken.”

Zevenaar gegaan voor het eerste interview met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), de organisatie die beslist of een asielverzoek wel of niet wordt ingewilligd.” Wat Fatima en Sabil niet weten, is dat de weg die ze hebben afgelegd, bij verre niet zo lang is als die hen nog te wachten staat. Procedures Bij hun aankomst in Zevenaar, krijgt het echtpaar hun eerste interview bij de IND. “Bij het eerste gesprek moet je ieder afzonderlijk vertellen wie je bent, waar je vandaan komt en hoe je gereisd bent. De IND vraagt alleen naar je identiteit en je reis.” Tien dagen later volgt het tweede interview. Tijdens een langdurig gesprek van een paar uur krijgen Fatima en Sabil de kans om hun

Zo leeft het gezin twee jaar in het noorden van het land totdat Fatima zelf overplaatsing vraagt naar een ACZ in de buurt van Nijmegen. “Mijn zus woont in Dukenburg, Nijmegen en ik wilde graag in de buurt zijn. We kregen een plaats toegewezen op AZC Wijchen.” De familie moet rondkomen van zeven euro per kind per week en 26 euro per volwassene “Dat is amper genoeg om van te leven.” Eerste afwijzing De hoop op een nieuw leven vervliegt in een keer als Fatima en Sabil in 2003, drie jaar na aankomst, een negatieve beslissing krijgen van de IND. “De reden waarom we een negatieve beschikking kregen is omdat mijn man, volgens de IND, onder het artikel 1F valt.” Artikel 1F geeft de gronden aan waarop sommige vreemdelingen worden uitgesloten van de bescherming die voortvloeit uit het VN- vluchtelingenverdrag. Het gaat in artikel 1F om het bestaan van ernstige redenen om te veronderstellen dat de vreemdeling zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of andere zeer ernstige misdrijven, zoals terrorisme. “Volgens de IND is mijn man dus een oorlogsmisdadiger, terwijl hij nooit misdaden heeft begaan. De IND kan ook niets bewijzen.” Het gezin tekent, via de advocaat, bezwaar aan tegen de beslissing. Ondertussen sluit het AZC Wijchen en wordt de familie gedwongen weer te verhuizen naar AZC Wapenveld in Zwolle. Slechts voor twee maanden. “Het centrum ging sluiten en we moesten weer vertrekken, nu naar de Aanvullende Opvang Accommodatie (AVO) in Schaijk, waar we slechts twee maanden konden blijven, alweer wegens sluiting.” Fatima en Sabil en hun vier kinderen vertrekken naar AZC Grave. Het is 2005. Het gezin viert zijn eerste opvanglustrum in Nederland. “Vanaf dit moment begint de ellende. Het leven wordt een hel”, zegt Fatima.

‘Toen de Taliban kwamen, mochten vrouwen niet meer werken. De enige toegestane bezigheid, of eigenlijk verplichting, was bidden en de koran lezen’

Barre tocht De barre lange tocht te voet van Afghanistan naar Nederland vangt aan. “We hebben een maand continu gewandeld. We liepen ’s nachts om niet gezien te worden. Overdag verstopten we ons bij boerderijen, bij grote struiken of bomen. Onze kindjes sjokten achter ons aan. “We waren zo moe. Op een gegeven moment hadden we al vier dagen niet gegeten en niet gedronken, toen we ’s nachts aankwamen bij een kermis. Daar stonden tonnen met regenwater. Mijn man heeft het water door een doekje gezeefd en zo konden de kinderen uit zijn handen drinken.” Eindelijk, na weken afzien, komt het gezin aan in het land waar ze verwachten welkom te zijn en waar ze zo van gedroomd hebben. “We wilden graag naar Nederland. Mijn zus woonde hier al, dus ik had al goede verhalen gehoord. Bij aankomst heeft de politie ons met de auto naar Hengelo gebracht. Van daaruit zijn we naar

vluchtverhaal te vertellen. Wat waren de redenen om hun eigen land te verlaten? In afwachting van de beslissing van de IND wordt de familie naar Opvang Centrum (OC) Deventer overgebracht. “We kregen één kamer voor ons vijven. Het was heel klein, te klein, want een maand na aankomst moest ik bevallen. Ook de baby kwam op de kamer.”

Nederlandse les Om de tijd zo nuttig mogelijk te benutten, start Sabil vol goede moed met het volgen van Nederlandse les. “Het was belangrijk dat wij de taal leerden. Maar helaas kreeg Sabil niet lang de kans, want na drie maanden werden we overgeplaatst naar Asielzoekerscentrum (AZC) in Groningen. Op dat centrum hadden we het redelijk goed. Simone van de Wijdeven We hadden in ieder geval meer ruimte. De douche, wc en keuken hoefden we maar met één ander gezin te delen. Om redenen van privacy zijn de namen gefingeerd. Afgezien daarvan konden we niets. Mijn man mocht niet meer naar school, niet werken. We moesten eerst het Volgende week deel 2. antwoord van de IND afwachten.”

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

9


SPECIALE EINDEJAARSACTIES:

Bij iedere aankoop 2 dagkaarten Uden on Ice GRATIS Bij GSM met abonnement nieuw/verlengen een wAARdebon vAn € 25,- van HIP Jewels & Watch

GSM - tabletS - SMartphoneS - apple iphone - laptopS - loSSe abonneMenten apple iphone 4 8Gb

Samsung tV 109 cm + nokia 101

Superactie black/white

+

*per maand € 24,25

Vodafone

Bel sms Web Smart 100 100minuten/sms/ 1000 MB *1e 8 maanden € 21,25 daarna € 42,50

IS GRAT

Bel-SMS-Web Smart 150 150 min/3000sms/1200 MB *1e 8 maanden € 24,25 daarna € 48,50

€ 19,-

Vodafone

VtU zakelijk online beste acties en hoogste korting, alle providers apple iphone 4 8Gb

nokia lumia 800

apple iphone 4 S 16Gb

5 megapixel camera A4 processor 12 maanden 50% korting op abonnement

8 megapixel camera Windows Mango 12 maanden 50% op abonnement

8 megapixel camera A4 processor 12 maanden 50% korting op abonnement

4,3 inch Amotech 8 megapixel camera 12 maanden 50% korting op abonnement

GRATIS

GRATIS

€ 99,-

GRATIS

excl.

kpn bedrijfsflexibel + internet 1e 12 maanden 13,75 p/m excl.

bedrijfsflexibel + internet 1e 12 maanden 11,25 exc.

kpn bedrijfsflexibel + internet 1e 12 maanden 13,75 p/m excl.

kpn bedrijfsflexibel + internet 1e 12 maanden 11,25 p/m excl.

Samsung Galaxy tab 10.1

apple ipad 2 3G 16Gb

Samsung Galaxy note

apple ipad 2 16Gb

alleen online

alleen online

camera voor/achter 9,7¨ multitouch Breedbeeld display Dual Core 1 GHz IOS 4.3

Dun en licht 10.1¨ scherm 1 GHz dualcore Vodafone mobiel breedband start 35

500 mb, snelheid tot 7,2 mb/s

1e 3 maanden € 17,50

alleen online

nieuw

Actie

Phone? Tablet? 5,3¨ HD Super Amotech 1200 mb per maand

€ 129,94

camera voor/achter 9,7¨ multitouch Breedbeeld display Dual Core 1 GHz IOS 4.3

GRATIS

Vodafone mobiel breedband basis 40

Vodafone bel - sms - web - smart 150 150 min/onbeperkt sms

500 mb, snelheid tot 7,2 mb/s

1 3 maanden € 20,00

1 8 maanden € 24,25 p/m

1e 3 maanden € 17,50

2 Gb bundel, snelheid 14,4 mb/s e

SUper SiMonly www.simonly.nl 60 minuten/sms € 2,99 120 minuten/sms € 4,99 300 minuten/sms € 6,99 600 minuten/sms € 15,99 Per maand opzegbaar Gratis nummerbehoud. www.simonly.nl

GratiS winkelen bij Ben van Dijk VTU Cadeaubonnenactie Bij nieuw en verlengen. - spelcomputers - laptops - playmobil

Vodafone mobiel breedband 35 start

e

- lego - witgoed - tv’s

Wat is uw nummer waard?

VTU Telecom Boxmeer ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vrij 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

10

alleen online

€ 69,95

€ 49,95

Samsung Galaxy Sii

SUper SiMonly www.simonly.nl 60 minuten/sms € 2,99 120 minuten/sms € 4,99 300 minuten/sms € 6,99 600 minuten/sms € 15,99 Per maand opzegbaar Gratis nummerbehoud. www.simonly.nl

VTU Telecom Vluchtoord Vluchtoord 10, Uden ma. 13.00 - 21.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 21.00 uur za. 10.00 - 17.00 uur

VTU Telecom Centrum St. Janstraat 35, Uden ma. t/m do. 10.00 - 17.30 uur vr. 10.00 - 21.00 uur w w w . a r e n a l o k a a l za. . n l – v r i j d09.30 a g- 17.00 2 3 uur december 2011

Repair & Go Vluchtoord 10, Uden ma. en woe. tot 21.00 uur maandag vanaf 13.00 uur di. - vrij. 10.00 - 17.15 uur

www.vtu.nl • info@vtu.nl Drukfouten voorbehouden


Gemeentelijke informatie Schijnwerper gericht op: Leo Verhoeven en Piet Zegers

T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom zet de gemeente Landerd in dit vrijwilligersjaar 2011 maandelijks vrijwilligers in de schijnwerpers. Op die manier willen we laten zien hoeveel soorten vrijwilligerswerk er zijn en hoe leuk en waardevol het is om vrijwilligerswerk te doen. Want dankzij hen genieten veel mensen van een zinvolle tijdsbesteding of krijgen mensen de steun die ze nodig hebben. Deze keer zetten we de spot op Leo Verhoeven (66) en Piet Zegers (54) uit Reek. Leo doet al zo’n 25 jaar vrijwilligerswerk en Piet al zo’n 15 jaar. Momenteel verzorgen zij samen de techniek in het Wapen van Reek. Zij doen dit vanaf het begin van het nieuwe Wapen van Reek, dus ongeveer 6 jaar. Zij werken veelal samen, dus ze staan ook samen in de schijnwerper.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Piet Zegers (links) en Leo Verhoeven (rechts) zijn de vrijwilligers van de maand december geworden. Zij ontvingen een Maashorstpakket van wethouder Tindemans.

Leo en Piet zorgen voor het licht en het geluid bij diverse evenementen in het Wapen van Reek. Zij verzorgen daar ook hand-en-spandiensten, maar hun hoofdtaak is de techniek. ‘Als er iets met licht en geluid is, dan zijn wij er’, zegt Piet, ‘Dan kun je onder andere denken aan de Kerstmarkt, (jeugd)carnaval, dansgroepen en bij voorstellingen van bekende mensen, zoals Gerard van Maasakkers en Mark van de Veerdonk.’ ‘Dat laatste maakt het werk ook echt leuk,’ aldus Leo, ‘soms nemen bekende mensen hun eigen technici mee, waar wij weer van kunnen leren. Bovendien hoor je dan alle ins en outs over de techniek en de voorstelling.’ Leo en Piet proberen altijd om een compromis te vinden tussen wat mogelijk is en wat de artiesten willen, maar dan kan er nog altijd wat verkeerd gaan. ‘Dat is ook interessant,’ aldus Piet, ‘de gezonde spanning die je ervaart als er iets mis gaat

en de opluchting die je voelt als je iets opgelost hebt.’ Ze zien het beiden zo dat dit vrijwilligerswerk een uit de hand gelopen hobby is, maar ze hebben er nog steeds veel plezier in. ‘Ook het samenwerken met Piet gaat goed,’ aldus Leo. ‘Bovendien vullen we elkaar goed aan’, valt Piet hem bij. Bent u geïnteresseerd in soortgelijk vrijwilligerswerk? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Dorpshuizen Landerd via het e-mailadres: info@dorpshuizenlanderd.nl.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Verspreiding huis-aan-huis

Nieuwsbrief Kindcentrum in Zeeland Vandaag wordt samen met deze Arena de derde nieuwsbrief van het Kindcentrum Zeeland verspreid. In het kader van duurzaamheid is er voor gekozen deze nieuwsbrief alleen huis-aan- huis in Zeeland te verspreiden. Inwoners van Schaijk en Reek die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rondom het Kindcentrum Zeeland kunnen een exemplaar van de nieuwsbrief vanaf volgende week afhalen in de bibliotheek in Schaijk en bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Op de website van het Kindcentrum www.landerd.nl/kindcentrum kunt u de nieuwsbrief downloaden onder het kopje gemeentelijke informatie.

Uittreksel nodig? Regel het op www.landerd.nl Op maandag 2 januari van 9 tot 9.30 uur

Sluiting gemeentehuis in verband met nieuwjaarsbijeenkomst Op maandag 2 januari 2012 zijn alle afdelingen van het gemeentehuis van 9 tot 9.30 uur gesloten in verband met de nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel. Ook de dienst gemeentewerken is dan niet bereikbaar. Het gemeentebestuur

Tijdens oud en nieuw

Afsluiten textielcontainers KICI-kledinginzameling zal zijn bovengrondse textielcontainers vanaf 29 december 2011 tot en met 4 januari 2012 afsluiten. Dit doen ze om evt. brandschade te voorkomen. Vanaf 5 januari 2012 zijn alle bovengrondse textielcontaines van KICI weer geopend. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en gelieve ook geen textiel buiten de containers te plaatsen.

Het gemeentebestuur en medewerkers van de gemeente Landerd wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2012 toe

Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting De jaarwisseling is de tijd van de goede voornemens en het uitwisselen van wensen en verwachtingen. Het gemeentebestuur van de gemeente Landerd nodigt u uit voor de Nieuwjaarsontmoeting op maandag 2 januari 2012. Tijdens deze ontmoeting kunnen het gemeentebestuur, relaties, verenigingen en inwoners nieuwjaarswensen uitwisselen en elkaar op informele wijze ontmoeten. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in de hal van het gemeentehuis in Zeeland aan de Kerkstraat 39 van 19 tot 20.30 uur.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 23 december 2 0 1 1

11


Eén jeugdgezondheidszorg voor 28 Brabantse gemeenten Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in gemeente Landerd’ en www.rigom.nl.

12

Op 1 januari 2012 komt de gehele Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar samen in één organisatie: de GGD Hart voor Brabant. Dit besluit namen de 28 verantwoordelijke gemeenten1. Deze nieuwe Jeugdgezondheidszorg bestaat uit de prenatale zorg, de zorg voor 0-4 jarigen via de consultatiebureaus van de drie thuiszorgorganisaties (Pantein, Vivent en Thebe Jeugdgezondheidszorg) én de zorg voor de 4-19 jarigen van de GGD.

de GGD Hart voor Brabant. Vooralsnog blijven de bezoeklocaties/ consultatiebureaus ongewijzigd. Alleen de telefonische bereikbaarheid verandert: vanaf 1 januari 2012 bellen alle ouders/verzorgers naar het afsprakenbureau van de GGD, tel. 0900-4636443 (lokaal tarief).

Waarom één Jeugdgezondheidszorg? De overgang van de jeugdgezondheidszorg naar de GGD past bij de landelijke ontwikkeling om de zorg voor kinderen onder te brengen bij één organisatie. Eerst ging een kind altijd vanaf 4 jaar over van het consultatiebureau van de thuiszorgorganisatie naar de GGD. Nu blijven kinderen vanaf hun geboorte tot hun 19e jaar in beeld bij de GGD Hart voor Brabant. Deze nieuwe organisatie voor de jeugdgezondheidszorg biedt zorg aan dichtbij huis en in de wijk waar ouders en kinderen wonen of naar school gaan. De Centra voor Jeugd en Gezin spelen hierin een belangrijke rol.

Het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant bestaat uit de volgende gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, SintMichielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught en Waalwijk.

Wat verandert er? In de praktijk heeft de overgang voor ouders en kinderen weinig gevolgen. Zij ontmoeten in de meeste gevallen het vertrouwde gezicht. De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten van de thuiszorgorganisaties Thebe, Vivent en Pantein komen in dienst van Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751. De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten. Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant Postbus 1039, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch Email: marketing@regio-vvv.nl Meldpunt voor klachten en opmerkingen over wandelknooppunt-routes Landerd Platform Toerisme Landerd p/a Postbus 28, 5374 ZG Schaijk  Email: info@toerismelanderd.nl

Kinderen gratis mee met de bus Kerstinkopen doen of lekker eropuit met kinderen of kleinkinderen. Dat is tijdens de kerstvakantie extra voordelig met de actie van Goed bezig BUS*. Als volwassene met een OV-chipkaart kunt u maximaal 2 kinderen (t/m 11 jaar) gratis meenemen in de bus. Het maakt niet uit of u een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart heeft. De actie loopt van 24 december 2011 tot en met 8 januari 2012. * Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.goedbezigbus.nl. Let op de aangepaste dienstregeling in de kerstvakantie.

Communicatie Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communicatie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam:

.............................................................................................

Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011 Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 3 d e c e m ber 2 0 1 1


Vuurwerkcontroles weer van start Vuurwerk is een jaarlijks terugkerende traditie. De één vindt het prachtig, de ander vervloekt het. Je zal maar in een wijk wonen waar het al ruim voor de toegestane datum constant knalt. Je buren zullen maar een grote hoeveelheid vuurwerk hebben opgeslagen op hun slaapkamer. Kortom vuurwerk kan overlast en gevaar veroorzaken als het niet op de juiste plaats en het juiste moment wordt opgeslagen en afgestoken. Daarom gaat de politie deze maand weer streng toezien op het bezitten en afsteken van vuurwerk. Al het vuurwerk, dus ook de restanten van vorig jaar, is illegaal als het buiten de toegestane tijd wordt afgestookt.

toegestaan en vaak ontbreekt de gebruiksaanwijzing. Ook is niet altijd duidelijk hoe of waar je het vuurwerk moet aansteken. Soms zitten er twee lonten aan en welke Vuurwerk! Hou het leuk voor iedereen moet je dan gebruiken? Wist je Om overlast te voorkomen, zijn er regels over het afsteken van vuurtrouwens dat een lont van profeswerk. Als iedereen zich daaraan houdt, wordt Oud en Nieuw wat het sioneel vuurwerk veel sneller hoort te zijn: een feest voor iedereen. brandt dan de normale lonten? De zogenaamde strijkers hebben Wat zijn de regels? al helemaal geen lont. De grote • Alleen vuurwerk dat gekocht is bij de legale verkooppunten in verrassing is dus wanneer die Nederland is toegestaan; Legaal vuurwerk met een maximum van strijker precies knalt. Opslag van 10 kilo mag door iedereen vanaf 16 jaar op 29, 30 en 31 december dit illegale vuurwerk levert enorme veiligheidsrisico’s op. worden gekocht bij de erkende vuurwerkhandelaren. Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien van een lont, een Nederlandse gebruiksaanwijzing en het opschrift ‘Bestemd voor particulier Opruimen van vuurwerk gebruik’. Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: • Vuurwerk mag alleen afgestoken worden op 31 december vanaf de lont kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een her10 uur ‘s ochtends tot 2 uur ‘s nachts. nieuwde poging direct explodeert. Maak vuurwerkafval onschadelijk • Veroorzaak geen overlast voor anderen en maak geen dingen door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over. kapot. Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen. Straf Meteen opruimen van de vuurwerkresten op straat heeft twee Iemand die wordt gepakt tijdens het vervoeren, verkopen of voor het voordelen:Eventuele weigeraars kunnen geen ongelukken veroorzaken opslaan van illegaal vuurwerk krijgt een proces-verbaal en dat kan bij (vooral) kinderen die ze opnieuw proberen af te steken, met alle aardig in de papieren lopen. Jongeren tot 18 jaar die zorgen voor gevolgen van dien… Uw leefomgeving ziet er schoon uit en dat is wel vuurwerkoverlast komen bij bureau Halt terecht en moeten een alterzo prettig. natieve straf ondergaan. Ben je ouder dan 18 jaar dan maakt de politie in de meeste gevallen proces-verbaal op. Laten we samen voor een prettige jaarwisseling zorgen. Bij veel ongevallen met vuurwerk is er sprake van verboden vuurwerk. Dit vuurwerk heeft meestal een veel zwaardere lading dan is Bedankt voor uw medewerking!

Hoe houdt u uw huisdier rustig tijdens Oud en Nieuw Voor veel dieren is het geknal van vuurwerk een angstaanjagende gebeurtenis. Dieren raken in paniek, lopen weg en kunnen zelfs gewond raken. Door het lawaai te beperken tot de jaarwisseling zelf en met wat handige tips voor eigenaren is veel dierenleed te voorkomen. Belangrijk is dat eigenaars en verzorgers van dieren tijdens de jaarwisseling extra goed op hun dieren letten. Hieronder enkele praktische tip. Tips ter voorkoming dierenleed Om vuurwerk dierenleed bij huisdieren zoveel mogelijk te voorkomen verwijzen wij graag naar enkele handige tips van de Dierenbescherming. • Laat uw hond op oudejaarsnacht voor 22.00 uur aangelijnd uit. • Houd katten in huis en zorg dat kattenluik, ramen en deuren gesloten zijn. • Zorg dat het huisdier zijn naamkokertje omheeft of dat het dier is gechipt. • Is het dier bang voor vuurwerk, haal dan wat kalmeringstabletten bij de dierenarts. Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 28-11-2011, Emté Schaijk: Zwarte Limit omafiets, type classic, met terugtraprem (touw om spatbord en standaard omhoog te houden), erg roestig. - Datum onbekend, Schaijk of omgeving: Sleutel aan hanger met zwarte zwaluw en een losse huissleutel van het merk corbin. - Eind november 2011, Buiten de poort bij basisschool De Vlinder Reek: Autosleutel Renault, Megane. - Oktober of november, politieloket Schaijk: Zwarte mobiele telefoon, Samsung GT S 5230. - Begin november, basisschool de vlasgaard, Zeeland: Blauwe skeelers van het merk speed. - 13-12-2011, hoek Imkerstraat/Scheperstraat, Schaijk: Donkergroene Batavus herenfiets. Verloren voorwerpen - 17-11-2011, Schaijk: Zwarte Samsung GSM, type Monte,

• • •

Zorg dat er tijdens het afsteken van vuurwerk tenminste één huisgenoot bij de dieren blijft. Ga dieren niet troosten, het dier krijgt dan de indruk dat er iets mis is. Het beste is het angstige gedrag van het dier te negeren en zo normaal mogelijk gedrag te vertonen. Houd u zelf strikt aan de toegestane tijden voor het afsteken van vuurwerk en koop siervuurwerk in plaats van knalvuurwerk. Vergeet ook niet de eerste dagen van het nieuwe jaar extra voorzichtig te zijn met het uitlaten van de hond; dit met het oog op overgebeleven vuurwerk. En houd extreem angstige katten nog even binnen.

Wanneer u klachten heeft over vuurwerk (regels met betrekking tot verkoop), dan kunt u kontact op nemen met uw gemeente en politie. Misbruik van vuurwerk naar dieren toe kunt u melden bij het Meldpunt dierenmishandeling (0900 2021210) van de Dierenbescherming, of bij de politie via 144.

Gevonden en verloren touchscreen (in zwart hoesje met daarop vermeld Ballcase). - Eind september begin oktober, omgeving Schaijk: Gouden ketting met daaraan vast de hanger bezet met briljantjes. - 03-12-2011, markt Europaplein Schaijk: Sleutelbos met daaraan 4 sleutels en een afgebroken sleutel (een lange sleutel met een zwart hoesje, een kleinere sleutel met zwart hoesje, een sleutel van het merk DOM, een gewone sleutel en een afgebroken sleutel) met een AH bonuskaart. - begin december, bossen Herperduin: Autosleutel Fiat 500 en huissleutel. - 1-12-2011, bossen in De Maashorst: Ford autosleutel. - 30-11-2011, omgeving Linnenstraat Zeeland: Briefje van € 500,00.

Tijdens de vakantie

Beperkte openingstijden Centrum voor jeugd en gezin Het CJGgeeftantwoord is tussen 24-12-2011 en 8-1-2012 alleen bereikbaar: telefonisch (tel. 0800-2540000) en per mail (info@cjgeeftantwoord.nl) op maandag 2-1-2012 van 19 tot 21 uur in Uden, Aldetiendstraat 23 en donderdag 5-1-2011 van 09 tot 11.30 uur in Veghel, Stadhuisplein 47. Zie ook onze website: www.cjggeeftantwoord.nl . Het team medewerkers CJGgeeftantwoord

Huldiging sportkampioenen Traditiegetrouw huldigt het gemeentebestuur van Landerd de inwoners die in het jaar 2011 een Nederlands, Europees of Wereldkampioenschap hebben behaald. Hetzelfde geldt voor Landerdse sportverenigingen. De huldiging vindt plaats op dinsdag 27 maart 2012 om 19.30 uur in het Raadhuis in Schaijk. Het gaat om een eigen prestatie van een individu of team en niet bijvoorbeeld om een dier dat door training en begeleiding wordt bekroond, met uitzondering van een wereldkampioen in de vogelsport. Omdat de gemeente niet helemaal op de hoogte is welke inwoners in het jaar 2011 een kampioenschap hebben behaald, vragen wij iedereen (verenigingsbesturen, familieleden e.d.) om zo’n kampioen te melden vóór 1 februari 2012. U kunt daarvoor het onderstaand aanmeldingsformulier gebruiken dat u ingevuld kunt sturen naar de gemeente Landerd, t.a.v. mevrouw M. van Dongen, Postbus 35, 5410 AA Zeeland, of afgeven aan de receptie van het gemeentehuis, Kerkstraat 39 in Zeeland. U kunt uw aanmelding ook per e-mail versturen aan: marieke.vandongen@landerd.nl. Als u een krantenartikel of andere informatie over de kampioen heeft, is het prettig als u deze meestuurt.

Aanmelding sportkampioen Naam kampioen: .............................................................................................................. Woonplaats: .............................................................................................................. Tel. .............................................................................................................. Geboortedatum kampioen: .............................................................................................................. Naam leden team (evt.) .............................................................................................................. .............................................................................................................. Contactpersoon team: .............................................................................................................. Tel. .............................................................................................................. Soort kampioenschap:

Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

..............................................................................................................

De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

..............................................................................................................

Datum en plaats behalen Kampioenschap: .............................................................................................................. Aangesloten bij sportclub (naam, adres en tel.) .............................................................................................................. Heeft u informatie over de kampioen?

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 23 december 2 0 1 1

Stuur deze dan mee!

13


Mandaatbesluit gemeente Landerd 2011 Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 - Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, tel. 0486-451458) - Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5 - Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Activiteiten- en evenementenkalender Za. 31-12-2011 Verkoop oliebollen, ter hoogte van Schutsboomstraat 2, Schaijk Za. 31-12-2011 van 16:00 tot 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Za. 07-01-2012 van 17:00 tot 22:00 uur Lampionnenoptocht met aansluitend kerstboom-verbranding, Sportpark De Bundel Zo. 08-01-2012 van 12:00 tot 16:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8 Za. 14-01-2012 13:30 uur Pronkzitting Schaijk voor 55+ en mensen met een beperking Za. 14-01-2012 20:00 uur Pronkzitting Zo. 15-01-2012 13:30 uur Jeugdpronkzitting Vr. 20-01-2012 20:00 uur Pronkzitting Za. 21-01-2012 20:00 uur Pronkzitting Zo. 22-01-2012 ATB-toertocht

14

De Burgemeester en het college van de gemeente Landerd, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; overwegende dat het wenselijk is de huidige Mandaatregelingen te wijzigen, met dien verstande dat de huidige mandaatregelingen in stand blijven, vanwege organisatorische wijzigingen; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; besluiten de volgende wijzigingen vast te stellen: 1; in de huidige Mandaatregelingen van de gemeente Landerd regelende de mandatering van bevoegdheden tot het nemen van besluiten en de ondertekening van stukken moet voor de afdeling Algemene Zaken (AZ) en afdeling Financiën worden gelezen vanaf 1 januari 2012 Afdeling Bestuur, Management en Organisatie

Kennisgeving Ingevolge de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht wordt bekendgemaakt dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd op 13 december 2011 een besluit heeft genomen en een herziene mandaatregeling heeft vastgesteld. De zakelijke inhoud van dit besluit luidt als volgt: Vast stellen van de wijzigingen in de mandaatregelingen van de gemeente Landerd vanwege organisatorische wijzigingen. Regelende de mandatering van bevoegdheden tot het nemen van besluiten en de ondertekening van stukken door afdelingshoofden in de nieuwe organisatie. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012. Het besluit ligt ter inzage vanaf 27 december tot 3 januari 2011 bij de afdeling Algemene Zaken. Dit besluit is tevens te raadplegen op de gemeentelijke website, www.landerd.nl

(BMO); voor afdeling Civiel Cultuur en Techniek (CCT) moet worden gelezen vanaf 1 januari 2012 afdeling Realisatie en Beheer (RB); voor afdeling Welzijn en Sociale Zaken moet worden gelezen vanaf 1 januari 2012 afdeling Samenleving; voor afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) moet worden gelezen vanaf 1 januari 2012 afdeling Ruimte. 2; de in mandaat verleende bevoegdheden inzake de afdoening en ondertekening met betrekking tot de Algemene Plaatselijke Verordening, Marktverordening, Verordening Beheer en gebruik Gemeentelijke Begraafplaatsen, Wet op de kansspelen, Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet, Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterrein aan het afdelingshoofd Algemene Zaken in te trekken; 3; de in mandaat verleende bevoegdheden inzake de afdoening en ondertekening met betrekking tot de Algemene Plaatselijke Verordening, Marktverordening, Wet op de kansspelen, Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet, Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterrein te mandateren aan het afdelingshoofd Ruimte; 4; de in mandaat verleende bevoegdheden inzake de afdoening en ondertekening met betrekking tot de Paspoortenwet, Kieswet, Wet gemeentelijk basisadministratie, Verordening Beheer en gebruik Gemeentelijke Begraafplaatsen, Naturalisatie en Nationalisatiewetgeving aan het afdelingshoofd Algemene Zaken in te trekken; 5; de in mandaat verleende bevoegdheden inzake de afdoening en ondertekening met betrekking tot de Paspoortenwet, Kieswet, Wet gemeentelijke basisadministratie, Verordening Beheer en gebruik gemeentelijke Begraafplaatsen, de Naturalisatie en Nationalisatiewetgeving te mandateren aan afdelingshoofd Samenleving; 6; te bepalen dat dit besluit in werking treedt na bekendmaking en op 1 januari 2012

Gemeentebelastingen

Wet milieubeheer

Kennisgeving besluiten

Kennisgeving Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd delen mede, dat de gemeenteraad op 15 december 2011 de navolgende besluiten met betrekking tot belastingverordeningen voor het jaar 2012 heeft genomen. Het vaststellen van een verordening tot wijziging van de: ‘Verordening Afvalstoffenheffing’ - nr. A/11-01 ‘Verordening Forensenbelasting’ - nr. B/11-01 ‘Verordening Leges ‘ - nr. C/11-02 ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten’ - nr. D/11-01 ‘Verordening Marktgelden’ - nr. E/11-01 ‘Verordening Onroerende-zaakbelastingen’ - nr. F/11-01 ‘Verordening Rioolheffing‘ - nr. H/11-01 ‘Beleidsregel Toeristenbelasting’ - nr. J/11-01 ‘Verordening Toeristenbelasting’ - nr. L/11-01 ‘Verordening Precariobelasting’ - nr. M/11-01 De gewijzigde verordeningen en beleidsregel treden in werking op de achtste dag na de datum van deze bekendmaking. Deze besluiten zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare uitgave ‘Besluiten gemeentebelastingen Landerd’, bijgehouden in de gemeentesecretarie, onder de hierboven vermelde nummers. De teksten van de desbetreffende besluiten liggen voor eenieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis in Zeeland, Kerkstraat 39, gedurende de openingstijden van de secretarie. Deze teksten zijn eveneens verkrijgbaar, tegen betaling van het daarvoor verschuldigde legesbedrag. Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd hebben op 20 december 2011 de navolgende aanwijzingsbesluiten genomen. Het vaststellen van de aanwijzingsbesluiten voor de: ‘Heffingsambtenaar, Invorderingsambtenaar en de WOZ-ambtenaar’

- nr J/11-02

Deze aanwijzingsbesluiten treden in werking op 1 januari 2012. Deze besluiten zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare uitgave ‘Besluiten gemeentebelastingen Landerd’, bijgehouden in de gemeentesecretarie, onder de hierboven vermelde nummers. De teksten van de desbetreffende besluiten liggen voor eenieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Zeeland, Kerkstraat 39, gedurende de openingstijden van de secretarie. Deze teksten zijn eveneens verkrijgbaar, tegen betaling van het daarvoor verschuldigde legesbedrag.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd maken bekend dat zij voornemens zijn om onder voorschriften, nodig ter bescherming van het milieu, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning krachtens de Wet milieubeheer (ex. art. 8.4), te verlenen aan:

PE.BE. Landbouwbeheer, dhr. J. Peters, Duifhuisstraat 5, 5374 SB te Schaijk, voor een rundvee- en geitenhouderij, gelegen aan de Duifhuisstraat 5, 5374 SB te Schaijk.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 24 december 2011 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Landerd, Kerkstraat 39 te Zeeland, elke werkdag van 09.00-12.00 uur. Met ingang van 24 december 2011 tot en met 3 februari 2012 kan door een iedereen gemotiveerde zienswijze tegen het ontwerpbesluit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemachtigde een zienswijze inbrengen tijdens een te beleggen bijeenkomst. Voor het beleggen van een bijeenkomst dient z.s.m. doch uiterlijk binnen 4 weken ná ingangsdatum van terinzagelegging een afspraak te worden gemaakt met de afdeling VROM van het gemeentehuis. De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Alle op bovenstaande wijze ingediende zienswijzen worden met de stukken ter inzage gelegd. Beroep tegen het op het verzoek genomen besluit kan later, behalve door de wettelijke adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) een zienswijze in te dienen. Diegene die beroep instelt moet tevens belanghebbende zijn. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit tevens een melding moet worden gedaan (m.b.t. het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening en het opslaan van propaan). Middels de milieuvergunningaanvraag beschouwen wij voornoemde activiteiten als gemeld.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 2 3 d e c e m ber 2 0 1 1


Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Haagstraat 3, 5374 CT Schaijk; verlengen van 2 pluimveestallen (ontvangen 5 december 2011) • Waterstraat 7, 5374 KB Schaijk; uitbreiden van een varkensbedrijf (toename dieraantallen en bouwen van een stal met chemische luchtwasser) (ontvangen 2 december 2011) • Pastoor van Winkelstraat (naast huisnummer 86), 5374 BL Schaijk; bouwen van een woning met bijgebouw (ontvangen 5 december 2011) • Middelstraat 7, 5374 AE Schaijk; veranderen indeling en stalsystemen binnen de bestaande gebouwen van een varkenshouderij (ontvangen 9 december 2011) • Langstraat 6, 5411 LE Zeeland; uitbreiden van een varkensstal (ontvangen 12 december 2011) • Langstraat 6, 5411 LE Zeeland; bouwen van een varkensstal en een loods (ontvangen 12 december 2011)

Ik grijp in bij agressie op straat

Bouwvergunningen

Verlenging termijn tijdelijke ontheffing bestemmingsplan • Zeelandsedreef 3, 5374 RP Schaijk; verlenging termijn tijdelijke ontheffOntvangen aanvragenvoor om het omgevingsvergunning: ing bestemmingsplan geplaatst hebben van een unit ten behoeve van het inkorven van duiven. De termijn is verlengd tot 21 augustus 2013 • (verzonden De Kuipersweg 15, 54112011) RC Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen 9 december van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011) • Waterstraat 2, 5374kunnen KB Schaijk; uitbreiden varkensstal Tegen deze beslissing belanghebbenden met ingang van (ontvangen 3 maart 2011) zes weken beroep instellen door het 27 december 2011 gedurende • Hoevestraat 5374 RH Schaijk; woning indienen van een3,beroepschrift bijuitbreiden de Arrondissementsrechtbank, (ontvangen maartMA 2011) postbus 90125,45200 ’s-Hertogenbosch. • beroepschrift Voederheil 9, 5411 RJop Zeeland; van 8 6:5 bomen Het moet grondkappen van artikel van de Algemene (ontvangen 5 maart wet bestuursrecht zijn 2011) ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het In dit stadium van het de procedure u nog geen bezwaarschrift besluit waartegen beroep is kunt gericht en de gronden waarop het indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de beroepschrift rust. openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling VROM. Als u beroep instelt kunt u tevens omter eeninzage voorlopige voorziening De aanvragen liggen ter inzage totdat er postbus een beslissing op5200 de aanvraag/ verzoeken bij de voorzieningenrechter, 90125, MA in aanvragen is genomen. ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voor-

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende omgevingsvergunning Vóór 31 december 2011 in combinatie met afwijking bestemmingsplan: • Schutsboomstraat 84, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning (verzonden 4 maart 2011)

Nieuwe aanvragen ontheffing stoken snoeihout

Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden met van 21 2012 maarten/of 2011 gedurende zes weken beroep Als uingang in het jaar 2013 snoeihout wenst te instellen stoken, door van een bijstookontheffi de Arrondissementsrechten u het nogindienen niet eerder eenberoepschrift schriftelijke ng heeft bank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. gehad, dient u vóór 31 december 2011, schriftelijk een ontheffing aan te vragen volgens het daartoe vastgesteld aanvraagberoepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet formulier. zieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoed- Het Verleende vergunningen bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift eisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorBesluiten tot verlenging termijn van afhandeling en adres de indiener; dagtekening; besluit indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens Voor hetvan stoken van snoeihout dient uomschrijving altijd in het van bezithet dient te zijn ziening wordt een griffierecht geheven. U wordt van doorverzoeken de griffie om van omgevingsvergunning: waartegen het beroepontheffi is gericht; waarop het beroepschrift de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling van een schriftelijke ng de diegronden u zelf moet aanvragen. Onthefde rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de • Zeelandsedreef 5374ook RR Schaijk; vergunning voor het rust. VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de wijze fingen voor het stoken voor snoeihout worden alleen verleend voor van betaling. 22, U kunt digitaal verzoek beroepom instellen bij genoemde bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). In het kader van de beroepsprocedure vraagt dekom rechtbank bij het aanvraag/aanvragen is genomen. lokaties die zijn gelegen buiten de bebouwde (buitengebied). rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 bestuursorgaan altijd omworden alle relevante stukken. Het is niet nodig om Er mag alleen gestookt in de maanden maart en november moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). • Vraag anderen om maart 2011). alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, Verleende omgevingsvergunningen: 2012 en 2013. Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. hulp en spreek samen een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift • Rosmolen 19, 5375 BT Reek; bouwen van een woning met bijgebouw de dader aan Verleende omgevingsvergunningen: gevoegd te worden. (verzonden 13 december 2011) Stookontheffi ngen dienen aangevraagd te worden middels een daarVoor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u • Bel 112 • Mgr.opnemen Suijsstraatmet 10, 5375 AG Reek; kappentel. van0486-458194 3 bomen Als beroep instelt kunt u tevens omDit eenformulier voorlopige toe uvastgesteld aanvraagformulier. is voorziening te verkrijgen: contact de afdeling VROM, (bureau en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten - via de website van de gemeente Landerd, www.landerd.nl (onder Vergunningen) van de gemeente Landerd. • Blijf bij het slachtoffer ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige kan door tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen • Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning Digitaalloket, Formulieren, ondervoorziening categorie Wonen en de uwvoorzieninbuurt); (verzonden 4 maart 2011) genrechter de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na - ook is hetvan formulier digitaal opvraagbaar (info@landerd.nl); • Maak foto’s voor de politie belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd - ook is het op te halen op het gemeentehuis, Kerkstraat 39 Zeeland; en meld je als getuige Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou- en telefonisch opvraagbaar bij het gemeentehuis, tel. 458111. tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen bank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na betaling. bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren Nieuwe aanvragen voor een stookontheffing van snoeihout dienen de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via De gemeente Landerd start 2012 met een nieuwe organisatiestrucheeft en welk belang van u wordt geschaad. vóór 31 december 2011 te zijn ingediend bij de gemeente. Te laat bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouhttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel tuur. De organisatie is aangepast om klaar te zijn voor de nieuwe Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen ingediende aanvragen, of later in de periode van 2 jaar ingediende ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de ontwikkelingen en uitdagingen die de komende jaren op gemeenten gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. aanvragen, worden niet (meer) gehonoreerd. bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren genoemde site voor de precieze voorwaarden. afkomen. De organisatie bestaat dan uit 4 afdelingen: de afdeling De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Voor het stoken van snoeihout in het buitengebied kunt u nadere heeft en welk belang van u wordt geschaad. Samenleving onder leiding van de heer Remmen, de afdeling Ruimte Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een informatie inwinnen bij de gemeente, tel. 0486-458111. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u onder leiding van mevrouw De Graaf, de afdeling Realisatie en Beheer bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, onder leiding van de heer van Gorp en de afdeling Bestuur en Maeen gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd. nagement Ondersteuning onder leiding van mevrouw Meulendijks. de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector De gemeentesecretaris de heer Lenssen heeft de algemene leiding bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente Tegelijkertijd met deze Arena is de nieuwe Afvalwijzer 2012 in van de ambtelijke organisatie. - Corbin sleutel. speciale steuntjes op voor- en achterwiel. (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de de gemeente Landerd verspreid. De afdeling Samenleving bevat onder andere de taakvelden welzijn - 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring - 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de en onderwijs en het team sociale zaken. De afdeling Ruimte bestaat en 1 kinderringetje lieveheersbeestje met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld. Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. uit een team vergunningen, toezicht en handhaving en het onderdeel De Afvalwijzer 2012 bestaat uit een dubbelzijdig bedrukt dik papier - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje. (A4-formaat) in de kleur licht-/donker geel en bevat een kalenbeleid en projecten. De afdeling Realisatie en Beheer houdt zich - 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM. - Zwarte Nokia GSM Let op: der met data waarop de groene en grijze mini-containers worden bezig met de realisatie en het beheer van het openbare gebied en de Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord De burgemeester heeft op grond van de Algemene Plaatsegeledigd en plastic verpakkingsafval wordt opgehaald. Aan de gemeentelijke gebouwen en bestaat ook uit het team gemeentewerVermiste enhet gevonden dieren - Zwart Vingino armbandje rijbewijs of paspoort) u zich welLanderd bij de politie te melden! lijke Verordening vandient de gemeente ontheffi ng van achterzijde van de Afvalwijzer staat algemene ken.- 1-3-2011, De afdelingKerkstraat Bestuur en Management Ondersteuning bevat alle Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt deinformatie opvang enover de verDe afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Zeeland: Blauwe sporttas van Manders de sluitingstijd en/of op grond van de Wet op de kansspelen dere scheiding van huishoudelijk afval, zoals glas, papier, KCA, grof ondersteunende diensten zoals fi nanciën, personeelszaken en ICT. Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. aanwezigheidsvergunning(en) verleend aan: huishoudelijk afval en dergelijke. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact Gevonden voorwerpen zwart broekje en zwarte gympies. • DeCafé D’n Brouwer, Kerkstraat 62a, Zeeland Het is de met: bedoeling dat de Afvalwijzer gedurende het jaar wordt beAndere ontwikkelingen - 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, opnemen laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: 1 kansspelautomaat, vergunning verzonden op 19-12-2011 waard als informatie wanneer en opOss, welke wijze afval gescheiden kan Deze nieuwe organisatiestructuur is de start van een groot aantal Dierenopvang Maasland, afdeling 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt. - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor). • - ring Van Son’s 2, Schaijk aangeboden onzeLAgemeente. andere ontwikkelingen die in 2012 gaan plaatsvinden. In 2012 wordt worden met Eethuis, daaraanSchutsboomstraat Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Aengelbertlaan 30,in 5342 Oss, tel. 0412-638497 1 kansspelautomaat, vergunning verzonden op 19-12-2011 gestart metvoorwerpen het Informatiecentrum Landerd (ICL) waar alle kanalen of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. Verloren Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje • - sleutelhanger Hap & Stap, Kerkstraat 52, Zeeland Mocht u om welke redenen dan een ook bewaarplicht geen Afvalwijzer hebben van de gemeente (post, e-mail, De dierenopvang heeft wettelijk van 2012 twee weken, met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - 01-03-2011, samenkomen omgeving hertenpark, Emté,digitale Smidsedienstverlening, in Schaijk: 2 kansspelautomaten, vergunning verzonden op 19-12-2011 aangetroff en dan kunt u deze alsnog verkrijgen van de telefoon receptie). Het gemeentehuis wordt de eerste helft van Bruinen leren handschoenen. daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook alsbiju de eenbalie (huis)dier - zwart sleuteltje receptie inuhet gemeentehuis. kunt u de Afvalwijzer 2012 aangepast nieuwe van werken, de beveiliging vindt kunt contact opnemen Tevens met Dierenopvang Maasland 2012 of met - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - Nacht van 7aan op 8demaart bijmanier peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Van-toepassing zijnde zie Lips in het gele kader onder aan verkrijgen in de bibliotheken in Schaijk en Zeeland. Ook is de wordt aangepast de digitale dienstverlening Zwarte (glans)enBatavus omafiets, Old Dutch.wordt uitgebreid. de dierenambulance. blauw koord met procedure: daaraan grote sleutel deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie over Afvalwijzer 2012 op de website van de gemeente Landerd te vinden: Voor een betere dienstverlening en om de wachttijden te beperken deze vergunningen kunt u verkrijgen bij de afdeling Algemene www.landerd.nl. wordt het werken op afspraak verruimd.Verder wordt de website Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458111. grondig vernieuwd. U wordt in de loop van 2012 hierover verder geïnformeerd.

Nieuwe organisatiestructuur gemeente Landerd

Gevonden en verloren voorwerpen

Verspreiding Afvalwijzer 2012

Aanwezigheidsvergunningen speelautomaten horeca 2012

Zienswijze-bezwaar-beroep

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

8

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

g e m e e n t e n i e u w s – w w w . l a n d e r d . n l – v r i j d a g 23 december 2 0 1 1 gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 11 maart 2011

15


arena-kerstprijspuzzel Doe mee en maak kans op mooie prijzen

HERPEN

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Met de Arena-kerstprijspuzzel kijken we nog een keer terug op de voorbije twaalf maanden. Al puzzelend passeren vele opvallende gebeurtenissen en nieuwsfeiten uit Landerd, Ravenstein en Herpen de revue. De puzzel biedt zo een mooie terugblik op het nieuwsjaar 2011 en er zijn nog fraaie prijzen mee te winnen ook. Onder de goede inzendingen worden een compleet verzorgd driegangendiner voor twee personen bij restaurant De Kriekeput in Herpen, een reischeque (100 euro) van Travel XL in Schaijk, een volledige ontspanningsmassage (45 euro) bij You! Lifestyle in Uden, vijf waardebonnen (10 euro) van Plus Herpen en vijf waardebonnen (10 euro) van Albert Heijn Schaijk verloot. Dus doe mee en stuur de oplossing voor 4 januari 2012 naar win@arenalokaal.nl met daarbij je naam en adresgegevens.

Horizontaal 1. Dit natuurgebied in Herpen was regelmatig onderwerp van discussie in verband met de bosomvorming 2. Deze stichting (afk.) realiseerde een herdinkingsmonument bij de Schaijkse kerk 4. De naam van de enige schoenenwinkel in Zeeland 9. Ton de Swart heeft een soort dierentuin om zijn bedrijf. Hoe heet dit bedrijf? 12. Deze Schaijkenaar nam voor de vijftigste keer deel aan de Nijmeegse Vierdaagse 16. Vul in: Naast de Reekse molen is de Molen … gevestigd 17. Het populaire programma Jan op de Radio was tot voor kort te beluisteren op deze radiozender 18. Deze overkoepelende Landerdse ondernemersvereniging hield onlangs op te bestaan 19. Deze in ere herstelde historische brugverbinding over de Hertogswetering in Herpen werd op 14 oktober geopend 22. Dit Reekse vervoersbedrijf beleefde na de verhuizing naar Oss een vloeiende groei 23. Dit Zeelandse buurtschap kent een voetbalvereniging, horecagelegenheid en basisschool met dezelfde naam 24. Vul in: De Schaijkse Toppers heten Geer, ... en Guur 25. In het Herpense dorpshuis kan men hier wekelijks aan deelnemen ten bate van lokale verenigingen 27. Deze bekende Nederlandse zangeres was in september te gast in de Schaijkse parochie 28. Deze volleybalvereniging uit Zeeland vierde dit jaar haar veertigste verjaardag 30. Met deze partij fuseerde DrieKern 33. De voornaam van de nieuwe Prins Carnaval van het Moesland 35. Dit Zeelandse mestverwerkingsbedrijf kreeg in april proces-verbaal en een boete wegens het lozen van afvalwater in het riool 37. De naam van het Ravensteinse muziekfestival, dat op 1 oktober zijn eerste editie beleefde 39. Na tien jaar zijn hart en ziel te hebben gegeven aan ‘zijn dorpshuis’ nam hij afscheid als beheerder van het Wapen van Reek 40. Onder deze artiestennaam brengen Peter Uijen en Geert School uit Herpen een carnavalssingle uit 41. Vul in: Katholieke ... Organisatie 43. De Dorpsraad Herpen houdt op 8 januari een nieuwjaarsbijeenkomst in dit gebouw 46. Na veertien jaar lang hé t gezicht te zijn geweest van Stichting Jeugdbelangen Zeeland nam hij afscheid als voorzitter 48. Deze voetbalvereniging houdt jaarlijks de quiz Simply the Best 49. In deze horecagelegenheid vindt jaarlijks het Prinsenbal van De Nachtgravers plaats 50. In deze Arena-rubriek wordt de lezer een kijkje op de mens achter de ondernemer geboden 52. De naam (afk.) van de Politiehondenvereniging uit Reek 53. De naam van de zorgboerderij aan de Toverkamp in Zeeland 55. De naam (afk.) van de Overlangelse voetbalvereniging 57. Deze Ravensteinse organist ontving een Osje van Verdienste 58. Deze Zeelandse karter mocht in juli naar het WK in Italië 59. Cryptisch: Als Henk Swanenberg prins van het Moesland was, zou hij dan met zo’n vuist regeren? 62. De achternaam van Landerds burgermoeder 63. Deze organisatie realiseerde het Docus de Das-Avonturenpad 69. Dit Ravensteinse reclamebureau verzorgt de opmaak van Arena Magazine 70. Weekblad Arena heeft een glossy zusje met deze naam 71. Deze wijkagent van Herpen en Ravenstein is voortaan actief op Twitter 72. Deze onlangs opgerichte protestgroep (afk.) zet zich af tegen de beoogde bouw van het Kindcentrum op het Morgenzon-terrein in Zeeland 73. Deze club (afk.) organiseert jaarlijks de Zeptemberfeesten in Zeeland 74. Deze prominente politicus was in december te gast in Zout 76. Op 2 juli werd bij dit Herpense paviljoen een Vitaliteitsdag gehouden 78. De naam van het dorpshuis in Demen 79. De start van de herinrichting van deze voormalige stortplaats in Herpen moest noodgedwongen worden uitgesteld omdat de gemeente Oss nog een vergunning miste 82. Dit zal op ‘t Oliemeulen in Schaijk gerealiseerd worden 83. Over deze ‘parel in Brabant’ werd op 30 juli een boek gepresenteerd 86. Sinds mei werd deze ‘bijzondere’ medewerker van de gemeente gekort op zijn uren 87. Dit zijn zeehondjes volgens WNBF-directeur Theo van Duren 89. Op vaderdag vond de eerste editie van dit Schaijkse popfestival plaats 90. Vul in: Heemhuis De Hooge ... 91. Deze Reekse soos wil in september 2012 een reü nie houden

16

HERPEN

UDEN

SCHAIJK

92. Commissaris van de Koningin Wim van de Donk bezocht deze instelling tijdens een werkbezoek aan de gemeente Landerd 93. Deze Moeslandse mascotte wordt op carnavalsdinsdag verbrand 94. Hier zijn rond de feestdagen oude schoolfoto’s uit Schaijk en Reek te bekijken

Verticaal 1. Na 44 jaar komt er een einde aan deze traditie tijdens de Halfvastenfeesten in Zeeland 3. De verzamelnaam voor Bakkerij Bart Bongers, Gall&Gall en Keurslagerij Van Kraaij 4. Dit is het geboortedorp van actrice Monique van de Ven 5. Mix of Music bracht in april deze theatershow op de planken in De Lievekamp 6. Met deze vereniging hield weekblad Arena dit jaar een Tour de France-spel 7. Vul in: De brede school in Zeeland werd dit jaar omgedoopt in ... 8. Vul in: MuziS Landerd organiseert regelmatig concerten in het Wapen van Reek, De Phoenix en De ... 10. In april verdween dit voorwerp van de Landerdse aardbodem 11. Dit centrum werd op 3 oktober in het Wapen van Reek geopend 13. Deze 80-jarige muziekvereniging bracht in juni hulde aan het Herpense dorpshuis 14. In deze Schaijkse feesterij wordt het Hevank DofferBlues Festival gehouden 15. Vul in: In het kader van de Liberation Route krijgen drie dorpen in het Arena-gebied een luisterkei: Reek, Zeeland en ... 20. De naam van de school voor speciaal onderwijs in Reek 21. In Deursen wordt jaarlijks een processie gehouden ter ere van deze Heilige 23. De Zeelandse families Bouten en Van der Ven openden op 30 oktober de poorten voor publiek ter gelegenheid van dit evenement 26. Dit historische kerkje in Neerlangel werd in ere hersteld 29. Dit Herpense restaurant vierde het eenjarig bestaan met een gezellige avond in het teken van twee goede doelen 31. Wobine Buijs volgde hem op als burgemeester van Oss 32. Vul in: Ad Megens kreeg op 29 april een lintje en werd deze dag tevens uitgeroepen tot ... van Scouting Ravenstein 34. Deze inwoner van Overlangel werd geridderd in de Orde van Oranje Nassau 36. Deze Schaijkse korfbalvereniging speelde in verband met de aanleg van een drainagesysteem op het eigen veld een aantal thuiswedstrijden bij Achilles Reek 38. Bij dit tankstation in Reek vond in september een gewapende overval plaats 42. Deze Zeelandse zangeres maakte furore in The Voice of Holland 44. Vul in: Het Zeelandse ‘Ons Hukske’ is een ... 45. Het duo Van Drunen (fagot en contrabas) komt uit dit dorp 47. Vul in: Ravenstein en Grave zijn beide een ... 51. Dit carnavalsrijk heeft een ‘normale’ Raad 52. Dit soort dier is mascotte Docus 54. Sinds enkele weken brengt arenalokaal.nl ook nieuws uit deze gemeente 56. Deze dieren waren afgelopen zomer te gast in een bugalow op Luijtenbroek in Schaijk 60. Deze televisiezender brengt wekelijks Landerd in beeld 61. Dit bedrijf met vestigingen in Schaijk en Oss heeft veel werknemers moeten ontslaan 64. De bekende Reekse familie Smits bouwde deze instrumenten 65. In dit dorp is regisseur André van Duren geboren 66. Vul in: In het toekomstige woonzorgcomplex Vierhoven in Schaijk was voorheen de ... gevestigd 67. Deze bekende Nederlandse is sinds mei ambassadeur van stichting Hulphond 68. Hier woont de oudste inwoner van Landerd 75. Het NCRV-programma Man Bijt Hond besteedde in januari aandacht aan deze Schaijkse dichteres 76. Schalmei is zo’n soort gezelschap 77. Deze Reekse basisschool introduceerde in november de leerlingenraad 78. Bij deze voetbalvereniging gingen op 26 oktober de KNVP Jeugd Voetbaldagen van start 80. Vul in: In Ravenstein zijn doorlopend exposities te bekijken van glaskunst en ... 81. Dit gebouw in Ravenstein is voor iedereen en door iedereen 82. De meest bekende Chinees in Schaijk luistert naar deze niet-Chinese naam 84. Vul in: Herpen in ... en Beeld 85. Zo heet het bedrijf van voormalig brandweercommandant Rik de Groot 88. Deze supermarktketen heeft een vestiging in Ravenstein en Schaijk

LET OP: • • • •

Bij alle antwoorden zijn de voorvoegsels weggelaten (de-het-’t etcetera) Voor de lettercombinatie ‘ij’ is 1 vakje gereserveerd In de puzzel zijn geen koppeltekens opgenomen (zoals - of ‘) Vrijwel alle antwoorden zijn ook terug te vinden op www.arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011


arena-kerstprijspuzzel 1

2 9

3

4

5 7

6

8

12

9

2

13

10

11

37

14

Tweede prijs

15 16

17

14

18 6

19

20

21

18

31

26

32

35

36

28

37 34

27

Derde prijs

40

43

29

13

40

1

42

26

33

21

39

4

25

Beschikbaar gesteld door

38

41

23

Compleet verzorgd driegangendiner (inclusief drankjes) voor twee personen

27

34

Beschikbaar gesteld door

Hoofdprijs

30

30

Reischeque ter waarde van 100 euro

17

10

22 24

43

Volledige ontspanningsmassage ter waarde van 45 euro

25

45

46

44

Beschikbaar gesteld door

47

31

48

49

50

12

51

23

53

54 57

22

55

3

56

8

19

58

38

59

15

60 62

52

61

63

64

65

20

39

29

66

67

70

68

69

71

36

72 73

74

42

78

75

24

79

80

76

77

28

11

81

35

82 83

84

7

85 86

89

88

87

5

90

32

41

91 92

93

33

94

16

O P L O S S I N G 1

2

3

4 25

5 26

6 27

7 28

8

9 2 9

1 0 3 0

1 1

3 1

:

3 2

1 2

1 3

3 3

1 4

3 4

3 5

1 5

1 6

3 6

1 7

3 7

1 8

3 8

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

3 9

1 9 4 0

2 0

4 1

2 1

4 2

2 2

2 3

2 4

4 3

17


Teun Arts presenteert... Het interieur van de Ferrari 599 GTB Fiorano... Standaard met RECARO stoelen...

...Hoe zit het met uw interieur?

RECARO Monte Carlo

Kom proef rijden zitten.

THUIS AANGEKOMEN. De meest sportieve relaxfauteuils ter wereld, natuurlijk exclusief bij Teun Arts.

Teun Arts Meubelen, Boersestraat 11, Sint Hubert (NB) 0485 - 45 29 86, www.teunarts.nl

18

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

RECARO Silverstone


Al ruim 35 jaar hèt adres voor comfort en kwaliteit

www.teunarts.nl

vroege vogel-aktie

slaagt u 26 december (of eerder) voor 13:00.. dan ontvangt u:

10% (extra) korting

Nieuw !

Sta- op stoelen mét draaivoet Draaifauteuil én sta- op fauteuil in

1

Uw fauteuil compleet op maat gemaakt? Welkom bij dé specialist in comfortabel zitten. Welkom bij Teun Arts Meubelen.

Welk type fauteuil u ook zoekt, wij hebben alles!

Relaxfauteuils

Relaxfauteuils

Handmatig > 60 modellen al vanaf € 475,-

op draaivoet > 70 modellen al vanaf € 725,-

Relaxfauteuils klassiek > 50 modellen al vanaf € 595,-

uw fauteuil compleet op maat + 40 modellen

Designfauteuils

Kamerfauteuils

ook relax > 25 modellen al vanaf € 885,-

ook relax > 30 modellen al vanaf € 375,-

heren & dames fauteuils + 30 modellen

Relaxfauteuils Sta- op functie > 90 modellen al vanaf € 795,-

Sta- op fauteuils + 90 modellen

Relaxfauteuils

Relaxfauteuils

van, voor aanbiedingen > 150 modellen al vanaf € 395,-

compleet op maat > 40 modellen al vanaf € 1495,-

kortom: heerlijk zitten doet u in een meubel van Teun Arts

De grootste collectie relaxfauteuils van Nederland vind u al ruim 35 jaar bij dé speciaalzaak in zitcomfort. Welkom bij Teun Arts

Ook voor het betere bankstel, naar wens met bijpassende relaxfauteuil, bent u bij ons aan het juiste adres. Naar wens compleet op maat gemaakt. Ook voor de mooiste bankstellen.

Veelal Nederlands fabricaat.

Assortiment

Inruil

Levertijd

Bezorging

Garantie

Mogelijkheden

Advies

in onze 2000m² showroom vindt u de grootste collectie relaxfauteuils van Nederland

Nu tot wel € 300,- retour voor uw oude meubel*

Onze meubelen zijn veelal uit vooraad leverbaar dus binnen 1 week

Gratis levering door heel Nederland

Enkel West Europees topfabrikaat met minimaal 5 jaar fabrieksgarantie

Naar wens aanpassingen mogelijk in onze stoffeerderijafdeling

Door ruim 35 jaar ervaring met zitmeubelen krijgt u bij ons het beste advies

Onze sfeervolle 2000m² showroom vindt u aan de Boersestraat nr. 11 5454 NG in het Brabantse St.Hubert - Let op; ons bedrijf ligt buiten de bebouwde kom van st. Hubert, paralel aan de Wanroijseweg, schuin tegenover Tankstation 'De Haan' Vanaf A73 Afslag Haps. Haps doorrijden, vervolgens in St. Hubert op de rotonde (bij Erica) linksaf richting Wanroij, 3e links, 1e rechts - Vanuit Uden rijdt u richting Gennep, op de rotonder bij 'Erica' gaat u rechtsaf richting Wanroij, 3e links, 1e rechts Onze openingstijden: Dinsdag, Woensdag en Donderdag 10:00 - 18:00, Vrijdag 10:00 - 21:00, Zaterdag 10:00 - 17:00, Buiten de normale openingstijden zijn wij op afspraak voor u open. tel. 0485 - 45 29 86, www.teunarts.nl, info@teunarts.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

* nvt op aktiemodellen, niet icm overige akties & aanbiedingen

19


Schoolstraat 1a 5373 BA Herpen

Rijksweg 13 5374 RA Schaijk

www.janswonen.nl

0486-463183

Kerstmarkt Wapen van Reek: sfeervol, gezellig en druk FF Factum Firmitas Chris School Mgr. Suijsstraat 20 5375 AG Reek www.factumfirmitas.nl

REEK - De kerstmarkt die zondag in het Wapen van Reek werd gehouden mag met recht geslaagd worden genoemd. De markt begon om 14 uur en om die tijd was er dicht bij de ingang al geen parkeerplaats meer te vinden. Bezoekers werden buiten opgewacht met vuurkorven, muziek, diverse kramen en een grote sneeuwman naast de entree. Eenmaal binnen kwam de geur van koffie en gebak je tegemoet.

Machinale timmerwerken

Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk

Scheisestraat 10a 5374 CP Schaijk

www.petersbouw.nl

www.dierenkliniekschaijk.nl

Akkerwinde 40 5374 DB Schaijk www.hoveniersbedrijf-thijsenbart.nl

Heiheuvel 30 5374 MC Schaijk www.rbelektro.nl

Het was zo druk, dat je al bijna meteen vast kwam te staan. Helemaal niet erg, wat de sfeer was goed. Vele malen klonk het ‘Hé, jij ook hier?’ en er werd dus ook volop bijgekletst. Niet alleen tussen de kraampjes en in de zaal, maar ook bij de leuk ingerichte ‘zitjes’ binnen en buiten. Ook binnen is er live muziek. Het Wapen is leuk aangekleed, met onder meer grote ‘sneeuwvlokken’ aan het plafond. De kraampjes bieden een grote verscheidenheid aan artikelen, creatieve creaties, zelfgemaakte lekkernijen en ook goede doelen ontbreken niet. De Kerstman loopt rinkelend met de bel door het publiek en op de bovenverdieping is een expositie ingericht. Eenmaal weer buiten sneeuwt het en niet zo’n beetje ook. Hierdoor werd het buiten wel even iets stiller, maar de sneeuw gaf wel een extra ‘kerttintje’ aan het geheel en het muziekgezelschap in de wagen laat zich er niet van weerhouden voor een vrolijke noot te zorgen. Het Gezondheidscentrum dat gevestigd is in het Wapen was eveneens vertegenwoordigd. Er werd voor 347 euro aan loten verkocht, die ten goede komen aan Zonnebloem Schaijk-Reek. Er zijn vijf prijzen met een waarde van honderd euro verloot.

Molengraaf introduceert het ‘Oliebolletje Landerd’ SCHAIJK - Buurtvereniging Molengraaf verkoopt op oudejaarsdag 31 december weer verse eindejaarstraktaties. De oliebollen, rozijnenbollen en appelbeignets worden gebakken in samenwerking met Van Son’s Eethuis in het centrum van Schaijk. Oud-Schaijkenaar Leo Dirks heeft eveneens zijn medewerking toegezegd. De buurtvereniging introduceert dit jaar ook het ‘Oliebolletje Landerd’, een hartige oliebol volgens origineel recept van Leo Dirks. De lekkernijen worden op oudejaarsdag verkocht vanaf ‘s morgens negen uur tot ongeveer half vijf ‘s middags. De oliebollenkraam staat opgesteld bij Van Son’s Eethuis aan de Schutsboomstraat 2.

Jong Nederland houdt kerstboomverbranding in Reek Industriepark 30a 5374 CM Schaijk

Leurseweg 4 6615 AJ Leur

www.hevankautos.nl

www.deleursehof.nl

REEK - Jong Nederland Reek houdt op zaterdag 7 januari de jaarlijkse kerstboomverbranding. Iedereen is hierbij van harte welkom. Onder het genot van een kop snert, warme chocolademelk en glühwein kunnen belangstellenden zich komen warmen aan het gezellige vuur. Voor iedere boom die wordt ingeleverd wordt een lot uitgedeeld, waarmee in de loterij diverse prijsjes te winnen zijn. De bomen kunnen op 7 januari vanaf 16 uur worden ingeleverd bij de Rekelhof aan de Scheenen in Reek.

Café Restaurant Zaal

Nieuw Schaijk

De Buitenhorst L U X E

Noordhoekstraat 5 5374 SC Schaijk www.campingdeheidebloem.nl

20

Rijksweg 46 5374 RB Schaijk www.nieuwschaijk.nl

G R O E P S A C C O M M O D A T I E

Franse Baan 4 5374 RS Schaijk 0486-464686

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

Wij zijn de dinsdag na de kerst gesloten. Schutsboomstraat 19 5374 CA Schaijk 0486-461318


Bigband 5-6-’07 blaast het dak eraf

Sfeervolle Late Night Shopping in Schaijk SCHAIJK - Met de feestdagen op komst stond het centrum van Schaijk op vrijdag 16 december voor het tweede opeenvolgende jaar in het teken van Late Night Shopping. Waar de winkels normaliter om 21 uur sluiten, bleven zij nu open tot 22 uur.

Kerkstraat 47 5411 EA Zeeland

Past. van Winkelstraat 55a 5374 BH Schaijk

0486-458830

www.themavloer.nl

Namens het hele team wensen wij iedereen fijne feestdagen!

Scheltseweg 4d 5374 EB Schaijk Graafsestraat 2a 5371 CX Ravenstein

Met optredens van diverse koren en muziekkapellen, vuurkorven en kleurrijke versieringen werd het Schaijkse dorpshart in prachtige kerstsferen gehuld. Bezoekers konden bovendien genieten van warme chocolademelk en glühwein. Feestelijke afsluiter van de avond vond plaats in Club Shique (voormalige discotheek Shaker’s) aan de Rijksweg, waar bigband 5-6-’07 en de Schaijkse Toppers er een spetterend feest van maakten. Anja Maathuis, lid van het organiserende comité Schaijk, een Werelddorp, kijkt tevreden terug op Late Night Shopping 2011. “De publieke belangstelling was boven verwachting”, vertelt Anja. “Het was overal gezellig druk en de koren en muziekkapellen zorgden voor veel sfeer.”

T 0486 411766 www.indy4you.nl

Oude Molenstraat 50 5342 GD Oss www.tonieskeukens.nl

Postbus 120 5340 AC Oss

Modestoffen/naaimachines Kleinvak/borduurservice

Ook de kerstpakkettenactie, die dit jaar voor het eerst plaatsvond, bleek een schot in de roos. Anja Maathuis: “We hebben veel positieve reacties gehad. Kerkstraat Een groot aan74 5411 BC Zeeland Heijtmorgen 10 tal mensen heeft aan de actie meegedaan en de zaal boven bij Shique zat helemaal Telefoon 0486 45 01 60 5375 AN Reek vol.” Bij de kerstpakkettenactie kregen mensen bij www.vangerwenadvies.nl www.vangerwenadvies.nl elk van de 23 deelnemende winkels een stempel op een speciale strippenkaart. Hoe meer stempels zij verzamelden, hoe groter het kerstpakket werd dat zij later op de avond konden laten samenstellen bij Shique. Daar vond een feestelijke bijeenkomst plaats waar alle deelnemende winkeliers zorgden voor een leuk presentje in de kerstpakketten.

Swingende klanken

Oss e.o.

Kovac

Kerstpakkettenactie

Om er een echt feest van te maken hadden de ondernemers Bigband 5-6-’07 en de Brabantse toppers uitgenodigd om een optreden te verzorgen. Vanaf 22 uur stroomde het Schaijks publiek binnen onder begeleiding van de swingende klanken van de bigband. Vooral de vertolking van de bugelsolo Sorry door de Schaijkse trompettist Hans Schuurmans (foto) ging erin als koek. Na de tweede set was het tijd voor de prijsuitreiking waarbij de prijzen voor de mooist verlichte straat en woning onder luid gejuich werden uitgereikt. De Brabantse toppers kregen met hun doldwaze optreden de zaal lekker los waarna het feest losbarstte tijdens de

www.bknipping.nl

Vanaf 3 januari alle modestoffen 50% korting Puttelaar 4 Zeeland 0486-451271

JAN APPELHOF

TWEEWIELERBEDRIJF

Past. van Winkelstraat 110 5374 BL Schaijk 0486-461392

laatste set van Bigband 5-6-‘07. “We hebben genoten van het optreden in zo’n mooie entourage en met zo’n geweldig publiek”, zegt Eric Hoekstra, voorzitter van Bigband 5-6-’07. “Het is te hopen dat het MKB in Schaijk volgend jaar weer zo’n fantastische avond wil organiseren, het is zeker voor herhaling vatbaar.”

Kerstverlichtingswedstrijd

Tijdens de feestavond in Club Shique aan de Rijksweg werden ook de winnaars bekendgemaakt van de actie Schitterend Schaijk Reek. De prijs voor mooist verlichte buurt ging naar De Dries in Schaijk. De Lange Spruit, eveneens in Schaijk, kwam als nummer twee uit de bus. De familie Van Thiel, woonachtig aan de Schansweg in Schaijk, sleepte de eerste prijs in de wacht in de categorie mooist verlichte huis. De familie Ükkü (Jan Oliemeulenstraat Schaijk) eindigde als tweede. Nummer drie was de familie Van der Wijst (Smidse Schaijk) en nummer vier de familie Van Summeren (Pastoor van Winkelstraat Schaijk). De aanmoedigingsprijs ging naar Woongroep Dolfijn in Schaijk.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

21


Bezoek onze doorlopende

Kerstshow! 1400 m2 n

e nge uimtelli r 45 ops en uk

ke

(2e kerstdag gesloten)

Altijd een aantrekkelijke spaarrente.

Kom doe de langs of elijker rg ve te Ren bank.nl op regio

3,0%

Vol trots melden wij u dat Manders Keukens is uitgeroepen tot 2e beste: Keuken detaillist van Nederland 2011.

2,5%

Van der Wijst Assurantiën Schaijk T 0486 - 46 49 30 I www.wijst.net

Financieel Centrum Heesch Heesch T 0412 - 45 37 27 I www.financieelcentrumheesch.nl

Diass B.V. Schaijk T 0486 - 46 24 47 I www.diassbv.nl

Van Hooft & Postema Maren-Kessel T 0412 - 47 97 31 I www.vanhooftenpostema.nl

Quivoir Financiële Adviezen Lith T 0412 - 48 13 73 I www.quivoir.nl

Hoogheuvel Advies Van Heesch Financiën Berghem T 0412 - 40 20 70 I www.hoogheuveladvies.nl

ja n

Van Heck Assurantiën Heesch T 0412 - 45 20 03 I www.vanheckassurantiën.nl

fe b m rt ap r m ei ju n ju l au g se p ok t no v de c

2,0%

Geld en Gezin Oss T 0412 - 65 06 79 I www.geldengezin.nl

Voor elk budget ‘n eerlijke prijs

Renteontwikkeling bij saldo vanaf € 25.000 Bron: MoneyView (2010)

RegioBank Spaar-op-Maat Vrij Rabobank InternetLoyaalSparen Gemiddelde rente op spaarrekeningen in Nederland

KEUKENS - TEGELS

Wij zijn uw bank.

Hoekstraat 8 - scHaijk - tel. (0486) 461200

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Je betaalt vaak iets meer MINDER Maar dan is het óók GOED geregeld! (9 van de 10 boekingen voordeliger weg)

www.manderskeukens.nl

Beste PLUS klant, Waar deze winkel gaat sluiten, kunt u voor onze PLUS klant, vertrouwde Beste PLUS Huismerken, onze PLUSpunten, aanbiedingen, de lopende spaaractie Waar de PLUS in Schaijk gaat sluiten, kunt umet vooronze onze vertrouwde Huismerken, onze PLUSpunten, FontignacPLUS messen en natuurlijk de service aanbiedingen, van PLUS, de lopende spaaractie met onze Fontignac messen en natuurlijk vanaf heden terecht bij: de service van PLUS, vanaf heden terecht bij:

PLUS Van den Berg in Herpen. 2 ct

2cctt 2

PUNT PUNT

Openingstijden: Laatste aanbieding van het jaar Ma. t/m2011 Do. 08.30 - 20.00 uur

Travel L Schaijk Runstraat 13 0486 - 461155 www.reisbureauschaijk.nl Volg ons op Twitter en Facebook

22

VAN DEN BERG 3 kratten Bavaria à 24 flesjes Herpen - Rogstraat 6 • Telefoon (0486) 411553 • www.plus.nl

(geldig van 24 tot 31 dec)

Vrijdag Zaterdag

08.30 - 21.00 uur 29,34 08.30 - 20.00 uur

20,11

Vanaf 24 december valt de vertrouwde PLUS-folder weer op de mat. Let op wel in het gesealde folderpakket!

VAN DEN BERG Herpen - Rogstraat 6 • Telefoon (0486) 411553 • www.plus.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

Openings tijden : Ma. t/ m Do. 08.30 - 20.00 uur Vrijdag 08.30 - 21.00 uur Zaterdag 08.30 - 20.00 uur


Kunstenaars, hobbyisten en verzamelaars tonen werk op tweede kerstdag

Veelzijdige tentoonstelling in heemhuis Zeeland ZEELAND - Traditiegetrouw houdt de heemkundekring Zeeland op het einde van het jaar een tentoonstelling in het heemhuis aan de Kleine Graspeel 3b. Dit jaar zijn er op tweede kerstdag 26 december creaties zien van amateurkunstenaars, hobbyisten en verzamelaars.

B

eeldend kunstenares Antoinet van Boekel exposeert haar beelden en is zelf bezig met klei. Schilderkunst wordt tentoongesteld door Mieke van Vonderen. Bezoekers kunnen hun portret door haar laten tekenen. Corrie Kateman van Gerwen toont een overzicht van haar schilderijen rond het thema bloemen. Heel bijzonder is de fijne schilderkunst op eieren met Swarovski-kristallen door Jalyne Pijnenburg Gosliga. Zij laat tijdens de tentoonstelling zien hoe dat moet. Modelbouw wordt getoond door Ad van der Pas en cre-

Bij het schrijven van deze column is het nog slechts drie dagen tot Kerstmis. Nog nooit ben ik zo weinig bezig geweest met de feestdagen als dit jaar. Het is dat ik heb afgesproken om de kerstdagen door te brengen met familie in de buurt van Auckland, anders zou ik er waarschijnlijk helemaal niet bij stilstaan. Dat klinkt misschien een beetje bot. Daarom zal ik het nader toelichten. Bedenk eens, wanneer heb jij een kerstgevoel? Bij mij komt dit gevoel meestal begin december opzetten. De dagen worden korter en kouder, straten worden verlicht en winkeliers toveren hun etalages vaak om tot ware (lichtgevende) kunstwerken. Uiteraard met de bedoeling om klanten hun winkel in te lokken, maar het draagt zeker bij aan de sfeer rondom Kerstmis. Zelf ben ik bezig met cadeaus uitzoeken voor mijn naasten. Zo leef je langzaam naar 24, 25 en 26 december toe.

Ook verzamelaars tonen hun collecties, zoals allerlei miniatuur brandweerauto’s, peper- en zoutstelletjes, bierattributen, Parker-pennen en KLM-huisjes. De tentoonstelling is alleen tweede Kerstdag van 11 tot 17 uur geopend.

Nu ben ik aan de andere kant van de wereld. Tegen de tijd dat ik opsta (meestal tussen 7 en 8 uur) is de zon al een poosje aan het warmdraaien. En ‘s avonds tegen 21 Beschilderde eieren met Swarovski-kristallen van Jalyne Pijnenburg Gosliga.

Workshop glas-in-lood in museum Ravenstein

Les Comédiens speelt Fools in Naat Piek Uden

RAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein verzorgt zaterdag 24 december een workshop glas-in-lood. Deze begint om 9.30 uur en duurt tot circa 15 uur. De cursist gaat met een zelfontworpen en -gemaakt glas-in-loodraampje naar huis. Al het materiaal wordt beschikbaar gesteld door het museum. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden kan via info@museumravenstein.nl of 0486-411155.

UDEN - Les Comédiens van Naat Piek in Uden brengt in de maand januari het toneelstuk Fools van Neil Simon ten tonele. Fools is een lichtvoetige romantische komedie, die zich afspeelt in een klein Oekraïens dorpje in de late 19de eeuw. De afgelopen maanden is er onder leiding van Ida Gerritsen druk gerepeteerd om deze voorstelling op een professionele manier op de planken te krijgen. Fools is te zien op vrijdag 6 januari, zaterdag 7, 14 en 21 januari (aanvang 20.15 uur) en de zondagen 15 en 22 januari (aanvang 14 uur). De entree bedraagt 10 euro.

Filmcafé Grave opent het nieuwe jaar met Kuifje GRAVE - Filmcafé Grave zet ook in het nieuwe jaar de deuren van het Palazzo Theater weer open voor de filmliefhebbers. In januari draait het Filmcafé Tintin and the Secret of the Unicorn (2 en 4 januari), Melancholia (9 en 11 januari) en De Heineken Ontvoering (23 en 25 januari). De films beginnen telkens om 20.15 uur.

De nieuwsgierige reporter Kuifje en zijn trouwe hondje Bobbie ontdekken dat een model van het prachtige oude zeilschip De Eenhoorn een geheim met zich meedraagt. Meegevoerd in een eeuwenoud mysterie, krijgt hij het aan de stok met de boosaardige Sacharin, die weet dat Kuifje een belangrijke aanwijzing bezit naar de grote schat van de snode piraat Scharlaken Rackham. Geholpen door de moedige Bobbie, de onstuimige kapitein Haddock en de stuntelige detectives Jansen en Janssen, reist Kuifje de halve wereld af, constant op de hielen gezeten door de vijand. Hij moet slimmer en sneller zijn dan de rest om het Geheim van de Eenhoorn te ontrafelen.

Het verhaal begint als de jonge onderwijzer Leon Tolchinsky aankomt in het dorp Kulyenchikov om Sofia, de dochter van de plaatselijke dokter, les te gaan geven. In zijn nieuwe woonplaats ontmoet Leon enkele dorpsbewoners waarmee hij een nogal verwarrend gesprek heeft. Zij beweren stuk voor stuk dat ze geen greintje intelligentie bezitten omdat de wraakzuchtige graaf Yousekevitch hen 200 jaar geleden vervloekte met eeuwige domheid. Leon’s wetenschappelijke scepsis tegenover sprookjesachtige gegevens zoals dit soort vloeken moet hij al snel laten varen. Het dorp loopt immers vol levende bewijzen dat er ooit iets paranormaals gebeurd is. Langzaamaan begint ook hij te geloven dat er iets gebeurd moet zijn en hij beseft nu waarom hij in dienst is genomen: hij moet de dorpelingen verlossen van de Vloek van Kulyenchikov. Leons grootste motivatie om de vloek te verbreken is zijn leerlinge, de mooie Sofia. Hij is tot over zijn oren verliefd op haar en als hij in de toekomst iets met haar wil, zal hij haar eerst moeten onderwijzen om zo haar domheid te breken. Daarmee wordt ook de vloek verbroken. Maar tot overmaat van ramp krijgt Leon te horen dat hij slechts 24 uur de tijd heeft en ook dat zijn rivaal, de laatste nakomeling van de oude graaf, Gregor Yousekevitch, de vloek verbreken kan door met de mooie Sofia te huwen... Wat volgt is een educatieve race tegen de tijd en een psychologische strijd tegen de graaf.

Justine en Michael vieren hun bruiloft in het huis van Justine’s zus Claire. Ondertussen beweegt de planeet Melancholia zich richting aarde en worden de twee zussen geconfronteerd met het snel naderende einde van de wereld. Terwijl Justine in een diepe depressie vervalt, verzet Claire zich tot het einde. Neil Simon De toneelstukken van de succesvolle Amerikaanse schrijDe Heineken Ontvoering is geïnspireerd op de bekend- ver Neil Simon zijn erg rechttoe-rechtaan: geen dubbele ste ontvoeringszaak in Nederland. De biermagnaat Alfred bodems, geen allegorische figuren, geen metaforen en ook Heineken wordt in 1983 samen met zijn chauffeur Ab Do- geen politieke of intellectuele inhoud. Maar dat geldt niet derer ontvoerd door vier mannen, die 35 miljoen gulden voor Fools. Het stuk verdraagt een politieke lezing en zal losgeld eisen. Vier jonge, op geld beluste criminelen die de kijker na afloop een totaal ander beeld geven, dan wat elkaar al van jongs af aan kennen en een hechte clan men gewoonlijk kan verwachten van een stuk van Neil Sivormen, sluiten Heineken en Doderer twee weken lang op mon. Andere bekende stukken van Neil Simon zijn: Kom in een Amsterdamse loods. De film laat het spannende doe eens wat, Plaza Suite en Op blote voeten in het park. verhaal van de ontvoering en de jacht op de daders zien, maar biedt ook een kijkje in de psychologische machts- Voor reserveringen kan een mailtje gestuurd worden naar strijd tussen Heineken en zijn ontvoerders. reserveren@naatpiek.nl of bel 0413-261622. Kijk voor alle overige info op www.naatpiek.nl. Kijk voor alle info op www.filmcafegrave.nl.

Arena-verslaggever Paul Verstegen is op reis van dinsdag 22 november tot en met vrijdag 20 januari. In die periode trekt hij door Nieuw-Zeeland, bezoekt hij Sydney en Melbourne in Australie en verblijft hij een paar dagen in Singapore. In de krant doet Paul elke week verslag van zijn ervaringen in het buitenland.

Kerstmis in je korte broek

atief omgaan met blik (blikknippen) wordt getoond en gedemonstreerd door Greet Schuurmans. Kijkkastjes (professionele kijkdozen, red.) zijn gemaakt door Theo van Hout.

Entree bedraagt 1,50, leden van de heemkundekring hebben gratis toegang.

reisverslag

uur gaat hij pas onder. Niks geen korte, donkere dagen dus. Doordat het zolang licht is heeft het voor winkeliers geen zin om hun etalages te versieren. Af en toe zie je wel eens een verdwaalde kerstman of een kalender die de dagen aftelt, maar het land straalt geen kerstsfeer uit. Tenminste, niet zover ik gezien heb. Ook de temperatuur werkt niet mee aan mijn kerstgevoel. Die is namelijk uiterst aangenaam. Nu de kerstdagen zo dichtbij zijn heb ik er toch wel zin in. Na vier weken alleen rondreizen keer ik weer terug bij de familie. Het is wel fijn om weer eens in een fatsoenlijk bed te slapen, zonder dat er vijf anderen bij je op de kamer liggen. Daarnaast lijkt het me erg bijzonder om in mijn korte broek te barbecuen tijdens de feestdagen. Je moet alles een keer meemaken. Wil je weten hoe Kerstmis aan de andere kant van de wereld me bevalt? Kijk dan na de feestdagen op mijn blog http://paularena.waarbenjij.nu. Daar staan nog veel meer verhalen. Zo heb ik afgelopen week Stewart Island onveilig gemaakt, ben ik gaan zwemmen met de dolfijnen, heb ik paardgereden rondom Lake Tekapo, ben ik gaan vissen op zee en heb ik midden in de nacht sterren gekeken vanaf een berg. Via deze onpersoonlijke weg wil ik tevens iedereen prettige feestdagen toewensen. Hopelijk hebben jullie allemaal net zoveel plezier als ik, alhoewel dat misschien lastig is.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

Paul Verstegen

Limerick Een protestgroep met twee knappe koppen, wil in Zeeland het kindcentrum stoppen. Iedere Zeelandse mens, laat horen Uw wens, hoe het hart van het dorp straks moet kloppen. Riet Derks

23


Kleingaalseweg 6 5374 CV Schaijk www.heywin.nl Voor EOF-project in Ghana

Kerstactie basisschool Den Omgang levert 3.410 euro op Industriepark 11a-b 5374 CM Schaijk Past. van Winkelstraat 30 5374 BJ Schaijk 0486-463117

www.ago-groep.nl

SCHAIJK - De kerstactie van de leerlingen van basisschool Den Omgang in Schaijk heeft in totaal een bedrag van 3.410 euro opgeleverd voor een project van het Equal Opportunity Fund (EOF) in Ghana. Annie Manders, voorzitter van het EOF in Schaijk, nam vrijdagochtend de cheque in ontvangst. “Het is een geweldig mooie actie geweest, waar iedereen met hart en ziel aan heeft gewerkt”, vertelt AnAnnie Manders (rechts) ontvangt de cheque van leerlinge Suus en directeur Jan Gubbels. nie Manders. “Dat is dan ook te zien aan de fantastische opbrengst.” De leerlingen van Den Omgang sprokkelden in totaal 2.200 euro bij elkaar. Omdat ook de Wilde Ganzen dit project steunt, komt er nog een bedrag van 1.210 euro extra bij. Daardoor wordt het eindbedrag 3.410 euro. Annie Manders: “Het EOF zorgt ervoor dat de medewerkers en leerlingen op Den Omgang op de hoogte worden gehouden over het project in Ghana.”

Voor-Oventje 4a 5411 NT Zeeland www.vdwalle-wellness.nl

Kinderworkshops in glasmuseum Ravenstein Europaplein 2 5374 BM Schaijk Kerkstraat 11 a-b 5411 CJ Zeeland www.petersvangemert.nl

Industriepark 8 5374 ZH Schaijk www.vd-heijden.nl

RAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein verzorgt in de kerstvakantie op dinsdag 27 december van 14 tot 16 uur weer speciale kinderworkshops emailleren en glas-en-lood. In de workshops maken de kinderen onder begeleiding van de medewerkers van het museum een eigen kunstwerkje van geëmailleerd koper of van glas. De workshops zijn bestemd voor kinderen van tien tot veertien jaar. Per workshop kunnen maximaal acht kinderen deelnemen. Wanneer er meer dan acht aanmeldingen zijn, worden ook op woensdag 28 december workshops gegeven. Voor het gebruik van materiaal wordt tien euro per deelnemer gevraagd. Aanmelden kan per e-mail via info@museumravenstein.nl of telefonisch via 0486411155.

Ingezonden: ‘Kribbeke kijken’ in Neerlangel Kerstfeest is denken aan vrede en licht aan de boodschap het blijde bericht

Past. van Winkelstraat 87a 5374 BH Schaijk

De Louwstraat 22 5374 CG Schaijk

0486-462582

www.aluboeijen.nl

Voor het complete schadeherstel en spuitwerk van auto’s en motoren. Industriepark 5, 5374 CM Schaijk tel. 0486-436737 - info@broerenschadeservice.nl www.broerenschadeservice.nl

24

Spijkers

Runstraat 4 5374 AC Schaijk www.nieuwschaijk.nl

van komen van mensen heel dicht bij elkaar niet voor heel even maar – als het kan – het hele jaar Het kerkje in Neerlangel is vanwege een grondige restauratie ruim een halfjaar gesloten geweest. Sinds het afgelopen St.Jansfeest is het kerkje, na een fraaie openingsceremonie, weer dagelijks toegankelijk als plaats voor rust en gebed en hebben de trouwe bezoekers hun weg naar Neerlangel weer gevonden. Zoals gebruikelijk is speciaal tussen Kerstmis en Driekoningen de kerststal weer fraai opgesteld en te bezichtigen. In het kribbeke ligt het St. Janstro dat de kinderen tijdens de St. Jansviering verzameld hebben. Iedereen is van harte welkom. Werkgroep kerkje Neerlangel

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011


Voederheil 8b 5411 RK Zeeland www.autoservicelanderd.nl Restaurant opent wintertuin

Levensgrote kerststal bij Pannekoekenbakker Zeeland ZEELAND - Deze kerstvakantie kun je bij De Pannekoekenbakker in Zeeland een kijkje gaan nemen bij de kerststal die er in de wintertuin staat. De kerststal is levensecht, met Maria, Jozef, Jezus, de drie koningen en de herder met zijn schapen.

Hoogschaijksestraat 11a 5374 EC Schaijk www.s2pbv.nl

Tussen de kerstbomen, bij het knetterende vuur van de open haard en onder een warme deken, kunnen gasten genieten van warme chocolademelk met slagroom of een ‘winterse borrel’, zoals op de nieuwe wintertuinkaart staat beschreven. Genietend van een lekkere lunchpannenkoek of een van de andere lunchgerechten, heeft men uitzicht op de kerststal. Voor openingstijden: www.pannekoekenbakker-zeeland.nl.

Spaar €500 en krijg een thermofles cadeau.

Kerkstraat 74a 5411 BC Zeeland www.kapsalonderks.nl

Winterbanden vOOrdeel

13” vanaf € 53.15” vanaf € 66.17” vanaf € 87.-

14” vanaf € 59.16” vanaf € 79.18” vanaf € 112.-

Prijzen zijn incl. montage, balanceren, ventielen, btW en verwijderingsbijdrage!

Diass B.V. Repellaan 1aa 5374 GS Schaijk T 0486 - 46 24 47 E fa@diassbv.nl I www.diassbv.nl

Ook voor de opslag van uw winter/zomerbanden.

Fijne Feestdagen! Schutsboomstraat 43, 5374 CB Schaijk

Scheltseweg 12 5374 EB Schaijk www.pscars.nl

IVN verzorgt kerstwandeling door Herperduin HERPEN - Op tweede kerstdag, maandag 26 december, verzorgt IVN Oss een wandeling door de natuur van Herperduin. De wandeling start om 13 uur vanaf de parkeerplaats voor restaurant/zwembad De Kriekeput aan de Schaijkseweg 3a in Herpen. De tocht is drie à vier kilometer lang en duurt ongeveer twee uur. Herperduin is een zeer gevarieerd landschap met bos, heide, vennen en zand. Al deze elementen komen we tijdens de wandeling tegen. In deze winterperiode is het wat karig met bloeiende bloemen en struiken, maar juist nu er geen bladeren meer aan de bomen zitten, is er veel te zien. Vaak dingen die je anders niet ziet. De natuurgidsen van IVN Oss weten er boeiend over te vertellen. Voor meer informatie over deze en andere wandelingen van IVN Oss: www.ivnoss.nl.

Schaijk Europaplein2 Oss Raadhuisplein 4a

0486 - 46 84 40 0412 - 61 44 43

w w w. l m r a d v o c a t e n . n l

Peter Peters TSR houdt oliebollentoernooi SCHAIJK- Volleybalvereniging Peter Peters TSR houdt op 29 december een ouder/kind-toernooi en een oliebollentoernooi in de Schaijkse sporthal. Het ouder/ kind-toernooi begint om 17.30 uur en eindigt om 20 uur. Het oliebollentoernooi duurt van19.30 tot 22 uur. Het eerste ouder/kind-toernooi is voor de jeugd van de vereniging van niveau 1 tot en met 6 en meisjes B1. Het tweede toernooi is voor iedereen die mee wil doen. Voor aanmelding of verdere informatie over het ouder/kind-toernooi: thissenvanzuylen@ hetnet.nl en het oliebollentoernooi: hanneke.freitsma@home.nl. Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar in sporthal De Eeght.

Weekblad Arena www.arenalokaal.nl Arena magazine

www.dienblad.nl

Hoogveldseweg 1 5451 AA Mill www.sanavisie.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

Past. van Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk 0486-463112 www.uitleg.nl 25


De relax specialist presenteert THE FABULOUS FIVE 5 ruggen, 5 armen, samen 45 mogelijkheden! U ontwerpt zelf uw fauteuil, in de kleur en leder of stof van uw smaak!

En dat voor slechts 1495,-!

Speciale aanbiedingen op de Outlet Beurs De Pas in Heesch 14 & 15 januari

Frans van der Biezen relax fauteuils

met sta-op-functie op voorraad!

26

Willaertstraat 24 | Oss Tel. (0412) 62 52 92 www.relaxspecialist.nl www.vdbiezenstoffeerwinkel.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011


Winnaars worden 20 januari bekendgemaakt

Rick van der Ven en Bas Verwijlen genomineerd voor Osse sporttitels OSS - De nominaties voor het Osse Sportgala van 2012 zijn bekendgemaakt. De commissie Sportgala heeft besloten wie er in aanmerking komen voor de titel van Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en Sportteam van het jaar.

Maikel van Orsouw is 38 jaar en is officemanager sales van beroep. Als voetballer speelde hij bij onder andere SV TOP, TOP Oss en Oss ‘20. Als trainer was hij werkzaam bij de jeugd van Margriet. Hij werd daarna Hoofd Opleidingen bij SV TOP. Maikel van Orsouw is nu bezig aan het tweede seizoen bij Cito Oss (4e klasse). Daarnaast is hij eigenaar van de Voetbalschool ‘Skills & Goals’ in Oss. Zijn credo is ‘te allen tijde voor discipline gaan tijdens wedstrijden en trainingen’. Het team moet initiatief nemen in de wedstrijd met aanvallend voetbal.

Rick van der Ven van De Vriendenkring Schaijk. wie zich Sporttalent van het jaar mag noemen. Tot slot zijn FC Oss (Voetbal), MHC Heren 1 (Hockey) en NLC’03 Heren 1 (Voetbal) genomineerd in de categorie Sportteam. Sportgala Wie er uiteindelijk met de prijs per categorie vandoor gaat wordt 20 januari bekendgemaakt tijdens Schermer Bas Verwijlen.

het Sportgala in theater De Lievekamp. Wie deze avond wil bijwonen kan op de website van het Sport Expertise Centrum (www. sportinoss.nl) entreekaarten bestellen voor vijf euro per stuk. ‘Sportontmoeting’ Naast het uitreiken van de sporttitels worden ook alle sportkampioenen, met een erkend Nederlands Kampioenschap of hoger,

binnen de Gemeente Oss gehuldigd. Tevens wordt de avond gevuld door een aantal sportieve en muzikale optredens onder begeleiding van presentator Martijn van de Koolwijk en de band Exploit. Na afloop van het reguliere theaterprogramma zal in de foyer van De Lievekamp een ‘sportontmoeting’ plaatsvinden onder begeleiding van DJ Tom van Hulsbeek.

Politie Brabant-Noord bindt strijd aan met overvallers REGIO - Politie BrabantNoord heeft maatregelen genomen in de strijd tegen overvallers. Zo wordt er extra gesurveilleerd tijdens koopavonden, zijn buschauffeurs en stadswachten aangesloten op SMS-Alert en wordt er samengewerkt met partners. Dit met als doel om het aantal overvallen verder terug te dringen.

Maikel van Orsouw nieuwe hoofdtrainer Festilent ZEELAND - Festilent beschikt volgend seizoen over een nieuwe hoofdtrainer. De Zeelandse voetbalvereniging tekende een jaarcontract met Maikel van Orsouw, die momenteel trainer is bij Cito in Oss. Van Orsouw neemt het stokje over van Luciën Roeffen, die na dit seizoen naar Juliana Mill vertrekt.

I

n de categorie Sportman zijn de nominaties voor Bas Verwijlen (Schermen), Carlo Pullens (Iron Man) en Rick van der Ven (Handboogschieten). Voor de titel van Sportvrouw zijn Angnetta van ‘t Wout (Atletiek), Anneke Beerten (Mountainbike) en Sanne Voets (Paardrijden) genomineerd. Joep van Grunsven (Zwemmen), Laura Strik (Voetbal) en Pim de Vries (Basketbal) gaan onderling uitmaken

sport

Buschauffeurs van Arriva en stadswachten in de regio krijgen sinds kort een sms-je als er een overval wordt gepleegd. Ze krijgen informatie over de plaats van de overval en mogelijk over het signalement van de verdachten. Zijn ze in de buurt en zien ze iets verdachts? Dan kunnen ze direct 112 bellen, want een simpele tip of melding kan leiden naar een dader. De inzet van SMS-Alert bij overvallen is op zich niet nieuw. Burgers die zijn aangesloten bij SMS-Alert, ontvangen informatie en worden alert gemaakt op verdachte situaties of een misdrijf zoals een overval. De politie heeft al verschillende overvallen kunnen oplossen door een melding van een oplettende burger. Reden genoeg dus om bij een overval extra ‘ogen en oren’ te activeren In de politieregio Brabant-Noord werden dit jaar tot 15 om zo de pakkans te vergroten. december 41 overvallen gepleegd. Daarvan werden tot nu toe 12 overvallen opgelost. In totaal werden 21 ver- Samenwerking dachten aangehouden. Een overval heeft een enorme im- De aanpak van overvallen is niet een zaak van de polipact op de slachtoffers. Vandaar dat de politie investeert tie alleen. Partijen als Openbaar Ministerie, gemeenten en het bedrijfsleven spelen hierin ook een rol. Politie het aanpakken van overvallers. Brabant-Noord zoekt steeds meer de samenwerking met Verscherpt toezicht partners om overvallen te voorkomen. Zo wordt er begin De ervaring leert dat het aantal overvallen toeneemt als volgend jaar samen met het Hoofdbedrijfschap Detailhet ‘s avonds eerder donker wordt. Overvallers vallen handel en de gemeente ‘s-Hertogenbosch een prevenin het donker immers minder op en maken dankbaar tiebijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. Ook gebruik van de onoplettendheid van mensen. De extra worden ondernemers via winkeliersverenigingen in de maatregelen van de politie bestaan onder meer uit ver- regio geïnformeerd over maatregelen die ze zelf kunnen scherpt toezicht en intensievere surveillances op bepaal- nemen. de tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan zoals bijvoorbeeld tijdens koopavonden. Op die Alertheid De politie vraagt ook aan burgers om alert te reageren manier vergroot de politie de heterdaadkracht. bij verdachte situaties. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Bij spoed is 112 natuurlijk het vereiste nummer. De politie adviseert slachtoffers van een overval om de overvaller(s) niet tegen te werken. Het is verstandiger om kenmerken van de dader(s) en eventuele vervoermiddelen te onthouden. Een goed signalement kan de politie helpen de dader(s) op te sporen.

Inschrijving voor MaasdijkMarathon geopend RAVENSTEIN - Het is vanaf heden mogelijk in te schrijven voor de onderdelen van de MaasdijkMarathon op zondag 10 juni. De inschrijving voor de wandeltochten op 9 juni start in februari. Inschrijven kan tot en met 26 mei. Nieuw bij deze derde editie is de tien kilometer hardlopen die start in Haren, een halve skatemarathon en de familieloop. Deze familieloop is speciaal voor kinderen van vijf tot en met acht jaar. Samen met een ouder of verzorger lopen zij de duizend meter. De familieloop is, net zoals de 1k-runaway (7-12 jaar), in Ravenstein. Meer informatie en inschrijven kan op www.maasdijkmarathon.nl.

Kindertafeltennisfeest in De Piramide Schaijk SCHAIJK - Tafeltennisvereniging Revanche uit Schaijk neemt op vrijdag 30 december deel aan het landelijke Kindertafeltennisfeest. Alle kids van de groepen 5, 6, 7 en 8 kunnen hieraan gratis deelnemen. Ook kinderen die het spel nog nooit gespeeld hebben kunnen meedoen. Het tafeltennisfeest vindt plaats in De Piramide aan de Bossestraat in Schaijk. De groepen 5 en 6 spelen van 9.30 tot 12 uur, de kids van de groepen 7 en 8 kunnen van 13.30 tot 16 uur laten zien wat ze kunnen. Kinderen uit de gemeente Landerd die via school geen inschrijfformulier hebben ontvangen kunnen zich melden via e-mail: info@ttvrevanche.nl. Meer info is ook te vinden op www.revanche.nl.

Sportieve start met Gymclub Schaijk-Reek REEK - Wie in het nieuwe jaar van plan is om aan de conditie te werken kan terecht bij Gymclub SchaijkReek. Elke dinsdag komt de groep samen in de sportzaal aan de Mgr. Suijsstraat in Reek om een uurtje samen te bewegen. Sportleraar Johan verzorgt telkens een afwisselend programma. Na de warming-up wordt gewerkt aan verschillende spiergroepen en er wordt afgesloten met bijvoorbeeld badminton, basketbal, volleybal of hockey. De lessen zijn zo opgebouwd dat iedereen kan meedoen, niveau en leeftijd spelen geen rol. De dames gymmen van 19.30 tot 20.30 uur, de heren van 20.30 tot 21.30 uur. Voor het nieuwe jaar (de lessen starten op dinsdag 3 januari) kunnen nieuwe leden zich aanmelden. Bel voor meer info en opgave met Frans van der Linden, 0486462323 of Christ Dirks, 0486-461893. Twijfelaars mogen altijd een of twee proeflessen meedoen.

Iets te melden ? Laat het ons weten via redactie@arenalokaal.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

27


Bedrijvenweg 12a 5388 PN Nistelrode

www.e-messen.nl

0412-611057 Kerstgedicht:

Hypotheek & Adviesbureau

Geloof, hoop en liefde

Theo Reijers BV Kuiperstraat 1 Deursen-Dennenburg 0486 - 415399 www.theoreijers.nl

Van der Heijdenstraat 9 5374 BW Schaijk 06 16782101

TV-Video-Hifi-Telecom-Multimedia Huishoudelijke apparatuur-Satelliet

ervice

Onze s het maakt verschil

Kerkstraat 19 5411 CJ Zeeland 0486-452356

www.ep-toonbergmans.nl

Kruisstraat 110 5341 HG Oss

Schutsboomstraat 23c 5374 CA Schaijk

06-15303880

06-11793832

www.kimskinderkapsalon.nl

Belgenlaan 7 5406 XN Uden

Driehuizerweg 5 5375 KN Reek

www.derksbedrijfswagens.nl

0486-471466

RPP Landerd Reekse Politieke Partij

December, de laatste maand van het jaar, belangrijke gebeurtenissen dicht bij elkaar. Lang voor de sint komt en weer is verdwenen, zijn er al affiches over Kerstmis verschenen. Weinig woorden over het blijde gebeuren, reclame voor geschenken, kleding en geuren. En men laat ons uitgebreid weten, wat en waar we zullen gaan eten. Is er nog geloof in een duurzame vrede, in een wereld die nooit is uitgestreden. Landen verstrikt in haat en geweld, waar ‘t kind in de kribbe niet wordt geteld. Ook in eigen land houdt de wandaad niet op, wij gruwelen van menige krantenkop. De wereld wordt naar een puinhoop gedreven, zelfs kerstmis kan de verlossing niet geven. Is er nog liefde voor alle mensen, ook die we het liefst de hel in wensen. God gaf de opdracht ook de vijand te minnen, gaan we hier daadwerkelijk ooit mee beginnen. Of zwijgen wij onze gevoelens graag stil, zijn ook wij niet altijd van goede wil. Zitten wij niet wat schijnheilig bij de stal, verwachtend dat het kerstkind het ordenen zal. En dan komt de laatste dag van het jaar, het nieuwe staat vol onzekerheid klaar. Zal de wereld zich uit de crisis wringen, en de val in de afgrond op tijd ontspringen. Wordt kerst weer kerst als in vroeger jaren, zullen we toch nog eens echte vrede ervaren. Eén ding is zeker, niets zal baten, als geloof, hoop en liefde ons hebben verlaten. Riet Derks

Afdeling landerd

Fijne feestdagen!

Landerd-TV zendt Schaijkse mis live uit op kerstavond LANDERD - Landerd-TV zendt op zaterdag 24 december om 17.30 uur live de eucharistieviering vanuit de kerk in Schaijk uit. Koor Schalmei luistert de speciale mis op. Op eerste en tweede kerstdag is om 12, 18, 20 en 22 uur het winterconcert te zien. Het concert werd onlangs gehouden om geld op te halen voor de restauratie van de kerk in Schaijk. Tijdens het concert trad de Osse Opera met Marianne de Leur en fanfare Concordia op.

Koosterdreef 8 5735 SJ Aarle-Rixtel www.brabantsekluis.nl Voor-Oventje 32 5411 NV Zeeland www.hetoventje.nl

28

Op tweede kerstdag is tevens een live-uitzending te zien van de kerstviering in de kerk in Zeeland. De mis, die wordt opgeluisterd door het Kwartjesvolk, is vanaf 9.30 uur rechtstreeks te volgen. Het jaaroverzicht van Landerd in Beeld is van zondag 1 tot en met vrijdag 6 januari dagelijks te zien om 12, 18, 20 en 22 uur. Daarnaast verzorgt Landerd-TV een live-uitzending tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Landerd op maandag 2 januari om 19 uur. Na de nieuwjaarsontmoeting volgt een herhaling van het jaaroverzicht.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011


Ziekenhuis Bernhoven verkoopt vuurwerkbrillen REGIO - Ziekenhuis Bernhoven verkoopt ook dit jaar vuurwerkbrillen. De brillen zijn vanaf 6 december verkrijgbaar aan de balie van de poli oogheelkunde op beide locaties. Er is een bril voor volwassenen en voor kinderen (beide in leuke kleuren) en ze kosten 3,50. Pinnen is niet mogelijk. Per bril schenkt ziekenhuis Bernhoven een euro aan de Stichting Nederlands Geleidehonden Fonds. Tijdens de jaarwisseling is het elk jaar druk op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuis Bernhoven. Het betreft vooral oogletsel. Het gaat hierbij niet alleen om de personen die het vuurwerk afsteken, maar ook om de omstanders, waaronder kinderen. Bernhoven hoopt dat door de verkoop van vuurwerkbrillen het aantal vuurwerkslachtoffers met oogletsel afneemt. Oogarts Loyson voegt toe dat de meeste slachtoffers voor en na nieuwjaarsnacht vallen, dus dat het van belang is ook dan een vuurwerkbril te dragen.

2e kerstdag nog enkele tafels vrij

Kerstgedachte:

Kerstmis heeft een prachtige boodschap Kerstmis heeft een prachtige boodschap! De kern van ons christelijk geloof is heel eenvoudig. God laat zich in met ons mensen. Kerstmis betekent een opwaardering van ons bestaan. God vindt het de moeite waard om zelf mens te worden. Het onderstreept de onverwoestbare waardigheid van elke mens. Kerstmis openbaart ons een God die ons nabij komt. Hij wil ons bestaan helemaal doorleven, van kribbe tot kruis. Als Schepper is Hij onze afkomst, als Verlosser onze toekomst. Mijn Kerstwens: ik nodig u uit om te geloven in die God.

Restaurant

Voor goed, gezellig en gastvrij genieten Laar 24 5388 HG Nistelrode dnbontewever.nl 0412 - 61 08 28

Het perfecte cadeau voor muziekliefhebbers Voor de fanatieke muziekliefhebber: portretten van de 200 meest toonaangevende Britse groepen uit de hele popgeschiedenis, van The Beatles tot Coldplay en van Pink Floyd tot Muse. Biografieën en beschrijvingen van alle belangrijke bands, met hun cd’s, dvd’s en beste songs.

Zalig Kerstmis Harald Spiertz, pastoor van Schaijk en Reek

• Onmisbare albums: stel je platenverzameling samen • Vele niet eerder gepubliceerde livefoto’s

Festilent houdt nieuwjaarsbijeenkomst ZEELAND - Festilent houdt op zondag 15 januari een nieuwjaarsbijeenkomst in geheel nieuwe stijl. De Zeelandse voetbalvereniging nodigt alle leden, sponsoren en andere belangstellenden uit hierbij aanwezig te zijn. De dag begint om 10 uur met een Mountainbike- en fietstocht. Hiervoor zijn routes uitgestippeld voor zowel de sportieve als recreatieve fietser.

Er wordt een tocht van ongeveer 10 kilometer uitgestippeld, die start en eindigt (rond 12 uur) op sportpark De Bundel. Voor deelname is het dragen van een helm verplicht. Ook het meenemen van een mobiele telefoon wordt aangeraden. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en om te kleden. Opgeven kan bij Tiny Derks via derkstiny@gmail.com of bel 06-43851687. De kosten bedragen 3 euro per persoon. Tussen 13 en 14.30 uur staan broodjes en soep klaar op het sportpark. Tijdens de lunch huldigt de Zeelandse voetbaltrots bovendien elf jubilarissen. De voorzitter van Festilent en de voorzitter van de supportersvereniging blikken verzorgen daarnaast een nieuwjaarstoespraak en er wordt een loterij gehouden.

Gentlemen hooligans is in fullcolour uitgevoerd en in het Nederlands geschreven (220 pagina’s, hardcover, 24 bij 29 cm, genaaid gebonden). De prijs is 29,95 euro. Het boek is verkrijgbaar bij Bruna Schaijk, op www.gentlemenhooligans.com en bij de betere platenzaken.

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt afgesloten met een feestelijke middag onder de noemer Dans Mee met DJ Dré. De voetjes kunnen dan tot 17 uur van de vloer.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

29


ASX en Outlander aantrekkelijk geprijsd

Veel eindejaarsvoordeel bij Kia- en Mitsubishidealer Huiskes

ondernemend Ronald Jager 12½ jaar bij Van Vliet Kunststoffen

OSS - Met de jaarwisseling in zicht houdt Kia- en Mitsubishidealer Huiskes in Oss enkele feestelijke eindejaarsacties. Zo zijn tot en met zaterdag 31 december de Mitsubishi ASX en Outlander zeer aantrekkelijk geprijsd en ontvangt men bij aanschaf van een van deze modellen bovendien een extra inruilbonus van 1.500 euro bovenop de ANWB/Bovag-koerslijst.

ZEELAND - Ronald de Jager was op woensdag 14 december precies 12½ jaar in vaste dienst bij van Vliet Kunststoffen in Zeeland. Op 23-jarige leeftijd begon de timmerman zijn carrière bij het bedrijf aan de Langenboomseweg. Afkomstig uit een branche, waarin hij verantwoordelijk was voor het bouwen van bedrijfshallen die soms honderden kilometers van huis gelegen waren, zocht hij een nieuwe uitdaging. “Vanaf het begin dat Ronald bij ons kwam werken, vonden wij in hem een enthousiaste medewerker die weet wat hij wil. Netjes en accuraat werken staat bij hem hoog in het vaandel”, vertelt Edwin van Vliet. “In de tijd dat hij bij ons werkt, is hij uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde kracht. Ronald is een goede collega en onze klanten zien hem graag komen.”

‘M

et deze eindejaarsactie bieden wij onze klanten de gelegenheid om nog te profiteren van de huidige gunstige belastingvoorwaarden. Vanaf 1 januari worden de belastingmaatregelen namelijk aangescherpt”, legt Bas Huiskes uit. “Om zoveel mogelijk mensen nog de kans te geven om van het prijsvoordeel op de ASX en Outlander te profiteren, hebben wij een extra aantal van deze auto’s ingekocht.” Daarnaast wijst Huiskes op de voorraad jonggebruikte occasions. “Ook daarin hebben we tal van

Van Vliet Kunststoffen heeft Ronald Jager op gepaste wijze bedankt voor de afgelopen jaren. Bas Huiskes (rechts) en Koen Megens bij de Mitsubishi ASX. aanbiedingen. Vanwege de vele afleveringen in januari hebben we een 50/50-actie op gebruikte auto’s. Dit betekent dat de klant de helft van het te betalen bedrag bij aflevering betaalt en de andere helft kosteloos na twaalf maanden.”

nadat hij ruim twintig jaar ervaring had opgedaan in de automotive sector. Het bedrijf begon met het merk Mitsubishi, maar voegde hier op 1 april van dit jaar ook het dealerschap van Kia aan toe. “Een betrouwbaar product als Kia past uitstekend bij het bedrijf dat wij willen zijn.”

kernwaarden van Autobedrijf Huiskes. Bas Huiskes: “Niet de techniek, maar de mens staat bij ons centraal. Daarmee onderscheiden we ons in de markt. We spelen optimaal in op de wensen van onze klanten, zodat zij hier te allen tijde tevreden de deur uitgaan.”

Mitsubishi én Kia Bas Huiskes startte op Kijk voor meer informatie 1 oktober 2008 met Au- Een persoonlijke benade- op www.autohuiskes.nl of tobedrijf Huiskes aan de ring, betrouwbaarheid en bel naar 0412-634006. Obrechtstraat 1 in Oss, service zijn de belangrijkste

D’n Bonte Wever treedt toe tot Gilde van Streekrestaurants NISTELRODE - Restaurant D’n Bonte Wever in Nistelrode is met ingang van november 2011 toegetreden tot het Gilde van Streekrestaurants. “Een gildegenootschap dat onze manier van werken mét en in de streek volledig onderschrijft”, geeft uitbater Ruud van de Linde aan.

De Brabantse streek staat al eeuwenlang bekend om haar Bourgondische karakter en grote mate van gastvrijheid. De vraag naar ambachtelijke streekproducten en de verwerking daarvan neemt de afgelopen jaren toe, evenals de beleving van het gebied. Vanuit haar oorsprong heeft het Gilde van Streekrestaurants tot doel vergeten plattelandsproducten en ambachtelijke bereidingswijze letterlijk en figuurlijk weer op de kaart te zetten. Op deze wijze worden kansen gecreëerd voor de streek, de producenten en de verwerkers van de

producten. Om dit culinaire erfgoed te bewaken hebben diverse restaurateurs uit Brabant en Limburg zich verenigd in het Gilde van Streekrestaurants. D’n Bonte Wever uit Nistelrode is het eerste restaurant uit de Maashorst-regio dat lid is geworden van het Gilde. Deelnemers van het Gilde zijn herkenbaar aan het bijzondere Gildeschild dat één dezer dagen ook op het pand aan het Laar in Nistelrode zal pronken. Alle bij het Gilde aangesloten streekrestaurants staan op www.streekrestaurants.nl. Op deze site vindt men ook diverse streekrecepten om lekker thuis van te genieten. Streekrestaurant D’n Bonte Wever is geopend van woensdag tot en met maandag voor lunch en diner.

LANDERD - Met ingang van 1 januari zet welzijnsorganisatie Vivaan de kernactiviteiten van het Regionaal Servicepunt Vrijwilligerswerk voort. Zij neemt het stokje over van Vrijwilligerscentrale en Hulpdienst De Wis, die eind dit jaar ophoudt te bestaan. Vivaan combineert dit ‘vlaggenschip’ van het vrijwilligerswerk met het uitvoeren van de maatschappelijke stages. Activiteiten, ondersteuning en vrijwillige netwerken snel en goed veiligstellen. Dat was het doel van de gemeenten Veghel, Landerd en Uden toen afgelopen zomer bekend werd dat VC De Wis eind 2011 stopt met haar activiteiten. De wethouders Van Rinsum (Veghel), Raaijmakers (Landerd) en Günal (Uden) zijn blij dat de belangrijkste activiteiten en vrijwilligers verder kunnen. “Goede ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligerswerk is heel belangrijk. Samen zijn we dan ook direct op zoek gegaan naar een alternatief. Dat hebben we gelukkig gevonden bij Vivaan.”

Informatiegids LANDERD Wonen in Landerd wordt alleen maar fijner

Zo ook bijvoorbeeld met de tweekappers aan de noordrand in Plan Akkerwinde te Schaijk. Bovengemiddeld royale woningen, ± 500 tot 550 m3!, in een groen en open landschap. Met een royale tuin, een geïsoleerde garage, bijkeuken, eigen achterom en een opstelplaats voor de auto. Duurzaam, aangezien voor verwarming én verkoeling een energiezuinige warmtepomp wordt geïnstalleerd! Voor meer informatie: www.akkerwindeschaijk.nl

www.vd-heijden.nl Schaijk, 0486 - 46 18 55

30

redactie@arenalokaal.nl

Zelf opgekweekte paling. Dagvers verwerkt.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 9 tot 17 uur Bestellen: 0485 - 453 855 of 06 - 124 54 594

www.palingkwekerijbardoel.nl Palingkwekerij Bardoel Noordstraat 23 - Wanroij

IN MA ART 2012 VERSCHIJNT DE NIEUWE

INFORMATIEGIDS L ANDERD Informatiegids Landerd 2011 - 2012

Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling bouwt en ontwikkelt al vier generaties lang. Dat is zeldzaam. Het succes schuilt in hun motto ‘traditie in kwaliteit’. Die brengt dynamiek, houdt iedereen scherp en zorgt ervoor dat begrippen zoals duurzaamheid en continuïteit geen plotselinge hype zijn, maar een gegeven waar al langer dan een eeuw aan wordt gewerkt. Daarbij luisteren zij écht naar uw wensen en weten die te vertalen naar producten die woongenot verzekeren.

Bedrijfsnieuws ? Laat het ons weten via

Gerookte paling 500 gram voor 13 euro Gefileerde paling 250 gram voor 10 euro Gefileerde paling 100 gram voor 4 euro

Toekomst vrijwilligerswerk in Landerd veiliggesteld

En zeker in zo’n kwaliteitswoning van Van der Heijden!

Edwin van Vliet (rechts) met jubilaris Ronald Jager en partner.

EEN UITGAVE VAN BUREAU TEKST & UITLEG SCHAIJK

historie gemeente landerd bouwen & wonen natuur & recreatie jeugd & jongeren ouderen gezondheid bedrijven religie

ONDERNEMERS DIE ALVAST EEN PLEK JE WILLEN RESERVEREN KUNNEN CONTACT

1

OPNEMEN VIA 0486-463112 OF E-MAIL ROB@UITLEG.NL OF SANDER@UITLEG.NL

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011


Op zondag 29 januari in De Gasterij

Travel XL Schaijk houdt mini-vakantiebeurs SCHAIJK - Reisbureau Travel XL houdt op zondag 29 januari een mini-vakantiebeurs in De Gasterij aan de Runstraat in Schaijk. Bezoekers kunnen tussen 13 en 17 uur terecht voor presentaties en informatie over onder meer cruises, singlereizen, wandelreizen, golfreizen, vakanties met kinderen, avontuurlijke reizen en rondreizen. Daarnaast is er info verkrijgbaar over bestemmingen als Gambia, Macedonië, de Azoren, China, het continent Afrika, Australië en Nieuw Zeeland.

C

ruisevakanties worden steeds populairder en zijn ook erg leuk om met kinderen te doen, vertelt Yvonne Bloemers van Travel XL Schaijk. “Heerlijk tot rust komen, lekker eten en de mooiste steden of stranden ontdekken. Aan boord is er van alles te beleven zoals activiteiten voor de kinderen, lezingen, kookdemonstraties of gewoon lekker luieren aan het zwembad. En met een cruise hoef je niet meer te kiezen tussen

een vakantie naar Spanje of Italië. Je bezoekt iedere dag een andere bestemming, terwijl je maar één keer je koffers in- en uit hoeft te pakken.” Tijdens de mini-vakantiebeurs in Schaijk is er een presentatie van MSC cruises, een rederij die hoge kinderkortingen geeft. Verder is er op 29 januari ook een presentatie met De Jong Intra Reizen over het mooie land Indonesië, waar men rondreizen kan maken in een groep maar ook op

Door Sisters Stoffen en Fournituren

ondernemend Iedere maand aantrekkelijke acties

Appelhof Tweewielers Schaijk viert 35-jarig bestaan SCHAIJK - Appelhof Tweewielers in Schaijk bestaat in in 2012 35 jaar. Om het bereiken van deze bijzondere mijlpaal te vieren, houdt de fietsenspeciaalzaak aan de Pastoor van Winkelstraat 110 iedere maand een aantrekkelijke actie. Zo krijgt in januari iedereen die een fiets koopt bij Appelhof naast een fikse korting ook een staatslot cadeau.

Cruisevakanties worden steeds populairder. privébasis met als afsluiting een strandvakantie op Bali. Liever dichter bij huis maar toch wat anders? Kies dan voor de presentatie van Marokko, een land dat veel te bieden heeft.

presentatie van 14.30 tot 15.30 uur en de Marokkopresentatie van 15.30 tot 16.30 uur.

“Mensen kunnen bij ons dus miljonair worden”, lacht Jan Appelhof. In het jubileumjaar van zijn zaak kiest hij bewust voor een reeks van publieksacties. “We hadden natuurlijk ook de hele zaak kunnen verbouwen en schilderen, maar daar schieten onze klanten niets mee op. Die komen hier meestal maar eens in de zoveel tijd. Daarom kiezen wij voor acties waar de mensen echt profijt van hebben.”

Entree voor de mini-vakantiebeurs is gratis, maar reserveren is zeer wensePresentaties lijk. Dit kan via schaijk@ De presentatie van MSC travelxl.nl of telefonisch cruises duurt van 13.30 tot 0486-461155. 14.30 uur, de Indonesië-

Project van Van der Heijden Schaijk

Zelfmaakmodecentrum Anny Startsein voor bouw Huis van in Schaijk wordt overgenomen Ontmoeting en Sport in Demen SCHAIJK - Anny van Griensven (63) sluit op donderdag 29 december haar stoffenzaak aan de Pastoor van Winkelstraat in Schaijk. Na dertig jaar de winkel met veel plezier te hebben gerund, vindt ze het tijd om een stapje terug te doen. Samen met haar man Joop gaat ze genieten van haar nieuw verworven vrije tijd. De winkel wordt overgenomen door de zussen Fiona Theunissen en Jane Schoppema en gaat verder onder de naam Sisters Stoffen en Fournituren.

Dertig jaar geleden, op donderdag 2 april 1981, opende Anny na weken van verbouw- en inrichtingswerkzaamheden, haar stoffenzaal aan de Bossestraat 5 in Schaijk. In 1984 sloot de winkel voor een week om een metamorfose te ondergaan. Er werd aan de achterkant een gedeelte aangebouwd, waarmee de grootte van de winkel ongeveer verdubbelde. Ook Joop van Griensven wordt dan werkzaam in de winkel. Hij houdt zich naast verkoop en schoonmaak bezig met het afstellen en controleren van naaimachines. Op 3 september 1986 verhuist de zelfmaakmodewinkel naar de Pastoor van Winkelstraat. Ook hier werd een grondige verbouwing gerealiseerd, aangezien het pand voorheen dienst deed als café. Het assortiment werd uitgebreid met breimachines en ook werd er een kleine wijziging in de naam doorgevoerd: Zelfmaakmodecentrum Anny. Na dertig jaar sluiten Anny en Joop van Griensven op 29 december voor het laatst de deuren van de winkel. Zij bedanken iedereen voor het vertrouwen en de support die zij in die tijd mochten genieten. Nieuwe eigenaren De zussen Fiona Theunissen en Jane Schoppema nemen het stokje van Anny over. De twee willen de winkel verbouwen. De zaak gaat vanaf dinsdag 17 januari verder onder de naam Sisters Stoffen en Fournituren. “Toen wij hoorden dat Zelfmaakmodecentrum Anny zou verdwijnen, ervaarden wij dat als een groot gemis voor Schaijk en omgeving. Met de overname hopen wij bij alle vaste klanten een glimlach op hun gezicht te toveren. We heten iedereen van harte welkom. We behouden het volledige assortiment met stoffen en fournituren en gaan dit uitbreiden met gordijnstoffen en raamdecoratie. Tevens hebben we een eigen gordijnatelier, zodat alle gordijnen, zowel nieuw als oud, vakkundig gemaakt kunnen worden. Ook voor herstel- en verstelwerkzaamheden voor kleding, breiwol, borduurgarens, naaimachines en stoomgoed kan men bij ons terecht.” Meer info staat vanaf eind januari op de website www.sistersstoffen.nl.

DEMEN/SCHAIJK - Wethouder Jan van Loon sloeg donderdag 22 december de eerste paal de grond in voor het Huis van Ontmoeting en Sport in Demen. Dat gebeurde op het terrein van voetbalclub SDDL aan de Ossstraat 11 in Demen.

In mei 2011 won bouwbedrijf Van der Heijden uit Schaijk de prijsvraag Construct en Build voor de bouw van het Huis van Ontmoeting en Sport. Belangrijk onderdeel van het gebouw is de nieuwbouw van de kleed- en clubaccommodatie van Sportclub Demen, Deursen, Langel, kortweg SDDL. Verder komt er in het multifunctionele gebouw een kantine en een ruimte voor toneel- en dansvoorstellingen en repetities. Ook clubs kunnen er straks terecht voor yogales, vergaderingen, kaarten, handwerken of om carnaval te vieren. Door het gebouw slim in te delen, heeft het straks ruimte voor al deze activiteiten. Impuls “Kleine kernen leefbaar houden, vindt het college van Oss van het grootste belang”, stelt wethouder Jan van Loon. “Dat staat ook met zoveel woorden in het coalitieprogramma Samen werken vanuit de kracht van Oss. Met het Huis voor Sport en Ontmoeting krijgt die leefbaarheid in Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg en Neerlangel een flinke impuls.” Kort na de zomer van 2012 wordt het Huis van Ontmoeting en Sport opgeleverd.

Jan en Sissi Appelhof in hun fietsenzaak in Schaijk.

Na de kortings- en staatslotenactie in januari staat bij Appelhof in februari weer een nieuwe aantrekkelijke actie op het programma. Bij aankoop van een fiets vanaf 799 euro mogen klanten dan een gratis kinderfiets tot twintig inch uitzoeken. In de rest van het jaar volgt nog een reeks jubileumacties, waarbij Appelhof nadrukkelijk ook samenwerking zoekt met andere Schaijkse middenstanders. “Het is immers belangrijk dat we als lokale ondernemers ook elkaar ondersteunen.” Derde generatie Jan en zijn vrouw Sissi vormen de derde generatie Appelhofs in de fietsenzaak. “Mijn opa heeft meer dan honderd jaar geleden, vanaf de huidige locatie, de eerste fiets van Schaijk geleverd. Die was voor de zoon van burgemeester Hoefnagel. Wanneer mijn opa naar zijn verloofde ging, leende hij die fiets van de burgemeesterszoon”, vertelt Jan, die de zaak 35 jaar geleden overnam van zijn vader. Appelhof Tweewielers is sinds jaar en dag een begrip in de wijde regio. Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie opgebouwd door haar vakmanschap, persoonlijke service en ruime assortiment, waarin gerenommeerde merken als Sparta, Gazelle en Montego zijn vertegenwoordigd. De zaak is ook gespecialiseerd in elektrofietsen. Voor meer info: 0486-461392 of kijk op de website www.appelhoftweewielers.nl.

Ed Heimans en Ton Wouters

Hoge onderscheiding voor Zeelandse Oad-chauffeurs ZEELAND/MARKELO - Tijdens een gezellig samenzijn bij café-restaurant de Poppe in Markelo ontvingen afgelopen week zeven Oad-chauffeurs het erediploma van de IRU (International Road Union). Onder hen ook Ed Heimans en Ton Wouters, beiden werkzaam op de Oad-vestiging in Zeeland.

Het erediploma van de IRU, een internationale overkoepelende organisatie van het wegtransport betreffende bussen, touringcars, taxi’s en vrachtwagens, wordt maar één keer per jaar op voorspraak van de nationale organisaties toegekend tijdens de najaarsvergadering van de IRU te Genève. Het diploma is voor touringcarchauffeurs de hoogst haalbare onderscheiding met een internationale erkenning. Naast het diploma op naam, is er een onderscheiding en een draaginsigne.

Met een smoesje werden de touringcarchauffeurs Harry Mondeel, Henk Bouwhuis, Harry Stegeman, Johan Scholte Albers, Ton Wouters, John Borghols en Ed Heimans in uniform naar het restaurant in Markelo gelokt. Ze waren in de veronderstelling dat ze een aantal collega’s moesten vervoeren dat op deze avond hun 25-jarig jublieum vierde en met (pre-)pensioen ging. Blij verrast waren ze dan ook toen ze geheel onverwacht uit handen van Oad-directeuren Quirine ter Haar en Frans Schuitemaker de eervolle onderscheiding mochten ontvangen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

Ed Heimans.

Ton Wouters.

31


FUN FOR FANS

CATEGORIE 1 HE T HEL E JA AR DOOR V UUR W ERK

480 Ajax feestpakket

12,95

Vette lol met dit feestvuurwerk dat het gehele jaar door gebruikt mag worden. Maat L.

570 Party sambal

Hup Holland hup! 40 seconden lang brandende feestfakkel met oranje vuur.

4,99

520 Oranje feestfakkel 2 stuks

4,99

Dikke pret met dit feestvuurwerk dat het gehele jaar door gebruikt mag worden. Maat XL.

571 Kids mix

8,99

Fel magnesium licht!

501 Flashing demon 36 stuks

5,99 Lang zullen ze leven! Deze zilverfontein zingt de sterren van de hemel.

482 Feyenoord feestpakket

12,95

558 Singing with the stars 2 stuks

2,59 Deze crackling ballen zijn zo agressief als een stier!

310 Red bulls 32 stuks

5,99 484 PSV feestpakket

12,95

Crackling zweep met veel en harde effecten.

Let op: alleen voor echte vuurwerkfans! Mega-supersonisch-ultra-vet!

Echt vuurwerk, nu al te krijgen!

562 Vuurwerkmania

515 Knetterlint

564 Vet vuurwerk!

14,95

3,99

BESTEL NU ...vul hier uw bestelling in en breng de bestellijst zo snel mogelijk naar onze winkel! Bestellingen minimaal E 12,50. Deze bestelbon voor 28 december inleveren en contant betalen! Wij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 2012. Naam:.............................................................................................................................................. Straat:.............................................................................................................................................. P.C.: ................................Plaats: .................................................................................................... Houd mij op de hoogte

E-Mail:..........................................................................................................

Tel.nr.: .............................................................................................................................................. Door de winkelier in te vullen:

Ik haal mijn bestelling op:

Bestelbon nummer:

29

30

31

´s morgens ´s middags

............................................................................

Art.-Nr. Omschrijving

Eenheid

Aantal

Prijs

Bedrag

2,29

054 Ratelband 360

per stuk

3,99

Fonteinen en kometen

Aantal

Prijs

0,99

Art.-Nr. Omschrijving

Eenheid

Prijs

310 Red bulls

32 stuks

5,99

3,29 8,49

501 Flashing demon

36 stuks

5,99

807 Royal cannon

per stuk

515 Knetterlint

20 stuks

3,99

808 Diva

per stuk

9,99

238 Bizarrr!

per stuk

49,95

516 Knalerwten*

150 stuks

1,99

810 Déjà vu

per stuk

12,95

517

40 stuks

2,99

811 Phantom 12's

per stuk

24,95

308 Mosquitos

12 stuks

1,49

520 Oranje feestfakkel

2 stuks

4,99

812 Metropolis 36's

per stuk

29,95

325 Panzer tank

per stuk

1,99

540 Sterretjes 16cm*

50 stuks

0,99

813 The beast 26's

per stuk

34,95

327 Hummer

per stuk

9,99

543 Sterretjes 30cm*

15 stuks

2,29

814 Camuro queen 25's

per stuk

39,95

330 Pyro academy

per stuk

9,99

545 Sterretjes 70cm*

6 stuks

3,49

820 Crazy magnolia

per stuk

14,95

558 Singing with the stars

2 stuks

2,59

823 Awakenings

per stuk

21,95

560 IJsfantasie*

5 stuks

3,99

824 Cocoon crash

per stuk

22,95

827 Paranoia

per stuk

19,95

837 Empire eagles

5 stuks

39,95 49,95

Grondvuurwerk

Fun for fans

Jumbo knalerwten*

480 Ajax feestpakket

per stuk

12,95

562 Vuurwerkmania

per stuk

9,99

482 Feyenoord feestpakket

per stuk

12,95

564 Vet vuurwerk!

per stuk

14,95

484 PSV feestpakket

per stuk

12,95

570 Party sambal

per stuk

4,99

839 The godfather 52's

per stuk

571 Kids mix

per stuk

8,99

840 Alcatraz 58's

per stuk

59,95

841 Close 2 heaven 40's

per stuk

64,95

842 Camuro king 49's

per stuk

69,95

862 B-witched

5 stuks

24,95 39,95

618 Hitparade

12 stuks

4,99

*niet afgebeeld

1,79

630 Wenspijl

per stuk

7,99

Sierassortimenten

649 Showtime

20 stuks

29,95

099 New kids nitro pakket

per stuk

177 Twist 'n shout

per stuk

14,95

652 Highlights

9 stuks

49,95

183 G-spot

per stuk

19,95

702 Make my day

per stuk

7,49

867 Silver

per stuk

704 Full house

per stuk

17,95

868 Gold

per stuk

59,95

1,99

706 Spring break

per stuk

24,95

869 Platinum

per stuk

79,95

Veiligheid 09015 Aansteeksigaar

per stuk

99,95

09031 Romeinse kaars-grip

per stuk

2,79

708 Most wanted

per stuk

34,95

168 Thunderpipe

4 stuks

3,99

09033 Cirkel-grip

per stuk

2,99

722 Ultieme buurtpakket

per stuk

349,50

179 Thundergod

per stuk

6,99

09037 Dé aansteeklont

per stuk

0,25

189 Mc thunder

per stuk

9,99

09047 Lanceerbasis 3-poot

per stuk

3,99

406 Thunder cannon

per stuk

3,99

09064 Geluksballon

per stuk

4,99

624 Headbangers

6 stuks

9,99

09065 Veiligheidsbril normaal

per stuk

1,99

09066 Veiligheidsbril klein

per stuk

1,99

09067 Geluksballon assorti kleuren

per stuk

5,99

09069 Geluksballon oranje

per stuk

5,99

Lever uw bestellijst in op Scheltseweg 8 in Schaijk

Openingstijden Vuurwerkverkoop do 29 dec 9.00 - 20.00 uur vrij 30 dec 9.00 - 20.00 uur zat 31 dec 8.00 - 18.00 uur

Totaal kolom 3

VOORVERKOOP ACTIE! Bij aankoop van E 40,- tot E 100,-, Downtown t.w.v. E 19,95 gratis.

Totaal kolom 2 Totaal kolom 1 Totaal

Bij aankoop van E 100,- tot E 200,-, The viking 70‘s t.w.v. E 39,95 gratis. Bij aankoop van E 200,- tot E 350,-, Massive 39‘s t.w.v. E 69,95 gratis. Bij aankoop van E 350,- of meer, Full size 98‘s t.w.v. E 99,95 gratis. *Gratis vuurwerk wordt door ons zelf bepaald en geldt alléén in de voorverkoop.

KNALAANBIEDINGEN

Wat u zeker weten moet! Openingstijden voorverkoop ma di do vrij 13.00 - 19.00 uur woe 13.00 - 17.00 uur zat 8.00 - 12.30 uur

Totaal kolom 4

Totaal kolom 3

Totaal kolom 2

DE BETERE VAKHANDEL!

8263/13.000

Prijs

39,95

9,99

32

Aantal

per stuk

44,95

4 stuks

• Aan personen jonger dan 16 jaar mag geen vuurwerk worden verkocht.

Eenheid

804 Maestro

per stuk

per stuk

• Steek al uw vuurwerk buiten af. • Stop geen vuurwerk in jas- of broekzakken. • Ontsteek vuurwerk met een aansteeklont. • Bewaar na het aansteken voldoende afstand. • Geen weigeraars opnieuw proberen aan te steken. • Gooi nooit met vuurwerk. • Wees een mens en spaar de dieren. • Beperk het afsteken van vuurwerk tot de Oudejaarsavond. • Lees eerst de Nederlandse aanwijzingen op de verpakking. • Zorg voor een stabiele ondergrond. • Bewaar het vuurwerk voor en tijdens het afsteken op een veilige plaats. • Ruim na afloop altijd het afval op. • Al ons vuurwerk is steekproefsgewijs getest. • U krijgt in onze zaak deskundige voorlichting. • Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel. • Artikel-prijswijzigingen voorbehouden. • De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld. • Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen.

Art.-Nr. Omschrijving

per stuk

124 Assorted fountain

Totaal kolom 1

Bedrag

227 Pokerface

154 OMG

Thunder kingdom

Aantal

34,95

Vuurpijlen

per stuk

Bedrag

233 S.W.A.T.

FOR

100 stuks

104 Sparky

per stuk

FANS

002 Woodpecker cracker

Eenheid

221 Cybershot

FUN

Knalvuurwerk

Royal class ...voor de echte liefhebber!

Categorie 1 Vuurwerk Art.-Nr. Omschrijving

Scheltseweg 8 5374 EB Schaijk Tel. 0486 - 46 27 63 Fax 0486 - 46 38 67 info@megenselektro.nl www.megenselektro.nl

Afhaaladres tijdens de verkoopdagen: Schutsboomstraat 9 5374 CA Schaijk (v/h pand Boerenbond)

Ga snel naar de bestellijst van onze folder of onze online vuurwerkwinkel!

www.arenalokaal.nl – vrijdag 23 december 2011

*Deze artikelen tellen niet mee voor de gratis vuurwerkactie.

013

Kanonslag TNT

200 stuks

015

Kanonslag shising

200 stuks

2,45 0,99

069

Red dragon

per stuk

49,95

201

Pyrocracker

per stuk

17,95

202-4

Thunder king

4 stuks

1,75

202-40 Thunder king

40 stuks

14,95

202-288 Thunder king

288 stuks

99,95

204

Top spinners

4 stuks

0,99

206

Magic candle

10 stuks

0,99

208

Micro rocket

100 stuks

0,99

604

Babypijl fluit

144 stuks

2,49

EINDTOTAAL

Bedrag

Uitgever: Lesli Vuurwerk B.V., P.B. 49, 7130 AA Lichtenvoorde · Zonder toestemming van de uitgever mag niets uit deze folder gekopieerd worden. Kanonslag TNT, Thunder kingdom, Twist ‘n shout, Spooky, X-factor, Pyroshopper, Wenspijl en concept ,Dé aansteeklont, Fun for fans en concept en Royal class zijn geregistreerde trademarks van Lesli Vuurwerk B.V.

9,99

20 stuks

Weekblad Arena week 51 2011  

Weekblad Arena week 51 2011

Weekblad Arena week 51 2011  

Weekblad Arena week 51 2011

Advertisement