Page 1

DÁRKY PŘÍMO NA TĚLO

Reklamní kosmetika a dárkové předměty www.reklama-natelo.cz


V roce 2014 jsme se spojili s Jedličkovým ústavem p.o. Liberec (www.ju-lbc.cz), abychom vytvořili projekt, který pomůže klientům tohoto ústavu. Smyslem projektu není primárně jen finanční podpora klientů, ale hlavně pomoci jejich sociálnímu začlenění a zařazení se do běžného života. Dárky označené logem Jedličkova ústavu nebo znakem „vyrobeno ve spolupráci s klienty JÚ Liberec“ jsou produkty na jejichž výrobě se podílí klien ústavu, tj. nakreslili obrázky použité na e ketách nebo se účastní přímo výroby dárků (aplikování e ket na výrobky, skládání krabiček a další přípravné práce spojené s výrobou). Z prodeje těchto výrobků bude financována pomoc JÚ Liberec i odměna samotných klientů, což je (podle vyjádření vedení JÚ) nejlepší forma podpory, která se může klientům dostat. Pro klienty to znamená, že mohou vykonávat stejnou práci jako běžný zaměstnanec a také za ni dostanou odměnu. Tento fakt napomáhá jejich uvědomění si, že i přes hendikep nejsou odkázáni pouze na dary a sociální dávky. A to je také hlavní smysl tohoto projektu .... Věříme, že spolu s námi toto snažení podpoříte i vy. Ing. Pavel Kabátek Mediabox spol. s r.o. - jednatel

„Firma MEDIABOX spol. s.r.o., která vyrábí kosme cké a dárkové předměty, s námi navázala spolupráci spočívající v podpoře pracovního zapojení lidí se zdravotním pos žením. Tito lidé navrhují viněty na kosme cké výrobky nebo skládají krabičky dárkových balení. Díky takovým firmám se daří snáze zapojit lidi se zdravotním pos žením do pracovního procesu. Děkujeme. Bc. Jana Hajná Koordinační a projektová manažerka Jedličkův ústav, příspěvková organizace

www.ju-lbc.cz

číslo účtu: 78-6097120267/0100


2


Chcete se odlišit od ostatních a nechcete pro svùj marketing využívat stále stejné reklamní a dárkové pøedmìty z Èíny? PROÈ VYUŽÍT REKLAMNÍ KOSMETIKU PRO VAŠI REKLAMU Kosmetické produkty vytvoøené speciálnì s vaším logem èi detaily o vaší spoleènosti, jsou vhodným reklamním dárkem pro vaše klienty. Kosmetika jsou výrobky každodenní spotøeby a jako reklamní pøedmìt mají vysokou užitnou hodnotu. Obchodní partneøi tak budou mít informace o vás každý den na oèích a ve svých rukách. Kosmetické balíèky stále zùstávají jedny z nejvíce nakupovaných dárkù a svou popularitu si stále udržují. Na výrobcích je dostateèný prostor na pøední i zadní etiketì k zajímavé prezentaci vaší firmy. Pøi zpracování využíváme i tzv. 3D efekt, tj. motiv natištìný na zadní etiketì, který je vidìt pøes tekutinu výrobku a vytváøí spolu s pøední etiketou velmi zajímavý vjem. Všechny receptury využívané pro námi vyrábìnou reklamní kosmetiku prošly hodnocením bezpeènosti dle platné legislativy ÈR, EU a dermatologickými testy. Využívají suroviny rostlinného pùvodu a jsou vždy doplnìny aktivními moderními látkami, jako jsou pøírodní extrakty, hydrataèní složky atd. Reklamní kosmetika je vhodný dárek pro dámy i pány, ale pro vaši reklamu mùžete využít i výrobky jemné dìtské kosmetiky. Je možné vybírat z nìkolika produktových øad – jogurtové, krémové, pivní, vinné èi pøírodní kosmetiky. V nabídce máme samostatné výrobky i hodnotnìjší dárková balení.

váš český reklamní výrobce kosmetik y

3


Reklamní sprchové gely a šampony PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

Sprchové gely a šampony SU405200 sprchový gel/šampon 100 ml

Množství cena bez DPH/kus* 200 ks

25,00 Kè

500 ks 1000 ks

23,00 Kè 18,00 Kè

*Cena zahrnuje tisk etiket ve Vašem designu. *Cena nezahrnuje DPH a grafické práce.

SU405200

Sprchové gely a šampony SU405201 sprchový gel/šampon 200 ml SU405202 sprchový gel/šampon 250 ml SU405204 sprchový gel/šampon 300 ml

Množství cena bez DPH/kus* 50 ks 39,00 Kè 200 ks 35,00 Kè 500 ks 31,00 Kè 1000 ks 26,00 Kè *Cena zahrnuje tisk etiket ve Vašem designu. *Cena nezahrnuje DPH a grafické práce.

Mùžete vybírat z krémových, jogurtových, olejových èi jemných èirých receptur. V nabídce máme rùzné tvary obalù a barevných variant uzávìrù.

Sprchové gely a šampony SU405205 sprchový gel/šampon 500 ml

Množství cena bez DPH/kus* 50 ks 49,00 Kè 200 ks 45,00 Kè 500 ks 39,00 Kè 1000 ks 31,00 Kè *Cena zahrnuje tisk etiket ve Vašem designu. *Cena nezahrnuje DPH a grafické práce.

4


Sprchový gel v krabièce Mùžete vybírat z krémových, jogurtových, olejových èi jemných èirých receptur. V nabídce máme rùzné tvary obalù a barevných variant uzávìrù.

SU405203 sprchový gel 250 ml v krabièce Množství 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 57,00 Kè 55,00 Kè 49,00 Kè

*Cena zahrnuje tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Cena nezahrnuje DPH a grafické práce.

Reklamní tekutá mýdla Mùžete vybírat z krémových, jogurtových, olejových èi jemných èirých receptur s antibakteriální pøísadou. SU405220 reklamní tekuté mýdlo 500 ml

*Cena zahrnuje tisk etiket ve Vašem designu. *Cena nezahrnuje DPH a grafické práce.

5

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

45,00 Kè 39,00 Kè 34,00 Kè 29,00 Kè


Ruènì vyrábìná tvarovaná mýdla nejen pro hotely Ruènì vyrábìná mýdla v rùzných tvarech vhodná napøíklad pro hotely, penziony, wellness apod. Kvalitní mýdla s pøíjemnými vùnìmi.

Množství Min. 50 ks

cena za kus* od 9,00 Kè

*Cena závisí na hmotnosti mýdla (od 15 g) a nezahrnuje DPH a dopravu. Výroba speciální formy na mýdlo dle pøání klienta je za pøíplatek.

SU405231 Hotelové mýdlo

Ruènì vyrábìná mýdla s logem nebo obrázkem SU405233 Reklamní tvarované (s obrázkem) mýdlo - od 70 g

Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 35,00 Kè 31,00 Kè 29,00 Kè 27,00 Kè

*Cena mýdla nezahrnuje DPH a dopravu. Výroba speciální formy na mýdlo dle pøání klienta je za pøíplatek.

6


Tvarovaná mýdla v krabièce Vybírejte z široké nabídky tvarovaných toaletních mýdel a mýdel s Vaším obrázkem. Papírový pøebal krabièky na mýdlo vytvoøíme plnì ve vašem designu.

*Cena nezahrnuje DPH, grafické práce spojené s tvorbou designu pøebalu krabièky a dopravu. Výroba speciální formy na mýdlo dle pøání klienta je za pøíplatek.

SU405234 tvarované mýdlo v krabièce - od 70 g

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks

52,00 Kè 41,00 Kè 39,00 Kè

1000 ks

37,00 Kè

Reklamní mýdla v papírovém pøebalu Ruènì balená reklamní mýdla, 90 - 100 g SU405232 toaletní mýdlo 90 - 100 g - balení papír

*Cena nezahrnuje DPH, grafické práce spojené s tvorbou designu pøebalu mýdla a dopravu.

7

Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 39,00 Kè 35,00 Kè 29,90 Kè 25,90 Kè


Ruènì vyrábìná mýdla Ruènì vyrábìná mýdla 30 g v papírovém pøebalu. SU405230 Reklamní mýdlo 30 g - bonbon

Množství 50 ks 200 ks

cena za kus* 29,00 Kè 25,00 Kè

500 ks 1000 ks

22,00 Kè 20,00 Kè *Cena zahrnuje tisk etiket. Cena nezahrnuje DPH, grafické práce a dopravu.

Pøírodní mýdlo s glycerinem Pøírodní mýdlo s glycerinem, 90 g s obrázkem Pøírodní ruènì vyrábìná mýdla obohacená o extrakty bylin, citrusù èi o minerály.

SU405235

*Cena zahrnuje tisk kartièky v designu klienta. Cena nezahrnuje DPH, grafické práce a dopravu.

8

Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 39,00 Kè 35,00 Kè 32,00 Kè 29,90 Kè


Ruènì vyrábìná kosmetika Ruènì balené kosmetické produkty vyrábìné dle tradièních receptur, které jsou obohaceny o extrakty bylin, citrusù èi o minerály. PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

Reklamní bylinná koupelová sùl v plátìném sáèku, 150 g. SU405240

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

37,50 Kè 35,00 Kè 32,00 Kè 29,00 Kè

*Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

Reklamní bylinná koupelová sùl v plátìném sáèku, 600 g. SU405241 Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 80,00 Kè 75,00 Kè 69,00 Kè 59,00 Kè

cena za kus* 40,50 Kè 39,00 Kè 36,00 Kè 34,00 Kè

Reklamní bylinná koupelová sùl v dóze, 130 g. SU405242

Koupelové soli s bylinkami pro pøípravu blahodárnì pùsobící láznì. Lázeò s bylinkami v kombinaci s teplou vodou a podmanivou vùní stimuluje organizmus, uvolòuje vnitøní napìtí a podporuje èistící a ošetøující úèinky na pokožku.

9


Ruènì vyrábìná kosmetika SU405250 reklamní sprchový gel 200 ml - bordó SU405251 reklamní vlasový šampon 200 ml - bordó SU405252 reklamní koupelová pìna 200 ml - bordó SU405253 reklamní koupelová sùl 260 g - bordó

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

49,00 Kè 45,00 Kè 42,00 Kè 39,00 Kè

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

Cannabis - s konopným olejem Lavender - s extraktem z bylin a vùní levandule Caffeine - s kofeinem a olivovým olejem Mrtvé moøe - s extraktem moøských øas a solí z Mrtvého moøe Med a kozí mléko - s extrakty z medu a kozího mléka Rosarium - s extrakty z šípkù a kvìtù rùže Pivní kosmetika - s extrakty z pivních kvasnic a chmele Vinná kosmetika - s hroznovým olejem a extraktem z vinné révy

Ruènì balená kosmetika vyrábìná dle tradièních receptur, které jsou obohaceny o extrakty bylin, citrusù a minerály.

Množství 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 25,00 Kè 23,00 Kè 189,00 Kè

SU405200 reklamní sprchový gel, 100 ml SU405254 reklamní olejová lázeò, 100 ml

Krémové sprchové gely a olejové láznì s vaším obrázkem, 100 ml *Cena zahrnuje èástku za grafickou úpravu do první korektury.

SU405255 reklamní sprchový gel 300 ml - natur SU405256 reklamní olejová lázeò 300 ml - natur SU405257 reklamní koupelová sùl 350 g - natur

Množství 50 ks 200 ks 500 ks

10

cena za kus* 49,00 Kè 46,00 Kè 42,00 Kè

Krémové sprchové gely a olejové láznì, 300 ml, koupelové soli, 350 g s vaším obrázkem


Krémy a tìlová mléka Ruènì balené kosmetické produkty vyrábìné dle tradièních receptur, které jsou obohaceny o extrakty bylin, citrusù èi o minerály.

SU405258

Reklamní tìlové mléko 200 ml Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 49,00 Kè 45,00 Kè 42,00 Kè 39,00 Kè

Cannabis - s konopným olejem Lavender - s extraktem z bylin a vùní levandule Med a kozí mléko - s extrakty z medu a kozího mléka Rosarium - s extrakty z šípkù a kvìtù rùže

*Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

Reklamní pleśové krémy, 200 ml Dárkový pleśový krém v krabièce s vaším obrázkem Oliva - zvláèòující Okurka - hydrataèní Mandle - zvláèòující Aloe vera - na suchou pleś

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

54,00 Kè 49,60 Kè 45,00 Kè 42,00 Kè

Pleśové a tìlové krémy pro zvláènìní a hydrataci pokožky. Kvalitní kosmetické pøípravky pro každodenní péèi o vaši pleś.

SU405259

11


Kosmetické dárkové balíèky Dárkové balení: jemná olejová lázeò 100 ml + bylinná koupelová sùl 150g + krémový sprchový gel 100 ml

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

Nabízené druhy: - Med a obilí - Oliva a citrusy - Levandule - Aquaminerály

SU405293

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

*Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

12

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

99,00 Kè 92,00 Kè 89,00 Kè 87,00 Kè


Kosmetické dárkové balíèky Jemné kosmetické prostøedky s tradièní relaxaèní vùní levandule. Obsahují ovocné a bylinné extrakty a další prospìšné látky, které zabraòují nadmìrnému vysušování a podráždìní pokožky a udržují ji hebkou a jemnou. PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

SU405290 Dárkové balení: sprchový gel 250 ml + mýdlo 100 g + patchwork

Množství 50 ks

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

SU405291 Dárkové balení: sprchový gel 100 ml + olejová lázeò 100 ml + koupelová sùl 150 g

cena za kus* 110,00 Kè

200 ks 500 ks

100,00 Kè 95,00 Kè

1000 ks

90,00 Kè

Množství

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

cena za kus*

50 ks 200 ks

99,00 Kè 91,60 Kè

500 ks 1000 ks

89,00 Kè 87,00 Kè

Množství 50 ks 200 ks 500 ks

100,00 Kè 95,00 Kè

1000 ks

90,00 Kè

*Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

SU405292 Dárkové balení: sprchový gel 100 ml + olejová lázeò 100 ml + 2x patchwork

Množství 50 ks

cena za kus* 145,00 Kè

200 ks 500 ks

130,00 Kè 125,00 Kè

1000 ks

119,00 Kè

SU405303 Dárkové balení: sprchový gel 100 ml + olejová lázeò 100 ml + mýdlo 100 g + bylinky „levandule“ v sáèku 13

cena za kus* 110,00 Kè

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU


Kosmetické dárkové balíèky *Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

Dárkové balení SU405302: - sprchový gel 200 ml + koupelová pìna 200 ml + koupelová sùl 150 g + mýdlo 30 g

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

160,00 Kè 145,00 Kè 135,00 Kè 131,00 Kè

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

Kosmetické dárkové balíèky Dárkové balení SU405294: sprchový gel + vlasový šampon (sprchový gel), 2 x 250 ml *Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 99,00 Kè 85,00 Kè 79,00 Kè 72,00 Kè

14

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU


Kosmetické dárkové balíèky Dárkové balení SU405295: sprchový gel + ruènì vyrábìné mýdlo Množství M Mno Mn nnoož ožst žžsssttvíí

cce cena eenna zzaa kus* kus uus* ss* *

50 5 0 kkss 20 200 2 00 00 kkss

9 99, 99 99,00 9 9,,00 00 Kè Kè 85 8 85,00 5,,0 ,00 00 KKèè 00

500 50 5 00 0 0 kkss

79,00 79 7 9,0 ,0 ,00 00 0 Kè Kè

10 100 1 000 kkss 00 1000

7 2,,0 2 2,0 ,00 KKèè 72,00

*Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

Dárkové Dárk Dárk Dá rkov kov ové vé ba bbalení: bale ale lení níí:: sprchový gel 300 ml + ruènì vvy vyrábìné mýdlo yrá rábbììnnéé m ýýddlo lo

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

99,00 Kè 85,00 Kè 79,00 Kè 72,00 Kè PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

Kosmetické dárkové balíèky PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

Dárkové balení SU405296 - provedení velká kniha: sprchový gel 200 ml + olejová lázeò 200 ml

Množství

cena za kus*

200 ks 500 ks

85,00 Kè 79,00 Kè

1000 ks

72,00 Kè

15

*Zahrnuje tisk etiket a dárkové krabièky. Cena nezahrnuje DPH a grafické práce.


Kosmetické dárkové balíèky Dárkové balení ruènì vyrábìné kosmetiky SU405297 - sprchový gel 200 ml + olejová lázeò (pìna) 250 ml + šampon 200 ml Množství

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

cena za kus*

50 ks 200 ks

219,00 Kè 200,00 Kè

500 ks 1000 ks

189,00 Kè 175,00 Kè

Coffee

*Ceny zahrnují tisk etiket a papírového balícího papíru ve Vašem designu. Cena nezahrnuje DPH a èástku za grafické práce.

Tea Spa Dárkové balení ruènì vyrábìné kosmetiky SU405298 koupelová lázeò 200 ml + dárkový sprchový gel 100 ml + ruènì vyrábìné mýdlo Množství 50 ks

cena za kus* 155,00 Kè

200 ks 500 ks

146,00 Kè 139,00 Kè

1000 ks

129,00 Kè

Dárkové balení ruènì vyrábìné kosmetiky SU405299 sprchový gel 200 ml + ruènì vyrábìné mýdlo 30 g Množství 50 ks

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

16

cena za kus* 89,00 Kè

200 ks 500 ks

82,00 Kè 74,00 Kè

1000 ks

69,00 Kè


Kosmetické dárkové balíèky PLNĚ E V VAŠEM DESIGNU

Dárkové balení: olejová lázeò 200 ml + sprchový gel 250 ml + vlasový šampon 200 ml SU405300

Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 149,00 Kè 136,00 Kè 125,00 Kè 120,00 Kè

*Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

Kosmetické dárkové balíèky s kachlíkem Dárkové balení: SU405301 sprchový gel (vlasový šampon) 200 ml + ruènì vyrábìné mýdlo 30 g + dekoratinví kachlík 10 x 10 cm

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 149,00 Kè 136,00 Kè 125,00 Kè 120,00 Kè

*Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

17


Reklamní pivní kosmetika Kosmetika s extrakty z pivních kvasnic a chmele. Kombinace extraktu z pivních kvasnic (Saccharomyces cerevisiae) a chmelu obecného (Humulus lupulus) má vynikající hydrataèní, antiseptické a mírnì hojivé a protizánìtlivé úèinky. Do receptury pøináší proteiny, lipoidy, vitamíny a mnoho dalších pokožce prospìšných látek. Kvalitní mycí a ošetøující složky, vyvážené pH a úèinná kombinace extraktù zaruèují dokonalé a šetrné mytí pøi zachování pøirozeného ochranného filmu a vlhkosti pokožky.

SU405270

Pivní koupelová pìna, 500 ml/ Pivní koupelová sùl, 990 g/ Sùl v plátìném sáèku, 600 g Množství 50 ks

cena za kus* 80,00 Kè

200 ks 500 ks 1000 ks

75,00 Kè 69,00 Kè 59,00 Kè

SU405276 pivní tvarované mýdlo - pùllitr SU405273 pivní sprchový gel SU405274 pivní vlasový šampon cena za kus*

Množství 50 ks 200 ks

50 ks 200 ks

39,00 Kè 35,00 Kè

500 ks 1000 ks

500 ks 1000 ks

31,00 Kè 26,00 Kè

Množství

cena za kus* 52,00 Kè 41,00 Kè 39,00 Kè 37,00 Kè

SU405275 pivní tekuté mýdlo 500 ml Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 45,00 Kè 39,00 Kè 34,00 Kè 29,00 Kè

*Cena zahrnuje tisk etiket ve Vašem designu. *Cena nezahrnuje DPH a grafické práce.

18


Reklamní pivní kosmetika

Varianta SU405277: sprchový gel (vlasový šampon) 250 ml + koupelová pìna 500 ml + toaletní mýdlo 70 g Množství 50 ks 200 ks 500 ks

cena za kus* 150,00 Kè 138,00 Kè 131,00 Kè

1000 ks

120,00 Kè

*Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

99,00 Kè 85,00 Kè 79,00 Kè 72,00 Kè

Varianta è. 2: relaxaèní olejová lázeò 500 ml + hadr na hlavu Množství 50 ks

cena za kus* 150,00 Kè

200 ks 500 ks 1000 ks

138,00 Kè 131,00 Kè 120,00 Kè

Varianta SU405278: sprchový gel 250 ml + vlasový šampon 250 ml

Varianta SU405279: vlasový šampon 100 ml + koupelová sùl 150g + sprchový gel 100 ml

Varianta SU405280: sprchový gel 100 ml + ruènì vyrábìné mýdlo (pùllitr) + vlasový šampon 100ml Množství 50 ks

Množství

cena za kus* 115,00 Kè

200 ks

106,20 Kè

500 ks 1000 ks

100,80 Kè 95,40 Kè

19

cena za kus*

50 ks 200 ks

110,00 Kè 100,80 Kè

500 ks

95,40 Kè

1000 ks

90,00 Kè


Reklamní pivní kosmetika Množství

SU405203

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks

57,00 Kè 55,00 Kè 49,00 Kè

*Cena zahrnuje tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Cena nezahrnuje DPH a grafické práce.

Reklamní pivní kosmetika Darkové balení SU405281 - sprchový gel 200 ml + koupelová pìna 200 ml + koupelová sùl 150 g + mýdlo 30 g - Beer Spa

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks

160,00 Kè 145,00 Kè

500 ks 1000 ks

135,00 Kè 131,00 Kè

SU405250 pivní sprchový gel 200 ml SU405251 pivní vlasový šampon 200 ml SU405252 pivní koupelová pìna 200 ml SU405253 pivní koupelová sùl 260 g Množství

*Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

20

cena za kus*

50 ks

49,00 Kè

200 ks 500 ks

45,00 Kè 42,00 Kè

1000 ks

39,00 Kè


Vonné svíèky ve skle Parafínová vonná svíce ve skle.

Množství od 10 ks

Rùzné barvy a parfémy. 510 g. Doba hoøení 105 - 120 hodin.

cena za kus* 249,00 Kè

*Ceny zahrnují tisk etiket ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

Vonné svíèky ve skle Množství od 10 ks

cena za kus* 65,29 Kè

Výška: 5.5 cm Èas hoøení: 17 hod.

Vonná svíčka ve skle SU 152810 Vonná svíèka - hnìdá SU 152811 Vonná svíèka - rùžová

SU 152811

*Ceny zahrnují tisk etiket ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

SU 152810

21


Dekorativní dárkový kachlík Množství od 20 ks

cena za kus* 48,76 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

Pøipínací placky (buttony) Množství

cena za kus*

od 20 ks

16,12 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

22


Otvíráky s potiskem Klíèenka s kovovým otvírákem v krabièce. Plnì barevný potisk obrázky v CMYK.

Množství od 10 ks

cena za kus* 45,46 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

Zapalovaèe s potiskem Originální benzínové zapalovaèe s potiskem vaším obrázkem. Kovové provedení. 3,5 x 5,5 cm.

Množství od 30 ks

cena za kus* 65,29 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

23


Propisky s potiskem Propisky s vaším logem nebo obrázkem Velikost plochy pro tisk je limitována velikostí 37 x 6 mm. Je možné objednávat násobky 36, cena zahrnuje potisk. Cena nezahrnuje DPH a èástku za grafickou úpravu. Množství 36 ks 72 ks 108 ks 144 ks

cena za kus* 20,57 Kè 16,34 Kè 14,92 Kè 14,22 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

Zápisníky s potiskem Originální zápisník s potiskem 14 x 9 x 1,4 cm. Digitální tisk plnì barevnými obrázky.

Množství od 50 ks

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

24

cena za kus* 60,00 Kè


Placatky s potiskem - 100 a 200 ml Placatka s vaším logem nebo obrázkem v krabièce.

Placatka v krabièce, 104 ml

Placatka v krabièce, 200 ml

Množství

cena za kus*

Množství

cena za kus*

od 10 ks

114,78 Kè

od 10 ks

139,67 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

Korkové podtácky s vaším obrázkem Korkové podtácky s vlastním obrázkem.

Množství od 24 ks

Po 2 kusech. Prùmìr: 9,4 cm

cena za kus* 32,23 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

KJ 1 Podtácek kulatý - prùmìr 10 cm

25


Magnetky s potiskem Množství od 20 ks

cena za kus* 20,66 Kè

Magnetky s vaším obrázkem a bloèkem. Bloèek: 6,35 x 7 cm

Množství od 20 ks

cena za kus* 23,97 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

Magnetky s potiskem, 6,35 x 6,35 cm.

Jo-jo s potiskem Døevìnné jo-jo s potiskem plnì barevným obrázkem. Prùmìr 5 cm.

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

26

Množství od 24 ks

cena za kus* 23,97 Kè


Dekoraèní prkénka Dekoraèní prkénko s vlastním potiskem, 28 x 12 cm

Množství min 18 ks

DP 2

cena za kus* 74,17 Kè bez DPH

DP 3

Cena nezahrnuje èástku za grafickou úpravu. KG - 3 ks

DP 1

Pastelky s potiskem Pastelky s vaším obrázkem, 3,5 x 9 cm, 6 barev

Množství min 12 ks

cena za kus* 12,39 Kè bez DPH

Cena nezahrnuje èástku za grafickou úpravu. KL - 4 ks min. 12 ks - sazba

PST 2 PST 3 PST 1

27


Aromatické visaèky Množství cena za kus* od 24 ks

32,23 Kè

*Cena zahrnuje tisk sáèku ve Vašem designu. *Cena nezahrnuje DPH a grafické práce.

Parfémovaná aromatické visaèky s obrázkem vašeho turistického místa. Vhodné k provonìní a dekoraci interiéru nebo automobilu. 10,5 x 15,5 cm

Cena zahrnuje èástku za grafickou úpravu do první korektury. Každá další korektura 500,- Kè.

SU 152801 Vonná destièka

Dárkové hadry na podlahu Tisk plnì barevných motivù digitální inkoustovou technologií. Navrhneme pro vás originální dárek pro vaše klienty, kteøí mají smysl pro humor – dárkový hadr na sváteèní vytírání s vaším logem èi obrázkem.

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

Množství do 20 ks nad 20 ks

cena za kus* 80,00 Kè 75,00 Kè

Dárkové hadry na sváteèní vytírání. Netradièní recesistický dárek.

Dárkové ruèníky s potiskem. 30 x 50 cm

28


Látková taška s potiskem Látková taška s potiskem. Rozmìr: 42 x 38 cm. Barva: béžová

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

Množství od 10 ks

cena za kus* 57,03 Kè

Trièko s potiskem Tiskneme na trièka ze 100% bavlny plnì barevné motivy digitální inkoustovou technologií.

Svìtlá barva trièek - bílá, šedá, béžová atd. (bez nutnosti podtisknout obrázek bílou barvou) - 100 % bavlna, od 110 Kè bez DPH/ks vè. potisku Tmavá barva trièek - èerná, zelená, modrá atd. (obrázek je nutné podtisknout bílou barvou) - 100 % bavlna, od 145 Kè bez DPH/ks vè. potisku

Trièka tiskneme již od 1 ks, cena potisku závisí na velikosti motivu.

29


Reklamní dárková vína Nabídka kvalitních dárkových vín (zemì pùvodu Španìlsko - Kastilie) s etiketou plnì ve vašem designu èervená vína: Merlot, Cabernet Sauvignon, Rulandské modré

bílá vína: Chardonnay, Sauvignon Blanc

Možné speciální úpravy etiket: s 3D prvky - etikety opatøíme atraktivními laserovanými 3D prvky, které vystupují ze základní etikety a pøedstavují zajímavý plastický efekt karbonová etiketa - vaši etiketu natiskneme na speciální karbonovou folii, která má zajímavou povrchovou strukturu a dotváøí tak velmi atraktivní a luxusní obal.

Množství

cena za kus*

Od 50 ks

99,00 Kè

* Cena vèetnì etiket a krabièky nezahrnuje DPH a èástku za grafickou pøípravu.

PLNĚ E V VAŠEM DESIGNU

30


Bylinné sypané èaje Dárkové balení obsahuje 2 druhy smìsí bylinných sypaných èajù pro dobrý spánek a proti stresu (2 x 70 g) a sítko na èaj.

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

Smìs èaje proti stresu. Složení: meduòka naś, citronová tráva, mìsíèek kvìt, tøezalka naś, levandule kvìt, muèenka naś. Smìs èaje pro dobrý spánek. Složení: meduòka naś, mateøídouška naś, heømánek kvìt, tøezalka naś, pomeranèový kvìt, kozlík koøen, chmelové šištice.

Množství 50 ks 200 ks 500 ks

cena za kus* 189,00 Kè 186,00 Kè 179,00 Kè

*Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

100% pøírodní produkt Všechny byliny pochází od provìøeného èeského dodavatele, který má dlouholeté zkušenosti s nákupem bylin a jejich zpracováním.

PLNĚ VE VAŠEM DESIGNU

Množství 50 ks 200 ks 500 ks

cena za kus* 125,00 Kè 110,00 Kè 106,00 Kè

BC 152770 Dárkové balení Gentleman - po nároèném veèeru - bylinný èaj 70g + sítko na èaj

BC 152771

Sypané èaje v sáèku - 70 g BC 152771 Bylinný sypaný èaj - proti stresu BC 152773 Bylinný sypaný èaj - dobrý spánek

Množství 50 ks 200 ks 500 ks

cena za kus* 75,00 Kè 69,00 Kè 65,00 Kè

31

BC 152773


Reklamní bonbony a žvýkaèky Jedlá sùl s bylinkami Jedlé soli s bylinkami - hrubozrnná moøská sùl, 60 g SU 600000 Kuchyòská sùl - hrubozrnná - pøírodní SU 600001 Kuchyòská sùl - hrubozrnná - s rozmarýnem SU 600002 Kuchyòská sùl - hrubozrnná - s chilli

*Cena zahrnuje èástku za grafickou úpravu do první korektury.

Množství od 36 ks

cena za kus* 42,61 Kè

Reklamní neperlivá voda Reklamní vody s Vaší etiketou, 500 ml

*Ceny zahrnují tisk etiket ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

32

Množství od 50 ks

cena za kus* 17,00 Kè


Reklamní a dárkové èokolády Varianta è. 1 – dárková èokoláda 100 g ve vašem designu (mléèná, hoøká, oøíšková)

Množství od 50 ks

cena za kus* 45,00 Kè

Varianta è. 2 – dárková èokoláda 100 g ve vašem designu s 3D prvky na obalu (mléèná, hoøká, oøíšková).

Množství od 50 ks

cena za kus* 55,00 Kè

3D EFEKTY

Reklamní čokoláda s vaší vizitkou Originální zpùsob jak pøedat vaši vizitku klientovi. Èokoládu mùžete rovnìž využít jako netradièní pozvánku na vámi poøádanou akci. Pøebal èokolády zpracujeme ve vašem designu a na krabièku umístíme obálku, do které vložíte vaši vizitku èi kartièku s textem.

*Cena nezahrnuje DPH, dopravu a cenu za grafické zpracování.

Množství

cena za kus*

od 50 ks

55,00 Kè

*Ceny zahrnují tisk krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

33


Reklamní a dárkové èokolády a pralinky Varianta è. 3 – dárková èokoláda 100 g s výøezem a záložkou èi samolepkou ve vašem designu (mléèná, hoøká, oøíšková).

ZÁLOŽKA/SAMOLEPKA

Èokoládové pralinky s náplní whisky a cream v dárkové krabièce s obrázkem.

Množství

cena za kus*

od 200 ks

68,70 Kè

*Cena zahrnuje tisk krabièky plnì v designu klienta. Cena nezahrnuje DPH, èásktu za grafické práce a dopravu.

34

Množství

cena za kus*

od 50 ks

55,00 Kè


Reklamní a dárkové bonbony Ovocné nebo mentolové dražé v ampuli s visaèkou ve vašem designu - 20 g

Mentolové dražé v ampuli s visaèkou ve vašem designu - 8 g

*Cena zahrnuje potisk visaèky na ampuli s dražé. Výrobky je možné dodat s prodejním boxem za pøíplatek. Cena nezahrnuje DPH, èásktu za grafické práce a dopravu.

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

36,00 Kè 29,00 Kè 26,00 Kè 22,00 Kè

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

Množství

cena za kus*

50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

29,00 Kè 26,00 Kè 22,00 Kè 18,00 Kè

Reklamní bonbony a žvýkaèky Bonbony a žvýkaèky v krabièce s Vaším potiskem

Množství cena za kus* 200 ks 25,00 Kè 500 ks 22,50 Kè Mentolové dražé: 30 g Žvýkaèky: 12 ks / krabièka

Bonbony a žvýkaèky v krabièce s Vaším potiskem

Množství cena za kus* 200 ks 25,00 Kè 500 ks

*Ceny zahrnují tisk krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

35

22,50 Kè


Dárkové pøedmìty pro fanshopy a sportovní kluby Sprchový gel v designu klubu, 300 ml

Množství 50 ks

cena za kus* 39,00 Kè

200 ks 500 ks

35,00 Kè 31,00 Kè

1000 ks

26,00 Kè

*Ceny zahrnují tisk etiket ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

Ruènì vyrábìná mýdla v krabièce

Množství

cena za kus*

50 ks 100 ks 200 ks 1000 ks

52,00 Kè 41,00 Kè 39,00 Kè 37,00 Kè

*Cena nezahrnuje DPH, grafické práce spojené s tvorbou designu pøebalu krabièky a dopravu. Výroba speciální formy na mýdlo dle pøání klienta je za pøíplatek.

Dárkové balení sprchový gel 300 ml + ruènì vyrábìné toaletní mýdlo

Množství 50 ks 200 ks 500 ks 1000 ks

cena za kus* 99,00 Kè 85,00 Kè 76,00 Kè 72,00 Kè

*Ceny zahrnují tisk etiket a krabièky ve Vašem designu. *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

36


Dárkové pøedmìty pro fanshopy a sportovní kluby

Placatka se znakem klubu nebo s obrázkem v krabièce, 104 ml

Množství

cena za kus*

od 10 ks

114,78 Kè

Placatka se znakem klubu nebo s obrázkem v krabièce, 200 ml

Množství

cena za kus*

od 10 ks

139,67 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

Propiska se znakem klubu nebo s obrázkem Velikost plochy pro tisk je limitována velikostí 37 x 6 mm. Je možné objednávat násobky 36, cena zahrnuje potisk.

Otvírák se znakem klubu nebo s obrázkem

Množství Min. 50 ks

cena za kus* 45,46 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

Množství 36 ks 72 ks 108 ks 144 ks

cena za kus* 20,57 Kè 16,34 Kè 14,92 Kè 14,22 Kè

*Uvedená cena je vèetnì potisku a nezahrnuje DPH.

37


Dárkové pøedmìty pro fanshopy a sportovní kluby Reklamní vody s Vaší etiketou, 500 ml

Množství od 50 ks

cena za kus* 17,00 Kè *Cenyy zahrnují tisk etiket ve Vašem designu. *Ce *Ceny nezahrnují DPH a grafické práce.

Dárkové víno 0,75 l

Množství od 50 ks

cena za kus* 99,00 Kè

*Cena vèetnì etiket a krabièky nezahrnuje DPH a èástku za grafickou pøípravu.

Èokoláda 100 g v designu klubuu Pøebal krabièky na èokoládu zpracujemee plnì v designu vašeho klubu..

Množství

cena za kus*

od 50 ks

45,00 Kè

38


Mediabox spol. s r.o., Na Vavřinci 358, 274 01 Slaný tel./fax: +420 312 526 200 e-mail: reklama@mediabox.cz

www.reklama-natelo.cz www.facebook.com/reklamanatelo


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.