Page 1

weekblad voor landerd, herpen, ravenstein en omstreken jaargang 15 – week 17 24 april 2009 www.arenalokaal.nl

Actie voor aanleg rotonde in Schaijk

pagina

3

Geen blauwe zone in Zeeland

pagina

5

Sportret: Martje Geurts van Kessel

pagina De gemeente Landerd zit er warmpjes bij en kan zich de komende jaren een aantal megaplannen permitteren.

Geen kredietcrisis voor de gemeente Landerd

n haar toelichting op de kadernota 2010 schrijft het college dat ‘de economische crisis op meerdere vlakken gevolgen heeft voor onze gemeente’, maar vervolgens ontbreekt de uitleg over hoe deze gevolgen zijn ontstaan. Wel keren de jaarlijkse dooddoeners als ‘uitkering gemeentefonds staat onder druk, dus minder middelen vanuit het rijk’ en ‘versobering’ terug in de begeleidende teksten. Grootse plannen Over het algemeen zijn het de overheden die een economische malaise te lijf gaan met extra investeringen en/of het verlagen van de belastingen. Daarmee wordt de werkgelegenheid positief beïnvloed en de koopkracht van de burgers behouden of ver-

beterd. Hoe het college daar tegenaan kijkt wordt niet duidelijk uit de stukken. In Landerd staan nog grootse plannen op stapel, zoals bijvoorbeeld het centrumplan Zeeland (kosten: veertien miljoen euro!), het centrumplan Schaijk, de Reekse basisschool in combinatie met het kinderhuis, de herontwikkeling van het terrein van de Schaijkse voetbalvereniging DAW, de uitbreiding van dorpshuis De Phoenix in Schaijk, de landbouwontwikkelingsgebieden enzovoorts. Geen visie Als het college opmerkingen maakt over ‘de economische crisis en de gevolgen daarvan’, dan zou het getuigen van visie als zij een link zou leggen naar de wijze waarop de gemeen-

telijke plannen kunnen worden ingepast in de lokale economie. Vragen als ‘Op welke wijze worden lokale of regionale ondernemers betrokken bij de plannen?’ en ‘Hoe ondersteunen wij burgers die persoonlijk worden getroffen door de crisis?’ liggen dan voor de hand. Zeker als wethouder financiën Chris School tijdens de persconferentie over de kadernota stelt dat “het ambitieniveau van dit college niet wordt bijgesteld, dat de gemeente financieel gezond is, maar dat ‘we’ kritisch moeten blijven op uitgaven.” Bezuinigingen Bezuinigingen vinden we in de kadernota terug op het gebied van verlaagde automatiseringskosten (moet 75.000 euro opleveren), een miljoen minder investeren

Hoe worden lokale media gewaardeerd?

Mediaonderzoek in Landerd en Groot-Ravenstein

Commentaar

LANDERD - In mei begint in Landerd het traditionele begrotingsspel voor het volgende jaar weer. Dan worden de eerste kaders bepaald voor het nieuwe begrotingsjaar. Deze week presenteerde het college van burgemeester en wethouders de voorlopige plannen voor volgend jaar in de zogeheten kadernota 2010. De huidige gemeenteraad stelt vervolgens in oktober de begroting nog vast, maar is er niet meer verantwoordelijk voor. In maart zijn er immers nieuwe verkiezingen. Vanaf april 2010 schuiven de raad en mogelijk ook het college dus aan in een andere samenstelling.

11

in de centrumplannen voor Zeeland en een niet concreet benoemde interne bezuiniging op het gemeentehuis van honderdduizend euro. Aan de inkomstenkant verhoogt het college de onroerende-zaakbelastingen met tweemaal vijf procent in de jaren 2010 en 2011 en wordt overwogen om de grondprijs, met name voor grotere kavels, te verhogen. Warmpjes Alles bij elkaar gezien geen maatregelen die uitstralen dat de kredietcrisis genadeloos toeslaat in de gemeente Landerd. De huidige kadernota is een gortdroge opsomming van cijfers waarbij een economische visie vooralsnog ontbreekt. Misschien is die ook niet nodig, omdat Landerd er gewoon warmpjes bij zit en zich de komende jaren een aantal megaplannen kan permitteren. Met die economische crisis valt het in Landerd voorlopig dus nog wel mee. Tonny Verstegen

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009

LANDERD/RAVENSTEIN - In Landerd en GrootRavenstein start volgende week een groot mediaonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Floor Spanjaards, derdejaars student bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Floor loopt op dit moment stage bij bureau Tekst & Uitleg in Schaijk. Deelnemers aan het onderzoek maken kans op een waardebon van vijftig euro voor Manders Be Yourself in Schaijk.

De communicatiestudente wordt bij het mediaonderzoek begeleid vanuit de universiteit en bureau Tekst & Uitleg. “Het gaat in het onderzoek om de positie van de lokale kranten, kabelkranten, omroepen en lokale nieuwssites en hoe deze door de mensen worden gewaardeerd. Daarnaast moet het onderzoek duidelijk maken hoeveel mensen in Landerd en de voormalige gemeente Ravenstein de lokale media volgen en in welke onderwerpen zij het meest zijn geïnteresseerd”, legt Floor Spanjaards uit. De onderzoeksresultaten worden in juni gepubliceerd. Enquête Floor doet een oproep aan de bevolking om mee te werken aan de enquête. “Hoe meer ingevulde vragenlijsten, hoe nauwkeuriger het onderzoek zal zijn. Bovendien kun je bij een hoge respons meer verbanden leggen tussen de verschillende plaatsen, geslachten, leeftijden etcetera.” Vijf minuten De in te vullen enquête is alleen bedoeld voor de mensen die uit een van de volgende plaatsen komen: Schaijk, Zeeland, Reek, Ravenstein, Herpen, Huisseling, Overlangel, Demen, Dieden, Deursen-Dennenburg, Neerloon, Koolwijk, Neerlangel en Keent. Mensen die in een van deze plaatsen wonen en mee willen werken aan het onderzoek kunnen de enquête tot en met zaterdag 23 mei invullen op de website www.arenalokaal.nl. Het invullen van de enquête neemt ongeveer vijf minuten tijd in beslag. De komende weken wordt ook telefonisch geënquêteerd voor het mediaonderzoek.


Nu e 8,00 korting op

De Efteling bij e 20,00 aan boodschappen

Gewoon bij Albert Heijn. Koninginnedag 30 april open van 08 tot 17 uur

2

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009


Bewoners willen rotonde bij kruising Zeelandsedreef-Rijksweg

‘Veel mensen negeren rood licht op dit kruispunt’ SCHAIJK - Bewoners van de Udensedreef, Zeelandsedreef en achterliggende buurten stellen een petitie op om een rotonde te krijgen op de kruising ZeelandsedreefRijksweg in Schaijk. Op deze plaats staan nu stoplichten, maar dit leidt tot gevaarlijke situaties vinden de bewoners. “Het is een levensgevaarlijke kruising, elke zeven minuten rijdt er wel een voertuig door rood”, verklaart Joep Veerkamp, eigenaar van de nabijgelegen camping Parcival.

eel mensen moeten dagelijks de kruising Zeelandsedreef-Rijksweg oversteken op weg naar tennisvereniging De Witte Schare, manege Swanenberg of een van de campings in het omliggende gebied. Buurtbewoners zeggen hun hart vast te houden en zijn inmiddels een petitie gestart. Hoeveel mensen de petitie zullen ondertekenen durft campingeigenaar Veerkamp niet te zeggen. “Maar ik neem aan dat er zoveel mogelijk ondersteuning komt en dat bijna iedereen het ondertekent. Het is gewoon zeer gevaarlijk om over te steken op deze kruising. Ik heb het niet ge-

colofon

Buurtbewoners zijn een petitie gestart voor de aanleg van een rotonde op de kruising Zeelandsedreef-Rijksweg in Schaijk. meten, maar ik steek daar minimaal acht keer per dag over en vier of vijf keer daarvan knallen er auto’s, vrachtwagens of motoren door rood. Gebaseerd op mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat dit om de zeven à tien minuten gebeurt.” ‘Integrale studie’ Wethouder Jos van der Wijst erkent dat het een gevaarlijke plek is: “Veel mensen negeren rood licht op dit kruispunt en ook qua ongevalcijfers is het een plek die aandacht verdient.” Omdat het hier gaat om een kruising van een gemeentelijke weg met een provinciale weg moeten de gemeente Landerd en de provincie samenwerken om de kruising te veranderen. “De provincie wil eerst een

Arena verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o.

Eindredactie

Kopij

Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk T: 0486 463 112 F: 0486 463 537 E: redactie@arenalokaal.nl I: www.arenalokaal.nl Acquisitie

Verspreiding

Tip Top T: 0485 319 050

In de brief roept de MR het college op na te denken over de nijpende situatie van De Wizzert. Het leerlingenaantal neemt elk jaar toe en inmiddels zitten de scholieren verspreid over vier verschillende locaties. Dit is niet bevorderlijk voor het onderwijssysteem dat de school hanteert, vindt de MR. Op 2 april stuurden ook de directies van de basisscholen De Wizzert en De Vlasgaard en kinderopvang De Vlieger in Zeeland een brandbrief aan het college waarin zij vragen om een snelle oplossing voor de huisvestingsproblematiek. ‘Als verstrekkers van zorg en onderwijs ervaren wij dagelijks de beperkingen van onze huidige gebouwelijke situatie. Sinds het voorjaar van 2006(!) zijn wij al bezig om passende huisvesting voor kinderen van 0 tot 12 jaar te realiseren in Zeeland. Als partners van het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum worden wij steeds weer geconfronteerd met het uitstellen van beslissingen en/of veranderingen in de uitgangspunten’, schreven de scholen en kinderopvang in de brief. Verplaatsing van De Wizzert naar een andere locatie in Zeeland is volgens de drie instellingen de beste optie. “Op die manier worden twee nijpende problemen opgelost: de wachtlijsten van kinderopvang De Vlieger, die dan naar de huidige Wizzert-locatie kan verhuizen, én de verspreide huisvesting van De Wizzert”, zegt Wizzert-directeur Resi van der Coer. De kogel is echter nog altijd niet door de kerk. “Er zijn inmiddels diverse overleggen geweest met betrekking tot tijdelijke huisvesting van De Wizzert. Op dit moment zijn wij nog verschillende scenario’s nader aan het onderzoeken. We nemen hierover op korte termijn een besluit”, zegt wethouder Jos van der Wijst, die aangeeft dat de kosten voor een uitleg.nl eventuele verplaatsing van De Wizzert uit het totaalbudget van de centrumvisie Zeeland gehaald moeten worden.

?

DKZET Offsetrotatie Hapert

ZEELAND - Het Landerdse college van B en W heeft nog steeds geen besluit genomen inzake de tijdelijke huisvesting van basisschool De Wizzert in Zeeland. Dat schrijven burgemeester en wethouders in een antwoord op een brief van de medezeggenschapsraad (MR) van de school van 3 februari.

ial

Druk

Theo van Duren

tor

Tekst & Uitleg Pastoor van Winkelstraat 57A 5374 BH Schaijk I: www.uitleg.nl

Mijn column van verleden week heeft nogal wat stof doen opwaaien, al zou je dat niet zeggen als je op de site van Arena kijkt naar het aantal reacties. Op straat echter kreeg ik ze wel. En nog wel van een wethouder die Verkeer niet in zijn portefeuille heeft en boven-dien alleen maar cola drinkt en dus helemaal geen verstand heeft van alcohol en autorijden. De wethouder bleek zoals zo velen ook geen verstand te hebben van statistiek. Dus leg ik het nog maar een keer uit: als in 12% van alle ongevallen sprake is van alcoholgebruik, dan betekent dit dat 88% van alle ellende op de weg wordt veroorzaakt door mensen die met hun nuchtere kop achter het stuur kruipen. Tot op heden richten maatregelen zich uitsluitend op alcoholgebruikers. Ik vind dat onterecht en onlogisch. Ik vind dat eerst de grootste groep brokkenpiloten moet worden aangepakt. Dat sorteert immers het meeste effect. Wat te denken bijvoorbeeld van Volkswagen Golf-rijders? Je houdt je hart vast als ze voorbij komen scheuren. Het zijn bijna altijd jongetjes met een pet waarvan de klep naar achteren staat. Heel lang heb ik gedacht dat ze achterstevoren in de auto zaten en daarom zo gevaarlijk reden. Dat blijkt niet zo te zijn, ze rijden zo gevaarlijk omdat ze het leuk vinden. Bij de eerste overtreding het petje afpakken, bij de tweede de auto en dan is dat probleem snel opgelost. Ook een heel gevaarlijke groep zijn de boze mensen. Zij hebben iets vervelends meegemaakt, lopen kwaad weg en springen in hun auto. Vervolgens reageren ze hun boosheid af op medeweggebruikers met vele ongelukken als gevolg. De eerste vraag bij verkeerscontroles moet dan ook zijn: “Bent u boos?” Zo ja, dan die wagen uit. Ga maar even in het politiebusje zitten, gezellig een potje kaarten met andere bozeriken of samen een liedje zingen, en als de bui gezakt is weer vrolijk op weg. Vervolgens worden ook aangepakt de haastige mensen, de treuzelkonten, de betweters, de in gedachten verzonkenen en de middelvingeropstekers. Als we zo stelselmatig die 88% afwerken, pas dan en niet eerder komen de drinkers aan de beurt. Maar niet met de aanpak zoals die tot op heden wordt gehanteerd, want die is onjuist en onrechtvaardig. Er wordt namelijk van uitgegaan dat drank je rijgedrag altijd negatief beïnvloedt. Dat is beslist niet zo. Ik ben hiervan een fraai voorbeeld. Als ik nuchter ben, rijd ik behoorlijk slecht. Met één glas bier achter de kiezen gaat het al beter, bij elk volgend glas gaat het met grote sprongen vooruit en bij vijf rij ik helemaal top. Dan wordt het met elk volgend glas weer minder en bij tien rijd ik weer precies even slecht als zonder drank. Neem ik dan nog een glas dan wordt het ronduit gevaarlijk. Ik krijg dan het idee dat bochten lang niet zo scherp zijn als algemeen wordt voorgesteld. Wat voor mij geldt, geldt echter niet voor anderen. De een rijdt na twee glazen drank al van de dijk af, terwijl de ander met twintig glazen nog keurig naar huis kachelt. Hoe regel je dat nou op een manier die niet alleen de veiligheid dient, maar ook de rechtvaardigheid en de gezelligheid? Volgens mij kan dat heel gemakkelijk door nieuw beleid te maken gebaseerd op de vraag: ‘Hoeveel kun je hebben?’ Dit betekent dat alle automobilisten opnieuw examen moeten doen. Vlak vóór het examen nuttig je de door jou wenselijk geachte hoeveelheid drank om tot optimale prestaties te komen. Slaag je, dan wordt ter plekke een bloedproef afgenomen. Het alcoholpromillage wordt vervolgens vermeld op het rijbewijs. Word je aangehouden en zit je erboven, dan hang je en kan wat mij betreft de boete niet zwaar genoeg zijn. Zit je eronder dan mag je ook niet verder rijden. Veel te link. Een boete gaat me echter weer te ver. Ik stel voor dat je in zo’n geval moet plaatsnemen in de politiebus die is uitgerust met een standaard alcoholpakket. Onder het toeziend oog van de dienstdoende agent moet je dan bijdrinken tot je weer precies op je ideale promillage zit. Pas dan mag je weer verder. Uiteraard na de vermanende woorden van de agent: “Volgende keer beter opletten voordat u in de wagen stapt.”

ver

Uitgever

Het promillagegebonden rijbewijs

ad

Rob Smorenberg T: 0486 463 112 M: 06 506 17 426 E: rob@uitleg.nl

bekend is over wanneer het kruispunt aangepakt wordt: “Zowel de provincie als de gemeente wil kijken naar de mogelijkheid om deelprojecten naar voren te schuiven, maar dit moet wel passen in het gehele plan. Er kan dus pas iets besloten worden als de studie is afgerond. Het is in ieder geval goed dat bewoners ons wijzen op onveiligheid, want de veiligheid van de gemeente staat bij ons hoog in het vaandel.” Wat Joep Veerkamp betreft kan de aanleg van de rotonde niet snel genoeg starten. “Iedereen kent het spreekwoord de put dempen als het kalf is verdronken. Ik vind dat we er alles aan moeten doen om dat nu te voorkomen en de situatie voor te zijn.”

College neemt nog steeds geen besluit over De Wizzert

Oplage 9850

Sergio Boutkan E: sergio@uitleg.nl T: 0486 463 112 M: 06 466 25 651

integrale studie uitvoeren om het traject in de totale lengte in te richten volgens de normen van duurzame veiligheid. Dit houdt onder andere in dat er gekeken wordt naar parallelstructuren voor landbouwverkeer en fietsers, middengeleiders en een bredere weg. Ook kijkt men hoeveel rotondes er moeten komen en waar, maar dat er op de betreffende kruising een rotonde komt is eigenlijk wel zeker”, legt de wethouder uit. De provincie start deze zomer met het onderzoek, dat ongeveer een halfjaar tot driekwart jaar duurt. Daarna kiest de provincie een plan, vervolgens gaan gemeente en provincie samen werken aan de uitvoering. Van der Wijst geeft aan dat er dan pas iets

column

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009

3


aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Ontwerp-projectbesluit artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening voor de bouw van een woning op een perceel gelegen aan Vensteeg / Langenboomseweg Zeeland (dossiernummer 20080046)

BOUWVERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: * Brand 27, 5411 PA Zeeland (ontvangen 6 april 2009) bouwen van een loods * Udenseweg 10, 5411 SC Zeeland (ontvangen 8 april 2009) bouwen van een praktijkruimte (tandarts) In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunning: * Zandstraat 42, 5374 NC Schaijk (verzonden 9 april 2009) maken van dakkapellen op de woning * Beatrixstraat 12, 5374 BT Schaijk (verzonden 9 april 2009) uitbreiden van de woning * Vezelstraat 4, 5411 AP Zeeland (verzonden 15 april 2009) uitbreiden van de woning Verleende sloopvergunningen/akkoord verklaarde sloopmeldingen: * Boekelsedijk 6, 5411 NW Zeeland (verzonden 15 april 2009) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking * Kerkstraat 26, 5411 BA Zeeland (verzonden 15 april 2009) het afvoeren van asbest bevattende dakbedekking * Scheltseweg 11, 5374 EB Schaijk (verzonden 15 april 2009) het slopen van een bedrijfspand * Munstraat 1, 5374 PG Schaijk (verzonden 15 april 2009) het slopen van een erfafscheiding Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

BIJZONDERE PROCEDURE Ontheffing en bouwvergunning op basis van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening Het college van burgemeester en wethouders wil ontheffing en bouwvergunning verlenen voor: * Vang 11, 5374 JP Schaijk; bouwen van een carport (dossiernummer 20090038) Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit plan en het ontwerp-besluit liggen met ingang van 23 april 2009 gedurende twee weken elke werkdag ter inzage van 9 en 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar ziens-wijze

4

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestemmingsplan Buitengebied ten behoeve van de bouw van een woning op een perceel gelegen aan Vensteeg / Langenboomseweg in Zeeland. Zij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat het ontwerp-projectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 23 april 2009 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 9 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, telefoon 0486-45194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.landerd.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp-projectbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het betreffende ontwerp-projectbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te ‘sHertogenbosch.

BOUWVERGUNNINGEN Herpen 15 april t/m 28 mei Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien op. Op maandag t/m vrijdag van 9 tot 16 uur bij de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, op de begane grond in het gemeentehuis, telefoon [0412] 629 030. Van 6 april tot en met 9 april 2009 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Uitbreiding woning, Oude Molenweg 7. * Nieuwbouw bedrijfspand,, de Bulk II * Plaatsen veranda, Molenstraat 16.

* Uitbreiden woning, Runstuk 6. * Bouwen woning, Buitenstraat 18.

Ravenstein 15 april t/m 28 mei Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien op maandag t/m vrijdag van 9 tot 16 uur bij de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030. Van 6 april tot en met 9 april 2009 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Uitbreiding clubgebouw, den Ong 36.

APV 22 april t/m 4 juni Evenementenvergunning De Burgemeester heeft besloten om op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Oss, een evenementenvergunning te verlenen voor de hieronder genoemde evenementen. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming dan wel beperking van overlast. Neerloon, theaterevenement (besluit 09-04-2009) * Aan mevrouw P.J.W v.d Broek-Arts van Stichting Maasmeandering, voor het houden van een show van muziek, zang, dans en toneel. Het ten gehore brengen van muziek is toegestaan op vrijdag 19 juni 2009 van 20.00 uur tot uiterlijk 01.00 uur en zaterdag 20 juni van 20.00 tot uiterlijk 01.00 uur en zondag 21 juni 2009 tot uiterlijk 19.00 uur. Het evenement duurt drie dagen, van vrijdag 19 juni tot en met zondag 21 juni 2009. Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de datum waarop het besluit genomen is schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester, t.a.v. hoofd afdeling PBWM, Postbus 5, 5340 BA Oss. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten en naam en adres van de indiener en de motivering moeten zijn vermeld. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Tevens kan een rechtstreeks belanghebbende op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 9125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch; voorwaarde is wel dat er een bezwaarschrift is ingediend. De aanvragen en vergunningen liggen gedurende deze termijn ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken, [0412] 629 030.

Deze pagina valt niet onder verantwoording van de gemeente Landerd en Oss.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009

Scheltseweg 4b 5374 EB Schaijk Mob. 06-53732103

Privé:

Molenaarstraat 29 5374 GX Schaijk T. 0486-462292


‘Alternatieve maatregelen voor parkeerproblemen’

Voorlopig geen blauwe zone in centrum van Zeeland ZEELAND - Er komt voorlopig geen blauwe zone in het centrum van Zeeland, zo heeft het Landerdse college besloten. Burgemeester en wethouders onderzochten de afgelopen tijd of de invoering van een blauwe zone de parkeerproblemen in het centrum zouden kunnen oplossen. “Op basis van de ingekomen zienswijzen op het voorlopig verkeersbesluit hebben we besloten voorlopig van invoering van deze maatregel af te zien. Wel nemen we een aantal alternatieve maatregelen en blijven we zoeken naar mogelijkheden voor aanleg van nieuwe parkeerplaatsen in de directe nabijheid van het centrum”, zegt wethouder Jos van der Wijst.

et college voerde de afgelopen maanden veel overleg met diverse belanghebbenden. Op het voorlopig verkeersbesluit tot het instellen van een blauwe zone kwam een groot aantal schriftelijke en mondelinge reacties (tijdens een informatiebijeenkomst) binnen. De aard van de reacties was erg verschillend. Er waren zowel voorstanders (vaak met ontheffingen voor de eigen situatie) als grote tegenstanders. Jos van der Wijst: “De zienswijze van de Zeelandse Ondernemersvereniging (ZOV), die de maatregel op dit

kort nieuws Stichting Ravenstein 650 jaar op Vestingstedendagen RAVENSTEIN/BERGEN OP ZOOM - De Nederlandse Vestingstedendagen zijn dit jaar op 2 en 3 mei in de vestingstad Bergen op Zoom. Ravenstein is hier ook vertegenwoordigd. Historische verenigingen bouwen tijdens deze dagen een middeleeuws kamp waar demonstraties voor het publiek plaatsvinden. Zo zijn er demonstraties zwaardvechten, pijl en boogschieten, middeleeuws koken en ambacht. Ook treden er onder meer kwakzalvers, vuurspuwers, koorddansers en gildegroepen op. De stichting Ravenstein 650 jaar vertegenwoordigt Ravenstein in Bergen op Zoom. Volgend jaar, in 2010, worden de Nederlandse Vestingstedendagen in Ravenstein gehouden. Er vinden dan festiviteiten plaats vanwege het jubileum en deze feestelijkheden worden afgesloten met de Vestingstedendagen. Op 2 en 3 mei brengen bestuursleden deze festiviteiten onder de aandacht in Bergen op Zoom.

Herpense inzameling voor Caritas Zagreb Op het plein voor het gemeentehuis in Zeeland komen zes extra parkeerplaatsen. moment afwijst en voorrang geeft aan realisering van extra parkeerplaatsen, gaf bij het college echter de doorslag. Naar ons oordeel is dit juist de doelgroep waarvoor de parkeermaatregel oplossingen moest bieden.” Zes extra plaatsen Wel heeft het college besloten een aantal relatief eenvoudige alternatieve maatregelen te nemen, waardoor toch een verlichting van het parkeerprobleem kan worden gerealiseerd. Zo wordt de indeling van het plein bij het gemeentehuis aangepast (door het schilderen van vakken ontstaan ongeveer zes extra plaatsen) en wordt de minimarkt verplaatst naar een plek direct

Presentatie nieuwe keukenbus SJB Zeeland ZEELAND - In oktober 2007 kreeg Stichting Jeugdbelangen Zeeland (SJB) een lijnbus geschonken door Derks Autobedrijf uit Uden. Twee jaar lang is er gewerkt om de bus om te bouwen tot een keukenbus, die tijdens de activiteiten van SJB gebruikt kan worden. Op 25 april wordt de nieuwe bus gepresenteerd. De stichting organiseert al jaren allerlei activiteiten voor jongeren en jeugd in Zeeland, zoals jeugdvakantiekampen, de intocht van Sinterklaas en de oranjespelen met Koninginnedag. Ook steunt SJB het jeugdwerk in Zeeland door facilitaire ondersteuning. Tijdens de activiteiten is er een keukenploeg die voor alle deelnemers kookt. De keuken is gebouwd in een autobus, waardoor de keuken overal is waar een activiteit plaatsvindt. De oude keukenbus was toe aan vervanging en dus kwam er een nieuwe bus. Met de hulp van regionale organisaties en vrijwilligers kon SJB de bus opknappen en verbouwen. Een groep vrijwilligers is bezig met de finishing touch en op zaterdag 25 april is de officiële opening van de bus. Tijdens Koninginnedag zal de keukenbus prominent aanwezig zijn op het Van Kilsdonkplein en wordt dan voor het eerst gebruikt.

RAVENSTEIN - Het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein ontvangt een lening van vijfduizend euro van de gemeente Oss. Om een gebruiksvergunning te krijgen moet het museum de brandpreventie-installatie verbeteren. Omdat het museum onvoldoende middelen heeft om de kosten ineens te kunnen betalen, vroeg zij een lening aan bij de gemeente. De lening heeft een looptijd van vijf jaar.

citeit te maken is door meer inzet van particuliere plaatsen, zoals bij het achterterrein van de C1000.” Naast deze maatregelen zegt het college structureel nog een aantal andere nieuwe parkeerplaatsen te willen realiseren in Zeeland.

Herbenoeming burgemeester Willy Doorn kwestie van tijd LANDERD - Per 1 september verstrijkt de ambtstermijn van Landerds burgemeester Willy Doorn. Omdat de burgermoeder aan de commissaris van de Koningin heeft laten weten een herbenoeming te ambiëren, is in december van het vorig jaar de herbenoemingsprocedure opgestart.

Op grond van de Gemeentewet dient de gemeenteraad, via de commissaris van de Koningin, aan de minister van Binnenlandse Zaken een aanbeveling met betrekking tot de herbenoeming van de burgemeester te doen. De gemeenteraad heeft voor de voorbereiding van die aanbeveling in februari een vertrouwenscommissie ingesteld. Die bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie rondde onlangs haar werkzaamheden af en bracht een vertrouwelijk verslag over het functioneren van de burgemeester uit aan de gemeenteraad. Die besloot in haar vergadering van 16 april de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen Willy Doorn bij de Koningin voor te dragen voor herbenoeming per 1 september 2009 als burgemeester van Landerd. Het Koninklijk Besluit inzake de herbenoeming wordt binnen enkele maanden verwacht.

Leerlingenvervoer Landerd via Regiotaxi LANDERD - De gemeente Landerd brengt, evenals de gemeenten Bernheze, Sint Oedenrode, Uden en Veghel, het leerlingenvervoer vanaf augustus 2009 onder bij de Regiotaxi, ook wel bekend als Taxihopper. Voor de leerlingen verandert er vrijwel niets. De provincie werkt met veertien gemeenten uit Noordoost-Brabant samen om verschillende vormen van vervoer aan te bieden voor ouderen, mensen met een beperking, minima en scholieren. Dit moet leiden tot één regeling, één loket en één vorm van financiering voor diverse doelgroepen. Voor de leerlingen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer verandert er weinig. Het vervoer wordt op de vertrouwde manier aangeboden en de behandeling van een aanvraag blijft in handen van de gemeenten. De enige verandering is dat Taxihopper de planning en verdeling van de ritten verzorgt, de kwaliteit bewaakt en zorgdraagt voor de klachtenafhandeling. Klachten en meldingen over het leerlingenvervoer kan men direct bij Taxihopper melden en niet via de vervoerder zoals voorheen. Meer informatie is te vinden op www.taxihopper.nl.

HERPEN - Caritas Zagreb en stichting ‘Vraag en Aanbod Internationaal’ houden op zaterdag 25 april een inzameling van goederen voor Zagreb. Tussen 10 en 15 uur kan men spullen inleveren bij de kerk aan de Rogstraat. Er is vraag naar onder meer kleding, beddengoed, keukengerei, rolstoelen, kinderfietsen en gereedschap. Ook kunnen mensen bijdragen in de transportkosten door geld af te geven bij de pastorie of over te maken op rekeningnummer 171527968 van de Paulusparochie in Uden, onder vermelding van ‘transportkosten Zagreb’.

Plechtigheden tijdens dodenherdenking Landerd LANDERD - Op maandag 4 mei herdenkt Nederland iedereen die is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In Landerd organiseert het Comité Dodenherdenking Landerd de herdenking. Het comité bestaat uit een afvaardiging van de kerken, de Stichting Vier Vrijheid Schaijk, de Vereniging van Oud Indiëstrijders (VOIS) en de gemeente. Om 18.30 uur is er een kranslegging bij de Mariakapel in Zeeland, hiervandaan volgt een stille tocht naar de RoomsKatholieke kerk Sint Jacobus Major. Om 19 uur begint hier de herdenkingsdienst, gevolgd door de officiële dodenherdenking van twee minuten om 20 uur. Vanaf 20.10 uur is er een defilé langs de graven van twee geallieerde militairen op het RK-kerkhof in Zeeland. De herdenking eindigt met een informeel samenzijn in de hal van het gemeentehuis tot 21 uur. Iedereen is welkom bij de plechtigheden.

Gemeentehuis en -werf dicht op bevrijdingsdag LANDERD - Op dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag, zijn alle afdelingen van het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. De gemeentewerf heeft een storingsdienst voor noodgevallen als een rioolverstopping op gemeentegrond waarvan de oplossing geen uitstel duldt, gevaarlijke situaties op gemeentegrond en toegebrachte schade aan gemeente-eigendommen. De storingsdienst is te bereiken op nummer 0486-464246

Dodenherdenking in Herpen HERPEN - De dodenherdenking op 4 mei begint in Herpen met een gebedsdienst om 19 uur in de parochiekerk. Aansluitend dragen leerlingen van basisschool ‘t Schrijverke gedichten voor bij het herdenkingsmonument en leggen hier kransen. Dit gebeurt rond 19.40 uur. Ook namens de bevolking, de gemeente en de dorpsraad, de familie van de gevallenen en de bond van Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers en dienstplichtige militairen komen er bloemen te liggen. Uiteraard is er ook voor anderen de gelegenheid bloemen te leggen. Na afloop zijn alle aanwezigen welkom in uitleg.nl dorpshuis ’t Slotje voor een kopje koffie.

erk kw ng? dru leidi ge be

Gemeente leent vijf mille aan glasmuseum Ravenstein

voor het gemeentehuis. Door deze verplaatsing komen op donderdagen zo’n twintig parkeerplaatsen extra beschikbaar. Jos van der Wijst: “Uit onderzoek bleek dat juist deze donderdag maatgevend was voor de parkeerhinder. Ook bekijken we of er extra capa-

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009

5


agenda Elke woensdag Countrydansen met Countryfriends ONLine, van 19 tot 20.30 uur in het Wapen van Reek Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

APRIL 1-30 17-30

Expositie met schilderijen en grafisch werk van Annette Brouwers in het Wapen van Reek Beestenboel: expositie met werken van Marga Hendrix (beelden van brons en keramiek), te zien van donderda tot en met zondag tussen 13 en 17 uur in galerie Achter De Poort in Ravenstein 19-25 Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp 20-25 Verjaardagsactie Schaijk 20-25 Schaijkse Kampioenschappen biljarten libre, aanvang wedstrijden 19 uur in De Potter in Schajik 24 Gemeente Landerd: verwendag voor mantelzorgers, van 10.30 tot 16 uur in het Wapen van Reek 24 Jaarvergadering CV De Kêleströpers, vanaf 20.30 uur in het Koetshuis in Reek 25 De Fuik Karaoke-avond voor de jeugd, vanaf 19 uur in De Piramide in Schaijk 25 Harmonie Zeelandia houdt muziekworkshop voor volwassenen, van 10.30 tot 15.30 uur in het Bondsgebouw in Zeeland 25 Inzameling hulpgoederen Caritas Zagreb, van 10 tot 15 uur bij de kerk aan de Rogstraat in Herpen 25 Kinderdisco, van 19 tot 22 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 26 Achilles op naar de 100 Ballonnenwedstrijd, ballonnen worden opgelaten tijdens de rust van de thuiswedstrijd van Achilles 1 op het voetbalterrein van Achilles in Reek 26 Springwedstrijden voor pony’s op het terrein aan De Louwstraat in Schaijk 26 Spullenmarkt CV De Smouskes, van 10 tot 16 uur bij de Heische Tip in Zeeland 26 Kinderbingo, vanaf 10.30 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen 26 Dansmiddag met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansavond met orkest Kameleon vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 26 Tweedehands goederenmarkt Sint Barbara Gilde, vanaf 10 uur in en rond Vidi Reo in Ravenstein 27 MOV Schaijk houdt jaarlijkse grote bingo, vanaf 13.30 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk 28 Oud papier Schaijk West 28 Open Avond gospelkoor Reach Out, van 20 tot 22 uur in het parochiecentrum in Zeeland 29 Lentetocht (groepswandeling), start om 10 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk 29 Koninginnejam: smartlappenkoor Tiona met jazz-soul en swingformatie Maurice de Greef & Band, vanaf 20.30 uur (zaal open vanaf 20 uur) in café De Potter in Schaijk 29 StREEKfeest: Nacht van Oranje met optredens Roy Dekkers, Die Lustige Schlagerfreunden en de DJ’s Wipneus en Pim, vanaf 19.30 uur in de feesttent op het voetbalveld tussen de Langstraat en De Scheenen in Reek 29 Nacht van Oranje, vanaf 20.30 uur met orkest Sowieso bij Thekes in Herpen 30 Koninginnedag 30 Koninginnedagviering met versierde fiestenoptocht, start om 10.30 uur bij De Phoenix, aansluitend spellencircuit, luchtkussen, pannenkoekenbakkers, klauterhelling, Kinder-Kop van Jut en andere activiteiten op het Pastoor van Spijkplein in Schaijk 30 StREEKfeest: Crea met Bea en de Open Reekse Kampioenschappen Buikschuiven, vanaf 13 uur in de feesttent op het voetbalveld tussen de Langstraat en De Scheenen in Reek 30 Koninginnedagviering: spektaculair Oranjefestival, start om 13 uur bij het gemeentehuis met een versierde fietsen-optocht richting Van Kilsdonkplein, waar een vrijmarkt en de Oranjespelen worden gehouden en diverse activiteiten in de speeltuin, waaronder poppentheater, schminken, bezoek dieren in Ut Weike, ponyritjes, penaltyschieten, stormbaan, klimtoren en voor de meiden een hair- en beautyshop, op en rond het Van Kilsdonkplein in Zeeland 30 Klassiek Mechaniek Zeeland: voorjaars-oldtimerrit (100 km.), inschrijven vanaf 11 uur bij Tej Tat en vertrek om 12 uur vanuit de Kerkstraat in Zeeland 30 Dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

MEI 1 1-11 1-31 2

2 3

StREEKfeest: Brabantse Middag met Annelieke Merx en Cor Swanenberg, vanaf 13 uur in de feesttent op het voetbalveld tussen de Langstraat en De Scheenen in Reek Beestenboel: expositie met werken van Marga Hendrix (beelden van brons en keramiek), te zien van donderda tot en met zondag tussen 13 en 17 uur in galerie Achter De Poort in Ravenstein Expositie met schilderijen en grafisch werk van Annette Brouwers in het Wapen van Reek StREEKfeest: optredens Fully Loaded, de Brabantse Toppers, Rachid, BZB en afterparty met DJ Frenky, vanaf 19.30 uur in de feesttent op het voetbalveld tussen de Langstraat en De Scheenen in Reek Dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen StREEKfeest: feest met stREEKorkesten, aanvang met Harmonie Semper Crescendo en het Smitskoor om 13 uur en aansluitend optredens door Dweilorkest Ongerakt en anderen in de feesttent op het voetbalveld tussen de Langstraat en De Scheenen in Reek

Agendapunten toevoegen? Mail dan naar

redactie@arenalokaal.nl

GRATIS UITGAANSMAGAZINE EN WEBSITE 6

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009


Zaterdag 9 mei in café 3 Heere

Bluesband Down and Dirty laat Schaijk swingen SCHAIJK - Down and Dirty treedt zaterdag 9 mei weer op in café 3 Heere in Schaijk. Sinds de presentatie van de cd Someday op 27 september vorig jaar is dit het eerste optreden van de bluesformatie, die zich na het verlies van twee bandleden de afgelopen maanden weer volop stortte op de repetities. De band betreedt vanaf 21.30 uur het podium, de entree is gratis.

own and Dirty is een bluesband uit NoordoostBrabant die sinds 2000 vooral actief is in het bluescircuit, in bruine cafés en op bluesfestivals in Nederland en België. In die jaren bouwde de groep een sterk repertoire op dat gekenmerkt wordt door blues met ballen. In 2006 speelde de band met de Amerikaanse saxofonist Sax Gordon op het Dofferbluesfestival in Schaijk. In 2005 nam de band de eerste videoclip op, Don’t You Sugar Me Baby, een eigen nummer dat halfweg 2004 is geschreven. In juni 2008 bracht Down and Dirty de cd Someday uit met uitsluitend eigen werk. Gevoelig en ruig Down and Dirty wisselt eigen nummers af met bluesrock van Walter Trout tot George Thorogood en

g ezien The boat that rocked kabbelt rustig door Film: The boat that rocked Regisseur: Richard Curtis Duur: 136 minuten Release: 16 april

Down and Dirty tijdens de presentatie van de cd Someday in 2008. blues van BB King tot Luther Allison. Variatie in de blues is dan ook kenmerkend voor deze band. De band laat horen dat de blues enorm gevarieerd is, soms gevoelig (down), soms ruig (dirty). Het optreden op 9 mei is het eerste voor drummer Nico Vreeburg, die in september 2008 het stokje overnam van Arnold van der Heijden. Van der Heijden overleed op 5 augustus van dat jaar na een drie maanden durende strijd tegen kanker. Zes maanden later, op 5 februari 2009, overleed gitarist Pim ‘The Shuffle’ Meeuwsen onverwacht na hartfalen. De formatie besloot geen

Repetities Vierdaagseorkest weer van start

Eigen karakter De diepe, opzwepende stem van Van den Hoogen geeft de band samen met zijn energiek podiumoptreden een volledig eigen karakter. Sologitarist Hans van der Wijst verrast in ieder num-

mer met zijn creatieve en gevoelige solo’s en fills. De hechte basis en de swingende grooves vindt Down and Dirty in de strakke, maar dynamische basis van bassist John van Zuijlen, toetsenist Ronny Nellensteijn en drummer Nico Vreeburg. Wim van der Heijden completeert de vette blues met verrassende uithalen op zijn saxofoon. Meer informatie over Down and Dirty is te vinden op: www.downanddirty.nl

Kaartverkoop voor stREEKfeest loopt goed REEK - Stichting Evenementen Reek houdt van 29 april tot en met 3 mei het eerste stREEKfeest. De opbrengst van het stREEKfeest komt ten goede aan het Reekse verenigingsleven en de leefbaarheid en gezelligheid van het dorp. Het feest wordt geopend door de Zeelandse zanger Roy Dekkers die om 19.30 de aftrap geeft voor koninginnenacht. Later die avond treden Die Lüstige Schlagerfreunden en dj’s Wipneus & Pim op. Op Koninginnedag kunnen kinderen vanaf 14 uur knutselen en muziek maken met Crea met Bea. Later op de dag vinden de open Reekse kampioenschappen buikschuiven plaats. Een dag later, 1 mei, is er vanaf 13 uur een seniorenmiddag en 2 mei gaat om 19 uur de tent open voor optredens van Fully Loaded, de Brabantse Toppers, Rachid en BZB. Harmonie Semper Crescendo, het jubilerende dweilorkest Ongerakt en Bigband 5607 sluiten het evenement af met verschillende concerten uitleg.nl op zondag. Meer info: www.streekfeest.nl.

elam e? rec pagn m ca

REGIO - Het Vierdaagseorkest is begonnen met repeteren voor de 23e serie van optredens. Het orkest bestaat uit 85 muzikanten, 12 vocalisten en een combo. De leden komen uit de regio Zeeland, Boekel, Gemert, Land van Cuijk en het Rijk van Nijmegen. De formatie treedt op in de week van de Nijmeegse Vierdaagse. Het eerste concert is op zondag 19 juli in de schouwburg van Cuijk. De traditionele afsluiting van de optredens van het orkest is op de vrijdag als de lopers van de Vierdaagse door Cuijk komen. Tussendoor speelt het orkest nog tijdens de Vierdaagse in Elst, Wijchen, Groesbeek en Cuijk. Meer informatie is te vinden op www.vierdaagseorkest.nl.

nieuwe gitarist aan te trekken. De partijen van Pim worden overgenomen door andere bandleden, onder wie zanger Frank van den Hoogen, die nu ook de gitaar ter hand zal nemen.

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN (oplossing vanaf maandag op www.arenalokaal.nl)

Open middag bij De Komme SCHAIJK - Heemkundegebouw De Komme is op woensdag 6 mei van 14 tot 16 uur open voor bezichtiging. In het gebouw dat gevestigd is op Netjeshof 2 zijn onder andere een schooltje, een smidse, landbouwwerktuigen, was- en strijkmaterialen en diverse gereedschappen te zien. Ook kan men kijken naar ouderwetse techniek, korensoorten, zaai- en dorsmanieren en woninginrichting. De toegang is gratis.

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009

The boat that rocked gaat over een groep DJ’s in de jaren zestig in Engeland. De BBC zendt maar vijfenveertig minuten per dag pop- en rockmuziek uit, tot grote onvrede van de opstandige vrije geesten. Daarom zendt een groep radiopiraten vanaf de Noordzee non-stop rock-’n-roll uit via zender Radio Rock om zo te laten horen dat er nog andere muziek is. Het volk heeft daar wel oren naar en daarom kan Radio Rock rekenen op vijfentwintig miljoen luisteraars per dag, de helft van de Britse bevolking. Je leert de DJ’s op de boot kennen als Young Carl (Tom Sturridge) van zijn moeder een tijdje op de boot moet doorbrengen onder toeziend oog van zijn peetvader Quentin (Bill Nighy). Carl is namelijk van school getrapt en zijn moeder hoopt dat hij wat manieren leert op de boot. Het tegendeel blijkt waar. De vrijgevochten platendraaiers zijn allesbehalve het goede voorbeeld, toch leert Carl veel aan boord van het schip. Zo wordt hij stapelverliefd op de schattige Marianne (Talulah Riley), krijgt hij seksles van Dave (Nick Frost) en helpt Thick Kevin (Tom Brooke) hem bij het vinden van zijn vader. Het plot van The boat that rocked is vrij mager. Je wordt eigenlijk van anekdote naar anekdote geleid, maar dat alles wordt ruimschoots goedgemaakt door de vele nummers die de film ondersteunen. Je ziet helaas niet echt wat voor impact de radiozender heeft op de maatschappij. Ook de motieven van de tegenpartij, de Engelse regering, komen niet goed uit de verf. Het is echter duidelijk dat de DJ’s leven voor hun muziek en veel plezier hebben.

Cast vol sterren maakt verwachtingen niet waar Film: He’s just not that into you Regisseur: Ken Kwapis Duur: 130 minuten Release: 16 april He’s just not that into you is gebaseerd op een boek van Greg Behrendt en Liz Tuccillo. Ze schreven het boek naar aanleiding van de succesvolle serie Sex and the city. Dit gegeven samen met een sterrencast zorgt voor hooggespannen verwachtingen. Helaas bewijst He’s just... dat een sterrencast absoluut niet garant staat voor een kaskraker. De film is warrig, flauw, seksistisch en de personages spreken niet echt tot de verbeelding. Het verhaal begint met Gigi (Ginnifer Goodwin). Zij wordt op jonge leeftijd gepest door een jongetje en haar moeder maakt haar dan wijs dat het jongetje dat deed omdat hij stiekem verliefd op haar is. Daar gaat het mis. Gigi wordt weggezet als zielig meisje dat niet in staat is zelf na te denken, verliefd wordt op elke jongen die ze tegenkomt en de stomste acties uithaalt om aandacht te krijgen. Alle vrouwelijke hoofdrolspelers worden op een zielige manier neergezet, de actrices weten niet te overtuigen. Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Jennifer Connelly en Drew Barrymore stralen ook geen plezier uit. De mannelijke tegenspelers, onder wie Kevin Connolly, Bradley Cooper, Justin Long en Ben Affleck, worden geportretteerd als arrogante klootzakken die aan niets anders denken dan hun eigen hachje. De regisseur probeert te veel hoofdrollen in de film te verwerken en uit te diepen. Ondanks de magere acteerprestaties, het warrige verhaal en de manier waarop de personages neergezet worden, zitten er ook leuke scènes in de film. Vooral richting het einde vallen de stukjes op hun plaats en worden de onderlinge relaties beter zichtbaar. Het is een leuke film voor een saaie doordeweekse avond als je verder niets te doen hebt. Anders is het aan te raden een betere film te kijken. Paul Verstegen

7


Zondag 26 maart VTU Telecom Centrum oPEn van 12.00 tot 17.00 uur koninginnedag 30 april VTU Telecom Vluchtoord oPEn van 12.00 tot 17.00 uur op 26 en 30 april GRATIS nokia of Samsung bij een simonly abonnement van Vodafone en T-Mobile

VTU VERLENGT ALLE ABONNEMENTEN, MAAKT NIET UIT WAAR DEzE zIJN AfGESLOTEN Samsung S8300

NIEUW Holland Casino pack t.w.v. e 55,-

Nintendo Wii + Wii Sports + Samsung GSM

8 megapixel camera Supersnel internet Prachtig design GPS ontvanger Hi 20 125min/250sms + eindeloos online

GRATIS

NIEUW

LG Arena 16 GB Groot touchscreen 5 megapixel camera Intuïtieve interface Armin van Buuren Edition

+

Hi 20 125min/250sms + eindeloos online

200 min per maand Per maand e 18,95

GRATIS

Per maand e 19,45

Aansluitkosten e 24,95 (eenmalig)

Per maand e 19,45

T mobile laptop Economy Altijd en overal online

LCD TV Samsung 82 cm + Samsung GSM

T mobile laptop Business GRATIS Samsung NC10

GRATIS web ‘n walk stick

+

Snel mobiel internet voor een vast bedrag per maand

12 maanden

onbeperkt internet

GRATIS

e 49,e19,95

p/m

12 maanden

50% koRTInG

e9,97

Geen aansluitkosten

GRATIS web ‘n walk stick

300 min per maand Per maand e 24,95 Aansluitkosten e 24,95 (eenmalig)

LG Cookie

Geen aansluitkosten

Tom Tom Europa of Nintendo DS + Samsung GSM

In 3 kleuren leverbaar

1 jaar contract per maand e 16,95 125 min/250 sms

GRATIS

Nokia 5800 Xpress music 8 GB geheugen Uitgebreide mediaspeler Groot touchscreen 3.2 megapixel camera GPS ontvanger

+

of

GRATIS

Hi 20 125min/250sms + eindeloos online

150 min per maand Per maand e 14,95

Aansluitkosten e 24,95 (eenmalig)

GRATIS

Per maand e 19,45

Aansluitkosten e 24,95 (eenmalig)

T mobile laptop Business GRATIS Compaq 701 Bk

GRATIS laptop Samsung NC10 + Samsung GSM

Try before you buy

1 maand GRATIS proberen

GRATIS

onbeperkt internet

+

GRATIS

USB stick

GRATIS ingebouwde simkaartlezer voor internet

Slechts e34,95 p/m

Slechts e34,95 p/m

30 dagen GRATIS proberen 400 MB per maand

300 min/600 sms per maand 12 maanden e 28,- en 12 maanden e 35,-

Bij behoud e 19,95 per maand

Geen aansluitkosten

GOEDKOOP MOBIEL BELLEN EN SMS MET JE EIGEN MOBIEL Flexibel sim only 130 min/sms 240 min/sms 320 min/sms 480 min/sms

e 7,95 e 9,95 e 13,95 e 28,95

Nieuw of verlenging Contract 1 jaar Aansluitkosten e 9,95

Telfort sim only 50 minuten 100 minuten 200 minuten 300 minuten 400 minuten 500 minuten

e 2,95 e 4,45 e 4,95 e 7,95 e 13,95 e 17,95

Nieuw of verlenging Aansluitkosten e 9,95

HI sim only 175 min / 350 sms 275 min / 550 sms 375 min / 750 sms 575 min / 1150 sms

e 9,95 e 13,95 e 19,95 e 29,95

Nieuw of verlenging Aansluitkosten e 9,95

Debitel sim only 75 min + 25 sms e 5,95 100 min / 50 sms e 4,95 150 min + 100 sms e 7,95 200 min / 100 sms e 6,95 250 min + 75 sms e 9,95 300 min / 150 sms e 12,95 Nieuwe abonnementen Aansluitkosten e 9,95

Vodafone sim only 125 min + 50 sms 250 min + 75 sms 350 min + 100 sms 450 min + 150 sms 250 minuten 350 minuten

e 5,95 e 7,95 e 13,95 e 20,95 e 6,95 e 11,45

Nieuw of verlenging 1 jaar aansluitkosten e 9,95

T mobile sim only 100 minuten 150 min+100 sms 200 minuten 300 min+100 sms Relax 400

e 5,00 e 6,75 e 7,50 e 11,00 e 16,00

Geen aansluitkosten

VOOR NIEUWE ABONNEMENTEN Of VERLENGING VAN UW hUIDIGE ABONNEMENT CADEAUWEKEN - SPELCOMPUTERS - LCD TV’S - LAPTOPS - NAVIGATIE - CADEAUBONNEN BEN VAN DIJK v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore Vrijdag koopavond

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 Vrijdag koopavond

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 ma.-vr. tot 17.00 uur

0900-4444033 25ct p/m info@vtu-telecom.nl www.vtu.nl (Drukfouten voorbehouden, prijzen zijn vanaf prijzen.) 158573.indd 1

23-04-2009 09:58:38


‘Ik wil twee renners aan de start hebben in Londen’

Schaijkenaar Bart Brentjens presenteert mountainbiketeam

kort nieuws Sint Barbara Gilde houdt tweedehands-goederenmarkt

SCHAIJK - Bart Brentjens presenteerde vrijdagmiddag tijdens een feestelijke bijeenkomst in Schaijk het TrekBrentjens Mountainbike Racing Team aan sponsors en genodigden. Het team bestaat naast Brentjens (40) zelf uit de renners Tim Wijnants (21, België), Frank Beemer (21, Nederland), Jelmer Pietersma (26, Nederland) en Chris Jongewaard (29, Australië).

a een lange en rijke sportieve carrière is Bart Brentjens, die als mountainbiker goud won op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta en brons op de Spelen van 2004 in Athene, toe aan een nieuwe uitdaging en begint hij een eigen mountainbiketeam. “In de mountainbikesport ben ik groot geworden. Ik ken het circuit, de renners, de wedstrijdorganisatoren, de sponsoren, de bonden en ik heb de ervaring die ik graag wil overbrengen op de jongere renners. Maar bovenal houd ik van het

RAVENSTEIN - Het Sint Barbara Gilde houdt op zondag 26 april weer een tweedehands-goederenmarkt. Het is een niet al te grote markt, dus te overzien en er zijn vaak leuke spulletjes te koop voor schappelijke prijzen. De entree bedraagt 1,50. De markt vindt ook dit jaar plaats op de Van Kesselplaats en in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 10 uur. Het gilde wil de opbrengst gebruiken voor de financiering van de onlangs aangeschafte nieuwe hoeden en voor een dit jaar te vervaardigen nieuw gildevaandel. Voor meer info: 06-53709835 of mail@sintbarbaragilde.nl

MOV Schaijk houdt weer bingo in Phoenix

mountainbiken. Het is een sport die een mooie toekomst heeft en waaraan veel mensen plezier beleven. Daar wil ik graag mijn energie in steken”, zegt de Schaijkenaar. Grote ambities Bart Brentjens heeft grote ambities met zijn team. “Tijdens mijn sportieve loopbaan ben ik ook altijd erg ambitieus geweest. Ik heb doelen durven stellen en

SCHAIJK - MOV Schaijk houdt op maandag 27 april weer haar jaarlijkse bingo vanaf 13.30 uur in de Phoenix. Iedereen boven de 16 jaar mag meedoen. De vele prijzen zijn deels geschonken door de Schaijkse middenstand en bevolking. Father Sudhir Bara uit India is bij de bingo aanwezig om zelf te zien wat er gedaan wordt voor het geld.

Bart Brentjens wordt tijdens de teampresentatie geïnterviewd door oud-bokser Arnold Vanderlyde. ook bereikt. Ook met het team heb ik sportieve doelen. Ik wil tijdens de Olympische spelen van Londen in 2012 twee renners aan de start hebben staan. Maar op korte termijn willen we ook presteren en zal er publiciteit gehaald moeten worden. De sportieve doelstellingen voor dit jaar zijn gericht op

de nationale kampioenschappen en de Benelux Cup.” Het team van Brentjens beleeft een sterke seizoenstart. Op de nieuwe Trekfietsen werd de tweede positie veroverd in de loodzware Absa Cape Epic, terwijl Jelmer Pietersma de Paasbike met overmacht op zijn naam schreef.

Twintig reconstructieprojecten gerealiseerd

Herinrichting Graspeel na tien jaar afgesloten

Basisschool De Regenboog zamelt geld in voor Ghana SCHAIJK - Tijdens de braderie op het Moeslands Festival op 19 april stond basisschool De Regenboog met een standje om geld op te halen voor een project in Ghana. Dit jaar wordt de opbrengst gebruikt om Ghanese kinderen schoon water aan te bieden. De leerlingen verkochten daarom flesjes water en broodjes knakworst. Ruim 200 euro is er opgehaald door de Schaijkse school en door de bijdrage van Wilde Ganzen en NCDO kan er 550 euro naar het project gaan.

Marie-Christien Verstraten treedt op in Reek

ZEELAND - Een betere verkaveling voor boeren, nieuwe natuur bij het Duits Lijntje en het laten kronkelen van de Hooge Raam zoals vroeger. Het zijn allemaal projecten die de revue zijn gepasseerd tijdens de afsluitingsbijeenkomst van het Uitvoeringsplatform Graspeel op vrijdag 17 april. Even leek het weer roet in het eten te gooien, maar door de fietstocht te vervangen door een busrit is het einde van de herinrichting van de Graspeel alsnog in stijl gevierd.

Werken aan een buitengebied waar het goed wonen, werken en leven is. Dat was het uitgangspunt van het Uitvoeringsplatform Graspeel. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van ZLTO, gemeente Landerd, Waterschap Aa en Maas, milieuorganisaties, Dienst Landelijk Gebied en de provincie. Zij hebben ruim tien jaar gewerkt aan verschillende projecten in De Graspeel, gelegen ten oosten van Zeeland, waarvan de laatste drie jaren onder de vlag van Reconstructie Peel & Maas. In die tijd zijn twintig reconstructieprojecten gerealiseerd ten behoeve van landbouw, natuur en recreatie. Het grootste succes is behaald met het project kavelruil. Hierbij hebben 47 grondeigenaren een betere ligging of vorm van gronden gekregen. Ook heeft het platform verschillende Ecologische Verbindingszones (EVZ´s) aangelegd. Dit is een soort ketting van natuurelementen, zoals bomen, struiken en poelen. Voor wegen en groen voor het Land-

REEK - De Volkelse zangeres Marie-Christien Verstraten treedt zaterdag 16 mei op in Het Wapen van Reek. Het optreden begint om 20.15 uur en kaartjes kosten 6.50 euro. De zaal is vanaf 19.30 uur open. Kaartjes voor de show zijn te koop bij Het Wapen van Reek in Reek, Tankstation Willemsen in Zeeland en Bruna in Schaijk. Meer info: www.hetwapenvanreek.nl.

Koninginnejam van Tiona in De Potter

Tijdens een afsluitingsbijeenkomst voor betrokken bestuurders en ambtenaren is Uitvoeringsplatform Graspeel opgeheven. bouwontwikkelingsgebied is 3,5 hectare grond verworven. Bij de houtvennen zijn maatregelen genomen tegen de verdroging. Verder is tussen de Middenpeelweg en de Trentse Dijk is een fietspad aangelegd van twee kilometer. Fietsevenement Tijdens de afsluitingsbijeenkomst voor betrokken bestuurders en ambtenaren is het Uitvoeringsplatform opgeheven. Daarmee kwam een officieel einde aan de herinrichting van de Graspeel. Om met de betrokken grondeigenaren en inwoners bij dit einde stil te staan en de behaalde successen te vieren, vindt op zondag 17 mei een fietsevenement plaats. Tijdens de Dag van het Platteland houdt het uitvoeringsplatform een fietstocht langs alle gerealiseerde projecten.

aff

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009

e?

REEK - Op het feestterrein van het stREEKfeest wordt vrijdag 1 mei vanaf 13 uur een Brabantse middag met Annelieke Merkx en Cor Swanenberg gehouden. De middag wordt verzorgd door de commissie Achilles op naar de 100. Deze bereidt de viering van het honderdjarig bestaan van de voetbalvereniging in 2012 voor. Kaartjes kosten aan de kassa 10 euro. In de voorverkoop is dit 8,50. Verkoopadressen zijn Haarmode Jan Nelissen en ‘t Koetshuis in Reek, Snuf en Shoe in Schaijk, Hap & Stap in Zeeland, BP Den Akker in Heesch en café Thekes in Herpen.

Open avond Zeelands gospelkoor Reach Out

ich

Brabantse middag tijdens stREEKfeest

SCHAIJK - Landerds smartlappenkoor Tiona houdt op woensdag 29 april weer een Koninginnejam in café De Potter vanaf 20.30 uur. De entree is gratis. Elk jaar zoekt Tiona een andere jampartner, die muzikaal gezien ver bij hen vandaan staat. Dit zorgt ervoor dat de smartlappen vernieuwend klinken en dat elke editie weer anders is. Dit jaar koos het koor voor een swingende muziekpartner. Maurice de Greef & band is een jazz- en soulformatie uit Den Bosch en Uden, die in september zijn nieuwe album presenteert en hiermee hoopt door te breken. Tijdens de Koninginnejam is er ook een loterij met als hoofdprijs een verblijf van een week in een chalet in Oostenrijk.

ZEELAND - Gospelkoor Reach Out houdt op dinsdag 28 april van 20 tot 22 uur een open avond in het parochiecentrum naast de kerk in Zeeland. Iedereen is welkom om te komen luisteren en mee te zingen. Alleen sfeer proeven kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kan men bellen met Johan Snoeks (0486-463266) of Marianne van Loy (0486-452923).

uitleg.nl

9


diensten Parochies

Burg. van Claarenbeekstraat 48 RAVENSTEIN Inhoud 345 m3, perceel 128 m2, woonoppervlak 113 m2. Vraagprijs e 199.000,= k.k. Deze woning is ook tijdelijk te huur. Begane grond: Entree, toilet, garderobe, meterkast, grote lichte doorzon woonkamer en dichte keuken met kelderkast. Eerste verdieping: Overloop met vaste kast, badkamer en drie slaapkamers. Tweede verdieping: Vaste trap naar zolder, deze ruimte is vrij om in de delen, zeer geschikt als vierde slaapkamer of studeer/relax ruimte. Tuin: Voor en achtertuin zijn mooi aangelegd, met achterom, voorzien van terras en berging.

AANKOOP VERKOOP

Leuke ruime eengezins hoekwoning met fietsen / motorberging, gelegen dicht bij de historische kern van het gezellige vestingstadje Ravenstein in een kindvriendelijk buurt. Alle voorzieningen op loopafstand, winkels, scholen, NS station en direct bij de A50.

GRATIS WAARDEBEPALING

H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486-472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: H. Spiertz, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastoor J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl of secretariaat@stluciaraven stein.nl, internet www.stluciaravenstein.nl. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: pastoraat@stluciaravenstein.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282. Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Schaafdries 8, 5371 NJ Ravenstein, tel. 0486412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860. Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl

Jan Appelhof Tweewielerbedrijf Past. van Winkelstraat 110 Schaijk - 0486 461392 www.appelhoftweewielers.nl

Tandartsen M.M.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein). Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636. Thuiszorg Pantein Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgpantein.nl / e-mail info.thuiszorg@pantein.nl. Bij Thuiszorg Pantein (voorheen Stichting Thuiszorg Brabant NoordOost) kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

10

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009


Sportret: danseres Martje Geurts van Kessel uit Schaijk

‘Ik vind het heerlijk te bewegen op muziek’ In de rubriek Sportret besteedt Arena elke week aandacht aan een lokale sportman, -vrouw of -coach. De sporter krijgt een aantal vragen voorgeschoteld.

dans kan ik dat even allemaal vergeten. Na twintig jaar vind ik het nog steeds leuk. Showgroep Een showgroep of demogroep wordt gevraagd voor evenementen. Die groep treedt dus vaker op dan alleen bij reguliere uitvoeringen. Ik zit in de showgroep bij Karin Aarts. Daar zit veel variatie in. We krijgen lessen in diverse dansstijlen. Momenteel krijgen we les in klassiek ballet en moeten we bijvoorbeeld pirouettes maken. Een tijdje terug kregen we enkele streetdancelessen. Toen traden we in Uden op tijdens een modeshow. Dansgarde In Schaijk heb je twee groepen dansmariekes. De Huppelpupkes zijn meisjes van de basisschool. Daarna krijg je de dansgarde voor meiden tot en met achttien jaar. De dansgarde heb ik elf jaar les gegeven. Dit jaar heb ik het stokje overgedragen aan Daisy van de Heuvel. Hoogtepunt We hebben ieder jaar een uitvoering, dat is hartstikke leuk. Dit jaar hebben we met de dansgarde ook voor het eerst meegedaan met een wedstrijd. Dat was een leuke afsluiter voor mij, want zoiets wilde ik toch graag een keer meemaken. Dieptepunt Ooit heb ik tijdens een uitvoering last van mijn rug gekregen, het schoot er ineens in. Je gaat dan gewoon door. Tussen de bedrijven door heb ik een massage gekregen in de coulissen en daarna ben ik weer het toneel opgegaan. Tijdens de dans zelf merkte ik er weinig van, dan bijt je gewoon door. Toen de gordijnen echter dicht gingen, moesten ze me bijna van het podium dragen, want ik kon echt niets meer. Prijzen Prijzen heb ik nooit gewonnen, want ik heb nooit met wedstrijden meegedaan. De wedstrijd met de dansgarde was leuk om mee te maken, maar daar werden niet echt prijzen uitgereikt. Vrije tijd Naast dansen doe ik nog aan hardlopen en spinning. Als ik niet aan het sporten ben dan ben ik altijd bij vriendinnen. Terrasje pikken, shoppen, bioscoopje, je kent het wel. Werk Ik werk bij een online-mediabureau in Arnhem. Daar heb ik drie jaar bij search engine advertising gewerkt, maar dat had ik wel gezien. Nu werk ik op de afdeling marketing & sales. Ambitie Ik blijf dansen tot ik er bij neerval. Zolang ik er plezier in heb blijf ik het doen. Zowel zelf dansen als lesgeven in Berghem. Ik heb getwijfeld om te stoppen met lesgeven, want ik was elke avond weg van huis, maar de groep in Berghem is te leuk om ermee te stoppen. Dus voorlopig ga ik nog door.

eze week is het de beurt aan de Schaijkse Martje Geurts van Kessel (27). Martje danst in de showgroep bij Karin Aarts. Naam Martina Theodora Geurts van Kessel Geboortedatum 22 maart 1982 Woonplaats Schaijk Sport Dansen Vereniging Dansgroep Karin Aarts Positie Op de dansvloer Karakter Als ik sport ben ik erg enthousiast, ik hou van sporten. Sterke punten Ik ben een echte doorzetter en ik weet enthousiast te blijven. Op het gebied van lesgeven zorg ik voor veel variatie, zodat het voor iedereen leuk blijft. Zwakke punten Zonder een duidelijk einddoel vind ik het moeilijk gemotiveerd te raken. Ik vraag me af waar ik het dan voor doe. De rest van de groep is dan ook gedemotiveerd, dus dan is het ook wel lastig de nodige motivatie op te brengen. Dansen Op mijn zevende ben ik in Schaijk bij de Huppelpupkes gegaan. Later ben ik les gaan volgen. Ik vind het heerlijk te bewegen op muziek. De oefeningen voor een dans zijn vaak zwaar, maar wel leuk om te doen. Motivatie Dansen is voor mij verstand op nul en gaan, daar kan ik echt mijn ei in kwijt. In het dagelijks leven en op het werk ben je constant bezig en heb je vanalles aan je hoofd. Als ik

Revanche Schaijk eindigt in mineur

Sportmaatje vinden met Match & Sport SC LANDERD/OSS - Mensen die graag samen met iemand willen sporten kunnen zich aanmelden op de website van Student Company Match & Sport. Een profiel registreren op deze site is kosteloos en ook het zoeken van een maatje is gratis. De website is te bezoeken op het volgende adres: www.match-sport.nl.

Durdouwers Schaijk houden weer voetbaltoernooi SCHAIJK - Carnavalsvereniging De Durdouwers houdt op tweede pinksterdag, 1 juni, een voetbaltoernooi op het veld van korfbalvereniging Emos. De spelregels zijn hetzelfde als voorgaande jaren, een team bestaat uit vijf personen en mag maximaal twee selectiespelers bevatten. Ook moet er minimaal 1 dame in het veld staan. Iedereen vanaf zestien jaar kan meedoen, inschrijven kan bij Theo Zwaans, 0486-463091 of t.zwaans@hetnet.nl. Bij aanmelding dient ook de naam van de club en een contactadres opgegeven te worden, de kosten zijn 17,50 uitleg.nl euro.

elam e? rec agn mp ca

SCHAIJK - Wat eigenlijk de spannendste wedstrijd in jaren had moeten zijn voor Revanche, was niet veel meer dan een formaliteit. Al vroeg in de competitie was duidelijk dat het kampioenschap uitgevochten zou worden tussen SKF Veenendaal en Revanche uit Schaijk. En laat nou net die wedstrijd als laatste op het programma staan. Maar vooraf was alle spanning al weggenomen, Revanche stond voor deze laatste wedstrijd al twaalf punten voor en kon zodoende al niet meer ingehaald worden. Het is dan ook geen toeval dat juist deze wedstrijd de enige is die Revanche verloor dit seizoen. Niet dat ze er geen zin meer in hadden, maar de motivatie en concentratie was af en toe toch wat moeilijker te vinden. Na een goede start aan Schaijkse kant kwam de klad er toch in. Johan Smits en Daan Jans wonnen hun eerste wedstrijd. Nico Hattink na vijf games net niet. De dubbel, het geheime wapen van Revanche, werd wel gewonnen. Dat betekende een honderd procent-score voor de dubbel dit seizoen. Individueel kon Johan ook nog een honderd procent-score halen. Maar zijn tweede tegenstander was erop gebrand van Johan te winnen. Dat lukte hem na een zeer spannende wedstrijd in de vijfde game met 11-9. De teleurstelling was niet eens zo heel erg groot. De laatste wedstrijd won Johan weer wel. De resterende wedstrijden van Nico en Daan gingen prompt ook allemaal verloren. Dat maakte SKF tot het enige team dat van Revanche wist te winnen en wel met 4-6. Daan Jans: “Dat mag de pret absoluut niet drukken. De trots op het behalen van de eerste klasse overheerst. Iets waar Revanche lang op heeft moeten wachten. De doelstelling volgend seizoen is natuurlijk handhaving in die klasse.”

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009

s p o r t Goede uitslagen Herpense Duinruitertjes in Vorstenbosch HERPEN/VORSTENBOSCH - Enkele ruiters van rijvereniging De Herpense Duinruitertjes reden zondag 19 april wedstrijden in Vorstenbosch. Jolijn Cuppens was het meest succesvol met haar overwinning samen met King. Voor Lincy Hendriks was er een vierde plaats en Jessica van den Berg reed twee proeven. De eerste proef werd ze derde, met de tweede proef eindigde ze als vierde.

Sportvereniging SDDL houdt feestweekend DEMEN - In het pinksterweekend houdt sportvereniging SDDL het traditionele feestweekend. Het weekend begint met een dag voor de jeugd van de vereniging. Vrijdag 29 mei zijn er ‘s avonds allerlei activiteiten met afsluitend een disco. De dag erna vindt de jeugdsportdag plaats. Deze begint om 10 uur en duurt tot in de middag. ‘s Middags komen de seniorenleden in actie met een gemengd korfbaltoernooi. Elk team van SDDL wordt benaderd om een of meer teams samen te stellen. Zoals gebruikelijk is er op zaterdagavond een feestavond. Dit jaar komt de band Blind Date, met Bart van Grunsven en Monic Spanjers, de avond opluisteren. Disco Lighthouse verzorgt de avond en Dirk Megens staat achter de draaitafels. De laatste dag, zondag 31 mei, begint om 11 uur het sponsorvoetbaltoernooi. Teams moeten zich voor 20 mei aanmelden bij Lambert Vervoort, 06-55852201.

Drie overwinningen voor Jeanne d’Arc Zeeland ZEELAND - Leden van de Zeelandse ponyclub Jeanne d’Arc hadden 18 en 19 april weer spring- en dressuurwedstrijden. In Babberich won Suzanne van Vugt met Orchid’s Presley de springwedstrijd. Marianne van Vugt eindigde als zesde, maar behaalde de eerste plaats bij dressuur. Mathilda Deriemaeker werd bij deze wedstrijd negende met Costa. Een dag later waren er dressuurwedstrijden in Overloon, waar India Brands met Beauty de eerste plaats haalde. Jeanine Toonen eindigde op de negende plaats, Lucas Jacobs was zevende en Lizzie Arts haalde een derde plaats. Jolijn Huvenaars reed zondag in Vorstenbosch een dressuurwedstrijd en werd hier vierde.

Zeelandse kampioenschappen levend tafelvoetbal ZEELAND - De tweede editie van de Zeelandse Kampioenschappen Levend Tafelvoetbal vindt plaats op 17 mei. Motorvereniging De klokkenrijders organiseert het ZéKa in samenwerking met de horeca in het centrum van Zeeland. Naast het tafelvoetbal zijn er ook optredens van onder andere de Zeelandse acts DJ Jack-E music, het Zeelands amusementsorkest en First Warning. De kampioenschappen worden gespeeld met teams van zes deelnemers die door dwarsbalken beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid. Iedereen die zin heeft om met vrienden, familie of collega’s mee te doen kan zich aanmelden op www.MVKZeeland.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over het evenement.

Emos Schaijk behaalt opnieuw overwinning SCHAIJK - De korfbalsters van Emos 1 speelden op 19 april een uitwedstrijd tegen Lottum 1. De eerste helft ging gelijk op en de ruststand was dan ook 3-3. Na de rust kwam de thuisclub op een 5-3 voorsprong, maar daarna kwamen de Schaijkse meiden op gang en liepen uit naar 5-8. Lottum wist nog één keer te scoren en de eindstand hiermee op 6-8 te brengen. Voor Emos scoorden Kim Roefs (2x), Maartje van de Steen (2x), Marjon Vos (2x ), Mijke Appelhof en junior Anke van de Wijst. Volgende week nemen de korfbalsters het op eigen veld op tegen lijstaanvoerder De Wilma’s.

lokaal.nl Met één klik het laatste nieuws 11


12

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 maart 2009

Ga dus gauw aan de slag met je kleurplaat!

Wist je dat je in Slagharen ook kunt blijven slapen? Slapen in een Arizona of Buffalo huisje of in een van de nieuwe Yellowstone Chalets. Ook kun je overnachten in een heuse wigwam of kamperen op de camping. Bij alle arrangementen is de entree tot het attractiepark bij de prijs inbegrepen.

Misschien mag jij dan binnenkort een mooie prijs ophalen en ga je gezellig een dagje gratis naar Attractiepark Slagharen. Er valt van alles te beleven in Attractiepark Slagharen. Er zijn meer dan 40 attracties en shows voor jong en oud. En je mag overal zo vaak in als je maar wilt. Er is zelfs een speciale kinderstad, Kids Country, met onder andere draaimolens en klim- en klauter-toestellen. Ga je liever zwemmen, dan heeft Attractiepark Slagharen twee zwembaden. Lekker spetteren in het overdekte binnenzwembad, het Bergbad en de buitenwaterspeeltuin, Sunny Beach, waar je samen met je vriendjes en vriendinnetjes of met je ouders heerlijk kunt zwemmen.

Het enige wat je moet doen, is op je allerbest de kleurplaat zo mooi mogelijk maken. Alles mag. Van kleurpotloden tot verf, van plakplaatjes ter versiering tot gekleurd papier, maak er maar wat moois van. En wie weet ben jij dan één van de winnaars of zelfs wel de hoofdprijswinnaar. Ga dus snel aan de slag en stuur de kleurplaat voor woensdag 6 mei (voorzien van naam, adres en leeftijd) naar: Redactie Arena Postbus 22, 5374 ZG Schaijk

SLAGHAREN - Attractiepark Slagharen opende onlangs weer de deuren voor het publiek. Ook dit jaar organiseert Arena samen met Attractiepark Slagharen weer een kleurwedstrijd, waarmee geweldige prijzen zijn te winnen. De hoofdprijswinnaar krijgt een indianenpak en een gratis toegangskaart voor het hele gezin. Daarnaast geven we aan tien andere kinderen speciale gratis vierpersoons toegangskaarten weg. Daarmee kun je met je ouders, vriendjes of vriendinnetjes samen een dag gratis naar Attractiepark Slagharen.

Kleur mee en win kaarten voor Attractiepark Slagharen


Vanaf juni leverbaar

Skoda onthult nieuwe gezichten Octavia RS en Scout

autonieuws Voorjaarsrit Klassiek Mechaniek op Koninginnedag

OSS - Na de lancering van de gemoderniseerde Octavia eind vorig jaar, presenteert Skoda nu de vernieuwde modellen van de sportieve Octavia RS en robuuste Octavia Scout. Naast talloze designaanpassingen, beschikken beide modellen over nieuwe technische innovaties, zoals een luchtkwaliteitsensor voor de elektronische airco en een nieuw verlichtingssysteem. Beide nieuwelingen zijn eind juni op de Nederlandse wegen te zien.

e Octavia Scout is groter dan de Roomster Scout en de Fabia Scout en mag zich het vlaggenschip van deze modellijn noemen. De Octavia Scout is perfect uitgerust voor off-road rijden. De vierwielaangedreven Scout beschikt over de vierde generatie Haldexkoppeling, die tot wel 85 procent koppel per wiel kan overdragen. De 1.8 TSI 118 kW (160 pk) EURO 5 benzinemotor en de 2.0 TDI 103 kW (140 pk) EURO 4 diesel, gecombineerd met

ZEELAND - Klassiek Mechaniek Zeeland houdt op Koninginnedag haar jaarlijkse voorjaarsrit. De ruim 100 kilometer lange oldtimerrit gaat langs de Maas via een pontoversteek naar de Betuwe. Na een pauze in Buren gaat de route verder aan de andere kant van de rivier en komt uit bij het Witte Huis in Zeeland. Men kan zich op 30 april tussen 11 en 12 uur inschrijven bij Tej Tat, het vertrek is om 12 uur. KMZ-leden mogen gratis deelnemen, voor niet-leden zijn de kosten 10 euro. Hier krijgen ze een routebeschrijving, rallybordje, consumptiebonnen en gratis pontoversteek voor.

De nieuwe Skoda Octavia RS. een handgeschakelde zesversnellingsbak, staan garant voor voortreffelijke rijprestaties. Meer dan 22.000 mensen rijden inmiddels in een Octavia Scout. Octavia RS De vernieuwde Octavia RS heeft een nieuw ontworpen voorgrille met RS-logo en markante koplampen. Deze kunnen bij de RS voor het

eerst worden uitgerust met Xenon-lampen met dynamische lichtbundelhoogteverstelling. De nieuwe bumper beschikt naast een ruimere en stoerdere koelluchtinlaat over twee innovaties: mistlampen met Corner-functie en dagverlichting voorzien van LEDlampjes. Daarnaast zijn de achterlichten gerestyled, is de kleur Anthracite Grey Metallic lak aan het

kleurengamma toegevoegd en kan men kiezen voor fraaie 18-inch Neptune lichtmetalen velgen. Beide motorversies van de RS voldoen aan de strenge EURO 5-norm. Dit zijn de 2.0 TSI 147 kW (200 pk) benzinemotor met een verbruik van 7.5 l/100 km en een verlaagde CO2uitstoot van 175 g/km en de 2.0 TDI CR 125 kW (170 pk) dieselmotor met een verbruik en CO2-uitstoot van respectievelijk 5.7 l/100 km en 150 g/km. Beide motoren zijn exclusief verkrijgbaar met een handgeschakelde zesversnellingsbak of zestraps DSG-automaat. Sinds 2000 zijn er meer dan 60.000 Octavia RS-modellen verkocht, waarvan 70 procent van de kopers de voorkeur gaf aan de Combi versie. Meer informatie: Skodadealer John Boekelder aan de Singel ‘40-’45 320 in Oss, 0412-402707.

Klassiek Mechaniek houdt weer een oldtimerrit.

Verkopen Fiat stijgen in dalende markt In een dalende totaalmarkt ziet Fiat haar verkopen groeien. De sloopregeling in verschillende Europese landen heeft mede bijgedragen van dit succes. In het eerste kwartaal van 2009 zijn er in Europa 3.439.720 auto’s verkocht; 17,2 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dankzij 252.276 geregistreerde Fiat personenauto’s, vergroot Fiat haar Europese marktaandeel ten opzichte van 2008 met een half procentpunt naar 7,3 procent. Mede dankzij de sloopregelingen die in diverse Europese landen is ingevoerd, stegen in maart de Europese verkopen van Fiat met 13,3 procent naar 114.101 eenheden.Dat Fiat de laagste gemiddelde CO2-uitstoot van de volumemerken in Europa heeft, draagt eveneens bij aan dit succes. De gemiddelde CO2-uitstoot van alle merken is 153,7 g/km, die van Fiat 20 g/km lager. Met een gemiddelde uitstoot van 133,7 g/km eindigt Fiat vóór merken als Peugeot, Citroën, Renault, Toyota, Ford, Opel, Volkswagen, BMW en Mercedes. De verkopen van het merk Lancia stegen met 4,5 procent, het marktaandeel met 0,1 procentpunt. Met name de Lancia Delta heeft hieraan bijgedragen.

Prijsvraag Peugeot: bedenk de auto van 3008

Ferrari uit 1965 van prins Bernhard

Louwman Collection toont nieuwe topstukken RAAMSDONKSVEER - De Louwman Collection in Raamsdonksveer opende traditioneel op goede vrijdag haar poorten voor het publiek. Ook dit jaar is een aantal topstukken toegevoegd, waaronder de Ferrari van Prins Bernhard uit 1965. De Louwman Collection omvat ruim tweehonderddertig antieke en klassieke automobielen. Zij wordt door kenners beschouwd als één van de mooiste automobielcollecties ter wereld.

De Ferrari uit 1965 van prins Bernhard.

uw sb

rie

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009

Vanaf deze week kan iedereen op de internetsite www.autovan3008.nl zijn ideeën kwijt. Deze website is een lange tijdlijn, met een overzicht van technische innovaties uit verleden, heden en toekomst. De bezoeker ontdekt hier dat de Peugeot 3008 het resultaat is van innovaties door de eeuwen heen. Bovendien blijkt hier dat grote innovaties vaak in een klein hoekje zitten. Dat is de reden dat Peugeot Nederland het publiek vraagt zelf ideeën voor de auto van de toekomst, de auto van het jaar 3008, te bedenken. Deelnemers aan de wedstrijd kunnen hun idee plaatsen op het toekomstige gedeelte van de interactieve tijdlijn. Zij krijgen ook de mogelijkheid de inzending te voorzien van een digitale schets. De tien beste ideeën worden beloond met fraaie prijzen. Bovendien worden deze gepresenteerd aan de directies van Peugeot Nederland en Automobiles Peugeot in Parijs. Zo maken inzenders zelfs kans dat hun ideeën daadwerkelijk in een toekomstig model van Peugeot worden toegepast. Meer info: www.autovan3008.nl.

f?

films, waaronder de taxi uit de film The Godfather en de Aston Martin DB5 uit de James Bond films Goldfinger en Thunderball. De Louwman Collection gaat verhuizen naar een nieuwe locatie in Den Haag. Het museum in Raamsdonksveer is nog geopend tot en met 31 augustus. Van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 11 tot 17 uur. Op maandag en Koninginnedag gesloten. Naar verwachting opent de Louwman Collection haar deuren van de nieuwe locatie in Den Haag medio 2010. De toegangsprijs bedraagt tien euro voor volwassenen en 7,50 voor kinderen van vijf tot en met twaalf jaar en 65-plussers. Het museum is gelegen aan de A27, Breda - Gorinchem, afrit 20. Meer info: www.louwmancollection.nl

nie

De Louwman Collection is zeer gevarieerd. Elke automobiel vertelt zijn eigen verhaal en heeft daarmee zijn eigen bijdrage aan de geschiedenis. De contrasten tussen luxe automobielen uit de jaren twintig en dertig en de eerste pogingen tot betaalbare gezinsauto’s zijn soms scherp. Automobielen waarvan er maar enkele zijn gemaakt en auto’s voor miljoenen mensen. Uit de vormgeving en techniek van de meeste auto’s spreekt het verschil tussen de Amerikaanse, Japanse en de nationale Europese culturen. De collectie omvat ‘s werelds mooiste sport- en raceauto’s waarmee legendarische coureurs hebben deelgenomen aan diverse Grand Prix, Le Mans en Indianapolis. Maar ook automobielen van bekende personen zoals Elvis Presley, Steve McQueen en Sir Winston Churchill behoren tot de collectie. Sommige automobielen hebben zelfs gefigureerd in

Wie bedenkt het beste idee voor de auto uit het jaar 3008? Deze vraag stelt Peugeot Nederland aan het publiek ter gelegenheid van de introductie van de Peugeot 3008 op www.autovan3008.nl. Inzenden kan tot 28 mei, waarna de ingezonden ideeën door een onafhankelijke jury worden beoordeeld.

uitleg.nl 13


TE KOOP:

Kip caravan EK 37 Special met hefdak Bouwjaar 2001, in totaal ongeveer 3 maanden gebruikt en goed onderhouden dus nog als nieuw. Ledig gewicht 680 kg, laadvermogen 280 kg. Lengte achterzijde tot hart koppeling 527 cm, breedte 185 cm, dus geen extra spiegels op de auto nodig. Indeling: standaard zit, eindkeuken en afsluitbaar hoektoilet.

Lentewandeltocht in omgeving van Schaijk

Derde ‘Uit je Kunstdag’ op Den Omgang Schaijk

SCHAIJK - Op woensdag 29 april vindt er een lentewandeltocht van 25 kilometer plaats in de omgeving van Schaijk. De wandeling gaat om 10 uur van start bij dorpshuis De Phoenix aan de Pastoor van Winkelstraat en eindigt hier ook weer omstreeks 15.30 uur. De tocht voert door de natuurgebieden De Maashorst en Herperduin. Meer informatie is te verkrijgen via telefoonnummer 0486-461946.

SCHAIJK - Op de Schaijkse basisschool Den Omgang was er voor de derde keer een ‘Uit je Kunstdag’. De kinderen konden uit een breed scala aan workshops en activiteiten kiezen.

Høkersbal in café De Raaf Schaijk SCHAIJK - In café De Raaf in Schaijk vindt zaterdag 25 april het Høkersbal plaats.Feestrockband Misse Varve zorgt deze avond voor muziek van onder anderen Normaal, Rowwen Hèze, Jovink, Mooi Wark, WC Experience en BZB. De avond start om 21.30 uur, de entree is gratis. Op 9 mei treedt in De Raaf de rockformatie Barracuda op en op 23 mei staat een Ladies Night op het programma. Meer info: www.cafederaaf.net.

MOV Schaijk haalt ruim 6500 euro op

SFS zoekt vrijwilligers voor organisatie Koninginnedag

SCHAIJK – De vastenaktie die MOV Schaijk onlangs hield, leverde ruim 6.500 euro op. Ondanks de recessie waren de Schaijkenaren gul, want dit bedrag is hoger dan vorig jaar. De opbrengst gaat naar kleine boeren in het Amazonegebied van Zuid-Amerika. Met het geld van de Vastenaktie kunnen zij zich organiseren om sterker te staan tegenover de grootverdieners en zo hun bescheiden inkomen veilig stellen.

SJB Zeeland houdt oranjefestival ZEELAND - Stichting Jeugdbelangen Zeeland houdt op Koninginnedag een oranjefestival op het Van Kilsdonkplein. De dag begint om 13 uur bij het gemeentehuis waar de optocht van versierde fietsen van start gaat. Deze eindigt op het Van Kilsdonkplein en hier vinden de oranjespelen en de vrijmarkt plaats. Er zijn activiteiten voor peuters, kleuters en oudere kinderen. De kinderen van de basisschool kunnen ook spullen verkopen op de vrijmarkt en de mooiste en origineelste kraam krijgt een prijs. Opgeven voor de vrijmarkt kan met het strookje uit de folder die op school is uitgedeeld of via www.sjbzeeland.nl. Meer informatie is te vinden in de folders die bij de scholen en de bibliotheek te verkrijgen zijn. De stichting is op 30 april te bereiken op nummer 06-12590516.

fly

Accessoires: koelkast op 230 V of op gas, openslaande ramen met verduisteringsschermen en horren, buitenlamp, aardlekschakelaar, omvormer met oplader. Electriciteitssysteem op 230 of op 12 volt te gebruiken. 3-pits gasstel, toilet met electrische doorspoelpomp, disselafdekking, veiligheids koppelingsslot. Reservewiel in het voorcompartiment, twee gasflessen. Zijluik buiten voor bagagecompartiment. Schokbrekers.

Zo konden bovenbouwleerlingen een bezoek brengen aan sterrenwacht Halley in Heesch, beelden maken met speksteenkunstenaar Rien van Mun of sportief bezig zijn. De Schaijkse restaurants Herperduin, De Peppelen en De Vier Sterren stelden hun keuken beschikbaar voor de koks in spé. Kinderdagverblijf ’t Hoefke en peuterspeelzaal de Ukkepuk kregen hulp en leerlingen maakten kunstwerken onder leiding van een graffitispecialist. Een andere groep leerlingen bracht een bezoek aan het NEC-stadion. Na de middag volgden de workshops voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Er was een bezoek aan een paardenmelkerij en aan de kinderboerderij in Berghem waar de kinderen een kalfje geboren zagen worden. Ook sport- en spelactiviteiten stonden op het programma met onder andere een kijkje bij voetbalvereniging DAW en een kennismaking met badminton, breakdance en klassiek ballet. Daarnaast hebben de kinderen veel geknutseld.

SCHAIJK - De Stichting Festiviteiten Schaijk (SFS) zoekt vrijwilligers voor Koninginnedag en voor bestuursfuncties. Op 30 april is er een versierde fietsoptocht en daarna een spelcircuit voor de jeugd.

ers

Vanaf 10 uur kunnen kinderen hun deelnamekaart afhalen en invullen. De fietstocht onder begeleiding van de fanfare start om 10.30 uur bij de Phoenix en gaat via de Weijers naar het Pastoor van Spijkplein. Daar is een spelcircuit opgezet, met onder andere een luchtkussen, de pannenkoekenbakkers, een popcornkraampje en voor de liefhebbers een klauterhelling en een kinder-Kop van Jut. Op het pleintje bij De Wijers is een terras ingericht, waar iedereen terecht kan. Het programma is om 14 uur afgelopen. De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 kunnen hierna bij DAW terecht voor een 7 tegen 7 voetbaltoernooitje. DAW zal zorgen voor extra informatie en de opgavebrief. Om deze spelletjes te begeleiden is SFS op zoek naar vrijwilligers. Aanmelden kan bij Sandra van Druten (0486-463695) of Rianne Nijhuis (0486-461719). Mensen die bij het bestuur van SFS willen om activiteiten rondom Koninginnedag en Sinterklaas te organiseren, kunnen bij Huub Hamers terecht voor vragen of om zich aan te melden. Hij is te bereiken via 0486-463800 of 06-20046761.

?

uitleg.nl

Workshop glas-in-lood in museum Ravenstein Bijzonderheden: de caravan heeft een aantal buitengewone opties, waaronder een in het dak ingebouwd zonnepaneel waardoor de caravan onafhankelijk kan zijn van externe electriciteitsvoorziening. Vloerverwarming. Extra Tempur matrassen voor comfortabel slapen. Een fietsendrager achterop. Gaskachel, aluminium velgen, hordeur, ingebouwd kluisje. Originele Kip Cocon voortent van het merk van der Horn. Extra wintertent achter, ook van het merk van der Horn. Kortom een zeer complete caravan voor een redelijke prijs: e 9.950,=

RAVENSTEIN - Het museum voor vlakglas- en emaillekunst organiseert iedere vierde zaterdag van de maand een workshop glas-in-lood. Men leert glas te snijden en deze stukjes vervolgens in lood te zetten, met als resultaat een eigen glas-in-loodraampje. De volgende workshop is op zaterdag 25 april van 10.30 tot 16.30 uur in het Ravensteinse museum. Aanmelden kan telefonisch via 0486-411155 of via info@vlakglas-en-emaillekunst.nl. Meer informatie is te vinden op de webiste www.vlakglas-en-emaillekunst.nl.

Met één klik het laatste nieuws

lokaal.nl

Traprenovatie Nieuw bij Megens Bouwklus

Eenvoudig zelf een eiken trap creëren

699,=

Belangstelling? Bel dan met Herman Smorenberg, 06 53 208138 of mail naar herman@uitleg.nl.

14

• Stabiele overzettrede met eiken toplaag • Inclusief rubberen anti-slip strip • Naar keuze af te werken met wax-olie of traplak • Voor traptreden van max. 130 cm. lang en 39 cm. diep • Ideaal voor dichte trappen, zowel oud als nieuw • Gebruik de JéWé trapspin en stootborden

voor na

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009


Arena reisboekenpagina

Kleine drie miljoen Nederlanders op meivakantie Tijdens de meivakantie gaan dit jaar zo’n 2,8 miljoen Nederlanders op vakantie. De helft van hen brengt de vakantie door in het buitenland, zo verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Vorig jaar gingen er in mei nog 3,5 miljoen Nederlanders op pad. De meivakantie duurt officieel van zaterdag 25 april tot en met dinsdag 5 mei, maar een aantal scholen in het land heeft - net als vorig jaar - twee weken en dus tot en met 10 mei vakantie. Speciaal voor de mensen die in het buitenland op vakantie gaan stelde Arena een tweedelige reisboekenspecial samen met voornamelijk bestemmingen in Europa. Deze week het tweede deel met reisgidsen van onder meer Dominicus, Nelles, Capitool en Marco Polo.

Twintig jaar na de val van de Muur van Berlijn reizen Peter Jacobs en Erwin De Decker kriskras langs de voormalige grens tussen West- en Oost-Duitsland en door het grensgebied van Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Slovenië en Italië. Grenzeloos is een boeiende reis die de recente Europese geschiedenis niet uit de weg gaat. De auteurs gaan op zoek naar sporen van het IJzeren Gordijn en herinneringen aan de Koude Oorlog, die veertig jaar lang Oost en West scheidde. Door het slopen van de grenzen tussen oost en west zijn talrijke nieuwe toeristische initiatieven genomen, vaak met een link naar de geschiedenis. Veel toeristen (her)ontdekken steden en streken die, ondanks hun nabijheid en rijkdom, tot dan toe moeilijk bereisbaar waren. Dit boek is de combinatie van een spannend verhaal voor wie de reis thuis wil beleven, en een praktische reisgids voor wie zelf op ontdekking wil gaan.

Ontdek Europa Zoveel mooie steden heeft Europa en zoveel zijn er nog onbekend. Kijk eens verder dan het Louvre, de Sagrada Familia of de Kurfürstendamm - voor echte stedentrippers is er meer te ontdekken. Dit boek bundelt de beste Europese stadsverhalen van de reisredactie van de Volkskrant, die de gebaande paden liever links laat liggen. Met heldere kaarten en service informatie. Het is bedoeld ter inspiratie: 33 steden, goed en snel te bereiken, ideaal voor een lang weekend of een tussenstop. Winkel in Sofia, zwem in de Wannsee, voel de Afrikaanse ziel van Marseille. Het is een verademing Europa eens van de andere kant te bekijken. Voor mensen die graag hun eigen continent wat beter willen leren kennen is dit boek een absolute aanrader.

Dominicus stedengids Lissabon Auteur: Karin Evers Prijs: 15,95 ISBN: 978-90-2574-532-5 Uitgeverij: Gottmer Pagina’s: 185

Dominicus Kanaaleilanden Auteur: Karin Evers Prijs: 14,95 ISBN: 978-90-2574-531-8 Uitgeverij: Gottmer Pagina’s: 149

De Marco Polo-reisgidsen zijn compleet vernieuwd. Een gids in een eigentijdse en aantrekkelijke lay-out met prachtige foto’s, de bekende Marco Polo Insider Tips, maar ook nieuwe thema’s als trends (wat is nieuw op het gebied van muziek, kunst en architectuur?), 24 uur actie (een dag vol actie en belevenissen) en Low Budget (bijzondere tips voor weinig geld door de hele gids).

Auteur: Christine Berger Prijs: 7,90 ISBN: 978-90-4750-473-3 Uitgeverij: Van Reemst Pagina’s: 135 Extra: stadsplattegrond

Auteurs: Peter Jacobs en Erwin de Decker Prijs: 24,95 ISBN: 978-90-2098-126-1 Uitgeverij: Lannoo Pagina’s: 223

Capitool (compact) De eerste Capitool-reisgidsen verschenen in 1994 en waren direct een succes. Het bleek precies waar reislustig Nederland op had gewacht. Ideaal in gebruik vóór, tijdens en na de reis. Inmiddels heeft Capitool meer dan honderd titels. Door de combinatie van visuele uitbundigheid in de vorm van driedimensionale tekeningen van bezienswaardigheden, heel veel kleurenfoto’s én praktische bruikbaarheid door plattegronden en compacte teksten onderscheiden de Capitool-reisgidsen zich van alle andere. De slogan is niet voor niets: ‘de gids die laat zien waar anderen alleen over schrijven. Naast de grote Capitool-reisgidsen is er ook een compacte variant. De afmetingen zijn tien bij negentien centimeter. Een ideaal zakformaat. Voor meer informatie: www.capitoolgids.nl.

Nelles

Marco Polo

Marco Polo Berlijn

Grenzeloos

33 eigenzinnige stedentrips

Auteurs: Hans van de Veen en Herman Beliën Prijs: 22,95 ISBN: 978-90-2574-319-2 Uitgeverij: Gottmer Pagina’s: 315

Auteur: Guido Derksen Prijs: 19,95 ISBN: 978-90-2574-321-5 Uitgeverij: Gottmer Pagina’s: 304

Prijs: 17,95, ISBN: 978-90-5767-357-3 Uitgeverij: Mo’Media, Pagina’s: 272

een reis langs het ijzeren gordijn

Dominicus Griekenland Dominicus Kroatië

Ontdek Europa

Grenzeloos

Dominicus Landengidsen, stedengidsen en reisverhalen, dat is een greep uit de boeken die bij de Dominicus-serie horen. De landengidsen zijn grotendeels hetzelfde opgebouwd. Eerst wat achtergrondinformatie, geschiedenis, kunst en cultuur. Vervolgens een culinair hoofdstuk. Daarna diverse hoofdstukken met verschillende regio’s/steden die uitvoerig beschreven worden. De tekst wordt aangevuld met mooie grote foto’s. Naast de reguliere inhoudsopgave is er ook een inhoudsopgave voor kaarten, plattegronden en kaderstukken. Zo kun je makkelijk een plattegrond opzoeken. Hetzelfde geldt voor de stedengidsen van Dominicus. Inmiddels verschenen er al meer dan honderdvijftig Dominicus-titels. Voor meer informatie: www.dominicus.info.

special reizen

De reisgidsen van Nelles worden in Duitsland gemaakt. De reisgidsen bevatten algemene informatie over geschiedenis en cultuur, praktische tips, een beschrijving van de verschillende regio’s en een aantal uitgewerkte thema’s. Per regio zijn praktische gegevens en bezienswaardigheden als wegwijzer op afwijkende gele pagina’s afgedrukt. De gids bevat verder veel mooie kleurenfoto’s en diverse kaarten en stadsplattegronden. De lay-out van het geheel is overzichtelijk. Net als alle andere reisgidsen gaat Nelles er prat op dat ze actueel zijn. Ze brengen dan ook regelmatig herziene edities uit. Voor meer informatie: www.nelles-verlag.de.

Nelles Canarische eilanden Prijs: 13,95 ISBN: 978-90-274-2302-3 Uitgeverij: Spectrum Pagina’s: 256

Nelles Spanje Prijs: 13,95 ISBN: 978-90-274-9521-1 Uitgeverij: Spectrum Pagina’s: 262

www.arenalokaal.nl – vrijdag 24 april 2009

Capitool Bulgarije Auteurs: Jonathan Bousfield en Matt Willis Prijs: 24,90, ISBN: 978-90-4750-672-0 Uitgeverij: Unieboek, Pagina’s: 288

Capitool Compact Madeira Auteur: Christopher Catling Prijs: 10,90, ISBN: 978-90-4750-659-6 Uitgeverij: Unieboek, Pagina’s: 128

Capitool Compact Kopenhagen Auteur: Antonia Cunningham Prijs: 10,90, ISBN: 978-90-4750-658-4 Uitgeverij: Unieboek, Pagina’s: 128

15


Geldig van donderdag 30 april t/m zaterdag 2 mei 2009

Avocado Ready to eat Schaal 2 stuks 2.39

69

99

1.

Hollandse aardbeien Bak 500 gram 2.99

49

1.

0.

Courgette Per stuk

49

1.

Verse rauwkost Diverse smaken Schaal 200-250 gram 1.79

Hollandse komkommer Per stuk 0.79

Honingtomaatjes Schaal 200 gram 1.99

Grote Hollandse bloemkool Per stuk 2.09

99

0.

0.

5 kilo

49

1.

49

99

Handperssinaasappelen Kist 5 kilo 4.99

Nasi-bami of macaronispaghetti mix Zak 500 gram 1.99

18/09 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

99

0.

Grote ananas Extra zoet Per stuk 1.99

2.

99

0.

www.plus.nl

Weekblad Arena week 17 2009  

Weekblad Arena week 17 2009

Weekblad Arena week 17 2009  

Weekblad Arena week 17 2009

Advertisement