Page 1

KURUMSAL FİNANSMAN HİZMETLERİ

Kurumsal finansman alanında uzun yıllar çalışmış, tecrübeli bir kadroya sahip olan departmanımız, Şirket Değerlemesi, Birleşme ve Satın alma Danışmanlığı, Halka Arz Öncesi Danışmanlık, Finansal Modelleme, Proje Finansmanı ve Sermaye Piyasası Danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

Hizmetlerimiz Şirket Değerlemesi Son yıllarda, hem yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin artması, hem de yerel yatırımcılar arasında artan evlilik trendi sonucunda, hissedarlar hisselerinin değerini öğrenmek istemektedir. Ayrıca bazı yasal gereklilikler (özellikle Sermaye Piyasası mevzuatı ve vergi mevzuatı gereği) ve aile içi / hissedarlar arası hisse devirleri de değerleme ihtiyacı doğurmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir: Şirket faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve geleceğe yönelik İş Planlarının hazırlanması Şirket değerinin global piyasalarda kabul edilen yöntemler (Net Aktif Değeri, Net Defter Değeri, İndirgenmiş Nakit Akım ve Çarpan Yöntemleri) ile belirlenmesi Azınlık ve Çoğunluk Hisse farkının ortaya konması Hisse alım-satım işlemleri sonrasında, alıcı tarafa “Satın Alma Fiyatının Dağıtılması’ çalışmasının yapılması Şerefiye değerlemesi

Birleşme ve Satınalma Danışmanlığı Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Alıcı Taraf Danışmanlığı: Alıcı taraf danışmanlığında aşağıdaki hizmetler verilmektedir: Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifinin yenilenmesi “Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin görüşülmesinde aktif rol alınması Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşulların içerisinde alıcı tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu’ndan izin alınması) Kapanış işlemi sırasında şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması

Satıcı Taraf Danışmanlığı: Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir: Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi Şirketin due diligence sürecine hazırlanması Data room oluşturulması, sürecin takibi) Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması


Halka Arz Öncesi Danışmanlık Şirketlerin, halka arz ve aracı kurum başvurularından önce, bir danışmanlık hizmeti almasının faydası büyüktür. Şirket, bu danışmanlık hizmeti ile yatırımcıların, SPK’nın ve Borsa İstanbul’un önüne çıkmadan önce zayıf yanlarını görür ve bunları düzeltir, güçlü yanlarını ortaya koyar ve böylece sürecin hızlı ve kusursuz bir şekilde işlemesi sağlanır. Bu çerçevede aşağıdaki hizmetler verilmektedir: Halka arz stratejisinin belirlenmesi (zamanlama, yöntem, aracı kuruluş seçimi, pazar seçimi -Ulusal Pazar /GİP- yurtiçi/yurt dışı borsalar vb) Halka arz öncesi şirketin operasyonel, finansal ve hukuki olarak hazırlanması (faaliyette kullanılmayan varlıkların çıkarılması, birleşme, bölünme gereksinimlerinin tespiti, kurumsal yönetim sisteminin oluşturulması) Yatırımcılara sunum dokümanlarının hazırlanması (Info Memo) SPK ve Borsa İstanbul’a başvuru dokümanlarının hazırlanması ve sürecin yönetimi

Finansal Modelleme Şirketlerin Finansal Modelleme ihtiyaçları çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir: Şirketlerin uzun vadeli stratejik İş Planlarının hazırlanması Şirketlerin bütçe çalışmalarına destek verilmesi, aylık veya yıllık bütçenin hazırlanması Şirketlerin finansal kaynak ihtiyaçlarında yol haritasının çizilmesi

Proje Finansmanı Uzun vadeli finansman gerektiren büyük ölçekli projelerin finansmanın sağlanması amacı ile aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir: Yerli ve yabancı finansörlerin belirlenmesi ve temas kurulması Proje detayını da içeren finansal fizibilite çalışmasının hazırlanması Finansörlere fizibilite çalışmasının hazırlanması Projede yer alan diğer teknik danışmanlar ile koordinasyonun sağlanması

Sermaye Piyasası Danışmanlığı Halka açılmaya hazırlanan ve/veya halka açık şirketlere, yatırım ortaklıklarına, aracı kurumlara aşağıdaki danışmanlık hizmetleri verilmektedir: Hisse senetlerinin halka arzı/tahsisli satışı işlemleri Borçlanma aracı ihracı işlemleri (Tahvil, finansman bonosu vb.) Gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri Menkul kıymet yatırım ortaklığı kuruluş süreçleri Aracı kurumlara yönelik danışmanlık Kurumsal yönetişim danışmanlığı Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin danışmanlık (Muafiyet, çağrı, yatırımcı ilişkileri vb.)

İLETİŞİM Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/İstanbul T: (+90 212) 296 51 00 F: (+90 212) 296 51 44 nulkutan@mazarsdenge.com.tr www.mazars.com.tr tr.linkedin.com/company/mazarsdenge

Neşe ÜLKÜTAN

Kurumsal Finans Danışmanı Ortak

Kurumsal Fi̇nansman Hi̇zmetleri̇, Corporate Finance  
Kurumsal Fi̇nansman Hi̇zmetleri̇, Corporate Finance  
Advertisement