Page 1

Volg Arena ook op Twitter www.twitter.com/arenalokaal

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 16 – week 44 – 5 november 2010 – www.arenalokaal.nl ����������������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������

´Liever boeven vangen dan vergaderen´ pagina

3

Moeslandse Prins presenteert DofferBlues pagina

5

Verkiezingsbijeenkomst in Ravenstein pagina

RPP: ‘Gemeente kan miljoen besparen op Voederheil’

Gemeentenieuws

Wethouder onder vuur vanwege schijn van belangenverstrengeling LANDERD - Het Landerdse college van B en W stuurt nadrukkelijk aan op het ontwikkelen van gronden op industrieterrein Voederheil II in Zeeland. Hierdoor is een nabetaling van een miljoen euro aan agrarisch ondernemer Henk van den Elzen onvermijdelijk. Volgens oppositiepartij RPP zijn er echter goede alternatieven, waardoor de gemeente in deze tijden van forse bezuinigingen dit miljoen kan besparen. “Door het bestemmingsplan Voederheil II alleen met de vier hectare grond van Van Deijne (agrariër, red.) en anderhalve hectare op De Roskam in ontwikkeling te brengen, is het mogelijk de nabetaling op de grond van Van den Elzen te voorkomen”, legt RPP-fractieleider Roland Werring uit.

S

aillant in het kader van de op handen zijnde ontwikkeling van Voederheil II is het feit dat wethouder VROM Harrie van Dongen (foto) in zijn hoedanigheid als makelaar/taxateur eind 2006 direct betrokken was bij de deal tussen de gemeente en Van den Elzen. Van Dongen trad destijds op als persoonlijk adviseur van Van den Elzen. In het licht van eerdere afspraken binnen het college over mogelijke belangenverstrengeling, is de RPP van mening dat het dossier Voederheil “beter door een andere wethouder kan worden afgehandeld.” Roland Werring: “Hoewel we geen reden hebben om wethouder Van Dongen te wantrouwen in dit dossier, vinden we wel dat het college zuiver om moet gaan met deze kwestie.” Wanneer Arena het college dinsdagmiddag enkele vragen stelt over de ontwikkeling van Voederheil II en de mogelijke schijn van belangenverstrengeling in dit dossier, blijkt dat wethouder Van Dongen inmiddels

van de zaak is afgehaald. “We hebben afgesproken dat ik het woord voer in deze kwestie”, zegt burgemeester Willy Doorn. Sinds wanneer is dat zo? Sinds de vragen van de oppositie deze week? Doorn: “Nee hoor, dat hebben we al afgesproken bij het aantreden van wethouder Van Dongen in april.” Vreemd, want in een interview in Arena van 21 mei ging Harrie van Dongen nog uitvoerig in op onze vragen over Voederheil en zijn persoonlijke betrokkenheid bij dit dossier. Tijdens de voorbereidende vergadering in oktober voerde hij eveneens het woord over dit onderwerp. En ook op de 6 mei aan de raad verstuurde lijst van VROM-dossiers die wethouder Van Dongen vanwege mogelijke belangenverstrengeling aan u moest overdragen, ontbreekt ‘Voederheil’. “Nu we een situatie hebben waarin er vragen uit de politiek komen, voer ík in ieder geval het woord. Om iedere

schijn van belangenverstrengeling te vermijden.” Eind 2006 kocht de gemeente Landerd op Voederheil acht hectare grond ge van agrarisch ondernemer Henk van den Elzen. Hoeveel heeft de gemeente voor die grond betaald? “Het toenmalige college heeft besloten die grond te kopen voor 27,50 euro per meter. Vijftien euro per meter (1,2 miljoen euro, red.) is op dat moment betaald, de overige 12,50 euro per meter (een miljoen euro) betalen wij op het moment dat de grond in ontwikkeling wordt genomen. Gebeurt dit niet voor 2020 dan vervalt deze tweede betalingstermijn.” Is er bij de overdracht van de grond eind 2006 courtage (afsluitprovisie) betaald aan Harrie van Dongen, en zo ja hoeveel? En over welk bedrag is deze courtage betaald? Burgemeester Doorn: “Dat lijkt me wel, het was waarschijnlijk geen vriendendienst.” Wethouder Van Dongen: “Ik heb conform de gebruike-

lijke tarieven betaald gekregen. Het ging om een bedrag van ongeveer veertigduizend euro, inclusief btw. Dat was het bedrag voor de héle transactie.” Is niet op zijn minst sprake van de schijn van belangenverstrengeling? Kan er in dit dossier, afgezien van een mogelijk financieel belang, van Harrie van Dongen wel objectiviteit worden verwacht inzake het al dan niet in ontwikkeling brengen van de grond van Voederheil II? Van den Elzen is immers CDA-partijgenoot, voormalig cliënt én prominent ZLTO-collega van Van Dongen. Burgemeester Doorn (zichtbaar geagiteerd): “We hebben het hier over een bestaand contract. Punt uit! Ik zou ábsoluut niet weten waarom de integriteit hier op het spel staat. Dat is totaal niet aan de orde. We moeten juist blij zijn dat we dit bedrijventerrein kúnnen ontwikkelen in onze gemeente. Dit staat al jaren op de agenda, juist omdat er een grote behoefte is aan bedrijventerrein en de daaruit voortvloeiende werkgelegenheid. Het zou te gek zijn, en bovendien in strijd met de besluitvorming in de gemeenteraad, als we dit bestemmingsplan tien jaar laten liggen. Alleen maar om een miljoen te besparen.”

19

Landerd

pagina

9-12

Dorpsraad Herpen zoekt betrokken mensen HERPEN - De dorpsraad van Herpen is op zoek naar versterking. De dorpsraad is sinds acht jaar actief en heeft een belangrijke positie in het werkgebied Herpen, Keent, Koolwijk, Neerloon en Overlangel. “Er zijn de afgelopen jaren vele zaken opgepakt en verschillende daarvan ook met succes afgerond dankzij de grote inzet van de dorpsraadleden”, zegt Emiel de Kleijn, voorzitter van de voordrachtscommissie. Vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen in Oss moet ook de dorpsraad Herpen opnieuw worden samengesteld en - op voordracht - voor een termijn van vier jaar worden benoemd door het college van B en W. Om dit in goede banen te leiden is een brede voordrachtscommissie ingesteld. Deze bestaat naast Emiel de Kleijn uit Berrie van de Burgt, Jurriaan Dericks, Anny van Geffen, Wim Hebers, Marianne van Heumen en Rianne van Summeren-van den Oever. In principe zijn alle huidige dorpsraadleden aftredend. Enkele van hen hebben aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Daarom is de voordrachtcommissie op zoek naar minstens drie nieuwe leden die zitting willen nemen in de nieuwe dorpsraad. Gezocht wordt naar mensen die maatschappelijk betrokken zijn en in het werkgebied van de dorpsraad wonen en die zich vier tot acht uur per week voor de dorpsraad willen inzetten. De Kleijn: “De wens is om wederom een zo goed mogelijke afspiegeling van de gehele gemeenschap in de nieuwe dorpsraad te krijgen. De dorpsraad heeft de afgelopen jaren laten zien dat niet altijd volgens strakke protocollen gewerkt hoeft te worden. Er is zeer zeker ruimte voor nieuwe ideeën, die bij voldoende draagvlak uitgevoerd worden.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Emiel de Kleijn: 0486-413405 of d.Kleijn2@kpnplanet.nl.

Van Tilburg´s Uitvaartverzorging Wij verzorgen uitvaarten in Landerd, Herpen, Ravenstein en omgeving. Past. van Winkelstraat 44 SCHAIJK • 0486 461239 • info.vantilburg@planet.nl

Lees verder op pagina 3.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010

www.vantilburgschaijk.nl


Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk T. 0486-463788 F. 0486-463630 E. info@petersbouw.nl I. www.petersbouw.nl

Utiliteitsbouw - Woningbouw

Agrarische bouw - Betonbouw

Nog enkele plaatsen beschikbaar, bel: 06 - 213 959 11 of kijk op www.cuerda.nl

Molenaarstraat 22 5374 GG Schaijk

Learn to enjoy!

› Het Hooghuis nodigt uit...

info@cuerda.nl www.cuerda.nl

AH Disneyweken Gratis Toy bij elke 15 euro

Ontvang bij elke 15 euro een gratis Toy Story figuurtje: spaar ze alle 16 (op=op).

...voor een kleurrijke toekomst ‹

Ook voor de prijs naar Albert Heijn.

>› Locatie Locatie Ravenstein Oss Centrum informatieavond voor toekomstige leerlingen en hun ouders Dinsdag 16 november van 19.30 - 21.00 uur Graag vooraf de heer Thomassen: T. 0412 - 622152, Donderdag 18 aanmelden novemberbijvan 19.00 – 21.00 uur.

Informatieavond voor ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen van groep 8. e-mail: mthomassen@hethooghuis.nl

Graag vooraf aanmelden bij de administratie: 0486 – 411500 of Oss Zuid/West viaLocatie e-mail: dkuijpers@hethooghuis.nl

open avond voor toekomstige leerlingen en hun ouders Donderdag 18 november van 18.00 - 21.00 uur

Op 3 maart kunt u samen met uw kind de “Open avond” bezoeken.

Kijk op www.hethooghuis.nl Kijk op www.hethooghuis.nl

Gewoon bij Albert Heijn. Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk Telefoon 0486 464 046

Kleurt je leven

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010


Wijkagent Gert-Jan Koekkoek vaker in Herpen en Ravenstein

‘Liever boeven vangen dan vergaderen’

column Bel 0412-648922

HERPEN/RAVENSTEIN - Het politiekorps BrabantNoord heeft een flinke reorganisatie achter de rug, waarbij het aantal districten is teruggebracht van vijf naar drie. Belangrijk speerpunt van het korps is de veiligheid in de wijken. Reden om het aantal wijkagenten in Oss en omliggende kernen uit te breiden van acht naar vijftien. Arena sprak met de wijkagent voor Herpen en Ravenstein, Gert-Jan Koekkoek. “In de nieuwe situatie kan ik meer tijd op straat doorbrengen en bij de mensen langsgaan.”

‘D

oor de uitbreiding van het aantal wijkagenten kiezen we nadrukkelijk voor een benadering van het politiewerk die erg succesvol is gebleken”, zegt Jos van der Heijden, districtschef van de politie Maasland. “Midden in de buurt, kennen en gekend worden, samenwerkend met partners en sociaal waar mogelijk. Maar ook optredend indien noodzakelijk en de oren en ogen in de wijk voor de opsporing.” Herpen en Ravenstein De wijkagent voor Herpen, Ravenstein en omliggende kernen is sinds acht jaar Gert-Jan Koekkoek. “Mijn gebied is in de nieuwe situatie een stuk kleiner geworden, want voorheen had ik ook Berghem erbij. Grote voordeel daarvan is dat ik minder dorpsraaden kernteamvergaderingen heb. Ik kan daardoor meer tijd op straat doorbrengen en vaker bij de mensen langsgaan. Dat werkt veel beter dan alleen een telefoontje plegen.”

colofon Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 10.000 Eindredactie

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl M: 06 466 25 651 Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Rob Smorenberg M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl Uitgever

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57 A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl Druk

DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding

De Winter T: 0413 266 766

Een van de speerpunten van Gert-Jan in Herpen en Ravenstein is het bestrijden van jeugdoverlast. “In kleinere kernen heb je minder voorzieningen voor de jeugd, waardoor er sneller hangplekken ontstaan”, legt hij uit. Verder is de wijkagent extra alert op inbraken in Herpen en Ravenstein. “Doordat Herpen en Ravenstein dichtbij de snelweg liggen, is het er inbraakgevoelig. Dieven kunnen er immers snel weg”, zegt de wijkagent met een kwinkslag. “Vaak zie je in één nacht een golf van vier of vijf inbraken in dit soort kernen. Verder surveilleren we met regelmaat bij de carpoolplaats in Ravenstein, waar veel diefstal uit auto’s plaatsvindt.”

Gert-Jan Koekkoek, de wijkagent in Herpen en Ravenstein. controleren op de Dorpenweg tussen Ravenstein en Overlangel, heb ik al minstens drie bekeuringen uitgeschreven. En dan heb ik het over snelheidsovertredingen van boven de honderd, dan praat je niet over 83 of 84 kilometer. Een motorrijder maakte het laatst wel heel erg bont, die reed tweehonderd op de Dorpenweg.”

Over een maand is het zover. Dan moet ik voor het eerst een avond lang 650 mensen zien te vermaken in De Lievekamp. Twee jaar geleden rond deze datum had ik nog een maand te gaan voor de finaleronden van Cameretten in het Luxortheater in Rotterdam. Toen had ik nog nooit op het podium gestaan. Ik had slapeloze nachten en scheet zeven kleuren stront bij de gedachte aan die zaal met 900 mensen. Inmiddels heb ik wat ervaring opgedaan, word slechts af en toe zwetend wakker en schijt nog maar vier kleuren stront. Vorige week had ik een afspraak met de technische mensen om mijn optreden door te nemen. Ik wilde de WNBF-bus parkeren voor de ingang en een brandend olievat met CO2=OK; een zelfrijdende schaarlift zoals Al Gore die had in zijn film; het licht moest uitvallen tijdens de voorstelling en ik gaf aan dat ik op het einde alle rokers op het podium wilde hebben. De bus voor de ingang was problematisch, maar als Parkeerbeheer het toestond mocht het; het brandende olievat was zeer problematisch want daar kunnen mensen zich aan branden; de schaarlift kon niet omdat de vloer van het podium het gewicht niet kan dragen; het licht mocht niet uitvallen en alle rokers op het podium was om vele redenen niet wenselijk. Dat moet dus nog allemaal opgelost worden. En dan heb ik nog een probleem wat ik totaal niet had voorzien: ik heb veel te weinig toegangskaarten voor mijn familie en vrienden. Ik stond oorspronkelijk gepland voor de kleine zaal, maar toen die vrij snel was uitverkocht werd ik verplaatst naar de grote. Dat ook die uitverkocht zou raken, was het laatste wat ik verwachtte. Dus toen ik een maand geleden kaarten wilde reserveren, was het te laat. Ik heb maar tien kaarten terwijl ik er minstens dertig nodig heb. Er is maar één oplossing: een tweede voorstelling in de kleine zaal. Daar kunt u me bij helpen. Bel naar de kassa van De Lievekamp en laat u op de reservelijst zetten. Als er meer dan honderd op staan, speel ik nog een keer. En omdat ik dan alles al een keer heb uitgeprobeerd, krijgt u waar voor uw geld. Voor de toeschouwers op 3 december is het nog maar afwachten. En nou moet ik weer even hoognodig kleuren gaan tellen.

ik nu meer tijd heb om zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken. Vorige week stond ik bijvoorbeeld een tijdje bij basisschool De Bogaard in Ravenstein om te kijken hoe automobilisten zich daar gedragen. Mijn aanwezigheid daar leverde een aantal positieve reacties op. Ook zelf ben ik tevreden over de Theo van Duren nieuwe werksituatie waarin ik meer tijd heb. Ik ga Positieve reacties liever boeven vangen dan Koekkoek is blij met de vergaderen.” Snelheidscontroles uitbreiding van het aantal Gert-Jan Koekkoek houdt wijkagenten in het district Vervolg van de voorpagina regelmatig snelheidscon- Maasland. “Vooral omdat troles op de Dorpenweg, Wethouder Van Dongen: “De ontwikkeling van Voederwaar volgens hem vaak heil is alleen vertraagd door de Ruimteplanner (behoefveel harder wordt gereden tepeiling naar bedrijventerreinen, red.), anders was het dan de toegestane tachtig bestemmingsplan mogelijk al vastgesteld. Alléén wanneer kilometer per uur. “Wanhet hele plan niet doorgaat, komt de nabetaling in het geneer ik een kwartiertje ding. Maar dat is nooit een discussiepunt geweest. Het is met de lasergun sta te ook maar de vraag of je in dat geval een miljoen bespaart. Wanneer de grond niet wordt ontwikkeld, gaat immers de renteteller lopen.” U bent als burgemeester verantwoordelijk voor het bewaken van de integriteit van collegeleden. Is het niet beter - om dit soort discussies te voorkomen - een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijWilt u weten hoe de Landerdse gemeenteraad denkt over het hondenbeleid, kom dan ke belangenverstrengeling? Wethouder Van Dongen is op woensdag 10 november naar de gemeenteraadsvergadering. Ook leden van Stichting tenslotte ook verantwoordelijk voor zaken als het bestemmingsplan buitengebied, het LOG Graspeel en de Dierenzorg zijn aanwezig om de belangen van uw hond aan de raad duidelijk te maken. Wij pleiten voor een rechtvaardig hondenbeleid en verantwoord hondenbezit. De eerste ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Allemaal verantwoordelijken in de gemeente Landerd zijn de door u gekozen raadsleden. Wij zullen terreinen waarop veel van zijn oud-cliënten actief zijn. op deze avond gebruikmaken van het spreekrecht en kunnen uw steun daarbij gebruiken. Burgemeester Doorn (fel): “Dat is helemaal nergens voor Wij willen onder de aandacht van de raadsleden brengen dat honden in onze maatschap- nodig. Bij het aantreden van wethouder Van Dongen is pij horen en veel te bieden hebben. Er zijn zoveel onderzoeken geweest die aantonen dat hier in de coalitie nadrukkelijk over gesproken. We hebhonden goed zijn voor de gezondheid, en zorgen voor meer beweging. Iets dat de gemeente ben toen afgesproken dat wanneer er zaken aan de orde Landerd belangrijk vindt, kijkend naar de borden die het college geplaatst heeft in de drie komen die nog niet zijn afgesloten, iemand anders in het kernen. college deze van hem overneemt.” Kinderen die met honden opgroeien, ontwikkelen meer verantwoordelijkheidsgevoel. Hartpatiënten genezen sneller en beter met een hond en honden redden mensen redden van verdrinking, verbranding en andere ongelukken. Daarnaast dragen hondenbezitters bij aan een grotere sociale controle in de buurt. Toch lijkt dit college uit deze berichten geen conclusies te trekken. Opruimen van poep wordt steeds normaler, maar het is een lang proces. De gemeente doet niet haar best om hier daadwerkelijk aan mee te werken. Poepbakken staan er niet. Je wordt soms bekeurd om niets, er zijn geen uitlaatgebieden en losloopgebieden. De gemeente denkt door een aanlijnplicht en het bij zich hebben van een plastic zakje de hondenpoepoverlast tegen te gaan. Maar een aangelijnde hond poept ook en ieder mens weet dat • schuifpuien • serres • terrasoverkappingen • rolluiken en zonnescreens • de wil om op te ruimen niet samenhangt met aanlijn• zonwering • horren • dakkapellen • lichtstraten • garagedeuren • plicht. Sterker, door een strenge handhaving tegen mensen die gewoon een blokje om lopen neemt de medewerking juist af.

‘Onafhankelijk onderzoek nergens voor nodig’

ingezonden

Hondenliefhebbers, kom naar de raadsvergadering

KUNSTSTOF KOZIJNEN

Wij zien u graag op 10 november om 19.30 uur in het raadhuis in Schaijk. Jan van Leuken, Stichting Dierenzorg Schaijk

Showroom: Langenboomseweg 55 Zeeland • tel 0486 - 45 37 78 • www.vanvlietkunststoffen.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010

3


agenda Geldig t/m zaterdag 13 november

Elke woensdag

Varkensfiletlappen Per kilo

Elke donderdag Elke zaterdag

Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen Kienen ten bate van Voetbalvereniging OKSV, vanaf 19.30 uur in PetjesBar in Overlangel Spullenmarkt ten bate van nierpatiënten, van 13.30 tot 16 uur aan de Graspeel 52 in Zeeland

NOVEMBER 1-30

9.49

1-30

5.

99

6 6 6 6 6 6 6-14 7 7 7 7 7

Filet Americain Alle smaken

Bakje 150 gram

1.49

_ 4.49 _

1.99

Clementine mandarijnen

2.99

Nieuwe oogst

Kistje ca. 2,3 kilo

7 7 7 7 7 7 7 8

2 VOOR Koffiepads Alle smaken

2 zakken à 36 stuks

5.10

3.

99

8-13 9 9 11 12 12 12 12

Amstel Pils Krat 24 flesjes à 30 cl

13 13

Maximaal 6 kratten per klant

13

11.19

7.99 45/10 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

13 13 13 14 14 14 14 14

Expositie met werken van de Schaijkse Amateur Schilders (SAS) in de bibliotheek in Schaijk Expositie met werken van de Ravensteinse Schildersdagen, elke zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur in het Raadhuis in Ravenstein De Klapper: jaarlijkse BBF-jeugdtoernooi in sporthal De Eeght in Schaijk Hevank DofferBlues Festival met Tom Principato, The Rhythm Bombs, Mike & The Mellotones, Lightnin’ Bug, Blood, Sweat and Kiers, 32 Blues en Saints and Sinners, vanaf 20.30 uur in feesterij De Potter in Schaijk Ut Hoischurke: spectaculaire Halloween-tocht voor kinderen van groep 7 tot en met 15 jaar, van 19 tot 22 uur door de Zeelandse bossen Back to the... 60’s, 70’s & 80’s in café D’n Brouwer in Zeeland Pokertoernooi, vanaf 16 uur in het Witte Huis in Zeeland Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Ton Spijkers Open Dubbeltoernooi bij tennisvereniging De Witte Schare in Schaijk Theaterspoor: Compagnie Mouettes speelt en danst ‘Firma Bureau & Co’ (vanaf 6 jaar), vanaf 14 uur in het Wapen van Reek Tentoonstelling Zonnebloem, van 11 tot 16 uur in De Wijers in Schaijk Moeslands Jeugd Elf Elf Bal met het thema Circus, van 13 tot 17 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Market Garden Oldtimer Friends-rit, inschrijven en ontvangst van 10.30 tot 11.30 uur, start om 11.30 uur bij Het Witte Huis in Zeeland Open dag ‘t Trefpunt met tombola, barakken, handwerken, verkoop kaarten en schilderijen van Marietje de Groot-Spierings, van 13 tot 17 uur in gemeenschapshuis De Garf in Zeeland Herfstconcert muziekvereniging Zeelandia, vanaf 14 uur in het Bondsgebouw in Zeeland Finale Startalent Talentenjacht, vanaf 15 uur in Grandcafé Ambianz in Zeeland Stiltewandeling onder leiding van een gids vanaf kampeerboerderij St. Laurenshoeve in Dieden Dansmiddag met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Jersey vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Rommelmarkt ten bate van de theatershow Mix of Music, van 10 tot 16 uur in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein Vrije stadswandeling heemkundekring Land van Ravenstein, aanmelden van 10.30 tot 11 uur, start om 11 uur bij het Raadhuis in Ravenstein Open rondleiding vanaf 11 uur en demonstratie glas-in-lood vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein Fittestdag voor senioren met medewerking van de gemeente Landerd, GGD Hart voor Brabant, Thuiszorg Pantein, BrabantZorg, RIGOM en KBO, van 11 tot 16 uur in het Wapen van Reek Collecte Alzheimer Nederland Oud papier Schaijk Oost Informatieavond over de Kerstmarkt van 19 december, vanaf 20.30 uur in het Wapen van Reek Lampionnenoptocht met aansluitend collecte, vanaf 18.15 uur in Reek Mark van de Veerdonk met ‘Tolaat de vlogordre kiwjt’, vanaf 20.15 uur in het Wapen van Reek Wous Weekeinde: Prinsonthulling en Foute Amsterdamse Avond met Stef Ekkel en Peter Beense, vanaf 20 uur in de feesttent in het centrum van Zeeland Liederentafel, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Supportersclub Herpinia: 25ste Kwisavond, vanaf 20 uur in het clubhuis van Herpinia in Herpen Elf Elf Bal ‘Das Moeslandische Bierfest’, vanaf 20 uur in Bierstube De Potter in Schaijk De Raaf Oldschool Part I: Rock met gast-DJ Martijn Smits, vanaf 22 uur in café De Raaf in Schaijk Wous Weekeinde: top 40-band Vangrail en feestavond voor alle inwoners van Landerd, vanaf 20 uur in de feesttent in het centrum van Zeeland Ladies Night, vanaf 20 uur in Taveerne De Heische Tip in Zeeland CV De Schottelzakken: Elf Elf Bal met onthulling nieuwe Prins, vanaf 20.30 uur in De Vlaam in Demen Workshop emailleren, vanaf 13 uur in het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein MuziS presenteert: Symfonieorkest, vanaf 12 uur in het Wapen van Reek Disco De Fuik: Sinterklaasdisco, van 14.30 tot 17.30 uur in De Piramide aan de Bossestraat in Schaijk Intocht Sinterklaas, vanaf 12.30 uur in het centrum van Zeeland Wous Weekeinde: Kinderfestijn met muziek, spelletjes en gezelligheid, vanaf 15 uur in de feesttent in het centrum van Zeeland Dansmiddag met orkest Sunday van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kameleon vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

4

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010


Zeven bands op 6 november in De Potter in Schaijk

Moeslandse prins Jeroen van Zuijlen presenteert DofferBlues-festival SCHAIJK - De Moeslandse carnavalsprins Jeroen van Zuijlen presenteert op 6 november de elfde editie van Hevank DofferBlues in Schaijk. Jeroen d’n Urste zwaait sinds november vorig jaar de scepter in het carnavalsgekke Schaijk. Tijdens het jaarlijkse festival in café-feesterij De Potter aan de Schutsboomstraat treden zaterdagavond, verdeeld over twee podia, liefst zeven nationale en internationale bluesbands op.

P

rins Jeroen van Zuijlen is een bekende verschijning in het Moeslandse carnavalsleven. De Schaijkenaar heeft een flinke carnavalsloopbaan, bij onder anderen De Moasbloazers, Lass mall Blasen, de Boeremoeskapel, de JeMi’s, Lo Mar Toete en niet te vergeten zijn club CV Nie Gering. Line-up Tijdens Hevank DofferBlues praat Jeroen de optredens van de bands aan elkaar. Headliner van het festival is de Amerikaanse gitaarvirtuoos Tom Principato, een van de toonaangevende bluesmusici uit Washington DC. De voormalige frontman van de legendarische Amerikaanse band Powerhouse staat bekend om zijn jankende Texas-style blues, luchtige jazznummers en snelle swings. The Rhythm Bombs, een band met een voorliefde voor de zwarte blues en rootsmuziek, walst het publiek plat met hondsrauwe boogies, zuigende Texasswing, stuiterende combo-

jump en sluipende Louisiana-swampblues. De formatie Mike & The Mellotones combineert Texas Blues met classic rock. De groep stopt de ‘Nu’ in de ‘Bluz’ en doet dat met een kracht waar je onmogelijk omheen kunt. Energiek, strak, krachtig, intens, onderhoudend, origineel en vernieuwend. Met gitaar, drums, basgitaar, drie vocalen, maar vooral met de tenorsax van Wouter Kiers klinkt Blood Sweat & Kiers als een muzikale snelkookpan van diverse stijlen: dubbel gemixt en extra gekruid. Een beukend kwartet dat de grenzen van rock’n-roll, blues, jazz, rhythm & blues en soul verlegt. Het Helmondse 32Blues, met topgitarist Leroy Shuckman als eyecatcher, wisselt nummers van The Doors moeiteloos af met die van The Red Devils, The Paladins en Stevie Ray Vaughan. Het Belgische Lightnin’ Bug is een groep die al meerdere jaren meedraait in het wereldje van de blues. De band heeft een

De Moeslandse prins Jeroen van Zuijlen presenteert DofferBlues 2010. uitgebreid, groovy, aanstekelijk en afwisselend repertoire. Een warme mix van krachtige shuffles, swing en boogie, langzaam opbouwende gesofisticeerde en aangrijpende stukken, soul en funk en R&B. Saints & Sinners is een gelegenheidscoverband die bestaat uit tien muzikanten uit Schaijk. De formatie heeft speciaal voor DofferBlues een gevarieerd programma in elkaar gezet met zowel nieuwe als oude nummers.

Hevank DofferBlues vindt plaats in café-feesterij De Potter aan de Schutsboomstraat in Schaijk. Het festival begint zaterdag om 20.30 uur, de zaal gaat open om 20 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop voor 15 euro verkrijgbaar bij Bruna Spijkers, feesterij De Potter en Tekst & Uitleg in Schaijk, café Hap & Stap in Zeeland, kapsalon Jan Nelissen in Reek en via www.dofferblues.com. Aan de kassa kosten toegangskaarten 17,50.

Criminaliteit blijft veelal verborgen

Twee op de drie delicten niet gemeld bij de politie REGIO - Van strafbare delicten die burgers ondervinden, blijft het merendeel verborgen voor de opsporingsinstanties. Slachtoffers melden slechts ongeveer éénderde van de delicten bij de politie en van ruim een kwart doen zij daadwerkelijk aangifte. In de afgelopen jaren zijn deze percentages niet wezenlijk veranderd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De belangrijkste redenen om delicten niet te melden zijn volgens de slachtoffers dat aangifte “toch niets helpt” (36 procent) en dat het gebeurde “niet belangrijk genoeg

Lintje voor oud-voorzitter Schaijkse duivenverenigingen SCHAIJK/OSS - Theo Willemse is zaterdagavond door loco-burgemeester Jules Iding koninklijk onderscheiden. Hij kreeg het lintje tijdens een feestavond van Duivensportvereniging Oss en omstreken. Willems was 45 jaar in de duivensport actief. Onlangs moest hij vanwege gezondheidsredenen zijn taken als bestuurslid neerleggen. In het verleden was hij onder andere jarenlang voorzitter en secretaris van de postduivenverenigingen Ons Genoegen en De Trouwe Duif in Schaijk. Daarnaast was hij actief lid van de Vluchtencommissie van de afdeling Oost-Brabant en de Vereniging van de Postduivenverenigingen. Verder was Willemse voorzitter van de Kring Oss en omstreken en de stichtingen Postduivensport Oss en Spaarkas de Duiventil en was hij centrumleider van het Inkorfcentrum. Theo Willemse is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

was”. De belangrijkste redenen om een voorval juist wel te melden waren dat de politie dit volgens hen “moest weten” (25 procent) en vanwege de verzekering (23 procent; vaak is aangifte verplicht voor de verzekering). Vermogensdelicten Vermogensdelicten als (poging tot) inbraak, diefstal van en uit de auto en zakkenrollerij worden in meer dan twee op de drie gevallen gemeld; bij fietsdiefstallen en overige diefstallen gebeurt dit iets minder vaak. Ook het aangiftepercentage voor vermogensdelicten is hoger dan gemiddeld, vooral bij inbraken en diefstallen van of uit de auto. Voor diefstal van of uit de auto vormt de verzekering de belangrijkste reden om dit bij de politie te melden. Bij fietsdiefstal en zakkenrollerij gebeurt dit vooral om het gestolene terug te krijgen. Slachtoffers van inbraak doen vooral aangifte, omdat volgens hen de dader moet worden gepakt. Van de geweldsdelicten worden bedreigingen en vooral seksuele delicten niet alleen weinig gemeld, maar ook weinig aangegeven. Van de seksuele delicten leidt slechts drie procent tot een aangifte; van bedreigingen elf procent. Mishandelingen worden echter wel vaak gemeld. Seksuele delicten en bedreigingen worden vooral niet gemeld omdat de slachtoffers het gebeurde niet belangrijk genoeg vinden. Bij mishandeling gebeurt dit vooral niet omdat dit “geen zaak voor de politie” is.

kort nieuws Driekwart wethouders onvoldoende voorbereid REGIO - Een derde van alle Nederlandse wethouders haakt af tijdens hun raadsperiode. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Andersson Elffers Felix waarover het blad Binnenlands Bestuur maandag bericht. Volgens het onderzoek hangt dit samen met het feit dat driekwart van de Nederlandse wethouders niet goed voorbereid is op zijn of haar taak alvorens het ambt te aanvaarden. De voorbereiding op het wethouderschap is een taak voor de aanstaande ambtsdrager zelf, zo blijkt uit het onderzoek onder vijfhonderd wethouders. Een op de drie nieuwe wethouders bereidt zich voor op het ambt door te lezen over hun nieuwe functie of door te praten met andere wethouders of partijcoryfeeën. Bijna de helft van de wethouders die het afgelopen voorjaar zijn aangetreden, blijkt afkomst uit het bedrijfsleven. Slechts één op de vijf wethouders werkte eerder bij de overheid. Het wethoudersambt wordt volgens Binnenlands Bestuur ‘gedomineerd’ door hoogopgeleiden: twee op de vijf wethouders heeft een wetenschappelijke opleiding gevolgd of is zelfs gepromoveerd. Bijna de helft van alle bestuurders in de Nederlandse colleges heeft een hboopleiding genoten. De bekleders van het ambt vormen dus geen representatie van de bevolking, constateert het blad. Driekwart van de wethouders stelt dat het salaris geen rol speelde bij het aanvaarden van de functie. Een derde van hen zegt er qua inkomen zelfs op achteruit te zijn gegaan. Ruim een vijfde van alle aangestelde wethouders stond niet op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Als het minst plezierige aspect van hun werk noemen de wethouders de werkdruk en de lange werkdagen. Dat geldt vooral voor de wethouders die jonge kinderen hebben. Een op de zeven bestuurders meldt dat het thuisfront ‘kritisch is’ hierover en soms zelfs negatief tegenover het aanvaarden van het ambt staat.

Politie.nl nu ook op mobiele telefoon REGIO - Op 1 november ging de landelijke mobiele website van de politie de lucht in. Op deze internetsite voor de mobiele telefoon vind je het laatste politienieuws en de opsporingsberichten. Via een eenvoudige landkaart klik je door naar het korps Brabant-Noord voor het regionale nieuws en voor een overzicht van de politiebureaus in de buurt. De politie wil de burger meer betrekken bij haar werk. Hier worden ook nieuwe media voor ingezet. Zoals bijvoorbeeld sms-alert, twitterende agenten, columns van Korpschefs, een wervende Hyvespagina en filmpjes op YouTube. En nu is er dus ook de mobiele website. Een extra stukje service door snel en eenvoudig politie-informatie aan te bieden. De ‘mobiele’ politiesite is te vinden op m.politie.nl.

Vrouwenraad Ravenstein zoekt nieuwe bestuursleden RAVENSTEIN - De Vrouwenraad Ravenstein is op zoek naar nieuwe bestuursleden. De vrouwenraad, opgericht in 1977 in de voormalige gemeente Ravenstein, heeft als doel een ontmoetings- en contactpunt te zijn voor vrouwen en het organiseren van activiteiten op sociaal en maatschappelijk gebied. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Annie Toonen, 0486-411969.

Europaplein 8 • 5374 BM Schaijk T 0486 - 46 12 98 • F 0486 - 46 17 36 • E degraauwelectro@home.nl

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010

5


Voor een waardig afscheid Met vijftig jaar ervaring en onze persoonlijke aanpak is de uitvaart van uw geliefde bij ons altijd in goede handen. Laat u eens vrijblijvend adviseren. Annora verzorgt begrafenissen en crematies in de gemeenten Grave, Cuijk, Mill, Landerd, Mook en Middelaar, Uden, Heumen, Wijchen en Ravenstein e.o.

UITVAARTVERZORGING

Annora Uitvaartverzorging Oliestraat 4 5361 GN Grave 0486-472074 (24 uur per dag bereikbaar) www.annorauitvaartverzorging.nl

Voor al het onderhoud en reparaties thuis, onderweg of op het werk aan al uw fietsen!

Leon Jansen is MTB-specialist. Ook elke zaterdag op de markt in Schaijk!

Restaurant Groen Veghelsedijk 42 5401 PB Uden T: 06 15 866 944

Leon Jansen Tweewielerservice

Leon de Fietsenmaker

‘t Steenwerk 14, 5371 LA Deursen T: 06-12119242 E: leontweewielers@home.nl

Runstraat 9, 5374 AA Schaijk T: 06-12119242 E: leontweewielers@home.nl

Openingstijden: Maandag, dinsdag & donderdag van 17.00 - 22.00 uur Vrijdag & zaterdag van 17.00 - 24.00 uur Sluitingsdagen: Zondag & Woensdag

SMAAKVOL, SFEERVOL EN TRENDY. Laat u verwennen en kom genieten van onze dagverse producten in een unieke moderne en gastvrije warme sfeer. • Aparte rookruimte • Gezellige openhaard • Unieke stadstuin • Royale (feest)zaal met eigen bar en geluidsinstallatie • Vergaderruimte met gratis gebruik van alle faciliteiten Uitgebreid kaart: Voorgerechten van 4,50-9,50 Hoofdgerechten van 14,50-19,50 Desserts van 5,00-6,50

Daarnaast is GROEN 7 dagen per week op afspraak geopend voor speciale gelegenheden zoals:

VERGADERINGEN , BRUILOFTEN , FEESTEN , BABYBORRELS, WORKSHOPS, KOFFIETAFELS EN KERSTBORRELS.

WWW.RESTAURANTGROEN.NL 6

Ook onbeperkt genieten van onze koude tapas/antipasti bar voor slechts 9,50 (als voorgerecht) • Werelds maandmenu 3-gangen 24,50 • Chef’s verrassingsmenu 4 of 5 gangen 29,50-34,50 • Mooie wijnkaart • Heerlijke Nespresso koffie

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010


‘Nieuwe maatregel niet zinvol’

Stekende tbs’er Corridor krijgt geen extra straf ZEELAND - De 49-jarige Kurt K., die in april tijdens zijn begeleid verlof uit de Zeelandse tbs-kliniek De Corridor een vrouw neerstak in de Hema in Uden, krijgt geen nieuwe tbs. De rechtbank in Den Bosch vindt dat niet nodig, omdat zijn oude straf nog steeds geldt. Het Openbaar Ministerie eiste tbs met dwangverpleging. K. wordt echter volledig ontoerekeningsvatbaar geacht.

H

ij had al tbs met dwangverpleging en hij zat al sinds 2006 op de zogeheten longstay-afdeling omdat hij volgens deskundigen niet meer behandelbaar was. De man had die straf gekregen voor een moord die hij in 1999 had begaan. Een nieuwe maatregel acht

Tentoonstelling Zonnebloem Schaijk-Reek in De Wijers SCHAIJK - De Zonnebloem Schaijk-Reek houdt op zondag 7 november van 11 tot 16 uur een tentoonstelling in De Wijers in Schaijk. Op deze dag zijn werken te zien en te koop die de Zonnebloem-leden het afgelopen jaar maakten. Er vinden die middag ook andere activiteiten plaats, zoals een workshop knutselen, touwtje trekken en een loterij. De entree is gratis.

Middenkoor Cordaad op zoek naar dirigent

TBS-kliniek De Corridor in Zeeland. de rechtbank niet zinvol. K. was in april onder begeleiding boodschappen aan het doen toen hij instak op de vrouw. Hij had net een mes gekocht en aan de caissière gevraagd of ze het

ingezonden Huisartsenaanbod Landerd Het artikel over het huisartsenaanbod in de gemeente Landerd, in de Arena van 22 oktober, heb ik met verbazing gelezen. Weliswaar zijn er in Landerd zes gevestigde huisartsen, maar in Zeeland werken twee en in Schaijk werkt één huisarts in loondienst in de praktijk. Bovendien hebben de praktijken in Schaijk en Zeeland elk een huisarts in opleiding die ook patiëntenzorg doet. Samengeteld werken er negen huisartsen en twee huisartsen in opleiding in de gemeente Landerd. Omdat een aantal artsen in deeltijd werkt, komt het erop neer dat er in de gemeente Landerd één huisarts op 1.900 inwoners beschikbaar is. De conclusies in het artikel in Arena zijn derhalve onjuist. Daarnaast werkt er in elke praktijk ook nog een praktijkondersteuner; dit is een speciaal opgeleide assistent of verpleegkundige die patiënten met suikerziekte, astma, overgewicht en nicotinemisbruik intensief begeleidt. Jan de Leur, Schaijk

Zuinig geldgebruik Al geruime tijd vraagt de RPP, onder meer via het stellen van raadsvragen, aandacht voor de mogelijkheid grote besparingen te realiseren op de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de gemeente Landerd. Wij hebben de indruk dat de leden van de gemeenteraad niet goed op de hoogte zijn van alle aspecten die m.b.t. de ontwikkeling van de bedrijventerreinen spelen. De beantwoording van vragen door het college van B en W heeft in onze ogen de zaak alleen nog maar onduidelijker gemaakt. Voor ons reden tot een open brief aan de leden van de gemeenteraad. Zoals uit de onlangs aan de gemeenteraad gepresenteerde Ruimteplanner blijkt is de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen in Zeeland beperkt tot ongeveer 5,5 hectare. Het is duidelijk dat er voor de ontwikkeling van Voederheil 2 van twee grondeigenaren in het verleden gronden zijn aangekocht en wel circa 4 hectare van de heer Van Deijne en circa 8 hectare van de heer Van den Elzen. De kosten van de aankoop van de gronden van Van Deijne zijn verwerkt in de exploitatieopzet LOG Graspeel, vanwege het feit dat het varkensbedrijf van Van Deijne zich in dit gebied gaat vestigen. De helft van de kosten van de aankoop van de gronden van Van den Elzen is meegenomen in de exploitatieopzet Voederheil 2. Daarbij is het van belang te weten dat er nog een nabetaling van 1,08 miljoen euro aan Van den Elzen, zoals duidelijk in het contract is verwoord, dient te worden gedaan als een deel of het geheel van de gronden van Van den Elzen voor

kort nieuws

uit de verpakking kon halen. Toen ze zei dat dat niet mocht, knipte de man het mes zelf uit de verpakking en stak vervolgens een 61-jarige vrouw neer. De tbs’er werd in de Hema

gearresteerd. Het is onduidelijk waar zijn begeleiders op dat moment waren. De vrouw liep een steekwond op, maar raakte niet levensgevaarlijk gewond.

2020 ontwikkeld wordt. Ons voorstel om deze 1.08 miljoen vooralsnog uit te sparen is simpel en doeltreffend. De gemeente kiest voor het ontwikkelen van de gronden van Van Deijne (4 hectare) en voor het ontwikkelen van 1,5 hectare grond die direct ten zuidoosten van het bestaande industrieterrein Roskam is gelegen (en door de gemeente Zeeland als reservegrond voor bedrijventerreinontwikkeling in het verleden al is aangekocht). Met het ontwikkelen van deze gronden wordt voldaan aan de uitgangspunten van de Ruimteplanner en het sluit ook duidelijk aan bij het provinciaal uitgangspunt van Zuinig Ruimtegebruik. De gronden van Van den Elzen worden in ons voorstel dus volledig buiten de ontwikkeling gehouden, waarmee een directe besparing van 1,08 miljoen euro wordt gerealiseerd plus de rentekosten die bij een onnodige nabetaling over het na te betalen bedrag moet worden berekend. In deze tijd van bezuinigingen een zeer welkome ontwikkeling. Wanneer zou blijken dat de behoefte aan bedrijventerreinen voor de gemeente in de zeer nabije toekomst groter is dan de in de Ruimteplanner genoemde 5,5 hectare, is de ontwikkeling van de gronden van Van den Elzen en de daarmee gepaard gaande nabetaling natuurlijk wel verantwoord. Wij verzoeken de gemeenteraad middels het indienen van een motie over de ontwikkeling van Voederheil 2 te bewerkstelligen dat er naast zuinig ruimtegebruik door de besparing van de genoemde 1,08 miljoen euro ook sprake is van zuinig geldgebruik. Het wordt tijd dat de discussie over de ontwikkeling van Reek-Zuid op zakelijke gronden wordt gevoerd. In het begin van 2010 lag er een ontwerpbestemmingsplan voor het gebied, waarbij alle bij de procedure in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan ingebrachte bezwaren zijn ingetrokken. Vaststelling van het bestemmingsplan Reek-Zuid stond gepland voor juni 2010, waarna de uitgifte van bedrijventerreinen in het derde kwartaal 2010 ter hand kon worden genomen. Twee bedrijfspercelen zouden dan direct worden aangekocht door de kinderen Bens. Natuurlijk is het aan het nieuwe college om andere keuzes te maken, maar wij willen daarbij wel wijzen op de grote financiële consequenties. Uit informatie vanuit het gemeentehuis blijkt dat er per 1 november 2010 circa 4,4 miljoen euro is uitgegeven voor de ontwikkeling van ReekZuid. Wanneer ervoor wordt gekozen een geheel nieuw plan te ontwikkelen, waarbij conform de door het college aangereikte exploitatieopzet wordt uitgegaan van uitgifte van gronden 2014 en 2016, wordt er bewust voor gekozen ongeveer 125.000 euro aan plan- en advieskosten en zo’n 625.000 euro aan renteverlies voor rekening te nemen. Geen wonder dat door de keuze voor een ander plan het exploitatietekort van Reek-Zuid dan uiteindelijk uitkomt op 2,6 miljoen euro. Daar komt nog bij dat het toch al delicate vergelijk dat is bereikt met de bezwaar-

RAVENSTEIN - Middenkoor Cordaad uit Ravenstein is op zoek naar een dirigent. Het koor zingt Nederlands-, Duits-, en Engelstalige drie- en vier-stemmige liederen. Cordaad wordt begeleid door een pianiste. Het koor zingt ook diverse stukken a capella. Vergoeding voor de verdiensten gaan volgens bisschoppelijke richtlijnen. Geïnteresseerden kunnen mailen: bestuur@cordaad. info. Voor meer informatie: www.cordaad.info.

Liederentafel in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen HERPEN - Muziekliefhebbers zijn op vrijdag 12 november weer welkom in ‘t Slotje in Herpen. Dan wordt vanaf 20 uur weer een liederentafel gehouden voor iedereen die van zingen houdt, maar ook mensen die gewoon willen luisteren. De entree bedraagt een euro per persoon. Ook op vrijdag 10 december wordt een liederentafel gehouden. Meer info: www.dorpshuishetslotje.nl.

Jeugd Elf Elf Bal Schaijk in circussferen MOESLAND - Het jaarlijkse Elf Elf Bal voor de Schaijkse jeugd vindt plaats op zondag 7 november in dorpshuis De Phoenix met circus als thema. Tijdens de circusvoorstelling treden er acrobaten, vuurspuwers, een clown en een goochelaar op. Wilde dieren ontbreken ook niet. Tijdens het Elf Elf Bal worden tevens de nieuwe jeugdprins en -prinses bekendgemaakt. Daarnaast kiezen de bezoekers de ‘Club van het jaar’. Het bal duurt van 13 tot 17 uur.

makers, door het presenteren van een nieuw plan van de baan is, en dat procedures tot aan de Raad van State niet zijn uit te sluiten. Het is voor ons onbegrijpelijk dat het college uit het oogpunt van kostenbesparing niet gewoon kiest voor het laten vaststellen van van het liggende plan. Dan nog kan het college in goed overleg met de gemeenteraad bekijken of met een tussentijdse wijziging van het plan het exploitatietekort kan worden beperkt. Ook ten aanzien van Reek-Zuid werkt de RPP aan een motie, die tot doel heeft een forse besparing van circa 750.000 euro te bewerkstelligen. Zoals uit het bovenstaande blijkt kan de gemeente in deze tijd van bezuinigen door het maken van slimme keuzes in de grondexploitaties een forse besparing van 1.830.000 euro realiseren. Hierdoor wordt het mogelijk het sociale gezicht van de gemeente, ondanks de forse kortingen die door het Rijk worden opgelegd, overeind te houden. Ook ons bloeiende verenigingsleven kan dan deels worden ontzien. Tenslotte kan de voorgestelde verhoging van de OZB hierdoor grotendeels worden voorkomen.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010

Tom Leijten, voorzitter bestuur RPP

7


Goudsbloemvallei 37 5237 MH ’s-Hertogenbosch Postbus 48 5201 AA ’s-Hertogenbosch T +31 (0)73 - 644 16 16 F +31 (0)73 - 644 28 86

Wat is een contra-expert? Een contra-expert is een door u als verzekerde benoemde deskundige die uw belangen behartigt ten tijde van schade door o.a. brand, water of inbraak. Het schadebedrag wordt vaak vastgesteld door een expert van uw verzekeringsmaatschappij. Deze persoon is zeer ervaren met het schaderegelingsproces en kent de polissen beter dan u.

info@coolen-expertise.nl www.coolen-expertise.nl

NIVRE-registerbureau

Daardoor heeft u als verzekerde een grote achterstand. U weet niet waar u recht op hebt en kunt de expert dus moeilijk controleren of zijn oordeel aanvechten. Wij als uw eigen deskundige kunnen dat wel. Wij zullen ons voor u positief en proactief inzetten en puur en alleen uw belangen behartigen. Waarom Coolen Expertise B.V.? Op alle vakgebieden hebben wij deskundige HBO/WO opgeleidde experts die allen (kandidaat-)registerexpert zijn. In geval van schade zullen wij een deskundig team samenstellen zodat alle noodzakelijk kennis aanwezig is. Op basis van onze kennis en kunde geven wij u de juiste adviezen en alternatieven. In geval van schade komt er zeer veel op u af. Zaken waar uw hoofd helemaal niet naar staat. Wij zijn uw waarnemer en zullen deze zaken opvangen en in overleg met u afwerken. Wij maken inzichtelijk wat onze toegevoegde waarde voor u is. Hierdoor kunt u beoordelen of we hebben bijgedragen in uw voordeel. Dit maakt ons controleerbaar. Voor wie werken wij? Coolen Expertise B.V. werkt voor zowel particulieren als bedrijven. We voeren expertises uit voor het (agrarisch) midden- en kleinbedrijf, grote multinationals en diverse overige instellingen. Daarnaast maken accountants, advocaten en het intermediair veelvuldig gebruik van onze diensten om cliënten beter te helpen in geval van schade. kortom wij zijn een deskundige, transparante en resultaatgerichte organisatie. Een organisatie die bij schade uw vraagbaak, uw deskundige en uw onderhandelaar is. Kijk voor meer informatie op onze website www.coolen-expertise.nl Bij schade hopen we u van dienst te kunnen zijn, Namens het hele team van Coolen Expertise B.V. drs. Klaas Coolen re FUEDI-ELAE

www.coolen-expertise.nl Drs. K. Coolen • 06-22924533 • Bedrijfseconoom • Bedrijfsschade • Goederen Drs. M. Vaneker • 06-51240252 • Bedrijfsschade • Inventaris/goederen J.L.Th.M. Paymans • 06-53726527 • Inventaris/goederen • Industrieel A.J.G.M. Coolen re • 06-20000971 • FUEDI-ELAE • Algemeen • Industrieel

K. Breddels-Lam re • 06-53541202 • Inventaris/goederen • Industrieel Drs. S. Bax • Bedrijfskundige • Crisismanagement Ing. J van Griensven • Hoofd Calculatieafdeling • Technisch Calculator H. van Rooij J. Brouwer • Bouwkundige • Technisch Calculator H. Steehouwer • Bouwkundige • Technisch Calculator

Contra-Expertise Ing. J.R.J. Pereira • Werktuigbouwkundige • Machinerieën Ing. J.P. van Hest • Werktuigbouwkundige • Machinerieën Ing. P. Vloet • Beëdigd makelaar • Agrarische specialist Overige experts • Inboedel/Opstal • Kunst/Antiek • Levende have • Gewassen • Electronica • Reconstructie • Milieu-/Asbestschade • Overig


Gemeentelijke informatie ‘Meer veiligheid op straat’ Veel mensen maken wel eens een botte opmerking omdat ze net iets te lang aan de balie moeten wachten. Of balen omdat een vuilniswagen de weg verspert. Of ze worden kwaad omdat ze ergens ‘net’ stonden geparkeerd en toch een bon krijgen. Maar weinig mensen realiseren zich dat zij niet de enigen zijn. In 2009 is 65% van de werknemers met een publieke taak zoals hulpverleners, handhavers, toezichthouders en dienstverleners, slachtoffer geworden van ongewenst gedrag zoals agressie, beledigingen, bedreigingen en intimidaties. Soms mondt dit zelfs uit in lichamelijk geweld. Hieraan moet een einde komen. Zoveel mogelijk mensen moeten weten dat ze iets kunnen doen om agressie en geweld op straat tegen te gaan. Niet alleen de rijksoverheid neemt het initiatief om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak tegen te gaan: talrijke regionale en lokale organisatie hebben een eigen succesvolle aanpak. Ook als burger kun je de overheid helpen bij het creëren van meer veiligheid op straat. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat je moet doen: vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan, bel 1-1-2, blijf bij het slachtoffer en maak foto’s voor de politie en meld je als getuige. Meer veiligheid op straat bereik je door gezamenlijk op te treden.

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

Ik grijp in bij agressie bij agressie op str straat str

Openingstijden burgerzaken Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan

• Bel 112 • Blijf bij het slachtoffer • Maak foto’s voor de politie en meld je als getuige

Kennisgeving Ontwerpbesluit gedeeltelijke intrekking milieuvergunning

delen mede, dat zij voornemens zijn tot gedeeltelijke intrekking over te gaan van de door hen op 26 januari 2006 verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer, voor een vleesvarkens- en rundveehouderij en akkerbouwbedrijf, gelegen aan de Broksteeg 7, 5374 BE te Schaijk, t.n.v. T. van den Akker, Broksteeg 7, 5374 BE te Schaijk. Door vergunninghouder is om gedeeltelijke intrekking (v.w.b. het houden van 40 vleesvarkens, Rav code: D 3.2.1.1 evenredig verdeeld over de bestaande stal) verzocht. Het voornemen is verwoord in een ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 6 november 2010 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Landerd, elke werkdag van 09 tot 12 uur, alsmede in de openbare bibliotheek van Schaijk, Pastoor van Winkelstraat 11a in Schaijk op zaterdagen van 10 tot 13 uur. Met ingang van 6 november 2010 tot en met 17 december 2010 kan door een ieder een gemotiveerde zienswijze tegen het ontwerpbesluit worden ingediend bij het college van burgemeester

en wethouders van Landerd, Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemachtigde een zienswijze inbrengen tijdens een te beleggen bijeenkomst. Voor het beleggen van een bijeenkomst dient z.s.m. doch uiterlijk binnen 4 weken ná ingangsdatum van terinzagelegging een afspraak te worden gemaakt met de afdeling VROM van het gemeentehuis. De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Alle op bovenstaande wijze ingediende zienswijzen worden met de stukken ter inzage gelegd. Beroep tegen het op het verzoek genomen besluit kan later, behalve door de wettelijke adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) een zienswijze in te dienen. Diegene die beroep instelt moet tevens belanghebbende zijn. Zeeland, 5 november 2010 Het gemeentebestuur van Landerd

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111. Let op: Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: Gevonden voorwerpen - 01-10-2010, Sportpark De Bundel Zeeland: Zwarte omafiets met voorvork en voorwiel van een andere kleinere fiets. - 13-10-2010, Speeltuin De Wingerd Schaijk: Grijze herenfiets, merk Union, met groene tassen. - half oktober, Kerkstraat Zeeland: Paarse Trek mountainbike. - begin augustus, parkeerplaats apotheek Schaijk: Ring met 3 kleine sleutels. - 22-10-2010, Voederheil, Zeeland: Electrische Honda trilbalk voor het verdichten van beton. Verloren voorwerpen - 1-10-2010, van Kerkstraat naar Burgerveld, Zeeland: Zwarte fietscomputer, merk sigma, opschrift in rode letters. - 11-10-2010, Bossen bij Herpenduin: Damesportemonnee, kleur

Telefonische bereikbaarheid Maandag, woensdag en donderdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur Dinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Landerd; gelet op artikel 8.26 van de Wet Milieubeheer, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

beige/wit met daarin rijbewijs, legitimatie bewijs en schoolpas. - 11-10-2010, Bij C-1000 Zeeland: Grijze Gazelle damesfiets. - 10-10-2010, Maashost (bij A-50) Schaijk: Zwart etui met daarin Mercedes autosleutel (in het etui klein beige etuitje met daarin een huissleutel). - begin oktober in Zeeland: Ring met 2 sleutels (1 kunststof grijze en 1 gewone). - 2 of 3 oktober, Van centrum Schaijk naar Parcival: Zwarte herenportemonnee met daarin legitimatie, CZ zorgpas en een pasfoto. - 26-10-2010, van Europlein schaijk naar Dotterbloem Schaijk: Zilveren damesportemonnee met bloemetjes met daarin IDkaart, pinpas en wat contant geld. Vermiste en gevonden dieren Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

Gemeentewerf Runstraat 59a, Schaijk T: 0486-458111, toestel 102 Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

Reparatiebon gemeente Landerd Afdeling CCT Naam: ............................................................................................. Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2010

Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats) Kleine reparatie aan wegen / paden .......................................................................................................... Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden ......................................................................................................... Verstopte straatkolken ......................................................................................................... Illegaal gestort vuil / zwerfvuil ......................................................................................................... (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. ......................................................................................................... Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen ......................................................................................................... Aangereden straatlantaarn ......................................................................................................... Iets anders, namelijk ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 5 november 2010

9


Gratis ophalen grof groenafval (binnen bebouwde kommen) Wegwijzer Portefeuilleverdeling Burgemeester Doorn: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid. In de Wmo adviesraad hebben zitting: De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510 Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332 De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929 Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744 De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256 Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689 Mevr. G. van der Rijt-van Sinten, tel. 0413-261723 Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613 Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740 De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351 De heer P.Vonk, tel 0486 461973 Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16.00 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket. Aanzet (algemeen maatschappelijk werk) Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen ‘psychosociale problemen’. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt: Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur. Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur. Advies en steunpunt huiselijk geweld Advies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord: tel. 0900-1262626. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inlooppunten van het CJG. De openingstijden van de inlooppunten zijn: Schaijk: Netjeshof 1a, maandag van 09 tot 12 uur. Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.  Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcoördinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 10 tot 12 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 10 tot 12 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 10 tot 12 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis. Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veel informatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids ‘Ouder worden in

10

Nog op de dinsdagen 9, 16, 23 en 30 november 2010 kunnen inwoners binnen de bebouwde kommen van Schaijk, Zeeland, Reek en ’t Oventje, hun grof groenafval gratis op laten halen. Deze service is voor de inwoners binnen de bebouwde kommen om tegemoet te komen als zij door snoeiwerkzaamheden en aanpassingen van de tuin extra (grof) groenafval hebben. Zij hebben over het algemeen immers minder mogelijkheden om grotere hoeveelheden groen zelf te composteren. Voorgaande jaren is deze service zo goed aangeslagen dat de gemeente ook dit najaar het grof groenafval weer gratis ophaalt. Aanmelden: Als u binnen de bebouwde kom woont en gratis grof groenafval op wilt laten halen, dient u dit uiterlijk maandag vóór 12 uur vóór de ophaaldag te melden. U dient onder andere opgave te doen van: naam, adres, telefoonnummer, hoeveelheid (uitgedrukt in m3) en gewenste ophaaldag (9, 16, 23 en 30 november 2010). Aanmelden kan telefonisch: U kunt zich telefonisch melden op het gemeentehuis (tel. 458111). Uw gegevens worden dan genoteerd.

Bekendmaking De burgemeester van Landerd maakt bekend, dat zij een verklaring van geen bezwaar heeft verleend aan Swanenberg Heli Services te Schaijk voor het incidenteel laten opstijgen en/of landen van een helikopter op 2 december 2010 omstreeks 08:45 uur, op het hoofdveld van RKSV DAW, gelegen aan de Bossestraat te Schaijk, in verband met de aankomst van St. Nicolaas. Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: - naam en adres van de indiener - dagtekening - omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht - de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeente Landerd’ en www.rigom.nl. RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plussers, tel. 0412-653232. BrabantZorg Zorg aan huis, Wonen met zorg, Welzijn, Dag Zorg, Expertise, Acute zorg (regelt u via) Brabantzorg Klantenservice, tel. 0412-622678 of Zorgcentrum Compostella, tel. 0486-458585. Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nl Persoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden. Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en ondersteuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg verlenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl. Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren) Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd. Wat is een noodgeval buiten kantooruren: - rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt; - gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen; - kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd; - schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

Of via de website: U kunt zich ook aanmelden via de website van de gemeente Landerd door een formulier in te vullen en digitaal naar de gemeente te versturen. Het formulier staat op de website van de gemeente Landerd: www.landerd.nl, onder Digitaal loket, Webwinkel én onder SNEL NAAR, Grof Groenafval. Voorwaarden voor het gratis op laten halen van het grof groenafval: • er dient duidelijk sprake te zijn van grof groenafval; • geldt alleen voor woningen (waar het grof groenafval vrijkomt) binnen de bebouwde kommen; • u kunt maar éénmaal, per adres, grof groenafval aanbieden; • het groen dient zoveel mogelijk gebundeld te zijn (lengte ongeveer 1 m.); • de hoeveelheid mag maximaal 6 m3 bedragen; • het groen dient zo aan de openbare weg of op de inrit te liggen dat de vrachtwagen (met grijper) er bij kan; • het groenafval mag pas het weekend vóór de aangemelde ophaaldag op openbaar terrein gedeponeerd worden; • het moet gaan om een redelijke hoeveelheid groenafval. Kleine hoeveelheden dient u gewoon in de groene container te deponeren. N.B. Door een groot aantal aanmeldingen voor een gewenste ophaaldag, kan de mogelijkheid bestaan dat pas een dag (óf enkele dagen) later het grof groenafval wordt opgehaald. U dient wel altijd het grof groenafval op de gewenste ophaaldag (dinsdag) aan te bieden. Alternatief: Ook kunt u het grof groenafval wekelijks (gratis tot 2 m3; daarboven 5 euro per ½ m3 (of gedeelte daarvan)) zelf wegbrengen naar de Milieustraat, Maaskade 28 te Oss (Industrieterrein Elzenburg). Openingstijden Milieustraat Oss: woensdag, donderdag en vrijdag 13 tot 17 uur en zaterdag van 09 tot 15 uur. Legitimatie verplicht.

Activiteiten- en evenementenkalender Do. 11-11-2010 van 18:15 tot 20:00 uur Lampionnenoptocht met aansluitend collecte in Reek Vr. 12-11-2010 van 19:00 tot 01:00 uur, za. 13-11-2010 van 19:00 tot 01:00 uur en zo. 14-11-2010 van 13:00 tot 20:00 uur Carnavalsactiviteiten (11-11 bal), Morgenzonterrein in Zeeland Zo. 14-11-2010 Veldtoertocht Zo. 14-11-2010 van 12:30 tot 17:00 uur Intocht Sint Nicolaas in Zeeland Zo. 14-11-2010 van 09:00 tot 16:00 uur Jeugdveldrijden, rondom De Sprankel in de Louwstraat in Schaijk Zo. 14-11-2010 tot en met za. 20-11-2010 Collecte Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind Do. 18-11-2010 van 17:00 tot 20:30 uur Huis-aan-huis-verkoop van kaarten en kalenders door Voetbalvereniging DAW in Schaijk Za. 20-11-2010 van 20:00 tot 22:00 uur en zo. 21-11-2010 van 08:00 tot 22:00 uur Thai/Muay-Thai wedstrijden in sporthal De Eeght in Schaijk Ma 22-11-2010 tot en met za. 27-11-2010 Collecte MS Fonds Za. 27-11-2010 Huis-aan-huis-verkoop van koek e.d. in Reek Ma. 29-11-2010 tot en met zo. 05-12-2010 Nationale Oogcollecte

Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland). Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Kijk voor meer informatie van de politie in deze regio op www.politie.nl/ brabant-noord. Tel. politie: 0900 - 8844.

Voorlichting Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke pagina’s kunt u contact opnemen met de gemeentevoorlichter: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 5 november 2010


Bouwvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Bovenste Trent 3, 5411 NE Zeeland; verwijderen asbestdakbedekking en vervangen door nieuwe dakbedekking (ontvangen 18 oktober 2010) • Langenboomseweg 103, 5411 AT Zeeland; aanpassen van een melkkamer in de veestal (ontvangen 19 oktober 2010) • Hofse Hoeve 8 te Schaijk; bouwen van een woning (ontvangen 19 oktober 2010) • Korte Dijk 21, 5411 BH Zeeland; renoveren van een bestaande jongveestal (ontvangen 20 oktober 2010) • De Dries 46, 5374 GR Schaijk; uitbreiden van de woning (ontvangen 20 oktober 2010) • Rijksweg 5, 5374 RA Schaijk; verwijderen en afvoeren van een rieten dakbedekking + dakbeschot; aanbrengen ISO dakplaten en dakpannen, het wijzigen van de kopgevel en het maken van dakkapellen (ontvangen 21 oktober 2010) • Middelstraat 7, 5374 AE Schaijk; milieuneutraal veranderen van een agrarisch bedrijf (de verandering betreft het gewijzigd installeren van de vergunde luchtwasser) (ontvangen 21 oktober 2010) • Smitsweg 1, 5375 KS Reek; aanleggen van een kelder onder de woning (bouwvergunning is al eerder verleend) en het in verband daarmee uitvoeren van bronbemaling (ontvangen 21 oktober 2010) • Brand 6, 5411 PB Zeeland; kappen van een kastanjeboom (ontvangen 25 oktober 2010) • Industriepark 2c, 5374 CM Schaijk; herindelen van een bedrijfspand en het wijzigen van een gevel (ontvangen 26 oktober 2010) • De Korte Louwstraat 13, 5374 CD Schaijk; bouwen van een woning (ontvangen 26 oktober 2010) • ’t Erf 50, 5374 AS Schaijk; verbouwen en uitbreiden van een woning (ontvangen 26 oktober 2010) Ontvangen sloopmeldingen: • Akkerwinde 34, 5374 MD Schaijk; het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 26 oktober 2010) In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: • De Korte Louwstraat 5, 5374 CD Schaijk; bouwen van een halfvrijstaand woonhuis (verzonden 26 oktober 2010) • Hofse Hoeve 12 te Schaijk; bouwen van een woning met bijgebouw (verzonden 26 oktober 2010)

Openbaarmaking Openbaarmaking geactualiseerde versie (neven)functies burgemeester, wethouders en raadsleden alsmede openbaarmaking van hun financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente Landerd zakelijke betrekkingen onderhoudt Op grond van de Gemeentewet en van de Gedragscode bestuurlijke integriteit dienen de burgemeester, de wethouders en de raadsleden van de gemeente Landerd openbaar te maken welke (neven)functies zij vervullen. Tevens is hun opgave van financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente Landerd zakelijke betrekkingen onderhoudt openbaar. De reden van openbaarmaking is de volgende. De vervulling van (neven)functies kan een serieus integriteitrisico inhouden vanwege eventuele belangenverstrengeling. De vraag welke (neven)functies wel en welke niet toelaatbaar zijn dient beantwoord te worden aan de hand van de wettelijke criteria. In eerste instantie zal betrokkene zelf de afweging moeten maken of voldaan wordt aan de criteria. Door openbaarmaking kan de vraag ook door anderen beantwoord worden. Melding en openbaarmaking en daardoor de mogelijkheid van democratische controle kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling. Het is om die reden dat er een wettelijke verplichting voor de gemeentelijke bestuurders is om hun (neven)functies openbaar te maken. Daarmee wordt een en ander controleerbaar en kan zo nodig een publiek debat in de raad gehouden worden over de aanvaardbaarheid van bepaalde (neven)functies. Het vorenstaande geldt ook voor financiële belangen van bestuurders in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente Landerd zakelijke betrekkingen onderhoudt. Begin 2004 is voor de eerste keer het overzicht van de (neven) functies van de Landerdse bestuurders alsmede het overzicht van hun financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente Landerd zakelijke betrekkingen onderhoudt ter inzage gelegd. Het overzicht is de afgelopen jaren regelmatig geactualiseerd en ter inzage gelegd. De meest recente versie ligt voor iedereen ter inzage op de kamer van de griffier in het gemeentehuis in Zeeland.

• • • • • •

Zeelandsedreef 30, 5374 RR Schaijk; uitbreiden van een rundveestal (verzonden 22 oktober 2010) Smidse 99, 5374 AJ Schaijk; het verbouwen van de woning (verzonden 22 oktober 2010) Rosmolen te Reek; bouwen van 8 woningen (verzonden 21 oktober 2010) Hellebaardlaan 17, 19 en 21 te Zeeland; bouwen van 20 zorgappartementen (verzonden 26 oktober 2010) Kleine Graspeel 9, 5411 RA Zeeland; uitbreiden van een pluimveestal (verzonden 22 oktober 2010) Voederheil 15, 5411 RJ Zeeland; bouwen van een centraal luchtafvoerkanaal met luchtwasser en een spuiwater-opslagsilo (verzonden 22 oktober 2010)

Akkoord-verklaarde sloopmeldingen: • Dr. Langendijklaan 1, 5374 RM Schaijk; afvoeren asbesthoudende dakbedekking (verzonden 21 oktober 2010) • Grootveld 25, 5411 TH Zeeland; slopen van een schuurtje (verzonden 21 oktober 2010) • Akkerwinde 34, 5374 MD Schaijk; afvoeren van asbesthoudende dakbedekking (verzonden 26 oktober 2010) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende bouwvergunningen in combinatie met ontheffing bestemmingsplan: • Monseigneur Borretstraat (achter nrs. 49 en 51) te Reek; plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 26 oktober 2010) Tegen deze verleende vergunningen/ontheffingen kunnen belanghebbenden met ingang van 8 november 2010 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: - naam en adres van de indiener - dagtekening - omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht - de gronden waarop het beroepschrift rust. In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden. Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA in ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Bouwkavels te koop Bent u op zoek naar een bouwlocatie om uw droomhuis te bouwen? De gemeente Landerd heeft daarvoor een aantal bouwkavels in de verkoop. Verkoopprijs: € 267,- exclusief BTW per m². Verkoopvoorwaarden: Voor de uitgifte van deze kavels zijn de ‘Algemene verkoopvoorwaarden (2004) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen’ van toepassing. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande of heeft u interesse in een van de beschikbare bouwkavels, dan kunt u contact opnemen met de heer G. van Breugel, afdeling VROM, tel. 0486-458165 of e-mail gary.vanbreugel@landerd.nl.

Locaties AED Landerd Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen: Schaijk - Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15 - Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3 - Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21 - Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a - Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8 - De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11 - Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44 - Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6 - Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56 - Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1 Zeeland - Basisschool ‘t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16 - Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a - Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex - De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37 - Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32 - Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35 - Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14 - Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3 - Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen openingstijden receptie, ander tel. 0486-451458) Reek - Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20 - Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35 - Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

Bijzondere procedure Ontwerp projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan UdensewegBrand ten behoeve van: • Brand 56, 5411 PC Zeeland; bouwen van 2 woningen (dossiernummer 20070046) Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het ontwerpprojectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 8 november 2010 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM op tel. 0486-45194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het betreffende ontwerpprojectbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht in ‘s-Hertogenbosch. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 5 november 2010

11


Ruziënde kinderen! Wat doe je eraan? Afbouw budget inburgering Het Rijk bouwt het budget voor de inburgering gedurende de komende jaren af. Ten grondslag aan deze voorstellen ligt dat het eind van het aantal mensen dat een inburgeringtraject moet doorlopen, in zicht is. Om in de komende periode aan onze inburgeringverplichtingen te kunnen voldoen heeft het college van burgemeester en wethouders op 26 oktober besloten om vanaf 1 januari 2011 alleen de verplichte doelgroep van de WI (Wet Inburgering) een aanbod te doen. Het betreft: asielmigranten; geestelijk bedienaren (bijvoorbeeld imams); verhuizer (aanbod overnemen van een andere gemeente of nieuw aanbod doen). Indien het budget dat toe laat is aanvullend besloten om de volgende personen nog wel een aanbod te doen: uitkeringsgerechtigden WWB (Wet Werk en Bijstand). Vanaf 1 januari 2011 wordt in ieder geval voor de overige inburgeringbehoeftigen geen aanbod meer gedaan. Het betreft o.a. de volgende personen: gezinsvormer; gezinshereniger; oudkomers. Deze groep dient de eventuele inburgeringkosten zelf te betalen.

Regelmatig krijgen we vragen van ouders die niet meer weten hoe om te gaan met hun ruziënde kinderen. Ruzie tussen broers en zussen is normaal en voor een ieder ook herkenbaar. Deze ruzies kun je gebruiken om je kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat en hoe je ruzies zelf op kunt lossen. Geef hierbij als ouder het goede voorbeeld, hoe ga je zelf om met conflicten?

Als je hoort dat er ruzie is, wacht dan even en kijk of de kinderen er zelf uitkomen. Als een ruzie echt uit de hand dreigt te lopen, grijp dan in.

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je, naar aanleiding van dit verhaal een afspraak maken met één van onze spreekuurhouders, dan kan je contact met ons opnemen via tel. 0800-2540000 of e-mail info@cjggeeftantwoord.nl via het contactformulier op www.cjggeeftantwoord.nl.

Zeg wat jij ziet dat er gebeurt, en de gevolgen hiervan. Ik zie dat jij slaat. Slaan doet pijn, dat doen we hier dus niet.

Ga na wat de behoefte is van beide kinderen. Laat ze om de beurt vertellen. Als dat duidelijk is stop dan de discussies. Stop, ik begrijp dat jullie beide met de Nintendo willen spelen en dat gaat niet.

Vraag aan kinderen hoe ze zelf denken dat ze dit op kunnen lossen. Wat kunnen jullie hier aan doen?

Kies geen partij, ook niet voor de jongste. Als dat niet lukt, kun je ideeën aandragen. Niemand krijgt voorlopig de Nintendo, of we stellen de kookwekker in.

• •

Beloon de kinderen ook als het lukt om met de oplossing wel goed te spelen. Soms maken kinderen ruzie om de aandacht van de ouders te trekken. Probeer dan niet te reageren. Geef wel aandacht aan kinderen als ze leuk aan het spelen zijn. Beloon dit gedrag met aandacht.

Natuurlijk kun je ook vrijblijvend binnenlopen. Wij staan je graag te woord. Het team medewerkers CJGgeeftantwoord

Zienswijze - bezwaar - beroep

Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorziening Voor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

1. Inzage Stukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09 tot 12 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje ‘Actueel - Bekendmakingen’. 2. Zienswijze Tijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zienswijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

3. Bezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betreffende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werking gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist. 4. Beroep Het instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam. Tegen

de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

5. Eisen bezwaar en beroep Een bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket - Bezwaar en beroep. 6. Voorlopige voorziening Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

gemeentenieuws – www.landerd.nl – vrijdag 5 november 2010

Geslaagd Ganzenbordspel Stichting Jeugdbelangen

Firma Bureau & Co in Wapen van Reek

Sinterklaas komt op 14 november naar Zeeland

ZEELAND - Zo’n 177 kinderen uit Zeeland speelden woensdag 27 oktober het jaarlijks terugkerende Ganzenbordspel. Onder leiding van 55 vrijwilligers hielden kinderen zich de hele dag bezig met de uitgezette spelen. Bij het Ganzenbord volgden de kinderen door middel van een dobbelsteen een parcours dat was uitgezet onder carporten en in garages rondom De Vlashoeve. De spellen draaiden allemaal om snelheid, slimheid en behendigheid. De kinderen konden zich tijdens de middag laten schminken als prinses, soldaat of clown. De dag werd afgesloten met een prijsuitreiking en loterij.

REEK - Het Theaterspoor is zondag te vinden in het Wapen van Reek. Compagnie Mouettes speelt en danst op 7 november de voorstelling Firma Bureau & Co. De voorstelling, die geschikt is voor kinderen vanaf zes jaar, begint om 14 uur.

ZEELAND - Sinterklaas komt zondag 14 november met zijn pieten naar Zeeland. De goedheiligman arriveert om 13.15 uur in sporthal De Hekel, waar hij wordt onthaald door harmonie Zeelandia. Daarna loopt de Sint samen met de toegestroomde kinderen in optocht door Zeeland. De route loopt door de Damaststraat, Zwingel, Vezelstraat, Langenboomseweg, Kerkstraat, Schoolstraat, Molenstraat, Oude Molenstraat en de Kerkstraat naar het Gemeentehuisplein. Daar wordt de kindervriend om 13.45 uur ontvangen worden door burgemeester Willy Doorn. Aansluitend volgt een feestelijk programma. Daarvoor kunnen de peuters terecht in Compostella, kinderen van groep 1, 2 en 3 in De Garf en groep 4 en 5 in de Ambianz. Voor de kinderen uit groep 6, 7 en 6 is er een programma in De Vlashoeve. De zalen gaan open om 14.15 uur.

Mark van de Veerdonk treedt op in Wapen van Reek REEK - Cabaretier Mark van de Veerdonk treedt vrijdag 12 november op met zijn nieuwste programma ‘Tolaat de vlogodre kiwjt’. Kaarten zijn voor 12 euro verkrijgbaar bij het Wapen van Reek. Het Wapen is maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur en 19 tot 21 uur geopend. Het verhaal gaat over zijn vakantie in Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Van de Veerdonk is daar naar eigen zeggen totaal de volgorde kwijtgeraakt. Hij verwerkte zijn bevindingen in zijn show, die op 12 november om 20.15 uur begint.

12

Sjors en Katrien werken al jaren op het kantoor van Firma Bureau & Co. Katrien is punctueel en formeel, Sjors slonzig en lui. Daarnaast speelt ook hun tirannieke baas, die we wel horen maar nooit zien, een grote rol in het bedrijf. Nu de grote kredietcrisis het bedrijf treft lijkt iedereen het bijltje er bij neer te gooien. Zelfs de directeur schreeuwt niet meer… Maar dan nemen een paar gemotiveerde werknemers het bedrijf over. Met de moed der wanhoop gooien ze alles in de strijd om er weer een succes van te maken. Ook Sjors en Katrien hebben er weer zin in en werken vol enthousiasme samen, er bloeit zelfs wat moois op tussen de twee collega’s. De vraag is of ze zich nog wel in kunnen zetten voor het bedrijf nu ze zo verliefd zijn. Firma Bureau & Co. is een elastiek-cartooneske theatervoorstelling waar dans theater lijkt en theater dans. Er wordt gewerkt met herkenbare thema’s: Wie is baas over wie? En wie is dan de baas van de baas? En is het nodig om te werken? Of om naar school te gaan? Kaartjes kosten 3 euro per stuk en zijn verkrijgbaar in Het Wapen van Reek. Ook kan worden gereserveerd via telefoon 0413-247684 of via reserveer@theaterspoor.nl.

Sint en Pieten.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010


Scouting Schaijk-voorzitter Mathieu de Klein blikt terug na jubileumjaar

‘Elkaar helpen is scouting zoals scouting bedoeld is’ SCHAIJK - Scouting Nederland bestaat honderd jaar. Scouting Schaijk bestaat vijftig jaar. Arena bekijkt samen met voorzitter Mathieu de Klein de overeenkomsten en verschillen tussen de Schaijkse afdeling en de landelijke beweging. Dit gebeurt aan de hand van de eerste Nederlandse scoutingencyclopedie van Ben Golob. Daarnaast komen er enkele hoogtepunten aan bod die Mathieu, zelf al 26 jaar scout, bij zijn gebleven.

H

et eerste wat Mathieu in het oog springt is dat Schaijk genoemd staat in de encyclopedie. “In 1970 was bij ons de Dachvaert, een tweejaarlijks weekend voor alle leiding uit heel Nederland”, vertelt hij. “Het werd dat jaar door ons georganiseerd, omdat wij twintig jaar bestonden. Extra bijzonder was dat koningin Juliana de Schaijkse Dachvaert kwam bezoeken. Dat maakte veel indruk. Tegenwoordig heet de Dachvaert Scout-In.” ‘Bij de tijd’ Wat Mathieu nog meer opvalt is dat scouting altijd heel veel eigen materiaal heeft gemaakt. “Als je door de encyclopedie bladert zie je de ene kaft na de andere. Dat zijn allemaal zelfgemaakte boekjes

In gesprek met mijzelf Auteur: Nelson Mandela Uitgeverij: Unieboek Spectrum Pagina’s: 376 ISBN: 978-90-7733-013-5 Nelson Mandela (92) wordt wereldwijd gezien als een van de meest inspirerende iconen van deze tijd. Al die jaren heeft hij zijn gedachten over zijn leven op papier gezet. Nu verleent hij iedereen een inzicht in zijn persoonlijke archieven, die een ongekende kijk geven op zijn opmerkelijke leven in het boek In gesprek met mijzelf. Van brieven die hij heeft geschreven tijdens de moeilijkste momenten van zijn langdurige gevangenschap tot het ongepubliceerde vervolg op zijn autobiografie De lange weg naar de vrijheid. Mandela heeft notities – en zelfs ook kleine tekeningen – gemaakt tijdens vergaderingen en hij schreef zijn angstaanjagende dromen in de gevangenis op; hij hield dagboeken bij tijdens zijn vlucht gedurende de strijd tegen de apartheid in het begin van de jaren zestig en hij heeft bijna zeventig uur aan gesprekken met vrienden opgenomen.

Sfeerbeeld van het overvliegweekend van Scouting Schaijk. met de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals spelideeën, activiteiten, natuurwandelingen, hoe om te gaan met kinderen. Het boek geeft een opsomming van echt alles, het is heel compleet. Je ziet dat scouting bezig is geweest om bij de tijd te blijven, door constant het programma aan te passen aan de tijdsgeest. Kinderen zijn wel altijd centraal blijven staan.” Schaijk is volgens Mathieu altijd iets vrijer omgegaan met het scoutingspel. “Wij hebben bijvoorbeeld nooit met insignes gewerkt, de associatie met het militarisme is te groot. Daarom zijn we eind jaren tachtig ook gestopt met het uniform en hebben we gekozen

Muziekvereniging Zeelandia geeft herfstconcert ZEELAND - Alle muzikanten van muziekvereniging Zeelandia gaan zondag 7 november het podium op. Tijdens het herfstconcert van Zeelandia treden de diverse orkesten van de vereniging op. Het concert is in het Bondsgebouw aan de Kerkstraat in Zeeland en begint om 14 uur. De toegang is gratis. Muziekvereniging Zeelandia beschikt over een jeugdslagwerkgroep, een slagwerkgroep, een leerlingenorkest van de harmonie en het grote harmonie-orkest. Die vier groepen treden zondag afzonderlijk op. Maar bijzonder is dat de jongsten de gelegenheid krijgen om met de ‘groten’ mee te spelen. Zo voert de jeugdslagwerkgroep ook nummers uit samen met de volwassenen. Het leerlingenorkest van de harmonie doet datzelfde met het grote harmonie-orkest.

De jeugdmuziekgezelschappen van Zeelandia staan onder leiding van Robbert Hendriks (slagwerk) en Inge van der Heijden (harmonie). Meespelen in deze groepen is bedoeld voor leerlingen die bij Zeelandia in opleiding zijn. Ook de leerlingenenorkesten repeteren elke week een keer en tijdens dit concert laten ze horen wat ze in hun mars hebben. Het leerlingenorkest van de harmonie treedt voor de eerste keer op.

gelezen

voor de rode trui. Onze scouts doen natuurlijk wel hun best, maar het is niet puur prestatiegericht. Het moet voor iedereen leuk blijven.” Overvliegweekend Mathieu kijkt zelf elk jaar uit naar het zogeheten overvliegweekend. “Dan gaan de kinderen over naar de volgende groep. Dit gebeurt met gezamenlijke activiteiten rondom een thema. Het overvliegweekend is aan het begin van

het schooljaar. Dat is echt mooi om te zien. Alle leden en vrijwilligers komen dan samen. Je ziet dan iedereen, ze zijn samen bezig, helpen elkaar, dat is scouting zoals scouting bedoeld is. Kijk voor meer informatie over Scouting Schaijk op www.schoutingschaijk.nl. Daar staat onder meer welke activiteiten de vereniging onderneemt en hoe je lid kunt worden. Kijk voor meer foto’s op www.arenalokaal.nl.

De eerste Nederlandse Scouting Encyclopedie Auteur: Ben Golob Uitgeverij: Bloemendal Pagina’s: 270 ISBN: 978-90-774-6249-2 Scouting is al honderd jaar de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland. In de afgelopen eeuw is veel veranderd. De verschillende verenigingen voor padvinders en padvindsters fuseerden in 1973 tot Scouting Nederland. Daardoor verdwenen onder andere de oude insignes, maar ook benamingen en personen uit de beginperiode raakten in vergetelheid. In dit boekwerk zijn begrippen en namen uit de periode 1910-2010 verzameld. Daarmee is dit het naslagwerk voor scouts van nu, padvinders en padvindsters van vroeger en niet te vergeten verzamelaars en andere belangstellenden.

Wie wordt Ereburger van Reek? KELERIJK - De Keleströpers starten zaterdag 20 november in Het Koetshuis het nieuwe carnavalsseizoen. Voor het openingsbal is de band Fully Loaded vastgelegd. Fully Loaded timmert flink aan de weg. Zo trad de formatie op tijdens het stREEKfeest in Reek en de Zeptemberfeesten in Zeeland. De feest- en coverband speelt allerlei soorten muziek, van pop en rock tot Nederlandstalige feestmuziek. De band herbergt drie Reekse muzikanten: Sjors Franken speelt de basgitaar, Niek Kouwenberg trombone en Nico Merkx is de zanger.

Ik ben alleen Auteur: Marylin Monroe Uitgeverij: Meulenhoff Pagina’s: 272 ISBN: 978-90-2908-723-0 Stijlicoon, glamourqueen, sexy filmster, wereldberoemd actrice. Marilyn Monroe was het allemaal. Slechts zelden wordt ze gezien als schrijfster. Het boek Ik ben alleen is een verzameling van nooit eerder gepubliceerde dagboekfragmenten, aantekeningen en gedichten. In haar notities laat ze haar zorgvuldig gecultiveerde imago los en zien we haar van haar meest kwetsbare kant. Monroe komt in Ik ben alleen naar voren als een fijngevoelig en introspectief persoon wier gedachten over de pagina’s uitzwermen. Haar aantekeningen zijn vaak doordrenkt van melancholie en de lezer voelt met haar mee als ze na ellendige gebeurtenissen troost zoekt in een vel papier en een pen of potlood. In Ik ben alleen toont zich de ware Marilyn Monroe.

Life Auteur: Keith Richards Uitgeverij: A.W. Bruna LeV. Pagina’s: 576 ISBN: 978-90-2299-567-9 De langverwachte autobiografie van de gitarist, songwriter en medeoprichter van The Rolling Stones; Keith Richards. Eindelijk vertelt de man zelf over het leven in de crossfire hurricane: obsessief luisteren naar platen van Chuck Berry en Muddy Waters, gitaar leren spelen en een band vormen met Mick Jagger en Brian Jones. De eerste successen van The Rolling Stones en de beruchte arrestaties voor drugsbezit die leiden tot zijn image van outlaw volksheld. Het creëren van onsterfelijke riffs zoals die van Jumping Jack Flash en Honky Tonk Women. Verliefd worden op Anita Pallenberg en de dood van Brian Jones. Fiscale ballingschap in Frankrijk, de tours door de Verenigde Staten, isolatie en verslaving. Verliefd worden op Patti Hansen. Vervreemding van Jagger en de daaropvolgende verzoening. Huwelijk, familie, soloalbums en X-Pensive Winos, en een weg die nooit eindigt. Met zijn kenmerkende ontwapenende eerlijkheid vertelt Keith Richards het levensverhaal waar we al zo lang meer van wilden weten: open, onbevreesd en oprecht.

Tijdens het bal wordt ook bekendgemaakt wie zich het komend jaar ‘Ereburger van Reek’ mag noemen. “Om Ereburger te worden hoef je niet per se grote verdiensten te hebben voor Reek of op de voorgrond te treden”, vertelt Titus Engbers van De Keleströpers. “De Ereburger van Reek dient een gezellige man of vrouw te zijn die niet vies is van een feestje. Hij of zij heeft schik in het leven en is altijd positief. Kortom: de Ereburger is een ‘mooie mins’.” Kandidaten voor de titel kunnen worden aangemeld via e-mail: webmaster@kelestropers.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010

Paul Verstegen

Limerick Wij hebben een pracht alles-winkel, uitgebreider dan ‘t bedrijfje van Sinkel. Maar op dierengebied, heeft men alles nog niet, dan moet je naar de Spanjer of de Swinkel. Riet Derks

13


SCHAIJK Schutsboomstraat 13

SCHAIJK Willevenstraat 18

Tijdelijk te huur. I Bovenwoning: keuken, woonkamer, drie slaapkamers, badkamer en berging begane grond.

Eenvoudige bedrijfsruimte, 460 m2. Open loods 120 m2. Afgesloten buitenterrein 483 m2.

II Winkelruimte: ca. 135 m2 aan doorgaande weg/centrum.

(eventueel in delen te huur)

Aanvaarding: n.o.t.k. Huurprijs: n.o.t.k.

Aanvaarding: n.o.t.k. Gunstige huurprijs

Te

hu

ur

SCHAIJK Kleingaalseweg 4

Kopen of verkopen Huren of verhuren Taxeren

Geef ongebruikte kleren aan arme landen REEK - Nu de zomer voorbij is ruimen veel mensen de kledingkast op. Wellicht zitten er kleren tussen die nog bruikbaar zijn in arme landen, zoals Polen, Roemenië en voormalig Joegoslavië . Daar zijn spullen als kleren, schoenen, dekens, lakens, baddoeken, ondergoed, gordijnen en vitrage altijd welkom. Ook brillen kunnen gebuikt worden, die gaan naar Cordaid Memisa. Zo komt alles goed terecht. De spullen kunnen afgegeven worden bij Drika Verstegen, Mgr. Borretstraat 8 in Reek (tegenover de kerk). Men hoeft geen afspraak te maken, maar is altijd welkom om spullen te brengen. Voor meer informatie: 0486-472130. Andere drijvende krachten die zich al jarenlang inspannen om spullen in te zamelen zijn Jan Schiks, Willie Bull en Albert van Casteren.

feesten & partijen • arrangementen • koffietafels • vergaderingen & congressen

Maak vrijblijvend een afspraak en wij informeren u over uw en onze mogelijkheden Zeer ruime halfvrijstaande woning.

Ook voor

Woningmakelaardij Bedrijfsmakelaardij

nieuwbouwwoningen in plan

Akkerwinde Schaijk

Pastoor van Winkelstraat 20 SCHAIJK 0486-463144

www.coolen-mak.nl

A.J.M Verhoeven 0486 - 411 778 of 0486 - 412 950 06 - 53 788 013

Van Kesselplaats 2 5371 AX Ravenstein www.vidireo.nl

Wij willen u graag kennis laten maken met onze geheel vernieuwde machinale timmerwerkplaats. Daarom houden wij een

OPEN DAG op zaterdag 6 november a.s. van 10.00 tot 16.00 uur.

Uiteraard zullen wij onze twee nieuwe machines, het CNC gestuurd bewerkingscentrum en de CNC gestuurde rondfreesmachine demonstreren. Daarnaast is natuurlijk de gehele machinale timmerwerkplaats deze dag in bedrijf. Ook kunt u een kijkje nemen in het kantoor van ons bouwbedrijf waar wij ook graag de deuren voor u open zetten. Onder het genot van een hapje en een drankje verwelkomen wij u graag in Schaijk op onze Open Dag.

Peters Machinale Timmerwerken BV

Scheltseweg 13 5374 EB Schaijk │ Telefoon 0486 463788 │ Fax 0486 417436 │ machinale@petersbouw.nl │ www.petersbouw.nl

14

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010


Toyota Prius tweede achter nieuwe lijstaanvoerder

Full Hybrid Auris nummer één EcoTest Consumentenbond OSS - De jongste EcoTest-ronde van de Consumentenbond heeft een nieuwe lijstaanvoerder opgeleverd: de Full Hybrid Toyota Auris. Deze nieuwe hybrideauto van Toyota lost daarmee de Toyota Prius af als minst milieubelastende auto. Het verschil tussen deze Toyota’s bedraagt twee EcoTest-punten.

D

e Full Hybrid Auris dankt zijn leidende positie aan fraaie resultaten op het gebied van brandstofverbruik/ CO2-emissie en de uitstoot van overige schadelijke stoffen als stikstofoxide (NOx) en koolwaterstoffen (HC). In de EcoTest leveren beide onderdelen maximaal vijftig punten op, waardoor in totaal honderd punten zijn te verdienen. Op het testonderdeel schadelijke uitstoot behaalde de Full Hybrid Auris, net als de Full Hybrid Prius, de volle buit. Wat betreft CO2uitstoot noteerde de nieuw-

autonieuws 35ste Market Garden Oldtimerrit vanuit Zeeland ZEELAND - Tiny van der Ven organiseert voor de 35ste keer een Market Garden Oldtimer Friends-rit. De oldtimerrit wordt gehouden op zondag 7 november en start bij Het Witte Huis aan de Reekseweg in Zeeland. Belangstellenden kunnen daar vanaf 10.30 uur terecht voor de inschrijving en ontvangst. De rit begint om 11.30 uur. Voor meer informatie kan men bellen met Tiny van der Ven, 06-53268957.

Miniatuurauto-ruilbeurs in Nistelrode

De Full Hybrid Toyota Auris is de minst milieubelastende auto van het moment. ste EcoTest-topper 44 punten, twee punten meer dan de Full Hybrid Prius. Tijdens de EcoTest, die door de Consumentenbond in samenwerking met de Duitse ADAC wordt samengesteld, kwam het gemiddelde brandstofverbruik van de Full Hybrid Auris uit op 4,38 liter per honderd kilometer, tegenover 4,6 liter per honderd kilometer voor de Full Hybrid Prius. Op het gebied van zuinigheid blijven beide hybrideauto’s

daarmee hun achtervolgers dius twee kilometer bij een in het EcoTest-klassement snelheid van maximaal vijfruimschoots voor. tig kilometer per uur. Omdat de Full Hybrid Auris zo Europa schoon en zuinig is, betaalt De Full Hybrid Auris, die de consument geen motordrie maanden geleden op rijtuigenbelasting en BPM. de markt verscheen, is Wie de Full Hybrid Auris speciaal ontworpen voor zakelijk rijdt, heeft een bijEuropa. Dankzij zijn hy- telling van veertien procent. brideaandrijving kan hij Neem voor meer informatie honderd procent elektrisch over de Full Hybrid Toyota rijden en is de uitstoot van Auris of Prius contact op CO2, fijnstof en stikstof- met autobedrijf Jos van oxiden nihil. In deze EV- Boxtel, Longobardenweg 21 modus bedraagt de actiera- in Oss, 0412-643355.

NISTELRODE - Namac Brabant houdt op zondag 14 november een miniatuurauto-ruilbeurs in Nistelrode. De beurs vindt plaats bij Transportbedrijf Poels aan de Canadabaan 10 (bedrijventerrein Kleinwijk). Belangstellenden zijn welkom van 10 tot 16 uur. Voor meer informatie kan gebeld worden met 0412-611963 of 0413-266834.

Suzuki-actiemodellen: Alto Spirit en Splash Spirit Suzuki introduceert twee superscherp geprijsde actiemodellen: de Alto Spirit en Splash Spirit. De Alto Spirit is voorzien van een zeer schone en zuinige 1.0 benzinemotor. De Spirit heeft daarom een groen A-energielabel, is vrijgesteld van BPM en wegenbelasting en valt in de meest gunstige veertien procent bijtellingcategorie. Tot de rijke standaarduitrusting behoren onder meer centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, radio/ CD/MP3-speler, elektrisch bedienbare ramen voor, stuurbekrachtiging, infodisplay, ABS, BAS, EBD en 4 airbags. De complete Alto Spirit is leverbaar vanaf 7.999 euro.

Wereldpremière van de nieuwe Saab 9-4X

De Suzuki Alto Spirit.

Met de nieuwe 9-4X brengt Saab zijn typische waarden qua design en techniek naar het groeiende mid-size crossover-segment. Scandinavische looks die geïnspireerd zijn op de luchtvaart, maken deel uit van deze auto die competitieve rijkarakteristieken biedt. Volgende maand debuteert de 9-4X op de autotentoonstelling van Los Angeles. De uiterlijke kenmerken van de 9-4X laten er geen misverstand over bestaan dat de nieuwkomer familie is van de 9-3X en de nieuwe 9-5 Sedan. Zowel aan binnen- en buitenkant is de identiteit van Saab aanwezig. De voorruit en zijruiten komen over als één geheel en lijken op de cockpit van een vliegtuig. Ook de verlichting met ijsblokdesign en het flexibel opbergsysteem zijn hierop geïnspireerd. Zoals de Saab-traditie voorschrijft, heeft de 9-4X ook een sportieve persoonlijkheid. De carrosseriestructuur is gericht op rijkwaliteit en voorzien van Saab XWD, het vierwielaandrijvingsysteem en Saab DriveSense, het adaptief chassis. Onder de motorkap is er de keuze tussen twee compacte V6 motoren, een atmosferische en een turboversie. De 3.0 V6i (265 pk) is voorzien van een directe injectie en varia-

De inspiratie voor de nieuwe 9-4X komt uit het luchtvaartverleden van Saab. bele kleppentiming. De 2.8 V6 turbo (300pk) is voorzien van een directe injectie met een twin-scroll turbo en is alleen verkrijgbaar als Aero. Beide motoren hebben een automatische zesversnellingsbak die zijn schakelkarakteristiek aanpast aan de rijomstandigheden. Interieur Het ruime interieur biedt plaats aan vijf volwassenen. De tunnel, de middenconsole en het instrumentenpaneel vormen één geheel en zijn rondom de bestuurder gebouwd. De 9-4X is afgewerkt met hout en de Aero-versie heeft een afwerking van koolstofvezel. Andere subtiele details die verwijzen naar het luchtvaartverleden van Saab zijn de naalden van meters en de wijzerplaten, in het typische Saab-groen en de ‘joystickbediening’ van de ventilatieroosters. Volgens de traditie zit de start-/stopknop tussen de voorstoelen op de middenconsole. Deze is in de plaats gekomen van de traditionele contactsleutel.

De compacte Splash Spirit is uitgerust met een schone en zuinige 1.0 benzinemotor, is voorzien van een groen B-energielabel en valt in de twintig procent bijtellingcategorie. De Splash onderscheidt zich met een aantal praktische zaken, zoals een hoge zitpositie, goed zicht rondom, een gemakkelijke in- en uitstap en een zeer ruim en variabel interieur. Standaard zijn onder andere centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ramen voor, stuurbekrachtiging, in delen neerklapbare achterbank (60:40), ABS, BAS, EBD en zes airbags. De Splash Spirit is leverbaar vanaf 9.999 euro. De Spirit actiemodellen zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.

Nissan Wintercampagne: veilig de winter door Het wordt weer kouder, tijd om de auto voor te bereiden op de winter. Nissan maakt het zijn klanten wel heel gemakkelijk: van 15 november 2010 tot en met 31 januari 2011 loopt de Nissan Wintercampagne, met als hoogtepunt de Nissan Winter-Klaar Inspectie Week, die plaatsvindt van 22 tot en met 26 november. Tijdens deze week worden onder meer de verlichting, de accu, de banden en schokdempers, het koelsysteem, de koppeling, de V-snaar en de voorruit gecontroleerd. Na deze check is de auto dus helemaal klaar voor de winter. Bovendien maken klanten gedurende wintercampagne kans op allerlei mooie prijzen, waaronder een Nissan PIXO. Kijk voor meer informatie over de Nissan Wintercampagne op www.nissan.nl.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010

15


HEVANK

DOFFERBLUES

6 NOVEMBER 2010 DE POTTER SCHAIJK WWW.DOFFERBLUES.COM

wordt mede mogelijk gemaakt door:

ANJA Kleding

- maken - herstellen - reparatie

www.arenalokaal.nl

www.anjakleding.nl Schansweg 1 Schaijk Tel. 0486-851785 Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur zaterdag van 10 tot 12 uur

LANDERD Gratis LED-verlichting

Dé Garagedeur !

Bij aanschaf van een elektrische garagedeur gratis LED-verlichting t.w.v. € 330.- incl. BTW

ACTIE! Lichtlijst met LED-verlichting verkrijgbaar in koud wit, neutraal wit en warm wit

Vraag naar de actievoorwaarden. Actie geldig van 1 t/m 30 november 2010

Bask Garagedeuren

Laagstraat 26, 5371 LE Ravenstein telefoon : 0486 - 416 261

Landstein Rentmeesters

Roelof Oosterhuis Bouwconstructies

Schaijk ●Waterstraat 3 ●Telefoon 0486 414006

SAM MOET NOG VEEL LEREN. Graafsebaan 5 HEESCH 0412-452751

Gewoon bij Albert Heijn. Burg. Hoefnagelstraat 14 5374 GZ Schaijk Telefoon 0486 464 046

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl

16

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010


Op woensdag 10 november

Winterwonderavond bij tuincentrum Coppelmans

O

Sfeerverlichting Wat te denken van het ruime assortiment sfeerverlichting. Kaarsen, lichtsnoeren of kandelaars mogen natuurlijk niet in de (kerst)inrichting ont-

Drie Zeelandse biljarters naar voorwedstrijden 2e klas libre ZEELAND - De regio-voorwedstrijden 2e klas libre worden gespeeld van 11 tot en met 13 november. Drie leden van BC Zeeland zijn actief in deze voorwedstrijden. Peter Huvenaars gaat zijn strijd aan bij Germenzeel in Uden. Rien van Gaal en Rinus de Klijn spelen hun wedstrijden in het eigen clubhuis, café ‘t Oventje in Zeeland. De acht beste spelers gaan door naar de districtsfinale, die van 25 tot en met 27 november worden gehouden bij Germenzeel in Uden. De prachtige sfeer- en kerstshows die de Coppelmans-vestigingen elk jaar inrichten, zijn inmiddels een begrip in de regio. breken. En met de juiste verlichting wordt de tuin of het balkon bij de woonkamer betrokken en wordt de vensterbank of tafel schitterend opgesierd. Ook voor mensen die weggaan met Kerstmis, maar toch sfeer willen aanbrengen in hun huis heeft Coppelmans de juiste oplossing. Grote vazen met takken en lichtjes, een

Cadans houdt geslaagde springwedstrijden in Uden RAVENSTEIN/UDEN - Ruitersportvereniging Cadans hield zaterdag en zondag springwedstrijden op het terrein van manege Olympic in Uden. De 425 deelnemende combinaties kwamen uit alle windstreken. De organisatie kijkt terug op een geslaagd weekend met veel sportieve inzet en strijd. Een aantal leden van Cadans nam afgelopen weekend deel aan dressuurwedstrijden, die werden gehouden bij Jeanne d’Arc in Zeeland. In de rubriek AB-B reed Maxi Swanenberg met Saartje naar de twaalfde plaats met 173 punten. Luca van Tilburg werd met Lucius derde in de klasse C-B met 199 punten. In de klasse DE-B reed Kikki Swanenberg met Julius naar de veertiende plaats (178 punten). In deze klasse werd het optreden van Anne Swanenberg met Artistiek beloond met 188 punten, goed voor de tweede plaats. Lex Selman nam zaterdag met haar paard La Roussa deel aan een dressuurwedstrijd in Wanroij. In de rubriek M1 verdiende zij 183 punten en eindigde daarmee op de vijftiende plaats.

Nominatie Objectief Zeeland bij coöperatiefonds Rabobank ZEELAND - Foto-, film- en videoclub Objectief Zeeland is één van de genomineerden bij het coöperatiefonds van de Rabobank. Leden van de bank brengen op donderdag 11 november hun stem uit op hun favoriete projecten. De projecten met de meeste stemmen kunnen rekenen op een financiële bijdrage uit het fonds. Objectief Zeeland wil foto-bespreekavonden op gaan zetten voor leden en niet-leden uit de regio Uden - Veghel. Doel van deze avonden is om kwalitatief betere opnames de creëren. Met betere opnames kan Objectief de wissellijsten, die op ruim twintig plaatsen in Landerd zijn opgehangen, voorzien van mooiere foto’s en composities. Om de plannen door te kunnen laten gaan moeten natuurlijk wel voldoende stemmen worden uitgebracht voor Objectief.

Jeugdafdeling Achilles Reek houdt kerstkaartenactie REEK - De jeugdleden van voetbalvereniging Achilles gaan woensdag 24 november tussen 18 en 20 uur in Reek langs de deur om kerstkaarten te verkopen. De opbrengst van deze actie gaat volledig naar de jeugdafdeling van de Reekse voetbalclub. Hierdoor kan onder meer het jaarlijkse kamp en andere activiteiten voor de jongeren georganiseerd worden.

OSS - De prachtige sfeer- en kerstshows die de Coppelmans-vestigingen elk jaar inrichten, zijn inmiddels een begrip in de regio. Daarnaast wordt er dit jaar een gratis betoverende winterwonderavond georganiseerd voor alle klanten. Deze avond staat gepland op woensdag 10 november vanaf 19 uur. Iedereen is dan van harte welkom om de gezellige workshops en demonstraties bij te wonen die het Osse tuincentrum deze avond verzorgt.

nder het genot van een hapje en een drankje kan men zich door specialisten laten inspireren met betrekking tot de laatste decoratietrends voor binnen en buiten.

s p o r t

mooie schaal met kerstbal- maakt een mooi en stijlvol len, een van de vele soorten interieur de steeds korguirlandes of kransen. ter wordende avonden een stuk aangenamer. CoppelKerstdecoraties mans heeft alle ideeën in Bij Kerstmis horen uiter- huis voor een warm en geaard ook een mooi gedekte zellig winterseizoen. tafel, brandende kaarsen Tuincentrum Coppelmans en sfeer- en kerstdecoraties ligt aan de Frankenbeemdop de juiste plek. Tenslotte weg 50 in Oss, 0412-646503.

Golfbad Oss dingt mee naar titel Zwembad van het jaar OSS - Het Golfbad in Oss is genomineerd voor de titel Zwembad van het jaar 2010. Om deze prestigieuze titel te winnen moeten zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen via www.zwembadvanhetjaar.nl. Bij het uitbrengen van een stem maakt men direct kans op een reis voor twee personen naar het grootste zwembad ter wereld en vele andere leuke prijzen. Bij het uitbrengen van een stem wordt een waarderingscijfer gevraagd voor prijs/kwaliteit, klantvriendelijkheid en hygiëne. Per provincie dingt vervolgens het zwembad met de hoogste gemiddelde score mee naar de titel Zwembad van het jaar. Het winnende zwembad wint onder meer ‘Het Gouden Startblok’ en een zwemclinic van oud-topzwemmer Johan Kenkhuis. Er kan op de zwembaden in Oss worden gestemd tot 8 december via www.zwembadvanhetjaar.nl. Op 17 december wordt het winnende zwembad bekendgemaakt. Meer info: www.zwembadvanhetjaar.nl.

Informatieavonden bij peuterspeelzalen Landerd LANDERD - In november vinden er bij de peuterspeelzalen Pinkeltje in Zeeland en de Reekse Rakkertjes in Reek informatieavonden plaats. Deze zijn bedoeld voor ouders van peuters die de peuterspeelzaal bezoeken of al ingeschreven staan voor dit schooljaar, maar ook voor ouders/verzorgers die nog geen kind hebben aangemeld. De infoavonden vinden plaats op dinsdag 9 november om 20 uur in peuterspeelzaal De Reekse Rakkertjes aan De Scheenen 6 in Reek (471980) en op donderdag 11 november om 20 uur in peuterspeelzaal Pinkeltje aan de Kerkstraat 35 in Zeeland (453100).

Ons Verzet rijdt pittige tocht vanuit Herpen SCHAIJK/HERPEN - De leden van toerwielerclub Ons Verzet uit Schaijk namen zondag deel aan een ATBtocht, georganiseerd door TWC Coppi. Na een vlotte inschrijving in Herpen begonnen de fietsers vol overgave aan de tocht door Herperduin en De Maashorst. Al meteen vanaf de start bleek het een pittige rit door de modder. De zuigende ondergrond vergde extra spierkracht van de mountainbikers. Coppi had het uitdagende parcours goed uitgepijld, hoewel veelal gewoon het modderspoor gevolgd kon worden. Na de pauze stuurden de fietsers nog kris kras door het bos en over de heuvelruggen richting de vennen. Nadat de fietsers van Ons Verzet zich bij clubhuis De Potter weer enigszins hadden gefatsoeneerd werd daar nog gezellig nagepraat en konden de wekelijkse bezoekers de vernieuwingen bij De Potter aanschouwen. Tevreden feliciteert Ons Verzet Theo en Petra Potjes met de mooie, verfrissende vernieuwingen in het café.

Jessica van den Berg tweede in Bergharen BERGHAREN/HERPEN - Jessica van den Berg reisde afgelopen weekend met haar pony Perfect af naar Bergharen. Daar nam zij namens de Herpense Duinruitertjes deel aan een wedstrijd. Met 191 punten behaalde ze de tweede plaats in de klasse DE-M1.

De Klapper Schaijk houdt BBF-jeugdtoernooi SCHAIJK - Badmintonvereniging De Klapper houdt op zaterdag 6 november het jaarlijkse BBF-jeugdtoernooi. In sporthal De Eeght komen deze dag de minioren (8-12 jaar), pupillen (12-15 jaar) en junioren (15-18 jaar) in actie. De finales beginnen rond 14 uur. Voor dit toernooi zijn alle jeugdafdelingen van de Bossche Badminton Federatie (BBF) uitgenodigd deel te nemen.

Drie spelers BC Zeeland naar districtsfinale libre

REGIO - Van de negen spelers van BC Zeeland die deelnamen aan de voorwedstrijden 3e klas libre zijn er drie die door mogen naar de districtsfinale. Gerrit van Lanen is als eerste geplaatst en heeft een uitgestelde promotie op zak. Ruud Willems en Richard Schippers plaatsten zich als vijfde en zevende. Het drietal gaat proberen de titel mee naar Zeeland te nemen. De overige vijf spelers die deelnemen aan deze districtsfinale zijn Harrie van Bommel (Oud Grave), Marlon Berends en Marco Wolf RAVENSTEIN - Mix of Music houdt op zondag 7 novem- (Touché), Bert van Hoorn (Soko) en Gerrit van de Vlies ber een rommelmarkt in gemeenschapshuis Vidi Reo in (Germenzeel). De districtsfinale wordt op 11, 12 en 13 Ravenstein. De opbrengst van de markt komt ten goede november gehouden bij Jong Geleerd in Volkel. aan de theatershow Spectra, die het Ravensteinse koor in 2011 opvoert in De Lievekamp in Oss. Belangstellen- De twee beste spelers kwalificeren zich voor de Regioden kunnen tijdens de markt al kaartjes voor deze show finale, die op 10, 11 en 12 december plaatsvindt in het bestellen. Iedereen is welkom van 10 tot 16 uur. district Den Bosch.

Mix of Music houdt rommelmarkt in Vidi Reo

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010

17


EXCLUSIEF BIJ DE BOUWKLUS

Jarenlang is er naar gezocht, maar nu is hij er toch echt: een kwast van kunstvezel, die beter scoort dan de traditionele kwast van varkenshaar. En dat is maar goed ook, want het soort varkens waarvan de haren de juiste eigenschappen hebben wordt steeds schaarser.

De Meesterhand Premium kwast Vroeger werden kwasten eerst ingezet om mee te gronden. Hierdoor kreeg de kwast de tijd om te beslijten, zodat de haren korter werden en de kwast naar de hand van de schilder ging staan. Tegenwoordig krijgen kwasten niet meer de tijd om te beslijten met als gevolg dat kwasten met te lange haren worden gebruikt om mee af te lakken. Hierdoor wordt, vooral met de nieuwe generatie VOC 2010 verven, snel een te hoge laagdikte aangebracht. Gevolg is een tragere droging en andere nadelige effecten. De Meesterhand Premium kwast heeft een ideale haarlengte om direct in te zetten voor onder andere aflakken. Hierdoor wordt direct de juiste natte laagdikte aangebracht en krijgt men daardoor de eigenschappen van de verflaag die men mag verwachten. Uit de bij Sikkens gehouden proeven komt naar voren dat de nieuwe kwast het in alle opzichten tegen de traditionele kwast kan opnemen. Sterker nog, in de praktijk blijkt het gepatenteerde synthetische materiaal zelfs beter te scoren dan varkenshaar.

Waarom grondverf?

De belangrijkste voordelen op een rijtje De verf vloeit beter uit. De bles is zelfs beter dan die van varkenshaar. De verf wordt makkelijker in de juiste laagdikte aangebracht. De kwast kan lang worden gebruikt, want de bles wordt ook na her

haaldelijk gebruik niet minder. De kwast is makkelijk te reinigen. De kwast is in te zetten voor vrijwel alle producten.

DE MEESTERHAND PREMIUM KWAST

IS EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ DE BOUWKLUS. DAAR KUNT U TERECHT VOOR MEER INFORMATIE.

Perfecte bescherming voor hout binnen en buiten De aflak hecht veel beter Zorgt voor het beste eindresultaat


Maandag 15 november in het oude raadhuis

Ondernemersbelang Ravenstein houdt verkiezingsbijeenkomst RAVENSTEIN - Wat vindt de politiek van Ravenstein en wat vindt Ravenstein van de politiek? Op 15 november houdt Ondernemersbelang Ravenstein (OBR) een verkiezingsbijeenkomst voor bewoners en ondernemers van Ravenstein en omstreken. “Doel van de bijeenkomst is om van de verschillende partijen te horen wat hun gedachten over Ravenstein zijn, of ze plannen hebben en welke kansen en bedreigingen ze zien”, legt OBR-woordvoerder Wil Princen uit. OBR wil de verschillende partijen in contact brengen met de ondernemers en bewoners, zodat er ook gesprekken kunnen ontstaan en er plaats is voor discussie.

O

p 24 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Oss. Nu Lith bij Oss wordt gevoegd is er een nieuwe grote gemeente ontstaan. Het grootste gedeelte van de kiezers woont buiten Oss en een deel daarvan in Ravenstein. Gemeenteraadsverkiezingen gaan over lokale zaken en lokale potitici spelen daarin een belangrijke rol. Wil Princen: “In Ravenstein spelen vragen als: Hoe houden we

Brabantse verkiezing van MKB-vriendelijkste gemeente REGIO - Wie volgt Werkendam op als meest MKBvriendelijke gemeente van Brabant? Ondernemers hebben het voor het zeggen. De komende maanden kunnen zij hun stem uitbrengen op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl. De winnaar wordt in maart bekendgemaakt. MKB-Nederland wil met deze verkiezing gemeenten aansporen zich nog meer in te spannen voor een goed lokaal ondernemersklimaat.

Doel van de bijeenkomst is om van de verschillende partijen te horen wat hun gedachten over Ravenstein zijn. Ravenstein zo levendig als het nu is? Hoe vergroten we de leefbaarheid? Hoe zorgen we ervoor dat de winkels kunnen blijven en dat er genoeg voorzieningen zijn, voor de ouderen maar zeker ook voor de jeugd? Hoe kunnen we bedrijven stimuleren om zich hier te vestigen? Wat betekent toerisme en recreatie voor de Ravensteiners zelf? Deze vragen en nog meer zullen we op maandag 15 november bespreken.”

van het oude gemeentehuis met de lokale politici van alle partijen die aan de verkiezingen meedoen in gesprek over hoe zij de toekomst van Ravenstein zien. De avond begint om 20 uur

en eindigt om 22 uur. De organisatie van de avond is in handen van OBR. Meer informatie is verkrijgbaar bij Wil Princen via info@ravenstein.nu.

‘Michelin-gids’ voor medische zorg gelanceerd

REGIO - Wat zijn de beste ziekenhuizen voor de behandeling van staar, diabetes of spataderen? De consument krijgt antwoord op deze vraag met de deze week gelanceerde zorggids Dr. Yep -Kies de beste Lokale politici zorg. Aan Dr. Yep werken meer dan zestig medisch De inwoners van Raven- topspecialisten mee. Het is voor het eerst dat spestein kunnen op 15 no- cialisten op deze manier medische keuze-informatie vember in de raadszaal geven aan zorgconsumenten.

Rob Pluijm uit Ravenstein wint Europese prijs met bruidsfoto RAVENSTEIN - De Ravensteinse fotograaf Rob Pluijm sleepte met een van zijn bruidsfoto’s opnieuw een prestigieuze prijs in de wacht. De Federation of European Professional Photographers (FEP) bekroonde zijn foto in de categorie bruidsfotografie met de Bronze Award.

Wat is het beste ‘wetenschappelijke’ dieet? En verder: amandelen ‘knippen’ met laser, endoscopisch rughernia’s opereren, duizeligheidklinieken, hoe en waar ooglaseren, de diverse behandelingen van kanker, wetenschappelijk bewezen ‘stop met roken’ methoden, de nieuwste kruisbandchirurgie, alle behandelmethoden bij verslaving, het kiezen van een plastisch chirurg. Zo beschrijft Dr. Yep de nieuwste inzichten en adviezen per aandoening. Dr. Yep maakt, in samenwerking met diverse partners, gebruik van beschikbare data waaronder de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Medische Routeplanners Meer dan 32 aandoeningen worden in de Dr. Yep Jaargids uitvoerig beschreven. Met de Routeplanners per aandoening krijgt de consument handvatten voor het vinden van de beste behandelmethoden, de beste klinieken en de beste medische teams. Met provinciale overzichten van de ziekenhuizen en klinieken en een vergelijkend sterrensysteem voor 20 aandoeningen. Daarnaast achtergrondinformatie en resultaten van Mystery patient bezoeken aan 107 medisch specialisten. Maar ook persoonlijke ervaringen van patiënten, de Dr. Yep Top 30 Nederlandse ziekenhuizen en columns.

De winnende foto in de categorie bruidsfotografie, gemaakt door Rob Pluijm. Ruim zevenhonderd fotografen uit vijfentwintig landen zonden foto’s in voor de Photographer of the Year Awards 2010. Er was keuze uit zeven categorieën. Met trots nam Rob Pluijm zijn prijs uit handen van de voorzitter van de jury, Neil Warner, in ontvangst.

ondernemend

Patiënt nu aan zet “Al in 1998 adviseerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg toenmalig minister Borst dat een ‘Michelin gids voor de zorg’, die patiënten helpt met kiezen, wenselijk zou zijn”, licht eindredacteur John Lebbink toe. “Sinds die tijd hebben wij een droom en een missie om een positieve maar ook opbouwend kritische en soms grensverleggende gids samen te stellen. Altijd uitgaand van het belang van zorgconsumenten en patiënten. Uitstekende medische en statistische onderbouwing is essentieel. De laatste jaren is de roep van zorgconsumenten om een keuzegids in de zorg toegenomen.” Dr. Yep is een initiatief van de Zorggeverij. Naast de gids is het informatieve platform www.dr-yep.nl gelanceerd. Dr. Yep is te koop bij 5.700 verkooppunten en is online te bestellen via www.dr-yep.nl. De gids van 324 pagina’s heeft een verkoopprijs van 12,50 euro.

Met deze prijs onderzoekt MKB-Nederland het lokale ondernemersklimaat. Hoe klantvriendelijk zijn gemeenten? Is er bijvoorbeeld een ondernemersloket? Wordt er snel betaald? Krijgt het lokale MKB voldoende kansen bij opdrachten van de gemeente? Heel belangrijk ook: krijgt de ondernemer ‘waar voor zijn geld’? Wegen de lokale belastingen wel op tegen wat de gemeente daarvoor terugdoet in onderhoud en aanleg van wegen, bedrijventerreinen enzovoorts. Het gevaar loert dat colleges van B & W onroerende zaak- of rioolbelasting misbruiken om begrotingstekorten op te vangen. MKBNederland heeft hierover onlangs nog een brandbrief gestuurd aan de gemeenten. Tot slot van de korte vragenlijst die deelnemers op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl invullen zijn er nog vragen over het imago van de eigen, maar ook andere gemeenten. MKB-Nederland geeft elke gemeente in Nederland na afloop een eigen rapport. Daarin kunnen ze zelf het oordeel lezen van ondernemers. Deze rapportage met sterke en zwakke punten is uiteraard bedoeld om het vestigingsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf te versterken. In de komende periode met zware bezuinigingen zullen gemeenten de motor van de lokale economie, de werkgelegenheid en leefbaarheid moeten koesteren. MKB-Nederland wil dat gemeentebesturen in overleg gaan met het lokale bedrijfsleven om een ondernemerschapsagenda uit te werken. Daarin moeten onder meer afspraken staan over lokale lasten en regeldruk, bereikbaarheid en veiligheid. Stemmen Ondernemers kunnen hun stem uitbrengen op www. mkbvriendelijkstegemeente.nl. Net als vorig jaar is er een competitie per provincie. Dit jaar zijn er ook prijzen voor onder andere de beste van de 36 grootste gemeenten, de snelst betalende gemeente en die met het aantrekkelijkste aanbestedingsbeleid. De landelijke winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de Week van de Ondernemer in april 2011. Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, gaf donderdagavond tijdens de jaarvergadering van MKB-Limburg het formele startsein voor deze tweejaarlijkse verkiezing.

Informatieavond ‘Wonen voor iedereen’ REGIO - Het vinden van een geschikte woning of woonvorm kan wat voeten in aarde hebben als je een beperking hebt. Daarom houdt MEE Noordoost Brabant maandag 22 november op haar kantoor in Uden een informatieavond over dit thema voor mensen met een beperking en hun naasten. De toegang is gratis. MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun naasten, ook als het gaat om het vinden van een geschikte woonplek. Tijdens de informatieavond op 22 november vertellen Lotte van Heesch en Herman Vissers, beide consulent bij MEE Noordoost Brabant, over woonmogelijkheden voor mensen met een beperking. Hoe vind je een passende woonvorm voor jezelf of je kind. Wat heb je nodig om prettig te wonen. En hoe kan MEE je hierbij kosteloos ondersteunen. Tevens maak je kennis met de digitale Woonwinkel van MEE en is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De avond start om 19.30 uur, duurt tot 21.30 uur en is in het kantoor van MEE aan de Volkelseweg 2 in Uden. Aanmelden kan tot 19 november via info@mee-nob.nl. Vermeld in de mail je naam en het aantal personen dat de avond wil bezoeken. Of neem contact op met MEE Noordoost Brabant via 0413-334733.

Heb je een onderwerp waarvan je vindt dat Arena daar eens aandacht aan zou moeten besteden? Laat het ons weten via redactie@arenalokaal.nl of bel 0486-463112.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 5 november 2010

19


AanbiedingenĂŠ geldigĂŠ t/mĂŠ woensdagĂŠ 10ĂŠ novemberĂŠ 2010ĂŠ ofĂŠ zolangĂŠ deĂŠ voorraadĂŠ strekt.

UITNODIGING WOENSDAG 10 NOVEMBER

WINTER WONDER AVOND VAN 19 TOT 22 UUR

De dagen zijn weer flink aan het korten en de koude avonden breken aan. Genoeg reden om uw huis te voorzien van gezellige decoraties. Wij willen u uitnodigen om naar onze betoverende Winterwonderavond te komen waar u onder het genot van een hapje en drankje leuke demonstraties en workshops kunt volgen. Met nuttige tips en adviezen van onze specialisten maakt u in een handomdraai uw eigen sfeervolle creaties. Deze avond mag u beslist niet missen! Voor alle VIPpashouders zijn er speciale acties. Heeft u nog geen VIPpas, vraag de pas deze avond GRATIS aan bij de kassa! Wij zien u graag verschijnen. Met vriendelijke groet, Team Coppelmans

Leuke demonstraties en workshops hapjes en drankjes - tips en adviezen voor alle VIPpashouders speciale acties 4UFQIBOPUJT

4LFMFUQMBOU

PGCSVJETCMPFN JTFFOLB NFSQMBOUNFUXJUUFHFVSFOEF CMPFNUSPTTFO /PSNBBM 

.JOJPSDIJEFF

PG"MPDBTJBCBNCJOPJTFFO EFDPSBUJFWFLBNFSQMBOUNFU QSBDIUJHHFUFLFOECMBE /PSNBBM 

.JOJ1IBMBFOPQTJTJODNQPU  NFUUBLLFOFOJOEJWFSTF LMFVSFO/PSNBBM /V 

IFFGUEFIFMFXJOUFSNPPJFSPEF LOPQQFOFOJTXJOUFSIBSE*O DNQPU /PSNBBM 

/V 

/V 4LJNNJB+BQPOJDB$MVTUFSWFSMJDIUJOH MBNQT

JTEFNPPJTUFFONBLLFMJKLTUF WFSMJDIUJOHWPPSVXLFSTUCPPN 7PPSCJOOFOFOCVJUFO

7BTUF MBHFQSJKT

/V  

 7*1QBTIPVEFSTLSJKHFO  7*1QBTIPVEFSTLSJKHFO

15% KORTING* 10% KORTING* 15 PQEFDPMMFDUJFWBO $IBSMFTWJMMFFO-FNBY

PQBMMFLBNFSQMBOUFO

 7*1QBTIPVEFSTLSJKHFO

10% KORTING* PQLFSTUWFSMJDIUJOH FOLVOTULFSTUCPNFO

NBOT

$PQQFM

7J Q Q B T

FFM MJKLWPPSE QFSTPPO WPPSVX

7NF*N1 CFS

7NF*N1 CFS

7NF*N1 CFS

NBOT

$PQQFM

10

15-01-20

7J Q Q B T

FFM MJKLWPPSE QFSTPPO WPPSVX

NVWBDUJFBSUJLFMFO

16:30:50

:30:50 10 16

15-01-20

ns_201

Copplm

Vippas_

1 0.indd

Oss,ĂŠ FrankenbeemdwegĂŠ 50.ĂŠ www.coppelmans.nl

0.indd

ns_201

Copplm

Vippas_

1

Weekblad Arena week 44 2010  
Weekblad Arena week 44 2010  

Weekblad Arena week 44 2010

Advertisement