סיפורה של יחידת מצוף 247

Page 15

‫‪ .17‬בתצלום‪ :‬אמבולנס נוסף מהשיירה כפי שצולם לאחר רצח ‪ 26‬אנשי צוות בית‬ ‫החולים הדסה והאוניברסיטה‪.‬‬

‫‪ .66‬בתצלום‪ :‬האמבולנס הנוסף לאחר ההתקפה‪.‬‬ ‫‪15‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.