סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 88

‫שיטת גיוס סגל היחידה ‪' -‬נערי המלך'‪...‬‬

‫‪88‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.