Page 1

SAMHÄLLSVETENSKAP


SAMHÄLLSVETENSKAP

Du kan förändra.


INFORMATION

SAMHÄLLSVETENSKAP

3

INNEHÅLL Student i samhällsvetenskap Som student hos oss lär du dig allt om hur samhället fungerar. Och hur

s4

du kan förändra det.

Sju institutioner Våra sju institutioner är basen för

s4

utbildningarna.

Internationell utbildning Vi samarbetar med många universitet och lärosäten i hela världen. Beata valde att studera ett år på Edinburgh

Napier

University

i

s5

Skottland.

Fem plattformar Inom samhällsvetenskapen har vi lyft fram fem forskningsplattformar med stor nationell och internationell konkurrenskraft.

s 6–15

Forskning och samverkan

GÖR OM MORGONDAGENS NYHETER

En sak har alla våra studenter gemensamt. De bidrar till att förändra världen. Det kan handla

Vår forskning är tvärvetenskaplig och vi samarbetar med många aktörer utanför universitetet.

s 16

Våra kurser och program Hos oss finns många program och hundratals fristående kurser.

s 18

4 av 5 får jobb inom tre år s 18

om något litet, som en ögonöppnande diskussion över en fika, eller något väldigt stort, som att bidra till att lösa en konflikt mellan två länder. Den kunskap du får hos oss gör nämligen skillnad – i stort och smått. Du har alltid nytta av en

samfak.gu.se

samhällsvetenskaplig utbildning, oavsett om du vill fördjupa ett intresse eller påverka framtiden på jorden. Helena Lindholm Schulz, Dekan

SAMHÄLLSVETENSKAP Samhällsvetenskapliga Fakulteten Telefon: 031-786 00 00 Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg Besöksadress: Sprängkullsgatan 21 Kontakta din studievägledare: Förvaltningshögskolan: Louise Holm 031-786 15 89 louise.holm@spa.gu.se

Avancerad nivå: Marie Carlsson 031-786 5485 studentcounselling@globalstudies.gu.se

www.spa.gu.se

www.globalstudies.gu.se

Institutionen för globala studier: Grundnivå: Thord Janson 031-786 1399 studievagledning@globalstudies.gu.se

Institutionen för journalistik och masskommunikation: Journalistutbildningen Bengt Carlsson 031-786 4994 studievagju@jmg.gu.se

Medie och kommunikationsvetenskap: Lena Johannison 031-786 1183 studievagmkv@jmg.gu.se

Institutionen för socialt arbete: Bengt Carlsson 031-786 1616 Bengt_E.Carlsson@socwork.gu.se

Institutionen för sociologi: Viktoria Holm viktoria.holm@sociology.gu.se Maria Jansson maria.jansson@sociology.gu.se

www.jmg.gu.se

Birgitta Ljungberg 031-786 5778 Birgitta.Ljungberg@socwork.gu.se

www.sociology.gu.se

Psykologiska institutionen: Ulrika Ganning 031- 786 4219 ulrika.ganning@psy.gu.se www.psy.gu.se

www.socwork.gu.se

Statsvetenskapliga institutionen: Ulla Magnusson 031-786 11 89 Ulla.Magnusson@pol.gu.se www.pol.gu.se

Museion: Staffan Appelgren 031-786 5803 studierektor@museion.gu.se www.museion.gu.se


4

INFORMATION

STUDENT

VÅRA

SAMHÄLLSVETENSKAP

7

INSTITUTIONER Förvaltningshögskolan

TVÅ CAMPUS FÖR VÅRA STUDENTERS SKULL

Förvaltningshögskolan bedriver utbildning och forskning inom ämnet offentlig förvaltning. Kärnan är kandidat- och masterprogrammen i offentlig förvaltning, men utbildning ges också i hälso- och sjukvårdsadministration. Från utbildningen på forskarnivå har ett stort antal doktorer utexaminerats de senaste åren. Forskning bedrivs om den offentliga sektorns strävan efter demokrati och effektivitet.

Institutionen för globala studier Institutionen för globala studier är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Globaliseringens komplexitet studeras utifrån fredsoch utvecklingsforskning, humanekologi, socialantropologi, regionala studier och studiet av mänskliga rättigheter. Kombinationen av dessa ämnen gör det möjligt att på ett banbrytande sätt sammansmälta frågor om kultur, miljö, konflikt och utveckling.

Inst. för journalistik och masskommunikation Vid Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) sätts frågor om medier, journalistik, makt och demokrati i centrum. Vi

Vi har två campus där du som stu-

BÅDE CAMPUS HAGA OCH CAMPUS LINNÉ

själv i någon av våra datasalar eller

utbildar journalister och kommunikatörer och forskar kring mediernas

dent hittar allt du behöver för att

har nybyggda, ljusa och fräscha

på någon av våra läsplatser.

betydelse för det offentliga samtalet. Såväl utbildning som forskning

lyckas med dina studier. Kurslit-

studietorg. Här kan du träffa dina

sker i nära kontakt med bransch och samhälle.

teratur, trådlöst nätverk, grupprum

kurskamrater och förebereda se-

För mer information om båda våra

och datorsalar – allt finns på våra

minarier, grupparbeten och tentor.

campus och hur du kan ha nytta

campus.

Och du kan självklart även studera

av dem, besök www.samfak.gu.se.

Psykologiska institutionen

Se kartor på sidan 18.

Den moderna psykologin med forskning om individer och grupper har utvecklats till ett ämne med breda kontaktytor till andra vetenskapsområden och med många praktiska tillämpningar. På Psykologiska institutionen bedrivs undervisning och forskning bland annat inom följande områden: arbetsliv, människors hälsa, miljö, missbruk, rättsväsende samt utveckling och åldrande.

Institutionen för socialt arbete

HON ÅKTE UTOMLANDS FÖR EN SPETSIGARE UTBILDNING

På institutionen bedrivs undervisning på grund-, avancerad och fors-

Många av våra studenter studerar

– Skolengelskan var inte så rostig

karnivå, samt forskning inom socialt arbete. Utbildningen är anpassad

en eller två terminer utomlands.

som jag trott, vilket var skönt att få

för ett brett yrkesfält vilket i de flesta fall innebär ett nära samarbete

Beata Jungselius, till exempel, var

bekräftelse på. Det var utmanande,

med människor i utsatta situationer. Som socionom kan du arbeta be-

i Skottland och fördjupade sina

men väldigt kul att läsa på ett främ-

handlings- och omsorgsinriktat men också förebyggande. Den forsk-

kunskaper om marknadsföring.

mande språk.

ning som bedrivs kännetecknas av stor bredd vad gäller inriktning. SEDAN TVÅ ÅR TILLBAKA läser Beata

Men mest värdefullt var ändå de

medie- och kommunikationsveten-

nya kontakterna hon knöt och den

skap. Men när hon ville lära sig mer

höga kvaliteten på kurserna. Ibland

Sociologi undersöker samhällsförhållanden och människors relationer

om varumärken och reklam var det

skiljde sig studiemetoderna en del

och villkor i en globaliserad värld. Vid Sociologiska institutionen kan

svårt att hitta lämpliga kurser i Gö-

från det vanliga.

du studera socialpsykologi, sociologi och kriminologi. Socialpsykologi

teborg. Tur då att det går att plugga

fokuserar på människors samspel i små och större grupper. Sociologi

utomlands.

Sociologiska institutionen

har större fokus på makt, konflikt och ojämlikhetsfrågor. Kriminologi behandlar brott, åtgärder mot brott och sociala avvikelser.

– I en av kurserna hade vi ingen kurslitteratur. Kursen byggde istället

– Jag har alltid velat plugga utom-

på att vi skulle läsa Financial Times

lands och på School of Creative Stu-

och skriva rapporter om vad som

dies vid Edinburgh Napier Univer-

hände i verkligheten relaterat till

sity i Skottland hittade jag det jag

vissa teorier och ämnen som läraren

Spelar det någon roll om politiker är kvinnor eller män? Kan utform-

sökte. Dessutom hade skolan fått en

valde ut.

ningen av politiska institutioner bidra till att bekämpa korruptionen

del priser och jag hade hört mycket

i världen? Vilka möjligheter har Sverige att påverka händelseutveck-

bra om den, berättar Beata.

Statsvetenskapliga institutionen

lingen i Mellanöstern? Det är frågor som behandlas i institutionens

Beata Jungselius studerade en termin i Skottland.

Göteborgs universitet har avtal med

versitet. Reser du inom utbytespro-

universitet i hela världen. Du kan

gram kan du få stipendier för detta.

undervisning och forskning. Förutom kurser i statsvetenskap, sam-

I EN TERMIN var Beata i Skottland.

välja att åka inom ett utbytespro-

Inom vissa program har du också

hällskunskap och administrativ teknik finns bland annat kandidat- och

Innan hon åkte var hon lite orolig

gram, till exempel Erasmus, Nord-

möjlighet att läsa förberedande

masterprogrammen i Europakunskap.

över att studera på engelska, men

plus eller Linnaeus-Palme, eller på

språkkurser.

det visade sig inte vara några

ett avtal som Göteborgs universitet

problem.

har direkt med ett utländskt uni-

Ett urval av program- och kursutbudet hittar du på sidan 18.


STUDENT

SAMHÄLLSVETENSKAP

INFORMATION

5

STUDIER SOM UTVECKLAR DIG OCH RESTEN AV VÄRLDEN Det är inte särskilt ofta man hittar glada nyheter i tidningen. Varje dag skrivs det om krig, fattigdom, korruption, brister i vård och skola, odemokratiska val och psykisk ohälsa. Som student i samhällsvetenskap kommer du att lära dig massor om världens stora utmaningar. Och hur du kan göra något åt dem.

Här kan du bland annat studera till

du många tillfällen till spännande

denter tycker att det viktigaste de

journalist, personalvetare, psyko-

möten med forskare, samhällsde-

får med sig från en samhällsveten-

terapeut eller socionom. Eller kom-

battörer och inte minst dina med-

skaplig utbildning är att självstän-

binera fristående kurser och få de

studenter. Det är dessa möten som

digt lösa problem, tänka kritiskt,

kunskaper du behöver för ett yrke

ger dig erfarenheter som du har

söka och värdera information, ana-

där samhället står i fokus.

nytta av i resten av livet. Faktum är

lysera problem, argumentera och

att det gäller även om du bara läser

övertyga. Allt för att förstå – och

en enda kurs hos oss.

påverka – världen du lever i.

VÅRA UTBILDNINGAR håller hög kvali-

tet och forskningsanknytningen är HOS OSS går ungefär 5000 studenter,

Inom våra 21 olika kunskapsom-

stark. Vi samarbetar med mängder

UTÖVER NÖDVÄNDIGA YRKESKUNSKAPER

vilket gör oss till den största fakul-

råden ges flera hundra fristående

av universitet i både Sverige och

och relevanta sakkunskaper lär du

teten på hela Göteborgs universitet.

kurser och många olika program.

resten av världen. Som student får

dig att ställa rätt frågor. Våra stu-

MED HELA JORDENS FORSKNING TILL HANDS 2 1 3 54 7 6

8

Vi håller oss uppdaterade genom att

mående. Institutionen för globala

ha tillgång till forskning från lärosä-

studier är medlem i EU-nätverket

EXEMPEL PÅ SAMARBETEN

ten och universitet i övriga världen.

GARNET, vars syfte är att utveckla

1. Oslo universitet, Norge

Därför lägger vi stor vikt vid interna-

ett multidisciplinärt nätverk av

2. Universitetet i Tromsö, Norge

tionell forskningssamverkan.

forskare med expertis inom området global och regional ordning.

3. Roehampton University, Storbritannien

VI HAR UTVECKLAT djupgående inter-

Nordicom driver The International

4. Universität Basel, Schweitz

nationella relationer och deltar ak-

Clearinghouse on Children Youth

tivt i flera EU-projekt, eftersom vi

and Media och samarbetar med

5. Transcend Peace University, Geneve

vill ha tillgång till den allra senaste

UNESCO, EU och många andra in-

forskningen. Låt oss ta några ex-

ternationella aktörer på området.

6. Universita Catolica Andrés Bello, Caracas

empel: Vår sociologiska institution

Genom att medverka i aktuella

7. Universidad de Habana, Kuba

deltar i ett EU-finansierat forsk-

forskningsprojekt kan vi vara med

ningsnätverk som samlar forskare

och driva utvecklingen.

8. Nord-Västra Akademin, St. Petersburg

i elva länder, med temat barns väl-


6

UTBILDNING

POLITIK, MASSMEDIER OCH SAMHÄLLSSTYRNING

SAMHÄLLSVETENSKAP

”Det har visat sig att korruption spelar en väsentlig roll för förekomsten av fattigdom, underutveckling, ohälsa och diskriminering. Betydelsen av pålitliga och opartiska politiska institutioner är därför mycket stor.” Bo Rothstein, professor i statsvetenskap

SAMHÄLLET UTVECKLAS NÄR DU GRANSKAR DET Att tänka kritiskt, oavsett vad det

institutioner pålitliga, opartiska

dess fokus på kommunal och re-

handlar om, är en av samhällsveten-

och kompetenta. Samhällsinstitu-

gional förvaltning. Här finns forsk-

skapens hörnstenar. Först när vi vet

tioner med hög kvalitet är avgö-

ningen om offentlig sektor vid CE-

vilka mekanismer som driver sam-

rande för att hantera frågor som

FOS, forskningen vid Institutionen

hället, kan vi påverka utvecklingen.

rör fördelning av bristfälliga re-

för journalistik och masskommuni-

surser. Många studier visar att för

kation, verksamheten vid Nordicom

INOM PLATTFORMEN för politik, mass-

att hantera t.ex. vattenbrist krävs

(informationscenter för forskning

medier och samhällsstyrning finns

just pålitliga och ickekorrupta sam-

om medier och kommunikation)

flera starka forskningsmiljöer. Bland

hällsinstitutioner. Hur skapas och

samt SOM-institutet med sina upp-

dessa finns Quality of Government

vidmakthålls sådana institutioner?

märksammade årliga opinionsundersökningar.

Institute (QOG) vid Statsvetenskapliga institutionen. Här bedrivs

UNDER FORSKNINGSPLATTFORMEN finns

forskning om vad som gör politiska

också Förvaltningshögskolan med

ETT URVAL AV VÅRA KURSER OCH PROGRAM • Journalistprogrammet • Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning • Kurs: Idéer och opinion • Kurs: Institutioner och aktörer i demokratin • Kurs: Demokrati och välfärd • Kurs: Medierna i samhället


ARBETSLIV OCH SAMLEVNADSFORMER

SAMHÄLLSVETENSKAP

UTBILDNING

”Sverige är ett land där villkoren att förena arbetsliv och familjeliv är goda. Aktuell forskning visar emellertid att mycket återstår med avseende på jämställdhet inom såväl familje- som arbetsliv.” Margareta Bäck-Wiklund, professor i socialt arbete

MED RÄTT VERKTYG KAN DU ÖKA VÄLMÅENDET Mängder av faktorer påverkar män-

på familjelivet och omsorgsfrågor.

alantropologi och psykologi. Forsk-

niskors välmående. Den snabba ut-

Hur påverkas den tid vi ägnar åt fa-

ningen är både kopplad till myndig-

vecklingen idag påverkar samhället

miljen av nya krav i arbetslivet och

heter och medborgare. Stora delar

som helhet, men även de enskilda

av de tekniska möjligheter som gör

av forskningen är internationalise-

individerna.

att vi ständigt är nåbara och upp-

rad, bland annat via engagemang i

kopplade? Förändringar i arbetsli-

internationella forskarnätverk och

vets villkor hänger nära samman

EU-finansierade samverkansprojekt.

FRAMSTÅENDE

FORSKNING

bedrivs

bland annat kring hur medborgare

ETT URVAL AV VÅRA KURSER OCH PROGRAM • Personalvetarprogrammet • Kurs: Beslutsfattandets psykologi • Kurs: Att leva i Europa: arbete, välfärd och familj

med familjelivets organisering.

• Kurs: Organisationsteori och ledarskap

former av välfärdsmodeller upp-

PLATTFORMEN FÖR ARBETSLIV och sam-

• Kurs: Ledarskap inom socialt arbete

lever sitt sociala välbefinnande.

levnadsformer har ett starkt fäste

Andra angelägna forskningsprojekt

inom sociologi och socialt arbete,

handlar om hur arbetslivet inverkar

kompletterat av insatser inom soci-

i olika europeiska länder med olika

• Kurs: Arbete och arbetsliv

9


10

UTBILDNING

GLOBALISERING OCH SAMHÄLLSFÖRÄNDRING

SAMHÄLLSVETENSKAP

”Om vi inte lyckas finna effektiva metoder att lösa globala problem på global basis löper vi risken att världens länder bygger murar mot omvärlden. Inget vore farligare. Sverige finns i världen och världen finns i Sverige!” Jan Eliasson, gästprofessor till Torgny Segerstedts minne

DU KAN GÖRA VÄRLDEN MINDRE ÄN DEN VERKAR Fred på jorden behöver faktiskt inte

mentalism och vilken betydelse

med socialantropologins forskning

vara en omöjlighet. Med ny kunskap

religiös symbolik kan ha i politiska

om kultur och meningsbärande

inom politik, religion, fattigdom och

sammanhang. Forskning inom glo-

samhälleliga strukturer och hu-

globalisering kan världen utveck-

balisering behandlar också frågor

manekologins forskning om resurs-

las på ett sätt där fler får ta del av

om global fördelning, fattigdom,

utnyttjandets konsekvenser inom

tillgångarna.

klimatpåverkan och konflikter i det

olika samhälls- och ekosystem.

internationella systemet.

Studier om afrikanska, asiatiska,

HUR HÄNGER religion och politik

latinamerikanska samhällen lik-

egentligen samman? Detta är en

DEN NYBILDADE Institutionen för glo-

som om mänskliga rättigheter till-

fråga av ökande relevans i många

bala studier har här en stor fram-

för unik expertis.

delar av världen. Inom socialantro-

tida potential genom sin unika

pologi och fredsforskning bedrivs

och breda kompetens. Freds- och

forskning om islamistisk funda-

utvecklingsforskning kombineras

ETT URVAL AV VÅRA KURSER OCH PROGRAM • Kandidatprogrammet i globala studier • Europaprogrammet • Kurs: Global utveckling och mänskliga rättigheter • Kurs: Fattigdom, resurser och fördelning • Kurs: Politisk teori och internationell politik • Kurs: Trafficking, (il)legal handel med människor och kulturföremål


INDIVIDENS UTVECKLING OCH HANTERING AV FÖRÄNDRING

SAMHÄLLSVETENSKAP

UTBILDNING

”Dagens miljöproblem påverkas av något vi kallar ’den sociala fällan’. Det är svårt för oss människor att offra egna fördelar för att värna miljön och kommande generationer. Det är alltså lätt att gå i fällan, men kan vara omöjligt att komma ur.” Anders Biel, professor i psykologi

MED DIN HJÄLP KAN VI FÖRSTÅ OSS SJÄLVA Att förstå sin omgivning är en för-

relationer på nätet? Allt detta är ex-

från alla relevanta vetenskapområ-

utsättning för utveckling. Idag sker

empel på psykologisk forskning där

den fördjupas forskningen. Den psy-

samhällsförändringar snabbt, gäl-

individen sätts i centrum.

kologiska forskningen på området har dessutom en mycket stark inter-

lande allt från miljö till teknik. Hur DENNA FORSKNING har sin naturliga

nationell förankring. Detta visar sig

bas i psykologin, men med kontinu-

bland annat genom att doktorand-

VAD HÄNDER med oss människor när

erliga och nära samarbeten med so-

forskningen som regel publiceras

vi tvingas anpassa oss efter mil-

cialt arbete och sociologi. Att genom

internationellt.

jökriser och av nya tekniska lös-

forskning förbättra bedömningar,

ningar och system? Hur mår unga

behandling, service och vård för

människor idag, hur påverkas de av

olika grupper i samhället fordrar

vad som händer i skolan, av grupp-

nära samarbete mellan olika disci-

relationer, av IT-system och sociala

pliner. Genom att inhämta kunskap

påverkas vi egentligen av detta?

ETT URVAL AV VÅRA KURSER OCH PROGRAM • Psykologprogrammet • Socionomprogrammet • Kurs: Socialpsykologi: grundläggande perspektiv • Kurs: Sociologi: Klass, kön, etnicitet • Kurs: Miljöpsykologi • Kurs: Mäns våld mot kvinnor

13


14

UTBILDNING

RISK, SÄKERHET OCH TRYGGHET

SAMHÄLLSVETENSKAP

”Riskfrågor är ofta kontroversiella. De aktualiserar vetenskapliga rön, sociala och kulturella värderingar av nytta, moral och rättvisa. Ansvarsutkrävande och tilltro är centralt.” Åsa Boholm, professor i socialantropologi

DU KAN MOTVERKA MORGONDAGENS STORA KRISER REDAN IDAG Alla människor har rädslor. Detta

liv, utan i hög grad i offentliga och

och hemlöshet. Vid Institutionen

kan utnyttjas av både medier och

privata verksamheter. Hur hanterar

för globala studier finns internatio-

politiker. Men när vår medvetenhet

samhället kris, risk och hotbilder?

nellt präglad forskning om väpnade

ökar och riskerna kommuniceras

Hur kommunicerar samhällsinsti-

konflikter i ett globalt perspektiv.

på rätt sätt kan faktiskt kriserna

tutioner befintliga risker och gra-

CEFOS svarar för forskning om

minimeras.

den av hot?

risk och riskkommunikation. Vid Avdelningen för teknik- och veten-

DET MODERNA SAMHÄLLET har beskri-

VID SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN och

skapsstudier

vits som ett "risksamhälle". Risklar-

Institutionen för socialt arbete be-

kopplad till teknikutveckling och

är

riskforskningen

men avlöser varandra i medias rap-

drivs bland annat forskning om

modernisering.

portering. Identifiering, hantering

polisiära strategier, reglering av nä-

och kontroll av risker spelar en allt

ringslivsverksamhet, övervakning

större roll inte bara i våra dagliga

och registrering, social exkludering

ETT URVAL AV VÅRA KURSER OCH PROGRAM

• Kurs: Kriminalitet och prevention • Kurs: Hållbara städer • Kurs: Rättspsykologi • Kurs: Kriminologi, grundläggande perspektiv • Kurs: Säkerhet och konflikter i en förändrad värld • Kurs: Kristeori och krisinterventioner


16

INFORMATION

STUDENT

SAMHÄLLSVETENSKAP

SPETSFORSKNINGEN STICKER HÅL PÅ SAMTIDENS PROBLEM För att hantera vår tids stora utmaningar krävs samhällsvetenskaplig forskning. Oavsett om det gäller livsmedelsförsörjning, vattenbrist, fattigdom, finanskris, miljöproblem, krig eller medicinska problem som fetma och pandemier.

FORSKNING I VÄRLDSKLASS

Vår forskning är i flera avseenden nationellt framstående och internationellt uppmärksammad. Det ligger i samhällsvetenskapens natur att forskningen nyttiggörs och tillämpas inom offentlig, privat och

VÅR FORSKNINGSSTRATEGI tar sin ut-

rad i flera av dessa, men särskilt i

ideell sektor. Samverkan med det

gångspunkt i samtida globala pro-

området ”Demokrati och opinion”,

omgivande samhället är en integre-

blem och vad de får för konsekven-

där vi har huvudansvaret. De ut-

rad del av forskningen.

ser för individ och samhälle. Det

maningar världen står inför går

kan handla om allt från frågor om

inte att lösa över en natt. Det krävs

Inom samhällsvetenskapen har vi

klimat och demografi till säkerhet

forskning om politiska processer,

lyft fram fem forskningsplattfor-

och trygghet. Forskningen känne-

organisationsformer och konflikt-

mar. Inom dessa områden bedöms

tecknas av ett tvär- och mångve-

lösning. Och vi måste lära oss mer

forskningen ha störst sannolikhet

tenskapliga angreppssätt, eftersom

om vad som styr individuella och

att generera samhällsnyttiga inno-

många samhällsproblem kräver att

kollektiva beslut, hur nya insikter

vationer. Problem som framstår

flera discipliner samverkar.

kan överföras via kommunikation

som tekniska, medicinska eller na-

och vad som krävs för att förändra

turgivna kräver ofta samhällsve-

DEMOKRATI SOM STYRKA

normer och beteenden, attityder

tenskaplig forskning för att kunna

Vid Göteborgs universitet har åtta

och värderingar. Men i samarbete

hanteras och lösas.

styrkeområden tagits fram. Sam-

med lärosäten i hela världen rör vi

hällsvetenskapen är represente-

oss ständigt framåt.

MED TANKE PÅ MILJÖN

ALLTID I KONTAKT MED VERKLIGHETEN Orientering mot omvärlden är ett måste för samhällsvetenskapen. Att forska och utbilda om samhället utan att ständigt hålla sig uppdaterad är en orimlighet.

Göteborgs universitet har en viktig roll i arbe-

forskarna i GMV:s nätverk kommer från ett

tet för det hållbara samhället. Nästan 40 pro-

samhällsvetenskapligt ämnesområde.

SAMVERKAN SKER med en mängd aktörer och

motparter och i många olika samarbetsfor-

cent av all miljörelaterad forskning i Sverige sker i Göteborg, ofta i gränsöverskridande

Göteborgs universitet arbetar även aktivt

mer. Samverkan med myndigheter, förvalt-

projekt i samarbete med Chalmers.

med att miljöhänsyn ska tas inom alla om-

ningsorgan, näringslivet, enskilda organi-

råden, såväl forskning och undervisning,

sationer sker kontinuerligt i etablerade och

ETT EXEMPEL är Göteborgs Miljövetenskap-

som inom administration, förvaltning och

varaktiga former såsom centrumbildningar,

SAMHÄLLSVETENSKAPENS DAG

liga centrum (GMV), Sveriges största nät-

tekniska funktioner. Samhällsvetenskap-

samarbetsforum, nätverk, partnerskap och

Varje höst genomförs Samhällsvetenska-

verk av forskare inom miljöområdet, med

liga fakulteten har under de senaste åren

samarbetsavtal. Men vi har dessutom flera

pens dag. Fakultetens institutioner presen-

forskare och doktorander som samarbetar

tagit fram betydande miljöaspekter samt

tillfälliga

terar då sin forskning för allmänheten i form

för en hållbar utveckling. Engagemanget i

utarbetat miljömål, handlingsplan samt en

sammankomster och evenemang.

miljöfrågor är synligt även inom samhälls-

miljöhandbok.

vetenskaplig miljöforskning. Ett antal av

uppdrag,

utvärderingsprojekt,

av föreläsningar, seminarier, paneldebatter och bokbord.


STUDENT

SAMHÄLLSVETENSKAP

INFORMATION

17

VÅRA ENHETER SOM-institutet Vid SOM-institutet bedrivs undersöknings- och seminarieverksamhet. Det drivs gemensamt av Institutionen för journalistik och masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen och Förvaltningshögskolan. Varje år genomförs en rikstäckande frågeundersökning, Riks-SOM med inriktning på Samhälle, Opinion och Media. Varje höst görs en undersökning med alla nybörjarstudenter i samhällsvetenskap, Student-SOM.

Nordicom

HELENA GÖR KARRIÄR I EU-PARLAMENTET

NORDICOM är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper – studenter, journalister, politiska beslutsfattare, m fl. Nordicom erbjuder kunskap via tidskrifter, böcker, nyhetsbrev, statistiska översikter och forskningsdatabaser (www.nordicom.gu.se). Här finns också the International Clearinghouse on Children, Youth and Media.

Redan innan Helena Hånell avslu-

tet för industri, energi och forsk-

Gunnar Hökmark. Erfarenheterna

tade sina studier hade hon jobb.

ning och de frågor som hanteras

från UD och kommissionen hade

Och hon är inte ensam. Faktum

där. Hennes jobb går framför allt

stor betydelse.

är att fyra av fem samhällsvetar-

ut på att förbereda ärenden så att

studenter har jobb inom tre år efter

Gunnar Hökmark kan agera på vik-

– På UD:s EU-enhet och på kommis-

personer från fler än tio institutioner vid Göteborgs universitet. CEFOS

examen. Idag arbetar Helena som

tiga frågor. Därtill ansvarar hon för

sionen fick jag en inblick i skillnaden

stödjer forskning om den offentliga sektorn i vid bemärkelse, särskilt stu-

politisk rådgivare i EU-parlamentet

att underlätta det övriga parlamen-

mellan teori och praktik. Jag lärde

dier på lokal och regional nivå. I fokus står förnyelse av den offentliga

i Bryssel.

tariska arbetet; bland annat boka in

mig hur saker fungerar på en arbets-

sektorn och frågor som rör dess avreglering. Idén är att samla forskare

möten och hantera kontakter med

plats och hur det är att vara del av ett

från olika discipliner till samarbete i en kreativ forskningsmiljö.

allmänheten.

större maskineri, berättar Helena.

4 av 5

ATT HON DESSUTOM hade goda kun-

HELENA LÄSTE Europaprogrammet

Vid centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) arbetar cirka 30

med statsvetenskaplig inriktning, eftersom hon redan tidigt var intresserad av Europa, samhällsfrågor och politik. – Jag tänkte att Europaprogrammet kunde utgöra en god grund för att arbeta med sådana frågor. Att jobba

får jobb inom tre år*

som politisk rådgivare framstod lite som ett drömjobb, säger Helena.

Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) eta-

ka idéer hjälpte naturligtvis till.

blerades för att främja mångvetenskaplig forskning med anknytning till Europa. 1998 utsågs Göteborgs universitet till Jean Monnet European

– Under utbildningen lärde jag mig

Centre of Excellence. CERGU bedriver och finansierar forskningsprojekt,

att snabbt komma till kärnan i en

anordnar konferenser och utger publikationer.

text, vilket är A och O när man hangör här.

via praktikplatser på både UD och SEDAN 2007 HAR HELENA varit politisk

Europeiska kommissionen. Under

rådgivare för Gunnar Hökmark i

kommissionspraktikens gång sökte

EU-parlamentet. Hon följer utskot-

hon jobb hos EU-parlamentarikern

CERGU

skaper om politik och olika politis-

terar så mycket information som vi VÄGEN TILL EU-parlamentet gick

CEFOS

Museion På Museion studeras världskultur, kulturarv och museer. Det finns ett

*Källa: Utvärderingen ”efter C”, en undersökning med svar från studenter som avlagt 60 poäng i huvudämne från Samhällsvetenskapliga fakulteten.

nära samarbete med Världskulturmuseet och med museisektorn i stort, bland annat genom Kulturarvsakademin. Mastersprogrammet International Museum Studies är det enda i sitt slag i Sverige som rekryterar studenter från hela världen. Museion är också en arena för tvärvetenskap kring globala frågor för hela universitetet, med fristående kurser kring teman som trafficking, identiteter och globala studier.

FÖRDJUPA DINA KUNSKAPER MED EN MASTER

Biblioteks- och informationsvetenskap Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet utgör tillsammans med Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås

Du som har en kandidatexamen och vill fördjupa dina kunskaper

ETT URVAL AV VÅRA MASTERPROGRAM:

en gemensam institution. Enheten i Göteborg svarar formellt för utbild-

kan läsa en masterexamen. Vi har

Masterprogrammet i Europakunskap

ningen på forskarnivå i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

många program på avancerad nivå

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter

Genom ett avtal mellan Göteborgs universitet och Högskolan i Borås kan

varav flera ges på engelska.

Masterprogrammet i socialt arbete

den gemensamma institutionen erbjuda forskarutbildning i ämnet.

Masterprogrammet i sociologi med samhällsanalytisk inriktning Efter en masterutbildning kan du

Masterprogrammet i offentlig förvaltning

gå vidare till kvalificerade arbeten

Master Programme in Global studies

eller satsa på en forskarkarriär.

Master Programme in Human Rights Practice

Centret är ett tvärvetenskapligt projekt som ligger under Göteborgs uni-

Utbildningen ger möjlighet att han-

Master Programme in International Administration and Global Governance

versitet och är tänkt som en nationell mötesplats för forskare, profession,

tera komplexa samhällsproblem,

Master Programme in International Museum Studies

utbildningar och myndigheter. Syftet är att bedriva forskning, initiera

men också att självständigt finna

Master Programme in Social Work and Human Rights

dialog och samarbete kring frågor som rör olika aspekter av tv-mediet.

lösningar. Läs mer på www.gu.se.

Flera nya masterprogram kommer 2010.

TV i centrum

Läs om våra enheter på www.samfak.gu.se/institutioner_och_enheter


18

INFORMATION

KURSER OCH PROGRAM

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mer info hittar du på samfak.gu.se

HÄR ÄR ETT URVAL AV VÅRA KURSER OCH PROGRAM: Offentlig förvaltning: KANDIDATPROGRAMMET I OFFENTLIG FÖRVALTNING 180 HP MASTERPROGRAMMET I OFFENTLIG FÖRVALTNING 120 HP Introduktion till offentlig förvaltning, 30 hp Demokrati och välfärd, 15 hp Internredovisning, 15 hp Utvärdering, politik och förvaltning, 15 hp Grunder i hälso- och sjukvårdsadministration , 30 hp Fördjupning i hälso- och sjukvårdsadministration , 30 hp Ekonomistyrning och verksamhetsanalys i hälso- och sjukvården, 15 hp Organisation och ledning i sjukvården, 15 hp Organisation och omvärld, 15 hp Politiska styrmedel, 15 hp

Psykologi: PSYKOLOGPROGRAMMET, 300 HP PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET, 90 HP (PÅBYGGNADSPROGRAM) Grundkurs i psykologi, 30 hp Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 hp Arbets- och organisationspsykologi 2, 30 hp Barn- och ungdomspsykologi 1, 30 hp Psykologi med inriktning mot sexologi, 30 hp Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi, 30 hp Personlighet, hälsa och socialpsykologi, 30 hp

Globala studier: KANDIDATPROGRAM I GLOBALA STUDIER, 180 HP MASTERPROGRAM I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, 120 HP MASTER PROGRAMME IN GLOBAL STUDIES, 120 HP HUMAN RIGHTS PRACTICE (ERASMUS-MUNDUS), 120 HP Internationella relationer: kärnkurs, 30 hp Globala utvecklingsstudier: kärnkurs, 30 hp Höstterminspaket i humanekologi, 30 hp Kärnkurs i socialantropologi, 30 hp Afrikastudier: kärnkurs, 30 hp Asienstudier: kärnkurs, 30 hp Latinamerikastudier: kärnkurs, 30 hp Mellanösternstudier: kärnkurs, 30 hp Kultur, politik och säkerhet i Kina, 7,5, halvfart, kväll Fred i teori och praktik, 15 hp, halvfart, nät Medicinsk antropologi, 15 hp, halvfart kväll

Världskultur och museistudier:

Socialt arbete: SOCIONOMPROGRAMMET, 210 HP MASTERPROGRAMMET I SOCIALT ARBETE, 120 HP MASTER'S PROGRAMME IN SOCIAL WORK AND HUMAN RIGHTS, 120 HP GRUNDLÄGGANDE PSYKOTERAPIUTBILDNING MED INRIKTNING MOT FAMILJE- OCH NÄTVERKSARBETE, 45 HP Migration och etnisk mångfald, 7,5 hp Åldrandet och de äldres livsvillkor, 7,5 hp Mäns våld mot kvinnor, 15 hp Barns behov i centrum (BBIC) - teorifördjupning och problematisering, 15 hp Verksamhetsledning och organisering, 22,5 Funktionshinder - socialt stöd vid livslångt hjälpbehov, 15 hp Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 hp Sexuell hälsa, mänskliga rättigheter och prevention, 15 hp

Sociologi: PERSONALVETARPROGRAMMET 180 HP MASTERPROGRAM I SOCIOLOGI MED SAMHÄLLSANALYTISK INRIKTNING, 120 HP KANDIDATTERMIN I SOCIOLOGI, 30 HP Kurspaket: Sociologins grunder, 30 hp Kurspaket: Socialpsykologins grunder, 30 hp Kurspaket: Kriminologins grunder, 30 hp Sociologi: Klass, kön, etnicitet, 15 hp Socialpsykologi: gruppdynamik och konfl ikthantering, 15 hp Ekonomisk sociologi: pengar, marknader, makt, 15 hp Social kontroll i det samtida samhället, 15 hp Organisationsteori och ledarskap, 15 hp

Statsvetenskap: MASTER PROGRAMME IN INTERNATIONAL ADMINISTRATION AND GLOBAL GOVERNANCE, 120 HEC (TVÄRVETENSKAPLIGT MASTERPROGRAM PLACERAT VID STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN) Grundnivå i Administrativ teknik, 15 hp Grundnivå i Samhällskunskap: Idéer och opinion, 15 hp Grundnivå i Samhällskunskap: Samhälle och ekonomi, 15 hp Grundnivå i Samhällskunskap: Global utveckling och mänskliga rättigheter, 15 hp Grundnivå i Statsvetenskap, kurspaket: Statsvetenskapens grunder , 30 hp Grundnivå i Statsvetenskap, kurspaket: Fokus på demokrati, 30 hp Grundnivå i Statsvetenskap: Introduktion till miljöpolitik, 15 hp Masternivå i Statsvetenskap: Statsvetenskapliga perspektiv, 15 hp Masternivå i Statsvetenskap: The Quality of Government in a Comparative Perspective, 15 hp.

HITTA TILL VÅRA CAMPUS

MASTER´S PROGRAMME IN INTERNATIONAL MUSEUM STUDIES, 120 HP Turism, resande och mobilitet, 15 hp Identiteter, 15 hp Sexualiteter mellan natur och kultur, 15+15 hp Den globala staden, 15 hp Perspektiv på ägande, 15 hp

Journalistik, medier och kommunikation: JOURNALISTPROGRAMMET, 120 HP MEDIE OCH KOMMUNIKATIONSVETARPROGRAMMET: PR, OPINIONSBILDNING OCH OMVÄRLD, 180 HP Kommunikation - om samspel från individ- till organisationsnivå, 15 hp Medierna i samhället, 15 hp Presentationstekniker - om att använda text, bild och form, 15 hp PR, journalistik och strategier för opinionsbildning, 15 hp Organisationen och omvärlden, 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskaplig analys, 15 hp Media, journalism and global studies, 15 hp Citizens, politicians and the media: evaluating democratic processes, 15 hp

CAMPUS HAGA

Europastudier: VÄRLDSKULTURMUSÉET

EUROPAPROGRAMMET, (KANDIDATNIVÅ), 180 HP MASTERPROGRAMMET I EUROPAKUNSKAP, 120 HP (TVÄRVETENSKAPLIGA PROGRAM PLACERADE VID STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN) Grundnivå i Europakunskap: Praktisk EU-kunskap, 15 hp

CAMPUS LINNÉ


SAMHÄLLSVETENSKAP

www.gu.se/samhällsvetenskap

Foto: Omslag Impact/Nordic Photos, sid. 3 Daniel Berehulak/Getty Images, sid. 4-5 Göran Olofsson, Johan Wingborg, sid. 6 Göran Olofsson, sid. 7 Peter Dazeley/Scanpix, sid. 8 David Schreiner/Folio, sid. 9 Johan Wingborg, sid. 10 Johan Wingborg, sid. 11 Hassan Ammar/AFP/Scanpix, sid. 12 Atli Már Hafsteinsson/Nordic Photos, sid. 13 Göran Olofsson, sid. 14 Göran Olofsson, sid. 15 Pontus Charleville/Folio, sid. 16 Adriana Zehbrauskas/NY Times/SCANPIX, Carina Elmäng, sid. 17 Nils Petter Nilsson


M E C K A

www.gu.se/samh채llsvetenskap

Samhällsvetenskap  

Katalog för Samhällsvetenskapliga Fakulteten på Göteborgs Universitet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you