סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 176

‫ה'סודות' הכמוסים של הר הצופים והמידור‪.‬‬

‫‪176‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.