Page 1

JAARGANG 14 - VRIJDAG 11 JULI 2008

’Zwangere vrouwen screenen op Q-koorts’

pagina 3 Oude Maasarm Keent in 2012 opgeleverd

pagina 5 35ste Wielerronde van Schaijk

pagina 11 Het gemeenteloket in Ravenstein is alleen nog op maandag- en donderdagochtend geopend.

Dorpsraad Ravenstein geeft strijd voor behoud gemeenteloket niet op

‘Gemeente Oss blijft ons aan het lijntje houden’ RAVENSTEIN - De dorpsraad van Ravenstein blijft strijden voor behoud van het gemeenteloket aan de St. Luciastraat. In een brandbrief aan de voorzitters van de zeven raadsfracties in de gemeente Oss vraagt zij opnieuw aandacht voor het laatste stukje decentrale dienstverlening in het vestingstadje. De dorpsraad pleit niet alleen voor behoud van het servicecentrum, maar ook voor een terugkeer van de in mei vorig jaar afgeschafte avondopenstelling.

orige week donderdag is in de Osse gemeenteraad de Voorjaarsnota 2008 besproken. Een van de acht programma’s uit die nota gaat over hoogwaardige dienstverlening aan inwoners. Er wordt onder meer gesproken over ‘werken aan een gemeente met hoogwaardige voorzieningen’ en ‘trots zijn op de leefbaarheid in stad en kernen’. Over de centrale dienstverlening wordt met geen woord gerept. “Wij zijn zeer verbaasd dat aan dit thema geen enkele aandacht is besteed”, zegt Jan van Rossum, secretaris van de dorpsraad. “De opmerkin-

gen over hoogwaardige dienstverlening aan burgers staan in een heel erg schril contrast met de situatie in Ravenstein, waar vrijwel niets meer over is van de dienstverlening. Wij maken ons daar ernstig zorgen over.” Van Rossum doelt met name op het besluit dat het college in mei 2007 nam om het aantal openingsuren van het gemeenteloket terug te brengen van zeventien naar zes uur per week. De uren die in Ravenstein bespaard worden, zet het college in op het gemeentehuis in Oss, waar vanwege grote drukte vaak lange wachttijden ontstaan op de afdeling Burgerzaken en Belastingen. Het service-

centrum in Ravenstein, waar inwoners terecht kunnen voor het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of uittreksel uit het bevolkingsregister, is alleen nog open op maandag- en donderdagochtend van 9 tot 12 uur. Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen blijft het gemeentelijke loket gesloten en ook de openstelling op dinsdagavond van 17 tot 19 uur is vervallen. Van Rossum: “Vooral het wegvallen van de avondopenstelling betreuren wij zeer. Veel mensen die overdag werken, maakten daar gebruik van. De huidige openingstijden zijn te beperkt en klantonvriendelijk: wanneer mensen niet in Ravenstein terecht kunnen, moeten ze voor een paspoort of rijbewijs twee keer op en neer naar Oss reizen. Erg omslachtig, zeker voor mensen die geen auto hebben.” Loze beloftes De dorpsraad ijvert al ruim een jaar voor het behoud van een stukje dienst-

verlening in Ravenstein, maar wordt door het college van het kastje naar de muur gestuurd of afgescheept met loze beloftes. Dat moet erg frustrerend zijn? Van Rossum: “Dat klopt, we hebben het gevoel dat de gemeente ons aan het lijntje blijft houden. In de zomer van 2007 zou er al een evaluatie plaatsvinden over de vermindering van de openstellingsuren van het gemeenteloket. We kregen van burgemeester Klitsie toen enkel te horen dat er niets verandert om, zo gaf hij aan, verwarring naar burgers toe te voorkomen. Tijdens een commissievergadering in januari hebben wij nogmaals onze standpunten kenbaar gemaakt. Klitsie zegde toen toe in april met een evaluatie in de gemeenteraad te komen. Ook dat is niet gebeurd. Daarom hebben wij als dorpsraad maar besloten ons met een brief rechtstreeks tot de gemeenteraad te richten. Hopelijk neemt die ons wel

Bibliobus in toekomst ook naar Herpen HERPEN - De bibliobus van Basisbibliotheek Maasland gaat ook Herpen aandoen. De gemeenteraad stemde vorige week in met een motie hierover van de fractie VDG. Volgens VDG bestaat in Herpen al langer de wens op de route van de bibliobus te worden opgenomen. Standplaats voor de rijdende bibliotheek wordt waarschijnlijk basisschool ‘t Schrijverke aan de Wassenbergstraat.

Landerd sluit weer aan bij Regio VVV LANDERD - De gemeente Landerd heeft besloten vanaf 2009 weer deels aan te sluiten bij de Regio VVV. “Een aantal jaren geleden zijn we om financiële redenen uitgetreden, de kosten bedroegen toen zo’n 38.000 euro per jaar. Dat vonden we te veel, temeer omdat we ook ons eigen Platform Toerisme hebben”, zegt wethouder Chris School. Konden gemeenten tot voor kort alleen voor het volle pond lid worden van de Regio VVV, inmiddels is het ook mogelijk gericht bepaalde pakketten af te nemen. School: “Wij kiezen nu voor een marketingpakket, waardoor onder meer de folders over Landerd overal in de regio verkrijgbaar zijn. Dat kost achtduizend euro per jaar.”

serieus en ziet zij in dat het voor de leefbaarheid van Ravenstein van groot belang is dat bepaalde voorzieningen behouden blijven.” Burgemeester Klitsie was voor het ter perse gaan van

WEEKBLAD ARENA - WWW.WEEKBLADARENA.NL - VRIJDAG 11 JULI 2008

Arena niet bereikbaar voor commentaar. Zijn reactie volgt in de uitgave van volgende week.


Cor van de Wiel

Mondriaanplein 27 5401 HX Uden - T: 0413 250 167

www.wielnieuws.nl 2

WEEKBLAD ARENA - WEEK 28 - VRIJDAG 11 JULI


Herpense huisartsen waarschuwen

‘Bloeddonoren en zwangere vrouwen screenen op Q-koorts’ fusies.” In mei vorig jaar werd Herpen opgeschrikt door een ongebruikelijke toename van patiënten met griepachtige verschijnselen. Het betrof vooral relatief jonge, actieve personen. Voor elf patiënten was zelfs een ziekenhuisopname noodzakelijk. Na het consulteren van de lokale GGD, longartsen, huisartsen en medisch microbiologen bleek er sprake te zijn van een Q - koortsepidemie.

HERPEN - Zwangere vrouwen en bloeddonoren afkomstig uit gebieden waar veel Qkoorts voorkomt, moeten uit voorzorg worden gescreend op deze aandoening. Dat stellen de Herpense huisartsen Rob Besselink en Alfons Oude Loohuis in het vorige week verschenen vaktijdschrift Medisch Contact. rouwen uit plattelandsgebieden lopen volgens de Herpense artsen een reëel risico geïnfecteerd te worden met de ziekte, die door schapen en geiten kan worden overgebracht op de mens. Onder meer vroeggeboorte en miskramen behoren tot de gevaren. “Besmetting verloopt veelal via de luchtwegen, maar kan ook via voedsel. Bijvoorbeeld na het eten van rauwmelkse geitenkaas. De ziekte kan ook van mens op mens overgaan tijdens zwangerschap, via borstvoeding en bloedtrans-

Verschijnt elke vrijdag in Landerd, Herpen en Ravenstein e.o. Oplage 9850 Eindredactie Sergio Boutkan E-mail sergio@uitleg.nl Telefoon 0486-463112 Mobiel 06-46625651 Kopij P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk Telefoon 0486-463112 Fax 0486-463537 E-mail arena@uitleg.nl www.weekbladarena.nl Hoofdredactie Arnold van der Heijden Acquisitie Herman Smorenberg E-mail herman@uitleg.nl Telefoon 0486-463088 Mobiel 06-53208138 Uitgever Tekst & Uitleg P. v. Winkelstraat 57a 5374 BH Schaijk www.uitleg.nl Druk DKZET Offsetrotatie Hapert Verspreiding Tip Top Telefoon 0485-319050

Inmiddels is het aantal meldingen van Q-koorts in Noordoost-Brabant opgelopen tot ruim over de driehonderd. Meldingsplicht Besselink en Olde Loohuis zeggen zich te hebben verbaasd over het feit dat de overheid weinig maatregelen heeft genomen om een Q-koorts-epidemie te voorkomen. “Dit in tegenstelling tot de soms draconische maatregelen die rondom de vogelgriepepidemie zijn genomen. Opmerkelijk daarbij is dat Qkoorts in de veehouderij heel lang niet meldingsplichtig was. Wellicht speelden economische belangen hierbij een belangrijke rol. Inmiddels heeft landbouwminister Verburg de meldingsplicht ingevoerd. Of dit effect zal hebben, moet nog blijken.” Meer info over Q-koorts is te vinden op de website: www.ggdhvb.nl.

Zwangere vrouwen volgens de Herpense huisartsen een reëel risico geïnfecteerd te worden met Q-koorts.

Oproep aan Arena Een dringend verzoek aan Weekblad Arena: stop het bouwdossier-onderzoek. Arena schept met dit onderzoek een beeld van de wethouder waarmee hij terecht niet blij zal zijn. Terwijl wethouder School binnen de muren van het gemeentehuis zijn uiterste best aan het doen is om het vertrouwen terug te winnen bij de ambtenaren om zo het interne probleem opgelost te krijgen, blijft u met uw blad maar zaken naar buiten gooien. U lijkt te vergeten dat de wethouder binnen het college beloftes gedaan heeft om de interne problemen op te lossen. Hoe kan hij die zo waarmaken? Daarnaast vestigt u zoveel aandacht op die dossiers dat u hierbij het beeld creëert van een wethouder die alleen maar bezig zou zijn geweest met zaken buiten zijn taken. Alsof hij alleen maar uit zou zijn op een simpele wijze van scoren bij burgers. U maakt hem tot een Don Quichot die ambtenaren en windmolens niet kan onderscheiden. Daarnaast zet u de ‘getroffen’ Landerdse burgers te kijk met dit onderzoek. Moet bijvoorbeeld heel Landerd nu serieus gaan denken dat Clemens en Anja Peters werkelijk een wethouder nodig hebben om bij de gemeente aangetoond te krijgen dat hun schuur echt al jaren bestaat? Uw onderzoek zal alleen iets ‘toe kunnen voegen’ als u werkelijk onwil aantoont bij de ambtenaren, maar daar slaagt u slecht in. U draagt geen nieuwe feiten aan tot dusver. Uit uw aankondigingen over het onderzoek lijkt u die onwil wel graag te willen gaan aantonen. Een vreemde wijze van onderzoeksjournalistiek bedrijven overigens: u gaf hiermee aan wat de conclusies van uw onderzoek zullen worden, terwijl dit onderzoek nog gestart moest worden. Maar als onwil bij de ambtenaren werkelijk aanwezig geweest is, had de wethouder dit intern natuurlijk al lang aan kunnen tonen en zouden de betreffende ambtenaren al lang ontslagen zijn. Als u nog even doorgaat op uw weg, schept u het beeld van een wethouder die enkel een probleem verzonnen heeft om vervolgens de held te kunnen spelen bij de oplossing. Daarbij zou hij dan ook nog eens heel onhandig het verkeerde probleem verzonnen hebben.

Nieuwe AED’s Landerd na zomervakantie geïnstalleerd Arena berichtte vorige week over de uitbreiding van het aantal AED’s in Landerd. Naast de reeds aanwezige hartschokapparaten bij de Rabobank-vestigingen in Schaijk en Zeeland, basisschool ‘t Oventje en het Wapen van Reek, worden ná de zomervakantie ook AED’s geïnstalleerd op de volgende locaties: voetbalvereniging DAW, tennisclub De Witte Schare, Smidse en De Donk in Schaijk, De Vlashoeve, de Boterbloem en sportpark De Bundel in Zeeland en voetbalclub Achilles en de tennisvereniging in Reek.

Ze houden ons voor de gek Het volgende piepkleine berichtje stond twee maanden geleden ergens verstopt tussen allerhande interessante weetjes in het kenniskatern van De Volkskrant: “De gemiddelde wereldtemperatuur zal de komende tien jaar wellicht niet echt stijgen, omdat de Noord-Atlantische oceaan door natuurlijke variaties iets afkoelt. Dat voorspellen Duitse klimatologen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature’ van 1 mei. Tot nog toe werd aangenomen dat er te weinig over het diepere oceaanwater bekend was voor voorspellingen over tien jaar. Volgens de onderzoekers echter volstaan ook oppervlaktetemperaturen al. Die wijzen nu op afkoeling”. Jarenlang worden we overspoeld met hel en verdoemenisberichten over de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel, op alle fronten worden miljarden euro’s kostende maatregelen getroffen om het tij te keren, en dan dit nietig berichtje met nieuws dat volledig haaks staat op wat ons wordt voorgehouden. Veel verstand heb ik niet van natuurkundige processen, maar ik kan me haast niet voorstellen dat een complete oceaan afkoelt onder invloed van de toename van CO2 in de atmosfeer en gelijkertijd de aarde opwarmt. Niet lang hierna verscheen in dezelfde krant het bericht dat onderzoek van de universiteit van Utrecht uitwijst dat de zeespiegel lang niet zo snel zal stijgen als voorspeld. Tot heden werd aangenomen dat door het smelten van de ijskap op Groenland de zeespiegel in de komende eeuwen met zes meter zou stijgen. Onderzoek van de Utrechtse glaciologen die sinds 1991 metingen verrichten toont echter aan dat deze vrees ongegrond is. Wat me nu hogelijk verbaast, is dat dit soort berichten niet op de voorpagina’s van alle kranten verschijnen en dat het Journaal er geen woord aan vuil maakt. Dat onze politici zwijgen in alle talen verbaast me dan weer niet. Want in een half jaar tijd heeft ons koninkrijk maar liefst 18 miljard euro binnen gehaald met milieuheffingen als slurptax, vliegtax en verpakkingstax. Als ze dit soort berichten voor waar aan nemen, moeten ze ons al dat ten onrechte geïnd belastinggeld terugbetalen en dat past nu eenmaal niet in de Haagse tradities. Van de milieubeweging heb ik in de afgelopen maanden ook helemaal niets gehoord. Volgens mij voelen ze nattigheid. Want het enige nieuws in de afgelopen maanden was dat ze in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland duizenden hectares uitstekende landbouwgrond onder water willen zetten. Als het niet linksom kan dan maar rechtsom, maar de door hen voorspelde natte voeten zullen we krijgen. Voor wie zich afvraagt hoe de Groene Khmer in tijden van wereldwijde voedselschaarste zo’n krankzinnig idee kan verantwoorden, heb ik het antwoord: de mens kan langer overleven zonder voedsel dan zonder water. Roosevelt zei: ‘Je kan korte tijd alle mensen voor de gek houden. Je kan sommige mensen altijd voor de gek houden. Maar je kunt niet altijd alle mensen voor de gek houden’. Ik voorspel u dit: over vijf jaar staat het CO2 verhaal naast de zure regen, het Ozongat en de millenniumbug hoog in de top 10 van de grootste leugens in de geschiedenis van de mensheid. Theo van Duren

Geluidsscherm en dienstwoning bij Stichting Hulphond Herpen HERPEN - De Stichting Hulphond uit Herpen heeft van het Osse college van B en W toestemming gekregen een dienstwoning te bouwen op haar terrein aan de Broekstraat. Het hondenopleidingsinstituut had al langer plannen voor het bouwen van een woning voor de beheerder, maar de vergunningaanvragen hiervoor werden geweigerd vanwege de geluidsoverlast van de naastgelegen A50. Tussen het Hulphond-complex en de snelweg wordt nu een geluidsscherm geplaatst, waardoor de stichting wel groen licht krijgt voor realisatie van de dienstwoning.

Albert van Duren, Reek

Naschrift redactie: Wij zullen ons onderzoek naar de bouwdossiers de komende maanden voortzetten en daarna conclusies trekken.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 28 - VRIJDAG 11 JULI

3


Elke dinsdag Countrydansen Countryfriends O.N. Line vanaf 20 uur in de Potter in Schaijk Elke woensdag Kienen t.b.v. vogelvereniging Kleur en Zang vanaf 20 uur in het Witte Huis in Zeeland Elke woensdag Kienen t.b.v. verenigingen in Herpen vanaf 20 uur in ‘t Slotje in Herpen

JULI 12 13 13 19 20 20 20 27 29 29

Zomer-Carnaval met orkest Sowieso en zanger Frans Duyts, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Dansen met Les Chromona’s van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest The Wiggs vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Concert door organist Jan Jansen, vanaf 16 uur in de St. Luciakerk in Ravenstein Extra dansavond met orkest Idem Dito, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Rommel- en prulariamarkt CV De Heikneuters met Rad van Avontuur en ballonnenwedstrijd voor de kinderen, vanaf 11 uur op het terrein van camping De Heische Tip in Zeeland Dansen met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Kameleon vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Grote Zomermarkt met terrasjes, muziek en kindervermaak, van 9 tot 17 uur in het centrum van Overlangel Dansen met Les Chromona’s van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Jersey vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen Oud papier Reek Oud papier Schaijk West

AUGUSTUS 3

Dansen met orkest Flair van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Sowieso vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 4-8 Inka-kamp Zeeland 5 Oud papier Schaijk Oost 6 Openstelling heemhuis De Komme, van 14 tot 16 uur aan de Netjeshof in Schaijk 9 Baxenbosbattle: zevenkamp met ‘s avonds een optreden van KéOss op het sportveld van Huisseling 9-12 Kermis Schaijk 10 Dansen met orkest Come Back van 15 tot 19.30 uur en dansen met het Safari Kwartet vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 13 Vakantie Bal: extra dansavond met orkest Jersey, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 17 Buurtvereniging De Bossestroat straat-inritverkoop (rommelmarkt), van 10 tot 17 uur in de Bossestraat in Schaijk 17 Tweedehands Goederenmarkt met erfhuis t.b.v. stichting Herpen in Woord en Beeld, van 10 tot 17 uur in het centrum van Herpen 17 Dansen met orkest The Drivers van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest The Wiggs vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 23 Extra dansavond met live muziek, vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 23-26 Kermis Zeeland 24 Grote rommelmarkt, van 9.30 tot 16 uur bij café-camping De Brug in Herpen 24 Dansen met orkest Kameleon van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Idem Dito vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen 26 Oud papier Reek 26 Oud papier Schaijk West 31 Dansen met The Sunshine Boys van 15 tot 19.30 uur en dansen met orkest Jersey vanaf 20.30 uur bij Thekes in Herpen

Tweedehands-goederenmarkt in Overlangel OVERLANGEL - De Stichting Zomerfeesten Overlangel, voortgekomen uit vertegenwoordigers van voetbalvereniging OKSV, korfbalclub TOG en carnavalsgezelschap De Nachtgravers, houdt zondag 20 juli een tweedehands-goederenmarkt op De Brink. De markt duurt van 9 tot 17 uur. Ook de kids kunnen zich op de markt vermaken. Entree bedraagt 2,50 voor volwassenen. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Grote rommelmarkt bij De Brug in Herpen HERPEN - Bij café-cafetaria-camping De Brug in Herpen wordt op zondag 24 augustus weer een grote rommelmarkt gehouden. Bezoekers zijn welkom van 9.30 tot 16 uur, de entree bedraagt een euro. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree. Wie een grondplaats wil bezetten op de markt, kan een plaatsje huren voor 12 euro. Meer info: 0486-411668 of 0486-411915.

4

WEEKBLAD ARENA - WEEK 28 - VRIJDAG 11 JULI


Onderzoek naar explosieven bijna afgerond

Project Oude Maasarm Keent in 2012 opgeleverd KEENT - Het project Oude Maasarm Keent wordt naar verwachting pas medio 2012 opgeleverd. De werkzaamheden liepen de nodige vertraging op vanwege een uitgebreid onderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek is bijna afgerond en er zijn slechts enkele kleine explosieven gevonden. De nieuwe brug in Keent is eind dit jaar gereed.

Fotobewerking van de toekomstige brug over de Maas bij Keent. n april van dit jaar is de aanleg van de Keentse brug gestart. “Tot nu toe verloopt het bouwen voorspoedig. In september wordt het betonnen brugdek gestort. De precieze datum wordt nog bekendgemaakt, zodat geïnteresseerden kunnen komen kijken”, zegt Tom Violier van Dienst Landelijk Gebied over de brug, die 150 meter lang en zes meter breed wordt. Gelijktijdig met de werkzaamheden voor de Keentse brug start na de zomer de ophoging van de Keentseweg tussen de Bronk en de dijkring rond Keent. De verwachting is dat de nieuwe brug en de opgehoogde Keentseweg eind 2008 worden opgeleverd. Na de zomer van 2009 start het grondwerk voor de aanleg van de tijdelijke veredelingshaven aan de Maas. In het voorjaar van 2010

komt de zandveredelingsmachine. Violier: “Deze machine zeeft in de tijdelijke veredelingshaven het zand en grind, zodat de ontgraven grond wordt omgezet naar duurzame bouwstoffen voor woning- en wegenbouw. Dit duurt tot en met de zomer van 2011. Begin 2011 start het uitgraven van de Oude Maasarm. Deze werkzaamheden duren het hele jaar. Eind 2011 vindt de oplevering plaats van aanleg van de geul.” Keentsche Uiterwaard Over de inrichting van de Keentsche Uiterwaard moet men na de zomer nog een definitief besluit nemen. Mocht er groen licht zijn voor de inrichting van de uiterwaard, dan zal de uitvoering van de beide onderdelen (aanleg geul en inrichting uiterwaard) zoveel mogelijk parallel aan elkaar lopen. De verwach-

ting is dat fase 2 en daarmee het hele project Oude Maasarm Keent rond 2012 kan worden opgeleverd. Info-Kee(n)t In tegenstelling tot eerdere berichten is de info-Kee(n)t niet elke vrijdag geopend. “Tot nu toe is van de inloopspreekuren nauwelijks gebruikgemaakt”, zegt Tom Violier. “Daarom is besloten

via de website keent.net en de lokale media aan te kondigen wanneer er inloopspreekuren zijn. De infoKee(n)t staat langs de Keentseweg, bij de brug in aanleg.” In de zomermaanden zijn de inloopspreekuren op de vrijdagmiddagen 15 en 29 augustus van 15 tot 16 uur.

Oude Maasarm Keent Het deels weer uitgraven van de Oude Maasarm bij Keent zorgt voor grotere veiligheid bij hoogwater, doordat de waterstand van de Maas bij extreme afvoeren wordt verlaagd. Er ontstaat 350 hectare natte natuur en een prettige omgeving om te wonen en te recreëren. Keent wordt een met water en natuur omzoomd eiland. Er komt een brede geul met daarover een brug en verschillende recreatievoorzieningen te midden van ooibossen, struwelen, moerassen, stroomdalgraslanden. Aan het project Oude Maasarm Keent werken mee: Dienst Landelijk Gebied, Rijkswaterstaat Limburg, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss. Meer info: www.keent.net.

Eerste exemplaar boekje Bijzonder dagje uit in Oss

Reek komend weekend weer bedevaartsoord

RAVENSTEIN - Wethouder Jan van Loon heeft maandagmiddag in Ravenstein het eerste exemplaar van het boekje ‘Bijzonder dagje uit in Oss’ overhandigd aan drie toeristische organisaties in Oss: Regio-VVV, het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein (TIR) en Toeristisch Informatiecentrum Megen (TIM).

REEK - Aanstaande zaterdag en zondag vinden in Reek weer de jaarlijkse Sint Donatus-vieringen plaats. De vieringen zijn op zaterdagavond om 19 uur en op zondagmorgen om 9 en 10.30 uur. Daarnaast is er zondagmiddag om 15 uur nog een Plechtig Lof ter ere van Sint Donatus. Pastoor Leo de Louw nodigt iedereen uit om Sint Donatus te eren. “De meeste mensen zijn toch wat bang voor bliksem en donder. Als zij dan op bedevaart geweest zijn, houden zij daar een goed gevoel aan over.” Ook buiten de vieringen om kan een bezoek worden gebracht aan Sint Donatus om er een kaarsje aan te steken.

Het boekje Bijzonder dagje uit in Oss schetst een beeld van het historische verleden, karakteristieke kernen, bezienswaardigheden en natuurgebieden in de gemeente ss. Met een compleet toeristisch ABC en gratis fietsroute vormt de brochure een wegwijzer voor een dagje uit in Oss. Het boekje is vanaf volgende week voor 1 euro te koop bij alle VVVwinkels. Bijzonder dagje uit Oss verschijnt in een serie van dertien boekjes. Bijzonder dagje uit in Sint Anthonis, Boxmeer, Landerd en Lith zijn reeds uitgebracht. De boekjes verschijnen binnen de promotiecampagne Bijzonder NoordoostBrabant.

In Reek kan men zondag een kaarsje aansteken bij het beeld en de relikwieën van Sint Donatus.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 28 - VRIJDAG 11 JULI

Parochies H. Antonius Abt Reek Pastoor: L.J.M. de Louw, Mgr. Borretstraat 3, 5375 AA Reek, 0486472339, e-mail: reek.h.antoniusabt@home.nl. Spreekuren op woensdag en zaterdag van 10 tot 11.30 uur. Diensten: zaterdag 19 uur en zondag 10.30 uur. Mariakapel in de kerk doorlopend geopend. H. Antonius Abt Schaijk Pastoor: A.J.M. Hermans, Past. Van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk, 0486-461220, e-mail: pastoor_hermans@h-antonius-abt.nl. Vieringen: zaterdag 18 uur, zondag 9.30 en 11 uur. Vespers in de Mariakapel: maandag tot en met vrijdag 18 uur. Mariakapel open van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 18 uur. H. Jacobus de Meerdere Zeeland Kapelaan M. Dorssers, Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377. Kapelaan A.Holvoet, Oudedijk 43, 5409 AB Odiliapeel, 0413-272445. Secretariaat: Kerkstraat 51, 5411 EA Zeeland, 0486-451377, fax 0486-452870, e-mail: info@pe-ovz.info H. Missen: woensdag en vrijdag 19 uur, zaterdag 17.30 uur, zondag 9.30 uur. Rozenkransgebed: dinsdag 19 uur, Vespers: donderdag 18.45 uur. St. Lucia Kerkgebouw: St. Luciastraat 1 Ravenstein. Pastor: pater Joep van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, (0486) 411595, email: parall@planet.nl Kerkhofbeheerder: Jan van Schadewijk, 0486-411861. St. Sebastianus Kerkgebouw: Rogstraat 2 Herpen. Pastor: A. Driever, Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen, 0486-411424. H. Willibrordus Kerkgebouw: Maasdijk 69 Demen, 0486-411748. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, email: alimuken@planet.nl St. Vincentius Kerkgebouw: Laagstraat 16 Deursen. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: alimuken@planet.nl St. Lambertus Kerkgebouw: Hamstraat 1 Huisseling. Pastoor: pater J. van Gaalen, St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein, 0486-411595, e-mail: parall@planet.nl St. Victor-Antonius Abt Kerkgebouw: Kerkstraat 20 Overlangel. Pastor: Harrie Zandbelt, Loonsestraat 2, 5371 PJ Neerloon, tel. 0486-411282.

Huisartsen Er is een gemeenschappelijke avond-, nacht- en weekenddienstregeling van de huisartsen in de regio Oss, 's-Hertogenbosch en Veghel. Deze huisartsenpost is dagelijks bereikbaar van 5 uur 's middags tot 8 uur de volgende ochtend, en verder in het weekend en op feestdagen. U kunt de post bellen voor dringende hulp die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. De huisartsenpost is bereikbaar onder tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Tigchelaar en Peeters, Sultzbachstraat 6, 5371 ES Ravenstein, tel. 0486-412242. Spoedlijn overdag: 0486-414155. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur, uitsluitend volgens afspraak. J. Keulers en Mw. W. v.d. Laan, Contre Escarpe 2, 5371 CK Ravenstein, tel. 0486-411530. Spoedlijn overdag: 0486-415965. Spreekuur: Volgens afspraak. R. Besselink en A. Olde Loohuis, St. Sebastianusstraat 12, 5373 AE Herpen, tel. 0486-411321. Spoedlijn: overdag 0486-416484. Spreekuur: ma. t/m vr. Van 8.00-9.00 uur en volgens afspraak. Huisartsenpraktijk Reek, tel. 0486-475139, spoedeisende hulp, tel. 0486-473816, weekenddienst Reek, tel. 0900-8880. Huisartsengroepspraktijk Schaijk, tel. 0486-462044, spoedeisende hulp, tel. 0486-462064, weekenddienst Schaijk, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Zeeland, tel. 0486-451200, spoedeisende hulp, tel. 0486-451600, weekenddienst Zeeland, tel. 0900-8860.

Apotheek Service Apotheek Ravenstein, Marktstraat 10, 5371 AD Ravenstein, tel. 0486-416111. Apotheek Schaijk, Schutsboomstraat 15, 5374 CA Schaijk, tel. 0486-463344, fax 0486-463424, e-mail apotheekschaijk@ezorg.nl

Tandartsen MM.E.A. de Graaf, Zeeland, tel. 0486-420500. A.M.W.T.M. de Hond, Schaijk, tel. 0486-461552. J.E.M. Jacquemard, Zeeland, tel. 0486-452783. G.P. van Koersveld, Schaijk, tel. 0486-463937. P. van Hooft, tel. 0486-412118 (Herpen) / 0486-416200 (Ravenstein).

Dierenartsen Dierenkliniek Schaijk, Scheisestraat 10a, tel. 0486-463636.

Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost Zorgvragen: 0900-8803; 10 cent p/m, 24 uur per dag. Website: www.thuiszorgbrabant.nl / e-mail info@stbno.nl. Bij STBNO kunt u terecht voor Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voeding en Dieet, Thuiszorgwinkel en Uitleen, ZorgActief Cursus en Service. Thuiszorgwinkels: Uden, Industrielaan 1, open ma-vr van 8.30 tot 17 uur, za van 10 tot 17 uur; Veghel: Stadhuisplein 47, open ma-vr van 9 tot 12 uur; Oss, Schadewijkstraat 8, open ma-vr van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.

5


Geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 juli 2008

Zoekt u iets gezonds?Kies ons Klavertje! Gewoon bij Albert Heijn.

Plus Van Bavel - Schaijk Pastoor van Winkelstraat 16 - T: (0486) 461379 Open: maandag t/m donderdag 08 - 20 uur / vrijdag 08 - 21 uur / zaterdag 08 - 18 uur

6

WEEKBLAD ARENA - WEEK 28 - VRIJDAG 11 JULI


Pierre Spanjers voorganger tijdens plechtige hoogmis

Sint Annafeest Koolwijk dit jaar kleiner opgezet KOOLWIJK - Sint Anna wordt in Koolwijk traditioneel herdacht op 26 juli. Als dit niet op een zondag valt, wordt het Sint Annafeest gevierd op de eerste zondag erna. Dit jaar is dat op 27 juli. Een bezoek aan het St. Annafeest is goed te combineren met een wandeling door de bossen van Herperduin. Ieder jaar trekt het St. Annafeest een groot aantal ‘pelgrims’ die van heinde en verre komen. Velen grijpen deze gelegenheid aan om familieleden of vrienden te bezoeken of te ontmoeten. p zaterdag 26 juli om 18 uur is er een mis onder leiding van pastoor Driever. Als het weer het toelaat vindt deze plaats in de open lucht, anders wordt uitgeweken naar de kapel. Zondag 27 juli vormt de plechtige hoogmis om 10.30 uur in de openlucht het hoogtepunt

HERPEN - Ten behoeve van de stichting ‘Herpen in woord en beeld’ vindt op zondag 17 augustus van 10 tot 17 uur een zogenoemd ‘erfhuis’ plaats, waarbij de gehele dag per opbod allerlei spullen worden geveild. Rond de veiling is er een tweedehands goederenmarkt en hobbymarkt zijn er diverse kinderactiviteiten. De opbrengst gaat naar de Stichting ‘Herpen in woord en beeld’, die het cultureel erfgoed in Herpen en omgeving waarborgt en verfraaiing van de dorpen voorstaat. De stichting heeft in het verleden al diverse kunstwerken en monumenten gerealiseerd. Voor het huren van een kraam (20 euro) of grondplaats (10 euro voor 4 meter) kan men terecht bij Diana Koopmans, 0486-412518.

Een drukte van belang tijdens de openluchtmis op het jaarlijkse St. Annafeest in Koolwijk. van het St. Annafeest. De muzikale opluistering wordt verzorgd door het Herpens gemengd koor onder leiding van Gerard Bierman. Dit jaar heeft de organisatie Pierre Spanjers als voorganger gevraagd. Pater Spanjers is in 1962 in Londen tot priester gewijd. Vervolgens heeft hij twintig jaar als missionaris in Con-

Zondag 13 juli première in Cuijk

Zeelandse musici op pad met Vierdaagse Orkest ZEELAND/CUIJK - Het Vierdaagse Orkest treedt dit jaar voor het eerst in alle traditionele etappeplaatsen op. Tot dit jaar ontbak een optreden in Wijchen, maar daar komt nu verandering in. De première van het Vierdaagse Orkest, bestaande uit een groot harmonieorkest, een slagwerkgroep, een combo en een zanggroep, is zondag 13 juli in de schouwburg in Cuijk.

Het Vierdaagse Orkest is gestart in 1986. Het harmonieorkest van meer dan 80 muzikanten uit onder meer Zeeland en Uden staat al tien jaar onder leiding van Bart van Zutven. Van Zutven is dirigent van muziekverenigingen in Zeeland, Boekel en Mill en het Regio Orkest Oost-Brabant. Onder zijn leiding is het Vierdaagse harmonieorkest uitgegroeid tot een gezelschap amateur-musici dat een hoog niveau weet te bereiken. Dat geldt ook voor de vijftienkoppige slagwerkgroep, die onder leiding staat van instructeur Melvin Puijn. Het Vierdaagse Orkest wordt verder bijgestaan door een combo bestaande uit acht muzikanten en een zanggroep van vijftien zangers en zangeressen. Het Vierdaagse Orkest treedt dit jaar zes keer op. Alle optredens zijn gratis bij te wonen en vinden plaats op grote podia, voorzien van professionele belichting en geluidsversterking. Rondom de optredens zijn in alle plaatsen tal van andere activiteiten georganiseerd. De optredens: zondag 13 juli 14 uur: Schouwburg Cuijk; maandag 14 juli 20 uur: voor het gemeentehuis in Elst; dinsdag 15 juli 19 uur: Markt Wijchen; woensdag 16 juli 20 uur: Marktplein Groesbeek; donderdag 17 juli 19.30 uur: Maaskade Cuijk; vrijdag 18 juli 11 uur: terras café De Posthoorn Cuijk. Meer informatie: www.vierdaagorkest.nl Optredens van het Vierdaagse Orkest trekken honderden bezoekers, zoals tijdens het concert in Elst vorig jaar.

Goederenmarkt met erfhuis in centrum van Herpen

go gewerkt. In die tijd heeft hij ook nog gestudeerd in Kampala (Oeganda) en Jeruzalem. Daarna heeft hij diverse functies bekleed in Chicago, Jinja (Oeganda), Hyderabad (India) en Rome. Sinds 2004 is hij Rector in het centraal huis Mill Hill in Oosterbeek. Samen met pastoor Driever zal pater Spanjers in de Hoogmis voorgaan. Anna Wie was Anna eigenlijk? Anna wordt genoemd in een bijbelgeschrift uit de tweede eeuw na Christus, ook wel het proto-evangelie van Jacobus genoemd. Dit evangelie wordt niet officieel door de kerk erkend en is daarom niet in de bijbel opgenomen. Anna wordt hierin als moeder van Maria genoemd. Er is eigenlijk maar weinig over haar bekend. Anna kreeg haar kind pas op latere leeftijd en

daardoor is zij beschermvrouwe van onvruchtbare en zwangere vrouwen geworden. Geen tent “Helaas hebben we dit jaar niet de beschikking over een tent. Door de hogere kosten en een afnemende belangstelling zag het bestuur zich genoodzaakt om te kiezen voor een kleinere opzet”, vertelt Frans Boeijen van de organisatie van het St. Annafeest. “Voor het gezellige samenzijn na afloop van de missen gaan we dit jaar naar boer Bens aan de andere zijde van de straat. In samenwerking met de buurtvereniging wordt hier voor een drankje gezorgd.” Men vindt de St. Annakapel aan de Berghemseweg in Koolwijk, gelegen tussen Berghem en Herpen. Meer informatie over Koolwijk en de St. Annakapel is te vinden op www.fenta.nl.

Straatverkoop in Bossestraat Schaijk SCHAIJK - Buurtvereniging De Bossestroat uit Schaijk houdt een straatverkoop. Op zondag 17 augustus bieden bewoners van de straat op hun oprit diverse tweedehands spullen aan. Daarnaast is op de markt een terras met muziek. Voor kinderen zijn er diverse spelactiviteiten, waaronder een springkussen. De straatverkoop is van 10 tot 17 uur. Volwassenen betalen 1 euro entree, dit is inclusief koffie of thee. Kinderen hebben vrije toegang. Het is ook mogelijk zelf een plek te huren. Dit kost 10 euro. Voor meer informatie: Rien van Mun, 0486-462342.

Dubbelexpositie in Raadhuis Ravenstein RAVENSTEIN - De Stichting Werkgroep Cultuur Ravenstein organiseert een expositie van Sylvia Dekker (schilderijen) en Riet Koel (ruimtelijk werk) in het Raadhuis aan de St. Luciastraat. De tentoonstelling is tot en met 10 augustus te bezoeken tijdens de openingstijden van het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein, van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 16.30 uur en zondags van 12 tot 16 uur. Meer informatie is te vinden op: www.toerismeravenstein.nl of www.cultuurravenstein.nl.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 28 - VRIJDAG 11 JULI

Sfeerbeeld van de veiling in Herpen.

Organist Jan Jansen geeft concert in Ravenstein RAVENSTEIN - Jan Jansen, organist van de Dom in Utrecht, geeft zondag 13 juli om 16 uur een orgelconcert in de St. Luciakerk in Ravenstein. Hij brengt diverse bekende orgelwerken ten gehore, waaronder een triosonate van Bach en de Suite Gothique van Boëlmann. Entree bedraagt zeven euro.

Uit de kindertijd Vroeger gingen wij als kinderen, graag bij grootmoe op bezoek. Zij maakte warme chocolade, bij een sneetje peperkoek. Grootva sloeg dan aan’t vertellen, uit zijn eigen kindertijd. ‘t Waren meestal spookverhalen, want die wilde hij graag kwijt. Hij sprak over witte geesten, in het middernachtelijk uur, die soms ijselijk konden krijsen, en tekens schreven op de muur. op de uiterwaard, de lichtjes, zoekend, dwalend her en der. Waren de ongedoopte zieltjes, kindertjes van heind’en ver. Hij vertelde over heksen, één woonde bij hem in de straat. Hangend over ‘t onderdeurtje, had zij soms met hem gepraat. Als een heks je voetstap kruiste, bracht dat meestal ongeluk. Was’t niet de melk die plots verzuurde, dan viel er wel iets kostbaars stuk. Ook keek hij naar kattendansen, op een grote groene wei. De grootste kat stond in het midden, dat was de buurvrouw, zo wist hij. Grootmoe zat stil mee te luisteren, terwijl zij op haar breiwerk keek. En we hoorden haar vaak zeggen, “maak toch die kinderen niet van streek”. Maar wij wilden alles horen, al stak het zweet ons in de brand, en gingen wij met bibberknieën, weer naar huis toe naderhand. Nu zijn wij volwassen mensen. Grootva’s leven is voltooid. Hij stierf, maar al zijn spookverhalen, en hem vergeten wij toch nooit. Riet Derks

7


Bungalowpark LIBRA Ommen Te huur: nog enige moderne bungalows voor 175,= per week all-in in de maanden september, oktober en in de herfstvakantie. Folders verkrijgbaar via telefoon

0529-457224

Moeslandse carnavalsjeugd mag loods bouwen SCHAIJK - Stichting Carnaval de Moeslanden heeft van het college van B en W toestemming gekregen in het najaar een tijdelijke loods te bouwen op het terrein van Peter Loeffen aan de Waterstraat in Schaijk. “Deze zogeheten romneyloods is bestemd voor het bouwen van carnavalswagens door jongeren tussen twaalf en zestien jaar. Dat is een groep die nu een beetje tussen wal en schip valt”, zegt wethouder Chris School. In het kader van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet nog wel een vrijstellingsprocedure worden doorlopen, maar School verwacht daarbij weinig problemen. “Ik denk dat de bouw van de loods in september kan starten.” Het is de bedoeling dat de carnavalsjongeren in de toekomst een definitieve bouwloods krijgen in het nieuw te ontwikkelen gebied SchaijkWest.

Per 1 oktober

Gemeente Landerd breidt digitale dienstverlening uit LANDERD - De gemeente Landerd breidt haar digitale dienstverlening komend najaar uit. Met ingang van 1 oktober kan men op de gemeentelijke website www.landerd.nl terecht voor de volgende ‘digitale producten’: integrale horecavergunning, aanvraag kapvergunning, aanvraag in- en uitritvergunning, aanvraag reclamevergunning, indienen bezwaar, aanvragen reclame-ontheffing en rioolaansluitvergunning. Op dit moment zijn via de webwinkel van de gemeente Landerd al uittreksels uit de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens (GBA), een verklaring hoofdbewoner, een digitale plattegrond en formulieren voor verhuizing binnen de gemeente verkrijgbaar.

Sjoerd de Groot uit Schaijk afgestudeerd als dierenarts

Kienen in dorpshuis ’t Slotje Herpen

SCHAIJK - Sjoerd de Groot (29) uit Schaijk is op 2 juli afgestudeerd als dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht met als specialisme ‘kleine huisdieren’. Per 15 juli gaat hij aan de slag als dierenarts op Curaçao. Sjoerd was leerling aan het Mondriaan College in Oss.

HERPEN - Al jarenlang wordt er elke woensdag weer gekiend voor de Herpse verenigingen die gevestigd zijn in dorpshuis ’t Slotje. De wekelijkse opbrengst komt ten goede aan de verenigingen en dorpshuis ’t Slotje. De kienavonden beginnen iedere woensdag om 20 uur.

‘Reekse’ zuster Henrice overleden REEK - In haar moederhuis van de zusters Franciscanessen in Veghel is donderdag de ‘Reekse’ zuster Henrice (foto) op 95-jarige leeftijd overleden. In de jaren zeventig en tachtig was zuster Henrice steun en toeverlaat op de Reekse pastorie. Zij diende zestien jaar onder wijlen pastoor Scheepens. Na diens overlijden in 1991 keerde zuster Henrice terug naar het Franciscanessen-klooster in Zijtaart om vervolgens na enkele jaren definitief haar intrek te nemen in het moederhuis in Veghel. Zuster Henrice wordt begraven op maandag 14 juli, na de uitvaartdienst in de kloosterkapel.

Zondag 20 juli

Grote rommelmarkt op De Heische Tip Zeeland ZEELAND - Op camping De Heische Tip in Zeeland vindt zondag 20 juli weer een grote rommelmarkt plaats. Organisatie is als vanouds in handen van carnavalsvereniging De Heikneuters. Wat ooit begon als een intiem feestje met enkele kramen en een terras is in de loop der jaren uitgegroeid tot een happening van formaat, waarbij het aantal kramen tot ver boven de honderd is gegroeid. Voor de kids is er een ballonnenwedstrijd en bij mooi weer kan men een frisse duik nemen in ‘het Ische gat’. Op het terras van de Heische Tip is het bekende rad van avontuur aanwezig. De rommelmarkt begint om 11 uur. Er is nog een beperkt aantal kramen te huur. Telefonische inlichtingen hierover zijn verkrijgbaar via 0486-451458 of 0486-451832.

Kids Gym Actief

Cursus voor kinderen met overgewicht LANDERD/OSS - Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost houdt de cursus Kids Gym Actief. Deze cursus is bedoeld voor jonge kinderen die kampen met overgewicht.

www.vidireo.nl 8

Overgewicht bij kinderen is een groeiend probleem in Nederland. Momenteel zijn er ongeveer 425.000 kinderen met overgewicht. Waarschijnlijk is dit aantal in 2050 nog sterker in omvang toegenomen en daarmee het grootste gezondheidsprobleem. Het kan onder andere zorgen voor diabetes, hart- en vaatziekten en slijtage van gewrichten. Kinderen kunnen naast fysieke klachten ook geestelijk en sociaal in de knel komen. Door overgewicht zijn zij bijvoorbeeld snel moe en niet goed in staat mee te doen aan sportieve activiteiten. De cursus Kids Gym Actief besteedt tijdens themabijeenkomsten en sportieve activiteiten aandacht aan een leefstijl met gezond eten en genoeg beweging. De cursus is erop gericht kinderen te leren dat actief bezig zijn en gezond eten plezierig is. Ook ouders doen mee. Zij hebben een belangrijke rol in het begeleiden en stimuleren van hun kinderen. Alle activiteiten zijn onder leiding van een fysiotherapeut, diëtist en opvoedkundige. De cursus wordt gehouden in Boxmeer, Cuijk, Heeswijk-Dinther, Oss, Uden en Veghel. Er is een cursus voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar en een voor kinderen in de leeftijd 8 tot en met 12 jaar. Beiden starten in september. Deelname kost 70 euro voor leden van ZorgActief Cursus en Service. Anderen betalen 75 euro. Voor meer informatie en aanmelding: 0900-8803.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 28 - VRIJDAG 11 JULI


Zuinige auto‘s steeds meer in trek

Kleine modellen zorgen voor groei personenautomarkt Volgens cijfers van BOVAG en RAI Vere niging is de verkoop van nieuwe personen auto’s in de eerste zes maanden van 2008 met 1,8 procent gestegen ten opzichte van dezelf de periode vorig jaar. Tot en met juni zijn er ruim 300.000 auto’s op kenteken gezet. Vooral de opmars van kleine automodellen zet door.

fgelopen juni verkochten de Nederlandse autobedrijven met ongeveer 48.500 stuks bijna acht procent minder dan in juni 2007, toen er zo’n 52.500 nieuwe auto’s over de toonbank gingen. Desondanks, en ondanks het verslechterde consumentenvertrouwen, valt er over het eerste halfjaar een verkoopplus te noteren. Milieubewustzijn Het zogenoemde ‘Asegment’ van de kleinste auto’s, zoals de Toyota Aygo, Fiat Panda en Ford Ka, was in 2007 al goed voor een marktaandeel van ruim dertien procent, terwijl dat in 2004 nog tien procent was. In de eerste vijf maanden van 2008 is het aandeel verder gestegen naar ruim vijftien procent. De toename valt toe te schrijven aan de fiscale stimulering

Het zogenoemde ‘A-segment’ van de kleinste auto’s, zoals bijvoorbeeld de Fiat Panda, is goed voor een marktaandeel van ruim vijftien procent.

van zuinige autos, de fors stijgende brandstofprijzen, het toenemende milieubewustzijn bij consumenten en de keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de fiscale ontmoediging van onzuinige autos (onder meer via de ‘slurptaks’) speelt een rol.

wagen (circa 25.700) en nummer drie Opel (ongeveer 25.500) - het merk dat na de maand mei nog koploper was - zijn minimaal. Nummer vier Peugeot zit met bijna 25.000 verkopen ook nog op het vinkentouw. Toyota completeert de top

De Peugeot 207 is de bestverkochte auto van dit moment.

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) organi seert de komende weken in de grensregio’s weer diverse grootscheepse controles van auto’s met cara vans en aanhangwagens. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de staat van de banden, die bij caravans en aanhangers nog wel eens te wensen overlaat. Op 12 en 19 juli richt het KLPD van 06 tot 13 uur controlepunten in langs de autosnelweg voor vakantiegangers die op doorreis zijn naar het buitenland.

Onder andere de bandenspanning, zicht via de spiegels, het gebruik van kinderbeveiligingsmiddelen, de verlichting, de technische staat van de banden en de

Citroën geeft C4 kleine facelift Citroën heeft de C4 een kleine facelift gegeven. De belangrijkste wijzingingen betreffen de herziene motoren, de gerestylde voorkant en de verbeterde materialen in het interieur. Het opvallendst is de nieuwe neus, met de grote ondergrille in de stijl van de Picasso. We zien nieuwe mistlampen en de grille, waarin het Citroën-logo is opgenomen, is niet langer kaarsrecht maar vertoont een lichte buiging. De overige uiterlijke wijzigingen blijven beperkt tot wat chroomrandjes, nieuw lichtmetaal en iets andere achterlichten voor de Coupé. Daarnaast weet Citroën te melden dat er diverse nieuwe exterieurkleuren beschikbaar komen. In het interieur moeten nieuwe materialen zorgen voor een beter kwaliteitsgevoel. De 1.6 VTI (120 pk, zonder turbo) en THP (150 pk, met turbo) vervangen de huidige 1,6- en 2,0 liter motoren. Daarnaast is de 2.0 HDiF herzien waardoor hij 4 pk meer levert en voldoet aan de Euro-5 uitlaatgasnorm. Citroën maakt ook de nieuwe vanafprijzen bekend. De 1.4 16v is verkrijgbaar vanaf 18.550 euro, een paar honderd euro goedkoper dan voorheen. Dieselen kan vanaf 24.000 euro voor de 1.6 HDiF, er is geen verschil in prijs tussen de vijfdeurs (Berline) of de Coupé. De vernieuwde C4 maakt z’n debuut op de Autoshow van Moskou, eind augustus.

SX4-FCV. Dat is de naam van de door Suzuki Motor Corporation ontwikkelde compacte brandstofcelauto. Suzuki introduceerde de auto deze week tijdens de G8-top op het Japanse eiland Hokkaido. De Japanse overheid heeft Suzuki toestemming gegeven de auto te testen op de openbare weg. De G8 - de zeven rijkste industrielanden plus Rusland kwamen van 7 tot en met 9 juli samen in Japan. Suzuki’s nieuwste brandstofcelauto SX4-FCV was onderdeel van een milieutentoonstelling vlakbij het internationale mediacentrum van de G8-top op Hokkaido. De SX4-FCV biedt uitstekende rijkwaliteiten dankzij een hoogwaardige brandstofcel van General Motors en een door Suzuki ontwikkelde hogedrukwaterstoftank (700 bar). De goede rijeigenschappen dankt de SX4-FCV ook aan een compacte condensator die energie opslaat tijdens het remmen. Die opgeslagen energie wordt weer gebruikt, zodat de brandstofcel tijdens het accelereren minder vermogen hoeft te leveren. Suzuki is van plan de SX4-FCV op de openbare weg in Japan te testen en de resultaten te gebruiken voor verdere ontwikkeling van zijn brandstofceltechniek. Suzuki ontwikkelt sinds 2001 samen met General Motors brandstofcelauto’s. Tot nu toe zijn er met ministeriële goedkeuring drie kleine brandstofcelauto’s op de openbare weg in Japan getest: de MR Wagon-FCV en de Wagon R-FCV in oktober 2003 en in december 2004 opnieuw de MR Wagon-FCV. De Suzuki SX4-FCV.

Nederlanders kiezen steeds meer voor de auto

Kleine verschillen Aan kop van het verkoopklassement blijft het stuivertje wisselen. Ford gaat na zes maanden aan de leiding met bijna 26.000 verkochte auto’s, maar de verschillen met nummer twee Volks-

Extra aandacht voor banden tijdens caravancontroles

De staat van de banden van caravans en aanhangers laat vaak te wensen over.

vijf op ruime afstand met bijna 23.000 verkochte auto’s. De bestverkochte modellen zijn de Peugeot 207 (ruim 9.800 stuks), de VW Golf (ruim 9.000) en de Opel Corsa (ruim 8.700).

Suzuki introduceert SX4 met brandstofcel op G8-top

gewichten van de combinatie krijgen de nodige aandacht. Vervangen De politie adviseert de voertuigencombinatie ter voorbereiding op de vakantie bij het auto-, caravan- en/of aanhangwagenbedrijf te laten onderhouden. Hoewel caravans relatief weinig kilometers afleggen, zijn de banden evengoed aan slijtage onderhevig. De banden worden doorgaans zwaarder belast en het rubber droogt uit bij stilstand in de stalling of op de camping, terwijl dan ook lange tijd slechts één kant van de band wordt belast. Een vlakke kant kan trillingen veroorzaken. BOVAG adviseert dan ook caravanbanden sowieso elke zes jaar te vervangen. Het jaar van fabricage staat op de zijkant van de band vermeld. De juiste bandenspanning is uiteraard ook cruciaal voor het weggedrag en de verkeersveiligheid. Aangeraden wordt dan ook deze altijd te controleren voordat men op weg gaat.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 28 - VRIJDAG 11 JULI

Twee derde van alle Nederlanders (67%) vindt de auto het meest aantrekkelijke vervoermiddel. De fiets wordt door ruim een kwart van de bevolking (27%) het meest aantrekkelijk gevonden, het openbaar vervoer door 4% van de bevolking. Ouderen maken steeds vaker gebruik van de auto en doen dit tot op steeds hogere leeftijd ook steeds vaker als bestuurder. Dit zijn enkele conclusies uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat vorige week is gepresenteerd. In het rapport geeft onderzoeker Lucas Harms een beeld van de ontwikkelingen in de mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Er wordt onder andere gekeken naar de veranderingen in de leefsituatie en leefpatronen die van invloed zijn geweest op de groei van de mobiliteit, de verschillen in mobiliteit tussen bevolkingsgroepen, de beweegredenen voor het onderweg zijn en de beleving en beeldvorming van de dagelijkse mobiliteit. Nederlanders zijn zich de afgelopen decennia vaker, langer, verder en om meer verschillende redenen gaan verplaatsen. Verklaringen voor de groei van de mobiliteit zijn te vinden in ruimtelijke, sociaal-economische en demografische ontwikkelingen, maar ook sociale en culturele ontwikkelingen spelen een belangrijke rol. Voorbeelden zijn het kleiner worden van de huishoudens en de toename van het aantal alleenwonenden, de arbeidsparticipatie van vrouwen, het combineren van betaalde arbeid met huishoudelijke en zorgtaken en de intensivering van de vrijetijdsbesteding buitenshuis. Positief Verder blijkt dat de auto en de fiets door Nederlanders het hoogste worden gewaardeerd, respectievelijk 86% en 84% oordeelt positief. Het openbaar vervoer wordt lager gewaardeerd, ruim een kwart (26%) oordeelt positief, meer dan de helft (51%) oordeelt negatief. Hoe vaker men gebruikmaakt van auto, fiets en openbaar vervoer, des te positiever men hierover oordeelt. Van degenen die meerdere keren per week per openbaar vervoer reizen heeft een meerderheid (56%) een positief beeld. Anderzijds oordeelt ook van de groep veelgebruikers nog altijd bijna een kwart (24%) negatief over het openbaar vervoer. Ter vergelijking: het aantal negatieve beoordelingen van auto en fiets onder veelgebruikers is verwaarloosbaar klein (respectievelijk 3% en 1%). Twee derde van alle Nederlanders (67%) vindt de auto het meest aantrekkelijke vervoermiddel.

9


Hi Eindeloos online De nieuwste GSM telefoons GRATIS bij de goedkoopste Hi Abonnementen Samsung L310

Nokia 6300

Samsung G600

Gratis

Gratis

Sony Ericsson W610i

Gratis

Gratis

5 megapixels Mp3-speler FM radio Bluetooth

Bluetooth 2 megapixels Uitbreidbaar geheugen

Nieuwste Ladyphone 2 megapixels FM radio/Mp3 Bluetooth

2 megapixels Walkmanphone Mp3-speler

Hi 20 abonnement 125 min/250 sms Geen aanluitkosten

Hi 20 abonnement 125 min/250 sms Geen aanluitkosten

Hi 20 abonnement 125 min/250 sms Geen aanluitkosten

Hi 20 abonnement 125 min/250 sms Geen aanluitkosten

Nokia N95 8Gb

LG Viewty

Gratis

LG Secret

Nokia N82

Superdeal

Cameraphone 5 megapixels Mp3-speler Touchscreen

Multimedia computer 5 megapixels GPS-WLAN Internet-mail-msn 8 Gb geheugen

5 megapixels Touchbediening 160 Mb geheugen Mail- internet

GPS-ontvanger voor navigatie 5 megapixels Bluetooth

Hi 20 abonnement 125 min/250 sms Geen aanluitkosten

Hi 25 + eindeloos online 175 min/350 sms Geen aanluitkosten

Hi 20 + eindeloos online 125 min/250 sms Geen aanluitkosten

Hi 20 + eindeloos online 125 min/250 sms Geen aanluitkosten

Nokia N95

Gratis

Samsung U900 Soul

LG KF 600

Gratis

Gratis

GPS-ontvanger voor navigatie 5 megapixels Foto - video Bluetooth Mp3-speler

Limited Edition Diamond Pack 5 megapixels FM Radio met RDS Mp3-speler Mail - internet - Hyves Gratis Bluetooth headset

Touchscreen slider Interactpad Camera Mp3-speler Mail - internet

Hi 20 + eindeloos online 125 minuten/250 sms Geen aanluitkosten

Hi 20 + eindeloos online 125 minuten/250 sms Geen aanluitkosten

Hi 20 abonnement 125 minuten/250 sms Geen aanluitkosten

Goedkoop mobiel bellen en sms met een simonly abonnement!!! 75 min/25 sms 200 min/25 sms 250 min/75 sms 300 min/50 sms 400 min/75 sms 450 min/75 sms 400 min/100 sms

Geen aansluitkosten www.vtu-telecom.nl

e 4,95 e 7,95 e 8,95 e 12,95 e 17,95 e 19,95 e 18,95

KPN 130 min/sms 240 min/sms 320 min/sms 480 min/sms

Geen aansluitkosten 1 en 2 jaar

v.t.u. telecom Centrum St. Janstraat 35 in Intersport Superstore 0413 - 256552 Vrijdag koopavond 6 dagen open

Telfort e 7,95 e 9,95 e 13,95 e 28,95

100 minuten 200 minuten 300 minuten 400 minuten 500 minuten 300 min/90 sms

Geen aansluitkosten 50% op sms bundels

Hi e 4,95 e 5,95 e 7,95 e 14,95 e 17,95 e 9,95

120 min/240 sms 220 min/440 sms 300 min/600 sms 400 min/800 sms

Simpel e 10,e 15,e 20,e 25,-

Geen aansluitkosten Goedkoper als prepaid

v.t.u.telecom Boxmeer v.t.u. telecom Uden Spoorstraat 44 Vluchtoord 10 (0485) 57 16 53 0413 - 250003 iedere dag tot 21.00 uur Vrijdag koopavond zaterdag tot 17.00 uur 6 dagen open

T-mobile

120 minuten + 10 sms

e 2,50 /m

240 minuten + 20 sms

e 5,00 p/m

p

Goedkoopste Simonly volgens Kassa

150 min + 100 sms e 6,00 300 min + 100 sms e 11,00 e 9,50 250 minuten e 16,00 400 minuten e 5,00 70 min/sms e 7,00 100 min/sms e 14,00 187 min/sms e 19,50 300 min/sms Geen aansluitkosten Goedkoper als prepaid

v.t.u. repair & go www.vtu-telecom.nl reparatie en software info@vtu-telecom.nl Vluchtoord 10 0413 - 250003 tot 17.00 uur ma. 18.30 tot 21.00 uur drukfouten voorbehouden

159076

Vodafone


Zaterdag avondcriterium met Elite-renners; zondag jeugdwedstrijden

Veel toprenners in 35ste Wielerronde van Schaijk SCHAIJK - Voor wielerliefhebbers vormt de Tour de France, die op 5 juli van start ging in Brest, traditiegetrouw het hoogtepunt van het jaar. Ook dichter bij huis valt er echter genoeg te beleven voor de wielerfanaat. Bijvoorbeeld komend weekend, wanneer in Schaijk voor de 35e keer de jaarlijkse wielerkoers plaatsvindt. Zaterdagavond binden de toppers onder de Eliterenners de strijd met elkaar aan en zondag is er een uitgebreid jeugdprogramma met onder meer de Rabobank Dikkebandenrace. Daarnaast heeft de organiserende Stichting Wielerevenementen Schaijk (SWS) in samenwerking met de plaatselijke horeca een omlijstend programma samengesteld met live muziek en gezellige terrassen.

e 35e editie van de Wielerronde Schaijk gaat zaterdag 12 juli om 18 uur van start met een wedstrijd over zestig kilometer voor de Elite Dames. Om 20 uur is het de beurt aan de Elite / Neorenners, die tijdens het avondcriterium negentig kilometer moeten afleggen. De organisatie is erin geslaagd een groot aantal nationale toppers uit de Elite-klasse in Schaijk aan de start te laten verschijnen. “Onder hen gerenommeerde namen als Bram Schmitz, die bij T Mobile nog samen reed met Jan Ullrich en Erik Zabel, Richard Groenendaal, Boy van Poppel, Richardo van der Velde en

Veel ideeën voor ‘Ravenstein 650 jaar’ RAVENSTEIN - In het voorjaar ging de werkgroep ‘Ravenstein 650 jaar’ van start. Via de media werd de bevolking van Ravenstein en omgeving opgeroepen ideeën voor het jubileumjaar 2010 met de werkgroep te delen. Veel inwoners, verenigingen en stichtingen hebben gehoor gegeven aan de oproep. “We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdragen. Fijn dat zoveel mensen positief zijn over ons project en dat velen willen helpen”, vertelt Haiko van Erp, secretaris van Ravenstein 650 jaar. “Momenteel zijn we volop bezig met het inpassen en uitwerken van de ideeën, die soms erg waardevol zijn.”

TOP Oss oefent in Herpen tegen RKC HERPEN - Ter voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen speelt TOP Oss op dinsdag 22 juli een oefenwedstrijden in Herpen. Op sportpark De Wilgendaal is die avond om 19 uur RKC Waalwijk te gast. tweevoudig etappewinnaar in Olympia’s Tour 2008 Jeroen Boelen”, zegt Hans van der Zanden, pr-man van de Stichting Wielerevenementen Schaijk. Elite Dames De Elite Dames-wedstrijd krijgt een internationaal tintje, vertelt Van der Zanden. “Naast Maxime Groenewegen, Chantal Blaak, Marlijn Binnendijk en Roxane Kneteman doen ook de Zweedse Emma Johansson, Kate Lutt uit Ierland en Gina Haatz uit Duitsland aan deze koers mee. De Schaijkse Renske Doedée fietst een thuiswedstrijd en zal zeker gebrand zijn op een mooie prestatie.” Historie De Ronde van Schaijk werd in 1972 voor de eerste keer verreden en groeide door de jaren heen uit tot een vertrouwd evenement op de regionale wielerkalender. Waar veel organisatoren van andere criteriums het bijltje

Origineel afscheid schoolverlaters ´t Ravelijn RAVENSTEIN - De schoolverlaters van basisschool ‘t Ravelijn in Ravenstein zorgden ook dit jaar voor een originele afsluiting van het schooljaar. Zij presenteerden een zelfbedachte act aan ouders, leerkrachten en medewerkers.

Onder begeleiding van een dramadocent is geruime tijd tevoren gestart met nadenken over de voorstelling. Dit resulteerde in een spectaculaire act waarbij de leerlingen, gehuld in gevangenispak, met behulp van touwen van het dak van de bibliotheek ontsnapten. Vervolgens werden leerkrachten, kinderen en ouders uitgenodigd in de gymzaal. Hier voerden de schoolverlaters hun zelfbedachte toneelstuk op. Ze speelden hoe zij door hun leerkracht per ongeluk opgesloten waren in de school. Om uit het gebouw te ontsnappen moesten allerlei raadsels opgelost worden. Dit alles moest snel gebeuren, vanwege de aanwezigheid van een bom in het gebouw. De opvoering werd afgesloten met een herkenbaar afscheidslied. Hierna zong het team de schoolverlaters toe. Elk kind kreeg een persoonlijk couplet toegezongen. Aan de ouders werd gevraagd op te staan wanneer zij hun eigen kind herkenden, waar allen feilloos in slaagden. Hierna volgde het afscheid van ouders die hun laatste kind van ‘t Ravelijn zagen vertrekken. Zij werden met een symbolische roos bedankt voor het leveren van hun bijdrage aan een periode van tenminste acht jaar Ravelijn. Alle schoolverlaters ontvingen een persoonlijk boekje waaraan iedere leerkracht een woordje, gedicht of kunstwerk had toegevoegd.

Een Rabobank-renner in actie tijdens de jaarlijkse Wielerronde van Schaijk. er de afgelopen jaren bij neer gooiden vanwege organisatorische problemen, heeft Schaijk met de SWS nog steeds een actieve groep mensen die jaarlijks een ouderwets criterium van de grond tilt. Waar de Elite-renners het hoofdprogramma op de zaterdag invullen, komen op zondag 13 juli vrijwel alle jeugdklassen in actie. Voor het jeugdprogramma meldden zich liefst driehonderd

deelnemers aan. Voor de Schaijkse schooljeugd is er een Dikkebandenrace, waarvoor de Rabobank prijzen beschikbaar stelde. Inschrijven kan zondag vanaf 11 uur. Deelname is gratis. Start en finish vindt zaterdag en zondag plaats ter hoogte van De Phoenix in de Pastoor van Winkelstraat in Schaijk. Daar worden ook de diverse horeca-activiteiten geconcentreerd. De entree is gratis.

Programma Zaterdag 12 juli: 18 uur: Elite Dames (60 kilometer), 20 uur: Elite-Neo renners (90 kilometer); ‘s avonds: entertainmentprogramma met muziek, terrassen en een springkussen en ballonnenwedstrijd voor de jeugd. Zondag 13 juli: 11 uur: jeugd categorie 1 tot en met 4; 12.30 uur Rabo Dikkebandenrace; 13 uur: jeugd categorie 5 tot en met 7; 16 uur: afsluiting programma.

Oproep aan benadeelden

Politie onderzoekt diefstallen in Landerd, Oss en Bernheze LANDERD/OSS - De politie verricht onderzoek naar een 30-jarige Ossenaar. Hij wordt verdacht van het plegen van diefstallen. Diverse motorvoertuigen en volièrevogels zijn inbeslaggenomen bij de huiszoeking. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaars. Ook werd in de woning van de verdachte 45 gram harddrugs (amfetamine) aangetroffen.

Op 25 juni deed de politie huiszoeking bij de Ossenaar, die zich aan zijn aanhouding wist te onttrekken door weg te vluchten. Bij de woning trof de politie drie crossmotoren (off road), twee minibikes en twee quads aan die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal. Ook trof de politie zeventien vogels aan: negen parkieten, drie zebravinken en enkele kanaries. De politie heeft het vermoeden dat de diefstallen in de omgeving van de gemeenten Landerd, Oss en Bernheze zijn gepleegd. Van één motor en quad heeft de politie de eigenaars, die aangifte deden, achterhaald. Zij hebben hun voertuig nog niet terug in verband met te verrichten sporenonderzoek door de technische recherche. De vogels zijn zolang ondergebracht in een asiel. De aangetroffen drugs is inbeslaggenomen en worden vernietigd. Oproep Het onderzoek naar de verdachte is in volle gang, zijn identeit is bekend. De politie vraagt de rechtmatige eigenaars alsnog aangifte te doen van diefstal en zich te melden aan het politiebureau in Oss, of telefonisch via 0900-8844.

WEEKBLAD ARENA - WEEK 28 - VRIJDAG 11 JULI

Glasmuseum Ravenstein trekt recordaantal bezoekers RAVENSTEIN - Het aantal betalende bezoekers dat in juni het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein bezocht, was het dubbele van het aantal in de maand juni 2007. In het eerste halfjaar van 2008 was het aantal bezoekers 60% hoger dan in dezelfde periode in 2007. De sterke groei in het aantal bezoekers is met name te danken aan de twee jubileumtentoonstellingen die in het museum te zien zijn: de glaskunsttentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de glazeniersvereniging OVG (tot 29 september) en de emaillekunsttentoonstelling in het kader van het 25-jarig bestaan van de emailleursvereniging VNE (tot 31 augustus).

Tennissen met korting bij VIP Herpen HERPEN - Tennisvereniging VIP in Herpen biedt een lidmaatschap voor een tijdelijk actietarief aan. Het is dan mogelijk lid te worden voor 40 euro. Het abonnement loopt van 1 augustus tot 1 januari. Junioren betalen 20 euro. Het is ook mogelijk tennislessen te nemen. Voor ballen en rackets wordt gezorgd. Aanmelden kan via Maarten de Vries: 0486-475166.

Twee kringkampioenen bij Herpense Duinruitertjes HERPEN - Marlon de Looijer en Jolijn Cuppens van ruitervereniging De Herpense Duinruitertjes zijn beiden kringkampioen geworden. Jolijn werd dit in de klasse A-L1 en Marlon in de klasse C-L2.

Wandeltweedaagse met muziek in Herpen HERPEN - De gezamenlijke buurtverenigingen van Herpen houden op 13 en 14 augustus een wandeltweedaagse. Tijdens deze tweedaagse is het mogelijk een route van 5, 10 of 15 kilometer te lopen. Op de route worden consumpties verstrekt en is muziek aanwezig. Inschrijven kan op de eerste dag bij dorpshuis ‘t Slotje. Voor de route van 15 kilometer is dit tussen 17.30 en 18 uur, voor de 10 en 5 kilometer tussen 18 en 18.45 uur. Deelname kost drie euro.

Bedevaart naar Kevelaer vanuit Herpen en Ravenstein HERPEN/RAVENSTEIN - Op zaterdag 23 augustus vindt de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer plaats vanuit diverse plaatsen in de omgeving. Om 8.15 uur staat het vertrek per bus vanaf de kerk in Herpen gepland en de thuiskomst is rond 18.30 uur. De kosten bedragen 15 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 12 jaar. Aanmelden kan tot 11 augustus bij: Thera Jans (0486-411566), Mien de Loijer (0486-412705) en pastoor Driever (0486-411424).

11


De showroom moet leeg:

nu hoge kortingen!

AR-01  

Loze beloftes De dorpsraad ijvert al ruim een jaar voor het behoud van een stukje dienst- Arena niet bereikbaar voor commentaar. Zijn react...

AR-01  

Loze beloftes De dorpsraad ijvert al ruim een jaar voor het behoud van een stukje dienst- Arena niet bereikbaar voor commentaar. Zijn react...

Advertisement