__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Boostäder En liten bok om hur vi ger vårt varumärke liv.


”Med ett starkt varumärke säkerställer vi att AB Bostäder uppfattas på det sätt som vi vill.”


Vårt löfte till kunden. En del tror att logotypen, företagets

stark ekonomi som i sin tur ger oss

symbol, är detsamma som varu­

möjlighet att utveckla våra affärer.

märket. Det stämmer inte. Tänk så

Som ett bolag i allmännyttans tjänst

här istället; varumärket är företagets

har vi också en annan roll – det soci­

löfte till kunden. Det vi gör, hur vi

ala ansvaret. Det är också något som

uppträder och vad vi tror på. Det

ska kännas i vårt varumärke.

är alla de känslor och mervärden företaget förmedlar till mottagaren

Med ett starkt varumärke säkerstäl­

som spelar roll. Från bemötande till

ler vi att AB Bostäder uppfattas på

upplevelsen när kunden konsumerar

det sätt som vi vill. Samtidigt som vi

själva produkten eller tjänsten.

blir tydligare i vår kommunikation och förmedlar konsekvent samma bild av

Vad innebär det då för oss på AB

vårt bolag. Vilket är viktigt, inte minst

Bostäder? Med ett starkt varumärke

när vi ska attrahera nya hyresgäster,

vill fler bo hos oss. Det skapar en

affärspartners och medarbetare.


Du är vårt varumärke. Den här lilla boken handlar om hur

Vi är ett varumärke med lång

viktig du är för vårt varumärke.

tradition med en tydlig värdegrund.

Om allt det du gör varje dag utan

Men för många av våra kunder är

att kanske alltid tänka på det. Om

vi en ny bekantskap där inga som

hur du uppfattas av alla som möter

helst förkunskaper finns. Därför

dig i ett möte, i en trappa eller i ett

är det extra viktigt att alla vi som

telefonsamtal.

arbetar här har samma drivkrafter, delar värderingar och gemensamma

Som medarbetare hos oss på AB

mål. Under åren har den tydligheten

Bostäder har du en av huvudrollerna.

genererat ett tryggt boende för

Det är vad du säger, hur du uppträder

tiotusentals boråsare. Det är vårt

och vilken inställning du har som blir

varumärkes berättelse.

vårt varumärke.


Det är vi tillsammans som gör det. Det är enkelt att tänka att vi bara

är lika viktig som någon annan för

är ett bolag som hyr ut bostäder.

att slutresultatet ska bli så bra det

Men riktigt så enkelt är det inte. Vi

någonsin kan bli.

på AB Bostäder är människor som

hyr ut bostäder till andra människor.

För att allt ska fungera krävs natur­

Var och en av oss på AB Bostäder

ligtvis att du och dina kollegor kän­

har ett ansvar för att det blir bra för

ner er motiverade och engagerade.

våra hyresgäster, att de trivs, att de

Som arbetsgivare är det vår uppgift

känner sig trygga och att de talar

att ge dig de absolut bästa förut­

väl om oss. Var i organisationen du

sättningarna så att du kan utföra ditt

befinner dig spelar mindre roll, du

arbete med entusiasm och glädje.


et

kt ng

Kv a

ni

lit

r dar

si

E ko n

r s vä

omi

te Kvar

Be

Fel an

an

M

Hyresgäst

ikation

M lt

ö&

Te k

ad

c ia

i lj

Sk or & Ef t er

Uthyrning

so

rb eda

eta

Projek t

IT

Bo

n Ko m m u

mäl

ni

k

re

ma rk na d


PU Fyra ord som i

Vi på AB Bostäder har våra alldeles

re att minnas de fyra orden: Proffsiga,

egna kärnvärden. Ord som på ett en­

Utvecklande, Kundorienterade och

kelt sätt beskriver vad vi står för. Tar

Ansvarsfulla. Våra fyra kärnvärden

du första bokstaven i varje kärnvärde

kan jämföras med ett DNA. Det är

blir det PUKA, det gör det ännu enkla­

vårt löfte till kunderna och våra sam­


KA arbetspartners. Ett filter där allt vi gör

vara tydliga på lång sikt, som en kompass

ska passera. Varje beslut, varje handling.

för att vi ska nå våra mål. Kärnvärdena

Stämmer en tanke inte riktigt med våra

har kommit till för att användas varje dag.

kärnvärden, eller bara skaver lite grann,

Oavsett var du befinner dig, oavsett vad

ska vi tänka om. Se det som ett sätt att

du gör, oavsett vilka du möter.


Kärnvärde

Proffsiga Med proffsiga menar vi ett bemötande och utförande som kännetecknas av kompetens och engagemang. Vi har grund för det vi påstår och står för det vi säger. Varje individ bemöts på samma sätt, oavsett bakgrund, kultur och etnicitet. Kunder, arbetskamrater, entreprenörer eller samarbets­ partners – alla känner samma sak i mötet med dig.


Exempel #1 ”För mig innebär det att jag är proffsig i mina möten med kunder, kollegor, samarbetspartners och övriga jag kommer i kontakt med i min roll. Jag ser mig själv som en ambassadör för AB Bostäder när jag rör mig i olika sammanhang.”

Exempel #2 ”Inför både mina egna och andras möten förbereder jag mig så långt jag kan och det gäller även i de upp­ drag jag får till mig att genomföra.”

Exempel #3 ”Att vara stolt över att jobba på AB Bostäder och stå upp för det vi alla arbetar med oavsett avdelning.”

Exemplen för ”Proffsiga” är hämtade från en undersökning där medarbetare från Marknad, Administration, Boservice och Fastighetsutveckling deltog.


Kärnvärde

Utvecklande Vi är i ständig förändring. Det bidrar till att våra bostäder och områden hela tiden utvecklas i takt med omvärldens och våra kunders ökade krav. Det kan handla om allt från kompetens och relationer till miljö och nya affärer. Men utvecklande hand­ lar också om dig som individ, att du känner dig motiverad och får de utmaningar du söker.


Exempel #1 ”Ge förslag på smarta lösningar både vad det gäller materialval och hy­ resgästers önskemål. Att även söka utbildningar som kan behövas för att stärka yrkesrollen. Likväl som att hålla en tät dialog med både medarbetare och hyresgäst.”

Exempel #2 ”Jag tycker det är viktigt att lyssna in omvärlden och ha örat på rälsen för hur andra löser saker i vår bransch, det är viktigt att lyfta blicken ibland.”

Exempel #3 ”Vara lyhörd för nya metoder och redskap som förbättrar personal och kunder. Att vara delaktig i förändringar och vilja utveckla företaget. Delge förslag och förbättringar som vi stöter på för att bli bättre.”

Exemplen för ”Utvecklande” är hämtade från en undersökning där medarbetare från Marknad, Administration, Boservice och Fastighetsutveckling deltog.


Kärnvärde

Kundorienterade Att vi är kundorienterade innebär egentligen bara att du bemöter våra kunder som du själv vill bli bemött. För att lyckas krävs det att du är lösningsorienterad och tycker om människor. En rejäl dos empati skadar inte heller. Det innebär att du bör ha förmågan att snabbt sätta dig in i olika människors situation och förstå deras behov.


Exempel #1 ”Ibland är det lätt att göra saker utifrån sitt eget perspektiv, men jag har lärt mig att det inte finns ett enda sätt att möta kunden, utan flera. Och därför försöker jag i min vardag välja det sätt som jag tror är bäst för just den kunden som jag har framför mig.”

Exempel #2 ”Återkoppling – kunden ska få svar på sina frågor, även om jag inte kan svara direkt så kollar jag upp och förmedlar till kunden.”

Exempel #3 ”Se vilken leverans hyresgästen har rätt till av AB Bostäder och utifrån den vara så flexibel som behövs för att lösa uppdraget.”

Exemplen för ”Kundorienterade” är hämtade från en undersökning där medarbetare från Marknad, Administration, Boservice och Fastighetsutveckling deltog.


Kärnvärde

Ansvarsfulla Vi är stadens största allmännyttiga bostadsbolag. Väl medvet­ na om att det vi gör påverkar människor och miljö på kort och lång sikt. Därför går vi alltid varsamt fram, lyhörda för mark­ nadens behov och utmaningar. Med ett ansvar för såväl kunder, medarbetare, ägare som stad. Tillsammans arbetar vi ständigt för att hitta de bästa lösningarna ur ett hållbart perspektiv.


Exempel #1 ”Det innebär att jag är noga med att möta våra kunder på ett bra sätt och att jag tar ansvar för att det arbete jag utför blir så bra det bara kan bli, det handlar om planering, uppföljning och återkopplingen till mina kollegor på olika sätt.”

Exempel #2 ”Håll sammanträdestider och deadlines.”

Exempel #3 ”Att ge återkoppling till våra kunder och kollegor är viktigt. Även om ärendet inte är löst så hjälper det med en återkoppling så att alla inblandade vet vad som händer.”

Exemplen för ”Ansvarsfulla” är hämtade från en undersökning där medarbetare från Marknad, Administration, Boservice och Fastighetsutveckling deltog.


Vision

Det bästa boendet för boråsarna. Enkelt uttryckt beskriver en vision varför du går till jobbet. Vad är det du ska uträtta idag? Vad är det som driver dig? Tänk vilken kraft det blir när alla drar åt samma håll.


Exempel #1 ”Jag skall leverera de bästa förut­ sättningarna för mina medarbetare i affärssystemet så det blir så enkelt och smidigt som möjligt för dem att utföra sina arbetsuppgifter.”

Exempel #2 ”Om vi gör vad vi kan som hyresvärd för att våra kunder ska uppleva oss som någon som bryr sig om kundens hela perspektiv i våra kundmöten, så kommer kunden uppleva oss som den bästa hyresvärden och prata gott om oss inför sina vänner och bekanta.”

Exempel #3 ”Att vi är hjälpsamma, även utanför vårt eget ansvarsområde.”

Exemplen för ”Det bästa boendet” är hämtade från en undersökning där medarbetare från Marknad, Administration, Boservice och Fastighetsutveckling deltog.


Styrelsens övergripande mål. Bästa boendet. Vår leverans: Tydliggöra vad som ingår i vårt åtagande, både internt och gentemot kund, övergripande och på fastighetsnivå. Kartläggning av kundens önskemål om sitt bästa boende. Nöjd kundindex (NKI) ska ständigt vara över 59 % under en 3 årsperiod (56 % i mars 2018). Under 2018 påbörjas kontinuerlig kundmätning. Uppföljning och analys sker löpande.

Bästa arbetsgivaren. Medarbetarindex ska ständigt vara över 80 % under en 3 årsperiod (80,4 % år 2017). Benchmarking – ”Great place to work”. Under en 3-årsperiod: • Planläggning för anslutning, genomförande. • Mål: topp 25-ranking för medelstora företag. • Marknadsföring av resultat. • Ledarskap. • Chefscoaching. • En årlig fortbildningsaktivitet per ledare enligt utvecklingsplan ”Medarbetare”. • Uppdaterad kompetensutvecklingsplan för samtliga medarbetare.


Styrelsens övergripande mål ska vara styrande för avdelningarnas utarbetade mål. Uppföljning av dessa sker därefter löpande under respektive verksamhetsår.

Diversifierat (blandat) bostadsbestånd. Bruksvärdeshyra, en spridning från lägsta till högsta hyresnivå, standard på 70 %. Årlig revidering av investerings- och underhållsplan utifrån styrelsens övergripande mål.

Bäst i klassen i hållbarhet. Vi syftar på tre perspektiv: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. • Socialt ansvarstagande vid upphandlingar. • Fossilfri miljö 2025 (i linje med stadens vision 2025). • Förbättrat resultat genom aktivt arbete med företagets fastighetsportfölj. • Finansiellt mål på lägst 40 Mkr år 2021 med stegvis upptrappning över en 3-årsperiod. • Färdigställa ett kvalitets- och miljöledningssystem (under en 3-årsperiod):

– Fastställa certifieringsstandard. – Certifiering.

– Arbeta med ständiga förbättringar.


Profile for Mecka Reklambyrå AB

Bib brandbook  

Bib brandbook  

Profile for mecka

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded