Page 1

Hoornbeeck

jaarverslag

2012 www.hoornbeeck.nl

Economie & Handel | Gezondheidszorg & Welzijn | Techniek & ICT


inhoud 05

Onderwijs met een moreel kompas

11

Beleid en organisatie

21

33

Verantwoording Raad van Toezicht Verantwoording Identitieitsraad

1.1 Strategische koers 1.2 Bestuurlijke structuur en governance code 1.3 Betrokkenheid 1.4 Nevenfuncties leden RvT en CvB 1.5 Vooruitblik 2013 1.6 Structuur en profiel 1.6.1 Managementstructuur 1.6.2 Profiel 1.6.3 Opleidingenaanbod 1.6.4 Toekomstperspectief 1.7 Lectoraat identiteit 1.8 Communicatie

Onderwijs

2.1 Diploma- en jaarresultaat 2.1.1. Benchmark MBO 2.1.2. Jaarresultaat naar opleidingscategorieën 2.1.3. Voortijdige schoolverlaters 2.2 Keuzegids MBO-Studies 2.3 Onderwijstijd 2.4 Onderwijs 2.4.1 Algemeen 2.4.2 Sector Economie & Handel 2.4.3 Sector Gezondheidszorg 2.4.4 Sector Techniek & ICT 2.4.5 Sector Welzijn 2.5 Focus op Vakmanschap 2.6 Taal- en rekenbeleid 2.7 Internationalisering 2.8 Burgerschap - Godsdienst & Maatschappijleer 2.9 Klachten en klachtenafhandeling 2.10 Studentenvoorzieningen 2.11 Beroepskolom 2.12 Ouderbetrokkenheid

Waardering en samenwerking 3.1 Waardering studenten 3.2 Waardering ouders

3.3 3.4 3.5 3.6

07 09 11 12 12 12 13 14 14 15 16 16 17 17

41

21 21 22 22 24 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 33 35

53 61

Waardering medewerkers Waardering inspectie Waardering beroepenveld Samenwerking/ samenwerkingsverbanden

Bedrijfsvoering

4.1 Huisvesting 4.2 Arbo & Veiligheid 4.3 Rentmeesterschap en Duurzaamheid 4.3.1. Energie Besparings Plan 4.4 Automatisering 4.5 Informatisering / KRD 4.6 Kwaliteitszorg 4.6.1 PCDA-cyclus 4.6.2 Planvorming en managementrapportages 4.6.3 Ontwikkelingen 4.6.4 Auditing 4.7 Personeel 4.7.1 Professionalisering 4.7.2 Bevoegdheid 4.7.3 Digitalisering 4.7.4 Werkkostenregeling 4.7.5 Werkverdelingsbeleid 4.7.6 Arbodienst 4.7.7 Klachtenregeling en klokkenluidersregeling 4.7.8 Kengetallen 4.8 Kenniscentrum Hoornbeeck College (KCHC) 4.9 Studentenraad 4.10 Ondernemingsraad 4.11 Stichting Steunfonds Hoornbeeck College

Financiën

Financiële positie Hoornbeeck College Solvabiliteit Kasstroomoverzicht Exploitatie Vooruitblik Treasury beleid en externe financiering

Bijlagen

Overzicht van de opleidingen per sector Verklarende afkortingenlijst

36 36 37 37 41 41 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 46 48 48 49 49

53 54 55 56 56 57 61 65

03


Voorwoord College van Bestuur

Onderwijs met een moreel kompas

Alstublieft, het jaarverslag 2012 van het Hoornbeeck College. In dit jaarverslag geven we u een indruk van de wijze waarop wij onderwijs gaven aan onze studenten. U wordt van harte uitgenodigd daar kennis van te nemen waarbij wij reacties op prijs stellen. Het solide fundament onder dit onderwijs is Gods Woord, de Bijbel. Dat is niet alleen het bestaansrecht van de school, het loopt ook als een rode draad door het onderwijs én door dit jaarverslag. De Bijbel is het morele kompas dat we jongeren meegeven voor hun functioneren in de maatschappij. Vandaar: onderwijs met een moreel kompas! Kwalitatief goed onderwijs, gericht op resultaten én vorming, dat is wat het Hoornbeeck College zijn studenten biedt. Hiervoor is in de praktijk van alledag veel nodig. Betrokken, goed opgeleide docenten, maar ook financiën, huisvesting, kwaliteitszorg, ICT, ouderbetrokkenheid, relaties met kerken, enz. Alle inspanningen en middelen moeten leiden tot leerresultaten, zoals positieve examenuitslagen en uiteindelijk diploma’s. Het Hoornbeeck College is een beroepsopleiding. De theorie en beroepspraktijk zijn direct met elkaar verbonden. Een deel van de opleidingstijd werken de studenten in bedrijven of instellingen. Dit geeft het identiteitsgebonden onderwijs een extra dimensie. Studenten krijgen immers te maken met de vraag: wat betekent de Bijbel voor mij in de beroepspraktijk en voor mijn levenshouding? De jaren dat een student onderwijs volgt aan het Hoornbeeck College is een belangrijke fase in zijn of haar leven. Het is een laatste stap richting volwassenheid en zelfstandigheid. Een periode waarin de school de jongeren leert steeds meer zelf antwoorden te geven op belangrijke vragen. Straks staan ze immers zelfstandig in hun beroep en de maatschappij. Daarbij hebben ze een Kompas nodig: de Bijbel. Niet alleen voor de antwoorden, maar ook voor richting. Dit Kompas is nodig bij het werk, maar vooral op de levensreis naar de eeuwigheid. We hopen en bidden dat het gevolgde onderwijs op het Hoornbeeck College een middel mag zijn voor onze jongeren om door genade Christus te leren kennen. Het College van Bestuur, drs. D. van Meeuwen drs. W.J. de Potter

Het College van Bestuur, Drs. D. van Meeuwen Drs. W.J. de Potter

04

05


Verantwoording Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) kent bewust een diverse samenstelling. Die zorgt ervoor dat er een veelzijdige deskundigheid en maatschappelijke achtergrond vertegenwoordigd is. De Raad bestond op 31 december 2012 uit de volgende leden: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

J.A. van de Velde AA, (voorzitter), Accountant/bedrijfsadviseur L. van der Tang, Rhenen, (vice-voorzitter) directeur-eigenaar van een ICT-bedrijf C.H. Achterberg RA, (secretaris) Woudenberg, directeur en mede-eigenaar van een accountantskantoor N.W. Schreuder, Leusden, directeur en mede-eigenaar van een bedrijf in de winkelinterieurbouw Mr. D.J.H. van Dijk, beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie SGP Ds. A. van Heteren, Urk, predikant G.R.J. van Heukelom, lid Gedeputeerde Staten provincie Zeeland

De samenstelling van de RvT is in 2012 gewijzigd. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden. De heer A.D. Aarnoudse heeft per 1 februari 2012 een functie aanvaard in het onderwijs en per die datum de Raad van Toezicht verlaten. De heren mr. D.J.H. van Dijk en G.R.J. van Heukelom zijn in juni 2012 toegetreden. Met ingang van augustus 2012 is de heer Van de Velde voorzitter en de heer Van der Tang vice-voorzitter. De RvT heeft zijn werkgeversfunctie vervuld richting het College van Bestuur (CvB). De Raad heeft geconstateerd dat het CvB de school naar behoren bestuurt en dat de identiteit van de school conform de wijze die de Identiteitsraad voorstaat wordt bewaakt. Per 1 juni 2012 bestaat het College van Bestuur uit twee personen (voorheen drie). De beloning van het CvB is binnen de norm. Voor het uitoefenen van zijn toezichthoudende taak heeft de Raad regelmatig overleg met het CvB. Een deel van het werk wordt verricht in de werkgroepen financiën en onderwijs. Deze hebben respectievelijk drie en twee keer vergaderd. De Raad brengt ook werkbezoeken aan de schoollocaties, in 2012 in Amersfoort, Apeldoorn, Kampen en Rotterdam. De Raad vergaderde in 2012 vier keer, daarnaast is viermaal vergaderd met het CvB. Ook is één keer afzonderlijk met de directie van het Hoornbeeck College vergaderd. Tevens is een vergadering bijgewoond van de ondernemingsraad en van de studentenraad. Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt de governance code gehanteerd. De RvT ziet toe op de naleving van de identiteit van de school en de wettelijke verplichtingen. Ook houdt de raad toezicht op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. Naast de bovengenoemde taken besteedde de RvT in het achterliggende jaar aandacht aan onder meer de: ■ onderwijstijd; ■ klokkenluidersregeling; ■ voorbereidingen van de nieuwbouw te Kampen, waaronder de aankoop van grond; ■ samenwerking met het Voorgezet Onderwijs; ■ kwaliteitszorg, waaronder het door de inspectie uitgevoerde onderzoek “Staat van Instelling”. De RvT werkt ook actief aan de eigen professionalisering, onder meer door contacten in het Platform van Raden van Toezicht mbo-instellingen en het platform raden van toezicht VO van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). De Raad van Toezicht is alle medewerkers van de school bijzonder erkentelijk voor de betrokkenheid, het vele werk én de behaalde resultaten. J.A. van de Velde AA, Voorzitter Raad van Toezicht

06

07


Verantwoording Identiteitsraad Het fundament van het onderwijs op het Hoornbeeck College is de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. Ouders en studenten voelen zich verbonden aan deze grondslag. De Identiteitsraad vormt een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de school en de Identiteitsraad bestuurt de schoolvereniging (VVORG). De schoolvereniging is opgericht door ouders en kerkenraden vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. In het verslagjaar is het aantal leden van de vereniging gegroeid van 1025 naar 1506 op 31 december 2012. Dit toont de sterke betrokkenheid van ouders bij het Hoornbeeck College en het onderwijs. De Identiteitsraad bestond per 31 december 2012 uit de volgende personen: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ds. Tj. de Jong (voorzitter), Staphorst ing. G. de Jong (secretaris), Barneveld drs. L.M. van den Doel (penningmeester), Hoevelaken J. van Dam, Houten O.J. Dekker, Opheusden J.E. Everse, Yerseke C.J. van Harberden, Veenendaal ds. M.A. Kempeneers, Katwijk aan Zee W.J. Kole, Barneveld W.F. van der Kooij, Barendrecht G.P. Landwaart, Maartensdijk N. van Manen, Barneveld A. Midavaine, Middelburg ds. M. Mondria, Waardenburg ds. G. Pater, Oud-Beijerland ds. A.C. Rijken, Gameren P.B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel

De Identiteitsraad heeft een beslissende stem over de identiteit van de school. In 2012 is dit (onder meer) tot uiting gebracht in: ■ het participeren in toelatingsgesprekken (ouders) en benoemingsgesprekken (personeel); ■ het openen van het schooljaar op diverse locaties en het participeren bij diploma-uitreikingen; ■ betrokkenheid bij het beleid van onder meer bedrijfsopleidingen, het kader voor godsdienst en burgerschap en het lectoraat identiteit. Op de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging stond het thema ‘Het belang van ouders inzake de school’ centraal. Ds. P. Mulder verzorgde de inleiding. De Identiteitsraad heeft in 2012 drie keer vergaderd met het College van Bestuur. In 2012 heeft een delegatie lessen bezocht op de locaties Amersfoort, Apeldoorn, Kampen en Rotterdam. Het Hoornbeeck College geeft onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dát is het bestaansrecht van de school. Vanuit dit perspectief krijgen jongeren een moreel kompas mee voor hun toekomstige functioneren in onze samenleving. Dit is voor het personeel van de school een grote inspanning. Als Identiteitsraad hopen wij van harte dat de Heere God Zijn zegen aan dit onderwijs wil verbinden. Ds. Tj. de Jong, Voorzitter Identiteitsraad

08

09


Hoofdstuk 1.0

Beleid en organisatie

Het opleiden, vormen en toerusten voor een beroep staat centraal op het Hoornbeeck College. De beroepspraktijk is het uitgangspunt bij het onderwijs. In die praktijk gaat het om kennis, houding en vaardigheden. Ofwel: leren voor het leven. Als reformatorische mbo-school dragen we daarbij de boodschap van Gods Woord en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften uit. Deze boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering is het vertrekpunt en tevens richtingbepalend. We zijn een school waar studenten en medewerkers met overtuiging voor reformatorisch onderwijs kiezen en er zich thuis voelen. Passend binnen de eenheid van gezin, kerk en school. Steeds opnieuw blijkt dat een Bijbelse levenswijze gekenmerkt door onder meer verantwoordelijkheidsgevoel en zorgvuldigheid in handel en wandel - in het werkveld gewaardeerd wordt. Het Hoornbeeck College maakt zich niet alleen sterk voor een goede voorbereiding op de praktijk, maar wil zijn positie in de beroepskolom versterken. Samen met toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zet de school zich in voor doorlopende leerlijnen.

1.1 Strategische koers ‘Onze idealen’ is de titel van het in 2011 vastgestelde strategisch beleid 2011-2015. Studenten, docenten, ondersteunend personeel en leidinggevenden zijn betrokken bij het opstellen van dit beleidsdocument. Daarnaast hadden vertegenwoordigers van kerkenraden, ouders, oud-studenten en andere scholen hun inbreng. Het resulteerde in een strategische koers gericht op zeven thema’s. Identiteit is méér dan een norm Identiteit doortrekt alles wat we willen en doen in onderwijs en organisatie. Vanuit het besef dat Gods Woord leidend moet zijn in ons leven geven we invulling aan eigentijds onderwijs. We rusten studenten toe om hun plaats in de samenleving in te nemen, als een burger die de daad bij het Woord voegt. ■

Onderwijs laat talenten bloeien Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij individuele talenten. Door inspirerende docenten en uitdagende opdrachten worden die talenten ontwikkeld. Daarbij gaat het om een ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Om dat te realiseren werken we actief aan de hoge kwaliteit van het onderwijs. ■

Lesgeven is een middel, een hoge leeropbrengst het doel Alle medewerkers voelen het als een uitdaging om zichzelf te blijven ontwikkelen. Voor deskundigheidsbevordering wordt de nodige ruimte geboden. We sturen op opbrengsten door heldere doelen te stellen en resultaten te meten. Onze doelen gaan over het leren én de vorming van studenten. ■

Wie beperkingen heeft, krijgt extra aandacht We zorgen er voor dat alle studenten de mogelijkheid hebben om hun gaven te benutten. Persoonlijke beperkingen van studenten vragen om extra zorg en begeleiding. Die bieden we waar mogelijk, samen met externe deskundigen. ■

Het sterkste team is een saamhorig team Geen mooier werk dan teamwerk, waarbij iedereen kan doen waar hij of zij goed in is. Niet gericht op het uitvoeren van taken, maar op het doel dat we gezamenlijk voor ogen hebben. Op het Hoornbeeck College werken we in een open sfeer samen aan de ontwikkeling van talent. ■

ICT maakt het onderwijs beter en gemakkelijker Als school hebben we goede ICT-voorzieningen voor studenten en docenten. Technologie maakt het onderwijs beter en makkelijker, maar mediagebruik heeft wel grenzen. We laten ons niet alleen leiden door ambities. Ook Bijbels rentmeesterschap is een opdracht die we op een praktische manier willen vertalen. ■

10

11


Onderwijs geven doen we samen met anderen Als school functioneren we volop in de regionale context en rusten we studenten toe om in die omgeving te participeren. Binnen de reformatorische gezindte worden we gezien als een kenniscentrum voor beroepsonderwijs. We hebben actief contact met het toeleverend onderwijs, beleggen bijeenkomsten met ouders en kerken en werken nauw samen met bedrijven en instellingen. ■

De heer G.J.H. van Heukelom Voorzitter Raad van Toezicht Roosevelt Study Center te Middelburg De heer N.W. Schreuder Geen relevante nevenfuncties.

Het Hoornbeeck College behoort samen met het Van Lodenstein College tot de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag. Het College van Bestuur bestuurt namens de stichting deze scholen. Dit bestuur bestaat uit de heer drs. W.J. de Potter (voorzitter) en de heer drs. D. van Meeuwen (lid). De scholen worden ondersteund door een Centrale Dienst met de afdelingen Financiën en Personeelszaken. Het Hoornbeeck College heeft tevens een eigen directieteam bestaande uit de heer drs. A.G. Blonk (voorzitter), de heer drs. S. Nentjes (lid), en de heer drs. M.W. van Winkelen MBA (lid). De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. De school heeft een Identiteitsraad die direct betrokken is bij de identiteitsgebonden aspecten zoals toelating en benoeming.

De heer L. van der Tang Penningmeester Stichting Reformatorische Publicaties Lid van de Raad van Commissarissen van Kliksafe Lid van de Raad van Commissarissen van Planon Lid van de Raad van Commissarissen van Sofon Lid van de Raad van Advies van Noaber Foundation Lid van de Raad van Advies van Starre Groep Lid van de Raad van Advies van Friss Lid van de Raad van Advies van Software VOC Lid ICT Raad Topsectoren

Het Hoornbeeck College houdt zich aan de door de sector vastgestelde Governance Code BVE. De toepassing hiervan wordt op diverse plaatsen in dit jaarverslag verantwoord. Hierbij geldt de volgende toelichting:

J.A. van de Velde Voorzitter Stichting speciaal onderwijs op gereformeerde grondslag in Zeeland

1.2 Bestuurlijke structuur en governance code

De Raad van Toezicht werft via publieke media zijn leden, doet een selectie en daarna volgt een enkelvoudige voordracht aan de Identiteitsraad. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging, op voordracht van de Identiteitsraad. Deze raad vormt tevens het bestuur van de schoolvereniging. Hierdoor is sprake van een grotere betrokkenheid van stakeholders. Deze vormgeving is bij de invoering van het RvT-model afgestemd met het ministerie. Werknemers van de school zijn in de praktijk geen lid van de Raad van Toezicht. Voormalige werknemers kunnen lid worden van de Raad van Toezicht nadat zij vijf jaar uit dienst zijn. Deze uitgangspunten zullen worden opgenomen in de statuten.

De beide leden van het College van Bestuur zijn lid van de Vereniging Kwaliteitscode Bestuurders Beroepsonderwijs (VKBBO). Daarmee hebben zij tevens de beroepscode onderschreven.

1.3 Betrokkenheid Het Hoornbeeck College heeft een Ondernemingsraad en een schoolbrede Studentenraad. Ook is er een actieve betrokkenheid van ouders. Het Hoornbeeck College is in 2012 als de eerste mbo-instelling gecertificeerd voor ouderbetrokkenheid. Voor belangrijke thema’s worden regelmatig klankbordbijeenkomsten met het personeel georganiseerd. Dit met het oog op onderlinge betrokkenheid en om te luisteren naar de mening van medewerkers. De school kent ook een actieve vereniging waarvan ouders lid kunnen worden. Het bestuur van deze vereniging vormt de Identiteitsraad die een beslissende stem heeft bij identiteitsgebonden zaken. Het College van Bestuur vergadert vier maal per jaar met deze Identiteitsraad. De vereniging organiseert jaarlijks een ledenvergadering.

1.4 Nevenfuncties leden RvT en CvB

De leden van het College van Bestuur hebben de volgende nevenfuncties. De heer drs. W.J. de Potter Voorzitter lokaal bestuur van twee basisscholen (onbetaald) Lid van de Programmaraad van Kennisnet (betaald, gelden worden gestort op rekening SORG) De heer drs. D. van Meeuwen Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep (betaald) Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa (onbetaald)

1.5 Vooruitblik 2013 Het Hoornbeeck College heeft voor het cursusjaar 2013-2014 een strategische agenda. Deze zich richt op drie terreinen. Ten aanzien van onderwijskwaliteit en identiteit willen we zorgen dat kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus voldoende of hoger is en dat de identiteit is geïntegreerd in het onderwijs. Op het terrein van sturing en verantwoording ligt de focus op duidelijke doelen en een adequate informatievoorziening en verantwoording. Het derde terrein, onderwijsvernieuwing, richt zich op het optimaal laten aansluiten van het onderwijsaanbod bij de doelgroep, wetgeving en de arbeidsmarkt. Dit strategische beleid is vertaald in de volgende speerpunten: Onderwijskwaliteit: ■ Voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals onderwijstijd en examinering. Aan de top blijven met rendement, voortijdig schoolverlaten en studenttevredenheid. ■ Bovengemiddelde resultaten bij centrale examinering taal en rekenen. ■ Identiteit en onderwijs: de doorvertaling van de identiteit in de lespraktijk van elke dag.

De leden van het College van Bestuur hebben de volgende relevante nevenfuncties. De heer C.H. Achterberg RA Secretaris bestuur De Wartburg en De Wittenberg Lid Raad van Toezicht van de Veenendaalse Woningstichting Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Zorgboerderij ‘De Veenhoeve’. De heer mr. D.J.H. van Dijk Lid van de Raad van Commissarissen voor de Erdee Media Groep Ds. A. van Heteren Partijvoorzitter Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Bestuurslid Stichting Reformatorische Publicaties

12

Sturing en verantwoording: ■ Alle niveaus sturen op onderwijsresultaten. ■ Kwaliteitszorgsysteem ingevoerd en functionerend. ■ Marap-gesprekken: twee keer per jaar op alle niveaus, pop-gesprekken jaarlijks. Onderwijsvernieuwing/innovatie: ■ Invoeren Focus op vakmanschap: intensiveren en waar nodig verkorten van de onderwijsleerweg en toepassen van nieuwe kwalificatiedossiers in een gewijzigd stelsel van regelgeving en bekostiging. Hiervoor worden wijzigingen in curricula en personeelsbezetting doorgevoerd. ■ Versterken van de doorlopende leerlijn vo-mbo. ■ Optimaliseren ICT-onderwijs.

13


1.6 Structuur en profiel

1.6.2 Profiel Het Hoornbeeck College werkt vanuit een duidelijke identiteit: ons werk en leven zijn gestoeld op de Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. In de schoolpraktijk van alledag vertaalt deze grondslag zich in een heldere missie en visie. Het Hoornbeeck College gaat én staat voor vorming met meerwaarde. Naast het leren van een vak krijgen studenten ook kennis met eeuwigheidswaarde aangereikt. Aan deze identiteit geven schoolleiding, docenten, studenten en ouders samen vorm en inhoud. Het benoemingsbeleid en het toelatingsbeleid zijn hierop afgestemd.

1.6.1 Managementstructuur Het Hoornbeeck College kende in 2012 een directieteam bestaande uit drie leden. In het verslagjaar nam de heer P. van Hartingsveldt afscheid wegens pensionering en is de heer drs. S. Nentjes benoemd. Voorzitter van het directieteam is de heer drs. A.G. Blonk. De portefeuilles van de directieleden zijn verdeeld over de werkvelden onderwijs, personeel en bedrijfsvoering. Alle directieleden hebben onderwijs in hun portefeuille en geven onderwijskundig leiding aan één of meer sectoren:

Het Hoornbeeck College heeft vijf locaties. Deze liggen in het gebied waar de meeste studenten wonen en sluiten bovendien aan op de vestigingsplaatsen van toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Door de regionale spreiding is tevens een goede afstemming met bedrijven en instellingen mogelijk. Voor de meeste studenten uit onze doelgroep is de reistijd naar Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen of Rotterdam acceptabel.

Aantal studenten bol (voltijd) en bbl (deeltijd) per locatie ■ ■ ■

drs. A.G. Blonk aan de sector Gezondheidszorg en Welzijn drs. S. Nentjes aan de sector Economie & Handel drs. M.W. van Winkelen MBA aan de sector Techniek & ICT.

Het directieteam is verantwoordelijk voor het hárt van de school, het centrale beleid. Locatiemanagers en opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de diverse locaties. Zij vormen met elkaar het locatiemanagementteam dat verantwoordelijk is voor het gezicht van de school: de regionaal gebonden uitvoering.

Organogram Hoornbeeck College 2012

2012 voltijd / BOL

2011 voltijd / BOL

2010 voltijd / BOL

2009 voltijd / BOL

Amersfoort

1.451

1484

1.433

1.428

Apeldoorn

427

361

348

290

Goes

633

583

556

513

Kampen

418

403

396

408

Rotterdam

1.241

1256

1.145

1.099

Totaal

4.170

4.087

3.878

3.738

2012 deeltijd / BBL

2011 deeltijd / BBL

2010 deeltijd / BBL

2009 deeltijd / BBL

Amersfoort

655

595

570

503

Apeldoorn

39

44

44

33

Goes

97

71

69

51

Kampen

47

37

23

10

Rotterdam

348

297

250

231

1.186

1.044

956

828

College van Bestuur

Centrale Diensten

Sectoren

DirectieTeam

Beleidsadviseurs DT

Staffunctionarissen

Sectorlijn

Locatielijn

LM A

LM P

LM G

LM K

LM R

Onderwijsteams

Onderwijsteams

Onderwijsteams

Onderwijsteams

Onderwijsteams

Totaal

A = Amersfoort, P = Apeldoorn, G = Goes, K = Kampen, R = Rotterdam LM = Locatiemanager (stuurt ook locatiegebonden Administratie en Facilitaire Dienst aan)

“Zoals we naar studenten kijken, kijken we ook naar onszelf. We zijn als medewerkers allemaal uniek en hebben onze eigen competenties. Hoe beter we die benutten, hoe beter presteren onze teams. We realiseren ons dat we veel van elkaar kunnen leren - én van de studenten. Dat is goed voor een positieve sfeer en gemotiveerde teams. Iedereen wil vooruít. Daardoor zijn we niet alleen een hecht team, maar ontwikkelen we ons als organisatie ook sneller dan ooit!” Uit : Onze idealen. Strategisch meerjarenplan 2011-2015

14

15


Aantal studenten per sector

1800

1.6.3 Opleidingenaanbod

1600

Het Hoornbeeck College biedt meer dan zestig opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren: ■ Economie & Handel: opleidingen in de richtingen administratie, commercieel, secretarieel en handel. ■ Gezondheidszorg: opleidingen voor zorghulp, helpende, verzorgende en verpleegkundige. ■ Welzijn: opleidingen voor maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en onderwijsassistent. ■ Techniek & ICT: opleidingen op het gebied van bouwkunde, elektrotechniek, ICT en werktuigbouwkunde. De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus.

1400 1200 1000 800 600

Aantal studenten per sector

400

Aantal studenten per sector

1800

200

1.7 Lectoraat Identiteit Het Hoornbeeck College heeft sinds augustus 2011 een lectoraat Identiteit met dr. W. Fieret als lector. Dit lectoraat verricht veel onderzoek en doet op basis daarvan aanbevelingen voor de omgang met jongeren op het gebied van identiteit. Het thema ‘Werken aan de Opdracht’ loopt als rode draad door het lectoraat. Het onderzoek naar diverse identiteitsaspecten krijgt vorm door het afnemen van enquêtes en het voeren van gesprekken. Niet alleen met leerlingen, maar ook met ouders en kerkenraadsleden. Met regelmaat worden medewerkers geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van het onderzoek. Het lectoraat geeft daartoe een nieuwsbrief uit. Op deze manier krijgen onze docenten ondersteunend materiaal aangereikt voor het omgaan met identiteitsaspecten in de klas.

1.8 Communicatie

1600

0

Het Hoornbeeck College is herkenbaar aan het logo met een jeugdige en frisse uitstraling, opgebouwd uit twee elementen: een beeldmerk en de naam. Hiermee wordt uitgedrukt waarvoor onze school staat: betrouwbaar, betrokken en vernieuwend onderwijs. In het beeldmerk zijn de drie aspecten verwerkt die kenmerkend zijn voor ons onderwijs: hoofd, hart en handen. In het verslagjaar is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw communicatiebeleidsplan. Een belangrijk aspect betrof de restyling van de wervingsbrochures. Er is gekozen voor een bondige en aantrekkelijke flyer per locatie. Uitgebreidere relevante informatie over het opleidingenaanbod van de locaties is geplaatst op de website www.hoornbeeck.nl.

1400 1200 2008-2009 2009-2010 1000

2010-2011

2011-2012

800 600 400 200 0

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Economie & Handel

Gezondheidszorg

Techniek & ICT

2012-2013 Welzijn

Verdeling sectoren 2011-2012 Verdeling aantal sectoren 2012-2013

1584 = 30%

1274 = 24%

Op deze site heeft elke locatie een eigen pagina met interessante nieuwsberichten en actuele informatie voor studenten, ouders en belangstellenden. Zo blijft iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons college. Elke locatie is herkenbaar aan een kenmerkend beeld. De school communiceert daarnaast ook op andere wijzen met (aankomende) studenten, medewerkers, ouders, kerkenraden en andere relaties. Dit gebeurt persoonlijk, schriftelijk en – in toenemende mate – digitaal. De Posthoorn is de interne nieuwsbrief die gebruikt wordt om de medewerkers op de hoogte te houden. Communicatie met studenten vindt plaats via mededelingenbladen, de website en het mailprogramma van de school. Externe relaties ontvangen het relatiemagazine Hoornsignaal. De online portal wordt door medewerkers en studenten veelvuldig gebruikt voor uitwisseling van informatie. Belangrijke uitdaging voor 2013 betreft de doordenking en gedoseerd gebruik van sociale media.

Economie &handel Welzijn Techniek & ICT

941 = 17% 1557 = 29%

Gezondheidszorg

1.6.4 Toekomstperspectief In 2012 is het aantal studenten gegroeid met circa 5%. Voor de komende jaren verwacht het Hoornbeeck College een stabilisatie of beperkte daling van de studentenaantallen. Dit omdat het aantal leerlingen op toeleverende reformatorische vmbo-scholen landelijk gezien terug loopt. De ontwikkeling van deze potentiële instroom wordt nauwlettend gevolgd, ook met het oog op het doel om vanaf 2013 zwarte cijfers in de exploitatie te hebben. De komende jaren vraagt het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ van het Ministerie van OCW alle aandacht. Dit plan behelst een herijking en vernieuwing van curricula van opleidingen, een intensivering en inkorting van opleidingen en een nieuw bekostigingssysteem. Als Hoornbeeck College staan we positief tegenover dit plan. De maatregelen hebben echter een grote impact op de school. Invoering per 1 augustus 2014 is in onze optiek te kort en daar is aandacht voor gevraagd. Bij diverse externe partijen, zoals het ministerie en de mbo-raad, is in het verslagjaar de eigen, unieke positie van College het Hoornbeeck College ten aanzien vanvan de bestuur ontwikkelingen rond het thema ‘macrodoelmatigheid’ onder de aandacht gebracht. Dit thema houdt in dat er op landelijk niveau sturing komt op het aanbod van mbo-opleidingen. Het doel is te komen tot een arbeidsmarktrelevant, doelmatig en toegankelijk aanbod van deze opleidingen. Er is voor gepleit om Centrale diensten het eigen karakter van de instelling nadrukkelijk mee te nemen als relevante factor bij afwegingen rondom dit vraagstuk. Sector Econmie & Handel Direc e team Sector Gezondheidszorg

16

Sector Techniek & ICT Sector Welzijn

Beleidsadviseur DT

Staffunc onarissen

17


Amersfoort

‘Het behalen van het LLO-keurmerk ouderbetrokkenheid is belangrijk’

“Het LLO-keurmerk ouderbetrokkenheid is belangrijk, en wij hebben dat in 2012 als eerste mbo-locatie behaald. We zijn daarvoor bezocht door een keuringsdienst, die ook met ouders en studenten heeft gesproken. We zijn met nieuwe opleidingen gestart. Vanuit het kenniscentrum HC begonnen we met een aantal trainingen voor ouders, zoals ‘sociale vaardigheden’ en een cursus ‘omgaan met pubers’. Zo’n cursus of training duurt drie tot zes avonden. Ook verzorgden we dit jaar veel trainingen voor andere instellingen, zoals een assessorentraining, een conciërgetraining en teamteaching VO. In 2013 gaan we dat voortzetten en uitbouwen. Tot nu toe waren we vooral gefocust op zorg en welzijn, maar dat willen we uitbreiden naar de werkvelden economie en techniek, dus meer gericht op het bedrijfsleven. Verder onderzoeken we momenteel waar vraag naar is op het gebied van opleidingen. Als er vraag is naar een opleiding die wij nog niet aanbieden, gaan we serieus onderzoeken of deze te realiseren is. De komende tijd rusten we onze studieloopbaanbegeleiders toe in het ondersteunen van het groeiende aantal studenten dat aandacht nodig heeft vanwege een beperking of achterstand. Dit om te voorkomen dat deze jongeren voortijdig afhaken. Elke student heeft recht op passend onderwijs.”

W.K. Petersen, locatiemanager Amersfoort

18

19


50% 40% 30%

Hoofdstuk 2.0 20%

Onderwijs 10% 0%

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Diplomaresultaat Hoornbeeck

Diplomaresultaat Landelijk

Verdeling man/ vrouw en fullme/par me betrekkingen Jaarresultaat Hoornbeeck Jaarresultaat Landelijk

2.1 Diploma- en jaarresultaat 2.1.1 Benchmark MBO De Benchmark MBO laat zien dat de resultaten van het Hoornbeeck College in 2012 in vergelijking met de sector uitstekend waren. BĂŠter dan het landelijk gemiddelde. U ziet in de grafiek hieronder de diplomaresultaten en jaarresultaten. Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat. Het jaarresultaat is het 55% 45% 55% percentage 45% gediplomeerde studenten die de instelling verlaten of doorstromen. 100%

75%

Man Vrouw

231 191

Fullme 190 Parme 232

50%

25%

0% Gemiddelde ROC 69,4% Gemiddelde AOC 71,1% Gemiddelde vakinstelling 67,4% Eigen score

Gemiddelde MBOper 69,4% Aantal studenten sector

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Diplomaresultaat Hoornbeeck Diplomaresultaat Landelijk Jaarresultaat Hoornbeeck Jaarresultaat Landelijk

20

21


Trend diplomaresultaat Trend diplomaresultaat

Trend diplomaresultaat Trend jaarresultaat

100%

100%

90%

90%

80%

80%

2006/2007

70%

70%

2007/2008

60%

60%

50%

50%

40%

40%

Sector Econmie & Handel 2009/2010

30%

30%

Sector Gezondheidszorg

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Jaar

2008

2009

2010

2011

2012

4,7%

9,3%

4,1% College van bestuur 3,9%

2008/2009

Sector Techniek & ICT

3,0% Direc e team 3,5%

7,5%

Eigen score

Eigen score Trend MBO

2010

2011

7,4%

3,8% Staffunc onarissen

Sector Welzijn

2009

8,5% 7,8%

Beleidsadviseur DT

2011/2012

9,0%

3,0%

Centrale diensten

2010/2011

Trend MBO

6,9%

2012

De beste brede mbo-scholen (ROC’s) Gemiddeld percentage VSV LM A LM P LM G 9,3%

LM K

LM R

9,0%

Trend jaarresultaat

2.1.2 Resultaten naar opleidingscategorieĂŤn 90%

% VSV Landelijk

2005/2006

2008

Trend jaarresultaat

% VSV Instelling

8,5% OM E&H

90%

U 80% ziet hieronder het diploma- en jaarresultaat in 2012, weergegeven naar opleidingscategorie.

OM VZ/VP

OM SAW

OM HZW/ OA

OM BK/ ICT

OM ET

OM WTB

OM E&H

OM G

OM W

OM E&H

OM G

OM 7,8% W

OM G/ SAW

OM BK/E ICT

OM OA

7,5%

OM BK/E ICT

OM HZW /VP

OM E

OM SAW

7,4%

OM OA/ S-bbl

OM VZ

6,9%

80%

70%

Hoornbeeck College

60%

70%

50%

Diplomaresultaat

40%

78,9%

40% 76,0%

havo/vwo zonder diploma

92,5%

vmbo B met diploma 10%

84,3%

vmbo zonder diploma 30% 20%

0%

vmbo K met diploma2009 2008

2010

vmbo G met diploma Eigen score

Jaarresultaat 50%

Diplomaresultaat

Jaarresultaat

58,6%

57,2%

93,3%

66,0%

67,6%

81,1% 10%

68,9%

67,0%

30% 20%

80,6% 2011

2012

0%

82,2%

88,4%

86,4%

vmbo T met diploma

77,6%

78,1%

havo/vwo met diploma

91,6%

91,8%

Trend MBO

Gemiddelde ROC’s

60%

2008 Eigen score Trend MBO

68,8% 2009

2010

70,2%

2011

76,6%

74,2%

71,9%

72,8%

74,0%

75,2%

4,7%

4,1%

3,9% 3,0%

2012

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

3,0%

2009-2010

3,5%

2010-2011

3,8%

2011-2012

Hoornbeeck College Gemiddelde ROC’s

2.1.3 Voortijdige schoolverlaters

Doelstelling en realisatie absoluut aantal nieuwe VSV’ers

Voortijdige schoolverlaters zijn studenten die jonger zijn dan 23 jaar en zonder startkwaliďŹ catie de school verlaten. Al begint het aantal voortijdige schoolverlaters te dalen, landelijk is het nog te hoog. Jongeren zonder diploma onderbreken hun leerloopbaan en zijn minder kansrijk op de arbeidsmarkt. Helaas zagen we na enkele jaren van daling het aantal voortijdig schoolverlaters sinds 2011 weer stijgen. Het Hoornbeeck College blijft echter wel duidelijk onder het landelijk gemiddelde. Elke locatie participeert in regionale convenanten om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen.

240 200 160 120

Percentage nieuwe VSV Sector

Aantal VSV’ers

% VSV’ers

Landelijk

Economie & Handel

92

6,4%

7,5%

Gezondheidszorg

35

2,5%

5,3%

Techniek & ICT

24

3,8%

6,1%

Welzijn

39

2,5%

5,3%

Eindtotaal

190

3,8%

6,9%

80 40 0 2011-2012

22

80

Doelstelling

Realisae

23


2.2 Keuzegids MBO-Studies

2.4 Onderwijs

Voor het vierde jaar op rij is het Hoornbeeck College uitgeroepen tot de beste ROC van Nederland. Dit staat in de Keuzegids MBO-Studies die in januari 2013 is gepubliceerd. Bij het bepalen van de ranglijst is gekeken naar de doorstroomcijfers en de kans op diplomasucces. Ook de tevredenheid van de studenten over het onderwijs, beoordelingen van de onderwijsinspectie, de veiligheid en de sfeer op school zijn meegewogen. We zijn blij met deze erkenning, maar bovenal dankbaarheid verschuldigd aan God Die Zijn zegen heeft gegeven over ons werk. Opvallend is de tevredenheid van de Hoornbeeck studenten: die ligt aanmerkelijk hoger dan vorig jaar en is nu gewaardeerd met een 8,3. Deze waardering stimuleert ons om door te gaan op de ingeslagen weg.

2.4.1 Algemeen

Sector

Regio

Aantal oordelen

Totaal score

Opleidingen van het Hoornbeeck College zijn in alle sectoren volgens de nieuwste beroepsgerichte kwalificatiedossiers vormgegeven. Bij de invoering van competentiegericht onderwijs zijn destijds de pedagogische en didactische uitgangspunten verwoord in ‘Inspirerende Basis’. In 2014 of 2015 wordt door het ministeriële actieplan ‘Focus op vakmanschap’ de inhoud van de opleidingen opnieuw herzien. De onderwijstijd wordt geïntensiveerd en opleidingen verkort. ‘Focus op vakmanschap’ heeft een grote impact op de toekomstige onderwijsontwikkeling. Daarom hebben we al in 2012 onze pedagogische en didactische uitgangspunten herijkt als kaders waarbinnen we de onderwijsontwikkeling vormgeven. Uitgangspunten blijven:

1. Hoornbeeck College

Diverse

6

83

2. ROC Menso Alting

Noord

2

78,5

3. De Rooi Plannen

Zuidoost

5

73

Koning Willem 1 College

Zuidoost

15

71

Noord

13

66

Graafschap College

Oost

13

66

Het Hoornbeeck College hecht grote waarde aan de levensbeschouwelijke toerusting van studenten. Hun vorming en het daaruit voortvloeiend Bijbels genormeerd burgerschap is van belang in de opleiding tot beroepsbeoefenaar. Het programma voor Godsdienst en Burgerschap wordt daarom verder vormgegeven.

ROC Rivor

Oost

10

65

Noord

13

65

ROC de Leijgraaf

Zuidoost

12

64,5

Gilde Opleidingen

Zuidoost

13

64

Oost

14

64

Noord

10

63,5

Oost

15

62,5

Scalda total

Zuidwest

22

62

ROC West-Brabant

Zuidwest

15

61,5

Drenthe College

Alfa-College

Landstede ROC Friese Poort Deltion College

2.3 Onderwijstijd

■ ■

Een juiste verhouding tussen hoofd, hart en handen: kennis, (beroeps-)houding en vaardigheden); Een goede verhouding tussen leren op school en leren in de praktijk; Een prominente rol voor de docent als identificatiepersoon, studieloopbaanbegeleider en kennisoverdrager.

Vanuit de overheid komt er steeds meer aandacht voor taal en rekenen. Referentiekaders schrijven het vereiste niveau voor vo en mbo voor. In 2010 is een implementatieplan invoering talen en rekenen geschreven. Dit wordt nu voor de opleidingen uitgewerkt in schoolbrede leereenheden. Het Hoornbeeck College zet sterk in op remedial teaching omdat het vereiste niveau bij aanvang van de studie veelal niet wordt gehaald. Het toeleverende voortgezet onderwijs is nog onvoldoende op niveau en levert daardoor hun leerlingen nog niet af op het vereiste instroomniveau. Om elkaar te ondersteunen is het Hoornbeeck College in samenwerking met het voortgezet onderwijs een traject gestart om docenten van genoemde vakken met elkaar in contact te brengen. Samen kunnen zij de doorlopende leerlijnen taal en rekenen vormgeven. In 2012 is deelgenomen aan de digitale pilotafname van centraal ontwikkelde examens voor Nederlands en rekenen. Dit om inzicht te krijgen in het proces en niveau van centrale examinering en te zien hoe onze studenten er voor staan. De uitslagen zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Het Hoornbeeck scoorde voor Nederlands iets boven en voor rekenen iets onder het landelijk gemiddelde. De digitale afname verliep voor Nederlands redelijk tot goed, voor rekenen matig tot slecht door gebrekkige programmatuur. Toetsleverancier Cito heeft verbeteringen aangebracht zodat een volgend pilotexamen beter zal verlopen.

De minimale hoeveelheid onderwijsuren is 850 klokuren per cursusjaar (BOL) en 300 klokuren (BBL). Daarnaast geldt voor de BBL conform de branche-afspraken een minimaal aantal van 120 klokuren per cursusjaar die binnen de school worden verzorgd. Om onvoorziene lesuitval op te vangen, zijn voor alle BOL-lesgroepen minimaal 900 klokuren onderwijstijd ingepland per cursusjaar, voor de BBL-lesgroepen minimaal 330 klokuren. Op 19 juni 2012 heeft het onaangekondigde thema-onderzoek plaatsgevonden door inspectie. Er is een steekproef bij enkele opleidingen gehouden. De opleiding Verzorgende IG is als voldoende beoordeeld. De opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk 4 zijn ook als voldoende beoordeeld. Op 17 oktober 2012 is tijdens het onderzoek naar de staat van de instelling door inspectie opnieuw een themaonderzoek naar onderwijstijd uitgevoerd. Dit vond plaats bij de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en is als voldoende beoordeeld. In 2011 hebben de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk 4 een onvoldoende beoordeling gekregen voor onderwijstijd met de daarbij behorende waarschuwing voor licentie-intrekking. Uit de beoordeling in 2012 blijkt dat nu wel wordt voldaan aan de wettelijke eisen. De waarschuwing voor licentie-intrekking is daarom niet meer van toepassing. De inspectie heeft het Hoornbeeck College in 2011 een inhouding op de bekostiging van de opleidingen SPW aangezegd van circa € 920.000,--. Dit vanwege de destijds behaalde onvoldoende voor onderwijstijd. De onvoldoende beoordeling had betrekking op een gering tekort in het aantal uren beroepspraktijkvorming als gevolg van administratieve onjuistheden. Het college heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De inspectie heeft daarop aanvullend onderzoek gedaan. Uiteindelijk is de inhouding teruggebracht naar € 545.803,--. Het Hoornbeeck College vindt deze inhouding niet in verhouding staan met het geringe tekort in onderwijstijd. Inmiddels hebben we begrepen dat de wetgeving op dit aspect wordt aangepast. In het cursusjaar 2011-2012 is nagegaan of bij andere opleidingen soortgelijke vergissingen zijn gemaakt. Er zijn maatregelen genomen om deze te voorkomen of wanneer ze toch plaatsvinden deze tijdig te signaleren en te corrigeren.

24

25


2.4.2 Sector Economie & Handel Nu het onderwijs binnen de sector Economie & Handel volledig is ingericht volgens de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, is in 2012 gewerkt aan evaluatie en bijstelling van de onderwijsprogramma’s. Opvallend is dat de resultaten van de sector (onderwijsresultaat en studententevredenheid) duidelijk zijn gestegen. Alleen de resultaten van de opleiding Handel bleven licht achter. De inspectie constateerde voor de sector Economie & Handel geen tekortkomingen, wel formuleerde zij enige aandachtspunten. Binnen de sector is verder gewerkt aan visievorming en versterking van de ontwikkelstructuur om toekomstige onderwijsvernieuwingen zoals het actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ goed op te pakken.

2.4.3 Sector Gezondheidszorg De opleidingen Gezondheidszorg zijn opgezet conform de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. In het cursusjaar 2012-2013 vindt een evaluatie plaats in het kader van bijstelling van het programma leerjaar 1, 2 en 3 en doorontwikkeling curriculum leerjaar 4. Voor de BPV-examens wordt de examenbank Prove2Move gebruikt. Zo is er sprake van aansluiting met andere onderwijsinstellingen en leerbedrijven en is er meer eenduidigheid in de examinering en beoordeling van studenten. Ook zijn er meer stageplaatsen te werven, want het gebruik van één methodiek werkt effectiever en efficiënter. Bovendien is de kwaliteit van examinering geborgd, aangezien de inspectie deze examens heeft beoordeeld en goedgekeurd. Het sectormanagement stuurt onderwijsontwikkeling via een ontwikkelgroep die de kaders voor de curricula ontwikkelt. Productgroepen ontwikkelen deze curricula. De contacten met instellingen zijn verder geïntensiveerd. Per (uitstroom)branche zijn er werkveldplatforms die zich buigen over vragen rondom opleiden en examineren. Zo houden we samen de kwaliteit opleiding hoog.

2.4.4 Sector Techniek & ICT In tegenstelling tot de landelijke tendens is in 2012 het aantal studenten van de sector Techniek (zowel BOL als BBL) verder gegroeid. Dit komt mede door de succesvolle samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs. Deze samenwerking richt zich op de opleidingen BBL Bouwkunde en Autotechniek, die in samenwerking met S.G. Pieter Zandt te Kampen, het Wartburg College, locatie De Swaef te Rotterdam, het Driestar College te Gouda en het Van Lodenstein College te Hoevelaken worden aangeboden. Niet alleen het aantal studenten nam toe, ook de waardering van onze studenten voor het onderwijs is gegroeid. Onderzoek van de inspectie gaf veel positieve opmerkingen, maar ook een onvoldoende voor de examinering van enkele opleidingen. Hiervoor is een verbeterplan opgesteld. In het nieuwe cursusjaar vindt er CGO-diplomering plaats op basis van een proeve van bekwaamheid. Dit vervangt de zogenaamde eindtermenexamens.

2.4.5 Sector Welzijn De sector Welzijn heeft de invoering van competentie- en beroepsgericht onderwijs per cursusjaar 2012-2013 afgerond. Hiermee zijn alle opleidingen vernieuwd en aangepast aan de nieuwste kwalificatiedossiers. Het programma wordt via evaluaties bijgesteld, waarbij er al wordt toegewerkt naar het actieplan ‘Focus op vakmanschap’. Voor de sector Welzijn heeft dit een grote impact: opleidingen gaan veranderen van naam en krijgen een plaats in grotere opleidingseenheden. Ontwikkelgroepen zorgen voor ontwikkeling en bijsturing van het onderwijsprogramma. Dit gebeurt op basis van het implementatieplan en de kwalificatiedossiers. In de ontwikkelgroepen zitten docenten met een brede scoop aan relevante leergebieden. De betrokkenheid van de werkvelden bij de ontwikkeling van curricula en met name de BPV is groot. Contacten met de instellingen zijn geïntensiveerd, onder meer met het oog op de examinering en de invoering van examenprofielen. In 2012 is iedere studieloopbaanbegeleider getraind.

2.5 Focus op Vakmanschap In het actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ kondigt de minister aan dat vanaf cursusjaar 2014 de kwalificatiestructuur vereenvoudigd wordt. Verder worden de meeste niveau-4 opleidingen verkort en álle opleidingen geïntensiveerd. Ook kondigt de minister maatregelen aan op het gebied van examinering, taal en rekenen, voortijdig schooluitval en professionalisering van docenten. Om dit actieplan integraal en goed op te pakken, heeft het directieteam een werkgroep ingesteld. Deze heeft als opdracht de onderwijskundige visie van het Hoornbeeck College te actualiseren. De maatregelen van ‘Focus op Vakmanschap’ worden in deze visie verwerkt. De werkgroep brengt ook in kaart welke gevolgen de vernieuwde onderwijsvisie heeft op de thema’s bedrijfsvoering en personeel. Ondertussen heeft het directieteam een programma-management opgesteld. Hierin is duidelijk te zien welke onderdelen wanneer afgerond zijn. Zo wordt de voortgang van het proces bewaakt en doelgericht gewerkt aan een integrale en tijdige aanpak van het actieplan.

2.6 Taal- en rekenbeleid Taal en rekenen vragen veel aandacht in het mbo. In 2012 is gewerkt aan een integraal implementatieplan voor deze vaardigheden. Basis is een activiteitenkalender die jaarlijks wordt opgesteld. Alle docenten Rekenen, Nederlands en MVT (Moderne Vreemde Talen: Engels en Duits) hebben vervolgopdrachten gekregen om de producten voor de onderscheidende leerlijnen en de in de activiteitenkalender genoemde thema’s te optimaliseren. Voor Nederlands zijn taalkaarten ontwikkeld die op een heldere wijze aangeven welke eisen er gelden voor niveau 2F en niveau 3F. Ze bevatten specifieke bladen met aanwijzingen voor studenten, docenten Nederlands en docenten van overige vakken. Recent benoemde taalcoaches zijn gestart met de introductie van de taalkaarten. Zij zijn speciaal getraind voor deze taak. Een groep studenten heeft in 2012 deelgenomen aan de pilot Centraal Ontwikkelde Examens voor Nederlands en Rekenen. Voor deze pilot waren twee locaties ingericht als centrale examenruimte. Uit de interne en externe evaluatie blijkt dat het proces op goede wijze georganiseerd is. Het enige zorgpunt betreft de problemen met de software van de pilotexamens rekenen. Een deel van de studenten heeft door storingen niet mee kunnen doen aan de pilot. In het volgende cursusjaar wordt de pilot van de Centraal Ontwikkelde Examens op alle locaties afgenomen.

2.7 Internationalisering Het Internationaliseringsbeleid is geëvalueerd en wordt zo georganiseerd dat er een goede balans is tussen sector, locatie en verantwoordelijkheden van resultaatverantwoordelijke teams. Daarnaast is een start gemaakt met het optimaliseren van de processen rondom de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van internationale stageplaatsen voor studenten.

2.8 Burgerschap – Godsdienst & Maatschappijleer Het Hoornbeeck College wil studenten op basis van de reformatorische identiteit breed vormen: met hoofd, hart en handen. De vakken Godsdienst en Burgerschap nemen daarin een belangrijke plaats in. We werkten in 2012 aan het schrijven van een eigen lesboek voor Burgerschap en aan basisreaders voor Godsdienst. Deze sluiten aan bij de kwalificatie-eisen. De vier dimensies van deze eisen (sociaal-maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap) krijgen er op het Hoornbeeck College een vijfde bij: reformatorische identiteit. Onze kerndoelen zijn: ■

■ ■

Studenten ouders en Studenten Studenten

laten wortelen in Gods Woord, de Drie Formulieren van Enigheid en de traditie waarin onze school, studenten staan. vormen en toerusten als een christelijke beroepsbeoefenaar. vormen en toerusten als burger in de huidige maatschappij.

“De opleiding aan het Hoornbeeck College heeft mij gevormd. De docenten hebben echt reformatorisch onderwijs gegeven: een professional in het vakonderwijs, een voorbeeld in de manier waarop zij mij begeleidden. De gesprekken, toerusting en begeleiding hebben mij weerbaar gemaakt.” Uit: Onze Idealen. Strategisch Meerjarenplan 2011-2015

26

27


2.9 Klachten en klachtenafhandeling

2.11 Beroepskolom

In 2012 is voor het personeel en de studenten de klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling is door de ondernemingsraad en de studentenraad van een positief advies voorzien. In de loop van het jaar 2013 zal de integriteitscode in werking treden (zie paragraaf 4.7.7).

Samenwerking VO-scholen Met verschillende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zijn arrangementen aangegaan of gecontinueerd. Die samenwerking heeft zich gericht op de uitbreiding van niveau 1-trajecten. Ook zijn er meerdere bbl-trajecten op niveau 2 gestart en uitgebouwd. Daarnaast is gewerkt aan een versterking van de doorlopende leerlijnen en het gecombineerde gebruik van (delen van) gebouwen en praktijklokalen. Al deze samenwerkingsverbanden voorzien in een behoefte én verstevigen de onderlinge relatie tussen betrokkenen. De ontwikkelingen rond de nieuwe entree opleidingen worden nauwlettend gevolgd om daar tijdig op in te spelen.

Voor studenten zijn er twee soorten klachtenprocedures: 1. Klachten met betrekking tot examens worden op schoolniveau behandeld door de examencommissie van de betreffende sector. In het cursusjaar 2011-2012 zijn geen klachten binnengekomen bij de commissie van de sectoren. Er zijn in het verslagjaar geen officiële klachten ingediend bij de Commissie van Beroep. 2. Ten aanzien van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering kunnen studenten gebruik maken van de klachtenregeling. In het kader van deze regeling zijn op de locaties vertrouwenspersonen en contactpersonen aangewezen. In het cursusjaar 2011-2012 zijn 5 klachten gemeld. Deze zijn intern tot tevredenheid afgehandeld, zodat doorgeleiding naar de externe klachtencommissie niet aan de orde was.

2.10 Studentenvoorzieningen Studenten die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, maken gebruik van studentenvoorzieningen. Ondersteuning is soms nodig in verband met een beperking, sociale vaardigheden of een moeilijke persoonlijke situatie. Circa 14% van de studenten maakt hier gebruik van. In de loop van de opleiding neemt de ondersteuningsbehoefte wel af. Vraagt in het 1e jaar nog bijna 20% van de studenten om extra ondersteuning, in het tweede jaar is 13%, het derde jaar 11% en in het 4e jaar nog slechts 3%. Met name studenten uit niveau 3 hebben ondersteuning nodig; van niveau 2 en 4 wat minder. De sectoren vragen ongeveer evenveel ondersteuning voor studenten. Hoe werken de studentenvoorzieningen? Interne begeleiders vormen zorgteams die op hun beurt samenwerken met externe partners zoals De Vluchtheuvel (schoolmaatschappelijk werk), SGJ christelijke jeugdzorg, Eleos (GGZ) en Talenta (jobcoachbedrijf ). Studentenvoorzieningen nemen een belangrijke plaats in als het gaat om Passend Onderwijs. Binnen werkgroepen is beleid voorbereid voor de nieuwe situatie van 2014. Veel aandacht gaat uit naar de professionalisering van de intake en de plaatsing van studenten met een beperking.

Doorstroom hbo Surf Foundation heeft een subsidie toegezegd om de samenwerking tussen mbo en hbo in het toetsgestuurd leren te bevorderen. In samenwerking met Driestar Educatief te Gouda is door docenten van de opleiding Onderwijsassistent gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak om dit vraagstuk constructief te maken. Power De landelijke denktank die de regionale samenwerking tussen vo, mbo en beroepenveld wil stimuleren, houdt twee keer per jaar een themabijeenkomst. De uitkomst daarvan wordt in de regionale contacten benut. De thema’s van 2012: “Oud-studenten als ambassadeurs van het Hoornbeeck College” en “Hoornbeeck College en macro-doelmatigheid”.

2.12 Ouderbetrokkenheid In maart 2012 ontving het Hoornbeeck College Amersfoort als eerste mbo-school in Nederland het officiële keurmerk voor ouderbetrokkenheid. Het certificaat is uitgereikt door de Stichting LLO (Leerling, Leraar, Ouders). Ouderbetrokkenheid is één van de pijlers van het beleid van het Ministerie van OCW. Onderzoek toont aan dat betrokken ouders een positief effect hebben op de prestaties en welbevinden van studenten. Op diverse manieren werkt de school samen met de medewerkers, studenten en ouders aan een succesvol opleidingstraject en toekomstperspectief voor de deelnemers. effect hebben op de prestaties en welbevinden van studenten. Op diverse manieren werkt de school samen met de medewerkers, studenten en ouders aan een succesvol opleidingstraject en toekomstperspectief voor de deelnemers.

Problematiek In verband met leerlinggebonden financiering zijn 79 studenten begeleid. Ongeveer 65% hiervan betrof cluster IV-problematiek. Onderstaande tabel bevat het overzicht van het aantal studenten dat in het cursusjaar 2011-2012 is ondersteund, met een onderverdeling per problematiek. Problematiek

28

Aantal studenten

Geestelijke gezondheidsproblematiek

310

Leerproblemen (m.n. dyslexie)

245

Sociale vaardigheden, sociaal netwerk, vrije tijd

251

Leef- en gezinsomstandigheden

178

Functioneren op school

168

Gedragsproblematiek

179

Lichamelijk gezondheidsproblematiek

122

Verwerking van een ingrijpende gebeurtenis

53

29


Apeldoorn

‘In de samenwerking met vmbo

zijn we op de goede weg’

“Afgelopen zomer kon een grote groep gediplomeerden aan het beroepsveld afgeleverd worden, terwijl ook veel gediplomeerden hun studie vervolgden in het hbo. Als dat dan allemaal in een plezierige setting en in goede harmonie gebeurt, is dat iets om dankbaar voor te zijn. Ook van ouders horen we dat studenten het naar hun zin hebben. Dit cursusjaar begon met een forse toename van de studenteninstroom. We moesten dus strak roosteren en ook het personeel moest goed schakelen om alle lessen te kunnen geven. We hadden bovendien dit jaar bij de sector Economie een extra grote Sprint-groep havisten, die de opleiding in één jaar doet. Het geeft dan veel voldoening als dat ook gelukt. Intussen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe cursusjaar al weer begonnen. Instroomcijfers zijn natuurlijk nog niet bekend, maar de aanmeldingen beginnen al weer binnen te komen. Naast de normale dagelijkse werkzaamheden werken we intussen ook door aan een verdere professionalisering van de teams. Het proces naar ‘resultaatverantwoordelijk werken’ waaraan we sinds enkele jaren werken, begint zijn vruchten af te werpen. In de regio hebben we een eigen gezicht. Met de belangrijkste toeleverende school, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn, Rijssen en Uddel, werken we aan verdiepen van onze samenwerking naar een doorgaande leerlijn vmbo-mbo. Een verkenningsgroep onderzoekt de opstart van een speciaal traject voor niveau-2 studenten, zodat we ook deze jongelui, die extra aandacht vragen, een goed traject kunnen bieden. Met dat al zijn we op de goede weg. De situatie is er ideaal voor: het derde en vierde leerjaar van deze vmbo-school is reeds met ons gehuisvest onder één dak. Dat gegeven willen we verder uitbuiten.”

P. Bos, locatiemanager Apeldoorn

30

31


240 200 160 120 80 80 40 0

Hoofdstuk 3.0

3.1 Waardering studenten Doelstelling

2011-2012

waardering en samenwerking Realisae

In 2012 heeft een landelijk onderzoek – de JOB Monitor - de tevredenheid van studenten in het mbo in kaart gebracht. Aan dit onderzoek zijn zeven vragen over identiteit en twee over schoolfaciliteiten toegevoegd. Het rapport laat zien dat de resultaten van het Hoornbeeck College boven het landelijk gemiddelde liggen. De waardering van de studenten, uitgedrukt in een rapportcijfer, was voor de opleiding een 7,5 (landelijk 6,9) en voor de school een 7,6 (landelijk een 6,4). Met de nieuwe uitkomsten in de hand is gekeken of verbeteracties naar aanleiding van een soortgelijk onderzoek in 2010 de gewenste resultaten opleverden. Tevens zijn de uitkomsten besproken met studenten en de teams. Mede op basis van deze gesprekken is een aantal verbeteracties vastgesteld en opgenomen in de locatie- en teamplannen. Bij een volgend onderzoek (2014) moet duidelijk worden of de verbeteracties effect sorteren. Waardering en samenwerking

Informae

Lessen

Toetsing

Studiebegeleiding

Onderwijsfaciliteiten

Competenes

32

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Negaef 0%

25%

50%

75%

Posief 100%

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

Gemiddelde 3,7 3,3

N. 3350 212521

Gemiddelde 3,6 3,4

N. 3359 203612

Gemiddelde 3,9 3,8

N. 3349 206243

Gemiddelde 3,7 3,5

N. 3105 205126

Gemiddelde 3,7 3,5

N. 3355 210942

Gemiddelde 4,0 3,6

N. 3389 214963

33


Negaef 0% Stage (bol)

25%

50%

75%

Posief 100%

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

Gemiddelde 3,9 3,6

N. 2005 122354 Ervaar je de dagopening als waardevol?

Negaef 0% Werkplek (bbl)

25%

50%

75%

Nega ef 0%

Posief 100% Gemiddelde 4,1 3,8

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

25%

50%

75%

Posi ef 100%

Amersfoort

N. 539 41478

Gemiddelde 4,0

N. 3355

Gemiddelde 4,1

N. 3348

Gemiddelde 4,0

N. 3348

gemiddelde 3,9

N. 3348

gemiddelde 3,8

N. 3345

gemiddelde 3,9

N. 3345

gemiddelde 4,1

N. 3345

Kun je met je docenten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en normen aangaan? Nega ef 0% Keuze-/loopbaanbegeleiding

Veiligheid en sfeer

75%

Posi ef 100%

25%

50%

75%

Posi ef 100%

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

Nega ef 0% Gemiddelde 3,2 3,0

Nega ef 0%

Nega ef 0% School en studie

50%

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

Nega ef 0% Organisa e

25%

25%

25%

50%

75%

50%

75%

Posi ef 100%

Posi ef 100%

Clusterscore instelling Clusterscore landelijk

N. 3240 200730

25%

50%

75%

Posi ef 100%

Amersfoort

Kun je met je klasgenoten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en norman aangaan? Gemiddelde 3,6 3,1

N. 3363 213573

Gemiddelde 4,3 3,8

N. 3358 213126

Gemiddelde 3,9 3,3

N. 3357 213043

Nega ef 0%

25%

50%

75%

Posi ef 100%

Amersfoort

Helpt het Hoornbeeck College jou bij het vormen van je mening op grond van de Bijbel? Nega ef 0%

25%

50%

75%

Posi ef 100%

Amersfoort

Ben je tevreden over de toerus ng die je krijgt op grond van de Bijbel bij de lessen burgerschap? Nega ef 0%

25%

50%

75%

Posi ef 100%

75%

Posief 100%

Amersfoort

Helpt het Hoornbeeck College jou om in de prakjk voor je principes uit te komen? Negaef 0%

25%

50%

Amersfoort

Ben je tevreden over de meerwaarde die het Hoornbeeck College biedt als reformatorische school? Negaef 0%

Ervaar je de dagopening als waardevol? Nega ef 0%

25%

50%

75%

Posi ef 100%

Amersfoort

Amersfoort Gemiddelde 4,0

N. 3355

Kun je met je docenten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en normen aangaan? Nega ef 0%

25%

50%

75%

Posi ef 100%

Amersfoort

25%

50%

75%

Posi ef 100%

Amersfoort

Gemiddelde 4,1

N. 3348

Nega ef 0%

25%

50%

75%

75%

Posief 100%

De scores hebben plaatsgevonden op een schaal van 1 t/m 5.

In 2012 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders over de identiteit en het onderwijs van het Hoornbeeck College. In de enquête kwamen dezelfde thema’s aan bod als bij het landelijke onderzoek naar de waardering van studenten. De waardering van de ouders, uitgedrukt in een 4-puntschaal was: - voor de opleiding een 3,2 - voor de school een 3,4.

Gemiddelde 4,0

N. 3348

Ouders zijn kritischer over de organisatie van het onderwijs dan studenten. Op basis van de uitkomsten zijn verbeteracties geformuleerd en opgenomen in de team- en locatieplannen. Een vervolgonderzoek, uit 93%te voeren in 2015, brengt het effect van de verbeteracties in kaart. Inhoud 88% 71%

Helpt het Hoornbeeck College jou bij het vormen van je mening op grond van de Bijbel?

34

50%

3.2 Waardering ouders

Kun je met je klasgenoten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en norman aangaan? Nega ef 0%

25%

Posi ef 100%

gemiddelde

N.

83% 82%

35


3.3 Waardering medewerkers

Bevlogenheid

Scores op de thema’s

Betrokkenheid

Behalve de standaardvragen opgesteld door de mbo- raad en Effectory heeft het Hoornbeeck College eigen vragen toegevoegd. De uitkomsten worden binnen alle geledingen besproken, waarbij verbeteracties worden geformuleerd. Die acties krijgen een plaats in de plannen. Het thema bevlogenheid krijgt extra aandacht, aangezien de score hiervoor verhoudingsgewijs laag is. Bij een vergelijkbaar onderzoek, uit te voeren in 2015, zal duidelijk worden of deze verbeteracties het gewenste resultaat opleveren.

Hoornbeeck College Tevredenheid

Eind 2012, begin 2013 is door onderzoeksbureau Effectory een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers van het Hoornbeeck College gehouden. Er heeft een wisseling van onderzoeksbureau plaatsgevonden doordat het medewerkers-onderzoek een landelijk onderzoek onder alle mbo-scholen is geworden zodat beter benchmarking mogelijk is. Hierdoor is vergelijking met het vorige onderzoek niet mogelijk.

Scores op de thema’s Scores op de thema’s

Hoornbeeck College (m=3,44) 7,6 8,4 6,8 Benchmark MBO

6,9 6,9 6,5

3.4 Waardering inspectie

3.5 Waardering beroepenveld Uit onderzoek onder de leerbedrijven in 2010 is gebleken dat zij over het algemeen tevreden zijn over de studenten van het Hoornbeeck College en de wijze waarop de stage en de buitenschoolse examinering is vormgegeven. Aangezien de landelijke BPV-monitor vertraging heeft opgelopen is besloten om dit onderzoek in het voorjaar 2013 alsnog zelf als school uit te voeren

3.6 Samenwerking / samenwerkingsverbanden In 2012 werkten we samen met verschillende externe relaties. We geven u een overzicht. ■

In 2012 heeft de inspectie onderstaande onderzoeken uitgevoerd: Onderzoek naar de Staat van de Instelling ■ Dit onderzoek heeft tot doel om de stand van de kwaliteitsborging van de instelling te bepalen en om de risico’s voor de onderwijskwaliteit in te schatten. De Staat van de Instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en bestaat uit een analyse van gegevens, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij een of meer opleidingen. Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met studenten, docenten en management, zijn aanvullend documenten onderzocht en zijn onderwijsactiviteiten geobserveerd. Daarnaast zijn er telefonische contacten met het bedrijfsleven geweest. Ook maakte een gesprek met het directieteam en met het College van Bestuur deel uit van het onderzoek. De inspectie vindt kenmerkend voor het Hoornbeeck College de gedegen onderwijskwaliteit en de tevredenheid van studenten, medewerkers en het werkveld. Ook noemt zij expliciet de betrokkenheid van medewerkers en de veilige sfeer voor studenten. De inspectie schaalt Hoornbeeck in op ‘enkele risico’s’ vanwege de onvoldoende examinering van twee opleidingen.

Thema-onderzoek Melden Verzuim en VSV Tijdens het onderzoek naar de staat van de instelling heeft een thema-onderzoek Melden Verzuim en VSV plaats gevonden bij de opleiding Onderwijsassistent (93500) te Rotterdam. Bij dit onderzoek is gebleken dat wordt vol daan aan de wettelijk voorgeschreven meldingsplicht, zoals beschreven in de artikelen 8.1.7, 8.1.8 en 8.1.8a van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en artikel 21a Leerplichtwet 1969.

Toeleverende scholen. Het Hoornbeeck College werkt samen met de zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Het resultaat? Een betere instroom, doorlopende leerlijnen en nieuwe leerwegen. De samenwerking met scholen én bedrijven in de regio versterken we ook door het project Power: ‘Project onderwijs arbeidsmarkt in de regio’. Op het gebied van taal- en rekenonderwijs werken we met de scholen samen in het project 1 + 1 = 3. Onderwijs- en zorgpartners. Samen met onderwijs- en zorgpartners werkten we aan passend onderwijs, met een geschikte onderwijsvorm voor elke student. Hogescholen. Om de doorstroom naar het hoger onderwijs te bevorderen, werkten we samen met Driestar Educatief te Gouda en de Christelijke Hogeschool in Ede. Naast deze landelijke samenwerking hebben we regionaal afspraken gemaakt met verschillende hogescholen. Zeeuwse scholen. In het kader van de Onderwijsautoriteit Zeeland (OAZ) werkten we nauw samen met het Calvijn College in Goes. Met deze school ontwikkelt het Hoornbeeck College een doorgaande leerlijn op niveau 2. Met de OAZ willen we de krimp van het onderwijs in Zeeland het hoofd bieden.

De volgende opleidingen zijn onderzocht omdat deze deel uitmaakten van de steekproef: ■ ■ ■ ■ ■

Verkoopspecialist, BBL, niveau 3, Rotterdam (90383) Middenkaderopleiding Bouwkunde, BOL, niveau 4, Amersfoort (10130 en 94051) Monteur elektrotechnische installaties, BBL, niveau 2, Amersfoort (94271) Onderwijsassistent, BOL, niveau 4, Rotterdam (93500)

Een voldoende beoordeling is ontvangen voor de kwaliteitsgebieden ■ ■ ■ ■

onderwijsproces opbrengsten kwaliteitsborging naleving wettelijke vereisten

Van Lodenstein College. Door samenwerking met Van Lodenstein College konden we onze bedrijfsvoering efficiënter maken. In 2012 voegden we de ICT-afdelingen van de scholen samen. Kerkenraden. We hielden bijeenkomsten met afgevaardigden van kerkenraden in de regio’s Amersfoort, Gorinchem en Rotterdam. Waardevolle bijeenkomsten, waarin zorg en aandacht voor onze jongeren centraal staat. Externe deskundigen: Waar noodzakelijk laten we ons adviseren door externe deskundigen. Toch blijft het ons beleid om zoveel mogelijk doelstellingen met en door eigen mensen te realiseren. Netwerken: Hoornbeeck College participeert actief in landelijke netwerken rondom thema’s als kwaliteitszorg, communicatie, arbo & veiligheid, kennisnet en MBO2015.

Bij het stelselonderzoek in 2011 werd de systematische kwaliteitszorg nog als onvoldoende beoordeeld, met name de planvorming op opleidingsteam niveau diende geprofessionaliseerd te worden. Inmiddels is deze op orde, met als aandachtspunt het vastleggen van doelen. De opleiding Bouwkunde en de opleiding Onderwijsassistent hebben een onvoldoende beoordeling ontvangen voor het kwaliteitsgebied examinering. Dit dient binnen een jaar op orde te zijn, waarna inspectie heronderzoek doet. Expliciete aandachtspunten zijn de borging van de beoordeling in de beroepspraktijkvorming en de monitoring door de examencommissie van de diverse examineringsprocessen. Inmiddels wordt een verbeterplan uitgevoerd om het kwaliteitsgebied examinering te laten voldoen aan de eisen van de inspectie. De verbeteracties vinden wanneer nodig ook bij andere opleidingen binnen het Hoornbeeck College plaats dan alleen bij de opleidingen die deel uitmaakten van de steekproef van dit onderzoek.

36

37


Goes

‘Klein in het grote en groot in het kleine’ “Onze locatie groeit nog steeds. Inmiddels hebben we meer dan 750 studenten. We zijn blij met de goede naam in de regio en de contacten met de toeleverende scholen. Zeeland is een krimpregio, de onderwijsautoriteit ziet toe op een zo breed mogelijk aanbod aan opleidingen. We zijn de enige reformatorische mboschool. We hebben goede contacten met de andere opleiders en de gemeente. De lijnen zijn kort, ze weten ons te vinden. We zijn geen leerfabriek, we zijn klein in het grote en groot in het kleine. We zitten op twee locaties. Een aantal jaren geleden hebben we een schoolgebouw erbij gehuurd. Daar moeten we wel over zo’n drie jaar uit. We zijn hiervoor in gesprek met de gemeente, we moeten nadenken over nieuwbouw. We zijn inmiddels ook gestart met verschillende BBL-opleidingen in de sector gezondheidszorg. Dit jaar gaan we ons nog meer bezighouden met contractactiviteiten buiten het reguliere onderwijs en nascholing op alle gebieden met ons kenniscentrum. Heel belangrijk vinden we de goede contacten met studenten. Als een student nog een keer terugkomt om je te bedanken voor de fijne tijd op school, dan weet je waarvoor je het doet.”

E.W. Timmerman, locatiemanager Goes

38

39


v

Hoofdstuk 4.0

bedrijfsvoering 4.1 Huisvesting De huisvestingssituatie vraagt aandacht op diverse locaties. In 2012 zijn forse stappen gezet. Goes De gesprekken met de gemeente Goes hebben een goede voortgang. Er is uitzicht op de realisatie van onze huisvestingsbehoefte. Dit is ook noodzakelijk omdat de huurtermijn van de nevenlocatie aan de Lijnbaan eindig is. Kampen De voorbereidingen voor nieuwbouw in Kampen zijn voortvarend aangepakt. De ontwerpfase en de aanbesteding zijn afgerond. Gestart is met de werkvoorbereiding en naar verwachting wordt het nieuwe pand in het voorjaar van 2014 opgeleverd. Rotterdam Het ruimtegebrek in Rotterdam begint ernstig te knellen. Met de (deel)gemeente zijn gesprekken gevoerd over de verwerving van het perceel grond grenzend aan het gebouw aan de Carnissesingel. Op korte termijn wordt gebruikgemaakt van ruimte in onze zusterschool De Swaef. Algemeen De schoonmaak wordt nu deels in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor is de kwaliteit verbeterd en het toezicht in de school vergroot. De leslokalen worden wel uitbesteed aan een extern schoonmaakbedrijf. Hiervoor zijn in 2012 met succes twee aanbestedingen gedaan.

4.2 Arbo & Veiligheid Ook in het verslagjaar is veel aandacht gegeven aan veiligheid. Waar nodig is de risico-inventarisatie geactualiseerd en is het machinepark gekeurd. Het Hoornbeeck College nam deel aan een landelijk monitoringsonderzoek over veiligheid. Dit is uitgevoerd door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Er zijn werkplekonderzoeken verricht en is er doorlopend aandacht voor beeldscherm-ergonomie. De BHV-teams worden op alle locaties op peil gehouden. De preventiemedewerkers, EHBO’ers en BHV’ers zijn bijgeschoold. Voor alle locaties is de BHV-organisatie operationeel. In 2012 zijn op alle locaties ontruimingsoefeningen gehouden. Veiligheidsbeleid Elke school heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een veiligheidsplan. Dit plan is vastgesteld tijdens een startbijeenkomst veiligheidsbeleid, waarbij elke locatie de veiligheidskaarten heeft ingevuld. Deze kaarten zijn ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut. Voor het veiligheidsbeleid is gekozen voor centrale beleidsontwikkeling met locatiegebonden uitvoering. De veiligheidscoördinator vervult de sleutelrol. Ook de afdeling Personeelszaken, de ondernemingsraad en de studentenraad zijn vertegenwoordigd in de beleidscommissie. De veiligheidsorganisatie wordt hieronder schematisch weergegeven:

40

41


CVB (portefeuillehouder ARBO & VEILIGHEID)

4.5 Informatisering / KRD

DT (portefeuillehouder ARBO & VEILIGHEID)

Het Hoornbeeck Informatiesysteem (HOI) is in 2012 uitgebreid met de modules Onderwijslogistiek en de Selfservicemodule. In de logistieke module leggen studenten vast welke ondersteuningslessen zij willen volgen. Via de Selfservicemodule kunnen studenten gegevens opvragen over behaalde resultaten, presentie & absentie en BPV. In de module Participatie is de gerealiseerde onderwijstijd vastgelegd. Deze module wordt gebruikt voor het registreren van presentie en absentie.

Beleidsadviseur Staffunconaris Facilitaire Dienst Studentenvoorziening Prevenemedewerkers P&O vertegenwoordiger Ondernemingsraad

ARBO Coordinator

LM-A

LM-P

LM-G

LM-K

Beleid

Er is in 2012 gestart met het ‘Digitale Doorstroom Dossier (DDD)’ voor de aanmelding van nieuwe studenten. De implementatie van het onderwijslogistieke systeem is een jaar uitgesteld, omdat door marktontwikkelingen nog geen verantwoorde keuze gemaakt kan worden. De ontsluiting van jaar- en diplomaresultaat en de in- en doorstroom gebeurt via het managementdashboard van Qlikview. Dit systeem werd in het verslagjaar verder uitgebouwd op het gebied van onderwijstijd, VSV en presentieregistratie. LM-R

4.6 Kwaliteitszorg Locaemanager BHV-vertegenwoordiger OR-vertegenwoordiger

Uitvoering

4.6.1 PDCA-cyclus Continue verbetering is de basis van kwaliteitszorg. Daarvoor hanteert het Hoornbeeck College de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. Deze cyclus is verankerd in het managementmodel van het Hoornbeeck College.

Prevenemedewerker Medewerkers

Management van medewerkers

4.3 Rentmeesterschap en Duurzaamheid Met het oog op rentmeesterschap en een goede exploitatie verdient duurzaamheid aandacht. Duurzaamheid is een Bijbelse opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. De opdracht vertaalt zich in waarden als eenvoud, soberheid en matigheid. Door deze in de eigen bedrijfsvoering zichtbaar te maken, heeft het Hoornbeeck College een voorbeeldfunctie naar studenten. Het Hoornbeeck College heeft in het verslagjaar gebruik gemaakt van verschillende subsidieregelingen op deze terreinen. Huisvesting is kostbaar, daarom gaan we op efficiënte wijze met ruimte om door te handelen conform het duurzaamheidsbeleid dat in het verslagjaar is vastgesteld. In de uitvoering op dit terrein staat voorzichtigheid voorop: we voeren geen activiteiten uit waarvan de (negatieve) effecten niet bekend zijn. Energiebesparing en hergebruik van afgedankte materialen hebben alle aandacht. Het kostenaspect is ook een belangrijke factor bij het duurzaamheidsbeleid.

Leiderschap

Medewerkers

Management van processen

Strategie en beleid

HC-managementmodel (gebaseerd op het INKmanagementmodel)

Studenten en ouders

Plan

Do

Management van middelen

Maatschappij, overheid en overige belanghebbenden

Act

Check

Organisatie

Resultaat Systematisch verbeteren en vernieuwen

Deming Circle: Plan, Do, Check en Act

4.3.1 Energie Besparing Plan Energie wordt steeds kostbaarder. Daarom heeft het Hoornbeeck College een Energie Bespaar Plan. De focus ligt daarbij op duurzame energie zoals wind, zon en biomassa. Het plan is onderverdeeld in doelstellingen op korte (zoals het monitoren van energieverbruik en het optimaliseren van de stooklijn), middellange (zoals het stoken met biomassa en voorzien van het gebouw in Amersfoort van dubbelglas in combinatie met dakisolatie) en lange termijn (waaronder het toepassen van de nieuwste technieken met betrekking tot isolatie, warmteopslag in de bodem en het aanbrengen 4.3.2. Planvorming en managementrapportages van LED-verlichting in verkeersruimten in het nieuwe gebouw te Kampen). Strategisch Hetniveau oude, monumentale pand in Amersfoort in het voorjaar Strategischismeerjarenplan (CvB) van 2012 voorzien van een verwarmingsinstallatie die

wordt gestookt op biomassa, een primeur voor Nederlandse scholen. Het energieverbruik is hierdoor fors gedaald.

4.4 Automatisering

Tacsch niveau

4.6.2 Planvorming en managementrapportages In 2012 is de planvorming en managementrapportage ingrijpend veranderd. Alle indicatoren van het Hoornbeeck College zijn geïnventariseerd en iedere indicator is voorzien van een ‘portret’. Er is een overzicht gemaakt van de indicatoren met daarbij aangegeven wie daarvoor verantwoordelijk is (College van Bestuur, directieteam, locatieteam, opleidingsteam). Door een team worden ongeveer zeven indicatoren tot speerpunt benoemd. Deze komen in hun plan te staan. De stand van zaken van de overige indicatoren wordt bewaakt en indien nodig vindt er gedurende de looptijd van een plan een herprioritering van speerpunten plaats. Twee keer per jaar wordt er op ieder niveau binnen de organisatie een managementrapportage gemaakt. Deze wordt in een gesprek toegelicht aan de leidinggevende(n).

Instellingenplan (DT) Sectorale portefeuilles

HC-brede portefeuillede nieuwe werkomgeving 2.0 gerealiseerd, waarbij we zijn overgestapt van In het verslagjaar is op alle werkplekken (sectorplannen) een Novell- op een Microsoft-omgeving. Iedereen werkt nu op Windows 7. Zoveel mogelijk applicaties worden virtueel aangeboden, zodat we ook al voorbereid zijn de implementatie van Windows 8. Alle mail is gemigreerd naar de online dienst van Microsoft Office365.

Hoe sta ik ervoor (zelfevaluatie)

Buiten het plan

In het plan

Operaoneel

Locaeplan (LMT) Het printen is omgezet naar de nieuwe omgeving en tegelijk is een systeem met follow-me toegepast. De afdrukken niveau Teamplan (SMT)

volgen de gebruiker en binnen de organisatie kan een gebruiker overal zijn opdracht ophalen. Hiervoor wordt een Hoornbeeck-pas of OV-chipkaart gebruikt. Alle locaties van het Hoornbeeck zijn verbonden met alle locaties van het Van Lodenstein College en daarnaast input voor plan op lagergelegen niveau met een extern datacenter waar alle servers staan. Feedbackloop Afstemming tusen locaemanager en opleidingsmanager over een indicator in het locaeplan in relae tot een indicator in het teamplan die is aangereikt vanuit het sectorplan

42

43


4.6.3 Ontwikkelingen In het verslagjaar 2012 is gewerkt aan onder meer verzuim en voortijdig schoolverlaten, (centrale) examinering en onderwijstijd. In paragraaf 3.4 van dit verslag is inhoudelijke informatie opgenomen over de resultaten die hierbij zijn gerealiseerd. Tevens zijn bestaande procedures geactualiseerd en gebruikersvriendelijk weergegeven in de Hoornbeeck Quality Tool. Van belang is dat de kwaliteit van de processen goed wordt geborgd. Van daaruit levert de kwaliteitszorggroep ook haar bijdrage aan de inrichting van bepaalde applicaties. Zoals het studentvolgsysteem, een begeleidingsapplicatie voor studenten en een applicatie waarin de presentie van studenten wordt bijgehouden. Ook is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling Qlikview, een dashboard dat relevante sturingsinformatie in beeld brengt. De onderzoekscyclus is te lezen in onderstaand overzicht.

Een aantal doelstellingen en activiteiten hebben een hoge prioriteit gekregen omdat deze de basis vormen voor de verdere doorontwikkeling op de langere termijn. In 2012 is gestart met het consequent voeren van de gesprekscyclus en het opzetten van het bekwaamheidsdossier. Dit vanwege het belang dat we de scholingsbehoefte goed in beeld krijgen. Ook het verhogen van de kwaliteit van het onderwijspersoneel had alle aandacht. Speerpunten bij de professionalisering zijn: ■ ■ ■

2012

2013

2014

2015

2016

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (landelijk)

1x per 2 jaar

x

x

x

Studenttevredenheidsonderzoek (landelijk)

1x per 2 jaar

x

x

x

Uitstroomonderzoek (MBO-kaart)

1x per 2 jaar

School Ex (schoolverlaters)

1x per jaar

BPV-enquête (landelijk) - leerbedrijven - docenten - studenten

1x per 2 jaar

Enquête binnenschoolse examinering

1x per 3 jaar

Enquête werving t/m benoeming

1x per 2 jaar

Enquête begeleiding nieuwe docenten Ouderenquête

x x

x

x x

x

x x

1x per jaar

x

1x per 3 jaar

x

x

x

x

x

Vergroten van het percentage bevoegde docenten. Vergroten van het aantal docenten met een post-hbo of masteropleiding. Pedagogisch/didactische scholing bij onder meer de Moderne Vreemde Talen.

Voor het verbeteren van het managementniveau en versterking van het onderwijskundig leiderschap zijn in 2012 twee activiteiten opgezet: het organiseren van twee masterclasses en MD-trajecten voor nieuwe managers. Als uitwerking van het professioneel statuut is in 2012 via een enquête onder de opleidingsteams een onderzoek ingesteld naar bestaande overlegvormen binnen de teams. Op basis van de uitkomsten worden ruimte en kaders geboden voor het realiseren van effectieve, gestructureerde vormen van teamoverleg. Dit wordt vastgelegd in een regeling voor werkoverleg. Het doel hiervan: in teamverband de kwaliteit van beroepsuitoefening borgen en intercollegiaal verantwoording afleggen.

x

Met bovenstaande zaken is de start gemaakt voor de verdere professionalisering. Stapsgewijs wordt de uitwerking ter hand genomen. Uitgangspunt is dat we de snelheid van ontwikkeling aanpassen aan de mogelijkheden van personeel en organisatie.

x

4.7.2 Bevoegdheid

x

In het onderwijs is een onderwijsbevoegdheid verplicht om les te mogen geven. Docenten die geen bevoegdheid hebben, moeten een opleiding volgen om deze te verkrijgen. Op 31 december 2012 werken er 307 docenten op het Hoornbeeck College. Daarvan zijn er 248 bevoegd en 59 onbevoegd. Het percentage onbevoegden is derhalve 19,2%. Van de 59 onbevoegde docenten volgen er 52 een studie voor het behalen van de bevoegdheid.

x

x

x

4.7.3. Digitalisering 4.6.4 Auditing Voor een goede borging van de onderwijskwaliteit is het Hoornbeeck College een samenwerkingsverband aangegaan met het kwaliteitsnetwerk mbo. Dat netwerk richt zich op het ontwikkelen van een auditsystematiek. Door kennis en ervaring te delen, ondersteunen de mbo-instellingen elkaar bij kwaliteitsverbetering. Al eerder is een samenwerking aangegaan met de auditpool Diagonaal, een samenwerkingsverband van tien instellingen om auditoren uit te wisselen. Op deze wijze vindt beoordeling door onafhankelijke deskundigen en kennisdeling plaats. In 2012 hebben binnen het Hoornbeeck College zowel externe als interne audits plaatsgevonden. Er was een externe audit naar de kwaliteitsborging op instellingsniveau. Tevens waren er externe audits naar het thema onderwijstijd en interne audits voor zowel verzuim & voortijdig schoolverlaten als onderwijstijd. In 2013 vindt een teamaudit plaats door externen, waarbij teams worden onderzocht bij de sectoren Economie & Handel en Techniek & ICT. Daarnaast is een externe audit naar examinering en zijn er interne audits. Dit alles vindt plaats conform een meerjarenplanning, waarbij ruimte is voor tussentijdse onderzoeksvragen. Het uiteindelijke doel van de audits is om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

4.7 Personeel Zonder personeel geen onderwijs. Onze docenten, onderwijsondersteuners en leidinggevenden vormen de basis voor het geven van onderwijs aan studenten. Het personeelsbeleid in 2012 kenmerkte zich vooral door de verdere professionalisering van medewerkers en processen rondom werkverdeling en werkoverleg. Ook digitalisering van personele processen stond op de agenda. De ondernemingsraad van de school is betrokken geweest bij de voorbereiding en invoering van meerdere van deze beleidsonderwerpen.

4.7.1 Professionalisering Bevoegd, vakbekwaam personeel met passie voor jonge mensen is een belangrijke impuls om jongeren succesvol te kwalificeren voor arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. In dit kader is professionalisering voor het Hoornbeeck College een kernpunt van de organisatieontwikkeling. Dit is uitgewerkt in een plan van aanpak 2012-2015 met daarbij aandacht voor professionalisering onderwijspersoneel, versterken bekwaamheid management en kwaliteitsverbetering HRM-beleid.

44

De digitalisering in het onderwijs neemt sterk toe en dat geldt ook voor de personeelsvoorzieningen. Vanaf 1 januari 2012 krijgen medewerkers hun salarisstroken en jaaropgave digitaal. Medewerkers die daar geen prijs op stelden, hielden de mogelijkheid om hun salarisstrook op papier te ontvangen.

4.7.4. Werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) is een nieuwe fiscale regeling om het complexe systeem van vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever aan het personeel te vereenvoudigen. Onder de WKR mag een werkgever 1,5% van de loonsom als onbelaste vergoeding of verstrekking aan de medewerkers uitkeren. Bij overschrijding van dit percentage is 80% belasting verschuldigd over de overschrijding. Vanaf 1 januari 2012 doet het Hoornbeeck College mee met de werkkostenregeling.

4.7.5. Werkverdelingsbeleid In het werkverdelingsbeleid hebben de teams meer ruimte, inspraak en ook verantwoordelijkheid. In 2012 is dit nieuwe beleid via een enquête geëvalueerd. Uit de enquête komt een divers beeld naar voren. Sommige teams hebben werkverdeling nog op de “oude” manier vormgegeven; andere teams zijn met de nieuwe methode aan de slag gegaan. Inhoudelijk behoeft het geformuleerde beleid geen bijstelling. Wel is meer duidelijkheid over het beleid gewenst. Bij het proces van werkverdeling voor 2012-2013 is daarom opnieuw aandacht besteed aan informatieverstrekking.

4.7.6 Arbodienst Mede vanwege het vertrek van de vaste bedrijfsarts is een evaluatie gestart rondom de dienstverlening van de arbodienst Arbo Vitale waar we sinds jaren onze verzuimbegeleiding afnemen. PZ heeft in een voortraject 3 arbodiensten geselecteerd die hun organisatie vervolgens hebben gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in het besluit om per 1 januari 2013 over te stappen naar arbodienst Perspectief.

4.7.7 Klachtenregeling en klokkenluidersregeling In 2012 is de bestaande klachtenregeling herzien. Deze klachtenregeling is bedoeld voor het indienen van klachten door interne of externe betrokkenen bij de school die zich in hun belang geschaad voelen door het handelen van betrokkenen binnen de school. Enkele bepalingen ten aanzien van de vertrouwenspersonen zijn verduidelijkt. Daarnaast is er een wettelijk verplichte klokkenluidersregeling geïntroduceerd. Deze regeling is bedoeld om zo nodig anoniem misstanden binnen de school aan de orde te stellen. Het College van Bestuur heeft zich aangesloten bij de Commissie Integriteitsvraagstukken van de VGS. Deze onafhankelijke commissie kan zich zo nodig buigen over misstanden die door klokkenluiders zijn aangekaart.

45


Leeijdsopbouw personeel

4.7.8 Kengetallen

Leeftijdsopbouw personeel Aantal

fte

Directie

3

3,00

Management

26

21,30

OP

307

243,47

OBP

85

67,54

65 jaar en ouder

3 69

55-64 jaar

128

45-54 jaar

Personeelsbestand

108

35-44 jaar e

OBP

86

25-34 jaar aantal

OP

23

15-24 jaar

Management

Direce

0

4.4.3 Ziekteverzuim

50

100

150

200

250

300

350

Verdeling Directie/Management/OP/OBP

Weerstandsvermogen

50% 72,7%

40%

0,7%

30%

6,4% Directie

20%

Management

2008

OP OBP

2009

2010

Hoornbeeck College

2011

2012

2013

Ondergrens ROC’s

20,1%

Verdeling man/ vrouw en fullme/par me betrekkingen

Verdeling man/vrouw en fulltime/ parttime betrekkingen

45%

55%

55%

45%

Financieringsbehoee 30.000 25.000

Man Vrouw

231 191

Fullme 190 Parme 232

20.000 15.000

46

10.000 5.000

47


op basis van een reglement. De adviesrechten zijn vastgelegd met inachtneming van de Bijbelse visie ten aanzien van de positie en verantwoordelijkheid die schoolleiding en studenten ten opzichte van elkaar hebben.

IN - EN UITSTROOM PERSONEEL 2011/2012

In- en uitstroom personeel 2012

De studentenraad heeft in 2012 ook overlegd met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Voor professionalisering van de studentenraad is een training gevolgd bij de RMU. De raad kent een evenredige vertegenwoordiging van de vijf locaties en wordt ondersteund door een van beleidsadviseurs van het directieteam.

2012 2011

FTE, uitstroom

4.10 Ondernemingsraad

FTE, uitstroom, 19,1 FTE, uitstroom, 13,5

De Ondernemingsraad vergaderde in 2012 maandelijks met het College van Bestuur. De raad is daarbij over een veelheid aan onderwerpen geïnformeerd. Op tal van punten is advies uitgebracht of instemming gegeven. Daarnaast voerde de Ondernemingsraad overleg met de Raad van Toezicht en de Studentenraad. Ook is aandacht besteed aan scholing. De Ondernemingsraad brengt over zijn werk in 2012 een eigen jaarverslag uit.

Medewerkers, uitstroom medewerkers, uitstroom, 33 medewerkers, uitstroom, 24

4.11 Stichting Steunfonds Hoornbeeck College FTE, instroom

Ziekteverzuim

FTE, instroom, 22,4

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2012 3,79%. Dit is een daling ten opzichte van 2011. Het gemiddelde verzuimFTE, instroom, 31,7 percentage binnen de sector is 5,44%. De meldingsfrequentie bedroeg 1,21. Dit betekent dat een medewerker op het Hoornbeeck College zich gemiddeld 1,21 keer ziek meldde in 2012. De gemiddelde frequentie binnen de sector is 1,30.

Medewerkers, instroom Hoornbeeck College

medewerkers, instroom, 38 BVE-sector medewerkers, instroom, 52 Ziekteverzuim Meldingsfrequentie

Ziekteverzuim

Meldingsfrequentie

2008

4,75%

1,17

5,78%

1,35

2009

4,63%

1,16

5,79%

1,30

2010

3,56%

1,03

5,97%

1,33

2011

4,43%

1,23

5,68%

1,24

2012

3,79%

1,21

5,44%

1,30

De Stichting Steunfonds bevordert de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. Zij tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven en beheren van gelden, het verlenen van bijdragen en het op overige wijze in financiële zin ondersteunen van het Hoornbeeck College. De stichting heeft geen personeel in dienst en heeft geen winstoogmerk. Vanaf november 2007 tot 2010 zijn er geen activiteiten ontplooid. In het najaar van 2010 is besloten de Stichting weer te activeren om het Hoornbeeck College te helpen bij activiteiten die niet door de overheid worden gefinancierd. In 2012 is een campagne ingezet voor het werven van middelen en het krijgen van aandacht in de media voor de reiskostenproblematiek. Inmiddels heeft de Stichting al meerdere ouders en studenten die zich geconfronteerd zagen met hoge (reis)kosten, kunnen ondersteunen. De Stichting heeft een eigen jaarverslag.

4.8 Kenniscentrum Hoornbeeck College (KCHC) Het Kenniscentrum van het Hoornbeeck College heeft in 2012 diverse activiteiten ontplooid. Kwaliteit en bekendheid zijn sleutelbegrippen bij het verzorgen van trainingen en cursussen voor diverse doelgroepen (verzorgd door docenten vanuit de sectoren Gezondheidszorg en Welzijn). Er is gewerkt voor BPV-leerbedrijven, personeel van verschillende scholen en ouders van studenten. Belangrijke thema’s zijn groepsdynamica, verpleegtechnische vaardigheden, omgaan met pubers en weerbaarheidstrainingen. In het nieuwe jaar worden ook vanuit andere opleidingen activiteiten ontplooid. Een selectie uit het aanbod van het afgelopen jaar: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Basistraining Feedback geven en ontvangen Klassenmanagement en groepsdynamica Basisscholing voor onderwijsondersteunend personeel Verpleegtechnische Vaardigheden Geloofscommunicatie met mensen met verstandelijke beperking Groepsverzorging/dagopvang voor ouderen Training voor ouders: Omgaan met pubers/SOVA Communicatie met ouder wordende bewoners Training gespreksleidersvaardigheden Weerbaarheidstraining

4.9 Studentenraad Het bestuur en de schoolleiding willen op een open manier met studenten spreken over de gang van zaken op school. Er is daarom structureel overleg met de (centrale) studentenraad. Deze raad heeft als taak om namens de studenten overleg te voeren met het College van Bestuur over het beleid van de gehele school. De studentenraad functioneert

48

49


Kampen

‘De nieuwbouw leeft breed in de school’ “In 2012 ben ik locatiemanager geworden. We zijn het afgelopen jaar druk geweest met de voorbereidingen voor de nieuwbouw, het ontwerp is definitief vastgesteld en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Bij de indeling van de praktijkruimten zijn de teams betrokken, daardoor leeft de nieuwbouw breed in de school. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw in juni 2014 klaar is. We zijn in 2012 weer gegroeid. In dat jaar hadden we het hoogste aanmeldingenaantal ooit. Het Hoornbeeck College heeft een eigen gezicht gekregen in de regio, is vertrouwd geworden. De kwaliteit die we mogen leveren komt misschien ook wel door kleinschaligheid. Het komende jaar gaan we ons nog verder profileren. In samenwerking met de Pieter Zandt Scholengemeenschap is er een verdergaande doorontwikkeling van zaakvakken. We plaatsen leerlingen direct op het juiste niveau. In de nabije toekomst zoeken we nog meer samenwerking met het toeleverende onderwijs. We streven naar kwalitatief goed onderwijs, dat doortrokken is van onze eigen identiteit.”

H.J. Bart, locatiemanager Kampen

50

51


HOOFDSTUK 5.0

financiën

Financiële positie Hoornbeeck College In dit financiële verslag worden de belangrijkste elementen toegelicht. Het boekjaar 2012 wordt afgesloten met een negatief exploitatieresultaat in verband met een stijging van het aantal studenten en een eenmalige niet structurele post. Het beleid is erop gericht om de financiële positie te versterken door het realiseren van een positief resultaat onder meer met het oog op de bouwplannen op diverse locaties. Actief

31-12-2012

31-12-2011

Materiële vaste activa Gebouw en terreinen Inventaris en apparatuur

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen op korte termijn

Liquide middelen

23.476.752

23.115.697

4.215.094

4.813.096

27.691.846

27.928.793

Passief

31-12-2012

31-12-2011

Eigen vermogen

11.984.855

12.209.730

Huisvesting

790.567

1.294.953

Personeel

280.158

287.357

1.070.725

1.582.310

11.700.000

11.100.000

Crediteuren

1.049.773

606.238

Belastingen en premies

1.288.868

1.208.088

796.892

1.550.274

1.033.501

1.279.413

4.169.034

4.644.013

28.964.614

29.536.053

Voorzieningen

-

-

43.841

73.817

Schulden op lange termijn

901.309

933.439

Schulden op korte termijn

287.618

600.004

Nog te besteden rijksvergoeding Totaal

28.924.614

29.536.053

Overige schulden

Totaal

52

53


Solvabiliteit

Kasstroomoverzicht

Weerstandsvermogen

De balanspositie van het Hoornbeeck College is goed. Dit blijkt uit de solvabiliteit. De solvabiliteit is een kengetal dat het eigen vermogen uitdrukt in een percentage van het totale vermogen. Voor het Hoornbeeck College ontstaat dan het volgende beeld:

Een kasstroom geeft inzicht in de ontwikkeling van de balans. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat het Hoornbeeck College een negatieve kasstroom heeft van 0,3 miljoen euro.

2012

2011

224.875-

582.888-

2.663.913

2.673.519

-

-

511.585-

272.315

- Voorraden

29.976

35.435-

- Vorderingen

32.130

258.368-

474.979-

26.041-

1.514.580

2.043.102

2.426.966

1.394.804

Desinvesteringen materiële vaste activa

-

872-

Investeringen financiële vaste activa

-

-

Kasstroom uit operationele activiteiten

45%

Resultaat

40%

Aanpassingen voor - Afschrijvingen (-/- desinvesteringslasten)

35%

- Mutatie vermogen

30%

- Mutaties voorzieningen

25%

Verandering in vlottende middelen

20%

- Schulden

15% 10%

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2009

2010 Hoornbeeck College

2011

2012

Ondergrens ROC’s

Investeringen materiële vaste activa

Desinvesteringen financiële vaste activa De solvabiliteit is voor het Hoornbeeck College boven de gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens voor het mbo is vanaf 2012 verhoogd van 20% naar 30%. De doelstelling ten aanzien van de solvabiliteit is voor het Hoornbeeck College 40%.

Mutaties kredietinstellingen Mutaties overige langlopende schulden Totaal kasstroom uit financiële activa

Toelichting op de balansposten De totale materiele activa daalde met bijna 1% naar 27,7 miljoen euro. Binnen deze post wordt onderscheid gemaakt tussen: ■

De waarde van de geactiveerde gebouwen. Door de aankoop van een bouwterrein in Kampen en de kosten voor de bouwvoorbereiding nam deze post toe met 1,6 miljoen euro. De afschrijving op het totaal van de gebouwen en terreinen bedroeg 1,1 miljoen euro. De boekwaarde van de inventaris en apparatuur daalde met 14% naar 4,2 miljoen euro, omdat de afschrijvingen hoger waren dan de investeringen.

Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen 1 januari

Stand liquide middelen 31 december

600.000

1.400.000

-

-

1.826.966

2.793.932

312.386-

750.830-

600.004

1.350.834

312.386-

750.830-

287.618

600.004

In 2012 werd ten behoeve van het gebouw in Amersfoort geïnvesteerd in duurzaamheid. Het gebouw is voorzien van dubbel glas en de verwarmingsketels zijn vervangen door moderne houtkachels. Er werd 1,0 miljoen euro opgenomen van een bestaande lening van de schoolvereniging, terwijl er 0,4 miljoen werd afgelost op een externe financiering. De schulden op lange termijn bestaan uit een lening bij de schoolvereniging van 2,0 miljoen euro met een variabele rente en een langlopende schuld bij een kredietinstelling waar de rente voor meerdere jaren vastgelegd. De kortlopende schulden ultimo 2012 daalden ten opzichte van 2011 als gevolg van het besteden van rijksvergoedingen die vorige jaren zijn ontvangen.

54

55


40% 30% 20% 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Exploitatie

Treasury beleid en externe financiering

De uitkomst van de staat van baten en lasten bedraagt 0,2 miljoen euro negatief of wel 0,7% van de baten.

Het beleid van het Hoornbeeck College is erop gericht om uit overtollige liquide middelen een optimaal rendement te behalen. Het College van Bestuur heeft besloten om daarbij uitsluitend gebruik te maken van deposito’s en (internet)spaarrekeningen bij financiële instellingen met minimaal een A-rating als kredietwaardigheid. In 2006 werd een kredietfaciliteit aangegaan van 20,0 miljoen euro. Deze lening is voor 12,0 miljoen euro opgenomen ter financiering van investeringen in huisvesting. De rente over het opgenomen deel van de financiering is vast voor een periode van 5 tot 10 jaar. Ter financiering van de nieuwbouw in Kampen, Goes en Rotterdam zijn in de nabije toekomst extra leningen nodig. Onderstaande tabel geeft daar een overzicht van:

Hoornbeeck College

Uitkomst 2011

Begroting 2012

Uitkomst 2012

Begroting 2013

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Bijdrage leerlingen/ouders Overige baten Totaal baten

30.100.066

31.250.000

31.376.996

32.225.000

-

-

-

-

528.487

470.000

554.303

540.000

1.431.572

1.302.000

1.752.129

1.200.000

18.000

32.060.125

33.022.000

33.683.428

33.965.000

16.000

20.000

14.000

Lasten Personele lasten

12.000

21.815.256

22.610.000

22.643.490

23.500.000

Afschrijvingen

2.674.391

2.685.000

2.663.913

2.690.000

Huisvestingslasten

1.887.271

1.800.000

1.883.847

1.895.000

8.000

Overige lasten

5.832.202

5.452.000

6.282.398

5.400.000

6.000

32.209.120

32.547.000

33.473.648

33.485.000

4.000

Totaal lasten

10.000

2.000

Financiële baten en lasten Rentebaten

46.944

25.000

39.877

20.000

Rentelasten

480.837

500.000

474.532

500.000

433.893-

475.000-

434.655-

480.000-

582.888-

-

224.875-

-

Resultaat

Ondergrens ROC’s

0 2011

2012

Bestaande financiering

2013

2014

Finananciering Kampen

2015 Financiering Goes

2016

2017

Financiering Roerdam

De totale baten waren in 2012 ongeveer 0,6 miljoen euro hoger dan begroot. De toename van de Rijksbijdrage OCW is veroorzaakt door de vrijval van extra overheidsmiddelen uit voorgaande jaren. Daar tegenover staat korting op de rijksvergoeding in verband met een tekort aan geplande onderwijstijd in 2011. De overige baten waren hoger dan begroot in verband met hogere bijdragen voor excursies en een hogere doorbelasting van leermiddelen en licenties. De stijging van de totale lasten in 2012 ten opzicht van de begroting bedroeg 2,8% of wel 0,9 miljoen euro en is het gevolg van hogere personeelslasten in verband met de groei van het aantal studenten. De belangrijkste redenen voor de stijging van de overige lasten zijn: ■

■ ■

Hogere lasten voor ICT. In samenwerking met het Van Lodenstein College wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag met betrekking tot ICT. Hogere opleidingskosten als gevolg van een stijging van het studentenaantal van 5%. Hogere overige lasten die geleid hebben tot hogere overige baten.

Vooruitblik Voor de komende jaren wordt na een periode van groei van het aantal studenten een stabilisatie verwacht. Ook de exploitatielasten zullen stabiliseren terwijl de baten in verband met de zogenaamde t-2 financiering nog een jaar zullen stijgen. Vanaf 2014 is een bescheiden overschot te verwachten. Dit is noodzakelijk om toekomstige investeringen in huisvesting te kunnen financieren. Inmiddels is gestart met de nieuwbouw in Kampen en op termijn wordt rekening gehouden met investeringen in Goes en Rotterdam.

56

57


Rotterdam

‘Veel nieuwe initiatieven in 2013’ “We kijken terug op een goed jaar, met veel mooie projecten met toeleverende scholen, we bieden samen opleidingen aan. Een enquête onder de ouders toonde aan dat de tevredenheid hoog is. Ook de diplomaresultaten zijn goed. Het aantal leerlingen is gegroeid naar bijna 1.600. Wel waren er zorgen om de behuizing en de faciliteiten. Dit kunnen we gelukkig goed oplossen, doordat we bij onze buren van De Swaef een hele vleugel kunnen huren. De komende jaren willen we de contacten met toeleverende scholen nog verder intensiveren. We gaan ons bezighouden met nieuwe sprinttrajecten, o.a. voor de opleiding Sociaal Agogisch Werker. In D.V. augustus 2013 starten we met de opleidingen Netwerkbeheerder BBL niveau 4 en Commercieel BBL niveau 4. Nieuw zijn ook Bouwkunde BBL niveau 3 en Autotechniek BBL niveau 2. Deze laatste opleidingen bieden we samen met vmbo-scholen aan. Hun leerlingen kunnen bij ons verder en wij gebruiken hun faciliteiten. Zo snijdt het mes aan twee kanten! Andere belangrijke speerpunten zijn: het uitdiepen van onze pedagogische en onderwijskundige visie, oudercontact, contacten met stakeholders en het verder professionaliseren van ons management.”

A. van Kralingen, locatiemanager Rotterdam

58

59


autotechniek Amersfoort Niveau 2 Autotechnicus (BBL) Bedijfsautotechnicus (BBL) Niveau 3 Eerste autotechnicus (BBL)

De opleidingen

Eerste bedrijfsautotechnicus (BBL)

Apeldoorn

Goes

Kampen

• (L)* • (L)*

Rotterdam

• (W)*

• (L)* • (L)*

bouwkunde Amersfoort Niveau 1 Assistent bouw en infra Niveau 2 Timmerman (BBL) Metselaar (BBL) Niveau 3 Allround Timmerman nieuwbouw (BBL) Allround Metselaar aan- en verbouw (BBL) Niveau 4 Middenkaderfunctionaris Bouw (BOL)

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• (Z)* • (D/W)*

• •

• (Z)* • (D/W)* • (Z)* • (D/W)*

• •

• (Z)* • (Z)*

• (D)* • (D)*

Kampen

Rotterdam

elektrotechniek Amersfoort Niveau 2 Monteur Elektrotechnische installaties (BBL) Monteur Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen (BBL) Niveau 3 Eerste Monteur Elektrotechnische installaties (BBL) Eerste Monteur Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen (BBL) Niveau 4 Middenkader Engineering Elektrotechniek (BOL)

Apeldoorn

Goes

• • • • •

* D = Driestar College te Gouda, L = Van Lodenstein College te Hoevelaken, W = Wartburg College te Rotterdam, Z = Pieter Zandt te Kampen. De lessen voor de betreffende opleidingen op de locaties D, L, W en Z worden op deze VO-school gegeven.

60

61


ict-opleidingen

gezondheidszorg

Niveau 2 en 3

Medewerker beheer ICT (niveau 3) (BOL)

De opleidingen

Goes

• •

Medewerker ICT (niveau 2) (BOL)

Niveau 4

Netwerkbeheerder (niveau 4) (BOL) Applicatie- en mediaontwikkelaar (niveau 4) (BOL) ICT / mediadeveloper (niveau 4) (BOL)

Kampen

• •

• • • •

ICT- en mediabeheerder (niveau 4) (BOL)

• • • •

Rotterdam

• • • • • •

werktuigbouwkunde Amersfoort Niveau 1 Assistent Metaalbewerking (BBL) Niveau 2 Monteur mechatronica (BBL) Monteur mobiele werktuigen (BBL) (alleen Landbouwmechanisatie) Metaalbewerker plaatconstructie (BBL) Metaalbewerker staalconstructie (BBL) Basislasser (BBL) Verspaner (BBL) Niveau 3 Machinebouwer (BBL) Monteur Tester Mechatronica (BBL) Allround Lasser (BBL) Constructiewerker (BBL) Allround Plaatwerker (BBL) Allround Verspaner (BBL) Niveau 4 Middenkader Engineering Werktuigbouwkunde (BOL)

62

Apeldoorn

• • • • • • •

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

Amersfoort Zorghulp - BOL (niveau 1) Zorghulp - BBL (niveau 1) Helpende Zorg & Welzijn - BOL (niveau 2)

De opleidingen

Amersfoort

Helpende Zorg & Welzijn - BBL (niveau 2) Verzorgende (IG) - BOL (niveau 3) Verzorgende (IG) - BBL (niveau 3) (5- of 7 maanden variant & 1-dagsvariant) Verpleegkunde - BOL (niveau 4)

• • • • • • •

Apeldoorn

Goes

Kampen

• • • • • • •

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • • • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • • • • •

• •

Rotterdam

• • •

Verpleegkunde - BBL (niveau 4)

• • • • • • • •

welzijn Maatschappelijke Zorg (maatschappelijke zorg - niveau 3) Maatschappelijke Zorg (persoonlijk begeleider GZ/ specifieke doelgroepen - niveau 4) Pedagogisch Werk (kinderopvang - niveau 3) Pedadogisch Werk (gespecialiseerd Pedagogisch Werk kinderopvang/jeugdzorg - niveau 4) Maatschappelijke Zorg - BBL (niveau 3 en 4) Onderwijsassistent PO - BOL (niveau 4) Onderwijsassistent PO/VO - BBL (niveau 4)

• • • • • • •

63


commerciële beroepen

II

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• •

• •

• •

• •

• • • •

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • • • •

• • •

• •

• • • • • •

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Commercieel medewerker (niveau 3 - afstroomvariant) Junior Accountmanager - BOL (niveau 4)

De opleidingen

Junior Accountmanager - BBL (niveau 4) Junior Accountmanager - Sprintopleiding (niveau 4)

handel Verkoper - BBL (niveau 2) Verkoper - BOL (niveau 2) Verkoopspecialist - BBL (niveau 3) Verkoopspecialist - BOL (niveau 3) Filiaalmanager (detail)handel - BBL (niveau 4) Ondernemer detailhandel - BOL (niveau 4)

secretariële beroepen Secretarieel medewerker / telefonist / receptionist (niveau 2) Secretaresse (niveau 3) Directiesecretaresse / managementassistent (niveau 4) Directiesecretaresse / managementassistent (niveau 4 - Sprintopleiding)

Afkorting Arbo AKA BBL BHV BOL BPV BVE ESF fte hbo ICT INK-model KRD mbo MVT NEN OBP OCW OP OR Power ROC SORG SR vmbo vo VSV VVORG WEB

Verklarende afkortingenlijst Verklaring Arbeidsomstandigheden Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent BeroepsBegeleidende Leerweg BedrijfsHulpVerlening BeroepsOpleidende Leerweg BeroepsPraktijkVorming Beroeps- en Volwassenen Educatie Europees Sociaal Fonds fulltime-equivalenten hoger beroepsonderwijs Informatie- en Communicatie Technologie Instituut Nederlandse Kwaliteit-model Kern Registratiesysteem Deelnemers middelbaar beroepsonderwijs Moderne Vreemde Talen Nederlandse norm OnderwijsBegeleidend Personeel (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijzend Personeel Ondernemingsraad Project Onderwijs, Werk en Regio Regionaal Opleidingen Centrum Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag Studentenraad voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voortgezet onderwijs Voortijdig SchoolVerlaten Vereniging Voor Onderwijs Op Reformatorische Grondslag Wet Educatie en Beroepsonderwijs

financiële beroepen Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (niveau 1) Bedrijfsadministratief medewerker (niveau 2) Financieel-administratief medewerker (niveau 3) Assistent Accountant (niveau 4) Bedrijfsadministrateur (niveau 4 – Sprintopleiding)

64

65


Amersfoort Utrechtseweg 230, 3818 ET Postbus 875, 3800 AW T 033 468 08 08 info@hoornbeeck.nl Apeldoorn Musschenbroekstraat 11, 7316 JD Postbus 4328, 7320 AH T 055 538 45 50 apeldoorn@hoornbeeck.nl Goes Van Dusseldorpstraat 45, 4461 LT T 0113 21 42 78 goes@hoornbeeck.nl Kampen Engelenbergplantsoen 5, 8266 AB Postbus 313, 8260 AH T 038 333 64 87 kampen@hoornbeeck.nl Rotterdam Carnissesingel 210, 3084 NA Postbus 55437, 3008 EK T 010 293 78 77 rotterdam@hoornbeeck.nl

www.hoornbeeck.nl

Jaarverslag Hoornbeeck 2012  
Jaarverslag Hoornbeeck 2012  
Advertisement