Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 15 – week 48 27 november 2009 www.arenalokaal.nl

Nieuwbouw voor basisschool De Kreek’l

pagina

3

Ravenstein bij Kaarslicht

pagina

5

Leerlingen Vlasgaard in Z@ppsport

pagina Er staan nog steeds geen zorgwoningen op het Rabobankterrein aan de Runstraat in Schaijk.

‘Project Rabobank had al klaar moeten zijn’

Landerd maant Maasland tot spoed met bouw zorgwoningen Schaijk SCHAIJK - Waar starters en doorstromers op de woningmarkt in Schaijk momenteel op hun wenken worden bediend met het project Akkerwinde, wil het met de huisvesting voor zorgbehoevende ouderen maar niet vlotten. Er bestaan al lange tijd plannen om dertig zorgappartementen te bouwen op de locatie van de Rabobank Schaijk aan de Runstraat, maar deze zijn tot op heden niet van de grond gekomen. Dit tot onvrede van het Landerdse college van burgemeester en wethouders, dat grondeigenaar Mooiland Maasland maant tot spoed met het ‘project Rabobank’. “De zorgwoningen hadden half 2009 al klaar moeten zijn.”

ij hebben tweeeneenhalf jaar geleden al overeenstemming bereikt met Mooiland Maasland over de locatie Rabobank Schaijk”, zegt wethouder ruimtelijke ordening Chris School. “Toen is afgesproken dat binnen twee jaar appartementen voor zorgbehoevende ouderen zouden worden gerealiseerd. De bouw is echter nog steeds niet begonnen. Wij krijgen intussen veel vragen van burgers over hoe de zaak ervoor staat en willen daarom snel duidelijkheid van Mooiland Maasland over de voortgang van dit project. Als college hebben wij nota bene een bemiddelende rol gespeeld bij het feit dat zij de locatie Rabobank mogen ontwikkelen. Mooiland Maasland moet zich aan de afspraken

houden en opschieten.” Wethouder welzijn Peter Raaijmakers dringt eveneens aan op een snelle realisatie van de appartementen voor zorgbehoevende ouderen. ”Dit is namelijk precies wat we in Schaijk nog missen: een kans om oud te worden in ons eigen dorp, ook als we wat meer zorg nodig hebben. Het sluit bovendien helemaal aan bij de integrale zorgvisie die we samen met Zorg Voor Ouderen Maasland en Welstaete hebben ontwikkeld. Daarbij hebben we goed gekeken naar de behoeften van en de voorzieningen in onze kernen. Zeeland heeft natuurlijk al zorgcentrum Compostella, maar in Schaijk hebben we nu geen goede voorzieningen voor continue zorg. Ouderen die meer zorg nodig hebben, moeten nu

op latere leeftijd nog verhuizen naar Herpen, Zeeland, Oss of HeeswijkDinther.” Volgens Raaijmakers moeten op de locatie Rabobank zorgappartementen voor ouderen en appartementen voor psychogeriatrische bewoners komen. “We krijgen dan 24-uurszorg in het hart van Schaijk, waarbij we straks ook de bewoners van zorgcentrum De Wijers continue zorg kunnen leveren. Hetzelfde geldt voor de bewoners van De Dolfijn, een kleinschalig wooninitiatief voor kinderen met een handicap dat aan de nieuwe basisschool De Regenboog is gekoppeld.” ‘Gevaarlijke uitspraken’ Monique Lugthart, woordvoerder van Mooiland Maasland, noemt de uitspraken van het college over de

voortgang van het zorgwoningenproject ‘gevaarlijk’. “Er is helemaal geen officiële overeenkomst en er staan zeker geen afspraken op papier over de termijn waarop wij gaan bouwen. Als de gemeente Landerd zo’n document heeft dan houd ik me aanbevolen.” Volgens Lugthart zit er wel schot in de zaak. “We zijn druk in onderhandeling met een zorgpartij (Brabant Zorg, red.) en voeren ook gesprekken met een buurman wiens tuin aan het gebouw grenst. Hij vreest in de toekomst hinder te ondervinden als gevolg van de nieuwbouw. Die gesprekken verlopen in goede harmonie, we verwachten daar wel uit te komen.” Mooiland Maasland wil zich niet laten vastpinnen op een datum waarop de zorgwoningen klaar zijn. “We gaan heel zorgvuldig te werk qua planning, want we willen alle problemen vóóraf tackelen en niet achteraf. Maar we verwachten niet dat het nog jaren duurt.”

8

Veevoederfabriek De Heus mag open blijven RAVENSTEIN - Veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein hoeft haar productie niet tijdelijk stil te leggen, zo bepaalde de Raad van State dinsdag. De provincie Noord-Brabant besloot eerder dat de voerfabriek tot het einde van het jaar stilgelegd zou moeten worden, omdat het bedrijf het productieplafond van 140.000 ton veevoeder ruimschoots had overtreden. De Raad van State is van mening dat De Heus zich terecht verweert tegen een opgelegde sluiting omdat de fabriek op korte termijn zicht heeft op een nieuwe milieuvergunning van de provincie. De problemen bij De Heus ontstonden in september, toen de Raad van State een eerder verleende vergunning van de provincie NoordBrabant aan de fabriek van De Heus vernietigde. Op basis van die vergunning zou De Heus 230.000 ton veevoer per jaar mogen produceren in Ravenstein. Doordat die vergunning werd vernietigd, viel het bedrijf terug op de oude vergunning, waarin een productieplafond van 140.000 ton was vastgesteld.

Kanjerprijs voor monumenten Ravenstein en Neerlangel RAVENSTEIN - De Kasteelsepoort van Ravenstein, het kerkje van Neerlangel, het klooster van de Franciscanen in Megen en de Luciakerk in Ravenstein zijn de monumenten die komend jaar met een bijdrage uit de ‘Kanjerprijs voor monumenten’ van de gemeente Oss worden opgeknapt. Wethouder Hendrik Hoeksema reikte woensdag de Kanjercheques uit aan de eigenaren/gebruikers van deze panden. Dit jaar heeft de gemeente Oss een extra bedrag van 200.000 euro beschikbaar voor restauratie of onderhoud van grote monumenten. Tien plannen zijn ingediend, vier vielen er in de prijzen. De eeuwenoude St. Jan de Doperkerk in Neerlangel ontvangt een bijdrage voor de restauratie van dak en ramen. De jury gaf aan ‘bewondering te hebben voor de betrokkenheid van de kleine gemeenschap van Neerlangel om dit monument in goede staat en toegankelijk te houden’. De Ravensteinse St. Luciakerk krijgt financiële steun voor restauratie van de koepel, lantaarn en ramen. ‘Met zijn specifieke vorm bepaalt deze kerk het beeld van Ravenstein’, stelt de jury. Ook de Kasteelse plaats in Ravenstein viel in de (Kanjer)prijzen. ‘Een opmerkelijk gebouw’, vindt de jury, ‘dat door zijn ligging en onderdoorgang ook een grote betekenis heeft voor een breed publiek’.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 november 2009


Alles voor heerlijke decemberavonden Zet je schoentje Lever je schoentje in bij Albert Heijn. Haal je schoentje met daarin een

verrassing van Sinterklaas vanaf 2 december weer op.

Gewoon bij Albert Heijn.

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 november 2009


College en schoolbestuur zien mogelijkheden

Reekse basisschool De Kreek’l kiest voor bouw nieuw pand REEK - De huisvesting van het basisonderwijs in Reek begint eindelijk vorm te krijgen. Op verzoek van het Landerdse college van B en W heeft bureau Smitshoek Melles & Partners een zogeheten quickscan uitgevoerd. Hieruit blijkt dat De Kreek’l uit de voeten kan met het geraamde bedrag. Dit houdt in dat LKZ-school De Vlinder kan uitbreiden in De Kreek’l. De Reekse basisschool krijgt dan nieuwbouw op een locatie elders in Reek.

fgelopen weken heeft bureau Smitshoek Melles & Partners een quickscan uitgevoerd om te kijken of er een moderne school te realiseren is binnen de norm. “Het bureau heeft gekeken naar zes à zeven actuele projecten”, verduidelijkt onderwijswethouder Jos van der Wijst. “Daaruit blijkt dat nieuwbouw goed haalbaar is voor de genoemde bedragen.” Ook bleek dat de door Pronexus opgestelde leerlingenprognose niet correct was. “Op 1 oktober dit jaar zaten er zeventien leerlingen meer op De Kreek’l dan voorspeld was”, zegt Van der Wijst. “Pronexus heeft daar nog eens naar gekeken en de prognose naar boven bijgesteld. Dit houdt concreet in

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

dat er meer leerlingen zijn dan verwacht de komende jaren en daardoor heeft De Kreek’l recht op meer vierkante meters. We kunnen uitgaan van 929 vierkante meters nieuwbouw met daaromheen een speelplaats van bovengemiddelde omvang.” Slag om de arm Het college heeft dit teruggekoppeld met het schoolbestuur van De Kreek’l.

De Kreek’l gaat verhuizen naar een nieuwe locatie. Ook zij acht nieuwbouw haalbaar, maar houdt wel een slag om de arm. Als in de aanbesteding blijkt dat de kosten alsnog te hoog oplopen gaat het bestuur van de Kreek’l weer met het college om tafel zitten om een andere oplossing te zoeken. De totale kosten voor de gemeente zijn geraamd op 2,4 miljoen euro. Dit be-

drag is vastgesteld aan de hand van de geldende norm. Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt verwacht Jos van der Wijst dat in juli 2011 de bouw begint. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt”, stelt hij.

Informatiebijeenkomst woningbouwplan Akkerwinde trekt veel belangstellenden SCHAIJK/ZEELAND - De informatiebijeenkomst over het woningbouwproject Akkerwinde in Schaijk trok vrijdagmiddag enkele honderden, veelal Schaijkse belangstellenden naar zaal De Potter. De eerste fase van het plan, dat grotendeels wordt ontwikkeld door de bouwbedrijven Gebr. Van der Heijden uit Schaijk en Van Wanrooij uit Geffen, omvat de bouw van 24 starterswoningen, 28 twee-onder-een-kapwoningen, vijf vrije kavels, één vrijstaande woning en acht huurwoningen (ontwikkeld door Mooiland Maasland).

De starterswoningen in plan Akkerwinde hebben een vanafprijs van 195.000 euro (vrij op naam), zo werd vrijdagmiddag bekendgemaakt. De twee-onder-een-kapwoningen variëren in prijs tussen de 289.000 en 369.000 euro (vrij op naam). Aan de vrijstaande woning hangt een prijskaartje van 499.000 euro. Woningzoekenden krijgen tot donderdag 3 december 17 uur de tijd zich in te schrijven voor een woning en hun voorkeur voor een woningtype en/of kavelnummer kenbaar te maken. Medio december vindt bij de notaris een loting plaats om de toewijzing van de woningen te bepalen. Bij de toewijzing van woningen en bouwkavels hebben mensen van ‘buitenaf’ evenveel kans als inwoners van Landerd zelf. De gemeente hanteerde jarenlang een puntensysteem waarbij ‘eigen’ mensen voorrang kregen, maar werd onlangs teruggefloten door het ministerie van VROM, omdat dit puntensysteem in strijd is met de Huisvestingswet. De bouw van het project Akkerwinde in Schaijk start in het voorjaar.

column Van 0,3% naar 0,28% “Rekening energie gaat fors omhoog”, kopte afgelopen donderdag De Volkskrant. “De energierekening gaat vanaf 2012 flink omhoog om grote investeringen in duurzame energie te financieren. Tot 2020 betalen energieverbruikers naar schatting 20 miljard extra, boven op de kosten van hun eigen verbruik.” Zo’n zware belastingmaatregel zou in normale gevallen leiden tot groot protest en massabijeenkomsten op het Malieveld. Maar gek genoeg gebeurt dat niet als het over milieubelastingen gaat. We zijn in de afgelopen dertig jaar zo deskundig gehersenspoeld dat we er ten diepste van overtuigd zijn dat we schuldig zijn aan alles wat er mis gaat in de natuur. Eerst was het de zure regen, toen het ozongat en nu dus CO2. De voortdurend herhaalde beelden van afkalvende ijskappen en gigantische schoorstenen die CO2 uitstoten, hebben hun werk gedaan. De overtuiging dat de mens schuldig is, zit zo rotsvast in ons verankerd dat we zelfs niet op het idee komen om twee minuten te googelen om de meest basale feiten over het hele klimaatverhaal boven tafel te krijgen. Vanmorgen zat ik bij de notaris om de stichting Wereld Natuurbestrijdingsfonds op te richten. Toen ik de naam van de stichting bekendmaakte, keek hij me lachend aan en zei dat hij behoorde tot de Groene Khmer. Hij was donateur van het WNF én van Natuurmonumenten. U begrijpt dat er meteen een levendige discussie ontstond en dat het niet lang duurde voor ik hem de vraag stelde: ‘Hoeveel CO2 brengt de natuur in de lucht en hoeveel de mens’. Deze vraag stelde ik dus aan een bestudeerd man met een brede interesse en een warm hart voor de natuur. Een man die zich oprecht grote zorgen maakt over het klimaat. Maar toch had hij geen idee hoe de verhoudingen lagen maar was er wel zeker van dat de mens hoofdschuldige was. Hij kon zijn oren dan ook niet geloven toen ik zei dat de natuur 97% van alle CO2 uitstoot. Binnenkort komen in Kopenhagen de wereldleiders bij elkaar om tot harde afspraken te komen over CO2. Over de rest van de broeikasgassen wordt niet gesproken. Immers, CO2 vormt slechts 10% van de broeikasgassen die door de natuur worden geproduceerd, zoals waterdamp bijvoorbeeld. Dus feitelijk is onze invloed op het klimaat 0,3%. Vanaf 2012 tot 2020 gaan wij met ons allen 20 miljard euro betalen om die invloed terug te brengen naar 0,28%. Als Kopenhagen een succes wordt, gaan we in de wereld elk jaar meer dan 250 miljard euro spenderen om de gemiddelde temperatuur op aarde in 2050 met een halve graad omlaag te brengen. Eén behoorlijke vulkaanuitbarsting en alles is tevergeefs geweest. Het klinkt ongelooflijk allemaal. Maar kruip nu achter uw computer. Als u tot andere cijfers komt, dan hoor ik het graag. Theo van Duren

Dorpsraad Ravenstein vergadert over Vlaam/SDDL en Dorpenweg RAVENSTEIN - Tijdens de vergadering van de dorpsraad Ravenstein op dinsdag 1 december geeft Geert-Jan van den Brand van de gemeente Oss een toelichting op de ontwikkelingen rond dorpshuis De Vlaam In Demen en sportvereniging SDDL . Ellen Neelen van de gemeente Oss praat de aanwezigen bij over de stand van zaken rond de uitwerking van de mobiliteitsvisie in relatie tot de Dorpenweg. De vergadering begint om 20 uur in het oude Raadhuis in Ravenstein.

Infoavond over aanleg fietspaden Schaijkseweg HERPEN - In Den Handwijzer aan de Berghemseweg in Herpen vindt woensdag 9 december een informatieavond plaats over de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Schaijkseweg in Herpen. Tijdens de bijeenkomst wordt het eerste schetsontwerp besproken met belanghebbenden. Hierna kan het ontwerp verder worden uitgewerkt voor het inspraaktraject dat later volgt. Het voornemen is om een vrijliggend fietspad voor twee richtingen aan te leggen aan de westzijde van de Schaijkseweg. Op de hoofdrijbaan wordt een aantal snelheidsremmende maatregelen getroffen ter hoogte van de Bosweg. Het conceptplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis in Oss.

Landerds college brengt wijkbezoek aan Schaijk SCHAIJK - Schaijk is op 15 december aan de buurt voor het wijkbezoek van het Landerdse college van B en W. Naast het college gaat ook de buurtcoördinator van de politie mee en de bijzondere opsporingsambtenaar (BOA). De bijeenkomst in dorpshuis De Phoenix duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Het college wil graag weten wat er speelt en welke onderwerpen van het gemeentelijk takenpakket (meer) aandacht verdienen. Iedereen wordt deze avond in de gelegenheid gesteld om met burgemeester en wethouders van gedachten te wisselen. Wie onderwerpen heeft om onder de aandacht van het college te brengen kan deze tot 3 december melden bij het hoofd van de afdeling Algemene Zaken, Corinne Mulder. Dit kan via e-mail (corinne.mulder @landerd.nl) of telefonisch: 0486-458150.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 november 2009

3


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Elke zaterdag Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland 28

?

28

ier

28 28 28

ap

28

De Fuik discoavond voor de jeugd vanaf groep 7 tot en met 15 jaar, van 19 tot 22 uur in De Piramide in Schaijk Yes! Weekend: optreden BZB in de feesttent achter het Witte Huis in Zeeland What a feeling: terug naar de jaren zeventig, tachtig en negentig in Ambianz in Zeeland Kinderdisco, van 19 tot 22 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Workshop glas-in-lood, van 10.30 tot 16.30 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Stichting Werkgroep en Cultuur Ravenstein 25 jaar: jubileumconcert ‘Passie voor Piazzolla’ door Grupo del Sur, vanaf 20 uur in de NH Kerk in Ravenstein Regionale vogeltentoonstelling, zaterdag van 18 tot 22 uur en zondag van 10 tot 17 uur in De Potter in Schaijk MuziS presenteert: Treble Wind Trio (fluit, hobo en klarinet), vanaf 12 uur in De Phoenix in Schaijk Prinsenreceptie De Smouskes, vanaf 12.11 uur in de feesttent achter het Witte Huis in Zeeland Surprise kinderbingo, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest The Sunshine Boys, van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Idem Dito, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Expositie werken van keramiste Josje Cornelissen en schilders Harry van Nielen en Margret Wagener, van 13 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein

efp

28

bri

NOVEMBER

uitleg.nl

28-29 29 29 29 29 29

DECEMBER 1 1 2 6 6 8 9 9 12 12 12 12 13 13

Algemene ledenvergadering voetbalvereniging Achilles, vanaf 21 uur in het clubhuis aan de Mgr. Suijsstraat in Reek Openbare vergadering Dorpsraad Ravenstein, vanaf 20 uur in het Raadhuis in Ravenstein Lachend het jaar 2010 in met de 13e Amusements- en Tonproatersavond CV De Sliepse, vanaf 20 uur (zaal open vanaf 18.30 uur) bij Thekes in Herpen Dansmiddag met orkest Come Back, van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Sowieso, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Expositie werken van keramiste Josje Cornelissen en schilders Harry van Nielen en Margret Wagener, van 13 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Oud papier Schaijk Oost KVO kerstworkshop met Pauline Post, vanaf 20 uur in de Phoenix in Schaijk Informatieavond over de aanleg van de fietspaden aan de Schaijkseweg in Den Handwijzer in Herpen De Fuik Kerstdisco voor de jeugd vanaf groep 7 tot en met 15 jaar, van 19 tot 22 uur in De Piramide in Schaijk Ut Hoischurke Casino gala voor kinderen vanaf groep 7 tot en met 15 jaar, van 19 tot 22 uur in De Vlashoeve in Zeeland Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Expositie werken van keramiste Josje Cornelissen en schilders Harry van Nielen en Margret Wagener, van 13 tot 17 uur in galerie Tem Blakke in Ravenstein Vrije markt, van 9.30 tot 16 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag met orkest Idem Dito, van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kend’Ons, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 november 2009


Gastouders onvoldoende op de hoogte van nieuwe regels

Oppasopa en oppasoma: een echte baan REGIO - Bij veel gezinnen viel afgelopen week een brief van de Belastingdienst op de deurmat met daarin de nieuwe regels voor gastouderopvang in 2010. De brief roept bij veel ouders en gastouders vragen op. Uit onderzoek van het gastouderbureau ViaViela blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse gastouders niet weet wat te doen om ook volgend jaar kinderen op te mogen vangen. ViaViela, gespecialiseerd in de oppassubsidie voor oma’s en opa’s, start daarom een voorlichtingscampagne.

ppasoma Stella: ”Voor ouders is het heerlijk dat de kinderen bij een bekende worden opgevangen. Bij oma is het vertrouwd en nu wordt het ook nog eens een echte baan. Ik ben niet bang voor het diploma. We hebben zoveel ervaring en kennis opgebouwd.” Marcel Verkuijlen, algemeen directeur ViaViela, heeft de onrust onder de gastouders ook opgemerkt, maar geeft aan dat het zeker niet nodig is. Om hun gastouders te informeren is enige tijd geleden daarom al een brochure uitgestuurd met daarin alle informatie. Vanaf deze week start het bureau een landelijke voorlichtingscampagne voor alle gastouders. “Een grote groep van de bij ons aangesloten gastouders beschikt al over de juiste diploma’s. Het is onze taak om gastouders te begeleiden in het hele traject. We zorgen ervoor dat alles in orde komt. Gastouders hoeven niet hele dagen op cursus, maar kunnen thuis studeren. ViaViela betaalt de kosten voor het behalen van het vereiste certificaat.” Veranderingen Vanaf 1 januari 2010 wordt de oppassubsidie alleen uitbetaald als zowel de gastouder als het gastouderbureau voor het einde van dat jaar staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Om in dit register te komen moeten gastouders kunnen aantonen dat zij door opleiding of

Frans van Casteren uit Schaijk koninklijk onderscheiden

SCHAIJK - De inschrijving voor de patiowoningen in het plan Moesboshof start op donderdag 26 november. Het plan bestaat uit drie grote vrijstaande patiowoningen met verdieping en inpandige garage, op percelen van 385 en 404 vierkante meter, grenzend aan het Moesbos. De woningen, die worden gerealiseerd door het Osse bouwbedrijf Muller Bouw, hebben een prijs van 499.000 en 509.000 euro vrij op naam. De inschrijving sluit op donderdag 10 december. Informatie over het plan Moesboshof is verkrijgbaar bij de gemeente Landerd (0486-458111) en bij Cheizoo Makelaardij (0412-405179). Inschrijfformulieren kunnen worden opgevraagd bij de heer G. van Breugel (0486-458165) of downloaden via www.landerd.nl.

Opa en oma passen steeds vaker op hun kleinkind(eren).

wacht zijn: als de gastouder alleen past op vier of meer kinderen, is het verplicht om een ‘reserveoppas’ te regelen in geval van nood. * Bezoek van GGD: de GGD houdt toezicht op de kwaliteit van de gastouderopvang en komt bij de gastouder langs. Eisen aan gastouder De gastouder moet aan de volgende eisen voldoen: * In bezit zijn van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). * De gastouder moet blijven bijleren en

handelen naar pedagogisch beleidsplan. * Werken met een protocol kindermishandeling. * In bezit zijn van een ervaringsdiploma of diploma van een erkende opleiding. * Certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis. * Nederlands spreken. * Minimaal 18 jaar zijn of ouder. * Vanaf september 2010 opgenomen zijn in het landelijk register gastouderopvang. Voor meer informatie: www.viaviela.nl

Basisschool De Wizzert onthult eigen verkeersbord ZEELAND - Landerds burgemeester Willy Doorn onthulde maandag samen met leerlinge Sigy Kops een bijzonder verkeersbord op het schoolplein van de Zeelandse basisschool De Wizzert. In de maanden juni en juli hield de verkeerswerkgroep van De Wizzert een verkeersbordenontwerpactie. Tijdens deze actie ontwierpen alle kinderen een verkeersbord met als thema ‘Niet fietsen op het schoolplein’. Per klas gingen er drie winnaars door naar de eindronde, waarna de verkeerswerkgroep het winnende ontwerp uitkoos. De firma Van Gerwen Reclame in Zeeland digitaliseerde het ontwerp en heeft het bord laten maken bij een extern bedrijf. Maandag onthulde burgemeester Doorn het verkeersbord, samen met de leerling die het winnende ontwerp maakte. Het bord kreeg een plaatsje op het schoolplein van De Wizzert.

Impressie van het Moesboshof.

Borstkankeronderzoek in Schaijk en Reek LANDERD - Vanaf 4 december tot begin januari kunnen vrouwen uit Schaijk en Reek die geboren zijn tussen 1934 en 1959 gratis meedoen aan een bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Het onderzoek wordt gehouden in een mobiel onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Zuid. Men krijgt persoonlijk een uitnodiging thuisgestuurd. Doel van het onderzoek is om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Borstkanker is in Nederland een veel voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het word jaarlijks bij ruim elfduizend vrouwen vastgesteld. Van die elfduizend geneest zestig procent. Tijdens de onderzoeken maken vrouwelijke laboranten van Bevolkingsonderzoek Zuid röntgenfoto’s van de borsten. Dat duurt een paar minuten. Het totale onderzoek neemt ongeveer twintig minuten in beslag. Na tien werkdagen krijgt men de uitslag thuisgestuurd. Meer informatie: 077–3968849.

Afhalen boek Van Boerendorp naar Burgerdorp in Reek

e-

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 november 2009

REEK - Op maandag 30 november en dinsdag 1 december zijn de bestelde boeken Van Boerendorp naar Burgerdorp deel 3 (en ook deel 2) af te halen in Het Wapen van Reek tussen 18.30 en 20.30 uur. Ook zijn de boeken op deze avond te koop in het Reekse gemeenschapshuis. Deel 3 van de serie kost 29 euro.

ti ica un mm lan? p

Frans van Casteren vervult al ruim vijftig jaar een prominente rol bij het Gregoriaans Herenkoor in Schaijk. Ruim 35 jaar is hij actief in het bestuur en ruim 25 jaar dirigent. Hij is de drijvende motor voor het koor, waar het gaat om het regelen en verzorgen van de jaarlijkse korendagen, het coördineren en vertegenwoordigen van het koor in het parochiebestuur, het zijn van tussenpersoon bij zaken die geregeld moeten worden voor jubilarissen en het geven van acte de présence bij overlijden van parochianen.

Start inschrijving patiowoningen Moesboshof

co

SCHAIJK - Landerds burgemeester Willy Doorn benoemde Schaijkenaar Frans van Casteren zondagmiddag tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Casteren ontving de koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van de Sint Ceciliaviering van het Gregoriaans Herenkoor uit Schaijk.

Rigom-kerstdiner in Het Wapen van Reek REEK - Iedere tweede en vierde dinsdag van de maand is er een eetpunt in Het Wapen van Reek. Deze maaltijdservice is bedoeld voor 55-plussers die het gezellig vinden af en toe samen te genieten van een driegangendiner. Om in de kerstsfeer te komen wordt er dinsdag 22 december een kerstdiner geserveerd. Alle 55-plussers zijn welkom hieraan deel te nemen. Het diner begint om 12 uur en de kosten bedragen 8,10 euro. Opgeven kan tot 10 december bij Cor Loeffen, 0486-471730 of aan de bar bij Het Wapen van Reek.

ervaring voldoende in staan zijn om kinderen op te vangen. Voor de oppasopa’s en -oma’s zijn dit geen ingrijpende veranderingen. Een groot deel van hen voldoet door jarenlange leef- en opvoedervaring al aan deze eisen. Vereist is wel dat een EHBO-diploma behaald wordt. Op het financieel vlak gaat de vergoeding omlaag naar vijf euro per uur. Daarnaast worden er strengere eisen aan het oppasadres en de gastouders gesteld. Eisen aan oppasadres Het huis waar de kinderen worden opgevangen moet aan de volgende eisen voldoen: * Er moet een aparte slaapruimte aanwezig zijn voor kinderen jonger dan 1,5 jaar. * De brandveiligheid moet worden gewaarborgd door aanwezigheid van rookmelders. * Ouders en gastouders mogen niet op hetzelfde adres staan ingeschreven. * Gastouders mogen maar op één locatie kinderen opvangen: bij de gastouders thuis of bij een oppasgezin. * Samen met het gastouderbureau moet een risico-analyse veiligheid en gezondheid worden opgesteld. Dit houdt in dat de opvanglocatie wordt gecontroleerd en geëvalueerd op kindvriendelijkheid. * Er wordt een maximum gesteld aan het aantal op te vangen kinderen: dit is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. * Er moet een achter-

kort nieuws

uitleg.nl 5


ZEELAND Hogeweg 4-6

SCHAIJK Scheltseweg 1c 1d

Bedrijfsruimte bestaande uit twee aan elkaar gekoppelde hallen (splitsing mogelijk) ca. 675 + 1125 m2.

Nieuwbouw, 2 bedrijfsruimten. Thans in aanbouw, oplevering ultimo 2009. Combinatie mogelijk.

Inpandige kantoorruimte. Totaal perceel: 3462 m2.

Per hal ca. 740 m2 plus ca. 80 m2 kantoor, met de mogelijkheid van 80 m2 kantoor op de verdieping.

Aanvaarding: n.o.t.k. Huurprijs: op aanvraag.

Aanvaarding: n.o.t.k. Huurprijs: op aanvraag.

Originaliteitsprijs voor inzending Moesblad MOESLAND - Op zaterdag 30 januari wordt in het hele Moesland de carnavalskrant weer huis aan huis verspreid. De commissie ‘Krantvertenties’ looft een prijs uit voor de meest originele bijdrage aan het Moesblad 2010. In deze uitgave zijn vele teksten te lezen die door verschillende prominenten en carnavalsclubs geschreven zijn. Het komend jaar looft de commissie Krantvertenties voor het eerst een leuke prijs uit voor degene die de origineelste bijdrage levert aan de carnavalskrant. Dat kan zijn in de vorm van een geschreven stukje, maar het mag van alles zijn. Een fotocollage, een zelfbedachte puzzel, een ‘ingezonden brief’ of een carnavaleske tekening. In de krant komt een formulier te staan dat iedereen kan inzenden om de winnaar te bepalen. De bedenker van het stukje dat de meeste stemmen krijgt, ontvangt de prijs. Deze wordt op de Goapmèrrege - op dinsdagochtend - bekendgemaakt. Een bijdrage aanleveren kan via krant@moesland.nl.

Brabantse avond in dorpshuis De Vlaam DEMEN - Stichting Brevi Manu houdt 20 december om 20 uur een Brabantse avond in dorpshuis De Vlaam in Demen. ‘t Boekels Kwartierke geeft die avond op een speelse, humoristische manier het Brabantse dialect gestalte. De opbrengst van de avond gaat naar ontwikkelingsprojecten waar inwoners van Demen bij betrokken zijn. Entree bedraagt 8,50 euro, inclusief koffie en Brabantse hapjes. Kaartjes zijn onder andere te koop bij De Vlaam, 413508.

HERPEN Elsstraat 3a

Voor een goed inzicht: lees de begrotingsbeschouwingen van Manita van Gerwen -met de cijfersnog eens door op

Eenvoudige opslagruimte met vijf overheaddeuren, in het buitengebied. ca. 1310 m2. Gladde vloer, vrije overspanning, isolatie bespreekbaar. Gunstige prijs.

Aanvaarding: na 01-01-2010. Huurprijs: op aanvraag.

www.vvdlanderd.nl

De woning voorziet in een belangrijke basisbehoefte van de mens. Het is de plek waar je thuis bent. Zo’n bouwobject verdient een aannemer die er de grootst mogelijke aandacht aan besteedt. Oog voor detail is onontbeerlijk en uw wens is doorslaggevend. Kwaliteit is uiteindelijk een beleving waarvan ú de waarde bepaalt. Aannemersbedrijf Peter Peters denkt graag met u mee. Informeer vrijblijvend!

Scheltseweg 13, 5374 EB Schaijk • Postbus 41, 5374 ZG Schaijk Telefoon (0486) 46 37 88 • Fax (0486) 46 36 30 • E-mail petersbouw.schaijk@planet.nl

KEUKENS - SANITAIR - WAND- EN VLOERTEGELS Kom kijken in onze showroom! Wij maken GRATIS en vrijblijvend een offerte op maat. ALARD VAN HERPENPLEIN 10 - HERPEN

0486 464310

(BOVENVERDIEPING DOELAND)

6

KEUKENCENTRUM KEUKENCENTRUM

HERPEN

TREND

2009

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 november 2009


Maatwerk met een persoonlijke touch

Van der Walle in Zeeland: specialist in wellness aan huis ZEELAND - Maatwerk met een persoonlijke touch. Zo luidt het credo van Van der Walle Wellness uit Zeeland, specialist in sauna’s en infrarood cabines. “Standaard bouwpakketten leveren we wel, maar onze specialiteit is het inbouwen op maat op locatie. Op een zolderkamer - vaak een ruimte met schuine wanden en veel hoeken - in een badkamer of buiten in het tuinhuis. De wens van de klant is hierbij uiteraard doorslaggevend”, geeft eigenaar Ben van der Walle aan.

auna’s levert en bouwt Van der Walle inmiddels vijftien jaar. Dit onder het eigen private label: Van der Walle Wellness. De laatste jaren zijn hier de infrarood cabines bijgekomen. Waar de sauna’s bedoeld zijn als middel om thuis te ontstressen en relaxen, hebben de infrarood cabines echt een heilzame werking. Spier- en gewrichtspijn, maar bijvoorbeeld ook reumatische klachten nemen af wanneer je dagelijks of om de dag vijftien minuten in een infrarood cabine gaat zitten. “Het werkt absoluut verlichtend”, zegt Van der Walle. “Belangrijk is wel dat je je goed laat voorlichten, want je hebt te maken met verschillende soorten straling, van kortgolvig tot langgolvig. Welke stralen het beste zijn, is afhankelijk van het soort klachten dat je wilt bestrijden”, legt hij uit. Om particuliere klanten van gedegen en juist advies te kunnen voorzien, stelt Van der Walle alles in het werk om continu op de hoogte te

blijven van de laatste ontwikkelingen en onderzoeken op dit gebied. Showroom aan huis Zelf geniet de Brabantse ondernemer alweer vijftien jaar van een sauna in zijn eigen huis. “We hadden een proefmodel nodig en dat heb ik natuurlijk in mijn eigen huis ingebouwd. Gelukkig hebben we door de jaren heen steeds verder kunnen uitbreiden. Ik hoef klanten dan ook niet meer mee te nemen naar boven, maar kan ze hier in de showroom aan huis in alle rust van de benodigde informatie voorzien. Een situatie die de meeste mensen als zeer prettig ervaren. Ze hebben met mij te maken in de showroom, maar ik ben uiteindelijk ook degene die de sauna en/of de infrarood cabine komt installeren. Korter kunnen de lijnen dus niet zijn.” Bijkomend voordeel: maatwerk in optima forma. Van der Walle: “Omdat ik zelf degene ben die de sauna of infrarood cabine komt inbouwen, kan ik details op het laatste mo-

Plus-supermarkt scoort recordaantal Omfietswijnen SCHAIJK/HERPEN - Nicolaas Klei heeft in zijn Superwijngids 2010 maar liefst 75 wijnen van PLUS bekroond tot Omfietswijn; een record. In het nieuwe wijnmagazine van Plus zijn deze wijnen allemaal opgenomen en een groot aantal is extra aantrekkelijk geprijsd.

Eerder dit jaar ontving Plus al de titel ‘Beste wijnsupermarkt’ van wijnschrijver Harold Hamersma. Ook de bekende wijnschrijver Nicolaas Klei is enthousiast over het wijnassortiment van Plus. In zijn Superwijngids 2010 krijgen 75 wijnen van Plus de titel ‘Omfietswijn’, tegen 56 wijnen vorig jaar. De prijs-kwaliteitverhouding van deze wijnen is dusdanig goed, dat omfietsen het enige juiste (wijn)advies is. Dat betekent dat goede wijn kiezen bij Plus niet moeilijk hoeft te zijn. Om deze hoge score te vieren staan er in het wijnmagazine veel Omfietswijnen extra aantrekkelijk geprijsd. In dit Wijnmagazine leest men ook meer over een te winnen wijnreis naar Californië of Zuid-Frankrijk. Men maakt kans op deze reis via de nieuwe wijnwebsite van Plus: www.wijnenvanplus.nl. Het wijnmagazine wordt vanaf 23 november huis-aan-huis verspreid, maar is ook bij de Plus Supermarkten Van Bergen in Herpen en Van Bavel in Schaijk verkrijgbaar. Bij een goede wijn hoort ook goed eten. Daarom wordt in het wijnmagazine ook aandacht geschonken aan Plus appétit. Het luxe assortiment dat zich kenmerkt door bijzondere kwaliteit en bijzondere smaak. Plus appétit producten zijn het hele jaar verkrijgbaar, van luxe jam tot prachtige pasta. Van prosciutto di Parma tot Goudse kaas. En van verfijnd bijgerecht tot geraffineerd hoofdgerecht.

Ben van de der Walle: “Ontspannen in je eigen sauna is een ideale manier om na een drukke dag het hoofd volledig leeg te maken.”

ment nog aanpassen wanneer een klant dit wenst. Flexibiliteit die absoluut op prijs wordt gesteld.” Luxe ontspanning Van der Walle merkt in zijn klantenkring dat zeker ondernemers steeds meer gesteld zijn op een stukje luxe ontspanning in hun thuisomgeving. “Ontspannen in je eigen sauna is een ideale manier om na een drukke dag het hoofd volledig leeg te maken, zonder dat je hiervoor de deur uit hoeft”, geeft hij aan. Een nieuwe trend die hij

waarneemt, is bovendien het buiten ontspannen. Steeds vaker wordt Van der Walle op dit gebied door bijvoorbeeld tuinarchitecten ingeschakeld. Zwembad, jacuzzi en daar hoort dan ook een sauna in het tuinhuis bij. Een eigen outdoor wellnesscentrum. Over ontspannen genieten gesproken… Van der Walle Wellness is gelegen aan het VoorOventje 4a in Zeeland, 0486-451651, info@vdwalle-sauna.nl, www.vdwalle-sauna.nl.

Hartstichting en Nierstichting

Bouwbedrijf Van der Heijden doneert geld aan goede doelen SCHAIJK - Arno en Herbert van der Heijden van bouwbedrijf Gebr. Van der Heijden in Schaijk overhandigden donderdagochtend twee cheques van 2.500 euro aan vertegenwoordigers van de Nederlandse Hartstichting en de Nierstichting.

nader bekeken Wijziging werkkostenregeling In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een uiteenzetting gegeven van de werkkostenregeling. Door de invoering van deze regeling kan per 1 januari 2011 een groot aantal regels over vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer vervallen. Volgens de staatssecretaris vervallen de fiets van de zaak en de fitnessregeling niet, maar wordt het veel simpeler om als vrije vergoeding een fiets te verstrekken of bedrijfsfitness aan te bieden. Door de invoering van de werkkostenregeling vervallen de maxima en de voorwaarden van bestaande regelingen. Voor de fiets geldt bijvoorbeeld een maximum van € 749, met als voorwaarden dat deze op minimaal de helft van het aantal werkdagen voor woonwerkverkeer wordt gebruikt en dat de afgelopen twee jaar geen fiets is vergoed of verstrekt. De staatssecretaris benadrukt dat de fiscale behandeling van posten met een vrijwel geheel zakelijk karakter zoals reis- en verblijfkosten en scholingskosten niet wijzigt. Ook mobiele telefoons, arbovoorzieningen en laptops blijven bij zakelijk gebruik op nihil gewaardeerd worden. In de jaren 2011, 2012 en 2013 krijgen werkgevers de mogelijkheid om jaarlijks te kiezen voor de huidige regeling van vergoedingen en verstrekkingen in plaats van de nieuwe werkkostenregeling. Naast outplacementkosten worden alle verhuiskosten en het rentevoordeel van door de werkgever verstrekte hypothecaire leningen van het forfait uitgezonderd. Het forfait zakt naar 1,4% omdat de hiervoor genoemde kosten uit het forfait zijn gehaald. Ter financiering van het keuzeregime voor de jaren 2011, 2012 en 2013 geldt voor bedrijven die geen gebruik maken van de werkkostenregeling een plafond voor personeelsreizen en personeelsfeesten van € 454 per werknemer per jaar. De aangekondigde wijzigingen zijn in de tweede nota van wijziging van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 opgenomen. Aanpassing loon bij omzetdaling Werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de BV waarvoor zij werken, zoals een dga, zijn wettelijk verplicht om tenminste een gebruikelijk loon te genieten. Wat een gebruikelijk loon is, hangt af van relevante feiten en omstandigheden, zoals de beloning bij soortgelijke dienstbetrekkingen en de beloning van andere werknemers van de BV. De huidige economische crisis heeft aanleiding gevormd voor een tijdelijke maatregel om het gebruikelijk loon te verlagen bij omzetdalingen. De maatregel geldt voor het gebruikelijk loon in 2009 en 2010. Op grond van deze maatregel is het gebruikelijk loon 2009 gelijk aan het gebruikelijk loon 2008, vermenigvuldigd met de omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2009 gedeeld door de omzet over het eerste kalenderhalfjaar van 2008. Voor 2010 wordt de omzet over het eerste halfjaar van 2009 vervangen door de omzet over het eerste halfjaar van 2010. Wegens het ontbreken van omzetgegevens mag het gebruikelijk loon gedurende het eerste kalenderhalfjaar van 2010 aansluiten bij het niveau van 2009. Om deze verlaging toe te passen moet aan de volgende drie voorwaarden worden voldaan. 1. De rekening-courantschuld of het dividend van de werknemer mag niet toenemen om het lagere gebruikelijk loon te compenseren. 2. De werknemer mag niet meer loon genieten dan volgt uit deze berekeningen. Is dat wel het geval, dan geldt dat hogere loon. 3. De omzetten in de jaren 2008, 2009 of 2010 mogen niet zijn beïnvloed door bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten. Op grond van deze maatregel kan het loon van de werknemer lager zijn dan het normale minimum van € 40.000 of het loon van de meestverdienende werknemer. De wettelijke mogelijkheid om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken blijft bestaan. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2011. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gerard Faassen van accountantskantoor Faassen in Schaijk, 0486-463160 of accountant@faassenAA.nl Gerard Faassen

De overhandiging van de cheques. V.l.n.r.: Gerrit van Summeren en José van de Coolwijk van de Hartstichting, Arno van der Heijden, Henk Wijers van de Nierstichting en Herbert van der Heijden.

“Evenals vorig jaar hebben we er ook dit jaar voor gekozen om in plaats van het geven van relatiegeschenken met Kerstmis een geldbedrag aan twee goed doelen te doneren”, vertelt pr-medewerkster Fleur van der Heijden. Liet het Schaijkse bouwbedrijf vorig jaar haar keuze vallen op KWF Kankerbestrijding en KiKa (Kinderen Kankervrij), deze keer gaat er een geldbedrag naar zowel de Nederlandse Hartstichting als de Nierstichting. Fleur van der Heijden: “We hebben bewust gekozen voor deze twee organisaties, omdat ons het afgelopen jaar enkele zeer dierbaren zijn ontnomen als gevolg van een hart- of nierziekte.”

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 november 2009

7


Wedstrijd tussen de jongens en de meisjes

Groep 8 basisschool Vlasgaard in tv-programma Z@ppsport ZEELAND - De kinderen van groep 8 van de Zeelandse basisschool mochten donderdag meedoen aan de opnamen van het jeugdtelevisieprogramma Z@ppsport, gepresenteerd door Ron Boszhard en Angela Esajas. In dit programma strijden de jongens tegen de meisjes in een bepaalde sport. Afgelopen donderdag was de sport veldrijden. Arena nam een kijkje in de Zeelandse bossen.

an de in totaal 58 groep - achters mogen er dertig meedoen aan de voorronde. “Deze selectie hebben we gemaakt door middel van loting”, vertelt Vlasgaard-directeur Hans Leenders, “vijftien jongens en vijftien meisjes.” De voorronde bestaat uit een stepparcours en wordt ‘s ochtends gehouden op het crossterreintje op het Melkpad. “De drie snelste jongens en meisjes mogen door naar de Battle.” De zes kinderen die doorgaan naar de Battle krijgen eerst een clinic over veldrijden. De jongens van wereldkampioen veldrijden Richard Groenen-

s p o r t Ruiters Cadans Ravenstein presteren uitstekend RAVENSTEIN - Tijdens voorselectiewedstrijden voor de Kringkampioenschappen in Uden en Nistelrode leverden de ruiters van Cadans Ravenstein afgelopen weekend goede prestaties. Lex Selman behaalde in Uden met La Roussa de zesde plaats, terwijl Ellen Daverveld in Nistelrode als derde eindigde met Jeroek.

Autobedrijf Ton Spijkers sponsort DAW F1

Presentator Ron Boszhard (blauw shirt) spreekt de Zeelandse basisschooljeugd toe.

daal en de meisjes van de Zeelandse meervoudig Nederlands en Europees kampioene Daphny van den Brand. “We hebben met de kinderen het parcours geoefend”, verduidelijkt Van den Brand. “Daarnaast leren we ze ook om gaan met een mountainbike, hoe te sturen en schakelen. De meeste kinderen hebben nog nooit op een mountainbike gezeten.” De overige kinderen blij-

ven in de tussentijd op school om spandoeken te maken en aanmoedigingen te oefenen. Om drie uur is het zover. De Battle tussen de jongens en de meisjes gaat beginnen. In de bossen verzamelen alle kinderen van groep 5 tot en met 8 zich, begeleid door de nodige ouders en leerkrachten, om de veldrijders in spe aan te moedigen. “Het is erg leuk voor de leerlingen om dit een keer mee te maken”, stelt Hans

Peter Peters steekt team Witte Schare in het nieuw

Leenders. Daphny van den Brand sluit zich daarbij aan. “Extra leuk is natuurlijk dat ik ook op de Vlasgaard heb gezeten en op deze manier mijn sport en mijn dorp kan promoten. Ik zoek eigenlijk nog een opvolgster en heb vandaag veel talent gezien.” Het WK veldrijden is op 30 en 31 januari. De Z@ppsportaflevering met de Zeelandse basisschool wordt waarschijnlijk een week daarvoor uitgezonden.

Bouwbedrijf Van der Heijden schenkt Emos F1 shirts

SCHAIJK - Het herentennisteam van De Witte Schare in Schaijk dat op zondag uitkomt in de districtscompetitie speelt sinds kort in nieuwe teamkleding, mogelijk gemaakt door bouwbedrijf Peter Peters. De eerste twee speeldagen van het winter-outdoortennisseizoen zitten er inmiddels op. Per speeldag worden zes wedstrijden getennist; vier enkel- en twee dubbelpartijen. Op zondag 15 november won De Witte Schare met 4-2 van TV Bergenshuizen uit Vught en op 22 november versloegen de Schaijke tennissers Maliskamp met 6-0.

SCHAIJK - Het pupillen F1-team van korfbalvereniging Emos ontving woensdag 18 november nieuwe shirts van bouwbedrijf Gebr. Van der Heijden uit Schaijk. Onder het toeziend oog van de sponsors trainden de pupillen, die onlangs het kampioenschap behaalden, meteen fanatiek in de nieuwe outfit.

SCHAIJK/UDEN - DAW F1 kan weer jaren vooruit dankzij de sponsoring van autobedrijf Ton Spijkers uit Uden in de vorm van shirts en voetbaltassen. Op bijgaande foto toont het team de nieuwe outfit. Rechts op de foto Ton Spijkers.

Herpense Duinruitertjes rijden sterk in Nistelrode HERPEN - Leden van de Herpense Duinruitertjes reden afgelopen weekend sterk tijdens selectiewedstrijden in stal Dinther in Nistelrode. In de klasse D/E L1 behaalde Jessica van den Berg met Vinkenhove de eerste plek. In de klasse D/E Z1 reed Rianna van de Werken met Viando naar de achtste plaats. In de klasse D/E Z2 legde Rianne met Banjo beslag op de tweede plaats.

Korfbalsters Emos Schaijk winnen ruim van SVO SCHAIJK - De korfbalsters van Emos hebben afgelopen weekend ruim gewonnen van SVO. Nadat de Schaijkse meiden in de eerste helft nog wat moeite hadden de vele kansen te benutten en daarom slecht met een kleine 3-2 voorsprong de kleedkamer ingingen, namen ze na rust afstand van hun opponent. Uiteindelijk werd het 9-4. Voor Emos scoorden Kim Roefs en Daniëlle Pashouwers twee keer en Marjon Vos, Sanne van Ras, Mijke Appelhof, Loes Fransen en Anke van der Wijst één keer.

Diana ‘69 wint in eigen huis van Gunsmoke Vergadering Achilles Reek

SCHAIJK - Na een korte stop stond woensdag weer een competitiewedstrijd op het programma voor de schutters van Diana ‘69. Met het luchtgeweer ging de schietsportvereniging de strijd aan tegen Gunsmoke uit Haren. Het onderdeel verenigingsschieten werd met 1220 tegen 1190 punten gewonnen door het Schaijkse team. Ook op het onderdeel korpsschieten bleek Diana ‘69 het sterkst: hier werd gewonnen met 442 tegen 433 punten.

Vogelvriend houdt regionale tentoonstelling in De Potter SCHAIJK - Vogelvereniging De Vogelvriend uit Schaijk houdt op zaterdag 28 en zondag 29 november een regionale tentoonstelling in zaal De Potter in Schaijk. Belangstellenden kunnen deze dagen komen kijken naar onder andere kanaries, parkieten, tropische vogels en Europese Cultuurvogels. Aan de show werken collegavogelliefhebbers uit Zeeland, Nistelrode, Beers, Cuijk, Erp en Schaijk mee. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen, zaterdag tussen 18 en 22 uur en zondag van 10 tot 17 uur.

8

REEK - Voetbalvereniging Achilles nodigt al haar leden van 18 jaar en ouder uit voor de ledenvergadering, die gehouden wordt op maandag 1 december. Belangstellenden zijn welkom vanaf 21 uur in het clubhuis aan de Mgr. Suysstraat in Reek. Er wordt onder meer gesproken over de drie op te vullen plaatsen binnen het bestuur. Voor twee van de functies draagt het bestuur Loek Willems en Rob Janssen voor. Daarnaast worden Dirk School en Wim van Erp voorgedragen voor de kascommissie.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 november 2009


Zaterdag 12 december

Twintigste editie van Ravenstein bij Kaarslicht RAVENSTEIN - In vestingstadje Ravenstein wordt dit jaar een lange decembertraditie voortgezet: Ravenstein bij kaarslicht. Op zaterdag 12 december branden vanaf 19 uur weer duizenden kaarsen achter de ramen in het historische stadscentrum. Eregast op de twintigste editie van het sfeervolle evenement is Mr. Candlelight Jan van Veen.

m 18.45 uur luiden de kerkklokken in Ravenstein. Terwijl de elektrische verlichting dooft, ontsteken de centrumbewoners kaarsen in en rond hun huizen: Ravenstein baadt in sfeervol kaarslicht, een betoverend mooi schouwspel. Om 19 uur wordt Ravenstein bij kaarslicht officieel geopend met het voorlezen van het kerstevangelie door Candlelight-presentator Jan van Veen. Om 21.15 uur eindigt het evenement met de traditionele samenzang op het Marktplein. Kerstsfeer proeven Duizenden kaarsen achter alle ramen van het Maasstadje zorgen voor een sprookjesachtige sfeer. Tijdens de wandeling door het pittoreske centrum van Ravenstein kan men genieten van optredens van ruim twintig koren en muziekgezelschappen. In

gelezen Puberbrein binnenstebuiten Auteur: Huub Nelis en Yvonne van Sark Uitgeverij: Kosmos Pagina’s: 223 ISBN: 978-90-2154-195-2

historische en sfeervolle Anton Pieck decors worden nostalgische beroepen uitgebeeld. De oude stadsgracht wordt sprookjesachtig verlicht door reusachtig drijvende kaarsenmozaïeken met duizenden kaarsjes. De met ontelbare kaarsen verlichte pastorietuin, de molen op het bastion, de levende kerststal en de creativiteit in en om de huizen van de stadsbewoners maken de sfeervolle kerstwandeling com-pleet. Straattheater Een nieuw programmaonderdeel van Ravenstein bij kaarslicht is het straattheater. Net buiten de stadspoort wordt aan de Kasteelseplaats een historisch kerstspel opgevoerd

Kerstgedichtenwedstrijd Stichting Ravenstein bij Kaarslicht en Jan van Veen houden ter gelegenheid van de twintigste editie van het evenement een kerstgedichtenwedstrijd. Inwoners van de voormalige gemeente Ravenstein schrijven hiervoor een kerstgedicht over hun eigen kerstbeleving, Ravensteinse kerst of Ravenstein bij kaarslicht. Via de website www.ravensteinbijkaarslicht.nl kan men het gedicht insturen. Jan van Veen selecteert de mooiste gedichten en leest het winnende gedicht voor tijdens de opening op 12 december. De winnaar ontvangt uit handen van de eregast een speciale Candlelight cd-box. Bij voldoende inzendingen wordt vanaf 12 december een speciale dichtbundel uitgegeven met de mooiste Ravensteinse kerstgedichten.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN

Een van de sfeervol verlichte huizen tijdens Ravenstein bij Kaarslicht. (foto: Rachel James) nabij de fundamenten van het voormalige kasteel. Een bijzondere combinatie van toneel, muziek en dans. In de Nederlands Hervormde kerk start ‘s middags om half twee de wedstrijd met kinderkerstgedichten en om 15 uur begint de Kerst & Kadomarkt. Naast kerstartikelen en kerstcadeaus is er een groot aanbod van zelfgemaakte kerstdecoraties voor in en om het huis. Goed doel Ravenstein bij kaarslicht is gratis toegankelijk, met uitzondering van de kerstgedichtenwedstrijd.

Stichting Ravenstein bij kaarslicht heeft haar naam verbonden aan een goed doel en doneert een bijdrage aan de Doe Een Wens Stichting Nederland. Deze bijdrage wordt mogelijk gemaakt door sponsors en donateurs. Doe Een Wens vervult de liefste wens van kinderen die een levensbedreigende ziekte hebben. Vrijwilligers van Doe Een Wens zijn met een informatiestand aanwezig tijdens Ravenstein bij Kaarslicht. Voor meer informatie: www.ravensteinbijkaars licht.nl.

BZB treedt op tijdens Yes! Weekend in Zeeland SMOUZENRIJK - Een grote feesttent achter café-zaal Het Witte Huis in Zeeland vormt zaterdag en zondag het decor voor het Yes! Weekend van De Smouskes. Zaterdagavond zorgt feestband BZB voor een spetterend optreden. Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij supermarkt C1000 en bij Het Witte Huis.

me

Op zondag vindt in de feesttent de prinsenreceptie van De Smouskes plaats. Alle Zeelanders en andere belangstellenden kunnen Prins Coen en Prinses Cindy de hand komen schudden vanaf 12.11 uur. De receptie wordt opgelulisterd door diverse gasten met sketches en toespraken. Uiteraard zetten ook de Dansgarde en ‘Zie de maan schijnt door de bomen’ Huppelsmouskes hun beste beentje voor. Tot slot onthult de Raad van Elf het thema - vorig jaar de Tiroler Raad voor het komende carnavalsfeest.

dia -ad vie s?

uitleg.nl

Het lijkt wel of kinderen steeds sneller volwassen worden. Jongeren schieten de lucht in, hebben seks, bijbaantjes, uitpuilende agenda’s en denken altijd alles beter te weten. Maar is dat wel zo? Kunnen pubers hun eigen gedrag overzien? Huub Nelis en Yvonne van Sark geven in Puberbrein binnenstebuiten een kijkje in de belevingswereld van tieners. Puberbrein binnenstebuiten is voor ouders een belangrijk houvast. Met een duidelijk pleidooi voor méér ‘bemoeienis’ met je kind. Maar het is ook een eyeopener en handig hulpmiddel voor docenten, marketeers, hulpverleners en beleidsmakers. Uit nieuwe inzichten blijkt namelijk dat de hersenen pas rond het 25e levensjaar volgroeid zijn. En ook al voelen pubers zich nog zo volwassen, ze zijn het (dus) nog lang niet. Tussen het 10e en 25e levensjaar maken de hersenen een belangrijke ontwikkeling door. Nelis en Van Sark schetsen die ontwikkeling en leggen duidelijke verbanden met het schijnbaar onvoorspelbare gedrag van jongeren. Bovendien maken ze duidelijk hoe je pubers de kaders en structuur biedt die ze in deze levensfase misschien wel harder nodig hebben dan ooit. Of het nu gaat om (virtuele) vrienden, gedrag op school, studiekeuze of reclame, Nelis en Van Sark geven tal van goede tips.

Van kwaad naar erger Auteur: Lieve Swinnen Uitgeverij: Van Halewyck Pagina’s: 303 ISBN: 978-90-5617-918-2 Agressief gedrag is een deel van ons dagelijks leven geworden. De peuter met woedebuien, de kleuter die speelgoed opzettelijk vernielt, de puber die brutaal reageert. Of erger nog: jongeren die elkaar pesten en bedreigen, tieners die zichzelf verminken. Sommigen zijn van mening dat agressiviteit nu eenmaal eigen is aan onze tijd en dat iedereen een dosis assertiviteit nodig heeft. Anderen pleiten voor een geweldloze opvoeding. Maar de realiteit roept vragen op: het zoveelste bericht in de krant over een buschauffeur die in elkaar geslagen werd, het verbale geweld langs het voetbalveld of een leerkracht die door een verongelijkte leerling aangevallen wordt. Hoe kunnen we vermijden dat het zover komt? Die vraag stellen ouders zich wanneer hun kind té boos reageert. In Van kwaad naar erger ligt de nadruk op herkenbare en dagelijkse situaties. Kinderpsychiater Lieve Swinnen (1961) publiceerde eerder Onzestierenvechter (2002) over haar ervaringen als arts én moeder toen bij haar zoon leukemie vastgesteld werd. In Je kind op de sofa (2004) beschrijft ze de dagelijkse praktijk van de kinderpsychiater. In 2007 verscheen Opvoeden doe je elke dag, een boek en een scheurkalender met 365 opvoedtips.

Groot worden ze toch wel Auteur: Toef Jaeger en Viola Lindner Uitgeverij: Contact Pagina’s: 217 ISBN: 978-90-2543-229-4 ‘Een meisje heeft ook een vriendelijke vader nodig’, schreef Spock in 1946. Dat hoor je niet vaak meer. Niet omdat vaders nu vriendelijker zijn dan vroeger, maar omdat ze nadrukkelijker aanwezig zijn bij de opvoeding. Tenminste, dat zou je verwachten nu steeds meer vrouwen werken. Maar is dat eigenlijk wel zo? En wanneer vaders er nu vaker voor hun kinderen zijn: welke consequenties heeft dat dan? Worden kinderen daar ook leuker of beter van? En hoe is het voor vrouwen die fulltime werken en hun kinderen hun eerste pasjes zien doen via de webcam of voor vrouwen die bewust thuisblijven en beticht worden van kapitaalvernietiging? Wat is opvoeden eigenlijk? Zorgen dat de kinderen ‘s ochtends heelhuids en op tijd op school komen, gekleed, gevoed en met overblijfboterhammetjes? Eén ding is zeker: hoe het afloopt, dat zit uiteindelijk allemaal in de genen. Immers: regels die je op kinderen zou moeten toepassen, vertellen vooral veel over degene die ze toepast of overbrengt, en minder over de adviezen zelf. In Groot worden ze toch wel zijn veel verhalen verzameld en in perspectief geplaatst. Ongeacht of het nu om de bewust ongehuwde vader, thuisblijfmoeder, ploetermoeder of de tv-nanny gaat - ze komen allemaal aan bod. Paul Verstegen

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 november 2009

9


392440.indd 1

23-11-2009 13:46:37


Dankzij technische innovaties en nieuwe motor

Nieuwe Renault Twingo nog schoner en zuiniger Renault is erin geslaagd de Twingo nog schoner en zuiniger te maken dan hij al was. Dankzij technische innovaties en de introductie van een nieuwe 1.2 16V 56 kW/75 pk sterke eco2motor bedraagt de CO2uitstoot nog slechts 114 g/km. Het benzineverbruik is gereduceerd tot 4,8 liter per 100 kilometer.

e Twingo met de nieuwe eco2motor is net als alle andere Renault eco2modellen een goed voorbeeld van hoe Renault er door middel van downsizing in slaagt steeds milieuvriendelijker auto’s te fabriceren zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties en het rijplezier. De nieuwe uitvoering stoot 5 gram CO2 per kilometer minder uit dan de 1.2 16V 75 pk-uitvoering van 2009. Om die winst te boeken zijn onder meer de overbrengingsverhoudingen in de handgeschakelde versnellingsbak gewijzigd, is de Twingo uitgerust met een aerodynamische bodykit voor een nog geringere luchtweerstand en is het motormanagementsysteem aangepast. Aanschaf van de nieuwe versie van de Twingo is extra aantrekkelijk omdat

De nieuwe Renault Twingo.

de regering in het belastingplan voor 2010 een aantal fiscale maatregelen heeft aangekondigd die de aanschaf van zuinige auto’s nog meer stimuleren. Vanwege zijn zeer geringe uitstoot van 114 gram CO2 per kilometer krijgt deze nieuwe versie van de Twingo in 2010 een groen milieulabel B. Door zijn lage bijtelling van 20 % wordt ook de zakelijke rijder op zijn wenken bediend. Drie uitvoeringen De Twingo met de nieuwe 56 kW/75 pk sterke 1,2-liter eco2-motor staat vanaf februari/maart 2010 in de showroom en is leverbaar in de drie uitvoeringen

Authentique, Dynamique en Initiale. Er is al een Twingo vanaf 7.990 euro (incl. BTW/BPM); deze Twingo Authentique 1.2 16V 75pk met 114 g/km CO2 is o.a. standaard uitgerust met stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ruiten, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en hoofdsteunen achter. Met de introductie van de nieuwe 56 kW/75 pk sterke 4 cilinder 1,2-liter eco2motor in de Twingo zet Renault een nieuwe stap voorwaarts in zijn voortdurende zoektocht naar milieuvriendelijke technieken. Eco2 is Renault’s eigen ecologische signa-

tuur, gebaseerd op het beleid dat Renault hanteert om de gevolgen van zijn activiteiten voor het milieu te beperken. Eco2 richt zich op alle levensfasen van de auto: productie, gebruik én recycling. Om een eco2-aanduiding te krijgen, moeten producten van Renault zijn geproduceerd in een fabriek die voldoet aan de ISO 14001norm, minder dan 140 gram CO2 per kilometer uitstoten of gebruikmaken van alternatieve brandstof. Minimaal 5 procent van de kunststoffen moet gemaakt zijn uit gerecycled materiaal en 95 procent van de auto moet herbruikbaar zijn.

Subaru Legacy Sedan eerder leverbaar dan verwacht Tot vreugde van de Subaru-importorganisatie en de dealers komt de fraai gelijnde Subaru Legacy Sedan eerder dan verwacht beschikbaar. De vierdeurs Sedan-versies van de inmiddels over de hele wereld uitstekend ontvangen nieuwe Legacy-reeks, zouden aanvankelijk pas in de loop van januari arriveren. Bij enkele dealerbedrijven staat de auto al begin december in de showroom voor een vanafprijs van 33.995 euro. In alle gevallen is de standaarduitrusting van de Legacy Sedan, net als die van de sinds kort leverbare Touring Wagon-uitvoeringen, uiterst aantrekkelijk. Afgezien van gewaardeerde Subaru-voorzieningen als Symmetrical AWD, geavan-

elam e? rec agn mp ca

uitleg.nl

autonieuws Helft Nederlanders is voor kilometerheffing 53 procent van de Nederlanders is voor betalen per kilometer. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Wel zijn veel ondervraagden sceptisch, zo denkt 77 procent dat de kilometerheffing later wordt ingevoerd dan gepland. Een kleine meerderheid van de Nederlanders is voor de kilometerheffing. 53 procent geeft aan dat betalen per kilometer beter is dan het huidige systeem maar 42 procent ziet er niets in. Opvallend is dat 46 procent aangeeft te hopen dat een volgend kabinet de kilometerheffing weer afschaft. Slechts een kwart van de ondervraagden is ervan overtuigd dat de files daadwerkelijk minder worden door de invoering van de kilometerheffing. Wel maakt zestig procent zich zorgen over de privacy maar 55 procent van de Nederlanders is dan wel weer van mening dat de gegevens mogen worden gebruikt voor de opsporing van criminelen. Dat de kilometerheffing lastenstijging tot gevolg heeft is voor 63 procent van de Nederlanders zeker. 68 procent denkt zelfs dat de overheid de kilometerheffing later zal gebruiken om meer belastinginkomsten te genereren. Ook over de snelle invoering maken Nederlanders zich zorgen. 55 procent denkt dat het systeem technisch te complex is om nu in te voeren, 77 procent denkt zelfs dat de beoogde startdatum niet gehaald wordt.

53 procent van de Nederlanders is voor betalen per kilometer.

Onderzoek: duurzaamheid vervangt merkbeleving De merkbeleving zal de komende jaren afnemen ten koste van duurzame mobiliteit. Uit onderzoek van Ernst & Young onder 120 autobedrijven blijkt dat de autobranche het thema duurzaamheid als belangrijkste kans ziet. Duurzaamheid is de belangrijkste kans voor autobedrijven, ruim zeventig procent van de ondernemers ziet hierin een kans voor hun bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van Ernst & Young onder 120 autobedrijven. Het grootste gevaar is dat bij de toenemende vraag naar duurzame producten de merkbeleving vervaagt. Steeds meer consumenten willen profiteren van fiscale voordelen of zijn bezig met milieuverantwoorde mobiliteit. Dat gaat ten koste van de merkbeleving. Vijftig procent van de ondervraagde autobedrijven ziet deze ontwikkeling als de grootste bedreiging. Veel autobedrijven zijn nog niet gezond, de crisis laat diepe sporen na. Overleven is op dit moment de belangrijkste uitdaging voor veel bedrijven. De harde prijsconcurrentie en de lastige financieringsmarkt maken het er niet makkelijker op. Zestig procent hoopt dat er een snelle herstructurering in de branche komt waarbij het aantal verkooppunten afneemt.

De Subaru Legacy Sedan.

ceerde boxermotoren en hoge uitrustingsniveaus, krijgt de jongste Legacygeneratie een uitermate compleet veiligheidspakket mee. Zo zijn Vehicle Dynamics Control, Brake Assist, alsmede voor-, zij- én gordijnairbags altijd standaard. Daarnaast wordt ook de auto af fabriek reeds voorzien van zaken als een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, lichtmetalen wielen, regen- en lichtsensoren, audio-installatie met Bluetooth en Xenon koplampen. Ondanks dit alles is het Subaru Benelux gelukt bijzonder concurrerende prijzen voor de nieuwe Legacy Sedan vast te stellen.

Vanwege de aangekondigde overheidsmaatregelen zullen de consumentenprijzen per 1 januari moeten worden aangepast. Dick Bisschop, General Manager Sales & Marketing van Subaru Benelux: “Vooruitlopend op de definitieve overheidsmaatregelen kunnen we aan de hand van de gevolgen nu al stellen dat na de aanpassingen de consumentenprijzen van alle nieuwe Legacy-modellen dan in hun segment net zo concurrerend zullen zijn als nu het geval is.”

www.arenalokaal.nl – vrijdag 27 november 2009

Maar ook het adres voor: Airco controle Auto diagnose Banden, uitlaten, remmen Drie maanden BOVAG-garantie op alle reparaties Prijsafspraak vooraf Schades en bemiddelingen Zes maanden BOVAG-garantie op occasions vanaf 4500,=

Industriepark 30 A 5374 CM Schaijk Telefoon 0486 462527 www.hevankautos.nl 11


29 november

Weekblad Arena week 48 2009  

Weekblad Arena week 48 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you