Page 1

JAARGANG 14 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER 2008

Vredesmonument Schaijk bijna klaar

pagina 3 Op zoek naar historische sporen

pagina 5 Rock op de Keien in Ravenstein

pagina 11 Er wordt de komende jaren veel geld uitgetrokken voor de centrumplannen in Zeeland.

Wethouder Chris School: ‘Het worden hele interessante beschouwingen‘

Landerdse raad moet keuzes nog maken in begroting 2009 LANDERD - Nu de zomervakantie er op zit pakt ook de Landerdse politiek de draad weer op. Het college heeft vorige week de programmabegroting 2009 aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting, grotendeels gebaseerd op het coalitieprogramma 2007-2010 van DS’97, RPP en ZW en de door de raad in mei vastgestelde kadernota 2009, wordt op 13 november door de raad behandeld. Het is de eerste echte vuurdoop voor wethouder financiën Chris School. Eerste indruk is dat Landerd er warmpjes bij zit gezien het begrote overschot van ruim twee ton in 2009. Dit geeft echter een vertekend beeld. Enerzijds omdat in Landerd áltijd voorzichtig wordt begroot, waardoor er jaar-in-jaar-uit enorme overschotten zijn. Anderzijds omdat verscheidene belangrijke projecten nog niet doorgerekend zijn. In totaal gaat er in 2009 zo’n 25 miljoen euro over de toonbank. raditioneel worden in de Landerdse budgetrondes inkomsten terughoudend meegenomen, terwijl men voor het uitgavenpatroon geen rekening houdt met ontwikkelingen uit het recente verleden. Onderhoud wordt doorgerekend op basis van onderhoudsuitgangspunten die ooit zijn bepaald of vastgelegd, waardoor er altijd meevallers

zijn. Immers niet alles kan of hoeft te worden uitgevoerd in enig jaar. En met meevallers, waarin sinds de start van Landerd toch wel enige structuur is ontstaan, wordt helemaal geen of weinig rekening gehouden. Hierdoor ontstond ook over 2007 weer een overschot van drie miljoen euro. Dit staat ieder jaar weer in schril contrast met de aanvankelijke begrotingsafwijking, of die nu positief

of negatief was. Op zich maakt dit niet zoveel uit, ware het niet dat er dan steeds oneigenlijke discussies worden gevoerd over belastingverhogingen en saneringsplannen. De kerntakendiscussie, die uiteindelijk louter over marginale zaken ging, ligt wat dat betreft nog vers in het geheugen.

doorgerekend. Bij deze behandeling zal de raad dus keuzes moeten maken, want we hebben veel ambities voor de komende jaren.” De wethouder doelt op het onderwijs in Zeeland, waar een brede school met 25 lokalen in combinatie met een gemeenschapshuis moet worden gerealiseerd, de tijdelijke huisvesting van De Wizzert (kosten circa 1,5 miljoen, red.), de verplaatsing van de Reekse basisschool, de uitbreiding van De Phoenix in Schaijk, de verruiming van de budgetten voor dorpshuizen en sporthallen, de centrumplannen voor Schaijk en verbetering van de kleedaccommodaties van DAW Schaijk.

Grote projecten Een ander, nog veel belangrijker aspect in de conceptbegroting is dat een aantal projecten nog niet is doorgerekend. Chris School: “Wij hebben de gemeenteraad toegezegd dat wij deze projecten voor de begrotingsbehandeling hebben

De begroting zoals die nu voorligt geeft dus waarschijnlijk weinig stof tot discussie. De eerder genoemde waslijst met ‘ambities’, zoals School het noemt, zal de rode draad gaan vormen bij de begrotingsbeschouwingen over 2009. “Het worden héle interessante

K5-fietstocht door vijf kernen rondom Herpen HERPEN - De dorpsraad van Herpen houdt op zondag 21 september in samenwerking met Stichting Vivaan uit Oss de zogeheten K5-fietstocht. De tocht van ongeveer 35 kilometer kan men per fiets of per auto afleggen tussen 11 en 16 uur. Om 17 uur is er een feestelijke afsluiting op het Alard van Herpenplein in Herpen. De route voert door vijf kernen: Herpen, Koolwijk, Overlangel, Keent en Neerloon. Op elf locaties zijn er optredens van lokale muziek-, dans-, zang- en toneelgroepen. Daarnaast leveren ook ingehuurde acts een bijdrage om de deelnemers aan de tocht te vermaken. Aan mensen die niet kunnen fietsen is ook gedacht. De hele dag rijden er op de route twee huifkarren met trekkers rond. Een schema van de vertrektijden is verkrijgbaar bij de kiosk in Herpen. Deelname aan de K5-tocht is gratis en de routekaarten worden in de vijf kernen huis-aan-huis bezorgd.

Wmo-debatten in Ravenstein en Oss RAVENSTEIN - In september houdt de gemeente Oss samen met het Nederlands Debat Instituut twee debatten over de Wmo. De debatten vinden plaats op 16 september van 19.30 tot 21.30 uur in de aula van het Hooghuis Lyceum in Ravenstein en op 27 september van 14 tot 16 uur in de kleine zaal van Theater De Lievekamp in Oss. Om alvast warm te draaien voor de debatten is een website in het leven geroepen, waarop men mee kan discussiëren. Daarop staan drie stellingen waar men op kan reageren. Meer info: www.oss.nl/wmo-debat.

beschouwingen”, zo voorspelt de wethouder financiën. Downloaden Inwoners van Landerd die de begroting willen inzien kunnen terecht in dorpshuis Het Wapen van Reek, de

WEEKBLAD ARENA - WWW.WEEKBLADARENA.NL - VRIJDAG 5 SEPTEMBER 2008

bibliotheken van Schaijk en Zeeland en het gemeentehuis. Daar kan men op de afdeling financiën ook vragen stellen over de begroting. Verder is de begroting in zijn geheel te downloaden van de website www.landerd.nl.


GRATIS 2e bioscoopkaartje bij elke

20 euro aan boodschappen Gewoon bij Albert Heijn.

2

WEEKBLAD ARENA - WEEK 36 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER


Tijdens internationale dag van de vrede

Vredesmonument Schaijk over twee weken onthuld SCHAIJK - Op het Pastoor van Spijkplein in het centrum van Schaijk wordt op zondag 21 september, de internationale dag van de vrede, het lang verwachte vredesmonument onthuld. Op het plein voor de kerk zijn inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van het monument, een initiatief van de Stichting Vier Vrijheid Schaijk (SVVS).

et 2,5 meter hoge vredesmonument wordt midden op het Pastoor van Spijkplein bij de kerk geplaatst. Het monument bestaat uit een ronde stenen tafel met daarop drie grote, stalen V’s met in het midden een vlam. De drie V’s staan voor de spreuken ‘Vrede is meer dan geen oorlog’, ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’ en

Verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie Sergio Boutkan E-mail sergio@uitleg.nl Telefoon 0486-463112 Mobiel 06-46625651 Kopij P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk Telefoon 0486-463112 Fax 0486-463537 E-mail arena@uitleg.nl www.weekbladarena.nl Acquisitie Herman Smorenberg E-mail herman@uitleg.nl Telefoon 0486-463088 Mobiel 06-53208138 Uitgever Tekst & Uitleg P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding Tip Top Telefoon 0485-319050

SVVS-voorzitter Piet Manders (links) en Theo Coenen, de maker van het monument, bekijken samen een onderdeel. ‘Verantwoordelijkheid moet je nemen’. Intussen is ook meer bekend over de programmering op 21 september. “Om tien uur is er in de parochiekerk een eucharistieviering, die geleid wordt door de nieuwe pastoor”, vertelt SVVS-voorzitter Piet Manders. “Deze viering wordt opgeluisterd door zangkoor Loreley. Aansluitend houden buiten op het plein Landerds burgemeester Doorn en commandant Van de Mast van de vliegbasis Volkel een korte toespraak. Deze laatste gaat daarbij vooral in op de vredesmissies waar momenteel ook Nederlandse militairen aan deelnemen.” Nadat de koker met de namen van alle Schaijkenaren die geld voor het monument hebben geschonken, plus de tekeningen van

Schaijkse kinderen in de sokkel is gezet, krijgt het eigenlijke monument zijn definitieve plaats. Honderd witte ballonnen, symbool van de vrede, worden vervolgens opgelaten. Tentoonstelling Na afloop van het officiële gedeelte zijn alle aanwezigen welkom voor een drankje in De Komme, het gebouw van heemkundekring Schaijk-Reek. Daar is dan ook de tentoonstelling ‘Vergeven-verzoenen’ te zien. Piet Manders: “Deze tentoonstelling bestaat uit 24 panelen met foto’s en verhalen die een indringend en persoonlijk beeld geven van vergeving en verzoening wereldwijd. Die verhalen komen van mensen die zelf geweld hebben doorgemaakt en verschrikkingen hebben overleefd, maar die niet uit waren op wraak,

maar juist op vergeving en verzoening. Zeer indrukwekkend om te zien en te lezen.” Geld storten De SVVS is al maandenlang bezig met het inzamelen van geld voor het vredesmonument. Manders: “Veel Schaijkse mensen hebben al geld gestort, maar het is nog niet genoeg. Om met recht te kunnen zeggen dat het monument van alle Schaijkenaren is, zouden eigenlijk nog minstens vijfhonderd gezinnen vijf euro of een ander bedrag - over moeten maken. Dit kan op rekeningnummer 10 14 77 589 ten name van Stichting Vier Vrijheid Schaijk, onder vermelding van ‘vredesmonument’. We hopen als stichting vurig dat dit zal lukken en nodigen alle Schaijkenaren, van jong tot oud, uit om aanwezig te zijn op 21 september.”

Buizerd Als je vanuit Reek de dijk op fietst richting Ravenstein, moet je naar rechts blijven kijken in de richting van Keent. Want daar woont een buizerd. En dat is een ongelooflijke sukkel. Ik zag hem voor het eerst in het voorjaar toen hij op een jonge boom afvloog en aanstalten maakte om te gaan landen. Ik dacht dat hij tijdig in zou zien dat het een vergissing was, want de takken waren veel te dun voor zo’n groot beest. Maar nee hoor, hij vloog aan op een lange dunne twijg die boven de andere takken uitstak en zette keurig volgens het boekje de landingsprocedure in: poten naar voren, flappen uit en gewicht naar achteren verplaatsen. Terwijl ik dacht: ‘die is niet goed bij z’n hoofd’, zag ik hem met beide klauwen de twijg vastgrijpen. Zoals je kon verwachten, boog die meteen door onder het gewicht. In plaats van los te laten, hield hij krampachtig vast, kwam heel even ondersteboven te hangen en stortte toen slordig fladderend ter aarde. Ik had zoiets nog nooit gezien. En de andere vogels natuurlijk ook niet. Vanaf dat moment is hij de risee onder de vogelpopulatie van Keent en omgeving. Terwijl ze hem uitlachen, jagen ze hem van hot naar her. De ene keer zag ik hem voorbij komen terwijl hij belaagd werd door een valk die hem richting Ravenstein joeg, de andere keer zag ik hem, achtervolgd door twee kraaien, angstig achterom kijkend richting Grave vluchten. Gisteren zat hij op een weipaal langs de oude Maas bij Overlangel. Dat is eigenlijk het enige dat hij helemaal onder knie heeft: zitten op een weipaal en roofvogelachtig rondkijken met spiedende blik. Terwijl hij daar geconcentreerd mee bezig was, zag ik dat hij plotseling de veren rond zijn achterste uitspreidde, even voorover helde en dan weer recht ging zitten. Dit tafereel herhaalde zich telkens en voorzichtig kneep ik in de remmen. Het leek er sterk op dat hij problemen had met de stoelgang. Ik stond net stil toen hij met een laatste krachtsinspanning voorover boog, een enorme witte fluim achterwaarts spoog en van de weipaal kukelde. Net op tijd echter spreidde hij zijn vleugels om na twee, drie keer hippen over de grond het luchtruim te kiezen. Een paar eenden die het ook zagen gebeuren, snaterden van het lachen. Links en rechts stegen kraaien en valken op voor hun dagelijkse portie loltrappen. Arme buizerd. En hij staat er helemaal alleen voor. Want de milieubeweging heeft alleen maar aandacht voor dierenleed dat door de mens wordt veroorzaakt. Van slachtoffers van pestgedrag door dieren uit eigen kring, willen ze niets weten. Ik trek me hun lot wel aan. Toen ik vanmorgen langs de Hans en Grietjeweg in Keent een groep eenden zag zitten, ben ik dan ook van mijn fiets gestapt en heb de grootste raddraaiers bestraffend toegesproken. Ze beloofden beterschap. Dat viel me reuze mee moet ik zeggen. Maar de weg is nog lang. Want toen ik een eindje verderop in debat ging met een stel kraaien, werd ik weggehoond. Dat is dan toch weer minder prettig. De volgende keer neem ik mijn buks mee, en dan doen we het gesprek nog eens over.

Theo van Duren

Slotje Herpen ontvangt donatie van Oranjefonds HERPEN - Dorpshuis ’t Slotje in Herpen heeft van het Oranjefonds een bedrag van 7.500 euro ontvangen als bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie. Ook de dorpsraad van Herpen heeft een financiële bijdrage toegezegd. De geluidsinstallatie in de grote zaal van het dorpshuis is 22 jaar oud en is volgens het bestuur van ’t Slotje hard aan vervanging toe. Ongeveer de helft van het benodigde bedrag heeft ’t Slotje zelf opgehoest.

Landerd heeft nog ‘Doe-geld’ voor jongeren LANDERD - De gemeente Landerd kent sinds dit jaar het zogeheten Doe-geld. Het Doe-geld is bestemd voor Landerdse jongeren tussen de 12 en 25 jaar die een activiteit willen organiseren voor leeftijdsgenoten. Er zijn dit jaar al verschillende activiteiten georganiseerd met het Doegeld. Zo is er een bijdrage toegekend aan de organisatoren van de skatedag in Zeeland en een survivalactiviteit. Momenteel zit er nog zo’n 3.000 euro in de pot. Ideeën voor activiteiten kunnen jongeren aanmelden door het invullen van een formulier op de jeugdsite van www.landerd.nl. Per idee kan maximaal duizend worden uitgegeven. Het Doegeld is niet bedoeld voor clubs of verenigingen. Voor meer informatie kan men terecht bij Esther Coppens, 0486-458134 of esther.coppens@landerd.nl

Bijeenkomst voor nieuwkomers Landerd

Gilde Ravenstein naar oude olieloods

LANDERD - De gemeente Landerd houdt op 11 september voor de eerste keer een informatiebijeenkomst voor nieuwe inwoners. De avond vindt plaats in de hal van het gemeentehuis aan de Kerkstraat 39 in Zeeland en begint om 19.30 uur. Na de ontvangst en een voorstelronde met het college krijgen belangstellenden gelegenheid om vragen te stellen. Daarna is er een presentatie over de historie van de gemeente Landerd en verzorgt het Platform Toerisme een presentatie. De avond wordt afgesloten met een informeel samenzijn.

RAVENSTEIN - Het St. Barbaragilde in Ravenstein krijgt een eigen onderkomen in de oude Olieloods op het NCC-terrein, zo heeft het Osse college van B en W deze week besloten. Het gilde gaat het gebouw delen met de huidige gebruikers, het NCC en de stichting Jeugdwerk. Het gilde was al langer op zoek naar eigen huisvesting omdat attributen en archiefmateriaal nu verspreid bij mensen thuis liggen. De gemeente sluit een kortlopend huurcontract af met het gilde om toekomstige ontwikkelingen op het NCC-terrein niet in de weg te staan.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 36 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER

3


Elke dinsdag Countrydansen Countryfriends O.N. Line vanaf 20 uur in de Potter in Schaijk Elke woensdag Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Elke woensdag Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

SEPTEMBER 1-30 5 6 6 6 6 7 7 7 9 9 11 12 13 14 14 14 16 19 19 20 20 21

Expositie Roelie Albers - Benthem (schilderijen) in het Wapen van Reek De Gouden Mix met revue De Radiojaren, vanaf 14.30 uur (zaal open vanaf 14 uur) in Vidi Reo in Ravenstein 6e Zillandse vlooien-snuffelmarkt, van 10 tot 16 uur in de buurt Vlasakkers in Zeeland Festilent: dames 1 speelt afscheidswedstrijd voor Joke Jans, vanaf 15 uur op sportpark De Bundel in Zeeland Opening van het seizoen door jongerendiscotheek ‘t Hoischûrke: grote outdoor schuimparty, van 19.30 tot 22.30 uur op de parkeerplaats bij De Vlashoeve in Zeeland Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Fiets Mee met MOV, start tussen 10.30 en 13 uur bij het Wapen van Reek Open dag, van 13 tot 16 uur op het militair mobilisatiecomplex (MOB) an de Oschweg in Zeeland Dansen met het Safari Kwartet van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Flair vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Oud papier Schaijk Oost Open avond Gospelkoor Reach Out, van 20 tot 22 uur in het parochiecentrum (naast de kerk) in Zeeland Informatiebijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente Landerd, vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Zeeland Rock Solid: optreden Panna!, vanaf 21 uur in De Raaf in Schaijk Disco-avond jongerendisco De Fuik, van 19 tot 22 uur in de Piramide in Schaijk Fiets Mee met MOV, start tussen 10.30 en 13 uur bij dorpshuis De Phoenix in Schaijk Dansmiddag West Side Country Dancers (Mill) en Eagle Country Dancers (Zeeland) met optreden Little Montana, vanaf 13.30 uur in manege Verstegen in Odiliapeel Dansen met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Kend’Ons vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen KVO Schaijk: Wijn- en portproeverij, vanaf 20 uur in dorpshuis De Phoenix in Schaijk Liederentafel, vanaf 20 uur in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen Dansmiddag voor 50-plussers met DJ Jo, van 14 tot 16.30 uur in gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein OpDoffer-Avond met optreden Dicky Greenwood Band (blues en soul), vanaf 21 uur bij De Potter in Schaijk 150 jaar Willibrorduskerk: tentoonstelling van voorwerpen en foto’s in de Willibrorduskerk in Demen Internationale Dag van de Vrede: ceremoniële themaviering over vrede en vrijheid, vanaf 10 uur in de parochiekerk in Schaijk, met aansluitend de plaatsing van het Vredesmonument op het Pastoor van Spijkplein in Schaijk

Rock Solid

Twee keer per maand live muziek in De Raaf SCHAIJK - Nu de vakantieperiode weer voorbij is pakt café De Raaf in Schaijk twee keer per maand uit met live muziek. Onder het motto ‘Rock Solid’ beklimmen de beste livebands het podium van de horecagelegenheid aan de Pastoor van Winkelstraat. Vrijdag 12 september is het de beurt aan de formatie Panna! Panna! speelt alle rockvormen: van ZZ-Top tot Chuck Berry en van blues-rock tot feestmuziek. Het optreden begint om 21uur en de entree is gratis. Stichting De Spil zoekt een

nieuwe bewoner Stichting De Spil is een wooninitiatief in Zeeland voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In appartementencomplex Boterbloem huren we (rolstoelvriendelijke) appartementen en maken daarnaast gebruik van een gemeenschappelijke ruimte met keuken. De zorg wordt door middel van een PGB ingekocht bij Zorgland Dienstverlening. Op dit moment hebben we een plekje vrij voor iemand die zorg/begeleiding nodig heeft, een eigen woonruimte wil maar ook open staat voor gezamenlijke activiteiten. Ben jij degene die wij zoeken, of wil je meer weten over dit wooninitiatief, neem dan contact op met Yvonne Dekkers, mdekkers@hetnet.nl of 06 29 106 526

4

WEEKBLAD ARENA - WEEK 36 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER


Op zoek naar historische sporen

Open monumentendag in Landerd, Ravenstein en Neerlangel LANDERD/RAVENSTEIN Het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 september staat in het hele land in het teken van de Open Monumentendag 2008. Ook in de gemeenten Landerd en Oss vinden diverse activiteiten plaats rond het thema van dit jaar, ‘sporen’. Zo heeft men het hele weekend vrij entree tot vele monumenten en worden onder meer rondleidingen, stadswandelingen door Oss en Ravenstein, een fietstocht door Landerd, concerten en historische tentoonstellingen georganiseerd. n Neerlangel toont de St. Jan de Doperkerk onder meer een nieuwe folder en dvd. In Oss zijn Museum Jan Cunen, het Stadsarchief, de Grote Kerk, de molens Zeldenrust en Nieuw Leven en het Vorstengraf te bezoeken. In Ravenstein kan men een kijkje nemen in de St. Luciakerk, de St. Josephkapel, de Nederlands Hervormde kerk, stellingkorenmolen De Nijverheid, het bastion bij de molen, Klooster Soeterbeeck en het

Ook stellingmolen De Nijverheid in Ravenstein is geopend tijdens de Open Monumentendag. Toeristisch informatiecentrum (TIR) in het oude Raadhuis. Busexcursie Nieuw in de gemeente Oss dit jaar is een busexcursie. Op zaterdag en zondag rijdt om 11 en 14 uur een bus vanaf de VVV Oss langs de verschillende monumenten in de gemeente. In de bus is een gids aanwezig die informatie geeft over de monumenten en andere wetenswaardigheden. Er wordt een aantal keer een korte stop

Vrijwilligers gezocht voor maaltijdservice De Wijers SCHAIJK - Schaijkse ouderen die (tijdelijk) niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een warme maaltijd klaar te maken, kunnen gebruikmaken van de maaltijdvoorziening voor ouderen. De maaltijd wordt dan thuisbezorgd. Tevens is het voor ouderen mogelijk om de maaltijd te gebruiken in het eetpunt in zorgcentrum De Wijers. Op deze manier kunnen ouderen langer zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen. Op dit moment gebruiken in De Wijers rond de acht ouderen de maaltijd in het eetpunt en rond de tien ouderen krijgen de maaltijd thuisbezorgd. Uitbreiding van de huidige groep van gastheren/gastvrouwen is noodzakelijk. Voor dit werk worden mensen gevraagd die één keer per week van 11.45 tot ongeveer 13.30 uur op een vaste dag en één keer in de vijf à zes weken op zondag de taak van gastheer/gastvrouw op zich willen nemen. Het werk bestaat uit het dekken en afruimen van de tafels en het opdienen van de schalen. Tevens verzorgen de gastheren / -vrouwen de bezorging van de warme maaltijden in De Wijers. Het vrijwilligersteam bestaat dagelijks uit drie personen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de afdeling maaltijdservice van RIGOM, Anne-Frans Paridaans, 0412-653234.

Alzheimer Nederland zoekt collectanten in Ravenstein RAVENSTEIN - Alzheimer. Dementie. Voor iedereen die met dementie te maken krijgt, is de ziekte een ramp. Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie én hun naasten. Van 3 tot en met 8 november is de landelijke collecteweek van Alzheimer Nederland. In Ravenstein is men dringend op zoek naar nieuwe collectanten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Anouk van der Linden, 0486-415994.

van ongeveer tien minuten gemaakt bij de minder bekende of minder toegankelijke monumenten in Oss, Neerlangel, Macharen en Haren. De bustocht is gratis en duurt ongeveer 2,5 uur. Start- en eindpunt is bij de VVV aan de Spoorlaan 24. Reserveren is verplicht in verband met het beperkte aantal plaatsen. Dit kan bij de VVV: 0412-633604. ‘Sporen in de natuur’ Ook de gemeente Landerd doet mee aan de open monumentendag. Onder het motto ‘sporen in de natuur’ heeft het Platform Toerisme Landerd in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu en de heemkundekringen Schaijk-Reek en Zeeland een fietsroute uitgestippeld door de Landerd-

se natuur. De 42 kilometer lange fietstocht voert onder andere langs de laatste resterende fruitboomgaard met hoogstam, maar men komt ook voorbij bolle akkers, beemden, wijstgronden, een veldoven, een grafheuvel, een schutskooi, stuifzandheuvels en hakhoutwallen. Over al deze verschijnselen is tijdens de fietstocht wetenswaardige informatie en fotomateriaal beschikbaar. Starten kan zaterdag 13 september vanaf 10 uur bij de beide heemhuizen: De Komme aan de Netjeshof 2 in Schaijk of het Heemhuis aan de Kleine Graspeel 3B in Zeeland. Een rijk geïllustreerde routebeschrijving is voor drie euro te koop bij de heemhuizen.

Gemeente Landerd schaft evenementenpodium aan LANDERD - De gemeente Landerd heeft een verplaatsbaar podium met aanhangwagen aangeschaft. Met Stichting Jeugdbelangen Zeeland (SJB) is afgesproken dat zij het podium in beheer neemt en in gebruik geeft. Het podium bestaat uit weerbestendige elementen die op een aanhangwagen zijn geplaatst, waardoor het eenvoudig te verplaatsen is. Het podium kan door SJB kosteloos worden uitgeleend aan verenigingen, scholen, stichtingen en buurtschappen uit de gemeente. Het podium is in principe niet beschikbaar voor commerciële instanties. Wie gebruik wil maken van het podium kan contact opnemen met de magazijnbeheerder van SJB, M. van den Elzen, 0486-450303 of 0486-453163. Bij de uitleen ontvangt men de uitleenvoorwaarden en een installatie-instructie. Het is de bedoeling dat de gebruiker zelf het podium ophaalt en terugbrengt bij het magazijn, dat is geopend op maandag en vrijdag van 18 tot 19 uur.

Zeelandse Kerk opent deuren tijdens Open Kerkweekend ZEELAND - De pastorale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland houdt het Open Kerkweekend. De H. Jacobus de Meerderekerk in Zeeland opent op zondag 14 september haar deuren. Tijdens deze dag zullen er verschillende activiteiten gehouden worden. Het Open Kerkweekend is een initiatief van het bisdom Den Bosch. Het is in het kader van het vijfjarig jubileumprogramma rond evangelisatie.

Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: H. Spiertz, Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220. Vieringen: zaterdag 17.30 uur, zondag 10 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastor: pater Joep van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, email: parall@planet.nl Kerkhofbeheerder: Jan van Schadewijk, 0486-411861. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, email: alimuken@planet.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: parall@planet.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282.

Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Sultzbachstraat 6, 5371 ES Ravenstein, tel. 0486-412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860.

Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl

Tandartsen MM.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein).

Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636.

Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgbrabant.nl / e-mail info@stbno.nl. Bij STBNO kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 36 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER

5


Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 13 september 2008

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

6

WEEKBLAD ARENA - WEEK 36 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER


Kaartverkoop van start

René Schuurmans en WC Experience headliners Soospop ZEELAND René Schuurmans en WC Experience zijn de headliners op de vijfde editie van Soospop in Zeeland. Het tweejaarlijkse festival voor mensen met een beperking dat zaterdag 25 oktober plaatsvindt in een aantal horecagelegenheden in de Kerkstraat, telt daarnaast nog zo’n achttien andere artiesten. De kaartverkoop voor het evenement is inmiddels begonnen. mdat het festival ook dit jaar is bestemd voor mensen met een beperking vindt de kaartverkoop ‘gesloten’ plaats”, vertelt Daniëlla de Laat, een van de vrijwilligers in de organisatie. “Kaarten worden verkocht via bestelformulieren die naar diverse instellingen en huizen zijn verzonden. Dit geeft ons wel wat extra werk, maar dan weten we zeker dat de kaarten terechtkomen bij de mensen voor wie het bedoeld is.” Programma Artiesten die dit jaar op de verschillende Soospoppodia staan zijn René

Workshops pottenbakken in Dennenburg DENNENBURG - De pottenbakkerij aan de Hoogstraat 29 in Dennenburg organiseert een aantal workshops voor keramiekliefhebbers. Maximaal vijf personen tegelijk kunnen zich iedere week bekwamen in het draaien van allerlei voorwerpen. Gereedschappen en apparatuur om klei te preparen en te bewerken zijn aanwezig, evenals glazuren. Elektrische keramiekovens om de producten te bakken zijn er ook. Ter oriëntatie kan men op zaterdag 6 en 13 september van 14 tot 16 uur ter plekke de pottenbakkerswerkplaats bezoeken. Tevens is er dan een tentoonstelling van grote schalen. Deze zijn geglazuurd met de zogenaamde sang-de-boeuf-glazuur en verschillende kristalglazuren. Meer informatie: Jan van den Bosch, 0486 416710.

KBO Ravenstein gaat kienen in Vidi Reo RAVENSTEIN - De KBO Ravenstein houdt vrijdag 12 september om 14 uur een kienmiddag in gemeenschapshuis Vidi Reo. Er zijn diverse prijzen te winnen. Zowel leden als nietleden van de KBO zijn welkom. De organisatie van Soospop. Vanaf links: Daniëlla de Laat, Mart Spierings, Joyce van Schijndel, Karin Zegers, Angelique van Oorsouw, Twan van de Berg, Sonja de Laat, Frans Nooijen en Gertjan Hermes. Op de foto ontbreekt Anke Godschalk.

Schuurmans, WC Experience, Ruizzz, Da Wel Jaao, Wan’Klank, Olaf, De Neultuuters, de Briljantino’s, Polleke, DJ d’n Dré, The Bad Backbones, Barracuda, DJ Ronald, de WiTo’s, smartlappenkoor Tiona, Wim, Marcel Janssen, Knoert & Knuf, Acrobatix Tommie en DJ Mo. “De meeste artiesten komen helemaal voor niks, dat is echt super. Echt fijn dat ook bands met ons meedenken en zelfs terug willen komen omdat het zo’n feest is. Zo hebben Ruizzz en

Wan’klank bijvoorbeeld al eerder op Soospop gestaan en ook Olaf is geen onbekende van ons”, vertellen Karin Zegers en Frans Nooijen, vrijwilligers van het eerste uur. Sponsoring Om het festival te bekostigen is Soospop afhankelijk van sponsoring. “Gelukkig denken veel bedrijven met ons mee”, geeft Anke Godschalk aan. Ook zijn we nog met diverse Zeelandse bedrijven in gesprek. Het

hoeft helemaal niet om grote bedragen te gaan. Het kan ook gaan om sponsoring in de vorm van broodjes of iets anders of een kleiner geldbedrag.” Daarnaast krijgt Soospop bijdragen van onder meer de gemeente Landerd, de provincie Noord-Brabant, NSGK en het Monuta Charityfonds. Meer info over Soospop is te vinden op de website www.soospop.nl.

Met Ravensteinse organist

Galerie Achter de Poort

Hortus Musicus geeft concert in Lambertuskerk Nistelrode

Reekse José Govers exposeert in Ravenstein

NISTELRODE/RAVENSTEIN - Vocaal Ensemble Hortus Musicus geeft zondag 7 september om 16 uur een concert in de St. Lambertuskerk in Nistelrode. Het concert staat in het teken van Amerikaanse muziek uit de twintigste eeuw.

RAVENSTEIN - In galerie Achter de Poort aan de St. Luciastraat in Ravenstein is van 7 september tot 20 oktober een expositie te zien met werk van vier kunstenaars, onder wie José Govers-Dekkers uit Reek. Opening van de tentoonstelling is zondag 7 september om 15 uur.

Centraal in het programma staat de Missa Brevis van Leonard Bernstein, bekend van zijn musical Westside Story. Deze korte mis is meer bedoeld voor concertante uitvoering dan voor gebruik in de liturgie. Daarnaast worden vier motetten van Aaron Copland en twee stukken van Eric Whitacre gezongen, waaronder de imponerende klaagzang van koning David over zijn zoon Absalom. Het ensemble, dat frequent in Nederland concerteert, staat onder leiding van Dick Duijst. De Ravensteinse organist Leon van den Brand neemt de intermezzi voor zijn rekening op het monumentale Van Dinther-orgel. Dit instrument werd in 1858 gebouwd voor de voormalige RK kerk in Westerblokker. In 1976-1977 werd het gerestaureerd en overgeplaatst naar Nistelrode. Organisatie van het concert in Nistelrode is in handen van orgelkring F.C. Smits. Entree bedraagt 7 euro.

Schilderen heeft José Govers-Dekkers uit Reek altijd geboeid. Door de jaren heen heeft zij dan ook vele cursussen gevolgd. Als laatste op de academie in Arendonk en daar is ze kortgeleden toegelaten tot de specialisatieklas. De gebeurtenissen in haar directe omgeving zijn voor José de grootste bron van inspiratie: haar gezin, de mensen om haar heen, haar werk als vrijwilligster bij de terminale thuiszorg, maar ook de kleuren in de natuur en de indrukken die zij opdoet tijdens haar vele reizen. Naast José Govers exposeren in galerie Achter de Poort ook Madeleine Corbey uit Duiven (schilderijen), de Belg Johan Nieuwborg (sculpturen) en Ruud Schackman uit Wijchen (collage-schilderijen) hun werk. De galerie is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur. Meer info: www.achterdepoort.nl.

Onherroepelijk Nooit zal ik je stem nog horen met een vrolijk “hoi ons mam” als je met je broers en zussen, zondags op de koffie kwam. Nooit meer gaan je ogen open, ernstig, lachend of verward. Nooit meer zal ik je aanschouwen, dat is een dolksteek door mijn hart.

Nooit meer hoor ik nog de roffels, als jij aan het drummen was De stokjes heb je meegenomen, om te verdwijnen in de as. Nu jouw handen nooit meer dienst doen na de laatste ademstoot Liggen ook mijn oude handen, even werkloos in de schoot.

Nu je geest is heengevlogen naar een oord dat niemand kent Kun je ons zelfs niet meer melden, hoe gelukkig je nu bent. Nu de laatste hoop voorbij is, door de dood die overwint Nu pas voel ik de betekenis, het verliezen van een kind. Riet Derks

Workshop glas graveren bij KVO Schaijk SCHAIJK - De KVO Schaijk houdt een creatieve avond. Op woensdag 24 september wordt vanaf 20 uur aandacht besteed aan het graveren van glas. De avond is in De Phoenix in Schaijk. Deelname aan de workshop kost 5 euro, opgeven kan tot 10 september bij Ria Gruijtrooij.

Eagle Country Dancers Zeeland houden dansavond ZEELAND/ODILIAPEEL - De Eagle Country Dancers uit Zeeland houden in samenwerking met de West Side Country Dancers uit Mill een dansavond. Deze is op zondag 14 september vanaf 13.30 uur bij manege Verstegen in Odiliapeel. Countryband Little Montana zorgt voor een avond met zowel traditionele als moderne muziek. Ook starten de Eagle Country Dancers bij voldoende belangstelling een opstapcursus voor beginnende dansers. Voor meer info kan contact opgenomen worden met Riet Verstegen: 0486-452090.

Liederentafel in dorpshuis ‘t Slotje in Herpen HERPEN - In dorpshuis ‘t Slotje in Herpen wordt op vrijdag 19 september voor het eerst een liederentafel gehouden. Iedereen die zin heeft om mee te zingen - onder muzikale begeleiding - is van harte welkom vanaf 20 uur. De entree bedraagt een euro. Ook mensen die gewoon gezellig willen komen luisteren zijn van harte welkom.

Gospelkoor Reach Out houdt open avond ZEELAND - Gospelkoor Reach Out uit Zeeland houdt een open avond. Tijdens deze avond kan zowel geluisterd als meegezongen worden. De open avond is op dinsdag 9 september van 20 tot 22 uur in het parochiecentrum naast de Zeelandse kerk.

Dansmiddag 50-plussers in Vidi Reo Ravenstein RAVENSTEIN - In gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein vindt vrijdag 19 september een dansmiddag voor 50-plussers plaats. DJ Jo zorgt voor muziek. De zaal opent om 13.30 uur en het dansfestijn duurt van 14 tot 16.30 uur. Entree is gratis.

Vlooien- en snuffelmarkt op Vlasakkers Zeeland ZEELAND - Buurtvereniging de Vlasakkers uit Zeeland houdt op zaterdag 6 september haar jaarlijkse vlooien- en snuffelmarkt. De markt is tussen 10 en 16 uur bij buurtschap De Vlasakkers. Voor meer info en kraamverhuur: 06-22198946.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 36 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER

7


BOUWVERGUNNINGEN Ontvangen aanvragen om bouwvergunning: * Penningkruid 5, 5411 GM Zeeland (ontvangen 22 augustus 2008) uitbreiden van de woning * Smidse 83, 5374 AJ Schaijk (ontvangen 22 augustus 2008) maken van een overkapping * Bruinsteeg 18, 5374 HP Schaijk (ontvangen 18 augustus 2008) bouwen van een garage/berging/carport * Schaijkseweg 13, 5411 RL Zeeland (ontvangen 22 augustus 2008) aanbrengen van voorzieningen voor het tijdelijk bewonen van een schuur Ontvangen aanvragen om sloopvergunning/sloopmelding: * Bergstraat 1, 5375 KK Reek (ontvangen 18 augustus 2008) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking * Langenboomseweg 53, 5411 AT Zeeland (ontvangen 18 augustus 2008) het slopen van een woning met bedrijfsruimte In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag / aanvragen is genomen. Verleende bouwvergunningen: * Langenboomseweg 112, 5411 AW Zeeland (verzonden 21 augustus 2008) uitbreiden van een varkensstal en het maken van enkele luchtkanalen * Driehuizerweg 11, 5375 KN Reek (verzonden 21 augustus 2008) geheel vernieuwen van een garage * Europaplein 3, 5374 BM Schaijk (verzonden 26 augustus 2008) uitbreiden van de woning met een serre * Zeelandsedreef 3, 5374 RP Schaijk (verzonden 21 augustus 2008) tijdelijk geplaatst hebben van een unit t.b.v. een duivenvereniging * Bulder 10, 5374 MJ Schaijk (verzonden 21 augustus 2008) bouwen van een toegangspoort * Tooverkamp 6, 5411 RP Zeeland (verzonden 21 augustus 2008) bouwen van een garage/tuinhuis * Vang 17, 5374 JP Schaijk (verzonden 26 augustus 2008) uitbreiden van de woning met een tuinkamer * Europaplein 13, 5374 BM Schaijk (verzonden 25 augustus 2008) bouwen van een zwembad * Driehuizerweg 11, 5375 KN Reek (verzonden 21 augustus 2008) tijdelijk bewonen van een garage * Pastoor Janssenstraat 6, 5411 EK Zeeland (verzonden 25 augustus 2008) bouwen van een terras-overkapping aan de achterzijde van de woning Verleende sloopvergunningen/akkoord verklaarde sloopmeldingen: * Rustvenseweg 7, 5375 KW Reek (verzonden 21 augustus 2008) het slopen van een berging/garage * Bergstraat 1, 5375 KK Reek (verzonden 26 augustus 2008) het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

BIJZONDERE PROCEDURES: Vrijstelling en bouwvergunning op basis van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Het college van burgemeester en wethouders wil vrijstelling en bouwvergunning verlenen voor: * Brand 60, 5411 PC Zeeland; bouw hooiberg t.b.v. zorgverlening (dossiernummer 20070454) Dit plan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit plan ligt met ingang van 4 september 2008 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 9 tot 12 uur en na afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kan eenieder hieromtrent mondeling dan wel schriftelijk zijn of haar zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Vrijstelling ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (procedure ex artikel 19a Wet op de Ruimtelijke Ordening/afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) In het kader van deze procedure ligt de volgende aanvraag om vrijstelling en bouwvergunning ter inzage: * Zandvoortseweg 1, 5375 JA Reek; maken van een geluidswal (dossiernummer 20080113)

8

Bovengenoemde bouwplan is in strijd met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het plan ligt in het kader van deze vrijstellingsprocedure met ingang van 4 september 2008 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage van 9 tot 12 uur en na afspraak bij de afdeling VROM. Tijdens de periode van ter inzage legging kan eenieder een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeente ten aanzien van voornoemd vrijstellingsverzoek. De schriftelijke reactie dient geadresseerd te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, telefoon 0486-458194 (administratie Bouwen) van de gemeente Landerd.

Monumentenwet Ontwerp vergunning Ter uitvoering van het bepaalde in hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 1988 maken burgemeester en wethouders bekend dat een aanvraag om vergunning ingevolge artikel 11 van de Monumentenwet is ingekomen betreffende: * Mgr. Borretstraat 1 te Reek, de aanvraag betreft het wijzigen en vergroten van een vergaderruimte achter de Kerk te Reek. Het ontwerp-besluit met bijlagen ligt vanaf 4 september 2008 gedurende zes weken elke werkdag ter inzage tussen 9 tot 12 uur en na telefonische afspraak bij de afdeling VROM. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk of mondeling aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling VROM (telefoon 0486 - 45 81 93).

BOUWVERGUNNINGEN Ravenstein 3 september t/m 15 oktober Verleend In de Woningwet zijn de eisen vastgelegd waaraan een bouwplan moet voldoen (bestemmingsplan, welstand, bouwbesluit, bouwverordening, monumentenvergunning). Voldoet een bouwplan aan alle eisen dan is de gemeente wettelijk verplicht een bouwvergunning te verlenen. De onderstaande bouwvergunningen voldoen aan alle eisen. De vermelde datum is de dag waarop de vergunning is verzonden. Het is mogelijk om deze vergunningen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030: * Gedeeltelijk vernieuwen van het rioolgemaal ravenstein, ‘t Laantje ong. - Ravenstein, 25-08-2008. Gebruikstoestemmingen Verleend Burgemeester en wethouders van Oss hebben voor de onderstaande verzoeken om gebruiks-toestemming vrijstelling verleend. Het is mogelijk om deze vrijstellingen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030: * Wijzigen gebruik pand, Schaafdries 8.

Herpen 3 september t/m 15 oktober Ingediend Volgens de bepalingen van de Woningwet moeten aanvragen om bouwvergunningen bekend worden gemaakt zodat inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De bouwvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet zeker of ze doorgaan en of er een bouwvergunning verleend kan worden. U kunt tegen de aanvragen geen bezwaren indienen. Het is mogelijk om deze plannen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie van afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030. Van 25 augustus tot en met 29 augustus 2008 zijn de volgende bouwaanvragen ingediend: * Plaatsen erfafscheiding, Zandstraat 5. Verleend Burgemeester en wethouders van Oss hebben voor de onderstaande plannen met vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen een bouwvergunning verleend. De vermelde datum is de dag waarop de bouwvergunning is verzonden. Het is mogelijk om deze vergunningen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030: * Legaliseren bouw zwembad, Aalstvoortsestraat 22, 26-08-2008.

Huisseling 3 september t/m 15 oktober Verleend In de Woningwet zijn de eisen vastgelegd waaraan een bouwplan moet voldoen (bestemmingsplan, welstand, bouwbesluit, bouwverordening, monumentenvergunning). Voldoet een bouwplan aan alle eisen dan is de gemeente wettelijk verplicht een bouwvergunning te verlenen. De onderstaande bouwvergunningen voldoen aan alle eisen. De vermelde datum is de dag waarop de vergunning is verzonden. Het is mogelijk om deze vergunningen in te zien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon [0412] 629 030: * Vervangen dak aan de noord-oost gevel, Hamstraat 14, 25-08-2008. Tegen besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oss, Postbus 5, 5340 BA in Oss. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kunt u, als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed -gelet op uw belangen - dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Naar Zeeland verhuisd!

(Informatie op deze pagina valt niet onder verantwoording van de gemeente Landerd of Oss)

Mysticaja HEKSEN- & KADOSHOP Puttelaar 13 Zeeland Wicca, spirituele info, pendels, boeddha’s, kaarsen, kandelaars, wierook, gezondheidsstenen, dromenvangers, sieraden, tarot- en inzichtskaarten, etherische oliën, aroma- en wierookbranders en nog veel meer leuke cadeautjes voor betaalbare prijzen. Loop gerust vrijblijvend binnen!

Open vanaf dinsdag 9 september!

WEEKBLAD ARENA - WEEK 36 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER


Twee nieuwe motoren en vernieuwd exterieur en interieur

Vernieuwde Suzuki Grand Vitara nu in de showroom OSS - Suzuki introduceert de geheel vernieuwde Grand Vitara. Het design van de avontuurlijke allrounder is op diverse punten aangepast. Suzuki vernieuwde het interieur en voorziet de Grand Vitara nu standaard van climate control en een nieuw ontworpen boordcomputer. Het comfort is naar een hoger plan getild door een betere geluidsisolatie. Tegelijkertijd introduceert Suzuki voor de Grand Vitara twee nieuwe benzinemotoren: een 2.4-liter viercilindermotor en een 3.2-liter V6. De vernieuwde Grand Vitara staat nu in de showroom van Suzukidealer John Boekelder aan de Singel ‘40-’45 320 in Oss.

e vernieuwingen aan de Grand Vitara omvatten onder meer een nieuw vormgegeven voorbumper en grille. Het nieuwe ontwerp geeft de Grand Vitara een meer eigentijdse en krachtige uitstraling. Behalve de

De vernieuwde Suzuki Grand Vitara. nieuw ontworpen stoelbekleding heeft Suzuki het interieur op diverse andere punten vernieuwd en uitgebreid. Climate control (automatische airconditioning) is nu standaard op alle uitvoeringen. Het design van de climate controlbediening is vernieuwd en tevens introduceert Suzuki een nieuwe boordcomputer. Standaard is de Grand Vitara nu uitgerust met schijfremmen achter. Vanaf de Exclusive-uitvoering is ESP standaard. De combinatie

van het geavanceerde 4mode continue 4x4- systeem en de stabiliteits- en tractiecontrole van het ESP waarborgt een optimale wegligging en grip. Het elektronische stabiliteits-programma ESP is standaard op de Exclusive- en High Executiveuitvoeringen. Suzuki levert de Grand Vitara met keus uit twee compleet nieuwe benzinemotoren: een 2.4-liter viercilinder en een 3.2-liter V6. De nieuw ontwikkelde 2.4-

liter benzinemotor is leverbaar voor de driedeurs- en de vijfdeursversie. De vernieuwde Grand Vitara is leverbaar vanaf 22.999 euro voor de driedeurs Grand Vitara in 1.6 Baseuitvoering. De vanafprijs van de vijfdeurs Grand Vitara 2.0 Comfort bedraagt 26.799 euro. Voor meer info: Suzukidealer John Boekelder, Singel ‘40-’45 320 in Oss, 0412-402707.

Uw regiodealer:

BOVAG komt met eigen Pechhulp BOVAG introduceert de BOVAG Pechhulp. Het fijnmazige netwerk van ruim zesduizend BOVAG-autobedrijven staat daarbij garant voor vakkundige hulp bij pech onderweg of in de eigen woonplaats. De zeer scherpe all-in prijs, mét Europa-dekking en vervangend vervoer, bedraagt 49,95 per jaar. Het concept is simpel: strandt een bestuurder, dan wordt het eigen autobedrijf ingeschakeld. Is dat bedrijf niet in de gelegenheid pechhulp te verlenen, bijvoorbeeld omdat het pechgeval zich aan de andere kant van het land voordoet, dan wordt een BOVAG-collega in de buurt ingeschakeld, waarbij transport naar de eigen garage mogelijk is. Daarnaast kan worden teruggevallen op het professionele netwerk van Mondial Assistance. Mediacampagne De pechhulp is de afgelopen jaren ontwikkeld, beproefd en verfijnd door de BOVAG-autobedrijven. Ruim 40.000 tevreden BOVAG-klanten maken er al gebruik van. De ervaringen, van zowel bedrijven als automobilisten zijn zeer positief. Klanten blijken de pechpas zeer op prijs te stellen en te zien als een logisch uitvloeisel van de service van het vertrouwde autobedrijf. De Pechservice wordt nu gekoppeld aan de BOVAG-naam en vanaf 8 september gaat BOVAG via een grote mediacampagne in onder meer dagbladen, op de radio en online de BOVAG Pechhulp onder de aandacht brengen van de automobilist. BOVAG biedt de Pechhulp aan voor een scherpe prijs. De BOVAG Pechhulp kost 49,95 voor een compleet pakket. In heel Europa, maar ook in de eigen woonplaats is pechhulp gegarandeerd, inclusief vervangend vervoer. De Pechhulp hangt aan het kenteken van een auto en voorwaarde voor deelname is dat de auto bij een BOVAG-bedrijf in onderhoud is. Mondial Assistance BOVAG werkt inzake de Pechhulp nauw samen met Mondial Assistance. Dit gerenommeerde bedrijf neemt onder meer de verwerking van de pechmeldingen voor zijn rekening. Mondial schakelt zoveel mogelijk de BOVAG-bedrijven in. Waar dat onverhoopt niet mogelijk is, wordt het pechgeval door een erkende berger geholpen of naar het dichtbijzijnde BOVAG-bedrijf gebracht. Ook in het buitenland neemt Mondial Assistance de afhandeling voor zijn rekening. Aanmelden voor de BOVAG Pechhulp kan via www.bovag.nl of via een van de 6.200 BOVAG-autobedrijven.

Lancia Delta scoort maximaal bij botsproef Drie nieuwe modellen voor Toyota in Parijs OSS - Toyota presenteert volgende maand op de Autosalon in Parijs liefst drie nieuwe modellen: de derde generatie Avensis, het productiemodel iQ en de compacte crossover Urban Cruiser. De volledig nieuwe Avensis heeft een sterk en dynamisch karakter. En met de nog krachtigere en schonere motoren met verminderde CO2-uitstoot en een verbeterd kwaliteits- en uitrustingsniveau is de volledig nieuwe Avensis voorbestemd om de positie van Toyota in de zakelijke markt verder uit te bouwen. De verkoopstart van de Toyota Avensis staat gepland voor het eerste kwartaal van 2009.

Daarnaast zal ook het langverwachte productiemodel van de iQ voor het eerst te bewonderen zijn. Deze auto was eerder dit jaar al op de Autosalon van Genève te zien. De iQ is met zijn lengte van minder dan drie meter niet alleen de kleinste auto met 3+1 zitplaatsen ter wereld, maar ook een serieuze rijmachine met een CO2-uitstoot vanaf slechts 99 g/km. De passieve en actieve veiligheid is zeer hoog,

mede dankzij de wereldprimeur van achterruit curtain shield airbags. Een ander hoogtepunt op de Autosalon is de Urban Cruiser, de nieuwe compacte crossover van Toyota. Met zijn stoere uiterlijk, toonaangevende veiligheidsuitrusting en een CO2uitstoot van slechts 133

De Toyota Urban Cruiser.

g/km voor de AWDuitvoering belooft de Urban Cruiser een sterke troef te worden. Meer info: Toyota-dealer Van Boxtel aan de Longobardenweg 21 in Oss, 0412643355.

Uw regiodealer:

De Lancia Delta (foto) heeft de maximale score behaald bij de EuroNCAP botsproeven. De vijf sterren zijn een beloning voor Lancia’s speciale aandacht voor veiligheid. De Lancia Delta scoorde 34 punten en behoort hiermee tot een van de veiligste auto’s van dit moment. De maximale score van 5 sterren is mede te danken aan het uitgebreide veiligheidspakket waarmee de nieuwe Lancia Delta standaard geleverd wordt. Dit omvat onder andere Anti whiplashhoofdsteunen voorin, zes airbags en het Absolute Handling System. Dit doorontwikkelde ESP systeem (Electronic Stability Program) omvat onder meer het Hill Holder systeem, ASR (Anti Slip Regulation) en MSR, dat ingrijpt bij abrupt terugschakelen. Het Absolute Handling System is een geavanceerd systeem ondermeer door enkele verfijnde functies zoals LTF (Linearization Torque Feedback) en TTC (Torque Transfer Control). Dit nieuwste controlesysteem wordt onopgemerkt geactiveerd omdat het is gecombineerd met DST (Drive Steering Torque), een elektronisch besturingssysteem dat automatisch corrigeert en ook overstuur controleert op wegen met weinig grip. DST (Drive Steering Torque) is een innovatief systeem dat zowel de veiligheid als de handling positief beïnvloedt onder alle rijomstandigheden. Dit wordt bewerkstelligd door een voortdurende interactie tussen de elektrische stuurbekrachtiging en het Absolute Handling System. De Lancia Delta heeft drie jaar garantie en staat vanaf september bij de dealer vanaf 23.995 euro.

Jos van Boxtel Longobardenweg 21 - 5342 PL Oss Telefoon 0412 643 355 - www.josvanboxtel.nl WEEKBLAD ARENA - WEEK 36 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER

9


Café-partycentrum De Raaf in Schaijk is op zoek naar:

2 barmedewerkers fulltime (parttime is bespreekbaar)

Spreken gezelligheid en gastvrijheid je aan? Wil je samenwerken in een enthousiast team? Reageer dan snel! Bel voor informatie met Dhr. M. Karasahin

06 - 14104316 of mail naar truvaservices@hetnet.nl

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW

AGM Hybride scooter Pastoor van Winkelstraat 33 5374 BG Schaijk T: 0486-461405 F: 0486-464878 E: cafederaaf@hetnet.nl

Deze milieuvriendelijke scooter rijdt op electriciteit en op brandstof. Verbruik: tot één op honderd! Loop vrijblijvend binnen voor meer informatie en maak een

proefrit!

SALSA MERENGUE BACHATA Vrijdag 10 oktober 2008

OPEN AVOND met workshops

Salsa Cuban Style Merengue

Kloosterstraat 16 5373 AG Herpen T: 06 46223527

www.reijsfietsenfun.nl

Aanvang 20.30 uur

‘t Kolkske 9 5371 MX Ravenstein T: (0486) 412192 F: (0486) 463498

www.quericodansschool.nl info@quericodansschool.nl

10

WEEKBLAD ARENA - WEEK 36 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER

www.vidireo.nl


Festival sluit zomerseizoen af op zondag 14 september

Rock op de Keien in hartje Ravenstein RAVENSTEIN - Het historische centrum van Ravenstein trilt op zondag 14 september weer op zijn grondvesten, als de Marktstraat wordt ingenomen door vier talentvolle artiesten en bands uit de regio. Rock op de Keien is een traditie aan het einde van het zomerseizoen en al jaren een publiekstrekker. Het festival biedt muziekliefhebbers een gevarieerd rockrepertoire. Voor de kids

p zondag 14 september betreden met No Dogs Allowed en Underduck twee ‘oude bekenden’ het podium bij Stadsherberg De Keurvorst. Daarnaast maken ook twee nieuwe hun opwachting op de Ravensteinse keien: zanger Jurgen en de Osse rockband Radio Blackout.

Zondag eerste fietstocht MOV in Reek LANDERD - Komende zondag wordt de eerste van drie fietstochten van de Landerdse MOV’s verreden. Het geld dat hiermee opgehaald wordt, wordt gedoneerd aan goede doelen. Deelnemen aan de fietstocht in Reek kan op zondag 7 september bij het Wapen van Reek. In Schaijk is dit bij de Phoenix, op zondag 13 september. De tocht in Zeeland is op zondag 21 september. Hier is de startplaats de firma Swijnenburg aan de Brand 32. De fietstochten zijn respectievelijk 35, 25 of 40 en 40 kilometer lang. Starten is steeds mogelijk tussen 10.30 en 13 uur. Deelnemers aan de fietstochten worden voorzien van een hapje en een drankje. Ook is gezorgd voor een vrolijke noot door diverse muzikanten.

Cursus aquarelleren en tekenen in Herpen HERPEN - De Herpense illustrator Annie Meussen start in oktober met een cursus tekenen en aquarelleren. De cursus bestaat uit tien lessen van 2,5 uur en begint op 6 en 7 oktober. Deelnemers hebben de keuze uit de volgende dagdelen: maandag van 9.30 tot 12 uur en dinsdag van 9.30 tot 12 uur of 14 tot 16.30 uur. Voor meer informatie: 0486-411646 en www.anniemeussen.nl Zanger Jurgen opent Rock op de Keien 2008. Jurgen begon op zijn tiende met gitaarlessen, maar kroop al snel achter het drumstel. De kracht van Jurgen is misschien wel dat hij nooit echt heeft kunnen kiezen tussen beide in-

Vriendelijk voor milieu en portemonnee

Hybride scooter bij Reijs Fiets & Fun Herpen HERPEN - Reijs Fiets & Fun in Herpen heeft eind augustus haar assortiment uitgebreid met een hybride scooter van het merk AGM. Reijs Fiets & Fun verkoopt diverse types brom- en snorscooters waaronder de zeer populaire retroscooters. Onlangs werden elektrische scooters toegevoegd en nu dus ook een hybride scooter. Reijs Fiets & Fun laat hiermee zien flink aan de weg te timmeren en met zijn tijd mee te gaan. De milieuvriendelijke AGM Hybride scooter rijdt op elektriciteit en op brandstof, vertelt Theo Reijs. “Afhankelijk van het gebruik, is het verbruik van de scooter één op honderd. Na het wegrijden via de automatische start, gaat bij tien kilometer per uur de elektromotor over op de brandstofmotor. Verder is het ook mogelijk om alleen op brandstof of alleen op de elektromotor te rijden.” De scooter is een 50cc 4takt met een elektromotor van 500 watt. Deze Hybride scooter is milieuvriendelijk en bespaart brandstof. De maximum snelheid bedraagt 45 kilometer per uur. De scooter is geruisloos (bij gebruik van alleen de elektromotor) en heeft zeer lage verbruikskosten. Theo Reijs: “Met de almaar stijgende brandstofkosten een welkome manier om geld te besparen. De consumentenprijs van 2.195 euro is weliswaar hoger dan de gangbare brom-, snor- en elektrische scooters in ons assortiment, maar door het zeer lage verbruik zijn deze extra kosten snel terug te verdienen.” Reijs Fiets & Fun is een betrouwbare leverancier van kwalitatief goede scooters van onder meer de merken AGM, Baotian, PGO, Sachs en Tomos en van elektrische fietsen. Reijs hanteert zeer lage prijzen: de snorscooters (zonder helm) en gewone scooters hebben een vanafprijs van 950 euro. Bovendien levert Reijs een uitstekende service. “De positieve mond-tot-mondreclame zorgt voor een gestaag groeiend klantenbestand”, vertelt Theo Reijs. “Steeds vaker hoor ik dat men door vrienden of kennissen naar ons is doorverwezen vanwege de goede dienstverlening en vanwege onze ruime keuzemogelijkheden. Iets waar ik erg trots op ben en op wil kunnen blijven. Dus zorg ik ervoor goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard kan men bij ons een proefritje maken op de AGM Hybride scooter of op een elektrische scooter.” De milieuvriendelijke AGM Hybride scooter rijdt op elektriciteit en op brandstof.

strumenten: drummen deed hij vooral in coverbands en gitaar spelen bleef vooral beperkt tot de huiskamer. Maar zingen deed hij altijd al. Jurgen combineert die ervaring en zijn passie voor livemuziek in een swingende act en gaat voortaan alleen het podium op. De basis is de beste muziek uit de afgelopen veertig jaar tot en met de hits van vandaag. Radio Blackout, opgericht in 2006, is een rockband uit Oss die eigen werk speelt. De muziek is simpel te beschrijven: pure rock, recht uit het hart en met aandacht voor groove en melodie. De zeskoppige rockband No Dogs Allowed staat garant

voor een avond ‘het dak eraf’. De muziekstijl loopt uiteen van een oude rockknaller (Ozzy Osbourne, No More Tears ) tot aan de huidige top 40- nummers (Rihanna, Shut up and drive). Verder passeren de revue: Anouk, Foo Fighters, K’s Choice, AC/DC en Lenny Kravitz. Underduck is een rockcoverband met muzikanten uit onder meer Ravenstein, Schaijk en Oss. De vijf heren spelen stevige ‘mannenrock’ en weten aan bekende en minder bekende nummers een eigen draai te geven. Van Mother’s Finest tot Metallica, van The Bangles tot Megadeth en van Therapy? tot Muse.

Viertal ponyclub Jeanne d’Arc pakt Nederlands kampioenschap ZEELAND - Op de Hippiade in Ermelo pakte het viertal van ponyclub Jeanne d’Arc uit Zeeland zaterdag het Nederlands kampioenschap in de categorie M-Dressuur.

Emos Schaijk start nieuw seizoen met goed toernooi SCHAIJK - Ook voor de Schaijkse dameskorfbalvereniging Emos is het nieuwe seizoen van start gegaan. Emos telt dit jaar vijf seniorenteams, twee junioren A-teams, twee aspiranten B-teams, een aspiranten C-team, twee pupillen Dteams en een pupillen E-team, een pupillen F-team, het nieuwe F-team en een welpenteam. Na enkele weken van training startte het seizoen voor acht Schaijkse jeugdteams met een toernooi in Mariaheide. Met goede weersomstandigheden en fanatieke wedstrijden werd het een geslaagde dag. Emos keerde uiteindelijk huiswaarts met vier eerste prijzen.

KVO Schaijk houdt fietstocht naar Mill SCHAIJK - KVO Schaijk houdt een fietstocht naar Mill. Via een mooie route wordt koers gezet richting sportcentrum Fitland. Hier is ontvangst met koffie en gebak, waarna een rondleiding op het programma staat. De fietstocht start op woensdag 24 september om 8.45 uur, vertrokken wordt vanaf het Europaplein in Schaijk. Deelname kost 3,50 euro. Inschrijven kan bij Ria Gruijtrooij.

Countryavonden bij Jolly Jumper Volkel VOLKEL - Countryclub Jolly Jumper uit Volkel houdt een extra countryavond. Op zaterdag 13 september zorgen Jack Sunman en W-Ox voor een gezellige en muzikale avond. De avond start om 20 uur bij Partycentrum De Schakel in Volkel. De entree is respectievelijk 5 en 7,50 euro voor leden en nietleden. Ook houdt Jolly Jumper de reguliere countryavond. Deze is op vrijdag 20 september vanaf 20 uur.

Fietstocht langs Maashorst-boeren

De kampioenen. Het viertal, dat onder leiding van Antoon van Summeren staat, bestaat uit Marian van Vught, Rianne Boon, Kyra van den Berg, Lienne van de Wijst en Milou Boon. Op de Brabantse kampioenschappen zetten deze vijf meiden al een perfecte proef neer, waardoor ze eerste werden en dus afgevaardigd voor Ermelo, waar het succes werd geprolongeerd.

NISTELRODE - Natuurcentrum Slabroek in Nistelrode houdt op zondag 7 september een fietstocht in samenwerking met een aantal Maashorst-boeren. Tijdens de fietstocht brengen de deelnemers een bezoek aan een melkveebedrijf, een imker, een hertenfarm en een mini-camping waar boerenroomijs wordt gemaakt. De boeren presenteren op verschillende plaatsen hun streekproducten, waarvan de fietsers ook kunnen proeven. Jong en oud De fietstocht, onder begeleiding van IVN-natuurgidsen, is geschikt voor jong en oud. De start is om 11 uur bij Natuurcentrum Slabroek. De route is ongeveer dertig kilometer lang. Deelnemers worden rond 16 uur weer terugverwacht op het natuurcentrum. Deelname kost zes euro per persoon, inclusief rondleidingen en proeven. Reserveren is gewenst en kan via telefoon 0412-611945. Kijk voor meer informatie ook op www.slabroek.nl.

www.dienblad.nl

WEEKBLAD ARENA - WEEK 36 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER

11


SUPER ZOMERAANBIEDINGEN GRATIS GSM’S - LAPTOP - WII - NAVIGATIE E.D.

N I E U W S T E G S M T E L E F O O N S G R AT I S B I J E E N A B O N N E M E N T VA N A F E 1 0 , -

Gratis

Nokia 6500 classic

Sony Ericsson C 902

Gratis

LG Secret

Gratis

e 79,-

150 minuten/sms Per maand e 12,50

150 minuten/sms Per maand e 12,50

150 minuten/sms Per maand e 12,50

150 minuten/sms Per maand e 12,50

Nokia 6300

Samsung G 800

LG Vieuwty

Nokia N 95 8GB

Gratis

Gratis

Gratis

e 69,-

Nokia N 95

e 49,150 minuten/sms Per maand e 12,50

HTC Diamond

e 49,-

100 minuten/sms Per maand e 10,-

100 minuten/sms Per maand e 10,-

150 minuten/sms Per maand e 12,50

150 minuten/sms Per maand e 12,50 + web en mail e 9,50

150 minuten/sms Per maand e 12,50 + web en mail e 9,50

Nokia 6500 slide

LG KF 600

Samsung G 600

Nokia 5310

Samsung U 700

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

150 minuten/sms Per maand e 12,50

100 minuten/sms Per maand e 10,-

100 minuten/sms Per maand e 10,-

100 minuten/sms Per maand e 10,-

100 minuten/sms Per maand e 10,-

Nintendo WII

Asus PC 4G Linux Laptop

TomTom Europe + Nokia 1650

Nintendo Advance SP + Nokia 6300

Acer Laptop Slechts e149,-

Gratis 150 minuten/sms Per maand e 12,50

v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore 0413 - 256552 Vrijdag koopavond 159104.indd 1

Gratis 150 minuten/sms Per maand e 12,50

Gratis Harry Potter spel

Gratis 150 minuten/sms Per maand e 12,50

v.t.u.telecom Boxmeer Spoorstraat 44 (0485) 57 16 53 Vrijdag koopavond

Gratis 100 minuten/sms Per maand e 10,-

v.t.u. telecom Uden Vluchtoord 10 0413 - 250003 ma.-vr. tot 21.00 uur za. 10.00 tot 17.00 uur

150 minuten/sms Per maand e 12,50

v.t.u. repair & go reparatie en software Vluchtoord 10 0413 - 250003 ma.-vr. tot 17.00 uur

159104

Samsung U 900

28-07-2008 12:21:31

AR-01  

raditioneel wor- den in de Lan- derdse budget- rondes inkomsten terughoudend meegenomen, terwijl men voor het uitgavenpatroon geen rekening...

Advertisement